"Ekonominin sorunlarýna
birlikte çözüm üreteceðiz"
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB)
Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, 81 il, 160 ilçeden toplam 365 Oda ve Borsa Baþkaný ile
birlikte Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan'a hayýrlý olsun ziyaretinde buA
lundu...
SAYF
E
7’D
www.yildizhaber.com
16 ARALIK 2014 SALI
40 KURUÞ
C H P Ý l B a þ ka n ý C e n g i z A t l a s :
"Tarihteki diktatörlerin
akýbetleri ortadadýr"
Cahit Baðcý
Çorum -Osmancýk
yolu için ihale
müjdesi yakýn
Geçtiðimiz hafta içerisinde ÝskilipÇankýrý yolunun 9 Ocak 2015 tarihinde
ihale edileceði müjdesinden sonra
Milletvekili Cahit Baðcý, ÇorumOsmancýk yolunun ihale aþamasýna SAYFEA
3’D
geldiði müjdesini verdi. Türkiye Büyük
Millet Meclisi genel...
Çorum MÜSÝAD, Frankfurt'ta
AGÝK toplantýsýna katýldý
Gýda
enflasyonunda
çiftçi yine
maðdur
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði
(TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar,tarým ve gýdada çiftçinin enflasyondan yine
maðdur olduðunu bildirerek, "Gýda ve alkolsüz içeceklerde Kasým ayýnda tüketici fiyatlarý yüzde 0,24
artarken, tarýmda üretici
fiyatlarýndaki artýþ sadece yüzde
0,15'de kaldý" SAYFA
3’DE
dedi.
Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði
(MÜSÝAD) Çorum Temsilcileri, Avrupa
Genel Ýdare Kurulu toplantýsýna katýlmak üzere
Almanya'nýn Frankfurt þehrine gitti.
MÜSÝAD Çorum Þubesi Baþkan
Yardýmcýsý Fatih Yaðlý, Üye Ýliþkiler
A
SAYF
Baþkaný Mustafa Boyraz ve Denetleme
7’DE
Kurulu Baþkaný Salih Osman Fýndýk,
MÜSÝAD Avrupa Genel Ýdare Kurulu...
Þemsi Bayraktar
Çorum'da bir grup vatandaþ Zaman Gazetesi ve
Samanyolu Yayýn Grubunda polis tarafýndan
yapýlan gözaltýlarý düzenlediði eylemle protesto
etti. Eyleme CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'ta
destek verdi.Adliye önünde dün gerçekleþtirilen
eylemde konuþan Medya Konseyi Derneði Genel
Sekreteri Lokman Erdoðan, sözlerine "Bugün
baðýmsýz medyaya ve demokrasiye sahip çýkma
günüdür" diyerek baþladý. "17 Aralýk yolsuzluk
operasyonunun yýl dönümüne sayýlý günler kala
Zaman Gazetesi ve Samanyolu Yayýn Grubu
merkeze alýnarak medyaya ve demokrasiye
yapýlan bu darbe operasyonu göstermiþtir ki
ülkemiz son hýzla Hüsnü Mübarek'in Mýsýr'ý,
Kaddafi'nin Libya'sý, Saddam'ýn Irak'ý, Esad'ýn
Suriyesi olma yolunda ilerlemektedir" iddialarýn
da bulunan Lokman Erdoðan, "Bize düþen
samimiyetle bu gidiþe hayýr demek
A
SAYF
5’DE
kimliðine, diline ve rengine bakmadan
mazlumun yanýnda olmaktýr.
"Sendikalý oldu diye iþten
çýkartmak yasak olmalý"
Hak-Ýþ Kadýn Komitesi tarafýndan "Sendikal Harekete Kadýn Katýlýmýný
Artýrma Projesi" kapsamýnda Ankara'da 8. Sendikal Kadýn Eðitimi programý
gerçekleþti. Eðitim Programýna; Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Malatya Milletvekili Öznur Çalýk,
Aksaray Milletvekili ve Kadýn Erkek Fýrsat Eþitliði Komisyonu Baþkaný Ýlknur
Ýnceöz, Hak-Ýþ Konfederasyonu Genel Baþkaný Mahmut Arslan, Öz
A
SAYF
Orman-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Settar Aslan, Çelik-Ýþ Sendikasý 9’da
Genel Baþkaný Cengiz Gül ve yaklaþýk 10 ilin kadýn temsilcileri katýldý.
A
SAYF
2’DE
SAYFA 2’DE
"Hukuk ve
adalet herkese
lazým"
Türkiye Kamu Sen Ýl
Temsilcisi Fatih Gök,
bazý gazete ve televizyonlara
baskýn yapýlarak Türkiye'de
hukuksuzlukta yeni aþamalara geçildiðini iddia etti.
Konu hakkýnda yayýmladýðý basýn açýklamasýna
"Ne yazýk ki demokrasilerin
temeli olan özgür basýn,
baðýmsýz yargý, hesap
verebilir bir idare ve
farklýlara taham- SAYFA
mül edebilen bir 5’De
iktidar gibi deðerler
ülkemizde...
Müze, turistleri bu görüntüyle karþýlýyor
Serdar Tuncer, Akif'in þiirlerini okuyacak
Fatih
Gök
Ýskilip'te iki restoran kapatýldý
SAYFA 7’DE
TEK
YILDIZ
2
HABER
16 ARALIK 2014 SALI
2
AYAZ AÐA
OTO YIKAMA ve
OTO KUAFÖR’e
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
Oto Yýkama
Ustasý Aranýyor
Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta
Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda
deneyimli usta alýnacaktýr.
Müracat Cesur Karaca
Ýrtibat Tel:0507 849 02 31
Leventler Kuyumculuk
Eleman arýyor
Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz
bünyesinde yetiþtirilmek üzere
15-17 yaþ erkek eleman
aranmaktadýr.Müracaatlarýn
þahsen olarak Yeniyol mahallesi
sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý
gerekmektedir. Tel: 0364 213 80 41
ELEMAN
A R A N I YO R
ÖM-SAN TREYLERDE
ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI
KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN
YAPILMASI RÝCA OLUNUR.
ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM
TEL: 234 84 22
ELEMAN ARANIYOR
Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor
Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere:
-Makinistlik yapabilecek
tecrübeli torna ustasý
-MYO Makina bölümü mezunu
-Askerliðini yapmýþ tecrübeli
mesai arkadaþlarý arýyoruz.
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Müze, turistleri bu
görüntüyle karþýlýyor
Hava Kirliliði ile Savaþ Haftasý Sultan II. Selim Hân'ýn vefâtý
(1574) - Ýstanbul Defterdarlýk
binasý yangýný (1972)
Günün Þiiri
Ýlim bilim
Ýlim bilim insanlýðý ülkesi
Sevði sayký muhapbetin ipresi
On sekizbin alem bir can cümlesi
Kardaþ olup konuþmasý ne güzel
Rýza Koçak
Birlik olup yakýn edek ýraðý
Anadolum cennet baþý duraðý
Hep beraber yetiþtirsek bir baðý
Gülle bülbül konuþmasý ne güzel
Çorum Müzesi'nin giriþinde bulunan
kafenin duvarlarýna yazýlan yazýlar, Çorum
Müzesinin güzelliðine gölge düþürüyor.
Çorum Müzesi'nin 5 bin yýllýk tarihi geçmiþi
bünyesinde bulundurmasýna raðmen, müze giriþinde yer alan kafe bölümünün duvarlarýna
yazýlan yazýlara vatandaþlar tepki gösterdi.
Vatandaþlar, müzenin giriþinde turistleri büyüleyici bir görüntünün deðil, saçma sapan sözlerin
yazýlý olduðu çirkin duvarlarýn karþýladýðýný
söyleyerek Çorum'a bu görüntünün yakýþmadýðýný ifade ettiler. Vatandaþlar konuyla ilgili
yetkililere seslenerek çirkin görüntünün ortadan
kaldýrýlmasýný istediler. Haber Servisi
Söylerim sözümden mana alanlar
Ayla yýldýza uydu salananlar
Çalýþýp didinip yurtda kalanlar
Uzaylarda konuþmasý ne güzel
Ayrýlýða özen yoktur özümüz
Hakýkat ademde gerçek sözümüz
(Rýza KoçaK) Söyler doðru özümüz
Güzel sesle konuþmasý ne güzel
Serdar Tuncer, Akif'in
þiirlerini okuyacak
Çorum Belediyesi, milli þairimiz
Mehmet Akif Ersoy'u vefatýnýn 78. yýldönümünde düzenlediði programla anacak.
Ünlü sanatçý Serdar Tuncer, gecede Mehmet
Akif'in þiirlerini okuyacak. Gecede ayrýca
Akif'in bestelenmiþ þiirleri de seslendirilecek.
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Mehmet Akif Ersoy'un Cumhuriyet tarihinin
önemli þahsiyetlerden birisi olduðunu söyledi.
Mehmet Akif'in Ýstiklal Marþý'ný kaleme almanýn yaný sýra milli mücadeleye de büyük katkýlar sunduðunu vurgulayan Zeki Gül, "Mehmet
Akif, bizim milli þairimiz olmasýnýn yaný sýra
Milli Mücadele döneminde Anadolu'yu
karýþ karýþ gezmiþ, insanýmýzý umut aþýlamýþtýr. Düþmana karþý birlik çaðrýsý
yapmýþtýr. Bizlerin o dönem içerisinde
birlik ve beraberliðimizin saðlanmasýnda önemli katkýlar sunmuþtur. Böylesine
önemli bir þahsiyeti, vefatýnýn her yýl dönümünde olduðu gibi 78. yýlýnda da etkinlikle yad ediyoruz. O'nu günümüz
gençlerine en iyi þekilde anlatýp örnek
almalarý için elimizden geleni yapmaya
gayret ediyoruz" dedi.Bu zamana kadar
Mehmet Akif'i Çorumlulara doðru anlatabilmek için panel, konferans gibi birçok etkinlik düzenlediklerini hatýrlatan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, "Mehmet Akif, yazdýðý eserler ve verdiði mücadele ile günümüz
gençliðine en güzel örneklerden birisidir.
Gençlerimizin Akif'i çok iyi tanýyabilmeleri,
O'nun fikirleri ile daðarcýklarýný doldurabilmeleri amacýyla düzenlediðimiz programýmýza
tüm hemþehrilerimizi davet ediyoruz" þeklinde kaydetti. Bugün saat 19.30'da Devlet Tiyatro Salonu'ndaki programda Mehmet Akif'in
bestelenmiþ þiirleri de seslendirilecek. Haber
Servisi
Ýmtiyaz Sahibi
Kaynak ve Demir doðrama iþleri için
tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman
( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen )
aranmaktadýr.Müracaatlarýn Þahsen:
Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78:
AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve
Beton Fb. Yapmalarý rica olunur.
Tel: 0364 202 04 04 - 0537 794 92 33
16.12.2014
Tükenmez daðlarýn taþý topraðý
Bin bir çeþit meyva dalý yapraðý
Reçber gibi karýþtýrsak topraðý
Ekip biçip çalýþmasý ne güzel
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Kaynak ve Demirci
Elemanlarý ile Ehliyetli
vasýfsýz eleman aranýyor
05:17
06:50
11:43
14:01
16:23
17:49
Ýþçinin ücretini kararlaþtýrmadan,
çalýþtýrmayýnýz! Hadîs-i þerîf
Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu
6. Km de bulunan fabrikamýza
yapýlmasý rica olunur.
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
:
:
:
:
:
:
Yýl: 10 Sayý: 2958 16 ARALIK 2014 SALI
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,3297
2,8976
STERLiN 3,6479
JPY YENi 1,9638
2,3301
2,8981
3,6494
1,9644
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
BEZGÝNOÐLU ECZANESÝ TEL:213 50 76 SAAT
KULESÝ YANI
SEVÝNÇ ECZANESÝ TEL:221 20 00
MELÝKGAZÝ CAMÝ KARÞISI
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
16 ARALIK 2014 SALI
HABER
3
Çorum -Osmancýk yolu
için ihale müjdesi yakýn
Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi
Dr. Cahit Baðcý, Müsteþar Feridun Bilgin ve Karayollarý
Genel Müdürü Mehmet Cahit Turhan ile görüþerek ÇorumOsmancýk yolu ile ilgili dosyayý sordu. Türkiye'nin orta
kuzey bölgesi Sinop ve Kastamonu'yu Kýrkdilim üzerinden
Yozgat, Kýrþehir, Kayseri gibi orta Anadolu kentlerine,
Adana ve Mersin limanýna ve Akdeniz'e baðlayan geçiþ
yolu özelliði taþýyan Çorum- Osmancýk yolunun çok yakýnda ihale edileceði haberini alan Baðcý bu anlamlý ve güzel
haberi sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaþarak"
Müjdemiz yakýn, söz verdiðimiz gibi" dedi. Haber Servisi
Geçtiðimiz hafta içerisinde Ýskilip-Çankýrý yolunun
9 Ocak 2015 tarihinde ihale edileceði müjdesinden
sonra Milletvekili Cahit Baðcý, Çorum-Osmancýk yolunun
ihale aþamasýna geldiði müjdesini verdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda Ulaþtýrma
Bakanlýðý bütçesi görüþülmesi esnasýnda AK Parti Ekonomi
Saðlýk-Sen Bölge Toplantýsý
Hamamözü'nde yapýldý
Gebze Teknik Üniversitesi'ne iþbirliði teklifi
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan, kýsa bir süre önce Gebze
Teknik Üniversitesi'ne Rektör olarak
atanan Prof. Dr. Haluk Görgün'ü
makamýnda ziyaret ederek hayýrlý
olsun dileklerinde bulundu.
Hitit Üniversitesi hakkýnda bilgiler
veren Prof. Dr. Alkan, üniversitenün
tüm kurumlarla iþbirliði yapmaya her
zaman istekli ve hazýr olduðunu ifade
ederek Gebze Teknik Üniversitesi ile
Hitit Üniversitesi arasýnda ortak iþ birliði projeleri yapmaktan büyük mutluluk duyacaðýný belirtti.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti
dile getiren Gebze Teknik Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün de her
türlü iþbirliðine hazýr olduklarýný ifade
ederek Rektör Prof. Dr. Alkan'a çalýþmalarýnda baþarýlar diledi. Haber Servisi
Ceritler Halý'dan Çukuröz'e eþya yardýmý
Ceritler Halý, Bayat ilçesine baðlý Çukuröz Köyü'ne bir
minibüs eþya yardýmýnda bulundu.Geçtiðimiz ay Çukuröz
Köyü'nde çýkan yangýn sonucu maðdur olan ailelere yardým etmek
için kampanya baþlatan Ceritler Halý yetkilisi Emre Cerit, bir minibüs
eþyayý köye götürerek ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrdý.
Hayýr sahipleri tarafýndan kendilerine getirilen eþyalarý dün
Çukuröz Köyü'ne giderek, ihtiyaç sahiplerine kendisi teslim eden
Emre Cerit, yardýmda bulunan hayýr sahiplerine teþekkür etti. Halý,
masa, koltuk ve televizyon gibi ev eþyalarýný ailelere daðýtan Cerit,
çocuklara da oyuncak hediye etti. Haber Servisi
Saðlýk-Sen, bölge toplantýsý
Hamamözü Termal Tesislerinde
Çorum, Amasya, Samsun, Tokat, Çankýrý ve Sivas illerinin katýlýmýyla yapýldý.
Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve
Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri
Lafcý toplantý hakkýnda verdiði bilgi de,
"Saðlýk-Sen Çorum ve Amasya þubeleri
tarafýndan Hamamözü Termal tesislerinde yapýlan bölge toplantýsýna Çorum,
Samsun, Sivas, Tokat, Amasya ve Çankýrý illeri katýldý. Bölge toplantýsýna Samsun, Tokat, Sivas ve Çankýrý þube baþkanlarý ve yönetim kurulu üyeleri ile katýlýrken. Bölge toplantýsýna ev sahipliði
yapan Çorum ve Amasya illerinden ise
þube baþkanlarý ve yönetim, denetim,
disiplin kurulu üyeleri, ilçe temsilcileri
ve il ve ilçe iþyeri temsilcilerinin katýlýmýyla gerçekleþen bölge toplantýsýna
200'e yakýn katýlým oldu. Toplantý saat
10.00'da illerden gelen þube baþkanlarýnýn konuþmalarýyla baþlayan toplantý da
Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet
Saatci Genel Merkez yöneticilerine ve
diðer illerden gelen katýlýmcýlara katýlýmlarýndan dolayý teþekkür ederek baþladýðý konuþmasýný, sahada dile getirilen
sorun ve taleplerini içeren konulara deðinerek konuþmasýný tamamladý. Samsun, Tokat, Sivas, Çankýrý ve Amasya
Þube baþkanlarý da illerinde yaptýklarý
çalýþmalar ve talepleri hakkýnda açýklamalarda bulundular. Genel Baþkanýmýz
Metin Memiþ ise konuþmalarýnda ana
gündem maddelerimiz olan ek ödemelerin emekliliðe yansýtýlmasý, kreþ, lisans
tamamlama,4/C'lilerin kadroya geçirilmesi, ek ödeme adaletsizliðinin giderilmesi, þiddetin sona erdirilmesi için yapýlmasý gereken çalýþmalar ve aile hekimlerine nöbet uygulamasýnýn kabul
edilemezliðine iliþkin konulara iliþkin
açýklamalarda bulundular. Ayrýca Saðlýk-Sen Çorum ve Amasya þubelerine ev
sahipliklerinden ve güzel organizasyonlarýndan dolayý teþekkür ve takdirlerini
ilettiler.
Genel Baþkan Metin Memiþ'in konuþmalarýyla ilk bölüm sona erdi. Ýkinci
oturumda ise genel merkez yöneticileri
bölge toplantýsýna katýlan illeri temsilen
gelen yöneticilerle ayrý ayrý görüþerek illerin sorun ve taleplerine iliþkin birebir
görüþmeler yaptýlar. Görüþmeler akþam
17.00'ye kadar sürdü. Çorum yönetimi
tarafýndan sorun ve taleplere iliþkin hazýrlanan dosya genel merkez yöneticilerine sunuldu.
Katýlýmcý il þube yönetimleri ve katýlýmcýlarý tarafýndan sorun ve sýkýntýlarýn
dile getirildiði ikinci oturum sonunda
genel merkez yöneticileri iletilen sorun
ve taleplerin bizzat takipçisi olacaklarýný
ifade etmiþlerdir. Yapýlan bölge toplantýsý katýlýmcýlarýn memnuniyetiyle sona
ermiþtir" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
Gýda enflasyonunda çiftçi yine maðdur
Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel
Baþkaný Þemsi Bayraktar,tarým ve gýdada çiftçinin enflasyondan yine maðdur olduðunu bildirerek, "Gýda ve alkolsüz içeceklerde Kasým ayýnda
tüketici fiyatlarý yüzde 0,24 artarken, tarýmda üretici
fiyatlarýndaki artýþ sadece yüzde 0,15'de kaldý" dedi.
