Ужичка гимназија
Ужице
Годишњи извештај рада
за школску 2010/11. годину
септембар 2010. године
Ужицe
1. САДРЖАЈ
2.УВОД.........................................................................................................................................1
2.1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА ......................................................................................1
2.2 ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА ВЕРИФИКОВАНА....................3
3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА.............. .......................3
3.1.Опште стање школе............................................................................................................3
3.1.1. Општи подаци о школи.............................................................................................3
3.1.2. Просторни услови рада..............................................................................................3
3.2.ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ................................................................................................5
3.2.1. Опрема-намештај и опремљеност наставним, техничким и другим
средствима............................................................................................................5
3.2.2. Службени аутомобили и друга возила ....................................................................5
3.3. ПЛАН УНАПРЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА РАДА..........5
4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА.............................................................................................6
4.1. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ И ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА....................................................6
4.2.НАСТАВНИ КАДАР.........................................................................................................7
4.3 СТРУЧНИ САРАДНИЦИ.................................................................................................9
4.4.САРАДНИЦИ – РАДНИЦИ АНГАЖОВАНИ ИЗ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
ПО УГОВОРУ О ИЗВОЂЕЊУ
НАСТАВЕ.................................................................................10
4.5.ВАННАСТАВНИ КАДАР .............................................................................................10
5. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ...................................11
5.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА .............................................................11
5.1.1 Бројно стање ученика по подручјима рада, образовним профилима..................11
5.1.2. Бројно стање ученика према страним језицима који се изучавају у школи .....12
5.1.3. Ванредни ученици...................................................................................................13
2
5.1.4. Путовање ученика до школе...................................................................................13
5.2. РИТАМ РАДА...............................................................................................................13
5.2.1. Распоред звоњења у школи....................................................................................13
5.2.2. Распоред смена........................................................................................................14
5.2.3. Дан школе................................................................................................................14
5.3. ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА ...............14
5.4. СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И
СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ..................................................14
5.4.1. Присуство наставника акредитованим програмима са бројем часова .............17
5.5. ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ТЕОРИЈСКЕ, ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ И
ВЕЖБИ..............................................................................................................................18
5.5.1 Блок настава ............................................................................................................19
5.5.2 Годишњи фонд часова који се јавља због поделе одељења на групе.................19
5.6. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ФАКУЛТАТИВНЕ АКТИВНОСТИ-број група и ученика
5.6.1.Изборни предмети........................................................................................................20
5.6.2 Факултативне активности ......................................................................................21
5.6.3. Успех по смеровима и разредима ….....................................................................21
5.6.4. Средња оцена по предметима ................................................................................22
5.6.5. Средња оцена разреда и школе ..............................................................................23
5.6.6. Такмичења у школској 2009/10.години..................................................................23
5.6.ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА У СПЕЦИЈАЛНИМ ОДЕЉЕЊИМ............................29
5.7.ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ...................29
5.8.ИСПИТНИ РОКОВИ И ПРИПРЕМНИ РАД ...............................................................29
5.10. РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ....30
5.10.1. Распоред часова редовне наставе...............................................................................30
5.10.2. Извештај о раду секција..............................................................................................30
5.10.3. Извештај о реализацији допунске наставе................................................................31
3
5.10.4. Извештај о реализацији додатне наставе..................................................................31
5.11. ОГЛЕДИ У ШКОЛИ .....................................................................................................32
5.11.1. Тимова за праћење огледа ..........................................................................................32
5.11.2 Екстерни и интерни носиоци промена .....................................................................32
5.12. ИЗВОЂЕЊЕ УЧЕНИЧКЕ ПРАКСЕ У ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ...332
5.13. ПРОШИРЕНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ ......................................................................32
6. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И
САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ................................................................................33
6.1. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА............................................................33
6.1.1. Извештај о раду наставничког већа............................................................................33
6.1.2. Извештај о раду одељењских већа ...........................................................................37
6.1.2.1. Извештај о раду одељењског већа ПРВОГ разреда.............................................37
6.1.2.2. Извештај о раду одељењског већа ДРУГОГ разреда...........................................37
6.1.2.3. Извештај о раду одељењског већа ТРЕЋЕГ разред.............................................38
6.1.2.4. Извештај о раду одељењског већа ЧЕТВРТОГ разреда......................................38
6.1.3. Извештаји о раду стручних већа................................................................................39
6.1.4. Извештај о реализацији програма рада стручног актива за развојно планирање.49
6.1.5. Извештај о реализацији програма рада педагошког колегијума ...........................49
6.1.6. Извештај о програму рада стручних сарадника школе............................................55
6.1.6.1.
6.1.6.2.
Извештај о раду школског педагога.............................................................56
Извештај о раду библиотекара......................................................................58
6.2. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА..................................................59
6.2.1. Извештај о реализацији програма рада директора школе............................60
6.2.2. Извештај рада помоћника директора школе .................................................60
4
6.3. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ УПРАВНИХ ОРГАНА ..........................................................60
6.3.1. Извештај о раду Школски одбор......................................................................60
7. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА..............................61
8. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ.....................63
8.1. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СЕКЦИЈА .................................................................................63
8.2 ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА ............................................71
8.3 ИЗВЕШТАЈ О ПРОГРАМУ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ .....................................72
8.3.3. Извештај о раду ученичког парламента ...............................................................73
8.3.2. Ђачка задруга...........................................................................................................73
8.4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ЕКСКУРЗИЈАМА УЧЕНИКА ...........................74
9. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕБНИМ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА.........................................................................................................................................75
9.1 ИЗВЕШТАЈ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА........................................................................................................................................75
9.2. ПРОГРАМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ...........................................................................75
9.2.ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛИМ
ПРОГРАМИМА....................................................................................79
9.2.1. Извештај о програму професионалне оријентације ..................................................79
9.2.2. Извештај о програму здравствене превенције............................................................80
9.3. ТИМОВИ У ШКОЛИ .......................................................................................................81
9.3.1. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања..............81
9.3.2. Стручни актив за развојно планирање..............................................................82
9.3.3. Тим за вршњачку медијацију.............................................................................82
9.3.4. Тим за самовредновање и вредновање рада школе.........................................82
9.3.5. Тима за ажурирање сајта и информатичку подршку.......................................82
9.3.6. Тим за културну и јавну делатност....................................................................82
9.3.7. Тим за инклузивно образовање .........................................................................83
5
9.4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРОЈЕКТИМА У ШКОЛИ ...................................83
10. ИЗВЕШТАЈИ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ..........................................................84
10.1. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ НАСТАВНИКА ............................84
10.2. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ДИРЕКТОРА..................................84
11. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ.............................87
11.1.САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА ...................................................................................87
11.1.1.Савет родитеља...................................................................................................88
11.1.2. Извештај о раду Савета родитеља ...................................................................88
11.1.3.Родитељски састанци.........................................................................................89
11.2. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ ...........................................................89
12. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ...............94
13. ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ................................................................................................94
14. САМОВРЕДНОВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ.........................................96
6
2. УВОД
2.1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА
А. Закони и важећа подзаконска акта по којима Школа ради:
1. Закон о основама система образовања и васпитања, "Службени гласник РС"
бр.72/09, а ступио је на снагу 11.9.2009. године;
2. Закон о уџбеницима и другим наставним средствима, "Службени гласник РС", бр.
29/93 и 62/06
3. Закон о средњој школи, "Службени гласник РС", бр. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96,
23/2002, 25/2002 и 62/2003;
4. Закон о уџбеницима и другим наставним средствима, "Службени гласник РС", бр.
29/93 и 62/06
5. Правнилник о цени услуга средње школе, "Службени гласник РС", бр. 35/93 и
уредба од 11.5.2005. године
6. Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и
домовима, "Службени гласник РС" бр. 86/05;
7. Правилник о упису ученика у средњу школу, "Службени гласник РС", бр. 45/04,
1/05;
8. Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску
2009/2010. годину, "Службени гласник РС - Просветни гласник" број
5/2007;
9. Правилник о јавним исправама за средњу школу, "Службени гласник РС", бр.31/06;
10. Правилник о садржају и начину вођења евиденције у средњој школи, "Службени
гласник РС", бр. 59/92, 30/93, 19/96, 53/99, 40/02;
11. Уредба о измени садржаја образаца јавних исправа, "Службени гласник РС", бр,
19/03;
12. Правилник о стручно-педагошком надзору, "Службени гласник РС", бр.19/07;
13. Правилник о педагошкој норми свих облика образовно-васпитног рада
наставника и стручних сарадника у средњој школи, "Службени гласник РС Просветни гласник" број 1/92, 23/97 и 2/2000;
14. Правилник о оцењивању ученика у средњој школи, "Службени гласник РС", број
33/99 и "Службени гласник РС - Просветни гласник" бр. 3/03;
15. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама,
"Службени гласник РС" бр. 37/93;
7
16. Уредба о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног
предмета у основној и средњој школи, "Службени гласник РС", бр.46/01;
17. Правилник о садржају и начину вођења евиденције у средњој школи, „Службени
гласник РС“, бр. 59/92, 30/93, 19/96, 53/99, 40/02;
18. Правилник о наставном плану и програму за гимназије, “Службени гласник СРС
– Просветни гласник“, број 5/90 и Просветни гласник
3/91,3/92,17/93,2/94,2/95,8/95,23/97,2/02,5/03,10/03,11/04,18/04,24/04,3/05,11/05,2/06,6/06,12
/06.
19. Уредба о измени садржаја образаца јавних исправа, „Службени гласник РС“,
бр.19/03;
20. Правилник о дипломама за изузетан успех ученика у средњим школама,
„Службени гласник РС“ бр.37/93;
21. Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње
школе, „Просветни гласник“ бр. 6/03, 23/04 и 9/05;
22. Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и сарадника
у настави у , “Службени гласник СРС –Просветни гласник“, број 5/90 " - Просветни
гласник" број 5/91, 1/92, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 4/99,3/03,4/04,11/04,5/05 и 1/07
23. Правилник о програму рада стручних сарадника у средњој школи, "Службени
гласник РС - Просветни гласник" бр. 1/93;
24. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника,
васпитача и стручних сарадника, "Службени гласник РС" бр. 14/04 и 56/05;
25. Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника,
"Службени гласник РС" бр. 22/05;
26. Правилник о полагању стручног испита за секретара установе, "Службени гласник
РС" бр.73/04, 106/03 и 20/04;
27. Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању за школску
2009/2010. годину, Завод за унапређење образовања и васпитања, Центар за
професионални развој запослених;
28. Стручно упутство о организовању такмичења и смотри ученика средњих школа,
Министар просвете и спорта, у Београду, 21.2.2006. године, Број 611-00-000096/2006-03;
"Службени гласник РС - Просветни гласник" бр. 10/07;
30. Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља,
зллостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама
31. Правилник о измени правилника о наставном плану и програму за гимназију
Слуѕбени гласник РС, Просветни гласник бр. 1/2009.
8
32. Акциони план за вредновања кључне области
33. И други закони и прописи донети у складу са релевантним законима.
Б. Општи акти школе:
- Статут
- Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика,
- Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика
- Правилник о организацији и остваривању образовно-васпитне делатности путем
полагања испита у Ужичкој гимназији,
- Правилник о безбедности и здравља на раду,
- Правила понашања ученика,запослених и родитеља ученика
- Правилник о вршењу пописа имовине и обавеза
- Правилник о заштити од пожара
- Правилник о систематизацији радниг места
- Пословник о раду Школског одбора,
- Пословник о раду Савета родитеља
- Школски развојни план
2.2 ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ШКОЛА ВЕРИФИКОВАНА
Ужичка гимназија је верификовна за остваривање наставног плана и програма гимназије
друштвено-језичког и природно-математичког смера.Број решења је 022-05-172/93-03 од
14.03.1994.године.
3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА
3.1.Опште стање школе
Ужичка гимназија остварује образовно – васпитни рад у делу зграде који је физичком
поделом припао Гимназији. Просторије у којима се обавља наставни процес, ваннаставне
и факултативне активности одговарају нормативу школског простора.
3.1.1. Општи подаци о школи
Назив школе – Ужичка гимназија
Адреса: Трг Светог Саве бр.6, Ужице
Број телефона: 031/513-140; 031/510-596 (наставничка канцеларија);
9
031/513-458 (директор); Број факса: 513-140;
Сајт школе: www.uzickagimnazija.edu.rs
E-aдреса: uzickagimnazija@ptt.rs
3.1.2. Просторни услови рада
А) Петнаест учионица опремљених за наставу појединих предмета:
- српски језик и књижевност – 2 учионице површине 56 m 2 и 78 m 2 ,
- математика – две учионице површине 70 m 2 и 78 m 2 ,
- страни језици-2 учионице површине 64 m2 и 52,2 m2 и кабинет за професоре површине 19
m2,
- историја – 1 учионица површине 56 m 2 и кабинет за професоре површине 19 m 2
- географија – 1 учионица површине 44 m 2 ,
- музичка и ликовна култура – 1 учионица површине 77 m 2
-друштвене науке – једна учионица површине 50,02 m 2
-хемија- једна учионица 78 m 2 ,
-три учионице за групни рад површине 30,49 m 2 ; 29,13 m 2 и 21,70 m 2
-амфитеатар са пратећом просторијом- површина 116,68 m 2 и 17,22 m 2 ,
Специјализоване учионице и лабараторије:
- рачунарство и информатика – 2 учионице површине 59,56 m 2 и 61,54 m 2 ,
- физика – 1 учионица површине 79 m 2 , просторија за вежбе површине 26 m 2 и кабинет
за професоре површине 12 m 2 ,
- биологија – 1 учионица површине 50 m 2 и остава површине 17 m 2 ,
- лабораторија хемије са оставом 58 m 2 и 21 m 2 .
В) Фискултурне сале:
- велика фискултурна сала са свлачионицама, мокрим чворовима и кабинетом за
професоре укупне површине 570 m 2 ,
- мала фискултурна сала са свлачионицама укупне површине 180 m 2 .
10
Г) Остале просторије:
- библиотека – површине 56 m 2 ,
-читаоница- површине 45 m 2 ,
- канцеларија секретара 23 m 2 ,
-канцеларија педагога- површине 16 m 2 ,
- канцеларија рачуноводства површине 23 m 2 ,
- канцеларија директора површине 54 m 2 ,
- наставничка канцеларија површине 75 m 2 ,
-чајна кухиња- површине 15 m 2 ,
- две просторије за домара школе укупне површине 15 m 2 ,
- радионица површине 30 m 2 ,
- котларница са пратећим просторијама: 2 просторије за школску архиву укупне површине
12 m 2 .
Школа користи двориште величине 500 m 2 које је преуређено у спортске терене за
кошарку и одбојку и користи се за извођење наставе физичког васпитања.
3.2. ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ
3.2.1. Опрема-намештај и опремљеност наставним, техничким
и другим средствима
Проценат опремљеност наставним средствима и дидактичким материјалом је
задовољавајући и износи просечно око 87%.
У односу на захтеве норматива за гимназије проценат опремљености по предметима је
следећи:
Р.
Наставани предмет
б.
Проценат
опремљености
1.
Српски језик и књижевност
90%
2.
Први и други страни језик
90%
3.
Латински језик
90%
11
4.
Устав и права грађана
80%
5.
Социологија
80%
6.
Психологија
80%
7.
Филозофија
80%
8.
Историја
90%
9.
Географија
90%
10. Биологија
90%
11. Математика
90%
12. Физика
80%
13. Хемија
90%
14. Рачунарство
90%
15. Музичка култура
90%
16. Ликовна култура
90%
17. Физичко васпитање
90%
3.2.2. Службени аутомобили и друга возила
Школа нема службено возило.
3.3. ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ МАТЕРИЈАЛНО – ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА
РАДА
У овој години основна активност на унапређењу материјално-техничких услова рада била
је усмерена на завршетак санирања крова велике фискултурне сале и измену пода.
Наведени радови су завршен до краја школске године.
Планирана адаптација лабораторије за хемију у једну мултидисциплинарну
лабораторију, коју би за своје потребе осим хемичара користили физичари и биолози због
недостатка финансијских средстава је поново померена за наредну школску годину.
Набавка лектире, стручних књига, енциклопедија, речника и видео записа за
наставу: српског језика, страних језика, психологије, социологије и филозофије , као и
карата и стручне литературе за наставу историје и географије реализована је у складу са
расположивим сопственим средствима и представља текућу активности. Део наведених
средстава је добијен од спонзора.
Део старог школског намештаја, поправка опреме и справа за фискултурне сале и
куповина лопти за наставу физичког васпитања, делимично је реализована у оквиру
12
редовног одржавања и обнављања опреме и потрoшних средстава у складу са
материјалном могућности школе.Део наведених средстава је добијен од спонзора.
Време
Место
Начин
Носиоци
Реализација
планираног
Прво
Санација крова
полугодиште велике фискултурне
сале
Средствима
локалне
заједнице
Директор,
Школски одбор,
професори
физичког
васпитања
Радови
реализовани
Друго
Замена пода у
полугодиште великој фискултурнј
сали
Средствима
локалне
заједнице
Директор,
Школски одбор,
професори
физичког
васпитања
Радови
реализовани
Током целе
школске
године
Опремање
Средствима
мултидисциплинарне спонзора
лабораторије за
хемију, физику и
биологију
Директор,
професори
хемије, физике и
биологије
Пројекат није
реализован
Током целе
школске
године
Набавка стручне
литературе за
библиотеку: књиге,
компакт дискови...
Директор и
библиотекари
Делимично
реализован
пројекат
Средствима
из буџета
школе
4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
4.1. ДИРЕКТОР ШКОЛЕ И ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА
Име и презиме
Врста стр.
Спреме
%
Год.
радног
стажа
Лиценца
Павловић Живојин дипломирани
физичар
29
ДА
-
Славко Маркоивћ
33
ДА
80% библиотека
професор
заштите и
одбране
13
Ангажовања на другим
пословиа у школи и
којим
Врста стр.
Спреме
Предмети
који предаје
Лиценца
%ангажо.
у школи
%ангажов
ања у
другој
школи
(којој)
1.
Даниловић
Гордана
проф. српског
језика и књиж
српски језик
22
ДА
100%
неодређено
-
2.
Смиљанић
Љиљана
проф. српског
језика и књиж
српски језик
17
ДА
100%
неодређено
-
3.
Марјановић
Ружица
проф. српског
језика и књиж
српски језик
15
ДА
100%
неодређено
-
4.
Благојевић
Мирјана
проф. српског
језика и књиж
српски језик,
библиотека
15
ДА
70%
неодређено
30% Техничка
“Р.Љубичић“
5.
Вранешевић
Перка
проф. српског
језика и књиж
српски језик
15
ДА
100%
неодређено
-
6.
Грујичић
проф. српског
језика и књиж
српски језик
11
ДА
100%
неодређено
-
Р.б.
Име и
презиме
Год.рад.с
тажа
4.2.НАСТАВНИ КАДАР
Биљана
7.
Никачевић
Душанка
проф. енглес.
Језика
енглески језик 37
ДА
100%
неодређено
-
8.
Демировић
Невенка
проф. енглес.
Језика
енглески језик 8
ДА
80%
неодређено
20% Музичка
школа
9.
Гавриловић
Светлана
проф. енглес.
Језика
енглески језик 21
ДА
100%
неодређено
-
10.
Скорковић
Бранкица
проф. енглес.
језика
енглески језик 7
ДА
100%
неодређено
на породиљ.
одсуству
11.
Грујичић
Слађана
проф. енглес.
језика
енглески језик 2
НЕ
100% одређено
12.
Јеремић
Гордана
проф. руског
језика
руски језик
25
ДА
100%
неодређено
Одлазак у
пензију
13.
Мијаиловић
Душко
проф. руског
језика
руски језик
8
ДА
33%
неодређено
Медицинска
школа
14.
Вукић
проф. руског
језика
руски језик
14
ДА
100%
неодређено
67% ОШ
„Стари град“
Бранка
14
15.
Весовић
Борка
проф. францу. француски
језика
језик
19
ДА
100%
неодређено
-
16.
Пејовић
Добрина
проф. францу. француски
језика
језик
12
ДА
33%
неодређено
67%
Медицинска
школа
17.
Тодоровић
Маријана
апсолвент
Филолошког
факултета
француски
језик
1
НЕ
10% одређено
18.
Ристовић
Јелена
Дип.класични
филолог
Латински
језик
3
НЕ
100%
неодређено
19.
Јосиповић
Божана
апсолвент
Филолошког
факултета
Латински
језик
18
НЕ
100% одређено
20.
Пејчић
Владимир
проф.
физичке
културе
физичко
васпитање
33
ДА
100%
неодређено
-
21.
Ковачевић
Горан
проф.
физичке
културе
физичко
васпитање
26
ДА
100%
неодређено
-
22.
Кнежевић
Светлана
проф.
физичке
културе
физичко
васпитање
грађанско в.
14
ДА
50%
неодређено
50% Економска
школа
23.
Симовић
Вукадин
проф.
физичке
културе
физичко
васпитање
грађанско в.
14
ДА
90% одређено,
10%
неодређено)
-
24.
Жупић
Зоран
проф. музичке музичка
културе
култура
22
ДА
100%
неодређено
-
25.
Спаловић
Биљана
дипломирани
историчар
уметности
ликовна
култура
19
ДА
90%
неодређено
10% Економска
школа
26.
Миловановић
Светлана
проф.
историчар
историја
грађ. васп.
2
НЕ
85%
неодређено
27.
Папић
Јадранка
проф.
историје
историја
32
ДА
100%
неодређено
-
28.
Илић
Душица
проф.
историје
историја
18
ДА
100%
неодређено
-
15
на породиљ.
одсуству
проф.
географије
географија
29
ДА
100%
неодређено
-
Галечић
Мирјана
проф.
географије
географија
грађ.вас.
14
ДА
100%
-
31.
Шаренац
Милован
проф.
математичар
математика
33
ДА
100%
неодређено
-
32.
Суботић
Слободан
проф.
математичар
математика
27
ДА
100%
неодређено
-
33.
Живанић
Славка
проф.
математичар
математика
29
ДА
100%
неодређено
-
34.
Јелисавчић
Милена
проф.
математичар
математика
рачунарство
26
ДА
100%
неодређено
-
35.
Станковић
Марија
проф.
математичар
математика
рачунарство
19
ДА
100%
неодређено
-
36.
Аћимовић
Милијана
дипл.
инжењер
организације
за информа.
системе
рачунарство и
информатика
13
ДА
100%
неодређено
-
37.
Цвијетић
Дејан
дипломирани
математичар
рачунарство и
информат.
9
ДА
100%
неодређено
-
38.
Тубић
Рајко
дипломирани
математичар
математика
33
ДА
100%
неодређено
-
39.
Милошевић
Мирјана
дипл.
машински
инжењер
Рачунарс. и
информатика
17
ДА
45%
неодређено
55% ОШ
„Стари Град“
40.
Томић
Вукашин
проф. физике
физика
5
НЕ
100% одређено
-
41.
Ћојбашић
Радијана
дипломирани
физичар
физика
35
ДА
100%
неодређено
Одлазак у
пензију
42.
Јевђовић
Снежана
дипломирани
физичар
физика
18
ДА
100%
неодређено
-
43.
Васовић
Цмиљка
дипломирани
физичар
физика
8
ДА
100%
неодређено
-
29.
Фемић
Велимир
30.
16
неодређено
44.
Селаковић
Драгица
проф. хемије
хемија
12
ДА
100%
неодређено
-
45.
Вељовић
Славица
дипломирани
хемичар
хемија
12
ДА
100%
неодређено
-
46.
Станојевић
Саша
дипломирани
биолог
Биологија
19
ДА
100%
неодређено
-
47.
Ристовић
Душица
дипломирани
биолог
Биологија
10
ДА
30%
неодређено
30% Економска
школа, 10%
Уметничка
школа
48.
Зарић
дипломирани
биолог
Биологија
17
ДА
100%
неодређено
-
Милица
49.
Златић Соња
проф.
филозофије
Филозофија
2
НЕ
100%
неодређено
50.
Стељић
Милунка
дипломирани
филозоф
Филозофија
Грађ.васп.
7
ДА
60%
неодређено
40% Економска
школа
51.
Јевтић
Бранка
дипломирани
социолог
Социолог.
29
ДА
100%
неодређено
мировање
радног стажа
Илић Борис
дипломирани
социолог
Социолог.
1
НЕ
100% одређено
Ђурић
Драгана
дипломирани
психолог
психологија
ДА
50%
неодређено
54.
Панић Јован
вероучитељ
Верска
настава
2
НЕ
10% одређено
55.
Босић Иван
дипломирани
теолог
Верска
настава
2
НЕ
20% одређено
52.
53.
устав и права
грађана
устав и права
грађана
21
17
50%
Медицинска
школа
4.3. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Лиценц
а
%
%
ангажова
ња у
школи
Ангажов.
другој
школи
14
ДА
100
-
Библиоте
кар
15
ДА
50
30
Техничка
школа
проф. одбране Библиоте
и заштите
кар
26
ДА
50
-
Име и
презиме
Врста стр.
Спреме
Послови
Године
на којима радног
ради
стажа
Станковић
Емилија
дипломирани
педагог
пегагог
Благојевић
Мирјана
проф. српског
јез.и
књижевности
Марковић
Славко
4.4. САРАДНИЦИ – РАДНИЦИ АНГАЖОВАНИ ИЗ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ПО
УГОВОРУ О ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ
Немамо.
4.5. ВАННАСТАВНИ КАДАР
Име и презиме
%
%
ангажовања у
школи
Ангажов.
другој
школи
ДА
100%
неодређено
-
34
ДА
50%
неодређено
Одлазак у
пензију
-
НЕ
50%
неодређено
шеф
рачунов.
16
ДА
100%
неодређено
-
домар
36
-
100%
неодређено
-
Врста стр.
Спреме
Послови на
којима ради
Године Лиц
радног енц
стажа а
Јањић
Миланка
висока дипл.
правник
секретар
21
Марковић
Десанка
виша
економиста
админ. фин.
радник
Веизовић
Дејан
економиста
Пенезић
Слађенка
виша
економиста
Маслаћ
Мирослав
v степен вкв
радник
18
Ковачевић
Слободан
КВ радник
маш.струке
ложач
19
-
50%
неодређено
50%
Економска
школа
Ђурић
Драгана
основна
хигијеничар
13
-
100%
неодређено
-
Словић
Милица
основна
хигијеничар
23
-
100%
неодређено
-
Пјевић
Милица
основна
хигијеничар
22
-
100%
неодређено
Одлазак у
пензију
Миловановић
Снежана
средња
угоститељск
и техничар
основна
хигијеничар
-
-
100%
неодређено
хигијеничар
22
-
100%
неодређено
-
Перић
Миљана
основна
хигијеничар
18
-
100%
неодређено
-
Бошњаковић
Мирјана
основна
хигијеничар
17
-
100%
неодређено
-
Арсић
Миланка
основна
хигијеничар
18
-
100%
неодређено
-
Ковачевић
Надежда
5. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА ШКОЛЕ
5.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА
5.1.1 Бројно стање ученика по подручјима рада, образовним профилима
Подручје
рада
Смер
друштвено- језички
смер
Разред и
одељење
Број
ученика
I1
31
I2
30
I3
32
Is
29
II 1
32
гимназија
19
природно –
математички смер
укпно
2 смера
II 2
32
II 3
32
III 1
31
III 2
31
III 3
31
IV 1
30
IV 2
30
IV 3
27
I4
29
I5
31
I6
30
II 4
30
II 5
32
II 6
30
III 4
31
III 5
30
III 6
29
IV 4
31
IV 5
28
IV 6
31
25
одељења
762
ученика
У Ужичкој гимназији нема ученика којима је потребна додатна подршка.
20
5.1.2. Бројно стање ученика према страним језицима који се изучавају у школи
Образовн
и
профил:
друштвен
ојезички
смер
природно
–
математи
чки смер
Разред
и
одеље
ње
Број ученика
Енглеск
и језик
Енглески
језик
Француск Француски Руски
и језик
језик
језик
Руски
језик
ПРВИ
ДРУГИ
ПРВИ
ДРУГИ
ДРУГИ
ПРВИ
I1
31
31
I2
30
30
I3
32
32
Is
29
29
II 1
32
32
II 2
32
32
II 3
32
32
III 1
31
31
III 2
31
31
III 3
31
29
IV 1
30
30
IV 2
30
30
IV 3
27
27
I4
29
I5
31
31
I6
30
30
II 4
30
30
II 5
32
1
31
II 6
30
1
30
21
2
III 4
31
31
III 5
30
30
III 6
29
29
IV 4
31
31
IV 5
28
28
IV 6
31
31
5.1.3. Ванредни ученици
Р.б.
Ванредни
ученици
Разред
Број ученика
Друштвенојезички смер
Природно
математички
смер
Укупно
1.
Први разред
-
-
-
2.
Други разред
-
-
-
3.
Трећи разред
-
1
1
4.
Четврти разред
2
3
5
2
4
6
Укупно
5.1.4. Путовање ученика до школе
Број ученика који путују у једном правцу
РАЗРЕД
3 – 5 км
6 - 10 км
Преко 10 км
Први
4
14
12
Други
4
18
15
Трећи
1
12
13
Четврти
2
21
11
УКУПНО
11
65
51
22
5.2. РИТАМ РАДА
5.2.1. Распоред звоњења у школи
Преподневна смена
Поподневна смена
1. час 730-815
1. час 1345-1430
2. час 820-905
2. час 1435-1520
велики одмор 905-930
велики одмор 15 20 -15 40
3. час 930-1015
3. час 1540-1625
4. час 1020-1105
4. час 1630-1715
велики одмор 11 05-1115
велики одмор 17 15-1725
5. час 1115-1200
5. час 1725-1810
6. час 1205-1250
6. час 1815-1900
7. час 1255-1340
7. час 1905-1950
5.2.2. Распоред смена
Гимназија је од школске 1994/95. године прешла на рад у две смене у току једног
дана. Први и трећи разреди имају наставу у једној смени, а други и четврти су у супротној
смени. Смена се мења месечно, а промена се врши у недељи у којој има више дана
наредног месеца. Школска година почиње тако што се настава у првом и трећем разреду
одвија у поподневној смени, а у другом и четвртом у преподневној смени.
Први час у преподневној смени почиње у 730, а седми се завршава у 1340. У другој,
поподневној, смени први час почиње у 1345 сати, а седми се завршава у 19 50 сати.
5.2.3. Дан школе
Дан школе обележен је 14. октобра 2010. године.
5.3. ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ И ОСТАЛА ЗАДУЖЕЊА
Ре
д.б Наставник
р.
1
Весовић Борка
Одељењски
старешина у
одељењу
I1
Наставни
предмет
Француски
језик
23
Одељења у којима наставници
реализују наставу
Друштвенојезички смер
I1,2,3 II1,2,3 III1,2,3
Природноматемати. смер
2
3
Мирјана
Галечић
Биљана
Спаловић
I2
I3
Географија
I1,2,S II1,2,3
Грађанско
васпитање
II1,2
Ликовна
култура
I1,2,3
II1,2,3
II4,5,6
I4,5,6
III1,2,3 IV1,2,3
II4,5,6
I4,5,6 II4,5,6
4
Милица Зарић
I4
Биологија
I3 II1,2,3
5
Милена
Јелисавчић
I5
Математика
I1,2,S
Рачунарство и
информатика
I1,3
I4,6
Математика
математика
I3,6 I6
I3,6 I6
III5,6
6
7
8
9
10
Милован
Шаренац
I6
Демировић
Невенка
Is
Милијана
Аћимовић
II 1
Владимир
Пејчић
II 2
Ружица
Марјановић
II 3
Слободан
11. Суботић
Рајко Тубић
12.
Гордана
13. Даниловић
Цвијетић Дејан
14.
Енглески јез.
IS IV2, 3
IV6
Рачунар. и
информатика
II1,2,3
II4,5,6
IV1,2,3
IV4,5,6
Физичко
васпитање
II1,2,3,4,5
II3,4,5
Српски језик и
књижев.
II3 IV4
II 4
Математика
II 5
Математика
II 6
Српски језик и
књижев.
III 1
Рачунар. и
информатика
24
II5
III5,6 IV4
II1,2 IV1,2
II4 IV4
II3, IV3
II5,6 IV5
IV1
II4,6 IV5,6
I1,2,3
I4,5,6
III1,2,3
III4,5,6
Грујичић
15. Биљана
III 2
Српски језик и
књижев.
III 3
Историја
Никачевић
17. Душанка
III 4
Енглески
језика
Јевђовић
18. Снежана
III 5
Физика
Селаковић
19. Драгица
III 6
Папић Јадранка
16.
Илић Душица
20.
I1,2 III2,3
I1,2 III1,2,3
I1,2 III4,5,6
III1,2,3
III3,4,5
I4,5,6
I1,2,3,S
III4,5,6
Хемија
I1,4,5,6
I1,2,3,S
III4,5,6
IV 1
Историја
II1,2,3
IV1,2,3
II4,5,6
Физичко в.
Is IV1,2,3
IV3,4,5
Грађанско в.
Is IV1,2,3 III5,6
IV3,4,5 III5,6
II1,2 IV2,3
21. Симовић
Вукадин
IV 2
Смиљанић
22. Љиљана
IV 3
Српски језик и
књижев.
Вељовић
23. Славица
IV 4
Хемија
Станојевић
24. Саша
IV 5
Биологија
25. Станковић
Марија
IV 6
Математка
Рачунарство и
информатика
II1,2,3,4
II4,5,6 IV4,5,6
IS , III1,3,
IV4,5,6
IV6
II1,2,3
II4,5,6 IV4,5,6
IV1,2,3
26. Благојевић
Мирјана
27
Перка
Вранешевић
28. Светлана
Српски језик
Is III1
школски
библиотекар
Српски језик
Енглески језик
25
I3,4
I1,2 ,3
I5,6 III4
I
I4,5,6
III6 IV4,5
Гавриловић
29. Скорковић
Бранкица
30. Грујичић
Слађана
Енглески језик
од 16.5.2011.
II4,5,6
II1,2,3,4,5,6 IV1
до 16.5.2011.
Енглески језик
II1,2,3 IV1
31. Вукић Бранка
Руски језик
32. Душко
Мијаиловић
Руски језик
33. Пејовић
Добрина
Француски
језик
IV1,2,3
34. Тодоровић
Маријана
Француски
језик
IS
35. Јосиповић
Божана
Латински језик
36. Ђурић Драгана
37. Соња Златић
II4,5,6 III4,5,6
IV4,5,6
I4,5,6
I1,2,3,4,5,6 II1,2,3
I4,5,6
Психологија
II1,2,3
II4,5,6
Филозофија
III1,2,3,4,5,6
III4,5,6
IV1,2,3
38. Стељић
Милунка
39. Борис Илић
Филозофија
IV4,5,6
Грађанско
васпитање
III1,2,3
Социологија
IV1,2,3
Устав и права
грађ.
IV1,2,3
40. Живанић
Славка
Математика
41. Милошевић
Мирјана
Рачунарство
26
II5,6
III4
IV4,5,6
IV4,5,6
I1 III1,2,3
I4 III4
I2,S III1,2,3
I5 III4,5,6
42. Душица
Ристовић
Биологија
43. Цмиљка
Васовић
Физика
44. Томић
Вукашин
Физика
45. Фемић
Велимир
Географија
46. Миловановић
Светлана
Историја
I1,2
III2,3
17.1.2011.
IV4,5,6
IV1,2,3
II1,2,3 III1,2,3
II4,5,6
I4,5,6 III4,5,6
I3, III1,2,3
грађанско
васпитање
I3,S
I1,3,
I4,5,6
I4,5, II4,5
47. Ковачевић
Горан
Физичко
васпитање
I1,2,3 III3
I4,5,6 III4,5,6
48. Кнежевић
Светлана
Физичко в.
III1,2
II6 IV6
49. Жупић Зоран
Музичка
култура
I1,2,3 II1,2,3,
III1,2,3 IV1,2,3
I4,5,6 II4,5,6
50. Босић Иван
Верска настава
I1,2,3,II1,2,3, IV1,2,3
51. Панић Јован
Верска настава
27
III1,2,3
I4,5,6, II4,5,6,
III4,5,6, IV4,5,6
5.4.2. Присуство наставника акредитованим програмима са бројем часова
Р.б
р
Име и презиме
Врста стр. спреме
Број сати за школску
2010/11. годину
Обавезни
Изборни
44
1.
Живојин Павловић
Директор школе
24
2.
Даниловић Гордана
проф. српског јез. и књиж
24
3.
Смиљанић Љиљана
проф. српског јез. и књиж
24
4.
Марјановић Ружица
проф. српског јез. и књиж
-
5.
Благојевић Мирјана
проф. српског јез. и књиж
24
6.
Вранешевић Перка
проф. српског јез. и књиж
24
7.
Грујичић Биљана
проф. српског јез. и књиж
24
20
8.
Никачевић Душанка
проф. енглес. језика
16
18
9.
Демировић Невенка
проф. енглес. jезика
8
24
10.
Гавриловић Светлана
проф. енглес. Језика
15
65
11.
Грујичић Слађана
проф. енглес. језика - при
-
8
12.
Скорковић Бранкица
проф. енглес. Језика
На прородиљ. одсуству
13.
Вукић Бранка
проф. руског језика
24
-
14.
Мијаиловић Душко
проф. руског језика
24
-
15.
Весовић Борка
проф. францу. Језика
22
-
16.
Пејовић Добрина
проф. францу. Језика
-
-
17.
Ристовић Јелена
проф. латинског језик
На прородиљ.одсуству
18.
Пејчић Владимир
проф. физичког васп.
-
-
19.
Ковачевић Горан
проф. физичког васп..
24
-
20.
Кнежевић Светлана
проф. физичког васп.
24
-
21.
Симовић Вукадин
проф. физичког васп.
-
-
22.
Жупић Зоран
проф. музичке културе
24
-
28
23.
Спаловић Биљана
проф. ликовне културе
24
-
24.
Марковић Славко
проф. одбране и заштите
-
18
25.
Светлана Милошевић
проф. историје – приправ.
-
30
26.
Папић Јадранка
проф. историје
24
16
27.
Илић Душица
проф. историје
16
16
28.
Фемић Велимир
проф. географије
24
-
29.
Галечић Мирјана
проф. географије
24
16
30.
Шаренац Милован
проф. математике
-
-
31.
Суботић Слободан
проф. математике
24
-
32.
Живанић Славка
проф. математике
24
8
33.
Јелисавчић Милена
проф. матем., рачунарства
24
16
34.
Станковић Марија
проф. математ., рачунар.
24
-
35.
Аћимовић Милијана
проф. рачунар. и информ.
-
-
36.
Цвијетић Дејан
проф. матема, рачунарства
24
-
37.
Тубић Рајко
проф. математике
24
-
38.
Милошевић Мирјана
проф. рачунарс. и инфор.
24
16
39.
Васовић Цмиљка
проф. физике
-
8
40.
Јевђовић Снежана
проф. физике
-
60
41.
Селаковић Драгица
проф. хемије
24
8
42.
Вељовић Славица
проф. хемије
-
-
43.
Станојевић Саша
проф. биологије
-
-
44.
Ристовић Душица
проф. биологије
24
-
45.
Зарић Милица
проф. биологије
-
90
46.
Соња Златић
проф. филозофије – припр
24
-
47.
Стељић Милунка
проф. филозофије
-
-
48.
Борис Илић
проф. социологије – прип
-
-
29
49.
Ђурић Драгана
проф. психологије
24
-
50.
Емилија Станковић
школски педагог
24
36
5.4. ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ТЕОРИЈСКЕ, ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ И
ВЕЖБИ
Р.
б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Први
Други
Трећи
Четврти
Укуп.
%
%
Наставни
предмет
Д-Ј
П-М Д-Ј
П-М Д-Ј
П-М Д-Ј
П-М Д-Ј
П-М
Д-Ј
П-М
Српски јез.
и књ.
592
597
444
420
315
540
324
480
384
2032
1467
99,21
96,99
434
424
318
533
322
480
385
2016
1417
Енглески
језик
296
222
315
210
540
216
384
192
1535
840
99,28
96,07
296
222
312
210
540
213
376
188
1524
807
Француски
језик 2
296
-
210
-
216
-
192
-
914
-
100,33
-
296
-
211
-
216
-
194
-
917
-
Руски језик
2
-
222
-
210
-
216
-
192
-
840
-
94,76
-
222
-
210
-
216
-
186
-
796
Латински
језик
296
222
210
-
-
-
-
-
506
222
100,20
94,59
293
222
214
-
-
-
-
-
507
210
Устав и
права грађа.
-
-
-
-
-
-
96
96
96
96
102,08
93,75
-
-
-
-
-
98
95
98
90
Социологиј
а
-
-
-
-
-
-
288
192
288
