Na osnovu Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i
obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa, Izveštaj o poslovanju
„Perutnina Ptuj-Topiko AD., čije su akcije uključene na organizovano tržište , a
prema članu br. 4. sadrži:
1. Opšti podaci
2. Podaci o upravi društva
3. Podaci o razvoju i rezultatu poslovanju društva
4. Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu
1. Opšti podaci
Poslovno ime: Perutnina Ptuj - Topiko AD za proizvodnju i promet živine i
živinarskih proizvoda Bačka Topola
Skraćeno poslovno ime : Perutnina Ptuj – Topiko AD Bačka Topola
Opština: Bačka Topola
Mesto : Bačka Topola
Ulica I broj : Petefi Brigade 2
Datum osnivanja : 15.06.2001. godine.
Šifra I naziv delatnosti : 0147 – Uzgoj živine
Matični broj : 08085820
Pib: 101444060
Društvo je registrovano kod Agencije za privredne registre pod brojem BD
44567/2005 i usagalašeno sa Zakonom o privrednim društvima.
Podaci o kapitalu:
1. Novčani kapital – upisani i uplaćeni – 7.900.363,57 eura
2. Nenovčani – upisani i unet – 7.503.796,35 eura
Društvo posluje u sastavu, kao zavisno društvo matičnog društva Perutnina Ptuj iz
Ptuja, Republika Slovenija, sa vlasništvom od 97,65 %.
2
Društvo posluje u sastavu, kao matično društvo, sa učešćem 100 % u zavisnom
pravnom licu Top – Veterina d.o.o. Bačka Topola (veterinarska delatnost).
Osnovni kapital čini akcijski kapital.
Akcijski kapital čini 110.246 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od
RSD 12.000,00.
Struktura vlasništva akcionarskog kapitala na dan 31.12.2013:
Vrsta
akcija
Perutnina Ptuj d.d., Ptuj
Mali akcionari
Broj
akcija
Obične 107.660
Obične
Ukupno akcijski
kapital
%
učešća
N o m in a ln a
00 0 r sd
97.65
1.291.920
2.586
2.35
31.032
110.246
100 %
1.322.952
vr ed n o s t
Perutnina Ptuj - Topiko a.d. - promet sa povezanim pravnim licima u 2013. godini
u apsolutnim iznosima
dinara
Konto
PP
Topiko
030009
Naziv konta
TOP-VETERINA - 100 %
539014
KUPCI MATICNA I
ZAVISNA PRAVNA LICA
DOBAVLJAČI MATIČNA
I ZAVISNA PRAVNA
LICA
VETERINARSKE
USLUGE TOP
VETERJNE
539114
TOP-VETERINAUTROSENI LEKOVI
200000
431000
Početno
stanje
Promet
duguje
Promet
potražuje
Top Veterina d.o.o. Bačka Topola
39,900
0
0
Svega
duguje
Svega
potražuje
Saldo
39,900
0
39,900
0
876,278
876,278
876,278
876,278
0
23,577,995
80,118,396
72,939,571
82,590,953
98,990,124
16,399,170
11,563,428
11,563,428
11,563,428
49,219,548
49,219,548
49,219,548
3
610000
650001
PRIHODI OD PRODAJE
PROIZVODA I USLUGA
MATIČNIM I ZAVISNIM
PRAVNIM LICIMA
PRIHODI OD
ZAKUPNINA - MATICNA
I ZAVISNA PRAVNA
LICA
108,554
108,554
108,554
621,677
621,677
621,677
PP Bro Živa d.o.o., Bačka Topola
201000
232005
KUPCI OSTALA
POVEZANA PRAVNA
LICA
PP BRO ZIVA
6,322,504
32,569,495
4,256,223
0
0
10,578,728
32,569,495
0
10,578,728
32,569,495
12,655,000
12,125,300
0
529,700
0
529,700
4,916,794
81,475,300
76,558,506
82,352,735
82,352,735
0
432000
BRO ZIVA,UG.OD
28.06.2011 /20 MILIONA/
DOBAVLJAČI OSTALA
POVEZANA PRAVNA
LICA
539023
PP BRO ZIVA - usluga tova
brojlera
601000
PRIHODI OD PRODAJE
ROBE OSTALIM
POVEZANIM PRAVNIM
LICIMA
43,441
43,441
43,441
611000
PRIHODI OD PRODAJE
PROIZVODA I USLUGA
OSTALIM POVEZANIM
PRAVNIM LICIMA
108,554
108,554
108,554
661000
PRIHODI OD KAMATA POVEZANA LICA
4,073,829
4,073,829
4,073,829
232009
63,798,755
63,798,755
63,798,755
Perutnina Ptuj DD, Ptuj
411012
KREDIT MATICNA
KUCA PTUJ 2MIL
EUR+3.201.834,02EUR
591,543,722
0
4,805,454
0
596,349,176
596,349,176
420001
KREDIT MATICNA
KUCA PERUTNINA PTUJ
369.672,98EUR
42,038,583
0
341,504
0
42,380,087
42,380,087
434001
Dobavljaci u inostranstvu maticna i zavisna pravna lica
441,854,754
60,972,285
211,427,918
60,972,285
653,282,672
592,310,388
460220
Kam.na poz.PP PTUJ 150
h.eura (pozajmica dobijena i
vracena 2010)
76,763
624
77,387
77,387
460501
OB.ZA KAM.MAT.KUCA
PTUJ 2 MIL.E+
3.201.834,02 E
33,319,614
33,525,421
66,845,035
66,845,035
32,113
2,363,536
2,395,648
2,395,648
32,245
32,245
32,245
460502
460510
OB.ZA KAM.MAT.KUCA
PTUJ 369.672,98 EUR
OBAVEZE ZA ZATEZNE
KAMATE MATICNOG
PRED.U
INOSTRANSTVU PP
PTUJ
4
460511
KAMATA PO KREDITU
OD 700.000EUR IZ
2008./MATICNA KUCA
PPTUJ/
550012
OB.ZA KAMATE
PERUT.PTUJ
TEHNOOP/KREDIT JE
VRACEN/
TROSKOVI STRUCNIH
SLUZBI-PERUTNINA
PTUJ
550013
MICROSOFT LICENCA
(prefakturisani računi PP
DD PTUJ)
562220
ZATEZNA KAMATA
PERUTNINA PTUJ PO
RACUNIMA
562501
KAM.NA KREDIT
MAT.KUCA PTUJ 2 MIL.E
+ 3.201.834,02 E
460600
6,056,835
49,203
6,106,038
6,106,038
8,661,276
70,361
8,731,636
8,731,636
38,918,406
38,918,406
38,918,406
3,250,676
3,250,676
3,250,676
32,245
32,245
32,245
32,803,746
32,803,746
32,803,746
562502
KAM.NA KREDIT
MAT.KUCA PTUJ
369.672,98 EUR
2,331,224
2,331,224
2,331,224
579001
550009
Dostup do interneta
decembar 2012
stručne službe
975,337
10,761
975,337
10,761
975,337
10,761
203001
KUPCI U
INOSTRANSTVU
OSTALA POVEZANA
PRAVNA LICA
0
4,457,601
4,457,601
4,457,601
4,457,601
0
203001
Perutnina Ptuj S d.o.o.,
Srbac
KUPCI U
INOSTRANSTVU
OSTALA POVEZANA
PRAVNA LICA
0
9,244,159
9,244,159
9,244,159
9,244,159
0
434001
Dobavljaci u inostranstvu maticna i zavisna pravna lica
0
0
46,189
0
46,189
46,189
Perutnina Ptuj - Dooel, Skoplje
Perutnina Ptuj - BIH, Breza
460503
PRIMLJENI AVANSI IZ
INOSTRANSTVAOSTALA POVEZANA
PRAVNA LICA
PERUTNINA PTUJ BH
BREZAZATEZNA
KAMATA
562503
PERUTNINA PTUJ-BH
BREZA ZAATEZNA
KAMATA
430101
25,598,870
25,598,870
0
25,598,870
25,598,870
0
1,286,881
1,286,881
1,286,881
1,286,881
0
1,286,881
5
1,286,881
1,286,881
Društvo je saglasno kriterijumima iz Zakona o računovodstvu i reviziji razvrstano u
velika pravna lica.
Akcionarsko društvo Perutnina Ptuj - Topiko a.d. je preduzeće u živinarstvu teške
linije, koje je organizovano kao potpuna tehnološka celina od proizvodnje
priplodnih jaja do proizvodnje i prerade živinskog mesa.
Društvo ima zaokružen ciklus proizvodnje sa sledećim delatnostima:
-
odgoj i eksploatacija roditelja teške linije,
inkubiranje priplodnih jaja i proizvodnja jednodnevnih pilića za tov,
tov brojlera,
proizvodnja živinskog mesa,
proizvodnja prerađevina od živinskog mesa, i
veleprodaja i maloprodaja, kao i distribucija sopstevnih proizvoda.
Perutnina Perutnina Ptuj - Topiko ima strateški značaj u privredi Republike Srbije i
opštine Bačka Topola. Naime, on snabdeva tržište sa pilećim mesom,
prerađevinama od živinskog mesa, jednodnevnim brojlerskim pilićima i priplodnim
jajima.
2. Podaci o upravi društva
Zakonski zastupnik: Franc Čelan – generalni direktor
Ostali zastupnici: Dragana Sečanski
Direktori / članovi odbora direktora: Franc Čelan
Petar Ćuk
Danka Žugić
Nadzorni odbor:
Roman Glaser – predsednik nadzornog odbora
Nada Krajnc – član nadzornog odbora
Jurij Urbanec – član nadzornog odbora
Tone Čeh – član nadzornog odbora
Franc Veršič – član nadzornog odbora
Prokurista – Milan Čuš
6
3. Podaci o razvoju i rezultatu poslovanju društva
Uvod
Za Srbiju 2013. godina predstavlja godinu blagog oporavka privrede sa rastom BDP
od 2,5 %, u čemu najveći doprinos ima rast izvoza od 25,8 %, kao i relativno dobra
poljoprivredna sezona. Inflacija se početkom trećeg kvartala vratila u planirane
okvire(4+1,5%) i do kraja godine zabeležila rast od 2,2% , sa tendencijom da se u
2014. godini kreće u planiranim okvirima od 4%. Kurs EUR je u toku 2013. imao
relativnu stabilnost, sa maksimalnim oscilacijama od 3,7%.
Ogroman problem srpske privrede je visoka stopa nezaposlenosti (oko 23%), visok
budžetski deficit, sa učešćem u BDP od 6,2%, konstantno zaduživanje i rast javnog
duga, koji, po procenama, premašuje 60% BDP.
I u 2013.godini beleži se pad prometa u trgovini na malo od 5,1 %, u stalnim cenama.
U toku 2013.godine u PP Topiko je nastavljen proces sanacije započet u 2008. godini.
U FSH izvršena su unapređenja na proveri kvaliteta nabavljenih sirovina uz
uspostavljanje sistemske kontrole hemijskog sastava stočne hrane. U matičnoj
proizvodnji, u saradnji sa PP d.d., preduzimane su značajne aktivnosti u vidu
biosigurnosnih mera, tehnoloških promena, neophodnih investicija, a sve u cilju
dostizanja planiranih tehnoloških normativa. U tovu brojlera precizirani su poslovi i
odgovornost u organizaciji, sprovođenju i praćenju tehnologije tova, sa ciljem da se
smanji cena koštanja.
Analiza ostvarenih prihoda, rashoda i rezultata poslovanja
Plan za poslovnu 2013. godinu urađen je na bazi ostvarenih kretanja i SWOT
analize poslovnih godina 2011. i 2012. U obzir su uzeta predviđanja i procene
poslovnih kretanja u pozitivnom i negativnom smislu u 2013. godini, kako bi mogli
sačiniti što realniji poslovni plan za 2013.godinu.
Na osnovu navedenih polazišta i predviđanja sačinjen je plan prodaje, kojim su
utvrđene sledeće planske prodajne količine osnovnog programa:
Robna grupa
1. Pileće meso
2. Pileće prerađevine
3. Ćureće meso uvoz PP
4. Pripravljeni izdelki uvoz PP
UKUPNO
JM PLAN 2013 OSTVARENO
tona
8.408
7.562
tona
5.400
4.535
tona
300
192
tona
45
79
tona
14.153
12.368
7
INDEX
89,94
83,98
64,00
175,56
87,39
Od ukupne prodaje je realizovano u izvoz (Crna gora, Bosna i Hercegovina,
Makedonija) 763 tone, i to uglavnom pilećeg mesa.Vrednosno je izvoz od 2.000.722
EUR činio 4,52% od ukupnih prihoda od prodaje .
Razlog neostvarenog plana prodaje su: promena strategije prodaje uz uvažavanje
tržišnih kretanja, a sve u skladu sa usporenim privrednim rastom, većim padom
standarda od očekivanog, kao i visokim procentom nezaposlenosti (23%). Sve je to
generalno dovelo do pada tražnje, pa je po podacima Zavoda za statistiku, promet
robe u trgovini na malo u 2013.godini realno manji za 5,1 %.
konto
60 i
61
62
630
631
64 i
65
50
51
52
54
53 i
55
66
56
67 i
68
57 i
58
69-59
PERUTNINA PTUJ-TOPIKO A.D. BILANS USPEHA 01.01. - 31.12.2013.
- hiljada dinara Iznos
POZICIJA
Tekuća
Prethodna
aop
godina
godina
Indeks
2013 /2012
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
I. POSLOVNI PRIHODI (1+2+3-4+5)
201
4,848,548
5,009,583
1. Prihodi od prodaje
202
5,074,324
4,800,025
2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
203
204
205
28,660
0
278,545
26,294
181,440
842
5. Ostali poslovni prihodi
206
24,109
2,666
II. POSLOVNI RASHODI (1 do 5)
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
207
208
209
210
211
4,762,550
154,803
3,100,650
660,297
125,370
4,757,770
328,298
3,113,403
641,838
127,533
5. Ostali poslovni rashodi
212
721,430
546,698
III. POSLOVNI DOBITAK (I - II)
IV. POSLOVNI GUBITAK (II - I)
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
213
214
215
216
85,998
0
115,437
296,759
251,813
0
145,577
454,577
VII. OSTALI PRIHODI
217
52,028
16,095
VIII. OSTALI RASHODI
218
154,539
209,072
219
0
0
220
197,835
250,164
221
0
0
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
(III-IV+V-VI+VII-VIII)
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
(IV-III-VI+V-VIII+VII)
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
8
97
106
109
0
33,081
904
100
47
100
103
98
132
34
79
65
323
74
79
59-69
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
222
0
0
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
(IX+XI-X-XII)
223
0
0
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
(X+XII-IX-XI)
224
197,835
250,164
79
Iznos
POZICIJA
721
722
722
723
Tekuća
godina
G. POREZ NA DOBITAK
1. Poreski rashod perioda
2. Odloženi poreski rashodi perioda
3. Odloženi poreski prihodi perioda
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu
Đ. NETO DOBITAK (B-V-1-2+3-D)
E. NETO GUBITAK (V-B+1+2-3+D)
Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
MANJINSKIM ULAGAČIMA
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjenja (razvodnjena) zarada po akciji
Indeks
Prethodna
godina
2013 /2012
225
226
227
228
229
230
0
0
3,630
0
0
194,205
0
21,930
0
0
0
272,094
231
0
0
232
0
0
233
234
0
0
0
0
0
71
Poređenje bilansa uspeha R2012 - Plan 2013 - R2013
u eurima
Ukupno Poslovni prihodi
Poslovni rashodi:
Nabavna vrednost
prodate robe
Troškovi materijala
Troškovi zarada i
ost.lični rashodi
Troškovi amortizacije i
rezervisanja
Ostali poslovni rashodi
(usluge)
Ukupno Poslovni rashodi
UKUPAN POSLOVNI REZULTAT
Indeks
Indeks
R 2012
Plan 2013
R 2013
R13/R12
R13/Plan
13
44,052,562
50,545,567
42,292,907
96
84
2,886,936
1,415,024
1,350,319
47
95
27,378,205
32,249,670
27,046,346
99
84
5,644,102
5,944,147
5,759,636
102
97
1,121,483
1,037,913
1,093,578
98
105
4,807,477
5,269,469
6,292,885
131
119
41,838,203
45,916,223
41,542,765
99
90
2,214,359
4,629,344
750,141
34
16
9
Finansijski rezultat iz
kamata
Finansijski rezultat iz
kursnih razlika
UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT
UKUPAN VANREDNI REZULTAT
EBIT
EBITDA
EBITDA marža
ROS
Finans.obaveze (krediti+lizing)01.01.
NET DEBT/EBITDA
-1,136,597
-1,033,509
-1,057,413
93
102
-1,580,640
-1,389,197
-524,222
33
38
-2,717,237
-2,422,706
-1,581,635
58
65
-1,889,821
-1,575,652
-894,185
47
57
Indeks
R 2013
R13/R12
Indeks
R13/Plan
13
4,629,344
750,141
34
16
5,667,257
1,843,720
55
33
7.57
11.21
4.36
5.03
9.16
1.77
18,326,854
16,367,197
16,367,197
89
100
5.49
2.89
8.88
R 2012
Plan 2013
2,214,359
3,335,842
I pored pozitivnog podbilansa poslovnih prihoda i rashoda od 750.141 eur,
ostvaren je negativan ukupni rezultat u visini od 1.725.678 eur. Visok stepen
zaduženosti po kreditima sa deviznom klauzulom, tekuće i razgraničene kursne
razlike, kao i goodwill, nastao spajanjem uz pripajanje u 2011.godini, bitno su uticali
na konačan negativan rezultat za 2013.godinu.
Analiza pokazatelja poslovanja
ocena
1. Prinos na uk.kapital = poslovni dobitak = AOP 213 = 85.998
Kapital
AOP 101
0
2. Prinos na imovinu= poslovni dobitak = AOP 213 = 85.998 =0,03
Poslovna imovina AOP 022 2.907.326
negativan
nizak
3. Stepen zaduženosti = dug.rezervisanja i obav.= AOP 111 = 3.088.851 =0,98 visok
Uk.pasiva
AOP 124 3.154.633
4. I stepen likvidnosti = got.ekviv.i gotovina = AOP 019 = 28.966 = 0,02
Kratkor.obaveze
AOP 116 1.550.082
nizak
5. II stepen likvidnosti = kratk.potr.,pl. i got. = AOP 015 = 853.838 = 0,55
Kratk.obaveze
AOP 116
1.550.082
nizak
6. Neto obrtni kapital= obrtna imov.-krat.obav.=AOP012-AOP021-AOP116=
= 1.227.932-0- 1.550.082 = -322.150
negativan
10
Pokazatelji poslovanja ukazuju da je neophodno izvršiti:
Dokapitalizaciju, čime će se uticati na poboljšanje likvidnosti, sa jedne
strane, a negativni kapital preći u pozitivan, sa druge strane
Poboljšanje ekonomike poslovanja, u cilju povećanja poslovnog dobitka
Dalje smanjenje stepena zaduženosti
Investicije date u upotrebu, kao i investicije u toku iznose 661.351 eur. Visina
realizovanih investicija, i pored prisutnih potreba, uslovljena je likvidnosnom
situacijom i time redukovana na minimum. Značajnije investicije se odnose na
sistem za hlađenje na farmi Mićunovo, objekat za slamu na farmi Mićunovo, klima
za sortirnicu jaja na farmi Mićunovo, pločasti zamrzivač u MI i rashladnu opremu
za vlastitu maloprodaju.
U toku godine smo uspešno recertificirali standarde IFS, HACCP i HALAL.
Tokom 2013. godine, ukupno je vraćeno 1,4 miliona eura kreditnih obaveza, što je
dodatno umanjilo obrtna sredstva i povratno uticalo na smanjene mogućnosti da u
nabavci ostvarimo bolje rezultate, jer smo veliki deo nabavke vršili kompenzaciono,
uz nepovoljnije uslove.
4. Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu
OSNOVNI CILJEVI, prema kojima će društvo Perutnina Ptuj Topiko a.d. Bačka
Topola biti usmereno u poslovnoj godini 2014. su:
FINANSIJE
1. Stabilizacija trenda rasta pozitivnog poslovanja
2. Nastavak finansijske sanacije poslovanja sa posebnim osvrtom na
poboljšanje likvidnosti
PROIZVODNJA
3. Poboljšanje i stabilizacija tehnoloških normativa u živoj proizvodnji
(proizvodnja stočne hrane, roditeljska proizvodnja, brojlerska proizvodnja) i
količinsko usaglašavanje lanca ŽP-MI-PRO
11
4. Smanjivanje cena koštanja po pojedinim poluproizvodima u živoj
proizvodnji
5. Nadogradnja postignutih standarda kvaliteta pilećeg mesa i prerađevina
PRODAJA
6. Nastavak optimiranja ekonomike prodaje pilećeg mesa
7. Povećavanje prodaje sa razvojem novih proizvoda kao alat za diferencijaciju
od konkurencije, isticanje konkurentskih prednosti svih robnih marki Grupe
PP i realizacija pozitivne ekonomike prodaje svih robnih grupa
8. Realizacija projekta unapređenja prodaje proizvoda RM POLI
9. Povećanje prodaje sa povećavanjem broja i kvaliteta radnji vlastite
maloprodaje u okviru raspoloživih investicijskih sredstava
10. Razvoj odnosa i jačanje saradnje sa ključnim kupcima (marketinški projekti
u saradnji sa projektima unapređenja prodaje po pojedinom kupcu)
Poštovat ćemo i sprovodit ćemo politiku i strategiju robnih marki PP i POLI, te
pravila poslovanja preduzeća unutar Grupe Perutnina Ptuj.
Ciljevi, koje smo postavili u poslovnom planu Perutnine Ptuj Topiko a.d. za
poslovnu godinu 2014, temelje na izvršavanju sledečih ključnih zadataka:
FINANSIJE
1. Posle urađenog reprograma kredita u 2013 (za period 2013-2016) koji
podržava realizaciju planskih ciljeva u 2014 realno se očekuje poboljšanje
likvidnosti uz podršku rezultatski boljeg poslovanja
2. Optimiranje i stalni nadzor nad troškovima u svim procesima poslovanja
PROIZVODNJA
3. Posle urađenog sanacijskog programa u roditeljskoj proizvodnji u 2013., uz
sprovođenje istog po zadatom rokovniku do maja 2014., realna su
očekivanja da će se na tim osnovama u svim procesima žive proizvodnje
postići zadati tehnološki normativi (uslovi za realizaciju navednog su
12
kvalitetna i zdravstveno ispravna stočna hrana, kvalitetna i zdravstveno
ispravna priplodna jaja i DSP, permanentna edukacija tovljača brojlera u
vlastitim i kooperantskim farmama, investicije u opremu za tovne objekte
brojlera uz podršku podsticajnih sredstava). Stalno usaglašavanje lanca žive
proizvodnje sa potrebama prodaje pilećeg mesa (sa ciljem ne proizvoditi
zamrznuto meso za prodaju), činiće značajnu podršku za pozitivnu
ekonomiku prodaje mesa
4. Pored poboljšanih tehnoloških normativa i smanjenih cena stočne hrane
bitno je, da se u 2014 dodatno smanje pariteti za tov kod kooperanata(trošak
usluge za tov) i troškovi proizvodnje brojlera u vlastitim tovnim farmama
5. Nadogradnja postavljenih standarda kvaliteta HACCP, IFS i HALAL: uz
podršku nadogradnje standarda kvaliteta i garancije kvaliteta potrošačima
bitno je sprovesti projekat bezkompromisan kvalitet pilećeg mesa i
realizovati nove projekte: sallmonela free, antibotik free, dobrobit životinja i
projekat promena ambalaže na programu pilećeg mesa za podršku
marketinškog projekta Natur, Piknik i Gurman sve na RM PP
PRODAJA
6. Ključni faktor uspeha za celokupan rezultat poslovanja u 2014 je odraditi
cenovnu politiku na programu pileće meso sa pozitivnim rezultatom, a
preduslov za realizaciju navednog je, pored visokih prodajnih cena, stroga
kontrola učešča zamrznutog mesa nasuprot svežem (najviše 5% od
celokupne prodaje mesa) i odgovarajuća struktura prodaje mesa (visoko
učešče pakovanog i odkoštenog mesa)
7. Realizacija projekta povećanja prodaje mesa iskoštenog karabatka i
proizvoda iz ove vrste iskoštenog mesa, kao vid diferencijacije od
konkurencije, uključujuči sve proizvode sa dodatom vrednošču na programu
meso i prerađevine
8. Unapređenje količinske prodaje i pozicioniranje proizvoda RM POLI
uključujuči realizaciju projekta 40-godišnjica RM POLI
13
Perutnina Ptuj-Topiko AD za proizvodnju i promet
živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola,
Petefi brigade 2
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
ZA 2013. GODINU
Bačka Toplola, februar 2014. godine
1
Perutnina Ptuj-Topiko AD za proizvodnju i promet živine i
živinarskih proizvoda, Bačka Topola, Petefi brigade 2
NAPOMENE UZ
FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA 2013. GODINU
S A D R Ž A J
Strana
Finansijski izveštaji:
Bilans stanja
2 -3
Bilans uspeha
4
Izveštaj o novčanim tokovima
5
Izveštaj o promenama na kapitalu
6
Statističkie aneks
Opšti podaci I delatnost
7–9
10
Osnove za sastavljanje finansijskih izveštaja; osnovne
računovodstvene politike
11-20
Napomene
21-48
2
BILANS STANJA
AKTIVA:
Napomene
STALNA IMOVINA
Goodwill
7
Nematerijalna ulaganja
7a
NEKRETNINE, POSTROJENJA I 0PREMA
Nekretnine, postrojenja i oprema
6
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Učešća u kapitalu
Ostali dugoročni finansijski plasmani
8
9
OBRTNA IMOVINA
2013
2012
1.679.394
99.507
1.839.483
199.014
1.218
1.827
1.563.766
1.623.836
1.563.766
1.623.836
14.903
14.806
12.628
2.275
12.482
2.324
1.227.932
1.689.130
ZALIHE
10
374.094
658.085
KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I
GOTOVINA
13
853.838
1.031.045
Potraživanja
Potraživanja za više plaćeni porez na dobitak
11
11
632.166
752.666
1.745
Kratkoročni finansijski plasmani
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgraničenja
11
12
34.560
28.966
46.685
9.201
13
158.146
220.748
2.907.326
3.528.613
247.307
52.099
3.154.633
3.580.712
14
16.184
34.315
OSNOVNI KAPITAL
15
1.322.952
1.322.952
REZERVE
REVALORIZACIONE REZERVE
16
17
3.850
323.975
3.850
325.124
NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD
VREDNOSTI
18
6.769
6.886
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA
POSLOVNA IMOVINA
Gubitak iznad visine kapitala
19 b
UKUPNA AKTIVA
VANBILANSNA AKTIVA
PASIVA:
KAPITAL
NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA
OD VREDNOSTI
18 a
895
1.159
NERASPOREDJENI DOBITAK
GUBITAK
19 a
19 b
382.268
(2.038.919)
382.268
(2.039.921)
3.088.851
13.424
1.525.345
862.374
662.971
3.511.300
13.830
1.530.713
833.594
697.119
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE
Dugoročna rezervisanja
DUGOROČNE OBAVEZE
Dugoročni krediti
Ostale dugoročne obaveze
20
21
22
2
KRATKOROČNE OBAVEZE
Kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze iz poslovanja
Ostale kratkoročne obaveze
Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i
pasivna vremenska razgraničenja
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
1.550.082
1.966.757
23
24
25
216.322
1.181.978
145.023
365.506
1.472.105
116.639
26
6.759
12.507
28
65.782
69.412
3.154.633
3.580.712
16.184
34.315
UKUPNA PASIVA
VANBILANSNA PASIVA
14
3
BILANS USPEHA
Napomene
2013
2012
PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od prodaje
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
Povećanje vrednosti zaliha učinaka
Smanjenje vrednosti zaliha učinaka
Ostali poslovni prihodi
30
30
31
4.848.548
5.074.324
28.660
0
278.545
24.109
5.009.583
4.800.025
26.294
181.440
842
2.666
32
33
4.762.550
154.803
3.100.650
4.757.770
328.298
3.113.403
35
34
36
660.297
125.370
721.430
641.838
127.533
546.698
85.998
251.813
29
POSLOVNI RASHODI
Nabavna vrednost prodate robe
Troškovi materijala
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični
rashodi
Troškovi amortizacije i rezervisanja
Ostali poslovni rashodi
POSLOVNI DOBITAK /( GUBITAK)
FINANSIJSKI PRIHODI
37
115.437
145.577
FINANSIJSKI RASHODI
38
296.759
454.577
OSTALI PRIHODI
39
52.028
16.095
OSTALI RASHODI
DOBITAK /(GUBITAK) IZ REDOVNOG
POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
40
154.539
209.072
(197.835)
(250.164)
(197.835)
(250.164)
DOBITAK /(GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA
POREZ NA DOBITAK
Poreski rashod perioda
Odloženi poreski rashodi perioda
Odloženi poreski prihodi perioda
28
21.930
3.630
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCU
NETO DOBITAK /(GUBITAK)
(194.205)
(272.094)
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM
ULAGAČIMA
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG
PRAVNOG LICA
ZARADA PO AKCIJI
Osnovna zarada po akciji
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji
4
IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Prodaja i primljeni avansi
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Isplate dobavljačima i dati avansi
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi
Plaćene kamate
Porez na dobit
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda
Neto priliv/(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti
2013
2012
5.732.501
5.726.396
23
6.082
5.546.909
4.768.687
651.406
101.503
5.317.483
5.312.358
25.313
185.592
53.763
200.968
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
5.125
5.116.515
4.240.979
660.712
161.061
23.584
Prodaja akcija i udela (neto prilivi)
Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
Primljene kamate
Primljene dividende
23.584
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
23.089
Kupovina akcija i udela (neto odlivi)
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja
23.089
495
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Uvećanje osnovnog kapitala
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
163.835
188.102
123.843
151.887
39.992
36.215
(163.835)
(188.102)
21.757
13.361
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
9.201
2.239
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE
1.469
1.437
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE
3.461
7.836
28.966
9.201
Otkup sopstvenih akcija i udela
Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odliv)
Finansijski lizing
Isplaćene dividende
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja
UKUPAN NETO PRILIV/ (ODLIV) GOTOVINE
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA
5
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
Osnovni
kapital
Stanje na dan 1. januara 2012
1.322.952
Rezerve
3.850
Revaloriza
cione
rezerve
Nereal.dob Nereal.gubi
ici po
po
osn.HOV
osn.HOV
Dobit
326.791
7.649
(1.667)
(763)
Gubitak do
visine
kapitala
Gubitak
iznad
visine
kapitala
Ukupno
382.268 1.819.926
223.584
1.159
219.995
(223.584)
52.099
0
52.099
Ispravka greške i promena računovodstvene politike
Korigovano početno stanje
Povećanje/(smanjenje)
Stanje na dan 31. decembra 2012
1.322.952
3.850
325.124
6.886
1.159
382.268 2.039.921
Stanje na dan 1. januara 2013
1.322.952
3.850
325.124
6.886
1.159
382.268 2.039.921
52.099
(1.149)
(117)
(264)
(1.002)
195.208
323.975
6.769
895
382.268 2.038.919
247.307
Povećanje/ (smanjenje)
Stanje na dan 31. decembra 2013
1.322.952
3.850
6
STATISTIČKI ANEKS
2013
I OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU
Broj meseci poslovanja (od 1 do 12)
Oznaka za veličinu (od 1 do 3)
Oznaka za vlasništvo (od 1 do 5)
Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica koja imaju učešće u kapitalu
Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca
II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I
NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOŠKIH
SREDSTAVA
1. Nematerijalna ulaganja
Stanje na početku godine
Povećanja (nabavke) u toku godine
Smanjenje u toku godine
Revalorizacija
Stanje na kraju godine:
2. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva
Stanje na početku godine
Povećanja (nabavke) u toku godine
Smanjenje u toku godine
Revalorizacija
Stanje na kraju godine:
2012
12
3
4
1
708
BRUTO
ISPRAVKA
200.841
100.116
NETO
200.841
XXXXX
XXXXX
XXXXX
100.725
100.116
100.725
747.574
XXXXX
XXXXX
XXXXX
747.574
1.623.836
88.986
149.056
III STRUKTURA ZALIHA
Zalihe materijala
Nedovršena proizvodnja
Gotovi proizvodi
Roba
Stalna sredstva namenjena prodaji
Dati avansi
K ontrol ni z bi r :
2013
2012
IV STRUKTURA KAPITALA
2013
Akcijski kapital
u tome: strani kapital
Udeli društva sa ograničenom odgovornošću
u tome: strani kapital
Ulozi članova ortačkog i komanditnog društva
u tome: strani kapital
Državni kapital
Društveni kapital
Zadružni udeli
Ostali osnovni kapital
Ko ntr olni z bir :
2.371.410
88.986
149.056
12
3
4
1
709
2.311.340
1.563.766
149.893
114.739
79.294
18.493
160.227
211.716
260.861
21.343
11.675
374.094
3.938
658.085
1.322.952
1.291.920
2012
1.322.952
1.291.932
1.322.952
1.322.952
V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA
2013
2012
Obične akcije
Broj običnih akcija
110.246
110.246
1.322.952
1.322.952
1.322.952
1.322.952
Nominalna vrednost običnih akcija – ukupno
Prioritetne akcije
Broj prioritetnih akcija
Nominalna vrednost prioritetnih akcija – ukupno
S v e g a - nominalna vrednost akcija :
7
VI POTRAŽIVANJA I OBAVEZE
2013
2012
Potraživanja po osnovu prodaje
629.230
748.414
Obaveze iz poslovanja
1.181.978
1.472.027
562.187
526.159
4.637.465
4.661.805
371.217
364.828
46.018
53.177
97.661
89.358
19.533
17.023
572.638
549.543
8.117.927
8.482.334
Potraživanja u toku godine od osigur.društava za nadok.štete (dugovni
promet bez početnog stanja)
PDV – prethodni porez (godišnji iznos po poreskim prijavama)
Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja)
Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potražni promet bez početnog
stanja)
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni
promet bez početnog stanja)
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
(potražni promet bez početnog stanja)
Obaveze za dividende, učešće u dobitku i lična primanja poslodavca (potražni
promet bez početnog stanja)
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima ((potražni promet
bez početnog stanja)
Obaveze za PDV (godišnji iznos po poreskim prijavama)
K ontrol ni z bi r :
VII DRUGI TROŠKOVI I RASHODI
Troškovi goriva i energije
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca
Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)
Ostali lični rashodi i naknade
Troškovi proizvodnih usluga
Troškovi zakupnina
Troškovi zakupnina zemljišta
Troškovi istraživanja i razvoja
Troškovi amortizacije
Troškovi premija osiguranja
Troškovi platnog prometa
Troškovi članarina
Troškovi poreza
Troškovi doprinosa
Rashodi kamata
Rashodi kamata i deo finansijksih rashoda
Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo
Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske
namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene
Ko ntr olni z bir :
VIII DRUGI PRIHODI
Prihodi od prodaje robe
Prihodi od premija, subvvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćanja
poreskih dažbina
Prihodi po osnovu uslovljenih donacija
Prihodi od zakupnina za zemljište
Prihodi od članarina
Prihodi od kamata
Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim f.o.