Bayraktar, yaptýðý açýklamada, Kasým itibarýyla
yýllýk enflasyonun, üreticide, tüketicinin3,6 puan altýnda gerçekleþtiðini,gýda ve alkolsüz içeceklerde
yüzde 14,37 artan tüketici fiyatlarýnýn, tarým, ormancýlýk ve balýkçýlýkta yüzde 10,77 olduðunu belirtti.Þemsi Bayraktar, Kesim ayýnda tarýmýn genelinde
üretici fiyatlarýnýn (ÜFE) yüzde 0,15, tarým ve avcýlýk
ürünlerinde yüzde 0,08, ormancýlýk ürünlerinde
yüzde 3,18 arttýðýný, balýkçýlýkta yüzde 0,97 gerilediðini bildirdi.Ekim-Kasým döneminde gýdada tüketicideki yüzde 2,90 artýþa karþýn, tarýmda üretici fiyatlarýndaki artýþýn yüzde 0,33'de kalmasý gýdadaki enflasyonda üreticiyi suçlayanlarýn iddialarýný boþa çýkardýðýný belirten Bayraktar, þunlarý kaydetti:"Haziran'da yüzde 0,18, Temmuz'da yüzde 0,73, Aðustos'tayüzde 0,55 gerileyen tarýmda üretici fiyatlarý,
Eylül'de yüzde 2,29, Ekim'de yüzde 0,18, Kasým'da
yüzde 0,15 arttý. Gýda ve alkolsüz içeceklerde fiyatlar, Haziran ayýnda yüzde 0,36, Temmuz ayýnda
yüzde 0,30, Aðustos ayýnda yüzde 0,89, Eylül'de
yüzde 0,31, Ekim ayýnda ise yüzde 2,65, Kasým'da
yüzde 0,24 artmýþtý" dedi Üretici fiyatlarýnýn, Kasým
ayý itibarýyla son bir yýllýk dönemde tarýmýn genelinde yüzde 10,77, on iki aylýk ortalamalara göre yüzde
10,99 arttýðýný belirten Bayraktar, þunlarý kaydetti:
"Kasým ayý itibarýyla son bir yýllýk dönemde, tarým ve avcýlýk ürünlerinde yüzde 9,85, on iki aylýk
ortalamalara göre yüzde 10,88, ormancýlýk ürünlerinde 27,63, on iki aylýk ortalamalara göre yüzde
22,31 artýþ oldu. Balýkçýlýkta Kasým ayý itibarýyla son
bir yýllýk dönemde fiyatlar yüzde 38,73, on iki aylýk
ortalamalara göre yüzde 2,99 artýþ görüldü.
Gýda ve alkolsüz içeceklerde, Kasým ayýnda tüketici enflasyonu yüzde 0,24, Kasým itibarýyla son bir
yýllýk enflasyon yüzde 14,37, on iki aylýk ortalamalara göre enflasyon ise yüzde 12,37 olmuþtu.
Tüketici fiyatlarý ise Kasým ayýnda yüzde 0,18,
Kasým ayý itibarýyla son bir yýllýk dönemde yüzde
9,15, on iki aylýk ortalamalara göre yüzde 8,8 artmýþtý."Üretici ve tüketici fiyatlarý enflasyonu arasýndaki
makasýnýn açýldýðýný bildiren Bayraktar, "Ýster son
bir yýllýk, ister on iki aylýk ortalamalara bakýlsýn,
maðdur olan çiftçimiz. Enflasyonun sebebinin üretici olmadýðý açýk. Üreticide fiyatlar artmýyor. EkimKasým döneminde gýdada tüketicideki yüzde 2,90
artýþa karþýn, tarýmda üretici fiyatlarýndaki artýþýn
yüzde 0,33'de kalmasý, gýdadaki enflasyonda üreticiyi suçlayanlarýn iddialarýný boþa çýkarýyor. Üretici
ucuza üretiyor, tüketici pahalý tüketiyor. Sadece tarým ve avcýlýk ürünlerine bakarsak, ormancýlýk ve balýkçýlýðý dýþarýda tutarsak, Kasým ayý üretici enflasyonu yüzde 0,08'e kadar iniyor. Kasým ayý itibarýyla yýllýk enflasyon da yüzde 9,85 ile tek hanede kalýyor"
dedi.
Eylül ayý istihdam verilerini de deðerlendiren
Bayraktar, tarýmýn kadýnlarda iþsizliði 5,5 puanla düþürerek ve yüzde 19,1'den yüzde 13,6'ya,erkeklerde
1,3 puan düþürerek yüzde 10,4'den yüzde 9,1'e, toplamda iþsizliði 2,2 puan düþürerek yüzde 12,7'den
yüzde 10,5'e indirdiðini bildirdi.Bayraktar, tarýmýn
iþsizliði Mart ayýnda 1,9, Nisan'da 1,8, Mayýs'ta 1,9,
Haziran'da 2, Temmuz, Aðustos ve Eylül aylarýnda
2,2 puan azalttýðýný hatýrlattý.Þemsi Bayraktar, Eylül
ayýnda tarýmda çalýþan sayýsýnýn, Aðustos ayýna göre 190 bin kiþi azalarak 5 milyon 815 bin kiþiden 5
milyon 625 bin kiþiye indiðini belirtti.TZOB Genel
Baþkaný, Mart ayýnýn ikinci yarýsýndan sonra tarýmda
istihdamýn yoðunlaþtýðýný hasadýn ardýndan azalmaya baþladýðýný, Ocak-Þubat aylarýnda en düþük düzeye indiðini vurguladý.Bayraktar, yaptýðý açýklamada, 26 milyon 169 bin olan istihdam edilenlerin 13
milyon 264 bininin hizmetler, 5 milyon 306 bininin
sanayi, 1 milyon 975 bininin inþaat, 5 milyon 625 bininin ise tarýmda çalýþtýðýný vurguladý. TZOB Genel
Baþkaný Bayraktar, Mart ayýnda tarýmýn istihdamda
yüzde 20,8 olan payýnýn, Nisan ayýnda yüzde 21,3'e,
Mayýs'ta yüzde 21,9'a,Haziran'da yüzde 22,3, Temmuz'da yüzde 22,4'e çýktýðýný, Aðustos ayýnda yüzde
22,1'e, Eylül ayýnda yüzde 21,5'e indiðini bildirdi.
Eylül ayýnda sanayinin toplam istihdamdaki payýnýn yüzde 20,3, inþaatýn yüzde 7,5, hizmetlerin
yüzde 50,7 olduðunu belirten Bayraktar, þunlarý kaydetti:"Sýkýntýlara raðmen tarým 5 milyon 625 bin kiþiye istihdam saðlarken, bu rakam sanayide 5 milyon 306 binde kalýyor. Tarýmda, sanayiden 319 bin
kiþilik daha fazla istihdam var. Eylül ayýnda tarýmýn
2 milyon 954 bin erkek, 2 milyon 671 bin kadýna iþ
ve aþ yarattýðýný, çalýþan erkeklerin yüzde 16,1'inin,
çalýþan kadýnlarýn yüzde 34,4'ünün, üçte birden fazlasýnýn tarýmda çalýþtýðýný vurguladý." Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
16 ARALIK 2014 SALI
Emeklilerden
Yaþar Anaç'a tebrik
Türkiye
Emekliler
Derneði Çorum Þube
Baþkaný Hýdýr Kýnýklý ve
yönetim kurulu üyeleri dün AK
Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar
Anaç'a hayýrlý olsun ziyaretinde
bulundular. Türkiye Emekliler
Derneði Çorum Þube Baþkaný
Hýdýr Kýnýklý, AK Parti Merkez
Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç'a yeni
görevinde baþarýlar dileyerek
tebrik etti.
AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný
Yaþar Anaç ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek
Türkiye Emekliler Derneði
Çorum Þube Baþkaný Hýdýr
Kýnýklý ve yönetim kurulu üyeleri
nazik ziyaretlerinden dolayý
teþekkür etti. Yasin YÜCEL
Týbbi Sekreterler
atama bekliyor
4 yýl lise ve 2 yýl da üniversite eðitimi
alan týbbi sekreterler hastanelerdeki
taþeronlaþma nedeniyle kadro almakta
zorlanýyor. Tüm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný
Okay Erözgün, "Taþeronlaþma ile niteliksiz
personel istihdamý týbbi sekreterlerin önünü
týkýyor" dedi.
Konuyla ilgili yazýlý açýklama yapan Tüm
Saðlýk-Sen Genel Baþkaný hemþehrimiz
Okay Erözgün, tek çözümün eðitimli kadrolaþma olduðunu belirterek "Taþeronlaþma
saðlýðý zedeliyor" diye konuþtu.
Erözgün, taþeronlaþma adý altýnda
yapýlan adaletsiz uygulamalar neticesinde
hastanelerde
çalýþan
taþeron Týbbi Sekreter
sayýsýnýn hýzla arttýðýný
belirterek, bu þekilde
yapýlan geçici ve niteliksiz personel istihdamýnýn faydalý olmayacaðýný
ve
atama
bekleyen
Týbbi
Sekreterlerin
önünü
kapattýðýný aktardý.
Hastanelerde 4 yýl
lisede ve 2 yýl üniversitede bu iþin eðitimini
almýþ Týbbi Sekreterlerin çalýþtýrýlmasý
gerekirken Milli Eðitim Bakanlýðý'ndan
aldýklarý 3 aylýk sertifika ile çalýþan taþeron
Týbbi Sekreterlerin çalýþtýrýlmasýnýn sosyal
adalet kavramýyla baðdaþmadýðýný dile
getiren Erözgün, "Saðlýkta iþi o iþin ehline
verin. Saðlýk alanýnda günden güne artan
þiddet olaylarýna çözüm bulmak eðitimli
personelle mümkün. Taþeronlaþma saðlýðý
zedeliyor. Tek çözüm eðitimli kadrolaþmadadýr" dedi.
Erözgün týbbi sekreterlerin sorunlarýný
ise þöyle sýraladý:
Türkiye'de Týbbi Sekreterlik eðitimi, yaklaþýk 70 saðlýk meslek lisesi ile týbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü adý altýnda
60'tan fazla üniversitenin 2 yýllýk ön lisans
eðitim veren saðlýk meslek yüksek okullarýnda yürütülmektedir.
Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn 10.09.2010
tarih ve 4611 sayýlý Genelgesinde "Saðlýk
meslek liselerinde eðitim-öðretimi yapýlan
alan/dallar ile tanýmlarý özel kanunlarla
düzenlenmiþ
meslek
alan/dallarýnda,
geliþtirme ve uyum kurslarý dýþýnda meslek
kursu açýlmamasý" hükmü bulunmasýna
raðmen, Týbbi Sekreterlik kurslarýnýn halen
varlýðýný sürdürüyor olmasý ve bir kaç aylýk
eðitime tabi tutulan kiþilerin týbbi sekreter
olarak istihdam edilmesi, mesleðin eðitimini
alan týbbi sekreterlerin haklý tepkisine neden
olmaktadýr. Hem kamuda hem de özel sektörde týbbi sekreterlik alanýnda çalýþmak için
ilgili lise ve yüksek okulu bitirmiþ onlarca
týbbi sekreter varken, diplomalý deðil de sertifikalý olan kiþilere iþ imkaný saðlanmasý
atama bekleyenlerin önünü kapatmaktadýr.
Taþeron sistemi, týbbi sekreterleri de vurmuþtur. Birçok hastane atama usulü ile deðil
de ihale usulü ile taþeron personel almaktadýr.
Hastanelerde
temizlik, yemek, tamir
ve bakým hizmetlerinde
çalýþtýrýlmak üzere ihale
usulü istihdam edilen
taþeron iþçiler, týbbi
sekreterlik ve diðer
alanlarda
da
görevlendirilmektedir.
Lise ve üniversite
düzeyinde eðitim alan
týbbi sekreterlere verilen maaþlar baþka bir
sýkýntýdýr. Aile saðlýðý
merkezlerinde çalýþan týbbi sekreterlere verilen maaþ asgari düzeydedir ve bu ücrete
yemek, yol gibi ücretler de dahildir. Týbbi
sekreterlik bölümü mezunlarý ASM'lerde
taþeron olarak kendi mesleklerini yapmakta
ve hiçbir iþ güvenceleri bulunmamaktadýr.
"Týbbi Sekreterlik" mesleði yasayla tanýmlanmamýþ olmasý da ayrý bir sorundur. 6225
sayýlý Kanunun 9. maddesinde 25 meslek
unvaný tek tek tanýmlanmýþ olmasýna ve
mezun olacaklarý bölümler ve programlar
tek tek belirtilmiþ olmasýna raðmen "Týbbi
Sekreterlik" bölümünün tanýmý yapýlmamýþtýr. Týbbi Sekreterler bu koþullar altýnda mesleklerinin geleceðini de tehlike altýnda görmektedirler."
Doktor baþýna bir týbbi sekreter çalýþtýrýlmasý gerekirken 15 bin'den fazla Týbbi
Sekreterin iþ beklemesi ve birçok hekimin
sekretersiz çalýþmasýnýn mantýk dýþý
olduðunu belirten Erözgün, en kýsa süre
içerisinde Týbbi Sekreterlik bölümüne hak
ettiði atama sayýsýnýn verilmesini, týbbi
sekreterlik meslek taným ve kriterlerinin
belirlenmesi gerektiðini vurguladý. Haber
Servisi
HABER
4
ESDER planlama toplantýsýna Çorum'dan katýlým
ESDER Þubelerinin 2015
yýlý planlama toplantýsý
Ankara'da yapýldý.
Toplantý
da
Çorum'a
ESDER'in Þube Baþkaný Mustafa
Bulut temsil etti.
Toplantýnýn ilk günü açýlýþ
konuþmasýný yapan ESDER Genel
Baþkaný Mahmut Çelikus, þube
baþkanlarýný selamlayarak toplantýnýn verimli bir þekilde geçmesi
temennisinde bulundu.
Çelikus
konuþmasýnda,
"Avrupa
ülkelerinde
baþta
Almanya ki (dünyanýn 2. büyük
ekonomisidir) diðer yandan
Ýspanya,
Fransa,
Belçika,
Danimarka,
Polonya,
Portekiz,
Yunanistan,
Lüksemburg gibi AB ülkelerinde de Pazar günleri
AVM'ler kapalýdýr. Bu ülkelerde AVM'ler batmýyorsa,
Türkiye'de de batmaz. Sektördeki firmalar býrakýn
batmayý, birer dünya devi oldu. Sosyal ve kültürel
hayat olumsuz etkilenir ifadesi bu ülkelerde sosyal ve
kültürel hayat devam etmektedir. Dolayýsýyla öne
sürülen savlar gerçeklerle baðdaþmamaktadýr. Esnaf
ve sanatkarlar sosyal ve kültürel hayatýn
vazgeçilmezidir. Temeli, sevgi, kardeþlik, üretim ve
paylaþým olan Ahilik kültürüne sahip çýkýlmalýdýr.
Sermayeyi tabana yaymaktýr. Esnaflýk müteþebbislik
ruhunun doðduðu yer olduðundan temel eðitimin
verildiði ilkokullara ders olarak verilmesi için destek
verilmelidir" dedi.Haber Servisi
"Hukuk ve adalet
herkese lazým"
Türkiye Kamu Sen Ýl Temsilcisi Fatih Gök, bazý
gazete ve televizyonlara baskýn yapýlarak
Türkiye'de hukuksuzlukta yeni aþamalara geçildiðini iddia etti.
Konu hakkýnda yayýmladýðý basýn açýklamasýna "Ne
yazýk ki demokrasilerin temeli olan özgür basýn, baðýmsýz yargý, hesap verebilir bir idare ve farklýlara tahammül
edebilen bir iktidar gibi deðerler ülkemizde tümüyle yerler bir olmuþtur. Artýk kimse ne basýna ne de yargýya
güvenmekte gücü elinde
tutanýn istediði her þeyi yapabileceðine
inanmaktadýr.
Türkiye Kamu Sen olarak
dikkat çekmek isteriz ki;
zalim zulmüyle her zaman
meþhurdur. Önemli olan
zulme karþý her zaman ve her
þartta karþý durabilmek ve dik
duruþ
gösterebilmektir.
Türkiye'de ne yazýk ki son yýllarda sadece maðdurun
inlediði diðer toplum kesimlerinin kayýtsýz kaldýðýn bir
dönem yaþanýyor. Maðdurlar
hýzla yer deðiþtirirken, zulme
karþý dik durma erdemini
herkes gösteremiyor" dedi.
Gök, "Hukuk ve adaletin herkese lazým olduðu
gerçeðini toplumun büyük çoðunluðu pas geçiyor. Ne
yazýk ki böyle bir ortamda da zulüm arttýðýyla ve zalimde
yaptýðýyla kalmaya devam edecektir. Buradan bir kez
daha ifade etmek isteriz ki;
Demokratik olduðunu iddia eden bir ülkede asla
gazete ve televizyonlara baskýn yapýlmasý kabul edilebilir
bir þey deðildir. Biz Türkiye Kamu Sen olarak
demokrasinin askýya alýndýðý 28 Þubat'ta þimdinin tatlý
su demokratlarý deliklerine sinerken, "Kesintisiz
Demokrasi" diyerek alanlara çýkmýþ vatandaþlara
kokartlar takmýþtýk. Demokrasiye de yapýlan bugünkü
zulme karþý bundan öncekilere nasýl tepki gösterdiysek
yine aynýsý gösteriyor ve yaþananlarýn kamu vicdanýný
yaraladýðýný ifade etmek istiyoruz. Bugünde duruþumuz
yine kesintisiz demokrasi ve adaletten yanadýr. Temel
düþüncemiz hukukun ve adaletin herkese lazým
olduðudur. Bunun en büyük örneði son iki gündür bazý
medya organlarýna ve yazarlarýna yapýlan operasyonla
iyice gün yüzüne çýkmýþtýr. Dünün
maðrurlarý bugünün maðdurlarý
olabiliyor. Yarýn kimin ne olacaðý
da belli deðil. Onun için de
herkese, her yerde ve her zamanda
hukuk lazým. Demokrasilerde, iktidardan baðýmsýz ve özgür basýn
olmazsa olmaz demokratik bir
araçtýr. Olaylarý objektif ve doðru
bir þekilde kamuoyuna sunmak
özgür basýnýn en büyük görevidir.
Özgür basýn; sivil toplum örgütlerinin ve kamuoyunun taleplerini
gündeme getirerek iktidara yol
gösterici ve olduðu gibi, yapýlan
yanlýþlarý ve eksiklikleri de
kamuoyuna duyurarak oluþturacaðý
kamuoyu ile de ayný zamanda
demokrasinin oto kontrolünü saðlayan bir araçtýr. Bir
ülkede; özgür basýn, baðýmsýz yargý ve hesap verebilir bir
irade olmadýðý müddetçe sandýklarýn hacmi o ülkenin
demokrasisini meþru kýlmaz. Milli iradeyi sadece sandýkta arayanlara, sandýkla beraber, özgür basýn, baðýmsýz
yargý, hesap verebilir bir iktidarýn da Milli Ýradenin tecellisine hizmet edeceðini hatýrlatýrýz. Dün olduðu gibi
bugünde ne zulme rýza göstereceðiz ne de zalime biat
edeceðiz. Demokrasiyi hakký ve hukuku savunmaya
devam edeceðiz" þeklinde kaydetti. Haber Servisi
MYO'da Coðrafi Bilgi Sistemi semineri
Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, coðrafi bilgi sistemleri konu-
sunda öncü Esri Türkiye firmasýný konuk
etti. Konferansa Meslek Yüksekokulu Ha-
rita ve Kadastro Programý öðretim elemanlarý ve öðrencileri katýldý.