192
97,92
91,15
-
-
-
-
-
-
282
190
282
175
Психологиј
а
-
-
210
210
-
-
-
-
210
210
100,00
94,76
-
-
210
211
-
-
-
-
210
199
Филозофија -
-
-
-
216
216
288
192
506
408
97,43
95,59
-
-
-
-
214
193
279
191
493
390
30
10. Историја
296
222
210
210
324
216
288
-
1118
648
294
217
207
208
324
216
279
-
1104
616
296
222
210
210
216
216
-
-
722
648
295
222
212
212
214
214
-
-
721
636
296
222
210
210
216
324
-
288
722
1044
295
222
210
209
215
319
-
281
720
997
13. Математика 592
444
315
525
216
540
192
384
1315
1893
591
444
318
525
219
540
192
384
1320
1810
296
222
210
315
216
324
192
480
914
1341
296
222
209
315
216
324
195
477
916
1294
296
222
210
315
-
324
-
192
506
1053
296
222
202
303
-
322
-
189
498
1001
16. Рачун. и
информ.
296
222
180
180
198
198
186
196
786
786
296
222
180
180
197
198
184
184
767
753
17. Музичка
култура
148
111
105
105
108
-
96
-
457
216
144
107
105
107
103
-
96
-
448
214
18. Ликовна
култура
148
111
105
105
108
-
96
-
457
216
148
109
105
105
107
-
96
-
456
214
19. Физичко
васп.
296
222
210
210
216
216
192
192
914
840
294
222
216
218
216
204
192
192
918
836
Укупно
4440 3330 3330 3330 3330 3330 2943 2970 14070
3335
4431 3309
3331 3314 3281 2943 2942 14023
11. Географија
12. Биологија
14. Физика
15. Хемија
Проценат
остварености
99,59
100,09
99,02
99,08
12960
98,75
95,06
99,86
98,15
99,72
95,50
100,38
100
100,22
99,78
98,42
99,39
97,58
99,75
98,03
99,07
99,78
99,07
100,44
95,52
99,67
99,25
12863
99,45
До одступања у реализацији наставног плана и програма дошло је због личних разлога
предметних наставника, семинара и штрајка просветних радника.
У табели су приказани часови редовне наставе ( не постоји практична настава и вежбе).
31
5.5.1 Блок настава
У нашој школи не постоји блок настава, већ само вежбе у блоку из рачунарства и
информатике.
5.5.2 Годишњи фонд часова који се јавља због поделе одељења на групе
Рачунарство и информатика- вежбе у блоку
Разред
Одељења
Укупно група
Годишње
часова по
групи
Укупно
Први разред
6
12
74
888
Други разред
6
12
60
720
Трећи разред
6
12
30
360
Четврти разред
6
12
30
360
Укупно
2328
Напомена: Вежбе у првом разреду реализују се у редовном распореду по 2 часа
недељно
Вежбе у другом разреду реализују се по посебном распореду : у првом полугодишту
27 (9х3) часова а у другом 33 (11х3) по групи
Вежбе у трећем разреду реализују се по посебном распореду: у првом полугодишту
12 (4х3) часова а у другом 18 (6х3) по групи
У четвртом разреду реализују се по посебном распореду: у првом полугодишту 15
(5х3) часова а у другом 15 (5х3) по групи
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ФАКУЛТАТИВНЕ АКТИВНОСТИ - број група и
ученика
5.6.1. Изборни предмети
У складу са новим изборним предметима, регистрованим у Службеном гласнику
РС број 46 од 27. јула 2001. године и број 23/2002. Године и Просветном гласнику број
5/2001. године у школи се реализује настава из веронауке и грађанског васпитања.
Организација наставе спроведи се према званичним упутствима Министарства просвете у
складу са одредбама Правилника о норми и врсти стручне спреме.
Према препоруци Министарства просвете, првог дана нове школске године
професори веронауке и грађанског васпитања упознаће ученике са циљем и основним
садржајем изборних предмета. Након тога ученици ће се определити за изборни предмет
32
који ће бити у обавези да похађају у току средњошколског образовања. Недељни фонд
часова изборних предмета је 1, а годишњи: I разред - 259, II разред - 210, III разред - 216 и
IV разред – 192.
Наставни
предмет
Верска
настава
Грађанско
васпитање
Први разред
Други разред
Бр. Од
е
гр.
Бр.
Бр.
уч.
гр.
3
I1
9
2
I2
6
Р.б.
Одељ
Трећи разред
Бр.
Бр.
уч.
гр.
II 1
9
2
6
II 2
I3
7
I4
Оде
Четврти
разред
Бр. Бр. Оде
Бр.
уч
гр.
уч.
III 1
11
2
16
III 2
II 3
8
8
II 4
I5
9
I6
12
Iс
21
I1
22
I2
IV 1
16
8
IV 2
7
III 3
4
IV 3
5
7
III 4
19
IV 4
7
II 5
11
III 5
9
IV 5
12
II 6
11
III 6
11
IV 6
16
II 1
22
III 1
20
IV 1
14
25
II 2
15
III 2
22
IV 2
27
I3
23
II 3
23
III 3
24
IV 3
24
I4
22
II 4
24
III 4
13
IV 4
20
I5
20
II 5
20
III 5
23
IV 5
16
I6
18
II 6
19
III 6
21
IV 6
14
Iс
10
Први
6
Други
Трећи
Наставни
предмет
33
6
Четврти
6
Укуп.
%
1.
2.
Верска настава
Грађанско
васпитање
111
70
72
64
317
106
82
70
63
321
259
210
216
192
877
246
214
213
190
863
101,26
98,40
5.6.2. Факултативне активности
РАЗРЕД
Р.б.
Факултативне и
ваннаставне активности
I
II
III
IV
2 дана
5 дана
7 дана
30-60
30-60
30-60
1.
Екскурзије
-
2.
Излети
један дан
3.
Стваралачке и слободне
активности
30-60
4.
Хор
4 часа недељно (144 укупно)
5.
Културна и јавна
делатност школе
6-10 дана
5.6.3. Успех по смеровима и разредима
Раз.
I
II
Смер
Успех ученика који су завршили разред
Друш.-јез.
Прир.-мат.
Друш.-јез.
Прир.-мат.
Друш.-јез.
Одл.
54
58
57
60
50
Врд.
49
23
36
26
37
Доб.
16
5
3
4
5
Дов.
1
34
Ук.
122
90
96
94
93
%
57,55
42,45
50,27
49,73
48,90
Упућени
на
поправни
Ук.
2
4
4
1
%
1,64
4,44
4,26
1,08
Упућени да
понављају
разред
Ук.
1
1
-
%
0,82
1,11
-
Прир.- мат.
Друш.-јез.
Прир.- мат.
IV
Укупно
III
42
65
50
436
36
22
35
264
10
4
47
1
90
87
90
762
49,72
51,15
48,85
98,64
2
1
14
2,22
1,11
1,84
-
5.6.4.Средња оцена по предметима
Структура средње оцене по наставним предметима и разредима
Средња оцена
Р.б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Наставни предмет
Српски језик и књижевн.
Енглески језик I
Француски језик I
Француски језик II
Руски језик I
Руски језик II
Латински језик
Устав и права грађана
Социологија
Психологија
Филозофија
Историја
Географија
Биологија
Математика
Физика
Хемија
Рачунарство и информ.
Музичка култура
Ликовна култура
Физичко васпитање
Владање
Број
ученика
Први
разред
Други
разред
Трећи
разред
Четврти
762
759
398
3
364
308
177
177
190
360
672
585
675
762
762
582
762
582
582
762
762
3,75
4,20
3,92
5,00
4,41
4,18
4,00
4,46
4,04
3,44
3,81
4,02
4,54
4,66
4,87
4,97
4,88
3,78
4,14
3,90
4,70
4,75
4,77
3,05
4,74
4,48
3,41
3,90
3,83
4,42
4,98
4,98
4,85
4,89
3,77
3,59
3,76
5,00 (2)
4,87
4,85
4,05
4,51
4,22
3,18
4,19
4,10
3,86
4,97
4,96
4,86
4,82
3,88
4,15
4,29
4,84
4,97
4,95
4,88
4,20
4,30
3,33
3,94
4,13
4,54
4,99
5,00
4,98
4,98
35
разред
-
5.6.5. Средња оцена разреда и школе
Број
ученика
Структура и број оцена
на крају наставне 2009/10.г.
5
4
3
2
1
Укупно
оцена
Средња
оцена
I
212
1857
615
433
309
8
3222
4,27
II
190
1820
558
297
196
4
2875
4,41
III
183
1660
284
208
194
5
2351
4,17
IV
177
1384
445
311
247
1
2388
4,46
I-IV
762
6721
1902 1249 946
17
10856
4,43
Разред
5.6.6. Такмичења у школској 2010/11. годинии
Сваке године ученици Ужичке гимназије показују добре резултате на свим такмичењима.
Тиме настављају успешну традицију својих претходника. Ни ове школске године нису
изостали добри резултати. Учествовали смо на многим конкурсима и скоро на свим
такмичењима које је организовало Министарство просвете, Министарство науке и
заштите животне средине, Републички центар за таленте, и разна спортска и друга
удружења. Најуспешније ученике школа је наградила пригодном књигом.
Наставни
предмет
Српски језик и
књ.
Енглески језик
Историја
Биологија
Математика
Математика
„Мислиша“
Математички
турнир
Физика
Физика –
Регионални
центар за таленте
Хемија
Хемија –
Регионални
центар за таленте
Укупно
Број ученика на такмичењу
Општинско Окружно Републичко
У I II III У I II III У I II III
35
9 3 4 2
4
6 1
10 2 2 2
8
22 7 5 10 19 3 1 1
1
5
3
5
13
14
107
1
1 2
1
4
2
2
4
18
9 1
2
1
10
3 2
1
3
2
9
9 2 1
4
1
7
4
36
1
1
Најуспешнији такмичари
Презиме и име
ученика/
Ис
тор Енглески језик
ија
Српски језик и књижевност
Екипа
Пласман/учешће
Раз. Професор ментор Окружн
Републ.
о
Пауновић Тамара
I1
Биљана Грујичић
I место
Савковић Ирена
I1
Биљана Грујичић
II место
Васиљевић Анђела III2
Биљана Грујичић
III место
Миливојевић
Соња
III2
Мирјана
Благојевић
I место
I место
Ристовић Вук
II5
Ружица
Марјановић
II место
IV место
Диковић Божана
II2
Љиљана Смиљанић II место
Јанковић Ђорђе
II1
Љиљана Смиљанић II место
Илић Невена
II2
Љиљана Смиљанић III место
Јанковић Ђурђина II6
Гордана Даниловић
Милошевић
Емилија
II6
Гордана Даниловић
Обрадовић Анђела II4
Гордана Даниловић
Обрадовић Огњен IV1
Гордана Даниловић I место
Доганџић Душица
IV3
Невенка
Демировић
Гојгић Ана
IV1
Слађана Грујичић
Старчевић Зора
IV6
Светлана
Гавриловић
Мишковић Милица IV5
Светлана
Гавриловић
Зекић Јана
IV3
Невенка
Демировић
Даниловић Ана
IV2
Невенка
Демировић
Обрадовић Никола II6
Душица Илић
37
IV место
III место
I место
I место
II место
Хемија
Биологија
Презиме и име
ученика/
Пласман/учешће
Екипа
Раз. Професор ментор Окружн
Републ.
о
Терзић Душица
III1
Јадранка Папић
Дедовић Соња
I3
Миловановић
Светлана
III
место
Павловић Катарина I3
Миловановић
Светлана
II место
Ђуровић Јована
III1
Јадранка Папић
III
место
Павловић Кристина III3
Јадранка Папић
II место II место
Митровић Теодора I2
Јадранка Папић
I место
Марковић Сања
I1
Јадранка Папић
Вукомановић
Ивана
III1
Јадранка Папић
Виторовић Зорица
III3
Јадранка Папић
Вилотијевић Маја
I5
Милица Зарић
Ђондрић Тијана
I5
Милица Зарић
Станић Никола
I5
Милица Зарић
Тешић Александра I5
Милица Зарић
Томоњић Нина
III5
Саша Станојевић
У
Смиљанић
Данијела
III5
Саша Станојевић
у
Терзић Алекса
I5
Милица Зарић
Стојчић Тамара
I5
Милица Зарић
Викторија Барбарез I4
Милица Зарић
Јешић Милица
I6
Драгица Селаковић I место
XIII
место
Тешић Урош
II4
Славица Вељовић
I место
III место
Драгица Селаковић
IV
место
Селаковић Милица III6
38
III место
IV место
I место
У
Презиме и име
ученика/
Пласман/учешће
Ђајић Александра
IV6
Славица Вељовић
Златић Наталија
I4
Драгица Селаковић
Јешић Милица
I6
Драгица Селаковић
Милутиновић
Сузана
I6
Драгица Селаковић
Павле Милојевић
I5
Снежана Јевђовић
I место
Јешић Милица
I6
Снежана Јевђовић
III
место
Селаковић Милица III6
Снежана Јевђовић
III
место
III5
Цента Јанковић Милош
р за
Стојчић Димитрије III6
телент
е
Јеринић Маријана I6
Снежана Јевђовић
I место
III место
Снежана Јевђовић
I место
III место
Снежана Јевђовић
II место
III
место
Математикa
Мислиша
Математика
Физика
Центар за
теленте
Екипа
Раз. Професор ментор Окружн
Републ.
о
II место
III
место
III
награда
Гавовић Љиљана
IV4
Слободан Суботић
Тешић Урош
II4
Слободан Суботић I место
III
награда
Јанковић Милош
III5
Милован Шаренац I место
III
награда
Крејовић
Александра
I6
Милован Шаренац II место
Сокић Миленко
IV5
Рајко Тубић
Тешић Урош
II4
Слободан Суботић
II награда
Јанковић Милош
III5
Милован Шаренац
II награда
Милован Шаренац
III
награда
Селаковић Милица II6
39
I место
III
награда
Пласман/учешће
Турнир
Математи
ка
Презиме и име
ученика/
Екипа
Раз. Професор ментор Окружн
Републ.
о
Сокић Миленко
IV5
Рајко Тубић
III
награда
Крејовић
Александра
I6
Милован Шаренац
похвала
Гавовић Љиљана
IV4
Слободан Суботић
похвала
Конкурси
Назив
конкурса
Упознајмо
различитости
: ''Шта знамо
о
Азербејџану''
Литерарни конкурси
Фонд ''Зоран
Теодосић''
Презиме и
Раз
Ментор
име ученика .
Марија
Ђурић
I2
Биљана
Грујичић
Наталија
Дадић
I2
Биљана
Грујичић
Катарина
Лазић
I2
Биљана
Грујичић
Нина
Милојевић
I2
Биљана
Грујичић
Слађана
Кузељевић
Гордана
Даниловић
Катарина
Зарић
Биљана
Грујичић
Ирена
Јовановић
Гордана
Даниловић
Ана
Стојановић
Материце
''Коло српских Јованка
сестара''
Вишњевац
Јована
I2
Биљана
III2 Грујичић
III1
40
Нагр
.
Богдановић
Катарина
Бјелић
III1
Огњен
Обрадовић
Дом ''Петар
Радовановић''
Огњен
Обрадовић
IV1
Гордана
Даниловић
Огњен
Обрадовић
''Нећу преко
везе''
''Толеранција
и разумевање''
''Људи граде
мир''
Огњен
Обрадовић
IV1
Ана
Даниловић
IV2
Ђурђица
Поњавић
Биљана
III2 Спаловић
''Фотографије''
Јованка
Вишњевац
III2
Кристина
Савић
III3
Наталија
Станић
III3
Ивана Ћитић I3
''Дете и пас''
Милена
Панић
I5
41
Републичка
смотра
ликовних
радова
Јелена Лакић I2
Спортска такмичења – ОСИУРС
Олимпијске спортске игре ученика Републике Србије одржавју се у девет спортова, у
екипној и појединачној конкуренцији и на пет нивоа: I школском, II општинском , III
окружном, IV међуокружном и V републичком.Само победници у екипној и појединачној
конкуренцији настављају такмичење на следећем нивоу. Наша школа је и ове, 2010/11.
школске године наступила на свим такмичењима и остварила следеће резултате.
Спорт
Пласман/
Екипа/појединачно
Такмичење
ученици
Општинско
3
ученице
Општинско
2
Општинско
1
Окружно
2
Општинско
3
учешће
Стрељаштво
Чолић Урош
ученици
Одбојка
ученице
ученице
Кошарка
ученици
Општинско
1
Окружно
3
Општинско
1
Окружно
1
Међуокружно
2
Општинско
1
Окружно
1
Мећуокружно
2
42
Спорт
Рукомет
Екипа/појединачно
ученици
ученице
ученици
ученице
Ђајић Александра
Атлетика
Такмичење
Пласман/
учешће
Општинско
5
Општинско
1
Окружно
2
Општинско
4
Општинско
1
Окружно
1
Мећуокружно
2
Општинско
1
Окружно
1
Мећуокружно
2
Општинско
1
Окружно
2
Општинско
Костић Катарина
Окружно
Селаковић Маријана
Мећуокружно
Трифуновић Јелена
Општинско
Окружно
Мећуокружно
Општинско и окружно
Домановић Александра Међуокружно
Спортска
гимнастика
Миловановић Ивана
Стони тенис
ученици
1
1
2
1
1
1
1
1
Републичко
у
Општинско и окружно
2
Међуокружно
2
Општинско
4
43
Спорт
Мали фудбал
Пласман/
Екипа/појединачно
Такмичење
ученице
Општинско
2
ученици
Општинско
2
Копривица Петар
Опш. 1
Окр.
1
Реп.
у
Николић Марија
Опш. 1
Окр.
1
Реп.
у
Томоњић Исидора
Опш. 1
Окр.
1
Реп.
у
Црнчевић Петар
Опш. 2
Окр.
2
Реп.
у
Деспотовић Ана
Опш. 2
Окр.
2
Реп.
у
Јешић Милица
Опш. 1
Окр.
1
Реп.
у
учешће
Пливање
Школа је по девети пут узастопно проглашена за свеукупног победника ОСИУРС–а за
школску 2010/11. годину, а професор Пејчић Владимир за најуспешнијег професора
физичке културе.
КРОС РТС-а КРОЗ СРБИЈУ
Под генералним покровитељством Министарства просвете и спорта Републике Србије,
покровитељством Града Ужица и организатором Спортским савезом Ужица организован
је 21. КРОС РТС-а КРОЗ СРБИЈУ у Ужицу 13.5.2011. године. На кросу је учествовало око
400 ученика Ужичке гимназије који су постигли одличне резултате.
I година –Ж-500 м
I година –М-800 м
1. место
Маријана Селаковић
Стефан Ђурић
2. место
Катарина Костић
3. место
Чолић Урош
II година –Ж-600 м
1. место
II година –М-800 м
Марија Кишдобрански
2. место
Петар Црнчевић
3. место
Стефан Нишавић
III година –Ж-600 м
III година –М-1000 м
44
1. место
Стефан Ћубић
2. место
Станко Ковачевић
3. место
Тијана Милићевић
Матије Марић
IV година –Ж-600 м
IV година –М-1000 м
1. место
Александра Ђајић
2. место
Јелена Трифуновић
3. место
Катарина Церовац
Марко Мијовић
Математички турнир 2011.
На тридесет трећем математичком турниру, екипном првенству средњих школа Републике
Србије, одржаном 21. маја 2011. у Београду,екипа Ужичке гимназије добила је похвалу.У
нашем математичком тиму били су Крејовић Александра I6, Вукашиновић Жељко II6,
Јанковић Милош III5, Гавовић Љиљана IV4. Крејовић Александра и Гавовић Љиљана су
појединачно освојиле похвалу у категоријама својих разреда. На турниру су учествовале
53 средње школе из целе Србије. Ово математичко такмичење организовало је
Математичко друштво „Архимедес“ из Београда. Ове школске године екипу је пратила
професорка математике Милена Јелисавчић. У време израде задатака професори су
присуствовали семинару „Мотивисање и развијање интересовања за математику“.Тема
семинара била је Задаци са математичких такмичења у Канади.
Математичко такмичење „Мислиша 2011“
„Архимедес“ је и ове школске 2010/2011, по шести пут у Србији, организовао
математичко такмичење „Мислиша“ по угледу на Међународно такмичење „Кенгур без
граница”. Број учесника ове године био је рекордан (35660 ученика из 447 школа).
Такмичење је одржано 17. марта 2011. у 10 сати.
Нашу школу представило је 107 младих радозналаца: 31 ученик првог разреда, 28 ученика
другог разреда, 19 ученика трећег разреда, 29 ученика четвртог разреда, Јанковић Милош
(III разред М. Шаренац) и Тешић Урош (II разред С.Суботић) освојили су другу награду,
Селаковић Милица (III разред, М.Шаренац) трећу награду.
Осамнаест ученика је похваљено. Такмичење “Мислиша” остаје својеврсни математички
празник И његов мото остаје “Математика за све (или бар за већину)”. Координатор
такмичења Славка Живанић.
ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА У СПЕЦИЈАЛНИМ ОДЕЉЕЊИМА
У Ужичкој гимназији нема специјалних одељења.
45
ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ У ШКОЛИ
Све наведене активности су реализоване.
Почетак школске године
01.09.2010. год.
Дан школе
16.10.2010. год.
Први класификациони период
09.11.2010. год.
Завршетак наставе у првом полугодишту
30.12.2010. год.
Полугодиште - класификација
30.12.2010. год.
Подела ђачких књижица
31.12.2010. год.
Зимски школски распуст
31.12.2010. - 16.01.2011. год.
Почетак наставе у другом полугодишту
17.01.2011. год.
Савиндан
27.01.2011. год.
Други класификациони период
IV разред
25.03.2011. год.
I, II и III
01.04.2011. год.
Завршетак наставе у другом полугодишту
IV разред
20.05.2011. год.
I, II и III
17.06.2011. год.
Одељенска већа
IV разред
20.05.2011. год.
, ,  разред
17.06.2011. год.
Подела сведочанстава IV разред
25.05.2011. год.
, ,  разред
28.06.2011. год.
 Подела диплома
IV разред
14.06.2011. год.
Летњи распуст
18.06. - 31.08.2011. год.
Матурски испит
јунски рок: пријављивање
26.05.2011. год.
полагање
- српски језик
30.05.2011. год.
- страни језик, математика
01.06.2011. год.
- одбрана радова
03. и 04.06.2011. год.
августовски рок: пријављивање
18.08.2011. год
полагање
од 22.08.2011. год.
нерадни дани
04.-05.11.2011. год.
надокнада екскурзије: 16.10.2010. год. (понедељак), 13.11.2010.год. (уторак),
29.01.2011. год.(среда), 19.02.2011.год.(четвртак)
наставни дани по распореду од: петка - 03.11.2011. и уторака - 04.05.2011.год.
Време реализације екскурзија : трећи разред...............................27.09.2009.год.
четврти разред...........................25.09.2009.год.
46
ИСПИТНИ РОКОВИ И ПРИПРЕМНИ РАД
У току школске 2010/11. ванредни ученици су полагали испите у предвиђеним роковима и
утврђеном редоследу.
Постигли су следеће резултате:
Филиповић С. Марија завршила је трећи разред природно-математичког смера са
довољним (2,25) успехом. Јукић О. Емил завршио је четврти разред природноматематичког смера са одличним (4,67) успехом. У јунском испитном року положио је
матурски испит са одличним успехом. Ровчанин С. Огњен завршио је четврти разред
природно-математичког смера са врло добрим (4,08) успехом. У јунском испитном року
положио је матурски испит са врло добрим (3,67) успехом. Николић М. Оливера завршила
је четврти разред природно-математичког смера са одличним (4,67) успехом. У јунском
испитном року положила је матурски испит са одличним (4,67) успехом. Видаковић З.
Тијана завршила је четврти разред друштвено-језичког смера са врло добрим (4,46)
успехом. У јунском испитном року положила је матурски испит са врло добрим (4,33)
успехом. Дробњак М. Ђорђе завршио је четврти разред друштвено-језичког смера са врло
добрим (4,00) успехом. У јунском року положио је матурски испит са врло добрим (4,33)
успехом.
5.10. РАСПОРЕД ЧАСОВА НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
5.10.1. Распоред часова редовне наставе је остао исти током читаве школске године.
5.10.2. Извештај о раду секција
У току школске 2010/11. године, ученици су радили у многобројним секцијама
организованим у школи. Чланови секција учествовали су у свим културним, забавним и
спортским манифестацијама организованим у школи и у граду.
У школи су радиле следеће секције:
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Назив секције
Број
часова
Литерална
30
Драмско-дебатни клуб
30
Рецитаторска
30
Лингвистичка
30
Новинарска
30
Секција за латински јез.
30
Секција за енглески јез.
60
Секција за француски јез. 30
Секција за руски јез.
30
Социолошко-филозофска 60
радионица
Историјска
30
Реализовано
часова
33
15
30
26
22
30
60
36
30
40
30
47
Степен реализације
110%
50%
100%
86,67%
73,33
100%
100%
120%
100%
66,67%
100%
12. Географска
13. Eколошка
14. Биолошко
15. Математичка
16. Секција за физику
17. Хемијска
18. Ликовна секција
19. Програмерска
20. Спортске секције
21. Хор
Укупно
60
30
30
60
60
30
30
30
150
144
1014
43
30
30
60
56
30
33
30
150
140
957
71,67%
100%
100%
100%
93.33%
100%
110%
100%
100%
97.22%
94,38
5.10.3. Извештај о реализацији допунске наставе
Допунска настава је организована за ученике који заостају у савладавању наставних
садржаја. Углавном је била организована за ученике првог, другог и трећег разреда, оба
смера.
Реализација допунске наставе по наставним предметима:
Р.б.
Наставни предмет
Планирано
часова
Реализовано
часова
Степен
реализације
1.
Српски језик и књ.
75
36
48%
2.
Енглески језик
60
45
75%
3.
Руски језик
15
19
126,67%
4.
Латински
15
15
100%
5.
Биологија
30
/
/
6.
Геoграфија
30
6
20%
7.
Историја
30
13
43,33%
8.
Филозофија
30
31
103,33%
9.
Математика
90
103
114,44%
10.
Информатика
45
30
66,66%
11.
Хемија
30
30
100%
12.
Физика
60
74
123,33
510
402
78,82%
Укупно
48
5.10.4. Извештај о реализацији додатне наставе
Додатна настава је организована за заинтересоване ученике који су желели да прошире и
продубе знања из појединих наставних предмета, ученике који су учествовали на бројним
такмичењима, као и за оне којима је додатна настава помогла у припреми пријемног
испита за одређени факултет.
Реализација додатне наставе по наставним предметима:
Р.б.
Наставни предмет
Српски јез. и књижевност
1.
Енглески језик
2.
Француски језик
3.
Руски језик
4.
Латински језик
5.
Математика
6.
Рачунарство и информат.
7.
Физика
8.
Хемија
9.
Биологија
10.
Географија
11.
Филозофија
12.
Историја
13.
Укупно
Планирано
часова
75
60
30
15
15
90
45
60
30
30
30
30
60
570
Реализовано
часова
73
45
36
10
15
100
25
30
30
26
30
30
48
498
Степен
реализације
97,33%
75%
120%
66,67%
100%
111,11%
55,55
50%
100%
86,66%
100%
100
80%
87,34%
5.11. ОГЛЕДИ У ШКОЛИ
У Ужичкој гимназији нема огледних одељења
5.11.1. План рада тимова за праћење огледа
Не постоје тимови за праћење огледа
5.11.2 План рада екстерних и интерних носиоца промена
У Гимназији не постоје екстерни и интерни носиоци промена тимова за праћење огледа.
5.12. ИЗВОЂЕЊЕ УЧЕНИЧКЕ ПРАКСЕ У ПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Нема извођења праксе у привредним организацијама.
5.13. ПРОШИРЕНА ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ
Школа је добила сагласност Министарства просвете за следеће врсте проширене
делатности:
49
-обављње курсева за рад на рачунару
-обављање курсева за стране језике
-обављање припреме за полагање пријемних ипита за упис на факултет у време које не би
реметило редован образовно-васпитни рад школе
Број решења 022-05-172/93-03 од 20.02.2003. године.
Ужичка гимназија не врши ниједну врсту проширене делатности.
6. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И
САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
6.1. ИЗВЕШТАЈИ СТРУЧНИХ ОРГАНА
6.1.1. Извештај о раду Наставничког већа
Наставничко веће је и за школску 2010/11. годину, као стручни орган, планирало и
усмеравало образовно–васпитни процес школе. Дневни ред седница Наставничког већа
обухватао је организацију рада и анализе образовно–васпитног рада школе, верификацију
успеха, стручна усавршавања запослених, оганизовање ђачких екскурзија, излета,
такмичења. Посебна пажња је била посвећена самовредновању рада школе, школском
развојном планирању, осавремењавању наставе и предстојећој реформи гимназијског
образовања.
Врем Активности/теме
е
реали
зације
Начин
реализације
50
Носиоци
реализације
септембар, 13.09.2010. г.
Октобар,
26.10.2010.г.
Децембар, 29.12.10. Новембар,
16.11.10.г.
-Утврђивање предлога Годишњег програма
рада школе и предлог одлуке Школском одбору
-Разматрање Извештаја о раду за школску
2009/10.
-Утврђивање предлога структуре 40часовне радне недеље и предлог одлуке Школском
одбору на усвајање
-Утврђивање распореда редовне, блок,
допунске и додатне наставе и доношење одлуке о
усвајању
-Разматрање
активности
у
оквиру
Школског развојног плана за период од 2008. до
2011.године.
-Разматрање предлога комисије за извођење
екскурзије, програма екскурзија и термина и
предлог одлуке Школском одбору
-Усвајање списка уџбеника који ће се
користити у школској 2010/11.години
-Текућа питања
Презентације,
разговор,
дискусије,
договор
Комисија за
израду
програма ,
директор и
педагог
-Именовање
Испитног
одбора
за
реализацију матурског испита школске 20010/11.
године
-Именовање комисије за ванредне ученике
-Разматрање извештаја са реализованих
екскурзија
-Обрада теме: Самовредновање у настави
-Анализа резултата васпитно-образовног
рада на првом класификационом периоду
-Послови у вези матурског испита
-Предлог уписа за школску 2011/12. годину
-Текућа питања
Анализа,
разговор,
договор
Директор,
психолог и
стручне вође
екскурзија
Анализа,
разговор,
договор
Директор и
педагог
Именовање комисије за израду програма за Анализа,
обележавање Савиндана
разговор,
Обавештење о програму семинара који се договор
одржавају за време ученичког зимског распуста
(извршилац: директор)
Усвајање тема за матурске радове и
одређивање ментора
Текућа питања
Директор и
51
стручна већа,
педагог
Март
Јануар, 25.01.2010.г.
Фебрар, 09.03.2011.год
Април,
06.04.11.г.
Мај,25.5.2011.г.
-Анализа резултата образовно-васпитног Анализа,
рада на крају првог полугодишта
разговор,
-Оцена и анализа посећених часова у првом договор
полугодишту школске 2010/09. године
-Анализа рада стручних већа у 
полугодишту
Извештај о посећеним семинарима
Текућа питања
Директор,
педагог и
председници
стручних
већа
Послови у вези матуре за школску 2010/11. Анализа,
годину
разговор,
Утврђивање резултата испита ванредних договор
ученика (извршилац: председник комисије)
Успех ученика првог разреда уписаних из
ОШ у Ужицу, аналитичко-истраживачки рад
(извршилац: школски педагог)
Текућа питања
Директор,
педагог и
председник
комисије за
ванредне
ученике
Припрема и организација послова у вези Анализа,
матурског испита
разговор,
Обрада теме: Планирање у функцији договор
развоја школе
Текућа питања
Директор и
професор
психологије
Анализа резултата васпитно-образовног Анализа,
рада на крају  квалификационог периода школске разговор,
договор
2010/11. године (извршилац: директор и педагог)
Текућа питања
Директор и
педагог
Анализа резултата образовно-васпитног Анализа,
рада ученика завршних разреда (извршилац: разговор,
директор и педагог)
договор
Утврђивање резултата испита за ванредне
ученике (извршилац: председник комисије)
Припрема и организација послова у вези
матурског испита (извршилац: директор)
Текућа питања
Директор,
педагог и
председник
комисије за
ванредне
ученике
52
Јун, 07.06.2011.г, 22.06.11.год
Анализа резултата васпитно-образовног Анализа,
рада ученика на крају наставне године разговор,
(извршилац: директор и педагог)
договор
Оцена и анализа посећених часова у 
полугодишту школске 2010/11. године
-анализа стручног усавршавања у школској
2010/11. години
Доношење одлуке о похваљивању и
награђивању ученика (извршилац: разредне
старешине и Наставничко веће)
Утврђивање резултата матурских испита и
општег успеха на матурским испитима у јунском
испитном року (извршиоци: комисије и одељенске
старешине)
Проглашавање носилаца дипломе Вук
Караџић и посебних диплома
Формирање потребних комисија за упис
ученика у  разред (извршилац: директор)
Анализа стручног усавршавања у школској
2010/11.години
Текућа питања
Директор,
педагог,
председници
стручних
већа,
одељенске
старешине
Август, 22.08.11.г.,
30.08.11.г.
Анализа резултата васпитно-образовног Анализа,
Директор,
рада на крају школске 2010/11. године разговор,
педагог
(извршилац: директор)
договор
Формирање одељења, подела часова и
одређивање одељењских старешина (извршилац:
директор и педагог)
Организација уписа ученика у , ,  и V
разред Гимназије (извршилац: директор)
Формирање тима за израду Годишњег
програма рада
Текућа питања
* Праћење реализације програма наставничког већа биће остварено увидом у школску
документацију, а носиоци праћења биће тим за самовредновање и вредновање рада школе.
6.1.2. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА
Своје циљеве и задатке одељењско веће остварује плански и континуирано у току целе
школске године. Одељењска већа су се, најпре, као својим најважијим задатком, бавила
свим питањима везаним за остваривање циља и задатака образовно–васпитног рада у
сваком одељењу. Поред анализе постигнутих образовно–васпитних резултата и
утврђивања успеха и владања за сваког појединачаног ученика праћен је и проучаван
развој ученика, социјално–економске и породичне прилике у којима живе ученици како би
се обезбедило јединствено васпитно деловање наставника.
53
На редовним и ванредним седницама предлагане су мере и поступци за унапређење радне
атмосфере и побољшање успеха ученика. Предлози Одељењских већа су разматрани на
седницама Наставничког већа и другим стручним органима школе ради подизања нивоа
резултата.
6.1.2.1. Извештај о раду одељењског већа ПРВОГ разреда
Одељенске старешине су одржале око тридесетпет часова одељенске заједнице. На
часовима су вођени разговори о дисциплини ученика, изостајању са наставе, обављању
редарске дужности, коришћење слободног времена, ваннаставним активностима,
међусобном уважавању и толеранцији. Углавном је поштован план који је договорен на
почетку године. Одржани су родитељски састанци на којима је извршена анализа
остварених резултата у раду ученика. Осим појединачних родитељских састанака одржани
су и групни родитељски састанци на нивоу првог разреда којима су присуствовали
директор и педагог школе. Одржан је велики број индивидуалних разговора и са
родитељима и ученицима. Вођени су разговори са осталим професорима одељенског већа,
договарани термини организације писмених задатака и вежби. Обављани су разговори са
педагогом школе и ученицима у циљу побољшања успеха ученика који су имали проблема
са организацијом времена за учење. Због проблема насталих у реализацији наставе
српског језика одржано је више састанака одељенског већа, одељенске заједнице,
родитељских састанака.
Ученици првих разреда, заједно са одељењским старешинама били су на редовном
систематском прегледу Поред тога били су и на свим обавезним предавањима која су
одржана у школи. Радило се и на плану укључивања ученика првих разреда у ваннаставне
активности и традиционалне манифестације које се одржавају у оквиру школе.
Сређена је педагошка документација и подељена сведочанства и ђачке књижице
ученицима . Организовани су поправни и разредни испити. Извршен је упис ученика у
наредни разред.
6.1.2.2. Извештај о раду одељењског већа ДРУГОГ разреда
Одељенске старешине су редовно водиле педагошку документацију.
Чланови одељенског већа углавном су постовали план Одељенског већа договорен на
почетку школске године.Одељенске старешине су одржале око 30 часова одељенске
заједнице. На часовима су вођени разговори о дисциплини, међусобном уважавању и
толеранцији ученика, изостајању са наставе, обављању редарске дужности, коришћењу
слободног времена, као и о ваннаставним активностима. Одељенске старешине су
присуствовале обавезним предавањима за ученике која су организована у школи.
Родитељима је омогућено да бирају између четвородневне и петодневне екскурзије у
Мађарску . Изабрали си екскурзију од пет дана. На пут са уценицима су ишле разредне
старешине и одржано је више родитељских састанака од планираног броја због договора
са родитељима око одласка на екскурзију. Одржан је велики број индивидуалних
разговора са родитељима и ученицима. Вођени су разговори са осталим професорима.
Одељенског већа, договарани термини организације и извођења писмених задатака и
54
вежби. Обављани су разговори са педагогом, директором школе и ученицима који су
имали проблема са органазацијом времена за учење и дисциплином.
6.1.2.3. Извештај о раду Одељењског већа ТРЕЋЕГ разреда
Одељенске старешине су одржале преко 30 часова одељенске заједнице. На тим часовима
решавани су проблеми изостајања са наставе, дисциплине, тешкоће у настави, оцењивања,
међусобног уважавања, колективног духа, екскурзије. На крају сваког класификационог
периода извршена је анализа успеха и владања. У случајевима повећаног неоправданог
изостајања или других других прекршаја вођени су разговори са учаницима у присуству
педагога, родитеља и одељенског старешине. Одељенске старешине су редовно одржавале
родитељске састанке за анализу успеха и припрему за извођење екскурзије. Одељенске
старешине су водиле преко 170 ученика на екскурзију у Италију. У присуству директора и
представника родитеља одржано је неколико састанака о екскурзији у Италији која је
имала низ пропуста. Пред крај школске године спроведена је процедура избора
туристичке агенције за екскурзију у Грчку која ће се извести почетком следеће школске
године.
6.1.2.4. Извештај о раду Одељењског већа ЧЕТВРТОГ разреда
Одељенске старешине су одржале око 30 часова одељенске заједнице. На часовима су
вођени разговори о дисциплини, међусобном увазавању и толеранцији ученика,
изостајању са наставе, обављању редарске дужности, корисћењу слободног времена као и
о ваннаставним активностима. Доста се причало о избору будућег занимања, пријемном
испиту…Углавном је поштован план Одељенског већа договорен на почетку школске
године.
Одељенске старешине су присуствовале обавезним предавањима за ученике која су
организована у школи и на презентацијама неких факултета. Реализована је планирана
екскурзија у Италију. На пут са ученицима су ишле разредне старешине и директор
школе.Одржано је више родитељских састанака од планираног броја због договора са
родитељима око одласка на екскурзију. Одржан је велики број индивидуалних разговора
са родитељима и ученицима. Вођени су разговори са осталим професорима Одељењског
већа, договарани термини организације и извођења писмених задатака и вежби.
Обављани су разговори са педагогом, директором школе и ученицима који су имали
проблема са органазацијом времена за учење и дисциплином.
Одељенске старешине су редовно водиле педагоску документацију, присуствовали и
помагали у организацији и извођењу матурских испита и матурске вечери.
55
6.1.3. Извештаји о раду стручних већа
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
СТРУЧНА ВЕЋА
У ШКОЛСКОЈ 2010/2011. ГОДИНИ
Стручно веће наставника српског језика и
књижевности
Стручно веће наставника страних језика
Стручно веће наставника друштвених наука
Стручно веће наставника историје
Стручно веће наставника биологије
Стручно веће наставника географије
Стручно веће наставника математике и
информатике
Стручно веће наставника хемије
Стручно веће наставника физике
Стручно веће наставника ликовне културе и
музичког васпитања
Стручно веће наставника физичког васпитања
Руководилац
стручног већа
Мирјана
Благојевић
Светлана
Гавриловић
Соња Златић
Јадранка Папић
Милица Зарић
Мирјана Галечић
Милијана
Аћимовић
Славица Вељовић
Снежана Јевђовић
Зоран Жипић
Горан Ковачевић
1. Годишњи извештај о раду Стручног већа наставника српског језика и
књижевности
Председник стручног већа Перка Вранешевић
Заменик Мирјана Благојевић
август /септембар:
Конституисано је стручно веће и изабран председник..
Изграђен је и усвојен програм рада Стручног већа као и годишњи планови рада и планови
писмених задатака и контролних вежби.
Предложена је и усвојена четрдесеточасовна структура радне недеље за све чланове већа.
октобар:
Усаглашене су теме за писмене задатке.
Професорке Гордана Даниловић и Ружица Марјановић учествовале су у организацији
изложбе фотографија ученика који су похађали летњу школу фотографије.
56
Сви чланови већа су присуствовали дводневном стручном семинару
“Компетентан наставник између теорије и праксе”.
Ученици Ненад Јовановић и Ана Даниловић учествовали су на конференцији
“О чему говорим када говорим о интеркултуралности”. На конференцији је презентовано
истраживање “Шта читају гимназијалци “ кojи је је урадила Ружица Марјановић.
На конкурсу Клуба љубитеља позоришта за есеј о позоришту три награде освојили су
ученици наше школе.
Чланови Стручног већа посетили су сајам књига у Београду.
новембар:
Извршена је анализа рада Стручног већа и успех ученика на првом класификационом
периоду.
Ученици су учествовали на конкурсу дома Петар Радовановић.
Одржан је огледни час из књижевности на тему Хазарски речника .Час је реализовала
професорка Љиљна Смиљанић, а час су посетили чланови већа.
У оквиру позоришног фестивала организована je промоција књижњевних сусрета “На
пола пута”.
децембар:
У свечаној сали Школе ученици III1 одиграли су представу “Злочин и казна”. Представа је
реализована као огледни час професорке Мирјане Благојевић.
Ученици су учествовали на конкурсу Друштва против рака
Организовано и одржано кљижевно вече Огњена Обрадовића, ученика IV1
Одржан je огледни час рецитовања у III2 и III3. Часове реслизовала професорка Биљана
Грујичић.
Напомена Из објективних разлога није објављен први број школског листа
”Гимназијалац”
jануар:
ЧлановиСтручног већа посетили су Зимски републички семинар из српског језика и
књижевности.
Ученици су учествовали на књижевном конкурсу “Материце”.
57
фебруар:
Извршена је анализа успеха у првом полугодишту, припремљено је и одржано школско
такмичење из српског језика.
Петоро ученика наше школе остварили су значајан успех на такмичењу у беседништву
које је посвећено Зорану Ђинђићу. Соња Миливојевић, ученица III2 пласирала се у
полуфинале овог такмичења.
март:
Припремљено је и одржано школско такмичењерецитатора.
Припрема ученика и учешће на општинском такмичењу из српског језика.
Извршена је анализа резултата са општинског такмичења.
Соња Миливојевић, ученица III2 наступала је у Новом Саду на полуфиналном такмичењу
“Беседе у Зоранову част” и остварила пласман у финале.
Започете су припреме књижевних сусрета “На пола пута” и направљен је распоред
предавања које ће писци одржати у нашој школи.
Ученици учествовали на литерарном конкурсу “Петље”.
У Београду, на финалном такмичењу у беседништву посвећеном Зорану Ђинђићу,
победила je ученица Ужичке гимназије Соња Миливојевић.
У финалној вечери општинске смотре рецитатора “Песниче народа мог”, ученица Марица
Ђурић освојила прво место и пласман на окружно такмичење.
aприл:
У Крагујевцу, на15. позоришним сусретима гимназија Србије, ученици III1 одиграли
представу “Злочин и казна”.
Професорка Бињана Грујичић учествовала је у Врњачкој Бањи на семинару
“Интеркултурално учење-сусрети који мењају свет”.
Ученица Марица Ђурић наступала на окружној смотри рецитатора у Косјерићу.
Ученици наше школе постигли значајне резултате у Пожеги на регионалном такмичењу
из српског језика и књижевности.
Одржани су књижевни сусрети ‘На пола пута”.
Представници III1 и професорка Мирјана Благојевић присуствовали су завршној
свечаности на 15. позоришних сусрета у Крагујевцу и примили награду за “Оригинлно
тумачење књижевног дела”.
58
мај:
Чланови већа учествовали у промоцији Школе у оквиру Сајма образовања.
На републичком такмичењу из српског језика и књижевности ученици Ужичке гимназије
постигли запажене резултате.
На великој сцени Народног позоришта у Ужицу ученици III1 одиграли представу “Злочин
и казна”.
Реализован матурски испит (дежурство,прегледање, оцењивање)
jун:
Одржан састанак са педагогом и директором школе.
Тема састанка се односила на реализацију планираних задатака.
Извршена је анализа рада већа , подела часова за наредну годину и изабран је нови
председник .
Ученици су учествовали на конкурсу Азербејџанског културног центра и освојили четири
равноправне награде.
Извршена је анализа рада секција.
Мирјана Благојевић награђена је као професор- ментор за постигнуте резултате на
републичким такмичењима за школску 2010/ 11 . годину.
Напомена: Из објективних разлога није објављен други број школског листа
“Гимназијалац”
aвгуст:
Организовани су и реализовани поправни и ванредни испити.
Анализиран је рад стручног већа и подељена задужења за секције.
2. Годишњи извештај о раду Стручног већа наставника страних језика
Председник стручног већа Светлана Гавриловић
Извештај о раду Стручног већа за стране језике у школској 2010/2011. години
Школска 2010/2011. година била је изузетно успешна за Стручно веће за стране језике,
чији су чланови у претходних десет месеци учествовали или сами организовали низ
активности у школи и ван ње.


Као и ранијих година, припремљена су три успешна програма на енглеском,
француском и руском језику.
Бројним постерима, изложбама и предавањима обележени су значајни историјскокултурни датуми у свету и земљама енглеског говорног подручја.
59

На Регионалном такмичењу из енглеског језика победила је Ана Гојгић IV1 и
стекла право да учествује на Републичком такмичењу.

Организован је четврти по реду литерарни конкурс на енглеском језику.

Почело се са увођењем диференциране наставе.

Анкетирани су ученици свих разреда у вези са њиховим постигнућима у знању
енглеског језика и квалитетом наставе енглеског језика, као и ученици четвртог
разреда друштвено-језичког смера који су оцењивали рад свог професора
француског језика Добрине Пејовић.

Чланови Стручног већа су посетили 6 часова својих колега у оквиру хоризонталне
евалуације и одржали два огледна часа.

Организовани су испити за DELF сертификате на које је изашло и 15 ученика
Гимназије и положило их са највишим оценама.

Организована је презентација школе енглеског језика English in Action из Велике
Британије.

Организован је интензиван курс енглеског језика за 12 ученика Гимназије у
сарадњи са школом English in Action из Велике Британије.

Чланови Стручног већа су посетили 9 семинара за наставнике енглеског језика и
један за наставнике француског језика. У Школи је и организован један семинар за
наставнике енглеског језика на нивоу региона.
10. септембра у Београду семинар издавачке куће Pearson. Присуствовала Душанка
Никачевић.
24. октобра у Београду, семинар издавачке куће Express Publishing. Присуствовала
Слађана Грујичић.
6. новембра у Београду, семинар издавачке куће Oxford University Press. Присуствовале
Душанка Никачевић и Светлана Гавриловић.
13. новембра у Београду, семинар издавачке куће Cambridge University Press.
Присуствовала Светлана Гавриловић.
3. и 4. децембра у Београду, семинар у Француском културном центру. Присуствовала
Борка Весовић.
13. фебруара у Београду, семинар издавачке куће Express Publishing. Присуствовал
Слађана Грујичић.
24. фебруара у Ужицу, семинар издавачке куће Cambridge University Press. Присуствовале
Душанка Никачевић, Светлана Гавриловић, Бранкица Скорковић, Невенка Демировић и
Слађана Грујичић.
60
12. марта у Ужицу, семинар у организацији Министарства просвете. Присуствовале
Душанка Никачевић, Светлана Гавриловић, Невенка Демировић и Слађана Грујичић.
8.и 9. априла у Новом Саду, девета ЕЛТА конференција. Присуствовале Душанка
Никачевић и Светлана Гавриловић.
13-15. маја у Врњачкој Бањи, пролећна школа енглеског језика издавачке куће Pearson.
Присуствовале Душанка Никачевић, Светлана Гавриловић и Невенка Демировић.
19-21. Августа у Ковачици одржана Летња школа за наставнике енглеског језика у
организацији издавачке куће Cambridge University Press. Семинару присуствовале
Душанка Никачевић, Светлана Гавриловић и Невенка Демировић.

Прилози и фотографије о дешавањима у школи објављени су у различитим
медијима и то:
1.
http://edl.ecml.at/tabid/1772/EventID/4995/Default.aspx - на сајту Савета Европе
објављене информације о обележавању Европског дана језика у Гимназији
2.
http://edl.ecml.at/Events/PictureGallery2010/tabid/2253/language/en-B/Default.aspx
- на сајту Света Европе објављена
фотографија о обележавању Европског дана језика
3. http://www.britishcouncil.org/serbia-elta-newsletter-2010-october-2.htm - чланак под
називом European Day of Languages Quiz са задацима у квизу одржаном у школи
поводом Европског дана језика
4. http://www.britishcouncil.org/serbia-elta-newsletter-2010-october-2.htm
- чланак
Светлане Гавриловић о обележавању Европског дана језика у нашој школи
5. http://www.britishcouncil.org/serbia-elta-newsletter-2010-november-2.htm - објављен
чланак Слађане Грујичић под називом „Mixing it up“
6. http://www.britishcouncil.org/serbia-elta-newsletter-2010-november-2.htm
oбјављена песма Војислава Богосављевића I5, под називом „Red“
7. http://www.britishcouncil.org/serbia-elta-newsletter-2010-december.htm - објављен рад
Војислава Богосављевића I5, под називом’(Lack of) Comprehension’
8. http://www.britishcouncil.org/serbia-elta-newsletter-2011-february.htm
објављен
чланак Душанке Никачевић под називом „Here we come again“ о кантри вечери
одржаној у Гимназији
9. http://www.britishcouncil.org/serbia-elta-newsletter-2011-februar.htm
објављен
чланак Слађане Грујичић под називом „Roaming round Romania“
10. http://www.britishcouncil.org/serbia-elta-newsletter-2011-february.htm
oбјављен
чланак Светлане Гавриловић под називом „What to do on Valentine’s Day“
11. http://www.britishcouncil.org/serbia-elta-newsletter-2011-march.htm
oбјављен
чланак Слађане Грујичић под називом ’My Classroom2: Thanks for the Memory’
12. http://www.britishcouncil.org/serbia-elta-newsletter-2011-march.htm објављен
чланак Светлане Гавриловић под називом ’Imitating Chinese Poetry’ o литерарном
конкурсу у школи
13. http://www.britishcouncil.org/serbia-elta-newsletter-2011-march.htm - oбјављена песма
Војислава Богосављевића I5 под називом ’Witches’ Curse’
14. http://www.hltmag.co.uk/apr11/stud.htm - објављена песма Војислава Богосављевића
I5 под називом ’Witches’ Curse’ (Humanising Language Teaching Magazine)
61
15. MELT 14 - објављен чланак Душанке Никачевић под називом „Here we come again“
о кантри вечери одржаној у Гимназији
16. http://www.britishcouncil.org/serbia-elta-newsletter-2011-june.htm - објављен текст
Катарине Зарић III1 под називом English in Action in Uzice о одржаном курсу
школе English in Action у Гимназији


Представник издавачке куће је посетио Школу и професорима енглеског језика
уручио на поклон ЦД плејер у знак захвалности на дугогодишњој успешној
сарадњи и упутио све похвале наставницима за њихов рад.
Душанка Никачевић је урадила рецензију за уџбенике New Opportunities издавачке
куће Pearson.

Светлана Гавриловић је постала главни уредник електронског часописа и магазина
Удружења наставника енглеског језика Србије.

Невенка Демировић је положила стручни испит.
3. Годишњи извештај стручног већа наставника друштвених наука
Председник стручног већа Соња Златић
У току школске 2010/2011. године, Стручно веће за друштвене науке је пратило
остваривање програма у оквиру наставних предмета, или групе наставних предмета. На
првој седници договорен је начин рада, избор литературе и начин сарадње чланова
Стручног већа. Сарадња са другим органима у школи била је континуирана и
конструктивна. Остварена је и сарадња са другим установама у граду, а као резултат тога
је учествовање у организовању Дана школе и на Сајму образовања.
На редовним састанцима, Стручно веће друштвених наука припремало је
оперативне планове рада, пратило остваривање планираног програма рада, бавило се
конкретним питањима који се тичу појединачних наставних предмета, процењивало
резултате рада наставника и ученика. Разматрано је оцењивање и усклађивање
критеријума оцењивања, предлагани су програми стручног усавршавања, организација
слободних и ваннаставних активности.
На састанку, који је одржан 20.01.2011. године, прва тачка дневног реда била је
анализа рада Већа у првом полугодишту. Чланови већа су закључили да је реализовано све
што је планирано на почетку школске године.
Оно што посебно треба нагласити је:
-
-
20.10. 2010. одржан је огледни час из психологије. Тема је била „Опажање особа“.
Час је организовала Драгана Ђурић, професорка психологије, у одељењу II6. Часу
је присуствовала Емилија Станковић, педагог школе.
Два члана актива, Соња Златић и Драгана Ђурић присуствовале су семинару на
тему „Компетентан наставник између теорије и праксе“. Семинар је трајао од 22 24. 10. 2010.
62
-
-
-
Професор приправник Соња Златић, посећивала је часове ментора Драгане Ђурић,
часове историје код професорке Јадранке Папић и часове српског језика и
књижевности код професорке Ружице Марјановић.
Професорка Драгана Ђурић посећивала часове приправника Соње Златић у улози
ментотра
Професору социологије Борису Илићу одређен је ментор, професорка Јадранка
Папић
Чланови актива су припремили теме за матурске радове и упознали ученике са
литературом.
11. 11. 2010. одржан је час из историје. Тема је била „Балкански ратови“, а час је
организовала професорка Јадранка Папић. Часу је присуствовала Соња Златић,
професор филозофије.
02. 12. 2011. одржан је час из историје. Соња Златић је присуствовала часу на позив
професорке Јадранке Папић.
16. 05. 2011. Одржан је интердисциплинарни час. Циљ је био повезивање три
науке: филозофије, социологије и историје. Час су организовали професори: Соња
Златић, Борис Илић и Душица Илић. Тема је била „Држава“.
4. Годишњи извештај о раду стручног већа наставника историја
Председник стручног већа Јадранка Папић










Стручно веће формирано је 30.9.2010. године
За руководиоца Већа изабрана је Јадранка Папић
Одржано је укупно 13 састанака
Усвојена је структура 40-часовне радне недеље, усвојен списак уџбеника и стручне
литературе
Током септембра остварена је посета Народном музеју и хидроцентрали и одржана
предавања
Одржани су огледни часови у првој години (октобар) и трећој години (децембар) и
спроведена анализа тих часова – укупно 5 часова
У новембру је остварена посета Архиву поводом изложбе „Кнез Павле Карађорђевић,
краљевски намесник 1934-1941“
Остварена је међусобна сарадња међу члановима актива кроз посету часовима (Соња
Златић – Јадранка Папић; Светлана Миловановић – Јадранка Папић; Душица Илић –
Светлана Миловановић)
Професорке Душица Илић и Јадранка Папић учествовале на семинару „Проактивна
настава историје 18 – 19.9.2010.“
Чланови актива, педагог и директор присуствовали часу Светлане Миловановић –
приправника и дали позитиван суд о њеном раду.
63
5. Годишњи извештај о раду стручног већа наставника биологија
Председник стручног већа Милица Зарић
На почетку године извршена је подела на предметне наставнике. Усвојени су
предлози око коришћења уџбеника и друге литературе и наставних средстава. Урађен је
програм за додатну и допунску наставу и еколошку секцију. М. Зарић је присуствовала
петнаестодневном семинару под називом ''Предузетништво као кључна компетенција у
средњем општем образовању". Дати су предлози тема за матурске испите у децембру од
стране проф. С. Станојевића. Анализа успеха међу члановима стручног већа извршавана је
након сваког класификационог периода. Редовно комуницирамо на тему успостављања
истоветног критеријума. Колеге су међусобно размењивале тестове знања како би се
поменуто што боље постигло. Ученици првог и трећег разреда учествовали на
Регионалном такмичењу 27. марта 2011., а у јуну на Републичком такмичењу. Проф. М.
Зарић, заједно са проф. С. Гавриловић (енглески језик) одрадила огледни час у школском
амфитеатру на тему "Значај цветница за човека". Час је одржан на енглеском језику,
а учествовали су ученици 1/4.
6. Стручно веће наставника географије
Председник стручног већа: Мирјана Галечић
У току овог периода рад нашег већа реализован је кроз следеће садржаје:









Извршена је подела часова на предметне наставнике
Усвојени су предлози око коришћења уџбеника и додатне литературе
Направљен је програм рада додатне наставе и географске секције
Спроведен је и теренски рад на следећим релацијама:Ужице-Хајдучко гробље-бања
Вапа-Стопића пећина-Сирогојно-Гостиље-Љубиш-Златибор и Ужице-КадињачаБајина Башта-манастир Рача-Перућац-Заовинско језеро-Митровац-спомен обележје
кућа Тарабића у Кремнима,манастир Милешева,врело Сопотнице,град Пријепоље
Професори географије су се стручно усавршавали на дводневном семинару у РЦУ
под називом:“Компентентан наставник између теорије и праксе“
У школи је организована изложба у част рођења нашег истакнутог географа Јована
Цвијића
Ученици првог разреда- чланови географске секције посетили су у Београду II
Међународни салон слаткиша у” Сава центру”
Разматрани су предлози мера за постизање што квалитетније наставе из географије
уз обавезну примену иновација као и размене искустава између себе али и колега
из сродних предмета и других школа.Посећени су часови сродних предмета социологија и часови географије, како од стране колега,тако и од директора и
педагога школе.
Дат је предлог тема за израду матурских радова који је усвојен на седници
Наставничког већа,као и избор наставника ментора проф. Мирјане Галечић,одбрана
матурских радова протекла је у најбољем реду
64

Извршена је анализа успеха на крају школске године и усаглашени су критеријуми
оцењивања где није било већих одступања,као и подела часова за наступајућу
школску годину 2011/2012.годину.
7. Извештај стручног већа наставника математике и рачунарства и
информатике
Председник стручног већа Милијана Аћимовић
Стручно веће за математику и информатику одрадило је у школској 2010/2011. години све
активности планиране годишњим планом.
Наши ученици су учествовали на такмичењима из математике на свим нивоима и
постигли запажене резултате.
На општинском такмичењу у категорији Б учествовало је 22 ученика. На окружно
такмичење пласирало се 19 ученика. На Републичко такмичење пласирало се 5 ученика
(Крејовић Александра, Тешић Урош, Јанковић Милош, Гавовић Љиљана и Сокић
Миленко).
На такмичењу „Мислиша“ учествовало је 107 ученика (19 ученика је похваљено,
освојене су две друге награде и две треће награде).
Наши ученици учествовали су и на Математичком турниру у Београду и освојили
18. место, а Ужичка гимназија је добила похвалу.
На основу постигнутих резултата ученици Јанковић Милош, Сокић Миленко и
Гавовић Љиљана ослобођени су пријемних испита на свим техничким факултетима.
На Сајму образовања ученици Ужичке гимназије привукли су велику пажњу. Ученица
Јелисавчић Ана је направила презентацију и излагање на тему „Занимљиви задаци из
математике“.
Чланови Стручног већа посетили су семинар „Компетентан наставник између теорије и
праксе“ и били на стручном усавршавању које је организовало Друштво математичара
Србије у Новом Саду. Професори који су посетили семинаре упознали су остале чланове
Стручног већа са садржајима и запажањима са семинара.
Чланови Стручног већа посетили су и неколико часова својих колега у оквиру
хоризонталне евалуације.
У току школске године одржано је више састанака Стручног већа на којима је анализиран
успех из математике и рачунарства и информатике и усклађиван критеријум оцењивања.
Професори овог већа имали су и договоре о садржају и облику писмених вежби, писмених
задатака и начину оцењивања ученика ради постизања што бољих резултата.
65
8. Извештај стручно већа наставника хемије
Председник стручног већа Славица Вељовић
У току ове школске године од планираног програма рада стручног већа:
 Извршена је подела часова на предметне наставнике
 Усвојени су предлози око коришћења уџбеника и додатне литературе
 Направљен је програм рада додатне и допунске наставе хемијске секције
 Није било заинтересованих ученика за истраживачку станицу Петница
 Проф. Драгица Селаковић присуствовала семинару „Компетентан наставник
између теорије и праксе“ одржан 22. , 23. и 24. септембра
 Дат је предлог тема за израду матурских радова који је усвојен на седници
Наставничког већа
 Извршена је анализа успеха на крају првог полугодишта и усаглашени критеријуми
оцењивања
 Дат је предлог за мултидисциплинарну лабораторију (кабинет бр. 7)
 Предложен пут у Ниш на фестивал природних наука (биологија, хемија, физика)
 На регионалном такмичењу је учествовало седам ученика(два прва,једно друго и
једно четврто место)
 На републичком такмичењу ученици су постигли одличне резултате.Ученик Тешић
Урош освојио треће место на такмичењу највишег ранга)
 у организацији регионалног центра за таленте,одржано такмичење на ком је
ученица Јешић Милица стекла право на учешће на републичком такмичењу где је
освојила трећу награду
 У току другог полугодишта реализована је посета часовима, професорке хемије су
међусобно посетиле часове
 Анкетирани су ученици И-3 разреда у вези са наставом хемије
 Проф. Д.Селаковић одржала огледни час,ком су присуствовале проф.С.Јевђовић и
педагог Е.Станковић
9. Извештај стручног већа наставника физике
Председник стручног већа Снежана Јевђовић
У току школске 2010/11. године стручно веће наставника физике је одржало укупно
састанака. Реализоване су планиране активности које се односе на редовно држање
допунске и додатне наставе, секције, припреме ученика за такмичење и континуиране
анализе успеха ученика током читаве школске године. Остварена је успешна сарадња са
гимназијом ,,Светозар Марковић“ из Ниша, захваљујући којој су чланови секције
гостовали на фестивалу науке под називом ,,Наук није баук“. Милош Јанковић III5 је имао
част да у оквиру наведеног фестивала одржи предавање на тему ,,Практични радови из
66
физике“ (ментор Снежана Јевђовић). Захваљујући сарадњи са Физичким факултетом из
Београда организован је Фестивал физике за ученике наше школе. Настављена је сарадња
са Регионалним центром за таленте. У оквиру ове сарадње чланови секције за физику су
успешно реализовали неколико занимљивих научно-истраживачких радова (ментор
радова С. Јевђовић). Снежана Јевђовић је припремила ученике за демонстацију
експеримената из физике за Сајам образовања. Успех наших ученика на разним нивоима
такмичења из физике је добар показатељ стручног и успешног рада појединих чланова
овог већа. Као и протекле школске године изостала је посета Сајму књига и Републичком
семинару из физике због недостатка финансијских средстава.
10. Извештај стручног већа наставника музичке културе и ликовног васпитања
Председник стручног већа Зоран Жупић
На првом састанку већа 30.09.2010. извршена подела предмета на наставнике и
обавеза у оквиру 40-часовне радне недеље. За председника изабран проф. музичке културе
Зоран Жупић. Утврђени су термини за ликовну секцију и хор: секција – понедељак седми
час, хор – уторак и четвртак седми и осми час.
На другом састанку већа 13.10.2010. усвојен предлог уџбеника и критеријум
оцењивања. Професори Б. Спаловић и З. Жупић учествовали су на семинару у РЦУ –
„Компетентан наставник у теорији и пракси“ у трајању од 24 часа. Чланови секције
учествовали су на ликовном конкурсу „Људи граде мир“ и „Нећу преко везе“ (у
септембру). 12.10. посећена изложба „Слике Балкана“ Паје Јовановића у Градској галерији
и одржано предавање о слици „Таковски устанак“. Одржани су и часови цртања
(конструкција, пропорција...) - Хор наступао: 14.09. у библиотеци (Народна библиотека
Ужице) на промоцији књиге А. Вељића, „Некажњени злочин – Миклош Хорти“ ; 08.10. на
прослави Дана града у сали Народног позоришта и 09.10. у Саборној цркви Св. Ђорђе у
Ужицу на VI саборовању хорова Жичке епархије.
Трећи састанак одржан 30.11.2010. Анализиран је успех након првог класификационог
периода. Ученици су посетили Јокановића кућу и имали час цртања – перспектива.
Посећена изложба „Керамика Злакуса“ у Градској галерији и одржано предавање на тему
„О модерној архитектрури 20. века“. Хор наступао: 19.11. на ВШП поводом годишњице
постојања школе; 29.11. на Кадиљачи поводом обележавања 69 година од битке на
Кадињачи.
На четвртом састанку 29.12.2010. усвојене су матурске теме и подељена литература.
Хор се припремао за наступ на прослави Савиндана. У организацији ученичког
парламента органозивана је изложба радова ученика средњих школа на којој су
учествовали и наши ученици, и то у холу Народног позоришта 6. – 9.12.2010. Посећена
иложба Салон Ужичких сликара 27.12.2010.
Пети састанак стручног већа одржан 19.02.2011. Анализиран је успех на крају другог
полугођа. 25.01. одржан је заједнички час ликовне секције и хора (7. час). Хор је
26.01.2011. организовао и учествовао на Светосавском концерту у Свечаној сали Ужичке
гимназије. Почело је припремање и завршавање радова за Републичку смотру ликовних
радова. Посећена је изложба слика Луковић Тијане у Градској галерији. Планирани су и
очигледни часови, хоризонтална евалуација, нове методе и коришћење савремених учила
67
као и праћење савремене литературе: књига, чланака, уметничких часописа, изложби. Хор
је учествовао на промоцији књиге А. Вељића „Истина о новосадској рацији“ 16.02.2011. у
сали Скупштине општине Ужице.
Активности у марту: 08.03.2011. проф. ликовне културе Б. Спаловић присуствовала
часу француског језика код проф. Д. Пејовић (3. час; одељење IV1) – наставна тема
„Слагање времена“. 09.03. професори уметности су одржали угледне часове. Часу ликовне
културе присуствовала је проф. Б. Спаловић у одељењу IV2, 6. час. На часу музичке
културе обрађена је наставна јединица „Филмска музика“, а на часу ликовне културе
„Самостално ликовно изражавање“ – сликање. Професори већа уметности су
присуствовали огледном часу из српског језика „Злочин и казна“ одељења III1 у Народном
позоришту, а проф. Б. Спаловић часу из биологије код проф. Милице Зарић.
Шести састанак стручног већа је одржан 04.04.2011. Одржане су консултације са
матурантима. Посећена је изложба цртежа И. Радовића у Градској галерији. Анализиран је
успех на крају другог класификационог периода. Успех је задовољавајући. Ученици
вредно извршавају обавезе. Забрињавајуће је учестало изостајање појединих ученика и
немогућност да буду оцењени обзиром да имају један час ликовног и музичког недељно.
На секцији су ученици имали рад са глином – вајање, цртање према моделу, рад на тему
„Дете и пас“ (конкурс) као и цртање и сликање, тј прикупљање и одабир радова за
Републичку смотру ликовних радова. Послати су радови Вукомановић Иване III1,
Миоливојевић Нине I2 и Лакић Јелене I2.
Седми састанак стручног већа је одржан 24.06.2011. Професори већа уметности су
присуствовали огледном часу из историје проф. Душице Илић (историјско вече
инспирасно књигом „Ужички амаркорд“ С. Маленковића) у свечаној сали Гимназије
10.06.2011. Чланови секције и хора били су активни и у протеклом периоду. 09.05.
посећена је изложба слика М. Обрадовић у Градској галерији. 16. и 23.05 су одржане
припреме у холу школе и 23.05 отварање изложбе ђачких радова у холу. 30. 05. је
посећена изложба слика П. Лалића у Градској галерији. 06.06. и 13.06 – цртање према
моделу. Хор је наступао у Народном позоришту у Ужицу на отварању Сајма образовања
10.05.2011. и у Свечаној сали Ужичке гимназије на додели Вукових и специјалних
диплома ученицима Ужичке гимназије 14.06.2011.
11. Извештај за стручно веће наставника физичког васпитања
Председник стручног већа Горан Ковачевић
Рад стручног већа је почео у августу 2010.године. када је изабран председник стручног
већа, Ковачевић Горан. У истом месецу је прегледан и утврђен годишњи план рада, такође
је утврђена подела послова у оквиру 40-часовне радне недеље.
Почетком септембра договорено је са директором и педагогом како ће се писати и
планирати оперативни планови рада. Такође је разговарано о одржавању хигијене
кабинета, фискултурних сала као и могућностима за набавку спортских реквизита.
У месецу октобру одржана су два састанка са директором где су усаглашени критеријуми
оцењивања ученика.
68
У новембру је била редовна анализа рада сваког ученика на крају првог класификационог
периода, где је утврђено да ученици прилично изостају са наставе физичког васпитања.
Донета је одлука да се на родитељским састанцима разговара о потрби побољшања
редовности долажења на наставу.
У децембру су одрађене припреме за спортска такмичења( до кашњења у реализацији је
дошло због кашњења у санирању крова сале од прокишњавања.) Направљен је распоред
коришћења сала по спортским секцијама заједно са Економском школом.
Анализа образовно васпитног рада на крају првог полугодишта реализована је у фебруару
где је констатовано да је дошло до побољшања резултата у односу на први
класификациони период. У фубруару је почело Општинско такмичење у организацији
Министарства просвете и Спортског савеза Србије.На такмичењима су постигнути
изузетни резултати, девети пут за редом освојили смо прво место на градском ниво.
Ученици наше школе су учествовали (око 400) на кросу РТС -а . На различитим нивоима и
дисциплинама освојен је велики број првих места.
На Републичком такмичењу из гимнастике заузели смо друго место .
До краја наставне године реализоване су и све друге активности предвиђенe планом.
6.1.4. Извештај о реализацији програма рада Стручног актива за развојно
планирање
Чланови актива за развојно планрање су:
Живојин Павловић – директор
Славко Марковић – заменик директора
Емилија Станковић – школски педагог, координатор
Љиљана Смиљанић - професор српског језика и књижевности
Саша Станојевић - професор биологије
Снежана Јевђовић - професор физике
Марија Станковић – професор рачунарства и информатике и математике
Мирослав Живанић - представник Савета родитеља
Бранко Милета - представник локалне заједнице
Током школске 2010/11. године Актив за развојно планирање наставио је
активности планиране развојним планом 2008-2011.године. Актив је пратио процес
иновирања редовне наставе увођењем савремених метода, облика и наставних средстава;
подизање квалитета ваннаставних активности у школи, процес подршке ученичким
иницијативама и афирмације њиховог рада, стручног усавршавања наставника и јавне
промоције постигнућа Школе.
НАСТАВА И УЧЕЊЕ.
69
Српски језик и књижевност. Током обраде дела „Злочин и казна” Фјодора
Михаиловича Достојевског, професорка српског језика и књижевности, Мирјана
Благојевић, задовољна ученичком приступу делу, долази на идеју да се одржи огледни
час, на коме ће се интерпретирати дело Достојевског на себи својствен начин.
Поделом у пет тимова, са својим вођама на челу, желели су да прикажу пет
различитих аспеката овог дела: социјални контекст, психолоски ниво романа, однос
главног према осталим ликовима, филозофски ниво и епилог.
Припреме за представу су трајале 2 недеље, након чега је уследила премијера
09.12.2010.године у свечаној сали Гимназије. Представа је била намењена професорима и
ученицима, као и запосленима у Гимназији, јер је у питању био огледни час. 50 минута,
активног учествовања на сцени, као и прегршт аплауза публике било је довољно да
наведу професорку да размисли о пријављивању на фестивал аматерског позоришта у
Крагујевцу.
Радост читања и игре. Управо том, добитном комбинацијом, су ученици III1,
направили свој, тада још мали пројекат, који је касније превазишао сва очекивања.
Књижевни сусрети На пола пута. Део пратећег програма прошлогодишњег Југословенског позоришног фестивала био је и наш фестивал На пола пута. У оквиру
представљања књижевног фестивала припремљена је фото изложба у холу Мале сцене
Народног позоришта, а 9. новембра организовано је јавно снимање неколико сцена радио
драме Временска петља, аутора Ненада Величковића.
Фестивал На пола пута уписан је у листу међународних културних
манифестација у Србији, коју је за потребе Министарства кулутре припремио Завод
за проучавање културног развитка из Београда. Фестивал је представљен и у
каталогу који је Министартво културе радило за сајам књига у Лајпцигу, на коме је
Србија била земља у фокусу.
У Народној библиотеци у Новом Пазару је 30. марта била постављена изложба о
фестивалу На пола пута, а на трибини коју је органозовао ОЕБС, о искуству оваквог рада
говорили су Дејан Илић, Ненад Величковић и Ружица Марјановић
Са међународним колеџом из Мостара и мостарском гимназијом започети су
договори око припреме представљања фестивала у Мостару почетком децембра 2011.
Тада ће у госте мостарским средњошколцима отићи десетак наших ученика и помоћи
мостарским ђацима да у њиховој средини направе слично окупљање писаца.
Овогодишњи књижевни сусрети На пола пута окупили су једанаест аутора из
Хрватске, Босне и Херцеговине и Србије. Од 11. до 15. априла одржано је тринаест часова
и три јавна читања. У уторак 12. априла, у међусмени, одржана је фудбалска утакмица
између писаца и гимназијалаца. Списатељску екипу, названу Хартизани, предводио је
Божо Копривица. Против гимназијске екипе, коју су чинили ученици IV5, играли су и
Предраг Лицић, Марко Томаш, Алмир Алић и Ненад Величковић. Резултат је био 4:4,
изједначујући гол дао је Ненад Величковић, мада неки новинари тврде да је било 5:3 за
гимназијалце. Сви су се, ипак, сложили да је школска фудбалска екипа мало „прогледала
70
кроз прсте“ гостима, да је атмосфера била сјајна, навијачи беспрекорни. Неколико аутора
најављивало је да ће до следеће године вредно тренирати.
Фестивал је отворен гостовањем сарајевске омладинске позоришне трупе Јувента
која је 11. априла на великој сцени Народног позоришта извела представу У лабиринту
сексуалности, по тексту београдске ауторке Јасминке Петовић, а у режији Јасне Диклић,
глумице из Сарајева. Публика је изузетно добро реаговала, позоришна сала је била
препуна, а коментар гостију глумаца и њихове радитељке је да нигде до сада, а ову
представу су играли на разним сценама, нису имали овако добру интеракцију са публиком
која је реаговала смехом на правим местима и ћутањем тамо где се не може ништа друго.
Учесници шестог фестивала били су: Виктор Иванчић (Сплит), Светислав Басара
(Београд), Марко Томаш (Мостар), Божо Копривица (Београд), Катарина Мажуран
Јурешић (Крк), Предраг Луцић (Сплит), Мирјана Ђурђевић (Београд), Ненад Величковић
(Сарајево), Алмир Алић (Тузла), Дејан Илић (Београд), Драгослав Дедовић (Берлин) и хор
Проба (Београд).
Биологија. Ове године је испробана једна новина: комбинација биологије и
енглеског језика као мултидисциплинарни час. Ученици I4 су имали задатак да на два
школска часа прикажу шта знају о „Значају цветница за живот човека „ и то на енглеском
језику. Осам најзначајнијих фамилија цветница је презентовано на оваквом часу уз
одговарајуће power point презентације и паное.За тај посао је било задужено исто толико
група ученика. Да би тема часа била употпуњена групе су своје презентације употпуниле
свим начинима којима су овај час могле зачинити:разним слатким и сланим ђаконијама
од сезонског воћа и поврћа као плодова, листова, семена и других органа цветница. На
крају часа је био одигран бинго, као идеја колегинице Светлане Гавриловић, која је била
уједно и главни рецензент ученичких текстова написаних на енглеском на ову тему. Час је
одржан у школском амфитеатру, до задњег места попуњеног ученицима, колегама,
директором школе и његовим замеником, школским педагогом итд. Представљао је ново
искуство за ученике ове школе, као и предметне професоре.
Историја. Ученици првог разреда су у октобру приредили огледни час на тему
„Праисторија“. Час је представљао систематизацију градива на један веома интересантан
начин. Часу су присуствовали професорка Соња Златић и одељење III2. У огледним
часовима били су активни и ученици трећег разреда природно-математичког смера који су
у новембру обрадили тему „Први балкански рат“ у виду огледног часа коме су
присуствовали педагог школе, проф. Соња Златић и ученици одељења III1. Ученици
одељења III3 су у децембру припремили огледни час на тему „Војна Крајина“. Огледни час
је био једнако успешан као и претходни, а присуствовали су педагог школе, проф. Соња
Златић, проф. Славко Марковић, одељење III2 и по пет представника одељења III1 и III3.
Већ традиционално, и ове године одржана је серија огледних часова са ученицима
трећег разеда природно-математичког смера на тему „Парламентарне борбе у Краљевини
СХС“ или популарно „Скупштина“. Као и увек, ови часови су привукли велику пажњу
професора, ученика и њихових родитеља.
Ученици одељења I1 и I2 су тему „Праисторија на тлу ужичког краја“ успешно
представили помоћу макета и паноа у виду изложбе која је трајала од 1.10. до 31.12.2010.
71
године. Изложбу и огледни час су представили и на Сајму образовања у априлу ове
године.
У оквиру рада секције за историју других и четвртих разреда коју је водила проф.
Душица Илић, било је разноврсних активности: посета изложбама у архиву града, зидне
новине за кабинет са темама из средњовековне српске историје као и историје српских
устанака с почетка 19.века, затим реализација часа на тему „Холокауст и геноцид у 20.
веку“ уз помоћ колегинице Весне Лучић укључене у активности меморијалног центра „Јад
Вашем“ у Јерусалиму.
На крају школске године, 10. јуна 2011.г. изведена је представа „Балови и забаве у
старом Ужицу, с краја 19. и у првим деценијама 20. века“, по мотивима књиге Дејана
Маленковића „Ужички амаркорд“, коју су извели ученици II1 одељења Ужичке гимназије.
Филозофија, социологија и историја. Ученици који су били ангажовани у раду
секције, учествовали су и у огледном часу чији је циљ био да се покаже корелација између
историје, социологије и филозофије. Тема часа била је „Држава“, а одржан 13.05.2011. у
амфитеатру. Часу су присуствовали: директор школе Живојин Павловић, педагог Емилија
Станковић, професорке Гордана Даниловић и Бранкица Скорковић и два одељења друге
године.
Ликовна култура. У оквиру представљања рада сликара Паје Јовановића, одржан је
час у Градској галерији, на изложби његових слика, где ссу ученици стекли знања о делу
„Таковски устанак“. Од 6. до 9. децембра ђаци су учествовали на изложби ликовних
радова ученика свих ужичких средњих школа, у холу Народног позоришта, у
организацији ђачког парламента.
Грађанско васпитање. У оквиру наставе из грађанског васпитања ове године смо
спровели низ корисних активности и посета које су побољшале квалитет наставе и
програма из овог предмета. Изведене су посете изложбама „Аквизиција 1990-2010” из
збирки Народног музеја Ужице, „Кнез Павле Карађорђевић Краљевски намесник 19341941” у Историјском архиву Ужице. На позив председника Вишег суда у Ужицу, у оквиру
пројекта „Унапређење доступности правде у судовима Србије”, а које је финансирала
Влада Краљевине Норвешке, организовани су дани „Отворених врата”, у оквиру којих смо
имали прилику да се упознамо са радом ове установе. Наши ученици су похађали и
једнодневни семинар: „Европа значи да...” (Изазови европских интеграција у областима
заштите животне средине) који је организовала невладина организација „Палго” из
Београда,а чији је финанскијски спонзор Фонд за отворено друштво - Србија.
Настава фрнцуског језика увођење ДЕЛФ-а. У школској 2010/11. години полаго
се DELF у оквиру наставе француског језика. Број заинтересованих ученика је био
лимитиран на 20. Сви су положили испит са високим просеком и добили диплому
Министарства просвете Француске за ниво А1. У комисији су били Бруно Буаје аташе из
Француског института, Љиљана Ђурић, професорка на Београдском универзитету –
Филолошки факултет и професорка ментор Борка Весовић.
ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА.
72
Додела награда. У свечаној сали Гимназије 14. јуна 2011. године, уз пригодан
програм хора и школског оркестра, организована је додела диплома, признања и поклона
најбољим ученицима: носиоцима дипломе „Вук Караџић“и специјалних диплома,
републичким победницима и професорима–менторима. Додели су присуствовали
награђени ученици, наставници, родитељи и представници градских медија. Носиоцима
дипломе „Вук Караџић“ признања је уручио директор школе ,господин Живојин
Павловић. Председник Савета родитеља, господин Неђо Јовановић, честитао је и уручио
ученицима специјалне дипломе. Републичким победницима награде је уручила бивша
ученица Ужичке гимназије Марија Томић ( републички победник из 2005. године из
физике), сада студент мастер студија на ЕТФ-у у Београду и члан тима који је на недавном
светском такмичењу студентских пројеката из инжењерства, одржаном у Инстамбулу, са
пројектом „Инжењерски приступ моделирању и управљању човеколиким роботима“,
освојила прво место.
Професорима–менторима ученика који су на републичким такмичењима освојили
једно од прва три места или награде, признања је уручио председник Школског одбора
господин Милован Ђоровић. Награде су добили професори: Мирјана Благојевић, Душица
Илић, Светлана Миловановић, Јадранка Папић, Слободан Суботић, Милован Шаренац,
Рајко Тубић, Снежана Јевђовић и Славица Вељовић.
На свечаности су додељене и награде из фондација. Најбољем матуранту, ученику
генерације Гавовић Ж. Љиљани припала је награда фондације „Бaрјактаревић–Шуманац”.
Награда из фондације „Професор Милан С. Поповић” за најбољи матурски рад из историје
на тему „СЕНГОКУ период у средњовековној историји Јапана“ припала је Шуљагић
Душану. Награда фондације „Љубомир Љубо Обреновић“ припала је најбољој ученици
спортског одељења, Секулић Тини, а најбољем математичару Сокић Миленку припала је
награда из фондације „Мирослав Бато Јараковић“.
Наставни
предмет
Српски језик и
књ.
Енглески језик
Историја
Биологија
Математика
Математика
„Мислиша“
Математички
турнир
Физика
Физика –
Регионални
центар за таленте
Хемија
Број ученика на такмичењу
Општинско Окружно Републичко
У I II III У I II III У I II III
35
9 3 4 2
4
6 1
10 2 2 2
8
22 7 5 10 19 3 1 1
1
5
3
5
13
14
107
1
1 2
1
4
2
2
4
18
9 1
2
1
10
3 2
1
3
2
9
9 2 1
4
1
73
Хемија –
Регионални
7
центар за таленте
Укупно
4
1
1
Награђени литерални радови. Поред писања, групних посета секције различитим
културним манифестацијама у граду и околини, значајно је и учешће на многим
конкурсима. Оно је ове године било нарочито успешно. Награде су стизале са свих нивоа
такмичења: од градског преко окружног до републичког нивоа. Литерарна секција је
учествовала на конкурсу Азербејџанског културног центра (уз подршку Амбасаде
Азербејџана) и освојила четири равноправне награде (добитницима су исплаћени новчани
износи), затим на конкурсу Друштва Свети Сава, па Задужбине Доситеј Обрадовић,
Друштва за борбу против рака, Техничке школе, у оквиру „Петље“ (прва, друга и трећа
награда), на конкурсу Специјалне болнице ЧИГОТА, па на конкурсу у организацији Кола
српских сестара поводом Материца (неколико награда и похвала), затим на самом крају
школске године било је и учешће на Видовданском конкурсу у организацији
Министарства просвете.
Позоришна представа ''Злочин и казна''. 11.априла 2011.године су редитељи
представе, Јована Ђуровић и Миљан Булатовић са професорком Мирјаном Благојевић,
отишли у Крагујевац са надом да ће осталим члановима нашег малог пројекта донети
најбоље вести. На свечаној манифестацији су уручене награде, а представа „Злочин и
казна“ је покупила најбоље критике публике и освојила награду за „Оригиналан приступ
књижевном делу“.
Француски језик. Због вишегодишњег неговања француског језика и промоције
француске културе професорка француског језика Борка Весовић именована је за Витеза у
рангу Академских палми од стране Министрства просвете Француске.
Европски дан језика. 26. септембар установио је Савет Европе 2001. године са
циљем да се промовише језичка разноликост и учење страних језика. Србија је једна од 45
земаља света које су 2010. године узеле учешћа у овој прослави. Наша школа са поносом
може да каже да је једна од ретких која скоро од самог почетка обележава овај дан и то на
различите начине, постерима, концертима, изложбама итд. 24. септембра 2010. по први
пут је организован квиз у коме су ученици првог, другог и трећег разреда показали колико
добро познају светске језике, такмичећи се у неколико забавних игара. Победничке екипе
III3, I6 и III1 наградили су Центар за савремене језике из Граца, издавачка кућа Pearson из
Велике Британије – представништво у Београду и књижара The English Book из Београда.
Фотографије и кратак текст о овом догађају могу да се погледају на сајту Савета Европе
на:http://edl.ecml.at/tabid/1772/EventID/4995/Default.aspx,
http://edl.ecml.at/Events/PictureGallery2010/tabid/2253/language/en-B/Default.aspx
Беседе у Зоранову част. Соња Миливојевић из Ужица, ученица Ужичке гимназије,
победница је овогодишњег такмичења „Беседе у Зоранову част“, које шести пут
организују Демократска странка и Фонд „Др Зоран Ђинђић“ обележавајући на тај начин
годишњицу убиства првог демократског премијера Србије др Зорана Ђинђића. Соња
Миливојевић, ученица III2 је потврђени и награиђвани рецитатор. На квалификационом
74
Регионалном такмичењу у Ужицу 10.02.2011. у јакој конкуренцији од 20 добрих
беседника, Соњина беседа „ЦРНИ МАЈДАН” издвојила се смислом, будући да је беседила
у духу Зоранових речи и задате теме : „Пре него што бациш камен на другога , .реци шта
си ти урадио “. Не упирући прстом ни у кога, Соња је послала јасну поруку, износећи
убедљиво и суштину своје личности. То се потврдило и у полуфиналу такмичења, у
Новом Саду, када је поред квалитета беседе афирмисана и лепота чистог, правилног и
сугествног језика и перфектне дикције. Бројне честитке и јасна подршка новосадске
публике били су наговештај велике победе.
У финале такмичења, 12.03.2011. које је одржано у Југословенском драмском
позоришту, бриљантна у свим сегментима доброг беседништва и зрелим наступом
наметнула се члановима жирија, а од посебног је значаја похвала уметничког дела жирија
Воје Брајовића, Ивана Тасовца и Анице Добре.
Соњин успех изузетним чини и чињеница да је најмлађа и једина финалисткиња која
није политички ангажована, као и да је прва девојка победница овог такмичења.
Енглески језик. У секцији за енглески језик у школској 2010-2011. години учешће је
узео велики број ученика свих разреда. Главни задатк је био да се припреми још један
музичко-сценски програм који је ове године био посвећен кантри и вестерн музици и
култури. Програм је изведен 28. децембра 2010. на задовољство свих присутних. Пригодан
текст о овом догађају објављен је у електронском и штампаном часопису Удружења
наставника
енглеског
језика
Србије
и
може
се
прочитати
на
http://www.britishcouncil.org/serbia-elta-newsletter-2011-february.htm .
Поред тога, чланови секције су сваког месеца обележили значајни културни или
историјски датуми у свету или у земљама енглеског говорног подручја и то постерима,
предавањима, изложбама, квизовима итд. Посебна пажња посвећена је Европском дану
језика, Светском дану речника, eнглеском националном празнику Guy Fawkes’ Day,
шкотском песнику Роберту Бернсу, америчком националном празнику Groundhog Day, 70годишњици смрти Вирџиније Вулф, Светском дану позоришта и Дану планете Земље.
Секцију су водиле Душанка Никачевић и Светлана Гавриловић.
По четврти пут заредом у Школи је организован литерарни конкурс на енглеском
језику, а овогодишља тема је била кинеска поезија. Задатак младих песника није био
нимало лак: требало је да напишу песму по узору на стару кинеску песникињу Хсу Кан и
при томе задовоље озбиљне захтеве по питању форме и садржаја песме. Ипак, на конкурс
је пристигао велики број радова, успешних и мање успешних, а наставници енглеског
језика су са великим задовољством за најбоље прогласили: Катарину Зарић III2– I место,
Николу Обрадовића II6 и Јованку Вишњевац III2 – II место, Душана Лазића I3, Војислава
Богосављевића I5 и Ангелину Кубуру I2 – III место и Наташу Деспотовић III1, Вању Зарић
III3 и Ану Гојгић IV1 – утешне награде. Награде за победнике су обезбедили књижара The
English Book из Београда и представништво издавачке куће Pearson из Велике Британије.
Прилог о овом конкурсу као и најуспешнији радови објављени су и у електронском
часопису Удружења наставника енглеског језика Србије на следећој адреси:
http://www.britishcouncil.org/serbia-elta-newsletter-2011-march.htm.
75
Математичко такмичење Мислиша. Такмичење “Мислиша” остаје својеврсни
математички празник и његов мото остаје “Математика за све (или бар за већину)”. Нашу
школу представило је 107 младих радозналаца: 31 ученик првог разреда, 28 ученика
другог разреда, 19 ученика трећег разреда, 29 ученика четвртог разреда. Ученици
Јанковић Милош (III разред М. Шаренац) и Тешић Урош (II разред С.Суботић) освојили
су другу награду, Селаковић Милица (III разред, М.Шаренац) трећу награду.Осамнаест
ученика је похваљено.
Спортска такмичења. Школа је по девети пут узастопно проглашена за свеукупног
победника ОСИУРС–а за школску 2010/11. годину, а професор Пејчић Владимир девети
пут за најуспешнијег професора физичке културе.
Филозофска олимпијада. Ужичка гимназија је први пут учествовала на
квалификацијама за Међународну филозофску олимпијаду. Нашу школу представљала је
ученица Ања Кукањац IV3.
Програмерска секција. Стефан Милутиновић је учествовао на такмичењу за
најбољу апликацију или презентацију на тему „Историјска баштина Србије“. Такмичење
су организовали Рачунарски факултет из Београда и Друштво математичара Србије.
Стефан је направио обимну апликацију користећи програмски језик Visual Basic. У
апликацији се приказује око шездесет историјских знаменитости Србије.
Физика. На Републичкој смотри научног и уметничког стваралаштва, која је
одржана 4. јуна у Београду учествовали су Милош Јанковић III5, Димитрије Стојчић III6 и
Маријана Јеринић I6. Ученици су на такмичењу презентовали своје научно-истраживачке
радове и решавали тест знања. Милоша Јанковића се у свом истраживању бавио енергијом
ветра, Димитрије Стојчић енергијом Сунца а Маријана Јеринић енергијом воде. Радови:
,,Модел ветрогенератора“, Соларна сушара и ,,Хибридни систем за наводњавање и
добијање електричне енергије“ су похваљени због своје оргиналности и квалитета. Милош
Јанковић и Димитрије Стојчић освојили су треће место на Републичкој смотри научног и
уметничког стваралаштва.
Хемија. У организацији Регионалног центра за таленте, одржано је такмичење на
нивоу региона 14. маја 2011.године. Радове из хемије радило је четворо деце у паровима.
Јешић Милица и Милутиновић Сузана рад на тему „Загађеност ваздуха у
Ужицу“.Вилотијевић Маја и Милојевић Павле рад на тему „Загађеност пијаће воде на
територији Ужица“. Тест је прошла Јешић Милица I6 и стекла услов за републичко
такмичење на ком је освојила трећу награду. Ово такмичење је одражано у Београду 4.
јуна 2011. Године.
Изложбе. У априлу је, у холу школе, постављена изложба „Лутке гињол“, коју су
правили матуранти, а у мају изложба слика, цртежа, фотографија, ученика Гимназије
76
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Афирмација рада ученичког парламента. У оквиру афирмације ученичког
парламента у школској 2010/11. години реализован је већи део пројекта Оснаживање
ученичких парламената за активну партиципацију у процесу доношења одлука. Крајем
септембра смо наставили реализацију пројекта „Оснаживање ученичких парламената за
активну партиципацију у процесу доношења одлука”. Одржан је трећи тренинг дан који је
обухватио следеће радионице:
1. радионица: Дефинисање проблема; 2. радионица:
Дефинисање акивности; 3. радионица: Прављење акционих планова; и 4. радионица:
Одабир најбољег акционог плана. Дакле, урађено је акционо планирање које се односило
на уређење школског простора. Акцију под називом
„Прошлост за будућност”
представиле су ученице на конференцији у периоду од 26. до 27. новембра. На
Конференцији су презентоване акције ученичких парламената девет средњих школа
Златиборског округа у којима се спроводи овај пројекат. Такође, говорило се о значају
који имају ученички парламенти у школама, о њиховом раду, структури, као и
потешкоћама у њиховом функционисању. Разматрало се и о даљим акцијама парламената
које у наредном периоду треба реализовати.
Пролазећи обуке, ученици су закључили да је највећи проблем ученичког
парламента његово лоше функционисање које проистиче из сопствене неагилности,
неорганизованости и нетранспарентости акција. Сматрамо да рад ученичког парламента
треба да буде транспарентији, а да су за то потребне активности које ће оставити неког
трага и наићи на обострано одобравање и наставника и ученика. Резултати читавог
пројекта су: умрежавање ученика, боље функционисање парламента и истацање лидера.
Пројекат „Умрежавање ученичких парламената” реализован је у претходна три
месеца. Пројекат се у првом делу односио на обуку вршњачких едукатора. У периоду од
19-22. марта, 3 ученика првог, другог и трећег разреда прошли су обуку заједно са
средњошколцима из Ужица и суседних градова . На семинару су обрађене следеће теме: 1.
Ученички парламенти - уводна разматрања; 2. Доношење одлука у УП; 3. Доношење
правила у УП; 4. Тимски рад у УП; 5. Ситуациона радионица; 6.Вођење састанка; 7.
Принцип недискриминације у УП; 8.Партиципација у УП; 9. Проблеми у раду УП и како
их можемо ублажити? Узрок – проблем – циљ – активност, Како можемо заједно? Шта
можемо заједно? 10. Активизам младих у решавању проблема: Зашто и како? Планирање
акција у УП; 11. Вештине вођења радионице; 12. Вештине вођења радионице - успешна
интеракција; и 13. Наредни кораци, евалуација и затварање семинар. Учесници су на
тренингу добили приручних са теоријским делом и радионицама које би требало да
реализују са својим вршњацима. После обуке три вршњачка едукатора су 09.06.2011.
године у амфитеатру, одржала радионице за ученике првог разреда. На овим радионицма
прваци су стекли основна знања о функционисању парламената.
У организацији представника ученичког парламента Ужичке гимназије обележен је
Међународни дан толеранције. Постављено је озвучење испред ђачког школског улаза и
организовано анкетирање ученика о толеранцији. Овом приликом ученицима су подељени
леци и едукативне брошуре о ненасиљу које је приредио Ужички центар за права детета.
Подржали смо и иницирали учествовање ђачког парламента у разним хуманитарним
акцијама, састанцима и у обележавању заначајних датума.
77
Безбедно партиципирање свих учесника у образовно-васпитном процесу. Оно
што је планирано у школској 2010/11. години односило се на подизање нивоа свести и
повећање осетљивости, свих оних који су укључени у живот и рад установе, за
препознавање насиља, злостављања и занемаривања. У сладу са тим, било је потребно и
информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за
заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља. Почетком септембра је урађена
презентација резултата рада Тима за заштиту ученика од насиља, злоставља,
занемаривања Наставничком већу, Школском одбору и Савету родитеља. Такође, на овим
седницама Тим је продочио и планитане активности у оквиру школске 20010/11. године.
Ученици су активно учествовали како у планирању, тако и у реализацији многобројних
активности током школске године.
На почетку школске године кренули смо у реализацију пројекта ''Дечја права у
образовању у средњим школама-2''. Општи циљ пројекта јесте оснаживање професора и
деце у средњим школама за промоцију, заштиту и имплементацију права детета са
акцентом на имплементацију Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља,
злостављања и занемаривања у васпитно-образовним установама (Протокол
Министарства просвете). Посебни циљ се односи на подстицање ученика да размишљају о
односима са другим ученицима, о присутности насиља у школи, о томе шта је све насиље,
како да се понашају ако до њега дође и како да до њега не дође, али и како да стечено
знање пренесу другим ученицима и тако позитивно утичу на њих.
Пројекат је обухватао три тренинг дана за ученике првог, другог и трећег разреда.
Први тренинг дан одржан је 16.10.2010. године а обухватио је следеће теме: 1. Насиље; 2.
Недискриминација; 3. Потребе и жеље; и 4. Права и одговорности ученика. На другом
тренинг дану, 13.11.2011.године обрађене су следеће теме: 1. Врсте права; 2.
Партиципација; 3.Превенција насиља; и 4. Интервенција, кораци. Трћи тренинг дан,
реализован 18.12.2011. године односио се на акцино планирање. Реализоване су следеће
радионице: 1. радионица: Дефинисање проблема; 2. радионица: Дефинисање акивности; 3.
радионица: Прављење акционих планова; и 4. радионица: Одабир најбољег акционог
плана. Вршњачке едукаторе обучили су педагог Емилија Станковић и предметни
наставници Симовић Вукадин, Снежана Јевђовић и Гордана Даниловић.
Циљ акције, односно реализације конкретних ученичких активности везаних за
ненасиље односи се на подстицање ученика да кроз непосредан контакт и међусобну
интеракцију размишљају о: односима са другим ученицима, присутности насиља у школи,
о томе шта је све насиље, о томе како да се понашају да до насиља не дође и како ако до
њега дође и о томе како да стечено знање пренесу другим ученицима и тако позитивно
утичу на њих.
Представници парламента су 31.03.2011. године, организовали акцију „Ожиљци из
школе читав живот боле- НЕ ЧИНИТЕ НАСИЉЕ!”. Око 150 различитих порука које
промовишу ненасиље ученици су могли да читају до 11.04.2011. године у ходницима
школе. Акције је веома запажена од стране ученика, али и професора. Читав догађај
пратила је популарна музика, а служиле су се грицкалице уз освежење. У организацији,
поставци и реализацији акције учествовало је 13 одељења- 5 првог разреда, 4 другог, 4
трећег разреда. Свако одељење је имало по два координатора који су мотивисали остале
да испишу што упечатљивије, концизније и јасније поруке мира, ненасиља и толеранције.
78
Сматрамо да смо овом акцијом успели да скренемо пажњу на проблеме целокупног
друштва и да мотивишемо ученике да размишљају ваљано, да поштују једни друге и
уважавају међусобне разлике. Такође, на централом догађају смо ученицима јасно рекли
да: 1. размисле у којим ситуацијама су се насилнички понашали; 2. како ће се одбранити
ако их у школи неко вређа или омаложава, физички напада и прети; и 3. Како да помогну
жртвама насилничког понашања. Ове информаије ученици су добили на полеђини
штампаног месеног платера. Текст који смо приремили за месечни планер:
Наша идеја је била да што већи број ученика схвати да насиље није одговор, да не
спада ни у једну врсту комуникације разумних људи, да постоји много начина да се
конфликти реше и да свакако морају тражити помоћ одраслих. Схватили смо да стално
морамо радити на смањењу насиља тако што ћемо изнова едуковати генерације нових
ђака.
Професионална оријентација. Професионална оријентација у школи одвија се
током целе школске године, и то, кроз наставне и ваннаставне активности и кроз посебне
облике рада на професионалној оријентацији, а у извођењу учествују непосредно сви
чланови колектива. Садржаји програма професионалне оријентације смо тако
концепирали да се могу реализовати кроз различите облике образовно-васпитног рада у
школи (часови редовне наставе, додатне наставе, припремне наставе, одељењске
заједнице, менторски рад, слободне и др. активности).
Активности везане за професионалну орјентацију обухватају професионално
информисање, професионално саветовање и праћење развоја ученика. У оквиру
професионалног информисања, предметни наставници уз редован програм из својих
стручних области пружају обавештења о карактеристикама појединих занимања. У школи
је доступна база података путем интернет везе и ''уласка'' на сајтове факултета у Србији.
Подаци о факултетима и бишим школама доступни су ученицима и ''информативном
кутка'' који је у кабинетима за информатику.
Посебна пажња је посвећена непосредном контакту ученика трећег и четвртог разреда са
представницима виших школа и факултета. У те сврхе, Ужичка гимназија је почетком
октобра упутитила предлог факултетима да презентације почну у првом полугодишту.
Циркуларно писмо је упућено факултетима Универзитета у Београду, Новом Саду и
Крагујевцу, које најчешће уписују ужички гимназијалци, са жељом и намером да им
заједнички помогнемо у блаогвременом и исправном избору будућег занимања. Међутим,
договори око презентација су се наставили током читаве школске године, а у многоме су
зависили и од захтева ученика. Гимназијалцима су се преставили следећи факултети:
Правни факултет и Економски факултет из Београда, Факултета техничкх наука,
Мегатренд - смер државна управа и администрација, Сингидунум – смер туризам и
хотелијерство, Правни факултет из Крагујеваца, Факултет организационих наука,
Машински факултет из Крагујевца, Војна и Војно-медицинска академија, ББА академија –
Факултет за банкарство, осигурање и финансије и Технички факултет из Новог Сада.
Гимназијска трансверзала. На иницијативу ученичког парламента Ужичке
гимназије започета је школске 2006/07. године реализација пројекта сарадње гимназија из
Чачка, Пожеге, Нове Вароши, Пријепоља и Ужица, под називом „Гимназијска
трансверзала“. На првом састанку, који је одржан 27.02.2007. године, у Ужичкој
79
гимназији, присуствовали су по два члана парламента из наведених школа и њихови
директори. Потписан је протокол о сарадњи у областима спорта, културе, информисања,
хуманитарног рада, размене искустава и сл. Ове школске године домаћин „Гимназијске
трасверзале“ била је гимназија из Нове Вароши. Програм сусрета је обухватао: 1. састанак
директора на коме се говорило о актуелној реформи Гимназија, 2. састанак представника
ученичких парламената на коме је највише пажње посвећено размени искустава ради
побољшања сопственог рада; 3. такмичење школских екипа у кошарци и 4. такмичење
школских екипа у шаху. Ужичка гимназија је у наведеним такмичењима освојила два
трећа места. Следеће школске године као организатор и домаћин ових сусрета
представиће се Ужичка гимназија.
Конференција о образовању. У Центру „Сава“ у Београду 29. и 30. новембра 2010.
године одржана је конференција Иновације у предуниверзитетскокм образовању Образовање као отворен систем. О разноврсним темама везаним за образовање су, поред
истакнутих српских представника, говорили и представници престижних универзитета из
Велике Британије, САД-а, Финске, Шпаније... Неке од најважнијих тема на конференцији
биле су: Истраживање мозга и развој детета, Наставници као лидери, Правци развоја
образовања у Србији, Учешће родитеља у образовању, Образовање и васпитање као
факртори смањења насиља у друштву. Почаствовани гости били су и представници
Ужичке гимназије директор школе Живојин Павловић и педагог Емилија Станковић.
Учеснице ове конференције биле су и и ученице Кристина Павловић III 3, Јована Ђуровић
III1, Катарина Павловић I3 и Ана Јелисијевић I4. Кристина Павловић и Јована Ђуровић су
као представнице Ужичког центра за права детета и Ужичке гимназије, у оквиру теме
Образовање као отворен систем- учешће младих ,презентовале Примере добре праксе
партиципације младих из мреже „Живети заједно“. Првог дана Конференције одржан је
и форум Једнаке шансе у коме су средњошколци расправљали о томе да ли постоји
активизам у школама и на чију иницијативу се покреће. Активизм младих у Ужичкој
гимназији презентовала је Катарина Павловић. Циљ ове презентације био је приказивање
активности омладинскох организација у борби за превазилажење предрасуда, стереотипа,
дискриминације и промовисање интеркултуралног учења. Другог дана млади су, у хотелу,
презентовали своје организације, размењивали искуства и радили групни перформанс на
тему У реду је бити другачији. Ова конференција је омогућила размену постојећег и
стицање нових искустава и знања у појединим областима средњошколског образовања.
Новосадска новинарска школа. Пројекат “ Active Ladies Wanted “ који организује
ННС, у сарадњи са Olaf Palme centrom из Шведске, бави се едукацијом и укључивањем
младих средњошколки и њихових вршњака у цивилни и политички сецтор локалне
заједнице. Све пројектне активности одвијале су се у Новом Саду на радионицама о
политичком и друштвеном активизму из родно-сензитивне перспективе, на којима су
ученице добиле искуство из прве руке о томе како функционишу градске институције,
правиле су сопствене кампање, презентовале себе у медијима. У пројекту учествује 6
школа (профессор, лидер пројекта, који ће бити задужен за организацију и координацију
пројектних активности у сарадњи са пројект тимом ННШ до 2011. ) и 4 ученице (изабране
након упитника ННШ).
Прва фаза пројекта била је: Едукација и интерактивна предавања и радионице
“Активизам младих”, “Политички системи у Србији”, “Јавно заговарање”, “Моћ медија 80
како употребити медије за позитивне промене у друштву?” (које су предавали чланови
организације НДИ, новинари ННШ и чланови Омладинске организације ЦК1) у Новом
Саду у периоду од 14. до 16. априла 2011.године. Првој фази пројекта присуствоваће
ученице: Соња Миливојевић, Невена Младјеновић, Јованка Вишњевац, Исидора Веснић и
професорка Биљана Грујичић
Наставак пројекта ННШ одржан је од 10. до 13. јуна у Новом Саду. Организован је
обилазак покрајинских институција. Учеснице пројекта добиле су прилику да седе у
столици председнице Скупштине, да слушају предавање заменика покрајинског
омбудсмана и да му из позиције посланика постављају питања.Након тога уследила је
двочасовна посета Градској кући, где су се учеснице детаљно упознале са протоколом,као
и са читавим системом рада у градоначелниковој канцеларији. Следећа локација била је
Канцеларија за младе, као и Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање.
Ученице су имале и практичну вежбу прављења интервјуа, обрадјивале су тему развијања
пројектне идеје, упознале се са правилима успешне комуникације и писања пројекта. У
трећој фази, која ће се одржати средином септембра ове године, ученице ће моћи да
практично примене своје знање.
Семинар Омладинске мреже. Од 15. до 20. септембра 2010. године у Липовцу код
Алексинца, одржан је семинар за вршњачке едукаторе, на тему борбе за људска права и
против дискриминације. Семинар је одржан у оквиру пројекта „Омладинска мрежа“, коју
спроводи „Друштво за заштиту и унапређење менталног здравља деце и омладине“ а
финансира Министарство омладине и спорта, Република Србија. Метода рада је била
радионичарска, базирана на индивидуалним, групним и практичним активностима.
Најчешће су то биле самосталне, унапред припремљене активности учесника, без
одлучујућег ефекта тренера на коначно решење радионице. Семинару су присуствовале
четири ученице Ужичке гимназије: Душица Терзић III1, Јована Ђуровић III1, Катарина
Зарић III2 и Кристина Павловић III3. Наша обавеза за период од октобра 2010. до краја
јануара 2011. била је одржавање дванаест едукативних радионица у просторијама Дома за
смештај незбринуте деце и ученичког интерната „Петар Радовановић“ на различите теме.
Неке од њих су „Повећање самопоуздања у школи“, „Антидискриминација“ и „Људска
права“.
Летња школа фотографије. У сарадњи са БЦИФ у школи је овог лета, током
августа, организована летња школа фотографије. Као и на претходне две школе (радио
новинарства и документарног филма), потрудили смо се да обезбедимо заиста квалитетне
предаваче. Кроз два циклуса радионица и теренског рада ученике је вештинама
фотографисања учио мајстор фотографије Андреа Леко. Током септембра учесници су, уз
његов менторски рад наставили да самостално снимају а 6.10.2010. у холу Мале сцене
Народног позоришта постављенаје излижба радова насталих у току школе фотографије
„ШКЉОЦАЊЕ“. Осим ученика гимназије у рад летње школе фотографије били су
укључени и ученици Техничке школе, Уметничке школе и Основне школе „Нада Матић“.
Радом школе координирале су професорке Ружица Марјановић и Гордана Даниловић
Пројекат „Земља младих“. Пројекат „Земља младих“ реализовала је неформална
група средњошколаца који су учествовали у програму размене са САД-ом под називом
„Serbia Youth Leadership Program“ (Српски програм младих лидера). Чланови тима су били
Милица Брашанац, Јована Ђурђевић, Јована Мисаиловић, Душица Терзић, Ана Мишевић,
81
Огњен Обрадовић, Александра Ђајић и Милица Мишковић. SYLP програм, као и пројекат
„Земља младих“, спонзорисао је Стејт Департмент, Амерички савет за интернационално
образовање и Ashoka Youth Venture. Креативни тим је имао подршку града Ужица и
Регионалне канцеларије за младе при Министарству просвете. Сарадник из канцеларије за
младе био је Милован Лучић, док нам је испред градске управе подршку пружао Илија
Мићевић. Циљ пројекта је био промоција толеранције и међусобног разумевања кроз
спортске и културне активности у којима су учествовали средњошколци из свих школа у
Ужицу. Пројекат се састојао од дводневног фестивала који је одржан у Ужицу 31. октобра
и 1. новембра, а који је садржао спортске (турнир у малом фудбалу), културне (позоришна
представа, ликовни и литерарни конкурс) и забавне (караоке вече) активности. Првог дана
фестивала одигран је турнир у малом фудбалу, у ком су се такмичиле мешовите екипе
састављене од дечака и девојчица из ужичких средњих школа. Награде за најбоље биле су
12 000 динара за првопласирану, 9000 за другопласирану и 6000 за 'бронзану' екипу. Истог
дана увече на сплаву „Тритон“ одржана је караоке журка под маскама, пошто је 31.10. Ноћ
вештица. Други дан фестивала био је предвиђен за културне активности - у Народном
позоришту у Ужицу приказана је представа коју су извели полазници Школе глуме
глумице Тање Јовановић, а у холу су били изложени најбољи радови пристигли на
ликовни конкурс на тему „Толеранција и једнакост“. Након представе додељене су
награде за ликовни, као и за литерарни конкурс на две теме – „Ово је град, град
дискриминације. Зато кренимо путем толеранције“ и „Све је лако кад си толерантан“.
Тиме смо и затворити Фестивал. За оба конкурса биле су предвиђене новчане награде 10000 динара за прво, 5000 динара за друго и 3000 динара за треће место.
Песталоци дечије село у Швајцарској. У оквиру пројекта Песталоци фондације и
Ужичког центра за права детета, поново су ученицу Ужичке гимназије је били на
двонедељном интеркултуралном усавшавању у Швајцарској. Осам ученика првог и другог
разреда путовали су на предлог одељењских већа.
Посета Грчкој. Ученици трећег разреда Ужичке гимназије Кристина Павловић III3 и
Милош Јанковић III5, у пероду од 14. до 17. октобра, боравили су у Грчкој. Заједно са
педесет представника ужичке општине, међу којима су се нашли градски челници,
директори основних школа, новинари и средњошколци, ученици су три дана боравили у
северној Грчкој. Циљ ове посете било је зближавање и братимљење ужичке општине и
грчког града Верија. Током боравка у Грчкој, делегација града Ужица обишла је Солун и
Метеоре, а последњег дана била је почасни гост на прослави града Верија. Ученици носе
лепе успомене са овог путовања и надају се да ће ускоро имати прилику да Грцима
узврате госропримство.
Дакле, доста пажње је посвећено подизању квалитета ваннаставних и културних
активности у школи и помоћи раду ученичког парламента. Битно је било да се сагледа
квалитет бриге о ученицима, да се да подршка њиховом учењу, социјалном и личном
развоју. Такође, код ученика је требало развити осећај припадности, заједништва,
сарадње, једнакости, правичности, партнерства, али и указати на значај вредновања
сопственог и туђег рада, критичког мишљења и сл. Овакав однос ученика и наставника
гради међусобну позитивну комуникацију, али и осећај самопоуздања и сигурности код
ученика.
82
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Стручно усавршавање. Поред похађања акредитованих семинара, своје стручно
усавршавање наставник реализује и у установи у којој је запослен. Стручно усавршавање
наставника у установи реализује се кроз следеће облике: 1) одржавањем огледног часа
наставе, приказивањем активности, теме, резултата праћења развоја детета и ученика,
стручне књиге, односно чланка или вођењем радионице, 2) присуствовањем огледним
часовима, редовним часовима, приказима активности, деловима акционог истраживања
педагошке праксе, теме, стручне књиге, односно чланка и учествовањем у њиховој
анализи, 3) присуствовањем стручним састанцима на којима се остварују поједини облици
стручног усавршавања, а који су у вези са пословима наставника, директора и стучних
сарадника, али и вредновањем сопствене и туђе наставне праске. Стручна већа су, за
потребе извештаја о развоју установе у претходне три године, објединила све наведене
облике стручног усавршавања за сваког појединачног наставника. Евиденцију о
индивидуалном стручном усавршавању наставника води педагог школе.
Поред индивидуалног стручног усавршавања школа је оргазовала и семинар за
наставнике. Семинар „Компетентан наставник између теорије и праксе” реализован је у
октобру, у Регионалном центру за професионални развој запослених. Семинар се налази у
Каталогу програма сталног стручног усавршавања за школску 2011/11. годину под бројем
497, обавезан је и носи 24 сата стручног усавршавања. Током три дана, на семинару су
обрађене следеће теме: Наставник и његов професионални развој - наставник и његова
слика о себи у односу на очекивања, потребе, дилеме, перспективу, самопоштовање,
струку и професију; Наставничке компетенције и различите улоге наставника између
схватања улоге и њене релизације; Од доминантног и ауторитарног до кооперативног и
демократичног наставника; Вештина комуникације – Комуникација у циљу подстивања
развоја ученика; Смер комуникације у појединим облицима рада; Оцена као повратна
информација и мотивациони фактор; Размена искустава и решавање конкретних ситуација
везаних за оцењивање; Дидактичко-методички аспекти наставе – Дидактика и педагошки
троугао; Припрема за час; Облици рада; Наставне методе; Могуће активности на часу;
Различите наставне технике; Врсте наставе (активна, интерактивна, кооперативна,
егземпларна, програмирана, проблемска, тимска и мултимедијална). Обуку је прошло 25
наставника. Семинар су водиле Зденка Ивковић и Јелена Криш Пигер.
12. марта 2011. у Ужичкој гимназији је одржан семинар за наставнике енглеског
језика у оквиру програма „Ка бољем разумевању 3“, који финансирају Министарство
просвете Републике Србије, Амерички савет и Удружење наставника енглеског језика
Србије. Семинару су присиствовала 33 наставника из основних и средњих школа
Ѕлатиборског округа, па чак и једна колегиница из Баточине. Предавачи су били Катарина
Ристановић и Данијела Бојанић, а обрађене су теме Asking questions, Keeping the time, Role
Play in ELT и Music in ELT.
Током ове школске године настављена је пракса обучавања вршњачких едукатора.
Стечена знања на семинарима наставници су пренели ученицима путем организованих
тренинг дана. Обука се односила на подстицање ученика да размишљају о односима са
другим ученицима, о присутности насиља у школи, о томе шта је све насиље, како да се
понашају ако до њега дође и како да до њега не дође, али и како да стечено знање пренесу
другим ученицима и тако позитивно утичу на њих.
83
Разматрајући тему стручног усавршавања наставника, на састанцима педагошког
колегијума, закључили смо да је потребно посветити већу пажњу међусобној размени
знања и искустава стечених на семинарима. Потребно је и даље радити на побољшању и
осавремењивању наставних метода у раду са ученицима, али и на успостављању
корелације наставних садржаја и усклађивању критеријума оцењивања.
ЕТОС
Позоришна представа. Након само два извођења представе на сцени, ученици су
приредили још једну репризу за своје суграђане, родитеље и пријатеље, на великој сцени
Народног позоришта у Ужицу. Добар маркетинг Техничке подршке допринео је томе да у
гледалишту не буде празног места, да позориште буде пуније него што је за одржавање
позоришног фестивала у Ужицу. Преко 500 људи дошло да подржи ученике, а међу њима
су били многи бивши и садашњи професори Гимназије, директор школе, педагог, као и
челни људи нашег града.
Оног момента, када су се чули први тактови уводне песме, као и звук штикле
„Жаклине Новак“ па све до краја представа је прећена истом пажњом.
Вечери на језицима који се изучавају у Ужичкој гимназији.
Српско вече. 18.03.2011.године у препуној фискултурној сали Ужичке гимназије
одржан је културно-уметнички програм ,,Српско вече“. Посетиоци су са уживањем
пропратили програм који су приредили ученици Ужичке гимназије, Mузичке и Eкономске
школе Ученици су на веома занимљив и креативан начин дочарали положај културе у
Србији почев од прве половине 20.века па до данас. Изведен је следећи програм: Маријо
дели бела кумријо, Игра из Босилеградског крајишта, Расти мој зелени боре, Камионџије,
Због тебе моме убава, Има дана када не знам шта да радим, Јањичар, Кафанске песме,
Маратонци трче почасни круг, Нађи ме, Кошава, Једној жени, Круг, Погледај дом свој
анђеле, Додирни ме, Црни Груја и камен мудрости и Рецитовање стихова Горана
Бреговића
Руско вече. 30. маја 2011. године у свечаној сали Ужичке гимназије одржано је
Руско вече. Ученици првог, другог и трећег разреда Гимназије, свих разреда Музичке и
један ученик Економске школе извели су 12 популарних руских песама од којих је
половина била обрађена у рок маниру, уз пратњу бубњева. То је била велика жеља самих
учесника, а уједно представља новину у извођењу. Нисмо, међутим, одустали од
традиције казивања стихова. Овог пута определили смо се за савременог, једног од
омиљених руских песника Сергеја Јесењина у надахнутој интерпретацији ученика треће
године.
Вече вестерн и кантри музике. 28. децембра 2010. године одржано је још једно,
седмо по реду, „енглеско вече“, овога пута посвећено вестерн и кантри музици. Бројна
публика је уживала у препознатљивим звуцима традиционалних и модерних песама овог
жанра, али је имала и прилику да сазна неке занимљивости везане за вестернн субкултуру
и њене протагонисте. Водитељи вечери су уз духовите досетке и анегдоте упознали
публику са детаљима везаним за традиционалну каубојску одећу, начин живота, навике и
84
обичаје. Кантри музика је настала спајањем разноврсних музичких стилова које су
досељеници донели у Америку па се зато у њој чују звуци шкотске и ирске виолине,
италијанске мандолине, шпанске гитаре као и афричког бенџа. Мешање досељеника
различитог етничког порекла производи нови, јединствен стил једноставног музицирања и
певања, касније назван кантри музика. Вестерн музика је настала из потребе да се
усамљени каубоји забаве и прекрате време током дуготрајних селидби стоке. Почетком
20. века ова два стила се спонтано стапају стварајући тако плодно тле из којег ће касније
изнићи глобална музичка појава-рокенрол. Изводећи традиционалне песме попут Country
Roads, Oh Susannah, Desperado, I’m Leavin’ Now, или нешто модерније као што су First Cut
Is the Deepest или American Pie, даровити извођачи су дочарали давно прохујала времена
првих досељеника на запад Северне Америке.
Француско вече .Традиционално, у Свечаној сали гимназије 26.05.2011. године
одржано је вече на коме смо представили француску музику, поезију и језик. Око 20
ученика свих разреда се са великим ентузијазмом припремало уз помоћ професорке Борке
Весовић. Пред пуном салом изведене су најпознатије француске песме, рецитовани
стихови Превера. Поред осталих ученика, професора и родитеља присуствовали су и
аташе Француског института, Бруно Буаје и начелник Школске управе Блаже Чубрило.
Мешовити хор Ужиче гимназије. Наступи хора у школској 2010/ 2011. години:
14. септембар – Народна библиотека Ужице, Промоција књиге Александра Вељића
,,Миклош Хорги – некажњени злочини“, 8. октобар – ужичко Народно позориште,
Прослава Дана града, 9. октобар – ужичка Саборна црква св. Ђорђе, VI саборовање хорова
Жичке епархије, 19. новембар – Виша пословна школа Ужице, Јубилеј школе- 35 година
постојања, 29. новембар – Меморијални центар ,,Кадињача“, Обележавање 69.
годишњице битке на Кадињачи, 26. јануар – свечана сала Ужичке гимназије, Светосавски
концерт, 16. фебруар – свечана сала Градске куће, Промоција књиге А. Вељића ,,Истина о
новосадској рацији“, 10. мај – ужичко Народно позориште – велика сцена, Сајам
образовања, 14. јун – свечана сала Ужичке гимназије, Додела Вукових и специјалних
диплома
Сајам образовања. Трећи Сајам образовања у Ужицу, одржан је 10. и 11. маја 2011.
године у холу Народног позоришта у Ужицу. Сајам је организован на иницијативу
чланова Одбора за школство Регионалне привредне коморе Ужице.
На свечаном отварању Сајма хор Ужичке гимназије извео је композицију „Ерген
дедо“ композитора Петера Љондева. За представљање на штанду приређена је изложба
фотографија на којима се види наставни и ваннаставни рад Школе. Ту су се нашле
фотографије са огледних и угледних часова, такмичења, рада секција, књижевних сусрета
„На пола пута“, екскурзија и излета, путовања, гостовања хора, спортских сусрета,
хуманитарних акција...
Гимназија је на овогодишњем Сајму добила веће просторне услове па је одлучено да
се, поред изложбе, практично прикажу занимљивости из заступљених наставних
предмета. Математика је представљена презентацијом „Мућни главом“ која се састојала
од великог броја занимљивих задатака. Рачунарство и информатика презентовани су
питалицама из „Света рачунарства“. Представљени су огледи из физике - енергија ветра
(ветрогенератор), хибридни систем за наводњавање и производњу електричне енергије и
85
фонтана у боци. Ученици су приказали и бројне експерименте из хемије. Историја је
приказана преко макета и пратећих фотографија са огледног часа Праисторија. Рад у
скцијама страних језика који се изучавају у школи представљен је преко занимљивих
паноа и фотографија. И ове године је било значајно да промовишемо спортско одељење
које је отворено школске 2010/11. године. Сви заинтересовани су на штанду могли добити
материјал са потребним информацијама о упису.
У оквиру представљања и прмоције школе, на великој сцени Народног позоришта,
12.5.2011. године изведена је представа „Злочин и казна“. Представу су припремили
ученици III1 са професорком српског језика и књижевности Мирјаном Благојевић. Пред
пуним позориштом ученици су показали да су заслижено добили награду за оргинални
приступ књижевном делу на Позоришним сусретима ученика гимназија Србије у
Крагујевцу.
Очекује нас детаљна анализа и састављање извештаја о реализованим активностима
током претходне три године. Општи закључак је да је школски развојни план за период од
2008. до 2011. године постављен реално и као такав скоро у потпуности реализован.
Припрема се израда новог развојног плана који ће се односити на наредних пет година.
Овај развојни план ће обухватити свих седам подручја рада: Школски и годишњи
програм рада, Наставу и учење, Подршку ученицим, Постигнућа ученика, Етос, Ресурсе и
Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета. Нови школски развојни план мора
бити заснован на резултатма досадашњег самовредновања.
6.1.5. Извештај о реализацији програма рада педагошког колегијума
Чланови Педагошког колегијума:
1. Павловић Живојин, директор
2. Марковић Славко, помоћник директора
3. Станковић Емилија, педагог
4. Вранешевић Перка, проф.српског језика и књижњвности
5. Гавриловић Светлана, проф.енглеског језика
6. Аћимовић Милијана, проф. рачунарства и информатике
7. Соња Златић, проф.социологије
8. Зарић Милица, проф.биологије
9. Јевђовић Снежана, проф.физике
10. Вељовић Славица, проф.хемије
11. Галечић Мирјана, проф.географије
86
12. Папић Јадранка, проф. историје
13. Ковачевић Горан, проф. физичког васпитања
14. Жупић Зоран, проф. ликовне културе
У школској 2010/11. години педагошки колегијум је одржао три седнице. На овим
планираним седницама Педагошки колегијум је разматрао питања везана за
организационо-техничке припреме за почетак рада у новој школској години,
унапређивање образовно-васпитног рада, реализацију школског развојног плана, процес
самовредновања, распоред индивидуалног стручног усавршавања наставника и међусобну
размену наученог, реализацију школских пројеката и сл.
На последњој седници чланови Педагошког колегијума посебну пажњу посветили су
анализи успеха ученика за сваки наставни предмет. Сагледали су проблеме који су
пратили образовно-васпитни процес током ове школске године и усагласили се око
предложених мера за побољшање даљег наставног рада.
6.1.6. Извештаји о раду стручних сарадника школе
6.1.6.1. Извештај о раду школског пегагога
У току школске 2010/11. године школски педагог је обављала послове предвиђење
Годишњим и месечним програмом рада: планирање, програмирање, организовање и
праћење образовно-васпитног рада, педагошко-инструктивни рад, праћење и вредновање
рада школе, рад са ученицима и родитељима, рад у стручнм органима и школским
тимовима, аналитичко-истраживачки рад, сарадња са стручним институцијама и локалном
заједницом и остале послове од значаја за функционисање наставног рада.
У оквиру планских и програмских активности радила је на изради Годишњег
извештаја о раду школе, Годишњег програма рада школе, програма заштите и
унапређивања здравља ученика, програма заштите ученика од насиља, злостављања и
занемаривања, програма сарадње са родитељима, програму рада стручних већа и
унапређивању образовно-васпитног рада. Присуствовала је часовима редовне наставе у
оквиру педагошко-инструктивног рада, а посебно часовима наставика-приправника.
Организовала је, координисала и пратила стручно усавршавање наставника у школи и ван
ње.
Са стручним органима радила је на планирању и припремању наставника, анализи
образовно-васпитног рада, унапређивању наставе, сарађивала је на усаглашавању
критеријума и изради стандарда оцењивања.
Са разредним старешинама сарађивала је на решавању васпитних проблема
ученика, као и оних који показују неуспех у раду. Саветодавни рад са ученицима и
родитељима реализован је најчешће индивидуално. Било је групних саветовања ученика и
родитеља због неоправданог изостајања ученика са наставе. Сарадња са групом родитеља
углавном се одвијала преко Савета родитеља. Обрађене су теме које се тичу улоге
87
одељењског старешине и његове сарадње са родитељима и спречавања вршњачког насиља
у школи.
У раду са ученицима, посебна пажња је посвећена ученицима првог разреда и
њиховој адаптацији. Са сваким одељењем, посебно, у оквиру трајања једног школског
часа, обављен је информативни и саветодавни разговор на почетку школске године. На
почетку другог полугодишта рађена је упоредна анализа успеха ученика на крају 8.
разреда и на крају првог полугодишта. Поједина одељења је педагог известио о
резултатима анализе, а са осталима су то учиниле разредне старешине. Поред овог, било је
и групног саветодавног рада у поједним одељењима на захтев разредних старешина, када
се за то указала потреба.
За ученике првог и другог разреда организовања су предавања о превенцији
вршњачког насиља у оквиру рада тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања. Такође, координирала је присуство ученика првог и другог разреда у
реализацији пројеката који се односе на рад ученичког парламента. Педагог је
присуствовала часовима редовне наставе и разним ваннастваним активностима ученика.
Часовима одељењског старешине присуствовала је ради отклањања проблема у реализациј
наставе српског језика и књижевности. У сарадњи са одељењским старешинама другог
разреда радило се на утврђивању социјалног статуса ових ученика.
Са ученицима трећег и четвртог разреда доста се радило на њиховом
професионалном информисању. За потребе њиховог професионалног информисања
организоване су промоције факултета, дистрибуиран је информативни материјал и
обављани су индивидуални разговори. Матурантима је посвећена посебна пажњу у оквиру
организације и реализације матурског испита. Присуствовала је родитељским састанцима
по позиву одељењских старешина.
Активности професионалне оријентације су биле усмерене и ка потенцијалним
гимназијалцима, тј. ученицима основне школе. Професионална оријентација, за све
ученике основних школа и њихове родитеље релизована је кроз програм промоције
Гимназије на Сајму образовања. Осмислила је и координирала сктивностима везаним за
представљање Школе будућим средњошколцима. За Сајам образовања реализован је нов
лифет, као и занимљив информатор у форми водича кроз активности школе.
Учествовала је у реализацији више пројеката у школи: ''Живети задедно'',
''Оснаживање ученичких парламената'' и ''Дечја права у образовању у средњим школама 2'' и ''Умрежавање ученичких парламената''. У оквиру ових пројеката одржани су бројни
састанци, обуке за ученике и креирање акција. Завршетак реализације пројектата
''Оснаживање ученичких парламената'' планиран је за наредну школску годину у виду
креирања конкретних активности.
У оквиру рада Тима за самовредновање квалитета рада школе учествовала је у
изради и реализацији акционог плана процеса самовредновања. Такође, радила је на
подизању свести наставника о потреби и неопходности самовредновања сопственог рада,
те предлагала потребне инструменте за те сврхе. Израдила је инструмент за хоризонталу
евалуацију предметних наставнкима који се примењивао током другог полугодишта.
Резултате рада Тима за самовредновање сумирала је у виду извештаја.
88
У оквиру рада Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
радила је на акционом плану и пратила и учествовала у реализацији истог. Координирала
је обуком вршњачких едикатора. У оквиру овог рада сарађивала је са институцијама
локалне заједнице.
Као координатор Актива за развојно планирање учествовала је у изради новог
Школског развојног плана за период од 2011-2015. године. Подстицала је, пратила и
учествовала у реализацији планираних активности. У виду Извештаја сумирала је
резултате рада и известила о реализацији ШРП-а за текућу школску годину на
Наставничком већу, Школскм обору и Савет родитеља. Учествовала је у састављању
Извештаја о реализацији Школског развојног плана за период од 2009-2011. године.
Аналитичко-истраживачки рад подразумевао је и анализе успеха и владања
ученика на свим класификационим периодима, а презентован је Наставничком већу и
Савету родитеља. Остале анализе се односе на адаптацију ученика првог разреда,
утврђивање безбедносног стања ученика у школи, утврђивање социјалног статуса ученика
другог рареда, као и на анализе које су биле потребне за реализацију активности
предвиђених ШРП-ом и програмом Тима за самовредновање рада школе. Прећена је и
реализација свих облика наставе.
Педагог је прошла и обуку акредитованих обавезних семинара: ''Стручнопедагошки надзор'' (8 сати), ''Допунска настава'' (8 сати), ''Компетентан наставник у
савременој школи'' - (24 сати) и изборног: ''Интеркултурално учење - сусрети који мењају
свет'' - (18 сати). Присуствовала је конференцији ''Иновације у предуниверзитетском
образовању – Образовање као отворени систем''.
Своје стручно усавршавање реализовала је путем стручне литературе, часописа
''Педагогија'' и ''Настава и васпитње'', посетом сајтова Педагошког друштва и Института за
педагошка истраживања и сл. Учествовала је у раду актива сручних сарадника средњих
школа и размени искустава са колегама.
Поред свега наведеног, организациони послови и послови припреме представљали
су велики део послова педагога у свакодневном раду, посебно послови везани за школске
манифестације, такмичења, матурски испит и сл.
6.1.6.3. Извештај о раду библиотекара
У предходној школској години услуге библиотеке користило је око 500 ученика.
Позајмљиване су књиге из лектире, као истручна литература за израду семинарских и
матурских радова. Током ове школске године набављен је одређен број књига из лектире,
стручне литературе и белетристике. Већи део набављених библиотечких јединица је
поклон од бивших ученика наше школе, као и других донатора.
Све активности планиране Годишњим планом рада су реализоване.
89
6.2. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА
6.2.1. Извештај о реализацији програм рада директора школе
И у току школске 2010/11. године директор школе је обављао све послове утврђене
Законом о основама система образовања и васпитања и Статутом Ужичке гимназије.
Почетак школске године Ужичка гимназија је дочекала у потпуности припремљена за рад,
што се тиче материјално-техничких, просторних, кадровских и свих других
организационих услова рада.
Образовно-васпитни рад је организован за 765 ученика распоређених у четири разреда,
два смера (природно-математичком и друштвено-језичком) и 25 одељења ( једно спортско
одељење друштвено-језичког смера).
Наставни садржаји осим у згради гимназије делом су реализовани у музеју (часови
историје, ликовне културе и грађанског васпитања), градској галерији (ликовна култура) и
цркви Св. Марка (часови верске наставе).
Сви часови, осим дела часова физике (21 час), латинског језика (20 часова), француског
језика (2 часа) и у кратком периоду часова српског језика и књижевности су били стручно
заступљени.
На крају наставне године, на седницама одељењских већа констатовано је да су планирани
наставни програми и часови свих предмета редовне наставе као и часови допунске,
додатне и ваннаставних активности скоро у потпуности реализовани (основни разлог
неслагања броја планираних и одржаних часова су штрајк просветних радника-део часова
плански надокнађен, екскурзије и лични разлози појединих професора).
Oдржане су све планиране седнице Наставничког већа, одељењских већа, седнице
педагошког колегијума, састанци педагога и директора са члановима свих стручних већа
за област предмета , састанци актива за развојно планирање и тима за превенцију насиља.
Школски одбор је одржао седам седница а Савет родитеља пет .
Директор школе је учествовао у раду Актива директора средњих школа Ужица , директора
гимназија округа, Председништва Заједнице гимназија Србије, Скупштине Заједнице
гимназија Србије...
У овом периоду директор је посетио 29 часова редовне и по три часа допунске и додатне
наставе. Такође је присуствовао раду секција и одељењских заједница. Са библиотекарима
је анализирао рад школске библиотеке, а са разредним старешинама и родитељима
ученика трећег и четвртог разреда који су чланови Савета родитеља, радио на
организацији екскурзија за наредну школску годину. Помагао је организацију и
реализацију свих културних , спортских, хуманитарних и других активности у школи,
помагао рад ученичког парламента, сарађивао са родитељима, бившим ученицима,
градским спортским, културним, хуманитарним и другим организацијама.
Највише времена у другом полугодишту као и у првом, директор је посветио
нормализацији наставе српског језика и књижевности у одељењима где предаје
90
професорка Перка Вранешевић (дисциплински поступак у току) и решавању проблема
насталих при реализацији екскурзија ученика трећег и четвртог разреда (Италија). У циљу
решавања наведених проблема директор је обавио читав низ разговора са представницима
Министарства просвете, Школке управе, инспекцијским службама, родитељима,
ученицима, здравственим радницима...
И ове године матурантима су организоване презентације факултета. Учествовали смо на
сајму образовања, на многим такмичењима, смотрама, сусретима... Наставили смо веома
активан ваннаставни рад уз учешће великог броја ученика (енглеско, француско , руско ,
српско вече, EXYU ROCK вече, књижевни сусрети „На пола пута“, позоришна
представа...). Уз пригодан програм матурантима су уручене „Вукове дипломе“, дипломе за
постигнуте резултате из појединих предмета и награде републичким победницима као и
њиховим менторима.
6.2.2. Извештај рада помоћника директора школе
Помоћник директора: Славко Марковић
Помоћник директора Славко Марковић је у току протекле школске године обављао
целокупан преглед школске документације и мењао директора када је он био одсутан.
Такође је учествовао у раду Савета родитеља и био укључен у сва важнија дешавања у
Школи.
6.3. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ УПРАВНИХ ОРГАНА
6.3.1. Извештај о раду Школског одбора
У овој школској години Школски одбор је одржао седам седница на којима су
анализирани и усвојени Извештај о раду школе у школској 2009/10. години и Годишњи
план рада за школску 2010/11. годину Школски одбор је редовно анализирао успех
ученика, реализацију наставе, план извођења и реализације екскурзија, кадровска питања,
финансијска питања, јавне набавке и друга питања везана за рад школе.
Чланови Школског одбора Ужичке гимназије:
1. представници запослених
- Владимир Пејчић, професор физичког васпитања
- Душанка Никачевић, професор енглеског језика-заменик председника Школског
одбора
- Биљана Грујичић, професор српског језика и књижевности
2. представници родитеља
- Неђо Јовановић, дипломирани правник
- Славица Стојчић, ССС–гимназија
- Мирјана Петров, економиста – туризмолог
3. представници Скупштине града
- Милован Ћоровић, дипломирани машински инжењер,председник Школског
одбора
91
- др Предраг Мијаиловић Луне, доктор медицине и
- Милош Милојевић, инжењер машинства и дипломирани индустријски менаџер
економије.
Решењем Скупштине града Ужица 01број:06–45/08 од 14.10.2008. године и решењем
истог органа 01 број:06–4/08 од 11.11.2008. године именован је Школски одбор Ужичке
гимназије чији мандат траје четири године.
На првој конститутивној седници Школског одбора одржаној 17.11.2008. године за
председника је изабран Милован Ћоровић, а за заменика председника Душанка
Никачевић.
7. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА
Индивидуални планови и програми наставника налазе се као анекс Годишњег
програма рада школе. Ови планови се садрже у свесци планова сваког наставника. Сви
наставници су у обавези да копије месечних планова доставе педагогу и то од 25-30/31.
сваког претгодног месеца за сваки наредни. Дакле, индивидуални планови наставника су и
у документацији коју води школски педагог.
8. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
8.1. ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ СЕКЦИЈА
Слободне стваралачке активности ученика реализовале су се кроз форму
организованих група чији ће рад помагати предметни наставници. Секције су реализовале
програмиране садржаје кроз рад на састанцима. Професори задужени за рад са секцијама
израдили су оперативне планове рада након утврђивања интереса за рад у секцијама и
заједничког предлога садржаја рада. Оперативни планови рада секција постоје као анекс
Годишњег плана рада.
У школској 2010/2011. години у школи су радиле следеће секције:
Назив секције
Задужени наставник
Литерарна
Грујичић Биљана
Лингвистичка
Вранешевић Перка
Рецитаторска
Благојевић Мирјана
Драмско-дебатни клуб
Смиљанић Љиљана, Даниловић Гордана
Новинарска
Марјановић Ружица
Секција за енглески језик
Скорковић Бранкица, Демировић Невенка
92
Секција за руски језик
Јеремић Гордана
Секција за француски језик
Весовић Борка
Секција за латински језик
Јосиповић Божана
Социолошко-филозофска радионица
Златић Соња, Илић Борис
Математичка
Тубић Рајко, Живанић Славка
Програмерска
Цвијетић Дејан
Еколошко-биолошка
Станојевић Саша, Зарић Милица
Секција за физику
Јевђовић Снежана, Томић Вукашин
Хемијска
Селаковић Драгица
Географска
Фемић Велимир, Галечић Мирјана
Историјска
Папић Јадранка
Ликовна
Спаловић Биљана
Хор
Жупић Зоран
Спортске секције
Пејчић Владимир, Симовић Вукадин,
Ковачевић Горан, Кнежевић Светлана
Такмичења из граматике српског језика
У организацији Друштва за српски језик икњижевност, а под покровитељством
Министарства просвете ове године је организовано деветнаесто такмичење из познавања
граматике и језичке норме српског језика. Школско такмичење одржано је у фебруару
услов за учешће на општинском такмичењу стекло је више од педесет ученика сва четири
разреда. Општинско такмичење организовано је у Економској школи, а окружно у
гимназији у Пожеги. После интервенције организатора на окружно такмичење позвано је
седамнаест ученика. Најбројнији су били ученици првог и другог разреда. Пласман на
републичко такмичење у Тршићу обезбедило је пет ученика. Ученици су се за такмичење
припремали уз помоћ својих професорки или у оквиру рада лингвистичке секције.
Извештај о раду литерарне секције
Традиција лепог писања одувек се негује у Ужичкој гимназији. За то су углавном
задужени професори српског језика и књижевности, а за оне, који би се писањем бавили и
после часова у школи, постоји литерарна секција, коју је ове године водила професорка
Биљана Грујичић. Секцију су чинили 30-так ученика свих разреда, који су се једном
седмично окупљали током школске године. Поред писања, групних посета секције
различитим културним манифестацијама у граду и околини, значајно је и учешће на
93
многим конкурсима. Оно је ове године било нарочито успешно. Награде су стизале са
свих нивоа такмичења: од градског преко окружног до републичког нивоа. Литерарна
секција је учествовала на конкурсу Азербејџанског културног центра (уз подршку
Амбасаде Азербејџана) и освојила четири равноправне награде (добитницима су
исплаћени новчани износи), затим на конкурсу Друштва Свети Сава, па Задужбине
Доситеј Обрадовић, Друштва за борбу против рака, Техничке школе, у оквиру „Петље“
(друга награда), на конкурсу Специјалне болнице ЧИГОТА, па на конкурсу у
организацији Кола српских сестара поводом Материца (неколико награда и похвала),
затим на самом крају школске године било је и учешће на Видовданском конкурсу у
организацији Министарства просвете. У плану је да се ова традиција учешћа на
конкурсима настави и следеће школске године, као и да се број чланова литерарне секције
повећа. Посебно радује чињеница да сваке године у Гимназију долази све већи број
младих који би да се баве писањем и белетристиком, што би у овој компјутерској ери
значило да књигу ништа не може да замени.
Извештај о раду драмско–дебатног клуба
Током ове школске године ученици који су сарађивали у раду драмско-дебатног
клуба бавили су се различитим активностима.
Као део пратећег програма Југословенског позоришног фестивала представљен је
књижевни фестивал На пола пута, чланови клуба учествовали су у јавном снимању радиодраме Временска петља Ненада Величковића.
И ове године припремали су се и учествовали на такмичењу у беседништву које се
организује у знак сећања на убијеног премијера Зорана Ђинђића.
Чланови клуба активноно су помагали у припремама и организацији фестивала На
пола пута.
Други део активности клуба посвећен је теоријском раду а ове године бавили смо се
теоријом и историјом драме 20.века. У раду клуба учествовало је 17 ученика а
координирале су професорке Љиљана Смиљанић, Ружица Марјановић и Гордана
Даниловић.
Извештај о раду рецитаторске секције
У току школске 2010/ 2011. године раду секције учествовало је троје ученика.. Они
су вежбали изражајно читање и казивање поетских и прозних текстова и учествовали у
обележавању значајних датума
из културе, књижевности и уметности. Чланови
Рецитаторске секције ангажовани су и на неколико школских приредби.
На састанцима секције, ученици су радили на одабиру текстова и индивидуалној
припреми за школско такмичење . Сви чланови секције такмичили су се на Општинској
смотри рецитатора. Као и годинама уназад рецитатор Ужичке гимназије победник је
94
финалне вечери. Овог пута то је Марица Ђурић, ученица првог разреда која је
представљајући град Ужице учествовала на Регионалној смотри у Косјерићу.
Радом секције руководила је професорка Мирјана Благојевић.
Извештај о раду новинарске секције
Током школске 2010/11. Године новинарска секција окупила је 14 ученика. Они су
активно радили на припреми промотивних пакета за фестивал На пола пута, пре и после
фестивала сарађивали су са медијима који су о фестивалу извештавали. Припремљен је,
штампан и дистрибуиран промо билтен фестивала. Настављена је досадашња сарадња са
недељником Време и Радио Луном.
У фебруару 2011. Године у сарадњи са Културним центром Рекс из Београда и
групом 484 реализована је трибина на тему Ко гради град? Серија таквих трибина
реализована је на територији Србије са идејом да грађани различитих профила
(образовања, старости, социјалног статуса) учествују у расправи о урбаном профилу
града, о могућностимада појединци и групе утичу на профилисање градова у којима
живимо. Трибина у Ужицу реализована је на Малој сцени Народног позоришта. У
Вестима је обљављен транскрипт разговора, пропратна фотографија Ане Даниловић била
је на насловној страни.
Средином марта у школи је организована дводневна радионица коју је водила
редитељка Ивана Богићевић Леко. Циљ је био да се са групом ученика осмисли и покрене
тв журнал који би био реализован у време фестивала На пола пута и емитован на локалној
телевизији Алфа. До реализације није дошло, јер се особље локалне телевизије није
држало претходног договора. Гимназијалац ове године није штампан због недостатка
средстава.
Извештај о раду секције из енглеског језика
У секцији за енглески језик у школској 2010-2011. години учешће је узео велики број
ученика свих разреда. Главни задатк је био да се припреми још један музичко-сценски
програм који је ове године био посвећен кантри и вестерн музици и култури. Програм је
изведен 28. децембра 2010. на задовољство свих присутних. Пригодан текст о овом
догађају објављен је у електронском и штампаном часопису Удружења наставника
енглеског језика Србије и може се прочитати на http://www.britishcouncil.org/serbia-eltanewsletter-2011-february.htm .
Поред тога, чланови секције су сваког месеца обележили значајни културни или
историјски датуми у свету или у земљама енглеског говорног подручја и то постерима,
предавањима, изложбама, квизовима итд. Посебна пажња посвећена је Европском дану
језика, Светском дану речника, eнглеском националном празнику Guy Fawkes’ Day,
шкотском песнику Роберту Бернсу, америчком националном празнику Groundhog Day, 70годишњици смрти Вирџиније Вулф, Светском дану позоришта и Дану планете Земље.
Секцију су водиле Душанка Никачевић и Светлана Гавриловић
95
Извештај о раду секције за социологију и филозофију
У раду ове секције учествовали су ученици IV разреда друштвено-језичког смера.
Теме које су обрађиване пратиле су наставне теме из социологије, филиозофије и устава и
права грађана. Ученици су показали интересовање за садржаје везане за актуелна збивања
и утицај одређених фактора на друштвену свест. Такође, инсистирали су на темама које се
тичу етичких учења филозофа. Секцију су водили професорка филозофије Соња Златић и
професор социологије Борис Илић.
Ученици који су били ангажовани у раду секције, учествовали су и у огледном часу
чији је циљ био да се покаже корелација између историје, социологије и филозофије. Тема
часа била је „Држава“, а одржан 13.05.2011. у амфитеатру. Часу су присуствовали:
директор школе Живојин Павловић, педагог Емилија Станковић, професорке Гордана
Даниловић и Бранкица Скорковић и два одељења друге године.
Ужичка гимназија је први пут учествовала на квалификацијама за Међународну
филозофску олимпијаду. Нашу школу представљала је ученица Ања Кукањац IV3.
Извештај о раду историјске секције
Руководиоци секције су професорке Јадранка Папић и Душица Илић.
Заинтересовани ученици првог и трћег разреда су са професорком Јадранком Папић
у оквиру историјске секције организовали разне активности, као што су: огледни часови,
изложбе, посете разним културним установама и присуствовали предавањима професора
Радоша Љушића.
Огледни часови. Ученици првог разреда су у октобру приредили огледни час на тему
„Праисторија“. Час је представљао систематизацију градива на један веома интересантан
начин. Часу су присуствовали професорка Соња Златић и одељење III2. У огледним
часовима били су активни и ученици трећег разреда природно-математичког смера који су
у новембру обрадили тему „Први балкански рат“ у виду огледног часа коме су
присуствовали педагог школе, проф. Соња Златић и ученици одељења III1. Ученици
одељења III3 су у децембру припремили огледни час на тему „Војна Крајина“. Огледни час
је био једнако успешан као и претходни, а присуствовали су педагог школе, проф. Соња
Златић, проф. Славко Марковић, одељење III2 и 5 представника одељења III1 и III3. Већ
традиционално, и ове године одржана је серија огледних часова са ученицима трећег
разеда природно-математичког смера на тему „Парламентарне борбе у Краљевини СХС“
или популарно „Скупштина“. Као и увек, ови часови су привукли велику пажњу
професора, ученика и њихових родитеља.
Изложбе.Ученици одељења I1 и I2 су тему „ Праисторија на тлу ужичког краја“ успешно
представили помоћу макета и паноа у виду изложбе која је трајала од 1.10. до 31.12.2010.
године. Изложбу и огледни час су представили и на Сајму образовања у априлу ове
године.
96
Посете. У раду историјске секције значајне су и посете разним културним установама.
Тако су ученици првог разреда посетили Народни музеј у октобру прошле године где је и
одржан час о праисторији на тлу Ужица. За ученике првог разреда организована је и
посета хидроцентрали на Ђетињи. Предавања о историји хидроцентрале, развоју ужичке
привреде и напретку привреде почетком ХХ века одржао је саветник музеја Р. Папић.
Ученици трећег разреда природно-математичког смера су посетили Историјски архив, где
су имали прилику да погледају изложбу „Кнез Павле Карађорђевић- краљев намесник
1934-1941“. Предавања на ову тему су одржали историчар А. Савић и проф. Ј. Папић.
Проф. др Радош Љушић, аутор уџбеника из историје за трећи разред, посетио је
Ужичку гимназију и одржао предавања у новембру прошле године о значају Видовдана у
српској историји и о настава историје у реформисаној школи. Том приликом школа је
добила на поклон карту „Развој српске државности“.
Проф. Јадранка Папић је присуствовала огледним часовима професорке Биљане
Грујичић и одељењима III3 и III2.
Бивши ђак Ужичке гимназије, Александар Савић је у априлу ове године одржао
занимљиву радионицу на тему „Значај хронологије у позновању историје“ у циљу
промовисања Филозофског факултета у Београду.
Професор приправник Светлана Миловановић је присуствовала часовима проф. Ј.
Папић у одељењима I1 и I5, који су обрађивали наставну јединицу „Пелопонески рат“.
Педагог школе, Емилија Станковић, је присуствовала часу проф. Ј. Папић одељења III5
који су обрађивали наставну јединицу „Срби у Аустрији“.
Такмичења. На републичком такмичењу из историје, одржаном у Врњачкој Бањи у суботу
14. маја, ученици Ужичке гимназије остварили су завидне резултате. Теодора Митровић I2
заузела је прво место, Сања Дедовић I3 треће место, Никола Обрадовић II6 друго место,
Кристина Павловић III3 друго место и Јована Ђуровић III1 четврто место. Ученици су јако
задовољни постигнутим пласманом и планирају да се такмиче и наредне године.
У оквиру рада секције за историју других и четвртих разреда коју је водила проф.
Душица Илић, било је разноврсних активности: посета изложбама у архиву града, зидне
новине за кабинет са темама из средњовековне српске историје као и историје српских
устанака с почетка 19.века, затим реализација часа на тему „Холокауст и геноцид у 20.
веку“ уз помоћ колегинице Весне Лучић укључене у активности меморијалног центра „Јад
Вашем“ у Јерусалиму.
На крају школске године, 10. јуна 2011.г. изведена је представа „Балови и забаве у
старом Ужицу, с краја 19. и у првим деценијама 20. века“, по мотивима књиге Дејана
Маленковића „Ужички амаркорд“, коју су извели ученици II1 одељења Ужичке гимназије.
97
Извештај о раду географске секције
Ове школске године рад географске секције био је усмерен ка извођењу теренске
наставе у локалном окружењу и то на следећим релацијама: Ужице-Рожанство-Бања ВапаСирогојно—Гостиље-Стопића пећина-село Љубиш-Златибор-Ужице и Ужице-Дрежник—
село Злакуса-Потпећка пећина-Ужице. Посетили смо и други Међународни салон
чоколаде и слаткиша у Београду. Поводом 69. годишњице битке на Кадињачи
присуствовали смо одавању почасти палим борцима Радничког батаљона на Спомен
обележју „Кадињача” 24.9.2010.године. Рад наше секције је био усмерен ка изради паноа,
зидних новина и стварања презентација које смо успешно користили на часовима редовне
наставе. Радом секције руководили су професори географије Фемић Велимир и Галечић
Мирјана.
Извештај о раду биолошко-еколошке секције
У оквиру биолошке-еколошке секције ученици другог разреда су узели учешће у
волонтерској акцији „Велико спремање Србије- Очистимо Ужице“ коју је у Ужицу
спровео „ЕКО Фонд“ у сарадњи са Регионалном кацеларијом за младе.
Ученици су своју велику бригу за природу и своју животну средину показали у
суботу 4. јуна 2011. године. Чистили су подручје Јелове Горе на два најпосећенија местаЈовановим водама и Десанкиној чесми. Ученицима је био обезбеђен превоз и оброк за
време рада. Акција је трајала од девет сати ујутру до три сата поподне.
Ученици који су учествовали: Никола Обрадовић II6, Александра Селаковић II6,
Жељко Вукашиновић II6, Петар Кутлешић II6, Урош Живановић II6, Драган Марковић II5.
Ове школске године еколошка секција Ужичке гимназије се бавила стањем животне
средине нашег града, са посебним освртом на проблем буке који је све већи.
У акцији „Очистимо Србију“, у суботу, 4. јуна, чланови еколошке секције су у
организацији Канцеларије за младе Ужице очистили неколико локација на Јеловој Гори.
Са професорком М. Зарић отишли су на излет на „Десанкину чесму“ и видиковац
„Кондер“ на истој планини.
Биолошка секција се ове године бавила генетичким кодом, људским геномом, али и
болестима четинара у нашој земљи као последицом климатских промена, еволуцијом
паразита, поткорњака и загађењем животне средине.
Чланови ове секције су учествовали и на регионалном и републичком такмичењу у
организацији Министарства просвете и спорта Републике Србије и Српског биолошког
друштва. На регионалном такмичењу које је одржано у нашој школи 27. марта 2011.
учествовали су следећи ученици: Маја Вилотијевић (I5), Никола Станић (I5), Тијана
Ђондрић (I5), Тамара Стојић (I5), Александра Тешић (I5), Алекса Герзић (I5), Викторија
Барбарез (I4), Данијела Смиљанић (III5), Нина Томањић (III5).На републичком такмичењу
су учествовали следећи ученици: Маја Вилотијевић (I5), Данијела Смиљанић (III5),Нина
Томoњић (III5).
98
Као и сваке године ученици су радили тест знања и усмено бранили свој научноистраживачки рад који су током године радили. Ментори су задовољни успехом ученика
на републичком такмичењу.
Извештај о раду секције за математику
У првом полугодишту школске 2010/11. године организована је припрема ученика за
такмичења.
Општинско такмичење је одржано у Ужичкој гимназији 22.01.2011. године. На овом
такмичењу су учествовала 22 ученика наше школе. На окружно такмичење се пласирало
19 ученика.
Окружно такмичење је одржано у Пожеги 19.02.2011. године. На државно
такмичење су се пласирали: Крејовић Александра I6 (2. место), Тешић Урош II4 (1. место),
Јанковић Милош III5 (1. место), Сокић Миленко IV5 (1. место) и Гавовић Љиљана IV4 (3.
место).
Државно такмичење је одржано у Нишу 19.03.2011. године. Ученици су на
такмичење отишли са професорима математике Милованом Шаренцем и Слободаном
Суботићем. Наши ученици су постигли запажене резултате: Тешић Урош II4 (3. награда),
Јанковић Милош III5 (3. награда), Сокић Миленко IV5 (3. награда), Гавовић Љиљана IV4
(3. награда).
На основу ових резултата Јанковић Милош, Сокић Миленко и Гавовић Љиљана су
ослобођени полагања пријемних испита на Техничким факултетима.
Извештај о раду секције за физику
Чланови секције су у току ове школске године учествовали на разним нивоима
такмичења у организацији Друштва физичара Србије и Републичког центра за младе
таленте.
На окружном такмичењу учествовало је девет ученика наше школе. Павле
Милојевић I5 је освојио прво а Милица Јешић I6 треће место у категорији ученика првих
разреда. Милица Селаковић III6 освојила треће место у категорији ученика трећих разреда.
На републичком такмичењу учествовао је Павле Милојевић. На Републичкој смотри
научног и уметничког стваралаштва, која је одржана 4. јуна у Београду учествовали су
Милош Јанковић III5, Димитрије Стојчић III6 и Маријана Јеринић I6. Ученици су на
такмичењу презентовали своје научно-истраживачке радове и решавали тест знања.
Милоша Јанковића се у свом истраживању бавио енергијом ветра, Димитрије Стојчић
енергијом Сунца а Маријана Јеринић енергијом воде. Радови: ,,Модел ветрогенератора“,
Соларна сушара и ,,Хибридни систем за наводњавање и добијање електричне енергије“ су
похваљени због своје оргиналности и квалитета. Милош Јанковић и Димитрије Стојчић
освојили су треће место на Републичкој смотри научног и уметничког стваралаштва.
99
На Фестивалу науке у Нишу Милош Јанковић је одржао предавање на тему:
Практични радови из физике. Чланови секције за физику активно су учествовали на
овогодишњем Сајму образовања где су низом ефектних експеримената привукли пажњу
великог броја посетилаца. Секцијом је руководила професорка Снежана Јевђовић.
Извештај о раду хемијске секције
У раду секције, учешће су узели ученици сва четири разреда. Чланови секције су
били веома заинтересовани за практичан рад из области квалитативне и квантитативне
хемијске анализе.
Припремали су се за такмичење из практичног дела и радили задатке везaне за
градиво, из одговарајућих разреда.
На регионалном такмичењу учествовали су следећи ученици: Бојовић Дејана II4,
Љубојевић Александра II4, Обрадовић Анђела II4, Тешић Урош II4 (освојено прво место),
Бајић Александра IV6 (освојено друго место), Селаковић Милица III6 (освојено прво
место), Јешић Милица I6 (освојено прво место).
На републичком такмичењу, одржаном 20, 21.и 22.маја у Нишу, учествовала су
четири ученика и постигли одличне резултате. Највише се истакао ученик Тешић Урош,
освајањем трећег места на такмичењу највишег ранга.
У организацији Регионалног центра за таленте, одржано је такмичење на нивоу
региона 14. маја 2011.године. Радове из хемије радило је четворо деце у паровима. Јешић
Милица и Милутиновић Сузана рад на тему „Загађеност ваздуха у Ужицу“.Вилотијевић
Маја и Милојевић Павле рад на тему „Загађеност пијаће воде на територији Ужица“.
Тест је прошла Јешић Милица I6 и стекла услов за републичко такмичење на ком је
освојила трећу награду. Ово такмичење је одражано у Београду 4. јуна 2011. године.
Ученици хемијске секције су на Сајму образовања, одржаном 12. и 13. маја 2011.
године у ужичком позоришту, презентовали Ужичку гимназију кроз занимљиве практичне
огледе у које су укључивали и посетиоце сајма, што је посебно привукло њихову пажњу.
Радом секције руководиле су професорке Славица Вељовић и Драгица Селаковић.
Извештај о раду ликовне секција
На часовима ликовне секције ученици су вежбали цртање сликање, вајање
(конструкција и пропорција, облик, перспектива, боја, композиција итд). Учествовали су
на следећим конкурсима: „Нећу преко везе“, „Толеранција и разумевање“, „Људи граде
мир“, „Дете и пас“ (Ћитић Ивана I3 и Панић Милена I5), на конкурсу за најбољу
фотографију који је расписала Математичка гимназија из Београда (Ђурђица Поњавић III2,
Кристина Савић III3, Ана Даниловић IV2) и на републичкој смотри ликовних радова
(Лакић Јелена и Нина Миливојевић I2, Вукомановић Ивана III1, и Ана Даниловић IV2).
100
Ученици су имали презентације својих радова о модерној архитектури 20. века, о
Џексону Полоку, Франциску Гоји, Паблу Пикасу. У оквиру представљања рада сликара
Паје Јовановића, одржан је час у Градској галерији, на изложби његових слика,
где су ученицими упознати са делом „Таковски устанак“. Од 6. до 9. децембра ђаци су
учествовали на изложби ликовних радова ученика свих ужичких средњих школа, у холу
Народног позоришта, у организацији ђачког парламента. Чланови секције су учествовали
и у припреми и прављењу паноа за „Српско вече“, које је осмислила и насликала Јованка
Вишњевац. У априлу је, у холу школе, постављена изложба „Лутке гињол“, коју су
правили матуранти, а у мају изложба слика, цртежа, фотографија, ученика Гимназије: М.
Панић, А. Вучковић, М. Грбић, М. Јелисавчић,. А. Мијатовић, М. Мандић, Н. Стеванетић,
Ј. Лакић, Ј. Остојић, В. Ђурић, М. Мијаиловић, А. Цицварић, С. Јокић, М. Николић, Ј.
Вишњевац, М. Антонијевић, А. Даниловић, А Стојановић, Ј. Стефановић, Ј. Ђуровић, К.
Савић, И. Аксентијевић, А. Бошковић, А.Васиљевић, С. Миливојевић, Д. Терзић, М.
Пенезић, О. Димитријевић, Ђ. Поњавић, К. Зарић, З. Виторовић, Н. Илић, Ђ. Пејић, М.
Кишдобрански, И. Ивановић, А. Пјевић, Н. Каћански, М. Богосављевић, М. Теофиловић,
Ј. Дебељевић, М. Мумало, А. Терзић.
Посећене су и изложбе у Градској галерији: „Слике Балкана“, „Салон ужичких
сликара“, изложба слика Тијане Луковић, Маје Обрадовић, Петра Лакића, изложба цртежа
Ивана Радовића.
Секцијом је руководила професорка Биљана Спаловић.
Извештај о раду програмерске секције
Ученици који су имали посебна интересовања за рачунарство имали су прилику да уче
елементе језика HTML, креирају презентације и науче увод у програмирање. Чланови
секције су били: Стефан Милутиновић I4, Александар Јоковић I3, Матија Ковачевић I3,
Алекса Петковић I6 и Алекса Чабаркапа I6. Стефан Милутиновић је учествовао на
такмичењу за најбољу апликацију или презентацију на тему „Историјска баштина
Србије“. Такмичење су организовали Рачунарски факултет из Београда и Друштво
математичара Србије. Стефан је направио обимну апликацију користећи програмски језик
Visual Basic. У апликацији се приказује око шездесет историјских знаменитости Србије.
Секцијом је руководио професор Дејан Цвијетић.
Извештај о раду мешовитог хора Ужичке гимназије
Наступи мешовитог хора Ужичке гимназије у школској 2010/ 2011. години:





14. септембар – Народна библиотека Ужице
Промоција књиге Александра Вељића ,,Миклош Хорги – некажњени злочини“
8. октобар – ужичко Народно позориште
Прослава Дана града
9. октобар – ужичка Саборна црква св. Ђорђе
101













VI саборовање хорова Жичке епархије
19. новембар – Виша пословна школа Ужице
Јубилеј школе- 35 година постојања
29. новембар – Меморијални центар ,,Кадињача“
Обележавање 69. годишњице битке на Кадињачи
26. јануар – свечана сала Ужичке гимназије
Светосавски концерт
16. фебруар – свечана сала Градске куће
Промоција књиге А. Вељића ,,Истина о новосадској рацији“
10. мај – ужичко Народно позориште – велика сцена
Сајам образовања
14. јун – свечана сала Ужичке гимназије
Додела Вукових и специјалних диплома
Планирани наступ хора на Српској вечери, одржаној у марту месецу у Ужичкој
гимназији изостао је због болести хоровође, професора Жупића.
На предлог директора Ужичке гимназије хор је планирао и гостовање у Билећи. До
реализације овог пројекта није дошло, а разлоге томе би требало потражити у чињеници
да је из ,,такмичарске“ екипе хора, која је на почетку школске године бројала двадесет
седморо певача и имала репертоар за целовечерњи концерт, иступило скоро пола чланова
и поред тога што су још увек били ученици Ужичке гимназије (3. и 4. разред)!? ,,Нове
снаге“ су успеле да очувају део репертоара хора и обогате га новим композицијама. Тако
је континует учешћа гимназијског хора на културним манифестацијама у граду и матичној
школи и поред наведених потешкоћа сачуван.
28. марта је на адресу Ужичке гимназије стигла пошиљка ,,Сабрана дела С. Ст.
Мокрањца у три тома“ – поклон студента I године правног факултета у Београду,
Милоша Вујића, бившег ученика наше школе и члана хора. Повод је била годишњица
освајања треће награде на републичком такмичењу гимназијских хорова у Новом Саду.
Дародавац је у пропратном тексту написао:
,,Свака озбиљна институција мора да има своју ризницу. Да чува од људске
несавршености склоној забораву, делове прошлости без којих нам нема будућности, без
којих нисмо постојали... без којих смо једно ,,звоно које јечи и кимвал који звечи“ . Нека
сећање постаје нови циљ, нека поново звоне звона док се неки нови млади, безобразно
храбри, ,,моле“...“
За хор је био задужен наставник музичке културе Зоран Жупић.
102
8.2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА
У септембру су одељењске старешине информисале ученике у вези с почетком
школске године и поновиле правила кућног реда, упознале са правима, обавезама и
одговорностима. Такође, ученици су упознати са лакшим и тежим повредама обавза
ученика и законским регулативама током вођења васпитно-дисциплинског поступка.
Одржане су седнице одељењских већа како би се договорило јединствено деловање
одељењских старешина. Посебна пажња посвећена је ученицима првог разреда који су у
школској 2010/11. години распоређени у седам одељења. Одељењске старешине су радиле
на изради делова Годишњег програма рада школе. Одржани су први родитељски
састаници.
Настављеноно је евидентирање података о ученицима у школску документацију и
формирање групе за изборну наставу. Дали су подршку при формирању одељењске
заједнице ученика, избор председника и секретара и по два представника одељењске
заједнице за ђачки парламент. Ученици су упознати са програмом заштите ученика од
насиља, злостављања и занемаривања. У оквиру тога подстакнути су на развијање
позитивног односа према раду, дисциплини, осећању дужности, одговорности и дружењу.
Ученици су се определили за ваннаставне активности. Матуранти су упознати са
пропозицијам полагања матурског испита.
Организована је и реализована екскурзија за ученике трећег и четвртог разреда.
У октобру се, у оквиру одељењских већа, разговарало о школској клими сваког
одељења - евентуалним проблема похађања наставе и активноог учешћа у редовној,
допунској и додатној настави. Решавани су проблеми прилагођавања ученика и водило се
рачуна о дисциплини и понашању ученика. У оквиру ових питања сарађивало се са
директорим и педагогом школе.
Реализоване су теме: Методе и технике успешног учења и Актуелни друштвени проблеми.
Успостављена је сарадња са Центром за таленте (Петница) и праћена реализациј програма
професоналне оријентације и програма заштите и унапређења здравља ученика. Одвијао
се континуирани рад на педагошкој документацији.
У новембру се радило на припреми података за први класификациони период.
Одржани су родитељски састанаци (упознавање родитеља са резултатима успеха ученика
и изостанцима у првом класификационом периоду). Ученици су упознати са предлозима и
мера за побољшање успеха које је утврдило Наставничко веће. Организован је
систематски преглед за ученике првог и трећег разреда. Ученици су помагали у уређењу
учионичког простора. Урађено је анкетирање ученика о раду појединих професора. Рад на
педагошкој документацији.
У децембру се радило на утврђивању и отклањању последица неуспеха ученика из
појединих предмета. Реализовања је изборна тема: Проблеми у понашању, разговор о
штетности дувана, алкохола и наркотика. Са ученицима се разговарало и о организованом
коришћењу слободног времена. Рад на педагошкој документацији.
103
У јануару се радило на припреми одељењских већа, утврђивању резултата на крају
првог полугодишта и припрема за почетак наставе у другом. Подељене су ђачке књижице.
Прослављена је школска слава Свети Сава. Интезивирана је сарадња са педагогом и
родитељима ученика који имају велики број слабих оцена и изостанака. Са ученицима се
разговарало о узроцима изостајања са наставе. Одржани су родитељски састанци.
У фебруару је реализована изборна тема о систему вредности младих и моралним
нормама. Пратило се поправљање оцена и изостајање ученика.
У априлу и марту навише се радило на здравственој превенцији и професионалној
оријентацији ученика. Припремљене су и одржане седнице одељењских већа. Одржани
су родитељски састанци. Рад на педагошкој документацији.
У мају се највише радило на праћењу редовности извршавања школских обавеза
ученика. Интезивирана је сарадња са педагогом и родитељима ученика који имају слабе
оцене и изостају са наставе. За ученике четвртог разреда организован је матурски испит.
Одржано је одељењско веће за четврти разред, утврђен је успех и резултати ученика на
матурском испиту. Рад на педагошкој документацији. Сарадња са библиотекаром ради
утврђивања ученика који дугују књиге. Урађена је анализа изостајања ученика и
евидентирање ученика за разредни испит.
У јуну је дошло организације разредних испита. Одржане су седнице одељењских
већа и утврђен успех ученика на крају школске 2010/11. године. Подељена су
сведочанства и ђачке књижице. Урађена је анализа успеха и понашања ученика на крају
наставне године. Рад на изради делова Годишњег извештаја рада за школску 2010/11.
годину.
Током целе школске године одељењске старешине првог разреда и одељењски
старешина трећег разреда радили су интезивно на нормализацији наставе у српском језику
и књижевности. У одељењима где су се појавили проблеми реализовано је више часова
одељенског старешине и родитељских састанако него што је то било планирано.
У јулу се радило изради делова Годишњег извештаја рада школе. Уписани су
ученици у први разред.
У августу је дошло до реализације поправних и матурских испита, Подељена су
сведочанства и уписани су ученици у наредни разред. Сређивана је педагошка
документација. Рад на изради делова Годишњег програма рада школе.
104
8.3. ИЗВЕШТАЈ О ПРОГРАМУ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ (друштвених,
техничких, хуманитарних, спортских и културних активности, ученичке
организације)
Назив активности
Разред
Задужени
наставник
Време реализације
Вечери на језицима који се
изучавају у школи
Сви разреди
Стручно за стране
језике
Реализовано током
другог полугодишта
Музичке и хорске вечери
Сви разреди
Стручно веће за
уметност
Реализовано током
школске године
Изложбе слика
Сви разреди
Стручно веће за
уметност
Реализовано
је
више
изложба
током
школске
године
Позоришне представе
Сви разреди
Стручно веће за
српски језик и
књижевност
Одржана
је
премијера и више
реприза
током
школксе године
Књижевне вечери
Литерарна
секција
Библиотекари
Реализовано је
априлу месецу
Сарадња са САНУ и са Сви разреди
успешним
бившим
гимназијалцима
Стручна већа за
област предмета
Реализовано
је
током
школске
горине
Хуманитарне активности
Сви разреди
Стручно веће
наставика
грађанског
васпитања
Реализовано
је
током
школске
горине
Спортски турнири и КРОС
Сви разреди
Стручно веће
биологије
Реализовано
је
током
школске
горине
Активности
екологије
у
области Сви разреди
105
у
8.3.3. Извештај о раду ученичког парламента
Током школске 2010/2011. године Ученички парламент је предано радио на
побољшању живота ученика у школи. Кроз разне акције и пројекте парламент је омогућио
ученицима да се ангажују у областима за које су заинтересовани, да се при томе и забаве,
уживају, а понешто и науче.
Хуманитарне акције. Све хуманитарне акције парламентарци су организовали с
циљем побољшања школске климе, у духу хуманости и емпатичности. Хуманитарне
акције које су у протеклом периоду реализоване у нашој школи наилазиле су на веома
добар одзив, како код ученика, тако и код наставника. У оквиру акције Црвеног крста
„Један пакетић, много љубави”, у пероду од 01.12. до 10.12.2010. године, прикупљали смо
слаткише за новогодишње пакетиће. Новогодишњи пакетићи су достављени деци
Краљева, као помоћ граду који је страдао у земљотресу. Прављењем новогодишњих
честитки подржали смо акцију парламента Техничке школе „Радоје Љубичић”. Новац од
продатих новогодишњих честитки као хуманитарни прилог дат је дому „Петар
Радовановић”. Подржали смо и акцију Парламента Медицинске школе под називом
„Недеља за све нас”. Акција се састојала од изложбе ђачких слика, цртежа и фотографија
које су биле изложене у Народном позоришту, турнира у кошарци, караока вечери и
представе.
Обележавање значајних датума. У организацији представника Ученичког
парламента Ужичке гимназије обележен је Међународни дан толеранције. Поставили смо
озвучење испред ђачког школског улаза и организовали анкетирање ученика о
толеранцији. Заинтересованим ученицима поделили смо летке и брошуре о ненасиљу. У
сарадњи са Регионалном канцеларијом за младе обележили смо Светски дан борбе против
сиде, дељењем едукативног и рекламног материјала. Наши ђаци су учествовањем у
турниру у малом фудбалу и шаху допринели обележавању Дана студената. Подржали смо
и „Велико спремање Србије”- акцијом чишћења Ужица обележили смо Светски дан
заштите животне средине.
Учешће на разним састанцима. Питања у вези са унапређењем рада ђачког
парламента разматрали смо на неколико састанака. У оквиру Гимназијске трансверзале
састали смо се са ученицима из Чачка, Пожеге, Нове Вароши и Пријепоља са којима смо
разменили искуства везана за рад парламента. Присуствовали смо уводном састанку за
оснивање Кровне организације младих у Ужицу – КОМУ. Ова организација би требало да
представља независно тело младих чија је мисија да заступа њихове интересе развијајући
партнерски однос са локалном самоуправом и државом. Континуирано смо сарађивали са
Регионалном канцеларијом за младе у Ужицу која је понудила своју подршку при
реализацији разних пројеката младих. У оквиру Дана отворених врата представници
ђачког парламента посетили су Скупштину Србије. Присуствовали су седници
Парламента и обишли зграду Скупштине.
Пројекти. Крајем септембра смо наставили реализацију пројекта „Оснаживање
ученичких парламената за активну партиципацију у процесу доношења одлука”. На
трећем тренинг дану урађено је акционо планирање које се односи на уређење школског
простора. Акцију „Прошлост за будућност” представиле су ученице наше школе на
састанку са још девет средњих школа из Ужица и суседних градова. Пролазећи обуке,
106
ученици су закључили да је највећи проблем ученичког парламента његово лоше
функционисање које проистиче из сопствене неагилности, неорганизованости и
нетранспарентости акција. Сматрамо да рад ученичког парламента треба да буде
транспарентији, а да су за то потребне активности које ће оставити неког трага и наићи на
обострано одобравање и наставника и ученика. Резултати читавог пројекта су:
умрежавање ученика, парламент је профункционисао и истакли су се лидери.
У оквиру пројекта „Дечја права у образовању” представници парламента су
31.03.2011. године, организовали акцију „Ожиљци из школе читав живот боле- НЕ
ЧИНИТЕ НАСИЉЕ!”. Око 150 различитих порука које промовишу ненасиље ученици су
могли да читају до 11.04.2011. године у ходницима школе. Акције је веома запажена од
стране ученика али и професора. Ученици су пуштали популарну музику, служиле су се
грицкалице уз освежење. У организацији, поставци и реализацији акције учествовало је 13
одељења- 5 првог разреда, 4 другог, 4 трећег разреда. Свако одељење је имало по два
координатора који су мотивисали остале да испишу што упечатљивије, концизније и
јасније поруке мира, ненасиља и толеранције.
Последњи пројекат „Умрежавање ученичких парламената” реализован је у
претходна три месеца. После обуке три вршњачка едукатора су 09.06.2011. године у
амфитеатру, одржала радионице за ученике првог разреда. На овим радионицма прваци су
стекли основна знања о функционисању парламената.
Раду парламента посебно су допринели представници одељења I2, I3, I4, I6, II3, II4, II6,
III2, III3.
Успешан рад парламента помогли су професори Вукадин Симовић, Биљана Спаловић и
Снежана Јевђовић.
Педагог школе Емилија Станковић помогла је у извођењу акција парламента и
поспешила комуникацију између ученика, чланова парламента и осталих професора.
8.3.2. Програм рада ђачке задруге
У Ужичкој гимназији не постоји ђачка задруга.
8.4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ЕКСКУРЗИЈАМА УЧЕНИКА
Матурантска екскурзија
У организацији туристичке агенције Контики,ученици четвртог разреда били су на
екскурзији у Италији . У периоду од 25. септембра до 1. октобра посетили смо Равену,
Пизу, Фиренцу, Верону и Венецију.
Ученици и професори нису били задовољни организацијом екскурзије, а највећа
замерка односи се на нестручне и неприпремљене водиче. Понашање ученика било је
углавном врло коректно.
Агенција Контики је уважила примедбе одељенских старешина, као и захтев да цена
екскурзије буде умањена.
107
Ескурзија ученика трећег разреда
Екскурзија је изведена на релацији Ужице-Венеција-Верона-Монтекатини ТермеФиренца-Равена-Лидо ди Јесоло-Ужице у организацији Туристичке агенције Гранд Турс,
пословница Ниш.
Ученици су обишли све програмом екскурзије предвиђене градове, али су изостале
посете и обилазак значајнијих локалитета, јер за њих нису биле плаћене улазнице.
Квалитет смештаја је био задовољавајући, али су хотели веома често били удаљени један
од другог, аутобуси се нису кретали у групи па се добијао утисак одвојених екскурзија.
Водичи су углавном свој посао обавили на задовољавајући начин, а аутобуси су
одговарали условима траженим у тендеру.
Осим појединачних ретких одступања, понашање ученика на задовољавајућем нивоу.
9. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЕБНИМ ПЛАНОВИМА И ПРОГРАМИМА ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
9.1. ИЗВЕШТАЈ О ПРОГРАМУ УНАПРЕЂИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА
Стручно усавршавање наставника није више само његова лична ствар, већ је он у
обавези да похађа одређене програме стручног усавршавања. Потребно је да наставник
своје стручно усавршавање реализује, и у установи у којој је запослен, кроз следеће
облике: 1) одржавањем огледног часа наставе, приказивањем активности, теме, резултата
праћења развоја детета и ученика, стручне књиге, односно чланка или вођењем
радионице, 2) присуствовањем огледним часовима, редовним часовима, приказима
активности, деловима акционог истраживања педагошке праксе, теме, стручне књиге,
односно чланка и учествовањем у њиховој анализи, 3) присуствовањем стручним
састанцима на којима се остварују поједини облици стручног усавршавања, а који су у
вези са пословима наставника, директора и стучних сарадника, али и самовредновањем
сопствене и туђе наставне праске.
Смовредновањем сопствене и туђе наставне праксе врши се обезбеђивање квалитета
рада установе. Самовредновањем долазимо до значајних података којима унапређујемо
педагошку праксу. Стручна већа су, за потребе извештаја о развоју установе у претходне
три године, објединила све наведене облике стручног усавршавања за сваког појединачног
наставника. Евиденцију о индивидуалном стручном усавршавању наставника води
педагог школе.
Поред индивидуалног стручног усавршавања школа је оргазовала и семинар за
наставнике. Семинар „Компетентан наставник између теорије и праксе” реализован је у
октобру, у Регионалном центру за професионални развој запослених. Семинар се налази у
108
Каталогу програма сталног стручног усавршавања за школску 2011/11. годину под бројем
497, обавезан је и носи 24 сата стручног усавршавања. Током три дана, на семинару су
обрађене следеће теме: Наставник и његов професионални развој - наставник и његова
слика о себи у односу на очекивања, потребе, дилеме, перспективу, самопоштовање,
струку и професију; Наставничке компетенције и различите улоге наставника између
схватања улоге и њене релизације; Од доминантног и ауторитарног до кооперативног и
демократичног наставника; Вештина комуникације – Комуникација у циљу подстивања
развоја ученика; Смер комуникације у појединим облицима рада; Оцена као повратна
информација и мотивациони фактор; Размена искустава и решавање конкретних ситуација
везаних за оцењивање; Дидактичко-методички аспекти наставе – Дидактика и педагошки
троугао; Припрема за час; Облици рада; Наставне методе; Могуће активности на часу;
Различите наставне технике; Врсте наставе (активна, интерактивна, кооперативна,
егземпларна, програмирана, проблемска, тимска и мултимедијална). Обуку је прошло 25
наставника. Семинар су водиле Зденка Ивковић и Јелена Криш Пигер.
12. марта 2011. у Ужичкој гимназији је одржан семинар за наставнике енглеског
језика у оквиру програма „Ка бољем разумевању 3“, који финансирају Министарство
просвете Републике Србије, Амерички савет и Удружење наставника енглеског језика
Србије. Семинару су присиствовала 33 наставника из основних и средњих школа
Ѕлатиборског округа, па чак и једна колегиница из Баточине. Предавачи су били Катарина
Ристановић и Данијела Бојанић, а обрађене су теме Asking questions, Keeping the time, Role
Play in ELT и Music in ELT. Школа је, као и до сада, била изузетно добар домаћин. Поред
овог семинара, чланови Стручног већа за стране језике присуствовали су на још 8
семинара за наставнике енглеског језика и једном семинару за наставнике француског
језика.
Током ове школске године настављена је пракса обучавања вршњачких едукатора.
Стечена знања на семинарима наставници су пренели ученицима путем организованих
тренинг дана. Обука се односила на подстицање ученика да размишљају о односима са
другим ученицима, о присутности насиља у школи, о томе шта је све насиље, како да се
понашају ако до њега дође и како да до њега не дође, али и како да стечено знање пренесу
другим ученицима и тако позитивно утичу на њих.
Разматрајући тему стручног усавршавања наставника, на састанцима педагошког
колегијума, закључили смо да је потребно посветити већу пажњу међусобној размени
знања и искустава стечених на семинарима.
109
9.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
1. Живојин Павловић, директор
2. Емилија Станковић, педагог
3. Гордана Даниловић, професор српског јез. и књиж.
4. Мирјана Галечић, професор географије
5. Вукадин Симовић, професор физичког васп.
6. Невенка Демировић, професор енглеског јез.
7. Снежана Јевђовић, професор физике
8. Кристина Павловић, представник ученика
9. Исидора Веснић, представник ученика
11. Славица Стојчић, представник родитеља
12. Ристовић Ана, представник родитеља
13. Бошњаковић Мирјана, помоћни радник
Оно што је планирано у школској 2010/11. години односило се на подизање нивоа
свести и повећање осетљивости, свих оних који су укључени у живот и рад установе, за
препознавање насиља, злостављања и занемаривања. У сладу са тим, било је потребно и
информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за
заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља. Почетком септембра је урађена
презентација резултата рада Тима за заштиту ученика од насиља, злоставља,
занемаривања Наставничком већу, Школском одбору и Савету родитеља. Такође, на овим
седницама Тим је продочио и планитане активности у оквиру школске 20010/11. године.
Ученици су активно учествовали како у планирању, тако и у реализацији многобројних
активности током школске године.
На почетку школске године кренули смо у реализацију пројекта ''Дечја права у
образовању у средњим школама-2''. Општи циљ пројекта јесте оснаживање професора и
деце у средњим школама за промоцију, заштиту и имплементацију права детета са
акцентом на имплементацију Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља,
злостављања и занемаривања у васпитно-образовним установама (Протокол
Министарства просвете). Посебни циљ се односи на подстицање ученика да размишљају о
односима са другим ученицима, о присутности насиља у школи, о томе шта је све насиље,
110
како да се понашају ако до њега дође и како да до њега не дође, али и како да стечено
знање пренесу другим ученицима и тако позитивно утичу на њих.
Пројекат је обухватао три тренинг дана за ученике првог, другог и трећег разреда.
Први тренинг дан одржан је 16.10.2010. године а обухватио је следеће теме: 1. Насиље; 2.
Недискриминација; 3. Потребе и жеље; и 4. Права и одговорности ученика. На другом
тренинг дану, 13.11.2011.године обрађене су следеће теме: 1. Врсте права; 2.
Партиципација; 3.Превенција насиља; и 4. Интервенција, кораци. Трћи тренинг дан,
реализован 18.12.2011. године односио се на акцино планирање. Реализоване су следеће
радионице: 1. радионица: Дефинисање проблема; 2. радионица: Дефинисање акивности; 3.
радионица: Прављење акционих планова; и 4. радионица: Одабир најбољег акционог
плана. Вршњачке едукаторе обучили су педагог Емилија Станковић и предметни
наставници Симовић Вукадин, Снежана Јевђовић и Гордана Даниловић.
Акција је добила назив: ''Ожиљци из школе читав живот боле'' – НЕ ЧИНИТЕ
НАСИЉЕ! Одвијала се током децмбара, фебруара и марта, а централна манифестација
одржана је на дан завршетка другог класификационог периода, 31.03.2011. год. Циљ
акције, односно реализације конкретних ученичких активности везаних за ненасиље
односи се на подстицање ученика да кроз непосредан контакт и међусобну интеракцију
размишљају о: односима са другим ученицима, присутности насиља у школи, о томе шта
је све насиље, о томе како да се понашају да до насиља не дође и како ако до њега дође и
о томе како да стечено знање пренесу другим ученицима и тако позитивно утичу на њих.
Разлози и потребе за овом акцијом проистекли су из школских истраживања која говоре да
су психичко и социјално насиље најчешћи облици насиља. Облици насиља као што су
вређање, изоловање из друшва, избацивање, сплеткарење, оговарање и слично тешко се
идентифкују, а ученици их не доживљавају озбиљно попут физичког насиља.
Око 150 различитих порука које промовишу ненасиље ученици су могли да читају до
11.04.2011. године у ходницима школе. Акције је веома запажена од стране ученика, али и
професора. Читав догађај пратила је популарна музика, а служиле су се грицкалице уз
освежење. У организацији, поставци и реализацији акције учествовало је 13 одељења- 5
првог разреда, 4 другог, 4 трећег разреда. Свако одељење је имало по два координатора
који су мотивисали остале да испишу што упечатљивије, концизније и јасније поруке
мира, ненасиља и толеранције.
Поруке које су ученици исписивали на заставице промовисале су ненасиље,
толернцију, уважавање и поштовање различитости и сл. Ево неких порука мира које су
ученици исписали: 1.Толеранција је лепа. 2. Око за око и цео свет ће ослепети. 3. Сви смо
различити и то нас чини вреднијим. 4. Живимо за боље сутра. 5. Љубав према другима је и
као љубав према себи. 6. Водимо љубав, а не рат. 7. Љубав, вера, нада. 8. Туцимо се
знањем, а не шакама. 9. Модрице нису украс. 10. Играј по правилима. 11. Наиље није
решење. 12. Другарство не познаје границе. 13. Насиље није у моди. 14. Лепо је бити
другачији.15. Не покушавајте насиљем освојити свет, још нико није успео. 16. Није тешко
бити фин. 17. Не треба ми етикета, знам да немам цену. 18. Насиље не престаје само. 19.
Не мењај свет промени себе. 20. Све боје се у природи мешају. 21. Насиље у школи цео
свет боли. 22. Стоп насиљу. 23. Један ударац мање, једно пријатељство више. 24. Један
ударац броји безброј наредних. 25. Конфликти се решавају разумевањем, а ане насиљем.
111
26. Ако богови не сеју мржњу између народа зашто бисмо ми то радили. 27. Шутнимо
насиље! 28. Не чинимо другима оно што не желимо да се деси нама! 29. Насиљем се
показује снага шаке, а ненасиљем снага карактера. 30. Негујмо толеранцију а не насиље!
Сматрамо да смо овом акцијом успели да скренемо пажњу на проблеме целокупног
друштва и да мотивишемо ученике да размишљају ваљано, да поштују једни друге и
уважавају међусобне разлике. Такође, на централом догађају смо ученицима јасно рекли
да: 1. размисле у којим ситуацијама су се насилнички понашали; 2. како ће се одбранити
ако их у школи неко вређа или омаложава, физички напада и прети; и 3. Како да помогну
жртвама насилничког понашања. Ове информаије ученици су добили на полеђини
штампаног месеног платера. Текст који смо приремили за месечни планер:
МЕСЕЧНИ ПЛАНЕР
РАЗМИСЛИ...
Корак број 1: Размислите у
којим ситуацијама сте се ви
насилнички понашали
-Да ли имате своје сталне
или повремене ''мете'' за
забаву? Да ли вам је
потребно да будете први у
стварању нереда,
застрашивању, утврђивању
''правила игре'' која не важе
за вас и ваше изабранике?
Можда сте она слатка
другарица која зна све о
сваком и то дели са свима?
Шта год да је узрок, колико
год то вама изгледало
безаулено или нормално –
верујте да није. Да ли сте
се запитали зашто то
радите и да ли постоји
другачији, конструктивнији
начин да решавате
проблеме?
Корак број 2: Како се одбранити
Ако вас неко у школи вређа или
омаложава, физички напада и прети,
немојте трпети – пронађите начин да
се одбраните!
-Потражите помоћ – обратите се
одраслој особи у коју имате
поверења, која може попричати са
насилником, заштитити вас или
казнити њега.
- Ако знате за неки други случај
насиља, испричајте родитељима,
педагогу, психологу, наставницима.
- Дружите се са што више људи,
имајте пријатеље, будите љубазни,
градите своју позитивну мрежу
одбране.
- Подршка одраслих је веома важна,
па увек поделите своју узнемиреност.
- Немојте мислити да се то догађа
само вама – догађа се многим вашим
вршњацима у земљи и свету – зато
се удружите у отпору насилницима.
- Не мислите да то заслужујете из
било ког разлога, не прихватајте
статус ''жртве'', јер то може постати
ваш ''кавез'' за цео живот.
- Наставите да се обраћате за помоћ,
док неко нешто не предузме.
- Не избегавајте школу, јер тиме
само одлажете проблем и
заостајете у градиву.
- Када је могуће – одуприте се :
будите чврти и јасни, реците:
''ПРЕСТАНИ''.
Ако сте изложени увредама
насилника, покажите му да вас то
не дотиче.
-Не користи насиље над
насилником
Корак број 3: Помозите жртвама
насилничког понашања
Вршњаци особе изложене насилничком
понашању у школи најчешће не схватају
озбиљност ефеката које (поновљено(
насилничко понашање оставља на
жртву: врло често им је потребна
лекарска помоћ, неки чак размишљају о
самоубиству, други се самоповређују на
различите начине или пате од
поремећаја у исхрани.
Многобројни наведени знаци могу вам
указати на то да је неки/а ваш/а
вршњак/иња изложен/а насилничком
понашању. Можда се плашите да ћете,
уколико помогнете жртви, и сами бити
изложени насиљу? Ипак, много је опција
пред вама, будите храбрији, обратите се
одраслима, који морају или могу да
помогну.
Наша идеја је била да што већи број ученика схвати да насиље није одговор, да не
спада ни у једну врсту комуникације разумних људи, да постоји много начина да се
конфликти реше и да свакако морају тражити помоћ одраслих. Схватили смо да стално
морамо радити на смањењу насиља тако што ћемо изнова едуковати генерације нових
ђака.
У организацији представника Ученичког парламента Ужичке гимназије обележен је
Међународни дан толеранције, 20. новембра. Постављено је озвучење испред ђачког
112
школског улаза и организовано анкетирање ученика о толеранцији. Овом приликом
ученицима су подељени леци и едукативне брошуре о ненасиљу које је приредио Ужички
центар за права детета.
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања одржао је
неколико састанака и разматрао проблеме који су се током читаве школске године јављали
у настави српског језика и књижевности, односно односа предметног наставника према
ученицима.
План Тим за школску 2010/11. годину је, и поред скраћења наставе због штрајка
просветних радника, у потпуности реализован. Акценат је био на мерама превенције и у
оквиру овога је континуирано рађено током читаве школске године. Значајно је рећи и да
у школској 2010/11. години нисмо забележили случајеве физичког насиља. Видове
социјалног насиља смо препознавали на самом зачетку и адекватно реаговали и
коонтинуирано радили на његовом спречавању.
9.2. ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛИМ ПРОГРАМИМА
9.2.1. Извештај о програму професионалне оријентације
Професионална оријентација се у школи одвијала током целе школске године, и то,
кроз наставне и ваннаставне активности и кроз посебне облике рада на професионалној
оријентацији, а у извођењу учествују непосредно сви чланови колектива. Садржаји
програма професионалне оријентације смо тако концепирали да се могу реализовати кроз
различите облике образовно-васпитног рада у школи (часови редовне наставе, додатне
наставе, одељењског старешине, менторски рад, слободне и др. активности).
Активности везане за професионалну орјентацију обухватају професионално
информисање, професионално саветовање и праћење развоја ученика. У оквиру
професионалног информисања, предметни наставници су, уз редован програм из својих
стручних области, пружали обавештења о карактеристикама појединих занимања. У
школи је доступна база података путем интернет везе и ''уласка'' на сајтове факултета у
Србији. Подаци о факултетима и бишим школама доступни су ученицима у оквиру
''информативног кутка'' који је у кабинетима за информатику. Овде су истицани сви
подаци битни за професионално информисање и оријентацију ученика: адресе свих виших
школа и факултета у Републици Србији, информације Завода за тржиште рада о потребама
за кадровима на територији Златиборског окрука, квоте за упис, број студената,
школарине, пропагандни и рекламни материјал које више школе и факултети шаљу у
школу, занимљиве информације везане за поједина занимања итд.
Посебна пажња је посвећена непосредном контакту ученика четвртог разреда са
представницима виших школа и факултета. У те сврхе, Ужичка гимназија је почетком
113
октобра упутитила предлог факултетима да презентације почну у првом полугодишту.
Циркуларно писмо је упућено факултетима Универзитета у Београду, Новом Саду и
Крагујевцу, које најчешће уписују ужички гимназијалци, са жељом и намером да им
заједнички помогнемо у блаогвременом и исправном избору будућег занимања. Међутим,
договори око презентација су се наставили током читаве школске године, а у многоме су
зависили и од захтева ученика. Идеја је да се ученицима Гимназије више школе и
факултети представе у периоду када су они још неопредељени и када им је помоћ
неопходна.
О условима уписа и студирања, на високим школама и факултетима у Републици
Србији, ученицима трећег и четвртог разреда су говорили представници следећих
високошколских установа:
31.3. Правни факултет из Београда одржао своју презентацију матурантима.
1.4. Матурантима се представио Економски факултет из Београда.
14.4. Одржана перзентација Факултета техничкх наука у амфитеатру Ужичке гимназије
18.4. Презентација Мегатренда - смера државна управа и администрација.
19.4. У амфитеатру Гимназије одржана презентација Сингидунума – смер туризам и
хотелијерство.
Презентација Правног факултета из Крагујевац.
25.3. Ужичким гимназијалцима представљен Факултет организационих наука.
17.3. Гимназијалцима се представио Машински факултет из Крагујевца.
15.3. Ученици трећег и четвртог разреда присуствовали су презентацији Војне и Војномедицинске академије на Високо-пословно техничкој школи.
7.3. Презентација Београдске банкарске академије – Факултета за банкарство, осигурање и
финансије из Београда
21.2. Презентација Техничког факултета из Новог Сада
Не постоји усклађена сарадња са тржиштем рада. Професионално тестирање
ученика одвијало се углавном путем индивидуалне иницијативе.
У презентацији Ужичке гимназије основним школама у граду и околини, заједно са
наставницима, учествовао је и директор школе. Током ове школске године било је битно,
поред два постојећа смера, извршити промоцију и спортског одељења.
Презентација Ужичке гимназије употпуњена је и представљањем на Сајму
образовања. Сматрамо да је овакав начин информисања о могућностима даљег образовања
будућим средњошколцима веома актрактиван. Могли су да се упознају са смеровима које
114
нуди Гимназија, захваљујући добро опремљеном штанду, а демонстрацијама сегмената
наставе и вештина стекну увид у конкретне активности које их очекују током школовања.
9.2.2. Извештај о програму здравствене превенције
Здравствено васпитање и образовање је програмски инкорпорирано у седеће
васпитно – образовне области: биологија, хемија, грађанско васпитање и физичко
васпитање, али и у оквиру разних ваннаставних и осталих активности. Вапитање и
образовање за заштиту и унапређивање здравља, и заштиту и унапређивање животне
средине је сталан и трајан циљ и задатак сваког наставника, свих стручних сарадника и
осталих радника школе, сваке активности у школи и школе у целини.
Програм заштите и унапређивање здравља и животне средине је саставни део
годишњег програма рада школе. Ускладу са тим, за редовну наставу и ваннаставне
активности планитани конкретни садржаји, акције и активности за заштиту здравља
ученика и очување животне средине.
Обавеза и настојање да се све наставне и ваннаставне активности у школи одвијају
у уредним, чистим, проветреним учионицама, фискултурним салама, мокрим чворовима и
другим просторијама је у оквиру сталне бриге о здрављу ученика и заштити и унапређењу
животне средине. Све просторије у школи се редовно чисте и одржавају, као и спортски
терени у дворишту који се водом перу сваког понедељка. Простор испред школе се
одржава у сарадњи са градским надлежним службама и јавним предузећима.
У току октобра месеца 2010. године и марта 2011. године ученици првог и трећег
разреда били су на стоматолошком и систематском прегледу када је извршено и увођење у
евиденцију. Ова систематска прегледа обављена су у сарадњи са надлежним службама
Диспанзера за мајку и дете. Са резултатима извештаја упознати су родитељи на
одељењским родитељским састанцима.
У току маја месеца у организацији Здравственог центра одржано је предавање за
ученице првог разреда о репродуктивном здрављу – ''О теби''.
Ученици Ужичке гимназије су два пута током школске 2010/2011.године узели
учешће и у добровољном давалаштву крви.
Чланови омладине ЈАЗАС-а и ученичког парламента у сарадњи са Црвеним крстом
обележили су Светски дан борбе против АИДС-а.
У оквиру реадовне наставе, наставници физичког васпитања обрадили су са
ученицима теме: Буди срећан – здрав и Спорт и рекреација. На часовима одељењског
старешине обрадили су се садржаји везани за превенцију болести зависности.
На пригодан начин обележени су у значајних датума везаних за здравствену
превенцију и екологију према Календару здравља:
- 16. октобар - Светски дан хране
- новемабар - месец борбе против болести зависности
- 1. децембар - Светски дан борбе против СИДЕ
115
- 31. јануар - Национални дан борбе против пушења
- март - Месец борбе против рака
- 22. март - Светски дан вода
- 7. април - Светски дан здравља
- 31. мај - Светски дан борбе против пушења
- 5. јун - Светски дан заштите животне средине
9.3. ТИМОВИ У ШКОЛИ
У школској 2010/11. години директор, стручни сарадник и наставници су били
ангажовани у следећим тимовима:
9.3.1. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
1. Живојин Павловић, директор
2. Емилија Станковић, педагог
3. Гордана Даниловић, проф.српског јез. и књиж.
4. Мирјана Галечић, проф.географије
5. Вукадин Симовић, проф. физичког васп.
6. Невенка Демировић, проф. енглеског језика
8. Кристина Павловић, представник ученика
9. Исидора Веснић, представник ученика
10. Славица Стојчић, представник родитеља
11. Ристовић Ана, представник родитеља
13. Бошњаковић Мирјана, помоћни радник
Извештај Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања саставни је
део Годишњег извештаја о раду за школску 2010/11. годину.
116
9.3.2. Стручни актив за развојно планирање
1. Живојин Павловић, директор
2. Емилија Станковић, педагог
3. Милован Шаренац, заменик директора
4. Љиљана Смиљанић, проф.српског јез. и књиж.
5. Саша Станојевић, проф. биологије
6. Снежана Јевђовић, проф. физике
7. Марија Станковић, проф. математике
Извештај о раду Стручног актива за развојно планирање саставни је део Годишњег
извештаја о раду за школску 2010/11. годину.
9.3.3. Тим за вршњачку медијацију
1. Снежана Јевђовић, проф. физике
2. Јадранка Папић, проф. историје
3. Славка Живанић, проф.математике
4. Мирјана Благојевић, проф.српског јез. и књиж.
5. Емилија Станковић, педагог
9.3.4. Тим за самовредновање и вредновање рада школе
1. Живојин Павловић, директор
2. Емилија Станковић, педагог
5. Перка Вранешевић, проф. српског јез. и књ.
6. Милица Зарић, проф.биологије
7. Славица Вељовић, проф. хемије
8. Слободан Суботић, проф. математике
9. Младен Станић , представник ученика
10. Миљка Димов, представник родитеља
117
11. Јелена Савић, представник локалне заједнце
Извештај Тима за самовредновање и вредновање рада школе је саставни део Годишњег
извештаја о раду за школску 2010/11. годину.
9.3.5. Тима за ажурирање сајта и информатичку подршку
1. Живојин Павловић, директор
2. Емилија Станковић, педагог
3. Биљана Грујичић, проф. српског јез. и књ.
4. Светлана Гавриловић, проф.енглеског језика
5. Дејан Цвијетић, проф. рачун. и информатике
6. Милена Јелисавчић, проф. рачун. и информатике
7. Снежана Јевђовић, проф. физике
8. Филип Ерчић, ученик
Тим за ажурирање сајта и информатички подршку радио је континуирано на одржавању и
побољшању школског сајта.
9.3.6. Тим за културну и јавну делатност
1. Живојин Павловић, директор
2. Емилија Станковић, педагог
3. Ружица Марјановић, проф. српског јез. и књ.
4. Мирјана Благојевић, проф. српског јез. и књ.
5. Душанка Никачевић, проф.енглеског језика
6. Борка Весовић, проф.француског језика
7. Славка Живанић, проф. математике
8. Милена Јелисавчић, проф. математике
118
Тим за културни и јавну делантност бавио се организацијом, реализацијом али и
извештавао о вечерима на станим језицима, књижевним сусретима, позоришним
представама, спортским активности, резултатима са тамкмичења ученика и другим
манифестацијама.
9. 3.7. Тим за инклузивно образовање
1. Милица Зарић, биологија
2. Емилија Станковић, педагог
3. Драгица Селаковић, проф. хемије
4. Мирјана Галечић, проф. географије
Тим за инклизивно образовање постоји али у Ужичкој гимназији у школској 2010/11.
години није било ученика који су у инклузији.
9.4. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ ПРОЈЕКТИМА У ШКОЛИ
Назив пројекта
Носилац пројекта
Реализатори
пројекта
Време
реализације
Санирање крова фискултурне
сале
Ужичка гиманзија
„Јединство“мета
лоградња
Завршетак
пројекта у
септембару
2010. године
Књижевни сусрети „На пола
пута“
Р.Марјановић и
Г.Даниловић
Стручно веће за
српски језик и
књижевност
Април 2011.
године
Мала школа фотографије
Р.Марјановић и
Г.Даниловић
Р.Марјановић и
Г.Даниловић
Август –
септембар
2010.године
Новосадска новинарска школадруги део
Б.Грујичић
Б. Грујичић и
Школски
парламент
Континуирано
током школске
године
Увођење испита DELF
Амбасада
Француске у
Борка Весовић
Реализација у
119
Београду и
току
Школа
Оснаживање ученичких
парламената за активну
партиципацију у процесу
доношења одлука
УЦПД
Емилија
Станиковић
Континуирано
током школске
године
Дечија права у образовању у
средњим школама - 2
УЦПД
Емилија
Станковић
Континуирано
током школске
године
Умрежавање ученичких
парламената
УЦПД
Емилија
Станковић
Континуирано
током школске
године
У сарадњи са БЦИФ у школи је овог лета, током августа, организована летња школа
фотографије. Као и на претходне две школе (радио новинарства и документарног филма),
потрудили смо се да обезбедимо заиста квалитетне предаваче. Кроз два циклуса
радионица и теренског рада ученике је вештинама фотографисања учио мајстор
фотографије Андреа Леко. Током септембра учесници су, уз његов менторски рад
наставили да самостално снимају а 6.10.2010. у холу Мале сцене Народног позоришта
постављенаје излижба радова насталих у току школе фотографије „ШКЉОЦАЊЕ“. Осим
ученика гимназије у рад летње школе фотографије били су укључени и ученици Техничке
школе, Уметничке школе и Основне школе „Нада Матић“. Радом школе координирале су
професорке Ружица Марјановић и Гордана Даниловић.
Новосадска новинарска школа- други део – се бави активизмом младих, учешћем у
културним пројектима. Ученици Ужичке гимназије стекли су знања о овоме и спремају се
за израду конкретних акција. Циклус овогодишњег пројекта има четри дела завршава се у
октобру школске 2011/12. године.
У школској 2010/11. години полаго се DELF у оквиру наставе француског језика.
Број заинтересованих ученика је био лимитиран на 20. Сви су положили исит са високим
просеком и добили диплому Министарства просвете Француске за ниво А1. У комисији су
били Бруно Буаје аташе из Француског института, Љиљана Ђурић, професор на
Београдском универзитету – Филолошки факултет и професор ментор Борка Весовић.
Пројекат Оснаживање ученичких парламената за активну партиципацију у процесу
доношења одлука је завршен у током школске 2010/11. год. Детаљниј о овом пројекту
стоји у извештају о раду ученичког парламента. Као видљив продук овог пројекта је
постављена изложба под називом ''Прошлост за будућност'' у службеном улазу и у холу на
последњем спрату.
120
Пројекат Дечија права у образовању у средњим школама – 2 завршен је током
школске 2010/11. године. Детаљи о реализацији пројекта су у извештају Тима за заштиту
ученика од насиља, злостављања и занемаривања.
Пројекат Умрежавање ученичких парламената је кренуо са реализацијом у школској
2010/11. години, а завршава се у школској 2011/12.год. Реализација првог дела пројекта
односила се на обуку вршњачких едукатора који су стечена знања прнели ученицима
првог и другог разреда.
1
0. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ
10.1. Извештај о стручном усавршавању наставника
Дајемо активности директора, наставника и стручних сарадника у оквиру стручног
усавршавања у школској 2010/11.години:
9.7. Директор Гимназије Живојин Павловић у Београду присуствовао уводном састанку
поводом реализације пројекта „Предузетништво као кључна компетенција у општем
средњем образовању“.
25.8-29.8. Семинару „Развој предузетништва као кључне компетенције у општем средњем
образовању“ у Нишу присуствовале професорка биологије Милица Зарић и професорка
физике Снежана Јевђовић.
2.9. У Уметничкој школи одржан састанак Актива директора средњих школа града. Тема
састанка је била везна за усглашавање школског календара и текућа питања у раду
средњих школа.
10.9. У Београду одржан семинар за наставнике енглеског језика у организацији издавачке
куће Pearson. Семинару присуствовала Душанка Никачевић.
11.9. Семинару „Допунска настава у средњој школи“ присуствовале професорка
математике Славка Живанић, професорка хемије Драгица Селаковић и школски педагог
Емилија Станковић.
12.9. На семинару „Стручно-педагошки и управни надрзор у функцији осигурања
квалитета рада“ присуствовали директор, педагог и секретар школе.
15.9-8.10. Семинару „Развој предузетништва као кључне компетенције у општем средњем
образовању“ у Нишу присуствовали директор школе Живојин Павловић и његов заменик
Славко Марковић.
18-19.9. Семинару „Проактивни приступ учењу историје – нове методе и технике“
