ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У
ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ
"СУБОТИЦА-ТРАНС" СУБОТИЦА
СЕГЕДИНСКИ ПУТ 84
ПИБ: 100960042
МБ: 08049548
www.sutrans.rs
КОНКУРСНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ
ПОСТУПКУ
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
09211000 УЉА И МАЗИВА
ЈАВНА НАБАВКА бр. 05/14
Рок за подношење понуда
Датум отварања понуда
19.01.2015.
19.01.2015.
Укупно 34 странe
Суботица, децембар 2014. године
1/34
до 12:00
у 12:30
САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ..........................................................................................................................4
1.1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ
1.2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.4. ЦИЉ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1.5. КОНТАКТ
2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ...........................................................................................................................4
2.1 ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ШИФРА
3) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И
ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ, ГАРАНЦИЈЕ
КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ( ТЕХНИЧКА
СПЕЦИФИКАЦИЈА………………………………………………………………….5-6
3.1. ВРСТА И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, ОПИС И КВАЛИТЕТ
3.2. КОЛИЧИНА И НАЧИН ИСПОРУКЕ
3.3. ГАРАНЦИЈА КВАЛИТЕТА И НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА
4) УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ из чл. 75. И чл. 76.
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА.........................................................................................................................7-10
5) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ
ПОНУДУ.......................................................................................................................10-19
5.1.ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
5.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
5.3. ПАРТИЈЕ
5.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
5.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
5.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
5.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
5.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
5.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ
5.11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
5.12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
5.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
5.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
5.15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
5.16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
5.17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ
ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
5.18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
5.19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
2/34
5.20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
5.21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
6) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – (Образац бр.1)...............................................................20-24
7) МОДЕЛ УГОВОРА – (Образац бр.2)................................................................25-28
8) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА
СЕ ПОПУНИ – (Образац бр.3)................................................................................29-30
9) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ – (Oбразац бр.4)...............31
10) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ –(Образац бр. 5).............32
11) ОБР. ИЗЈАВЕ О ПОШТ. ОБАВ. ИЗ ЧЛ.75.СТ.2 ЗАК.-( Образац бр.6)...........33
12) ПРИЛОГ.....................................................................................................................34
3/34
На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у
даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености
услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013 i 104/2013 у даљем тексту: Правилник), Одлуке
о покретању поступка јавне набавке ЈН бр. 05/14, деловодни број 01/1-2813/1 од дана
12.11.2014. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈН бр. 05/14,
деловодни број 01/1-2814/1 од 12.11.2014. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
У отвореном поступку за јавну набавку – ЈН бр. 05/14 уља и мазива
(шифра 09211000)
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1. Подаци о наручиоцу:
Назив: Јавно предузеће за превоз путника у градском и приградском саобраћају
"Суботица-транс" Суботица
Адреса: Сегедински пут 84, 24000 Суботица
Интернет страница наручиоца: www.sutrans.rs
1.2. Врста поступка јавне набавке:
Предметна јавна набавка ЈН бр. 05/14 се спроводи у отвореном поступку, у складу са
Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012) и важећим
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.
1.3. Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке ЈН бр.05/14 је набавка добара – уља и мазива (шифра
09211000).
1.4. Циљ спровођења јавне набавке:
Поступак јавне набавке ЈН бр. 05/14 се спроводи ради закључења уговора о јавној
набавци.
1.5. Контакт особа:
Контакт особа за јавну набавку ЈН бр. 05/14 је Катона Арпад тел: 024/547-777, емаил: [email protected], фаx: +381-24-548-304.
2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Опис предмета јавне набавке , назив и шифра:
Предмет јавне набавке ЈН бр. 05/14 је добро – уља и мазива (ознака 09211000),
према спецификацији наведеној у табели број 1. (налази се у делу 3.1. врста и
техничке карактеристике, опис и квалитет).
4/34
3) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ, ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ,
МЕСТО ИСПОРУКЕ
3.1. Врста и техничке карактеристике, опис и квалитет:
Taбела број 1: Спецификација уља и мазива
Назив
1.
Ознака или
опис
DOT 4
Спецификација
Напомена
Количина
4.
Универзална течност
за хидрауличне
кочнице
Уље за аутоматске
мењаче
Уље за аутоматске
мењаче
Уље хипоидно
5.
Хидраулично уље
VG 22
ISO 11158, DIN 51524
20/1
40 l
6.
Хидраулично уље
VG 46
ISO 11158, DIN 51524
20/1
40 l
7.
SAE 30
200-209/1
400 l
8.
Уље моторно
моноградно
Уље моторно
SAE 15W-40
1000/1
8.000 l
9.
Уље моторно
SAE 10W-40
ACEA E7
API CI-4
ACEA E4
200-209/1
4.000 l
10.
Уље моторно
SAE 10W-40
ACEA E7
200-209/1
400 l
11.
Уље моторно
SAE 5W-30
ACEA E4
API CF
20/1
200 l
12.
Уље моторно
SAE 10W-40
1/1
40 l
13.
Уље моторно
SAE 5W-40
1/1
40 l
14.
Диференцијално уље
SAE 85W140
ACEA A3/A4
API CF , VW 501 01
VW 505 00
ACEA C3,API SM,
VW 502 00, VW 505 00
VW 505 01
API GL - 5
20/1
100 l
15.
Литиумска
вишенаменска маст
Уље за мењач VOLVO
или одговарајуће
Диференцијално уље
VOLVO или
одговарајуће
Додатак за гориво (AD
BLUE)
360 kg
2.
3.
16.
17.
18.
SAE 1704
ISO 4925-4
Тражено
паковање
0,5/1
100 l
ATF II
Dextron II
Voith H55.633.542
20/1
300 l
ATF III
Dextron III
Voith H55.633.643
20/1
300 l
SAE 80W-90
API GL-5
MAN 342 Typ M2 /M3
200-209/1
2.000 l
MAN 270
MAN 3275
VDS 3
MAN 3277, MB 228.5,
VDS 3
MAN 3477, MB
228.51, VDS 3
MAN M3277
MB 228.5
ZF TE ML 05A, 05B
SAE 75W-80
EP-2
NLGI 2
API GL - 5
VOLVO 97307
Метална
бачва (180)
20/1
SAE 75W-90
API GL - 5
VOLVO 97312
20/1
100 l
1000/1
5.000 l
DIN V 70070
ISO 2241-1
5/34
100 l
Сва уља и мазива која су тражена у табели спецификације а које понуђач нуди у
својој понуди морају да испуњавају квалитетне захтеве из табеле. бр. 1. У прилогу
конкурсне документације су дате листе одобрења од произвођача које су потребне
за израду понуде. Наиме у колони напомена у табели 1. су наведени квалитативни
захтеви за сва уља и мазива. У прилогу су дате листе одобрења на којима се мора
налазити понуђено уље. За уља за која није тражено да се понуђено уље налази на
листи одобрења неког произвођача је довољно да понуђено уље испуњава тражени
стандард или опис.
Понуђачи требају да означе производ који нуде, на листи одобрених уља, који је у
прилогу како би олакшали контролу прихватљивости понуда за комисију.

Уколико понуђач нуди уље под редним бројем 16. у оригиналу (VOLVO) није у
обавези да доставља никакав доказ за квалитет, у случају да нуди одговарајући
производ мора доставити одобрење од званичног VOLVO сервиса да понуђени
производ задовољава VOLVO STANDARD 97307 за примену у мењачима типа
VOLVO I-SHIFT VT2412 B,C.

Уколико понуђач нуди уље под редним бројем 17. у оригиналу (VOLVO) није у
обавези да доставља никакав доказ за квалитет, у случају да нуди одговарајући
производ мора доставити одобрење од званичног VOLVO сервиса да понуђени
производ задовољава VOLVO STANDARD 97312 за примену у диференцијалним
преносницима типа VOLVO RS 1228B.
НАПОМЕНА:
На пример у 3. реду табеле бр. 1. се налази „Уље за аутоматске мењаче АТФ III и
тражено је да то уље буде на листи „Voith H 55.633.643“ значи у прилогу конкурсне
документације треба потражити Voith листу одобрених уља H 55.633.643 и понудити
уље које се налази на листи, и текст линером означити на листи производ који је
понуђен. У редовима где није тражено да се понуђено уље налази на листи одобрења
неког произвођача је довољно да понуђено уље испуњава тражени стандард или
опис као што су на пример „ACEA E4, API CF“. За ове производе понуђач уз своју
понуду прилаже произвођачку декларацију из које се види да понуђени производ
испуњава тражени стандард или опис.
3-2- Количина, место, рок и начин испоруке:
За јавну набавку ЈН бр. 05/14 је потребна приближна количина од 21.520 литара уља
и 360 килограма мазива по сцецификацији из табеле 1. Наручилац се не обавезује да
реализује куповину у наведеним количинама већ ће се реализација вршити у складу
са стварним потребама наручиоца. Место испоруке је францо магацин наручиоца на
адреси Сегедински пут 84. 24000 Суботица. Приликом испоруке продавац сноси
терет и обавезу истовара робе. Рок испоруке представља време изражено у часовима
које протекне од часа када Понуђач добије писмени захтев Наручиоца за испоруку
до момента испоруке поручених добара францо магацин Наручиоца. Било какво
описно дефинисање рокова испоруке није допустиво. Понуђачи не могу понудити
рок испоруке 0 (нула) сати. Понуђени рок испоруке ће бити саставни део уговора о
јавној набавци и понуђач коме ће се доделити уговор о јавној набавци ће бити
обавезан да поштује рок испоруке који понуди у својој понуди! Не поштовање
услова из понуде повлачи за собом раскид уговора.
6/34
Све количине уља и мазива које се набављају се испоручују на ову адресу, и у
понуђену цену морају бити урачунати и трошкови превоза фцо магацин наручиоца
као и евентуални трошкови истовара (ангажман вилјушкара итд.). Понуђач је у
обавези да испоручује уља у оригиналној амбалажи, тако да се на свакој од амбалажа
може видети да није отварана. Амбалажа мора да има заштитни знак произвођача,
понуђач мора на захтев наручиоца да појасни где се налази заштитни знак и како се
проверава оригиналност амбалаже.
3.3. Гаранција квалитета и начин спровођења контроле квалитета
Гаранција за уља и мазива не може бити краћа од 1 месеца од дана испоруке.
4) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
На основу члана 75., 76. и 77. Закона и Правилника услови за учешће у јавној
набавци ЈН бр. 05/14, докази којима се доказује испуњеност тих услова су следећи.
Услови за учешће у поступку предметне јавне набавке ЈН бр. 05/14 и упутство како
се доказује испуњеност тих услова понуђач доказује достављењем следећих доказа:
I Обавезни услови из чл. 75. Закона
1. ДА ЈЕ РЕГИСТРОВАН КОД НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА, ОДНОСНО УПИСАН У
ОДГОВАРАЈУЋИ РЕГИСТАР (чл. 75 ст. 1. тач. 1. Закона)
ДОКАЗ:
Извод из регистра надлежног органа и то:
 Извод из Агенције за привредни регистре или
 Извод из регистра надлежног Привредног суда.
2. ДА ОН И ЊЕГОВ ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК НИЈЕ ОСУЂИВАН ЗА НЕКО ОД
КРИВИЧНИХ ДЕЛА КАО ЧЛАН ОРГАНИЗОВАНЕ КРИМИНАЛНЕ ГРУПЕ,
ДА НИЈЕ ОСУЂИВАН ЗА КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ПРИВРЕДЕ,
КРИВИЧНА ДЕЛА ПРОТИВ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КРИВИЧНО ДЕЛО
ПРИМАЊА ИЛИ ДАВАЊА МИТА, КРИВИЧНО ДЕЛО ПРЕВАРЕ. (чл. 75. ст.
1. тач. 2. Закона)
ДОКАЗ:
Правна лица:
(1) Извод из казнене евиденције односно уверење основног суда на чијем
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се поврђује да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
7/34
(2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал
Вишег суда у Београду, којим се потвђује да правно лице није осуђивао за
неко од кривичних дела организованог криминала;
(3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према
месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника).
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ
за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица:
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта).
Напомена: Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда
3. ДА МУ НИЈЕ ИЗРЕЧЕНА МЕРА ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ,
КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ОБЈАВЉИВАЊА ОДНОСНО СЛАЊА
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА (чл. 75. ст. 1. тач. 3. Закона)
ДОКАЗ:
Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатноси, или потврда Агенције за привредне регистре да
код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда;
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог
органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера
забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за
подношење понуда;
Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране
обављања одређених послова.
Напомена: Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.
4. ДА ЈЕ ИЗМИРИО ДОСПЕЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ЈАВНЕ
ДАЖБИНЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИЛИ
СТРАНЕ ДРЖАВЕ КАДА ИМА СЕДИШТЕ НА ЊЕНОЈ ТЕРИТОРИЈИ. (чл. 75.
ст. 1. тач. 4. Закона)
ДОКАЗ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да
8/34
је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду
Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Напомена: Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда
5. ПОНУЂАЧ ЈЕ ДУЖАН ДА ПРИ САСТАВЉАЊУ ПОНУДЕ ИЗРИЧИТО
НАВЕДЕ ДА ЈЕ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ
ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, КАО И ДА ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ (чл. 75.ст.2. Закона)
ДОКАЗ:
Потписан и оверен Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст.2. Закона
(Образац изјаве чини саставни део конкурсне документације).
Напомена: Образац изјаве мора да буде потписан од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе
понуђача и оверена печатом.
II Додатни услови из чл. 76. Закона
6. ДА ИСПУЊАВА ДОДАТНЕ УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ ФИНАНСИЈСКОГ
КАПАЦИТЕТА
 Да немају дана неликвидности у претходне три године
 Да имају минимум годишњи промет од 14.000.000,00 динара.
ДОКАЗ:
Биланс стања и биланс успеха за 2011, 2012 и 2013. годину
НАПОМЕНА ПОНУЂАЧИМА:
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја за стручну оцену, оцењена као
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана,
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре
не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1. Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенција за
привредне регистре, као и додатни услов у погледу финансијског капацитета –
биланс стања и биланс успеха за 2011., 2012. и 2013. годину.
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се
уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се
доказ доставља у изворном електронском облику.
9/34
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
Понуђач је дужан да без одлагања и писмено обавести наручиоца о било којој
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до
доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о
јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Лице уписано у РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА није дужно да приликом подношења
понуде доказује испуњеност обавезних услова ( наведених под редним бр. 1-4 )
5) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
5.1. ПОДАЦИ О
САСТАВЉЕНА
ЈЕЗИКУ
НА
КОЈЕМ
ПОНУДА
МОРА
ДА
БУДЕ
Понуђач подноси понуду на српском језику.
5.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу
утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: Сегедински пут 84. 24000 Суботица, са назнаком:
,,Понуда за јавну набавку добара – УЉА И МАЗИВА, ЈН бр.05/14. - НЕ
ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране
наручиоца до 19.01.2015.годинедо 12:00 часова.
Отварање понуда ће се одржати истог дана, са почетком у 12:30 часова, у
просторијама „Суботица-транса“.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће
понуђачу предати потврду пријема понуде уколико понуђач исту тражи. У потврди о
пријему
наручилац
ће
навести
датум
и
сат
пријема
понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,
сматраће се неблаговременом.
10/34
ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ СЛЕДЕЋЕ:
1. Све доказе који потврђују испуњавање обавезних услова за учешће из члана 75.
Закона, наведени у делу под бр. 4 – Услови за учешће у поступку јавне набавке
из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова (тачке
1-4)
2. Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. ст. 2. Закона – Образац бр.
6, који је саставни део ове конкурсне документације и налази се у делу 11.
Конкурсне документације (доставити исти попуњен, потписан и оверен печатом
понуђача); наведено у делу под бр. 4 - Услови за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
(тачка 5)
3. Све доказе који потврђују испуњавање додатних услова за учешће из члана 76.
Закона, које захтева наручилац, а наведени су у делу под бр. 4 – Услови за
учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се
доказује испуњеност тих услова (тачке 6)
4. Образац понуде – Образац бр. 1, који је саставни део ове конкурсне
документације и налази се у делу под бр. 6 Конкурсне документације
(доставити исти попуњен, потписан и оверен печатом понуђача)
5. Модел уговора – Образац бр. 2, који је саставни део ове конкурсне
документације и налази се у делу под бр. 7 Конкурсне документације
(доставити исти попуњен, потписан и оверен печатом понуђача)
6. Образац структуре цене са упутством како да се попуни – Образац бр. 3, који
је саставни део ове конкурсне документације и налази се у делу под бр. 8
Конкурсне документације (доставити исти попуњен, потписан и оверен печатом
понуђача)
7. Образац изјаве о независној понуди – Образац бр. 5, који је саставни део ове
конкурсне документације и налази се у делу под бр.10 Конкурсне
документације (попуњен, потписан и оверен печатом понуђача)
8. Биланс стања и биланс успеха за 2011, 2012 и 2013. годину
9. У случају да понуђач нуди одговарајући производ а не оригинал у редовима
16. и 17. у обрасцу понуде обавезно доставља за понуђене производе
одобрење од званичног VOLVO сервиса да понуђени производ задовољава
VOLVO STANDARD.
Напомена: Понуђач може да достави наручиоцу и Образац трошкова припремања
понуде – Образац бр. 4 који је саставни део конкурсне документације ( налази се у
делу под бр. 9 Конкурсне документације ( попуњен, потписан и оверен).
5.3. ПАРТИЈЕ
Ова јавна набавка није образована по партијама.
5.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
11/34
5.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно
назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП Суботица-транс,
Сегедински пут 84. 24000 Суботица, са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара – УЉА И МАЗИВА, ЈН бр.05/14 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – УЉА И МАЗИВА, ЈН бр.05/14 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – УЉА И МАЗИВА, ЈН бр.05/14 - НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – УЉА И МАЗИВА, ЈН бр.05/14 НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове нити да измени
своју понуду.
5.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких
понуда.
У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са
подизвођачем.
5.7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који
ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета
набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о
јавној набавци.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних
услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.
12/34
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Сва
доспела потраживања наручилац ће пренети директно понуђачу укључујући и
доспела потраживања за део набавке који се извршава преко подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача,
ради утврђивања испуњености тражених услова.
5.8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити
Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до
6) Закона и то податке о:
▪ члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
▪ понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
▪ понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
▪ понуђачу који ће издати рачун,
▪ рачуну на који ће бити извршено плаћање,
▪ обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава
услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4).
Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст.2. Закона мора да буде
потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом сваког понуђача.
Образац изјаве о независној понуди мора да буде потписан од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом сваког
понуђача.
Додатне услове група понуђача испуњава заједно.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или
заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
5.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
5.9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
13/34
Понуђач мора у својој понуди да наведе на колико дана даје одложено плаћање од
дана испостављања фактуре.
Рок плаћања не може бити краћи од 45 дана од дана испостављања фактуре.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
5.9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција за уља и мазива не може бити краћа од 1 месеца од дана испоруке.
5.9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара.
Рок испоруке представља време изражено у часовима које протекне од часа када
Понуђач добије писмени захтев Наручиоца за испоруку до момента испоруке
поручених добара у магацин Наручиоца. Било какво описно дефинисање рокова
испоруке није допустиво. Понуђачи не могу понудити рок испоруке 0 (нула) сати, а
максималан допустив рок за испоруку је 75 часова. Понуђени рок испоруке ће бити
саставни део уговора о јавној набавци и понуђач коме ће се доделити уговор о јавној
набавци ће бити обавезан да поштује рок испоруке који понуди у својој понуди! Не
поштовање услова из понуде повлачи за собом раскид уговора.
5.9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати
понуду.
5.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И
ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир укупна цена без пореза на
додату вредност.
Цена треба да садржи све трошкове осим ПДВ-а франко магацин Наручиоца, у цену
је урачунат и превоз до магацина наручиоца на адреси Сегедински пут 84. 24000
Суботица.
Промена јединичне цене након потписивања уговора је дозвољена и врши се у
складу са кретањима ценe евра, минимум 2 %, по средњем курсу НБС. Испоручена
добра понуђач ће фактурисати по цени која важи на дан испоруке.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона.
14/34
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај
део одвојено искаже у динарима.
5.11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ
И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
Понуђачи у јавној набавци УЉА И МАЗИВА 09211000 бр. ЈН 05/14 нису у обавези
да доставе никакво средство обезбеђења за озбиљност понуде.
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија се обавезује да ће најкасније до
потписивања уговора наручиоцу предати регистровану меницу као средство
гаранције за добро извршење уговорених обавеза и то бланко сопствену меницу,
која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење
– писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз
меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок
важења менице је минимум 15 месеци од дана отварања понуда.
5.12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ
СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна јавна набавка не садржи поверљиве информације.
5.13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
ИЛИ
ПОЈАШЊЕЊА
У
ВЕЗИ
СА
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца
Сегедински пут 84., 24000 Суботица, електронске поште на е-маил
[email protected] или факсом на број +381/24-548-304 тражити од наручиоца
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5
дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева
за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.05/14“.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде
телефоном није дозвољено.
15/34
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
5.14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА
ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ
ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац
ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
5.15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
безусловна и платива на први позив.
Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, од укупне
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од
истека рока за коначно извршење посла, односно она мора да важи минимум 13
месеци од дана отварања понуда. Ако се за време трајања уговора промене рокови за
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла
мора да се продужи.
5.16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ
КРИТЕРИЈУМА
Понуде ће бити оцењиване на основу критеријума економски најповољније понуде,
и то према следећим елементима критеријума:
Понуђена цена
- 90 пондера
Рок испоруке
- 10 пондера
16/34
ВРЕДНОВАЊЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ (маx. 90 пондера - бодова)
Понуђеном ценом се сматра укупна цена из обрасца понуде без припадајућег ПДВ-а.
При бодовању ове ставке примењује се математичка метода релативног односа цена
и бодова, где се понуди са најнижом коначном ценом додељује максимални број
бодова који износи 80, а свим осталим понудама број бодова се израчунава према
законитости где се цена понуде која се бодује и минимална цена налазе у
реципрочном односу максималног броја бодова и траженог броја бодова за цену која
се бодује:
Cx / Cmin = Bmax / Bx
 Bx= (Cmin / Cx)  Bmax
где је:
Cx
Cmin
Bmax
Bx




цена понуде која се бодује,
минимална цена,
максимални број бодова који износи 90,
- тражени број бодова за цену која се бодује.
ВРЕДНОВАЊЕ РОКА ИСПОРУКЕ (max. 10 пондера - бодова)
Бодовање рока испоруке ће се вршити на основу следеће табеле:
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
Рок испоруке исказан у сатима (од пријема писмене наруџбе
наручиоца, макс. рок је 75 часова)
Од 0 до 6 часова
Преко 6 до 24 часова
Преко 24 до 48 часова
Преко 48 до 72 часова
Од 72 до 75 часова
Бодови
10 бодова
6 бодова
3 бода
1 бод
0 бодова
НАПОМЕНА:
Рок испоруке представља време изражено у сатима које протекне од дана када
Понуђач добије писмени захтев Наручиоца за испоруку до момента испоруке
поручених добара у магацин Наручиоца. Било какво описно дефинисање рокова
испоруке није допустиво. У предвиђену рубрику искључиво се уписује број сати
почевши од 1 (један) сат па навише. Понуђачи не могу понудити рок испоруке 0
(нула) сати. Понуђени рок испоруке ће бити саставни део уговора о јавној набавци и
понуђач коме ће се доделити уговор о јавној набавци ће бити обавезан да поштује
рок испоруке који понуди у својој понуди! Не поштовање услова из понуде повлачи
за собом раскид уговора.
5.17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исти број пондера – бодова биће изабрана
понуда оног понуђача који је понудио нижу цену. У случају исте понуђене цене, као
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок
испоруке.
17/34
5.18. ПОШТОВАЊЕ
ПРОПИСА
ОБАВЕЗА
КОЈЕ
ПРОИЗИЛАЗЕ
ИЗ
ВАЖЕЋИХ
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац ове
изјаве – Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75.ст.2 Закона – Образац 6,
саставни део ове конкурсне документације и налази се у делу под бр. 11
Конкурсне документације ( попуњен, потписан и оверен печатом понуђача )
5.19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ
ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
5.20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице, или пословно удружење у њихово име.
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу.
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој
комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на
е-маил [email protected], факсом на број +381/24-548-304 или препорученом
пошиљком са повратницом на адресу наручиоца Сегедински пут 84. 24000
Суботица.
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту
права је 10 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац
захтева га није поднео пре истека тог рока.
18/34
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у
износу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре
отварања понуда, на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153,
позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са
назнаком јавне набавке на коју се односи ЈН бр. 05/14, корисник: буџет Републике
Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи
80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа
од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је
додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или
радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели
уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена
вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из
записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи
0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000
динара.
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
5.21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у
року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана
149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2.
тачка 5) Закона.
19/34
Образац бр. 1
6) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда за јавну набавку УЉА И МАЗИВА 09211000, ЈН број 05/14.
6.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Пословно име:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број (ПИБ):
Име особе за контакт:
Електронска адреса (е-маил):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено за потпис уговора:
6.2. ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Ц) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
20/34
Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим
учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
6.3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)
Пословно име:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
коју ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:
2)
коју
ће
Пословно име:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат укупне вредности набавке
коју ће извршити подизвођач:
Део предмета набавке
извршити подизвођач:
коју
ће
Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који
подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју
примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
21/34
6.4. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА:
Пословно име:
Адреса:
1)
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Пословно име:
Адреса:
2)
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Пословно име:
Адреса:
3)
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена: Табелу „Подаци о понуђачу из групе понуђача“ попуњавају само они
понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у
заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача из групе понуђача.
22/34
6.5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Јавна набавка УЉА И МАЗИВА 09211000
Табела 1.
РБ
Назив
1. Универзална
течност за
хидрауличне
кочнице
2. Уље за аутоматске
мењаче
Ознака
или
опис
DOT 4
Специф.
Напомена
SAE 1704
ISO 4925-4
Кол.
100 l
ATF II
Dextron II
Voith
H55.633.542
300 l
3. Уље за аутоматске
мењаче
ATF III
Dextron III
Voith
H55.633.643
300 l
4. Уље хипоидно
API GL-5
MAN 342 Typ
M2 /M3
2.000 l
5. Хидраулично уље
SAE
80W-90
VG 22
ISO 11158,
DIN 51524
40 l
6. Хидраулично уље
VG 46
ISO 11158,
DIN 51524
40 l
7. Уље моторно
моноградно
SAE 30
8. Уље моторно
SAE
15W-40
9. Уље моторно
MAN 270
400 l
ACEA E7
API CI-4
MAN 3275
VDS 3
10.000 l
SAE
10W-40
ACEA E4
MAN 3277, MB
228.5, VDS 3
4.000 l
10.
Уље моторно
SAE
10W-40
ACEA E7
MAN 3477, MB
228.51, VDS 3
400 l
11.
Уље моторно
SAE
5W-30
ACEA E4
API CF
MAN M3277
MB 228.5
200 l
12.
Уље моторно
SAE
10W-40
13.
Уље моторно
SAE
5W-40
14.
Диференцијално
уље
SAE
85W140
ACEA A3/A4
API CF , VW
501 01
VW 505 00
ACEA C3,API
SM,
VW 502 00,
VW 505 00
VW 505 01
API GL - 5
15.
Литиумска
вишенаменска маст
40 l
40 l
ZF TE ML 05A,
05B
EP-2
NLGI 2
100 l
360 kg
23/34
Јединич. цена Укупно без
Произвођач, тип
без ПДВ
ПДВ
понуђеног уља/мазива
и паковање
16.
Уље за мењач
VOLVO или
одговарајуће
SAE
75W-80
API GL - 5
VOLVO 97307
100 l
17.
Диференцијално
уље VOLVO или
одговарајуће
SAE
75W-90
API GL - 5
VOLVO 97312
100 l
18.
Додатак за гориво
(AD BLUE)
DIN V 70070
ISO 2241-1
УКУПНО:
5.000 l
Без ПДВ:
Са ПДВ:
Укупна цена без ПДВ-а
Укупна цена са ПДВ-ом
Рок и начин плаћања (минимум 45 дана)
Рок важења понуде (минимум је 30 дана од дана
отварања понуда)
Рок испоруке ( максимум је 75 часова )
Гарантни период (минимум је 1 месец)
Референце ( укупно литара )
Датум
Понуђач
М. П.
_____________________________
________________________________
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују
и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити
образац понуде.
24/34
Образац бр. 2
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА
У ГРАДСКОМ И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ «СУБОТИЦА-ТРАНС»
СУБОТИЦА
Број:
Дана:
7) МОДЕЛ УГОВОРА
о додељивању јавне набавке уља и мазива (шифра 09211000) закључен дана
__________________________ године у Суботици након спроведеног отвореног
поступка јавне набавке ЈН бр. 05/14 између:
Јавно предузеће за превоз путника у градском и приградском саобраћају
"СУБОТИЦА-ТРАНС" Суботица, Сегедински пут 84, матични број: 08049548,
шифра делатности 4931, ПИБ: 100960042, број текућег рачуна: 355-1010047-73
Војвођанска банка а.д. Нови Сад, Филијала Суботица, кога заступа директор
предузећа Александар Алексић, дипл.економиста, са једне стране као купца у
јавној набавци ЈН бр. 05/14 /у даљем тексту: Купац/ и
___________________________ (назив понуђача), из _________________ (седиште
понуђача), матични број: __________________, шифра делатности: __________,
ПИБ: ________________________, број текућег рачуна: ________________________,
код ______________________ (назив банке), кога заступа ______________________,
са друге стране као продавца у јавној набавци ЈН бр. 05/14 /у даљем тексту:
Продавац/, а у свему према следећем:
Члан 1.