Programa konuþmacý olarak katýlan Esri Türkiye firmasýnýn eðitim sorumlusu Fatih Ocak, firmanýn kuruluþu ve bugünkü
konumuna geliþi ile ilgili bir sunum gerçekleþtirdi. Coðrafi Bilgi Sistemi (CBS) konusunda Esri Türkiye firmasýnýn Arcgýs
programlarýnýn tanýtýmý ve bu konuda özel
þirket ve kamu kurumlarýyla yapýlan projeler, mesleðin deðiþimi ve geliþimi hakkýnda katýlýmcýlara bilgiler verdi.
Firma yetkilisi konuþmasýnda, iþ hayatýnda Coðrafi Bilgi Sistemleri'nin bugün
olduðu gibi gelecekte de öneminin ve uygulama alanlarýnýn artacaðýný belirterek
öðrencilere CBS yazýlýmlarýna yönelmelerinin ileride mesleklerinde yardýmcý olacaðýný sözlerine ekledi.
Etkinlik, soru cevap bölümünün ardýndan sona ererken yapýlan çekiliþte üç
öðrenci ücretsiz Arcgýs kitabý ve üç öðrenci ücretsiz Arcgýs eðitimi alma hakký kazandý. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
16 ARALIK 2014 SALI
HABER
5
C H P Ý l B a þ ka n ý C e n g i z A t l a s :
"Tarihteki diktatörlerin akýbeti ortadadýr"
Çorum'da bir grup vatandaþ Zaman Gazetesi ve Samanyolu
Yayýn Grubunda polis tarafýndan yapýlan gözaltýlarý düzenlediði
eylemle protesto etti. Eyleme CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas'ta
destek verdi.
Adliye önünde dün gerçekleþtirilen eylemde konuþan Medya
Konseyi Derneði Genel Sekreteri Lokman Erdoðan, sözlerine "Bugün
baðýmsýz medyaya ve demokrasiye sahip çýkma günüdür" diyerek
baþladý.
"17 Aralýk yolsuzluk operasyonunun yýl dönümüne sayýlý günler
kala Zaman Gazetesi ve Samanyolu Yayýn Grubu merkeze alýnarak
medyaya ve demokrasiye yapýlan bu darbe operasyonu göstermiþtir ki
ülkemiz son hýzla Hüsnü Mübarek'in Mýsýr'ý, Kaddafi'nin Libya'sý,
Saddam'ýn Irak'ý, Esad'ýn Suriyesi olma yolunda ilerlemektedir" iddialarýn da bulunan Lokman Erdoðan, "Bize düþen samimiyetle bu gidiþe
hayýr demek kimliðine, diline ve rengine bakmadan mazlumun yanýnda olmaktýr. Bu gün iktidarda bulunan kadrolarýn vermesi gereken asýl
hesap 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonunun hesabýdýr. Bu
hesap verilmeden yapýlan hýrsýzlýklarý nasýl gündemden düþürürüm
gayreti içerisinde olanlar akýllarýnca âlemi uyuttuklarýný zannediyorlar.
Akýllarýnca Ziya Paþa'nýn ifadesi ile "herkesi kör alemi sersem
zannediyorlar." Zaman Gazetesi ve Samanyolu Yayýn Gurubuna
yapýlan bu susturma ve sindirme operasyonu kabul edilemez. Makul
Þüphe Yasasýnýn onaylanmasýndan bir gün sonra bir medya gurubuna
yapýlan bu operasyon ülkemiz demokrasisine yapýlan bir darbedir. Bu
darbeyi kabul etmemiz, hoþ görmemiz ve seyretmemiz mümkün
deðildir. Bu mesele Zaman Gazetesi ve Samanyolu Yayýn Grubunun
meselesi deðildir. Bu mesele ülkemizin demokrasi ve hukuk yolunda
kararlýlýkla yürüme meselesidir. Demokrasiden ve hukukun üstünlüðünden kimlerin rahatsýz olduðu artýk tartýþýlmaz bir gerçektir.
Güvenlik bürokrasinin medya organlarýný hedef seçmeleri, dizi oyuncularýný, yapýmcýlarýný ve senaristlerini tutuklamalarý bu ülkeyi tek
adam faþizmine ve diktatörlüðü götürür. Bu operasyonun kabul
edilmesi ülkemizin karanlýða teslim olmasýdýr. Ýnsan Haklarý Evrensel
Beyannamesi'nin 19. Maddesine göre "Her ferdin fikir
ve fikirlerini açýklamak hürriyetine hakký vardýr."ifadesi
yer alýr. Bu hakkýn iktidar tarafýndan engellenmesi ise
yanlýþtýr yanlýþtan öte vahimdir." Anayasa ile güvence
altýna alýnan ve gücünü bu halktan alan basýnýn yürüteceði gazetecilik faaliyetleri, þeffaf, dürüst, saðlýklý bir
toplum hayatýnýn teminatýdýr. Maalesef son hukuksuz
operasyon göstermiþtir ki iktidar baðýmsýz medyadan ,
demokrasiden rahatsýz olmakta ve onlarý baský altýna
almaya çalýþmaktadýr. Bu baskýlarý kabul etmemiz ve
onaylamamýz mümkün deðildir. Bu baskýlarýn havuz
gazetecileri, gazeteci görünümlü tetikçiler tarafýndan
savunulmasý ise mesleðin geldiði nokta bakýmýndan
oldukça vahimdir. Ýktidarýn bir yayýn gurubuna el koyacaðýný, bazý yazarlarý ve genel yayýn yönetmenlerini
tutuklatacaðýný aðýzlarýnýn suyu akarak haber yapanlar
meslek etiðini ve onurunu ayaklar altýna almaktadýrlar.
Bu durum medyada olmasý gereken fikir özgürlüðü, etik
deðerlere baðlýlýk, çeþitlilik ve dürüstlük gibi ilkelerin
ülkemizde son bir yýldýr ne durumda olduðunun göstergesidir. Buradan medyaya susturma, sindirme korkutma
operasyonu yapan kadroya bir soru sormak istiyoruz. 17
Aralýk yolsuzluk operasyonunda kutulardan çýkan paralarý, 700 bin TL'lik saati, bakanlarýn emrindeki
memurlara iftira attýðýnýzýn tapelerini, evde yapýlan para
odasý gerçeðini Alo Fatih telefonlarý ile halktan
gizlemedikleri için mi bu insanlar bir günde suçlu oldu? Bir iki politikacýyý ya da bir partiyi ülkemizin, geleceðimizin, refahýmýzýn garantisi zannetmek
büyük bir þaþkýnlýktýr. Ülkemiz yargýsý oligarþik bir kadro tarafýndan ayak oyunlarý ve
hukukun özüne aykýrý kanunlarla ele geçirilmek istenmektedir. Ýstanbul baþsavcýsýnýn
sizin hakkýnýza da herhangi bir soruþturma
yok dediði gazetecilerin iki gün sonra
gözaltýna alýnmasýnýn anlamý nedir?
Baþsavcýnýn bilmediði soruþturmanýn savcýsý
kimdir? Bu soruþturmanýn emrini kim vermiþtir? Buradan ilan ediyoruz hukuk baypas
edilerek verilen kararlar hukuksuzdur. Bizler
doðal seyrinde iþleyen baðýmsýz ve tarafsýz bir yargýnýn geliþmelere
aðýrlýðýný koymasýný bekliyor ve umut ediyoruz. Bütün bu sözlerimizin
ýþýðýnda 17 Aralýk yolsuzluk ve hýrsýzlýk davasýnda çocuklarýný bakanlarýný yargýdan kaçýranlarýn düzmece mahkemelerle medyayý
sindirmesini, korkutmasýný medya üzerinden bütün muhaliflere ve bütün ülkeye gözdaðý vermesini kabul
etmediðimizi bir kere daha tüm Türkiye'ye ilan ediyoruz"
diyerek sözlerini tamamladý.
Daha sonra konuþan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ise
dün olduðu gibi bugünde maðdur ve mazlumlarýn yanýnda
yer alacaklarýný belirterek,
"14 Aralýk operasyonu
geçtiðimiz yýl yapýlan 17 ve 25 Aralýk operasyonunun üzerine kapatmak adýna yapýlan bir operasyondur. Dik durmaya
dik duranlarý desteklemeye devam edeceðiz. Tarihte yer
alan diktatörlerin sonu ortadadýr. Bu millet asla zulme ve
diktatörlüðe boyun eðmemiþtir ve asla eðmeyecektir. Bin
odalý saraylardan emirler verilerek yargýya müdahale
ederek, binlerce polise operasyon yaparak adaleti yok etmeye çalýþanlar bir gün kaybedeceklerdir. Hitler, Kaddafi
Saddam ve diðer diktatörlerin akýbetleri ortadadýr.
Susmadýk susmayacaðýz. Gerçekleri ve doðrularý yazanlarý
da desteklemeye devam edeceðiz. Düþüncesi inancý ve
yaþam biçimine deðil, insan olduðuna ve insan haklarýna
uygunluðuna bakarýz. 2 gün önce baþsavcýya hakkýmýzda
dosya var mý diye soranlara hakkýnýzda dosya yok deniliyor. Ancak 2 gün sonra gözaltý kararý çýkaran bir adalet sistemini de kim izah edebiliyorsa buyursun izah etsin. Bugün
bu insanlara yapýlan zulmün yarýn hepimize yapýlmayacaðý
garantisi asla yoktur" þeklinde konuþtu.
Eyleme bazý gazetecilerin yanýsýra bazý sivil toplum temsilcileri ve vatandaþlarda destek verdi.Bahadýr YÜCEL
Altan Endüstriyel Çamaþýrhane hizmette
Bahçelievler METAL öðrencilerine
"Gençlik ve Güvenli Gelecek" konferansý
Bahçelievler Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesinde Çorum Emniyet
Müdürlüðü Terörle Mücadele Þubesi
tarafýndan 9. sýnýf öðrencilerine yönelik
"Gençlik ve Güvenli Gelecek" konulu konferans verildi.Konferansýn açýlýþ konuþmasýný yapan Okul Müdür
Yardýmcýsý
Mustafa
Atakcan,
"Gençliðimizin terör örgütlerinin hedefinde olduðu
bir dönemde gençlerimizin terör örgütlerine
karþý bilinçlendirilerek
önlem alýnmasýný önemsiyor, yaptýklarý bu
önemli projeden dolayý Ýl Emniyet Müdürlüðümüze ve Konferansa konuþmacý olarak
katýlan Terörle Mücadele Þubesinden Memuru Aziz Duman Bey'e çok teþekkür ediyorum. Sevgili öðrencilerim etrafýnýzýn te-
rör tehlikesiyle çevrildiði bu zamanda hayatýnýzýn her aþamasýnda sizlere faydalý olacak
bilgilerin verileceði konferansý dikkatlice
dinlemelisiniz. Hiçbir sebep devletimize ve
milletimize karþý terör eylemi için gerekçe
olamaz , hiç bir þey sizlerin hayatýnda ve geleceðinden daha deðerli olamaz, Hiç kimse sizlere ailenizden
ve devletimizden daha
çok deðer veremez. Bu
bilinçle masum kalplerinizde hiç bir kötülüðe ve teröre yer vermeyiniz" dedi.Daha sonra Terörle Mücadele Þubesinden Aziz Duman öðrencilere terör örgütlerinin iç yüzünü ve gerçek amaçlarýný, terör örgütlerinin çalýþmalarý ve insanlarý nasýl kandýrdýklarý konularýný içeren
sunumunu yaptý. Haber Servisi
Altan Endüstriyel Çamaþýrhane, Çorum
halkýnýn hizmetine girdi. Mimar Sinan Mahallesi
Küçük Sanayi Sitesi 44. Sokak No:14'de faaliyete
baþlayan Altan Endüstriyel Çamaþýrhane, Çorum halkýna en iyi hizmeti vermeyi hedefliyor.
Uzun yýllardýr sektör tecrübesi ve 'usta öðreticilik'
belgesine sahip olan Altan Endüstriyel Çamaþýrhane
yetkilisi Altan Kaya, kurumsal olarak Çorum'da hizmet
vermeyi amaçladýklarýný söyledi.
Yýkamada kullandýklarý kimyasal maddelerin çevreye
zarar vermeyen ve kanserojen madde içermeyen maddeler olduðunu vurgulan Kaya, "Ýnsan saðlýðýný çok
önemsiyoruz. En iyi maddeleri kullanarak çevreye ve
insan saðlýðýna zarar vermiyoruz" dedi.
Günlük 5 ton yýkama kapasitesi ile ayný gün teslimat
imkaný sunduklarýný dile getiren Kaya, ilerleyen süre
içerisinde kuru temizleme ve halý yýkama konularýnda
da Çorum halkýna en iyi þekilde hizmet vereceklerini
kaydetti.
Koþulsuz müþteri memnuniyetini kendilerine misyon edindiklerini söyleyen Kaya, müþterilerinin bugün ve
gelecekteki beklentilerini göz önüne alarak, bu hedef
doðrultusunda kullandýðý teknolojiyi sürekli yenileyerek, uzman personeli ile istikrarlý ve planlý stratejiler
doðrultusunda çaðdaþ, kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmayý amaçladýklarýný ifade etti.
Kaya, Altan Endüstriyel Çamaþýrhane olarak,
otellere, restaurantlara, hastanelere, spor merkezlerine
ve yatýlý bölge okullarýna yönelik hizmet vermeyi hedeflediklerini kaydetti.
Kaya, ayrýca teslimatýn müþterilerin istediði gün ve
saatte yapýldýðýný dile getirdi.
Altan Endüstriyel Çamaþýrhane ile iletiþime geçmek
için 0364 230 1 333 ve 0545 804 85 35 nolu telefonlarý
arayabilirsiniz. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
16 ARALIK 2014 SALI
HABER
6
Kadýna þiddete tepki!
Eðitim Sen Çorum Þube Kadýn Sekreteri
Evrim Gülez geçen hafta Mersin`de bir
anaokulunda çalýþan öðretmen Yasemin
Çetiner'in, okul çýkýþýnda eski kocasý
tarafýndan boðazý kesilerek katledilmesi ile ilgili yaptýðý açýklamada,
"Yanýnda bulunan çocuðunun 'Koruma
istedik. Verilmedi` sözleri ile özetlediði
durum Türkiye`de erkek-devlet iþbirliðinin geldiði noktayý göstermektedir.
Eli kanlý katiller sokak ortasýnda,
evlerinde, iþ yerlerinde kadýnlarý katletmekte; devlet ise seyretmektedir.
Þimdiye kadar 'koruma altýnda kimse
öldürülmedi` diyen Aile ve Sosyal
Politikalar Bakaný Ayþenur Ýslam`a
soruyoruz: "Ya koruma vermediðiniz
için öldürülen kadýnlara ne olacak?"
Yasemin öðretmen þahsýnda eski
kocalarý, eski sevgilileri, aileleri tarafýndan katledilen tüm eðitim ve bilim
emekçisi kadýnlarý anýyor ve kadýna
yönelik þiddetle yýlmadan mücadele edeceðimizi bir
kez daha ifade ediyoruz. Ýþ yerlerimiz olan okullarda
maruz kaldýðýmýz erkek þiddeti, iþ yerleri dýþýnda
toplumsal þiddet þeklinde sürmektedir. Geçen hafta
Bartýn Kozcaðýz Çok Programlý Anadolu Lisesi`nde
sendikamýz üyesi bir öðretmen okul idaresi tarafýn-
dan cinsiyetçi hakaretlere uðramýþ, fiziksel ve
psikolojik tehditlere maruz kalmýþtýr. Kadýn eðitim
ve bilim emekçilerinin okul içerisinde uðradýðý erkek
þiddeti okul dýþýnda yaþanýlan
kadýnlara yönelik þiddet olaylarýndan baðýmsýz deðildir.
Okul içerisinde idareci, okul
dýþýnda baba, abi, eski koca,
koca, sevgili, eski sevgili þeklinde deðiþen failler her alanda
kadýnlarý vurmaya devam
ediyor.
Ýstanbul
Sözleþmesi`nin uygulamaya
konulduðu Aðustos ayýndan
bu yana hiçbir somut düzenleme yapmayan AK Parti
hükümeti kadýnlarý erkek þiddetinin sarmalýna itmektedir"
dedi.
"Hiçbir kadýn cinayeti
münferit deðildir" diyen
Gülez, "Biz istatistiklere göre
her gün en az üç kadýnýn öldürüldüðü bir ortamda
yaþam hakký istiyoruz, kadýn katliamlarýnýn ve kadýna yönelik her türlü þiddetin son bulmasýný istiyoruz. Eðitim ve bilim emekçisi kadýnlarýn yaþadýðý
ayrýmcýlýk, þiddet, taciz, tecavüz ve cinayetler rastlantý deðil sistematiktir. Geçen yýl Ýzmir Dokuz Eylül
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
ölüme gönderilmektedir. Bizler Eðitim Sen olarak
kadýnlarýn tacize, tecavüze, þiddete ve cinayete
maruz býrakýlmamasý için gereken adýmlarýn bir an
önce atýlmasýný talep ediyoruz. Eðitim alanýnda
devam eden cinsiyetçi þiddet sarmalýna karþý ortak
duruþ sergilenmesi için herkesi sendikamýzla birlikte mücadele etmeye çaðýrýyoruz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
Üniversite`sinde görevli öðretim üyesi Serpil
Erfýndýk ve 6 ay önce Tekirdað Çorlu`da öðretmenlik
yapan Senem Tolgay`da Yasemin öðretmenle benzer þekilde katledilmiþti. Katledilen kadýnlarýn daha
önce þikayette bulunduklarý ve koruma talep ettikleri biliniyor. Kadýn eðitim ve bilim emekçileri
kendilerini tehdit edenleri tanýyor ve þikayette
bulunuyor olsalar bile erkek-devlet iþbirliði ile
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Adres:
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
Memur Sen Yaþar Anaç'ý kutladý
Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen
Ýl Baþkaný Ahmet Saatci, AK Parti Merkez
Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç'a hayýrlý olsun
ziyaretinde bulundu.
Memur Sen'e baðlý sendikalarýn temsilcilerinin de yer aldýðý ziyarette Ahmet Saatci, AK
Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç'ý yeni
görevinden dolayý tebrik etti.
Yaþar Anaç ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek Memur Sen heyetine
teþekkür etti. Bahadýr YÜCEL
Ekrem Dumanlý'dan flaþ açýklamalar: Zulüm ve baskýlara direneceðimizi herkes bilsin
Özgür medyayý susturmaya yönelik yapýlan operasyonda gözaltýna
alýnan gazetemizin Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý avukatlarý
aracýlýðý ile açýklama yaptý. Ziyarette bulunan avukatlar, Dumanlý'nýn
moralinin çok iyi olduðunu söyledi.Ekrem Dumanlý'nýn herkese selamý
olduðunu, dua istirham ettiðini vurgulayan Hasan Günaydýn, "Yapýlanýn
zulüm, baský olduðunu bu zulme direneceðini herkese belirtmemizi istedi." dedi.
Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý'nýn avukatlarý
Gazi Tanýr ile Hasan Günaydýn, Vatan Caddesi'nde bulunan Ýstanbul
Emniyet Müdürlüðü'nde basýn mensuplarýna açýklamalarda bulundu.
'EKREM DUMANLI ÝLE SABAH GÖRÜÞTÜM'
Dumanlý ile sabah saat 09.00'da görüþtüðünü anlatan Gazi Tanýr,
"Ekrem Bey'in morali iyi ama kýrgýn. Kýrgýnlýðýnýn sebebi gazeteler. Ben
gazeteleri götürdüm, kendilerine. Gazetelerin birinde bir açýklama var,
Ýstanbul Baþsavcýsý'nýn açýklamasýna dayandýrýyorlar sözde. Ýstanbul
Baþsavcýsý'nýn 'Ekrem Bey'i çaðýrdýklarýný, gelmemesi üzerine gözaltýna
aldýrdýklarý' ifadesi var, sözde. Biz, Cuma günü Çaðlayan'a gittik. Ekrem
Bey ve Hidayet Bey, haklarýnda soruþturma varsa ifade vereceklerini
söylediler. Baþsavcý Bey, böyle bir þey olmadýðýný, haklarýnda soruþturma
olmadýðýný belirtti; ayrýca yazýlý beyanda bulundu. Bunun üzerine biz
Çaðlayan'dan ayrýldýk. Cumartesi günü gözaltý kararýnýn çýkarýlmasý,
ardýndan Pazar günü polisin gazeteye gelmesi ve zorla alacaðýný
belirtmesi tabii insanlarý, arkadaþlarýmýzý kýrdý. Bu durum Ekrem Bey'i
üzmüþ. Ama yine de morali yerinde. Gazetelere baktý. Gazeteci
arkadaþlarýn geneline teþekkür ediyor, güzel þeyler var." dedi.
EKREM DUMANLI'DAN SEVENLERÝNE TEÞEKKÜR
Ekrem Beyin isteklerinin olduðunu söyleyen, Tanýr, "Ekrem Bey'in
sevenleri için iletileri var. Ekrem Bey, her birinize teþekkür ediyor.
Buralara bu saatlerde geldiðinizi anlatýnca Ekrem Bey'in gözleri doldu.
Bize 'bu arkadaþlarý niye yorduk, bu insanlara niye zulmediyoruz' dedi.
Hepiniz hakkýnýzý helal edin." þeklinde konuþtu.
Gazetecilerin avukat Tanýr'a "Ekrem Dumanlý suçlamayý biliyor mu?"
sorusuna da Tanýr, "Biliyor." cevabýný verdi.
DOSYANIN ÝÇERÝÐÝNÝ ÖÐRENME ÝMKANIMIZ YOK
Yeni düzenlemelerle mahkemece dosyaya kýsýtlýlýk kararý alýndýðýný
belirten Avukat Hasan Günaydýn ise, "Her operasyondan evvel yeni birtakým yasal düzenlemeler yapýlýyor. Bu düzenlemeler
ile altyapý oluþturulmaya çalýþýlýyor ardýndan operasyon
yapýlýyor. Þu olay da bunun tipik bir örneði. Bugüne
kadar avukatlarýn dosya içeriði ile ilgili bilgi belge alma
imkâný vardý, yasal olarak. Maalesef bu dosya ile ilgili
mahkemece kýsýtlýlýk kararý alýnmýþ. Onun için
dosyanýn içeriðinde ne var öðrenme imkânýmýz yok.
17-25 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet soruþturmalarý ile ilgili
gündemi saptýrma, deðiþtirme, bunlarýn konuþulmasýný
önleme ve perdeleme ile ilgili giriþim görüyoruz." diye
konuþtu.
SÝNDÝRME AMAÇLI GÖZALTINA ALINDI
Günaydýn, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Ýfade veren arkadaþlara
sorular yöneltiyoruz. Ekrem Bey ile ilgili olarak gazetenin yöneticisi
olmasý sýfatýyla suçlama konusu çamur medyasýnýn ileri sürdüðü suçlamalar doðru kabul edilse bile, bunlarý demokratik düzeni ortadan kaldýrmaya yönelik teþebbüs olarak deðerlendirmek yerinde deðildir. Ekrem
Bey'i bir köþe yazýsý, haber ile irtibatlandýrmaya çalýþýyorlar. Bu konuda
Ekrem Bey'in en ufak ilgisi, yazýþmasý, açýklamasý, deðerlendirmesi
olmamýþtýr. Ekrem Bey'in kendi köþesi vardýr. Burada önemli bulduðu,
deðerli gördüðü konular ile ilgili kendi görüþ ve düþüncesini en geniþ
þekilde ifade etmektedir. Bu konuda kendisinin en küçük açýklamasý,
deðerlendirmesi bulunmamaktadýr. Buna raðmen sindirme amaçlý olarak
gözaltýna alýndý. Gazi Bey'in de belirttiði gibi Cuma günü 'ifade vermek
istiyoruz, varsa buradayýz gerekeni yapmaya hazýrýz' demelerine raðmen
yazýlý olarak 'hakkýnýzda soruþturma bulunmamaktadýr' cevabýný
almalarýna raðmen hafta sonu yasanýn onaylanmasýnýn ardýndan makul
þüphe iddiasý ile, gerekçesi ile hakkýnda yakalama gözaltý kararý verilmiþtir. Daha önce bu karar için somut delil konulmalýydý. Somut delil olmadýðýný onlar da biliyordu, yasal
düzenleme yaptýlar. Onayýn ve Resmi Gazete'de yayýmýn
ardýndan böyle bir soruþturma baþlattýlar gibi geliyor."
AHMET ÞAHÝN SERBEST BIRAKILDI
Tutuklu listesinde adý geçen Ahmet Þahin'in ise
sabah oðlu ile ifade vermeye geldiðini belirten Tanýr,
þöyle devam etti: "Ýfadesinin alýnmasýnýn ardýndan
Ahmet Þahin Hoca býrakýldý. Kendilerinin mahkemeye
bile çýkmasýna gerek görülmedi. Þu an Hüseyin Gülerce
Bey yukarýda ifade veriyor. Zannederim ondan sonra polis arkadaþlar
var. Onlarýn ifadesi alýnacak, tahminim en son Ekrem Bey ve Hidayet
Bey'in ifadesi alýnýr. Herhalde bu akþam buradayýz biz. 1 günlük ek süre
almýþ zaten Savcý Bey, onu bize teblið ettiler. Bugün biterse inþallah yarýn
mahkemeye çýkacaðýz. Suçlamalar kabul edilir deðil, daha doðrusu
suçlama yok. Ýnþallah sorgu bitsin geniþ açýklama yapacaðýz. O zaman
göreceksiniz yapýlan þeyler sadece bir algý, onun dýþýnda bir suçlama yok,
arkadaþlarýmýz tertemiz hiç kimseden korkularý yok. Çekindikleri bir þey
yok. Kimseden bir þey talep etmediler ki, almadýlar ki korkularý olsun."
diye konuþtu.
TEK
YILDIZ
2
16 ARALIK 2014 SALI
HABER
7
"Ekonominin sorunlarýna
birlikte çözüm üreteceðiz"
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, 81 il, 160 ilçeden toplam
365 Oda ve Borsa Baþkaný ile birlikte Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete Çorum'dan, Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ katýldý. TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu ziyarette Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan'a, aslý Vatikan'da bulunan Dedekorkut
Hikayeleri'nin TOBB tarafýndan günümüz Türkçesi'ne sadeleþtirilerek hazýrlanan týpkýbasýmýný hediye etti. Hisarcýklýoðlu ziyarete iliþkin yaptýðý açýklamada "Hayýrlý olsun
ziyaretiyle beraber, Sayýn Cumhurbaþkanýmýzla ekonomik
meseleler hakkýnda istiþarelerde bulunduk. Görüþlerimizi
aktarabilme fýrsatýný bulduk. Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn
yaklaþýmýndan ev sahipliðinden dolayý kendisine teþekkür
ediyorum" dedi.Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan
ise, TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu ve 365 oda ve borsa baþkaný ile istiþare toplantýsýnda "Mevcut teþkilatlanma
yapýsýný farklý bir Türkiye için yeterli bulmadýðýmýzdan dolayý yeni teþkilatlanma yapýsýyla birlikte çok daha farklý bir
adým atalým istiyoruz. Ekonomiyi yakýndan takip edecek,
ekonominin tüm taraflarýyla istiþarelerimizi eskisi gibi
sürdürecek, dertlerinizi, þikâyetlerinizi, öneri ve tavsiyelerinizi yine dinleyecek, bunlarý istiþare edecek, bunlara birlikte çözüm üreteceðiz" þeklinde kaydetti. Cumhurbaþkaný Erdoðan, TOBB üyelerine Türkiye'nin büyümesine, kalkýnmasýna, refahýn ve demokrasinin standartlarýnýn artmasýna verdikleri katký için teþekkür etti. Haber Servisi
"Üniversitelerin toplumla
iç içe olmasý mutluluk vericidir"
Hitit Üniversitesi ile Ýlim Yayma Cemiyeti
Çorum Þubesi iþbirliðinde organize edilen "Necip
Fazýl, Büyük Doðu ve Demokrat Parti" konulu konferans Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde gerçekleþtirildi.
Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi
Öðretim
Üyesi
hemþerimiz Prof. Dr. Alaattin
Karaca'nýn konuþmacý olarak
yer aldýðý programý Rektör Prof.
Dr. Reha Metin Alkan, Çorum
Belediye Baþkan Yardýmcýsý
Turhan Candan, Alaca Belediye
Baþkaný Muhammed Esat
Eyvaz, Ýlim Yayma Cemiyeti
Çorum Þube Baþkaný Mehmet
Karadað, sivil toplum kuruluþu
temsilcileri, öðretim elemanlarý
ve çok sayýda davetli izledi.
Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Ýlim Yayma
Cemiyeti Çorum Þube Baþkaný
Mehmet Karadað, cemiyetin
faaliyetleri hakkýnda bilgiler
vererek üniversite ile ortaklaþa
düzenledikleri etkinliklerde
eðitim ve kültür alanýnda
yapýlan iþbirliðinin önemine
dikkat çekti.
Çorum'un yükseköðretim
alanýnda yýldýzý parlayan bir il
haline
geldiðini
belirten
Karadað, baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Rektör Prof. Dr.
Reha Metin Alkan'a teþekkür
ederek Ýlim Yayma Cemiyeti
olarak her zaman destek vermeye hazýr olduklarýný vurguladý.
Artýk üniversitelerin toplumla iç içe olmasýnýn mutluluk
verici olduðunu ifade eden
Rektör Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, üniversitenin Çorumla kaynaþarak büyük bir
sinerjinin ortaya çýktýðýný ve tüm personeliyle birlikte hýz kesmeden çalýþmalarýna
devam ettiðini vurgulayarak üniversitelerin toplumun lokomotifi görevinde
olduðunun altýný çizdi.
"Deðerlerimize, kültürümüze baðlý,
milletini ve vatanýný seven insanlar göreve
geldiði zaman baþarýlý çalýþmalar oluyor"
diyen Rektör Prof. Dr. Alkan, bizlere
düþen görevin ilim ve bilimle uðraþmak olduðunu
belirterek "Söz sahibi olmak için her anlamda zengin
olmalýyýz. Bunun yolu da üniversitelerden geçiyor"
dedi.
Rektör Prof. Dr. Alkan, "Hepinize böyle güzel bir
etkinlikte
birlikte
olduðunuz için teþekkür
ediyorum. Bundan sonra
düzenlenecek programlarda bir arada olmak
dileðiyle" diyerek sözlerini
tamamladý.
Muðla Sýtký Koçman
Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Öðretim Üyesi
Prof. Dr. Alaattin Karaca,
Çorum'un manevi ikliminde etkisi olan kiþi ve
kuruluþlardan bahsederek,
þehrin dinamikleri arasýnda
Ulucamii, Hýdýrlýk ve Saat
Kulesi gibi tarihi mekanlarýn yaný sýra Suheyb-i
Rumi,
Yedi
Sekiz
Hasanpaþa ile dönemin
derviþlerini saydý. Karaca,
"Çorum bugün Necip Fazýl
Kýsakürek'leri
tanýyorsa
bunun en önemli iç
dinamiklerinden biri de
þüphesiz Ýmam Hatip
Okulu'dur" dedi.
Anadolu'da mütevazi
bir bozkýr þehri olan
Çorum'un manevi mimarlarýný
rahmetle
anan
Karaca, Necip Fazýl'ýn
kentin manevi iklimindeki
etkilerine de deðinerek
"Çorum, Necip Fazýl'ý
sahip olduðu iç dinamikleri
sayesinde çok sevdi" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
Ýskilip Ýçme
Suyu Ýnþaatý
29 Aralýk'ta ihale
edilecek
Ýskilip Ýçme Suyu Ýnþaatý iþi 29
Aralýk Pazartesi günü saat 14.00'de
Ýller
Bankasý
A.Þ.
Yatýrým
Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan ihale ediliyor.Konuya iliþkin açýklamada bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu, "Türkiye genelinde
ilk yeraltý göleti Ýskilip ilçemize yapýldý. Bu
sayede ilçemizin içme ve kullanma suyu
sorunu da tamamen çözülmüþ oldu. Ayrýca
asbest borulardan oluþan isale hattý yerine
en az 50 yýl saðlýklý su iletebilen polietilen
borular döþenerek ilçe merkezine saðlýklý
kesintisiz su ulaþtýrýlmasý saðlanmýþtý.
Yeraltý Göleti ve Ýsale Hattý için yaklaþýk 1,5
milyon TL yatýrým yaptýk. Þimdi de ilçe
merkezindeki borular yenilenerek asbest
borulardan tamamen kurtulmuþ olacaðýz.
Ýller Bankasý Genel Müdürlüðümüz içme
ve kullanma suyu inþaatý ihalesini 29
Aralýk'ta yapýyor. Kanalizasyon, Yaðmur
Suyu, Ýçme Suyu ve ardýndan da Doðalgaz
Þebekesinin
yapýlmasýyla
ilçemizin
altyapýsý baþtan aþaðý yenilenmiþ olacaktýr.
Hayýrlý uðurlu olsun" dedi.Ýçme Suyu
Ýnþaatý iþi ile sadece þebeke yenilenmesi
yapýlmayacaðýný da söyleyen Uslu, "Su
depolarýnýn kapasiteleri de ihtiyaçlar
oranýnda yenilenecektir. Ýþ kapsamýnda
arýza ve kaçak tespitini saðlayan Scada
Otomasyon Sistemi de kurulacaktýr' dedi.
Ýçme Suyu Ýnþaatý iþinin yer teslimi sonrasý
500 takvim günü içerisinde tamamlanmasý
planlanýyor. Haber Servisi
Ýskilip'te iki
restoran kapatýldý
Ýskilip'te faaliyette bulunan Üçler ve Mavi
Köþk Restoranlar çýkan olaylar ve Kons
(çalýþan bayanlara paralý Alkol ýsmarlamak)
sebebi ile 12.12. 2014 tarihinde Belediye ve
Emniyet görevlileri tarafýndan süresiz olarak
kapatýldý. Haber Servisi
Çorum MÜSÝAD, Frankfurt'ta
AGÝK toplantýsýna katýldý
Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý
Derneði (MÜSÝAD) Çorum Temsilcileri,
Avrupa Genel Ýdare Kurulu toplantýsýna
katýlmak üzere Almanya'nýn Frankfurt
þehrine gitti.
MÜSÝAD Çorum Þubesi Baþkan
Yardýmcýsý Fatih Yaðlý, Üye Ýliþkiler
Baþkaný Mustafa
Boyraz ve Denetleme
Kurulu Baþkaný Salih
Osman Fýndýk,
MÜSÝAD Avrupa
Genel Ýdare Kurulu
(Frankfurt-AGÝK)
Toplantýsý'na katýldýlar.
MÜSÝAD'ýn
Frankfurt Þubesi
tarafýndan düzenlenen
Avrupa Geniþletilmiþ
Ýstiþare Toplantýsý
(AGÝT) programý
baþladý. Toplantýya
Türkiye'nin Frankfurt Baþkonsolosu Ufuk
Ekici ve Konsolos Özkan Durmaz da
katýldý.
Türkiye'den yaklaþýk 100 þirketin
katýldýðý toplantý kapsamýnda Türk ve
Alman iþ adamlarý "B2B" ismiyle organize
edilen ikili iþ görüþmeleri gerçekleþtirdi.
MÜSÝAD'ýn Frankfurt Þubesi tarafýndan Bad Homburg Kurhaus Kongre
Merkezi'nde düzenlenen Avrupa Genel
Ýdare Kurulu (AGÝK) toplantýsýný kapsamýnda ayrýca gala yemeði düzenlendi. Yemeðe AK Parti Genel
Baþkan Yardýmcýsý Nureddin
Nebati, MÜSÝAD Genel Baþkaný
Nail Olpak, Türkiye'nin Frankfurt
Baþkonsolosu Ufuk Ekici, Bad
Homburg Belediye Baþkaný
Michael Korwisi ve çok sayýda Türk
ve Alman iþ adamý katýldý.
Genel Baþkan Olpak, burada
yaptýðý konuþmada Türkiye'nin
nüfusunun 76 milyonu Türkiye'de,
6 milyonu da yurt dýþýnda olmak
üzere Avrupa'nýn en genç ülkesi
olduðunu ve bu enerji ve birikimi
paylaþmak için, Avrupa Birliði (AB)
üyesi ülkelerle iyi ve doðru iliþkileri sürdürmek ve arttýrmak istediklerini söyledi.
AB'ye üyeliðin geçmiþten
bugüne Türkiye'deki hükümetlerin
stratejik bir hedefi olduðunu ifade
eden Olpak, "53 yýllýk sýkýntýlý bir
serüvenden sonra, Türkiye'nin AB
ile olan iliþkilerine bugün baktýðýmýzda ekonomik, sosyal ve
demokratik standartlara ulaþmak açýsýndan, AB hedeflerinden vazgeçmiyoruz.
Ancak, gelinen noktada AB'ye tam
üyeliði, alternatifsiz tek bir sistem olarak
görmediðimiz bir noktaya getirdi bizi
süreç. Çünkü maalesef AB de tam üyelik
yolunda, artýk eskisi kadar
güven vermiyor" diye
konuþtu.
Türkiye'nin dýþ ticaretinin yüzde 40'tan fazlasýný
ve yýllýk ihracatýnýn da yaklaþýk yarýsýný AB'ye gerçekleþtirdiðini anlatan Olpak,
Türkiye'ye gelen doðrudan
yabancý sermaye yatýrýmlarýnýn önemli bir artýþ kaydettiðini ve üyelik müzakerelerinin baþlamasýndan
sonra da ivmesini arttýrdýðýný dile getirdi.
Olpak, Türkiye'nin bölgesel, küresel,
siyasi ve ekonomik krizlerin etkisine raðmen 20 çeyrektir üst üste büyümesini
sürdürdüðünü vurguladý.