Prihodi po osnovu dividendi i učešća u dobitku
K ontrol ni z bi r :
2013
2012
217.871
514.896
91.227
21.631
2.287
30.256
594.880
68.836
201.632
507.363
89.642
18.846
2.943
23.044
428.837
55.642
123.426
6.517
17.995
280
16.026
122.158
2.853
25.515
3.466
13.578
89.314
125.768
85.334
460
107.189
133.960
103.972
150
2.007.004
1.840.790
2013
2012
184.979
21.509
394.035
417
4.544
2
4.708
4
211.034
399.164
8
IX OSTALI PODACI
Obaveze za akcize (prema godišnjem obračunu akciza)
Obračunate carine i druge uvozne dažbine (ukupan god.iznos prema
obračunu)
Kapitalne subvencije i druga državna dodeljivnja za izgradnju i nabavku
osnovnih sredstava i nem.ulaganja
Državna dodeljivanja za premije, regres i pokriće tekućih troškova poslovanja
Ostala državna dodeljivanja
Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili
naturi od inostranih pravnih i fizičkih lica
Lična primanja preduzetnika iz neto dobitka
K ontrol ni z bi r :
2013
2012
10.318
21.575
10.318
21.575
X RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA
Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika
Razgraničeni neto efekat kursnih razlika
Srazmerni deo ukinutog razgraničenog neto efekta kursnih razlika
Preostali iznos razgraničenog neto efekta kursnih razlika
2013
2012
186.448
0
47.076
139.372
169.628
114.471
97.651
186.448
9
1.
OPŠTI PODACI I DELATNOST
Poslovno ime: Perutnina Ptuj - Topiko AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda Bačka Topola
Skraćeno poslovno ime : Perutnina Ptuj – Topiko AD Bačka Topola
Opština: Bačka Topola
Mesto : Bačka Topola
Ulica I broj : Petefi Brigade 2
Datum osnivanja : 15.06.2001. godine.
Šifra I naziv delatnosti : 0147 – Uzgoj živine
Matični broj : 08085820
Pib: 101444060
Društvo je registrovano kod Agencije za privredne registre pod brojem BD 44567/2005 i usagalašeno sa
Zakonom o privrednim društvima.
Podaci o kapitalu:
1. Novčani kapital – upisani i uplaćeni – 7.900.363,57 eura
2. Nenovčani – upisani i unet – 7.503.796,35 eura
Društvo posluje u sastavu, kao zavisno društvo matičnog društva
Slovenija, sa vlasništvom od 97,65 %.
Perutnina Ptuj iz Ptuja, Republika
Društvo posluje u sastavu, kao matično društvo, sa učešćem 100 % u zavisnom pravnom licu Top – Veterina
d.o.o. Bačka Topola (veterinarska delatnost).
Društvo je saglasno kriterijumima iz Zakona o računovodstvu i reviziji razvrstano u velika pravna lica.
Svoje materijalno finansijsko poslovanje Društvo obavlja preko tekućih računa kod poslovnih banaka, i to:
OTP Banka Srbija a.d. 325-9500700003801-44
Raiffeisen banka a.d. 265-2010310003468-33
Raiffeisen baka a.d. devizni račun 265-1000000018703-08
Hypo Alpe Adria Bank a.d. 165 – 4662-27
Banca Intesa a.d. 160 – 66364 -28
AIK Banka a.d. iz Niša 105 – 9042 – 63
Komercijalna banaka a.d. 205 – 71431 – 68
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad 355 – 1000680-44
UniCredit banka a.d. 170-30005745000-18
Razvojna banka Vojvodine 335-9021-58
NLB banka – 310-208968-26
Credy banka – 150-21499-49
Univerzal banka – 290-17861-07
10
2.
OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, KONCEPT NASTAVKA
POSLOVANJA I IZVEŠTAJNA VALUTA
2.1.
OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
Društvo je sastavilo finansijske izveštaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji koji zahteva da
finansijski izveštaji budu pripremljeni u skladu sa svim Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja
(MSFI) kao i pratećom računovodstvenom regulativom Ministarstva finansija Republike Srbije.
Finansijski izveštaji su sastavljeni prema konceptu istorijskih troškova modifikovanom za revalorizaciju
zemljišta i građevinskih objekata, finansijskih ulaganja raspoloživih za prodaju i finansijskih sredstava i
obaveza.
Između Zakona o računovodstvu i reviziji, koji zahteva punu primenu Međunarodnih standarda finansijskog
izveštavanja i pratećih propisa izdatih od strane Ministarstva finansija Republike Srbije postoje razlike u
sledećem:
2.2.
1
Efekti obračunatih ugovorenih valutnih klauzula i obračunatih kursnih razlika po osnovu
potraživanja i obaveza u stranoj valuti nisu iskazani u prihodima i rashodima tekućeg perioda
već se razgraničavaju i iskazuju u okviru aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja. Na dan
izmirenja obaveze odnosno naplate potraživanja, srazmeran iznos ovih efekata će se iskazati u
okviru finansijskih prihoda i rashoda.
2
„Vanbilansna sredstva i obaveze“ su prikazana na obrascu bilansa stanja. Ove stavke po
definiciji MSFI ne predstavljaju ni sredstva ni obaveze.
3
U slučaju kada je ukupan kapital društva manji od nule, u bilansu stanja, u okviru aktive, se
iskazuje pozicija “Gubitak iznad visine kapitala” u iznosu kojim se ukupan kapital svodi na nulu.
Ova stavka po definiciji MSFI nema karakter sredstva.
UPOREDNI PODACI
Uporedni podaci za 2012. godinu pripremljeni su na istoj osnovi kao i podaci za 2013. godinu.
2.3.
KONCEPT NASTAVKA POSLOVANJA
Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja koji podrazumeva da će
Društvo nastaviti da posluje u doglednoj budućnosti.
2.4.
PRERAČUNAVANJE STRANIH VALUTA
(a)
Funkcionalna i valuta prikazivanja
Stavke uključene u finansijske izveštaje se odmeravaju i prikazuju u dinarima (RSD), to jest u funkcionalnoj
valuti Republike Srbije. Finansijski izveštaji su prikazani u RSD koji su zaokruženi na najbližu hiljadu.
Devizni kursevi valuta na dan 31 decembra iznose:
2013
1 EUR
1 USD
1 CHF
=
=
=
114.6421
83.1282
93.5472
2012
113.7183
86.1763
94.1922
2011
106.6409
80.8662
85.9121
11
(b)
Transakcije i stanja
Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primenom deviznih kurseva važećih na
dan transakcije. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz preračuna
monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju godine, priznaju se u bilansu uspeha.
Promene u fer vrednosti monetarnih hartija od vrednosti izraženih u stranim valutama koje su klasifikovane
kao hartije od vrednosti namenjene prodaji se tretiraju kao kursne razlike po osnovu promena u
amortizovanoj vrednosti hartija od vrednosti i kao ostale promene u knjigovodstvenoj vrednosti hartija od
vrednosti. Kursne razlike se priznaju u bilansu uspeha, a ostale promene u knjigovodstvenoj vrednosti se
iskazuju u okviru kapitala.
Kursne razlike na nemonetarnim sredstvima i obavezama se iskazuju kao deo gubitka ili dobitka na fer
vrednosti. Kursne razlike na nemonetarnim finansijskim sredstvima i obavezama, kao što su vlasničke hartije
od vrednosti koje se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha, priznaju se u bilansu uspeha kao deo
gubitka ili dobitka na fer vrednosti. Kursne razlike na nemonetarnim finansijskim sredstvima, kao što su
vlasničke hartije od vrednosti klasifikovane kao finansijska sredstva raspoloživa za prodaju, uključuju se u
revalorizacione rezerve.
Izuzetno, u 2008., 2009., 2010. I 2012. godini, uskladu sa srpskim propisima, efekti računatih ugovorenih
valutnih klauzula i obračunatih kursnih razlika po osnovu potraživanja i obaveza u stranoj valuti utvrdjenih u
toku sastavljanja finansijskih izveštaja za 2008., 2009., 2010. I 2012. godinu, su razgraničeni i iskazani u
okviru vremenskih razgraničenja, a ne u okviru prihoda i rashoda tekućeg perioda. Na dan izmirenja obaveze
odnosno naplate potraživanja, srazmeran iznos ovih efekata će se iskazati u okviru finansijskih prihoda i
rashoda tog perioda.
3.
OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
Osnovne računovodstvene politike primenjene prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2012. Godinu su
identične onima primenjenim u prethodnoj godini, izuzev ukoliko je to drugačije navedeno u daljem tekstu.
3.1.
NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA
Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti i za
eventualna umanjenja vrednosti. Nabavna vrednost uključuje izdatke koji se direktno pripisuju nabavci
sredstava.
Nekretnine, postrojenja i oprema podležu revalorizaciji. Učestalost revalorizacije zavisi od kretanja poštenih
vrednosti sredstava koja se revalorizuju. Povećanje knjigovodstvene vrednosti nekretnina, postrojenja i
opreme po osnovu revalorizacije iskazuje se na računu revalorizacionih rezervi u okviru kapitala. Smanjenja
knjigovodstvene vrednosti kojima se umanjuju prethodna povećanja vrednosti istih sredstava terete direktno
revalorizacione rezerve; sva ostala smanjenja terete bilans uspeha. Revalorizacione rezerve se prenose
direktno u neraspoređenu dobit/(kumulirani gubitak) kada je ostvaren dobitak po osnovu povlačenja iz
upotrebe, otuđenja sredstva ili tokom upotrebe sredstva od strane Društva u kom slučaju iznos ostvarenog
dobitka čini razlika između amortizacije obračunate na revalorizovanu knjigovodstvenu vrednost i
amortizacije obračunate na inicijalnu nabavnu vrednost sredstva.
Naknadni troškovi se uključuju u nabavnu vrednost sredstva ili se priznaju kao posebno sredstvo samo kada
postoji verovatnoća da će Društvo u budućnosti imati ekonomsku korist od tog sredstva i ako se njegova
vrednost može pouzdano izmeriti. Svi drugi troškovi tekućeg održavanja terete bilans uspeha perioda u kome
su nastali.
Troškovi pozajmljivanja nastali tokom izradnje jednog sredstva koje zadovoljava kriterijume priznavanja,
kapitalizuju se tokom perioda koji je potreban da sredstvo bude završeno i spremno za upotrebu. Ostali
troškovi pozajmljivanja se iskazuju kao troškovi perioda.
Dobici i gubici po osnovu otuđenja sredstva utvrđuju se iz razlike između novčanog priliva i knjigovodstvene
vrednosti i iskazuju se u bilansu uspeha u okviru ostalih prihoda/troškova.
12
Oprema se kapitalizuje ako je vek njenog korišćenja duži od jedne godine i ako je njena pojedinačna
vrednost veća od vrednosti propisane poreskim propisima.
3.2.
AMORTIZACIJA
Zemljište se ne amortizuje. Amortizacija drugih sredstava se obračunava primenom proporcionalne metode
kako bi se rasporedila njihova nabavna ili revalorizovana vrednost, umanjena za njihovu rezidualnu vrednost,
tokom njihovog procenjenog veka trajanja, kao što sledi:
Građevinski objekti
Mašine i oprema
Motorna vozila
Računari i računarska oprema
Kоrisni vеk traјanja
(gоdina)
5 - 50
6 - 25
6.45-10
5
Stоpa
amоrtizaciје
2 – 20 %
4 – 16.67 %
10 -15.5%
20 %
Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme počinje od sledeceg meseca od kada se ova sredstva
stave u upotrebu.
Rezidualna vrednost sredstva jeste procenjeni iznos koji bi u sadašnjem trenutku Društvo moglo ostvariti
prodajom sredstva, umanjeno za procenjeni trošak prodaje, imajući u vidu starost i stanje sredstva na kraju
njegovog korisnog veka upotrebe. Rezidualna vrednost sredstva je nula ukoliko Društvo očekuje da sredstvo
koristi do kraja njegovog fizičkog veka trajanja. Rezidualna vrednost i korisni vek upotrebe sredstva se
revidiraju, i po potrebi koriguju, na datum svakog bilansa stanja.
3.3.
UMANJENJE VREDNOSTI NEFINANSIJSKIH SREDSTAVA
Sredstva koja imaju neograničen korisni vek upotrebe ne podležu amortizaciji ali se svake godine proverava
da li je došlo do umanjenja njihove vrednosti odnosno da li se njihova knjigovodstvena vrednost može
nadoknaditi. Za sredstva koja podležu amortizaciji provera se da li je došlo do umanjenja njihove vrednosti
kada događaji ili izmenjene okolnosti ukažu da knjigovodstvena vrednost možda neće biti nadoknadiva.
Gubitak zbog umanjenja vrednosti se priznaje u visini iznosa za koji je knjigovodstvena vrednost sredstva
veća od njegove nadoknadive vrednosti. Nadoknadiva vrednost je ili fer vrednost sredstva, umanjena za
troškove prodaje, ili upotrebna vrednost, u zavisnosti od toga koja je od te dve vrednosti viša. Za svrhu
procene umanjenja vrednosti, sredstva se grupišu na najnižim nivoima na kojima mogu da se utvrde
odvojeni prepoznatljivi novčani tokovi (jedinice koje generišu gotovinu). Nefinansijska sredstva kod kojih je
došlo do umanjenja vrednosti se preispituju svake godine zbog mogućeg ukidanja umanjenja vrednosti.
3.4.
DUGOROČNI I KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Društvo klasifikuje svoje finansijske plasmane u sledeće kategorije: finansijski plasmani po poštenoj
vrednosti kroz bilans uspeha, zajmovi i potraživanja, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju i sredstva
koja se drže do roka dospeća. Klasifikacija zavisi od svrhe za koju su finansijska sredstva pribavljena.
Rukovodstvo vrši klasifikaciju svojih finansijskih plasmana u momentu inicijalnog priznavanja, a ponovnu
proveru njihove namene vrši na svaki datum izveštavanja.
(a) Finansijska sredstva po poštenoj vrednosti kroz bilans uspeha
Finansijska sredstva po poštenoj vrednosti kroz bilans uspeha su finansijska sredstva koja su nabavljena i
koja se drže prvenstveno radi njihove dalje prodaje u bliskoj budućnosti. Sredstva u ovoj kategoriji se
klasifikuju kao tekuća sredstva.
Ova finansijska sredstva se inicijalno priznaju po nabavnoj vrednosti a transakcioni troškovi se iskazuju na
teret bilansa uspeha perioda u kome su nabavljena. Finansijska sredstva po poštenoj vrednosti kroz bilans
uspeha se nakon inicijalnog priznavanja, iskazuju po poštenoj vrednosti. Sve promene u poštenoj vrednosti
ovih instrumenta, uključujući i prihode od kamata i dividendi, iskazuju se u bilansu uspeha.
13
Ova finansijska sredstva prestaju da se priznaju po isteku prava na novčani priliv od tog finansijskog
sredstva ili ako Društvo prenese prava, rizike i koristi od vlasništva nad tim sredstvom na drugog.
(b)
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju predstavljaju neizvedena sredstva koja su ili svrstana u ovu
kategoriju ili koja nisu klasifikovana ni u jednu drugu kategoriju. Uključuju se u dugoročna sredstva, osim
ukoliko rukovodstvo ima nameru da ulaganja otuđi u roku od 12 meseci od datuma bilansa stanja.
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju se inicijalno priznaju po nabavnoj vrednosti uvećanoj za
transakcione troškove. Ova sredstva prestaju da se priznaju po isteku prava na novčani priliv od tog
finansijskog sredstva ili ako Društvo prenese prava, rizike i koristi od vlasništva nad tim sredstvom na
drugog.
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju se nakon inicijalnog priznavanja iskazuju po poštenoj vrednosti.
Promene u poštenoj vrednosti ovih sredstava se iskazuju u okviru revalorizacionih rezervi kapitala
(nerelaizovanih dobitaka i gubitaka), osim trajnih obezvredjenja i kursnih razlika koji se iskazuju u bilansu
uspeha perioda. Kada se prestane sa priznavanjem ovih sredstava, kumulativni dobici ili gubici se prenose sa
kapitala u bilans uspeha.
Kamate i dividende se iskazuju u bilansu uspeha kada se utvrdi pravo Društva da primi uplate.
(c)
Finansijska sredstva koja se drže do roka dospeća
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća su nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili utvrdivim
rokovima plaćanja i fiksnim rokovima dospeća, koja rukovodstvo ima nameru i u mogućnosti je da drži do
njihovog dospeća. Ova sredstva se uključuju u tekuća sredstva, osim ukoliko su im rokovi dospeća duži od
12 meseci od datuma bilansa stanja u kom slučaju se klasifikuju kao dugoročna sredstva.
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća inicijalno se priznaju po nabavnoj vrednosti, koja uključuje i
troškove transakcija, a naknadno se mere po amortizovanoj vrednosti korišćenjem metode efektivne
kamatne stope umanjenoj za eventualna trajna obezvredjenja.
U slučaju da Društvo odluči da proda značajan deo finansijskih sredstava koja se drže do dospeća, cela
kategorija se mora reklasifikovati na finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
3.5.
OBEZVREDJENJA I NENAPLATIVOST FINANSIJSKIH SREDSTAVA
Na svaki datum bilansa stanja utvrdjuje se da li postoji neki objektivan dokaz da je došlo do trajnog
umanjenja vrednosti finansijskog sredstva. Smatra se da je finansijsko sredstvo obezvredjeno ukoliko
objektivni dokazi ukazuju na dogadjaje koji su imali negativan efekat na procenjeni budući novčani tok tog
sredstva. Ne priznaju se umanjenja vrednosti zbog budućih dogadjaja, bez obzira koliko verovatni bili.
Gubici zbog obezvredjenja finansijskih sredstava se iskazuju na teret bilansa uspeha. Svi kumulirani gubici
finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju koji su prethodno bili iskazani u okviru kapitala se prenose u
bilans uspeha.
Ukoliko se u narednim periodima, nakon iskazivanja gubitaka zbog obezvredjenja finansijskih sredstava koja
se procenjuju po amortizovanoj vrednosti i dužničkih hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju, utvrde
okolnosti koje ukazuju da je njihova poštena vrednost porasla, tojest da ta sredstva više nisu obezvredjena,
ukida se njihova ispravka vrednosti u korist bilansa uspeha.
Medjutim, nakon iskazivanja gubitaka zbog obezvredjenja u bilansu uspeha u pogledu instrumenata kapitala
raspoloživih za prodaju, njihova ispravka vrednosti se ne ukida kroz bilans uspeha već se sva povećanja
vrednosti tih sredstava priznaju direktno u korist revalorizacionih rezervi kapitala.
14
3.6.
ZALIHE
Zalihe se vrednuju po nižoj od cene koštanja i neto prodajne vrednosti. Cena koštanja se utvrđuje primenom
metode ponderisane prosečne cene. Cena koštanja gotovih proizvoda i proizvodnje u toku obuhvata troškove
dizajniranja, utrošene sirovine, direktnu radnu snagu, ostale direktne troškove i pripadajuće režijske troškove
proizvodnje zasnovane na normalnom proizvodnom kapacitetu. Ona isključuje troškove pozajmljivanja.
Neto prodajna vrednost je procenjena prodajna cena u redovnom toku poslovanja umanjena za pripadajuće
varijabilne troškove prodaje.
3.7.
Potraživanja od kupaca
Potraživanja od kupaca se inicijalno priznaju po poštenoj vrednosti, a naknadno se odmeravaju po
amortizovanoj vrednosti, primenom metode efektivne kamatne stope, umanjenoj za ispravke vrednosti po
osnovu procenjene verovatne nenaplativosti.
Ispravka vrednosti potraživanja se iskazuje kada postoji objektivan dokaz da Društvo neće biti u stanju da
naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova potraživanja. Značajne finansijske poteškoće
kupca, verovatnoća da će kupac podleći likvidaciji ili finansijskoj reorganizaciji, propust ili kašnjenje u
izvršenju plaćanja više od 365 dana od datuma dospeća se smatraju indikatorima da je umanjena vrednost
potraživanja Ispravka vrednosti predstavlja razliku između knjigovodstvene vrednosti potraživanja i sadašnje
vrednosti očekivanih budućih novčanih tokova diskontovanih prema efektivnoj kamatnoj stopi. Iznos troška
se priznaje u bilansu uspeha u okviru ostalih rashoda. Naknadna naplata iznosa koji je prethodno bio
ispravljen ili otpisan, iskazuje se u bilansu uspeha u okviru ostalih prihoda.
3.8.
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI
Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, depozite po viđenju kod banaka, druga
kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili kraće i prekoračenja po
tekućem računu. Prekoračenja po tekućem računu iskazana su u u okviru tekućih obaveza u bilansu stanja.
3.9.
VANBILANSNA SREDSTVA/OBAVEZE
Vanbilansna sredstva/obaveze uključuje: potraživanja/obaveze po instrumentima obezbeđenja plaćanja kao
što su garancije i drugi oblici jemstva.
3.10
AKCIJSKI KAPITAL
Obične i prioritetne akcije se klasifikuju kao akcijski kapital.
Dodatni eksterni troškovi koji se direktno pripisuju emisiji novih akcija prikazuju se u kapitalu kao odbitak od
priliva po osnovu emitovanih akcija, bez poreza.
Ukoliko Društvo otkupi sopstvene akcije, za iznos plaćene naknade, uključujući sve direktno pripisive
dodatne troškove, bez poreza na dobit, umanjuje se vlasnički kapital sve dok se deonice ne ponište, reemituju ili otuđe. Ako se takve akcije kasnije prodaju ili re-emituju, sve primljene naknade, bez direktno
pripisivih dodatnih troškova transakcije i poreskih efekata, uključuju se u vlasnički kapital.
3.11.
REZERVISANJA
Rezervisanja za obnavljanje i očuvanje životne sredine, troškove restrukturiranja i odštetne zahteve se
priznaju kada Društvo ima postojeću zakonsku ili ugovorenu obavezu koja je rezultat prošlih događaja, kada
je verovatno da će podmirenje ovih obaveza iziskivati odliv sredstava i kada se iznos ovih obaveza može
pouzdano proceniti. Rezervisanja namenjena restrukturiranju obuhvataju penale zbog otkazivanja zakupa i
isplate zbog raskida radnog odnosa sa radnicima. Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke.
Kada postoji određeni broj sličnih obaveza, verovatnoća da će podmirenje obaveza iziskivati odliv sredstava
se utvrđuje na nivou te kategorije kao celine. Rezervisanje se priznaje čak i onda kada je ta verovatnoća, u
odnosu na bilo koju od pojedinačnih obaveza u istoj kategoriji, mala.
15
Rezervisanje se odmerava po sadašnjoj vrednosti izdatka potrebnog za izmirenje obaveze, primenom
odgovarajuće diskontne stope koja odražava tekuću tržišnu procenu vrednosti novca i specifične rizike
povezane sa obavezom. Povećanje rezervisanja zbog proteka vremena se iskazuje kao trošak kamata.
Rezervisanja se naknađuju u celini iz prihoda obračunskog perioda u kome se vrši rezervisanje. Ukidanje
dugoročnih rezervisanja iskazuje se u okviru ostalih prihoda perioda u kome se ukidanje vrši.
3.12.
OBAVEZE PO KREDITIMA
Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po poštenoj vrednosti priliva, bez uključivanja transakcionih
troškova. U narednim periodima obaveze po kreditima se iskazuju po amortizovanoj vrednosti. Sve razlike
između ostvarenog priliva (umanjenog za transakcione troškove) i iznosa otplata, priznaju se u bilansu
uspeha u periodu korišćenja kredita primenom metode efektivne kamatne stope.
Obaveze po kreditima se klasifikuju kao tekuće obaveze, osim ukoliko Društvo nema bezuslovno pravo da
odloži izmirenje obaveza za najmanje 12 meseci nakon datuma bilansa stanja.
3.13.
OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA
Obaveze prema dobavljačima se inicijalno iskazuju po fer vrednosti, a naknadno se odmeravaju prema
amortizovanoj vrednosti korišćenjem metoda efektivne kamatne stope.
3.14.
ODLOŽEN POREZ NA DOBIT
Odložen porez na dobit se ukalkulisava u punom iznosu, korišćenjem metode obaveza, za privremene razlike
koje nastanu između poreske osnovice sredstava i obaveza i njihovih knjigovodstvenih iznosa. Odloženi
porez na dobit se odmerava prema poreskim stopama koje su na snazi do datuma bilansa stanja i za koje se
očekuje da će biti primenjene u periodu u kome će se odložena poreska sredstva realizovati ili odložene
poreske obaveze izmiriti.
Odloženo poresko sredstvo se priznaje do iznosa za koji je verovatno da će buduća dobit za oporezivanje biti
raspoloživa i da će se privremene razlike izmiriti na teret te dobiti.
3.15.
(a)
PRIMANJA ZAPOSLENIH
Obaveze za penzije
Društvo nema sopstvene penzione fondove niti opcije za isplate zaposlenima u vidu akcija i po tom osnovu
nema identifikovane obaveze na dan 31. decembra 2013. godine.
Društvo ima plan definisanih doprinosa za penzije. U skladu sa srpskim propisima, Društvo je u obavezi da
obustavi i uplati, u ime zaposlenih, doprinose državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna sigurnost
zaposlenih a po stopama propisanim zakonskim propisima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret
zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose. Više plaćeni doprinosi se priznaju kao
sredstvo u iznosu koji se može refundirati ili u iznosu za koji se može umanjiti buduća obaveza za plaćanje
doprinosa.
(b)
Ostala primanja zaposlenih
Društvo obezbeđuje otpremnine prilikom odlaska u penziju i otpremnine pri raskidu radnog odnosa.
(c)
Otpremnine
16
Otpremnine se isplaćuju pri odlasku u penziju i/ili pri raskidu radnog odnosa pre datuma redovnog
penzionisanja, ili kada zaposleni prihvati sporazumni raskid radnog odnosa kao višak radne snage u zamenu
za otpremninu.
Otpremnine pri raskidu radnog odnosa:
Društvo priznaje otpremninu pri raskidu radnog odnosa kada je evidentno da će se raskinuti radni odnos sa
zaposlenim radnikom, u skladu sa detaljnim zvaničnim planom, bez mogućnosti odustajanja; ili kada
obezbeđuje otpremnine za prestanak radnog odnosa u nameri da podstakne dobrovoljni raskid radnog
odnosa u cilju smanjenja broja zaposlenih. Otpremnine koje dospevaju u razdoblju dužem od 12 meseci
nakon dana bilansa stanja svode se na sadašnju vrednost.
Otpremnine pri odlasku u penziju:
Društvo je izvršilo aktuarsku procenu troškova i obaveza po osnovu otpremnina za odlazak u penziju koja je
bazirana na "metodu projektovanja po jedinici prava". Navedeni metod podrazumeva da svaka godina rada
zaposlenog dovodi do stvaranja dodatne jedinice prava na naknade po osnovu otpremnina, te je stoga
potrebno svaki od perioda rada srazmerno opteretiti alikvotnim delom troškova po osnovu otpremnina.
Otpremnine koje dospevaju u razdoblju dužem od 12 meseci nakon dana bilansa stanja svode se na
sadašnju vrednost.
3.16.
PRIZNAVANJE PRIHODA
Prihodi od prodaje proizvoda i robe
Prihodi od prodaje proizvoda i robe se procenjuju u iznosu poštene vrednosti primljenog iznosa ili
potraživanja, u toku normalnog poslovanja Društva. Prihod se iskazuje bez PDV-a, povraćaja robe, rabata i
popusta i nakon eliminisanja prihoda ostvarenog unutar Društva.
Društvo priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmeriti, kada je verovatno da će u budućnosti
Društvo imati ekonomske koristi i kada i ukoliko su ispunjeni posebni kriterijumi za svaku od aktivnosti
Društva ako su oni predvidjeni. Iznos prihoda se ne smatra pouzdano merljivim sve dok se ne reše sve
potencijalne obaveze koje mogu nastati u vezi sa prodajom. Svoje procene Društvo zasniva na rezultatima iz
prethodnog poslovanja, uzimajući u obzir tip kupca, vrstu transakcije i specifičnosti svakog posla.
Prihod od kamata
Prihod od kamata se priznaje na vremenski proporcionalnoj osnovi primenom metode efektivne kamatne
stope. U slučaju umanjenja vrednosti potraživanja, Društvo umanjuje knjigovodstvenu vrednost potraživanja
do nadoknadivog iznosa, koji predstavlja procenjeni budući novčani tok diskontovan po prvobitnoj efektivnoj
kamatnoj stopi finansijskog instrumenta, i nastavlja da prikazuje promene diskonta kao prihod od kamate.
Prihod od kamate na zajmove čija je vrednost umanjena utvrđuje se primenom metode prvobitne efektivne
kamatne stope.
Prihod od autorskih prava
Prihod od autorskih prava priznaje se na principu razgraničenja u skladu sa suštinom odnosnog ugovora.
Prihod od dividendi
Prihod od dividendi se priznaje kada se ustanovi pravo Društva da dividendu primi.
3.17.
ZAKUPI
Društvo kao zakupac
Društvo uzima u zakup pojedine nekretnine, postrojenja i opremu. Zakup nekretnina, postrojenja i opreme,
gde Društvo suštinski snosi sve rizike i koristi od vlasništva, klasifikuje se kao finansijski lizing. Finansijski
17
lizing se kapitalizuje na početku zakupa po vrednosti nižoj od poštene vrednosti zakupljene nekretnine i
sadašnje vrednosti minimalnih plaćanja zakupnine. Svaka zakupnina se raspoređuje na obaveze i finansijske
rashode kako bi se postigla konstantna periodična kamatna stopa na preostali iznos obaveze. Odgovarajuće
obaveze za zakupnine, umanjene za finansijske rashode, uključuju se u ostale dugoročne obaveze. Kamate
kao deo finansijskih troškova iskazuju se u bilansu uspeha u toku perioda trajanja zakupa tako da se dobije
konstantna periodična kamatna stopa na preostali iznos obaveze za svaki period.
Nekretnine, postrojenja i oprema stečeni na bazi finansijskog lizinga amortizuju se tokom perioda kraćeg od
korisnog veka trajanja sredstva ili perioda zakupa.
Zakupi gde zakupodavac zadržava značajniji deo rizika i koristi od vlasništva klasifikuju se kao operativni
zakupi. Plaćanja izvršena po osnovu operativnog zakupa, umanjena za stimulacije dobijene od zakupodavca,
iskazuju se na teret bilansa uspeha na proporcionalnoj osnovi tokom perioda trajanja zakupa.
Društvo kao zakupodavac
Kada se sredstva daju u zakup po osnovu finansijskog lizinga, sadašnja vrednost plaćenih zakupnina se
priznaje kao potraživanje. Razlika između bruto iznosa potraživanja i sadašnje vrednosti potraživanja se
iskazuje kao nezarađeni finansijski prihod. Prihod od zakupa se priznaje tokom perioda trajanja zakupa
primenom metode neto ulaganja, koji odražava konstantnu periodičnu stopu povraćaja.
Kada je sredstvo dato u operativni zakup to sredstvo se iskazuje u bilansu stanja zavisno od vrste sredstva.
Prihod od zakupnine priznaje se na proporcionalnoj osnovi tokom perioda trajanja zakupa.
Pravo na korišćenje zemljišta
Pravo na korišćenje zemljišta se tretira kao nematerijalno ulaganje. Nematerijalno ulaganje ima neograničen
korisni vek upotrebe i podleže revidiranju u pogledu umanjenja vrednosti na godišnjem nivou.
4.
KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCENE I PROSUĐIVANJA
Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI zahteva primenu izvesnih kritičkih računovodstvenih
procena. Ono, takođe, zahteva da Rukovodstvo koristi svoje prosuđivanje u primeni računovodstvenih
politika Društva. Računovodstvene procene i prosuđivanja se kontinuirano vrednuju a zasnivaju se na
istorijskom iskustvu i drugim faktorima koji uključuju i razumnu procenu budućih događaja koji se, međutim,
mogu razlikovati od očekivanih. Oblasti koje zahtevaju procenu većeg stepena ili veće složenosti, odnosno
oblasti u kojima pretpostavke i procene imaju materijalni značaj za finansijske izveštaje, su niže navedene.
4.1.
TEHNOLOŠKI VEK UPOTREBE NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME
Rukovodstvo Društva utvrđuje procenjeni korisni vek upotrebe i pripadajuće troškove amortizacije svojih
objekata, postrojenja i opreme. Ova procena se zasniva na projektovanom životnom ciklusu tih sredstava.
Međutim, usled tehnoloških inovacija i potrebe za održavanjem konkurentnosti, taj ciklus se može znatno
promeniti u odnosu na inicijalne projekcije. Rukovodstvo će povećati troškove amortizacije ukoliko naknadno
proceni da će vek trajanja biti kraći od prethodno procenjenih vekova upotrebe, ili će otpisati tehnološki
zastarela ili ne-konkurentna sredstva koja ne koriste ili proda.
