UNIVERZITET CRNE GORE
MAŠINSKI FAKULTET
PODGORICA
Dekan: +382 20 245 003
Sekretar: +382 20 245 116
Fax: +382 20 245 116
E-mail: [email protected]
www.mf.ac.me
81000 Podgorica, Džordža Vašingtona bb, Žiro račun broj: 510-154-63
PIB: 02016702
PDV: 30/31-03951-6
Broj: __2097_________
Podgorica, _20.10.2010.godine
Osnovne akademske studije
II semestar
Podgorica
Anketirano je 12 studenata, međutim, dio studenata nije popunjavao anketni list za pojedine
predmete. Po predmetima, anketu je popunio sledeći broj studenata:
Matematika II - 7 studenata
Mašinski materijali (metalografija) - 10 studenata
Mašinski materijali (mehanička ispitivanja) - 12 studenata
Kinematika - 11 studenata
Otpornost materijala I - 11 studenata
Programiranje - 10 studenata
Engleski jezik II – opšti II - 8 studenata
Na predmetima Matematika II, Kinematika, Otpornost materijala I i Engleski jezik II – opšti
II, vježbe izvode predmetni nastavnici, tako da rubliku Mišljenje o asistentu studenti nijesu
popunjavali. Za predmet Ruski jezik II – opšti II, broj popunjenih formulara je bio
nedovoljan za statističku obradu.
Osnovne akademske studije
II semestar
odjeljenje u Pljevljima
Anketirano je 13 studenata. Po predmetima, anketu je popunio sledeći broj studenata:
Matematika II - 13 studenata
Mašinski materijali (metalografija) - 13 studenata
Mašinski materijali (mehanička ispitivanja) - 13 studenata
Kinematika - 13 studenata
Otpornost materijala I - 13 studenata
Programiranje - 13 studenata
Engleski jezik II – opšti II - 7 studenata
Na predmetima Matematika II, Kinematika, Otpornost materijala I i Engleski jezik II – opšti
II, vježbe izvode predmetni nastavnici, tako da rubliku Mišljenje o asistentu studenti nijesu
popunjavali. Za predmet Ruski jezik II – opšti II, broj popunjenih formulara je bio
nedovoljan za statističku obradu.
Osnovne akademske studije
IV semestar
Podgorica
Anketirano je 18 studenata, međutim, dio studenata nije popunjavao anketni list za pojedine
predmete. Po predmetima, anketu je popunio sledeći broj studenata:
Matematika IV - 15 studenata
Mašinski elementi II - 18 studenata
Tehnologija mašinogradnje - 18 studenata
Elektrotehnika i elektronika – 18 studenata
Fizika - 16 studenata
Engleski jezik IV – stučni II - 14 studenata
Na predmetima Mašinski elementi II i Engleski jezik IV – stručni II, vježbe izvode predmetni
nastavnici, tako da rubliku Mišljenje o asistentu studenti nijesu popunjavali. Za predmet
Ruski jezik IV – stručni II, broj popunjenih formulara je bio nedovoljan za statističku obradu.
Osnovne akademske studije
IV semestar
odjeljenje u Pljevljima
Anketirano je 8 studenata. Po predmetima, anketu je popunio sledeći broj studenata:
Matematika IV - 8 studenata
Mašinski elementi II - 8 studenata
Tehnologija mašinogradnje - 8 studenata
Elektrotehnika i elektronika – 8 studenata
Fizika - 8 studenata
Ruski jezik IV – stučni II - 8 studenata
Na predmetima Mašinski elementi II i Fizika i Ruski jezik IV – stručni II, vježbe izvode
predmetni nastavnici, tako da rubliku Mišljenje o asistentu studenti nijesu popunjavali. Za
predmet Engleski jezik IV – stručni II, broj popunjenih formulara je bio nedovoljan za
statističku obradu.