Genel Ýdare Kurulu toplantýsýna ve
gala yemeðine Çorum MÜSÝAD'ý temsilen de MÜSÝAD Çorum Þubesi Baþkan
Yardýmcýsý Fatih Yaðlý, Üye Ýliþkiler
Baþkaný Mustafa Boyraz ve Denetleme
Kurulu Baþkaný Salih Osman Fýndýk
katýldý. Haber Servisi
TEK
2
YILDIZ
16 ARALIK 2014 SALI
YAÞAM
8
Kadýnlarý sezaryene iten
Korku: Tokofobi
Hatasýz Fabrika
Ünlü bir motor fabrikasýnýn yöneticileri, otomobillerinin kalitesi söz konusu
olunca, adeta hastalýk derecesinde bir duyarlýlýk gösterirlermiþ. Ünlü bir þirketin
genel müdürü, bir gün söz
konusu fabrikanýn genel
müdürüne telefon açarak
otomobilinin motorundan
düzensiz horlamaya benzeyen bir ses duyduðunu
söylemiþ. Ve fabrika yetkilisinden hemen cevap
gelmiþ:- Bu konuda motorumuzun kesinlikle kusuru
olamaz. Acaba þoförünüzün
burnunda et olup olmadýðýna emin misiniz?
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Sudoku Bulmacanýn
Çözümü
Kelime Avý Bulmacanýn
Çözümü
Türkiye'de yüzde 50'lere varan sezaryen
doðumlarýnýn en önemli nedenlerinden biri de
kadýnlarýn kendi isteðiyle bu yöntemi tercih
etmeleri. ‘Tokofobi' denen doðum korkusu,
birçok gebede psikiyatrik bozukluklara bile
sebep oluyor. Tokofobiyi ise olumsuz doðum
hikâyeleri ve aðrý korkusu tetikliyor.Son yýllarda
ülkemizde sezaryen doðumu azaltmaya yönelik yapýlan saðlýk politikasý giriþimlerine raðmen
maalesef hastanelerde isteðe baðlý sezaryen
doðumlarýnda istenilen düzeyde bir azalma
olmadý. Herhangi bir týbbî gereklilik olmaksýzýn
gebe kadýnlar, hamileliðin 38. haftasýndan sonra
istedikleri bir günde kendi kararlarý doðrultusunda sezaryen doðumu tercih edebiliyorlar.
Ýsteðe baðlý sezaryenlerde en sýk karþýlaþýlan
neden ise anne adayýnýn doðumdan korkmasý ve
uzun sürebilme ihtimali olan doðum sürecini
istememesi.Tokofobi olarak adlandýrýlan doðum
korkusu, gebe kadýnlarda isteðe baðlý (elektif)
sezaryen doðumu tercih etmesinde ciddi rol
oynuyor. Bu korkuyla yüzleþen bazý gebe kadýnlarda psikiyatrik bozukluklar bile ortaya çýkabiliyor. Konu ile ilgili Hacettepe Üniversitesi
Saðlýk Bilimleri Fakültesi Hemþirelik Dergisi'nde
bir makale yayýmlayan Prof. Dr. Kafiye Eroðlu,
doðum korkusunun genellikle doðum anýnda acý
çekmekten, ölmekten, aklýný kaybetmekten,
doðumu yaptýracak ekibe güvenmemekten kaynaklandýðýný aktarýyor ve ekliyor: “Tokofobik
kadýnlar doðum sancýsý çekmemek için sezaryen
ameliyatýný çözüm olarak görebiliyorlar. Yapýlan
bir çalýþmaya göre kadýnlarýn sezaryenle doðumu tercih etme nedenleri arasýnda en fazla
doðum aðrýsýna yönelik korkunun yer aldýðý
bildiriliyor.” Kadýnlarý kendi isteði ile sezaryen
doðuma yönlendiren sebeplerin ise þunlar
olduðunu söylüyor: “Gebelerin doðum
konusunda yeteri kadar bilgilendirilmemeleri ve
buna baðlý olarak doðum aðrýsý ve doðumhane-
den korkmalarý, doðumhane koþullarýnýn uygun
olmamasý, psikolojik desteðin göz ardý edilmesi
ve epidural anestezinin yaygýn olarak kullanýlmamasý.”Tokofobiyi atlatmak için olumsuz
hikâyelerden uzak durun!Prof. Dr. Kafiye
Eroðlu, gebe kadýnlarýn tokofobi ile baþ etmeleri
için þu önerilerde bulunuyor: “Doðum korkusu
ile baþ etmede çiftlerin çocuk sahibi olmaya
karar verdikleri andan baþlayýp, gebelik
süresince düzenli aralýklarla doðum sonrasýna
kadar devam eden eðitim ve danýþmanlýk
hizmetini almalarý önemlidir. Bu hizmette
bakýmý veren ebe, hemþire ya da doktor, gebeyi
çok iyi deðerlendirerek doðum korkusunun olup
olmadýðýný, varsa bu korkunun nedenlerini saptar. Örneðin gebenin doðum korkusunun
nedeni doðum aðrýsý ise, doðum aðrýsý nedir,
nasýl oluþur ve nasýl baþ edilir, doðum sürecinin
olumlu geçmesi için þunlar yapýlabilir: Solunum
egzersizleri, masaj teknikleri, olumlu doðum
deneyimlerini paylaþma, olumsuz görsel, yazýlý
ve sözel deneyimlerden uzak durma, doðum
sürecinin olumlu geçeceðini düþünme ve inanma, normal doðumunda epidural anestezi tercih
etme. Ayrýca doðum öncesi eðitime anne adayýna destek olacak eþ ya da bir yakýný varsa onlarýn
da destekleyici danýþmanlýk hizmeti almalarý
saðlanmalýdýr. Bu konu ile ilgili yapýlan çalýþmalarda, doðum öncesi dönemde alýnan bakým
ve doðumla ilgili eðitimin, doðum korkusunu
önemli ölçüde azalttýðý bildirilmektedir. Her
türlü giriþime karþýn gebede korku devam ediyorsa mutlaka psikolog ya da psikiyatriste yönlendirilmelidir. ”Sezaryen sonrasý normal
doðum yapýlabilir! Prof. Dr. Kafiye Eroðlu,
sezaryen sonrasý normal doðumun Türkiye için
oldukça yeni olduðunu belirtiyor. Pek çok doktorun bu fikre sýcak bakmadýðýný ve ‘bir kez
sezaryen her zaman sezaryen’ anlayýþýndan uzaklaþamadýklarýný dile getiriyor.
Sigara içenlerin kanser
Riski çok yüksek
Hacettepe
Üniversitesi
Kanser
Enstitüsünden Doç. Dr. Saadettin Kýlýçkap,
önümüzdeki yýllarda her dört kiþiden birinin
kanser hastalýðý ile karþýlaþacaðýný belirterek,
"Her üç kanser vakasýndan birinin kesinlikle
sigara ile alakasý vardýr. Sigara içenlerin
içmeyenlere göre bu hastalýk ile karþýlaþma riski
çok daha fazladýr." dedi.Bavyera'da yaþayan
Türk Toplumu'nun önemli
bir kýsmýnýn üye olduðu
saðlýk sigortasý AOK
Bayern ile IKG Enstitüsü,
Nürnberg'deki Türklere
anadillerinde
'kanseri
tanýmak-önlem almak' adý
altýnda bir konferans
düzenledi.Hacettepe
Üniversitesi
Kanser
Enstitüsü, IKG Enstitüsü
ve AOK Bayern iþbirliðiyle
Nürnberg'deki konferansa
baþta
DÝTÝB
Eyalet
Birlikleri olmak üzere çok sayýda Türk derneði ile
Nürnberg
Baþkonsolosluðu
da
destek
verdi.AOK Nürnberg salonunda yapýlan bilgilendirme programýna Nürnberg Baþkonsolosu
Asip Kaya, AOK Bayern Nürnberg Genel
Müdürü Norbert Kettlitz, Hacettepe Üniversitesi'nden Doç. Dr. Saadettin Kýlýçkap, IKG Genel
Müdürü Dr. Latif Çelik, STK yöneticileri ve
çoðunluðu kadýnlardan oluþan vatandaþ
katýldý.Açýlýþ konuþmasýnda AOK Mittelfranken
Müdürü Norbert Kettlitz, "AOK Bayern olarak
çok sayýda Türk vatandaþý üyemiz var. Türk
üyelerimizi kanser gibi önemli bir konuda bilgilendirmekten memnuniyet duyuyoruz."
dedi.Nürnberg Baþkonsolosu Asip Kaya ise
AOK'ya böyle güzel bir hizmet düzenlediði için
teþekkür ederek, "Vatandaþlarýmýzý böyle önemli
bir
konuda
bilgilendirmekten
memnuniyet
duyuyoruz."
dedi.Baþkonsolos
Asip
Kaya,
"Hastalýklardan
korunmak için bilgilenmek
þart. Bundan sonra yapýlacak benzer seminerlere
Baþkonsolosluk
olarak
destek
vereceðiz."
dedi.IKG Genel Müdürü
Dr. Latif Çelik ise
"Türklerin AOK Bayern
tarafýndan sunulan bilgilendirme toplantýsý büyük önem taþýmaktadýr.
Ancak iyi bilgilenme ile kansere karþý önlem
alýnýlabilir." diye konuþtu.Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsünden Doç. Dr. Saadettin
Kýlýçkap ise kanser hastalýðýnýn giderek arttýðý
bir dönemde yaþadýðýmýzý belirterek, "Gelecekte
her dört kiþiden biri ile bir þekilde bu hastalýk ile
karþýlaþacaktýr. Kanserin sebepleri birden
fazladýr. (CÝHAN)
22:45
Sinema
Süpermen Dönüyor
Süpermen'in beþ yýl önce gizemli bir þekilde
ortadan kaybolmasýndan bu yana geçen uzun
sürede dünyanýn krizlerine cevap verecek kimse
olmamýþtýr. Onun yokluðunda, Metropolis þehri ve
ötesinde suç oraný artmýþtýr; üstelik buna
Süpermen'in baþ düþmaný Lex Luthor'ýn ileride
yapacaðý yýkým dahil deðildir. Hapisten çýkan Lex
Luthor'ýn niyeti, Süpermen'in teknolojik sýrlarýný
kendi kiþisel kazaným ve zaferleri için kullanmaktýr.
Daily Planet'in yýldýz muhabiri ve Süpermen'in hayatýnýn aþký Lois Lane, sevgilisinin tek söz etmeden
çekip gitmesinin acýsýný çoktan atlatmýþtýr.
20:00
Sinema
Dursun Çavuþ
1973 yýlý... Adýyaman'da yaþayan Dursun Çavuþ
postacýlýk yaparak geçimini saðlamaktadýr. Ancak
Dursun Çavuþ'un oðlu Abuzer, Belediye Baþkaný
Reþat Aða'nýn kýzýna aþýk olunca iþler karýþýr.
Aðayla arasý bozulan Dursun Çavuþ, karýsý Server
ve arkadaþlarýnýn gazýna gelip emekliliðini ister
ve belediye baþkanlýðýna adaylýðýný koyar. Seçim
kampanyalarý boyunca sýradan bir vatandaþ olan
Dursun Çavuþ'a destek veren hemþehrileri
Dursun Çavuþ'un seçileceðine kesin gözle bakmaktadýr.
23:35
Yerli Dizi
Kaçak
Faysal, Serhat ve ekibini alt etmek için gözünü
Þahingöz’e diker. Ertan’la çýktýklarý yola ayrý ayrý
devam etmek zorunda kalýrlar. Þahingöz’ün
yaþadýðý olay, Serhat ve ekibini yolundan edecek
mi, yoksa daha fazla mý hýrslandýracak? Faysal’ýn
hayatýnda iþler gittikçe karýþýr. Faysal, Merve
konusunda hýzlý ve emin adýmlarla ilerlerken önüne
geçemeyeceði sorunlarla karþýlaþýr. Cemile artýk
Tülay’ý babasý Faysal’la tehdit etmez ve Tülay
babasýyla yüzleþip tüm gerçekleri ona anlatýr. Tülay
babasýyla arasýndaki sýrlarý kaldýrmýþken Merve’nin
öðrendiði gerçekle onu kaybetme korkusu içine
düþer. Faysal için kaçýnýlmaz son yaklaþmýþtýr.
KABAKLI TART
Ali Kuþçu
Ali Kuþçu (Özbekçe: Ali
Qushchi Samarqandiy) asýl adý
Ali Bin Muhammed (1403,
Semerkand - 16 Aralýk 1474,
Ýstanbul), Timur Ýmparatorluðu
ve Osmanlý Ýmparatorluðu'nda
bir astronom, matematikçi ve dil
bilimcidir.Astronom ve kelâm
âlimi olan Ali Kuþçu, 1403'te
Semerkand'da doðdu. Türk ya da
Fars olduðuna dair iddialar mevcuttur. Babasý Muhammed, Timur
Ýmparatorluðu
Sultaný
ve
astronomu Uluð Bey'in kuþçusu
olduðu için ailesi "Kuþçu" lakabýyla meþhur oldu. Küçük yaþtan
itibaren
matematik
ve
astronomiye ilgi duyan Ali Kuþçu,
Bursalý
Kadýzâde
Rûmî,
Gýyâseddin
Cemþîd
ve
Muînuddîn Kâþî’den matematik
ve astronomi dersi aldý. Daha
sonra bilgisini artýrmak için
Kirman'a gitti. Burada Hall-ü
Eþkâl-i Kamer (Ay Safhalarýnýn
Açýklanmasý) adlý risale ile Þerh-i
Tecrîd adlý eserini yazdý. Ali
Kuþçu, Semerkand ve Kirman'da
eðitimini tamamladýktan sonra
Uluð
Bey'e
yardýmcý
ve
rasathanesine müdür oldu.
1449'da hacca gitmek istedi.
Tebriz'de Akkoyunlu hükümdarý
Uzun Hasan kendisine büyük
saygý gösterdi ve Osmanlý Devleti
ile
barýþ
görüþmelerinde
yardýmýný istedi. Ali Kuþçu, Uzun
Hasan'ýn sözcülüðünü yaptýktan
sonra II. Mehmed'in davetiyle
Ýstanbul'a geldi. Osmanlý Akkoyunlu sýnýrýnda Fatih Sultan
Mehmed'in emriyle büyük bir
törenle karþýlanan Ali Kuþçu,
Ayasofya medresesine müderris
oldu. 16 Aralýk 1474 tarihinde
Ýstanbul'da vefat etti.
06.35 Benim Annem
Bir Melek
Malzemeler
þekeri ilave ederek tart hamu07.00 Selena
Hamur Malzemesi:
runu yoðurun.30 dk buz10.25 Yahþi Cazibe
150 gr Margarin
dolabýnda dinlendirin.Taze
13.10 Adanalý
2 Yumurta
soðan ve dereotunu ince ince
15.00 Alemin Kýralý
2 Su Bardaðý Un
kýyýn.Domateslerin kabuk16:00 Zahide Ýle
1 Çay Kaþýðý
larýný soyup küp küp
Yetiþ Hayata
Tuz
doðrayýn. Kabaklarý
1 Çorba
temizleyip yuvarlak
17.10 Alemin Kýralý
Kaþýðý Toz
dilimleyin. Tuzlu suda 18.45 Ana Haber
Þeker
hafif haþlayýn ve
20:00 BalçovaHarç
süzün.Hamuru
Galatasaray
Malzemesi:
yaðlanmýþ tart kalýbýna 23:35 Kaçak
3 Kabak
yayýp üzerine çatalla
6 Taze Soðan
delikler açýn.200 dereceli
3 Domates
fýrýnda 15 dk piþirin.Fýrýndan
2 Yumurta
çýkarýp üzerine kabaklarý
1/2 Demet Dereotu
döþeyin. Kýyýlmýþ soðan, dereo06:30 Haber Saati
100 gr Beyaz Peynir
tu, domates ve ince dilimlenmiþ
08:00 Yasemince
3 Sosis
sosisleri yerleþtirin.Kremayý
1 Su Bardaðý Krema
yumurta ile çýrpýn.Ezilmiþ beyaz 09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
Tuz, Karabiber, Fesleðen
peynir,tuz,karabiber ve fes12.50 Telgrafýn Telleri
Yemeðin Tarifi
leðenle karýþtýrýp tartýn üzerine
14.40 Ebru Yaþar’la
Çukur bir kapta margarini
dökün.Fýrýnda 40 dk daha
Her Gün
býçakla kýyýn. Yumurta,un,tuz ve piþirip servis yapýn.
16.00 Kumarbazýn Karýsý
17.50 Ana Haber
18.50 Elif
20:00 Korkusuz Korkak
Ne Arýyorsan Kendinde Ara"...
21:50 Haber Saati
Hz Mevlana
22:45 Süpermen Dönüyor
07.30 Ayý Kardeþler
08.00 Pepee
08.30 Hayat Bilgisi
10.00 Ateþ Daðlý
12.00 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
14.00 Lezzet Haritasý
15:15 Arthur ve
Minimoylar
16.45 Sivri Akýllýlar
19.00 Show Ana Haber
20:00 Dursun Çavuþ
22:30 Babam ve Oðlum
04:45 Denize Hançer Düþtü
06.00 Geniþ Aile
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
15.00 Evim Þahane
17.15 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber
20:00 Küçük Aða
23:15 Þansa Davet
08.30 Böyle Bitmesin
Yerli Dizi
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:50 Hava Durumu
19:55 Seksenler
23:00 Hayat Aðacý
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:05 Ýki Dünya Arasýnda
Yerli Dizi
21:00 Nizama Adanmýþ
Ruhlar Yerli Dizi
TEK
YILDIZ
2
16 ARALIK 2014 SALI
HABER
"Sendikalý oldu diye iþten
çýkartmak yasak olmalý"
Hak-Ýþ Kadýn Komitesi tarafýndan "Sendikal Harekete Kadýn
Katýlýmýný Artýrma Projesi" kapsamýnda Ankara'da 8. Sendikal
Kadýn Eðitimi programý gerçekleþti. Eðitim Programýna; Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu,
AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Malatya
Milletvekili Öznur Çalýk, Aksaray Milletvekili
ve Kadýn Erkek Fýrsat Eþitliði Komisyonu
Baþkaný Ýlknur Ýnceöz, Hak-Ýþ Konfederasyonu
Genel Baþkaný Mahmut Arslan, Öz Orman-Ýþ
Sendikasý Genel Baþkaný Settar Aslan, Çelik-Ýþ
Sendikasý Genel Baþkaný Cengiz Gül ve yaklaþýk 10 ilin kadýn temsilcileri katýldý.
Çorum Milletvekili, TBMM Ýdare Amiri ve
Hak-Ýþ Konfederasyonu Onursal Genel
Baþkaný Salim Uslu, eðitim toplantýsýnda yaptýðý konuþmasýnda, "12 milyon civarýnda iþçi
var ve 1 milyon sendikalý iþçi var. Eðer %11'leri
%21-%31'lere çekebiliyorsak sendikalý sayýný
artýrmamýz gerekir. Sosyal model oluþturmanýn ve bu model
içerisinde kadýna güç kazandýrmanýn yegâne yolu sendikalý iþçi
oranýný artýrmaktan geçiyor. Demokrasi olmadan sendika olmaz.