4.2.
OSTALA PRIMANJA ZAPOSLENIH
Sadašnja vrednost ovih obaveza zavisi od brojnih faktora koji su zasnovani na aktuarskoj osnovi uz primenu
brojnih pretpostavki. Pretpostavke koje se koriste pri utvrđivanju neto troškova (prihoda) po osnovu ostalih
primanja zaposlenih obuhvataju očekivanu diskontnu stopu. Svaka izmena u ovim pretpostavkama uticaće
na knjigovodstvenu vrednost obaveza po osnovu ostalih primanja zaposlenih.
18
Društvo utvrđuje odgovarajuću diskontnu stopu na kraju svake godine. To je kamatna stopa koja treba da se
primeni pri utvrđivanju sadašnje vrednosti procenjenih budućih novčanih tokova za koje se očekuje da će biti
potrebni za izmirenje obaveza po osnovu ostalih primanja zaposlenih. Pri utvrđivanju odgovarajuće diskontne
stope, Društvo uzima u obzir kamatne stope visokokvalitetnih korporativnih obveznica koje su izražene u
valuti u kojoj će ostala primanja zaposlenih biti isplaćena i čiji rok dospeća približno odgovara roku plaćanja
odnosnih obaveza.
Ostale ključne pretpostavke koje se odnose na obaveze po osnovu ostalih primanja zaposlenih delimično se
zasnivaju na trenutnim tržišnim uslovima. Dodatne informacije obelodanjene su u Napomenama.
4.3.
FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE DRŽE DO ROKA DOSPEĆA
Rukovodstvo koristi prosudjivanja u proceni da li finansijska sredstva mogu biti klasifikovana kao sredstva koja
se drže do roka dospeća, a naročito svoju nameru i sposobnost da zadrže ta sredstva do roka dospeća. Ako
Društvo ne uspe da zadrži sredstva do njihovog roka dospeća, osim u određenim specifičnim okolnostima
kada na primer proda beznačajan iznos sredstva blizu roka dospeća, Društvo će biti u obavezi da celu grupu
reklasifikuje kao raspoloživu za prodaju. U tom slučaju, ulaganja će tada biti odmerena po fer vrednosti a ne
po amortizovanoj vrednosti.
4.4.
Procena poštene vrednosti finansijskih instrumenata
Poštena vrednost finansijskih instrumenata kojima se trguje na aktivnom tržištu (kao što su hartije od
vrednosti kojima se trguje i hartije od vrednosti raspoložive za prodaju) zasniva se na kotiranim tržišnim
cenama na datum bilansa stanja odnosno ostvarenu tržišnu vrednost koja je najbliža datumu bilansa stanja .
Kotirana tržišna cena koja se koristi za finansijska sredstva predstavlja tekuću cenu ponude.
Poštena vrednost finansijskih instrumenata kojima se ne trguje na aktivnom tržištu utvrđuje se različitim
tehnikama procene. Društvo primenjuje različite metode i utvrdjuje pretpostavke koje se zasnivaju na
tržišnim uslovima koji postoje na datum bilansa stanja. Kotirane tržišne cene ili kotirane cene dilera za slične
instrumente koriste se za dugoročne obaveze. Ostale tehnike, kao što su procenjene diskontovane vrednosti
novčanih tokova, koriste se za određivanje poštenih vrednosti preostalih finansijskih instrumenata.
Pretpostavlja se da nominalna vrednost, umanjena za gubitke zbog umanjenja vrednosti potraživanja i
obaveza, približno odražava njihovu poštenu vrednost. Poštena vrednost finansijskih obaveza za potrebe
obelodanjivanja procenjuje se diskontovanjem budućih ugovornih novčanih tokova prema trenutnoj tržišnoj
kamatnoj stopi koja je Društvu na raspolaganju za potrebe sličnih finansijskih instrumenata.
4.5.
OBEZVREDJENJA FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU
Društvo se rukovodi smernicama MRS 39 prilikom određivanja umanjenja vrednosti finansijskih sredstava
raspoloživih za prodaju. Ovo određivanje zahteva znatno prosuđivanje. Prilikom prosuđivanja Društvo, pored
ostalog, procenjuje: trajanje i obim do kojeg je fer vrednost ulaganja manja od troška; finansijsko stanje
primaoca ulaganja; mogućnosti okončanja posla u skoroj budućnosti, kao i faktore kao što su profitabilnost
industrijske grane i sektora, tehnološke promene, i tokove gotovine iz poslovanja i finansiranja.
Ukoliko bi se svi padovi u fer vrednosti ispod njihove nabavne vrednosti smatrali materijalno značajnim ili
produženim, Društvo bi imalo dodatni gubitak u finansijskim izveštajima, koji bi se sastojao od prenosa sa
kapitala, kumuliranih korekcija fer vrednosti po osnovu umanjenja vrednosti finansijskih sredstava namenjenih
prodaji, na bilans uspeha.
5.
POREZI I DOPRINOSI
5.1.
Porez na dobit predstavlja iznos obračunat primenom propisane poreske stope od 15% na iznos
dobitka pre oporezivanja, po odbitku efekata stalnih razlika koje propisanu poresku stopu svode na efektivnu
poresku stopu. Konačni iznos obaveza po osnovu poreza na dobitak utvrđuje se primenom propisane
poreske stope na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu za 2013. godinu.
19
Zakon o porezu na dobit Republike Srbije ne predviđa da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti
kao osnov za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani
u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda ali ne
duže od deset godina.
5.2.
Poreski propisi Republike Srbije priznaju sve pozicije bilansa stanja u iznosima iskazanim u skladu sa
MSFI, osim nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja za koje se troškovi amortizacije
priznaju po posebnom obračunu i primenom drugih amortizacionih stopa.
5.3.
Odloženo poresko sredstvo se priznaje za pokriće prenetih poreskih gubitaka u iznosu u kome je
verovatno da će se odnosna poreska olakšica ostvariti kroz buduće oporezive dobiti.
Obzirom da je Društvo u prethodnim godinama iskazalo gubitak, a da je neizvesno kada će i u kolikoj meri
ostvariti oporezivu dobit u budućnosti, nisu priznata odložena poreska sredstva po osnovu gubitka
utvrdjenog u poreskom bilansu.
5.4.
Poreski sistem Republike Srbije je u procesu kontinuirane revizije i izmena. Međutim, još uvek
postoje različita tumačenja poreskih propisa. U različitim okolnostima, poreski organi mogu imati različite
pristupe određenim pitanjima i mogu utvrditi dodatne poreske obaveze zajedno sa naknadnim zateznim
kamatama i penalima. U Republici Srbiji poreski period ostaje otvoren tokom 5 godina. Otuda, moguće je da
poreski organi prilikom inspekcije utvrde dodatne poreske obaveze. Rukovodstvo Društva smatra da su
poreske obaveze uključene u ove finansijske izveštaje pravilno iskazane.
5.5.
Ostali porezi, doprinosi kao i druge zakonske obaveze, izdvajaju se po propisima opštine i republike.
Oni uključuju porez na dodatu vrednost, porez na imovinu, porez na prenos apsolutnih prava, troškove
doprinosa na teret poslodavca, doprinose za korišćenje komunalnih dobara i uređenje građevinskog
zemljišta, poreze i doprinose za privremene i povremene poslove, autorske honorare i slično.
20
NAPOMENE
BILANS STANJA
6. NEKRETNINE, POSTROJANJA I OPREMA
Zemljište Građevinski
objekti
Oprema
Investicione
nekretnine
Ostalo
(avansi)
Osn.sred.
u pripremi
Ukupno
Nabavna vrednost
Stanje 1 januar 2013
40.753
1.206.344
1.232.421
114.433
2.593.951
8.217
8.217
51.758
22.189
88.986
Rashod
17.753
14.955
32.708
Prodaja
3.148
Prenos na
Povećanje
15.039
3.148
Manjak
Revalorizacija-procena
Stanje 31.12.2013
40.753
1.221.383
1.263.278
113.450
2.638.864
405.700
564.415
970.115
44.558
78.259
122.817
Rashod
16.136
16.136
Prodaja
1.698
1.698
1.075.098
Kumulirana ispravka vrednosti
Stanje 1 januar 2013
0
Prenos sa/na
Amortizacija
Manjak
Revalorizacija-procena
Stanje 31.12.2013
0
450.258
624.840
Sadašnja vrednost
31.12.2013
40.753
771.125
638.438
113.450
1.563.766
Sadašnja vrednost
31.12.2012
40.753
800.644
668.006
114.433
1.623.836
Amortizacija je iskazana je u okviru troškova poslovanja u bilansu uspeha.
Zemljište, građevinski objekti i oprema su poslednji put procenjeni 31.12.2009. godine od strane nezavisnih
procenitelja društva „Asimex“ d.o.o. iz Beograda. Procena je obavljena na osnovu tržišnih vrednosti. Efekat
procene, umanjen za odloženi porez na dobit, iskazan je u revalorizacionim rezervama u okviru kapitala.
21
7.
Goodwill
Goodwill, nastao statusnom promenom spajanja uz pripajanje (01.01.2011), u ukupnom iznosu od
398.029 hiljada rsd, obezvređuje se u roku od 4 godine na teret ostalih rashoda po sledećoj dinamici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
000 rsd
398.029
99.507
99.508
99.507
99.507
0
Stanje na dan 01.01.2011.
Obezvređenje 2011
Obezvređenje 2012
Obezvređenje 2013
Obezvređenje 2014
Stanje na dan 31.12.2014.
Kumulativni
saldo
398.029
298.522
199.014
99.507
0
7.a. Nematerijalna ulaganja
Nematerijalna ulaganja, u iznosu od 1.218 hiljada rsd, odnose se na preostalu vrednost kupljenog
softvera. Obezvredjenje se vrši u roku od 5 godina, koliko je predviđeni vek korišćenja. U toku 2013, na
teret troškova amortizacije,knjižen je iznos od 609 hiljada rsd.
8. UČEŠĆA U KAPITALU
Učešća u kapitalu odnose se na akcije (udele) kod sledećih pravnih lica:
2013
Novosadski sajam a.d., Novi Sad
Vojvođanska banka
Metaloprogres
Sojaprotein
Univerzal banka
2012
1.039
769
1
1
10.872
10.872
667
784
10
16
40
40
12.628
12.482
Povezano pravno lice:
“Top Veterina” d.o.o., B. Topola
100 %
U kupno
Učešća u kapitalu – akcije, vrednovane su na dan 31.12.2013. godine, prema poslednjim ostvarenim cenama
na Beogradskoj berzi, na datum trgovanja najpribližniji datumu 31.12.2013.
Za efekte usklađivanja vrednosti ovih ulaganja formirane su revalorizacione rezerve u okviru sopstvenog
kapitala, koje na dan 31.12.2013. godine iznose u hiljadama rsd :
1. Nerealizovani dobici
2. Nerealizovani gubici
-117
-263
22
9. OSTALI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
(a)
Ostali dugoročni finansijski plasamani
2012
2012
Vojvođanska banka -depoziti
Komercijalna banka - depozit
Potraživanja za prodate društvene stanove
534
21
1.720
534
21
1.769
Ukupno:
2.275
2.324
10. ZALIHE
2013
2012
Materijal
Nedovršena proizvodnja
Gotovi proizvodi
149.893
114.739
79.294
160.226
211.716
260.861
Roba
18.493
21.344
Ukupno :
362.419
654.147
Dati avansi
Minus: ispravka vrednosti
Dati avani – neto
Ukupno
11.675
3.938
11.675
374.094
3.938
658.085
Povećanje/(smanjenje) vrednosti nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda iskazuje se u korist ili na teret
poslovnih prihoda u bilansu uspeha
11. POTRAŽIVANJA
Kupci – matična i zavisna pravna lica
Kupci – ostala povezana pravna lica
Kupci u zemlji
Kupci u inostranstvu
Minus: Ispravka vrednosti
Potraživanja po osnovu prodaje - neto
Potraživanja od zaposlenih
Ostala potaživanja
Ukupno potraživanja
2013
2012
10.579
637.521
15.689
34.559
629.230
6.323
748.470
36.345
42.723
748.415
395
2.541
417
3.834
632.166
752.666
0
1.745
Potraživanja za kamatu i dividende
Potraživanja od državnih organa i organizacija
Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i
doprinosa
23
Kratkoročni krediti u zemlji
U kup no kratkoročna potraž i vanja
pl as mani i gotovi na
34.560
46.685
666.726
801.096
Kratkoročni krediti u zemlji, u iznosu od 34.560, odnose se na: kratkoročnu finansijsku pozajmicu, ostalim
povezanim pravnim licima (PP Bro-Živa – indirektna povezanost preko Matične kuće PP Ptuj, koja je vlasnik u
PP Bro Živi 60 %) u iznosu od 33.099 i pozajmicu bivšem radniku u iznosu od 1.461
Ostala potraživanja u iznosu od 2.541 odnose se na potraživanja od fondova za bolovanje, porodilje i
depozite za zakupe.
Analiza starosne strukture potraživanja po osnovu prodaje, kupci u zemlji je kao što sledi:
2013
Nedospelo
Ukupno dospelo
Do 60 dana
Do 90 dana
Do 120 dana
Do 365 dana
2012
373.295
264.226
152.785
3.092
28.391
30.098
349.221
399.249
239.881
38.635
34.423
27.242
Preko 365 dana
49.860
59.068
Ukupno :
637.521
748.470
3
Promene na računu ispravke vrednosti potraživanja po osnovu prodaje su kao što sledi:
2013
Na dan 1. Januara
2012
42.723
8.729
Potraživanja otpisana iz poslovnih knjiga
10.583
9.590
Ispravka vrednosti potraživanja
3.016
43.869
Naplaćena otpisana potraživanja
597
285
34.559
42.723
Na dan 31. Decembra
Na teret ispravke vrednosti otpisuju se potraživanja kada se očekuje da neće biti naplaćena.
24
12. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI
2013
Hartije od vrednosti - gotovinski ekvivalenti
Tekući računi
Izdvojena novčana sredstva i akreditivi
Blagajna
Devizni račun
Devizni akreditivi
Devizna blagajna
Ostala novčana sredstva
Novčana sredstva čije je korišćenje ograničeno ili vrednost umanjena
Ukupno
13.
2012
5.636
7.001
3.495
4.080
2.101
78
15.755
21
28.966
9201
POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
2013
Porez na dodatu vrednost
Aktivna vremenska razgraničenja:
Unapred plaćeni troškovi
Potraživanja za nefakturisani prihod
Razgraničeni troškovi po osnovu obaveza
Ostala aktivna vremenska razgraničenja
U kupno
2012
14.098
20.733
2.193
1.119
2.727
1.309
140.736
158.146
195.979
220.748
U kupno kratk. potraž i vanja, pl as man i i gotovi na
1.031.045
Iznos od 140.736 hiljade dinara, na ostalim aktivnim vremenskim razgraničenjima sastoji se od (000 rsd):
Razgraničene kursne razlike iz 2008 godine
Razgraničene kursne razlike iz 2009 godine
Razgraničene kursne razlike iz 2010 godine
Razgraničene kursne razlike iz 2012 godine
Neisplaćeni pdv priliko uvoza
Neisplaćena pdv nadoknada poljoprivrednicima
Ukupno
9.731
6.349
8.821
114.471
1.356
8
140.736
Iz početnog stanja 2013, razgraničenih kursnih razlika, u toku 2013 godine knjiženo je 47.076 hiljada rsd na
teret finansijskih rashoda u okviru grupe konta 563.
14. VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA
Vanbilansna aktiva i pasiva odnose se na date garancije i jemstva pravnom licu PP Bro Živa, po kreditima i
leasingu u iznosu od 16.184 hiljade rsd.
25
15. OSNOVNI KAPITAL
Osnovni kapital čini akcijski kapital.
Akcijski kapital čini 110.246 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od RSD 12.000,00.
Struktura vlasništva akcionarskog kapitala:
Vrsta akcija Broj akcija
Nominalna
000 rsd
%
učešća
Perutnina Ptuj d.d., Ptuj
Obične
107.660
97.65
1.291.920
Mali akcionari
Obične
2.586
2.35
31.032
110.246
100 %
1.322.952
Ukupno akcijski kapital
vrednost
Knjigovodstvena vrednost akcije, na dan 31.12.2013. iznosi – (minus) 2.243,23 rsd (Gubitak iznad visine
kapitala 247.306.676,16 / 110.246 akcija).
16. REZERVE
2013
Emisiona premija
Zakonske rezerve
Statutarne i druge rezerve
(a)
2012
3.850
3.850
3.850
3.850
Zakonske rezerve
Zakonske rezerve su formirane iz raspodele dobiti ranijih godina i mogu se upotrebiti za pokriće gubitka,
šteta na osnovnim i obrtnim sredstvima od elementarnih nepogoda, kao i za isplatu tekućih obaveza prema
dobavljačima, zarada i ostalih obaveza u slučaju insolventnosti Društva.
17. REVALORIZACIONE REZERVE
Revalorizacione rezerve predstavljaju rezerve formirane od pozitivnih efekata u promeni u fer vrednosti
sledećih sredstava:
Poljoprivredno zemljišta
Građevinsko zemljište
Građevinskih objekata
Postrojenja i opreme
Ukupno
2013
2012
12.240
6.518
274.679
30.538
323.975
12.240
6.518
274.679
31.687
325.124
26
Promene na rezervama u toku 2013:
Pocetno stanje
Smanjenje po osnovu rashoda i prodaje
325.124
1.149
Stanje na dan 31.12.
323.975
Revalorizaciona rezerva se inicijalno formira kada se materijalno značajno poveća poštena vrednost nekog
sredstva u odnosu na njegovu knjigovodstvenu vrednost. Na računu revalorizacione rezerve iskazani su:
efekti promena poštene vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme.
Prilikom rashodovanja ili otuđenja sredstva, revalorizaciona rezerva formirana za konkretno sredstvo smatra
se realizovanom i prenosi se, u celini, na neraspoređenu dobit tekuće godine, preko bilansa stanja.
U neraspoređenu dobit tekuće godine prenosi se i deo realizovane revalorizacione rezerve koji se utvrđuje u
iznosu razlike između amortizacije obračunate na revalorizovani iznos sredstva i amortizacije obračunate na
prvobitnu nabavnu vrednost ili cenu koštanja sredstva.
18. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI
Odnose se na efekte svođenja knjigovodstvene vrednosti akcija na dan 31.12.2013. godine.
Pocetno stanje I promene u toku 2013 godine (u 000 rsd):
Početno stanje
Smanjenje usled usklađivanja sa berzanskom cenom akcija
Saldo na dan 31.12.2013
6.886
117
6.769
18 . a NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI
Pocetno stanje I promene u toku 2013 godine (u 000 rsd):
Početno stanje
Smanjenje usled usklađivanja sa berzanskom cenom akcija
Saldo na dan 31.12.2013
1.159
264
895
19. NERASPOREĐENA DOBIT I GUBITAK
Pocetno stanje I promene u toku godine u 000 rsd:
19 a )
19 b )
Pocetno stanje neraspoređenog dobitka
Povećanje / smanjenje u toku godine
382.268
0
Stanje na dan 31.12.2013
382.268
1. Pocetno stanje gubitka
2. Ukidanje rev.rezervi do visine kapitala
3. Gubitak tekuće godine preko visine kapitala
2.039.921
1.002
194.205
27
4. Gubitak ranijih godina preko visine kapitala
Stanje gubitka na dan 31.12.2013 do visine kapitala (1-2)
Stanje gubitka na dan 31.12.2013 preko visine kapitala (2+3+4)
52.099
2.038.919
247.307
20. DUGOROČNA REZERVISANJA
Dugoročna rezervisanja obuhvataju:
2013
Rezervisanja za troškove u garantnom roku
Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
Rezervisanja za troškove restrukturiranja
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih
Ostala dugoročna rezervisanja
2012
13.424
13.830
13.424
13.830
Od ukupnog iznosa rezervisanja naknade, iznos od RSD 1.946 hiljade, uključen je u troškove amortizacije i
rezervisanja.
Osnovne aktuarske pretpostavke koje su korišćene su:
2013
Diskontna stopa
Buduća povećanja zarada
Buduće promene u planu naknada
Fluktuacija
zaposlenih/smrtnost/oboljevanje
Izmene starosne granice za
penzionisanje
Iznos otpremnine po zakonu
2012
9.5%
8%
11.25 %
8%
5%
5%
60-65
60-65
180.306
176.742
28
21. DUGOROČNI KREDITI
Obaveze po dugoročnim kreditima dospevaju u roku dužem od godinu dana od dana zaključenja ugovora
odnosno od dana godišnjeg bilansiranja i odnose se na sledeće:
Banka
Obezbeđenje
Dugoročni kredit Hypo banka
Oznaka
valute
Kurs
Kamatna stopa
eur
Obezbeđenje – Hipoteka, korp.garancija,menice,zaloga
opreme
Dugoročni kredit NLB banka Beograd
eur
Obezbeđenje – Hipoteka, korp.garancija,menice
Dugoročni kredit Raiffeisen banka
000 eura
114.2982
64.659
566
3mE+5 %
30.06.2016.
114.2982
96.472
6mE+13.5 %
eur
Obezbeđenje – Hipoteka, korp.garancija,menice
Dugoročni kredit NLB Slovenija (LHB banka)
000 rsd
Dospeće
114.6421
6mE+6.05 %
eur
Obezbeđenje – korporativna garancija, menice,hipoteka
114.6421
3mE+6.5 %
Svega dugoročni krediti:
844
17.12.2015.
396.139
3.455
31.12.2016.
305.104
2.661
31.12.2016.
862.374
7.526
000 rsd
Dospeće
000 eura
129
1
22. OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE
Ostale dugoročne obaveze odnose se na:
Banka
Obezbeđenje
NLB leasing
Oznaka
valute
Kurs
Kamatna stopa
eur
114.986
Obezbeđenje – Menice,
jemstvo PP dd
Hypo leasing
8.28-8.49 %
eur
Obezbeđenje – Menice,zaloga
akcija
Matična kuća Perutnina Ptuj, Ptuj
116.3617
27.10.2014
66.493
8 – 10.89 %
eur
114.6421
596.349
571
okt.2016
5.202
Obezbeđenje menice, kamatna stopa 5.5 %, Dospeće
01.01.2015.
29
Svega ostale dugoročne obaveze:
662.971
5.774
2013
2012
23. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica
Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica
Kratkoročni krediti u zemlji
Kratkoročni krediti u inostranstvu
Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine
Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine
Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti
Ostale kratkoročne finansijske obaveze
U kupno
42.380
42.039
51.692
134.524
82.884
39.366
146.122
41.036
0
216.322
1.785
365.506
Kratkoročne finansijske obaveze odnose se na:
R.
broj
1
Kreditor
Ugovor
a) Kratkoročni krediti od
matičnih i zavisnih
pravnih lica
Perutnina Ptuj dd, Ptuj
Obezbeđenje - menice
Kurs
000 EUR
31.12.2013
000 RSD
31.12.2013
114.6421
370
5.5 %
42.380
28.12.2014.
Kurs
000 EUR
31.12.2013
000 RSD
31.12.2013
Svega (a)
b) Deo dugoročnih kredita
koji dospeva do godinu
dana
1
370
Ugovor
Raiffeisen banka
114.6421
Obezbeđenje – Hipoteka, korp.garancija,menice
2
Hypo banka
3
114.2982
NLB Banka Slovenija (LHB)
114.6421
NLB Banka Beograd
1
2
c) Ostale dugoročne
obaveze koje dospevaju
do godinu dana
Hypo leasing d.o.o.
Obezbeđenje – Menice,zaloga
akcija
NLB leasing d.o.o.
Obezbeđenje – Menice,
jemstvo PP dd
19.773
30.06.2016.
22.601
31.12.2016.
99
6mE+13.5 %
Svega (b)
31.12.2016.
197
3mE+6.5 %
114.2982
Obezbeđenje – Hipoteka, korp.garancija,menice
29.234
173
3mE+5 %
Obezbeđenje – korporativna garancija, menice
4
255
6mE+6.05 %
Obezbeđenje – Hipoteka, korp.garancija,menice,zaloga
opreme
42.380
11.276
17.12.2015.
724
Ugovor
Kurs
000 EUR
31.12.2013
82.884
000 RSD
31.12.2013
116.3617
204
8 – 10.89 %
23.715
Sept.2015
114.986
112
8.28-8.49 %
12.891
27.10.2014
30
3
EFG Leasing
Obezbeđenje - Menice
117.5082
23
0-2.56 %
2.760
Dec 2014
339
39.366
Svega (c)
1
3
d) Kratkoročni krediti u
zemlji
Banca Intesa
Obezbeđenje – hipoteka,
korp.garancija, menice
Dozvoljeni minus Raiffeisen
banke
Svega (d)
Ukupno ( a+b+c+d+e)
Kurs
000 EUR
31.12.2013
8.75 %
1Mbelibor+3
%
000 RSD
31.12.2013
20.680
10.02.2014.
31.012
Dospeće:
16.02.2014.
51.692
216.322
31
24. OBAVEZE IZ POSLOVANJA
Primljeni avansi, depoziti i kaucije
Dobavljači – matična i zavisna pravna lica
Dobavljači – ostala povezana pravna lica
Dobavljači u zemlji
Dobavljači u inostranstvu
Ostali dobavljači
Obaveze prema uvozniku
Obaveze po osnovu izvoza za tuđ račun
Obaveze po osnovu komisione i konsignacione prodaje
Ostale obaveze iz poslovanja**
U kupno
R.
broj
OPIS
Mesto
2013
2012
0
16.399
0
545.498
620.081
30.049
23.578
4.917
911.881
501.602
1.181.978
1.472.027
0
0
1.181.978
78
78
1.472.105
31.12.2013
000 rsd
31.12.2012
000 rsd
592.310
46
592.356
441.855
0
441.855
Kg-Bv-Val Europe-Lopik
Derma Varaždin
Hubbard
Wemex transalpine
Multivac
Kantar
Sudpack Europe ag
Rival doo
Repro studio frenc lesjak doo
Agencija za certificiranje Halal
Kipco-Damaco NV,Belgija
Ostali
0
8.584
0
7.451
0
1.492
3.667
0
152
0
3.279
3.100
20.007
8.736
7.545
6.142
5.963
1.622
1.555
1.377
1.213
1.046
0
4.541
Ukupno dobavljači u
inostranstvu ostala pravna lica
27.725
59.747
Dobavljači u inostranstvu:
A Povezana pravna
5.
lica:
Perutnina Ptuj
6. dd, Ptuj
Perutnina Ptuj S doo, Srbac, BiH
Ukupno dobavljači u
inostranstvu-povezana pravna
lica
B Ostala pravna lica:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ukupno dobavljači u inostransvu (A + B):
620.081
501.602
32
Dobavljači u zemlji – povezana pravna lica:
R.
broj
OPIS
1
Dobavljač – zavisno pravno lice
– Top Veterina d.o.o.
Dobavljač – ostalo povezano
pravno lice – PP Bro Živa
2
Mesto
31.12.2013
31.12.2012
16.399
23.578
0
4.917
16.399
28.495
Ukupno
Dobavljači u zemlji
R.
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
OPIS
Mesto
Mercator-S doo
Idea doo
Delhaize Serbia doo
SKM Lines doo
Univerexport doo
Feedmix doo
Domaće pile doo
Uprava za veterinu
BRCS doo
PG Zlatko Milićević
Ostali
Ukupno
Svega obaveze iz poslovanja
31.12.2013
000 rsd
112.046
45.171
26.017
23.844
19.738
14.842
14.541
12.726
9.536
9.224
257.813
545.498
1.181.978
25. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
Ostale kratkoročne obaveze:
Obaveze po osnovu zarada i naknada - bruto
Obaveze za kamate i troškova finansiranja
Obaveze za dividende
Obaveze za učešća u dobitku
Obaveze prema zaposlenima
Obaveze prema članovima Upravnog i Nadzornog odbora
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima
Obaveze za neto prihod preduzetnicima
Ostale obaveze
U kupno
2013
2012
48.387
92.855
52.568
58.339
1.565
3.242
2.216
2.490
145.023
116.639
33
26.
OBAVEZE PO OSNOVU PDV, OSTALIH JAVNIH PRIHODA I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
Obaveze za poreze:
Obaveze za porez na dodatu vrednost
Obaveze za akcize
Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret
troškova
Obaveze za doprinose koji terete troškove
Ostale obaveze za poreze, doprinose i druge dažbine
U kupno obavez e z a porez e
2013
2012
0
713
5.425
10.316
5.425
11.029
1.334
1.478
1.334
1.478
6.759
12.507
Pasvina vremenska razgraničenja:
Unapred obračunati troškovi
Obračunati prihodi budućeg perioda
Razgraničeni zavisni troškovi nabavke
Odloženi prihodi i primljene donacije
Razgraničeni prihodi po osnovu potraživanja
Ostala pasivna vremenska razgraničenja
U kup no pas i vna vreme ns ka raz grani če nj a
Sveukup no
27. POREZ NA DOBIT
Oporeziva dobit se obračunava na osnovu računovodstvene dobiti iskazane u godišnjim finansijskim
izveštajima koja se dalje usklađuje za određene nepriznate troškove i za različite metode i stope obračuna
amortizacije osnovnih sredstava propisanih poreskim propisima i onih koje koristi Društvo u skladu sa svojim
računovodstvenim politikama. Porez na dobit preduzeća se razlikuje je teoretskog iznosa koji bi se dobio
primenom ponderisane prosečne poreske stope na ostvarenu dobit Društva. Društvo nije po poreskom
bilansu iskazalo obavezu za porez na dobit.
34
28. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA I OBAVEZE
Odložena poreska sredstva i obaveze se "prebijaju" kada postoji zakonski izvršivo pravo da se "prebiju"
tekuća poreska sredstva sa tekućim poreskim obavezama i kada se odloženi porez na dobit odnosi na istu
fiskalnu vlast. "Prebijeni" iznosi su sledeći:
Bruto promene na računu odloženog poreza na dobit:
2013
Stanje na početku godine po osnovu razlika računovodstvene i
poreske osnovice za obračun amortizacije – odložena poreska
obaveza:
Stanje na početku godine po osnovu rezervisanja za otpremnine –
odloženo poresko sredstvo
Ukupno stanje na početku godine -
Odloženo poresko sredstvo po osnovu razlika računovodstvene i
poreske osnovice za obračun amortizacije 2013
Odložena poreska sredstva po osnovu rez.za otpremnine 2012
Stanje na kraju godine
Kumulativno odložene poreske obaveze
Kumulativno odložena poreska sredstva
2012
71.268
48.532
1.856
1.049
69.412
47.483
3.338
22.735
292
65.782
806
69.412
67.929
2.147
BILANS USPEHA
29. POSLOVNI PRIHODI
2013
2012
Povezana pravna lica:
Prihodi od prodaje proizvoda I usluga matičnim i zavisnim prav. Licima
109
121
Prihodi od prodaje proizvoda I usluga ostalim povezanim prav. Licima
109
838
43
13
261
972
4.663.074
4.158.621
184.935
394.022
4.848.009
4.552.643
Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim prav. Licima
Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim prav. Licima
Svega povezana pravna lica
Domaće tržište ostala pravna lica:
Prihodi od prodaje proizvoda I usluga
Prihodi od prodaje usluga
Prihodi od prodaje robe ostalim licima
Svega ostala domaća pravna lica
35
Inostrano tržište:
Prihodi od prodaje proizvoda – povezana pravna lica
Prihodi od prodaje proizvoda – nepovezana pravna lica
13.677
43.398
212.377
203.012
226.054
246.410
5.074.324
4.800.025
Prihodi od prodaje usluga
Prihodi od prodaje robe
Svega inostrana pravna lica
Ukupno
30.
POVEĆANJE/(SMANJENJE) VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA
Nedovršena proizvodnja na dan 31. decembra
2013
2012
114.739
211.716
79.294
260.862
211.716
148.410
260.862
143.570
Nedovršene usluge na dan 31. decembra
Gotovi proizvodi na dan 31. Decembra
Minus:
Nedovršena proizvodnja na dan 01. januara
Nedovršene usluge na dan 01. januara
Gotovi proizvodi na dan 01. januara
Ukupno
31.
278.545
180.598
OSTALI POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompezacija
i povraćaja poreskih dažbina
2013
2012
21.509
417
2.600
2.249
24.109
2.666
Prihodi po osnovu uslovljenih donacija
Prihodi od zakupnina
Prihodi od članarina
Prihodi od tantijema
Ostali poslovni prihodi
Ukupno
32.
NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE
2013
2012
Nabavna vrednost prodate robe na veliko
85.381
274.245
Nabavna vrednost prodate robe na malo
69.422
54.053
154.803
328.298
Nabavna vrednost prodatih nekretnina pribavljenih radi prodaje
Ukupno
36
33. TROŠKOVI MATERIJALA
2013
Troškovi materijala za izradu
Troškovi ostalog materijala (režijskog)
Troškovi goriva i energije
Ukupno
2012
2.852.228
2.881.139
30.551
30.632
217.871
201.632
3.100.650
3.113.403
34. TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA
Troškovi amortizacije
2013
2012
123.426
122.158
1.944
5.375
125.370
127.533
2013
2012
Troškovi rezervisanja za garantni rok
Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite
Rezervisanja za troškove restrukturiranja
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih
Ostala dugoročna rezervisanja
Ukupno
35. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI
Troškovi zarada i naknada zarada
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca
Troškovi naknada po ugovoru o delu
514.896
507.363
91.227
89.642
185
825
1.107
895
20.338
17.126
2.287
2.943
30.257
23.044
660.297
641.838
Troškovi naknada po autorskim honorarima
Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima
Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora
Ostali lični rashodi i naknade
Ukupno
36. OSTALI POSLOVNI RASHODI
2013
2012
Troškovi transportnih usluga
131.190
136.215
Troškovi usluga održavanja
38.771
30.771
Troškovi zakupnina
48.498
38.516
Troškovi proizvodnih usluga:
Troškovi usluga na izradi učinaka
Troškovi sajmova
37
Troškovi reklame i propagande
178.128
32.476
198.293
190.859
594.880
428.837
80.080
66.765
Troškovi reprezentacije
3.151
2.832
Troškovi premija osiguranja
6.517
2.853
17.996
25.515
280
3.466
16.026
13.578
2.500
2.852
Svega
126.550
117.861
Ukupno
721.430
546.698
Troškovi istraživanja
Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju
Troškovi ostalih usluga
Svega
Nematerijalni troškovi:
Troškovi neproizvodnih usluga
Troškovi platnog prometa
Troškovi članarina
Troškovi poreza
Troškovi doprinosa
Ostali nematerijalni troškovi
38
37. FINANSIJSKI PRIHODI
Finansijski prihodi sastoje se od:
2013
2012
Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica
Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica
Prihodi od kamata
Pozitivne kursne razlike
4.074
4.324
470
384
110.893
140.869
Prihodi po osnovu efekata valutne klauzule
Prihodi od učešća u dobiti zavisnih privrednih društava i zajedničkih ulaganja
Ostali finansijski prihodi
U kupno
115.437
145.577
38. FINANSIJSKI RASHODI
Finansijski rashodi sastoje se od:
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima - kamate
2013
2012
36.454
26.771
89.313
107.189
123.916
222.966
47.076
97.651
296.759
454.577
Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima
Rashodi kamata
Negativne kursne razlike - tekuće
Negativne kursne razlike - razgraničene
Rashodi od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja, koji
se obračunavaju korišćenjem metoda udela
Ostali finansijski rashodi
U kupno
39. OSTALI PRIHODI
Ostali prihodi sastoje se od:
Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
2013
2012
244
1.810
2.845
2.809
Naplaćena otpisana potraživanja
4
13
Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika
Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti
Dobici od prodaje materijala
Viškovi
0
108
Prihodi od smanjenja obaveza
25.147
902
Ostali nepomenuti prihodi
23.191
10.168
Prihodi od usklađivanja vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme
Prihodi od usklađivanja vrednosti dugoročnih finansijskih plasmana i hartija od
vrednosti raspoloživih za prodaju
Prihodi od usklađivanja vrednosti zaliha
39
Prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih
plasmana
Prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja
U kupno
597
285
52.028
16.095
2013
2012
40. OSTALI RASHODI
Ostali rashodi sastoje se od:
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina,
postrojenja i opreme
Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti
1.091
2.710
3.859
5.257
13.594
517
3.644
1.435
29.828
55.776
3.016
43.869
99.507
99.508
154.539
209.072
Gubici od prodaje materijala
Manjkovi
Rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe
Ostali nepomenuti rashodi
Obezvređenje nekretnina, postrojenja i opreme
Obezvređenje dugoročnih finansijskih plasmana i drugih hartija od vrednosti
raspoloživih za prodaju
Obezvređenje zaliha materijala i robe
Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana
Obezvređenje ostale imovine (goodwill-a)
U kupno
Ostali nepomenuti rashodi u iznosu od 29.828 hiljada rsd odnose se na :
Rashodi iz ranijih godina
Provizije za prevremeno plaćanje
Rashodi po osnovu neoverenih knjižnih odobrenja kupcima (pdv iznos)
Troškovi sporova
Prekomerni kalo
Ugovorne kazne i penali iz prodaje
Donatorstvo
Ostalo
12.060
1.049
1.601
6.737
4.890
829
460
2.202
Obezvređenje potraživanja I kratkoročnih finanasijskih plasmana, odnosi se na ispravku vrednosti
potraživanja od kupaca u ukupnom iznosu od 3.016 hiljada rsd.
Obezvređenje ostale imovine, odnosi se na obezvređenje goodwill-a u ukupnom iznosu od 99.507 hiljada
rsd.
40
41. USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA
Društvo je izvršilo usaglašavanje potraživanja i obaveza u toku 2013 godine.
Ukupno usaglašena potraživanja prema kupcima u zemlji iznose 92.80 %
Usaglašena potraživanja prema kupcima u inostranstvu iznose 81.86 %
Usaglašene obaveze prema dobavljačima u zemlji iznose 88.57 %
Usaglašene obaveze prema dobavljačima u inostranstvu iznose 97.59 %
Obaveze prema bankama, leasingu, usaglašene 100 %.
42. UGOVORENE I POTENCIJALNE OBAVEZE
Pregled hipoteka i zaloga po kreditima i leasing obavezama:
Hipoteka I i II reda u korist Raiffeisen banke na objektima: Farma Mićunovo, RC farma, fabrika stočne hrane
Protein, Objekti klanice i transporta, FSH-S.Itebej, kao i korporativna garancija i menice
Hipoteka II reda u korist Raiffeisen banke na zemljištu u Šimanovcima
Hipoteka I reda u korist NLB banke na objektima: Farma Melenci, Jakšićevo, Klek, kao i menice
Hipoteka I reda u korist Banke Intesa na zemljište u Šimanovcima, kao i korporativna garancija i menice
Hipoteka I reda u korist Hypo banke na poslovnom objektu u Novom Sadu, zaloga opreme, kao i
korporativna garancija i menice
Hipoteka I reda u korist NLB ad Ljubljana na objektima: Farma Banatsko Karađorđevo, Inkubatorska stanica
RC i poslovni prostor sa prodavnicom u Bačkoj Topoli (kada se oslobodi od hipoteke Unicredit banke), kao i
menice
Hipoteka II reda u korist NLB ad Ljubljana na objektima: Farma Melenci, Jakšićevo, Klek
Napomena: za hipoteke u korist NLB ad Ljubljana do dana 13.02.2014. nismo još dobili rešenja o upisu
hipoteka, ali je sve nabrojano u Anexu 5 sa NLB ad Ljubljana, koji je na snazi od 04.11.2013. godine.
Zaloga akcija u korist Hypo leasing-a.
Izuzev obaveza koje su obelodanjene u finansijskim izveštajima Društva, ne postoje druge ugovorene ili
potencijalne obaveze sa stanjem na dan 31. decembra 2013. godine.
Medjutim, poreski sistem Republike Srbije je u procesu kontinuirane revizije i izmena. Još uvek postoje
različita tumačenja poreskih propisa. U različitim okolnostima, poreski organi mogu imati različite pristupe
određenim pitanjima i mogu utvrditi dodatne poreske obaveze zajedno sa naknadnim zateznim kamatama i
penalima. U Republici Srbiji poreski period ostaje otvoren tokom 5 godina. Otuda, moguće je da poreski
organi prilikom inspekcije utvrde dodatne poreske obaveze. Rukovodstvo Društva smatra da su poreske
obaveze uključene u ove finansijske izveštaje pravilno iskazane.
43. Transferne cene
Poreski propisi Republike Srbije obuhvataju propise vezano za cene između povezanih lica. Važeći propisi
definišu princip jednakih uslova odnosno da se transakcije sa povezanim stranama obavljaju po istim
uslovima kao i sa trećim licima, kao i metode utvrđivanja transfernih cena. Stoga se može očekivati da će
poreski organi inicirati detaljnu kontrolu transfernih cena da bi osigurali da oporeziva dobit i/ili carinska
vrednost uvezene robe ne sadrži materijalno značajne greške zbog efekata transfernih cena između
povezanih strana. Društvo ne može unapred da proceni ishod takve kontrole.
41
44. Polise osiguranja
Specifikacija osigurane imovine:
Osigurani objekti
Preduzeće je osiguralo sledeće objekte od požara, izliva vode: Farma Mićunovo, Farma RC, FSH Protein,
Klanica i transport, Upravna zgrada, Inkubatorska stanica RC,Poslovni objekat u Novom Sadu, Farma
Melenci, Inkubatorska stanica i kotlarnica Melenci, Farma Karađorđevo, Farma Jakšićevo, Farma Klek,
Fabrika Stočne hrane Itebej, Farma Inđija, Farma Moravica, Farma Obrež.
Osigurana oprema
Osigurana je pojedina oprema od požara i loma na klanici i preradi, FSH S.Itebej, kao i linije hranjenja i
pojenja na farmama i inkubatorskoj stanici
Radnici su osigurani od nesrećnog slučaja i bolesti
45.
Pitanja zaštite životne sredine
Perutnina Ptuj-Topiko je u saradnji sa ovlašćenom kućom, Dra group iz Subotica, napravilo plan upravljanja
otpadom.
Takodje je sklopljen Ugovor sa firmom Sekopak, na osnovu kojeg rešavamo problem ambalažnog otpada.
Regulisan je i industrijski otpad, tako da su pronadjeni Operateri za otpadni papir, plastiku i komunalni
otpad.
O svakom kretanju otpada, ispunjavamo propisanu dokumentaciju.
Za opasan otpad (ulja u transformatorima), date su analize za kategorizaciju.
Što se tiče otpadnih voda, u fazi je ugradnja mreža protoka, a kontrolu kvaliteta radimo 4 puta godišnje.
Aktivnosti 2013. Godine:
1. Urađena Studija o proceni uticaja za zatečeno stanje projekta postrojenja za klanje i preradu
pernate živine za zaštitu životne sredine.Za ovu studiju još nismo dobili saglasnost jer moramo dati
idejno rešenje za predtretman otpadnih voda (sakupili smo ponude ).
2. Urađena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za farme :
Za odgoj roditeljskog jata „Repro – centar“ (25. 07. 2013. dobili saglasnost)
Za eksploataciju roditeljskog jata „ Mićunovo „ (25.07. 2013. Dobili saglasnost)
Za tov brojlera „ Jakšićevo „ iz Srpske Crnje (postupak u toku)
Za tov brojlera „ Melenci „ iz Melenaca (postupak u toku)
3. Za svaku od navedenih farmi i za Mesnu industriju urađeni novi Planovi upravljanja otpadom
4. Za navedene farme i klanicu urađeni Zahtevi za Integrisanu dozvolu (predati za farme
Mićunovo,Repro-centar i Jakšićevo)
5. Obnovljeni ugovori sa Tehnopapirom Bg i Grmečom B.Topola odvoženje neopasnog ambalažnog
otpada iz Mesne industrije, sa farmi i inkubatorske stanice, distributivnih centara i njima
pripadajućih maloprodajnih objekata
6. Znatno smanjena količina otpadnih voda korišćenjem uređaja za pranje pod visokim pritiskom i
korišćenjem sredstava za dezinfekciju u koncentracijama za koje nema potrebe ispiranja vodom.
7. Sklopljen ugovor za opasan otpad (otpadna ulja ) sa Delta d.o.o. Kladovo
8. Sklopljen ugovor za uklanjanje infektivnog otpada – Veterinarski specijalistički institut - Subotica
9. Nabavka prese za neopasan otpad.
46.
Sudski sporovi
Društvo je tokom godine bilo uključeno u određeni broj sudskih sporova (kao tuženi i kao tužitelj) nastalih
tokom normalnog toka poslovanja. Rukovodstvo smatra da ne postoje sudski sporovi u toku niti neizvršeni
zahtevi koji bi mogli materijalno uticati na rezultat poslovanja ili finansijski položaj Društva, a koji nisu
ukalkulisani ili obelodanjeni kroz finansijske izveštaje.
42
IZVEŠTAJ O SUDSKIM SPOROVIMA
PO TUŽBAMA PERUTNINA PTUJ-TOPIKO a.d.
1. ''AGROSISTEM'' Novi Sad radi 168.780,58 din.. Presuda je postala pravosnažna i u toku je izvršenje po
podnetom predlogu za izvršenje.Račun dužnika blokiran je duže od 365 dana. Neizvesna naplata.
2. ''PROTEINTRADE'' DOO Bečej – radi 6.262.282,59. St 485/2010 . Parnični postupak je završen
donošenjem presude kojom je usvojen naš tužbeni zahtev i presuda je postala pravosnažna i izvršna. U
toku je stečajni postupak, potraživanje priznato u celosti, stečajni dužnik nema imovine.
3. 'NOVKOVIĆ'' DOO Srbac-trenutno potražuje 2.468.286,07 EUR-a-. Spor radi naknade štete P. 192/12 .
Po sprovedenim dokazima doneta je presuda kojom je usvojen naš tužbeni zahtev koja je po žalbi
tuženog ukinuta i predmet vraćen na suđenje prvostepenom sudu. Sud je spojio predmete po tužbama
parničnih stranaka i vodi se jedna parnica. Usledio je prekid parničnog postupka zbog podnete krivične
prijave od strane Novkovića i vođenja u trajanju od 1,5 godina. Završetkom krivičnog postupka
oslobađajućom odlukom za okrivljena lica iz firme koja su pripremala potrebnu dokumentaciju za
potrebe veštačenja parnični postupak je nastavljen i u toku je izvođenje dokaza veštačenjem i
saslušanjem predloženih svedoka sa naše strane. Tužbenim zahtevom tužilac predlaže da mu se isplati
naknada štete iznos od 343.714,98 eur na ime gubitka kala, stim da tužilac prigovara da je u pilećem
mesu bilo više apsorbovane vode od zakonom dozvoljene količine, zbog načina hlađenja pilećeg mesa
od strane tuženog koji po mišljenju tužioca nije bio u skladu sa zakonskim propisima. Zatim iznos od
72.662,92 eur na ime gubitka zbog hemijski neispravnosti isporučene robe , 1.518.465,00 EUR na ime
naknade štete zbog gubitka marže za period od oko 5 godina , 533.443,17 EUR na ime naknade štete
zbog gubitka tržišta i Brenda. Očekuje se pozitivno rešenje spora u našu korist, ostaje problem naplate
potraživanja iz razloga što firma tuženog ne posluje. Ročište zakazano za januar 2014 g. gde se izvodi
dokaz saslušanjem svedoka Žugić Danke, Brković Mila i Hrnjak Dragana .
4. ''DIS''DOO Despotovac-prijava potraživanja u stečaju radi 14.469.336,92 dinara- . Podneta je prijava
potraživanja protiv stečajnog dužnika a kako je stečajni upravnik osporio potraživanje u celosti podneta
je tužba za utvrđenje potraživanja i po sprovedenim dokazima doneta je presuda u našu korist. Stečaj je
u toku a očekivanje naplate iz stečajne mase je krajnje neizvesno jer nema imovine.
5. ''AGROFRUTA''-radi 775.611,07 din. Doneto je rešenje o izvršenju koje je postalo pravosnažno.Naplata
nije ostvarena,a nije uspela ni naplata menice zbog blokade računa.Na zahtev SUP-a Prokuplje podneta
je krivična prijava sa odštetnim zahtevom protiv odgovornog lica dužnika.
6. POZNIĆ DUŠAN Beograd radi duga od 1.952,229,82 din. Po tužbi je doneta presuda kojom je u celosti
usvojen tužbeni zahtev. Presuda je pravosnažna i do sada je naplaćeno 1,2 mil. Podnet je predlog za
izvršenje za preostali nenaplaćeni iznos od oko 1,3 miliona dinara sa kamatom od 2010 g. sa predlogom
da se izvršenje sprovede obustavom 2/3 zarade koju zaposleni prima u firmu Fish corp.2000 . Doneto
rešenje o izvršenju , u toku je rok za izvršnog dužnika da uloži prigovor .
7. ''KOSMOS'' DOO Vrbas radi 227.970,72 din. U sprovedenom parničnom postupku doneta je presuda
kojom je usvojen u celosti tužbeni zahtev. Zbog blokade računa izvršenje nije sprovedeno.
8. ''SRPSKO RUSKA TRGOVINSKA KUĆA''DOO Novi Sad, Iv 1026/10 . radi 1.520.136,81 din. Doneta je
presuda u našu korist i u toku je postupak po žalbi tuženog. Uložena žalba je formalnog karaktera kako
bi tuženi onemogućio prinudno izvršenje i blokadu računa, a ova ocena proizlazi iz činjenice da je tuženi
izvezao robu u Rusiju i naplatio u celosti svoje potraživanje za izvezenu robu. Poslovanje tuženog ne
garantuje da ćemo uspeti u naplati predmetnog potraživanja . Apelacioni sud potvrdio prvostepenu
presudu , čeka se da sud donese klauzulu pravnosnažnosti i izvršnosti kako bi se moglo pokrenuti
izvršenje blokadom računa dužnika koji za sada nije u blokadi . Proverena imovina dužnika , vozila
toyota avensis 2008 g. ( vrednost 7-8000 eur ) pežo boxter 2006 g. ( vrednost 4000 eur ) , toyota hiace
43
( vrednost 4000 eur ) , nepokretnost u Srpskoj Crnji sa pogonom za proizvodnju čiju vrednost ne mogu
da procenim , račun dužnika povremeno blokiran . U slučaju da naplata blokadom računa ne donese
rezultat planiram da angažujemo privatnog izvršitelja radi oduzimanja pokretne imovine . Poslat predlog
za izvršenje blokadom računa Srpsko ruske trgovinske kuće .
9. ''TEA'' STR Beograd. Izvršni postupak Iv.123718/11, vrednost spora 972.000,00 rsd Doneto je rešenje o
izvršenju. Postupak izvršenja protiv vlasnika radnje je u toku. Sudu je dostavljena nova adresa dužnika
kao i predlog da isti dostavi izjavu o imovini.
10. IRADIA DOO Sremska Kamenica, radi 1.745.593,57 dinara. Po okončanju parničnog postupka i na
osnovu izvedenog dokaza veštačenjem doneta je presuda u našu korist a po žalbi tuženog prvostepena
presuda je ukinuta zbog obračuna kamate komfornom metodom. U nastavku postupka otklonjena je ova
nepravilnost i na osnovu nalaza veštaka precizirali smo naš tužbeni zahtev koji je u celosti nesporan. U
decembru će biti održano ročište na kojem će biti zaključena rasprava i uslediće donošenje presude sa
usvajanjem tužbenog zahteva. Iradia doo nije u blokadi tako da postoji izvesnost naplate ali je
pretpostavka da će žalbom pokušati da maximalno odugovlače donošenje pravnosnažne presude .
Zaključena glavna rasprava 16.12.2013 g. , očekujem donošenje prvostepene presude nakon praznika .
11. PG DUŠAN TASEVSKI, P.14/12 radi 4.429.768,37 din. Po izvedenim pisanim dokazima doneta je presuda
u našu korist i u toku je postupak po žalbi.
12. PG ADAMOV DRAGICA-Deliblato, P.279/12 radi 289.944,00 dinara. Po tužbi je doneta presuda u našu
korist, tužena uložila žalbu koja je odbijena i postala pravosnažna i izvršna. Proverava se imovina tužene
kako bi se našao najbolji način za naplatu .Utvrđeno da tužena ima penziju, nakon preuzimanja klauzule
pravnosnažnosti od suda u Kovinu pokrenuće se postupak izvršenja. Podnet predlog za izvršenje , čeka
se da sud donese rešenje o izvršenju . Doneto rešenje o izvršenju .
13. JABUKA AD Beograd- St 3135/2011 , radi 6.030.897,63 din. Podneta je prijava potraživanja u stečajnom
postupku koju je stečajni upravnik priznao u celosti. Stečajni postupak je u toku. Stečajni upravnik po
podnetoj prijavi protraživanja nije priznao predlog za kompenzaciju međusobnih obaveza, pa je po
osnovu takve odluke podneo tužbu za naplatu svog potraživanja po osnovu zakupa poslovnog prostora
koji smo koristili u visini od 2,2 miliona dinara. U toku je parnični postupak, o ishodu parnice i obavezi
koja bi mogla nastati po okončanju spora nismo u mogućnosti dati pravu ocenu . Doneta prvostepena
presuda u parnici, sud je prihvatio naš predlog kompenzacije i obavezao Jabuku da nam plati 69.000,00
rsd a nas da njima platimo 62.000,00 rsd . Očekujem da će Jabuka podneti žalbu na takvu presudu .
14. FIDELINKA DOO Subotica, St 300/2012 , radi 3.720.380,45 din. Rešenje o izvršenju je postalo
pravosnažno a nije izvršeno zbog blokade računa dužnika. Izvršenje na pokretnim stvarima nije uspelo
jer dužnik nema pokretne imovine. U međuvremenu je pokrenut stečajni postupak i po podnetoj prijavi
stečajni upravnik je priznao potraživanje. Naplata u ovom trenutku nije izvesna.
15. SRBIJANKA DOO, radi 809.000,19 din. Podneta prijava potraživanja u stečaju. Stečajni postupak u toku,
potraživanje je priznato u celosti. Naplata neizvesna.
16. AM-PRODUKT VRŠAC, ST 144/2012 , , radi 1.762.587,63 din. Podneta je prijava potraživanja u stečaju,
Postupak stečaja u toku.
.
17. ''1. OKTOBAR'' Sombor , I.77/13 – radi duga od 7.074.070,38 dinara sa zakonskom zateznom
kamatom, spor po našoj tužbi je okončan pred Privrednim sudom u Somboru. Doneta je
presuda u
našu korist i usvojen je tužbeni zahtev u celosti, a po žalbi tuženog žalba je odbijena i presuda je
postala pravosnažna i u toku je izvršni postupak popisom, procenom i prodajom stvari na farmi u
Radojevu. Popisana je oprema na farmi vrednosti od oko 20 miliona dinara . Zbog dve neuspele javne
prodaje popisanih stvari izvršitelj treba da donese rešenje o preuzimanju popisanih stvari ali u vrednosti
30 % imovine , tako da bi za dug od 7 miliona preuzeli opremu sa farme koja po proceni izvršitelja vredi
oko 20 miliona . Još uvek nije sprovedeno preuzimanje popisanih pokretnih stvari, poslata je urgencija
sudu radi donošenje rešenja o dosudi imovine dužnika .
18. GOLD ELECTRONIC Beograd 7.342.792,57 din. Iv 1300/09 . Podneta je krivična prijava sa odštetnim
zahtevom i u toku je krivični postupak protiv vlasnika firme. Cenim da
nema izgleda da se naplati
potraživanje.
44
SPOROVI PO TUŽBAMA TREĆIH LICA
1. ZZ''BAČKA '' Bačka Topola - vraćanje zadružne imovine. U toku je postupak za vraćanje zadružne
imovine po zahtevu ZZ''Bačka '' koji je podnet 1992.godine. a vodi se pred organom opštinske uprave. U
novembru 1997.održana je rasprava, a sledeća je održana u oktobru 2004.godine. Ostajem bez
komentara po iznetim činjenicama Dali smo odgovor i osporili osnovanost zahteva jer nije predlagač
podneo odgovarajuće dokaze po odredbama Zakona o zadrugama i odredbama Zakona o načinu i
uslovima vraćanja imovine stečen radom i poslovanjem Zadruge i Zadrugara posle 1 . jula
1953.godine.Na poslednjem ročištu od 19.07.2005.g. predlagač je precizirao ponovljeno svoj zahtev za
vraćanje zadružne imovine koja obuhvata izgradjeno i neizgradjeno gradjevinsko zemljište na lokaciji u
Novosadskoj ulici , sadašnja lokacija Proteina i u ulici Maršala Tita, sadašnja Mesna industrija, nekretnine
upisane u listu nepokretnosti broj 760, k.o. Bačka Topola grad. Podneskom protivnika osporen je zahtev
predlagača i predloženo da se isti odbaci kao nepotpun jer nije priložio potrebne dokaze.Protivnik je
predložio da se izvedu dokazi saslušanjem svedoka te da se sprovede i geodetsko i finansijsko
veštačenje.Po nalazu geodetskog veštaka zahtev je neosnovan jer predmetna imovina nije imala nikad
karakter zadružne imovine.Od septembra 2006. nije održana ni jedna rasprava.
2. RADAKOVIĆ DRAGAN I RADAKOVIĆ SUZANA , podneli tuzbu radi sticanja bez osnova, vrednost spora
oko 40 miliona . Opštinski sud u Zrenjaninu je 2008 g. usvojio tuzbeni zahtev te obavezao Tehnoopremu
doo da isplati oko 40 miliona rsd . Okruzni sud potvrdio za 3 miliona dinara a za ostatak ukinuo i vratio
na ponovno sudjenje . Opštinski sud ponovo presudjuje u korist tužilaca ali ovaj put za iznos od 36,3
miliona dinara na koju presudu je izjavljena žalba . Parnični postupak je trenutno u prekidu jer je
Tehnooprema ugašena a Perutnina treba da se označi kao pravni sledbenik. Izjavljena je žalba na
resenje kojim se Perutnina poziva da pristupi parnici kao pravni sledbenik iz razloga kako bi žalbom
uspeli da priložimo nove dokaze koje ce na kraju Apelacioni sud pogledati kod odlucivanja u žalbi . Viši
sud je odbio takvu žalbu i predmet vratio prvostepenom sudu da isti prosledi Apelacionom sudu na
rešavanje . Predmet se trenutno nalazi u osnovnom sudu u Zrenjaninu, dobio je novi broj P.1909/2013 i
dodeljen je sudiji Živankić Zagorka koja treba da pošalje ceo predmet zajedno sa novim dokazima koja
smo uspeli da priložimo u predmet . Takođe, sa ovim predmetom je povezan i krivični predmet koji je u
fazi istrage protiv veštaka iz pomenute parnice koji je prekoračio svoja ovlašćenja i tako indirektno
doveo do toga da tužbeni zahtev bude usvojen na tako veliki iznos .
3. ''NOVKOVIĆ ''DOO Srbac – radi 356.884,80 Eur. U ovom izveštaju izneto je kratko obrazloženje o toku
parnice pa nije potrebno ponavljati. Vodi se jedinstven parnični postupak na osnovu rešenja suda o
spajanju predmeta po tužbama parničnih stranaka.
4. EGG-KER KFT'' Budimpešta, P.543/11 .radi 51.920 evra- tužba od 29.04.2008. U toku je parnični
postupak, doneta je presuda u korist tužioca koja je ukinuta po žalbi tuženog i u toku je parnicni
postupak, teče izvođenje dokaza. U vezi istaknutog prigovora zastare potraživanja sud je naložio da
tužilac obezbedi potrebne propise republike Mađarske i evropske unije koji regulišu ovo pravno pitanje i
sud je zastao do daljeg raspravljanje u ovom predmetu. Zadnje ročište održano početkom 2013 g.
Zastupa nas advokat Jovičić.
5. TUCOVIĆ MILORAD radni spor, P. 584/13 . tužba od 02.10.2009.
Spor je pokrenut po tužbi tužioca zbog otkaza ugovora o radu i u sporu se traži poništenje rešenja i
vraćanje na posao. Otkaz je usledio iz razloga što tužilac dana 26.06.2009. godine se nije javio na
lekarsku komisiju radi regulisanja bolovanja preko 30 dana pa mu je po izdatoj doznaci od strane
izabranog lekara za period od 01. 06. do 30. 06. 2009. godine Služba obračuna zavoda za zdravstveno
osiguranje Bačka Topola obračunala naknadu samo za period do 26.06.2009. godine. Po osnovu toga
dani do kraja meseca se smatraju neopravdanim izostankom. Tužilac ni za celi jul 2009. godine nije imao
izdate doznake za pravdanje nedolaska na posao.
U toku dosadašnjeg toka postupka nakon izvedenih dokaza prvostepeni sud je doneo presudu kojom je
usvojio tužbeni zahtev a po žalbi tuženog presuda je ukinuta upravo iz razloga što sud nije utvrdio
pravilno i potpuno činjenično stanje o postojanju opravdanosti za izostanak sa posla u navedenom
periodu. Sledi izvođenje dokaza na ove okolnosti. Može se istaći da je prisutan pritisak na svedoke i
službu kako bi se opravdalo ponašanje tužioca u vezi nedolaska na komisiju i tako dokazalo postojanje
izvinjavajućeg razloga za celi period odsutnosti sa rada. U samom zdravstvenom kartonu tužioca nema
45
uopšte evidentiranog otvorenog bolovanja ni do 30 ni preko 30 dana. U ovom trenutku je teško dati
ocenu o konačnom ishodu parnice, usvajanjem tužbe to bi proizvelo firmi obaveze cca 2 miliona dinara.
6. ''IRADIA'' DOO Sremska Kamenica, P. 795/2010 . vrednost spora 7.058.965,63 din. Doneta je
prvostepena presuda u korist tužioca i u toku je postupak po žalbi.Očekujemo ukidanje prvostepene
presude i u ponovljenom postupku bi dokazali da predmetni dug ne postoji jer su ugovor ispunili
zajednički Topiko i Tehnooprema, u protivnom imali bi isplatu glavnice sa kamatom i troškovima
postupka cca 10 miliona. Doneta pravnosnažna presuda u korist Iradie , obavezni smo da isplatimo oko
7 miliona dinara sa zzk od 2010 g. do isplate kao i troškove postupka od oko 300 000 rsd . Poslat
predlog za vansudsko poravnanje advokatu Iradie uz kompenzaciju naseg potrazivanja prema Iradiji za
oko 2,8 miliona dinara .
7. HINIĆ LJILJANA, P.234/11 . radni spor u predmetu otkaza ugovora o radu i naknade nematerijalne štete
zbog povrede na radu. U toku postupka su izvedeni predloženi dokazi i u završnoj fazi postupka
sprovedeno je medicinsko veštačenje čiji nalaz nismo dobili i kad ga dobijemo moći ćemo da se
izjasnimo. U suštini ovo veštačenje nije ni trebalo sprovoditi jer bolest tužilje nije u uzročnoj vezi sa
povredom na radu. Po izjašnjenju verujemo da će biti zaključena rasprava i očekujemo da će tužbeni
zahtev po osnovu otkaza zbog tehnološkog viška biti odbijen a da će drugi deo zahteva o naknadi štete
biti usvojen i da ćemo imati troškove cca 250.000 dinara. Zaključeno ročište, sud je odbio zahtev
punomoćnika tužioca za novo veštačenje na ime profesionalne bolesti tužiteljice . Očekuje se donošenje
presude početkom 2014 g. Doneta prvostepena presuda dana 14.01.2014 da se tužiteljici isplati naknada
štete na ime povrede na radu kao i da se vrati na rad . Predata žalba na presudu .
8.
ĐOKIĆ SLAVKO, P1 582/11 . Vrednost spora 650.000,00 rsd . Radni spor je pokrenut tužbom zbog
otkaza ugovora o radu po osnovu odbijanja prihvatanja aneksa ugovora o radu kojim je ponuđena
korekcija zarade tužioca. Izvedeni su predloženi dokazi i kako je na poslednjem ročištu tužilac precizirao
tužbeni zahtev da mu se isplati naknada štete u iznosu od 6.000 evra stim da odustaje od zahteva za
vraćanje na posao, imamo rok da se izjasnimo po tužbi i preciziranom tužbenom zahtevu. Zakazano
ročište za februar 2014 .
9. HIDEGFELDI ROBERT, P.223/11 radni spor. U jednom predmetu radi se o tužbi za poništaj rešenja o
otkazu ugovora o radu zbog proglašenja tužioca tehnološkim viškom a drugi spor ima za predmet zahtev
za isplatu otpremnine u većem iznosu od obračunatog i ispalćenog iznosa. Zaista je ovo nesvakidašnji
tužbeni zahtev jer protivreče u pogledu pravnog osnova jedan drugom, ne mogu istovremeno biti
ostvarena oba, ali tužilac je istrajan. Imajući ovakvu pravnu situaciju zaista nije moguće predvideti ni
kakvo će rešenje suda biti. Zaključeno ročište povodom tužbe za poništaj rešenja o otkazu ugovora o
radu, čeka se presuda . Što se tiče tužbe za isplatu otpremnine , ročište odloženo za januar 2014 g.
Doneta prvostepena presuda da se tužilac vrati na rad prema njegovoj preostaloj radnoj sposobnosti . U
toku je pisanje žalbe na prvostepenu presudu . Zakljuceno rociste radi isplate otpremnine u većem
iznosu , veštak ostao kod svog nalaza u kome je utvrdio da smo isplatili otpremninu u celosti .
10. TEHNOOPREMA-INŽENJERING DOO u stečaju, radi 579.863.721,70 dinara. P.190/12 . U toku je parnični
postupak po tužbi stečajnog dužnika i do sada je sproveden dokaz veštačenjem a kako nisu bili
zadovoljni nalazom i mišljenjem veštaka tužilac je predložio kontrolno veštačenje. Imenovan je novi
veštak i čekamo da se uradi novi nalaz . Cenimo da tužba nema osnova kao i da je morao biti mnogo
ranije zaključen stečajni postupak. Dostavljena dokumentacija veštaku koji neće uspeti da uradi nalaz i
mišljenje do januara 2014 . Ročište zakazano za januar 2014 odloženo do marta 2014 g. , nalaz veštaka
za sada nije urađen .
11. VUJOVIĆ JELENA, P.976/13 .radni spor. Vrednost spora oko 660 000 rsd Dostavljen je na tužbu odgovor
i održano je pripremno ročište na kojem je rešeno da se sasluša tužilac i izvedu priloženi pismeni dokazi.
Tužba je podneta zbog povrede noge nastale prilikom dolaska na posao kojom prilikom se tužilja
pokliznula na ledu i snegu na autobuskoj stanici u Feketiću. Sa aspekta zdravstvenog osiguranja radi se
o povredi na radu radi ostvarenja punog iznosa naknade u periodu bolovanja, a kad se govori o naknadi
neimovinske štete zbog povrede na radu ne postoji pravni osnov za ovu naknadu jer ne postoji krivica
poslodavca niti postoji uzročno posledična veza. Stoga bi tužba morala biti odbijena kao neosnovana.
Advokat tužiteljice proširio tužbu na opštinu Mali Iđoš i Mesnu zajednicu , smatram da je navedeno
uradio kako bi izbegao da sud odbije tužbeni zahtev prema nama a da proširenjem tužbe izbegne
plaćanje takse koja bi usledila ukoliko bi podneo novu tužbu .
46
12. ŠAVIJA JELENA, radni spor P1.3495/13. Podnela je tužbu za poništaj rešenja o otkazu ugovora o radu
zbog tehnoloških promena. Dostavljen je sudu odgovor na tužbu, još nije zakazano pripremno ročište.
13. KOVAČ VERICA . radni spor P1.610/13. Podneta je tužba radi naknade štete u iznosu od oko 500.000,00
rsd i radi vraćanja na posao . Poslat je odgovor na tužbu u kome je osporen zahtev za vracanje na posao
, iz razloga što je u pitanju Ugovor o radu na određeno vreme koji je istekao , a što se tiče naknade
štete , postoji mogucnost da sud presudi da postoji podeljena odgovornost gde je tužiteljica u vecoj meri
odgovorna za nastalu štetu . Pripremno ročište još nije zakazano . Zastupa nas advokat Ljiljana Petrić .
14. VLAJIĆ MARKO , P1.276/13 radni spor, vrednost spora 140 000 rsd , isplacen trazeni iznos po presudi ,
uložena žalba na troskove postupka od 140 000 rsd koji su po našoj oceni previsoko odmereni .
Navedeni predmet je već jednom bio ukinut od strane višeg suda a troškovi su bili duplo manji s toga
smatramo da su previsoko odmereni .
15. CURNOVIĆ DEJAN . P1.602/13 naknada štete , doneta prvostepena presuda u korist tužioca na oko
350.000,00 rsd, uložena žalba, ukinuta prvostepena presuda i vraćena na ponovni postupak. Prema
stavu drugostepenog suda , postoji podeljena odgovornost a ne isključiva naša krivica kako je presudio
prvostepeni sud . Nakon ukidanja presude još uvek nije održana ni jedna rasprava . Zavisno u kom
procentu sud utvrdi podeljenu odgovornost bi se odredila i naknada štete . Održano pripremno ročište,
ponovo će biti saslušan tužilac .
16. MENĐAN ROŽA , radni spor , P1.440/12 tužba za vraćanje zaposlenog na rad . Saslušana je tužiteljica,
tvdi da je dobila otkaz kao tehnološki višak iz zdravstvenih razloga , traženo je saslušanje direktorice
Mesne industrije na okolnosti provere navoda tužiteljice sa ročišta, ceka se odluka suda o saslušanju
predlozenog svedoka . Urađeno veštačenje na koje treba da se izjasnimo . Ročište zakazano za januar
2014 g. Zakazano ročište za mart 2014 g. potrebno je da se sasluša Hermina radi provere navoda
tužiteljice sa ročišta .
17. RADOIČIĆ MILADIN ,P1.103/13 naknada štete , vrednost spora 1,4 miliona rsd . Zaposleni je
pravnosnažnom odlukom suda vraćen na rad, ali je i na takvu odluku u oktobru 2012 g. izjavljena
revizija o kojoj još uvek nije odlučeno . Uradjeno je veštačenje utvrdjeno potrazivanje od 1,4 miliona
dinara, u slucaju da se revizija reši pozitivno u toku trajanja postupka ne bi postojao osnov za isplatu
naknade štete . Sporno je da li tužiocu pripada pravo na isplatu naknade štete za regres i topli obrok,
sud je prilikom vraćanja sudija koji su ostali bez posla bio na stanovištu da im ne pripada regres i topli
obrok , ali za njih važi Zakon o radu u državnim organima pa ne možemo da se izjasnimo kako bi u
ovom slučaju presudio .
18. TERRA PRETA , P.3/2012 , Vrednost spora 120 miliona dinara . Podneli su tužbu kao nesaglasni akcionari
protiv odluke skupštine akcionara Perutnina Ptuj-Topiko o smanjenju kapitala zbog pokrića gubitaka .
Sud je odbacio tužbu i tužbeni zahtev, jer tuženi nisu uspeli da dokažu da su u zakonskom roku bili
nesaglasni sa odlukama skupštine akcionara . Uložena žalba od strane Terra Prete i čeka se na odluku
Privrednog Apelacionog suda u BG.
47
PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO
ČLAN ASOCIJACIJE AGN INTERNATIONAL LTD
“Perutnina Ptuj - Topiko” AD za proizvodnju i
promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka
Topola, Petefi brigade 2
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
ZA 2013. GODINU
Beograd, 7. Mart 2014. godine
PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 96
AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U BEOGRADU BD.15686/2005; MATIČNI BROJ 17200569; PIB 100290705;
RAČUNI: 275-220009202-12 KOD SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD ; 205-143148-63 KOD KOMERCIJALNE BANKE AD, BEOGRAD
TELEFONI: IZVRŠNI DIREKTOR: 30-20-562; OVLAŠĆENI REVIZORI: 30-20-620; 30-20-732; 30-20-604; 30-20-608
REGISTROVAN KOD
TELEFAKS:
30-20-686; E-MAIL: [email protected] , [email protected] ; WEB: WWW.PSR.RS
PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO
ČLAN ASOCIJACIJE AGN INTERNATIONAL LTD
Perutnina Ptuj - Topiko AD za proizvodnju i promet živine i
živinarskih proizvoda, Bačka Topola, Petefi brigade 2
IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU
S A D R Ž A J
Strana
Mišljenje nezavisnog revizora
Finansijski izveštaji:
1–2
Bilans stanja
3
Bilans uspeha
4
Izveštaj o promenama na kapitalu
6
Izveštaj o novčanim tokovima
Statistički aneks
Napomene uz finansijske izveštaje
Izjava rukovodstva o sredstvima
5
7–8
9 – 59
1–2
PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO
ČLAN ASOCIJACIJE AGN INTERNATIONAL LTD
Broj 15 – 5 - 2014
SKUPŠTINI DRUŠTVA “PERUTNINA PTUJ – TOPIKO” AD
ZA PROIZVODNJU ŽIVINE I ŽIVINARSKIH PROIZVODA, BAČKA TOPOLA
Uvod
1.
Izvršili smo reviziju priloženih finansijskih izveštaja Društva “Perutnina Ptuj–Topiko” AD za proizvodnju
živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola, Petefi brigade 2 (u daljem tekstu: Društvo “Perutnina Ptuj –
Topiko” a.d.) koje sačinjavaju bilans stanja sa stanjem na dan 31. decembra 2013. godine, bilans uspeha,
izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, i
pregleda značajnijih računovodstvenih politika i drugih objašnjavajućih napomena.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izveštaje
2.
Rukovodstvo Društva je odgovorno za pripremu i poštenu prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u
skladu sa računovodstvenim propisima Republike Srbije, i za uspostavljanje i primenu internih kontrola koje
obezbedjuju izradu finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze bilo da su
nastali usled kriminalnih radnji ili grešaka.
Odgovornost revizora
3.
Naša odgovornost je da, na osnovu izvršenih ispitivanja, izrazimo mišljenje o ovim finansijskim
izveštajima. Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i Međunarodnim standardima
revizije (MSR - ISA). Ova regulativa nalaže da se pridržavamo etičkih zahteva i da planiramo i izvršimo
reviziju na način koji omogućava da se u razumnoj meri uverimo da finansijski izveštaji ne sadrže materijalno
značajne pogrešne iskaze.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom
prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izveštajima,
nastalih usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su
relevantne za pripremu i poštenu prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju osmišljavanja revizijskih
postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efektivnosti internih
kontrola Društva. Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i značajnih procena
izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju razumnu osnovu za naše
revizijsko mišljenje.
Pozitivno mišljenje
4.
Po našem mišljenju, finansijski izveštaji istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju
finansijski položaj Društva „Perutnina Ptuj – Topiko“ a.d. za proizvodnju živine i živinarskih proizvoda, Petefi
brigade 2 iz Bačke Topole na dan 31. decembra 2013. godine, rezultate poslovanja, izveštaja o promenama
na kapitalu i izveštaja o tokovima gotovine za 2013. godinu, u skladu sa računovodstvenim propisima
Republike Srbije.
Ostala pitanja
5.
Reviziju finansijskih izveštaja Društva „Perutnina Ptuj – Topiko“ a.d. za 2012. godinu izvršilo je
društvo Privredni savetnik-Revizija d.o.o. iz Beograda i u svom izveštaju od 15. marta 2013. godine dalo je
pozitivno mišljenje na istinitost i objektivnost finansijskih izveštaja za 2012. godinu.
PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 96
AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U BEOGRADU BD.15686/2005; MATIČNI BROJ 17200569; PIB 100290705;
RAČUNI: 275-220009202-12 KOD SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD ; 205-143148-63 KOD KOMERCIJALNE BANKE AD, BEOGRAD
TELEFONI: IZVRŠNI DIREKTOR: 30-20-562; OVLAŠĆENI REVIZORI: 30-20-620; 30-20-732; 30-20-604; 30-20-608
REGISTROVAN KOD
TELEFAKS:
30-20-686; E-MAIL: [email protected] , [email protected] ; WEB: WWW.PSR.RS
PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO
ČLAN ASOCIJACIJE AGN INTERNATIONAL LTD
Skretanje pažnje bez uticaja na mišljenje nezavisnog revizora
6.
Ne izražavajući rezervu na dato mišljenje, skrećemo pažnju na tačku 16 napomena, da je Skupština
akcionara društva „TOPIKO“ a.d. na sednici održanoj 10.05.2010. godine, donela odluku o smanjenju
osnovnog kapitala radi pokrića gubitka u pojednostavljenom postupku u ukupnom iznosu od 647.472 hiljada
dinara, odnosno u iznosu od 6.478.334,91 EUR-a.
U Članu 5. Odluke se navodi: „Osnovni kapital se smanjuje srazmernim smanjenjem broja akcija po osnovu
povlačenja i poništenja akcija u posedu svih akcionara za 5 (pet) puta.
Srazmera povlačenja i poništavanja postojećih akcija iznosi 5:1“.
Agencija za privredne registre svojim rešenjem BD 46755/2010 od 17.05.2010. godine registrovala je
smanjenjenje osnovnog-akcijskog kapitala
Usaglašavanje broja i vrednosti akcijskog kapitala kod Centralnog registra hartija od vrednosti izvršeno je u
toku 2013. godine.
7.
Ne izražavajući rezervu u odnosu na prethodno dato mišljenje, skrećemo pažnju da je Društvo u
skladu sa srpskim računovodstvenim propisima, efekte obračunatih ugovorenih valutnih klauzula i
obračunatih kursnih razlika po dugoročnim potraživanjima i obavezama u stranoj valuti u 2008, 2009, 2010 i
2012. godini iskazalo u okviru aktivnih vremenskih razgraničenja, a ne u okviru prihoda i rashoda za te
godine, veza tačka 13 napomena.
U 2013. godini, deo ovih efekata u iznosu RSD 47.076 hiljada, koji se odnose na razgraničene efekte valutne
klauzule po dugoročnim obavezama iz 2008, 2009. i 2010. godine, nadoknađen je na teret finansijskih
rashoda – negativne kursne razlike za 2013. godinu.
8.
Globalna ekonomska kriza koja je započela 2007. godine još uvek traje. Njene posledice se ne mogu
sa sigurnošću još uvek predvideti niti se mogu u potpunosti preduzeti mere zaštite.
Rukovodstvo smatra da preduzima sve neophodne mere kako bi podržalo opstanak i razvoj poslovanja
Društva u tekućim okolnostima, i da će oporavaka privrede koji je u nekom razvijenim zemljama počeo krajem
2009. godine biti spor i neizvestan.
9.
Ne izražavajući rezervu u odnosu na dato mišljenje, skrećemo pažnju na Napomenu 47 uz
finansijske izveštaje. Sa stanjem na dan 31.12.2013. godine, obrtna imovina je manja od kratkoročnih
obaveza za RSD 322.150 hiljadu (RSD 1.550.082 –1.227.932 hiljada). Privredno društvo „Perutnina PtujTopiko“ a.d. na dan 31.12.2013. godine nema minimalni osnovni kapital, propisan članom 293 Zakona o
privrednim društvima (“Sl. glasnik RS“, broj 36/11 i 99/11), u iznosu od RSD 3.000 hiljada.
Prema objašnjenju dobijenom od odgovornih radnika Društva, nakon što se reši pitanje upisa akcija, matično
Društvo će izvršiti dokapitalizaciju najmanje u iznosu pokrića gubitka iznad visine kapitala uvećanom za
minimalni kapital akcionarskog društva prema pozitivnim propisima. Okvirno je dogovorena dokapitalizacvija
u iznosu od oko 5.800.000,00 EUR.
Bačka Topola, 7 Mart 2014. godine
PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 96
AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U BEOGRADU BD.15686/2005; MATIČNI BROJ 17200569; PIB 100290705;
RAČUNI: 275-220009202-12 KOD SOCIETE GENERALE BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD ; 205-143148-63 KOD KOMERCIJALNE BANKE AD, BEOGRAD
TELEFONI: IZVRŠNI DIREKTOR: 30-20-562; OVLAŠĆENI REVIZORI: 30-20-620; 30-20-732; 30-20-604; 30-20-608
REGISTROVAN KOD
TELEFAKS:
30-20-686; E-MAIL: [email protected] , [email protected] ; WEB: WWW.PSR.RS
2
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Finansijski izveštaji za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
BILANS STANJA
AKTIVA:
S TA L NA IM OVI N A
Goodwill
Nematerijalna ulaganja
NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
Nekretnine, postrojenja i oprema
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Učešća u kapitalu
Ostali dugoročni finansijski plasmani
OBRTNA IMOVINA
ZALIHE
KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA
Potraživanja
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
Kratkoročni finansijski plasmanai
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja
POSLOVNA IMOVINA
Gubitak iznad visine kapitala
UKUPNA AKTIVA
VANBILANSNA AKTIVA
PASIVA:
KAPITAL
OSNOVNI KAPITAL
REZERVE
REVALORIZACIONE REZERVE
NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV
NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV
NERASPOREĐENI DOBITAK
(GUBITAK)
DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE
Dugoročna rezervisanja
DUGOROČNE OBAVEZE
Dugoročni krediti
Ostale dugoročne obaveze
KRATKOROČNE OBAVEZE
Kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze iz poslovanja
Ostale kratkoročne obaveze
Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i PVR
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE
UKUPNA PASIVA
VANBILANSNA PASIVA
Napomene
7.1.
7.2.
2 01 3
1.679.394
99.507
2 01 2
1.839.483
199.014
1.563.766
1.623.836
14.903
14.806
1.218
3.1; 7.2
1.563.766
3.4; 8.1.
12.628
3.4; 8.2.
2.275
1.827
1.623.836
12.482
2.324
1.227.932
1.689.130
3.7; 10
10
632.166
752.666
1.745
3.8; 12
28.966
3.6; 9
3.4; 11
3.10; 13
20
3.9;14
3.10; 15
16
17
18
19
20
20
374.094
853.838
34.560
158.146
2.907.326
247.307
3.154.633
16.184
9.201
220.748
3.528.613
52.099
3.580.712
34.315
-
1.322.952
3.850
6.769
6.886
323.975
895
382.268
325.124
1.159
382.268
(2.038.919)
(2.039.921)
1.550.082
1.966.757
3.12; 22
23
3.12; 24
3.13; 25
26
27
3.14; 28
216.322
1.181.978
145.023
6.759
65.782
3.9; 14
46.685
1.322.952
3.850
3.088.851
13.424
1.525.345
862.374
662.971
3.11; 21
658.085
1.031.045
3.154.633
16.184
_____________________________________________________________________
Napomene na stranama od 9 do 59 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje nezavisnog revizora - strana 1 i 2.
3.511.300
13.830
1.530.713
833.594
697.119
365.506
1.472.105
116.639
12.507
69.412
3.580.712
34.315
3
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Finansijski izveštaji za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
BILANS USPEHA
PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA
POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od prodaje
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
Povećanje /(smanjenje) vrednosti zaliha učinaka
Ostali poslovni prihodi
POSLOVNI RASHODI
Nabavna vrednost prodate robe
Troškovi materijala
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
Troškovi amortizacije i rezervisanja
Ostali poslovni rashodi
POSLOVNI DOBITAK /(GUBITAK)
Napomene
3.16; 30
31
33
33
34
35
37
3.2; 36
38
2 01 3
2 01 2
4.848.548
5.074.324
28.660
(278.545)
24.109
5.009.583
4.800.025
26.294
180.598
842
85.998
251.813
4.762.550
154.803
3.100.650
660.297
125.370
721.430
FINANSIJSKI PRIHODI
39
115.437
OSTALI PRIHODI
41
52.028
FINANSIJSKI RASHODI
OSTALI RASHODI
DOBITAK /(GUBITAK) IZ REDOVNOG
POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
40
42
DOBITAK /(GUBITAK) PRE OPOREZIVANJA
POREZ NA DOBITAK
Poreski rashod perioda
Odloženi poreski rashodi perioda
Odloženi poreski prihodi perioda
ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCU
NETO DOBITAK /(GUBITAK)
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM
ULAGAČIMA
NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA
MATIČNOG PRAVNOG LICA
ZARADA PO AKCIJI
296.759
454.577
16.095
209.072
(197.835)
(250.164)
29
28
145.577
154.539
(197.835)
28
4.757.700
328.298
3.113.403
641.838
127.533
546.698
3.630
(194.205)
(250.164)
21.930
(272.094)
Osnovna zarada po akciji
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji
_____________________________________________________________________
Napomene na stranama od 9 do 59 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje nezavisnog revizora - strana 1 i 2.
4
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Finansijski izveštaji za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
IZVEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Prodaja i primljeni avansi
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Isplate dobavljačima i dati avansi
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi
Plaćene kamate
Porez na dobit
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda
Neto priliv/(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Prodaja akcija i udela (neto prilivi)
Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
Primljene kamate
Primljene dividende
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Kupovina akcija i udela (neto odlivi)
Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti investiranja
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Uvećanje osnovnog kapitala
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)
Ostale dugoročne i kratkoročne obaveze
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Otkup sopstvenih akcija i udela
Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odliv)
Finansijski lizing
Isplaćene dividende
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja
SVEGA PRILIV GOTOVINE
SVEGA ODLIV GOTOVINE
UKUPAN NETO PRILIV/ (ODLIV) GOTOVINE
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA
2 01 3
2 01 2
5.732.501
5.726.396
23
6.082
5.546.909
4.768.687
651.406
101.503
5.317.483
5.312.358
25.313
185.592
53.763
200.968
5.125
5.116.515
4.240.979
660.712
161.061
23.584
23.584
23.089
23.089
495
163.835
188.102
123.843
39.992
151.887
36.215
(163.835)
(188.102)
5.732.501
5.341.067
(5.710.744)
(5.327.706)
9.201
2.239
21.757
1.469
3.461
28.966
_____________________________________________________________________
Napomene na stranama od 9 do 59 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje nezavisnog revizora - strana 1 i 2.
13.361
1.437
7.836
9.201
5
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Finansijski izveštaji za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
Osnovni
kapital
Stanje na dan 1. januara 2012
Ukidanje revalorizacionih rezervi za prodata i rashodovana osnovna
sredstva, smanjenjem gubitaka od rashoda i prodaje
Nerealozovani dobici po HOV Novosadski sajam, Soja
Protein,
Rezerve
1.322.952
Revalorizacione
rezerve
3.850
326.791
(1.667)
Nerealizovani
gubici po
osnovu HOV
7.649
-
-
-
Stanje na dan 31. decembra 2012
1.322.952
3.850
325.124
6.886
Stanje na dan 1. januara 2013
1.322.952
3.850
325.124
6.886
Neto (gubitak) za 2012. godinu
Ukidanje revalorizacionih rezervi za prodata i rashodovana osnovna
sredstva, smanjenjem gubitaka od rashoda i prodaje
-
-
-
(1.149)
Nerealozovani dobici po HOV Novosadski sajam, Soja
Protein,
-
Gubitak
382.268 (1.819.926)
1.322.952
3.850
323.975
6.769
Ukupno
Gubitak iznad
visine kapitala
233.584
-
(1.667)
(1.159)
-
-
(763)
(1.159)
-
(1.159)
(219.995)
382.268 (2.039.921)
(219.995)
(52.099)
(1.159)
382.268 (2.039.921)
-
(52.099)
-
(52.099)
(1.149)
(117)
264
Korekcija gubitka ranijih godina po osnovu ukidanja revalor.
rezervi i usklađivanja berzanske vrednosti HOV
Stanje na dan 31. decembra 2013
Dobit
(117)
Nerealizovani gubici po HOV Novosadski sajam, Univerzal
banka a.d.
Neto (gubitak) za 2013. godinu
-
(763)
-
Nerealizovani gubici po HOV Novosadski sajam, Univerzal
banka a.d.
-
Nerealizovani
dobici po
osnovu HOV
(895)
_____________________________________________________________________
Napomene na stranama od 9 do 59 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje nezavisnog revizora - strana 1 i 2.
264
1.002
1.002
382.268 (2.038.919)
-
(1.002)
(194.205)
(247.307)
6
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Finansijski izveštaji za 2012. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
STATISTIČKI ANEKS
I OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU
Broj meseci poslovanja (od 1 do 12)
Oznaka za veličinu (od 1 do 3)
Oznaka za vlasništvo (od 1 do 5)
Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica koja imaju učešće u kapitalu
Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca
II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I
NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREME I BIOLOŠKIH
SREDSTAVA
1. Nematerijalna ulaganja
Stanje na početku godine
Povećanja (nabavke) u toku godine
Smanjenje u toku godine
Stanje na kraju godine:
2. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva
Stanje na početku godine
Povećanja (nabavke) u toku godine
Smanjenje u toku godine
Stanje na kraju godine:
III STRUKTURA ZALIHA
Zalihe materijala
Nedovršena proizvodnja
Gotovi proizvodi
Roba
Dati avansi
IV STRUKTURA KAPITALA
Akcijski kapital
u tome: strani kapital
2 01 3
12
4
4
1
708
BRUTO
200.841
100.116
100.725
2.371.410
88.986
149.056
2.311.340
Ko ntr ol ni z bir :
Ko ntr ol ni z bir :
V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA
Obične akcije
Broj običnih akcija
Nominalna vrednost običnih akcija – ukupno
S v e g a - nominalna vrednost akcija :
VI POTRAŽIVANJA I OBAVEZE
Potraživanja po osnovu prodaje
Obaveze iz poslovanja
PDV – prethodni porez (godišnji iznos po poreskim prijavama)
Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja)
Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potražni promet bez početnog stanja)
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
(potražni promet bez početnog stanja)
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog
(potražni promet bez početnog stanja)
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima (potražni promet
bez početnog stanja)
Obaveze za PDV (godišnji iznos po poreskim prijavama)
Ko ntr ol ni z bir :
ISPRAVKA
XXXXX
XXXXX
2 01 2
12
4
4
1
709
NETO
200.841
100.116
100.725
747.574
XXXXX
XXXXX
747.574
1.623.836
88.986
149.056
1.563.766
2 01 3
149.893
114.739
79.294
18.493
11.675
374.094
2 01 2
160.227
211.716
260.861
21.343
3.938
658.085
2 01 3
1.322.952
1.291.932
1.322.952
2 01 3
110.246
1.322.952
1.322.952
2 01 2
1.322.952
1.291.932
1.322.952
2 01 2
110.246
1.322.952
1.322.952
2 01 3
629.230
1.181.978
562.187
4.637.465
371.217
2 01 2
748.414
1.472.027
526.159
4.661.805
364.828
97.661
89.358
46.018
19.533
572.638
8.117.927
_____________________________________________________________________
Napomene na stranama od 10 do 60 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje nezavisnog revizora - strana 1 i 2.
53.177
17.023
549.543
8.482.334
7
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Finansijski izveštaji za 2012. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
VII DRUGI TROŠKOVI I RASHODI
Troškovi goriva i energije
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca
Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora (bruto)
Ostali lični rashodi i naknade
Troškovi proizvodnih usluga
Troškovi zakupnina
Troškovi amortizacije
Troškovi premija osiguranja
Troškovi platnog prometa
Troškovi članarina
Troškovi poreza
Rashodi kamata
Rashodi kamata i deo finansijksih rashoda
Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo
Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske
namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene
Ko ntr ol ni z bir :
2 01 3
217.871
514.896
91.227
21.631
2.287
30.256
594.880
68.836
123.426
6.517
17.995
280
16.026
89.314
125.768
85.334
2 01 2
201.632
507.363
89.642
18.846
2.943
23.044
428.837
55.642
122.158
2.853
25.515
3.466
13.578
107.189
133.960
103.960
460
2.007.004
150
1.840.790
2 01 3
184.979
21.509
4.544
2
2 01 2
394.035
417
4.708
4
211.034
399.164
Obračunate carine i druge uvozne dažbine (ukupan god.iznos prema obračunu)
2 01 3
10.318
10.318
2 01 2
21.575
21.575
X RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE
KLAUZULE I KURSNIH RAZLIKA
2 01 3
2 01 2
186.448
169.628
114.471
95.651
186.448
VIII DRUGI PRIHODI
Prihodi od prodaje robe
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina
Prihodi od kamata
Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i dfo
Prihodi po osnovu dividendi i učešća u dobiti
Ko ntr ol ni z bir :
IX OSTALI PODACI
Ko ntr ol ni z bir :
Početno stanje razgraničenog neto efekta kursnih razlika
Razgraničeni neto efekat kursnih razlika
Srazmeran deo ukinutog razgraničenja neto efekat kursnih razlika
Preo sta li iz n os raz gra n iče n og n eto e fe kata k u rs ni h razl i ka
47.076
139.372
_____________________________________________________________________
Napomene na stranama od 10 do 60 čine sastavni deo ovih finansijskih izveštaja.
Mišljenje nezavisnog revizora - strana 1 i 2.
8
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
1.
OPŠTI PODACI I DELATNOST
“Topiko” akcionarsko društvo za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda iz Bačke Topole,
osnovano je 15.06.2001. godine.
Društvo je registrovano kod Agencije za privredne registre pod brojem BD 44567/2005 i usagalašeno sa
Zakonom o privrednim društvima.
Pretežna delatnost društva je pod šifrom: 0147 Uzgoj živine.
Sedište Društva je u Bačkoj Topoli, ulica Petefi brigade 2.
Agencija za privredne registre rešenjem BD 85552/2010 od 03.08.2010. godine registrovala je promenu
naziva tako da se briše TOPIKO AD za proizvodbnju i promet živine i živinarskih proizvoda, a upisuje se
Perutnina Ptuj – Topiko AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola, Petefi
brigade 2, skraćeni naziv je Perutnina Ptuj - Topiko AD Bačka Topola.
Agencija za privredne registre svojim rešenjem BD 46755/2010 od 17.05.2010. godine registrovala je
smanjenjenje osnovnog-akcijskog kapitala, i to:
Briše se, i to:
1. upisani i uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala u iznosu od 5.352.465,01 EUR na dan 15.06.2010, i
2. upisani i uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala u iznosu od 3.125.300,03 EUR, na dan 21.07.2009.
godine i
3. upisani i uneti nenovčani deo osnovnog kapitala u iznosu od 2.138.132,56 EUR, na dan 21.07.2009.
godine.
Upisuje se, i to:
1. upisani i uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala u iznosu od 3.593.055,37 EUR na dan 10.05.2010,
i
2. upisani i uneti nenovčani deo osnovnog kapitala u iznosu od 544.507,32 EUR-a na dan 10.05.2010.
Agencija za privredne register svojim rešenjem BD 68823/2011 od 31.05.2011. godine registrovala je
promenu podataka o osnovnom kapitalu privrednog društva “Perutnina Ptuj-Topiko” a.d. tako da se upisuje
upisani i uplaćeni novčani kapital od 4.307.308,20 EUR, na dan 31.12.2011. godine, i promena podataka za
upisani i uneti nenovčani kapital u iznosu od 6.959.289,03 EUR na dan 31.12.2010. godine. Ova promena je
registrovana po osnovu statusne promene spajanje uz pripajanje, tako što su privrednom društvu “Perutnina
Ptuj-Topiko” a.d. društvo sticalac, pripojena privredna društava “Tehnooprema” d.o.o. iz Bačke Topole i
“Perutnina Ptuj” d.o.o. iz Beograda koja prestaju pripajanjem.
Agencija za privredne registre svojim rešenjem BD 68816/2011 od 31.05.2011. godine i rešenjem BD
68830/2011 od 31.05.2011. godine iz registra privrednih subjekata izbrisala je društvo „Perutnina Ptuj“
d.o.o. iz Beograda i „Tehnooprema“ d.o.o. iz Bačke Topole, usled statusne promene pripajanja.
Agencija za privredne registre svojim rešenjem BD 116965/12 od 10.09.2012. godine registrovala je datum
važećeg osnivačkog akta 28. jun 2012. godine i datum važećeg statuta od 24. avgusta 2012. godine.
Agencija za privredne registre registrovala je članove odbora direktora, i to: Franc Čalan, generalni direktor,
a članovi odbora direktora su: Franc Čalan, Milenko Pavlović i Petar Ćuk, a članovi nadzornog odbora su:
Roman Glaser, predsednik nadzornog odbora, a članovi su: Nada Krajnc, Jurij Urbanec, Tone Čeh i Franc
Veršič, svi iz Republike Slovenije.
Društvo je saglasno kriterijumima iz Zakona o računovodstvu i reviziji razvrstano u velika pravna lica.
Poreski identifikacioni broj Društva je 101444060
Matični broj Društva je 08085820
9
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
Svoje materijalno finansijsko poslovanje Društvo obavlja preko tekućih računa kod poslovnih banaka, i to:
− OTP Banka Srbija a.d. 325-9500700003801-44
− Raiffeisen banka a.d. 265-2010310003468-33
− Raiffeisen baka a.d. devizni račun 265-1000000018703-08
− Hypo Alpe Adria Bank a.d. 165 – 4662-27
− Banca Intesa a.d. 160 – 66364 -28
− AIK Banka a.d. iz Niša 105 – 9042 – 63
− Komercijalna banaka a.d. 205 – 71431 – 68
− Vojvođanska banka a.d. Novi Sad 355 – 1000680-44
− UniCredit banka a.d. 170-30005745000-18
− Razvojna banka Vojvodine 335-9021-58
− NLB banka 310-208968-28
− Credy banka a.d., Kragujevac 150-21499-49
− Univerzal banka a.d. 290 – 17861 - 07.
Na bazi stanja na kraju meseca u 2013. godine Društvo je imalo 708 zaposlenih (2012. godine na bazi stanja
na kraju meseca prosečno je bilo 709 zaposlenih).
2.
OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA, KONCEPT NASTAVKA
POSLOVANJA I IZVEŠTAJNA VALUTA
2.1.
UGOVOR O SPAJANJU UZ PRIPAJANJE
Dana 16.05.2011. godine „Perutnina Ptuj-Topiko“ (društvo sticalac), „Tehnooprema“ d.o.o. (društvo koje
prestaje pripajanjem), i „Perutnina Ptuj“ d.o.o. (društvo koje prestaje pripajanjem), zaključili su Ugovor o
spajanju uz pripajanje.
Članom 1 Ugovora predviđeno je da se spajanje uz pripajanje društava vrši se na osnovu knjigovodstvenih
vrednosti na dan 31.12.2010. godine i podataka iz Agencije za privredne registre, a shodno članu 386
Zakona o privrednim društvima.
Osnovni kapital društava koja prestaju pripajanjem iznosi:
1) „Tehnooprema“ d.o.o. 4.753,26 EUR, i čini ga jedan udeo „Perutnine Ptuj“ d.d. iz Ptuja, Slovenija,
reg. Broj: 51411966 Slovenija.
2) „Perutnina Ptuj“ d.o.o., Beograd 11.266.597,23 EUR, odnosno 1.161.093.953,30 dinara, i čine ga
jedan (1) udeo u vlasništvu „Perutnina Ptuj“ d.d., Slovenija, Ptuj, reg. Broj 5141966, Slovenija.
Osnovni kapital društva sticaoca povećava se za iznos od 11.266.597,23 EUR-a, odnosno 1.161.084.000,00
dinara izdavanjem 96.757 komada običnih akcija, nominalne vrednosti od 12.000,00 dinara po akciji.
Nakon sprovedenog postupka pripajanja i povećanja osnovnog kapitala u skladu sa tačkom 4.1. i 4.2.
osnovni kapital društva sticaoca iznosi ukupno 15.404.159,92 EUR-a, odnosno 1.322.952.000,00 dinara, u
celosti je akcijski i biće podeljen na 110.246 komada običnih akcija, nominalne vrednosti od 12.000,00 dinara
po akciji.
Jedan udeo u društvu „Perutnina Ptuj“ d.o.o. iz Beograda, koje prestaje pripajanjem u vrednosi od
11.266.597,23 EUR, odnosno 1.161.093.953,30 dinara, zameniće se za obične akcije sticaoca u odnosu 1
udeo = 96.757, tako da se udeličaru „Perutnina Ptuj“ d.d. iz Ptuja, za jedan udeo dodeli 96.757 običnih
akcija, a preostali iznos od 9.953,30 dinara, za koji ne može da dodeli akcija, isplatiće se udeličaru tog
Društva.
Društvo sticalac „Perutnina Ptuj-Topiko“ a.d. je u toku 2013. godine od komisije za HOV dobilo rešenje o
odobrenju za izdavanje akcija društva sticaoca.
Društvo Sticalac preuzima sve zaposlene iz društava koja prestaju pripajanjem, a koji imaju zaključen
punovažan ugovor o radu sa preuzetim društvima na dan registracije pripajanja kod Agencije za privredne
registre.
10
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
2.2.
OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
Društvo je sastavilo finansijske izveštaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji koji zahteva da
finansijski izveštaji budu pripremljeni u skladu sa svim Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja
(MSFI) kao i pratećom računovodstvenom regulativom Ministarstva finansija Republike Srbije.
Finansijski izveštaji su sastavljeni prema konceptu istorijskih troškova modifikovanom za revalorizaciju
zemljišta i građevinskih objekata, postrojenja i opreme, finansijskih ulaganja raspoloživih za prodaju i
finansijskih sredstava i obaveza.
Između Zakona o računovodstvu i reviziji, koji zahteva punu primenu Međunarodnih standarda finansijskog
izveštavanja i pratećih propisa izdatih od strane Ministarstva finansija Republike Srbije postoje razlike u
sledećem:
1
Efekti obračunatih ugovorenih valutnih klauzula i obračunatih kursnih razlika po osnovu
potraživanja i obaveza u stranoj valuti nisu iskazani u prihodima i rashodima tekućeg perioda
već se razgraničavaju i iskazuju u okviru aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja. Na dan
izmirenja obaveze odnosno naplate potraživanja, srazmeran iznos ovih efekata će se iskazati u
okviru finansijskih prihoda i rashoda.
2
„Vanbilansna sredstva i obaveze“ su prikazana na obrascu bilansa stanja. Ove stavke po
definiciji MSFI ne predstavljaju ni sredstva ni obaveze.
3
Društvo nije obelodanilo sve informacije koje zahteva MRS 1 – “Prikazivanje finansijskih
izveštaja.“
2.3.
UPOREDNI PODACI
2.4.
KONCEPT NASTAVKA POSLOVANJA
2.5.
PRERAČUNAVANJE STRANIH VALUTA
Uporedni podaci za 2012. godinu pripremljeni su na istoj osnovi kao i podaci za 2013. godinu.
Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja koji podrazumeva da će
Društvo nastaviti da posluje u doglednoj budućnosti.
(a)
Funkcionalna i valuta prikazivanja
Stavke uključene u finansijske izveštaje se odmeravaju i prikazuju u dinarima (RSD), tojest u funkcionalnoj
valuti Republike Srbije. Finansijski izveštaji su prikazani u RSD koji su zaokruženi na najbližu hiljadu.
Devizni kursevi valuta na dan 31 decembra iznose:
1 EUR
1 USD
1 CHF
(b)
=
=
=
2 01 3
114,6421
83,1282
83,5472
2 01 2
113,7183
86,1763
94,1922
2 01 1
104,6409
80,8662
85,9121
2 01 0
105,4982
79,2802
84,4458
Transakcije i stanja
Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primenom deviznih kurseva važećih na
dan transakcije. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i iz preračuna
monetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju godine, priznaju se u bilansu uspeha.
Promene u fer vrednosti monetarnih hartija od vrednosti izraženih u stranim valutama koje su klasifikovane
kao hartije od vrednosti namenjene prodaji se tretiraju kao kursne razlike po osnovu promena u
amortizovanoj vrednosti hartija od vrednosti i kao ostale promene u knjigovodstvenoj vrednosti hartija od
11
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
vrednosti. Kursne razlike se priznaju u bilansu uspeha, a ostale promene u knjigovodstvenoj vrednosti se
iskazuju u okviru kapitala.
Kursne razlike na nemonetarnim sredstvima i obavezama se iskazuju kao deo gubitka ili dobitka na fer
vrednosti. Kursne razlike na nemonetarnim finansijskim sredstvima i obavezama, kao što su vlasničke hartije
od vrednosti koje se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha, priznaju se u bilansu uspeha kao deo
gubitka ili dobitka na fer vrednosti. Kursne razlike na nemonetarnim finansijskim sredstvima, kao što su
vlasničke hartije od vrednosti klasifikovane kao finansijska sredstva raspoloživa za prodaju, uključuju se u
revalorizacione rezerve.
U skladu sa srpskim propisima, efekti preračunatih ugovorenih valutnih klauzula i obračunatih kursnih razlika
po osnovu potraživanja i obaveza u stranoj valuti utvrdjenih u toku sastavljanja finansijskih izveštaja za
2008. godinu, su razgraničeni i iskazani u okviru vremenskih razgraničenja, a ne u okviru prihoda i rashoda
tekućeg perioda.
U 2009, 2010 i 2012. godini efekti preračuna ugovorenih valutnih klauzula i obračunatih kursnih razlika po
dugoročnim obavezama i potraživanjima u stranoj valuti su razgraničeni i iskazani u okviru aktivnih
vremenskih razgraničenja, a ne u okviru prihoda i rashoda tekućeg perioda. Na dan izmirenja obaveze
odnosno naplate potraživanja, srazmeran iznos ovih efekata će se iskazati u okviru finansijskih prihoda i
rashoda tog perioda.
3.
OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
3.1.
NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
Osnovne računovodstvene politike primenjene prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2013. godinu su
identične onima primenjenim u prethodnoj godini, izuzev ukoliko je to drugačije navedeno u daljem tekstu.
Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po nabavnoj vrednosti umanjenoj za ispravku vrednosti i za
eventualna umanjenja vrednosti. Nabavna vrednost uključuje izdatke koji se direktno pripisuju nabavci
sredstava.
Nekretnine, postrojenja i oprema podležu revalorizaciji. Učestalost revalorizacije zavisi od kretanja poštenih
vrednosti sredstava koja se revalorizuju. Povećanje knjigovodstvene vrednosti nekretnina, postrojenja i
opreme po osnovu revalorizacije iskazuje se na računu revalorizacionih rezervi u okviru kapitala. Smanjenja
knjigovodstvene vrednosti kojima se umanjuju prethodna povećanja vrednosti istih sredstava terete direktno
revalorizacione rezerve; sva ostala smanjenja terete bilans uspeha. Revalorizacione rezerve se prenose
direktno u neraspoređenu dobit/(kumulirani gubitak) kada je ostvaren dobitak po osnovu povlačenja iz
upotrebe, otuđenja sredstva ili tokom upotrebe sredstva od strane Društva u kom slučaju iznos ostvarenog
dobitka čini razlika između amortizacije obračunate na revalorizovanu knjigovodstvenu vrednost i
amortizacije obračunate na inicijalnu nabavnu vrednost sredstva.
Naknadni troškovi se uključuju u nabavnu vrednost sredstva ili se priznaju kao posebno sredstvo samo kada
postoji verovatnoća da će Društvo u budućnosti imati ekonomsku korist od tog sredstva i ako se njegova
vrednost može pouzdano izmeriti. Svi drugi troškovi tekućeg održavanja terete bilans uspeha perioda u kome
su nastali.
Dobici i gubici po osnovu otuđenja sredstva utvrđuju se iz razlike između novčanog priliva i knjigovodstvene
vrednosti i iskazuju se u bilansu uspeha u okviru ostalih prihoda/troškova.
Oprema se kapitalizuje ako je vek njenog korišćenja duži od jedne godine i ako je njena pojedinačna
vrednost veća od vrednosti propisane poreskim propisima.
3.2.
AMORTIZACIJA
Zemljište se ne amortizuje. Amortizacija drugih sredstava se obračunava primenom proporcionalne metode
kako bi se rasporedila njihova nabavna ili revalorizovana vrednost, umanjena za njihovu rezidualnu vrednost,
tokom njihovog procenjenog veka trajanja, kao što sledi:
12
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
Građevinski objekti
Mašine i oprema
Motorna vozila
Računari i računarska oprema
Kоrisni vеk traјanja
(gоdina)
5 - 50
6 - 25
10
5
Stоpa
amоrtizaciје
2 – 20 %
4 – 16.67 %
10 %
20 %
Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme počinje kada se ova sredstva stave u upotrebu.
Rezidualna vrednost sredstva jeste procenjeni iznos koji bi u sadašnjem trenutku Društvo moglo ostvariti
prodajom sredstva, umanjeno za procenjeni trošak prodaje, imajući u vidu starost i stanje sredstva na kraju
njegovog korisnog veka upotrebe. Rezidualna vrednost sredstva je nula ukoliko Društvo očekuje da sredstvo
koristi do kraja njegovog fizičkog veka trajanja. Rezidualna vrednost i korisni vek upotrebe sredstva se
revidiraju i po potrebi koriguju, na datum svakog bilansa stanja.
3.3.
UMANJENJE VREDNOSTI NEFINANSIJSKIH SREDSTAVA
3.4.
DUGOROČNI I KRATKOROČNI FINANSISJKI PLASMANI
Sredstva koja imaju neograničen korisni vek upotrebe ne podležu amortizaciji ali se svake godine proverava
da li je došlo do umanjenja njihove vrednosti odnosno da li se njihova knjigovodstvena vrednost može
nadoknaditi. Za sredstva koja podležu amortizaciji provera se da li je došlo do umanjenja njihove vrednosti
kada događaji ili izmenjene okolnosti ukažu da knjigovodstvena vrednost možda neće biti nadoknadiva.
Gubitak zbog umanjenja vrednosti se priznaje u visini iznosa za koji je knjigovodstvena vrednost sredstva
veća od njegove nadoknadive vrednosti. Nadoknadiva vrednost je ili fer vrednost sredstva, umanjena za
troškove prodaje, ili upotrebna vrednost, u zavisnosti od toga koja je od te dve vrednosti viša. Za svrhu
procene umanjenja vrednosti, sredstva se grupišu na najnižim nivoima na kojima mogu da se utvrde
odvojeni prepoznatljivi novčani tokovi (jedinice koje generišu gotovinu). Nefinansijska sredstva kod kojih je
došlo do umanjenja vrednosti se preispituju svake godine zbog mogućeg ukidanja umanjenja vrednosti.
Društvo klasifikuje svoje finansijske plasmane u sledeće kategorije: finansijski plasmani po poštenoj
vrednosti kroz bilans uspeha, zajmovi i potraživanja, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju i sredstva
koja se drže do roka dospeća. Klasifikacija zavisi od svrhe za koju su finansijska sredstva pribavljena.
Rukovodstvo vrši klasifikaciju svojih finansijskih plasmana u momentu inicijalnog priznavanja, a ponovnu
proveru njihove namene vrši na svaki datum izveštavanja.
(a) Finansijska sredstva po poštenoj vrednosti kroz bilans uspeha
Finansijska sredstva po poštenoj vrednosti kroz bilans uspeha su finansijska sredstva koja su nabavljena i
koja se drže prvenstveno radi njihove dalje prodaje u bliskoj budućnosti. Sredstva u ovoj kategoriji se
klasifikuju kao tekuća sredstva.
Ova finansijska sredstva se inicijalno priznaju po nabavnoj vrednosti a transakcioni troškovi se iskazuju na
teret bilansa uspeha perioda u kome su nabavljena. Finansijska sredstva po poštenoj vrednosti kroz bilans
uspeha se nakon inicijalnog priznavanja, iskazuju po poštenoj vrednosti. Sve promene u poštenoj vrednosti
ovih instrumenta, uključujući i prihode od kamata i dividendi, iskazuju se u bilansu uspeha.
(b)
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju predstavljaju neizvedena sredstva koja su ili svrstana u ovu
kategoriju ili koja nisu klasifikovana ni u jednu drugu kategoriju. Uključuju se u dugoročna sredstva, osim
ukoliko rukovodstvo ima nameru da ulaganja otuđi u roku od 12 meseci od datuma bilansa stanja.
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju se inicijalno priznaju po nabavnoj vrednosti uvećanoj za
transakcione troškove. Ova sredstva prestaju da se priznaju po isteku prava na novčani priliv od tog
finansijskog sredstva ili ako Društvo prenese prava, rizike i koristi od vlasništva nad tim sredstvom na
drugog.
13
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju se nakon inicijalnog priznavanja iskazuju po poštenoj vrednosti.
Promene u poštenoj vrednosti ovih sredstava se iskazuju u okviru revalorizacionih rezervi kapitala
(nerelaizovanih dobitaka i gubitaka), osim trajnih obezvređenja i kursnih razlika koji se iskazuju u bilansu
uspeha perioda. Kada se prestane sa priznavanjem ovih sredstava, kumulativni dobici ili gubici se prenose sa
kapitala u bilans uspeha.
Kamate i dividende se iskazuju u bilansu uspeha kada se utvrdi pravo Društva da primi uplate.
3.5.
OBEZVREĐENJA I NENAPLATIVOST FINANSIJSKIH SREDSTAVA
Na svaki datum bilansa stanja utvrđuje se da li postoji neki objektivan dokaz da je došlo do trajnog
umanjenja vrednosti finansijskog sredstva. Smatra se da je finansijsko sredstvo obezvređšeno ukoliko
objektivni dokazi ukazuju na događaje koji su imali negativan efekat na procenjeni budući novčani tok tog
sredstva. Ne priznaju se umanjenja vrednosti zbog budućih događaja, bez obzira koliko verovatni bili.
Gubici zbog obezvređenja finansijskih sredstava se iskazuju na teret bilansa uspeha.
Ukoliko se u narednim periodima, nakon iskazivanja gubitaka zbog obezvređenja finansijskih sredstava koja
se procenjuju po amortizovanoj vrednosti i dužničkih hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju, utvrde
okolnosti koje ukazuju da je njihova poštena vrednost porasla, tojest da ta sredstva više nisu obezvređena,
ukida se njihova ispravka vrednosti u korist bilansa uspeha.
3.6.
ZALIHE
Zalihe se vrednuju po nižoj od cene koštanja i neto prodajne vrednosti. Cena koštanja se utvrđuje primenom
metode "prva ulazna-prva izlazna" (FIFO) ili metode ponderisane prosečne cene. Cena koštanja gotovih
proizvoda i proizvodnje u toku obuhvata troškove dizajniranja, utrošene sirovine, direktnu radnu snagu,
ostale direktne troškove i pripadajuće režijske troškove proizvodnje zasnovane na normalnom proizvodnom
kapacitetu. Ona isključuje troškove pozajmljivanja.
Neto prodajna vrednost je procenjena prodajna cena u redovnom toku poslovanja umanjena za pripadajuće
varijabilne troškove prodaje.
3.7.
POTRAŽIVANJA OD KUPACA
Potraživanja od kupaca se inicijalno priznaju po poštenoj vrednosti, a naknadno se odmeravaju po
amortizovanoj vrednosti, primenom metode efektivne kamatne stope, umanjenoj za ispravke vrednosti po
osnovu procenjene verovane nenaplativosti.
Ispravka vrednosti potraživanja se iskazuje kada postoji objektivan dokaz da Društvo neće biti u stanju da
naplati sve iznose koje potražuje na osnovu prvobitnih uslova potraživanja. Značajne finansijske poteškoće
kupca, verovatnoća da će kupac podleći likvidaciji ili finansijskoj reorganizaciji, propust ili kašnjenje u
izvršenju plaćanja a čija je naplata neizvesna prema proceni rukovodstva, a koja nisu naplaćena u roku od
60 dana od datuma dospeća se smatraju indikatorima da je umanjena vrednost potraživanja. Ispravka
vrednosti predstavlja razliku između knjigovodstvene vrednosti potraživanja i sadašnje vrednosti očekivanih
budućih novčanih tokova diskontovanih prema efektivnoj kamatnoj stopi. Iznos troška se priznaje u bilansu
uspeha u okviru ostalih rashoda. Naknadna naplata iznosa koji je prethodno bio ispravljen ili otpisan,
iskazuje se u bilansu uspeha u okviru ostalih prihoda.
3.8.
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI
Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, depozite po viđenju kod banaka, druga
kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili kraće i prekoračenja po
tekućem računu. Prekoračenja po tekućem računu iskazana su u u okviru tekućih obaveza u bilansu stanja.
3.9.
VANBILANSNA SREDSTVA/OBAVEZE
Vanbilansna sredstva/obaveze uključuju: imovinu uzetu u zakup, osim sredstava uzetih u finansijski lizing,
date garancije i jemstva, neiskorišćeni deo kredita za dozvoljeni minus na tekućem tačunju i ostala sredstva
14
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
koja nisu u vlasništvu Društva, kao i potraživanja/obaveze po instrumentima obezbeđenja plaćanja kao što
su garancije i drugi oblici jemstva.
3.10.
AKCIJSKI KAPITAL
Obične i prioritetne akcije se klasifikuju kao akcijski kapital.
Dodatni eksterni troškovi koji se direktno pripisuju emisiji novih akcija prikazuju se u kapitalu kao odbitak od
priliva po osnovu emitovanih akcija, bez poreza.
Ukoliko Društvo otkupi sopstvene akcije, za iznos plaćene naknade, uključujući sve direktno pripisive
dodatne troškove, bez poreza na dobit, umanjuje se vlasnički kapital sve dok se deonice ne ponište, reemituju ili otuđe. Ako se takve akcije kasnije prodaju ili re-emituju, sve primljene naknade, bez direktno
pripisivih dodatnih troškova transakcije i poreskih efekata, uključuju se u vlasnički kapital.
3.11.
REZERVISANJA
Rezervisanja za obnavljanje i očuvanje životne sredine, troškove restrukturiranja i odštetne zahteve se
priznaju kada Društvo ima postojeću zakonsku ili ugovorenu obavezu koja je rezultat prošlih događaja, kada
je verovatno da će podmirenje ovih obaveza iziskivati odliv sredstava i kada se iznos ovih obaveza može
pouzdano proceniti. Rezervisanja se ne priznaju za buduće poslovne gubitke.
Kada postoji određeni broj sličnih obaveza, verovatnoća da će podmirenje obaveza iziskivati odliv sredstava
se utvrđuje na nivou te kategorije kao celine. Rezervisanje se priznaje čak i onda kada je ta verovatnoća, u
odnosu na bilo koju od pojedinačnih obaveza u istoj kategoriji, mala.
Rezervisanje se odmerava po sadašnjoj vrednosti izdatka potrebnog za izmirenje obaveze, primenom
odgovarajuće diskontne stope koja odražava tekuću tržišnu procenu vrednosti novca i specifične rizike
povezane sa obavezom. Povećanje rezervisanja zbog proteka vremena se iskazuje kao trošak kamata.
Rezervisanja se naknađuju u celini iz prihoda obračunskog perioda u kome se vrši rezervisanje. Ukidanje
dugoročnih rezervisanja iskazuje se u okviru ostalih prihoda perioda u kome se ukidanje vrši.
3.12.
OBAVEZE PO KREDITIMA
Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po poštenoj vrednosti priliva, bez uključivanja transakcionih
troškova. U narednim periodima obaveze po kreditima se iskazuju po amortizovanoj vrednosti. Sve razlike
između ostvarenog priliva (umanjenog za transakcione troškove) i iznosa otplata, priznaju se u bilansu
uspeha u periodu korišćenja kredita primenom metode efektivne kamatne stope.
Obaveze po kreditima se klasifikuju kao tekuće obaveze, osim ukoliko Društvo nema bezuslovno pravo da
odloži izmirenje obaveza za najmanje 12 meseci nakon datuma bilansa stanja.
3.13.
OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA
Obaveze prema dobavljačima se inicijalno iskazuju po fer vrednosti, a naknadno se odmeravaju prema
amortizovanoj vrednosti korišćenjem metoda efektivne kamatne stope.
3.14.
ODLOŽEN POREZ NA DOBIT
Odložen porez na dobit se ukalkulisava u punom iznosu, korišćenjem metode obaveza, za privremene razlike
koje nastanu između poreske osnovice sredstava i obaveza i njihovih knjigovodstvenih iznosa. Odloženi
porez na dobit se odmerava prema poreskim stopama koje su na snazi do datuma bilansa stanja i za koje se
očekuje da će biti primenjene u periodu u kome će se odložena poreska sredstva realizovati ili odložene
poreske obaveze izmiriti.
Odloženo poresko sredstvo se priznaje do iznosa za koji je verovatno da će buduća dobit za oporezivanje biti
raspoloživa i da će se privremene razlike izmiriti na teret te dobiti.
15
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
3.15. PRIMANJA ZAPOSLENIH
(a)
Obaveze za penzije
(b)
Ostala primanja zaposlenih
(c)
Otpremnine
Društvo nema sopstvene penzione fondove niti opcije za isplate zaposlenima u vidu akcija i po tom osnovu
nema identifikovane obaveze na dan 31. decembra 2013. godine.
Društvo ima plan definisanih doprinosa za penzije. U skladu sa srpskim propisima, Društvo je u obavezi da
obustavi i uplati, u ime zaposlenih, doprinose državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna sigurnost
zaposlenih a po stopama propisanim zakonskim propisima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na teret
zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose. Više plaćeni doprinosi se priznaju kao
sredstvo u iznosu koji se može refundirati ili u iznosu za koji se može umanjiti buduća obaveza za plaćanje
doprinosa.
Društvo obezbeđuje jubilarne nagrade, otpremnine prilikom odlaska u penziju, otpremnine pri raskidu
radnog odnosa.
Otpremnine se isplaćuju pri odlasku u penziju i/ili pri raskidu radnog odnosa pre datuma redovnog
penzionisanja, ili kada zaposleni prihvati sporazumni raskid radnog odnosa kao višak radne snage u zamenu
za otpremninu.
Otpremnine pri raskidu radnog odnosa:
Društvo priznaje otpremninu pri raskidu radnog odnosa kada je evidentno da će se raskinuti radni odnos sa
zaposlenim radnikom, u skladu sa detaljnim zvaničnim planom, bez mogućnosti odustajanja; ili kada
obezbeđuje otpremnine za prestanak radnog odnosa u nameri da podstakne dobrovoljni raskid radnog
odnosa u cilju smanjenja broja zaposlenih. Otpremnine koje dospevaju u razdoblju dužem od 12 meseci
nakon dana bilansa stanja svode se na sadašnju vrednost.
Otpremnine pri odlasku u penziju:
Društvo je izvršilo aktuarsku procenu troškova i obaveza po osnovu otpremnina za odlazak u penziju koja je
bazirana na "metodu projektovanja po jedinici prava". Navedeni metod podrazumeva da svaka godina rada
zaposlenog dovodi do stvaranja dodatne jedinice prava na naknade po osnovu otpremnina, te je stoga
potrebno svaki od perioda rada srazmerno opteretiti alikvotnim delom troškova po osnovu otpremnina.
Otpremnine koje dospevaju u razdoblju dužem od 12 meseci nakon dana bilansa stanja svode se na
sadašnju vrednost.
3.16.
PRIZNAVANJE PRIHODA
Prihodi od prodaje proizvoda i robe
Prihodi od prodaje proizvoda i robe se procenjuju u iznosu poštene vrednosti primljenog iznosa ili
potraživanja, u toku normalnog poslovanja Društva. Prihod se iskazuje bez PDV-a, povraćaja robe, rabata i
popusta i nakon eliminisanja prihoda ostvarenog unutar Društva.
Društvo priznaje prihod kada se iznos prihoda može pouzdano izmeriti, kada je verovatno da će u budućnosti
Društvo imati ekonomske koristi i kada i ukoliko su ispunjeni posebni kriterijumi za svaku od aktivnosti
Društva ako su oni predvidjeni. Iznos prihoda se ne smatra pouzdano merljivim sve dok se ne reše sve
potencijalne obaveze koje mogu nastati u vezi sa prodajom. Svoje procene Društvo zasniva na rezultatima iz
prethodnog poslovanja, uzimajući u obzir tip kupca, vrstu transakcije i specifičnosti svakog posla.
Prihod od kamata
Prihod od kamata se priznaje na vremenski proporcionalnoj osnovi primenom metode efektivne kamatne
stope. U slučaju umanjenja vrednosti potraživanja, Društvo umanjuje knjigovodstvenu vrednost potraživanja
16
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
do nadoknadivog iznosa, koji predstavlja procenjeni budući novčani tok diskontovan po prvobitnoj efektivnoj
kamatnoj stopi finansijskog instrumenta, i nastavlja da prikazuje promene diskonta kao prihod od kamate.
Prihod od kamate na zajmove čija je vrednost umanjena utvrđuje se primenom metode prvobitne efektivne
kamatne stope.
Prihod od autorskih prava
Prihod od autorskih prava priznaje se na principu razgraničenja u skladu sa suštinom odnosnog ugovora.
Prihod od dividendi
Prihod od dividendi se priznaje kada se ustanovi pravo Društva da dividendu primi.
3.17.
ZAKUPI
Društvo kao zakupac
Društvo uzima u zakup pojedine nekretnine, postrojenja i opremu. Zakup nekretnina, postrojenja i opreme,
gde Društvo suštinski snosi sve rizike i koristi od vlasništva, klasifikuje se kao finansijski lizing. Finansijski
lizing se kapitalizuje na početku zakupa po vrednosti nižoj od poštene vrednosti zakupljene nekretnine i
sadašnje vrednosti minimalnih plaćanja zakupnine. Svaka zakupnina se raspoređuje na obaveze i finansijske
rashode kako bi se postigla konstantna periodična kamatna stopa na preostali iznos obaveze. Odgovarajuće
obaveze za zakupnine, umanjene za finansijske rashode, uključuju se u ostale dugoročne obaveze. Kamate
kao deo finansijskih troškova iskazuju se u bilansu uspeha u toku perioda trajanja zakupa tako da se dobije
konstantna periodična kamatna stopa na preostali iznos obaveze za svaki period.
Nekretnine, postrojenja i oprema stečeni na bazi finansijskog lizinga amortizuju se tokom perioda kraćeg od
korisnog veka trajanja sredstva ili perioda zakupa.
Zakupi gde zakupodavac zadržava značajniji deo rizika i koristi od vlasništva klasifikuju se kao operativni
zakupi. Plaćanja izvršena po osnovu operativnog zakupa, umanjena za stimulacije dobijene od zakupodavca,
iskazuju se na teret bilansa uspeha na proporcionalnoj osnovi tokom perioda trajanja zakupa.
Društvo kao zakupodavac
Kada se sredstva daju u zakup po osnovu finansijskog lizinga, sadašnja vrednost plaćenih zakupnina se
priznaje kao potraživanje. Razlika između bruto iznosa potraživanja i sadašnje vrednosti potraživanja se
iskazuje kao nezarađeni finansijski prihod. Prihod od zakupa se priznaje tokom perioda trajanja zakupa
primenom metode neto ulaganja, koji odražava konstantnu periodičnu stopu povraćaja.
Kada je sredstvo dato u operativni zakup to sredstvo se iskazuje u bilansu stanja zavisno od vrste sredstva.
Prihod od zakupnine priznaje se na proporcionalnoj osnovi tokom perioda trajanja zakupa.
Pravo na korišćenje zemljišta
Pravo na korišćenje zemljišta se tretira kao nematerijalno ulaganje. Nematerijalno ulaganje ima neograničen
korisni vek upotrebe i podleže revidiranju u pogledu umanjenja vrednosti na godišnjem nivou.
4.
KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCENE I PROSUĐIVANJA
Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI zahteva primenu izvesnih kritičkih računovodstvenih
procena. Ono, takođe, zahteva da Rukovodstvo koristi svoje prosuđivanje u primeni računovodstvenih
politika Društva. Računovodstvene procene i prosuđivanja se kontinuirano vrednuju a zasnivaju se na
istorijskom iskustvu i drugim faktorima koji uključuju i razumnu procenu budućih događaja koji se, međutim,
mogu razlikovati od očekivanih. Oblasti koje zahtevaju procenu većeg stepena ili veće složenosti, odnosno
oblasti u kojima pretpostavke i procene imaju materijalni značaj za finansijske izveštaje, su niže navedene.
17
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
4.1.
TEHNOLOŠKI VEK UPOTREBE NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME
4.2.
OSTALA PRIMANJA ZAPOSLENIH
Rukovodstvo Društva utvrđuje procenjeni korisni vek upotrebe i pripadajuće troškove amortizacije svojih
objekata, postrojenja i opreme. Ova procena se zasniva na projektovanom životnom ciklusu tih sredstava.
Međutim, usled tehnoloških inovacija i potrebe za održavanjem konkurentnosti, taj ciklus se može znatno
promeniti u odnosu na inicijalne projekcije. Rukovodstvo će povećati troškove amortizacije ukoliko naknadno
proceni da će vek trajanja biti kraći od prethodno procenjenih vekova upotrebe, ili će otpisati tehnološki
zastarela ili ne-konkurentna sredstva koja ne koriste ili proda.
Sadašnja vrednost ovih obaveza zavisi od brojnih faktora koji su zasnovani na aktuarskoj osnovi uz primenu
brojnih pretpostavki. Pretpostavke koje se koriste pri utvrđivanju neto troškova (prihoda) po osnovu ostalih
primanja zaposlenih obuhvataju očekivanu diskontnu stopu. Svaka izmena u ovim pretpostavkama uticaće
na knjigovodstvenu vrednost obaveza po osnovu ostalih primanja zaposlenih.
Društvo utvrđuje odgovarajuću diskontnu stopu na kraju svake godine. To je kamatna stopa koja treba da se
primeni pri utvrđivanju sadašnje vrednosti procenjenih budućih novčanih tokova za koje se očekuje da će biti
potrebni za izmirenje obaveza po osnovu ostalih primanja zaposlenih. Pri utvrđivanju odgovarajuće diskontne
stope, Društvo uzima u obzir kamatne stope visokokvalitetnih korporativnih obveznica koje su izražene u
valuti u kojoj će ostala primanja zaposlenih biti isplaćena i čiji rok dospeća približno odgovara roku plaćanja
odnosnih obaveza.
Ostale ključne pretpostavke koje se odnose na obaveze po osnovu ostalih primanja zaposlenih delimično se
zasnivaju na trenutnim tržišnim uslovima.
5.
5.1.
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM
FAKTORI FINANSIJSKOG RIZIKA
Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik (koji obuhvata rizik od promena
kurseva stranih valuta, rizik od promene fer vrednosti kamatne stope i rizik promene cena), kreditni rizik,
rizik likvidnosti i kamatni rizik gotovinskog toka. Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na nastojanje da
se u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta, potencijalni negativni uticaji na finansijsko poslovanje
Društva svedu na minimum.
Upravljanje rizicima obavlja Finansijska služba Društva u sklopu politika odobrenih od strane Direktora.
Finansijska služba identifikuje i procenjuje finansijske rizike i definiše načine zaštite od rizika tesno sarađujući
sa poslovnim jedinicama Društva. Direktor donosi, u pisanoj formi, osnovna pravila za sveukupno upravljanje
rizicima, kao i politike, takođe u pisanoj formi, koje obuhvataju posebne oblasti kao što su devizni rizik,
kamatni rizik, kreditni rizik, korišćenje izvedenih i neizvedenih finansijskih instrumenata i plasman viška
likvidnih sredstava.
Rizik promene kursa stranih valuta
Društvo je izloženo riziku promena kursa stranih valuta koji proističe iz poslovanja sa različitim valutama, u
prvom redu sa EUR. Rizik proističe iz budućih trgovinskih transakcija, priznatih sredstava i obaveza.
Rukovodstvo Društva je ustanovilo politiku upravljanja rizikom od promena kursa stranih valuta u odnosu na
njegovu funkcionalnu valutu. Društvo ima obavezu da svoju ukupnu izloženost riziku od promena kursa
stranih valuta zaštiti preko Službe finansija.
Rizik promena cena
Društvo je izloženo riziku promena cena svojih proizvoda (pileće meso, prerađevine od pilećeg mesa itd.).
Društvo nije izloženo tržišnom riziku u pogledu finansijskih instrumenta jer ne drže hartije od vrednosti
namenjene prodaji.
18
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
Društvo je izloženo riziku promena cena vlasničkih hartija od vrednosti s obzirom da su ulaganja Društva
klasifikovana u bilansu stanja kao raspoloživa za prodaju ili kao finansijska sredstva po poštenoj vrednosti
kroz bilans uspeha.
Gotovinski tok i rizik od promena fer vrednosti kamatne stope
Obzirom da Društvo nema značajniju kamatonosnu imovinu, prihodi Društva i novčani tokovi u velikoj meri
su nezavisni od promena tržišnih kamatnih stopa.
Rizik Društva od promena fer vrednosti kamatne stope proističe iz dugoročnih obaveza (kredita i finansijskog
lizinga). Tokom proteklog perioda ove obaveze su bile ugovorene u stranoj valuti.
Kreditni rizik
Društvo ima značajniju koncentraciju kreditnog rizika. Društvo ima utvrđena pravila kojim obezbedjuje da se
prodaja proizvoda obavlja kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu istoriju. Društvo ima politike kojima se
ograničava izloženost kreditnom riziku po svakoj pojedinačnoj transakciji.
Rizik likvidnosti
Oprezno upravljanje rizikom likvidnosti podrazumeva održavanje dovoljnog iznosa gotovine i hartija od
vrednosti kojima se trguje, kao i obezbeđenje adekvatnih izvora finansiranja preko odgovarajućeg iznosa
kreditnih obaveza i mogućnost da se izravna pozicija na tržištu.
6.
POREZI I DOPRINOSI
6.1.
Porez na dobit predstavlja iznos obračunat primenom propisane poreske stope od 15% na iznos
dobitka pre oporezivanja, po odbitku efekata stalnih razlika koje propisanu poresku stopu svode na efektivnu
poresku stopu. Konačni iznos obaveza po osnovu poreza na dobitak utvrđuje se primenom propisane
poreske stope na poresku osnovicu utvrđenu u poreskom bilansu za 2013. godinu.
Zakon o porezu na dobit Republike Srbije ne predviđa da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti
kao osnov za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima. Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani
u poreskom bilansu mogu se koristiti za umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda ali ne
duže od pet godina.
6.2.
Poreski propisi Republike Srbije priznaju sve pozicije bilansa stanja u iznosima iskazanim u skladu sa
MSFI, osim nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja za koje se troškovi amortizacije
priznaju po posebnom obračunu i primenom drugih amortizacionih stopa.
6.3.
Odloženo poresko sredstvo se priznaje za pokriće prenetih poreskih gubitaka u iznosu u kome je
verovatno da će se odnosna poreska olakšica ostvariti kroz buduće oporezive dobiti.
Obzirom da je društvo u prethodnim godinama iskazalo gubitak, a neizvesno je kada će i u kolikoj meri
ostvariti oporezivu dobit u budućnosti, nisu priznata odložena poreska sredstva po osnovu gubitka utvrđenog
u poreskom bilansu.
6.4.
Poreski sistem Republike Srbije je u procesu kontinuirane revizije i izmena. Međutim, još uvek
postoje različita tumačenja poreskih propisa. U različitim okolnostima, poreski organi mogu imati različite
pristupe određenim pitanjima i mogu utvrditi dodatne poreske obaveze zajedno sa naknadnim zateznim
kamatama i penalima. U Republici Srbiji poreski period ostaje otvoren tokom 5 godina. Otuda, moguće je da
poreski organi prilikom inspekcije utvrde dodatne poreske obaveze. Rukovodstvo Društva smatra da su
poreske obaveze uključene u ove finansijske izveštaje pravilno iskazane.
6.5.
Ostali porezi, doprinosi kao i druge zakonske obaveze, izdvajaju se po propisima opštine i republike.
Oni uključuju porez na dodatu vrednost, porez na imovinu, porez na prenos apsolutnih prava, troškove
doprinosa na teret poslodavca, doprinose za korišćenje komunalnih dobara i uređenje građevinskog
zemljišta, poreze i doprinose za privremene i povremene poslove, autorske honorare i slično.
19
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
BILANS STANJA
7.
7.1.
STALNA IMOVINA
GOODWILL
Goodwill na dan 31.12.2013. godine iznosi RSD 99.507 hiljada, a nastao je u postupku spajanja uz pripajanje
društvu „Perutnina Ptuj – Topiko“ a.d. društvo sticalac, i u skladu sa Ugovorom o spajanju uz pripajanje od
16.05.2011. godine zaključenom između „Perutnina Ptuj - Topiko“ a.d. društvo sticalac, i društava
„Tehnooprema“ d.o.o. iz Bačke Topole, i „Perutnina Ptuj“ d.o.o. iz Beograda, koja prestaju da postoje
pripajanjem pod 01.01.2011. godine.
Početni saldo Goodwill-a iznosio je RSD 398.029 hiljada. U toku 2011, 2012 i 2013 godine obezvređeno je
na teret ostalih rashoda ukupno RSD 298.522 hiljada, tako da saldo na dan 31.12.2013. godine iznosi RSD
99.507 hiljada.
Promene na kontu 012 Goodwill u 2013. godini (Napomena 41):
− Goodwill na dan 01.01.2013
− Deo goodwilla koji se otpisuje (25%)
- Goodwill na dan 31.12.2013
RSD 199.014 hiljada,
RSD (99.507) hiljada,
RSD 99.507 hiljada.
Otpis goodwilla vrši se na osnovu odluke predsednika uprave, po stopi od 25% godišnje, a iznosi RSD
99.507 hiljada, veza tačka 41 napomena.
7.2.
NEMATERIJALNA ULAGANJA, NEKRETNINE, POSTROJANJA I OPREMA
Nabavna vrednost
Stanje 1 januar 2013
Povecanje
Prenos
Rashod
Prodaja
Procena
Zemljište
Građevinski
objekti
40.753
1.206.344
1.232.421
114.433
2.593.951
2.436
-
5.920
46.469
(8.217)
44.172
-
-
-
-
-
O.S. u
pripremi
Oprema
5.289
Ukupno
22.189
27.478
-
(17.753)
(14.955)
(32.708)
9.119
-
-
9.119
(3.148)
-
(3.148)
Nematerijal
na ulaganja
-
40.753
1.221.383
1.263.278
113.450
2.638.864
2.436
Stanje 1 januar 2013
-
405.700
564.415
-
970.115
609
Rashod
-
-
(16.136)
-
(16.136)
-
Stanje 31.12.2013
-
450.258
624.840
-
1.075.098
1.218
40.753
800.644
668.006
114.433
1.623.836
1.827
Stanje 31.12.2013
Kumulirana ispravka vrednosti
Amortizacija
Prodaja
Sadašnja vrednost 31.12.2013
Sadašnja vrednost 31.12.2012
-
40.753
44.558
-
771.125
78.259
(1.698)
638.438
-
113.450
122.817
(1.698)
1.563.766
609
-
1.218
7.2.1. Nematerijalna ulaganja
Nematerijalna ulaganja na dan 31.12.2013. godine iznose RSD 1.218 hiljada i odnose se na knjigovodstveni
program za praćenje komercijale, proizvodnje i pogonskog obračuna, za oko 60 radnih stanica nabavljenog
od AB Soft d.o.o. iz Beograda po ugovoru broj 10APE05 od 26.11.2010. godine.
7.2.2. Zemljište, nekretnine, postrojenja i oprema
20
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
Zemljište:
Vrednost zemljišta na dan 31.12.2013. godine iznosi RSD 40.753 hiljada.
Odnosi se na:
−
−
−
−
−
−
poljoprivredno zemljište – Topiko
Građevinsko zemljište – Topiko
Poljoprivredno zemljište – Melenci (Gladno brdo)
Građevinsko zemljište – Šimanovci
Građevinsko zemljište – Banatsko Karađorđevo
UKUPNO
RSD 2.496 hiljada,
RSD 14.772 hiljade,
RSD 13.133 hiljade,
RSD 9.217 hiljada,
RSD 1.135 hiljada,
RSD 40.753 hiljade.
Građevinski objekti:
Vrednost građevinskih objekata na dan 31.12.2013. godine iznosi RSD 771.125 hiljada.
Ugovorom o spajanju uz pripajanje izvršeno je povećanje vrednosti građevinskih objekata u iznosu od RSD
197.075 hiljada iz Tehnoopreme i RSD 2.282 hiljada iz „PERUTNINA PTUJ" d.o.o. Beograd.
Ugovorom o razmeni nepokretnosti od 12.6.2012, godine izvršena je razmena farme u Banatskom
Karađorđevu ukupne površine 194m2 ukupne kupoprodajne vrednosti RSD 21.747 hiljada. Istim ugovorom
stečeno je i zemljište površine 28a77m2 i vrednosti RSD 1.135 hiljada.
U toku 2013. godine od strane sudskog veštaka za oblast građevinarstva izvršena je procena vrednosti
poslovnog prostora-prodavnica u Kikindi (KP 4544/3, Semlačka 4) i Beogradu (KP 424, Mije Kovačevića 10)
koji nisu imali vrednost. Procenjena vrednost poslovnog prostora u Kikindi je RSD 2.975 hiljada, a poslovnog
prostora u Beogradu je RSD 6.144 hiljade.
U toku 2013. izvršeni su i radovi dogradnje na proizvodnom objektu klime u Mićunovu u vrednosti od RSD
5.920 hiljada.
Oprema:
U toku 2013. godine u više navrata izvršen je rashod opreme čija je neotpisana vrednost RSD 1.617 hiljada.
Gubitak po ovom osnovu iskazan je u okviru ostalih rashoda u bilansu uspeha u iznosu od RSD 468 hiljada i
na terer revalorizacionih rezervi u iznosu od RSD 1.149 hiljada (Napomena 17).
Neotpisana vrednost opreme prodate u 2013. godini iznosi RSD 1.450 hiljada. Dobici i gubici po ovom
osnovu iskazani su u okviru ostalih prihoda i rashoda u bilansu uspeha.
Osnovna sredstva u pripremi:
Osnovna sredstva u pripremi na dan 31.12.2013. godine iznose RSD 113.450 hiljade i odnose se na:
oprema i izradi i pribavljanju
laboratorija-renoviranje starog inkubatora
Infrastrukturna opremljenost parcele Mićunovo
komora za pakovanje iznutrica
inkubator
hidrantski vod-Mićunovo
sortirnica za jaja
farma Melenci
oprema za mp objekte
Investicije u pripremi -plac Šimanovci
RSD
RSD
5.029
RSD
1.349
RSD
520
RSD
1.478
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
280
1.304
730
35.904
24.198
14.500
hiljada
hiljada
hiljada
hiljada
hiljada
hiljada
hiljada
hiljada
hiljada
hiljada
21
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
depo za brojlere
5.130 hiljada
RSD
RSD
građ.objekti u pripremi-silos
supa za slamu Mićunovo
aspirater za zrnastu robu
klimatizacija pakeraja
mostna vaga
objekat u melencima
UKUPNO
RSD
9.109
828
RSD
5.382
RSD
RSD
7.512
RSD
RSD
165
32
113.450
hiljada
hiljada
hiljada
hiljada
hiljada
hiljada
hiljada
Amortizacija u iznosu od RSD 123.426 hiljada (u 2012: RSD 122.159 hiljada) iskazana je u okviru troškova
poslovanja u bilansu uspeha.
Osnovna sredstva Društva opterećena su hipotekama po osnovu kratkoročnih i dugoročnih kredita
(Napomene 22-24).
8.
8.1.
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
UČEŠĆA U KAPITALU
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge HoV raspoložive za prodaju odnose se na akcije (udele) kod:
Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od
vrednosti raspoložive za prodaju
“Top Veterina” d.o.o., B. Topola
Vojvođanska banka a.d., Novi Sad
Metaloprogres a.d., Zrenjanin
Sojaprotein Bečej a.d., Bečej
“Novosadski sajam” a.d., Novi Sad
Univerzal banka a.d., Beograd
U ku p n o
%
učešća
100
Broj
akcija
29.706
1.067
0,31938
2.480
16
17,05242
0,00271
Tržišna cena u
RSD 31.12.2013
366,00
626,00
419,00
600,00
2013
40
1
10.872
667
1.038
10
12.628
2012
40
1
10.872
784
769
16
12.482
Učešće u kapitalu RSD 12.628 hiljada odnosi se na kupljene akcije, koje su na dan 31.12.2013. godine
vrednovane po poslednjim ostvarenim cenama na Beogradskoj berzi, koje su najpribližnije datumu
31.12.2013. godine.
Za efekte usklađivanja vrednosti ovih ulaganja formirane su revalorizacione rezerve u okviru sopstvenog
kapitala – nerealizovani dobici od HOV, koje na dan 31.12.2013. godine iznose RSD 6.769 hiljada (2012:
RSD 6.886 hiljada), i nerealizovani gubici po HOV u iznosu od RSD 895 hiljada (2012: RSD 1.159 hiljada),
veza napomene 18 i 19.
8.2.
(a)
OSTALI DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Ostali dugoročni finansijski plasamani
Vojvođanska banka -depoziti
Komercijalna banka - depozit
Potraživanja za prodate društvene stanove
Ukupno:
2013
534
21
1.720
2012
534
21
1.769
2.275
2.324
Potraživanja za prodate stanove iznose RSD 1.720 hiljada. Svi korisnici kredita uredno otplaćuju obaveze. U
2013. godini nije vršena revalorizacija ovih potrađivanja jer je stopa rasta zarada bila niža od stope rasta
cena na malo.
22
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
9.
ZALIHE
Odnose se na:
2013
146.614
2.678
601
114.739
79.249
18.493
362.419
11.675
11.675
374.094
Materijal
Rezervni delova
Alat i inventar
Nedovršena proizvodnja
Gotovi proizvodi
Roba
Ukupno zalihe – neto
Dati avansi
Minus: ispravka vrednosti
Dati avani – neto
Ukupno
2012
156.984
2.474
768
211.717
260.862
21.342
654.147
3.938
3.938
658.085
Zalihe sirovina i materijala vode se po prosečnim ponderisanim nabavnim cenama, a odnose se na zalihe
osnovnog materijala, zalihe začina i ambalaže, potrošnog materijala, kancelarijskog materijala, goriva i
maziva, itd.
Vrednosno najveće zalihe materijala odnose se na:
−
−
−
−
−
−
−
−
Magacin materijala u Fabrici stočne hrane
Materijal za pakovanje – Centralni magacin
Magacini materijala – energenti
Magacini materijala – slama
Magacini materijala – zob, ovas, griz
Pomoćni materijal za preradu
Potrošni materijal
Kancelarijski materijal
Ukupno
RSD 92.094 hiljada,
RSD 34.735 hiljada,
RSD 2.805 hiljada,
RSD 4.684 hiljada,
RSD
400 hiljada,
RSD 7.074 hiljada,
RSD 4.439 hiljada,
RSD
383 hiljada,
RSD146.614 hiljada.
Zalihe materijala u Fabrici stočne hrane odnose se na zalihe kukuruza, sojine sačme, pšenice-merkantilne,
itd.
Zalihe nedovršene proizvodnje odnose se na roditeljska jata i jaja u mašinama (inkubatorima) i zalihe
brojlere u tovu, vrednovane po ceni koštanja. U cenu koštanja nedovršene proizvodnje ulaze troškovi
sirovina, ambalaže, plate proizvodnjih radnika, amortizacija proizvodne opreme, utrošena energija itd.
Zalihe gotovih proizvoda vrednovane su po ceni koštanja ili neto prodajnoj vrednosti, po nižoj od te dve
cene.
Povećanje/(smanjenje) vrednosti nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda iskazuje se u korist ili na teret
poslovnih prihoda u bilansu uspeha u neto iznosu od RSD (278.545) hiljada (2012: RSD 180.599 hiljada;
Napomena 33).
Zalihe robe u veleprodaji odnose se na robe u distributivnim centima u Bačkoj Topoli, Ugrinovcima, Novom
Sadu, Čačku i Nišu. Roba se vrednuje po prodajnim cenama sa ukalkulisanom razlikom u ceni, a zalihe robe
u maloprodaji vrednuju se po prodajnim cenama sa ukalkulisanim PDV-om. „Perutnina Ptuj-Topiko“ a.d. ima
44 maloprodajna objekta u više gradova u Srbiji.
Dati avansi iznose RSD 11.675 hiljada i čine ih:
-
Dati avansi u zemlji
Dati avansi u inostranstvu
Ukupno
RSD 5.499 hiljada
RSD 6.176 hiljada
RSD 11.675 hiljada
23
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
Najveći dati avans u zemlji iznosi RSD 3.622 hiljade i odnosi se na avans dat Metronik Inženjering iz Beograda,
uplaćen 2011. godine na ime izrade projekta optimizacije fabrike stočne hrane-investicija još nije završena.
Dati avansi u inostranstvu odnose se na:
-
Cobb Germany Avimex GMbH
Linie
MDR DOO
Ukupno
EUR 52.800,00
EUR
952,50
EUR
151,00
EUR 53.903,50
Svi avansi su potvrđeni IOS-ima na dan 32.12.2013. godine.
10.
POTRAŽIVANJA
2013
Kupci – matična i zavisna pravna lica
Kupci – ostala povezana pravna lica
Kupci u zemlji
Kupci u inostranstvu
Minus: Ispravka vrednosti
Potraživanja po osnovu prodaje - neto
10.579
637.521
15.689
(34.559)
629.230
Potraživanja od zaposlenih
Ostala potraživanja
Minus: Ispravka vrednosti
Druga potraživanja – neto
Uk u p no p o tr aživ an ja
Potr aži va n ja za vi še pl aće n po rez na d ob ita k
10.1.
Potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica
10.2.
Potraživanja od kupaca u zemlji
2012
6.323
748.470
36.345
(42.723)
748.415
395
2.541
2.936
632.166
425
3.826
4.251
752.666
-
1.745
Potraživanja od ostalih povezanih pravnih lica u iznosu od RSD 10.579 hiljade odnose se na potraživanje od
"PP Bro živa" d.o.o. Bačka Topola. Potraživanje usaglašeno putem IOS obrasca na dan 31.12.2013. godine.
Potraživanja od kupaca u zemlji na dan 31.12.2013 godine iznose RSD 637.521 hiljadu, a pregled najvećih
pojedinačnih potraživanja od kupaca dat je u sledećoj tabeli:
Redni
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
NAZIV KUPCA U ZEMLJI
Mercator-S d.o.o.
Delhaize Serbia d.o.o. Beograd
IDEA d.o.o.
Metro Cash & Carry d.o.o. Beograd
Domaće pile d.o.o.
Univerexport d.o.o.
Agrostef z.z.
PG Zlatko Milićević
DIS PTP d.o.o.
SG Viner d.o.o.
ZIM Company
Sprinbox d.o.o.
Gomex d.o.o.
Topola Commerce d.o.o.
PG Danilo Rašević
Stanje na
31.12.2013
132.272
78.695
46.142
38.575
20.361
17.579
17.348
17.269
17.146
16.626
16.543
15.436
14.502
12.800
11.472
Na ispravci
vrednosti
-
Ukupno
potraživanje
na 31.12.2013
132.272
78.695
46.142
38.575
20.361
17.579
17.348
17.269
17.146
16.626
16.543
15.436
14.502
12.800
11.472
IOS
31.12.2013
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA (31.07)
DA
Naplaćeno
u 2014 godini
111.343
63.418
43.397
38.575
17.579
7.665
17.269
17.146
16.543
15.436
14.502
7.828
24
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
16
Smislow M d.o.o.
11.096
11.096
DA
11.096
17
PG Tasevski Dušan
8.805
(4.430)
4.375
18
Veropoulos d.o.o.
8.650
8.650
DA
7.792
19
HACCP Logostic d.o.o.
8.402
8.402
713
20
Farmilija d.o.o.
8.152
(5.451)
2.701
21
Akorda Serbia d.o.o.
7.731
(7.731)
22
PG Kosta Trivunović
7.576
7.576
DA
4.726
23
PG Boris Radun
6.819
6.819
DA
3.108
24
Kokaprom
5.980
5.980
DA
5.769
25
PG Milan Đurić
5.093
5.093
DA
4.995
26
SV-Promet d.o.o.
4.637
(4.637)
27
Jabuka a.d.
4.636
(2.437)
2.199 DA (30.11)
28
Fidelinka Distribucija
3.720
(3.720)
29
Veja d.o.o.
3.345
3.345
DA
3.345
30
PG Milan Popović
3.047
3.047
DA
2.821
Svega
570.455
(28.406)
542.049
415.066
Ostali
67,066
(6.153)
60.913
Ukupno
637.521
(34.559)
602.962
Analiza starosne strukture potraživanja po osnovu prodaje, kupci u zemlji je kao što sledi:
Nedospelo
Dospelo:
Do 60 dana
Do 90 dana
Do 120 dana
Do 365 dana
Preko 365 dana
Ukupno dospelo
Ukupno
2013
373.295
2012
349.221
152.785
3.092
28.391
30.098
49.860
264.226
637.521
239.881
38.635
34.423
27.242
59.068
399.249
748.470
Potraživanja od kupaca u zemlji većinom su usaglašena sa kupcima na dan 31.12.2013 godine (usaglašeno
je 87% vrednosti testiranih kupaca).
U 2014 godini do datuma revizije, od testiranih kupaca je naplaćen iznos od 415.066 hiljada, odnosno 73%
njihove vrednosti na dan 31.12.2013 godine.
10.4.
Potraživanja od kupaca u inostranstvu
Potraživanja od kupaca u inostranstvu na dan 31.12.2013 godine iznose RSD 15.689 hiljada (EUR
136,856,14) a odnose se na:
Redni
broj
1
2
10.5.
NAZIV KUPCA U INOSTRANSTVU
Bonesa d.o.o. Bar (Crna Gora)
Crnice komerc - dooel Skoplje (Makedonija)
Ukupno
31.12.2013
EUR
112.025,54
24.830,60
136.856,14
31.12.2013
RSD
12.843
2.847
15.689
Naplaćeno
u 2014 godini
RSD
23.436
23.436
Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca
Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca na dan 31.12.2013 godine iznosi RSD 34.559 hiljada. Promene na
računu ispravke vrednosti potraživanja po osnovu prodaje su kao što sledi:
25
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca na dan 01.01.2013 godine
Ispravke vrednosti u 2012. (Napomena 42)
Naplaćena otpisana potraživanja (Napomena 41)
Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca na dan 31.12.2013 godine
(10.583)
34.559
Ostala potraživanja
Ostala potraživanja RSD 2.533 hiljada odnose se na:
−
−
−
3.016
(597)
Isknjiženo (brisani iz APR i sl)
10.6.
42.723
Potraž. od fonda PIO za bolovanje do 30 dana
Potraživanja od fonda za porodiljsko
Potraživanja za plaćeni depozit - zakupnina
Ukupno
RSD
RSD
RSD
RSD
309 hiljade,
390 hiljada,
1.834 hiljada
2.533 hiljada.
Potraživanje od fonda PIO za bolovanje preko 30. dana, kao i potraživanje po osnovu porodiljskog bolovanja
odnosi se na potraživanje po osnovu bolovanja za novembar (RSD 297 hiljada) i deo za avgust, septembar i
oktobar 2013. godine (RSD 12 hiljada).
Potraživanja za plaćene depozite - zakupnine na dan 31.12.2013. godine iznose RSD 1.834 hiljade. Odnose
na:
2013
2012
229
207
DEPOZIT FIZIČKOM LICU ZA MPO 301 NIŠ
403
403
SILVER TRADE MDS DOO
544
"UNICREDIT RENT"
660
660
"TRZNICA" JKP
46
42
DEPOZIT FIZIČKOM LICU ZA STAN NA NBgd - Franc Čelan
496
PORSCHE MOBILITU DOO
1.834
2.006
Ukupno
Potraživanja za depozite potvrđena su IOS-ima na dan 31.12.2013. osim „Tržnica“ JKP koja osporava iznos
od RSD 110 hiljada, a koji se odnosi na manipulativne troškove i PDV. Usaglašavanje je u toku.
11.
KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Kratkoročni finansijski plasmani na dan 31.12.2013. iznose RSD 34.560 hiljada (2012:RSD 46.685 hiljada) i
odnose se na sledeće:
−
−
−
"PP Bro živa" d.o.o. Bačka Topola – ugovor od 05.08.2009.
"PP Bro živa" d.o.o. Bačka Topola - ugovor od 28.06.2011.
Poznić Dušan – pozajmica
Ukupno
RSD 32.569 hiljada,
RSD
530 hiljada,
RSD
1.461 hiljada,
RSD 34.560 hiljada.
Kratkoročni finansijski plasmani RSD 33.099 hiljada, odnose se na date pozajmice "PP Bro živa" d.o.o. Bačka
Topola. Novčana sredstva su odobrena sa rokom vraćanja od 1 godine i kamatnom od 10 % godišnje.
Aneksima ugovora rokovi za vraćanje pozajmica produženi do 05.08.2015. odnosno do 31.12.2014. godine.
Data pozajmica Poznić Dušanu RSD 1.461 hiljada. odnosi se na datu pozajmicu bivšem komercijalnom
direktoru. Nije potvrđena IOS obrascem. Potraživanje je u sporu.
12.
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI
Odnose se na:
26
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
Tekući računi
Blagajna
Devizni račun
Ostala novčana sredstva - bolovanje
Ukupno
2013
5.636
3.495
4.080
15.755
28.966
2012
7.001
2.101
78
21
9.201
Novčana sredstva na tekućim računima kod poslovnih banka potvrđena su izvodima otvorenih stavki banaka
na dan 31.12.2013 godine.
Sredstva u blagajni odnose se na maloprodajne objekte (gotovina, pos terminali i virmanske uplate), a
potvrđena su blagajničkim dnevnicima na dan 31.12.2013 godine.
Novčana sredstva na deviznim računima kod Raiffeisen banke i Banca Intesa iznose ukupno EUR 36.606,17 i
potvrđena su izvodima i IOS-ima banaka na dan 31.12.2013 godine. Novčana sredstva na deviznim računima
iskazana su po srednjem kursu NBS na dan godišnjeg računa (EUR 36.606,17 x 114,6421 = 4.080.129,54).
Ostala novčana sredstva na dan 31.12.2013 godine iznose RSD 15.755 hiljada, a odnose se na:
- Namenski račun otvoren kod Vojvođanske banke za refundaciju bolovanja u iznosu od RSD 31 hiljade.
Sredstva su potvrđena IOS-om banke na dan 31.12.2013 godine.
- Namenski račun broj 840-8442763-91 otvorenom pri Upravi za Trezor AP Vojvodina, Novi Sad, na koji su
izvršene dve uplate ukupnog iznosa RSD 15.724 hiljade, a na osnovu:
o Ugovora o dodeli uslovno bespovratnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekta korišćenja
otpadne biomase za zagrevanje objekta na farmi fazana i pilića od 13.12.2013 godine, u iznosu od
RSD 15.193 hiljade. Sredstva se moraju realizovati do 30.06.2014 godine;
o Ugovora o dodeli uslovno bespovratnih sredstava za sprovođenje odgajivačkih mera u govedarstvu,
svinjarstvu, ovčarstvu i kozarstvu, živinarstvu, kod kopitara i pčelarstvu, u iznosu od RSD 531
hiljade.
Uplate Ministarstva Finansija Republike Srbije na namenski račun Društva iskazane su u korist prihoda
tekućeg perioda na kontu 640 – Prihodi od premija i subvenvija u ukupnom iznosu od RSD 15.755 hiljada
(Napomena 33).
Društvo je iskazalo u okviru kratkoročnih kredita u zemlji obavezu po osnovu iskorišćenog dozvoljenog
minusa na računima kod Raiffeisen banke u ukupnom iznosu od RSD 31.012 hiljada (veza tačka 2 Napomena
24 ovog Izveštaja).
13.
POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
Porez na dodatu vrednost
Aktivna vremenska razgraničenja:
Unapred plaćeni troškovi – razgraničene premije osiguranja
Potraživanja za nefakturisani prihod - TO
Ostala aktivna vremenska razgraničenja
U ku p no
Potraživanja za PDV odnose se na sledeće:
− PDV po opštoj stopi sadržan u računima dobavaljača
− PDV po posebnoj stopi
− PDV u datim avansima po opštoj stopi
− Potraživanja za više plaćen PDV za decembar 2013.
Ukupno
2013
14.097
2012
20.733
2.193
1.119
140.737
158.146
2.727
1.309
195.979
220.748
RSD 2.496 hiljada,
RSD
116 hiljada,
RSD
38 hiljada,
RSD 11.447 hiljada,
RSD 14.097 hiljade.
Unapred plaćeni troškovi u iznosu od RSD 2.193 hiljade, odnose se na razgraničene premije osiguranja
nekretnina, postrojenja i opreme i premije osiguranja radnika od nesrećnog slučaja i bolesti, koje se odnose
27
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
na 2014. godinu u iznosu od RSD 2.127 hiljada i na ostale unapred plaćene troškove u iznosu od RSD 65
hiljada.
Potraživanja za nefakturisani prihod iznose RSD 1.119 hiljada (2012: RSD 1.309 hiljada) i odnose se na
potraživanja za topli obrok radnika, koji imaju obezđenu ishranu, a koja im se odbija od neto zarada, jer
neto zarade za decembar 2013. godine nisu bile isplaćene do kraja 2013. godine.
Na računu ostalih aktivnih vremenskih razgraničenja Društvo je iskazalo:
−
−
−
−
−
−
−
Neisplaćen PDV kod uvoza
Akontacija PDV
Neisplaćena PDV nadoknada poljoprivrednicima
Razgraničene kursne razlike za 2008. godinu
Razgraničene kursne razlike za 2009. godinu
Razgraničene kursne razike za 2010. godinu
Razgraničene kursne razlike za 2012. godinu
Ukupno:
RSD
541 hiljada,
RSD
815 hiljada,
RSD
8 hiljada,
RSD
9.731 hiljada,
RSD
6.349 hiljada,
RSD
8.821 hiljada,
RSD 114.471 hiljada
RSD 140.736 hiljada
Na dan izmirenja obaveze srazmeran iznos ovih efekata će se iskazati u okviru finansijskih rashoda tog
perioda.
Na teret finansijskih rashoda za 2013. godinu Društvo je nadoknadilo deo odloženih negativnih efekata
kursnih razloga i valutne klauzule iz 2008, 2009 i 2010. godine u iznosu od RSD 47.076 hiljada, veza tačka
42 napomena.
14.
VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA
Vanbilansnu aktivu i pasivu čine date garancije i jemstva pravnim licima, u ukupnom iznosu od RSD 16.184
hiljada, a odnose se na:
-
PP Bro Živa d.o.o., B. Topola, jemstvo za dug.kredit kod NLB Banka
PP Bro Živa d.o.o., B. Topola, jemac-platac NLB Leasing za finansijski lizing
Ukupno
15.
15.1.
RSD 7.006 hiljada,
RSD 9.178 hiljada,
RSD 16.1845 hiljada.
OSNOVNI KAPITAL
AKCIJSKI KAPITAL
Akcijski kapital - obične akcije obuhvataju osnivačke i akcije koje su emitovane u toku poslovanja sa pravom
upravljanja, pravom na učešće u dobiti akcionarskog društva i na deo stečajne mase u skladu sa aktom o
osnivanju, odnosno odlukom o emisiji akcija.
Spisak akcionari Društva „Perutnina Ptuj-Topiko“ a.d., Bačka Toploa na dan 31.12.2013 godine prema
podacima dobijenim od Centralnog registra depo i kliringa HOV:
R. broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Akcionar
Perutnina Ptuj d.d., Ptuj
Terra Preta d.o.o., Novi Sad
Stork
Jet Klub, Novi Sad
Matica Group d.o.o., Novi Sad
Cuk Petar-suvlasništvo
Invej a.d.
Panživ d.o.o
Abdul-Rahman Ahmed
Ostali – mali
Ukupno
%
učešća
97,65434
1,85676
0,09615
0,06712
0,06168
0,04172
0,01814
0,01451
0,00907
0,18051
100
Broj akcija
107.660
2.047
106
74
68
46
20
16
10
199
110.246
Broj glasova
106.772
2.047
106
74
68
16
10
199
109.292
Vrednost
kapitala
1.291.920
24.564
1.272
888
816
552
240
192
120
2.388
1.322.952
28
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
Akcijski kapital čini 110.246 običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od RSD 12.000,00.
Knjigovodstveno stanje akcijskog kapitala Društva sticaoca na dan 31.12.2013 godine je sledeće:
Vrsta akcija Broj akcija
Perutnina Ptuj d.d., Ptuj – zamenjene akcije Tehnoopreme
Perutnina Ptuj d.d., Ptuj
Perutnina Ptuj d.d., Ptuj – zamenjene akcije PP Beograd
Ukupno Perutnina Ptuj d.d. Ptuj
Mali akcionari
Ukupno akcijski kapital
obične
obične
obične
obične
8.207
2.696
96.757
%
učešća
7.44 %
2.45 %
87.76%
107.660
97.65 %
110.246
100 %
2.585
2.35 %
2013
2012
98.486
32.362
98.486
32.362
1.161.084 1.161.084
1.291.932 1.291.932
31.020
31.020
1.322.952 1.322.952
U poslovnim knjigama Društva na dan 31.12.2013. godine akcijski kapital iznosi RSD 1.322.952 hiljada, i
sastoji se od 110.246 komada običnih akcija, a nominalna vrednost jedne akcije iznosi 12.000,00 dinara.
Povećanje kapitala u ukupnom iznosu od 11.266.597,23 EUR-a, registrovano je kod Agencije za privredne
registre rešenjem BD 68823/2011 od 31.05.2011. godine. Ukupan registrovani kapital kod Agencije za
privredne registre iznosi 15.404.159,92 EUR-a.
Uvidom na sajt Centralnog registva HOV za emitenta Perutnina Ptuj – Topiko a.d. u delu redosled prvih 10
akcionara po broju glasova za dva najveća akcionara, stoji sledeće:
1) Akcionar „Invej“ a.d. na osnovu rešenja Višeg suda u Beogradu Ki-Po 1 br. 28/12 0d 13.05.2013. ima
privremenu meru zabrane prava glasa, otuđenja i opterećenja nad 101 akcijom, a nakon sprovođenja
rešenja Komisije za HOV broj: 6/0-14-24479-13 od 21.05.2013. godine broj akcija je 20.
2) Akcionar Perutnina Ptuj DD, na osnovu Rešenja Komisije za HOV broj: 6/0-17-4333/54-09 od 21.10.2011.
godine ima privremenu meru zabrane prava glasa na 4.440 akcija, a nakon sprovođenja Rešenja Komisije za
HOV broj: 6/0-14-24479-13 od 21.05.2013. godine ima privremenu meru zabrane prava glasa na 888 akcija.
15.2.
POKRIĆE GUBITKA NA TERET AKCIJSKOG KAPITALA
Skupština akcionara „Topiko“ a.d. na sednici održanoj 10.05.2010. godine donala je Odluku o smanjenju
osnovnog kapitala radi pokrića gubitka Društva u pojednostavljenom postupku, i to:
Član 1. „Topiko“ a.d. Bačka Topola vrši smanjenje osnovnog kapitala Društva radi pokrića dela gubitaka.
Član 2. Vrednost osnovnog kapitala Akcionarskog društva „Topiko“, na dan 31.12.2009. godine iznosi
809.340.000,00 dinara, što je protivvrednost 10.615.897,00 ERU-a, po srednjem kursu NBS na dan uplate,
koja je registrovana kod Agencije za privredne registre i njega čini 67.445 komada običnih akcija, nominalne
vrednosti od 12.000,00 dinara, koje su upisane u Centralnom registru HOV, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj:
RSTPKOE6574.
Član 3. Iznos kumuliranog gubitka iz ranijih godina po finansijskim izveštajima za 2009. godinu iznosi
827.225.000,00 RSD.
U skladu sa ovom odlukom, kumulirani gubitak iz prethodnog stava delimično se pokriva na teret osnovnog
kapitala za iznos od 647.472.000,00 dinara, na dan 01.01.2010. odnosno 6.478.334,91 EUR-a po srednjem
kursu, po srednjem kursu NBS na dan donošenja odluke ( 99,9442).
Preostali iznos kumuliranog gubitka Društva iz ranijih godina, a nakon delimičnog pokrića na teret osnovnog
kapitala Društva, u iznosu od 178.753.000,00 dinara ostaje nepokriven, na dan 01.01.2010. godine (član 4.).
Osnovni kapital se smanjuje srazmernim smanjenjem broja akcija po osnovu povlačenja i poništenja akcija u
posedu svih akcionara za 5 (pet) puta (član 5.).
29
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
Srazmera povlačenja i poništavanja postojećih akcija iznosi 5:1.
Izdavalac poništava i povlači akcije u ukupnom obimu od 647.472.000,00 dinara, tj. 53.956 komada akcija
pojedinačne nominalne vrednosti od 12.000,00 dinara-CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSTPKOE65754.
Član 7. Nakon smanjenja, osnovni kapital Društva iznosi 161.868.000,00 RSD sa stanjem na dan 01.01.2010.
godine, odnosno 4.137.562,69 EUR po srednjem kursu NBS na dan uplate, koji je podeljen na 13.489
komada običnih akcija nominalne vrednosti 12.000,00 dinara CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSTPKOE65754.