100
%
90
80
Matematika II
70
Mašinski mater
(metalografija)
60
Mašinski mater
(mehanička isp
50
Kinematika
Otpornost mate
40
Programiranje
30
Engleski jezik II
20
10
0
Informisanost potpuna
Dobro organizovan predmet
Lako dostupna literatura
Literatura
usklađena sa
temama
Redovnost predavanja‐
profesor
Redovnost predavanja‐
asistent
Način Način ocjenjivanja ocjenjivanja unaprijed jasan‐ unaprijed jasan‐
Osnovne akademske studije, II semestar, Podgorica
5
Ocjena od 1 do 5
4
Matematika II
3
Mašinski materijali (metalografija)
Mašinski materijali (mehanička ispitivanja)
2
Kinematika
Otpornost materijala I
Programiranje
1
Engleski jezik II ‐ opšti II
0
Zanimljivost predmeta
Jasnoća predavanja‐
profesor
Jasnoća vježbi‐
asistent
Srednja ocjena Provjera je usklađena Provjera je usklađena
sa sadržajem
predavnja‐vježbe sa sadržajem gradivakolokvijum
predmeta- ispit
(jasnoća)
Osnovne akademske studije, II semestar, Podgorica
100
%
90
80
70
60
Matematika II
Mašinski materijali (metalografija)
Mašinski materijali (mehanička ispitivanja)
Kinematika
50
40
Otpornost materijala I
30
Programiranje
Engleski jezik II ‐ opšti II
20
10
0
Informisanost potpuna
Lako dostupna Dobro literatura
organizovan predmet
Literatura
usklađena sa
temama
Redovnost predavanja‐
profesor
Redovnost predavanja‐
asistent
Način ocjenjivanja unaprijed jasan‐
kolokvijum
Osnovne akademske studije, II semestar, odjeljenje u Pljevljima
Način ocjenjivanja unaprijed jasan‐ ispit
5
4.5
Ocjena 1 do 5
4
Matematika II
3.5
Mašinski materijali (metalografija)
3
Mašinski materijali (mehanička ispitivanja)
Kinematika
2.5
2
Otpornost materijala I
1.5
Programiranje
1
Engleski jezik II ‐ opšti II
0.5
0
Zanimljivost predmeta
Jasnoća predavanja‐
profesor
Jasnoća vježbi‐
asistent
Srednja ocjena Provjera je usklađena Provjera je usklađena
sa sadržajem
predavnja‐vježbe sa sadržajem gradivakolokvijum
predmeta- ispit
(jasnoća)
Osnovne akademske studije, II semestar, odjeljenje u Pljevljima
100
%
90
80
70
Matematika IV
60
Mašinski elementi II
50
30
Tehnologija mašinogradnje
Elektrotehnika i elektronika
Fizika
20
Engleski jezik IV ‐ stručni II
40
10
0
Informisanost Dobro Lako dostupna Literatura
usklađena sa
potpuna
organizovan literatura
temama
predmet
Redovnost predavanja‐
profesor
Redovnost predavanja‐
asistent
Način ocjenjivanja unaprijed jasan‐
kolokvijum
Osnovne akademske studije, IV semestar, Podgorica
Način ocjenjivanja unaprijed jasan‐ ispit
5
4
Matematika IV
Ocjene od 1 do 5
3
Mašinski elementi II
Tehnologija mašinogradnje
Elektrotehnika i elektronika
Fizika
2
Engleski jezik IV ‐
stručni II
1
0
Zanimljivost predmeta
Jasnoća predavanja‐
profesor
Jasnoća vježbi‐
asistent
Srednja ocjena predavnja‐vježbe (jasnoća)
Provjera je usklađena Provjera je usklađena
sa sadržajem
sa sadržajem gradivapredmeta- ispit
kolokvijum
Osnovne akademske studije, IV semestar, Podgorica
100
% 90
80
70
Mašinski elementi II
Tehnologija mašinogradnje
Fizika
60
50
Matematika IV
40
Elektrotehnika i elektronika
Ruski jezik IV ‐
stručni II
30
20
10
0
Informisanost potpuna
Dobro organizovan predmet
Lako dostupna literatura
Literatura
usklađena sa
temama
Redovnost predavanja‐
profesor
Redovnost predavanja‐
asistent
Način Način ocjenjivanja ocjenjivanja unaprijed jasan‐ unaprijed jasan‐
ispit
kolokvijum
Osnovne akademske studije, IV semestar, odjeljenje u Pljevljima
5
Ocjena 1 do 5
4
Mašinski elementi II
3
Tehnologija mašinogradnje
Fizika
2
Matematika IV
Elektrotehnika i elektronika
1
Ruski jezik IV ‐
stručni II
0
Zanimljivost predmeta
Jasnoća predavanja‐
profesor
Jasnoća vježbi‐
asistent
Srednja ocjena Provjera je usklađena Provjera je usklađena
sa sadržajem
predavnja‐vježbe sa sadržajem gradivakolokvijum
predmeta- ispit
(jasnoća)
Osnovne akademske studije, IV semestar, odjeljenje u Pljevljima
Na smjeru Primijenjena mehanika i konstruisanje nastavu u VI semestru pratila su
četri student. Studentska anketa, koja ima karakter anonimnosti, nije sprovedena jer je
statistički uzorak bio nedovoljan.
Na smjeru Drumski saobraćaj studenti su odbili da popune anketne listiće za VI
semestar, bez posebnog objašnjenja koji su razlozi takvog stava.
Na smjeru Proizvodno mašinstvo nastavu u VI semestru pratio je jedan student.
Studentska anketa, koja ima karakter anonimnosti, nije sprovedena jer je statistički
uzorak bio nedovoljan.
Na smjeru Mehanizacija nastave u VI semestru pratio je jedan student. Studentska
anketa, koja ima karakter anonimnosti, nije sprovedena jer je statistički uzorak bio
nedovoljan.
Na smjeru Energetika nastavu u VI semestru pratila su tri studenta. Studentska
anketa, koja ima karakter anonimnosti, nije sprovedena jer je statistički uzorak bio
nedovoljan.
Anketu studenata koji su u ljetnjem semestru studijske 2009/2010. godine pratili
nastavu na postdiplomskim specijalističkim studijama nije bilo moguće uraditi, jer
većina tih studenata je diplomiralo.
U svim aktivnostima, od pripreme, sprovođenja i obrade rezultata studentske ankete,
pored prodekana za nastavu učestvovao je i student povjerenik Čavić Igor.
PRODEKAN ZA NASTAVU
Doc.dr Darko Bajić
Download

MAŠINSKI FAKULTET PODGORICA