Stručni komentar
KOMENTAR PRAVILNIKA O KALENDARU
OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA OSNOVNE
ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU - "Sl.
glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2014
Na osnovu člana 88. stav 5. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl.
glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013), ministar prosvete, nauke i tehnološkog
razvoja doneo je Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada osnovne škole za
školsku 2014/2015. godinu ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 3/2014 - dalje:
Pravilnik), kojim je propisan, odnosno utvrđen kalendar za ostvarivanje obrazovno-vaspitnog
rada osnovne škole za školsku 2014/2015. godinu.
Vreme ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada
Nastava i drugi oblici obrazovno-vaspitnog rada u osnovnoj školi ostvaruju se u toku dva
polugodišta:
• prvog polugodišta, koje počinje u ponedeljak, 1. septembra 2014. godine, a završava se
u utorak, 30. decembra 2014. godine.
• drugog polugodišta, koje počinje u utorak, 20. januara 2015. godine, a završava se u
petak, 29. maja 2015. godine za učenike osmog razreda, odnosno u petak, 12. juna 2015.
godine za učenike od prvog do sedmog razreda.
Način ostvarivanja obrazovno-vaspitnog rada
Obavezni oblici obrazovno-vaspitnog rada za učenike od prvog do sedmog razreda, u
školskoj 2014/2015. godini, kao i prethodne školske godine, ostvaruje se u 36 petodnevnih
nastavnih sedmica, odnosno 180 nastavnih dana, a za učenike osmog razreda
ostvaruje se u 34 petodnevne nastavne sedmice, odnosno 170 nastavnih dana.
Škola je u obavezi da godišnjim planom rada ravnomerno rasporedi dane u sedmici u
okviru 36, odnosno 34 petodnevnih nastavnih sedmica, odnosno, neophodno je, da svaki
dan u sedmici bude zastupljen 36, odnosno 34 puta.
Ostali obavezni i fakultativni oblici obrazovno-vaspitnog rada, utvrđeni nastavnim
planom i programom za osnovne škole, planiraju se godišnjim planom rada.
Za osnovnu muzičku i osnovnu baletsku školu nastavni plan i program ostvaruje se
prema godišnjem planu rada škole u petodnevnim ili šestodnevnim nastavnim
sedmicama, u skladu sa zakonom.
Trajanje školskog raspusta za učenike
Pravilnikom je utvrđeno da učenici u osnovnoj školi, za razliku od prethodne školske godine
u kojoj su imali tri raspusta, u toku školske 2014/2015. godine, imaju četiri raspusta:
- jesenji raspust, u trajanju od dva dana, koji počinje u ponedeljak, 10. novembra 2014.
godine, a završava se u utorak, 11. novembra 2014. godine;
- zimski raspust, koji počinje u sredu, 31. decembra 2014. godine, a završava se u
ponedeljak, 19. januara 2015. godine;
- prolećni raspust, u trajanju od jedne nedelje, koji počinje u četvrtak, 9. aprila 2015.
godine, a završava se u sredu, 15. aprila 2015. godine i
- letnji raspust koji počinje u ponedeljak, 15. juna 2015. godine, a završava se u
ponedeljak, 31. avgusta 2015. godine.
Praznovanje državnih praznika u školi
U školi se praznuju državni i verski praznici, u skladu sa Zakon o državnim i drugim
praznicima u Republici Srbiji ("Sl. glasnik RS", br. 43/2001, 101/2007 i 92/2011) na
sledeći način:
- Sveti Sava - 27. januara 2015. godine i Vidovdan - 28. juna 2015. godine praznuju se
radno, bez održavanja nastave;
- Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu - 21. oktobra 2014. godine, Dan
sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu - 22.
aprila 2015. godine i Dan pobede - 9. maja 2015. godine su nastavni dani, izuzev kad
padaju u nedelju;
- 8. novembar 2014. godine obeležava se kao Dan prosvetnih radnika.
Praznovanje verskih praznika u školi
U dane verskih praznika učenici imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno
zaposleni u školi da ne rade, i to:
- na prvi dan krsne slave - pravoslavci;
- 4. oktobra 2014. godine, na prvi dan Kurban Bajrama, pripadnici Islamske zajednice;
- 4. oktobra 2014. godine, na prvi dan Jom Kipura, pripadnici Jevrejske zajednice;
- 25. decembra 2014. godine, na prvi dan Božića, pripadnici verskih zajednica koje
obeležavaju verske praznike po Gregorijanskom kalendaru;
- 7. januara 2015. godine, na prvi dan Božića, pripadnici verskih zajednica koje
obeležavaju verske praznike po Julijanskom kalendaru;
- pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju dane vaskršnjih praznika po
Gregorijanskom i Julijanskom kalendaru - počev od Velikog petka, zaključno sa drugim
danom Vaskrsa (katolici od 3. aprila do 6. aprila 2015. godine; pravoslavni od 10. aprila
do 13. aprila 2015. godine).
Ekskurzije, dan škole, polaganje završnog ispita na kraju
osmog razreda, saopštenje uspeha i podela đačkih knjižica
Osnovna škola će, svojim godišnjim planom rada utvrditi ekskurzije i vreme kada će
nadoknaditi nastavne dane u kojima su se realizovale ekskurzije, kada će nadoknaditi dan
škole, ako je on nastavni dan prema kalendaru, vreme saopštavanja uspeha učenika i
podela đačkih knjižica na kraju prvog polugodišta, vreme podele svedočanstava i
diploma učenicima osmog razreda. Takođe, škola će svojim godišnjim planom rada
utvrditi polaganje završnog ispita na kraju osmog razreda.
Prema odredbama Pravilnika, kao i prethodnih školskih godina, svečane podele đačkih
knjižica, na kraju drugog polugodišta, učenicima od prvog do sedmog razreda, obaviće
se, u svim osnovnim školama, istog dana, 28. juna 2015. godine.
Muzičke i baletske škole saopštavanje uspeha učenika na kraju drugog polugodišta i
podelu svedočanstava i diploma obaviće u skladu sa svojim godišnjim planom rada
škole.
Download

Правилник о календару образовно