Sendika olmadan da güçlü kazanýmlar olmaz. Türkiye'nin
demokratikleþme sürecinde Hak-Ýþ en ön saflarda yer almýþsa þuna
inanmýþtýr ki; Ýnsan fýtratý, aklý, zekasý, yeteneði, en çok özgür
ortamlarda geliþir. Bilerek ve inanarak, Türkiye'nin karanlýk günlerden aydýnlýða evrilmesi için ya da darbe muhtýra tonlamasý ile
yapýlan kimi sözde yargý giriþimleri gibi bütün bunlara karþý oluþumuz, dik duruþumuzun sebebi; insan yeteneðinin ancak
demokratik, özgürlükçü ortamlarda geliþeceðine inandýðýmýz
içindir" dedi.
"AK Parti iktidarýnda siyasal, ekonomik, sosyal anlamda ne
yapýlmýþ ne söylenmiþse bunu en çok bilen, tanýyan, istifade eden,
en önce hisseden kadýnlardýr" diyen Uslu, "Annenin; Türk'ü,
Çerkez'i, Kürdü, Laz'ý olur mu? Ana anadýr. Bugüne kadar
sýkýyönetimler, olaðan üstü haller, faili meçhuller rutin dýþýna çýkmalar aklýnýza gelen ne kadar yöntem varsa hepsi uygulanmýþ ve
halâ her sabah kalktýðýmýzda acaba bugün eþimizden, evladýmýzdan, dostumuzdan kötü bir haber alacak mýyýz endiþesiyle ilk önce
haberlere bakýyor, kaygýlanýyorsak "Çözüm süreci ya da Toplumsal
Barýþ" bizim için önem atfediyor demektir. Toplumsal Barýþý
zedeleyen, torpilleyen, tehdit eden ne kadar eski alýþkanlýk, olgu,
çatýþma hali varsa bütün bunlarý rededip bugüne kadar beðenilmemiþ yöntem olarak barýþý, çözümü öne çýkartmak sadece
cesaret iþi deðil ayný zamanda bir erdem iþidir. Kadýnlarýnda en çok
sahiplenmesi, önemsemesi gereken bir durumdur. Gerekçe ne
olursa olsun hiçbir evladý anadan, eþinden ayýrmak gibi bir fantazi
olmamasý, hangi ideoloji, slogan, siyasal iktidar tutkusu adý ne
olursa olsun cana kýymamak gerekiyor" þeklinde kaydetti.
Daha önceki yýllarda Devletin Bütçesinde ilk sýrayý Milli
Savunma Bakanlýðýnýn yer aldýðýný, ancak 2015 yýlýnda Milli Eðitim
Bakanlýðýnýn birinci sýrada olduðunu vurgulayan Uslu, 3. sýrada ise
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn olduðunu söyledi.
Uslu, "1999 yýlýnda zamanýn Maliye Bakaný Sümer Oral
Konuþmasýnda diyor ki, "Devlet Bütçesi bir çýkmazýn içerisine
sürüklenmektedir. Faiz ödemeleri bütçeyi kilitlemiþtir" bugün
bunu konuþuyor muyuz? Hayýr. Daha fazla hak, kadro, ücret,
sendikalaþma, yatýrým diyoruz. Çünkü biz yaþamdan, gelecekten ve
bu hükümetten umudumuzu geçmiþteki gibi kesmedik. Tam ter-
sine her gün bir önceki döneme göre ümidimiz artmýþ oluyor.
Þimdi alan el deðil veren el olduk. Bütçesine göre en çok yardým
eden 3. sýrada ülke konumunda olduk. Buda Türkiye'ye ve Türk
halkýna çok yakýþmakta ve bizim kültürümüze de
son derece uygun düþmektedir. 1999 yýlýnda
zamanýn Maliye bakaný Sümer Oral yýlsonunda
enflasyon oranlarý %44'den yüzde %50 yükseltilecek. Memur zammý %15 olmasý bekleniyor
diyor. Bize diyorlar ya sadaka daðýtýyorsunuz diyorlar. Öyle olmadýðýný belirten Uslu, enflasyon ne
olmuþsa o oranda zam yapmak bizim görevimiz,
sorumluluðumuzun gereðidir. Yoksa Sayýn
Oral'ýn dediði gibi enflasyonun %50 olduðu
yerde %15 zam veriyorsanýz o zaman bu
toplumu namerde muhtaç ediyorsanýz. Çýkýp da
biz siyaset yapýyoruz. Biz yönetiyoruz demeyin.
Çünkü size akýl veren, akýl daneler baþka. Siz
baþkasýnýn aklýna, eline, himmetine muhtaçsýnýz.
Ýþte biz onu kaldýrdýk. Baðýmsýz Türkiye gerçekten böyle oluyor.
Baðýmsýz Türkiye demek, özgür Türkiye, örgütlü toplum, özgür
insan demek, aslýnda biz olmak, kendimiz olmak demektir" dedi.
Uslu, "Öz Orman- Ýþ Sendikasý Uzmaný tarafýndan yapýlan
araþtýrmaya göre, kadýnlarýn sendikalardan uzak olmasýnýn nedenleri þöyle sýralanmaktadýr; "Kadýnlar sendikanýn kendilerine ne
bakýmdan faydalý olacaðýný yeterince bilmiyor,Aile ile ilgili sorumluluklarý yüzünden zamaný yetersiz kalýyor, Onlara bu konuda yol
gösteren olmuyor, Sendikalar hakkýnda oluþturulan olumsuz algýdan etkileniyor, Sendikalar kadýnlarýn ihtiyaçlarýna yeterince aðýrlýk
veremiyor, Erkeklerin egemenliðinden olumsuz etkileniyor, Ýþverenden çekiyor, Kocasý engel oluyor, Üye aidatý ödemek istemiyor, Üye olmak için yeterli özgüvene sahip deðil" bu çalýþtay bu
tespitleri ortadan kaldýracak argümanlarý, ihtiyaç duyulan mevzuat
düzenlemelerini ve çözümleri üreterek ortaya koymalýdýr" þeklinde
kaydetti.Uslu, "Hangi iþveren, hangi gerekçe olursa olsun sendikalý
iþçiyi keyfi nedenlerle iþten çýkartmasýnýn bedelini sadece bir
ekonomik müeyyide ile önleyemeyiz, koyamayýz, caydýramayýz.
Sendikalý oldu diye iþten çýkartmak sadece ayýp ve günah deðildir.
Ayný zamanda yasak olmalýdýr" dedi.
Ahmet Arif'in"Yokluðun, Cehennemin öbür adýdýr. Üþüyorum,
kapama gözlerini." Sözleriyle konuþmasýný bitiren Uslu, "Gelin
Yeni Türkiye'ye, toplumun, çocuklarýnýzýn geleceðine gözlerinizi
kapamayýn" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
TSO Meclisi son
toplantýsýný yaptý
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý 2014 yýlýnýn
son meclis toplantýsýný dün yaptý.
TSO meclis salonunda Meclis Baþkaný Erol
Karadaþ baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen toplantý
gündem maddelerinin görüþülmesinin ardýndan sona erdi. Yasin YÜCEL
9
AK Parti Ankara Ýl Baþkanlýðý
Ar-Ge Baþkaný
Ülker MAVRAL
BULUT
AR-GE HARCAMALARI
VE TÜRKÝYE
Ýngiliz düþünür Francis Bacon'un daha 17. yüzyýlýn baþlarýnda
dile getirdiði "Bilgi güç
kaynaðýdýr" deyiþi, bilimin insanlýðýn refahýn geliþmesi açýsýndan
ne kadar önemli olduðunuaçýk bir
þekilde ortaya koymaktadýr. Bu deyiþ özellikle bilgi çaðý olan günümüzde oldukça geçerlidir.Günümüz bilgi çaðýnda, uluslararasý
alanda rekabet edebilmenin en
önemli koþulu, bilgiyeyatýrým yapmaktýr. Bilgiye yatýrým denilince; ilk
akla gelen kavram Ar-Ge'dir.
Ar-Ge, bilgiye ve teknolojiye
dayalý olarak yeni ürünlerin oluþturulmasý, geliþtirilmesi ve yeniüretim
ekniklerinin gerçekleþtirilmesi olarak tanýmlanabilir. Ar-Ge harcamalarý günümüzde,ekonomi dünyasýnýn itici gücü ve ulusal rekabet ortamýnda önemli desteklerinden biridir. Ar-Geharcamalarý fabrikaya,
hizmete, iþ dünyasýna, yatýrýma, istihdama, ihracata, milli gelire, eðitime, yönetime vediplomasiye yansýyan çok yönlü bir temel kavramdýr.
Ayrýca dünyadaki geliþmiþ ülkeler
ile geliþmekte olan ülkeler arasýndaki farký ortaya koyan önemli bir
göstergedir. Dünyadaki Ar-Geharcamalarý ile ülkelerin geliþmiþlik
düzeyi arasýnda doðrudan, güçlü ve
pozitif bir iliþki vardýr.
TÜÝK tarafýndan gerçekleþtirilen
2013 yýlý Ar-Ge Faaliyetleri Araþtýrmasý sonuçlarýna göre; Türkiye'de
Ar-Ge harcamalarý 2013 yýlýnda bir
önceki yýla göre %13,4 artarak 14
milyar 807 milyon TL .olarak gerçekleþti. Türkiye' Ar-Ge Harcamalarýnýn
GSYÝH'ye
oraný
%0,95'tir.(binde 95'tir.)Tam Zaman
Eþdeðer (TZE) Ar-Ge personeli sayýsý 112.969, TZE araþtýrmacý sayýsý
da 89.075 olarak açýklanmýþtýr.2013
yýlýnda Bir önceki yýla göre Ar-ge
personeli sayýsýnda yüzde 7,5'luk
bir artýþ oldu.Sektörlere göre Gayri
Safi Yurt Ýçi Ar-Ge Harcamasý ve
Finans Kaynaklarýna bakacak olursak;
2013 yýlýnda Gayri Safi Yurtiçi
Ar-Ge harcamalarýnda özel sektör
%47,5 ile en büyük paya sahipken
bunu %42,1 ile yükseköðretim sektörü ve %10,4 ile kamu sektörü takip etti. Bir önceki yýl özel sektör
%45,1 ile yine ilk sýrada yer alýrken,
bunu %43,9 ile yükseköðretim,
%11 ile kamu sektörü takip etti.
2013 yýlýnda Ar-Ge harcamalarýnýn %48,9'u özel sektör tarafýndan
finanse edilirken bunu %26,6 ile
kamu sektörü, %20,4 ile yükseköðretim sektörü, %3,3 ile yurtiçi diðer
kaynaklar ve %0,8 ile yurtdýþý kaynaklar takip etti.Ar-Ge personelinin sektörler itibarý ile daðýlýmýna
bakýldýðýnda, TZE cinsinden toplam
Ar-Ge personelinin %51,7'si özel
sektörde, %37,7'si yükseköðretim
sektöründe ve %10,6'sý kamu sektöründe yer almaktadýr.Ar-Ge Harcamalarý ve Ar-Ge Personelinin
Bölgesel DaðýlýmýÝstatistiki Bölge
Birimleri Sýnýflamasý (ÝBBS) 1.Düzeye göre 2013 yýlýnda Ar-Ge harcamalarýnýn en yüksek olduðu bölge %27,5 ile Ankara, Konya ve Karaman'ýn dahil olduðu Batý Anadolu Bölgesi (TR5) iken, bunu %21,3
ile Doðu Marmara (TR4) ve %20,3
ile Ýstanbul (TR1) Bölgesi takip etti.Ar-Ge personel sayýsýna göre ise
%22,7 ile Ýstanbul (TR1) ilk sýrada
yer almakta olup, bu bölgeyi %22,2
ile Batý Anadolu Bölgesi (TR5) ve
%15,5 ile Doðu Marmara (TR4)
Bölgeleri izledi. 2010 Yýlý itibariyle
Geliþmiþ ülkelere bakacak olursak,
GSMH.dan Japonya'da yüzde
3,4oranýnda, ABD.de, yüzde 2,7
oranýnda, Almanya'da yüzde 2,8
oranýnda, Finlandiya'da yüzde 3,6
oranýnda pay ayrýlmaktadýr. Türkiye'de ise ayrýlan pay %09'dur. Türkiye Ar-Ge harcamalarý konusunda
Türkiye önceki yýllarda daha geri bir
durumda idi. Bu pay 2000 yýlýnda
%04, 2002'de %05, 2006'da %06
idi. Özellikle 2007 den sonra Ar-Ge
harcamalarýnda artýþ oldu. Ancak,
henüz geliþmiþ ülkeler düzeyi yakalýnmýþ deðil.Geliþmiþ ülkeler açýsýndan (2010 yýlý) Ar-ge harcamalarýn-
da Özel sektörün payýna bakacak
olursak; Japonya'da yüzde 78,2,
Finlandiya'da
yüzde
68,1,
ABD.%67,3, Almanya'da %66,1'dir.
Türkiye'de bu pay yüzde 41,3'tü.
Türkiye'de Ar-ge çalýþmalarýn da
üniversitelerin payý yüksek olup,
%20,3'tü. Türkiye Üniversitelerin
payý diðer ülkelere göre önemli ölçüde fazladýr.
Ar-ge 'de artýk hýz kesmeyip
ataða geçmek amacýyla, eðitimden
finansmana yeni yaklaþýmlara ihtiyacýmýz olduðu ortada.Ar-Ge' de
ataða kalkmak için, niceliði artýrmanýn yanýsýra, artýk nitelik, içerik
ve iklime odaklanmamýz gerekiyor.
Bu amaçla her þeyin ötesinde etkin
bir yönetim kaçýnýlmaz ve olmaz sa
olmaz þartlardan birisi.
Bu anlamda Ar-ge çarkýný döndüren iki kaynak var. Bunlar biri
beþeri kaynak, diðeri finansal kaynak, ikisi de olmaz sa olmaz. Ýkisinde de 2000'li yýllardan sonra yükselme baþladý.
Ülkemizde 2000'li yýllarda çýkýþ
yapan Ar-Ge çalýþmalarýnda, özel
sektöre doðru bir eksen geniþlemesi yaþandý. Özellikle 2007 itibariyle
bu çok daha net görülebilmekte.
Global kriz sonrasý dönemde, devletin verdiði dolaylý ve dolaysýz desteklerde ciddi bir sýçrama görülmekte. Bu baðlamda özel sektör,
ulusal harcamalarda 2003'te %36
olan payýný 10 yýlda %49'a çýkararak, Ar-Ge'nin motor gücü konumuna geldi. 2013 özel kesim Ar-ge
harcamalarýnýn yarýsýndan fazlasý
özel kesim imalat sanayii tarafýndan
gerçekleþtiriliyor. Sanayi, teknolojisiz bir gelecek olmayacaðýný açýkça
anlamýþ durumda. Buna baðlý olarak, çalýþmalarýn önünü açýp, önündeki engelleri kaldýrmak adýna sanayi ve ticaret politikalarýnýn birbirini desteklemesi ve ayný zamanda
kurumlar arasýnda güçlü bir koordinasyon kurulmasý gerekiyor. Fikirlerin hem doðacaðý, hem yaþayacaðý, hem de ticarileþeceði elveriþli bir
iklime özlem var.Bu anlamda yukarýdan aþaðýya bu konularýn tamamýný kapsayan bir vizyon ve liderlik te
önem taþýyor. Bunu ihmal etmeyen
ülkelerin Ar-ge ve Ýnovasyonda öne
çýktýðýný görüyoruz.Geçtiðimiz haftalarda kýsa adý SETA olan Siyaset,
ekonomi ve Tpolumsal vakfý'nda ,
bir Ar-ge ve Ýnofasyon paneli düzenlendi. Bu konular enine boyuna
tartýþýldý. Kamunun, sanayinin,
akademinin bu derece hem fikir olduðu ortamlara nadir rastlanýr. ArGe çalýþmalarýnýn ne denli ehemmiyetli olduðunu, bu kurumlarýn
hemfikir olmasý da doðrulamaktadýr.
Artýk ülkeler akýllý Ar-ge ve inovasyon yapmak zorunda. Bu durum
bir firma için ne kadar gerekiyor sa;
ortagelir tuzaðýna yakalanmamasý
gereken bir ülke için daha da gerekli. Bizbu konuda üst orta gelir katogorisine terfi edeli 9 sene olmuþ.
Yüksek gelir eþiðine atlamak için bir
9 sene daha beklemeden daha hýzlý
ve daha akýllý davranmamýz gerekiyor. Ýþte Ar-ge ve Ýnovasyon konusunda sistematik bir politikayý acilen benimsememiz gerekiyor. Diðer
bir ifadeyle koordinasyonu etkinleþtirmemiz gerekiyor.
Hükümetimiz de bu konuya gerekli desteði veriyor. 2010 yýlýnda
hükümet bir ulusal Ar-Ge seferberliði baþlatmýþtýr. Acil Eylem planýmýzda ve hükümet programýmýzda
Türkiye'nin en acil öncelikleri arasýnda ifade ettiðimiz Ar-Ge çalýþmalarýnda siyasi irade bu ülke için
katma deðer üretecek olan herkesin
tam anlamýyla yanýndadýr, arkasýndadýr. Bu yüksek ideale destek veren, emek veren, kafa yoran herkesin yanýndadýr. Bu araþtýrmalar bilgiye; bilgi, üretime; üretim, rekabet
gücüne dönüþtükçe toplumumuz
stratejik olarak, ekonomik olarak ve
hayat kalitesi olarak çok daha yukarýlara çýkacaktýr. Hiç þüphe duymayalým ki, Türkiye, sevgiyi bilgiye,
bilgiyi de emeðe çevirdikçe dünya
ufkunda parlayan bir yýldýz olacaktýr.
TEK
YILDIZ
2
16 ARALIK 2014 SALI
HABER
10
2015 YILI 2 KALEM TIBBÝ CÝHAZ ALIMI (CR SÝSTEMÝ VE ÝNFÜZYON POMPASI)
KAMU HASTANE BÝRLÝÐÝ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU
Sosyal
medya
yaþlýlara iyi
geliyor
Ýngiltere'de yapýlan bir araþtýrmaya göre,
sosyal medyayý kullanan yaþlýlar kullanmayanlara oranla daha az saðlýk sorunu
yaþýyor
Ýngiltere'de yapýlan bir araþtýrmanýn
sonuçlarý oldukça dikkat çekici. Yaþlý insanlar üzerinde araþtýrma yapan bilim insanlarý,
sosyal medya sitelerini kullananlarýn saðlýk
odaklý daha az sýkýntý yaþadýklarýný iddia etti.
Ýngiltere'nin Exeter Üniversitesi'nde
görev alan bir grup bilim insaný, 65 yaþýndan
büyük 31 kiþi üzerinde bir deney yaptý.
Araþtýrmacýlar, bu deneyin sonucunda
Facebook ve Twitter benzeri sosyal medya
sitelerini kullanan yaþlýlarýn saðlýk durumlarýnýn kullanmayanlara oranla daha iyi
olduðunu saptadý.
Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan
uzmanlar, sosyal medya sitelerinin yaþlýlarý
sosyalleþtirdiðini ve güven verdiðini, bunun
da yaþlýlarýn saðlýk durumunun iyi olmasýna
sebep olduðunu düþünüyor.
Avrupa Birliði tarafýndan finanse edilen
araþtýrmanýn lideri Dr Thomas Morton, yalnýzlýðýn izolasyona sebep olduðunu ve bu
durumun yaþlýlarýn saðlýk durumunu olumsuz yönde etkilediðini iddia etti.
