SVTP
Společnost vědeckotechnických parků ČR
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
V Praze dne 28. 1. 2015
Vážená paní,
Vážený pane,
v souladu s plánem činnosti a článkem 11 stanov Společnosti vědeckotechnických
parků ČR Vás srdečně zvu na jednání XXV. valné hromady. Uskuteční se
ve středu 11. února 2015 od 10.00 hodin
v zasedacím sále č. 418, budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1.
Program jednání:
9.30 - prezence účastníků
I. část – veřejná
moderuje Ing. Jaroslav Lakomý, viceprezident SVTP ČR
10.00 - Národní síť VTP v ČR; 25 let SVTP ČR;12. etapa akreditace; projekt SPINNET
Pavel Švejda
- Předání osvědčení o akreditaci VTP
Pavel Švejda, Jaroslav Lakomý
- Výsledky dosažené v rámci programu Prosperita OPPI
Ing. Petr Kolář, CzechInvest
- Podpora VTP v rámci programovacího období 2014 - 2020
Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu
12.00 - diskuse
12.30 – 13.00 přestávka (občerstvení)
Tel.: +420-221082275, E-mail: [email protected]
IČO 00566047, č. ú.: 22339021/0100 KB Praha - Město
www.svtp.cz
II. část – jednání valné hromady – členové SVTP ČR
moderuje Ing. Jaroslav Lakomý
13.00 - 1. Zahájení, volba návrhové komise
2. Zpráva o plnění hlavních úkolů SVTP ČR od XXIV. valné hromady 12. 2.
2014
Pavel Švejda
3. Zpráva o hospodaření SVTP ČR v roce 2014
Pavel Švejda
4. Zpráva revizní komise SVTP ČR
Ing. Pavel Habarta, předseda revizní komise SVTP ČR
5. Úpravy stanov SVTP ČR od 2015
Pavel Švejda
6. Hlavní úkoly a návrh rozpočtu SVTP ČR na rok 2015
Pavel Švejda
7. Diskuse
8. Návrh usnesení
9. Závěr
Předpokládaný závěr v 15.00 hodin.
Prosím o potvrzení účasti (e-mail: [email protected]) do 9. 2. 2015.
Těším se na Vaši aktivní účast
doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng. v. r.
prezident
Členům Společnosti vědeckotechnických parků ČR a hostům XXV. valné hromady
SVTP ČR
_____________________________________________________________
č. CZ.1.07/2.4.00/17.0094
Download

V Praze dne 28. 1. 2015 Vážená paní, Vážený pane, v souladu s