Предмет овог Уговора је испорука уља и мазива /у даљем тексту "добара"/, која су
предмет јавне набавке ЈН бр. 05/14.
Образац понуде Продавца из конкурсне документације ЈН 05/14, заведена под бројем
_____________________ од _______________саставни је део овог Уговора.
Члан 2.
Продавац ће испоручивати добра Купцу, у складу са његовим потребама. Купац се
не обавезује на куповину процењене годишње количине, већ ће се испорука добара
обављати по потребама Купца, што значи да Купац има право да купи и мање и веће
количине по наведеним ставкама из спецификације.
Купац писменим путем подноси захтев (наруџбу) потребне количине добара
Продавцу.
Продавац се обавезује да ће добра испоручити у року од ____________ часа од
времена пријема писмене наруџбе Купца, у којој ће бити назначена врста и количина
потребних добара.
25/34
Испорука добара се врши францо Купац односно у седишту Купца у Суботици на
адреси Сегедински пут бр. 84. Приликом испоруке продавац сноси терет и обавезу
истовара робе.
Под роком испоруке подразумева се време протекло од достављања писмене
наруџбе до времена када је добро стигло на истовар код Купца. Купац неће
признавати никаква образложења за кашњена при испорукама.
Члан 3.
Уговорне стране прихватају јединичну цену коју је Продавац понудио у својој
понуди приликом подношења понуде за додељивање овог Уговора.
У току реализације уговора могућа је корекција цена уколико би дошло до померања
средњег курса ЕУР-а за најмање 2%. Референтни дан за утврђивање промена цена
јесте дан закључивања Уговора односно дан последње корекције цена.
Продавац је дужан да при свакој корекцији цене, у складу са ставом 1. овог члана,
обавести Купца писаним путем са детаљним образложењем о корекцији цене и
навођењем тачног дана примене исте.
Корекција цена у складу са горе наведеним спада у извршење уговора.
Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до
износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буджетској години.
Члан 4.
Продавац се обавезује да ће приликом сваке испоруке доставити Купцу доказ о
квалитету испорученог уља /цертификат овлашћене установе/.
Количина испорученог уља утврђује се након испоруке бројањем буради и провером
попуњености буради. Уколико испоручена количина не одговара пратећој
документацији сачиниће се одговарајући записник који потписују представници обе
уговорне стране.
Члан 5.
Продавац даје гаранцију да сва испоручена добра одговарају техничкој
спецификацији из конкурсне документације Купца и да задовољавају тражене
стандарде квалитета.
Уколико испоручена добра не одговарају условима из претходног става уговорне
стране су сагласне да добра у оном делу у коме не одговарају траженим условима
буду враћена Продавцу.
Члан 6.
Уговорне стране су сагласне да Купац има право на одложено плаћање у року од
_____________________дана, рачунајући од дана испостављања фактуре.
Приликом кашњења зарачунава се законска затезна камата.
26/34
Члан 7.
Уговорне стране су сагласне да Продавац најкасније до дана закључивања уговора
обезбеди и достави Купцу бланко, сопствену меницу и пратеће менично овлашћење
за добро извршење посла као средство финансијског обезбеђења на износ од 10% од
укупне вредности понуде без ПДВ-а и копију картона депонованих потписа који је
издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму.
Рок важења менице за добро извршење посла мора да буде са важношћу најмање 15
месеци од дана отварања понуда.
Уговорне стране су сагласне да Купац наплати меницу за добро извршење посла,
уколико Продавац не испуњава обавезе преузете овим Уговором, извршава их
делимично или касни са њиховим извршавањем.
Продавац не може да одбије извршење уговорних обавеза у случају када Купац
наплати достављену меницу за добро извршење посла.
Уговорне стране су сагласне да Купац има право да меницу за добро извршење
посла наплати и у случају раскида Уговора, а исту је дужан вратити Продавцу
заједно са меничним овлашћењем након што протекне отказни рок наведен у члану
8. став 2. овог Уговора односно по извршењу уговорних обавеза Продавца.
У случају да Продавац не врши испоруку добара у складу са овим Уговором Купац
има право на једнострани раскид овог Уговора.
Након истека периода на који је овај Уговор закључен нереализована меница и
менично овлашћење ће бити враћени Продавцу уз сачињавање записника који ће
потписати обе уговорне стране.
Члан 8.
Уговор се закључује на одређено време и примењује се од дана закључења уговора
до утрошка укупне финансијске вредности овог уговора у износу од 4.444.200,00
динара без ПДВ-а, а најдуже годину дана.
Свака уговорна страна има право да раскине овај уговор уз поштовање отказног рока
од 90 дана рачунајући од дана пријема писменог обавештења о раскиду уговора
путем препоручене пошиљке.
Члан 9.
Ради лакше реализације и праћења овог Уговора свака од уговорних страна дужна је
да именује по једну контакт особу:
1. За Продавца: _________________________________
Тел. _________________________________
2. За Купца: Фехер Оплетан Жолт, пом.дир. за техничке послове,
Тел.024/547-777 (лок.105)
27/34
Члан 10.
Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани
овим Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 11.
Измене и допуне овог Уговора, Продавац и Купац добара, могу вршити искључиво
анексом у писаној форми.
Члан 12.
Све евентуалне спорове, настале из овог Уговора, уговорне стране су сагласне да
решавају споразумно, а уколико то није могуће уговарају надлежност Привредног
суда у Суботици.
Члан 13.
Овај Уговор је састављен у 6 /шест/ истоветних примерака, од којих свакој уговорној
страни, припада по 3 /три/.
КУПАЦ:
____________________________
ПРОДАВАЦ:
_____________________________
ЈП "Суботица-транс"
Александар Алексић, дипл. економиста.
__________________________
28/34
Образац бр. 3
8) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
1
РБ
2
Назив
3
Напомена
4
Јединч.
цена без
ПДВ-а
5
Јединич.
цена са
ПДВ -ом
6
Набавна
цена
1.
Универзална
течност за
хидрауличне
кочнице
2. Уље за
аутоматске
мењаче
3. Уље за
аутоматске
мењаче
4. Уље хипоидно
Voith
H55.633.542
Voith
H55.633.643
MAN 342
Typ M2 /M3
5.
Хидраулично
уље
6. Хидраулично
уље
7. Уље моторно
моноградно
8. Уље моторно
9.
Уље моторно
10.
Уље моторно
11.
Уље моторно
12.
Уље моторно
13.
Уље моторно
14.
Диференцијал
но уље
Литиумска
вишенаменска
маст
Уље за мењач
VOLVO или
одговарајуће
Диференцијал
но уље
VOLVO или
одговарајуће
Додатак за
гориво (AD
BLUE
15.
16.
17.
18.
MAN 270
MAN 3275
VDS 3
MAN 3277,
MB 228.5,
VDS 3
MAN 3477,
MB 228.51,
VDS 3
MAN M3277
MB 228.5
ZF TE ML
05A, 05B
VOLVO
97307
VOLVO
97312
29/34
7
Царина
8
Превоз
9
Остали
трошкови
10
Напомена
понуђача
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

У колони 4. уписати јединичну цену за сваки прозвод без ПДВ-а

У колони 5. уписати јединичну цену са ПДВ-ом, за сваки прозвод

У колони 6. уписати набавну цену

У колони 7. уписати трошкове царине уколико царина учествује у структури
цене понуђача, у супротном уписати 0.

У колони 8. уписати трошкове превоза, уколико превоз учествује у структури
цене понуђача, у супротном уписати 0.

У колони 9 уписати остале трошкове који учествују у структури понуђене
цене понуђача, ако нема таквих трошкова уписати 0.

У колони 10. уписати евентуалне напомене понуђача везане за структуру
понуђене цене
Датум:
М.П.
Потпис понуђача:
_____________________
_________________________
30/34
Образац бр. 4
9) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________
(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања
понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКОВА
ИЗНОС ТРОШКОВА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узрока или модела, ако
су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове
прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих
трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.
Датум:
М.П.
_____________________
Потпис понуђача:
____________________
31/34
Образац бр. 5
10) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, _______________________________________,
(назив понуђача)
даје следећу:
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у
поступку јавне набавке УЉА И МАЗИВА ЈН бр. 05/14, поднео независно, без
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум:
М.П.
_____________________
Потпис понуђача:
______________________
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној
понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу,
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне
набавке ако утврду да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило
конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две
године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.
став 1. тачка 2. закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
32/34
Образац бр. 6
11) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.
2. ЗАКОНА
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем
следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач ............................(навести назив понуђача) у поступку јавне набавке УЉА И
МАЗИВА ЈН бр. 05/14 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и
гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
Датум:
М.П.
____________________
Понуђач:
________________________
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
33/34
14) ПРИЛОГ КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ – ЛИСТЕ
ОДОБРЕЊА ЗА УЉА
Прилог
1. MAN 270
Прилог
2. MAN 342 Typ M2
Прилог
3. MAN 3275-1
Прилог
4. MAN 3277
Прилог
5. MAN 3477
Прилог
6. MAN 228.5
Прилог
7. MAN 228.51
Прилог
8. Voith H55.633.643
Прилог
9. Voith H55.633.542
Прилог 10.
ZF TE-ML 05A/05B
34/34
MAN 270 Einbereichsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Namentlich zugelassene Produkte für die Spezifikation:
MAN 270 Einbereichsdieselmotorenöl
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Zusatzinformation
Addinol Turbo Diesel MD 105
SAE 10W
Addinol Lube Oil GmbH
nur für RENK Getriebeautomaten WRPS
Addinol Turbo Diesel MD 205
SAE 20W-20
Addinol Lube Oil GmbH
Addinol Turbo Diesel MD 305
SAE 30
Addinol Lube Oil GmbH
Addinol Turbo Diesel MD 405
SAE 40
Addinol Lube Oil GmbH
Addinol Turbo Diesel MD 505
SAE 50
Addinol Lube Oil GmbH
ALPET TURBOT HD 3012
SAE 30
ALPET TURBOT HD 4012
SAE 40
AVIA Special HDC
Castrol HLX 40
SAE 10W, SAE 20W20, SAE 30, SAE 40
SAE 40
Atak Madeni Yag Paz. San. ve
Ticaret A.S.
Atak Madeni Yag Paz. San. ve
Ticaret A.S.
AVIA Mineralöl-AG
CEPSA PETREL HDL 40
SAE 40
Cyclon D Prime
SAE 30
CEPSA Comercial Petróleo,
S.A.
Cyclon Hellas S.A.
EMO Turbo Champion Plus SAE 30
SAE 30
Motor Oil (Hellas)
EMO Turbo Champion Plus SAE 40
SAE 40
Motor Oil (Hellas)
Engen Dieselube 540
SAE 40
Engen Petroleum Limited
Ertoil Koral HDL 40
SAE 40
CEPSA Comercial Petróleo,
S.A.
FUCHS Petrolub SE
Fuchs Titan Universal HD SAE 10W SAE 10W
Castrol Marine Ltd.
Fuchs Titan Universal HD SAE 20W- SAE 20W-20
20
Fuchs Titan Universal HD SAE 30
SAE 30
FUCHS Petrolub SE
Fuchs Titan Universal HD SAE 40
SAE 40
FUCHS Petrolub SE
Mabanol Argon Truck Mono
Meditran S
SAE 10W, 20W-20, 30, Mabanol GmbH & Co. KG
40, 50
SAE 40, SAE 50
PERTAMINA
Mobil Delvac 1630
SAE 30
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac 1640
SAE 40
Exxon Mobil Corporation
OMV truck
SAE 20W-20
Lukoil Lubricants Austria GmbH
PO Turbosarj
SAE 30
OMV Petrol Ofisi A.S.
PO Turbosarj Extra
SAE 30
OMV Petrol Ofisi A.S.
Repsol Marino 3 SAE 30
SAE 30
REPSOL YPF
Repsol Marino 3 SAE 40
SAE 40
REPSOL YPF
Repsol Serie 3 SAE 30
SAE 30
REPSOL YPF
Repsol Serie 3 SAE 40
SAE 40
REPSOL YPF
Shel Rimula R3+
SAE 30
Shell Rimula R3 +
SAE 30
Shell Rimula R3 + SAE 30
SAE 30
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Ausgabe: 2014-12-08
FUCHS Petrolub SE
Seite 1 / 2
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
MAN 270 Einbereichsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Shell Rimula R3 + SAE 40
SAE 40
Shell Rimula R3+
SAE 30
Shell Sirius 30
SAE 30
Shell Sirius 40
SAE 40
Shell Sirius Monograde
SAE 30
SL 0934
SAE 40
SRS Rekord 10 / 20W-20 / 30 / 40 /
50
TECTROL HDC 10
SAE 10W, SAE 20W20, SAE 30, SAE 40,
SAE 50
SAE 10W
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
SRS Schmierstoff Vertrieb
GmbH
TECTROL HDC 2020
SAE 20W-20
BayWa AG
TECTROL HDC 30
SAE 30
BayWa AG
TECTROL HDC 40
SAE 40
BayWa AG
Total Disola MT 30
SAE 30
Total
Total Disola MT 40
SAE 40
Total
Vigor Super D SAE 40
SAE 40
Aegean Oil S.A.
Ausgabe: 2014-12-08
Zusatzinformation
BayWa AG
Seite 2 / 2
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
MAN 342 Typ M2 Höchstdruckgetriebeöl
MAN Truck & Bus AG
Namentlich zugelassene Produkte für die Spezifikation:
MAN 342 Typ M2 Höchstdruckgetriebeöl
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
76 MP Gear Lube
SAE 75W-90
Phillips 66 Company
Addinol Getriebeöl GX 80W-90 ML
SAE 80W-90
Addinol Lube Oil GmbH
Aral Getriebeöl EP Plus
SAE 80W-90
Aral AG
AVIA Syntogear FE
SAE 80W-90
AVIA Mineralöl-AG
Aviaticon Finkogear Super 80W/90
SAE 80W-90
Finke Mineralölwerk GmbH
BP Energear HT 80W-90
SAE 80W-90
BP plc.
BP Energear Hypo 80W-90
SAE 80W-90
BP plc.
Caltex Hypoid LD
SAE 85W-90
Chevron Technology
Castrol Axle EPX 80W-90
SAE 80W-90
Castrol Ltd.
Castrol Syntrax Universal 80W-90
SAE 80W-90
Castrol Ltd.
CEPSA MAN Super Axle LD
SAE 80W-90
CEPSA Transmisiones EP 80W90
SAE 80W-90
Chevron RPM Synthetic Gear
Lubricant
Diferenciales 342-M
SAE 75W-90
CEPSA Comercial Petróleo,
S.A.
CEPSA Comercial Petróleo,
S.A.
Chevron Technology
SAE 80W-90
Raloy Lubricantes
Elf Tranself Universal
SAE 80W-90
Total
Elf Tranself Universal FE
SAE 80W-90
Total
Engen Gearlube EP 90-A
SAE 90
Engen Petroleum Limited
Fuchs Titan Supergear 80W-90
SAE 80W-90
FUCHS Petrolub SE
Fuchs Titan Supergear MC SAE
80W-90
G-Truck GL-4/GL-5 80W-90
SAE 80W-90
FUCHS Petrolub SE
SAE 80W-90
Gazpromneft Lubricants Ltd.
Gulf Gear DB
SAE 80W-90
Gulf Oil International
Gulf Gear TDL
SAE 80W-90
Gulf Oil International
HP Gear Oil XP 80W90 (MN)
SAE 80W-90
Hindustan Petroleum Corp. Ltd.
INA Hipenol TDL 80W-90
SAE 80W-90
INA MAZIVA Ltd.
Kendall NS-MP Hypoid Gear
Lubricant
Laike lailai AM2
SAE 75W-90
Phillips 66 Company
SAE 80W-90
Liqui Moly Hypoid Getriebeöl TDL
SAE 80W-90
Fujian Laike Petrochemical Co.
Ltd.
Liqui Moly GmbH
Mabanol Unigear GL 4/GL 5
SAE 80W-90
Mabanol GmbH & Co. KG
Maxigear EP-X 80W-90
SAE 80W-90
OMV Petrol Ofisi A.S.
megol Hypoid-Getriebeoel TDL 80W- SAE 80W-90
90
Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90
SAE 75W-90
Meguin GmbH & Co. KG
Mobil Delvac Synthetic Gear Oil 75W- SAE 75W-90
90
Mobilube S
SAE 80W-90
Exxon Mobil Corporation
Motorex Gear Oil ZX TP SAE
80W/90, GL-4/5
Bucher AG
Ausgabe: 2014-12-08
SAE 80W-90
Zusatzinformation
Exxon Mobil Corporation
Exxon Mobil Corporation
Seite 1 / 2
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
MAN 342 Typ M2 Höchstdruckgetriebeöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Zusatzinformation
Multihipo 80W-90 F Plus
SAE 80W-90
Fabrika maziva FAM A.D.
OMV gear oil XD-5
SAE 80W-90
Lukoil Lubricants Austria GmbH
OMV unigear
SAE 80W-90
Lukoil Lubricants Austria GmbH
Panolin Topgear
SAE 80W-90
Panolin AG
Paz Multi Gear 80W-90
SAE 80W-90
Platinum Gear LL 80W-90
PAZ Lubricants & Chemicals
Ltd.
SAE 80W-90, SAE 90, AVISTA OIL Refining & Trading
SAE 85W-90
Deutschland GmbH
SAE 80W-90
ORLEN OIL Sp.z o.o.
Q8 Gear Oil XG
SAE 80W-90
RTO Longevia P ECO 80W-90
SAE 80W-90
Shell SPIRAX S3 AM
SAE 80W-90
Shell Spirax S3 AX 80W-90
SAE 80W-90
SPAREX EP
SAE 90
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Bahrain Petroleum Company
TECTROL Multigear Plus 8090
SAE 80W-90
BayWa AG
Tedex Super Gear Oil (MBM)
SAE 80W-90
TEDEX S.A.
Texaco Multigear SAE 80W-90
SAE 80W-90
Chevron Technology
Texaco Syn-Star GL 75W-90
SAE 75W-90
Chevron Technology
Titanis Super GL-5 80W/90
SAE 80W-90
Grupa Lotos S.A.
Total Transmission MDL
SAE 80W-90
Total
Total Transmission RS FE
SAE 80W-90
Total
Pennasol Longlife Gear GL 5
Ausgabe: 2014-12-08
Kuwait Petroleum Research &
Technology B.V.
HRD Huiles Berliet S.A.
Seite 2 / 2
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3275-1 (Multigrades) Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Namentlich zugelassene Produkte für die Spezifikation:
M 3275-1 (Multigrades) Hochleistungsdieselmotorenöl
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
AD XTD ECOPLUS 15W40
SAE 15W-40
AD Parts S.L. Spanien
ad-Cargo Leichtlauf-Oil
SAE 10W-40
CARAT GmbH &Co.
ad-SHPD Truck Oil
SAE 15W-40
CARAT GmbH &Co.
Addinol Diesel Longlife MD 1548
SAE 15W-40
Addinol Lube Oil GmbH
Addinol Super Longlife MD 1047
SAE 10W-40
Addinol Lube Oil GmbH
ADNOC Voyager Plus 15W/40
SAE 15W-40
Aktual Multi
SAE 15W-40
Alpet Turbot Fleetmax 15W40
SAE 15W-40
Alpine Turbo Super 10W40
SAE 10W-40
Abu Dhabi National Oil
Company
Abu Dhabi National Oil
Company
Petronas Lubricants
International
Atak Madeni Yag Paz. San. ve
Ticaret A.S.
Mitan Mineralöl GmbH
AP X-Super Lube CI-4/SL
SAE 15W-40
00000299
Aral MegaTurboral VR 10W-40
SAE 10W-40
Aral AG
Aral PlusTurboral
SAE 15W-40
Aral AG
Aral Turboral 10W-40
SAE 10W-40
Aral AG
Aral Turboral 15W-40
SAE 15W-40
Aral AG
AVIA Multi HDC Plus 15W-40
SAE 15W-40
AVIA Mineralöl-AG
AVIA Turbosynth CFE
SAE 10W-40
AVIA Mineralöl-AG
Aviaticon Turbo D 10W/40
SAE 10W-40
Finke Mineralölwerk GmbH
Aviaticon Turbo Super 15W/40
SAE 15W-40
Finke Mineralölwerk GmbH
ADNOC Voyager Ultra SAE 15W-40 SAE 15W-40
AVISTA SUPER DYNAMIC PLUS
SAE 15W-40
SAE15-40
AVISTA TURBO SUPER SAE 15W- SAE 15W-40
Zusatzinformation
Bardahl Diesel Oil Bus MAN SAE
15W-40 API CI-4
BIZOL Truck Primary 15W40
SAE 15W-40
AVISTA OIL Refining & Trading
Deutschland GmbH
AVISTA OIL Refining & Trading
Deutschland GmbH
Bardahl de Mexico S.A.
SAE 15W-40
BITA TRADING GMBH
BOA ULTRA MAX 15W-40
SAE 15W-40
BP Mine Multi
SAE 15W-40
Milan Petrol San. Ve. Ticaret
A.S.
BP plc.
BP Mine Multi 15W-40
SAE 15W-40
BP plc.
BP Mine-Multi
SAE 15W-40
BP plc.
BP Mine-Multi 15W-40
SAE 15W-40
BP plc.
BP Vanellus C6 Global Plus
SAE 10W-40
BP plc.
BP Vanellus C7 Global
SAE 15W-40
BP plc.
BP Vanellus E6
SAE 20W-50
BP plc.
BP Vanellus Max Extra 15W-40
SAE 15W-40
BP plc.
BP Vanellus Multi A 10W-40
SAE 10W-40
BP plc.
BP Vanellus Multi A 15W-40
SAE 15W-40
BP plc.
Ausgabe: 2014-12-08
Seite 1 / 11
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3275-1 (Multigrades) Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
BP Vanellus Multi A 20W-50
SAE 20W-50
BP plc.
BP Vanellus Multi-fleet
SAE 15W-40
BP plc.
BP Vanellus Multi-fleet 15W-40
SAE 15W-40
BP plc.
BP Vanellus Multi-Fleet 15W-40
SAE 15W-40
BP plc.
BP Vanellus Multi-Fleet Plus
SAE 15W-40
BP plc.
BP Vanellus Super V SenTek 10W-40 SAE 10W-40
BP plc.
Burgan Ultra Diesel CH-4
SAE 15W-40
Castol Tection Global 15W-40
SAE 15W-40
Kuwait Petroleum Research &
Technology B.V.
Castrol Ltd.
Castrol CRB Turbo 15W-40 CH-4/E7 SAE 15W-40
Castrol Ltd.
Castrol CRB Turbo G3
SAE 15W-40
Castrol Ltd.
Castrol CRB Turbomax 10W-40
SAE 10W-40
Castrol Ltd.
Castrol CRB Turbomax 15W-40
SAE 15W-40
Castrol Ltd.
Castrol Diesel X
SAE 15W-40
Castrol Ltd.
Castrol Enduron Global 10W-40
SAE 10W-40
Castrol Ltd.
Castrol RX Turbo 15W-40
SAE 15W-40
Castrol Ltd.
Castrol Tection
SAE 15W-40
Castrol Ltd.
Castrol Tection 10W-40
SAE 10W-40
Castrol Ltd.
Castrol Tection 15W-40
SAE 15W-40
Castrol Ltd.
Castrol Tection Global
SAE 15W-40
Castrol Ltd.
Castrol Tection Global 15W-40
SAE 15W-40
Castrol Ltd.
Castrol Tection Turbomax
SAE 15W-40
Castrol Ltd.
Castrol Tection Turbomax 15W-40
SAE 15W-40
Castrol Ltd.
Castrol Turbomax 15W-40
SAE 15W-40
Castrol Ltd.
Castrol Turbomax RX Turbo 15W-40 SAE 15W-40
Castrol Ltd.
Castrol Vecton 10W-40
SAE 10W-40
Castrol Ltd.
Castrol Vecton 10W-40 LS
SAE 10W-40
Castrol Ltd.
Castrol Vecton 15W-40
SAE 15W-40
Castrol Ltd.
Castrol Vecton 15W-40 CH-4/CF
SAE 15W-40
Castrol Ltd.
Castrol Vecton 15W-40 CH4/CF
SAE 15W-40
Castrol Ltd.
Castrol Vecton 15W-40 CI-4 Plus/E7 SAE 15W-40
Castrol Ltd.
Castrol Vecton Power 15W-40 CJ-4
SAE 15W-40
Castrol Ltd.
CEPSA DIESEL TURBO 15W-40
SAE 15W-40
CEPSA Euromax 15W40
SAE 15W-40
CEPSA Euromax Synt 10W-40
SAE 10W-40
CEPSA MAN ALTO RENDIMIENTO SAE 15W-40
M 3275
CEPSA Comercial Petróleo,
S.A.
CEPSA Comercial Petróleo,
S.A.
CEPSA Comercial Petróleo,
S.A.
CEPSA Comercial Petróleo,
S.A.
Ausgabe: 2014-12-08
Seite 2 / 11
Zusatzinformation
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3275-1 (Multigrades) Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Champion Active Defence 15W40
CG-4
Champion Active Defence 15W40
SHPD
Champion New Energy 10W40
SAE 15W-40
Champion Chemicals N.V.
SAE 15W-40
Champion Chemicals N.V.
SAE 10W-40
Champion Chemicals N.V.
Champion New Energy 15W40
SAE 15W-40
Champion Chemicals N.V.
CLASSIC Meduna UM 1540 SHPD
SAE 15W-40
CLASSIC Meduna UT 1040 Plus
SAE 10W-40
Cofran Plura Super SAE 15W-40
SAE 15W-40
CLASSIC Schmierstoff GmbH
& Co.KG
CLASSIC Schmierstoff GmbH
& Co.KG
Fuchs Lubrifiants SA
Consol Premium
SAE 15W-40
VIAL Oil Ltd.
Cyclon D Super SAE 15W40
SAE 15W-40
Cyclon Hellas S.A.
Cyclon D1 SHPD SAE 15W-40
SAE 15W-40
Cyclon Hellas S.A.
Delo 400 Multigrade
SAE 15W-40
Chevron Technology
Delo Gold Ultra SAE 15W-40
SAE 15W-40
Chevron Technology
Denebola 1110
SAE 15W-40
TESLA Technoproducts FZE
Denebola 1120
SAE 15W-40
TESLA Technoproducts FZE
DEVELOP
SAE 15W-40
Divinol Multimax Top 15W-40
SAE 15W-40
Beijing Jinyang Lubricant Co.
Ltd.
Zeller & Gmelin GmbH & Co.
DS 10W40 Turbo S
SAE 10W-40
Mitan Mineralöl GmbH
DS 15W40 Turbo
SAE 15W-40
Mitan Mineralöl GmbH
EKO Forza Premium SHPD
SAE 15W-40
EKO ABEE
Elf Performance Discovery 15W-30
SAE 15W-30
Total
Elf Performance Polytrafic 10W-40
SAE 10W-40
Total
Elf Performance Super D 15W-40
SAE 15W-40
Total
Elf Performance Trophy DX 15W-40 SAE 15W-40
Total
Elf Performance Victory
SAE 15W-40
Total
Elf Performance Victory 15W-40
SAE 15W-40
Total
EMO SHPD PLUS
SAE 15W-40
Motor Oil (Hellas)
ENDURO 600, SAE 15W-40
SAE 15W-40
Oryx Energies
Engen Dieselube 600 Super
SAE 15W-40
Engen Petroleum Limited
Engen Dieselube 700 Super
SAE 15W-40
Engen Petroleum Limited
eni i-Sigma performance E7
SAE 15W-40
ENI S.p.a. R&M Division
eni i-Sigma universal 10W-40
SAE 10W-40
ENI S.p.a. R&M Division
Essolube XT 5
SAE 15W-40
Exxon Mobil Corporation
Essolube XT 5 15W-40
SAE 15W-40
Exxon Mobil Corporation
Eurol SHPD, SAE 15W-40
SAE 15W-40
Eurol B.V.
EUROLUB HD-4CX PLUS 15W/40
SAE 15W-40
EUROLUB GmbH
EUROLUB MULTITEC 10W/40
SAE 10W-40
EUROLUB GmbH
EVVA GALAX FE
SAE 10W-40
EVVA Schmiermittel-Fabrik
GmbH
Seite 3 / 11
Ausgabe: 2014-12-08
Zusatzinformation
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3275-1 (Multigrades) Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Exxolube XT 5 15W-40
SAE 15W-40
Exxon Mobil Corporation
Fanfaro TRD Super 15W40 SHPD
SAE 15W-40
Fanfaro TRD-W 10W40
SAE 10W-40
Fastroil Standard Diesel
SAE 15W-40
Sudheimer Car Technik
Vertriebs GmbH
Sudheimer Car Technik
Vertriebs GmbH
HILL Corporation
Fastroil Super Diesel SAE 15W-40
SAE 15W-40
HILL Corporation
FENIX Superior Plus
SAE 10W-40
Fabrika maziva FAM A.D.
Fenix Superior SAE 15W-40
SAE 15W-40
Fabrika maziva FAM A.D.