"Ýnsan sosyal bir hayvandýr ve bu tarz
siteler üzerinden sosyalleþen kiþilerin kendilerini daha iyi hissetmeleri bizim açýmýzdan
sürpriz olmadý" ifadelerini kullanan Morton,
sosyal açýdan izole olmuþ kiþilerde daha sýk
saðlýk sorunu gözlemlediklerini sözlerine
ekledi. Haber7
HSYK yeni
Danýþtay üyelerini
belirledi
Hakim ve Savcýlar Yüksek Kurulu'nun
(HSYK) dün devam eden Genel Kurulu'nda
Danýþtay'a yeni üyeler seçildi.
HSYK'dan yapýlan açýklamaya göre,
Danýþtay'da boþ bulunan 6 üyelik kadrosu
ile 6572 sayýlý Hakimler ve Savcýlar Kanunu
ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna
Dair Kanun'la ihdas edilen ve kurul tarafýndan seçilmesi gereken 27 üyelik kadrosuna
Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu Genel
Kurulu'nun 15 Aralýk 2014 tarihli toplantýsýnda seçim yapýldý. Genel Kurul'da
Danýþtay üyeliðine seçilen isimler þöyle:
"Gülen Aydýnoðlu, Ahmet Yahya
Özdemir, Nakiddin Buðday, Yücel Bulmuþ,
Ramazan Özdemir, Yunus Aykýn, Bilge
Apaydýn, Hüseyin Ünal Kara, Mürteza
Güler, Ali Yaþar Yurdabak, Cafer Ergen,
Turgay Tuncay Varlý, Mehmet Gökpýnar,
Mehmet Aydýn, Hasan Odabaþý, Ali Alpan,
Keziban Gülcan Kaya, Tülay Bulgurcu,
Aydemir Tunç, Gürsel Özkan, Vahit
Kýnalýtaþ, Adil Memiþ, Erhan Çakan,
Ýbrahim Topuz, Oðuz Yaðlýcý, Metin Arýtý,
Muhsin Yýldýz, Abdullah Artunç, Cevdet
Erkan, Eyüp Kaya, Hasan Önal, Ekrem
Özübek ve Nedret Engin."
2015 YILI 2 KALEM TIBBÝ CÝHAZ ALIMI (CR SÝSTEMÝ VE ÝNFÜZYON POMPASI) alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk
ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2014/170413
1-Ýdarenin
a) Adresi
:Gülabibey Mah.Millet l.Sok.No:37 ÇORUM
MERKEZ/ÇORUM
b) Telefon ve faks numarasý
:3642020666 - 3642020671
c) Elektronik Posta Adresi
:[email protected]
ç) Ýhale dokümanýnýn
:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
görülebileceði internet adresi (varsa)
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý
:2 KALEM TIBBÝ CÝHAZ ALIMI Ayrýntýlý
bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný
içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Teslim yeri
:1-) Alaca Devlet Hastanesi 2-) Sungurlu
Devlet Hastanesi 3-) Osmancýk Devlet
Hastanesi 4 -) Göðüs Hastalýklarý Hastanesi
5-) Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi
6-) Bayat Devlet Hastanesi 7-) Mecitözü
Devlet Hastanesi
c) Teslim tarihi
:Mal teslimi Ek 1 Listesinde belirtilen her bir
kurum ambarýna Yüklenici firma tarafýndan,
sözleþme imzalanmasýna müteakip 3 takvim
günü içerisinde iþe baþlanacak ve 30 (Otuz)
gün içerisinde ilgili Saðlýk Tesisine cihaz/
cihazlarýn montajý ve kurulumu yapýlarak
çalýþýr bir vaziyette teslim edilecektir.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
:Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi
(Gülabibey Mah.Cemilbey Cad.No:81
ÇORUM)
b) Tarihi ve saati
:31.12.2014 -10:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili
Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu
yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve
Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret
ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda
alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza
sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri
veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter
tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken
kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken
kriterler: 4.3.1. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler:
a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu
gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden
biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan
belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul
edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir.
Aday veya istekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, Aday veya isteklinin
üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen
Kapasite Raporu, Aday veya isteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan
aday veya istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlik Belgesi, Týbbi cihaz üreticisi,
OEM (Original Equipment Manafacturer - Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzý ürün
ürettirmek suretiyle üretici niteliðini kazanmýþ ise bu üretime iliþkin sözleþme,
Aday veya isteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat
uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin
üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler,Yukarýda belirtilen belgelerden
herhangi biri UBB kaydý olmayan ürünlere teklif veren istekliler tarafýndan
sunulacaktýr.
4.3.2. Satýþ sonrasý servis, bakým ve onarýma iliþkin belgeler:
1-Cihaz kalibrasyona tabi deðilse cihazýn kalibrasyona tabi olmadýðýna dair teklifle beraber beyanda bulunulacaktýr.2-Yýllýk
periyodik bakým sýklýðý (kaç ayda bir) ve bedeli teklif dosyasýnda yer alacaktýr.
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler:
a)-Ýstekliler ,teklif ettikleri ürünlerin T.C. Ýlaç ve Týbbý Cihaz Ulusal Bilgi Bakasf
na (TÝTUBB) kayýtlý olduðunu gösterir Barkod numaralarý ve markalarýný Birim
Fiyat Teklif Cetveli veya ekli bir listede belirteceklerdir.b)-Teklif edilen ürünler
Saðlýk Bakanlýðýnca onaylý olacaktýr.c)-Aday veya isteklilerin T.C. Ýlaç ve Týbbi
Cihaz Ulusal Bilgi Bankasý'na (TÝTUBB) kayýt veya bildirimi aranmasý zorunludur.
Aday veya istekliler, teklif edilen ürünün imalatçý veya ithalatçýsý (tedarikçi firma)
olmadýðý durumlarda ,ürünün tedarikçi firmasýnýn bayii olduðuna dair TÝTUBB'a
kayýtlý olduklarýný tevsik edici belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardýr, d) Týbbi
Cihaz Yönetmelikleri kapsamý dýþýnda olan ürünler için; Týbbi Cihaz Yönetmeliði,
Vücuda Yerleþtirilebilir Aktif Týbbi Cihazlar Yönetmeliðini, Vücut dýþýnda kullanýlan (invitro) Týbbi Taný Cihazlarý Yönetmelikleri kapsamý dýþýnda olan
malzemeler için üreticinin/ithalatçýnýn teklif edilen malzemenin Týbbi Cihaz
Yönetmelikleri kapsamý dýþýnda olduðuna dair yazýlý beyanýný verecektir.e)-Söz
konusu belgeleri teklifle birlikte sunmayan firmalarýn teklifleri deðerlendirme dýþý
býrakýlacaktýr.
4.3.4. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik
þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren
doküman:
1-Teknik þartnameye uygunluk belgesi: Firmalar þartname maddelerine ayrý ayrý
ve Türkçe olarak þartnamedeki sýraya göre
cevap vereceklerdir. Bu cevaplar ".......marka.......model.....cihazý teklifimizin þartnameye uygunluk belgesi" baþlýðý altýnda
teklif veren firmanýn baþlýklý kaðýdýna yazýlmýþ ve yetkili kiþi tarafýndan imzalanmýþ olmalýdýr.Bu cevaplar orijinal dokümanlarý ile karþýlaþtýrýldýðýnda herhangi bir
farklýlýk bulunursa firma ihale dýþý býrakýlacaktýr. 2-Týbbi Cihaz Yönetmelikleri
kapsamýnda cihazlarýn veya ürünleri kullanma kýlavuzu ve etiket bilgileri yönetmelikleri uygun olarak Türkçe olacaktýr. Türkçe etiket ve kullanma kýlavuzu
bulunmayan týbbi cihazlarýn muayene ve kabul iþlemleri yapýlmayacaktýr.3-Ýhale
Komisyonu teklif deðerlendirme aþamasýnda Teknik þartnamede/Þartnamelerde
belirtilen þekilde ve þartlarda demonstrasyon isteyebilir. Demonstrasyon teklifi
uygun görülen l.en avantajlý firmadan baþlamak üzere yapýlacak olup, demonstrasyon ile ilgili her türlü gider, zarar-ziyan ve oluþabilecek hasar ve kazalardan
firma sorumlu olacaktýr. Ekonomik açýdan en uygun teklifi veren 1. ve 2. Ýstekli
firmanýn demostrasyonu komisyon tarafýndan kabul edildiði takdirde diðer istekli firmalarýn demolarý yapýlmadan ihale sonuçlandýrýlacaktýr.
4.Demoda teknik þartnamede belirtilen özelliklerden herhangi birini gösteremeyen veya eksik kurulum yapan isteklilerin teklifleri deðerlendirme dýþý
býrakýlacaktýr.Demonstrasyon, Komisyonun belirlemiþ olduðu yerde yapýlacaktýr.5-Ýstekli, satýþýný teklif ettiði cihazlarýn teknik özelliklerini, çalýþma ortam
koþullarýný, standart ve opsiyonel (isteðe baðlý) aksesuar listesini, tüm dýþ
görünümünü net olarak gösteren ve tam boy resmini de içeren tanýtým broþürünü
veya kitap/kitapçýðýný teklif dosyasýna eklemek zorundadýr. Baþka bir dilde
sunulan dokümanlar onaylý Türkçe tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayýlacaktýr.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý)
karþýlýðý Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali
Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet 1. Sok. No:37 ÇORUM) adresinden
alýnabilir. Doküman satýn almak için T.C. Halk Bankasý Çorum Þubesi TR83 0001
2009 3120 0005 0001 19 iban numaralý hesaba para yatýrýlacaktýr, adresinden satýn
alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP
üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel
Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet 1. Sok. No:37
ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü
posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi
miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan)
takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basýn No:1288
www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
AP Baþkan Yardýmcýsý
Lunacek: Gözaltýndakiler
derhal serbest býrakýlmalýdýr
Erdoðan'dan özgür basýný savunanlara
tehdit: Bitaraf olan bertaraf olur
Avrupa'dan
Asyaya,
Afrika'dan
Amerika'ya kadar bütün dünyayý ve
Türkiye'yi ayaða kaldýran basýný susturma
operasyonuna Cumhurbaþkaný Recep
Tayyip Erdoðan sahip çýktý.Özgür basýn
çaðrýlarýný eleþtiren Erdoðan, Türkiye'ye
istikamet çizmeye çalýþanlar olduðunu iddia
ederek herkesi tehdit etti. Erdoðan, "Bitaraf
olan bertaraf olur. Onun için tarafýnýzý çok
iyi belirlemeniz lazým" dedi.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan,
Tüpraþ Ýzmit Rafinerisi'nin yanýnda yaptýrýlan ve yaklaþýk 3 milyar dolara mal olan
Fuel Oil Dönüþüm Projesi'nin açýlýþ
töreninde yaptýðý konuþmada, '14 Aralýk
Operasyonu'na deðindi. Bu operasyonla
ilgili olarak Avrupa Birliði baþta olmak üzere
dünyanýn dört bir yanýndan gelen sert tepkileri eleþtirdi. Basýnda darbe operasyonunu
savunan Erdoðan, konuþmasýnda medyayý
bir kez daha tehdit etti: "Ýnþallah medya
dünyasý girdiði bu kirli iliþkilerden biran
önce sýyrýlacaktýr diye düþünüyorum. Bu kirli
odaklara boyun eðenler milletin karþýsýnda
kaybetmeye mahkumdur. Vatanýný seven
insaf sahibi, vicdan sahibi herkesi bu kirli
odaklara cesur bir duruþla cevap vermesini
özellikle hatýrlatmak istiyorum. Bitaraf olan
bertaraf olur. Onun için tarafýnýzý çok iyi
belirlemeniz lazým."
Avrupa Parlamentosu Baþkan Yardýmcýsý Ulrike Lunacek,
Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý'nýn derhal serbest býrakýlmasýný talep etti. Lunacek, muhalif gazetecilerin hapsedilmesinin demokrasiler için 'çok çirkin' olduðunu kaydetti.Avusturyalý Yeþiller Grubu üyesi Lunacek, Dumanlý ile birlikte
tutuklanan Samanyolu Yayýn Grubu Baþkaný Hidayet Karaca ve
hapisteki bütün gazetecilerin derhal serbest býrakýlmasý gerektiðini
söyledi. Cihan'a bir açýklama yapan Lunacek, son tutuklamalarýn
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn eleþtiriye izin vermek
istemediðini gösterdiðini ancak basýn hürriyetinin demokrasinin
özünde olduðunu vurguladý.
TEK
YILDIZ
2
16 ARALIK 2014 SALI
Ulukavakspor
1 hafta izinli
Ulukavakspor teknik direktörü
Yusuf Aydemir geçtiðimiz Pazar günü
konuk ettikleri ve 1-1 berabere kaldýklarý Çarþambaspor maçý sonunda yaptýðý
açýklamada" Rakibimizin gücünü biliyorduk.
Amasya galibiyeti ile moralli gelen Çarþambaspor karþýsýnda alýnan beraberlik bizi
menun etti" dedi.
Aydemir maç ile ilgili olarak þunlarý vurguladý" Bölgesel amatör ligin ilk yarýnýn son
maçý olmasý nedeni ile takým üzerinde bir
rehavet oluþtu. Ancak bu sahadaki futbolumuza yansýmadý. Rakip ile baþa baþ bir
mücadele sergiledik. Maçýn 75. Dakikasýnda
1-0 maðlup duruma düþmemize raðmen ani
bir kontra atak ile beraberliði saðladýk. Ýlk
yarýnýn son 5 dakikasýnda Recep'in sakatlanarak çýkmasý bizim de oyun planlarýmýzý
bozdu. Sahada görev verdiðim bütün futbolcularýmý kutluyorum. Bölgesel amatör
ligde ilk yarý maçlarýný tamamladýk. Maç
sonrasýnda futbolculara 1 haftalýk izin
verdik. 23 Aralýk da ikinci yarý hazýrlýklarýmýza Çorum da baþlayacaðýz. 18 Ocak da
sahamýzda konuk edeceðimiz Karabük temsilcisi D.Ç Soðuksuyenice spor maçýnýn
hazýrlýklarýný sürdüreceðiz" dedi.
Yusuf Aydemir, transfer çalýþmalarý ile
iligili olarakda þunlarý ifade etti"
Oyuncumuz Mübarek þuan ülkesinde eksik
olan evraklarýný tamamlayarak ikinci yarý
hazýrlýklarýna takýmla birlikte çalýþmalara
katýlmasýný bekliyoruz. Çorum içinden ve
dýþýndan görüþtüðümüz futbolcular var. Bu
arkadaþlar ile anlaþýrsak ikinci yarýda daha
güçlü bir Ulukavakspor rakipleri ile mücadele
edecektir.
Eski Çorumsporlu Orhan,Turgay ile
görüþmeler yapýyoruz. Birde kale için alternatif isimler var. Bu arkadaþlar ile anlaþma
zemini arýyoruz. Maddi anlamda bütçemizin
elverdiði ölçülerde transfer takviyesi yapmayý
düþünüyoruz" dedi. (Spor servisi)
SPOR
11
Hitok'dan eðitim
HÝTOK - Hitit Üniversitesi iþbirliði ile
Çorum'da '' Ýleri ve Defansif Sürüþ Teknikleri
Eðitimi veriyor.
Hitit Üniversitesine yapýlan ziyarette kararlaþtýrýlan
'' Ýleri ve Defansif Sürüþ Eðitimi '' ile ilgili hazýrlýklar
tamamlandý.
TOSFED ile yapýlan görüþmeler neticesinde TOSFED Genel Sekreteri ve ayný zamanda ileri ve defansif
sürüþ konusunda 18 yýllýk tecrübeye sahip olan Mete
BAYRAKÇI , 17 Aralýk 2014 Çarþamba günü eðitim
için Çorum'da olacak.
Eðitim teorik ve uygulamalý eðitim olmak üzere iki
gün sürecek. Ýlk gün Rektörlük'te saat 16:00 'da
baþlayacak 3 saat sürecek eðitimde Mete Bayrakçý
konu ile ilgili konferans verecek. Ýkinci gün ise Hitok
Slalom Pistin'de ( Fuar Alaný) uygulamalý olarak
araçlar ile birlikte görsel eðitim verilecek.
Eðitime katýlmak isteyen tüm Otomobil ve Motor
Sporlarý severler yapýlacak olan etkinliðe davet edildiler.(Spor servisi)
Satranç Ýl birinciliði yapýldý
Osmancýk Atatürk
Ý.Ö.O voleybolda iddialý
Osmancýk Atatürk Ortaokulunun Yýldýz
kýzlar voleybolcularý müsabakalara iddialý hazýrlanýyor. Beden eðitimi öðretmeni Abdullah
Küçükgöz rehberliðinde müsabakalara hazýrlanan Osmancýk Atatürk ortaokulu yýldýz kýzlar voleybol takýmý son olarak Gümüþhacý köy
Mehmet Paþa ortaokulu yýldýz kýzlar voleybol
takýmý ile yaptýðý hazýrlýk maçýnda gelecek
için ümit verdi. Maç boyunca bütün voleybol-
cularýn performanslarýyla yakýndan ilgilenen
Küçükgöz verdiði taktiklerle takýmý motive
etti. Okul müdürü Sakin Karakaþ'ýnda fýrsat
buldukça takýmýn antremanlarýný takip etmesi ve baþarý ile birlikte ödülünde geleceðini
ifade etmesi voleybol çevrelerince Osmancýk
Atatürk Ortaokulunun Çorum'da yýldýz kýzlar
voleybol müsabakalarýnda oldukça iddialý olduðu yorumlarýna yol açtý.(Spor servisi)
Volkan Çekirdek
6 ay ceza aldý
Belediyesporda geçtiðimiz sezonlarda
forma giyen ikiz futbolculardan ve Sivas Dört
Eylül futbol takýmýna transfer olan Çorumlu
futbolcu Volkan Çekirdek, doping gerekçesi
ile 6 ay maçlardan men edildi. Profesyonel
futbol disiplin kurulunun aldýðý karar þu þekilde oluþtu
Profesyonel Futbol Disiplin kurulu SÝVAS
DÖRT EYLÜL BLD. SPOR Kulübü sporcusu
VOLKAN ÇEKÝRDEK'in 28.09.2014 tarihinde oynanan SÝVAS DÖRT EYLÜL BLD.
SPOR - ARSÝNSPOR Spor Toto 3.Lig 2.grup
müsabakasýnda Türkiye Futbol Federasyonu
Futbolda Dopingle Mücadele Talimatý'nýn
5.1. ve 5.2. maddelerine aykýrý eylemi
nedeniyle ayný talimatýn 38.2. ve 39.1 maddesi uyarýnca takdiren 6 AY RESMÝ
MÜSABAKALARDAN MEN CEZASI ile
cezalandýrýlmasýna karar verildiði açýklandý.
(Spor servisi)
Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðünce organize
edilen, Satranç Ýl Temsilciliðinin 2014- 2015 Yýlý
faaliyet programý gereðince 06-14 Aralýk 2014
tarihlerinde Tevfik Kýþ Kapalý Spor Salonunda
düzenlenen, Türkiye Kupasý Çorum Ýl Birinciliði
Satranç Turnuvasý sonuçlanmýþtýr. Çorum Ýl
Birinciliði Satranç Turnuvasýnda bu yýl 60 sporcu
müracaat etmiþ olup, 48 sporcu yarýþmýþtýr.
