Implemented by
giz
Deutsche Gasellschaft
fϋr Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
KONSULTACIJE ZA ENERGETSKU EFIKASNOST
ENERGETSKI SISTEMI
22-23-24 januar 2015
TOPLOTNI KAPACITET
Nakon sto smo odredili potrebnu toplotnu energiju za jedan objekat, slijedi
Određivanje topletnog kapaciteta za grijanje
POTREBAN TOPLOTNI KAPACITET ZA GRIJANJE OBJEKTA
Iimamo već potrebna toplotna energija objekta:
QH=QT+QV, [W]
Slijedi:
Količina toplote grejnih tijela instalisanih u objektu:
QG = (1+0,10)*QH, [W] = instalisana snaga grejnih tijela
Ako je objekat priključen na sistem daljinskog grijanja tada je potreban toplotni
kapacitet za grijanje objekta:
Q = QG, [W]
TOPLOTNI KAPACITET
Ako je objekat sa individualnim sistemom grijanja (kotao) tada je potreban toplotni
kapacitet za grijanje objekta:
Q = QK = QG*(1+a+b) = QG*(1+0,10+0,20) = 1,3* QG , [W] = nominalna snaga kotla
a
b
dodatak za toplotne gubitke kotla i vodova,[%]
dodatak na brže zagrijavanje vode i mase postrojenja (samo u slučaju
svakodnevnih prekida loženja I pri najvećim hladnoćama), [%]
(a) dodatak za toplotne gubitke kotla i vodova
a
0,10
0,15
Vodovi slabo zaštićeni, usponski vodovi na spoljnim zidovima, horizontalna
mreža izolovana I postavljena na hladnom tavanu
Vodovi položeni, široko razgranati, usponski vodovi u žljebovima spoljnih zidova,
horizontalna mreža izolovana I postavljena na hladnom tavanu
TOPLOTNI KAPACITET
(b) dodatak na brže zagrijavanje vode i mase postrojenja
b
0,20
0,10
Za grijanje vodom
Za grijanje parom
Nakon kada se odredi kapacitet postrojenja, npr, kotla, interesuje nas
- Koliko toplotne energije ćemo potrošiti u toku godine
- Koliko goriva/energenta ćemo potrošiti u toku godine
TOPLOTNI KAPACITET
UTROŠENA KOLIČINA TOPLOTE
(godišnja potrošnja toplotne energije)
Q’ = ((24*QH*SD*y*e)/(TU-TS))/1000, [kWh/god]
specifična godišnja potrošnja toplotne energije
q’= Q’ /Aobjekta, [kWh/m2god]
QH - potrebna količina toplote za grijanje objekta
TU - projektna unutrašnja temperatura grejanog prostora, [0C]
TS - projektna spoljna temperatura, [0C]
SD - stepen dan
SD - stepen dan
e =et*eb koeficijent ograničenja = koeficijent temperaturnog ograničenja (et)
x koeficijent eksplatacionog ograničenja (eb)
et - uzima u obzir dnevni prekid grijanja pri čemu je srednja dnevna temperature
grijaniog prostora niža od unutrašnje projektovane temperature
eb - obuhvata slučajeve sa prekidom grijanja vikendom, za vrijeme praznika, raspusta..