Fina Kappa Extra Plus 15W-40
SAE 15W-40
Total
Fina Kappa Optima
SAE 15W-40
Total
Fina Kappa Optima 15W-40
SAE 15W-40
Total
Fina Kappa Trafic 10W-40
SAE 10W-40
Total
Fina Kappa Turbo DI 15W-40
SAE 15W-40
Total
FOROL SHPD-MAX
SAE 15W-40
PATTING
FRONTIER SUPER PLUS
SAE 15W-40
Bahrain Petroleum Company
FRONTIER TURBO
SAE 15W-40
Bahrain Petroleum Company
FRONTIER TURBO LD
SAE 10W-40
Bahrain Petroleum Company
Fuchs Titan Truck 15W-40
SAE 15W-40
FUCHS Petrolub SE
Fuchs Titan Truck Plus 15W-40
SAE 15W-40
FUCHS Petrolub SE
Fuchs Titan Truck Plus SAE 15W-40 SAE 15W-40
FUCHS Petrolub SE
Fuchs Titan Unimax Plus MC 10W-40 SAE 10W-40
FUCHS Petrolub SE
Fuchs Titan Unimax Ultra MC 10W40
G-Profi MSH
SAE 10W-40
FUCHS Petrolub SE
SAE 15W-40
Gazpromneft Lubricants Ltd.
G-Profi MSI
SAE 15W-40
Gazpromneft Lubricants Ltd.
G-Profi MSI 10W-40
SAE 10W-40
Gazpromneft Lubricants Ltd.
G-Profi MSI Plus 15W-40
SAE 15W-40
Gazpromneft Lubricants Ltd.
Galp Galáxia LD
SAE 15W-40
Petrogal, s.a.
Galp Galaxia LD Star
SAE 15W-40
Petrogal, s.a.
Gazpromneft Diesel Prioritet SAE
15W-40
Gulf Gulfleet LDS 15W-40
SAE 15W-40
Gazpromneft Lubricants Ltd.
SAE 15W-40
Total
Gulf Gulfleet Long Road 15W-40
SAE 15W-40
Total
Gulf Super Duty VLE
SAE 15W-40
Gulf Oil International
Gulf Super Duty VLE, SAE 15W-40
SAE 15W-40
Gulf Oil International
Gulf Superfleet LE SAE 10W-40
SAE 10W-40
Gulf Oil International
Gulf Superfleet LE SAE 15W-40
SAE 15W-40
Gulf Oil International
Gulf Superfleet LE SAE 20W-50
SAE 20W-50
Gulf Oil International
Gulf Superfleet LE, SAE 15W-40
SAE 15W-40
Gulf Oil International
Gulf Superfleet Special QC 15 W 40 SAE 15W-40
Gulf Oil International
Ausgabe: 2014-12-08
Seite 4 / 11
Zusatzinformation
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3275-1 (Multigrades) Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Gulf Superfleet Supreme
SAE 15W-40
Gulf Oil International
Gulf Superfleet Supreme SAE 10W40
Gulf Superfleet Supreme SAE 15W40
Gulf Superfleet Supreme, SAE 15W40
Gulf Supreme Duty LE, SAE 15W-40
SAE 10W-40
Gulf Oil International
SAE 15W-40
Gulf Oil International
SAE 15W-40
Gulf Oil International
SAE 15W-40
Gulf Oil International
Gulfleet LDS
SAE 15W-40
Total
Gulfstar Ultima XL
SAE 15W-40
HP No.1
SAE 15W-40
Oryx Lubes & Greases Ltd.
FZC.
Hindustan Petroleum Corp. Ltd.
Hyrax Admiral
SAE 15W-40
Hyrax Oil Sdn Bhd
I.G.A.T. PLATIN FGT SAE 10W-40
SAE 10W-40
I.G.A.T. AG
I.G.A.T. PLATIN THD PLUS SAE
15W-40
INA Super Max
SAE 15W-40
I.G.A.T. AG
SAE 15W-40
INA MAZIVA Ltd.
Kixx D1 15W-40
SAE 15W-40
GS Caltex Corporation
Liqui Moly LKW-Leichtlauf Motoroil
SAE 10W-40
Liqui Moly GmbH
Liqui Moly Marine Motoroil 4T
SAE 15W-40
Liqui Moly GmbH
Liqui Moly Profi Touring
SAE 15W-40
Liqui Moly GmbH
Liqui Moly Touring High Tech
SAE 15W-40
Liqui Moly GmbH
Liqui Moly Touring High Tech Diesel SAE 15W-40
Specialoil
Liqui Moly Touring High Tech SHPD SAE 15W-40
Liqui Moly GmbH
Liqui Moly Touring High Tech Super
SHPD
Lubex Premium 15W-40
SAE 15W-40
Liqui Moly GmbH
SAE 15W-40
Lubex Premium 15W40
SAE 15W-40
Lubex Super Premium 15W-40
SAE 15W-40
LUBRAX TOP TURBO
SAE 15W-40
Lukoil Avantgarde Extra 15W-40
SAE 15W-40
Belgín Madeni Yaglar Tic. Ve
San. A.S.
Belgín Madeni Yaglar Tic. Ve
San. A.S.
Belgín Madeni Yaglar Tic. Ve
San. A.S.
PETROBRAS Distribuidora
S.A.
OOO "LLK-International"
Lukoil Avantgarde Ultra 15W-40
SAE 15W-40
OOO "LLK-International"
Lukoil Avantgarde Ultra API CI-4/SL
SAE 15W-40
OOO "LLK-International"
Mabanol Argon Fleet
SAE 15W-40
Mabanol GmbH & Co. KG
Mabanol Argon Fleet Extra
SAE 10W-40
Mabanol GmbH & Co. KG
MAG Ultra Plus 15W40 CI-4
SAE 15W-40
MAG LUBRICANTS
Mannol TS 5 UHPD 10W40
SAE 10W-40
Mannol TS-4 SHPD 15W40
SAE 15W-40
masteroil Regular 10W-40 Truck
SAE 10W-40
Sudheimer Car Technik
Vertriebs GmbH
Sudheimer Car Technik
Vertriebs GmbH
Interparts Autoteile GmbH
Ausgabe: 2014-12-08
Zusatzinformation
Liqui Moly GmbH
Seite 5 / 11
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3275-1 (Multigrades) Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Maxima Turbo
SAE 15W-40
Oil Refinery Modrica
MaxWay 10W-30
SAE 10W-30
Svenska Statoil AB
MaxWay 15W-40
SAE 15W-40
Svenska Statoil AB
Mega Truck 2 SAE 15W40
SAE 15W-40
Kuttenkeuler GmbH
megol Motorenoel HD-C3
SAE 15W-40
Meguin GmbH & Co. KG
megol Motorenoel Performance TOP SAE 15W-40
TRANS
megol Motorenoel SHPD
SAE 15W-40
Meguin GmbH & Co. KG
megol Motorenoel Super Leichtlauf
FAMO
Meisteröl Truck Leichtlauf
SAE 10W-40
Meguin GmbH & Co. KG
SAE 10W-40
EPRO GmbH
Meisteröl Truck SHPD
SAE 15W-40
EPRO GmbH
Meguin GmbH & Co. KG
MIRR Turbo Diesel Oil API CH-4 SAE SAE 15W-40
15W40
MIRR Turbo Plus Diesel Oil API CI-4 SAE 10W-40
SAE 10W-40
MIRR Turbo Plus Diesel Oil API CI-4 SAE 15W-40
SE 15W40
Mobil Delvac 1400 15W-40
SAE 15W-40
German Mirror Lubricants &
Greases Co. FZE
German Mirror Lubricants &
Greases Co. FZE
German Mirror Lubricants &
Greases Co. FZE
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac MX
SAE 15W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac MX 131 15W-40
SAE 15W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac MX 15W-40
SAE 15W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac MX Extra
SAE 10W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac MX Extra 10W-40
SAE 10W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac MX F2 15W-40
SAE 15W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac Super 1300 C
SAE 15W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac Super 1300 C 15W-40
SAE 15W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac Super 1300 C 20W-50
SAE 20W-50
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac Super 1400
SAE 15W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac Super 1400 15W-40
SAE 15W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac Super 1400 20W-50
SAE 20W-50
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac Super 1400E
SAE 15W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac Super 1400E 15W-40
SAE 15W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac XHP 15W-40
SAE 15W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil HD Diesel Engine Oil 15W-40
SAE 15W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobilgard HSD 15W-40
SAE 15W-40
Exxon Mobil Corporation
MOL Dynamic MK 9
SAE 15W-40
MOL-LUB Ltd.
MOL Dynamic Super Diesel
SAE 15W-40
MOL-LUB Ltd.
MOL Dynamic Transit 10W-40
SAE 10W-40
MOL-LUB Ltd.
MOL Dynamic Transit 15W-40
SAE 15W-40
MOL-LUB Ltd.
MOL Dynamic Transit SAE 10W-40
SAE 10W-40
MOL-LUB Ltd.
Ausgabe: 2014-12-08
Zusatzinformation
Seite 6 / 11
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3275-1 (Multigrades) Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Motodor EQ Silver 10W40
SAE 10W-40
PHI OIL GmbH
Zusatzinformation
MOTOR GOLD Normtec Plus SAE
SAE 15W-40
15w-40
MOTOR GOLD Turbotec SAE 15W- SAE 15W-40
40
Motorex Universal 10W/40
SAE 10W-40
AVISTA OIL Refining & Trading
Deutschland GmbH
AVISTA OIL Refining & Trading
Deutschland GmbH
Bucher AG
MOTOSEL 15W-40
SAE 15W-40
Motosel Industrial Group Inc.
Motul Tekma Mega 15W-40
SAE 15W-40
MOTUL S.A.
Motul Tekma Mega X 10W-40
SAE 10W-40
MOTUL S.A.
Navita Plus, SAE 15W-40
SAE 15W-40
PTT Public Company Limited
NISOTEC FAVORIT
SAE 15W-40
Nordlub XP-HDE SAE 10W-40
SAE 10W-40
NIS AD Petroleum Industry of
Serbia
NORDLUB Deutschland GmbH
Nordlub XP-TURBO SAE 15W-40
SAE 15W-40
NORDLUB Deutschland GmbH
OEST Dimo Turbo Plus SAE 15W-40 SAE 15W-40
Oest, Georg Mineralölwerk
Oilfino Econ T 7000 15W-40
SAE 15W-40
Carl Harms Mineralöle
Oilfino Econ T 8000 10W-40
SAE 10W-40
Carl Harms Mineralöle
OKSELLO SAE 15W-40
SAE 15W-40
Özcinarlar Petrol Ltd. STI.
Olympia Perfromance Top Trans
SAE 15W-40
OLYMPIA LUBE OIL GmbH
OMV eco truck extra
SAE 10W-40
Lukoil Lubricants Austria GmbH
OMV truck LD
SAE 15W-40
Lukoil Lubricants Austria GmbH
OPET FullPro HT X5 15W/40
SAE 15W-40
Oryx Challenger 15W-40 API
CI4<CH4
OS 278114
SAE 15W-40
SAE 10W-40
OPET Fuchs Madeni Yag San
ve Tic. A.S.
Petrolube Oil & Grease Co.
LLC
00000301
OS 289314
SAE 15W-40
00000301
OTP Plus 2 Truck SAE 15W-40
SAE 15W-40
OTP T-Synt Truck SAE 10W40
SAE 10W-40
Panolin Universal FE
SAE 10W-40
Müller Mineralöle GmbH & Co.
KG
Müller Mineralöle GmbH & Co.
KG
Panolin AG
Pemco Diesel G-4 15W40
SAE 15W-40
Pemco Diesel G-5 10W40
SAE 10W-40
PENNASOL SUPER DYNAMIC
PLUS SAE 15W-40
PENNASOL TURBO SUPER SAE
15W-40
Petro-Canada Duron-E 15W-40
SAE 15W-40
SAE 15W-40
Sudheimer Car Technik
Vertriebs GmbH
Sudheimer Car Technik
Vertriebs GmbH
AVISTA OIL Refining & Trading
Deutschland GmbH
AVISTA OIL Refining & Trading
Deutschland GmbH
Petro-Canada
Petrol Super 15W40
SAE 15W-40
Petrol d.d., Ljubljana
Petromin Fleetmaster LD
SAE 15W-40
Petromin Corporation
Petromin Fleetmaster Plus API CI-4
SAE 15W-40
Petromin Corporation
Ausgabe: 2014-12-08
SAE 15W-40
Seite 7 / 11
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3275-1 (Multigrades) Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Petromin Turbo Master XD, SAE
15W-40 API CI-4
PETRONAS URANIA LD7
SAE 15W-40
Petromin Corporation
SAE 15W-40
PETRONAS URANIA SUPEREMO
CI-4
Platinum Agro Basic 15W-40
SAE 15W-40
SAE 15W-40
Petronas Lubricants
International
Petronas Lubricants
International
ORLEN OIL Sp.z o.o.
Platinum Agro Next 15W-40
SAE 15W-40
ORLEN OIL Sp.z o.o.
Platinum Ultor CG-4
SAE 15W-40
ORLEN OIL Sp.z o.o.
Platinum Ultor CH-4 15W/40
SAE 15W-40
ORLEN OIL Sp.z o.o.
Platinum Ultor Plus 15W/40
SAE 15W-40
ORLEN OIL Sp.z o.o.
PO Maximus Turbo Dizel Extra 15W- SAE 15W-40
40
Power Speed Multi X4 API CI-4
SAE 15W-40
OMV Petrol Ofisi A.S.
Prista SHPD VDS-3 10W-40
SAE 10W-40
Prista Oil Holding EAD
Prista SHPD VDS-3 15W-40
SAE 15W-40
Prista Oil Holding EAD
Prista Turbo Diesel 15W-40
SAE 15W-40
Prista Oil Holding EAD
Zusatzinformation
Petroser Sarl
Profi Car Diesel Power-Truck SHPD SAE 15W-40
PROFI-TECH GmbH
PROTEC MD+ 15W-40
SAE 15W-40
KSM PROTEC Ltd.
Q8 T 710
SAE 15W-40
Q8 T 720
SAE 15W-40
Q8 T 750
SAE 15W-40
Q8 T 800
SAE 10W-40
Repsol Diesel Turbo THPD
SAE 15W-40
Kuwait Petroleum Research &
Technology B.V.
Kuwait Petroleum Research &
Technology B.V.
Kuwait Petroleum Research &
Technology B.V.
Kuwait Petroleum Research &
Technology B.V.
REPSOL YPF
Repsol Diesel Turbo THPD 10W40
SAE 10W-40
REPSOL YPF
Repsol Diesel Turbo THPD SAE
15W40
Repsol Super Turbo Diesel
SAE 15W-40
REPSOL YPF
SAE 15W-40
REPSOL YPF
Rosneft Revolux D3
SAE 15W-40
RN-Lubricants LLC
ROWE HIGHTEC TRUCKSTAR SAE SAE 15W-40
15W-40
ROWE FORMULA GT SAE 10W-40 SAE 10W-40
HC
ROWE HIGHTEC TURBO HD SAE SAE 15W-40
15W-40 PLUS
RTO Maxima RD
SAE 15W-40
Rowe Mineralölwerk GmbH
RTO Maxima RLD 15W-40
SAE 15W-40
HRD Huiles Berliet S.A.
RTO Maxima RLD ECO 15W-30
SAE 15W-30
HRD Huiles Berliet S.A.
RTO Maxteria 10W-40
SAE 10W-40
HRD Huiles Berliet S.A.
Sasol Engine Oil Multigrade H4
SAE 15W-40
Sasol Oil Ltd.
Scope Denim 9000 Global Diesel
Engine oil
Select Lubricants Power
SAE 15W-40
SAE 15W-40
United Grease & Lubricants Co.
L.L.C.
VIAL Oil Ltd.
Servo Pride XL
SAE 15W-40
Indian Oil Corp. Ltd.
Ausgabe: 2014-12-08
Rowe Mineralölwerk GmbH
Rowe Mineralölwerk GmbH
HRD Huiles Berliet S.A.
Seite 8 / 11
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3275-1 (Multigrades) Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Shell Rimula R3 Extra
SAE 15W-40
Shell Rimula R3 X
SAE 15W-40
Shell Rimula R4
SAE 15W-40
Shell Rimula R4 X
SAE 20W-50
Shell Rimula R5 E
SAE 10W-40
Shell Rimula RT4
SAE 15W-40
Shell Rimula RT4 X
SAE 15W-40
Shell Sirius 15W-40
SAE 15W-40
Sinopec Tulux
SAE 15W-40
SINOPEC TULUX T500
SAE 15W-40
Sintoil Truck 15W40
SAE 15W-40
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
SINOPEC Corp. Lubricant
Company
SINOPEC Corp. Lubricant
Company
ZAO Obninskorgsintez LLC
Speedol 10W-40 Semi-Synth UHPD SAE 10W-40
Zusatzinformation
Kocak Petrol Ürünleri SAN. Ve
TIC. LTD. STI
Kocak Petrol Ürünleri SAN. Ve
TIC. LTD. STI
SRS Schmierstoff Vertrieb
GmbH
SRS Schmierstoff Vertrieb
GmbH
SRS Schmierstoff Vertrieb
GmbH
SRS Schmierstoff Vertrieb
GmbH
SRS Schmierstoff Vertrieb
GmbH
Starpet Garzan Akaryakit
Dagitim Paz. A.S.
Kristall Ltd.
Speedol SHPD Tirot
SAE 15W-40
SRS Cargolub TFE, SAE 10W-40
SAE 10W-40
SRS Cargolub TFX
SAE 10W-40
SRS Multi-Rekord plus
SAE 15W-40
SRS Multi-Rekord top
SAE 15W-40
SRS Turbo-Rekord
SAE 15W-40
Starpet Effort 15W/40
SAE 15W-40
Suprema Turbo HD Plus SAE 15W40
Sure Energy
SAE 15W-40
SAE 15W-40
Tianjin Sure Energy Lubrication
Technology Co. Ltd.
SVG ESVAUGOL FE
SAE 10W-40
SVG Esvaugol Top Trans SHPD
15W-40
SAE 15W-40
Swd Favorit MF 15W-40
SAE 15W-40
Swd Rheinol Favorit LMF 10W40
SAE 10W-40
Teboil Super HPD 15W-40
SAE 15W-40
Handelsges. Für
Kraftfahrzeugbedarf GmbH &
Co.KG
Handelsges. Für
Kraftfahrzeugbedarf GmbH &
Co.KG
SWD Lubricants GmbH & Co.
KG
SWD Lubricants GmbH & Co.
KG
Lukoil Lubricants Europe Oy
Teboil Super HPD SAE 10W-40
SAE 10W-40
Lukoil Lubricants Europe Oy
Teboil Super HPD SAE 15W-40
SAE 15W-40
Lukoil Lubricants Europe Oy
TECAR Hightec Fleet HC 10W-40
SAE 10W-40
TECHNO-EINKAUF GmbH
TECTROL HDC 1540
SAE 15W-40
BayWa AG
Ausgabe: 2014-12-08
Seite 9 / 11
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3275-1 (Multigrades) Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
TECTROL Super Truck 1540
SAE 15W-40
BayWa AG
TECTROL Turbo 1000 SAE 10W-40 SAE 10W-40
BayWa AG
TECTROL Turbo 4000 A
SAE 10W-40
BayWa AG
TECTROL Turbo 4000 SAE 10W-40 SAE 10W-40
BayWa AG
Tedex Diesel Truck FE (SHPD) Motor SAE 15W-40
Oil
Tedex Diesel Truck SHPD Motor Oil SAE 15W-40
TEDEX S.A.
Texaco Ursa Premium TD 10W-40
SAE 10W-40
Chevron Technology
Texaco Ursa Premium TD 15W-40
SAE 15W-40
Chevron Technology
Texaco Ursa Premium TDX Plus
SAE 15W-40
Chevron Technology
Texaco Ursa Super Plus 15W-40
SAE 15W-40
Chevron Technology
Tor Unifleet Ultra, SAE 15W-40
SE 15W-40
De Oliebron B.V.
Total Rubia Works 1000 15W-40
SAE 15W-40
Total
Total Caprano TD 15W-40
SAE 15W-40
Total
Total Caprano TDH 15W-40
SAE 15W-40
Total
Total Disola W 15W-40
SAE 15W-40
Total
Total Rubia 4400 15W-40
SAE 15W-40
Total
Total Rubia Polytrafic 10W-40
SAE 10W-40
Total
Total Rubia TIR 6400 15W-40
SAE 15W-40
Total
Total Rubia TIR 7200 15W-30
SAE 15W-30
Total
Total Rubia TIR 7400
SAE 15W-40
Total
Total Rubia TIR 7400 15W-40
SAE 15W-40
Total
Total Rubia TIR 7800 15W-40
SAE 15W-40
Total
Total Rubia XT 15W-40
SAE 15W-40
Total
Total TP Star Max FE 10W-30
SAE 10W-30
Total
Total Tractagri HDX 15W-40
SAE 15W-40
Total
Triathlon Dynamik
SAE 10W-40
Würth, Adolf GmbH & Co. KG
Triathlon Longlife
SAE 15W-40
Würth, Adolf GmbH & Co. KG
Turbopaz SX 15W-40
SAE 15W-40
Turdus 3 SHPD
SAE 15W-40
PAZ Lubricants & Chemicals
Ltd.
Grupa Lotos S.A.
TEDEX S.A.
Turdus Powertec 1000 SAE 15W-40 SAE 15W-40
Grupa Lotos S.A.
Turdus Powertec CI-4 15W/40
SAE 15W-40
Grupa Lotos S.A.
Uni Truck 2 SAE 10W40
SAE 10W-40
Kuttenkeuler GmbH
Unil Opal Medos 700
SAE 15W-40
Unil Opal
UNIVERSAL / ZINOL
SAE 15W-40
Ursa Heavy Duty SAE 15W-40
SSAE 15W-40
Universal Lubricants Factory
(ZINOL) LLC
Chevron Technology
Ursa Heavy Duty SAE 20W-50
SAE 20W-50
Chevron Technology
Ursa Premium TD 10W-40
SAE 10W-40
Chevron Technology
Ausgabe: 2014-12-08
Zusatzinformation
Seite 10 / 11
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3275-1 (Multigrades) Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Ursa Premium TD 15W-40
SAE 15W-40
Chevron Technology
Ursa Premium TDX Plus SAE 15W40
Ursa Ultra MG 15W-40
SAE 15W-40
Chevron Technology
SAE 15W-40
Chevron Technology
Ursa® Premium TDX SAE 15W-40
SAE 15W-40
Chevron Technology
Valvoline All-Fleet Extra LE NTI SAE SAE 15W-40
15W-40
Valvoline All-Fleet Extra Nextgen
SAE 15W-40
SAE 15W-40
Valvoline Premium Blue
SAE 15W-40
Valvoline
Vascolub Excel 15W40
SAE 15W-40
Souss Lubrifiants
VECO Challenger SHPD
SAE 15W-40
Przedsiebiorstwo Modex-Oil
VEEDOL MAX-PRO
SAE 15W-40
Veedol International Ltd.
VICAM EXEL 15W-40
SAE 15W-40
Condat S.A.
Viscolube Revivoil
SAE 15W-40
Viscolube Srl
winkler Truck Leichtlauf
SAE 10W-40
winkler Truck Touring SHPD
SAE 15W-40
Wolf Guardtech 15W40 CG-4
SAE 15W-40
Christian Winkler GmbH & Co.
KG
Christian Winkler GmbH & Co.
KG
Wolf Motor Oils
Wolf Guardtech 15W40 SHPD
SAE 15W-40
Wolf Motor Oils
Wolf Vitaltech 10W40
SAE 10W-40
Wolf Motor Oils
Wolf Vitaltech 15W40
SAE 15W-40
Wolf Motor Oils
Zusatzinformation
Valvoline
Valvoline
XADO Atomic Oil 15W-40 CI-4 Diesel SAE 15W-40
XADO Lube B.V.
XIYA 15W-40
SAE 15W-40
Jiangsu Lopal Tech. Co. Ltd.
Xtreme LONG TRUCK 15W-40
SAE 15W-40
AxxonOil srl
YORK 849 SAE 10W40
SAE 10W-40
Ginouves Georges S.A.
YORK 849 SAE 15W40
SAE 15W-40
Ginouves Georges S.A.
YPF Extravida XV 300
SAE 15W-40
YPF
Yuangen
SAE 15W-40
YUCAI CH-4/SL, SAE 15W-40
SAE 15W-40
YUCHAI CI-4/SL, SAE 15W-40
SAE 15W-40
ZERO MILEAGE
SAE 15W-40
ZOOMOL RForce 3100 RF1
SAE 15W-40
Shandong Yuangen Petroleum
Chemical Co. Ltd.
GuangXi BeiHai YuChai High
Quality Lube Co. LTD
GuangXi BeiHai YuChai High
Quality Lube Co. LTD
Shandong Zero Mileage PetroChemical Co. Ltd.
Raj Petro Specialities Pvt. Ltd.
ZUN Grade Heavy Duty Diesel Oil
SAE 15W-40
Ausgabe: 2014-12-08
Fujian Laike Petrochemical Co.
Ltd.
Seite 11 / 11
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3277 Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Namentlich zugelassene Produkte für die Spezifikation:
M 3277 Hochleistungsdieselmotorenöl
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Aceite Sintetico Voltro Eurofleet 3
SAE 10W-40
Aceite Sintetico Voltro® Eurofleet®
SAE 10W-40
ad-Super Cargo Leichtlauf-Oil
SAE 10W-40
Comercial Roshfrans S.A de
C.V.
Comercial Roshfrans S.A de
C.V.
CARAT GmbH &Co.
Addinol Commercial 1040 E4
SAE 10W-40
Addinol Lube Oil GmbH
Addinol Super Truck MD 1049
SAE 10W-40
Addinol Lube Oil GmbH
Addinol Ultra Truck MD 0538
SAE 5W-30
Addinol Lube Oil GmbH
Agip Sigma Super TFE
SAE 10W-40
ENI S.p.a. R&M Division
Aktual Synthec 10W-40
SAE 10W-40
Alpine Turbo Plus 10W40
SAE 10W-40
Petronas Lubricants
International
Mitan Mineralöl GmbH
Aral Mega Turboral 10W-40
SAE 10W-40
Aral AG
Aral MegaTurboral
SAE 10W-40
Aral AG
Aral SuperTurboral 5W-30
SAE 5W-30
Aral AG
Avia Turbosynth HT-E 10W-40
SAE 10W-40
AVIA Mineralöl-AG
AVIA Turbosynth HT-E 10W-40
SAE 10W-40
AVIA Mineralöl-AG
AVIA Turbosynth HT-U
SAE 5W-30
AVIA Mineralöl-AG
Avia Turbosynth HT-U 5W-30
SAE 5W-30
AVIA Mineralöl-AG
Aviaticon Finko Truck LD 10W/40
SAE 10W-40
Finke Mineralölwerk GmbH
Behran Turbo EIII 10W-40
SAE 10W-40
Behran Oil Co.
Bizol Super Leichtlauf Truck
SAE 10W-40
BITA TRADING GMBH
BIZOL Truck Primary 10W40
SAE 10W-40
BITA TRADING GMBH
BOA NITRO MAX FS 10W-40
SAE 10W-40
BP Vanellus Max 10W-40
SAE 10W-40
Milan Petrol San. Ve. Ticaret
A.S.
BP plc.
BP Vanellus Max 5W-30
SAE 5W-30
BP plc.
BP Vanellus Max Drain
SAE 10W-40
BP plc.
BP Vanellus Max Drain 5W-30
SAE 5W-30
BP plc.
Caltex Delo XLD Multigrade SAE
10W-40
Castrol Elixion HD 5W-30
SAE 10W-40
Chevron Technology
SAE 5W-30
Castrol Ltd.
Castrol Elixion SLD 0W-30
SAE 0W-30
00000358
Castrol Enduron 10W-40
SAE 10W-40
Castrol Ltd.
Castrol Enduron MT
SAE 10W-40
Castrol Ltd.
Castrol Enduron Plus
SAE 5W-30
Castrol Ltd.
Castrol Enduron Plus 5W-30
SAE 5W-30
Castrol Ltd.
Castrol Vecton 10W-40 CF
SAE 10W-40
Castrol Ltd.
Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 SAE 5W-30
Castrol Ltd.
Castrol Vecton Long Drain 10W-40
Castrol Ltd.
Ausgabe: 2014-12-08
SAE 10W-40
Seite 1 / 8
Zusatzinformation
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3277 Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Castrol Vecton Long Drain 10W-40
E7
Cepsa Eurotrail 10W40
SAE 10W-40
Castrol Ltd.
SAE 10W-40
CEPSA Eurotrans SHPD 10W-40
SAE 10W-40
Cepsa Eurotrans SHPD 5W30
SAE 5W-30
CEPSA MAN Supertruck 3277
SAE 10W-40
Champion ECO FLOW 5W30 Ultra
SAE 5W-30
CEPSA Comercial Petróleo,
S.A.
CEPSA Comercial Petróleo,
S.A.
CEPSA Comercial Petróleo,
S.A.
CEPSA Comercial Petróleo,
S.A.
Champion Chemicals N.V.
Champion New Energy 10W40 Ultra SAE 10W-40
Champion Chemicals N.V.
CLAAS AGRIMOT ULTRATEC 10W- SAE 10W-40
40
CLASSIC Meduna LT 1040
SAE 10W-40
CLAAS KGaA mbH
CLASSIC Meduna LT 530
SAE 5W-30
Cofran Marathon SAE 10W-40
SAE 10W-40
CLASSIC Schmierstoff GmbH
& Co.KG
CLASSIC Schmierstoff GmbH
& Co.KG
Fuchs Lubrifiants SA
Delo XSD Synthetic SAE 10W-40
SAE 10W-40
Chevron Technology
Denebola SS 1120
SAE 10W-40
TESLA Technoproducts FZE
DEOGEN Semi-Synthetic
SAE 10W-40
General Petroleum Products
Divinol Multimax Synth 10W-40
SAE 10W-40
Zeller & Gmelin GmbH & Co.
Divinol Multimax USHPD 5W-30
SAE 5W-30
Zeller & Gmelin GmbH & Co.
