Územně analytické podklady hlavního města Prahy
2010
Územně analytické podklady hlavního města Prahy
2010
Pořizovatel
Odbor územního plánu MHMP
Jungmannova 35/29, Praha 1
Zpracovatel
Útvar rozvoje hl. m. Prahy
Vyšehradská 57/2077, Praha 2
Vedoucí Odboru prostorových informací: Mgr. Jiří Čtyroký
Zpracovatelský tým
vedoucí zpracovatelského týmu: Mgr. Eliška Bradová
Socioekonomické podmínky a funkční systémy:
Ing. Eva Berdichová, Ing. Markéta Doležalová, Ing. arch. Magda Filipová, Petr Gibas MSc,
Ing. Pavel Jonák, ng. arch. Ivana Kubáková, Ing. Jiří Mejstřík, Mgr. Michal Němec,
Ing. arch. Hana Peckelová, Ing. Jakub Pechlát, Ing. arch. Taťána Štědrá, Dr. Milan Turba
Urbanismus a krajina:
Ing. arch. Radim Gabor, Ing. arch. Robin Hanus, Ing. arch. Josef Morkus,
Ing. arch. Vlasta Klokočková, Ing. Karel Slánský
Doprava:
Ing. Karel Hák, Ing. Martin Švehlík, Ing. Jakub Zajíček, Ing. Marek Zděradička
Životní prostředí:
RNDr. Ivo Caha, Mgr. Martin Fejfar, Ing. Jan Fišer, Ing. Mária Kazmuková,
RNDr. Zdeněk Sirotek, Ing. Zuzana Šulcová
Technická infrastruktura:
Ing. Milan Adam, Ing. Ivan Auerbach, Ing. Jan Bayerle, Ing. Hana Losová,
Ing. Jitka Majerová, Ing. Michal Novák, Ing. Jaroslav Rychtecký, Ing. Anna Tollarová,
Ing. Bohuš Získal
Udržitelný rozvoj:
Mgr. Jiří Čtyroký, Ing. Jiří Jaroš, Ing. Jan Král
Zpracování dat:
Milan Černohorský, Milena Hanková, Eva Chládková, Daniel Korejs,
Helena Nacvalačová, Irena Nosková, Emilie Prášková, Renata Procházková,
Petra Růžičková
Správa dat a tvorba výkresů:
Mgr. Bohdan Baron, Iva Hrubantová, Ing. Nikola Jurková, Ing. Milada Mikulová,
Ing. Antonín Paduán, Ing. Michaela Petrová, Mgr. Michal Pochmann, Ing. Milan Scholz,
Ing. Věra Skalická
Koordinace s územně plánovací dokumentací:
Ing. arch. Kateřina Szentesiová, Ing. arch. Alena Hořejší, Ing. arch. Iva Michaljaničová
Jazyková korektura:
PhDr. Nataša Machačová
Grafické zpracování textů:
Ing. arch. Dagmar Šormová
Luděk Sýkora
2.8
Textová část
1 Úvod
2 Současný stav a trendy vývoje území hl. m. Prahy a jeho
hlavních funkčních systémů
1
2.1 Praha – vnější vztahy
1
2.2 Přírodní podmínky, krajina
7
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
Horninové prostředí a terénní morfologie
Hydrologie
Klima
Flóra a fauna
Vyuţití krajiny a lesy
Ochrana přírody
2.3 Sídelní struktura a urbanismus
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.7.1
2.7.2
2.7.3
61
Funkční vyuţití území
Problematicky vyuţívaná území
Funkční vyuţití podle územního členění města
Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2010
2.9.1
2.9.2
2.9.3
2.9.4
2.10.1
2.10.2
2.10.3
2.10.4
2.10.5
2.10.6
2.10.7
2.10.8
2.10.9
2.11.1
2.11.2
2.11.3
2.11.4
2.11.5
2.11.6
2.11.7
2.11.8
149
Školství a vzdělávání
Sociální sluţby
Zdravotní sluţby
Kultura
Ubytování
Stravování
Veřejná správa
Hřbitovy
Trendy občanského vybavení
161
Průmyslová výroba
Zemědělská výroba
Skladování a logistika
Obchod
Komerční sluţby
Znalostní společnost
Administrativa (Kancelářské plochy)