y - korekcioni koeficijent za računsku potrebnu koliinu toplote (koja se računa za
ekstremne situacije)
TOPLOTNI KAPACITET
Stepen dan
SD =

=
 −  – funkcija srednje temperature perioda grijanja od Z dana
TOPLOTNI KAPACITET
Federacija BiH
Mjesto
Bihać
Bjelašnica
Bugojno
Butmir
Čapljina
Drvar
Goražde
Gradačac
Jajce
Jablanica
Kladanj
Livno
Maoča
Mostar
Prozor
Sanski Most
Sarajevo
Tuzla
Zenica
Broj stepen
dana
Broj dana
grijanja
SD
2680
4540
3206
3095
1590
3075
2945
2665
2865
2474
3462
3042
3091
1670
3196
2561
3077
2881
2821
N
188
365
118
209
146
209
205
185
200
186
228
214
212
149
217
181
211
201
193
Republika Srpska
Srednja
temperatur
a u periodu
grijanja
tgm
4,2
6,6
4,3
4,2
8,1
4,3
4,6
4,6
4,7
5,7
3,8
4,8
4,4
7,8
4,4
4,8
4,4
4,7
4,4
Mjesto
Banja Luka
Berkovići
Bijeljina
Bileća
Kozarska Dubica
Derventa
Doboj
Foča
Gacko
Kalinovik
Kotor Varoš
Prijedor
Prnjavor
Sebrenica
Teslić
Trebinje
Višegrad
Broj stepen
dana
Broj dana
grijanja
SD
2774
2365
1752
2265
2916
2904
2801
2920
3335
3688
2728
2919
2980
2950
2926
1853
2761
N
188
181
186
180
198
192
190
206
223
238
186
201
202
206
202
164
190
Srednja
temperatura
u periodu
grijanja
tgm
4,2
5,9
4,2
6,4
4,3
3,9
4,1
4,9
4,0
3,5
4,4
4,5
4,2
4,7
4,5
7,7
4,5
TOPLOTNI KAPACITET
(et) (eb) koeficijent temperaturnog ograničenja
Objekat
Administrativne institucije
Javna preduzeća
Objekti kulturne djelatnosti
Objekti obrazovne djelatnost
Objekti zdravstvene zaštite
Objekti socijalne zaštite
Objekti sportske djelatnosti
Turizam I ugostiteljstvo
Poslovni prostori
Crkve, džamije, katedrale
Učilišta, manastiri isl.
Kolektivne stambene zgrade
Kuće
Dnevni prekid grijanja
et
≤8
>8
0,90
0.85
0,90
0.85
0,90
0.85
0.90
0.85
1
0.90
0,90
0.85
0,90
0.85
0.90
0.85
0.90
0.85
0.90
0.85
0.95
0.95
0.95
-
Prekid grijanja vikendom
eb
Da
Ne
0,85
1
0,85
1
0,85
1
0.85
1
1
1
0,85
1
0,85
1
0.85
1
0.85
1
0.85
1
1
1
1
1
1
1
TOPLOTNI KAPACITET
(y) korekcioni koeficijent za računsku potrebnu količinu toplote
Područje
Sa slabim vjetrom
Sa jakim vjetrom
Položaj
Normalan*
Slobodan*
Normalan*
Slobodan*
y
0,63
0,60
0,58
0,55
Kada se svi ovi parametri odrede, može se izračunati:
godišnja potrošnja toplotne energije:
Q’ = ((24*QH*SD*y*e)/(TU-TS))/1000, [kWh/god]
Kada imamo godišnju potrošnju toplotne energije, računa se.........
TOPLOTNI KAPACITET
Godišnja potrošnja goriva na bazi preporučenog
Bg = (24*3,6*e*y*SD*QH)/((TU-TS)*Hd*η), [kg/god]
Hd
η
donja toplotna moć goriva, [kJ/kg]
stepen korisnosti postrojenja = stepen korisnosti kotla (ηk) * stepen korisnosti
cijevne mreže (ηc) * stepen korisnosti emisije toplote u prostor (ηem)
Godišnja potrošnja energije :
Q’’g = (24*3,6*e*y*SD*QH)/((TU-TS)*η), [kg/god]
Ili
Qg’’ = Bg*Hd, kJ/god = 0,000778 [kWh]
TOPLOTNI KAPACITET
(Hd) Donja toplotna moć energenta (omogućiti izmjenu toplotne moć)
AGREGATNO STANJE
ČVRSTO
TEČNO
GASOVITO
GORIVO ZA SISTEM GRIJANJA
Specifična
gustina
Energent
[kg/m3]
Koks
Kameni ugalj
Mrki ugalj
Lignit
Drvo (20% vlage)
Drvo (40% vlage)
Pelet
Briket
Sječka (20% vlage)
Sječka (40% vlage)
Srednje I teško lož ulje