DS 10W40 Turbo P
SAE 10W-40
Mitan Mineralöl GmbH
Dynamic Extra Long Drain
SAE 10W-40
PTT Public Company Limited
Eiffel Marvela Titanium CI4/SL 10W- SAE 10W-40
40
EKO Forza Synthetic
SAE 10W-40
Burj Eiffel Int. Lubricants Ind.
L.L.C.
EKO ABEE
Elf Performance Experty 10W-40
SAE 10W-40
Total
Elf Performance Experty FE 5W-30
SAE 5W-30
Total
Elf Performance Experty HDX 10W40
Elf Performance Galaxy FE 10W-30
SAE 10W-40
Total
SAE 10W-30
Total
Emka Cargo 10W-40
SAE 10W-40
EMKA Schmiertechnik GmbH
ENERGY RELEASE 10W-40 (ER
SAE 10W-40
10W-40)
Engine Oil Super EHPD, SAE 10W- SAE 10W-40
40
eni i-Sigma performance E4 10W-40 SAE 10W-40
DKR Petroleum Co., LTD.
eni i-Sigma top 10W-40
SAE 10W-40
ENI S.p.a. R&M Division
eni i-Sigma top 5W-30
SAE 5W-30
ENI S.p.a. R&M Division
Eurol Syntruck UHPD 10W-40
SAE 10W-40
Eurol B.V.
Eurol Syntruck XLD, SAE 10W-40
SAE 10W-40
Eurol B.V.
Eurolub Multicargo 10W/40
SAE 10W-40
EUROLUB GmbH
EUROLUB MULTICARGO 10W/40
SAE 10W-40
EUROLUB GmbH
Ausgabe: 2014-12-08
Zusatzinformation
Transnational Blenders B.V.
ENI S.p.a. R&M Division
Seite 2 / 8
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3277 Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
EVVA Truck Extra
SAE 10W-40
Fanfaro TRD E4 10W40 UHPD
SAE 10W-40
Fenix Ultra Sint
SAE 10W-40
EVVA Schmiermittel-Fabrik
GmbH
Sudheimer Car Technik
Vertriebs GmbH
Fabrika maziva FAM A.D.
Fina Kappa SYN FE 5W-30
SAE 5W-30
Total
Fina Kappa Ultra 10W-40
SAE 10W-40
Total
FOROL Cargo-Max
SAE 10W-40
PATTING
Fosser Drive Turbo Plus USHPD
10W40
FUCHS TITAN CARGO LD3 SAE
10W-40
Fuchs Titan Cargo MC 10W-40
SAE 10W-40
Duran GmbH
SAE 10W-40
FUCHS Petrolub SE
SAE 10W-40
FUCHS Petrolub SE
Fuchs Titan Cargo SL SAE 5W-30
SAE 5W-30
FUCHS Petrolub SE
G-Profi GT 10W-40
SAE 10W-40
Gazpromneft Lubricants Ltd.
G-Profi GTS 5W-30
SAE 5W-30
Gazpromneft Lubricants Ltd.
Galp Galaxia Ultra XHP
SAE 10W-40
Petrogal, s.a.
GT Power Synt 10W-40
SAE 10W-40
Volgaresus Co. Ltd.
Gulf Fleet Force Synth
SAE 5W-30
Gulf Oil International
Gulf Gulfleet highway 10W-40
SAE 10W-40
Total
Gulf Superfleet ELD
SAE 10W-40
Gulf Oil International
Gulf Superfleet ELD, SAE 10W-40
SAE 10W-40
Gulf Oil International
Gulf Superfleet Synth ELD
SAE 10W-40
Gulf Oil International
Gulf Superfleet ULD, SAE 10W-40
SAE 10W-40
Gulf Oil International
Gulf Superfleet XLD
SAE 10W-40
Gulf Oil International
Gulfleet Supreme 5W-30
SAE 5W-30
Total
HIGHTEC TRUCKSTAR 10W-40 HC SAE 10W-40
Rowe Mineralölwerk GmbH
I.G.A.T. PLATIN XT HC SAE 10W-40 SAE 10W-40
I.G.A.T. AG
IGOL Protruck 130X 10W-40
SAE 10W-40
IGOL France
INA Super 2000
SAE 10W-40
INA MAZIVA Ltd.
INA Super 2000 10W-40
SAE 10W-40
INA MAZIVA Ltd.
INA Super 2000 5W-30
SAE 5W-30
INA MAZIVA Ltd.
INDY SUPER SYNTEC, SAE 10W-40 SAE 10W-40
Zusatzinformation
IRANOL D-40,000 Euro III
SAE 10W-40
INDY Oil South Africa PTY
LTD.
Ipiranga Produtos de Petróleo
S.A.
IRANOL CO.
Iranol D-40,000 Plus
SAE 10W-40
IRANOL CO.
JB German Oil Hightec Truck
SAE 10W-40
Laike Lailai H
SAE 10W-40
JB German Oil GmbH & Co.
KG
Fujian Laike Petrochemical Co.
Ltd.
Liqui Moly GmbH
Ipiranga Brutus Superior Performance SAE 10W-40
LIQUI MOLY Langzeit Motoröl Truck SAE 5W-30
FE
Ausgabe: 2014-12-08
Seite 3 / 8
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3277 Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Liqui Moly LKW-Langzeit-Motorenöl
SAE 10W-40
Liqui Moly GmbH
Lubex Premium XT SAE 10W-40
SAE 10W-40
LUBRAX AVANTE
SAE 10W-40
Lukoil Avantgarde Professional 5W30
LUKOIL Avantgarde Professional M5
10W-40
Lukoil Avantgarde Professional M5,
SAE 10W-40
Lukoil Avantgarde Professional SAE
10W-40
Mabanol Argon Truck FE
SAE 5W-30
Belgín Madeni Yaglar Tic. Ve
San. A.S.
PETROBRAS Distribuidora
S.A.
OOO "LLK-International"
SAE 10W-40
OOO "LLK-International"
SAE 10W-40
OOO "LLK-International"
SAE 10W-40
OOO "LLK-International"
SAE 10W-40
Mabanol GmbH & Co. KG
Mabanol Argon Truck FE Plus 10W- SAE 10W-40
40
Mabanol Argon Truck FE Ultra
SAE 5W-30
Mabanol GmbH & Co. KG
Mannol TS-6 UHPD Eco 10W40
SAE 10W-40
Master Truck SAE 10W-40
SAE 10W-40
Sudheimer Car Technik
Vertriebs GmbH
Kuttenkeuler GmbH
Max Raloy Diesel 3277-M
SAE 10W-40
Raloy Lubricantes
Maxima HC Magnum XHPD
SAE 5W-30
Oil Refinery Modrica
MAXIMA XHPD 10W-40
SAE 10W-40
Oil Refinery Modrica
MaxWay Ultra 5W-30
SAE 5W-30
Svenska Statoil AB
Megalube Ultra High Performance
Diesel Engine Oil
megol Motorenoel Super LL DIMO
Premium
megol Motorenoel UHPD Truck
SAE 10W-40
Mega Lube Marketers cc
SAE 10W-40
Meguin GmbH & Co. KG
SAE 5W-30
Meguin GmbH & Co. KG
Meisteröl Truck Super
SAE 10W-40
EPRO GmbH
Midland® Synqron Diesel
SAE 10W-40
Oel-Brack AG
Misr UHPD 10W-40
SAE 10W-40
Misr Petroleum Company
Mitasu Heavy Duty Diesel CI-4
SAE 10W-40
Mitasu Oil Corporation
Mobil Delvac 1 ESP 5W-40
SAE 5W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac 1 SHC
SAE 5W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac 1 SHC 5W-40
SAE 5W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac XHP Extra 10W-40
SAE 10W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac XHP Ultra 5W-30
SAE 5W-30
Exxon Mobil Corporation
MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40
SAE 10W-40
MOL-LUB Ltd.
MOL Dynamic Synt Diesel E4 10W40 SAE 10W-40
MOL-LUB Ltd.
MOL Dynamic Tornado, SAE 5W-30 SAE 5W-30
MOL-LUB Ltd.
Motodor Silver 10W40
SAE 10W-40
PHI OIL GmbH
MOTOR GOLD Performance Truck,
SAE 10W-40
Motorex Cobra MC SAE 10W/40
SAE 10W-40
SAE 10W-40
AVISTA OIL Refining & Trading
Deutschland GmbH
Bucher AG
Motorex MC Plus SAE 10W/40
SAE 10W-40
Bucher AG
Ausgabe: 2014-12-08
Zusatzinformation
Mabanol GmbH & Co. KG
Seite 4 / 8
Nur Nordamerika / North America only
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3277 Hochleistungsdieselmotorenöl
Produktname
MAN Truck & Bus AG
Viskositätsklasse
Hersteller
Zusatzinformation
Motorex MC Power Plus SAE 10W/40 SAE 10W-40
Bucher AG
Motorex Power Tria
SAE 10W-40
Bucher AG
Neste Turbo Super 10W-40
SAE 10W-40
Neste Markkinointi Oy
Neste Turbo Super SAE 10W-40
SAE 10W-40
Neste Markkinointi Oy
New-Process Dallas Plus 3
SAE 10W-40
NISOTEC FAVORIT UHPD
SAE 10W-40
Nordlube XP-HD SAE 10W-40
SAE 10W-40
New-Process AG /
Schmierstoffe
NIS AD Petroleum Industry of
Serbia
NORDLUB Deutschland GmbH
OEST DIMO HT Super
SAE 10W-40
Oest, Georg Mineralölwerk
Oilfino Econ T 8600 10W-40
SAE 10W-40
Carl Harms Mineralöle
Oleoblitz Hercules 100
SAE 10W-40
OMV super truck
SAE 5W-30
Petronas Lubricants
International
Lukoil Lubricants Austria GmbH
OMV super truck SAE 10W-40
SAE 10W-40
Lukoil Lubricants Austria GmbH
OMV super truck SAE 5W-30
SAE 5W-30
Lukoil Lubricants Austria GmbH
OPET FullPro HT 10W-40
SAE 10W-40
OS292121
SAE 10W-40
OPET Fuchs Madeni Yag San
ve Tic. A.S.
00000301
Pakelo Kentron Over 5
SAE 10W-40
Pakelo Motor Oil srl
Panolin Diesel HTE
SAE 10W-40
Panolin AG
Paz Perfect E-4 10W-40
SAE 10W-40
PENNASOL PERFORMANCE
TRUCK SAE 10W-40
Petrol Superior 10W-40
SAE 10W-40
SAE 10W-40
PAZ Lubricants & Chemicals
Ltd.
Sudheimer Car Technik
Vertriebs GmbH
AVISTA OIL Refining & Trading
Deutschland GmbH
Petrol d.d., Ljubljana
Petromin Turbomaster LD 228.5
SAE 10W-40
Petromin Corporation
Petronas Akros Synt Gold
SAE 10W-40
Petronas Urania 100K
SAE 10W-40
PETRONAS URANIA FE
SAE 5W-30
Petronas Urania Maximo
SAE 5W-30
Petronas Urania Optimo 10W-40
SAE 10W-40
Platinum Agro Supreme 10W-40
SAE 10W-40
Petronas Lubricants
International
Petronas Lubricants
International
Petronas Lubricants
International
Petronas Lubricants
International
Petronas Lubricants
International
ORLEN OIL Sp.z o.o.
Platinum Ultor Extreme
SAE 10W-40
ORLEN OIL Sp.z o.o.
Platinum Ultor Extreme 10W-40
SAE 10W-40
ORLEN OIL Sp.z o.o.
Platinum Ultor Max 5W-30
SAE 5W-30
ORLEN OIL Sp.z o.o.
PO Maximus 10W/40
SAE 10W-40
OMV Petrol Ofisi A.S.
Prista Ultra TD
SAE 10W-40
Prista Oil Holding EAD
Pemco Diesel G-6 Eco 10W40 UHPD SAE 10W-40
Ausgabe: 2014-12-08
Seite 5 / 8
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3277 Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Q8 Supertruck FE, SAE 5W-30
SAE 5W-30
Q8 T 860
SAE 10W-40
Q8 T 860 D
SAE 10W-40
QALCO X-TRAMAX VHP 10W-40
SAE 10W-40
Kuwait Petroleum Research &
Technology B.V.
Kuwait Petroleum Research &
Technology B.V.
Kuwait Petroleum Research &
Technology B.V.
Qatar Lubricants Co. Ltd.
Ravenol Performance Truck, SAE
10W-40
Ravenol Super Performance Truck
5W-30
Repsol Diesel Turbo UHPD 10W40
SAE 10W-40
SAE 5W-30
SAE 10W-40
Ravensberger
Schmierstoffvertrieb GmbH
Ravensberger
Schmierstoffvertrieb GmbH
REPSOL YPF
Repsol Diesel Turbo UHPD Urban
SAE 10W-40
10W40
Repsol Diesel Turbo VHPD SAE 5W- SAE 5W-30
30
Ring Free XHDS 10W/40
SAE 10W-40
REPSOL YPF
ROWE HIGHTEC TRUCKSTAR SAE SAE 10W-40
10W-40 HC
RTO Extensia RXD 10W-40
SAE 10W-40
Rowe Mineralölwerk GmbH
RTO Extensia RXD ECO 5W-30
SAE 5W-30
HRD Huiles Berliet S.A.
RTO Extensia TXD ECO 10W-30
SAE 10W-30
HRD Huiles Berliet S.A.
Sasol Engine Oil Synthetic I4
SAE 10W-40
Sasol Oil Ltd.
Shell Rimula R5 M
SAE 10W-40
Shell Rimula R6 M
SAE 10W-40
Shell Rimula R6 ME
SAE 5W-30
Shell Rimula R6 MS
SAE 10W-40
Sinopec Tulux
SAE 10W-40
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
SINOPEC Corp. Lubricant
Company
Specol Sp. z o.o.
SPEC Diesel UHPD CI-4/CF 10W/40 SAE 10W-40
semisynthetic
Speedol S UHPD
SAE 10W-40
SRS Cargolub TFF
SAE 10W-40
SRS Cargolub TFG
SAE 10W-40
SRS Cargolub TFG plus
SAE 10W-40
SRS Cargolub TFL
SAE 5W-30
Startol OTP Plus Super Truck
SAE 10W-40
Suprema Performance Truck SAE
10W-40
SVG Esvaugol Premium
SAE 10W-40
SAE 10W-40
Swd Rheinol Expert XH SAE 10W-40 SAE 10W-40
Syneco K-E5
Ausgabe: 2014-12-08
SAE 10W-40
Zusatzinformation
REPSOL YPF
MORRIS Lubricants
HRD Huiles Berliet S.A.
Kocak Petrol Ürünleri SAN. Ve
TIC. LTD. STI
SRS Schmierstoff Vertrieb
GmbH
SRS Schmierstoff Vertrieb
GmbH
SRS Schmierstoff Vertrieb
GmbH
SRS Schmierstoff Vertrieb
GmbH
Müller Mineralöle GmbH & Co.
KG
Kristall Ltd.
Handelsges. Für
Kraftfahrzeugbedarf GmbH &
Co.KG
SWD Lubricants GmbH & Co.
KG
SYNECO S.p.A.
Seite 6 / 8
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3277 Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
SYNECO Multirange
SAE 10W-40
SYNECO S.p.A.
Tamoil Diesel Premium FE
SAE 10W-40
TAMOIL ITALIA SpA
Teboil Super XLD-3 SAE 10W-40
SAE 15W-40
Lukoil Lubricants Europe Oy
TECTROL Super Truck 1040
SAE 10W-40
BayWa AG
TECTROL Super Truck 530
SAE 5W-30
BayWa AG
Tedex Diesel Truck UHPD (S) Motor SAE 10W-40
Oil, SAE 10W40
Tedex Diesel Truck UHPD Motor Oil SAE 10W-40
TEDEX S.A.
Tekma Ultima 10W-40
SAE 10W-40
MOTUL S.A.
Texaco Ursa HD 10W-40
SAE 10W-40
Chevron Technology
Texaco Ursa Premium FE 5W-30
SAE 5W-30
Chevron Technology
Zusatzinformation
TEDEX S.A.
Texaco Ursa Premium TDS 10W-40 SAE 10W-40
Chevron Technology
Texaco Ursa Premium TDX (E4)
SAE 10W-40
Chevron Technology
Tor Turbosynth FDL, SAE 10W-40
SAE 10W-40
De Oliebron B.V.
Tor Turbosynth FDL3 10W40
SAE 10W-40
De Oliebron B.V.
Tor Turbosynth FE 5W30
SAE 5W-30
De Oliebron B.V.
Tor Turbosynth NF 10W40
SAE 10W-40
De Oliebron B.V.
Tor Turbosynth, SAE 10W-40
SAE 10W-40
De Oliebron B.V.
Total Rubia TIR 8600 10W40
SAE 10W-40
Total
Total Rubia TIR 8600 FE 10W-30
SAE 10W-30
Total
Total Rubia TIR 8800 10W-40
SAE 10W-40
Total
Total Rubia TIR 9200 FE 5W-30
SAE 5W-30
Total
Triathlon Cargo Super
SAE 5W-30
Würth, Adolf GmbH & Co. KG
Turdus Powertec 3000
SAE 10W-40
Grupa Lotos S.A.
Turdus Powertec 5000 SAE 5W-30
SAE 5W-30
Grupa Lotos S.A.
Turdus Powertec Synthetic SAE
5W/30
UNIL LCE 850 SAE 5W-30
SAE 5W-30
Grupa Lotos S.A.
SAE 5W-30
UNIL Lubricants n.v.
Unil Opal LCM 800 10W40
SAE 10W-40
Unil Opal
UNIL UNIMOT TRUCK LD SAE 10W- SAE 10W-40
40
Valvoline All Fleet Superior motor oil SAE 10W-40
SAE 10W-40
Valvoline ProFleet 5W-30
SAE 5W-30
UNIL Deutschland GmbH
Valvoline ProFleet SAE 10W-40
SAE 10W-40
Valvoline
Vanguard MYDRA XLD 10W-40
SAE 10W-40
Veedol Diesel Star
SAE 10W-40
Compagnia Italiana Lubrificanti
SpA
Veedol International Ltd.
Veedol Max-Pro Extra 10W-40
SAE 10W-40
Veedol International Ltd.
Veedol Max-Pro Plus 10W-40
SAE 10W-40
Veedol International Ltd.
Veedol Max-Pro Ultra 5W-30
SAE 5W-30
Veedol International Ltd.
Ausgabe: 2014-12-08
Valvoline
Valvoline
Seite 7 / 8
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3277 Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
VULCAN 760X Syntech
SAE 10W-40
winkler Truck Langzeit
SAE 10W-40
Wolf Vitaltech 10W40 Ultra
SAE 10W-40
ENOC International Sales
L.L.C.
Christian Winkler GmbH & Co.
KG
Wolf Motor Oils
Woqod Qorm Gold 10W40 CI-4
SAE 10W-40
WOQOD Qatar Fuel
Wunsch TSL-Diesel
SAE 10W-40
Wunsch Öle GmbH
XADO Atomic Oil 10W-40 Diesel
Truck
YACCO Transpro 45
SAE 10W-40
XADO Lube B.V.
SAE 10W-40
YACCO S.A.
YPF Extravida XV-500
SAE 10W-40
YPF
ZOOMOL RForce 8200 RF1 10W40 SAE 10W-40
Raj Petro Specialities Pvt. Ltd.
Ausgabe: 2014-12-08
Seite 8 / 8
Zusatzinformation
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3477 Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Namentlich zugelassene Produkte für die Spezifikation:
M 3477 Hochleistungsdieselmotorenöl
Anwendungshinweis: für Euro 3, Euro 4 und Euro 5 Motoren (nur Dieselkraftstoff nach EN 590 mit max. 50 ppm
Schwefel)
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Aceite Sintetico Voltro Diesel MD
SAE 10W-40
AD SDX PLUS 10W40
SAE 10W-40
Comercial Roshfrans S.A de
C.V.
AD Parts S.L. Spanien
AD SDX+ 10W-40
SAE 10W-40
AD Parts S.L. Spanien
ad-Truck DPF
SAE 10W-40
CARAT GmbH &Co.
Addinol Extra Truck MD 1049 LE
SAE 10W-40
Addinol Lube Oil GmbH
Addinol Professional 0530 E6
SAE 5W-30
Addinol Lube Oil GmbH
ADDINOL Professional 0530 E6/E9
SAE 5W-30
Addinol Lube Oil GmbH
ADNOC Voyager Ultra Syn, SAE
10W-40
Agrol Tera Truck 10W-40
SAE 10W-40
Abu Dhabi National Oil
Company
Agro Oil
SAE 10W-40
AIMOL Turbo Synth Ultra SAE 10W- SAE 10W-40
40
AIMOL Turbo Synth Ultra SAE 5W-30 SAE 5W-30
A.I.M
All-Fleet Superior LE Engine Oil SAE SAE 10W-40
10W-40
Aral Mega Turboral LA 10W-40
SAE 10W-40
Valvoline
Aral Super Turboral LA 5W-30
SAE 5W-30
00000358
Aral SuperTurboral LA 5W-30
SAE 5W-30
Aral AG
Armado Synth LSP 10W-40
SAE 10W-40
KROON OIL B.V.
Armado Synth LSP Ultra 10W-40
SAE 10W-40
KROON OIL B.V.
Armado Synth LSP Ultra 5W-30
SAE 5W-30
KROON OIL B.V.
Asetruck LA 10W-40
SAE 10W-40
Aseol Suisse AG
Asetruck LA-ECO 5W-30
SAE 5W-30
Aseol Suisse AG
Astris Diesel ADC-ECO
SAE 5W-30
Astris S.A.
Astris Diesel ADC-X
SAE 10W-40
Astris S.A.
ASTRIS DIESEL SYNTHECO SAE
5W-30
AVIA ECOSYNTH HT-E 5W-30
SAE 5W-30
Astris S.A.
SAE 5W-30
AVIA TRUBOSYNTH HT-E LS 10W- SAE 10W-40
40
AVIA Turbosynth Low SAPS 10W-40 SAE 10W-40
AVIA Genossenschaft
Schmierstoffe Schweiz
AVIA Genossenschaft
Schmierstoffe Schweiz
AVIA Mineralöl-AG
AVIA Turbosynth LS Plus 5W-30
SAE 5W-30
AVIA Mineralöl-AG
Aviaticon Finko Premium Truck LA
5W/30
Aviaticon Finko Super Truck LA
10W/40
Aviaticon Finko Super Truck LA
5W/30
Bizol Low SAPS Truck
SAE 5W-30
Finke Mineralölwerk GmbH
SAE 10W-40
Finke Mineralölwerk GmbH
SAE 5W-30
Finke Mineralölwerk GmbH
SAE 10W-40
BITA TRADING GMBH
Bizol Low SAPS Truck SAE 10W-40 SAE 10W-40
BITA TRADING GMBH
Ausgabe: 2014-12-08
Seite 1 / 9
Zusatzinformation
A.I.M
Castrol Ltd.
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3477 Hochleistungsdieselmotorenöl
Produktname
MAN Truck & Bus AG
Viskositätsklasse
Hersteller
BIZOL Truck New Generation 10W40 SAE 10W-40
BITA TRADING GMBH
Blasol DEP 5W30
SAE 5W-30
Blaser Swisslube AG
Blasol DHPO 10W40
SAE 10W-40
Blaser Swisslube AG
BP Vanellus ECO
SAE 10W-40
BP plc.
BP Vanellus Max Eco 10W-40
SAE 10W-40
Castrol Ltd.
BP Vanellus Max Eco 5W-30
SAE 5W-30
00000358
Caltex Delo XLE Multigrade SAE
10W-40
Cargo Truck SAE 5W-30
SAE 10W-40
Chevron Technology
SAE 5W-30
Kuttenkeuler GmbH
Cartechnic Motorenöl SAE 10W-40
SP
Casalla Truck SAE 10W-40
SAE 10W-40
Auto-Teile-Ring GmbH
SAE 10W-40
Kuttenkeuler GmbH
Castrol Elixion Low SAPS 5W-30
SAE 5W-30
Castrol Ltd.
Castrol Enduron Low SAPS
SAE 10W-40
Castrol Ltd.
Castrol Enduron Low SAPS 5W-30
SAE 5W-30
Castrol Ltd.
Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30
SAE 5W-30
E6/E9
Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 LS SAE 5W-30
00000358
Castrol Vecton Long Drain 10W-30
E6/E9
Castrol Vecton Long Drain 10W-40
E6/E9
Castrol Vecton Long Drain 10W-40
LS
Cepsa Eurotech LS 10W40 Plus
SAE 10W-30
Castrol Ltd.
SAE 10W-40
Castrol Ltd.
SAE 10W-40
Castrol Ltd.
SAE 10W-40
CEPSA Comercial Petróleo,
S.A.
CEPSA Comercial Petróleo,
S.A.
CEPSA Comercial Petróleo,
S.A.
Champion Chemicals N.V.
CEPSA MAN 3477 HI-TECH 10W-40 SAE 10W-40
CEPSA MAN 3677 HI-TECH 5W30
SAE 5W-30
Champion OEM Specific 5W30
SAE 5W-30
UHPD
Champion OEM SPECIFIC 5W30
SAE 5W-30
ULTRA MS
Champion OEM Specific Ultra 10W40 SAE 10W-40
MS
Chevron Delo 400 LE Synthetic SAE SAE 5W-30
5W-30
CLASSIC Meduna LT 1040 LA
SAE 10W-40
Castrol Ltd.
Champion Chemicals N.V.
Champion Chemicals N.V.
Chevron Technology
CLASSIC Meduna LT 530 LA PLUS
SAE 5W-30
Consol PREMIUM 10W-40
SAE 10W-40
CLASSIC Schmierstoff GmbH
& Co.KG
CLASSIC Schmierstoff GmbH
& Co.KG
VIAL Oil Ltd.
Cyclon D1 Euro
SAE 10W-40
Cyclon Hellas S.A.
Delkol Turbosynth DPF 10W40
SAE 10W-40
Delek Ltd.
Divinol Multimax Advanced 5W30
SAE 5W-30
Zeller & Gmelin GmbH & Co.
Divinol Multimax LOSAPS 5W-30
SAE 5W-30
Zeller & Gmelin GmbH & Co.
Divinol Multimax Plus SAE 10W-40
SAE 10W-40
Zeller & Gmelin GmbH & Co.
Ausgabe: 2014-12-08
Zusatzinformation
Seite 2 / 9
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3477 Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Divinol Multimax Premium 10w-40
SAE 10W-40
Zeller & Gmelin GmbH & Co.
DS 10W40 Turbo P-LA
SAE 10W-40
Mitan Mineralöl GmbH
DURON-E UHP 5W-30
SAE 5W-30
Petro-Canada
EKO Forza Premium Synthetic Low SAE 10W-40
SAPS
Elf Performance Experty LSX 10W-40 SAE 10W-40
EKO ABEE
Elf Performance Experty LSX FE
10W-30
Emka Cargo LSP 10W-40
SAE 10W-30
Total
SAE 10W-40
EMKA Schmiertechnik GmbH
ENEOS DIESEL GRAND LA 10W40 SAE 10W-40
Zusatzinformation
Total
ENERGY RELEASE PLUS 10W-40
(ER 10W-40)
Engine Oil Low Saps
SAE 10W-40
JX Nippon Oil & Energy Europe
Ltd.
DKR Petroleum Co., LTD.
SAE 5W-30
Transnational Blenders B.V.
Engine Oil LSP 10W-40
SAE 10W-40
77 Lubricants B.V.
Engine Oil SCR 10W-40
SAE 10W-40
77 Lubricants B.V.
Engine Oil Special Synthetic UHPD
5W-30
Engine Oil Synthetic UHPD E6, SAE
10W-30
Engine Oil Synthetic UHPD E6, SAE
10W-40
eni i-Sigma Special TMS 10W-40
SAE 5W-30
Transnational Blenders B.V.
SAE 10W-30
Transnational Blenders B.V.
SAE 10W-40
Transnational Blenders B.V.
SAE 10W-40
ENI S.p.a. R&M Division
eni i-Sigma top MS 10W-40
SAE 10W-40
ENI S.p.a. R&M Division
eni i-Sigma top MS 5W-30
SAE 5W-30
ENI S.p.a. R&M Division
ENOC Vulcan Green SAE 10W-40
SAE 10W-40
EUROL GEO-MAX SAE 10W-40
SAE 10W-40
ENOC International Sales
L.L.C.
Eurol B.V.
EUROL Marathol FE SAE 5W-30
SAE 5W-30
Eurol B.V.
Eurol Marathol, SAE 10W-40
SAE 10W-40
Eurol B.V.
EUROLINE 6
SAE 10W-40
HAFA France
Eurolub Cargo LSP Super 10W/40
SAE 10W-40
EUROLUB GmbH
EUROLUB Lowcargo 5W/30
SAE 5W-30
EUROLUB GmbH
Eurolub Supermax 10W/40
SAE 10W-40
EUROLUB GmbH
EUROLUB SUPERMAX 10W/40
SAE 10W-40
EUROLUB GmbH
Fanfaro TRD E-6 10W40 UHPD
SAE 10W-40
Fenix Extra Sint
SAE 10W-40
Sudheimer Car Technik
Vertriebs GmbH
Fabrika maziva FAM A.D.