Turnuvaya Mecitözü Ýlçemizden katýlan Görme
Engelli sporcu Hüseyin Cem CENGÝZ yedinci oldu.
Ýlk Dört dereceye giren sporculara Gençlik ve
Spor Müdürlüðünce Madalya verilmiþtir.
2014 - 2015 Türkiye Kupasý Satranç Þampiyonasý
31 Ocak- 07 Þubat 2015 tarihleri arasýnda Antalya ,
Manavgat Ýlçesinde Starlight Convention Center
Thalasso & SPA Hotel'de gerçekleþtirilecektir.
Sporcular detaylý bilgiye TSF Turnuva Sayfasýndan
ulaþabilirler. Birinci olan sporcu yapýlacak olan
Türkiye Kupasý Þampiyonasýna katýlmayý hak
etmiþtir. Dereceye giren sporcular þu þekilde oldu; 1.
Ümit MUÞTUOÐLU 2. Salih ÇAKIR 3. Hüseyin
ÖKSSÜZ
4. Ýbrahim Can ÇINAR
Zonguldakspor bir aydýr
galibiyet yüzüne hasret kaldý
Kendi evinde
grupta alt sýralarda
yer
alan
Þekerspor
ile
1-1
berabere
kalan
Zonguldakspor, son 4
haftadýr
galibiyet
yüzüne hasret kaldý.
Son 4 maçta 1 yenilgi ,3
beraberlik alan kýrmýzýlacivertli
futbolcular
taraftarlarýný üzüntüye
boðarken,
lider
Darýca'nýn 4 puan gerisine düþtüler.
Spor Toto 3.lig
1.grupta mücadele eden
Zonguldak Kömürspor,
sahasýnda
Tutap
Þekerspor'u konuk etti. Haftaya 28 puanla 3.sýrada giren
Zonguldak Kömürspor sahaya mutlak galibiyet parolasýyla çýkmasýna raðmen sahadan 1-1'lik sonuçla ayrýlarak
þampiyonluk yolunda yara aldý. Karþýlaþmayý Zonguldak
Belediye Baþkaný Muharrem Akdemir, TSO Baþkaný Salih
Demir, Ak Parti Zonguldak Ýl Baþkaný Hamdi Uçar,
Zonguldakspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner ve yönetim kurulu üyeleri'nin yaný sýra yaklaþýk 6-7 bin
Zonguldakspor taraftarý izledi. Serkan Sözlevi, Ýhsan
Topsakal, Muzaffer Kaþýkçý hakem triyosunun yönettiði
karþýlaþmanýn ilk yarýsý 0-0 sona erdi. Ýlk yarý istediði futbolu sergileyemeyen Zonguldak Kömürspor ikinci yarýda
daha istekli futbol sergilerken, maçýn 88.dakikasýnda
Emrah Ergün Zonguldakspor'u 1-0 öne geçirdi. Maçýn
90+2'inci dakikasýnda Tutap Þekerspor penaltý atýþý
kazanýrken, Yunus penaltýyý gole çevirince karþýlaþma 1-1
sona erdi. Zonguldakspor bu skorla puanýný 29'a yükseltmesine raðmen zirve yolunda çok önemli 2 puan kay-
betmenin üzüntüsünü yaþadý.
GALÝBÝYETE HASRET KALDý
Ligde en son 16 Kasým'da kendi sahasýnda oynadýðý
Adliyespor maçýný 1-0 kazanan kýrmýzý-lacivertliler, daha
sonra deplasmanda Niðde'ye 1-0 yenilerek sezonun ilk
yenilgisini almýþtý. Niðde maçý sonra evinde Çatalcaspor
1-1, deplasmanda Tuzla ile 1-1, ve dün yine evinde
Þekerspor ile 1-1 berabere kalarak deðim yerinde ise 1-1
eriyen kýrmýzý-lacivertli futbolcular, adeta cepten yiyerek
ilk 10 haftada kazandýklarý maçlarda yakaladýklarý avantajý yitirdiler. 12'inci haftada Darýca'nýn 2 puan önünde
lider durumda bulunan Zonguldakspor,16'ýncý hafta
sonunda rakibinin 4 puan gerisine düþerek üçüncü sýrada
yer aldý.
BERABERLÝK TAKIMI OLDU
Geride kalan 16 haftanýn 8 haftasýnda sahadan
beraberlikle ayrýlar kýrmýzý-lacivertiler, 11 beraberliði
bulunun Bursa Nilüferspor'un ardýndan grupta en çok
berabere kalan takým oldu.
Nilüfer hazýrlýklarý bugün baþlýyor
16 ARALIK 2014 SALI
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Çorum belediyespor bugün
yapacaðý antrenman ile Pazar
günü saat 13:30 da Dr. Turhan
Kýlýçcýoðlu stadýnda konuk
edeceði grubun namaðlup
takýmý Bursa nilüferspor
maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayacak.
Kýrmýzý siyahlýlar
geçtiðimiz hafta deplasmanda
lider darýca gençlerbirliði
karþsýnda aldýðý 3-0 ,lýk maðlubiyeti hafta sonu konuk edecek-
leri Bursa Nilüferspor maçýnda
telefi ederek ilk yarýnýn son
maçýnda taraftarlarýna galibiyet
armaðan etmek istiyor. (Spor
servisi)
Ýncedal: Bize yakýþmayan bir skor oldu
Çorum belediyespor teknik
direktörü yavuz incedal geçtiðimiz
hafta deplasmanda 3-0 maðlup
olduklarý darýca maçý ile ilgili olarak yaptýðý
deðerlendirmede, Oðuzhan ve Osman'ýn
kart cezalasý olmasý, Sefa'nýn da maçýn
hemen baþýnda sakatlanarak oyundan çýkmasý oyun planlarýmýzý alt üst etti.
Belediyespor adýna Yakýþmayan bir futbol
oynadýk, acemice goller yediklerini vurguladý.Teknik patron Ýncedal maç ile ilgili
olarak þunlarý vurguladý" Bize yakýþmayan
acemice bir futbol saya yansýdý. Acemice
goller yedik ve goller kaçýrdýk. Sezonun ilk
yarýsýný masaya yatýrdýðýmýzda sorunlara
çareler bulacaðýz. Rakip psikololij olarak
golü bulduktan sonra rahatladý. Biz ise,
psikolojik olarak çöktük. Rakip karþsýnda
en az 4-5 gol posizyonuda bulduk ama
bunlarý
atacak
becerimiz
olmadý.
Maðlubiyetin hiç bir þekilde savunmasý
yok. Rakip karþýsýnda gol posizyonu buluyorsun, penaltý kazanýyorsun ve çerceveyi
bulamýyorsun. Takýmda kadro zenginliði
yok. Bazý bölgeler için düþüncelerimiz olacak bunuda devre arasýnda yönetim ile
görüþeceðim. Son 4 hafta maçlarýnda
yakaladýðýmýz gol posizyonlarýndan daha
fazla posizyonlara girdik ancak bir türlü
son
vuruþlarý
yapacak
beceriyi
gösteremedik.
Yenemiyor
isen,
yenilmeyeceksin. Zirve yarýþýndaki diðer
takýmlarýn puan kaybetmeleride az da olsa
bize tesselli ikramiyesi oldu. Pazar günü
sahamýzda konuk edeceðiz Bursa Nilüfer
maçýndan galibiyet ile ayrýlarak ilk yarýda
ilk beþ takým içinde ilk yarý maçlarýný
tamamlamak istiyoruz. (Spor servisi)
Darýca zafer
sarhoþu oldu...!
Geçtiðimiz hafta darýca
deplasmanýnda
Çorum belediyespor'u 30 maðlup eden darýca
gençlerbirliðinde
maç
sonunda çalýnan "Hacý
baban evdemi" türküsü
eþliðinde galibiyet sevinci
yaþarken, bu hafta sonu
Ankara da deplasmanda
oynayacaðý
Adliyespor
maçýna da türkülü göndermede bulundular.
Çorum
belediyespor
karþýsýnda alýnan 3-0 galibiyeti Darýca da hizmet
veren yerel bir gazete ise,
Çorum'u leblebi niyetine
yediler, Barselona gibisin
Darýca, gibi ifadeler kullanarak galibiyet çoþkusunu
okurlarý ile paylaþtý. (Spor
servisi)
Maça damga vuran
isimler Adem ve Ersin
Darýca G.B'nin baþarýlý futbolcularýndan Adem Aydýn, Çorum Belediyespor
karþýsýnda adeta futbol resitali verdi. Son
haftalarda ortaya koyduðu performansla
tartýþýlan Adem, zorlu 90 dakikadaki iyi oyununu 1 gol ve 1 asistle taçlandýrdý. Yusuf'un
attýðý golde rakiplerini birer birer çalýmlayan ve
Kaptan Yusuf'a ''Al da at'' diyen Adem, maçýn
kilidinin açýlmasýnda önemli bir rol oynadý.
Maç boyunca Çorum Belediyespor defansýný
bir hayli zorlayan Adem, kývrak çalýmlarý ve
süratiyle bir kez daha kaliteli kumaþýný kanýtladý.Ersin penaltýyý kurtardý
Karþýlaþmanýn 90'ncý dakikasýnda penaltý
kurtaran Ersin, alýnan galibiyette önemli bir
pay sahibi oldu. Karþýlaþmada kurtardýðý
penaltý dýþýnda, 2 net pozisyonda rakip
forvetlere geçit vermeyen Ersin, bu sezon
12'nci kez kalesini gole kapadý. Takýmýn liderlik koltuðunda oturmasýnda büyük emeði olan
Ersin, 2'si penaltý ve 1'i kendi Bülent'in kendi
kalesine attýðý gol olmak üzere kalesinde
toplam 5 gol gördü. Çorum Belediyespor
maçýndan önce yapýlan son antrenmanda
espriyle karýþýk ''Artýk penaltýlara çalýþacaðým''
diyen Ersin, Çorum Belediyespor maçýnda
emeklerinin hakkýný bir kez daha almýþ oldu.
(Spor servisi)
Þekerspor'dan
maç öncesi
Asker selamý
Spor Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta oynanan
Zonguldak Kömürspor-Tutap Þekerspor maçýnda,
konuk takýmýn oyuncularý Ýstiklal Marþý'ný asker
selamý vererek söyledi. Kulüp idareci ve futbolcularý,
Van Belediye ile Bergama Belediyespor arasýnda
oynanan maçta gol attýktan sonra asker selamý veren
Bergama Belediyesporlu Gökhan Çetinus'a yapýlan
saldýrýlara tepki amacýyla böyle bir karar aldýklarýný
söyledi. Zonguldak Kömürspor ile Tutap Þekerspor,
Karaelmas Kemal Köksal Stadý'nda karþýlaþtý. Maçtan
önce Ýstiklal Marþý okundu. Konuk takým Tutap
Þekerspor'un oyuncularý Ýstiklal Marþý'ný asker selamý
vererek söyledi. Yaklaþýk 8 bin taraftar konuk takýmýn
bu davranýþýný alkýþladý.
Kendisi de maç öncesi seromonide protokol
tribününde asker selamý vererek Ýstiklal Marþý'ný
okuyan Kulüp Baþkaný Orhan Kapelman, Van'da asker
selamý yüzünden çýkan olaylarý protesto etmek amacýyla futbolcularýn Ýstiklal Marþý'ný okurken asker selamý
verdiðini söyledi. Kapelman, "Onlarýn nasýl zafer iþareti
varsa, bizim de asker selamýmýz var. Biz sabýr gösteriyorsak onlar da bize sabýr göstermek durumunda. Bu
ülkede birlikte, beraber yaþacaðýz. Herkesin sabýrla birbirine katlanmasý lazým.
Askerimiz bizim için kýymetli. Biz de Ýstiklal
Marþý'nda asker selamý ile karþýlýk verdik" dedi.Teknik
Direktör Aydýn Baþar, bu ülkenin tek Türkiye
cumhuriyeti ve tek devletinin var olduðunu ifade etti.
Baþar, þöyle dedi:"Bu ülkede doðusu, batýsý hepsi birdir.
Çanakkale'ye baktýðýmýz da þehitlerimizin yüzde 50'si
doðudan yüzde 50'si batýdandýr. Biz de 'sesimizi
duyurabilir miyiz?' diye böyle yapmayý uygun gördük.
Spor, kardeþlik, barýþtýr. Kitleleri birleþtiren spor, özellikle futboldur."Takým kaptaný Orhan Kalafat ise tek
ülke, tek devlet olduklarýný belirterek, þöyle devam etti:
"Biz de ayrým yok. Biz o arkadaþlara destek amacýyla böyle bir þey yapmayý istedik. Bunun diðer kulüplere
de yayýlmasýný istiyoruz."Kaleci Ercan Ezgi, Bergama
Belediyespor'lu futbolcularýn yalnýz olmadýðýný hissettirmek amacýyla böyle bir þey yaptýklarýný ifade etti.
Ezgi, þunlarý söyledi:"Onlarýn böyle bir olay yaþamasý
bizleri çok üzdü. Eðer olur da oralara gidersek biz de
dayak yiyeceksek bu sebepten dolayý yiyebiliriz. Seve
seve de dayak yeriz asker selamý vererek. Bergama
Belediyespor'lu futbolculara ve teknik heyete geçmiþ
olsun"dedi. (Spor servisi)
Sportmence
[email protected]
Ýhanet
mi?
Yaðcýlýk
mý?
Çorum Belediyespor yönetiminden yapýlan yalan haberler ile ilgili olarak yazýlý basýn açýklamasýnda Mehmet Akif Tatlýya, verilen para cezasý haberinde kulüp baþkaný Zeki Gül " Benim imzamýn
olmadýðý hiç bir haber karar defterinede yazýlsa dahi geçersizdir" dedi.
Akif Tatlý'nýn ceza haberi sýzdýrýlan ikinci haberdi. Bu haberleri yapan bir gazete olsa o gazete
saygý duyarým. Özel bir haber yaptýðý için. Ancak
bu haberler 3 gazetede çýkýp diðer gazetelere servis
yapýlmadý ise, malum yöneticininin art niyet ya da
beceriksizliðidir! Þayet gazeteci kendi çalýþtýðý gazete için özel haberi yapýp bunu da diðer gazetelere servis yapýyor ise, o gazetecinin de çalýþtýðý gazeteye mesleki ihanetidir.
Sezon baþýnda belediyespor yönetiminin yaptýðý basýn toplantýsýnda" X gazetesi spor muhabiri
Mustafa Özbayram'ýn yaptýðý basýn toplantýsýnda
"Mustafa Özbayram'ýn yüzüne" Benim gazeteme
neden basýn toplantýsýnýn haberini vermediniz.
Gazetem ve ben belediyespor'u ve sizi bundan
böyle tanýmýyorum" diye posta koyarken, ayný kiþi
Mustafa Özbayram'ýn aracý ile belediyespor'un Antalya kampýna giderek, gazetesi için haber yaptý.
Þimdi ne deðiþti, hani belediyesporu ve yönetimi
tanýmýyordun? Tükürdüðünü yaladýn, elinde bilgisi
belgesi olup da açýklamayan da namerttir. Yüreðin
var ise elindeki belgeleri açýklarsýn. Kimse zarar
görmez aksine fayda görür...! Açýklayamasýn çünkü
açýklarsan, köstebeðinizi de açýklamýþ olursun. Belediyespor yönetimi tarafýndan Gazetelere gönderilen haberleri objektif olarak haber yaparsýn, þayet
yalan ise, elindeki belgeleri ortaya koyarak doðru
habercilik yaptýðýný ispat edersin.
Gazetemiz de görev yapmýþ Adnan Yalçýn, belediyespor ile ilgili haberler yapýyor diye belediyespor kulüp baþkaný Zeki Gül, Tek Yýldýz gazetesi için
"bir daha belediyespor ile ilgili haberleri yýldýz gazetesine servis edilemeyecek talimatýný vermiþti.
Nedeni ise Adnan Yalçýn, Belediyepsor ile asýlsýz
haberler yapýyor diye...! Þimdi Zeki Gül ayný tepkiyi ,Turgay'ýn takýmdan ayrýlacak ve Akif'e ceza haberleri yapan gazeteler için haber amborgosu uygulayacak mý?
Belediye Akademi lig takýmýnýn istanbul da Lig
tv stüdyolarýna konuk olduðu haberleri gazetelere
servis edilmesi için belediye alt yapýsý tarafýndan,
Dost haber Gazetesinden bir gazeteci Ýstanbula götürüldü. Bu muhabir yerel gazetelere haberleri servis yapmak yerine sadece 3 gazeteye haberleri ve
görüntüleri geçti. Bu haberleri 3 gazeteye servis yapýp diðer gazetelere servis etmeyen muhabirde þuan Çorum ASGD baþkanlýðýný yapýyor. "Seni belediyespor yönetimi 3 gazete için mi Ýstanbula götürdü" ve masraflarýný karþýladý. Senin baþka bir gazete ile sorunun var ise, Tek Yýldýz gazetesi, Çorum
Gazetesi ve Manþet gazetesi sana ne yaptý? Sen
kimden emir aldýn da haberleri 3 gazeteye servis
yaptýn? Bizde de malzeme çok vakti saati geldiðinde bunlarýda yazarýz bilmem anlatabildim mi? Bazý
türk düþünürler çok anlamlý sözler kullanmýþlar.
Mesela HZ. MEVLANA, köpeklerin kardeþliði adýna þu sözleri kullanmýþ " Köpeklerin kardeþliði aralarýna kemik atýlana kadardýr"
Biz kimseden icazet almýyoruz. Kimse ile de danýþýklý dövüþ yapmýyoruz...! Tükürdüðümüz tükmüðü de yalamýyoruz. O hafta haberlerin çýktýðý
gün 3 gazete kesin tiraj rekorlarý kýrmýþtýr..! Belediyespor kulübünün imkanlarý ile gidilen habere,
AYRIMCILIK ANLAYIÞI ÝLE HABER SERVÝSÝ YAPILMASINI Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'ün taktirlerine býrakýyoruz. Aslýnda Zeki Gül kiþilik olarak
çevrede problem çözme ve probemlere fýrsat vermeyen biri olarak algýlanýyor. Yetki ve imkanlarý
dahilinde ki bu basit ancak Belediyespor'a zarar verecek konularý çözmek onun yönetim basiret kabiliyetine kalmýþtýr. Darýca Gençlerbirliði maçýný izlemediðim için maçla ilgili yorum yazýsý yazmýyorum.
Görmediðim bilmediðim maç hakkýnda yorum
yapmak yayýn politakýmýza uymuyor...! Radyo
Gün'den maçý dinlediðim kadarý ile belediyespor'un Darýca karþýsýnda takým ruhunu katbettiðini
anladým.
Bu hafta sonu grubun namaðlup takýmý Bursa
Nilüferspor'u konuk edecek. Belediyespor baþarýlarý ve baþarýsýzlýklarý masaya yatýrýp, ikinci yarýda belediyespor'un geleceðini tayin etme adýna bir dizi
çalýþmalar yapacaktýr. Bu transfer çalýþmalarý, kamp
çalýþmalarý olacaktýr. Diye düþünüyorum.
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN