roč ník 4 / p rosinec 20 1 3 / č. 6
NEWS
Zpravodaj pro zaměstnance
Kardiocentrum IKEM
ROK 2013 OČIMA ŘEDITELE
pomůže více pacietům. Už je tomu rok, kdy jsem na stránkách našeho časopisu IKEM
NEWS začínal skeptickými slovy: „V roce 2012 jsme zásluhou všech
Díky financím z EU.
zaměstnanců skončili s vyrovnaným hospodařením. Vzhledem
Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) úspěšně obnovil a rozšířil přístrojové
a softwarové vybavení Kardiocentra. Lékařské
pracoviště, jež drží několik primátů v oblasti léčby nemocí oběhové soustavy, tak posiluje
svoji pozici nejmodernějšího kardiocentra v zemi.
Projekt byl z velké části financován penězi z Integrovaného operačního programu (IOP), který je
součástí Evropského fondu pro regionální rozvoj
(ERDF). Z celkové investice téměř 47,4 milionů
korun je z evropských peněz hrazeno zhruba 64 %.
Kardiovaskulární choroby jsou v České
republice nejčastější příčinou úmrtí a představují
50 % všech hospitalizací na interních odděleních.
Úmrtnost je navíc stále ještě vyšší než ve většině
zemí Evropské unie. „Pořízení nových přístrojů
a softwaru je jednoznačně dobrou zprávou pro
pacienty. Nahrazením starých přístrojů novými
došlo ke zlepšení kvality zdravotnické péče. Dovybavením se zvýšila kapacita zdravotnických
úkonů, a tím i efektivita Kardiocentra v IKEM,“
popisuje přínos náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči MUDr. Michael Želízko, CSc.
IKEM pro zkvalitnění péče o své pacienty
pořídil například nový bed-side echokardiograf,
který umožňuje vyšetření nemocného přímo
u lůžka, přístroj pro hemoeliminační kontinuální metodu, jenž dokáže nahradit funkce ledvin přímo
na jednotce intenzivní péče, nebo nový rentgenový systém, který oproti původnímu, 12 let
starému přístroji, snižuje radiační dávky pro
pacienty i zdravotnický personál. „Zakoupili
jsme také pět mechanických srdečních podpor,
které nahrazují srdce čekatelům na transplantaci. Jejich hlavní výhodou je komfort a bezpečnost, protože je pacienti používají u sebe doma.
(pokračování na str. 3)
Obsah
2-3
Den otevřených dveří Kliniky kardiologie
Rozhovor s doc. MUDr. Melenovským, CSc.
4
Křest fotografií na podporu léčby “PAH“
k platné úhradové vyhlášce pro rok 2013 můžeme bohužel
s jistotou říci, že se to v letošním roce nemůže povést.” Zmýlená
neplatí, povedlo se!
Rok 2013 se ukázal pro Institut klinické
a experimentální medicíny jako zkouška,
ve které jeho zaměstnanci dokázali obstát.
Je hodné pozoru s jakou vervou, disciplínou, znalostmi a zkušenostmi umějí zvrátit na první pohled nepříznivý výhled podmíněný úhradovou
vyhláškou a dalšími zdánlivě neovlivnitelnými skutečnostmi. A protože ve Vás všech
- zaměstnancích IKEMu - dřímá neuvěřitelný
potenciál, dokázali jsme, i přes četné překážky,
uzavřít rok - jako jedna z mála nemocnic v České
republice - s kladným hospodařením. Obhájili
jsme post špičkového superspecializovaného
zdravotnického zařízení, největšího transplantačního a kardiovaskulárního centra v zemi,
s historicky nejvyšším počtem transplantací
v ČR v jednom roce (pravděpodobné je číslo
400 Tx!), a co víc, institut byl vyhlášen jednou
ze 100 nejvýznamnějších společností v ČR.
Dokázali jsme rozvinout nové medicínské programy a podařilo se nám prosadit změnu ve
financování našich exkluzivních programů. Rok
2013 také přinesl nejedno výročí, nejeden milník. Připomeňme deset let používání umělých
srdečních podpor, třicet let transplantací slinivky břišní nebo 1000 transplantovaných jater.
Toho všeho by institut nemohl dosáhnout
bez svých zaměstnanců, ať už zdravotníků
či nezdravotnického personálu. Přijměte mé
poděkování Vám všem za to, s jakým odhodláním jste se vyrovnali s výzvami roku 2013 negativními i pozitivními. S touto svou velmi
potěšující zkušenostní mohu snadno a lépe
věřit, že jsme “prošli pouští“.
Jsem přesvědčen, že společně se nemusíme bát problémů a nesnází a že do roku 2014
vstoupíme s optimismem institutu vlastním
a vírou v naši sílu zvrátit i případné překážky,
které nám připraví.
Institut klinické a experimentální medicíny má pro rok 2014, zdá se, mnohem slibnější
startovní pozici. Jako výsledek dlouhodobých
a intenzivních snah vstupují v život naše vize
o financování transplantací - tzv. transplantační
balíčky. Institut je stále více chápán jako pracoviště, na kterém se léčí s tou nejvyšší erudicí
a zavádějí se nové metody, jež jsou pochopitelně přijímány nejen pacienty, ale stále častěji
také uznávány pojišťovnami.
Institut se tak stále více profiluje a je
také chápán jako národní centrum superspecializovaných zdravotnických služeb. Doufám, že tomu tak bude i nadále. Věřím, že i
rok 2014 přinese mnoho medicínských úspěchů, že naše úspěchy v transplantační medicíně budou nadále stoupat, že kardiovaskulární programy se budou nadále rozšiřovat
a diabetologie bude přinášet stále nové mož-
nosti v léčbě cukrovky. Zároveň jsem rád,
že během několika prvních měsíců dokončíme nový pavilon Z7 - tzv. Elipsu. Tím dostojím svému slovu a posílíme experimentální
program v IKEMu, který nás zásadně odlišuje od standardní fakultní nemocnice. Vysoce
je hodnocena naše pregraduální i postgraduální
výchova lékařů.
slova - chtěl moc poděkovat a do nového
roku 2014 popřát, abychom minimálně stejně
silní byli i nadále, protože další úspěchy máme
ve svých rukou a myslích, a za ně je IKEM
po právu oceňován!
Vážení kolegové, třináctka na konci
letošního letopočtu byla kritická jen pro
ty, kteří si nevěří a nemají víru ve své schopnosti. S mírným optimismem bych snad mohl
říct, že jsme se přesvědčili o síle našeho
institutu. Proto bych Vám za tento důkaz za tuto demonstraci síly v tom nejlepším smyslu
„Když přijde domýšlivost, přijde i hanba,
s pokornými je však moudrost.“
(Avot)
„Každá námaha přinese prospěch, ale pouhé mluvení je jenom k nouzi.“
Přeji Vám požehnané Vánoce a zdraví.
V úctě Aleš Herman.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – KLINIKY KARDIOLOGIE
Po loňském úšpěchu uspořádala Klinika kardologie na začátku října Den otevřených dveří pro
spolupracující lékaře. Ti tak měli možnost blíže se seznámit s Klinikou kardiologie IKEM, jejími
možnostmi a výsledky práce. Na programu byly prakticky zaměřené přednášky, které doplnilo několik
krátkých živých přenosů z katetrizačních sálů. Zároveň byla možnost prodiskutovat důležité aspekty
společné činnosti.
Klinika kardiologie zároveň v tento den,
tedy 8. října 2013, oficiálně spustila dlouhodobý program s názvem „Přijďte mezi nás“, který
spolupracujícím lékařům umožní strávit celý
den v běžném provozu Kliniky kardiologie IKEM
s výběrem konkrétních pracovišť podle vlastního zájmu.
Den otevřených dveří byl koncipován jako
neformální setkání, které má přispět především
k dalšímu zlepšení péče o společné pacienty.
Na programu byla témata jako srdeční selhání,
antitrombotická léčba u akutních koronárních
syndromů v roce 2013, katetrizační implantace
aortální chlopně, komorové arytmie nebo plicní
hypertenze.
Hned v úvodu si navíc z rukou ředitele
IKEM převzal Doc. MUDr. Ivan Málek, CSc.
medaili za zásluhy o IKEM, a to při příležitosti
předávání funkce vedoucího oddělení srdečního
selhání doc. Vojtěchu Melenovskému.
Foto: T. Zýka
IKEM – SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST Doc. MUDr. IVANA MÁLKA, CSc.
Ivan Málek pracuje na Klinice kardiologie
IKEM celkem 44 let. Jako mladý lékař s krátkou praxí získal konkurzní místo tehdy ještě
v Ústavu pro choroby oběhu krevního. S kardiologií se seznámil jednak na lůžkovém oddělení,
později v katetrizační laboratoři. Jako vědecký
aspirant získal roční stipendium Světové zdravotnické organizace na klinice v Göteborgu. Byl
u zrodu prací o příznivém efektu betablokátorů
u srdečního infarktu a prací o efektu betablokátorů a ACE inhibitorů u srdečního selhání.
Po návratu ze zahraničí pracoval na koronární jednotce. Jako první u nás studoval hemodynamiku u srdečního infarktu a akutního
srdečního selhání. Na toto téma napsal i kandidátskou práci. V té době pracoval také experi
mentálně - studoval vliv farmak na ischemické
ložisko a na reperfuzní poškození myokardu.
Později byl jmenován vedoucím lůžkového
oddělení Kliniky kardiologie a celá devadesátá léta zastával funkci zástupce přednosty této
kliniky. Věnoval se problematice chronického
srdečního selhání a péči o pacienty před a po
transplantaci srdce.
Formoval oddělení transplantace nitrohrudních orgánů, habilitoval na toto téma
a stal se uznávaným odborníkem v oboru. Byl
zvolen do výboru České kardiologické společnosti, předsedou Pracovní skupiny srdečního
selhání. V roce 2005 opustil funkci vedoucího
lůžkového oddělení a naplno se začal věnovat
vedení Oddělení srdečního selhání, kde má
tým dnes již zkušených a zralých pracovníků.
Je zcela přirozené, že v určitém věku
postupně předáváme funkce mladším, a je potěšující, když se tak děje za plného fyzického
a duševního zdraví. Připomeňme si, že Ivan
Málek byl u zrodu akutní koronární péče
a u zrodu moderní péče o nemocné s chronickou srdeční slabostí a po srdeční transplantaci. Pro mladší je dobré připomenout, kdo jim
připravil cestu.
Doc. Málek končí s funkcí, nikoliv s prací,
věnuje se dál své problematice. My gratulujeme k ocenění a přejeme nadále hodně zdraví
a uspokojení z práce.
Za kolektiv Kliniky kardiologie
Vladimír Staněk
ODDĚLENÍ SRDEČNÍHO SELHÁNÍ
MÁ NOVÉ VEDENÍ
Od října má Oddělení srdečního selhání Kliniky kardiologie IKEM
nového vedoucího lékaře. Po doc. MUDr. Ivanu Málkovi, CSc.
tuto funkci převzal doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., který
působí také jako Zástupce přednosty kliniky kardiologie pro výzkum.
My jsme s ním pro vás připravili krátký rozhovor.
Oddělení srdečního selhání přebíráte po doc.
Málkovi, který ho dlouho vedl. Jaký z toho
máte pocit?
Pan docent Málek stál u zrodu programu
transplantace srdce a je jednou z klíčových
osob, které péči o pacienty s pokročilým srdečním selháním v České republice rozvíjely. Já i mí
kolegové jsme rádi, že nadále zůstává členem
našeho kolektivu a že můžeme využívat jeho
rozsáhlých zkušeností.
Co Oddělení srdečního selhání dělá? Máte
v plánu ho nějak rozšířit?
Cílem oddělení je poskytovat ambulantní,
diagnostickou a léčebnou péči o pacienty se
srdečním selháním a po transplantaci srdce.
Staráme se jak o pacienty s nedávno vzniklým
srdečním selháním, tak o ty s pokročilým stádiem
onemocnění, u kterých je zvažována transplantace, implantace mechanické podpory či přístroje
k léčbě arytmií, a v rámci oddělení funguje také
poradna pro plicní hypertenzi.
Záběr oddělení zatím radikálně zvětšovat
nemůžeme, neboť v současné podobě je oddělení silně omezeno prostorem. Chceme však zvýšit
„průtočnost“ a více nabízet ambulantním kardiologům jednorázové posouzení léčebného postupu
a vyhodnocení, zda pacient může mít prospěch
z léčebných metod, které IKEM nabízí.
Pane docente, čeho byste rád jako nový
vedoucí oddělení dosáhl?
Velkou prioritou je zapojení do výzkumných
projektů. Chtěli bychom ještě více posílit využí-
vání informačních technologií, které jsou v IKEMu
na velmi dobré úrovni - integrovat toky dat,
posílit flexibilitu práce oddělení, více využívat kontakt pacienta na dálku. Spektrum diagnóz a počet
pacientů, kteří jsou sledováni na našem oddělení
je unikátní i na mezinárodní úrovni.
Chceme více využívat nové molekulárněgenetické a molekulárně-patologické metody
k lepšímu poznání etiologie onemocnění, které
může být klíčem k vývoji nových specifických
terapií - individualizované medicíně. Chceme dál
rozvíjet spolupráci s ostatními klinikami a laboratořemi IKEM - je třeba hledat a využít společné
průniky zájmu a expertízy mezi pracovišti, a maximalizovat tak místní potenciál.
Jak by podle vás mohlo oddělení vypadat za
20 let? Jak by se tento obor mohl dále rozvíjet?
O tom, jak bude vypadat obor za 20, let
si ani netroufám spekulovat, vývoj v této oblasti
je velmi dynamický a nepredikovatelný. V příštích
5-10 letech však lze očekávat další rozvoj molekulárně-biologické diagnostiky příčin onemocnění
myokardu, která umožní individualizovanou léčbu na podkladu lepšího pochopení patofyziologie onemocnění - genetických defektů, autoimunitního zánětu nebo toxického poškození. Jsem
poněkud skeptický k buněčné terapii selhávajícího
myokardu, naopak očekávám další pokrok
v oblasti dlouhodobých mechanických podpor
oběhu, kde došlo k technologickému průlomu. velv
KARDIOCENTRUM IKEM POMŮŽE VÍCE
PACIETŮM. DÍKY FINANCÍM Z EU.
(pokračování na str. 1)
Někteří z nich se dokonce s pomocí těchto
přístrojů vrátili i do pracovního procesu ještě
před transplantací srdce,“ doplňuje přednosta
Kardiocentra IKEM prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.
I díky dovybavení představuje IKEM nejkomplexnější kardiocentrum v České republice,
které naplňuje beze zbytku vizi tzv. Národního
kardiovaskulárního programu. Cílem programu
je zajistit co nejodbornější kardiologickou péči
pro každého pacienta. „Výsledkem je snižování nemocnosti a úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění a prodloužení celkové délky
života, zároveň se zlepšením jeho kvality,“ říká
člen výboru České kardiologické společnosti
prof. MUDr. Miloš Táborský, Ph.D., FESC, MBA.
V rámci IOP bylo možné čerpat evropské
prostředky až do výše 85 % celkových nákladů. V
případě dovybavení Kardiocentra IKEM dotace
pokryjí 63,75 % nákladů, zbývajících 36,25 % nákladů uhradí IKEM z vlastních zdrojů. Ve výběrových řízeních se IKEM podařilo dosáhnout více
než třetinové úspory oproti původně předpokládaným nákladům. „Zadávací dokumentace počítala s cenou ve výši 79,6 milionu korun. Vysoutěžené ceny dávají po sečtení dohromady 47,32
milionu korun, podařilo se nám tedy ušetřit více
než 32,2 milionů korun,“ vysvětluje ředitel IKEM
MUDr. Aleš Herman, Ph.D. Českých 100 Nejlepších 2013
IKEM získal na konci listopadu ocenění
v soutěži Českých 100 Nejlepších 2013.
Tu
každoročně
slavnostně
vyhlašuje
Panevropská společnost pro kulturu, vzdělávání
a vědecko-technickou spolupráci Comenius.
Diplom za oborovou kategorii „Zdraví – vzdělání
- humanita“ převzal z rukou organizátorů ve
Španělském sále Pražského hradu ředitel IKEM
MUDr. Aleš Herman, Ph.D.
Pozvánka
Kardiocentrum IKEM Vás zve na přátelské
setkání připravované při příležitosti výročí
30 let od první transplantace srdce v České
republice. Konat se bude 16. ledna 2014 od
11.00 hodin v Kongresovém sále. Tématy,
nad kterými se zamyslí nejen naši odborníci,
ale i hosté ze zahraničí, budou historie,
současnost a budoucnost transplantací srdce
v České republice a ve světě. Po skončení oficiální
části pro Vás bude připraveno občerstvení, při
kterém Vám zahraje kapela Jazz Band. Jste srdečně
zváni.
Rozšíření nabídky kavárny
Kavárna IKEM začala nabízet vlastnoručně
vyráběné chlebíčky - s kozím sýrem a brusinkami,
kaviárem, uzenou makrelou, se sýrem cottage
a sušeným rajčetem a mnoho dalších. Cena je
jednotná – 25 Kč. Kavárna zároveň rozšířila nabídku
čokoládových pralinek, které jsou vyrobené
v originální české čokoládovně z poctivého
kakaového másla bez náhražek. V nabídce jsou za
6-12 Kč v příchutích kávy, lískových ořechů, bílé
kávy, s karamelovou náplní, praženými mandlemi
nebo z hořké čokolády.
2–3
IKEM PSAL HISTORII NEPÁLSKÉ TRANSPLANTOLOGIE
Dva z našich předních transplantačních chirurgů, MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS a MUDr. Libor Janoušek,
Ph.D., se nesmazatelně zapsali do nepálské historie. Tamní transplantační chirurgy učili dva týdny
(od 21. října do 5. listopadu 2013), jak postupovat při transplantacích ledvin od žijících dárců, a to
přímo v Káthmándú, hlavním městě Nepálu. Spustili tam tak jejich vlastní transplantační program.
S vedoucím transplantačním chirurgem
Nepálu, Dr. Pukarem Shresthou, se přednosta Kliniky transplantační chirurgie Jiří Froněk
seznámil ještě za svého pobytu ve Velké Británii. První myšlenky na zahájení transplantačního programu v Nepálu za účasti Jiřího Froňka
se objevily přibližně před třemi lety, ovšem až
nyní se podařilo všechny plány splnit a zrealizovat. Dr. Sherstha navštívil v roce 2012 IKEM,
jeho stáž trvala 3 týdny. Letos naši lékaři odjeli
do Nepálu, aby tak završili tříleté přípravy.
Po předchozích zkušenostech, včetně
návštěvy IKEM, se Dr. Shresthovi podařilo
vybudovat transplantační centrum, které se
v tuto chvíli zabývá transplantacemi ledvin
od žijících dárců. Je v plánu rozšíření spektra
transplantací o další programy. Lze jen doufat,
že všechny náležitosti, včetně legislativních,
budou brzy splněny tak, aby se nepálská medicína opět posunula o krok vpřed. Jiří Froněk
provedl v Káthmándú celkem čtyři odběry ledviny
k transplantaci od žijícího dárce – historicky
poprvé technikou HARS (manuálně asistovaná
retroperitoneoskopická nefrektomie), Libor
Janoušek pak provedl následné transplantace. A nebylo to úplně jednoduché - podmínky
se od českých standardů liší, a to v řadě ohledů. Základ je ovšem stejný. Podmínky tamní
medicíny potažmo transplantu nelze kritizovat, je třeba je vidět pod jiným úhlem pohledu
a s určitou pokorou. Dr. Shresthovi náleží
za veškerou dosavadní práci hluboká poklona, v enormně obtížných podmínkách se mu
podařilo vybudovat pracoviště, které je schopno provádět transplantace ledvin od žijících
dárců a jistě má i potenciál do budoucna.
Součástí stáže našich chirurgů v Káthmándú bylo i jednodenní sympozium na téma
orgánových transplantací od dárců zemřelých.
Jiří Froněk měl přednášku na téma multiorgánový odběr a orgánové transplantace. Sympozia se zúčastnili i nejvyšší vládní představitelé, včetně premiéra a ministra zdravotnictví,
z jejich rukou pak oba čeští odborníci obdrželi
certifikáty za přínos nepálské transplantologii
a medicíně. Pro české chirurgy to byla čest. Měli
možnost přispět rozvoji nepálského transplantačního programu a současně provést historicky
první operace dárce v Nepálu technikou miniinvazivní nefrektomie. Všichni čtyři dárci podstoupili nekomplikovanou nefrektomii, pooperační průběh byl bez komplikací, druhý den byli
propuštěni do domácího ošetřování. Současně
i všechny čtyři transplantace byly úspěšné
a u nemocných se okamžitě rozvinula dobrá
funkce transplantované ledviny.
Lze jen doufat v to, že výše uvedená
pomoc nepálskému zdravotnictví nebyla ojedinělou snahou a že spolupráce bude pokračovat.
Na zavádění nových transplantačních postupů
v transplantačních centrech celého světa oba
naši chirurgové navázali hned vzápětí. V tomto
týdnu byli v IKEM na stáži chirurgové z Varšavy, kam Jiří Froněk a Libor Janoušek odjedou
odebírat a transplantovat ledviny už v půlce
prosince, ale o tom zase až příště.
KŘEST FOTOGRAFIÍ
NA PODPORU LÉČBY PLICNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE
Andrea Kalivodová spolu s přednostou
Kliniky kardiologie IKEM prof. MUDr. Josefem
Kautznerem, CSc. FESC a MUDr. Hikmetem
Al-Hitim, Ph.D. a známými osobnostmi slavnostně pokřtila fotografie, které předtím
společně v IKEM nafotili pro dobrou věc – na
podporu Centra pro léčbu plicní arteriální
hypertenze. V rámci projektu s názvem Není
samozřejmé se nadechnout vznikly fotografie,
které se dále vydraží, a výtěžek půjde právě
na léčbu této zatím málo známé, ale přesto
závažné choroby.
Plicní arteriální hypertenze je způsobena
vysokým krevním tlakem v plicních cévách.
Nemocní mají velké problémy se nadechnout, otékají jim dolní končetiny, trpí bolestmi
na hrudníku, nechutenstvím, slabostí, závratěmi a často dokonce mdlobami. Na fotografiích
jsou zachyceny mimo jiné například modré rty,
symbol nedostatku vzduchu.
Fotografie budou před dražbou viset i přímo v IKEM – vystaveny budou na místě více
než příhodném - ve druhém patře v prostoru
plastiky “srdce”. A tady je malá ochutnávka
přímo ze slavnostního křtu.
?
POJĎTE NÁŠ ZPRAVODAJ TVOŘIT SPOLEČNĚ. Na vaše náměty a připomínky se těšíme na adrese veronika.velcová@ikem.cz.
Za vaše podněty předem děkujeme.
IKEM NEWS – zpravodaj pro zaměstnance číslo 6, dvouměsíčník, prosinec 2013 Evidenční číslo periodického tisku přidělené MK ČR: MK ČR E 19613
Vydavatel: IKEM – Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, IČO: 00023011 Koordinátor IKEM: Veronika Velcová, Martin Kutil
Grafické zpracování: Yvetta Plainerová, Tomáš Zýka NEPRODEJNÉ Všechna práva vyhrazena. © IKEM, 2013.
Download

pdf 1,7MB