Fosser Drive Turbo plus LA 10W-40
SAE 10W-40
Duran GmbH
Fuchs Titan Cargo LA SAE 10W-40
SAE 10W-40
FUCHS Petrolub SE
Fuchs Titan Cargo Maxx 10W-40
SAE 10W-40
FUCHS Petrolub SE
Fuchs Titan Cargo Maxx 5W-30
SAE 5W-30
FUCHS Petrolub SE
Fuchs Titan Cargo MAXX SAE 5W-30 SAE 5W-30
FUCHS Petrolub SE
Fuchs Titan Cargo Pro Gas 5W-30
FUCHS Petrolub SE
Ausgabe: 2014-12-08
SAE 5W-30
Seite 3 / 9
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3477 Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
G-Profi GT LA 10W-40
SAE 10W-40
Gazpromneft Lubricants Ltd.
G-Profi MSJ 5W-30
SAE 5W-30
Gazpromneft Lubricants Ltd.
Zusatzinformation
Galp Galaxia Ultra LS, SAE 10W-40 SAE 10W-40
Petrogal, s.a.
GB UNIMOT SYNTH 4 10W-40
SAE 10W-40
GB Lubricants
GT Power Synt Max 10W-40
SAE 10W-40
Volgaresus Co. Ltd.
GTE Special-Edition TRUCK DPF
SAE 10W-40
CARAT GmbH &Co.
Gulf Gulfleet Highway Blue 10W-40
SAE 10W-40
Total
Gulf Superfleet Synth ULE, SAE 5W30
Gulf Superfleet Synth XLE, SAE
10W-30
Gulf Superfleet Synth XLE, SAE
10W-40
Gulf Superfleet XLE
SAE 5W-30
Gulf Oil International
SAE 10W-30
Gulf Oil International
SAE 10W-40
Gulf Oil International
SAE 10W-40
Gulf Oil International
Gulf Superfleet XLE, SAE 10W-30
SAE 10W-30
Gulf Oil International
Gulf Superfleet XLE, SAE 10W-40
SAE 10W-40
Gulf Oil International
Hi-Tec Fleetmaster Low SAPS Euro
(SAE 10W-40)
IGOL PRO 500X 5W-30
SAE 10W-40
Hi-Tec Oil Traders Pty Ltd.
SAE 5W-30
IGOL France
IGOL PROTRUCK 200X
SAE 10W-40
IGOL France
INA Super 2009 10W-40
SAE 10W-40
INA MAZIVA Ltd.
INA Super 2009 5W-30
SAE 5W-30
INA MAZIVA Ltd.
JB German Oil Truckstar
SAE 10W-40
Kompressol FZ Motorenoel SAE
10W-40
Laike Lailai I
SAE 10W-40
Liqui Moly Top Tec Truck 4050
SAE 10W-40
JB German Oil GmbH & Co.
KG
Kompressol-Oel Verkaufs
GmbH
Fujian Laike Petrochemical Co.
Ltd.
Liqui Moly GmbH
Liqui Moly Top Tec Truck 4250
SAE 5W-30
Liqui Moly GmbH
Liqui Moly Top Tec Truck 4350
SAE 5W-30
Liqui Moly GmbH
Liqui Moly Truck Nachfüll-Öl
SAE 10W-40
Liqui Moly GmbH
Liqui Moly Truck Nachfüll-Öl 5W-30
SAE 5W-30
Liqui Moly GmbH
SAE 10W-40
Lubex Supreme SAPS SAE 10W-40 SAE 10W-40
Lukoil Avantgarde Professional LS
SAE 10W-40
Mabanol Argon Truck Blue
SAE 10W-40
Belgín Madeni Yaglar Tic. Ve
San. A.S.
OOO "LLK-International"
SAE 10W-40
Mabanol GmbH & Co. KG
Mabanol Argon Truck Blue 5W-30
SAE 5W-30
Mabanol GmbH & Co. KG
Mabanol Argon Truck Blue Eco 10W- SAE 10W-40
40
Mabanol Argon Truck Blue Plus 5W- SAE 5W-30
30
Mannol TS-7 UHPD Blue 10W40
SAE 10W-40
Mabanol GmbH & Co. KG
Mabanol GmbH & Co. KG
MARATHON MAXX
SAE 10W-40
Sudheimer Car Technik
Vertriebs GmbH
Fuchs Lubrifiants SA
masteroil DPF 10W-40 Truck
SAE 10W-40
Interparts Autoteile GmbH
Ausgabe: 2014-12-08
Seite 4 / 9
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3477 Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Max Raloy Diesel Genuine
SAE 10W-40
Raloy Lubricantes
MAXIMUS HD-E 5W-30
SAE 5W-30
OMV Petrol Ofisi A.S.
MaxWay Ultra E6 10W-40
SAE 10W-40
Svenska Statoil AB
megol Motorenoel Low SAPS 10W-40 SAE 10W-40
Meguin GmbH & Co. KG
megol Motorenoel Premium Truck LA SAE 5W-30
Meguin GmbH & Co. KG
megol Motorenoel UHPD Low Ash
SAE 5W-30
Meguin GmbH & Co. KG
Meisteröl Truck DPF
SAE 10W-40
EPRO GmbH
Midland nova (SAE 5W-30)
SAE 5W-30
Oel-Brack AG
Midland® maxtra
SAE 10W-40
Oel-Brack AG
Midland® nova
SAE 5W-30
Oel-Brack AG
Midland®Nova 10W-40
SAE 10W-40
Oel-Brack AG
Mobil Delvac 1 LE 5W-30
SAE 5W-30
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac XHP ESP 10W-40
SAE 10W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac XHP LE 10W-40
SAE 10W-40
Exxon Mobil Corporation
Mobil Delvac XHP Ultra LE 5W-30
SAE 5W-30
Exxon Mobil Corporation
MOL Dynamic Mistral 10W-40
SAE 10W-40
MOL-LUB Ltd.
MOL Dynamic Mistral, SAE 10W-40
SAE 10W-40
MOL-LUB Ltd.
MOL Dynamic Mistral, SAE 5W-30
SAE 5W-30
MOL-LUB Ltd.
Motodor LSP Gold 10W40
SAE 10W-40
PHI OIL GmbH
Motodor LSP Gold 5W30
SAE 5W-30
PHI OIL GmbH
Motorex Alpine Extreme SAE 5W/30 SAE 5W-30
Bucher AG
Motorex Focus QTM SAE 10W/40
SAE 10W-40
Bucher AG
Motorex Nexus FE SAE 5W/30
SAE 5W-30
Bucher AG
Zusatzinformation
Motoroil 10W-40 Premium Synthetic SAE 10W-40
Ultra High performance Diesel
MPM Int. Oil Company B.V.
Motul Tekma Ultima + 10W-40
SAE 10W-40
MOTUL S.A.
New-Process DIESEL ECO TRUCK
SAE 5W-30
NILS STRATOS PLUS 5W/30
SAE 5W-30
New-Process AG /
Schmierstoffe
NILS AG
NISOTEC FAVORIT EURO
SAE 10W-40
Nordlub XP-HDLA Plus 5W-30
SAE 5W-30
NIS AD Petroleum Industry of
Serbia
NORDLUB Deutschland GmbH
Nordlube XP-HDLA SAE 10W-40
SAE 10W-40
NORDLUB Deutschland GmbH
OEST DIMO LS SAE 10W-40
SAE 10W-40
Oest, Georg Mineralölwerk
Oilfino Econ T 9000 10W-40
SAE 10W-40
Carl Harms Mineralöle
Oilfino T 9500
SAE 5W-30
Carl Harms Mineralöle
OMV truck blue ET SAE 10W-40
SAE 10W-40
Lukoil Lubricants Austria GmbH
OMV truck blue ET SAE 5W-30
SAE 5W-30
Lukoil Lubricants Austria GmbH
Ausgabe: 2014-12-08
SAE 5W-30
Seite 5 / 9
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3477 Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
OPET FullPro HT LSPS 10W40
SAE 10W-40
OTP V-SAPS Truck SAE 10W40
SAE 10W-40
Pakelo GoldenStar LA 77-51
SAE 10W-40
OPET Fuchs Madeni Yag San
ve Tic. A.S.
Müller Mineralöle GmbH & Co.
KG
Pakelo Motor Oil srl
Panolin Diesel Synth EU-4
SAE 10W-40
Panolin AG
Panolin Ecomot SAE 5W/30
SAE 5W-30
Panolin AG
Paz Perfect E 6 10W-40
SAE 10W-40
Paz Perfect E-6 5W-30
SAE 5W-30
Paz Syntop, SAE 10W-40
SAE 10W-40
Pemco Diesel G-7 Blue 10W40
UHPD
Petro-Canada Duron UHP 10W-40
SAE 10W-40
PAZ Lubricants & Chemicals
Ltd.
PAZ Lubricants & Chemicals
Ltd.
PAZ Lubricants & Chemicals
Ltd.
Sudheimer Car Technik
Vertriebs GmbH
Petro-Canada
PETRONAS URANIA ECOSYNTH
SAE 10W-40
Petronas Urania Ecotech 10W-40
SAE 10W-40
Petronas Urania FE LS
SAE 5W-30
Platinum Ultor Perfect 5W-30
SAE 5W-30
Petronas Lubricants
International
Petronas Lubricants
International
Petronas Lubricants
International
ORLEN OIL Sp.z o.o.
Platinum Ultor Progress 10W-40
SAE 10W40
ORLEN OIL Sp.z o.o.
PO Maximus LA 10W-40
SAE 10W-40
OMV Petrol Ofisi A.S.
Prista UHPD
SAE 10W-40
Prista Oil Holding EAD
ProFleet LS 5W-30
SAE 5W-30
Valvoline
Q8 T 904 FE, SAE 10W-30
SE 10W-30
Q8 T 904, SAE 10W-40
SAE 10W-40
Q8 T 905
SAE 10W-40
Q8 T 910 5W-30
SAE 5W-30
Q8 T 910 SAE 5W-30
SAE 5W-30
QALCO Xtramax ST 10W-40
SAE 10W-40
Kuwait Petroleum Research &
Technology B.V.
Kuwait Petroleum Research &
Technology B.V.
Kuwait Petroleum Research &
Technology B.V.
Kuwait Petroleum Research &
Technology B.V.
Kuwait Petroleum Research &
Technology B.V.
Qatar Lubricants Co. Ltd.
SAE 10W-40
Ravenol Euro IV Truck SAE 10W-40 SAE 10W-40
SAE 10W-40
Ravensberger
Schmierstoffvertrieb GmbH
Ravensberger
Schmierstoffvertrieb GmbH
REPSOL YPF
SAE 5W-30
REPSOL YPF
SAE 10W-40
MORRIS Lubricants
Ring Free Ultra, SAE 10W/40
SAE 10W-40
MORRIS Lubricants
Roloil Roadstar 5
SAE 10W-40
Kuwait Petroleum Research &
Technology B.V.
Rowe Mineralölwerk GmbH
Ravenol Super Synthetic Truck, SAE
5W-30
Repsol Diesel Turbo UHPD Mid
SAPS
Repsol Diesel Turbo VHPD Mid
SAPS SAE 5W-30
Ring Free ECO-6 10W-40
SAE 5W-30
ROWE HIGHTEC TRUCKSTAR SAE SAE 10W-40
10W-40 HC-LA
Ausgabe: 2014-12-08
Seite 6 / 9
Zusatzinformation
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3477 Hochleistungsdieselmotorenöl
Produktname
MAN Truck & Bus AG
Viskositätsklasse
Hersteller
ROWE HIGHTEC TRUCKSTAR SAE SAE 5W-30
5W-30 HC-LA
RTO Extensia FP 10W-40
SAE 10W-40
Rowe Mineralölwerk GmbH
RTO Extensia FP ECO 10W-30
SAE 10W-30
HRD Huiles Berliet S.A.
RTO Maxeon ME6 ECO 10W-30
SAE 10W-30
HRD Huiles Berliet S.A.
RTO Maxeon XE6 ECO 5W-30
SAE 5W-30
HRD Huiles Berliet S.A.
Sasol Engine Oil Synthetic MN I4
SAE 10W-40
Sasol Oil Ltd.
Select Lubricant POWER 10W-40
SAE 10W-40
VIAL Oil Ltd.
Shell Rimula R5 LM
SAE 10W-40
Shell Rimula R6 LM
SAE 10W-40
Shell Rimula R6 LME
SAE 5W-30
Shell Rimula R6 LMX
SAE 10W-40
SRS Cargolub Leichtlauf-Motorenöl
LA
SRS Cargolub TLA
SAE 10W-40
SRS Cargolub TLS
SAE 5W-30
SRS Cargolub TLS plus
SAE 5W-30
SRS Turbo Diesel LA
SAE 10W-40
Swd Rheinol Favorit LSAP Plus SAE SAE 5W-30
5W30
Swd Rheinol Favorit LSAP, SAE
SAE 10W-40
10W-40
SynPower-DJ SAE 10W-40
SAE 10W-40
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
Shell International Petroleum
Company
SRS Schmierstoff Vertrieb
GmbH
SRS Schmierstoff Vertrieb
GmbH
SRS Schmierstoff Vertrieb
GmbH
SRS Schmierstoff Vertrieb
GmbH
SRS Schmierstoff Vertrieb
GmbH
Müller Mineralöle GmbH & Co.
KG
New-Process AG /
Schmierstoffe
New-Process AG /
Schmierstoffe
Handelsges. Für
Kraftfahrzeugbedarf GmbH &
Co.KG
SWD Lubricants GmbH & Co.
KG
SWD Lubricants GmbH & Co.
KG
SWD Lubricants GmbH & Co.
KG
Bardahl Asia Pacific Pte Ltd
Tamoil Diesel Ultra FE SAE 10W-40 SAE 10W-40
TAMOIL ITALIA SpA
Taurus Euro 5
Exol Lubricants Ltd.
SAE 10W-40
Startol OTP V1-LSP Truck SAE 5W- SAE 5W-30
30
Super Dallas Synkat ECO SAE
SAE 5W-30
5W/30
Super Dallas Synkat SAE 10W/40
SAE 10W-40
SVG Esvaugol Low Saps
SAE 10W-40
Swd Rheinol Favorit LSAP
SAE 10W-40
SAE 10W-40
Zusatzinformation
HRD Huiles Berliet S.A.
Teboil Super XLD EEV SAE 10W-40 SAE 10W-40
Lukoil Lubricants Europe Oy
Teboil Super XLD L-SAPS SAE 5W- SAE 5W-30
30
TECTROL Super Truck Plus 1040
SAE 10W-40
Lukoil Lubricants Europe Oy
TECTROL Super Truck Plus 1040 M SAE 10W-40
BayWa AG
TECTROL Super Truck Plus 530
SAE 5W-30
BayWa AG
TECTROL Super Truck Plus E6 530 SAE 5W-30
BayWa AG
Ausgabe: 2014-12-08
Seite 7 / 9
BayWa AG
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3477 Hochleistungsdieselmotorenöl
Produktname
MAN Truck & Bus AG
Viskositätsklasse
Hersteller
TECTROL Super Truck Plus FE 1040 SAE 10W-40
LA
TECTROL Super Truck Plus FE
SAE 10W-40
1040LA
TECTROL Super Truck Plus XL 1040 SAE 10W-40
BayWa AG
TECTROL Super Truck Plus XL 530 SAE 5W-30
BayWa AG
Tedex Diesel Truck UHPD (S) LSP SAE 10W-40
Motor Oil
Tedex Diesel Truck UHPD LSP Motor SAE 10W-40
Oil
Texaco Ursa Ultra S 10W-40
SAE 10W-40
TEDEX S.A.
Texaco Ursa Ultra X 10W-30
SAE 10W-30
Chevron Technology
Texaco Ursa Ultra X 10W-40
SAE 10W-40
Chevron Technology
Texaco Ursa Ultra XLE 5W-30
SAE 5W-30
Chevron Technology
Tidal Power SCR 10W-40
SAE 10W-40
North Sea Lubricants B.V.
TITAN CARGO EU6 5W-30
SAE 5W-30
FUCHS Petrolub SE
Titan Edge
SAE 10W-40
SONOL Israel Ltd.
Tor Turbosynth LSP 5W30
SAE 5W-30
De Oliebron B.V.
Tor Turbosynth LSP Plus 10W-40
SAE 10W-40
De Oliebron B.V.
Tor Turbosynth LSP Plus, SAE 5W30
Tor Turbosynth LSP, SAE 10W-40
SAE 5W-30
De Oliebron B.V.
SAE 10W-40
De Oliebron B.V.
Total Rubia City & Road 10W-40
SAE 10W-40
Total
Total Rubia TIR 8900 10W-40
SAE 10W-40
Total
Total Rubia TIR 8900 FE 10W-30
SAE 10W-30
Total
Total Rubia TIR 9900 10W-40
SAE 10W-40
Total
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30
SAE 5W-30
Total
Total Rubia Works 2500 10W-40
SAE 10W-40
Total
Transflow UD 10W-40
SAE 10W-40
Triathlon Cargo Ultra
SAE 5W-30
COMMA OIL & CHEMICALS
LTD.
Würth, Adolf GmbH & Co. KG
Trucksynth EE 5w30
SAE 5W-30
Millers Oils Ltd.
Trucksynth LE 10W40
SAE 10W-40
Millers Oils Ltd.
Turbosynth LSP 10W40
SAE 10W-40
PHI OIL GmbH
BayWa AG
BayWa AG
00000158
Chevron Technology
Turdus Powertec 5100 SAE 10W-40 SAE 10W-40
Grupa Lotos S.A.
Turdus Powertec Synthetic 10W/40
SAE 10W-40
Grupa Lotos S.A.
Unil Opal Pallas 1000 5W30
SAE 5W-30
Unil Opal
Unil Opal Pallas 900
SAE 10W-40
Unil Opal
Valvoline ProFleet LS NTI SAE 10W- SAE 10W-40
40
Valvoline ProFleet LS SAE 10W-40 SAE 10W-40
Valvoline
Veedol Maratron Extra LSP 10W-40
Veedol International Ltd.
Ausgabe: 2014-12-08
SAE 10W-40
Zusatzinformation
Valvoline
Seite 8 / 9
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
M 3477 Hochleistungsdieselmotorenöl
MAN Truck & Bus AG
Produktname
Viskositätsklasse
Hersteller
Veedol Maratron Ultra LSP 5W-30
SAE 5W-30
Veedol International Ltd.
Versimax HD9 SAE 10W-40
SAE 10W-40
MORRIS Lubricants
VICAM FULLMAX 10W40
SAE 10W-40
Condat S.A.
VICAM PLANET 10W-40
SAE 10W-40
Condat S.A.
Vigor Ultra S
SAE 10W-40
Aegean Oil S.A.
Wibokraft Ultra AF 10W40
SAE 10W-40
Wibo Schmierstoffe GmbH
winkler Truck DPF
SAE 10W-40
Wolf Officialtech 10W40 Ultra MS
SAE 10W-40
Christian Winkler GmbH & Co.
KG
Wolf Motor Oils
Wolf Officialtech 5W30 UHPD
SAE 5W-30
Wolf Motor Oils
WOQOD QORM PLATINUM M SAE SAE 10W-40
10W40
Wunsch TLA - Diesel
SAE 10W-40
WOQOD Qatar Fuel
Wunsch TLA-Diesel PLUS SAE 5W- SAE 5W-30
30
Wunsch TLA-Diesel SAE 5W-30
SAE 5W-30
Wunsch Öle GmbH
XADO Atomic Oil 10W-40 E4/E6/E7
SAE 10W-40
XADO Lube B.V.
YACCO Transpro 65 M 5W-30
SAE 5W-30
YACCO S.A.
YACCO Transpro 65 SAE 10W-40
SAE 10W-40
YACCO S.A.
YORK 1147 SAE 5W30
SAE 5W-30
Ginouves Georges S.A.
ZIC XQ 5000
SAE 10W-40
SK Lubricants Co. Ltd.
Ausgabe: 2014-12-08
Zusatzinformation
Wunsch Öle GmbH
Wunsch Öle GmbH
Seite 9 / 9
Inhaltliche Rückfragen: MAN Truck & Bus AG
E-Mail: [email protected]
228.5 Mehrbereichsmotorenöle (Spezifikation 228.5)
Die nachfolgende Produktliste soll Ihnen helfen, den richtigen Betriebsstoff für Ihr Mercedes-Benz Fahrzeug/ Aggregat aus der Marktvielfalt auszuwählen.
Wir empfehlen, ausschließlich die in der nachfolgenden Liste aufgeführten, von Mercedes-Benz geprüften und freigegebenen, Produkte zu verwenden.
Bitte verwenden Sie prinzipiell nur Produkte,
auf deren Gebinde die Beschriftung „MB-Freigabe xxx.xx“, z.B. MB-Freigabe 229.51, zu finden ist.
(Eine Bezeichnung „MB 229.51“ bedeutet z.B., dieses Produkt wurde NICHT von Mercedes-Benz geprüft und freigegeben)
die in der aktuellen MB BeVo gelistet sind, da nur gelistete Produkte nachweislich eine gültige MB-Freigabe aufweisen.
Einsatz in Fahrzeugen/Motoren siehe Blatt 223.2
10W-40
>Mercedes-Benz 228.5 Van Engine
Oil>
>Mercedes-Benz NFZ Motorenöl MB
228.5 LT>
>Mercedes-Benz NFZ-Motorenöl MB
228.5>
MB 228.5 Motorenöl A 000 989 60 01
MB 228.5 Motorenöl A 000 989 96 01
MB 228.5 Motorenöl A 001 989 08 01
ACEITE SINTETICO VOLTRO
EUROFLEET
Aceite Sintetico Voltro Eurofleet 3
Fujian Daimler Automotive Co., Ltd., QINGKOU, MINHOU, FUJIAN
350119/P. R. of CHINA
>x>
>x>
Daimler AG, Stuttgart/Deutschland
>x>
Daimler AG, Stuttgart/Deutschland
Daimler AG, Stuttgart/Deutschland
Daimler AG, Stuttgart/Deutschland
Daimler AG, Stuttgart/Deutschland
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
ad-Super Cargo Leichtlauf-Oil
ADDINOL Commercial 1040 E4
ADDINOL Super Truck MD 1049
Addinol Ultra Truck MD 0538
Agip Sigma Super TFE
>x>
>x>
>x>
Akros SYNT GOLD 10W-40
>x>
AKTUAL SYNTHEC 10W-40
All-Fleet Superior SAE 10W-40
>x>
>x>
>x>
>x>
Comercial Roshfrans, S.A. de C.V., MÈXICO, D.F./MEXICO
Comercial Roshfrans, S.A. de C.V., MÈXICO, D.F./MEXICO
CARAT Systementwicklungs- u. Marketing GmbH & Co. KG,
Mannheim/Deutschland
Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland
Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland
Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland
ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY
PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, VILLASTELLONE
(Torino)/ITALY
PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, VILLASTELLONE
(Torino)/ITALY
The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA
ALPET Turbot FE 10W/40
Alpine Turbo Plus 10W40
ARAL MegaTurboral 10W-40
ARAL SuperTurboral 5W-30
>x>
>x>
>x>
arexons HD-TRUCK E7
Armado Synth NF 10W-40
Astris TNX SAE 10W-40
AVIA TURBOSYNTH HT-E 10W-40
AVIA TURBOSYNTH HT-U
BIZOL T NEW GENERATION 5W-30
BIZOL T PRIMARY 10W-40
Blasol DHP 10W40
bp vanellus max 10W-40
bp vanellus max 5W-30
bp vanellus max drain 5W-30
Caltex Delo XSD Synthetic
Castrol Elixion HD
Castrol Enduron 10W-40
Castrol Enduron Plus 5W-30
Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7
Castrol Vecton Long Drain 10W-40
Castrol VECTON LONG DRAIN 10W40 E7
CEPSA EUROTRAIL 10W40
CEPSA EUROTRANS SHPD 5W30
CEPSA PROFESIONAL EUROTECH
LS 10W40
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
CHAMPION ECO FLOW 5W30 ULTRA
CHAMPION NEW ENERGY 10W40
ULTRA
Chevron Delo XSD Synthetic
CLAAS AGRIMOT ULTRATEC 10W40
CLAAS Agrimot Ultratec FE 5W-30
CLASSIC MEDUNA LT 1040
CLASSIC MEDUNA LT 530
COFRAN MARATHON SAE 10W-40
CYCLON D1 EURO STD
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM
CEPSA Comercial Petróleo, S.A., Madrid/SPAIN
CEPSA Comercial Petróleo, S.A., Madrid/SPAIN
CEPSA Comercial Petróleo, S.A., Madrid/SPAIN
>x>
>x>
>x>
Champion Chemicals N.V., BELGIUM/BELGIUM
Champion Chemicals N.V., BELGIUM/BELGIUM
Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
Atak Madeni Yag Lubricants, Istanbul/TURKEY
Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland
Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland
Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland
PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, VILLASTELLONE
(Torino)/ITALY
Kroon Oil B.V., EC ALMELO/THE NETHERLANDS
Astris S.A., GIORNICO/Schweiz
Avia Mineralöl-AG, München/Deutschland
AVIA Genossenschaft Schmierstoffe, ZÜRICH/Schweiz
Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland
Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland
Blaser Swisslube AG, Hasle-Rüegsau/Schweiz
BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM
BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM
BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM
Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM
Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM
Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM
Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM
Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM
Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM
CLAAS Vertriebsgesellschaft mbH, Hamm-Uentrop/Deutschland
Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland
CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland
Fuchs Lubrifiants France, NANTERRE CEDEX/FRANCE
Cyclon Hellas S.A., ASPROPIRGOS/GREECE
Delo XLD Multigrade
deogen SEMI-SYNTHETIC
Divinol Multimax Synth
Divinol Multimax USHPD
DS 10W40 Turbo P
DUGLAS OIL ULTRA HC 10W-40
U.H.P.D.O.
Eiffel MARVELA TITANIUM SAE
10W40 API CI-4
EKO FORZA SYNTHETIC
ELF Agritec SYN FE 10W-30
Elf Performance Experty 10W-40
Elf Performance Experty FE 5W-30
ELF Performance Experty HDX 10W40
ELF Performance Galaxy FE 10W-30
EMKA Cargo 10W40
Engen Dieselube 4000
Engine Oil Super EHPD 10W-40
Engine Oil Super UHPD 10W-40
Engine Oil Super UHPD 5W-30
engine oil synthetic I4 10W-40
eni i-Sigma performance E4 10W-40
eni i-Sigma top 10W-40
eni i-Sigma top 5W-30
ENOC Vulcan 760X SYNTECH 10W40
ENOC VULCAN 770 SLD 10W 40
EUROLUB MULTICARGO 10W-40
EXTRAVIDA XV500
FANFARO TRD E4 10W-40 UHPD
FENIX ULTRA SINT SAE 10W-40
Fina Kappa SYN FE 5W-30
Fina Kappa Ultra 10W-40
Fuchs TITAN CARGO 3377 SAE 10W40
Fuchs TITAN CARGO LD3 SAE 10W40
Fuchs Titan Cargo MC SAE 10W-40
>x>
>x>
>x>
>x>
Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM
General Petroleum Products, SHARJAH/UNITED ARAB EMIRATES
Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland
Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland
Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland
>x>
RA.M.Oil S.p.A., Casalnuovo (NA)/ITALY
>x>
>x>
Burj Eiffel Int. Lubricants Ind. L.L.C., Sharjah/UNITED ARAB EMIRATES
EKO A.B.E.E., MARONSI, ATHENS/GREECE
Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
EMKA Schmiertechnik GmbH, Bretzfeld-Schwabbach/Deutschland
Engen Petroleum Ltd., JOHANNESBURG 2000/REPUBLIC of
SOUTHAFRICA
Transnational Blenders B.V., BG DORDRECHT/THE NETHERLANDS
Transnational Blenders B.V., BG DORDRECHT/THE NETHERLANDS
Transnational Blenders B.V., BG DORDRECHT/THE NETHERLANDS
Sasol Oil (Pty) Ltd, RANDBURG/REPUBLIC of SOUTHAFRICA
ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY
Eni S.p.A., Refining & Marketing Division, ROME/ITALY
ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY
>x>
ENOC International Sales L.L.C., DUBAI/UNITED ARAB EMIRATES
ENOC International Sales L.L.C., DUBAI/UNITED ARAB EMIRATES
EUROLUB GmbH, Eching/Deutschland
YPF S.A. Lubricantes & Especialidades, Buenos Aires/ARGENTINA
SCT-Vertriebs GmbH, Wedel/Deutschland
Fabrika maziva - FAM a.d., KRUSEVAC/SERBIA
Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
>x>
FUCHS PETROLUB SE, Mannheim/Deutschland
>x>
>x>
FUCHS PETROLUB SE, Mannheim/Deutschland
Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland
>x>
Fuchs Titan Cargo SL SAE 5W-30
G-PROFI GT 10W-40
G-Profi GTS 5W-30
GALP GALÁXIA ULTRA XHP
Gulf Fleet Force Synth
Gulf Gulfleet Supreme 5W-30
Gulf Superfleet ELD 10W-40
Gulf Superfleet Synth ELD
Gulf Superfleet ULD
Gulf Superfleet XLD
Gulfleet Highway 10W-40
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
HERCULES 100
>x>
HERCULES S.T.
IGOL PROTRUCK 130X
INA Super 2000 10W-40
INA Super 2000 5W-30
LCM 800
LIQUI MOLY Langzeit Motoröl Truck
FE
LIQUI MOLY LKW-LANGZEITMOTORÖL
Lubex Premium XT 10W40
LUBRAOIL SAE 10W-40
LUBRAX Avante
LUKOIL AVANTGARDE Professional
5W-30
LUKOIL Avantgarde Professional M5
10W-40
mabanol Argon Truck FE Ultra 5W-30
Mannol TS-6 UHPD Eco 10W40
Master Truck UHPD-TeilsynthetikMotorenöl
Max Raloy Diesel
Max Raloy Diesel 3277-M
Megasynt LD 10W/40
megol Motorenoel Super LL DIMO
Premium
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland
Gazpromneft-Lubricants LTD, MOSCOW/RUSSIA
Gazpromneft-Lubricants LTD, MOSCOW/RUSSIA
Petróleos de Portugal, Petrogal S.A, Lissabon/PORTUGAL
Gulf Oil International, London/ENGLAND
Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
Gulf Oil International, London/ENGLAND
Gulf Oil International, London/ENGLAND
Gulf Oil International, London/ENGLAND
Gulf Oil International, London/ENGLAND
Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA
LAMPUR/MALAYSIA
PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA
LAMPUR/MALAYSIA
Igol France, AMIENS CEDEX/FRANCE
INA MAZIVA Ltd., ZAGREB/CROATIA
INA MAZIVA Ltd., ZAGREB/CROATIA
Unil Opal, SAUMUR/FRANCE
Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland
Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland
Belgin Madeni Yaglar Tic. Ve San. A.S., Gebze Kocaeli/TURKEY
Lubricantes de América, S.A. de C.V., SANTA CATARINA/MEXICO
Petrobras Distribuidora S.A., Duque de Caxias/BRAZIL
>x>
>x>
OOO LLK-International, MOSCOW/RUSSIA
OOO LLK-International, MOSCOW/RUSSIA
>x>
>x>
>x>
Mabanol GmbH & Co. KG, Hamburg/Deutschland
SCT-Vertriebs GmbH, Wedel/Deutschland
>x>
>x>
Kuttenkeuler GmbH, Köln/Deutschland
Raloy Lubricantes, S.A. de C.V., Santiago Tianguistenco/MEXICO
Raloy Lubricantes, S.A. de C.V., Santiago Tianguistenco/MEXICO
Rilub S.p.A., Ottaviano/ITALY
>x>
Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, Saarlouis/Deutschland
>x>
megol Motorenoel UHPD Truck
Meisteröl Truck Super
Misr UHPD
Mobil Delvac 1 5W-40
Mobil Delvac 1 SHC 5W-40
Mobil Delvac XHP Extra 10W-40
Mobil Delvac XHP LE 10W-40
MOGUL DIESEL DTT PLUS 10W-40
MOL Dynamic Synt Diesel 10W40
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, Saarlouis/Deutschland
EPRO GmbH, Ulm/Deutschland
Misr Petroleum Co., Cairo/EGYPT
Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA
Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA
Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA
Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA
Kuwait Petroleum, ROZENBURG/THE NETHERLANDS
MOL Hungary Financial Solutions Ltd., ALMÀSFÜZITÖ/HUNGARY
MOL Dynamic Synt Diesel E4 10W40
MOL Dynamic Tornado 5W30
Motodor Silver 10W40
>x>
MOTOR GOLD Performance Truck
>x>
MOL-LUB Kft., Budapest/HUNGARY
MOL-LUB Kft., Budapest/HUNGARY
PHI OIL GmbH, St. Georgen bei Salzburg/Österreich
AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbH, UetzeDollbergen/Deutschland
MOTOREX COBRA MC SAE 10W/40
MOTOREX POWER TRIA SAE
10W/40
MOTUL TEKMA OPTIMA 5W30
>x>
Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz
MOTUL TEKMA ULTIMA SAE 10W40
MULTIRANGE SAE 10W40
MULTIRANGE SAE 5W30
NATIONAL PERFOMAX ULTRA
PREMIUM 10W/40
Neste Turbo Super 10W-40
NISOTEC FAVORIT UHPD
Nordlub XP-HD SAE 10W-40
Nordlub XP-HD SAE 5W-30
OLMALINE 228.5 SAE 10W-40
OMV super truck SAE 10W-40
OMV super truck SAE 5W-30
opet fullpro HT 10W-40
OTP PLUS SUPER Truck
PANOLIN DIESEL HTE
PAZ PERFECT E-4
PEMCO DIESEL G-6 eco 10W-40
UHPD
>x>
>x>
>x>
>x>
Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz
Motul , AUBERVILLIERS CEDEX/FRANCE
>x>
Motul , AUBERVILLIERS CEDEX/FRANCE
Syneco S.p.A., San Giuliano Milanese/ITALY
Syneco S.p.A., San Giuliano Milanese/ITALY
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
Emirates Lube Oil Co. Ltd., Sharjah/UNITED ARAB EMIRATES
Neste Markkinointi Oy, NESTE OIL/FINLAND
Petroleum Industry of Serbia, NOVI BEOGRAD/SERBIA
NORDLUB Deutschland GmbH, Buxtehude/Deutschland
NORDLUB Deutschland GmbH, Buxtehude/Deutschland
OLMA d.d., Ljubljana/SLOVENIA
LUKOIL Lubricants Austria GmbH, VIENNA/Österreich
LUKOIL Lubricants Austria GmbH, VIENNA/Österreich
Opet Fuchs Madeni Yag San. ve Tic. A.S., Izmir/TURKEY
Müller Mineralöle GmbH & Co. KG , Eschweiler/Deutschland
PANOLIN AG, MADETSWIL/Schweiz
Paz Lubricants & Chemicals Ltd., HAIFA 31000/ISRAEL
>x>
SCT-Vertriebs GmbH, Wedel/Deutschland
>x>
>x>
>x>
>x>
Pennasol Performance Truck
Petrol Superior
>x>
>x>
PETRONAS Urania MAXIMO
>x>
PETRONAS Urania OPTIMO 10W-40
Platinum AGRO SUPREME 10W-40
Platinum Ultor Extreme 10W-40
Platinum Ultor Max 5W-30
PO MAXIMUS 10W-40
Prista Ultra TD, SAE 10W-40
PROFESSIONAL HUNDERT Truck
UHPD 10W40
PROFI-CAR ACTRON LONGLIFE
ProFleet 5W-30
ProFleet NTI
ProFleet SAE 10W-40
Q8 SUPERTRUCK FE SAE 5W-30
Q8 T 860 SAE 10W-40
>x>
>x>
>x>
Qualube Extendol, SAE 10W/40
>x>
RAVENOL Performance Truck 10W-40
>x>
REPSOL DIESEL TURBO UHPD
REPSOL DIESEL TURBO UHPD
URBAN 10W40
>x>
Repsol Diesel Turbo VHPD
ROWE HIGHTEC TRUCKSTAR SAE
10W-40 HC
RTO Extensia RXD 10W-40
RTO Extensia RXD ECO 5W-30
RTO Extensia TXD ECO 10W-30
Shell Rimula R5 M
Shell Rimula R6 M
Shell Rimula R6 ME
Shell Rimula R6 MS
Shell SL 0807
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbH, UetzeDollbergen/Deutschland
Petrol d.d., Ljubljana/SLOVENIA
PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, VILLASTELLONE
(Torino)/ITALY
PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, VILLASTELLONE
(Torino)/ITALY
Orlen Oil Sp. z o.o., Krakow/POLAND
Orlen Oil Sp. z o.o., Krakow/POLAND
Orlen Oil Sp. z o.o., KRAKOW/POLAND
Petrol Ofisi Anonim Sirketi, Istanbul/TURKEY
Prista Oil Holding EAD, RUSE/BULGARIA
Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland
PROFI-TECH GmbH, Friedrichshafen/Deutschland
The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA
The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA
The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA
Kuwait National Petroleum Company, Kuwait/KUWAIT
Kuwait Petroleum, ROZENBURG/THE NETHERLANDS
Witham Oil & Paint Ltd., LINCOLN, Lincolnshire, LN24ML/UNITED
KINGDOM
Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH, Werther/Deutschland
REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A., MOSTOLES
(Madrid)/SPAIN
REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A., MOSTOLES
(Madrid)/SPAIN
REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A., MOSTOLES
(Madrid)/SPAIN
ROWE Mineralölwerk GmbH, Worms/Deutschland
Huiles Berliet S.A., PARIS/FRANCE
Huiles Berliet S.A., PARIS/FRANCE
Huiles Berliet S.A., PARIS/FRANCE
Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM
Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM
Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM
Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM
Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM
Sinopec TULUX E4
Spec Diesel UHPD CI-4/CF 10W-40
semisynt
>x>
Lubricant Company, Sinopec Corp., Beijing/P. R. of CHINA
>x>
SPECOL Sp.Z.O.O., CHORZÓW/POLAND
SPEEDOL S UHPD 10W40
SRS Cargolub TFG plus
SRS Cargolub TFL
Statoil MAXWAY ULTRA E4 10W-40
>x>
>x>
>x>
Kocak Petrol Ürünleri San. Ve Tic. Ltd. Sti., GEBZE-KOCAELI/TURKEY
SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH, Salzbergen/Deutschland
SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH, Salzbergen/Deutschland
Svenska Statoil AB, STOCKHOLM/SWEDEN
SVG Esvaugol Premium SAE 10W-40
>x>
Handelsges. für Kfz-Bedarf GmbH & Co. KG, Düsseldorf/Deutschland
Swd Rheinol EXPERT XH SAE 10W40
SYNECO K-E5 10W40
Tamoil Diesel Premium FE
TAMOIL DIESEL TOP
PERFORMANCE FE
>x>
>x>
>x>
Swd Lubricants GmbH & Co. KG, Duisburg/Deutschland
Syneco S.p.A., San Giuliano Milanese/ITALY
Tamoil Italia S.p.A., MILANO/ITALY
>x>
TEBOIL SUPER XLD-2 SAE 5W-30
TEBOIL SUPER XLD-3 SAE 10W-40
TECTROL SUPER TRUCK 1040
TECTROL SUPER TRUCK 530
Tedex Diesel Truck UHPD (S) Motor
Oil
TESLA DENEBOLA FS 1120 SAE 10W
40
TESLA DENEBOLA SS 1120 SAE 10W
40
Texaco Ursa HD
Texaco Ursa Premium FE 5W-30
Texaco Ursa Premium TDS
Texaco Ursa Premium TDX (E4)
>x>
>x>
TIDAL POWER EHPD 10W-40
>x>
>x>
Tamoil Italia S.p.A., MILANO/ITALY
>x>
LUKOIL LUBRICANTS EUROPE Oy, Oy Teboil Ab, HAMINA/FINLAND
>x>
LUKOIL LUBRICANTS EUROPE Oy, Oy Teboil Ab, HAMINA/FINLAND
BayWa AG, München/Deutschland
BayWa AG, München/Deutschland
>x>
Tedex S.A., Piaseczno/POLAND
>x>
Tesla Technoproducts FZE, DUBAI/UNITED ARAB EMIRATES
>x>
>x>
Tesla Technoproducts FZE, DUBAI/UNITED ARAB EMIRATES
Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM
Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM
Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM
Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM
North Sea Lubricants B.V., LV ALPHEN aan den RIJN/THE
NETHERLANDS
>x>
>x>
>x>
Tor Turbosynth 10W40
Tor Turbosynth FDL 10W40
Tor Turbosynth FDL3 10W40
Tor Turbosynth FE 5W30
Tor Turbosynth NF 10W40
Total Rubia TIR 8600 10W-40
Total RUBIA TIR 8600 FE 10W30
Total Rubia TIR 8800 10W-40
Total Rubia TIR 9200 FE 5W-30
Total Tractagri HDX SYN FE 10W-30
TOTAL TRACTAGRI HDX
SYNFE10W30
Triathlon Cargo Super SAE 10W-40
Triathlon Cargo Super SAE 5W-30
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
TURBOMASTER LD 2285 SAE 10W40
TURDUS POWERTEC 3000 10W40
TURDUS POWERTEC 5000 SAE 5W30
UNIMOT 5 10W/40
>x>
>x>
Urania 100K
>x>
Urania FE
VEEDOL DIESEL STAR
Veedol MAX-PRO EXTRA 10W-40
Veedol MAX-PRO PLUS 10W-40
Veedol MAX-PRO ULTRA 5W-30
Verkol TD-MAX 10W40
VICAM RUNNER TBN 10W40
Vigor ULTRA D SAE 10w-40
winkler Truck Langzeit
WOLF ECOTECH ULTRA 5W30
WOLF VITALTECH 10W40 ULTRA
Yacco Transpro 65 SAE 10W-40
YORK 847 SAE 10W40
YORK 847 SAE 5W30
ZIC 7000 EURO 10W-40
ZIC 7000 FE 5W-30
ZOOMOL RFORCE 8200 RF1
Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau/Deutschland
Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau/Deutschland
Petromin Oils, Jeddah/SAUDI ARABIA
Grupa Lotos SA., GDANSK/POLAND
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
>x>
De Oliebron, ZWIJNDRECHT/THE NETHERLANDS
De Oliebron, ZWIJNDRECHT/THE NETHERLANDS
De Oliebron, ZWIJNDRECHT/THE NETHERLANDS
De Oliebron, ZWIJNDRECHT/THE NETHERLANDS
De Oliebron, ZWIJNDRECHT/THE NETHERLANDS
Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
Grupa Lotos SA., GDANSK/POLAND
GB Lubricants, GATESHEAD/UNITED KINGDOM
PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA
LAMPUR/MALAYSIA
PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, KUALA
LAMPUR/MALAYSIA
Veedol International Limited, Glasgow/UNITED KINGDOM
Veedol International Limited, Glasgow/UNITED KINGDOM
Veedol International Limited, Glasgow/UNITED KINGDOM
Veedol International Limited, Glasgow/UNITED KINGDOM
Verkol, S.A., BERA/ NAVARRA/SPAIN
Condat S.A., CHASSE-dur-RHONE/FRANCE
Aeagean Oil S.A., ATHENS/GREECE
Christian Winkler GmbH & Co. KG, Stuttgart/Deutschland
Wolf Oil Corporation N.V., HEMIKSEN/BELGIUM
Wolf Oil Corporation N.V., HEMIKSEN/BELGIUM
Yacco SAS, ST PIERRE LES ELBEUF/FRANCE
Ginouves Georges SAS, TOULON /FRANCE
Ginouves Georges SAS, TOULON /FRANCE
SK Lubricants. Co., LTD., DAEJEON/Rep. of KOREA
SK Lubricants. Co., LTD., DAEJEON/Rep. of KOREA
Raj Petro Specialities P Ltd., Mumbai/INDIA
228.51 Mehrbereichs-Servicemotorenöle Low SPAsh (Spezifikation 228.51)
Die nachfolgende Produktliste soll Ihnen helfen, den richtigen Betriebsstoff für Ihr Mercedes-Benz Fahrzeug/ Aggregat aus der Marktvielfalt auszuwählen.
Wir empfehlen, ausschließlich die in der nachfolgenden Liste aufgeführten, von Mercedes-Benz geprüften und freigegebenen, Produkte zu verwenden.
Bitte verwenden Sie prinzipiell nur Produkte,
auf deren Gebinde die Beschriftung „MB-Freigabe xxx.xx“, z.B. MB-Freigabe 229.51, zu finden ist.
(Eine Bezeichnung „MB 229.51“ bedeutet z.B., dieses Produkt wurde NICHT von Mercedes-Benz geprüft und freigegeben)
die in der aktuellen MB BeVo gelistet sind, da nur gelistete Produkte nachweislich eine gültige MB-Freigabe aufweisen.
Einsatz in Fahrzeugen/Motoren siehe Blatt 223.2
Produktname
Mercedes-Benz NFZ Motorenöl MB 228.51 LT
Mercedes-Benz NFZ-Motorenöl MB 228.51
MB 228.51 Motorenöl A 000 989 91 01
MB 228.51 Motorenöl A 000 989 94 01
MB 228.51 Motorenöl A 001 989 07 01
77 ENGINE OIL SCR 10W-40
Aceite Sintetico Voltro Diesel MD
ad-Truck DPF
ADDINOL EXTRA TRUCK MD 1049 LE
ADDINOL PROFESSIONAL 0530 E6
ADDINOL Professional 0530 E6/E9
ADNOC VOYAGER ULTRA SYN SAE 10W/40
All-Fleet Superior LE
ALLIANCE AFM E9/E7/E6
Alpine Turbo Plus LA 10W-40
ARAL MegaTurboral LA
ARAL SuperTurboral LA 5W-30
Armado Synth LSP 10W-40
ARMADO SYNTH LSP ULTRA 10W-40
Armado Synth LSP Ultra 5W-30
10W-30
10W-40
5W-30
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Auftraggeber
Daimler AG, Stuttgart/Deutschland
Daimler AG, Stuttgart/Deutschland
Daimler AG, Stuttgart/Deutschland
Daimler AG, Stuttgart/Deutschland
Daimler AG, Stuttgart/Deutschland
77 Lubricants B.V. , DORDRECHT/THE NETHERLANDS
Comercial Roshfrans, S.A. de C.V., MÈXICO, D.F./MEXICO
CARAT Systementwicklungs- u. Marketing GmbH & Co. KG,
Mannheim/Deutschland
Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland
Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland
Addinol Lube Oil GmbH, Leuna/Deutschland
Adnoc Distribution, Abu Dhabi/UNITED ARAB EMIRATES
The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA
Mercedes-Benz Pty. Ltd. /Australia, Victoria, Mulgrave/AUSTRALIA
Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland
Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland
Aral Aktiengesellschaft, Hamburg/Deutschland
Kroon Oil B.V., EC ALMELO/THE NETHERLANDS
Kroon Oil B.V., EC ALMELO/THE NETHERLANDS
Kroon Oil B.V., EC ALMELO/THE NETHERLANDS
Asetruck LA SAE 10W-40
Asetruck LA-ECO SAE 5W-30
ASTRIS DIESEL ADC-ECO
ASTRIS DIESEL ADC-X SAE 10W-40
ASTRIS DIESEL SYNTHECO
AVIA ECOSYNTH HT-E
AVIA TURBOSYNTH HT-E LS 10W-40
AVIA TURBOSYNTH LOW SAPS 10W-40
AVIA TURBOSYNTH LS 5W-30
AVIA TURBOSYNTH LS PLUS 5W-30
Aviaticon Finko Premium Truck LA
Aviaticon Finko Super Truck LA 10W/40
Aviaticon Finko Super Truck LA 5W/30
BIZOL T NEW GENERATION 10W-40
Blasol DHPO 10W40
BP Vanellus Eco 10W-40
bp vanellus max eco 10W-40
bp vanellus max eco 5W-30
Caltex Delo 400 XLE Synthetic
Caltex Delo XLE Multigrade
CARGO TRUCK LSP
cartechnic Motorenöl SAE 10W-40 SP
Castrol Enduron Low SAPS 10W-40
Castrol Enduron Low SAPS 5W-30
Castrol VECTON FUEL SAVER 5W-30 E6/E9
Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 LS
Castrol Vecton Long Drain 10W-30 E6/E9
Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E6/E9
Castrol Vecton Long Drain 10W-40 E9
Castrol Vecton Long Drain 10W-40 LS
CEPSA EUROTECH LS PLUS 10W-40
x
x
x
x
x
Aseol Suisse AG, Jungfraustrasse 8/Schweiz
Aseol Suisse AG, Jungfraustrasse 8/Schweiz
Astris S.A., GIORNICO/Schweiz
Astris S.A., GIORNICO/Schweiz
Astris S.A., GIORNICO/Schweiz
AVIA Genossenschaft Schmierstoffe, ZÜRICH/Schweiz
AVIA Genossenschaft Schmierstoffe, ZÜRICH/Schweiz
Avia Mineralöl-AG, München/Deutschland
Avia Mineralöl-AG, München/Deutschland
Avia Mineralöl-AG, München/Deutschland
Finke Mineralölwerk GmbH, Visselhövede/Deutschland
Finke Mineralölwerk GmbH, Visselhövede/Deutschland
Finke Mineralölwerk GmbH, Visselhövede/Deutschland
Bita Trading GmbH, Berlin/Deutschland
Blaser Swisslube AG, Hasle-Rüegsau/Schweiz
BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM
BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM
BP p.l.c., LONDON/UNITED KINGDOM
Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM
Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM
Kuttenkeuler GmbH, Köln/Deutschland
Auto-Teile-Ring GmbH, Stuttgart/Deutschland
Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM
Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM
Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM
Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM
Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM
Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM
Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM
Castrol Limited, SWINDON/UNITED KINGDOM
CEPSA Comercial Petróleo, S.A., Madrid/SPAIN
CEPSA PROFESIONAL EUROTECH LS 10W40
x
CEPSA Comercial Petróleo, S.A., Madrid/SPAIN
CHAMPION OEM SPECIFIC 10W40 ULTRA MS
CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 UHPD
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Champion Chemicals N.V., BELGIUM/BELGIUM
Champion Chemicals N.V., BELGIUM/BELGIUM
CHAMPION OEM SPECIFIC 5W30 ULTRA MS
Chevron Delo 400 XLE Synthetic
CLASSIC MEDUNA LT 1040 LA
CLASSIC MEDUNA LT 530 LA PLUS
COFRAN MARATHON MAXX 10W-40
CYCLON D1 EURO
DELKOL TURBOSYNTH DPF 10W-40
Delo 400 LE Synthetic
DIESEL ECO TRUCK SAE 5W/30
Divinol Multimax Advanced 5W-30
Divinol Multimax LoSAPS
Divinol Multimax Plus
Divinol Multimax Premium 10W-40
DS 10W40 Turbo P - LA
DUGLAS OIL ULTRA HC LS 10W-40 UHPDO
DURON UHP 10W-40
Elf Performance Experty LSX 10W-40
Elf Performance Experty LSX FE 10W-30
EMKA Cargo LSP 10W40
x
x
x
Champion Chemicals N.V., BELGIUM/BELGIUM
Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM
CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland
CLASSIC Schmierstoff GmbH & Co. KG, Hoya/Deutschland
Fuchs Lubrifiants France, NANTERRE CEDEX/FRANCE
Cyclon Hellas S.A., ASPROPIRGOS/GREECE
Delek Industries Ltd., Lod/ISRAEL
Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM
New-Process AG, Tübach SG/Schweiz
Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland
Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland
Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland
Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG, Eislingen/Deutschland
Mitan Mineralöl GmbH, Ankum/Deutschland
RA.M.Oil S.p.A., Casalnuovo (NA)/ITALY
Petro-Canada Lubricants Inc., Mississauga, Ontario/CANADA
Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
EMKA Schmiertechnik GmbH, Bretzfeld-Schwabbach/Deutschland
x
JX Nippon Oil & Energy Europe Limited, London/UNITED KINGDOM
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ENEOS Diesel GRAND LA 10W40
Engine Oil Low Saps 5W-30
x
Engine Oil SCR 10W-40
x
Engine Oil Special Synthetic UHPD 5W-30
Engine Oil Synthetic UHPD E6, SAE 10W-30
eni i-Sigma Special TMS
eni i-Sigma top MS 10W-40
eni i-Sigma top MS 5W-30
Transnational Blenders B.V., BG DORDRECHT/THE NETHERLANDS
x
Engine Oil Synthetic UHPD E6 10W-40
Transnational Blenders B.V., BG DORDRECHT/THE NETHERLANDS
Transnational Blenders B.V., BG DORDRECHT/THE NETHERLANDS
x
Transnational Blenders B.V., BG DORDRECHT/THE NETHERLANDS
x
x
Transnational Blenders B.V., BG DORDRECHT/THE NETHERLANDS
Eni S.p.A., Refining & Marketing Division, ROME/ITALY
ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY
ENI S.p.A. - Refining & Marketing Division, ROM/ITALY
x
x
ENOC VULCAN GREEN SAE 10W 40
eurol GEO-MAX 10W-40
eurol MARATHOL 10W-40
EUROLINE 6 10W-40
EUROLUB LOWCARGO 5W-30
EUROLUB SUPERMAX 10W-40
exol TAURUS EURO 5 10W/40
x
x
x
x
EXTRAVIDA XV600
FENIX EXTRA SINT SAE 10W-40
Fuchs TITAN CARGO 228.51 SAE 10W-40
Fuchs TITAN CARGO 228.51 SAE 5W-30
Fuchs TITAN CARGO 3677 SAE 5W-30
Fuchs TITAN CARGO EU6 SAE 5W-30
Fuchs TITAN CARGO LA SAE 10W-40
Fuchs TITAN CARGO LA SAE 5W-30
Fuchs TITAN CARGO MAXX 10W-40
Fuchs TITAN CARGO MAXX 5W-30
G-Profi GT LA 10W-40
G-Profi MSJ 5W-30
Galp Galáxia Ultra LS
GB UNIMOT(r) SYNTH 4 10W-40
x
x
x
GTE Special-Edition TRUCK DPF SAE 10W-40
Gulf Gulfleet Highway Blue 10W-40
GULF SUPERFLEET XLE
Gulf Superfleet Synth ULE
Gulf Superfleet Synth XLE
IGOL PROTRUCK 300X
INA SUPER 2009
INA super 2009 5W-30
KAMAZ PROFESSIONAL 10W-40
Kompressol-FZ Motorenoel SAE 10W-40
LIQUI MOLY 5W-30 TRUCK NACHFÜLL-ÖL
LIQUI MOLY Top Tec Truck 4050
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ENOC International Sales L.L.C., DUBAI/UNITED ARAB EMIRATES
Eurol BV, Nijverdal/THE NETHERLANDS
Eurol BV, Nijverdal/THE NETHERLANDS
HAFA France - SOFRA, YVETOT CEDEX/FRANCE
EUROLUB GmbH, Eching/Deutschland
EUROLUB GmbH, Eching/Deutschland
Exol Lubricants Limited, Wednesbury/ENGLAND
YPF S.A. Lubricantes & Especialidades, Buenos Aires/ARGENTINA
Fabrika maziva - FAM a.d., KRUSEVAC/SERBIA
FUCHS PETROLUB SE, Mannheim/Deutschland
FUCHS PETROLUB SE, Mannheim/Deutschland
FUCHS PETROLUB SE, Mannheim/Deutschland
FUCHS PETROLUB SE, Mannheim/Deutschland
Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland
Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland
Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland
Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland
Gazpromneft-Lubricants LTD, MOSCOW/RUSSIA
Gazpromneft-Lubricants LTD, MOSCOW/RUSSIA
Petróleos de Portugal, Petrogal S.A, Lissabon/PORTUGAL
GB Lubricants, GATESHEAD/UNITED KINGDOM
CARAT Systementwicklungs- u. Marketing GmbH & Co. KG,
Mannheim/Deutschland
Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
Gulf Oil International, London/ENGLAND
Gulf Oil International, London/ENGLAND
Gulf Oil International, London/ENGLAND
Igol France, AMIENS CEDEX/FRANCE
INA MAZIVA Ltd., ZAGREB/CROATIA
INA MAZIVA Ltd., ZAGREB/CROATIA
OOO LLK-International, MOSCOW/RUSSIA
Kompressol-Oel Verkaufs GmbH, Köln/Deutschland
Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland
Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland
LIQUI MOLY Top Tec Truck 4350
LIQUI MOLY TRUCK TOP TEC 4250
LIQUI MOLY Truck-Nachfüll-Öl
LUBEX SUPREME SAPS 10W40
LUKOIL AVANTGARDE Professional LS 5W-30
mabanol Argon Truck Blue 10W-40
mabanol Argon Truck Blue 5W-30
Mannol TS-7 UHPD Blue 10W40
masteroil DPF 10W-40 Truck
MatraX Heavy Sintesis LSAPS 10w40
Max Raloy Diesel Genuine
MAXIMUS HD-E 5W30
MAXIMUS LA 10W-40
megol Motorenoel Low SAPS 10W-40
megol Motorenoel Premium Truck LA
megol Motorenoel UHPD Low Ash
Meisteröl Truck DPF
Midland maxtra 10W-40
MINERVA ALLTRUCK
Mobil Delvac 1 LE 5W-30
Mobil Delvac XHP ESP 10W-40
Mobil Delvac XHP LE 10W-40
MOBIL DELVAC XHP ULTRA LE 5W-30
MOGUL DIESEL L-SAPS 10W-40
MOGUL DIESEL L-SAPS 5W-30
MOL Dynamic Mistral 10W40
MOL Dynamic Mistral 5W30
Motodor LSP gold 10W40
Motodor LSP Gold 5W30
MOTOR GOLD Lighttec SAE 10W-40
MOTOREX ALPINE EXTREME SAE 5W/30
MOTOREX FOCUS FE SAE 5W/30
MOTOREX FOCUS QTM SAE 10W/40
MOTOREX NEXUS FE SAE 5W/30
x
x
Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland
Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland
Liqui Moly GmbH, Ulm/Deutschland
Belgin Madeni Yaglar Tic. Ve San. A.S., Gebze Kocaeli/TURKEY
x
OOO LLK-International, MOSCOW/RUSSIA
Mabanol GmbH & Co. KG, Hamburg/Deutschland
Mabanol GmbH & Co. KG, Hamburg/Deutschland
SCT-Vertriebs GmbH, Wedel/Deutschland
Interparts Autoteile GmbH, Stuttgart/Deutschland
Industrial Química Riojana, S.A., PRADEJÒN - La Rioja/SPAIN
Raloy Lubricantes, S.A. de C.V., Santiago Tianguistenco/MEXICO
Petrol Ofisi Anonim Sirketi, Istanbul/TURKEY
Petrol Ofisi Anonim Sirketi, Istanbul/TURKEY
Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, Saarlouis/Deutschland
Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, Saarlouis/Deutschland
Meguin GmbH & Co. KG Mineraloelwerke, Saarlouis/Deutschland
EPRO GmbH, Ulm/Deutschland
Oel-Brack AG, HUNZENSCHWIL/Schweiz
Minerva Oil, MEUZAC /FRANCE
Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA
Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA
Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA
Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA
Kuwait Petroleum, ROZENBURG/THE NETHERLANDS
Paramo, a.s., PARDUBICE/CZECH REPUBLIC
MOL-LUB Kft., Budapest/HUNGARY
MOL Hungary Financial Solutions Ltd., ALMÀSFÜZITÖ/HUNGARY
PHI OIL GmbH, St. Georgen bei Salzburg/Österreich
PHI OIL GmbH, St. Georgen bei Salzburg/Österreich
AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbH, UetzeDollbergen/Deutschland
Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz
Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz
Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz
Bucher AG Langenthal, LANGENTHAL/Schweiz
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Motoroil 10W-40 Premiun synthetic UHPD
MOTUL TEKMA MEGA X LA 10W40
MOTUL TEKMA ULTIMA+ 10W40
Neste Turbo E6
NILS STRATOS PLUS SAE 10W/40
NISOTEC FAVORIT EURO 10W-40
Nordlub XP-HDLA
Nordlub XP-HDLA Plus
Nordlub XP-HDLA SAE 10W-40
x
x
x
x
x
x
x
MPM International Oil Company B.V., HN DELFT/THE NETHERLANDS
Motul , AUBERVILLIERS CEDEX/FRANCE
Motul , AUBERVILLIERS CEDEX/FRANCE
Neste Markkinointi Oy, NESTE OIL/FINLAND
Nils Italia GmbH, BURGSTALL /ITALY
Petroleum Industry of Serbia, NOVI BEOGRAD/SERBIA
NORDLUB Deutschland GmbH, Buxtehude/Deutschland
NORDLUB Deutschland GmbH, Buxtehude/Deutschland
NORDLUB Deutschland GmbH, Buxtehude/Deutschland
OEST DIMO LS SAE 10W-40
x
Georg Oest Mineralölwerk GmbH & Co KG, Freudenstadt/Deutschland
OEST DIMO LS SAE 5W-30
Oilfino Econ T 9000 10W-40
Oilfino Econ T 9500 5W-30
OMV multigas plus SAE 10W-40
OMV truck blue ET SAE 10W-40
OMV truck blue ET SAE 5W-30
opet fullpro HT LSPS 10W-40
OTP V1-LSP TRUCK
PAKELO GOLDENSTAR LA 77-51
PALLAS 900
Panolin Diesel Synth EU-4
PANOLIN ECOMOT
PANOLIN SAMURAI EU
Paz Perfect E6 10W-40
PAZ SYNTOP SAE 10W/40
pennasol LIGHTTEC
PENRITE ENVIRO+ 10W-40
PETRONAS Urania FE LS
Platinum Ultor Progress 10W-40
ProFleet LS
Profleet LS NTI SAE 10W-40
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Georg Oest Mineralölwerk GmbH & Co KG, Freudenstadt/Deutschland
Carl Harms Mineralöle, Prisdorf/Deutschland
Carl Harms Mineralöle, Prisdorf/Deutschland
LUKOIL Lubricants Austria GmbH, VIENNA/Österreich
LUKOIL Lubricants Austria GmbH, VIENNA/Österreich
LUKOIL Lubricants Austria GmbH, VIENNA/Österreich
Opet Fuchs Madeni Yag San. ve Tic. A.S., Izmir/TURKEY
Müller Mineralöle GmbH & Co. KG , Eschweiler/Deutschland
Pakelo Motor Oil S.r.l., San Bonifacio (Vr)/ITALY
Unil Opal, SAUMUR/FRANCE
PANOLIN AG, MADETSWIL/Schweiz
PANOLIN AG, MADETSWIL/Schweiz
PANOLIN AG, MADETSWIL/Schweiz
Paz Lubricants & Chemicals Ltd., HAIFA 31000/ISRAEL
Paz Lubricants & Chemicals Ltd., HAIFA 31000/ISRAEL
AVISTA OIL Refining & Trading Deutschland GmbH, UetzeDollbergen/Deutschland
Penrite Oil Company Pty Ltd, WANTIRNA SOUTH/AUSTRALIA
PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, VILLASTELLONE
(Torino)/ITALY
Orlen Oil Sp. z o.o., KRAKOW/POLAND
The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA
The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA
ProFleet LS SAE 10W-40
Q8 T 904 FE 10W-30
Q8 T 904 SAE 10W-40
Q8 T 905 SAE 10W-40
Q8 T 910 SAE 5W-30
x
x
x
x
x
The Valvoline Company, LEXINGTON, KY/USA
Kuwait Petroleum, ROZENBURG/THE NETHERLANDS
Kuwait Petroleum, ROZENBURG/THE NETHERLANDS
Kuwait Petroleum, ROZENBURG/THE NETHERLANDS
Kuwait Petroleum, ROZENBURG/THE NETHERLANDS
Witham Oil & Paint Ltd., LINCOLN, Lincolnshire, LN24ML/UNITED
KINGDOM
Witham Oil & Paint Ltd., LINCOLN, Lincolnshire, LN24ML/UNITED
KINGDOM
Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH, Werther/Deutschland
Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH, Werther/Deutschland
Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH, Werther/Deutschland
REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A., MOSTOLES
(Madrid)/SPAIN
REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A., MOSTOLES
(Madrid)/SPAIN
Qualube SUPREMOL SAE 10W/40
x
Qualube Supremol, SAE 10W-40
RAVENOL 10W-40 Euro VI Truck
RAVENOL 5W-30 Super Synthetic Truck
RAVENOL EURO IV TRUCK SAE 10W-40
x
x
Repsol DIESEL Turbo UHPD MID SAPS
REPSOL DIESEL TURBO VHPD MID SAPS
5W30
ROWE HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 10W-40 HCLA
ROWE HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 5W-30 HCLA
ROWE HIGHTEC TRUCKSTAR SAE 5W30MULTI-LA
RTO Extensia FP 10W-40
RTO Extensia FP ECO 10W-30
x
RTO MAXEON ME6 ECO 10W-30
x
RTO MAXEON XE6 ECO 5W-30
x
Shell Rimula R5 LM
x
Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM
Shell Rimula R6 LM
x
Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM
x
x
x
x
ROWE Mineralölwerk GmbH, Worms/Deutschland
x
ROWE Mineralölwerk GmbH, Worms/Deutschland
x
ROWE Mineralölwerk GmbH, Worms/Deutschland
Huiles Berliet S.A., PARIS/FRANCE
Huiles Berliet S.A., PARIS/FRANCE
Huiles Berliet S.A., PARIS/FRANCE
Huiles Berliet S.A., PARIS/FRANCE
x
x
Shell Rimula R6 LME
x
Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM
Shell Rimula R6 LMX
x
Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM
Shell SL 0807
x
Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM
SINOPEC E6 10W-40
Spec Diesel FAP/DPF 10W/40
SRS Cargolub Leichtlauf-Motorenöl LA
SRS Cargolub TLA
SRS Cargolub TLS
SRS Cargolub TLS plus
SRS Turbo Diesel LA
Statoil MaxWay Ultra E6 10W-40
Super Dallas Synkat
SUPER DALLAS SYNKAT ECO SAE 5W/30
TAMOIL DIESEL ULTRA FE
x
x
x
x
x
LUKOIL LUBRICANTS EUROPE Oy, Oy Teboil Ab, HAMINA/FINLAND
x
x
x
x
x
x
Teboil Super XLD EEV SAE 10W-40
TEBOIL SUPER XLD L-SAPS SAE 5W-30
TECTROL SUPER TRUCK PLUS 1040
TECTROL SUPER TRUCK PLUS 1040 M
TECTROL SUPER TRUCK PLUS E6 530
TECTROL SUPER TRUCK PLUS XL 1040
TECTROL SUPER TRUCK PLUS XL 530
Tedex Diesel Truck UHPD (S) LSP Motor Oil
Tedex Diesel Truck UHPD LSP Motor Oil
Texaco Ursa Ultra S
Texaco Ursa Ultra X
Texaco Ursa Ultra XLE
x
Lubricant Company, Sinopec Corp., Beijing/P. R. of CHINA
SPECOL Sp.Z.O.O., CHORZÓW/POLAND
SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH, Salzbergen/Deutschland
SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH, Salzbergen/Deutschland
SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH, Salzbergen/Deutschland
SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH, Salzbergen/Deutschland
SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH, Salzbergen/Deutschland
Svenska Statoil AB, STOCKHOLM/SWEDEN
New-Process AG, Tübach SG/Schweiz
New-Process AG, Tübach SG/Schweiz
Tamoil Italia S.p.A., MILANO/ITALY
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
TEXAS TRITON TX8 10W/40 CI4/SL
x
Tidall Power SCR 10W-40
Top Raloy Diesel Full Synthetic SAE 10W-40
Tor Turbosynth LSP 10W40
TOR Turbosynth LSP 5W30
Tor Turbosynth LSP Plus 10W40
Tor Turbosynth LSP Plus 5W30
Total Rubia City & Road 10W-40
TOTAL RUBIA TIR 8900 10W40
x
x
x
x
x
x
x
x
LUKOIL LUBRICANTS EUROPE Oy, Oy Teboil Ab, HAMINA/FINLAND
BayWa AG, München/Deutschland
BayWa AG, München/Deutschland
BayWa AG, München/Deutschland
BayWa AG, München/Deutschland
BayWa AG, München/Deutschland
Tedex S.A., Piaseczno/POLAND
Tedex S.A., Piaseczno/POLAND
Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM
Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM
Chevron Global Lubricants, GENT/ZWIJNAARDE/BELGIUM
Texas Petrochemical Asia Pacific Pte Ltd, SINGAPORE
629170/SINGAPORE
North Sea Lubricants B.V., LV ALPHEN aan den RIJN/THE
NETHERLANDS
Raloy Lubricantes, S.A. de C.V., Santiago Tianguistenco/MEXICO
De Oliebron, ZWIJNDRECHT/THE NETHERLANDS
De Oliebron, ZWIJNDRECHT/THE NETHERLANDS
De Oliebron, ZWIJNDRECHT/THE NETHERLANDS
De Oliebron, ZWIJNDRECHT/THE NETHERLANDS
Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
Total Rubia TIR 8900 FE 10W-30
Total Rubia TIR 9900 10W-40
Total Rubia TIR 9900 FE 5W-30
Total Rubia Works 2500 10W-40
Triathlon Cargo Ultra SAE 10W-40
Triathlon Cargo Ultra SAE 5W-30
x
x
x
x
x
x
TRUCKSYNTH LE
TURBO SYNTH 10W40
Turbosynth LSP 10W40
TURDUS POWERTEC 5100 SAE 10W-40
Unimot (R) Synth 51
x
x
x
x
x
Urania ECOTECH
Veedol MARATRON EXTRA LSP 10W-40
Veedol MARATRON ULTRA LSP 5W-30
Versimax HD9 10W-40
VICAM FULLMAX 10W40
VICAM PLANET 10W40
Vigor ULTRA S SAE 10w-40
Wibokraft Ultra AF 10W40
winkler Truck DPF
WOLF OFFICIALTECH 10W40 ULTRA MS
WOLF OFFICIALTECH 5W30 UHPD
WOLF OFFICIALTECH 5W30 ULTRA MS
Wunsch TLA-Diesel PLUS SAE 5W-30
Wunsch TLA-Diesel SAE 5W-30
Wunsch TLA-Diesel Synth
YACCO TRANSPRO 65 M 5W-30
Yacco Transpro 65 SAE 10W-40
YORK 1147 SAE 10W40
ZIC XQ 5000 10W-40
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
Total Lubrifiants, PARIS la Defense Cedex/FRANCE
Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau/Deutschland
Adolf Würth GmbH & Co. KG, Künzelsau/Deutschland
Millers Oils Lt., BRIGHOUSE WEST YORKSHIRE/UNITED KINGDOM
ANCAP, Montevideo/URUGUAY
PHI OIL GmbH, St. Georgen bei Salzburg/Österreich
Grupa Lotos SA., GDANSK/POLAND
GB Lubricants, GATESHEAD/ENGLAND
PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL, VILLASTELLONE
(Torino)/ITALY
Veedol International Limited, Glasgow/UNITED KINGDOM
Veedol International Limited, Glasgow/UNITED KINGDOM
Morris Lubricants, SHREWSBURY/UNITED KINGDOM
Condat S.A., CHASSE-dur-RHONE/FRANCE
Condat S.A., CHASSE-dur-RHONE/FRANCE
Aeagean Oil S.A., ATHENS/GREECE
Wibo Schmierstoffe GmbH, Lemförde/Deutschland
Christian Winkler GmbH & Co. KG, Stuttgart/Deutschland
Wolf Oil Corporation N.V., HEMIKSEN/BELGIUM
Wolf Oil Corporation N.V., HEMIKSEN/BELGIUM
Wolf Oil Corporation N.V., HEMIKSEN/BELGIUM
Wunsch Öle GmbH, Ratingen/Deutschland
Wunsch Öle GmbH, Ratingen/Deutschland
Wunsch Öle GmbH, Ratingen/Deutschland
Yacco SAS, ST PIERRE LES ELBEUF/FRANCE
Yacco SAS, ST PIERRE LES ELBEUF/FRANCE
Ginouves Georges SAS, TOULON /FRANCE
SK Lubricants. Co., LTD., DAEJEON/Rep. of KOREA
Voith Turbo
H55.633643_EN
Lubricants approved
for extended oil change intervals
for DIWA transmissions
Edition: 20114-03-19
Not applicable for North America
See VTI DIWA Service Bulletin 013 and 118
Voith Turbo GmbH & Co. KG
H55.633642_EN
List of lubricants
With each revision of the list of lubricants the version number is raised by 1.
Only the list of lubricants with the highest index is valid
All previous versions of the list of lubricants are not valid anymore.
Section 1 (oil change interval up to 120,000 km)
Approved lubricants for prolonged oil change intervals up to maximum 120,000 km
 Maintenance Manual 150.000247xx (DIWA.5) and 150.010501xx (DIWA.6), Chap. 3.1.2 "Changing the oil and
oil filter"
For Voith DIWA transmissions D 82…, D 85…, D 86…
Manufacturer
Product name
Aral AG
Getriebeöl ATF E-S
Aral Getriebeöl ATF LD
Avia Mineralöl AG
Avia Fluid ATF 92 S
Avia Fluid ATF M 81
BP plc
Autran LTF
BP Autran Syn 295 (G-36746)
Bucher + Cie AG
Motorex ATF IIE Synthetic
Motorex ATF TP
Castrol Ltd.
Castrol Transmax Z
Castrol Transmax Long Life
Castrol TranSynd (G-34010)
Cepsa Lubricantes S.A.
CEPSA ATF 3000 S
Chevron Products Company
Caltex Synthetic ATF HD
Chevron Synthetic ATF HD
H55.633642_EN
KaSg-arattk-arattk 2014-03-19
© 2014 Voith Turbo GmbH Co. KG
Texaco Synthetic ATF HD
Deutsche Pentosin Werke GmbH
Pentosin ATF1
eni S.p.A.
eni Rotra ATF II E
Exxon Mobil Corporation,
Mobil ATF LT 71141
Fairfax, Virginia, USA
Mobil ATF SHC
Mobil Delvac Synthetic ATF
1-1
Voith Turbo GmbH & Co. KG
H55.633642_EN
Manufacturer
Product name
Fabrika Maziva FAM A.D. Krusevac, Serbia
ATF DIIIH
FL Group
Tutela Truck ATF 90
Fuchs Petrolub AG
Fuchs TITAN ATF 5000 SL
Fuchs TITAN ATF 5005
Ginouves Georges SA
Ginouves York 886
IGOL France
IGOL ATF 700
INA Maziva Ltd.
INA ATF Ekstra
Kuwait Petroleum
Q8 Auto 14 Synthetic
Q8 Auto 15 ED
Q8 Auto 15 S
LOTOS OIL
LOTOS ATF SUPER IIIG
MOL-LUB
Mol ATF Synt
MOL ATF Synt 3H
New-Process AG
ATF Synth
OMV Refining & Marketing GmbH
OMV ATF S
Pakelo Motor Oil S.r.l
Pakelo Auxon II E (G-34011)
Pakelo V Liquid BLU S (G-34011)
Panolin AG
Panolin ATF Synth
Panolin ATF Super VTX
PAZ Lubricants & Chemicals
PAZ Power ATF
Petro Canada Lubricants
Petro-Canada Heavy Duty Synthetic Blend ATF
Phi Oil GmbH
ATF D2 Gold
Rafineria Nafty Jedlicze S. A.
Hipol ATF II E
Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Ravenol Dexron II E
H55.633642_EN
KaSg-arattk-arattk 2014-03-19
© 2014 Voith Turbo GmbH Co. KG
Ravenol Dexron III H
Repsol YPF Lubricantes y
Especialidades, S.A.
Repsol Matic Sintetico
Shell International
Shell Spirax S4 ATF HDX
Petroleum Company
Shell ATF XS
SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH
SRS Wiolin ATF Dexron S
Repsol Matic III
1-2
Voith Turbo GmbH & Co. KG
H55.633642_EN
Manufacturer
Product name
Statoil Lubricats
Statoil TransWay S DX III F
Suomen Petrooli Oy
Teboil Fluid ES-MAX (E-25112)
TEDEX S.A.
TEDEX ATF Synthetic
TEDEX ATF Synthetic (S)
TEDEX Vertriebs GmbH Berlin
TEDEX ATF Synthetic
TEDEX ATF Synthetic (S)
TNK Lubricants LLC
TNK ATF III Synt
Total Lubrifiants S.A.
Total Fluid XLD FE
Valvoline Europe
Valvoline SynPower ATF
Section 2 (oil change interval up to 180,000 km with restrictions)
Approved lubricants for prolonged oil change interval up to maximum 180,000 km.
 Maintenance Manual 150.000247xx (DIWA.5) and 150.010501xx (DIWA.6), Chap. 3.1.2 "Changing the oil and
oil filter"
For Voith DIWA Transmissions of the types DIWA.5 and DIWA.6 only
Manufacturer
Product name
Shell International
Petroleum Company
Shell Spirax S6 ATF VM
Section 3 (oil change interval up to 180,000 km)
Approved lubricants for prolonged oil change interval up to maximum 180,000 km.
 Maintenance Manual 150.000247xx (DIWA.5) and 150.010501xx (DIWA.6), Chap. 3.1.2 "Changing the oil and
oil filter"
H55.633642_EN
KaSg-arattk-arattk 2014-03-19
© 2014 Voith Turbo GmbH Co. KG
For Voith DIWA Transmissions of the types DIWA.5 and DIWA.6 only
Manufacturer
Product name
Shell International
Petroleum Company
Shell Spirax S6 ATF VM Plus
1-3
Voith Turbo GmbH & Co. KG
H55.633642_EN
No longer produced lubricants
The following lubricants were once approved by Voith according to former versions of
the list of lubricants. However they were removed from the list because these lubricants
are no longer produced or marketed in the originally approved version.
Remainders can be used up to the dates shown in the table below.
Manufacturer
Product name
Use up until
American Agip
HD Synthetic Blend ATF (H-36381)
Ende 2014
Bantleon Ulm
Avia Fluid ATF 92 S
Ende 2014
Cognis GmbH
EMGARD ATF 2801
Ende 2014
Exxon Mobil Corporation,
Esso ATF LT 71141
Ende 2014
Fuchs Lubricants Co.
Sintofluid III MTA (H-36310)
Ende 2014
Leprince + Siveke GmbH, Herford
Leprinxol Multi Fluid S
Ende 2014
Meguin GmbH & Co. KG, Mineralölwerke
megol ATF II E Synth
Ende 2014
Neste Lubricants Ltd.
ATF-S II (E-25112)
Ende 2014
Optimum Oils Ltd
Optisyn ATF (E-25112)
Ende 2014
Slovnaft JS Co
Madit Automatic II E
Ende 2014
Unil Deutschland GmbH, Bremen
Unil Matic S
Ende 2013
Veedol International Ltd.
Veedol ATF Unitrans Z
Ende 2013
H55.633642_EN
KaSg-arattk-arattk 2014-03-19
© 2014 Voith Turbo GmbH Co. KG
Fairfax, Virginia, USA
1-4
Voith Turbo GmbH & Co. KG
Alexanderstrasse 2
D-89522 Heidenheim
+49 7321 37 0
+49 7321 37 7618
[email protected]
www.voithturbo.com
Engineered reliability.
Voith Turbo
H55.633542_EN
Lubricants approved for
DIWA transmissions
Edition: 2013-07-24
Not applicable for North America
See VTI DIWA Service Bulletin 013 and 118
Voith Turbo GmbH & Co. KG
H55.633542_EN
List of lubricants
With each revision of the list of lubricants the version number is raised by 1.
Only the list of lubricants with the highest index is valid
All previous versions of the list of lubricants are not valid anymore.
Approved lubricants
for Voith DIWA transmissions D 82…, D 85…, D 86…, 502-2 (with discs), 502-3 (with discs)
The oils marked by an asterisk (*) are only approved for the inline version.
Manufacturer
Product name
Aceites Lubricants SASH S.L.
Draiver ATF D-III (H-36002)
Adolf Würth GmbH & Co. KG
Triathlon Automatic Super
Amalie Oil Company
Amalie Dexron VI Synthetic ATF (J-60156)
Amalie DEX-IIIG
Amalie DEX-IIIH
AMOC
AMOC Power Plus (G-34291)
AMOC Power (D-21611)
Arad Ravansazan Parsian Co.
LUB-TECH ATF III
Aral AG
Aral Getriebeöl ATF 22
Getriebeöl ATF 55
Avia Mineralöl AG
Avia Fluid ATF 86
Avia Fluid ATF 98
Bardahl de Mexico S.A. de C.V.
Bardahl Universal Fully Syn ATF
BayWa AG, München
BayWa TECTROL ATF 3000
Belgin Madeni Yaglar
Lubex ATF II
Lubex ATF-III M
BP Lubricants USA Inc.
Castrol Multi Vehicle ATF (H-36311)
BP plc.
BP Autran DX II
H55.633542_EN
KaSg-arattk-arattk 2013-07-24
© 2013 Voith Turbo GmbH Co. KG
Autran DX III (H-36052)
Autran MBX
Bucher + Cie AG
Motorex ATF Dexron III H
Motorex ATF Super
1-1
Voith Turbo GmbH & Co. KG
H55.633542_EN
Manufacturer
Product name
Castrol Limited
Castrol ATF Dex II Multivehicle
Castrol Transmax Dex III Multivehicle
Cepsa Lubricantes S. A.
Cepsa ATF 70
Cepsa ATF 2000 S
Champion Chemicals N.V.
CHAMPION ATF D III
Chevron Lubricants
ATF-HDM
Havoline ATF Mercon V
Havoline Multi‐Vehicle ATF
Texamatic 1322S
Texamatic 1888
Texamatic 4291
Texamatic 7045E
Citgo Petroleum Corporation
CITGO Transguard Multi-Vehicle ATF
CITGO Transguard MERCON V ATF
Quatra Syn™ Synthetic ATF
Comercial Roshfrans, S.A. de C.V.
ATF All Power Multivehiculo (M5101101)
CONDAT
CONDAMATIC III
De Oliebron B.V.
TOR ATF DMM
Denizati Petrokimya (Seahorse Petrochemicals)
Seahorse ATF Dexron III
eni S.p.A.
eni Rotra ATF II D
Agip ATF D 309
eni Rotra ATF III
Autol Getriebeöl ATF III D
Exxon Mobil Corporation,
Esso ATF D2
Fairfax, Virginia, USA
Mobil ATF 220
H55.633542_EN
KaSg-arattk-arattk 2013-07-24
© 2013 Voith Turbo GmbH Co. KG
Mobil ATF 320
Fabrika Maziva FAM A.D. Krusevac,
Serbia
ATF D II
FL Selenia spa-Villastellone-Italy
Tutela GI/E
1-2
Voith Turbo GmbH & Co. KG
H55.633542_EN
Manufacturer
Product name
Fuchs Petrolub AG
TITAN ATF 3000
TITAN ATF 4000 (H-36055)
TITAN ATF 6000 SL
Gazpromneft Lubricants Ltd.
G-Box ATF DX II
Ginouves Georges SAS
Ginouves York 787
Gulf Oil International
Gulf Multi-Vehicle ATF
Huiles Berliet S.A.
RTO Starmatic 3
IGOL France
IGOL ATF 420
IGOL ATF 430
INA Maziva Ltd.
INA ATF Super
INA ATF DX IID
Ipiranga S. A.
Isamatic III (G-34016)*
(Cia Brasileira de Petroleo)
Isamatic Mercon V (H-36002)
Isamatic 3 (G-34202)*
IRANOL Oil Co.
IRANOL ATF II
IRANOL ATF III
Kocak Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Sti
Speedol ATF Dexron II
Speedol ATF Dexron S III
Kuwait Lube Oil Company
Kuwaitoil ATF Dexron III G
Kuwait Petroleum
Kuwaitol ATF Dexron IIIG
Q8 Auto 14
Q8 Auto 15 (G-34052)
Q8 Auto 20 (H-36044)
LIQUI MOLY GmbH
LIQUI MOLY ATF III
LIQUI MOLY Dexron II D
LIQUI MOLY TOP TEC ATF 1100
LOTOS OIL
LOTOS ATF IID
H55.633542_EN
KaSg-arattk-arattk 2013-07-24
© 2013 Voith Turbo GmbH Co. KG
LOTOS ATF IIIG
Lubricantes Venoco
Venoco ATF Multi-Vehiculo
Meguin GmbH & Co. KG, Mineralölwerke
Megol Transmission-Fluid ATF III
1-3
Voith Turbo GmbH & Co. KG
H55.633542_EN
Manufacturer
Product name
Modrica Oil Refinery
MATIK DX II
MATIK DX III
MOL-LUB
MOL ATF 3G
MOL ATF
Morris Lubricants
Multitrans ACV
Naftec
Tassilia ATF
Nami Oil Ltd.
Nami Oil ATF (D-21611)
NUEVA FL IBERICA S.L.
Tutela GI/A (D-21610)
ARBOR MTA (D-21610)
Obninskorgsintez JSC
SINTOIL ATF
Ölwerke Julius Schindler GmbH
Frontol Universal ATF 100
OMV Refining & Marketing GmbH
OMV ATF D II
OMV ATF III
OMV ATF Z2
OOO "LLK-International"
LUKOIL ATF
LUKOIL ATF SYNTH HD
LUKOIL ATF SYNTH MULTI
Opet Fuchs Madeni Yag San ve Tic. A.S.
Opet ATF DX II
ORLEN OIL Sp. z o.o.
HIPOL ATF II D
Pakelo Motor Oil S.r.l.
Pakelo Auxon III (H-36002)
Pakelo ATF DX III HTS (H-36002)
Pakelo ATF XT III Fluid
Pakelo MTF DX II D
Pakelo V Liquid
Pakelo V Liquid S
Panolin AG
Panolin ATF Dexron®III (G-34052)
Panolin ATF Multi 21996
Pars Oil
Pars Enteghal Automatic 2 (ATF II)
H55.633542_EN
KaSg-arattk-arattk 2013-07-24
© 2013 Voith Turbo GmbH Co. KG
Pars Enteghal Automatic 3 (ATF III)
PAZ Lubricants & Chemicals
PAZ DEX II (D-21610)
Petrobras Distribuidora S. A.
Lubrax ATF TDX
1-4
Voith Turbo GmbH & Co. KG
H55.633542_EN
Manufacturer
Product name
Petro-Canada
Petro-Canada DEXRON VI ATF (H-36006/J-60001)
Petrogal S.A.
GALP Transmatic D III
GALP Transmatic D II
Petroliam Nasional Berhad
Petronas ATF D3 (H-36017)
Petronas
Petronas ATF D3 (F-30734)
Petronas Lubricants International
Tutela Transmission Starfluid
Tutela Transmission Starfluid PS
Tutela Transmission Starfluid HD-ED
Phi Oil GmbH
ATF D3 Silver
Phillips 66 Company
Mercon V ATF (M5091001)
VersaTrans ATF (M5091007)
Phillips 66 Company (Kendall)
Mercon V ATF (M5091001)
VersaTrans ATF (M5091007)
Prista Oil EAD
Prista ATF III
Prista ATF
Rafineria Nafty Jedlicze S. A.
Hipol ATF II D
H55.633542_EN
KaSg-arattk-arattk 2013-07-24
© 2013 Voith Turbo GmbH Co. KG
Hipol ATF III
Rafinerija nafte a.d. Beograd
Galaxmatic Dac
Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH
Ravenol Dexron D II
Redoil Italia S.p.A.
Challoils ATF III (G-34052)
Repsol YPF Lubricantes y
Especialidades, S.A.
Repsol Matic ATF
Rilup S.p.A.
EURATF 3
Rock Oil Company
ATF Type DII
ROWE Mineralölwerk GmbH
ROWE ATF 8000
Sakson S.A.
Parnas ATF Super (Dexron II D)
Schaeffer Mfg
#204SAT All Trans Supreme (H-36319)
Sepahan Oil Company
Sepahan ATF-2 Dexron II-D
Sepahan Petro Kimia Company
Synolex ATF-2 Dexron II-D
Repsol Matic IIIH
1-5
Voith Turbo GmbH & Co. KG
H55.633542_EN
Manufacturer
Product name
Shell International Petroleum Company
Shell Donax TA = Shell Spirax S2 ATF AX
Shell Donax TG
Pennzoil Mercon V
Pennzoil Multi-Vehicle ATF
FormulaShell Multi-Vehicle ATF
Quaker State Multi-Vehicle ATF
Quaker State 4x4
Shell Donax TA-389 = Shell Spirax S2 ATF A389
Shell Donax TX (H-36203)
Sinopec Lubricant Company
GW ATF-III LD (H-36002)
SK Lubricants Americas Inc
SKL ATF 212-B (J-60168/60169)
Dexron VI ATF (J-60003)
Specol SP Z O.O. UL.
Hipospec ATF IID
Hipospec ATF III semisynthetic
SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH
SRS Wiolin ATF III
SRS Wiolin ATF D
Statoil Lubricants
Statoil TransWay PS DX III
TransWay DX II
Suomen Petrooli Oy
Teboil Fluid E
Svenska Statoil AB
Statoil Transway DX II
Syneco S.p.A.
Syneco ATF Dexron III (G-34052)
TEDEX S.A.
TEDEX ATF III
TEDEX ATF II D
TEDEX Vertriebs GmbH Berlin
TEDEX ATF III
H55.633542_EN
KaSg-arattk-arattk 2013-07-24
© 2013 Voith Turbo GmbH Co. KG
TEDEX ATF II D
Terpel Bucaramanga S.A.
Termatic HD
TNK Lubricants LLC
TNK ATF II D
1-6
Voith Turbo GmbH & Co. KG
H55.633542_EN
Manufacturer
Product name
Total Lubrifiants S.A.
Elfmatic G3
Elfmatic G 3 Syn (G-34080)
Finamatic II D
Gulf ATF D II D
Total Fluide G3
Total Fluide AT 42
Total Fluide ATX
Total Fluidematic Syn
Total Fluide II D
Total Fluidmatic VI (J-60166)
Gulf ATF High Tech
Unil Opal
Matic D
Matic DX III
Valvoline Company
SynGard
Valvoline Europe
Valvoline ATF type D
Volvo Group
Volvo Ultra ATF
Vroman N.V.
Ardeca Matic + III ATF
Warren Oil
Warren Multi-Vehicle Synthetic Blend ATF (M5111208)
Coastal Multi-Vehicle Synthetic Blend ATF (M5111208)
Lubriguard Multi-Vehicle Synthetic Blend ATF (M5111208)
SERVICE PRO Premium Multi-Vehicle Synthetic Blend ATF
(M5111208)
MASTER Multi-Vehicle Synthetic Blend ATF (M5111208)
CARQUEST MERCON V ATF (M5111208)
AutoZone MERCON V ATF (M5111208)
Wolf Oil N.V.
WOLF ATF D III
YPF S.A.
ATF D III (G-34016)*
Hidro ATF
Zeller + Gmelin GmbH & Co. KG
Divinol Fluid III G
H55.633542_EN
KaSg-arattk-arattk 2013-07-24
© 2013 Voith Turbo GmbH Co. KG
Divinol ATF III G
Divinol ATF SPEZIAL R
1-7
Voith Turbo GmbH & Co. KG
H55.633542_EN
No longer produced lubricants
The following lubricants were once approved by Voith according to former versions of
the list of lubricants. However they were removed from the list because these lubricants
are no longer produced or marketed in the originally approved version.
Manufacturer
Product name
Use up until
76 Lubricants Co.
76 Multi-Purpose ATF (G-34023)*
End of 2013
Abu Dhabi National Oil Company
ADNOC ATF
End of 2013
ADNOC ATF Dexron®III (F-30352)
Addinol Lube Oil GmbH
Addinol ATF D III
End of 2014
Addinol D II D
Alexandria Company
ACPA 2000
End of 2014
Allegheny Petroleum Products Co.
Altra Dexron®III (G-34328) / Mercon*
End of 2014
Amoco Petroleum Products
Multi Purpose ATF (F-30323)*
End of 2014
Ampol Refineries Limited
Autotrans Fluid III (F-30737)*
End of 2013
Bantleon Ulm
AVIA FLUID ATF 98 (F-30589)
End of 2014
Behran Oil Co.
Behran Automatic ATF (Dexron II D)
End of 2014
Caltex Petroleum Corporation
Caltex ATF HDA
End of 2013
Caltex Texamatic 1205A
Caltex Texamatic 7045
Castrol Limited
TQ-Dexron III (H-36456)
End of 2014
CD Service Snc
CD Red Fluid TSV
End of 2014
Chempro SA
ATF HDM
End of 2013
Chevron Products Company
Chevron ATF Mercon V (M5101002)
End of 2013
Texamatic D3 (G-34223)*
Chevron Texamatic 1888 (H‐36161)
End of 2014
Chevron ATF Mercon V (M5111207)
H55.633542_EN
KaSg-arattk-arattk 2013-07-24
© 2013 Voith Turbo GmbH Co. KG
Chevron Multi‐Vehicle ATF
Cognis Corporation
Emgard 2803 Synthetic ATF (G-34494)
End of 2014
Cyclon Hellas S.A.
ATF Type D
End of 2014
1-8
Voith Turbo GmbH & Co. KG
H55.633542_EN
Manufacturer
Product name
Use up until
Delta Petroleum Company, Inc.
Mercon V2000 (G-34095)
End of 2014
Multi Purpose Mercon V Dexron III H
(H-36043)
Dexron®III / Mercon Multipurpose ATF
Engen Petroleum Ltd.
Engen ATF 22D
End of 2014
Eni S.p.A
Agip ATF Plus
End of 2014
Ertoil S.A.
Ertoil Transmisiones Automaticas D2
End of 2014
G.B. Lubricants Ltd.
ATF II
End of 2014
Ginouves Georges SAS
Ginouves York 686 (G-34052)
End of 2014
Ginouves York 786 (G-34013)
Huiles Berliet S.A.
HRD Starmatic 3
End of 2013
Imperial Oil
Esso ATF Dexron®III (G-34024)
End of 2014
International Petroleum
Performance One Dexron®III (F-30383)
End of 2013
Italiana Petroli s.p.a.
IP Transmission Fluid DX
End of 2014
Koramo Kolin a.s.
Mogul ATF II
End of 2014
Mogul TRANS ATF
Krafft S. A.
ATF (D-21247)
End of 2014
ATF Synthetic D3
Kuwait Lube Oil Company
AJ Automatic Fluid III
End of 2014
LD Lubricating Dutchmann GmbH
LD ATF Dexron III G DMM
End of 2014
Leprince + Siveke GmbH, Herford
Leprinxol ATF DLZ III*
End of 2014
Leprinxol Fluid CN
Lubricating Specialities
Polo Dexron®III ATF (F-30164)
End of 2014
Modex-Oil
Veco Matic II D
End of 2014
Mohawk Lubricants Ltd.
Mohawk Dexron®III ATF (F-30492)
End of 2014
H55.633542_EN
KaSg-arattk-arattk 2013-07-24
© 2013 Voith Turbo GmbH Co. KG
Spartan Dexron®III ATF (F-30492)
Morris Lubricants
Morris Liquimatic Super ATF (F-30786)
End of 2013
Motul
Motul Dexron II D
End of 2014
Motul Dexron III (G-34291)
Motul Dexron®III (F-30601)
NIS OIL Refinery Novi Sad
ATF II
End of 2014
1-9
Voith Turbo GmbH & Co. KG
H55.633542_EN
Manufacturer
Product name
Use up until
Norsk Olje A.S.
Automatgirolje II D
End of 2014
Northland Products Company
Northland Dexron®III
End of 2013
Oel-Brack AG
QUAKER STATE ATF Q3 PLUS
End of 2014
OK-Lantmännen Smörjoljeproduktion AB
OK Flexmatic
End of 2014
Paramo a.s.
Gyrol ATF-D III (F-30336)
End of 2014
Pakelo Motor Oil S.r.l.
Pakelo DX III Fluid (G-34061)
End of 2013
PAZ Lubricants & Chemicals
Pazbo EZF
End of 2014
Petrobras S. A.
Lubrax OH-49-TDX*
End of 2013
Petro-Canada
Dura Drive HD Synthetic ATF
End of 2014
Petrol Ofisi A.S.
ATF II
End of 2014
Pinnacle Oil Company
All Fleet Multipurpose ATF
End of 2013
National Dexron®III / Mercon ATF
Quaker State Corporation
Certified Dexron®III / Mercon ATF
End of 2013
Genuine Dexron®III / Mercon ATF
Lubriguard Dexron®III / Mercon ATF
QuakerState Dexron®III / Mercon ATF
Supra Tech Dexron®III / Mercon ATF
Safety-Kleen Corporation
Performance Plus ATF (G-34287)*
End of 2014
H55.633542_EN
KaSg-arattk-arattk 2013-07-24
© 2013 Voith Turbo GmbH Co. KG
America’s Choice ATF (G-34287)*
Saudi Arabian Lubricanting Oil Co.
Jeddah
ATF II D*
End of 2014
Silkolene Lubricants PL
Silktran PSV-ATF
End of 2013
Slovnaft JS Co
Madit Automatic (D-21247)
End of 2014
Société Francaise Hafa
Transmatic (D-22495)
End of 2014
Sonol Israel Ltd.
Sonol ATF D2D
End of 2014
Statoil Lubricants
Statoil TransWay DX III (G-34049)
End of 2013
Texaco Global Products
Texamatic 4261
End of 2013
ATF Dexron®III*
Texamatic 7080
1-10
Voith Turbo GmbH & Co. KG
H55.633542_EN
Manufacturer
Product name
Use up until
Total Lubrifiants S.A.
Elfmatic G3 (G-34079)
End of 2013
RTO Starmatic G3
Total Fluide G3 (G-34291)
Ufaneftechim
Ufalub ATF
End of 2014
Unil Deutschland GmbH, Bremen
Unil Matic CN
End of 2013
Unil Matic DLZ III*
Unocal 76 Products Company
Multi Purpose ATF (D-21460)
End of 2013
Multi Purpose ATF (D-21647)
Multi Purpose ATF (D-21966)
Multi Purpose ATF (D-22413)
Valvoline Company
Valvoline Dexron®III (F-30122) / Mercon ATF*
End of 2013
Valvoline Dexron®III (F-30135) / Mercon ATF*
Valvoline Deutschland GmbH
ATF Dexron II (E-25106)
End of 2013
Veedol International Limited
Veedol AFX (F-30668)
End of 2013
Veedol ATF Dexron®III (F-30521)
Veedol ATF-M
Warren Oil
Warren Synthetic Blend ATF
(M5101005)
End of 2013
Coastal Multi-Vehicle Synthetic Blend
ATF (M5101005)
Lubriguard Synthetic Blend ATF
(M5101005)
SERVICE PRO Premium Universal
Synthetic Blend ATF (M5101005)
Genuine Multi-Vehicle ATF (M5101005)
Samurai Synthetic Blend ATF
(M5101005)
Pro Performance Multi-Vehicle Synthetic Blend ATF (M5101005)
H55.633542_EN
KaSg-arattk-arattk 2013-07-24
© 2013 Voith Turbo GmbH Co. KG
Matrix Maxtrans ATF (M5101005)
Westfalen AG
ATF Dexron D86
End of 2013
1-11
Voith Turbo GmbH & Co. KG
H55.633542_EN
Engine oils
Only for DIWA 506, 501, 200 S, 502-2, 502-3, 200 D, 145/150 U2, 145 D 2/D 3
Only for transmissions with brake belts
These oils can also be used in viscosity SAE 10W.
Manufacturer
Product name
Aral AG
Aral BasicTurboral 20W-20
Avia Mineralöl-AG
Avia Special HDC 20W-20
Avia CFE PLUS 10W-40
BayWa AG
HD Superior 1540
Castrol Ltd.
Castrol RX Super (SAE 15W-40)
Castrol CRD
Castrol CRD-DB
Chevron Texaco Global Lubricants
Delo 200 Motoroil SAE 20W-20
ENI S.p.A.
Agip Diesel Gamma SAE 10W-20
Enpetrol
Mizar 20W20
ExxonMobil Corporation,
Fairfax, Virginia, USA
Mobil Delvac 1220
Fuchs
Titan Universal HD SAE 15W-40
Kuwait Petroleum R & T B.V.
EL-3592
Norol
Turbo Motorolje SAE 20
Turbo Motorolje F SAE 15W-40
RFN Cuprum
SAE 15W-40
Shell International Petrol. Comp.
Shell X-100 Motoröl 20W-20
Sonatrach
Chiffa 20
SRS Schmierstoff Vertrieb GmbH
Wintershall Rekord 20W-20
TotalFinaElf S.A. Lubrifiants
Performance 2B SAE 20W-20
Performance 2B SAE 20W-30
H55.633542_EN
KaSg-arattk-arattk 2013-07-24
© 2013 Voith Turbo GmbH Co. KG
Veedol International Ltd.
Veedol Dieselstar SAE 15W-40
1-12
Voith Turbo GmbH & Co. KG
Alexanderstrasse 2
D-89522 Heidenheim
+49 7321 37 0
+49 7321 37 7618
[email protected]
www.voithturbo.com
Engineered reliability.
Industrial Technology
Axles for off-road vehicles
List of lubricants TE-ML 05
Table of contents
page
1. Current products
2 2. Products, not listed in detail
3 3. Hydraulic fluids
3 4. Greasing points
3 5. Oil change intervals
3 6. Load classes
4 7. Explanation of footnotes and comments
4 8. Lubricant classes and approved trade products
The list of lubricants TE-ML 05, Edition 01.04.2014 replaces all previous
editions. The current list can be requested from any ZF after-sales
service center or accessed on the Internet under
www.zf.com/lubricants.
Page 1
as from 5 ZF Friedrichshafen AG
D-88038 Friedrichshafen
phone: + 49 7541 77 3505
fax: + 49 7541 77 7319
Continued
ZF Friedrichshafen AG / List of lubricants TE-ML 05, edition 01.04.2014
8. Lubricant classes and approved trade products
Lubricant class 05A
Gear oil
Viscosity grades: SAE 75W-90 / 75W-110 / 75W-140 / 80W-90 / 80W-110 / 80W-140 / 85W-90 / 85W-110 /
85W-140 / 90
Manufacturer (05A)
Trade name (05A)
ADDINOL LUBE OIL GMBH, LEUNA/DE
ADDINOL GETRIEBEÖL GX 80W-90 ML
ARAL AG, BOCHUM/DE
ARAL GETRIEBEÖL EP PLUS 80W-90
ARAL AG, BOCHUM/DE
ARAL GETRIEBEÖL EP PLUS 80W-90
ARAL AG, BOCHUM/DE
ARAL GETRIEBEÖL HYP SC 85W-140
ARAL AG, BOCHUM/DE
ARAL GETRIEBEÖL SNA-D 80W-90
AVIA MINERALÖL-AG, MÜNCHEN/DE
AVIA SYNTOGEAR FE 80W-90
BAYWA AG MÜNCHEN, MÜNCHEN/DE
TECTROL MULTIGEAR PLUS 8090
BP PLC., LONDON/GB
BP ENERGEAR HT 80W-90
BP PLC., LONDON/GB
BP ENERGEAR HT 85W-140
BP PLC., LONDON/GB
BP ENERGEAR HYPO XL 80W-90
CASTROL LTD, LONDON/GB
CASTROL AXLE LONG DRAIN 80W-90
CASTROL LTD, LONDON/GB
CASTROL SYNTRAX UNIVERSAL 80W-90
CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, MADRID/ES
CEPSA TRANSMISIONES EP 80W-90
CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, MADRID/ES
CEPSA TRANSMISIONES EP 85W-140
CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, MADRID/ES
MAN SUPER AXLE 342-M2
CHEVRON LUBRICANTS, SAN RAMON, CA/US
MULTIGEAR 80W-90
CHEVRON LUBRICANTS, SAN RAMON, CA/US
MULTIGEAR PREMIUM EP SAE 85W-140
CHEVRON LUBRICANTS, SAN RAMON, CA/US
RPM UNIVERSAL GEAR LUBRICANT SAE 80W-90
CYCLON HELLAS SA, ATHENS/GR
GEAR EP GL-5 80W-90
DAF TRUCKS NV, EINDHOVEN/NL
DAF SUPER 80W-90
DEUTSCHE PENTOSIN WERKE GMBH, WEDEL/DE
PENTOSIN GETRIEBEÖL O-226 80W-90
DEUTSCHE PENTOSIN WERKE GMBH, WEDEL/DE
PENTOSIN TRX 85W-110
EXXONMOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VA/US
MOBILUBE HD-A PLUS 80W-90
EXXONMOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VA/US
MOBILUBE S 80W-90
FABRIKA MAZIVA FAM AD, KRUEVAC/RS
MULTIHIPO 80W-90 F PLUS
FUCHS PETROLUB AG, MANNHEIM/DE
FUCHS TITAN GEAR HYP LD SAE 80W-90
FUCHS PETROLUB AG, MANNHEIM/DE
FUCHS TITAN SUPERGEAR MC SAE 80W-90
FUCHS PETROLUB AG, MANNHEIM/DE
FUCHS TITAN SUPERGEAR SAE 85W-140
GAZPROMNEFT-LUBRICANTS, MOSCOW/RU
G-TRUCK GL-4/GL-5 80W-90
GEORG OEST MINERALÖLWERK GMBH & CO.KG, FREUDENSTADT/DE
OEST GETRIEBEÖL FE SAE 80W-90 GL4/5
GRUPA LOTOS S.A., GDANSK/PL
TITANIS SUPER GL-5 80W-90
GRUPA LOTOS S.A., GDANSK/PL
TITANIS SUPER GL-5 80W/140
GULF OIL INTERNATIONAL, MUMBAI/IN
GULF GEAR LD 80W-90
GULF OIL INTERNATIONAL, MUMBAI/IN
GULF GEAR LD 80W-90
GULF OIL INTERNATIONAL, MUMBAI/IN
GULF GEAR TDL 80W-90
HUILES BERLIET S.A., SAINT-PRIEST/FR
RTO LONGEVIA P ECO 80W-90
HUILES BERLIET S.A., SAINT-PRIEST/FR
RTO LONGEVIA TC ECO 80W-90
IGOL FRANCE, AMIENS/FR
GEAR M 80W-90
INA MAZIVA LTD., ZAGREB/HR
INA HIPENOL TDL 80W-90
INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXA S/A, DUQUE DE CAXIAS/BR
MULTIGEROL 85W140
KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANT, ANTWERP/NL
Q8 AXLE OIL XG SAE 80W-140
KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANT, ANTWERP/NL
Q8 GEAR OIL XG SAE 80W-90
KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANT, ANTWERP/NL
Q8 SYNTHETIC GEAR OIL SAE 80W-140
LIQUI MOLY GMBH, ULM/DE
LIQUI MOLY HYPOID GETRIEBEÖL TDL SAE 80W-90
LUKOIL LUBRICANTS AUSTRIA GMBH, VIENNA/AT
OMV UNIGEAR SAE 80W-90
MEGUIN GMBH & CO. KG, SAARLOUIS/DE
MEGOL HYPOID-GETRIEBEOEL TDL 80W-90
MOL-LUB KFT, ALMASFUZITO/HU
MOL HYKOMOL ZF 80W90
MORRIS LUBRICANTS, SHREWSBURY/GB
EP 80W-90 GEAR OIL
NIS AD, NOVI SAD/RS
NISOTEC HIPO LD ZF SAE 80W-90
OMV PETROL OFISI A.S., ISTANBUL/TR
MAXIGEAR EP-X 80W-90
OOO "LLK-INTERNATIONAL", MOSCOW/RU
LUKOIL TRANSMISSION TM-5 SAE 80W-90
OOO "LLK-INTERNATIONAL", MOSCOW/RU
LUKOIL TRANSMISSION TM-5 SAE 85W-140
ORLEN OIL SP. Z O.O., KRAKOW/PL
PLATINUM GEAR LL 80W-90
PANOLIN AG, MADETSWIL/CH
PANOLIN TOPGEAR 80W/90
PETRO-CANADA LUBRICANTS INC., MISSISSAUGA, ONTARIO/CA
TRAXON 80W-90
PETRO-CANADA LUBRICANTS INC., MISSISSAUGA, ONTARIO/CA
TRAXON 85W-140
PETRO-CANADA LUBRICANTS INC., MISSISSAUGA, ONTARIO/CA
TRAXON XL SB 80W-140
PETROGAL S.A., LISBOA/PT
GALP TRANSVEX TDL 85W140
PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY
AKCELA GEAR 135H EP (SAE 80W-90)
PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY
AKCELA GEAR 135H EP (SAE 85W-140)
PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY
AKROS GEAR EP 90 (SAE 80W-90)
PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY
AMBRA HYPOIDE 140 (SAE 85W-140)
PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY
AMBRA HYPOIDE 90 (SAE 80W-90)
Page 5
Continued
ZF Friedrichshafen AG / List of lubricants TE-ML 05, edition 01.04.2014
PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY
ARBOR TRW 140 (SAE 85W-140)
PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY
ARBOR TRW 90 (SAE 80W-90)
PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY
ARBOR TRW 90 (SAE 80W-90)
PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY
TUTELA TRANSMISSION W90/LA (SAE 80W-90)
REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A, MADRID/ES
REPSOL CARTAGO LD 80W90
REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A, MADRID/ES
REPSOL CARTAGO LD 85W140
SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB
SHELL SPIRAX HD 80W- 90
SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB
SHELL SPIRAX HD 80W- 90
SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB
SHELL SPIRAX HD 80W- 90
SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB
SHELL SPIRAX S3 AD 80W-90
SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB
SHELL SPIRAX S3 AM 80W-90
SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB
SHELL SPIRAX S3 AS 80W-140
SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB
SHELL SPIRAX S4 AT 75W-90
SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB
SHELL SPIRAX S4 AX
SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB
SHELL SPIRAX S4 AX
SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB
SHELL SPIRAX S4 AX
SRS SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH, SALZBERGEN/DE
SRS GETRIEBEFLUID SML 80W-90
STATOIL LUBRICANTS, STOCKHOLM/SE
GEARWAY G5 80W-90
TEDEX S.A., PIASECZNO/PL
TEDEX SUPER GEAR OIL (TDL) SAE 80W-90
TEXSA DO BRASIL LTDA, UMUARAMA/PR/BR
TEXSA GEAR MULTI GL-5 85W140
TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR
ELF TRANSELF UNIVERSAL FE 80W-90
TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR
FINA PONTONIC MP 85W-140
TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR
TOTAL EP B 85W-140
TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR
TOTAL TRANSMISSION MDL 80W-90
TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR
TOTAL TRANSMISSION RS FE 80W-140
TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR
TOTAL TRANSMISSION RS FE 80W-90
TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR
TOTAL TRANSMISSION TM 85W-140
TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR
TOTAL TRANSMISSION XPM 80W-90
ZF FRIEDRICHSHAFEN AG, FRIEDRICHSHAFEN/DE
ZF-ECOFLUID X SAE 80W-90
Page 6
Continued
ZF Friedrichshafen AG / List of lubricants TE-ML 05, edition 01.04.2014
Lubricant class 05B
Gear oil
Viscosity grades: SAE 75W-90 / 75W-110 / 75W-140 / 80W-90 / 80W-110 / 80W-140 / 85W-90 / 85W-110 /
85W-140 / 90
Manufacturer (05B)
Trade name (05B)
ADDINOL LUBE OIL GMBH, LEUNA/DE
ADDINOL GETRIEBEÖL GH 75W-90 SL
ARAL AG, BOCHUM/DE
ARAL GETRIEBEÖL BS 75W-90
ARAL AG, BOCHUM/DE
ARAL GETRIEBEÖL SNA-C 75W-90
ARAL AG, BOCHUM/DE
ARAL GETRIEBEÖL SNA-E 75W-90
BASF SE, LUDWIGSHAFEN/DE
EMGARD RW-A, SAE 75W-90
BASF SE, LUDWIGSHAFEN/DE
EMGARD UAF 4209
BP PLC., LONDON/GB
BP ENERGEAR SHX 75W-90
BP PLC., LONDON/GB
BP ENERGEAR SHX-M 75W-90
BUCHER AG LANGENTHAL, LANGENTHAL/CH
MOTOREX PENTA TL SAE 75W90
BUCHER AG LANGENTHAL, LANGENTHAL/CH
UNISYNT ZX SAE 75W90
CASTROL LTD, LONDON/GB
CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90
CASTROL LTD, LONDON/GB
SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90
CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, MADRID/ES
CEPSA TRANSMISIONES EP FE+LD 75W-90
CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, MADRID/ES
MAN SUPER AXLE 3343
CHEVRON LUBRICANTS, SAN RAMON, CA/US
MULTIGEAR S 75W-90
CONDAT LUBRIFIANTS, CHASSE SUR RHONE/FR
GEAR TXS 75W90
DE OLIEBRON BV, ZWIJNDRECHT/NL
TOR UNI GEAR 75W110 LD
DE OLIEBRON BV, ZWIJNDRECHT/NL
TOR UNI GEAR LD 75W90
DEEP OIL TRADING COMPANY LLP, LONDON/GB
DRIVE RW FORCE S GL-5 75W-90
EXXONMOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VA/US
MOBIL DELVAC SYNTHETIC GEAR OIL 75W-90
EXXONMOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VA/US
MOBIL DELVAC SYNTHETIC GEAR OIL 80W-140
EXXONMOBIL CORPORATION, FAIRFAX, VA/US
MOBILUBE 1 SHC 75W-90
FABRIKA MAZIVA FAM AD, KRUEVAC/RS
MULTIHIPO 75W-90 SINT
FUCHS PETROLUB AG, MANNHEIM/DE
FUCHS TITAN CYTRAC HSY SAE 75W-90
FUCHS PETROLUB AG, MANNHEIM/DE
FUCHS TITAN CYTRAC RR SAE 75W-90
GAZPROMNEFT-LUBRICANTS, MOSCOW/RU
G-BOX GL-4/GL-5 75W-90
GEORG OEST MINERALÖLWERK GMBH & CO.KG, FREUDENSTADT/DE
OEST SYNTH GETRIEBEÖL SAE 75W-90
GRUPA LOTOS S.A., GDANSK/PL
TITANIS SUPER GL-5 75W/90
GULF OIL INTERNATIONAL, MUMBAI/IN
GULF SYNGEAR 75W-90
HUILES BERLIET S.A., SAINT-PRIEST/FR
RTO LONGEVIA TCX ECO 75W-90
IGOL FRANCE, AMIENS/FR
SYNTHEGEAR 75W-90
INA MAZIVA LTD., ZAGREB/HR
INA HIPENOL SHD 75W-90
KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANT, ANTWERP/NL
Q8 T 66 SAE 75W-110
KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANT, ANTWERP/NL
Q8 TRANS XGR 75W-140
KUWAIT PETROLEUM INTERNATIONAL LUBRICANT, ANTWERP/NL
Q8 TRANS XGS 75W-90
LIQUI MOLY GMBH, ULM/DE
LIQUI MOLY VOLLSYNTH. HYPOID GETRIEBEÖL TRUCK
LUKOIL LUBRICANTS AUSTRIA GMBH, VIENNA/AT
OMV GEAR OIL BSX SAE 75W-90
LUKOIL LUBRICANTS AUSTRIA GMBH, VIENNA/AT
OMV UNIGEAR S SAE 75W-90
MEGUIN GMBH & CO. KG, SAARLOUIS/DE
MEGOL GETRIEBEOEL TRUCK-SYNTH SAE 75W-90
MOTUL SA, AUBERVILLIERS/FR
MOTUL GEAR SYNTH TDL 75W-90
OMV PETROL OFISI A.S., ISTANBUL/TR
MAXIGEAR D 75W-90
OOO "LLK-INTERNATIONAL", MOSCOW/RU
LUKOIL TRANSMISSION HD TM-5 75W-90
OOO "LLK-INTERNATIONAL", MOSCOW/RU
LUKOIL TRANSMISSION TM-4/5 75W-90
PAKELO MOTOR OIL, SAN BONIFACIO (VR)/IT
GLOBAL MULTIGEAR TS SAE 75W/90
PANOLIN AG, MADETSWIL/CH
PANOLIN SUPER DUTY SYNTH 75W/140
PANOLIN AG, MADETSWIL/CH
PANOLIN SUPER DUTY SYNTH 75W/90
PETROGAL S.A., LISBOA/PT
GALP TRANSVEX TDL 75W90
PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY
TUTELA TRANSMISSION FE-AXLE (SAE 75W-90)
PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY
TUTELA TRANSMISSION STARGEAR AX-ED (SAE 75W-90)
PETRONAS LUBRICANTS INTERNATIONAL SDN BH, KUALA LUMPUR/MY
TUTELA TRANSMISSION X-ROAD (75W-140)
PHI OIL GMBH, ST. GEORGEN/AT
UNIGEAR GOLD 75W90
RAVENSBERGER SCHMIERSTOFFVERTRIEB GMBH, WERTHER/DE
RAVENOL TDG 75W-110
REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A, MADRID/ES
REPSOL CARTAGO FE LD 75W90
SASOL OIL, RANDBURG/ZA
SYN GEAR DIFFERENTIAL OIL 75W-90
SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB
SHELL SPIRAX S 75W-140
SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB
SHELL SPIRAX S6 AXME 75W-140
SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB
SHELL SPIRAX S6 AXME 75W-90
SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB
SHELL SPIRAX S6 AXME 75W-90
SHELL INTERNATIONAL PETROLEUM COMP. LTD, LONDON/GB
SHELL SPIRAX S6 AXME 75W-90
SINOPEC LUBRICANT COMPANY, BEIJING/CN
SINOPEC GREATWALL VT 75W/90
SRS SCHMIERSTOFF VERTRIEB GMBH, SALZBERGEN/DE
SRS GETRIEBEFLUID AFS
STATOIL LUBRICANTS, STOCKHOLM/SE
GEARWAY S5 75W-90
TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR
ELF TRANSELF SYNTHESE FE 75W-90
TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR
FINA PONTONIC FDL 75W-90
TOTAL LUBRIFIANTS S.A., NANTERRE/FR
TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W-90
VEEDOL INTERNATIONAL LIMITED, GLASGOW/GB
VEEDOL TRANSMISSION SYNTHETIC LD 75W-90
YACCO SAS, ST PIERRE LES ELBEUF/FR
BVX 1000 75W-90
Page 7
Continued
YORK LUBRICANTS - GINOUVES SAS, LA GARDE/FR
Page 8
ZF Friedrichshafen AG / List of lubricants TE-ML 05, edition 01.04.2014
YORK 896 75W90
Download

JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U