присуствовале професорке историје Јадранка Папић и Душица Илић.
18.9. Педагог Емилија Станковић и професор Вукадин Симовић одржали трећи дан обуке
за ученике првог и другог разреда у оквиру реализације пројекта „Оснаживање младих за
активну партиципацију у процесу доношења одлука“.
121
22.9. У Регионалном центру за усавршавање просветних радника одржан састанак
директора Центра са директорима градских школа. Тема састанка се односила на стручно
усавршавање просветних радника.
27.9-2.10. Семинару „Развој предузетништва као кључне компетенције у општем средњем
образовању“ у Новом Саду присуствовале професорка биологије Милица Зарић и
професорка физике Светлана Миловановић.
6-8.10. Директор Гимназије Живојин Павловић и помоћник директора Славко Марковић,
присуствовали у Нишу семинару у оквиру пројекта „Развој предузетништва као кључне
компетенције у општем средњем образовању“.
21-22.10. На Златибору одржана Скупштина Заједнице гимназија Србије којој је
присуствовао директор Гимназије Живојин Павловић. Скупштина се бавила најављеном
реформом гимназијског образовања и предлозима измена Закона о основама система
образовања и васпитања.
22-23.10. У Гимназији одржан семинар „Компетентан наставник у савременој школи“
коме је присуствовало 30 наставника.
24.10. У Београду одржан семинар за наставнике енглеског језика у организацији
издавачке куће Express Publishing. Семинару присуствовала Слађана Грујичић.
6.11. у Београду одржан седми по реду Oxford University Press Day – семинар за
наставнике енглеског језика. Семинару присуствовале Душанка Никачевић и Светлана
Гавриловић
11.11. Школу посетио представник школе English in Action из Велике Британије Пол
Гибсон и одржао презентацију курсева ове школе за ученике Гимназије.
12.11. У Уметничкој школи одржан Актив директора средњих школа коме је присуствовао
директор Гимназије Живојин Павловић.
13.11. У амфитеатру Гимназије одржан семинар за ученике „Оснаживање ученичких
парламената за активну партиципацију у процесу доношења одлука“.
У Београду одржан семинар за наставнике енглеског језика у оргнизацији издавачке куће
Cambridge University Press. Семинару присуствовала Светлана Гавриловић.
19.11. Студенти Физичког факултета из Београда са својим професорима приредили у
кабинету физике Ужичке гимназије „фестивал физике“ за ученике Ужичке гимназије.
23.11. У Градској кући одржан састанак директора средњих школа са Илијом Мићевићем,
чланом Градског већа задуженим за образовање. Тема састанка се односила на буџет
средњих школа у 2011. години.
29.11. Конференцији „Иновације у предуниверзитетском образовању“, која је одржана у
Београду, присуствовао директор Гимназије Живојин Павловић.
На конференцији „Иновације у предуниверзитетском образовању“, која је одржана у
Београду, ученици Ужичке гимназије, у оквиру Центра за права детета , излагали на тему
122
„Примери добре праксе“.Са ученицима на конференцији је била присутна Емилија
Станковић школски педагог.
1.12. У Министарству културе у Београду у расправи на тему „Циљеви и приоритети
културног развоја Србије у наредном десетогодишњем периоду са примерима добре
праксе“ учествовала професорка Ружица Марјановић.
3-4.12. У Београду одржан семинар за наставнике француског језика. Семинару
присуствовала Борка Весовић.
4-5.11. Семинару „Јачање капацитета школе за инклузивно образовање“ који је одржан у
Новој Вароши, присуствовао професор Душко Мијаиловић.
9.12. У Умeтничкој школи одржан Актив директора средњих школа на којем је
анализиран упис ученика у средње школе у школску 2011/12.годину.
13.12. У Београду одржана завршна конференција поводом реализације пројекта „Развој
предузетништва као кључне компетенције у општем средњем образовању“.
21.12. У Регионалном центру за обуку просветних радника, одржан састанак директора
Центра са директорима основних и средњих школа. Тема састанка се односила на
доношење програма семинара за следећу годину.
13.2. У Београду одржан семинар за наставнике енглеског језика у организацији издавачке
куће Express Publishing. Семинару присуствовала Слађана Грујичић.
19.2. У Школи организовани испити за добијање сертификата DELF.
24.2. У Регионалном центру за професионално усавшавање наставника у Ужицу одржан
семинар за наставнике енглеског језика у организацији издавачке куће Cambridge
University Press. Семинару присуствовале Душанка Никачевић, Светлана Гавриловић,
Невенка Демировић, Бранкица Скорковић и Слађана Грујичић.
25–26.2. Ученици Дејан Зарић, Теодора Јасиковић, Милош Јанковић и Ђорђе Арсић у
пратњи педагога школе Емилије Станковић учествовали на Фестивалу науке у Нишу.
9.3. Одржана седница Наставничког већа на којој је анализиран успех ученика првог
разреда уписаних из основних школа Ужица и околине, анализиран ток припрема за
реализацију матуре и обрађена тема „Планирање у функцији развоја школе“.
11-14.3. Професор руској језика Душко Мијалиловић присуствовао је симпозијуму „Скуп
слависта Србије“.
11-13.1. Зимска школа: семинар за стручно усавршавање наставника и професора руског
језика – присуствовао професор Душко Мијаиловић.
12.3. У Ужичкој гимназији одржан семинар за наставнике енглеског језика под називом
„Ка бољем разумевању“. Семинару присуствовале Душанка Никачевић, Светлана
Гавриловић, Невенка Демировић и Слађана Грујичић.
14-15.1. Семинару у Новом Саду у организацији Друштва математичара „Свет математике
и рачунарства и информатике“ присуствовале професорке Милена Јелисавчић и Мирјана
Милошевић.
123
6-7.4. Стручном семинар за наставнике хемије присуствовале су професорке Славица
Вељовић и Драгица Селаковић.
8-9.4. У Новом Саду одржана девета конференција Удружења наставника енглеског језика
Србије. Конференцији присуствовале Душанка Никачевић и Светлана Гавриловић.
8-10.4. Семинару „Интеркултурално учење-сусрети који мењају свет“, одржаном у
Врњачкој Бањи, присутвовали педагог Емилија Станковић и професор Биљана Грујичић.
11-15.4. Одржан English in Action курс за 12 ученика Гимназије.
15.4. Одржан огледни час из историје код професорке Душице Илић. Час је посвећен
страдању Јевреја у другом светском рату.
31.5-1.6. Професорка Мирјана Галечић присуствовала семинару „Насиље у породици“ у
организацији Аутономног женског центра.
6.5. У Техничкој школи одржан Актив директора средњих школа.
13-15.5. У Врњачкој Бањи одржана Пролећна школа за наставнике енглеског језика у
организацији издавачке куће Pearson. Семинару присуствовале Душанка Никачевић,
Светлана Гавриловић и Невенка Демировић.
10.2. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА
Садржај
или
семинара)
(тема Област
назив усавршав
ања
Развој
Менаџме
предузетништва
нт
као
кључне
компетенције
у
општем
систему
образовања
Начин
реализације
Ниво
Време
Реализатор
(ваншколско или реализације
на нивоу школе
прецизирати
стр. веће)
Септембар,
Октобар
2010.
Министарст
во просвете
Компетентан
Методика Реализовано
Ван школе
наставник између
присуством на
теорије и праксе
семинару
Октобар
2010.
Полицајска
управа
Ужице
Стручнопедагошки надзор
Реализовано
У школи
присуством на
семинару
Септембар
2010.год.
Министарст
во просвете
Реализовано
приликом
посете
часовима
Током
школске
године
Историја,
географија,
биологија
Менаџме
нт
Присуство
методика
часовима
са
посебним начином
рада
Реализованопри Ван школе
суством
на
семинару
У школи
124
Праћење
одговарајуће
литературе
Све
Увид у стручни У школи
области
литературу
везане за
школу
Током
школске
године
Стручна
литература,
часописи
Скупштина
Заједнице
гимназија
Реформа семинар
гимназија
Октобар
Предедниш
тво
Заједнице
Током
школске
године
Стручна
литература,
часописи
Актуелне
везане
гимназије
теме
за
На Златибору
Реализовано
Заједница
путем размене гимназија,актив
искустава
и директора...
11. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
11.1.САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
Основни циљ сарадње школе и родитеља огледа се у пружању помоћи родитељима
за што успешније остваривање васпитне улоге породице као и ангажовање родитеља у
реализацији образовно-васпитних задатака школе.
Полазна основа сарадње су обавеза и настојање одељењског старешине да
успостави што ближе и чешће контакте са родитељима ученика. Прикупљајући податке о
карактеристикама физичког, емоционалног, интелектуалног и социалног развоја ученика,
о њиховим интересовањима и потребама, одељењски старешина упознао је породичне
прилике и услове живота и рада ученика. На основу тих сазнања и података, уз
консултације са члановима одељењског већа, педагогом и директором, одељењски
старешина је бирао најцелисходније поступке васпитног деловања, праћења и подстицања
ученика.
Сарадња са родитељима остваривала се кроз рад на одељењским и општим
родитељским састанцима, индивидуалним контактима и кроз рад Савте родитеља.
На првим родитељским састанцима (прва недеља септембра), родитељи су
упознати са: кратким историјатом школе, успехом у претходној школској години,
календаром рада, кућним редом и изводима из правилника о оцењивању, дужностима
одељењског старешине и сл. Одељењске старешине су утврдиле термине за индивидуалне
контакте и упознале родитеље са распоредом.
Пркса извештавања са одељењских родитељских састанака на Савету родитеља
настављена је и ове школске године, као и обавеза обезбеђивања замене уколико је
изабрани члан Савета родитеља спречен да присуствује састанку.
Родитељи су позивани да својим присуством дају подршку ученичким
активностима и постигнућима. Све школске манифестације укључивале су и ангажман
родитеља.
125
11.1.1. Савет родитеља
У току ове школске године Савет родитеља је одржао пет састанака на којима је
разматрао питања из свог делокруга рада: анализа резултата образовно–васпитног рада,
предлагање мера за побољшање успеха и унапређења наставе, организација и реализација
екскурзија и др.
Савет родитеља је посебно разматрао намену коришћења „ђачког динара” и
формирао комисију за праћење његовог наменског коришћења и трошења. Преко свог
представника узео је учешће у тиму за вредновање и самовредновање рада школе.
Представници Савета родитеља узели су учешћа у изради и доношењу Статута Школе,
Правилника о правима, обавезама и одговорности ученика и Правилника о материјалној и
дисциплинској одговорности запослених.
За председника Савета родитеља за школску 2010/11. годину изабран је Неђо Јовановић,
представник родитеља из одељења IV1, за заменика Ана Лапчевић, а за записничара
Зорица Тодоровић.
Чланови савета родитеља по одељењима за школску 2010/11. годину су:
1.
Ана Станојчић
I1
15. Ана Миливојевић
III2
2.
Станојка Милојевић
I2
16. Владе Вилотијевић
III3
3.
Милица Витић
I3
17. Зоран Митричевић
III4
4.
Ана Лапчевић
I4
18. Милојко Томањић
III5
5.
Ана Гавриловић
I5
19. Славица Стојчић
III6
6.
Нада Цветић
I6
20. Неђо Јовановић
IV1
7.
Миљка Димов
IS
21. Мирјана Перовић
IV2
8.
Драгош Бошковић
II1
22. Татјана Вуковић
IV3
9.
Милка Вучуровић
II2
23. Слободан Кокошар
IV4
10. Ана Ђуричић
II3
24. Радиша Марјановић
IV5
11. Радомир Максимовић
II4
25. Миладин Шопаловић
IV6
12. Дејан Милосављевић
II5
13. Предраг Павловић
II6
14. Зорица Тодоровић
III1
126
11.1.2. Извештај о раду Савета родитеља
Закон о основама система образовања и васпитања прописује постојање Савета родитеља и
њиме је утврђено да Школа има Савет родитеља као саветодавно тело. Број чланова, начин избора
и рада овог тела утврђује Статутом школе. Савет родитеља школе чине по један представник
родитеља ученика сваког одељења.
Савет родитеља школе реализовао је активности предвиђене програмом рада:
- Рзабрао је представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања,
- Разматрао и предлаго мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада,
- Учествовао у поступку предлагања изборних предмета,
- Разматрао намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, од проширене
делатности школе, од донација и средстава родитеља,
- Разматра услове за рад школе,
- Давао сагласност на програм и организовање екскурзија, и разматрао извештај о њиховом
остваривању,
- Разматрао и друга питања утврђена статутом Школе.
Прву седницу Савета родитеља сазвао је директор школе, а по избору председника и
записничара посао око заказивања седница и дневног рада договарао је председник са директором
школе.
Седницама Савета родитеља поред директора, његовог заменика, школског педагога и
председника већа одељенских старешина, присуствовли су по потреби или позиву и председници
стручних већа.
11.1.3. Родитељски састанци
Успостављање успешне сарадње са родитељима уз међусобно уважавање и поверење
сматрамо основним условом за правилан развој младих. Настојали смо да сарадња буде непосредна
и посредна, индивидуална и групна, али и оно што је најважније да буде свеобухватна.
Сви разреди у току године имали су четири редовна родитељска састанка: на почетку школске
године, после првог перода опомена, после првог полугодишта и после другог периода опомена.
Трећи и четврти разред има и родитељски састанак пред извођење екскурзија.
Директор и педагог на почетку школске године одржали су општи родитељски састанак са
родитељима ученика првог разреда. Такође, одржан је и родитељски састанак заједно са
представницима МУП-а ученицима и родитељима одељења која иду на екскурзије.
Сваки одељењски старешина одржааво је и ванредне родитељске састанке када се за тим указала
потреба. Ванредни родитељски састанци су одржани и ради нормализације наставе српског језика
и књижевности.
127
- индивидуални састанци
Индивидуални састанци родитељима и разредних старешина одвијали су се према утврђеном
плану. Током школске 2010/11. године имали велики број индивидуалних састанака са родитељима
одноио се на сузбијање повећаног изостајања ученика услед новог Закона о основама сиситема
образовања и васпитања. Велики број индивидуалних родитељских састанака односио се на
отклањање проблема насталих у реализацији српског језика и књижевности.
11.2. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
И ове школске године Ужичка гимназија имала је веома интензивну обострану сарадњу са
друштвеном средином. Та сарадња је већ теадиционална и огледа се реализацији вечери језицима
који се изучавају у школи, књижевних сустрета, спортских турнира, разним манифестација, и свих
других пројеката који се рализују у школи и ван ње а тичу се ученика Ужичке гимназије. Школа је
помагала, учешћем својих рецитатора, глумаца, хора све важније манифестације које су се одржале
у граду.
Дајемо преглед активности наставника и ученика у оквиру сарадње са друштвеном
средином:
30.8. У Градској кући одржан састанак са чланом градског већа Илијом Мићевићем, задуженим за
образовање.Тема састанка се односила на финансирње рада средњих школа.
6.9. Одржани родитељски састанци за први разред. Родитеље су, са историјатом Гимназије,
правима, обавезама и одговорности ученика, правилником о оцењивању, резултатима образовно–
васпитног рада на крају школске 2009/10. године, припремљеношћу школе за почетак нове
школске године и са улогом одељењских старешина, упознали директор и педагог школе.
7.9. Одржана прва седница Савета родитеља у новој школској години на којој је конституисан
Савет родитеља, донет Пословник о раду Савета родитеља, анализиран успех ученика на крају
претходне школске године, дата сагласност на план и програм екскурзија и предложен један
родитељ за члана Школског одбора.
9.9. Матуранти Ужичке гимназије презентовали пројекат „Земља младих“ ученицима средњих
школа града. Пројекат је подржала и финансирала Америчка администрација.
18.9. Педагог Емилија Станковић и професор Вукадин Симовић одржали трећи дан обуке за
ученике првог и другог разреда у оквиру реализације пројекта „Оснаживање младих за активну
партиципацију у процесу доношења одлука“.
21.9. У оквиру „Дана Гласника“ у Скупштини града Ужица директору Гимназије уручене књиге за
носиоце дипломе Вук Караџић.
22.9. У Регионалном центру за усавршавање просветних радника одржан састанак директора
Центра са директорима градских школа. Тема састанка се односила на стручно усавршавање
просветних радника.
22-23.9. У свечаној сали Ужичке гимназије одржани су општи родитељски састанци са ученицима
трећег и четвртог разреда који путују на екскурзију у Италију. Због ризика сваке екскурзије, а
128
поготово екскурзије у иностранство, поред одељењских старешина и директора Школе у
реализацији састанка учешће су узели и представници МУП–а.
24.9. У свечаној сали одржан квиз поводом Европског дана језика.
25–1.10. Екскурзија ученика четвртог разреда у Италију.
5.10. У Првој београдској гимназији директор школе Живојин Павловић, присуствовао састанку
Председништва Заједнице гимназија Србије.Тема састанка се односила на реформу гимназијског
образовања.
7.10. Поводом Дана града ученици Ужичке гимназије учествовали у пројекту „Упознај рад градске
управе“. Пројекат су осмислиле професорке Ужичке гимназије Гордана Даниловић и Ружица
Марјановић.
8.10. Гимназијски хор, под руководством професора Зорана Жупић, учествовао у Народном
позоришту, на свечаној академији одржаној поводом прославе Дана града.
9.10. Хор Ужичке гимназије учествовао у саборовању хорова Жичке епархије у цркви св. Ђорђа у
Ужицу.
12.10. Са професорком Биљаном Спаловић ученици посетили изложбу Паје Јовановића „Слике
Балкана“ у Градској библиотеци.
14–18.10. Ученици Ужичке гимназије Кристина Павловић и Милош Јанковић у оквиру делегације
града Ужица боравили у Грчкој у граду Вериј.
16.10. Изложбом обележен Светски дан речника.
18.10. Обележен „Европски дан борбе против трговине људима“. Тим поводом, у Градској кући
одржано предавање на тему „Не дозволи да ти се догоди“ коме је са ученицима присутвовала
професорка Светлана Миловановић.
20.10. У оквиру наставе грађанског васпитања, одржано је предавање за ученике другог разреда.
Предавање се тицало потреба и жеља ученика, а реализовано је у оквиру наставне теме Дечја права
и одговорности. Предавање је одржала мр Јелена Жунић-Цицварић представница Ужичког центра
за права детета. Овом приликом дистрибуиране су и брошуре ученицима.
26.10. Трибини „Трговина људима предкривични поступак и положај жртве“ која је одржана у
градској кући присуствовали ученици са професорком Светланом Миловановић.
2.11. Општински инспектор Олга Гардић извршила општи инспекцијски преглед школе. Циљ
прегледа је био припремљеност школе за нставу у новој школској години.
У градској кући одржан састанак директора средњих школа са Илијом Мићевићем, чланом
Градског већа задуженим за образовање. Тема састанка се односила на предстојећу грејну сезону.
5.11. Постером обележен енглески национални празник Guy Fawkes’ Day.
8.11. На литерарном конкурсу Клуба љубитеља позоришта, на тему „Есеј о позоришту“, Мутавџић
Биљана,ученица четвртог разреда Ужичке гимназије освојила прву награду.
129
10.11. Школу посетио представник издавачке куће Pearson Милан Милетић и том приликом јој
поклонио ЦД плејер у знак захвалности за дугогодишњу сарадњу.
11.11. Директор Гимназије Живојин Павловић присуствовао свечаном отварању дограђеног
ученичког дома у Пољопривредној школи у Пожеги.
Школу посетио представник школе English in Action из Велике Британије Пол Гибсон и одржао
презентацију курсева ове школе за ученике Гимназије.
13.11.У Новој Вароши одржани културно-спортски сусрети гимназија „Гимназијске трансверзале“.
Са ученицима на сусретима били су професор Владимир Пејчић и педагог Емилија Станковић.
У амфитеатру Гимназије одржан семинар за ученике „Оснаживање ученичких парламената за
активну партиципацију у процесу доношења одлука“.
16.11. Десет ученика Ужичке гимназије учествовало у снимању радио емисије „Игра истине“ у
продукцији ShockArt-a и радија Б92 уз помоћ Швајцарске канцеларије за младе у Србији.
Обележен „Дан толеранције“.
19.11. Студенти Физичког факултета из Београда са својим професорима приредили у кабинету
физике Ужичке гимназије „Фестивал физике“ за ученике Ужичке гимназије.
23.11. У Градској кући одржан састанак директора средњих школа са Илијом Мићевићем, чланом
Градског већа задуженим за образовање. Тема састанка се односила на буџет средњих школа у
2011. години.
29.11. Конференцији „Иновације у предуниверзитетском образовању“, која је одржана у Београду,
присуствовао директор Гимназије Живојин Павловић.
На овој конференцији ученици Ужичке гимназије, у оквиру рада са Центром за права детета,
излагаложили су примере добре праксе партиципације младих у локалној заједници. Са ученицима
на конференцији је била присутна Емилија Станковић, школски педагог.
1.12. У Министарству културе у Београду у расправи на тему „Циљеви и приоритети културног
развоја Србије у наредном десетогодишњем периоду са примерима добре праксе“ учествовала
професорка Ружица Марјановић.
Постером, предавањем и поделом црвених машница обележен 1. децембар – Светски дан борбе
против СИДЕ.
9.12. У свечаној сали Ужичке гимназије ученици III1 одиграли представу „Злочин и казна“.
Представа је реализовна као огледни час професорке Мирјане Благојевић
10.2. У Градској кући, на општинском такмичењу у бесдништву посвећеном Зорану Ђинђићу,
победила ученица Ужичке гимназије Соња Миливојевић и пласирала се у полуфинале овог
такмичења.
12.2. Одржано oпштинско такмичење из физике.
14.2. Директор присуствовао прослави Дана војске Србије.
17-28.2. Током друге половине фебруара урађен обавезан стоматолошки преглед за ученике првог
и трећег разреда.
130
25–26.2. Ученици Дејан Зарић, Теодора Јасиковић, Милош Јанковић и Ђорђе Арсић у пратњи
педагога школе Емилије Станковић учествовали на Фестивалу науке у Нишу.
5.3. Соња Миливојевић, ученица Ужичке гимназије наступала у Новом Саду на полуфиналном
такмичењу „Беседе у Зоранову част” и остварила пласман у финале.
9.3. Одржана седница Наставничког већа на којој је профветни саветник Јелена Павловић обрадила
тему „Планирање у функцији развоја школе“.
12.3. У Београду, на финалном такмичењу у бесeдништву посвећеном Зорану Ђинђићу, победила
ученица Ужичке гимназије Соња Миливојевић.
17.3. Школска редакција РТС-а у просторијама Школе снимила емисију посвећену књижевним
сусретима „На пола пута“.
19-22.3. У хотолу Златиборска ноћ шест ученица Гимназије су, са ученицима из још девет средњих
школа из Ужица и суседних градова, представиле акциони план парламента „Прошлост за
будућност“.
27.3. Постером обележен Светски дан позоришта.
28.3. Постером обележена 70-годишњица смрти Вирџиније Вулф.
31.3. Акцијом „Ожиљци из школа цео живот боле – НЕ ЧИНИ НАСИЉЕ!“ испред свечане сале
ученици су промовисали ненасиље, једнакост и толеранцију. Дистрибуиран је и едукативан
материјал. Читав пројекат „Дечја права у средњој школи“ реализује се уз подршку Ужичког центра
за права детета.
5.4. На Златибору одржан састанак директора Златиборског и Моравичког округа са
представницима Министарства просвете на коме је донет предлог уписа у наредну школску
годину.
6.4. Уз подршку Завода за унапређење образовања и васпитања представница DNA-GLOBAL
GROUP одржала предавање о личној хигијени и репродуктивном здраву за ученице првог разреда.
7.4. У Крагујевцу, на 15. позоришним сусретима гимназија Србије, ученици III1 наше школе,
одиграли представу „Злочин и казна“.
7-8.4. Урађен редован стоматолошки преглед за ученике другог разреда.
11-14.4. У просторијама Школе екипа РТС-а снимала документарну емисију о реализацији
књижевних сусрета „На пола пута“.
18.4. У Регионалном центру за професионални развој запослених у Ужицу одржан састанак
поводом Трећег сајма образовања. Састанку присуствовали заменик директора Славко Марковић и
школски педагог Емилија Станковић.
21.4. У Школској управи одржан састанак директора школа са начелником школске управе и
представницима спортског савеза Србије. Тема састанка се односила на реализацију Кроса РТС-а.
22.4. Постером обележен Дан планете Земље.
27.5. У амфитеатру Учитељског факултета обележено 50 година од оснивања Центра за социјални
рад – Ужице. Свечаној академији присуствовали заменик директора Славко Марковић и школски
педагог Емилија Станковић.
7.5. У Ужичкој гимназији одржана Регионална смотра научног и уметничког стваралаштва.
131
8.5. У нашој школи одржана смотра научно-истраживачког стваралаштва на којој су учествовали и
ученици Ужичке гимназије.Такмичили су се у знању из физике, хемије, географије и биологије и
постигли запажене резултате.
10-11.5. У Народном позоришту одржан Сајам образовања на коме су учествовали и ученици
Ужичке гимназије.
12.5. На великој сцени Народног позоришта у Ужицу ученици , III1 наше школе, одиграли
представу „Злочин и казна“.
13.5.У Турици одржан крос РТС-а на коме су ученици Ужичке гимназије постигли веома добре
резултате.
18.5. У Градској кући одржан састанак директора са чланом Градског већа задуженим за просвету
и представницима породице Јехличка. Тема састанка се односила на обележавање годишњице
доласка Јосипа Јехличке у Ужице. У мају 2011. постером обележени национални празници
федералних делова Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске.
8.6. У оквиру пројекта „Умрежавање ученичких парламената“ вршњачки едукатори одржали четри
радионице за ученике првог разреда у амфитеатру Ужичке гимназије. Пројекат се реализује уз
подршку Ужичког центра за права детета.
12. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ
Садржај праћења и
вредновања
Начини вредновања и
вредновање
Време
Планови рада
наставника и стручних
сарадника
Увидом у
документацију а на
основу инструмената
за вредновање
годишњег и месечних
планова наставника
остварени ниво је 3.
Јануар,
Програми рада
стручних већа
Увид у
документацију, увид у
реализацију текућих
активности –
остварени ниво је 3
Септембар,
Тим
за
јануар, март, самовредновање и
јун
вредновање
рада
школе, Педагошки
колегијум
јун
Носиоци праћења
и вредновања
Тим
за
самовредновање и
вредновање
рада
школе
Програми рада
Увид у
одељењских старешина документацију, увид у
реализацију текућих
активности –
остварени ниво је 3.
Током
школске
године
Педагошки
колегијум,
директор, школски
педагог
Пројекти који се
реализују у школи
Током
школске
године
Актив за развојно
планирање
Увид у
документацију, увид у
реализацију текућих
активности остварени
132
ниво је 3
Праћење часова
редовне наставе
Непосредан увид у Током
наставни
процес школске
остварени ниво је 3.
године
Директор, школски
педагог
Планови и програми
додатног и допунског
рада рада
Непосредан увид у Током
наставни процес, увид школске
у документацију – године
остварени ниво је 3
Директор, школски
педагог
Планови, програми и
рад секција
Непосредан увид у Током
наставни процес, увид школске
у
документацију године
остварени ниво је 3
Директор, школски
педагог
Планови рада
слободних активности
Непосредан увид у Током
наставни процес, увид школске
у
документацију године
остварени ниво је 3
Директор, школски
педагог, ШРТ
Материјално-технички
ресурси
Анализа и бележење Током
података,
увид
у школске
пратећу
године
документацију,
остварени ниво је 3
Тим
за
самовредновање и
вредновање
рада
школе
Рад школских тимова
Непосредан увид у Током
реализацију
школске
активности
тимова, године
увид у документацију,
анализа и бележење
података, остварени
ниво је 3.
Тим
за
самовредновање и
вредновање
рада
школе
Рад актива за развојно
планирање
Непосредан увид у Током
реализацију
школске
активности
тимова, године
увид у документацију,
анализа и бележење
података, остварени
ниво је 3.
Школски
одбор,
педагошки надзор
Програм стручног
усавршавања
наставника
Увид
у
досијеа Током
наставника, праћење школске
равномерности обуке, године
анализа и бележење
података, остварени
ниво је 3.
Актив за развојно
планирање
133
Сарадња са
родитељима
Праћење непосредних Током
и
контаката
са школске
родитељима и њихове године
укључености у рад
школе,
остварени
ниво је 3.
Актив за развојно
планирање
Сарадња са
друштвеном средином
Анализа
Током
документације
о школске
сарадњи , остварени године
ниво је 3.
Актив за развојно
планирање
13. ШКОЛСКИ МАРКЕТИНГ
Све активности везане за интерни и екстерни маркетинг школе, осим школског листа су
реализоване у потпуности. На тај начин су активности и постигнути резултати ученика и
професора Ужичке гимназије доступни свим заинтересованим субјектима како у земљи тако и у
иностранству.
14. САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
Чланови тима за самовредновање и вредновање рада школе:
1. Живојин Павловић, директор
2. Емилија Станковић, педагог
5. Перка Вранешевић, проф. српског јез. и књ.
6. Милица Зарић, проф.биологије
7. Славица Вељовић, проф. хемије
8. Слободан Суботић, проф. математике
9. Младен Станић, представник ученика
10. Миљка Димов, представник родитеља
11. Јелена Савић, представник локалне заједнце
Најзначајнији фактори рада школе стално су изложени вредновању: вреднује се квалитет
наставних садржаја, квалитет рада наставника, а посебно се вреднују знања и постигнућа ученика.
У току процеса самовредновања, претходних година, вредновали смо следеће кључне обласи:
Годишњи план рада школе, Наставу и учење, Подршку ученицима, Етос и Ресурсе. Током школске
2010/11. године вредновали смо кључну област – Постигнућа ученика.
Самовредновањем у области Постигнућа ученика процењивали смо квалитет и ниво
школских постигнућа. У овом подручју самовредновања сагледали смо општи успех ученика и
134
њихову пролазност по кварталима, квалитет знања, такмичења, мотивисаност ученика и вредности
код ученика.
Провера квалитета знања ученика врши се усменим испитивање, праћењем и посматрање
напредовања ученика и помоћу тестова објективног типа које су сачинили чланови стручних већа,
јер стандардизовани тестови још увек не постоје. На основу формативног и сумативног оцењивања
ученика сагледавали смо њихов општи успех и њихову пролазност по кварталима.
Истраживање је обухватило табеларни приказ пролазности по кварталима (прво тромесечје,
прво полугодиште, друго тромесечје, друго полугодиште). Дат је и приказ процентуалне
пролазности ученика. При сагледавању кварталних анализа уочава се да ученици Ужичке
гимназије константно бележе високу пролазност као и високу средњу оцену која је углавном изнад
4 у свим одељењима. Последње две школске године ученици природно-математичког смера
бележе бољу пролазност у односу на ученике друштвено-језичког смера. Сваки пут смо предлагали
мере за побољшање и унапређивање њиховог рада.
Наши ученици оставарују добре резултате на свим нивoма такмичења. У поједним наставним
предметима, већ неколико година заредом, освајачи су републичких награда. Доста ученика је
учествује у додатном школском раду (припремајући се за такмичења свих нивоа), у раду секција и
у осталом ваннаставном раду. Овај њихов рад је, такође, веома значајан јер постижу изузетне
резултате. У табели су приказани резултати на свим нивоима такмичења.
Школска
2010/11.год.
2010/11.год.
2010/11.год.
2010/11.год.
Наставни предмет
ОП
ОК РП
ОП ОК РП
ОП ОК РП
ОП ОК РП
Српски језик
23
12
3
23
7
3
27
4
2
35
9
4
Енглески језик
8
5
2
8
5
2
8
8
3
13
6
1
Историја
13
13
5
13
12
7
8
8
4
14
10
5
Биологија
-
3
1
11
11
5
-
-
-
-
8
3
Математика
16
10
7
16
12
14
15
13
7
22
19
5
Физика
-
7
-
4
3
2
10
8
5
18
9
1
Хемија
-
6
2
7
6
1
7
6
1
9
9
4
Рачунарство и инф.
-
2
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
Највећи број ученика, освајача републичких награда су из наставних предмета историје и
математике. Доста награда су освојили ученици и у свим врстама спортских такмичења. Девети
пут за редом Ужичка гимназија је проглашена за најбољи спортски колектив, а професор физичке
културе, Владимир Пејчић за најбољег педагога.
135
Међутим, потребно је мотивисати стручна већа која не припремају ученике за такмичења да
се укључе и на тај начин допирнесу укуном успеху школе. Потребно је радити и на самњивању
разлика при оцењувању ученика у оквиру стручних и сродних већа. При сагледавању кварталих
анализа уочава се, код појединих предмета, разлика при оцењивању ученика прве и друге смене.
Због потребе унапређења наведених сегмената овај показатељ смо оценили нивоом 3.
Самовредновањем обухватили смо и пролазност ученика на пријемним испитима, како и при
упису у нашу школу и упису на факултете за претходне четири године.
Пролазност ученика на пријемним испитима при упису у Ужичку гимназију смо анализирали
преко броја бодова прворангираног и последњег рангираног на друштвено-језичком и природноматематичком смеру. Њихов квалитет смо пратили и преко броја уписаних вуковаца.
У претходне четири године, при упису у друштвено-језички смер, први ученик са ранг листе
имао је преко 100 бодова (од 102 до 108). Као последњи на ранг листи уписивали су се ученици у
распону од 77 го 88 бодова. На природно-математички смер као први су се уписивали ученици од
100 до 107 бодова, а као последњи ученици од 74 до 89.
Школска
Друштвено-јез. смер
Природно-матема. смер
година
Број бодова
Број бодова
2008/09.
106,00
84,04
100,00
74,52
2009/10.
106,00
85,08
100,00
79,70
2010/11.
108,00
77,78
107,00
75,70
2011/12.
102,00
88,14
103,00
89
Направили смо и табеларни приказ броја ученика који се налазе у рангу преко 100 бодова,
затим од 90 до 100 бодова, па од 80 до 90 и испод 80.
Школска Број
ученика
преко 100 бодова
година
Д-ј.
П-м.
смер
смер
Број ученика од Број ученика од Број
ученика
90 до 100 бодова
80 до 90 бодова
испод 80 бодова
Д-ј.
смер
П-м.
смер
Д-ј.
смер
П-м.
смер
Д-ј.
смер
П-м.
смер
2008/09.
2
7
47
49
41
27
-
7
2009/10.
7
4
63
55
20
29
-
2
2010/11.
5
9
54
56
25
19
6
6
2011/12.
5
9
77
79
8
2
-
-
136
Анализирајући табелу можемо закључити да се највећи број ученика и на друштвенојезичком и на природно-математичком смеру налаз у рангу од 90 до 100 бодова. Сем у школској
2009/10. години број ученика у рангу од 90 до 100 је скоро исти. Анализирарући све рангове
долазимо до закључка да је квалитет ученика који се уписују на оба смера идентичан.
У табели је дат преглед ученика ''вуковаца'' уписаних у претходне четири године.
Школска
година
Вуковици при упису у
Ужичку гимназију
Укупно
Д-ј. смер
П-м. смер
2008/09.
20
31
51
2009/10.
32
38
70
2010/11.
24
37
61
2011/12.
21
39
60
Из табеле се види да се на друштвено-језички смер уписује мањи број ''вуковаца'' у односу на
природно-математички смер. Од школске 2008/09. године бележи се раст уписаних ''вуковаца''.
У табели је дат преглед ученика ''вуковца'' који су завршили Ужичку гимназију:
Школска
година
Вуковици по
завршетку школовања
у Ужичкој гимназији
Укупно
Д-ј. смер
П-м. смер
2007/08.
7
2
9
2008/09.
5
6
11
2009/10.
5
12
17
2010/11.
8
6
14
На основу тавеле не можемо рећи да постоји константност било да се ради о друштвенојезичком, било да се ради о природно-математичком смеру.
137
Анализира резултата ученика при упису на факултете односи се на претходне четири године.
Сачинили смо ранг листу најчешће уписиваних факултета за последње четири године:
Р.б. Назив факултета
Бр.
уписаних
уч. у
последње 4
год.
Котирање факултета
1.
Првни факултет
102
Константност, сем у прошлој ш.к. када је
забележен нагли пад.
2.
Филолошки факултет
92
Пад у последње 4 год.
3.
Факултет
организационих наука
66
Константно висок број.
4.
Економски факултет
55
Без обирза на мањи пад, број уписаних и
даље висок.
5.
Медицински факултет
48
Показује раст из године у годину.
6.
Фармацеутски факултет
30
Бележи се пад.
7.
Грађевински факултет
29
Број уписаних из године у годину
константан.
8.
Архитектонски
факултет
29
Број уписан је био највиши у школској
2009/10.г, сада бележи пад.
9.
Факултет политичких
наука
27
Бележи се пад.
10.
Филозофски факултет
27
Из године у годину број уписаних расте.
11.
Математички факултет
–
26
Број уписнаих у порасту.
12.
Електротехнички
факултет
25
Бележи се већи упис само у школској
2009/10. години.
13.
Факултет за физичку
културу
19
Број уписан је био највиши у школској
2009/10.г, сада бележи пад.
14.
Војна академија,
Факултет за безбедност,
Полицијска академија
9
Број уписаних је сличан из године у годину.
15.
Факултет драмских
уметности
8
Број уписаних је сличан из године у годину.
138
Три најатрактивнија факултета за наше матуранте су Правни, Медицински и Факултет
организационих наука. Сваке школске године бележимо и неколимо првих места на уписним ранг
листама, као и високо позициониране ученике који се налазе у првих 20 уписаних.
Процентуално се на факултете уписује 97% ученика, а на више школе 3% наших ђака (до 5
ученика по генерацији). Од 100% матураната, 97% њих се уписује у првом испитном року, а 3% у
другом. Од укупног броја матураната 10% самофинансирајућих је на државним факултетима, а на
буџети је 84% ученика. На приватне факултете се уписује 6% ученика (до 2 ученика по одељењу).
С обзором, да су одлични ученици који уписују Ужичку гимназији препознати као јака
страна, као и да они после четворогодишњег школовања бележе високу пролазност при упису на
факултете сматрамо да је ово евидентни показатељ нашег наставног рада. Сматрамо да смо у овом
показатељу остварили највиши ниво 4, па је препорука да морамо радити како би се и даље на
њему задржали.
Мотивисаност ученика за учешће у ваннаставним активностима, као и вредности код њих
испитивали смо уз помоћ анкетног упитника, иструмента који је дат у Припучнику за
самовредновање. Испитивали смо по једно одељење из сваког (сем првог) разреда са друштвенојезичког и природно-математичког смера. Укупно 6 одељења.
Анализирајући мотивисаност ученика за самостално стицање додатних знања и вештина, као
и за учествовање на такмичењима, у секцијама, додатним и ваннаставним активностима,
закључили смо да се мора посветити већа пажња јавној промоцији постигнућа ученика.
Постигнућа ученика су непосредно везана за наставни процес, па се стога мора константно радити
на његовом побољшавању. Наставници морају користити разноврсне облике и методе рада, као и
сва расположива наставна и педагошка средства ради подизања мотивације ученика за рад.
Друштвено-јез.смер
Природно-мате.смер
Одељење Седња
оцена
Одељење Седња
оцена
2/2
2,55
2/5
2,81
3/1
2,33
3/1
2, 58
4/1
2,90
4/1
2,46
Посечна оцена-2,59
Посечна оцена – 2,62
На друштвено-језичком смеру ученици су највишом оценом оценили тврдњу –1. Упознат сам
са ваннаставним активностима које организује школа. 3, 27. Средња оцена која се односи на ову
трвдњу у трећем и четвртом разреду је нижа, 2,4 односно 2,6. Најниже оцењена је тврдња 4.
Заједно са наставником учествујем у изради програма ваннаставних активности: у другом-1,87, у
трећем - 1,7, док је у четрвтом та тврадња оцењена са 2,8. Изгледа да највише поверења за
преузимање личне одговорности дајемо ученицима четвртог разреда. Ипак, један од начина да
упознамо ученике са ваннаставним активностима али и да из укључимо у исте је да заједно са
њима правимо план рада.
139
Веома ниско оцењена је тврдња 11 од ученика трећег разреда: Наставници ме охрабрују да
учествујем на такмичењима (1,9). Ученици другог разреда су ову тврдњу оценили са 2,58, а
четвртог са 3,1.
Све остале тврдње се налазе у рангу од 2,2 до 2,8 у другом и трећем разреду, док је у
четвртом та оцена знатно виша и прелази скоро свуда ниво 3.
На природно-математичком смеру највишу оцену је добила тврдња бр. 8 (3,4, 3,2 и 3,17).
Добровољно се (без притиска наставника) одлучујем за жељену секцију. Најнижим оценама је
оцењена тврдња бр. 4: Заједно са наставником учествујем у изради програма школских
ваннаставних активности.(2,2, 1,83 и 1,77). Све остале тврдње су у рангу од 2,5 до 3,4 што је веома
висока оцена. Из табеле се види да су ученици са природно-математичког смера укљученији у
ваннаставне активности, да оне одговарају њиховим интересовањима, да их школа похваљује, да
самостално бирају жељене активности. Наставници их охрабрују да учествују на такмичењима,
помажу им да се припреме и сматрају да су адекватно награђени за свој труд него што су то
ученици друштвено-језичког смера. Ако се овај податак повеже са резултатима ученика на свим
нивоима такмичења долази је до закључка да су ученици били веома искрени при попуњавању
анкетног упитка.
ТВРДЊЕ
Друш-јез.смер
Прир-матем. смер
2/2
3/1
4/3
2/5
3/6
4/4
1. Упознат сам са ваннаставним активностима 3,27
које организује школа.
2,4
2,6
2,9
2,7
2,44
2. Ваннаставне активности одговарају мојим 2,27
интересовањима.
2
3,1
2,83
2,23
2,28
3. Ваннаставне активности се одржавају у 2,53
тачно одређено време које се не поклапа са
часовима редовне наставе.
2,2
2,8
2,90
2,9
2,57
4. Заједно са наставником учествујем у изради 1,83
програма школских ваннаставних активности.
1,7
2,6
2,20
1,83
1,77
5.
Информисан
сам
о
ваннаставним 2,83
активностима које се организују ван школе
(спортска
такмичења,
културне
манифестације...).
2,5
2,9
3,03
2,6
2,73
6. Школа редовно похваљује
ваннаставним активностима.
2,6
2,9
2,97
2,7
2,57
7. Знам корист од учешћа у школским 2,5
секцијамa.
2,1
2,9
3,33
2,43
2,43
8. Добровољно се (без притиска наставника) 2,3
3,6
3,6
3,4
3,2
3,17
успех
у 2,67
140
одлучујем за жељену секцију.
9. Часови додатне наставе су ми занимљиви и 2,3
привлачни.
2,5
2,7
2,8
2,3
2,17
10. Часови додатне наставе ми помажу да обогатим и усавршим
своја знања.
2,67
2,6
2,2
3,33
2,53
2,2
11. Наставник ме охрабрује да учествујем на такмичењу.
2,58
1,9
3,1
2,96
2,43
2,37
12. Наставник ми помаже да се адекватно припремим за
такмичење.
2,5
2,2
3,2
3,17
2,80
2,33
13. Уложен труд, напор и постигнут успех на такмичењу је
адекватно награђен (признање, похвала, висока оцена...).
2,8
2,3
3,4
2,83
3,10
2,93
14. Потпуно сам информисан о начину, условима и
организацији такмичења.
2,7
2,1
3,1
0,73
2,63
2,45
2,55
2,33
2,9
2,81
2,58
2,46
Средња оцена
2,61 укупно
Наш рад при вредновању овог показатеља ученици су оценили просечном оценом 2,61 што
би се могло подвети под ниво 3. Закључак је Тима да се мора радити на унапређењу ове области.
У школи се доста ради на програмима личног и социјалног развоја ученика. Ваннаставне
активности су у служби промоције позитивног понашања и подстицања одговорности код ученика.
Сарадња ученика са непосредном друштвеним заједницом, такође је један од приоритетних
задатака школе. Све ове активности нам помажу да код ученика изграђујемо ставове и подстичемо
заинтересованост према основним, општеприхваћеним моралним и естетским вредностима
друштва и вредностима човека као појединца.
Друштвено-јез.смер
Природно-мате.смер
Одељење Седња
оцена
Одељење Седња
оцена
2/2
3,15
2/5
3,31
3/1
3,0
3/6
3,24
4/1
3,48
4/4
3,10
Просечна оцена –
3,21
Посечна оцена – 3,21
141
По питању вредности код ученика видимо да су све средње оцене доста високе и да скоро све
прелазе 3. Колико су ученици били критични док су вредовали сами себе остаје да се накнадно
провери. Свакако да је начим развијања самокритичности стварање што чешћих ситуација у којима
ће ученици моћи да вреднују свој и туђи рад. Нека ово остане као задатак и препорука за даљи рад
када је овај показатељ у питању.
ТВРДЊЕ
Друш-јез.смер
Прир-матем. смер
2/2
3/1
4/3
2/5
3/6
4/4
3,29
3
3,7
3,33
2,73
3,07
2. Прихватам постојање другачијег мишљења од 3,29
свог.
3
3,7
3,48
3,43
3,11
3. Свестан/на сам утицаја који вршњаци имају једни на друге и
позитивног утицаја који се може остварити личним примером и
ставом.
4. Задовољавам своје потребе без угрожавања других.
3,35
2,7
3,2
3,38
3,5
3,21
3,32
3,3
3,7
3,45
3,67
3,18
5. Поштујем правила рада у групи и тиму.
3,39
3,3
3,6
3,32
3,57
3,21
6. Анализирам сопствене и туђе идеје, предлоге и решења у
групном и тимском раду.
3,57
2,9
3,5
3,45
3,03
3,03
7. Поштујем и негујем традицију и културу свог народа и
других народа и држава.
2,88
3,2
3,5
3,42
3,37
2,94
8. Предрасуде о себи и „другима“ могу негативно утицати на
односе међу људима.
3,21
3,4
3,7
3,52
3,33
3,50
9. Својим поступцима доприносим очувању природе и животне
средине.
2,79
2,9
3,4
3,21
3,13
3,17
10. Знам да сам и сам одговоран/на за сопствено здравље.
3,38
2,5
3,6
3,66
3,6
3,66
11. Умем да уочим и истакнем сопствене способности и
способности других.
3,29
3,3
3,5
3,28
3,17
3,24
12. Упознат сам са Повељом дечјих права и знам да права
укључују и одговорости.
2,54
2,5
3,2
2,68
2,9
3,52
13. Узимам учешће у животу школе и локалне заједнице.
2,70
2,8
3
2,89
2,73
2,41
3,15
3
3,48
3,31
3,24
3,10
1. Поштујем правила понашања у школи.
Средња оцена
3,21
На основу анализе свих показатеља у кључној области Постигнућа ученика сматрамо да се
налазимо на трећем нивоу остварености. Резултати наведених подручја самовредновања сумирани
у виду извештаја, као и мере које смо предвидели за побољшање тих подручја рада су нам основа
новог школског развојног плана.
142
Директор
______________________________
Живојин Павловић
Председник Школског одбора
_________________________________
Милован Ћоровић
143
144
Download

Годишњи извештај рада