26. ФАРМАКОГНОЗИЈА II (ФIII-ФГНII)
СТУДИЈСКИ
ПРОГРАМ
КАТЕДРА
Интегрисане студије фармације
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
ФАРМАКОГНОЗИЈА II
СТАТУС ПРЕДМЕТА
Обавезан
Услов:
Катедра за фармацију
Фармакогнозија I
Година
студија
трећа
Зимски сем. (бр. час. нед.)
Летњи сем. (бр. час. нед.)
Број
Број колоквијума
Предавања
Вежбе
Предавања.
Вежбе
1
2
0
0
Број ЕСПБ
семинара
2
0
3
Mетоде извођења наставе Предавања, интерактивна настава, практична настава, експерименталне вежбе
ЦИЉ
Упознавање са најзначајнијим лековитим сировинама природног порекла и њиховим активним
конституентима, као и са методама идентификације појединих биљних дрога од значаја за медицину и
фармацију.
Вештине
Студент треба да буде оспособљен да идентификује и дефинише дрогу и њен биолошки извор,
изврши испитивање квалитета дроге, као и да буде способан да учествује у конципирању,
организацији и управљању процесом производње дроге и обезбеђивању њеног квалитета
С В Р ХА
Знања
Студент треба да буде способан да за сваки биљни лек наведе биолошки извор и распрострање,
морфолошке и анатомске карактеристике дроге, хемијски састав и доминантне комоненте, као и
фармаколошко деловање и употребу.
С А Д Р Ж А Ј П Р Е Д М Е Т А:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Теоријска настава – методске јединице
Биљке као извори дрога. Квалитет, безбедност и ефикасност биљних медикамената
Алкалоидне дроге: Парасимпатолитици, спазмолитици, мидријатици, антиурици и антинеуралгици
Алкалоидине дроге: аналгетици, парасимпатомиметици, миотици, антихипертоници, цитостатици,
инсектициди
Алкалоидне дроге: Антиастматици, аналептици и диуретици, прасимпатомиметици
Алкалоидне дриге: стомахици, иританси, утеростипици, експекторанси, еметици, амебициди,
антималарици, антихелминтици
Фенолне дроге: Дроге са једноставним фенолима
Фенолне дроге: Дроге које садрже лигнане, арилхепатониде, стилбене и ксантоне
Фенолне дроге: дроге које садрже флавоноиде(антоцијане, флавоненске, флавонолске, флаванонске,
бифлавонске гликозиде).
Фенолне дроге: дроге које садрже танинине, антрахиноне, канабиноиде и флороглуциноле
Етарска уља и ароматичне дроге.
Ароматичне дроге: нервина или седатива, експекторанси, амаро ароматици, зачини, антиинфламаторне
дроге, стомахици, карминативи, антихелминтиции
Дроге које садрже иридоидне гликозиде
Дроге које садрже дитерпенске и тритерпенске гликозиде
Дроге које садрже стероидне тритерпене: фитостероле, карденолиде и буфадиенолиде. Дроге које
садрже масна уља, хетеросахариде, слузи, аминокиселине и пептиде
Самостални рад студената-пројекат.
Практична настава – методске јединице
1. Упознавање са радом и рад у лабораторији за фармакогнозију – микроскопске технике (светлосни микроскоп,
електронски микроскоп)
2. Дроге неорганизоване структуре (Amyla, Faex medicinalis, Gossypium, Lana) – макроскопска и микроскопска
(хистихемијска) идентификација
3. ризоми (Filicis rhizoma, Iridis rhizoma + Iridis pulvis, Zingiberis rhizoma, Calami rhizoma, Tormentillae rhizoma,
Hellebori rhizoma) - макроскопска и микроскопска (хистихемијска) идентификација
4. корење и ризоми (Primulae radix et rhizoma, Gentianae radix et rhizoma, Althaeae radix, Belladonnae radix +
Belladonnae pulvis, Saponariae rubrae radix et rhizoma, Ononidis radix, Petroselini radix) - макроскопска и
микроскопска (хистихемијска) идентификација
5. коре и дрво (Granati cortex, Frangulae cortex, Cinnamomi cortex + Cinnamomi pulvis, Quercus cortex + Quercus
pulvis, Salicis cortex, Juniperi lignum) - макроскопска и микроскопска (хистихемијска) идентификација
6. листови (Sennae folium + Sennae pulvis, Uvae ursi folium, Althaeae folium + Althaeae pulvis, Stramonii folium,
Belladonnae folium, Betulae folium, Farfarae folium, Eucalypti folium, Oleandri folium, Olivae folium, Menthae
piperitae folium + Menthae piperitae pulvis, Salviae folium, Rosmarini folium + Rosmarini pulvis, Melissae folium) макроскопска и микроскопска (хистихемијска) идентификација
7. херба (Thymi serpylli herba, Equiseti herba, Absinthii herba + Absinthii pulvis, Hyperici herba, Millefolii herba) макроскопска и микроскопска (хистихемијска) идентификација
8. цветови и цвасти (Caryophylli flos, Chamomillae flos + Chamomillae pulvis, Lavandulae flos, Malvae flos, Sambuci
flos, Tiliae flos cum bracteis, Verbasci flos, Callendulae flos, Rhoedos flos) - макроскопска и микроскопска
(хистихемијска) идентификација
9. плодови (Citri flavedo, Capsici fructus + Capsici pulvis, Foeniculi fructus, Carvi fructus, Anisi fructus + Anisi pulvis,
Coriandri fructus + Coriandr pulvis, Juniperi “fructus”, Cynosbati pseudofructus) - макроскопска и микроскопска
(хистихемијска) идентификација
10. семена (Lini semen + Lini pulvis, Papaveris semen, Sinapis albae semen, Stramonii semen, Hippocastani semen) макроскопска и микроскопска (хистихемијска) идентификација
11. Теренска настава у виду самосаталног рада студената (30 часова)
ПРЕПОРУЧЕНА
ЛИТЕРАТУРА
Обавезна
1.
2.
Н. Ковачевић: Основи фармакогнозије. Српска школска књига, Београд, 2002.
М. Горуновић, П. Лукић: Фармакогнозија. Фармацеутски факултет, Београд, 2001.
Допунска
1.
2.
Pharmacopoeia Jugoslavica V, Vol. 2. Савремена администрација, Београд, 2001.
N.G. Bisset, M. Wichtl: Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals. CRC Press, Boca Raton,
London, New York, Washington D.C., 2001.
Вредновање рада студента – број бодова за поједину активност
Предиспитне обавезе
Завршни испит
Предавања
Вежбе
Колоквијум
10
10
10
Сарадник
Асистент
Предавач
Проф. струк. студ. проф.
-
3
-
-
1.
2.
Проф др Неда Мимица-Дукић
Prof. dr Olga Tzakou
Семинарски рад
Остало
Списак наставника и сарадника
Доцент
3.
4.
5.
Укупно
Писмени
Усмени
20
50
Ван. проф.
1
Ас. Биљана Божин
Ас. Александра Николић
Ас. Неда Лакић
100
Ред. проф.
Научник
1
-
Шеф Катедре
Проф. др Јован Поповић с.р.
Download

Farmakognozija II