OŠ “Mirko Jovanović”
PROGRAM RADA MENTORA
2013/2014.
PROGRAM RADA MENTORA SA UČITELJEM PRIPRAVNIKOM
Mentor: Ljiljana Pavlović
OŠ “Mirko Jovanović”
Vreme real.
Avgust
Tokom godine
PROGRAM RADA MENTORA
Upoznavanje ucitelja pripravnika sa organizacijom i
radom skole;
ObezbeĎivanje uslova prisustvovanja UP1
nastavi u drugim odeljenjima i razredima u
školi.
Aktivnosti učitelja
pripravnika
Formiranje
profesionalnog
portfolija ucitelja
pripravinka u saradnji
sa mentorom.
Zajednicko planiranje
Saradnička izrada plana rada za prvo polugodište
Svoj plan UP prilaže u
svoj portfolio
Razmena stručne literature, brošura, istraživanja,
važnih i interesantnih informacija
UP proširuje beleške o
idejama, metodama i
strategijama
učenja, ocenjivanju i
adresama relevantnih
web-sajtova
Pojedine problem
rešavati timski na nivou
četvrtog razreda
Aktivnosti
Partnerstvo u rešavanju problema – jačanje timskog
rada korišćenjem partnerstva u rešavanju problema
Podeliti sa drugima pozitivna postignuća svog
učitelja pripravnika, istaci saradnicke projekte u
kojima je ucestvovao učitelj početnik
objavljivanjem nekom strucnom casopisu ili
isticanjem na Nastavnickom vecu.
Primere dobre prakse
sačuvati u portfoliju
Osmišljavanje dnevnika refleksije koji će
učitelj pripravnik voditi tokom
polugodišta
Dnevnik refleksije UP
ispunjava tokom
polugodišta i čuva u
svom portfoliju
2013/2014.
Način realizacije
Mentor organizuje
Strucne sastanke sa
drugim uciteljima i
strucnim saradnikom
Mentor i UP
zajednički izraĎuju
plan rada mentor i
olan rada UP
Mentor i UP se
dogovaraju o primeni
novih metoda i
strategija
Mentor organizuje ili
pomaže UP da
organizuje sastanak
na nivou razreda
Mentor saraĎuje sa
pripravnikom u
realizaciji časa
primera dobre prakse
i pruža podršku u
objavljivanju rada
Mentor osmišljava
dnevnik refleksije u
saradnji sa
pripravnikom
Peaćenje
realizacije
OŠ “Mirko Jovanović”
Septembar
PROGRAM RADA MENTORA
Upoznaj, pozdravi i podeli - kratak sastanak pre ili
poslije nastave SA grupom učitelja (3-5)
Svaki učitelj će na sastanku ispričati neku anegdotu
sa časa i ukratko pripravniku preneti neka svoja
iskustva za koja misli da će pripravniku koristiti
UP će pripremiti pitanja
za kolege i zabeležiće
sve ideje za koje smatra
da su zanimqive i da joj
mogu koristiti u radu
Imam / potrebno mi je
(Razmena didaktičkog materijala sa drugim
učiteljilma)
Razmennjivati i
izraĎivati didaktički
materijal sa drugim
učiteljima četvrtog
razreda
UP plan prilaže u svoj
portfolio
Izrada plana stručnog usavršavanja UP
16. 09.2013.UP prisustvuje času matematike:
Nastavna jedinica:Hiljade do milion
Tip časa:obrada
Individualni razgovor o posećenom času.
Oktobar
12.9.2013.Poseta mentora času UP
Srpski jezik
Nastavna jedinica : Promenljive vrste reči
Tip časa:Obrada
Individualni razgovor o posećenom času
28.10.2013.Poseta mentora času matematike
UP
Nastavna jedinica : Oduzimanje prirodnih brojeva
Tip časa: utvrĎivanje
Individualni razgovor o posećenom času
2013/2014.
Mentor organizuje
Sastanak sa
učiteljima: Silvanom
Čolić, Verom Jović,
Dragano, Mališić,
Milicom Lukić
Mentor saraĎije sa
UP na izradi
njegovog plana
stručnog
usavršavanja u
ustanovi i van nje
UP prilaže svoju
UP prisustvuje času
opservaciju časa
mentora
Individualni
razgovor
mentora i
pripravnika
UP prilaže svoju
individualni
Pripremu za čas
razgovor
Misljenje mentora o času mentora i
pripravnika
UP prilaže svoju
individualni
Pripremu za čas
razgovor
Misljenje mentora o času mentora i
pripravnika
OŠ “Mirko Jovanović”
PROGRAM RADA MENTORA
Novembar
18.11. 2013. UP prisustvuje času matematike:
Nastavna jedinica:Površina pravougaonika
Tip časa:obrada
Individualni razgovor o posećenom času.
UP prilaže svoju
opservaciju časa
Decembar
19.12.2013. UP prisustvuje času prirode i društva:
Nastavna jedinica : Uticaj prirodnih i društvenih
faktora na život i rad ljudi
Tip časa: obrada
Individualni razgovor o posećenom času
UP prilaže svoju
opservaciju časa
Mentor i UP organizuju tematski dan
(Tema: Novogodišnje čarolije)
UP prilaže pripreme i
fotografije u svoj
portfolio
AHA tabela
( sakupiti i razmijeniti razmišljanja o onome što su
naucili imentor i UP)
UP i mentor AHA tabele
čuvaju u svom portfoliju
2013/2014.
UP prisustvuje času
mentora
Individualni
razgovor
mentora i
pripravnika
UP prisustvuje času
mentora
Individualni
razgovor
mentora i
pripravnika
Mentor ,UP i drugi
učitelji zajednički
izraĎuju pripreme i
didaktički materijal
Mentor izraĎuje
AHA tabele
UP prilaže svoju
opservaciju časa
OŠ “Mirko Jovanović”
PROGRAM RADA MENTORA
2013/2014.
Download

програм рада ментора са наставником приправником