Trendy produkční odvětví
2.12 Doprava
95
2.12.1
2.12.2
2.12.3
2.12.4
2.12.5
2.12.6
2.12.7
2.12.8
2.12.9
2.12.10
107
2.13 Technická infrastruktura
2.13.1
2.13.2
2.13.3
139
Cestovní ruch
Sport a tělovýchova
Rekreace
Trendy cestovního ruchu, sportu, tělovýchovy, rekreace
85
Obyvatelstvo
Sociální podmínky a vztahy, sociální infrastruktura
Trh práce
Sociodemografické trendy
2.7 Využití území
Rekreace
2.11 Produkční odvětví
Ekonomická základna
Finance
Pozemky - majetkoprávní vztahy, trh
Hospodářské trendy
2.6 Sociodemografické podmínky
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
27
Charakteristika Prahy z hlediska historických a kulturních hodnot
Urbanistické a architektonické hodnoty
Památková ochrana – charakteristika
Ochrana urbanistických hodnot
Negativní vlivy na kulturní hodnoty města
2.5 Hospodářské podmínky
2.9
127
Struktura bytového fondu
Vývoj bytové výstavby
Vybavenost a úroveň trvale obydlených bytůí
Nájemné, cena bytů
Trendy bydlení
2.8.1
2.8.2
2.8.3
2.8.4
2.8.5
2.10 Občanské vybavení
Územní vývoj města
Vývoj sídelní struktury a územního plánování
Pásma města a rozvojové příleţitosti
Struktura zástavby a krajiny
Vizuální podmínky území
Zeleň
2.4 Kulturní hodnoty a památková ochrana města
Bydlení
175
Ţelezniční doprava
Silniční doprava
Vodní doprava
Letecká doprava
Veřejná doprava osob
Záchytná parkoviště P + R
Vnější autobusová doprava
Doprava v klidu
Cyklistická doprava
Pěší doprava a pohyb osob se ztíţenou schopností pohybu a orientace
Zásobování vodou
Odkanalizování
Vodní toky
203
2.13.4
2.13.5
2.13.6
2.13.7
2.13.8
Zásobování teplem
Zásobování plynem
Produktovody a ropovody
Zásobování elektrickou energií
Elektronické komunikace
2.14 Hygiena životního prostředí
2.14.1
2.14.2
2.14.3
2.14.4
3
285
Územně plánovací dokumentace a podklady
Vyhodnocení územního plánu
Vyhodnocení podrobné ÚPD a ÚPP
Záměry na provedení změn v území
Vyhodnocení vyváţenosti vztahu mezi pilíři udrţitelnosti
rozvoje
325
Účel a metodika hodnocení
326
3.2
Indikátory udržitelnosti rozvoje hl. m. Prahy
266
3.3
Nerovnováhy ve vztahu k pilířům udržitelnosti rozvoje
327
327
Nerovnováhy mezi pilíři udrţitelnosti rozvoje
3.4 Nerovnováhy uvnitř pilířů udržitelnosti rozvoje
4
351
279
3.1
3.3.1
Grafická část
Seznam výkresů
Kriminalita
Záchranný bezpečnostní systém
Protipovodňová ochrana
Trendy bezpečnosti
2.16 Územně plánovací příprava
2.16.1
2.16.2
2.16.3
2.16.4
257
Znečištění ovzduší
Fyzikální faktory ţivotního prostředí
Kvalita vody v tocích
Odpady a odpadové hospodářství
2.15 Bezpečnost
2.15.1
2.15.2
2.15.3
2.15.4
Zdroje informací, reference a literatura
Rejstříky
Seznam příloh
Určení problémů k řešení
329
331
4.1 Východiska a obecné celoměstské problémy
331
4.2 Problémy k řešení
331
4.3 Ostatní vyvolané problémy
339
4.4 Místa územních omezení a střetů záměrů s limity
340
4.5 Ohrožení v území
340
Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2010
Download

NEV - 2_Doprovodné tabulky A3 - Institut plánování a rozvoje hl. m