Ekstra lako I lako lož ulje
Tečni naftni gas
Prirodni gas
287
502
930
870
1
29000
24000
18000
12500
14900
9900
18000
16500
14900
9900
40000
42600
46000
Emisija CO2 po
energetskoj jedinici
goriva
[kgCO2/kWh]
0,338000
0,333749
0,338923
0,357034
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
0,275735
0,263974
0,202095
670-400
47200
0,20095
Donja toplotna
moć
[kJ/kg]
502
651
650
EFIKASNOST SISTEMA GRIJANJA
ENERGETSKI SISTEMI
ηu= ηk x ηc x ηr x ηem
ηK efikasnost toplotnog izvora
PEĆ
0,45
0,50
0,55
0,60
0,63
0,65
0,64
0,66
0,68
0,82
0,84
0,86
0,79
0,81
0,83
0,68
0,70
0,72
0,84
0,86
0,88
0,71
0,73
0,75
0,86
0,88
0,90
AUTOMAT
SKA
POLU
AUTOMAT
SKA
Loše
Sredje
Dobro
KONVENCIONA Loše
LNI KOTLOVI NA Srednje
UGALJ I DRVO
Dobro
KOTLOVI NOVE Loše
GENERACIJE NA Srednje
BIOMASU
Dobro
Loše
KOTAO NA TEČNO GORIVO
Srednje
Dobro
KOTAO NA
ČVRSTO
GORIVO
RUČNA UZ
STALNU
KONTROLU
PODJELA
STANJE
POSTROJ
ENJA
RUČNA
PREMA
ENERGENTU
BEZ
REGULISA
NJA
REGULACIJA
0,79
0,81
0,83
0,88
0,90
0,92
0,83
0,85
0,87
EFIKASNOST SISTEMA GRIJANJA
ENERGETSKI SISTEMI
PREMA
ENERGENTU
KOTAO NA
GASOVITO
GORIVO
PODJELA
KONVENCIONALNI
NISKOTEMPERATU
RSKI KOTLOVI
KONDENZACIONI
KOTLOVI
ELEKTRO KOTLOVI
STANJE
POSTROJENJA
---
SA
SA
PRIRODNOM PRINUDNOM
PROMAJOM PROMAJOM
Loše
0,82
0,87
Srednje
Dobro
Loše
Srednje
Dobro
Loše
Srednje
Dobro
0,84
0,86
0,89
0,91
0,93
0,95
0,97
1
1,04
1,08
1
EFIKASNOST SISTEMA GRIJANJA
ENERGETSKI SISTEMI
ηc efikasnost cijevne mreže
Opšte stanje
Dobro
Srednje
Loše
Dobro
Srednje
Loše
Dobro
Srednje
Loše
Glavni vod
Vanjski
Unutrašnji kroz
negrijani prostor
Unutrašnji kroz
grijani prostor
Izolacija
Dobra
0,9
0,88
0,86
0,96
0,94
0,92
0,98
0,95
0,93
Srednja
0,88
0,86
0,84
0,945
0,925
0,905
0,98
0,95
0,93
Loša
0,86
0,84
0,82
0,93
0,91
0,89
0,98
0,95
0,93
Nepostoji
0,84
0,82
0,8
0,915
0,895
0,875
0,98
0,95
0,93
ηr efikasnost regulacionog sistema
Vrsta regulacije
Automatska
Ručna sa stalnom kontrolom
Obična ručna
Sa podjelom na zone
1
0.95
0.92
Bez podjele na zone
0.95
0.92
0.90
EFIKASNOST SISTEMA GRIJANJA
ENERGETSKI SISTEMI
ηem efikasnost emisije toplote u prostor
Opšte stanje
Dobro
Srednje
Loše
Dobro
Srednje
Loše
Dobro
Srednje
Loše
Dobro
Srednje
Loše
ET
RADIJATORI
Regulacija (definisana je prema tabeli T18)
Sa podjelom na zone
Bez podjele na zone
0.91
0.81
0.87
0.79
0.83
0.77
PLOČASTA GREJNA
TIJELA
0.91
0.87
0.83
KONVEKTORI
0,93
0,92
0,89
CIJEVNA GREJNA TIJELA
0,95
0,93
0,92
0.81
0.79
0.77
0,90
0,88
0,87
STV
ENERGETSKI
SISTEMI
PRIPREMA SANITARNE TOPE VODE
Potrošnja toplotne energije za STV u godini:
QSTVg= (1,16*VW*N*365*(Tt-Th))/ ηSTV, kWh/g
Vw= dnevna potrošnja vode po korisniku, m3/d korisnik
N = prosječan broj osoba u zgradi koji se opskrbljuje toplom vodom
Z = broj dana u godini 365
Tt = temperatura tople vode (obično 60°C)
Th= temperatura hladne vode (obično 15°C)
ρ*cv =1,16, kWh/m3*K - gustina vode i specifična toplota vode
ηSTV – stepen korisnosti izvora toplote i cijevne mreže
Potrebna snaga kotla za grijanje STV
QK-STV [W] = (VW *N)
Može se odrediti tabelarno
STV
ENERGETSKI
SISTEMI
Preporučene vrijednosti potrebne STV po osobi po danu
Potrošnja vode po osobi/korisniku
Namjena objekta
Administrativne institucije (po zaposlenom)
Javna preduzeća (po zaposlenom)
Objekti kulturne djelatnosti
Vrtići
Objekti obrazovne djelatnost
Škole
Ambulante
Objekti zdravstvene zaštite
Bolnice (po krevetu)
Objekti socijalne zaštite (po zaposlenom)
Sportski tereni s tuševima
Objekti sportske djelatnosti
Zatvoreni bazeni
Hosteli/odmarališta
Turizam i ugostiteljstvo (po
Hoteli
smještajnoj jedinici)
Spa/banje
Restorani (po mjestu)
Poslovni prostori (po zaposlenom)
Crkve, džamije, katedrale
Učilišta, manastiri isl. (po osobi)
Stambene zgrade (po osobi)
Kuće (po osobi)
Vw
lit/dan
20
20
10
30
7
30
100
20
60
70
20
80
200
20
20
5
15
40
40
STV
ENERGETSKI
SISTEMI
Preporučene vrijednosti snage za zagrijavanje STV I zapremine bojlera/akumulatora za STV
Potrošnja
tople vode
[l/dan]
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
Snaga za zagrijavanje
STV
PSTV [W]
9
17
26
34
43
51
60
68
77
85
94
102
111
119
128
136
145
153
162
170
179
187
196
204
Zapremina bojlera
Računska
Tržišna
lit
VB lit
60
60
60
60
60
60
60
70
70
85
85
85
110
110
110
110
110
125
125
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
120
120
120
120
120
200
200
Zapremina bojlera
Potrošnja
tople vode
Snaga za zagrijavanje
STV
Računska
Tržišna
[l/dan]
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
350
400
450
500
PSTV [W]
349
357
366
374
383
391
400
408
417
425
434
442
451
459
468
476
485
493
502
510
595
680
765
850
lit
220
220
220
220
220
250
250
250
250
250
250
255
330
330
330
330
330
330
330
330
375
440
500
500
VB lit
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
STV
ENERGETSKI
SISTEMI
Preporučene vrijednosti snage za zagrijavanje STV I zapremine bojlera/akumulatora za STV
Potrošnja
tople vode
[l/dan]
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
Zapremina bojlera
Snaga za zagrijavanje
STV
Računska
PSTV [W]
213
221
230
238
247
255
264
272
281
289
298
306
315
323
332
340
lit
125
140
140
140
180
180
180
180
180
180
180
180
180
220
220
220
Zapremina bojlera
Tržišna
Potrošnja
tople vode
Snaga za zagrijavanje
STV
Računska
Tržišna
VB lit
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
300
300
300
[l/dan]
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1200
1300
1400
1500
PSTV [W]
935
1020
1105
1190
1275
1360
1445
1530
1615
1700
1785
1870
2040
2210
2380
2550
lit
550
625
660
750
750
770
875
1000
1000
1000
1125
1125
1250
1375
1500
1500
VB lit
800
800
800
800
800
800
1000
1000
1000
1000
1500
1500
1500
1500
1500
1500
STV
ENERGETSKI
SISTEMI
PRIPREMA STV SOLARNIM KOLEKTORIMA
Potrebni podaci:
• lokacija ugradnje solarnog sistema,
• postojeći sistem pripreme sanitarne vode (tehničkim podaci i kapaciteti, godina
izgradnje)
• vrsta i tip solarnih kolektora, ugao
nagiba kolektora u odnosu na
horizomtalu, orjentacija kolektora,
informacija o mogućim zasjenjenjima
od strane drugih objekata,
• ukupnu instalisanu površinu solarnih
kolektora, godinu izgradnje, vijek
trajanja solarnog sistema je 20 godina.
Pri proračunu treba voditi računa o
vremenu proteklom nakon instalacije
sistema obzirom da stepen efikasnosti
kolektora znatno opada vremenom i
naročito je izražen kod vakuumskih
kolektora.
STV
ENERGETSKI
SISTEMI
PRIPREMA STV SOLARNIM KOLEKTORIMA
Potrebna površina solarnih kolektora (zavisi o količine potrebne tople vode i
korisnosti solarnog kolektora):
Ravni solarni kolektori:
ASKR = PSTV [W]*0,0116 , m2
Vakum solarni kolektori:
ASKv = PSTV [W]*0,00928 , m2
Korisna energija za grijanje STV sunčevim zračenjem
QSTV(M) ‘’januar = ∑(H45januar*Z * ηsk * ηsk-O *ASK )
QSTV(M) ‘’februar = ∑(H45februar*Z * ηsk * ηsk-O *ASK )
……
QSTV(M) ‘’novembar = ∑(H45 novembar *Z * ηsk * ηsk-O *ASK )
QSTV(M) ‘’decembar = ∑(H45decembar*Z * ηsk * ηsk-O *ASK )
Z - broj dana rada u mjesecu
H45 - dnevno zračenje sunca za ugao od 45o (ili ugao instsalacije solarnog kolektora
ako je drukčiji), Wh/m2dan
ηsk - Koeficijent korisnosnog dejstva solarnog kolektora
ηsk-O - Ostali gubici solarnog sistema za pripremu STV Tabela
ASK - Površina solarnih kolektora, m2
SNAGA
IZVORA
TOPLOT
E
Preporučene vrijednosti snage izvora toplote I potrebne površine solarnih kolektora
(prema tipu) I zapremine bojlera/akumulatora za STV
PLOČASTI KOLEKTORI
BOJLERI ZA
SOLARNE
SISTEME
Potrošnja topl vode
Permanentno potrebna
angažovana snaga za
zagrijavanje
Potrebna površina
RAVNIH solarnih
kolektora za prosjek BiH
Tržišna površ.RAVNIH
solarnih kolektora
Potreban broj RAVNIH
solarnih kolektora
Ukupna površina RAVNIH
solarnih kolektora
Potrebna površina
VAKUM solarnih
kolektora za prosjek BiH
Tržišna površ.VAKUM
solarnih kolektora
Potreban broj VAKUM
solarnih kolektora
Ukupna površina VAKUM
solarnih kolektora
Zapremina bojlera
Tržišna zapremina
bojlera
CIJEVNI VAKUM KOLEKTORI
[l/dan]
30
35
40
45
50
55
60
65
70
[W]
51
60
68
77
85
94
102
111
119
[m2]
0,59
0,69
0,79
0,89
0,99
1,08
1,18
1,28
1,38
[m2]
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,4
1,4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[m2]
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,4
1,4
[m2]
0,47
0,55
0,63
0,71
0,79
0,87
0,95
1,03
1,10
[m2]
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[m2]
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
lit
60
60
60
60
60
60
60
70
70
lit
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Preporučene vrijednosti snage izvora toplote I potrebne površine solarnih kolektora
(prema tipu) I zapremine bojlera/akumulatora za STV
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
128
136
145
153
162
170
179
187
196
204
213
221
230
238
247
255
264
272
281
289
298
306
1,48
1,58
1,68
1,77
1,87
1,97
2,07
2,17
2,27
2,37
2,47
2,56
2,66
2,76
2,86
2,96
3,06
3,16
3,25
3,35
3,45
3,55
1,7
1,7
1,7
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,5
2,5
2,5
1,4
1,4
1,4
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
1,7
1,7
1,7
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,5
2,5
2,5
2,8
2,8
2,8
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
1,18
1,26
1,34
1,42
1,50
1,58
1,66
1,74
1,81
1,89
1,97
2,05
2,13
2,21
2,29
2,37
2,45
2,52
2,60
2,68
2,76
2,84
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
85
85
85
110
110
110
110
110
125
125
125
140
140
140
180
180
180
180
180
180
180
180
100
100
100
120
120
120
120
120
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
Preporučene vrijednosti snage izvora toplote I potrebne površine solarnih kolektora
(prema tipu) I zapremine bojlera/akumulatora za STV
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
315
323
332
340
349
357
366
374
383
391
400
408
417
425
434
442
451
459
468
476
485
493
3,65
3,75
3,85
3,94
4,04
4,14
4,24
4,34
4,44
4,54
4,63
4,73
4,83
4,93
5,03
5,13
5,23
5,32
5,42
5,52
5,62
5,72
1,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1,7
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3,6
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
4,4
5
5
5
5
5
5
5,1
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
2,92
3,00
3,08
3,16
3,23
3,31
3,39
3,47
3,55
3,63
3,71
3,79
3,87
3,94
4,02
4,10
4,18
4,26
4,34
4,42
4,50
4,58
3,2
3,2
3,2
3,2
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3,2
3,2
3,2
3,2
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
180
220
220
220
220
220
220
220
220
250
250
250
250
250
250
255
330
330
330
330
330
330
200
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
500
500
500
500
500
500
Preporučene vrijednosti snage izvora toplote I potrebne površine solarnih kolektora
(prema tipu) I zapremine bojlera/akumulatora za STV
295
300
350
400
450
500
550
600
502
510
595
680
765
850
935
1020
5,82
5,92
6,90
7,89
8,87
9,86
10,85
11,83
2,2
2,2
2,5
2,2
2,5
2,5
2,2
2,5
3
3
3
4
4
4
5
5
6,6
6,6
7,5
8,8
10
10
11
12,5
4,65
4,73
5,52
6,31
7,10
7,89
8,68
9,47
650
1105
12,82
2,2
6
13,2
10,25
700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1200
1300
1400
1500
1190
1275
1360
1445
1530
1615
1700
1785
1870
2040
2210
2380
2550
13,80
14,79
15,78
16,76
17,75
18,73
19,72
20,71
21,69
23,66
25,64
27,61
29,58
2,5
2,5
2,2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
6
6
7
7
8
8
8
9
9
10
11
12
12
15
15
15,4
17,5
20
20
20
22,5
22,5
25
27,5
30
30
11,04
11,83
12,62
13,41
14,20
14,99
15,78
16,56
17,35
18,93
20,51
22,09
23,66
4,8
4,8
2,4 i 3,2
3,2
2,4+4,8
3,2 i 4,8
4,8
4,8
2*4,8+1,
6
2*4,8+1,6
3,2
3,2
4,8
4,8
3,2
3,2
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
1
1
2
2
2
4
4
3
3
5
5
4
4
4
5
5
5
4,8
4,8
5,6
6,4
7,2
8
9,6
9,6
330
330
375
440
500
500
550
625
500
500
500
500
500
500
800
800
11,2
660
800
11,2
12,8
12,8
14,4
14,4
16
16
19,2
19,2
19,2
24
24
24
750
750
770
875
1000
1000
1000
1125
1125
1250
1375
1500
1500
800
800
800
1000
1000
1000
1000
1500
1500
1500
1500
1500
1500
Stepen korisnosti kolektora I životni vijek
SK
Ravni solarni kolektori
Vakum solarni kolektori
Stepen
korisnosti
ηsk
0,7
0,85
Ostali gubici
ηsk-0
0,07
0,07
Radne
temperature
°C
60-90
70-130
Životni vijek,
God
20
20
EMISIJA CO2
ENERGETSKI
SISTEMI
Emisija CO2
Može biti direktna i indirektna
Za proračun emisije CO2 primjenjuje se sledeća formula:
ЕМ = ЕF × Hd × B
ЕМ – emisija CO2 (t)
ЕF – emisioni faktori zračunat na osnovu
sadržaja C u gorivu (kg/ТЈ)
Hd – donja toplotna moćgoriva
В - količina sagorjelog goriva(kg, m3)
Еmisija CO2 zavisi od količine i vrste goriva
IMA LI PITANJA ?
Download

Prezentacija 2b – Potrošnja energije za grijanje i PTV, Emisije CO2