Agencija za privredne registre svojim rešenjem BD 46755/2010 od 17.05.2010. godine registrovala je
smanjenjenje osnovnog-akcijskog kapitala, i to:
Briše se, i to: upisani i uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala u iznosu od 5.352.465,01 EUR na dan
15.06.2001, i iznos od 3.125.300,03 EUR, na dan 21.07.2009. godine, upisuje se upisani i uneti novčani deo
osnovnog kapitala u iznosu od 3.593.055,37 EUR, na dan 21.07.2009. godine, a upisuje se upisani i uneti
nenovčani deo osnovnog kapitala u iznosu od 544.507,32 EUR-a.
Dana 30.12.2010. godine Perutnina Ptuj – Topiko a.d. (Tužilac), protiv Centralnog registra depo i kliringa
hartija od vrednosti (Tuženi) podneo je Tužbu kojom se od Suda traži da tuženom naloži donošenje rešenja
o smanjenju kapitala jer je Skupština Društva donela odluku o smanjenju kapitala radi pokrića dela gubitka u
pojednostavljenom postupku.
Stanovište Tuženog je da se upis smanjenja kapitala ne može upisati iz razloga što je jedan broj akcionara
konstituisao zalog nad svojim akcijama, a jedan broj akcionara ima zabranu prava glasa nad određenim
brojem akcija. Postupak po ovoj tužbi je u toku.
Beogradska berza a.d. svojim Rešenjem o prestanku privremene obustave trgovanja i isključenju akcija
izdavaoca sa vanberzanskog tržišta od 06.12.2010. godine isključila je akcije izdavaoca Perutnine Ptuj –
Topiko a.d. sa vanberzanskog tržišta do dostavljanja Berzi dokaza o usaglašavanju podataka dostavljenih
Berzi s podacima objavljenim uCentralnom registru, kao i dostavljanja berzi inoviranog Prospekta izdavacoca,
saglasno izvršenim usaglašavanjima, a najduže do isteka maksimalnog roka za privremenu obustavu
trgovanja.
U toku 2012. godine Društvo je imalo intenzivnu komunikaciju sa Centralnim registrom, depo i kliring HOV, i
prema tumačenju Centralnog registra poništaj akcija je dozvoljen ukoliko je važećim Statutom u vreme
emisije akcija bio predvidjen i poništaj. Centralnom registru dostavljen je Statut iz 2002. godine, te se
očekivalo da problem usaglašenja vlasništva u APR-u i CHOV bude rešen, što je i učinjeno u toku 2013.
godine.
15.3.
UGOVOR O SPAJANJU UZ PRIPAJANJE
Odredbe Ugovora o spajanju uz pripajanje date su u tački 2.0. napomena.
U Izveštaju o promenama na kapitalu detaljno su date promene na kapitalu vezane za statusnu promenu
spajanje uz pripajanje.
“Perutnina Ptuj-Topiko” a.d. nije tražilo pa nije ni dobilo rešenje o odobrenju emisije akcija u vezi statusne
promene spajanje uz pripajanje, kako je to predviđeno članom 6.1 i 6.2. Ugovora o spajanju uz pripajanje.
Osnovni kapital Društva sticaoca povećava se za iznos od 11.266.597,23 EUR, odnosno 1.161.084.000,00
dinara izdavanjem 96.757 komada običnih akcija, nominalne vrednosti od 12.000,00 dinara po akciji. Nakon
sprovedenog postupka pripajanja i povećanja osnovnog kapitala u skladu sa tačkom 4.1. i 4.2. Ugovora,
osnovni capital društva sticaoca iznosi ukupno 15.404.159,92 EUR, odnosno 1.322.952.000,00 dinara, u
celosti je akcijski i biće podeljen na 110.246 običnih akcija, nominalne vrednosti od 12.000,00 dinara po
akciji.
Udeličari Društava koji prestaju pripajanjem, ostvaruju pravo na obične akcije Društva sticaoca u srazmeri iz
navedenog ugovora, i pravo na novčanu nakandu u preostalom iznosu vrednosti udela za koja mu se ne
može dodeliti jedna obična akcija Društva sticaoca.
30
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
16.
REZERVE
(a)
Zakonske rezerve
Zakonske rezerve na dan 31.12.2013. godine iznose RSD 3.850 hiljada (2012: RSD 3.850 hiljada), su
formirane iz raspodele dobiti ranijih godina i mogu se upotrebiti za pokriće gubitka, šteta na osnovnim i
obrtnim sredstvima od elementarnih nepogoda, kao i za isplatu tekućih obaveza prema dobavljačima, zarada
i ostalih obaveza u slučaju insolventnosti Društva.
17.
REVALORIZACIONE REZERVE
Revalorizacione rezerve predstavljaju rezerve formirane od pozitivnih efekata u promeni u fer vrednosti
sledećih sredstava:
Poljoprivredno zemljišta
Građevinsko zemljište
Građevinskih objekata
Postrojenja i oprema
Ukupno
2013
12.240
6.518
274.679
30.538
323.975
2012
12.240
6.518
274.680
31.686
325.124
Revalorizaciona rezerva se inicijalno formira kada se materijalno značajno poveća poštena vrednost nekog
sredstva u odnosu na njegovu knjigovodstvenu vrednost. Na računu revalorizacione rezerve iskazani su:
efekti promena poštene vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme, nematerijalnih ulaganja, učešća u
kapitalu u stranoj valuti i drugih finansijskih instrumenata.
Prilikom rashodovanja ili otuđenja sredstva, revalorizaciona rezerva formirana za konkretno sredstvo smatra
se realizovanom i prenosi se, u celini, na neraspoređenu dobit tekuće godine, preko bilansa stanja.
U neraspoređenu dobit tekuće godine prenosi se i deo realizovane revalorizacione rezerve koji se utvrđuje u
iznosu razlike između amortizacije obračunate na revalorizovani iznos sredstva i amortizacije obračunate na
prvobitnu nabavnu vrednost ili cenu koštanja sredstva.
Promene na računu revalorizacione rezerve u 2013 godini:
− Početno stanje 01.01.2013
RSD 325.124 hiljada,
− Smenjenje usled rashoda i prodaje osnovnih sred. RSD (1.149) hiljada,
− Stanje 31.12.2013
RSD 323.975 hiljade.
Revalorizacione rezerve su ukinute za prodata i rashodovana osnovna sredstva u iznosu od RSD 1.149
hiljada, smanjenjem gubitaka od rashoda i prodaje osnovnih sredstava preko BU.
18.
NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI
Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti na dan 31.12.2013 godine iznose RSD 6.769 hiljada
(2012: RSD 6.886 hiljada).
Promene na kontu nerealizovani dobici po osnovu HOV u 2013. godini su:
−
−
−
19.
Početno stanje 01.01.2013
Smanjenje svođenjem na berzansku cenu (Napomena 8.1)
Stanje 31.12.2013
NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV
RSD 6.886 hiljada,
RSD (117) hiljada,
RSD 6.769 hiljada.
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti na dan 31.12.2013 godine iznose RSD 895 hiljada (2012:
RSD 1.159 hiljada).
31
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
Promene na kontu nerealizovani dobici po osnovu HOV u 2013. godini su:
−
−
−
20.
Početno stanje 01.01.2013
Smanjenje svođenjem na berzansku cenu (Napomena 8.1)
Stanje 31.12.2013
NERASPOREĐENA DOBIT/(GUBITAK)
RSD 1.159 hiljada,
RSD (264) hiljada,
RSD 895 hiljada.
Neraspoređeni dobitak na dan 31.12.2013 godine iznosi RSD 382.268 hiljada, a sastoji se od neraspoređene
dobiti PP Topiko a.d. od RSD 2.083 hiljada, i neraspoređene dobiti Tehnooprema statusna promena na dan
01.01.2011. godine u iznosu od RSD 380.185 hiljada.
Po godišnjem računu za 2013. godinu Društvo je iskazalo gubitak u poslovanju u iznosu od RSD 194.205
hiljada koji je knjižen je u aktivi kao gubitak iznad visine kapitala.
Kumulirani gubici na dan 31.12.2013 godine iznosi RSD 2.286.226 hiljada (u 2012: RSD 2.092.020 hiljada),
od toga gubitak do visine kapitala iskazan u pasivi iznosi RSD 2.039.921 hiljada, a gubitak iznad visine
kapitala iskazan u aktivi iznosi RSD 247.307 hiljada (2012: RSD 52.099 hiljada).
21.
DUGOROČNA REZERVISANJA
Dugoročna rezervisanja obuhvataju:
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih
2013
13.424
13.424
2012
13.830
13.830
Ukupni iznos naknade radnicima kod odlaska u penziju diskontovan na dan 31.12.2013 godine iznosi RSD
13.424 hiljade.
U toku 2013 godine isplaćene su otpreminine za odlazak u penziju za 13 radnika u ukupnom iznosu od RSD
2.350 hiljada, tako da je na dan godišnjeg računa izvršeno doknjižavanje obaveze za rezervisanja za odlazak
u penziju u iznosu od RSD 1.944 hiljade, što je uključeno u troškove rezervisanja u bilansu uspeha (veza
Napomena 36 ovog Izveštaja).
Promene u definisanim obavezama po osnovu naknada zaposlenima prilikom odlaska u penziju u 2013 godini
prikazane su u sledećoj tabeli:
Stanje 1. januara 2013
Isplaćeno u toku godine
Izvršeno rezervisanje za 2013
Stanje na dan 31. decembra 2013
Ukupno
13.830
(2.350)
1.944
13.424
Rezervisanja su izvršena za 667 zaposlena radnika, a osnovne aktuarske pretpostavke koje su korišćene kod
obračuna ovih obaveza su sledeće:
Diskontna stopa
Buduća povećanja zarada
Buduće promene u planu naknada
Fluktuacija zaposlenih/smrtnost/oboljevanje
Izmene starosne granice za penzionisanje
Iznos otpremnine po zakonu
2013
9.5%
8%
2012
11.25 %
8%
5%
60-65
180.306
5%
60-65
176.742
32
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
22.
DUGOROČNI KREDITI
Obaveze po dugoročnim kreditima dospevaju u roku dužem od godinu dana od dana zaključenja ugovora
odnosno od dana godišnjeg bilansiranja, kao i deo dugoročnih kredita koji dospevaju do jedne godine, iznose
ukupno EUR 8.250.337,10 odnosno RSD 945.258 hiljada, a odnose se na sledeće:
Oznaka Kamatna
valute
stopa
U zemlji:
Hypo Alpe-Adria Bank a.d., Beograd
1.100.000 EUR
NLB Banka a.d., Beograd 950.000 EUR
Raiffeisen Banka a.d. Beograd EUR
3.730.444,17
Unicredit banka Srbija a.d., Beograd
2.000.000 EUR
Svega
U inostranstvu:
RI Eastern Europe Finance B.V.,
Amsterdam, Holandija 100.000 EUR
RI Eastern Europe Finance B.V.,
Amsterdam, Holandija 5.200.000 EUR
Nova Ljubljanska Banka d.d., Ljubljana,
Slovenia 4.000.000 EUR
Svega
EUR
EUR
EUR
3M EURIBOR
+ 5% god.
6M EURIBOR
+ 13,5% god.
6M EURIBOR
+ 6,05% god.
EUR
1M EURIBOR
+ 6,5% god.
EUR
1M EURIBOR
+ 2,15% god.
EUR
EUR
1M EURIBOR
+ 2,15% god.
3M EURIBOR
+ 6,25% god.
Ukupno
22.1.
Dugoročno dospeva na
31.12.2013
(kto 414)
EUR
Obaveze za
kamate
Tekuće dospeva u 2014
RSD
EUR
(kto 424)
(kto 460)
RSD
RSD
565.699,68
64.658
172.998,23
98.653,00
11.276
1.273
3.455.444,17
396.140
255.000,00
29.234
621
-
-
-
-
-
844.039,00
96.472
19.774
6
4.865.182,85
557.270
526.651,23
60.284
1.900
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.661.360,02
305.104
197.143,00
22.600
5.671
7.526.542,87
862.374
723.794,23
82.884
7.571
2.661.360,02
305.104
197.143,00
22.600
5.671
DUGOROČNI KREDITI U ZEMLJI
1)
Dana 19.08.2011 godine zaključen je Ugovor o dugoročnom kreditu br. L1519/11 sa Hypo AlpeAdria-Bank a.d. Beograd kojim se refinansira obaveza prema Hypo Group Netherlands Corporate B.V. u
iznosu do EUR 1.100.000,00 uz ugovorenu kamatu u visini 3M EURIBOR + 5% godišnje. Kredit će se
otplaćivati kvartalno, pri čemu prva rata dospeva na anplatu 30.09.2011, a poslednja 30.06.2015 godine
(veza tačka 4 Napomena 21.2 ovog Izveštaja). Sredstva obezbeđenja po ovom kreditu su:
-
-
Hipoteka nad:
- poslovna zgrada površine 789 m², KO Novi Sad I, KP 10753/18;
- poslovna zgrada površine 57 m², KO Novi Sad I, KP 10753/18;
- portirnica površine 8 m², KO Novi Sad I, KP 10753/18.
solidarno jemstvo preduzeća „Perutnina Ptuj“ d.d. Slovenia.
Dana 21.12.2012 godine potpisan je Aneks 1 osnovnog Ugovora kojim je utvrđen novi iznos obaveze u visini
od EUR 767.506 kao i datum vraćanja kredita (30. Juni 2015 godine).
Dana 28.11.2013 godine potpisan je Aneks 2 osnovnog Ugovora kojim se reprogramiraju sve dospele
obaveze po osnovu glavnice i sve dospele obaveze po osnovu kamate (redovne i zatezne) u ukupnom iznosu
od EUR 800.000,00 kao i datum vraćanja kredita (30.06.2016 godine). Otplata duga vršiće se po sledećoj
dinamici:
-
10% vrednosti u mesečnim ratama u periodu 30.11.2013 – 31.08.2014 godine
40% vrednosti u mesečnim ratama u peirodu 30.09.2014 – 31.07.2015 godine i
Ostatak duga u mesečnim ratama u periodu 31.08.2015 – 30.06.2016 godine.
33
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
Dugoročni deo obaveze po ovom kreditu na dan 31.12.2013 godine iznosi EUR 565.699,68 (RSD 64.658
hiljada), a tekuće dospeće koje dospeva za plaćanje u 2014 godini iznosi EUR 172.998,23 odnosno RSD
19.774 hiljada i iskazan je u okviru kratkoročnih finansijskih obaveza (veza Napomena 24.3 ovog Izveštaja).
Sredstva obezbeđenja po ovom kreditu su hipoteka, korporacijske garancije, menice i zaloga opreme
upisana u sudski registar.
Ukupno obračunate kamate po ovom kreditu u 2013 godini iznose RSD 4.441 hiljadu (EUR 39.390,32) i
nadoknađene su u celosti na teret finansijskih rashoda u bilansu uspeha (veza tačka 40 Napomena).
Obračunate neplaćene kamate iskazane su u okviru drugih kraktoročnih obaveza u iznosu od RSD 6 hiljada
(veza tačka 26 Napomena).
2)
Dana 30.11.2012 godine zaključen je Ugovor o dugoročnom dinarskom kreditu sa valutnom
klauzulom broj 00-410-5033026.3. kredit je odobren u iznosu od EUR 950.000 u dinarskoj protivvrednosti uz
kamatnu stopu 6M EURIBOR + 13,5% godičnje, a za finansiranje dugoročnih obaveza iz poslovanja. Rok
otplate kredita je 36 meseci od dana korišćenja kredita, u 26 jednakih mesečnih rata.
Dana 05.11.2013 godine ugovorne strane potpisale su Aneks 1 osnovnog Ugovora kojim se vrše izmene u
načinu otplate kredita na sledeći način:
-
Prvih 9 meseci 105 od trenutne rate, odnosno
Drugih 12 meseci 40% od trenutne rate, odnosno
Poslednja 4 meseca 50% od trenutne rate, odnosno
Ukupno
EUR
3.654,00
EUR 14.615,00
EUR 18.269,00
EUR 281.342,00.
Preostali iznos do EUR 950.000,00 (odnosno EUR 668.658,00) biće predmet razgovora pre konačnog
dospeća kredita.
Dugoročna obaveza po ovom kreditu na dan 31.12 2013 godine iznosi EUR 844.039,00 (RSD 96.472 hiljade),
a tekuće dospeće u 2014 godini iskazano je u okviru kratkoročnih finansijskih obaveza na kontu 424 – Deo
dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine u iznosu od EUR 98.653,00 odnosno RSD 11.276 hiljada
(veza Napomena 24.3.).
Sredstva obezbeđenja po ovom kreditu su hipoteka, korporacijske garancije i menice.
Ukupno obračunate kamate po ovom kreditu u 2013 godini iznose RSD 14.849 hiljada (EUR 125.628,28) i
nadoknađene su u celosti na teret finansijskih rashoda u bilansu uspeha (veza tačka 40 Napomena).
Obračunate neplaćene kamate iskazane su u okviru drugih kraktoročnih obaveza u iznosu od RSD 1.273
hiljade (veza tačka 26 Napomena).
3)
Dana 24.12.2013 godine sklopljen je Sporazum o načinu izmirenja duga između Raiffeisen Banke
a.d. Beograd i Društva, kojim je Raiffeisen Banka a.d. Beograd u celosti na sebe preuzela potraživanje po
kreditu od RI Eastern European Finance B.V., Ameterdam, Nederland tako što je izmirila obavezu dužnika
prema ovoj banci, a ona sama sa dužnikom ugovorila novi iznos duga koji je predmet otplate u iznosu od
EUR 3.730.444,17 (veza tačka 22.3 Napomena, stav 2).
Kredit je ugovoren po stopi od 6M EURIBOR + 6,05% godišnje, dok je ugovoreni rok vraćanja kredita
31.12.2016 godine u 37 rata u skladu sa sledećim planom otplate:
-
Prvih 8 jednakih mesečnih rata u iznosu od EUR 10.000,00 u periodu 31.12.2013 – 31.07.2014
Narednih 12 jednakih mesečnih rata u iznosu od EUR 37.000,00 u periodu 31.08.2014 – 31.07.2015
Poslednjih 24 jednakih mesečnih rata u iznosu id 46.000,00 u periodu 31.08.2015 – 31.07.2016
Preostali iznos duga biće otplaćen u 5 jednakih mesečnih rata u periodu 31.08.2016 – 31.12.2016.
-
Zemljište, KP 3164/2 površine 2ha, upisano u list nepokretnosti broj 913 KO Šimanovci,
Objektima na farmi Mićunovo, upisanih u list nepokretnosti 1622, KP 817/1, KO Bačka Topola,
Objektima farme dedovskog centra atar, upisanih u list nepokretnosti 1622 KO Bačka Topola,
Kao sredstva obezbeđenja po ovom kreditu date su menice, koropracisjke garancije i upisane su hipoteke
nad sledećim nepokretnostima:
34
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
- Objektima stočne hrane protein, upisanih u list nepokretnosti 760, KP 6146/1, Bačka Topola-grad,
- Objektima klanice i transporta-Maršala Tita 1, upisanih u list nepokretnosti 760,, KP 7282, KO Bačka
Topola-grad,
- Fabrika za proizvodnju stočne hrane i pratećim objektima u Srpskom Itebeju, KP 7576/2, list
nepokretnosti 2852, KO Srpski Itebej.
U vezi hipoteka videti tačku 44. Napomena.
Dugoročna obaveza po ovom kreditu na dan 31.12.2013 godine iznosi EUR 3.455.444,17 (RSD 396.140
hiljada), a tekuće dospeće iskazano je u okviru kratkoročnih finansijskih obaveza na kontu 424 - Deo
dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine u iznosu EUR 255.000,00 odnosno RSD 29.234 hiljada
(veza tačka 24.3 Napomena).
Ukupno obračunate kamate po ovom kreditu u 2013 godini iznose RSD 698 hiljada i nadoknađene su u
celosti na teret finansijskih rashoda u bilansu uspeha (veza tačka 40 Napomena). Obračunate neplaćene
kamate iskazane su u okviru drugih kraktoročnih obaveza u iznosu od RSD 621 hiljade (veza tačka 26
Napomena).
4)
Dana 30.08.2011 godine zaključen je Aneks br.2 Ugovora o dugoročnom kreditu br. R 2127/09 sa
UniCredit Bankom Srbija a.d. Beograd. Kredit u celosti dospeva za plaćanje do 02.06.2012 godine.
Kredit je otplaćen (zatvoren) 05.11.2013 godine. Ukupan trošak kamate po ovom kreditu u 2013 godini
iznosi RSD 881 hiljadu (EUR 7.852,84) i nadoknađen je u celosti na teret finansijskih rashoda u bilansu
uspeha (Napomena 44).
Obaveze po dugoročnim kreditima u zemlji usaglašene su sa kreditorima na dan godišnjeg računa i iskazane
su po prodajnom kursu NBS na dan 31.12.2013.
Ukupno obračunate kamate kamate po dugoročnim kreditima u zemlji iznose RSD 20.869 hiljada i
nadoknađene su u celosti na teret finansijskih rashoda perioda u Bilansu uspeha (Napomena 40). Ukupno
plaćene kamate u 2013 godini iznose RSD 18.969 hiljadu tako da je na 31.12.2013 godine iskazana obaveza
za kamate u iznosu od RSD 1.900 hiljada (RSD 20.869 – 19.590 hiljada). Veza taka 26 Napomena.
22.2.
DUGOROČNI KREDITI U INOSTRANSTVU
1)
Dana 27.10.2010 godine zaključen je Aneks br.3 Ugovora o kreditu br.111-0000000001500-12
između RI Eastern European Finance B.V. iz Holandije i preduzeća „Tehnooprema“ d.o.o. u iznosu od EUR
100.000,00 za finansiranje obrtnih sredstava. Ugovorena je kamata u visini 1M EURIBOR + 2,15% godišnje
uz rok dospeća 30.05.2013 godine. Nakon izvršene statusne promene spajanja uz pripajanje, došlo je do
promene korisnika kredita na preduzeće „PP Topiko“ a.d.
Ankesom br. 6 Ugovora o kreditu od 14.12.2012 godine, izmenjen je iznos obaveze koja sada glasi na EUR
50.000,05 uz novoutvrđeni rok dospeća 20.07.2013 godine. Ostale odredbe iz Ugovora o kreditu ostale su
neizmenjene.
Kredit je otplaćen (zatvoren) dana 23.07.2013 godine. Ukupan trošak kamate po ovom kreditu u 2013 godini
iznosi RSD 72 hiljade i nadoknađen je u celosti na teret finansijskih rashoda u bilansu uspeha (Napomena
40).
2)
Dana 31.05.2008. godine sa RI Eastern European Finance B.V., Ameterdam, Nederland „Topiko“ a.d.
je zaključio Ugovor o kreditu br. 111-0000000001160-62 u iznosu od 5.200.000,00 EUR-a, koji služi za
refinansiranje obaveza po dva kredita iz ranijeg perioda. Kamata po ovom kreditu je 6M EURIBOR + 0,49%
na godišnjem nivou. Kredit se otplaćuje u 42 jednake mesečne rate, i to poslednjeg dana u mesecu, a prva
rata glavnice dospeva za plaćanje 18 meseci od meseca u kome je izvršeno povlačenje kredita. Kao
instrument obezbeđenja vraćanja kredita „Topiko“ je dostavio garanciju Raiffeisen banke a.d. na iznos od
5.200.000,00 EUR-a uvećana za pripadajuću kamatu i sa rokom dospeća dužim za 30 dana od roka otplate
kredita, o čemu je zaključen Ugovor o izdavanju garancije broj 265-60-3788-62 od 03.07.2008. godine.
Dana 25.08.2011 godine zaključen je Aneks br.4 ovog Ugovora kojim se konstatuje promena korisnika
kredita na preduzeće „PP Topiko“ a.d.. Aneksom se takođe utvrđuje nova kamatna stopa u visini 1M
35
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
EURIBOR + 2,15% godišnje. Otplata kredita vršiće se u 32 mesečne rate uz rok dospeća poslednje rate na
dan 31.05.2013 godine.
Dana 14.12.2012 godine zaključen je Aneks br.8 Ugovora o kreditu kojim se utvrđuje novi iznos duga u visini
od EUR 3.750.196,64. Otplata kredita vršiće se u 41 mesečne rate uz rok dospeća poslednje rate na dan
31.12.2016 godine. Ostale odredbe Ugovora su ostale nepromenjene.
Dana 24.12.2013 godine sklopljen je Sporazum o načinu izmirenja duga između Raiffeisen Banke a.d.
Beograd i Društva, kojim je Raiffeisen Banka a.d. Beograd u celosti na sebe preuzela potraživanje po kreditu
od RI Eastern European Finance B.V., Ameterdam, Nederland tako što je izmirila obavezu dužnika prema
ovoj banci, a ona sama sa dužnikom ugovorila novi iznos duga koji je predmet otplate u iznosu od EUR
3.730.444,17 Napomena 22.2 stav 3).
Ukupno obračunate kamate po ovom kreditu u 2013 godini iznose RSD 20.554 hiljade (EUR 301.997,45) i
nadoknađene su u celosti na teret finansijskih rashoda u bilansu uspeha (Napomena 40).
3)
Obaveza iz ranijih perioda po dugoročnom kreditu dobijenom od LHB Internationale Handelsbank iz
Nemačke, Ugovor br.2508-2008 u iznosu od EUR 4.000.000,00 za finansiranje obrtnih sredstava. Dana
25.11.2011 godine zaključen je Aneks br.3 ovog Ugovora kojim se utvrđuje ostatak kredita u iznosu EUR
2.986.666,67 kao i nova kamatna stopa u visini 3M EURIBOR + 6,25% godišnje, uz rok dospeća 30.11.2014
godine.
Dana 20.11.2012 godine zaključen je Ugovor između „LHB Internationale Handelsbank“ AG iz Nemačke,
“Nove Ljubljanske Banke“ d.d. iz Slovenije i „PP Topiko“ AD iz Bačke Topole, koji je NLB d.d. preuzela sva
potraživanja LHB banke prema PP Topiko. Utvrđen je novi iznos duga koji sada iznosi EUR 2.886.666,67 dok
su visina kamatne stope i rok dospeća duga ostali neizmenjeni.
Dana 04.11.2013 godine ugovorne strane zaključile su Aneks 5 osnovnog Ugovora kojim je ugovoreno
sledeće:
-
-
Neotplaćeni deo kredit iznosi EUR 2.872.585,02
Rok otplate je 31.12.2016 godine, u 39 mesečnih rata, i to: prvih 10 u visini od EUR 7.041,00,
narednih 12 u visini od EUR 28.163,00, sledećih 12 u visini od EUR 35.203,00, narednih 4 u visini od
EUR 70.407,00 i poslednja rata u visini od EUR 1.760.155,02, pri čemu prva rata dospeva za
plaćanje 30.10.2013 godine a poslednja 31.12.2016 godine
Kakamtna stopa od 3M EURIBOR + 6,50% godišnje.
Dodatna sredstva obezbeđenja po ovom kreditu su hipoteke nad sledećim:
-
Sve
Sve
Sve
Sve
Sve
Sve
nepokretnosti
nepokretnosti
nepokretnosti
nepokrentosti
nepokretnosti
nepokretnosti
upisane
upisane
upisane
upisane
upisane
upisane
u
u
u
u
u
u
list
list
list
list
list
list
nepokretnosti
nepokretnosti
nepokretnosti
nepokretnosti
nepokretnosti
nepokretnosti
U vezi hipoteka videti tačku 44. Napomena.
1591, KO Srpska Crnja, KP 1685/2 i KP 1691/5
537, KO Melenci, KP 11013, 11014, 11015 i 11016
1245, KO Klek, KP 612/1
1622, KO Bačka Topola, KP 3767/1
1723, KO Banatsko Karađorđevo, KP 1516
5524, KO Bačka Topola-grad, KP 5339.
Dugoročna obaveza po ovom kreditu na dan 31.12.2013 godine iznosi EUR 2.661.360,02 (RSD 305.104
hiljade), a tekuće dospeće iskazano je u okviru kratkoročnih finansijskih obaveza na kontu 424 - Deo
dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine u iznosu EUR 197.143,00 odnosno RSD 22.600 hiljada
(Napomena 24.).
Ukupno obračunate kamate po ovom kreditu u 2013 godini iznose RSD 22.031 hiljadu (EUR 199.682,46) i
nadoknađene su u celosti na teret finansijskih rashoda u bilansu uspeha (40 Napomena 40). Obračunate
neplaćene kamate iskazane su u okviru drugih kraktoročnih obaveza u iznosu od RSD 5.671 hiljade
(Napomena 26).
Obaveze po dugoročnim kreditima u inostranstvu usaglašene su sa kreditorima na dan 31.12.2013 godine i
iskazane su po srednjem kursu NBS na dan 31.12.2013 godine.
36
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
Ukupno obračunate kamate kamate po dugoročnim kreditima u zemlji iznose RSD 42.657 hiljada i
nadoknađene su u celosti na teret finansijskih rashoda perioda u Bilansu uspeha (Napomena 40). Ukupno
plaćene kamate u 2013 godini iznose RSD 36.986 hiljada tako da je na 31.12.2013 godine iskazana obaveza
za kamate u iznosu od RSD 5.671 hiljade (RSD 42.657 – 36.986 hiljada; Napomena 26).
23.
OSTALE DUGOROČNE OBAVEZE
Ostale dugoročne obaveze odnose se na:
Dugoročno dospeva na
31.12.2013
a) Obaveze prema matičnim i zavisnim
pravnim licima:
PP d.d. Slovenija EUR 3.201.834,02
PP d.d. Slovenija EUR 2.000.000,00
Svega (a)
b) Obaveze po ogovorima o finansijskom
lizingu:
Hypo leasing
NLB leasing
EFG leasing
Svega (b)
Ukupno (a+b)
23.1.
EUR
(kto 411)
RSD
Tekuće dospeva u 2014
EUR
(kto 425)
Obaveze za kamate
RSD
EUR
(kto 460)
RSD
3.201.834,02
2.000.000,00
5.201.834,02
367.065
229.284
596.349
-
-
345.842,51
236.854,37
582.696,88
39.648
27.154
66.802
571.432,95
1.116,96
572.549,91
5.774.383,93
66.493
129
66.622
662.971
203.800,97
112.124,15
23.487,50
339.412,62
339.412,62
23.715
12.891
2.760
39.366
39.366
582.696,88
66.802
OBAVEZE PREMA MATIČNIM I ZAVISNIM PRANIM LICIMA
1)
Dana 02.12.2012 godine zaključen je Ugovor o zajmu br. 19-2012 između društva „Perutnina Ptuj“
d.d. Slovenija i „Perutnina Ptuj – Topiko“ a.d. Bačka Topola u visini od EUR 2.000.000,00. Ugovorena je
kamatna stopa u visini od 5,50% godišnje i mesečnim otplatama kamate. Zajam je odobren u trajanju od 12
meseci + 1 dan. Krajni rok dospeća ovog zajma je 01.01.2014 godine. Zajmoprimac će zajam otplatiti
jednokratno ili sukcesivno u više srazmernih rata, a do roka dospeća.
Dana 31.12.2013 godine zaključen je Aneks br.1 osnovnog Ugovora kojim je produžen rok korišćenja zajma
do 01.01.2015 godine, uz ostale nepromenjene uslove.
2)
Dana 31.12.2012 godine zaključen je Ugovor o zajmu br. 24-2012 između društva „Perutnina Ptuj“
d.d. Slovenija i „Perutnina Ptuj – Topiko“ a.d. Bačka Topola, kojim je utvrđena visina dugovanja društva
„Perutnina Ptuj – Topiko“ a.d. prema „Perutnina Ptuj“ d.d. po osnovu isporučene robe i izvršenih usluga u
ukupnom iznosu od EUR 3.201.834,02. Utvrđena obaveza pretvorena je u kreditni posao (zajam) po
godišnjoj kamatnoj stopi od 5,50% godišnje i mesečnim otplatama kamate. Zajam je odobren u trajanju od
12 meseci + 1 dan. Krajni rok dospeća ovog zajma je 01.01.2014 godine. Zajmoprimac će zajam otplatiti
jednokratno ili sukcesivno u više srazmernih rata, a do roka dospeća.
Dana 31.12.2013 godine zaključen je Aneks br.1 osnovnog Ugovora kojim je produžen rok korišćenja zajma
do 01.01.2015 godine, uz ostale nepromenjene uslove.
Ukupno obračunate kamate po ovim zajmovima za 2013 godinu iznosi RSD 32.804 hiljade i iskazane su u
okviru finansijskih rashoda perioda u Bilansu uspeha kao rashodi kamata (veza Napomena 40 ovog
Izveštaja). U 2013 godini ništa nije plaćeno na ime kamata po ovim zajmovima tako da je Društvo iskazalo
kumulativnu obavezu za kamate po ovim zajmovima u iznosu od RSD 66.845 hiljada, odnosno EUR
583.075,81 od čega se EUR 378,93 odnosi na neplaćenu kamatu po zatvorenom zajmu dobijenom od Pptuj
Beograd, iz ranijih perioda (Napomena).
Obaveze prema matičnom pravnom licu po osnovu dugoročnih zajmova usaglašene su na 31.12.2013 godine
i iskazane su po srednjem kursu NBS na taj datum.
37
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
23.2.
OBAVEZE ZA FINANSIJSKI LIZING
Obaveze po finansijskom lizingu odnose se na:
Broj
ugovora
SU 0239
SU 0241
7595
7596
7597
7598
7599
7627
7663
7664
7589
7590
7591
7592
7593
7594
02488/11
02489/11
02490/11
02491/11
02492/11
02493/11
02494/11
02495/11
02497/11
02498/11
02499/11
02500/11
02501/11
02502/11
2597/11
2598/11
Kreditor
a) Hypo Alpe Leasing d.o.o.:
Seydelmann K504 kuter
STORK linija za klanje
Svega (a)
b) NLB Leasing d.o.o.:
Mercedes-Benz Atego 1218L/48
Mercedes-Benz Atego 1218L/48
Mercedes-Benz Axor 1840LS/39
Mercedes-Benz Axor 1840LS/39
Termoizolovana komora sa rashl. sist.
Termoizolovana komora sa rashl. sist.
Kompresor GHH-RAND CS 700
Kompresor GHH-RAND CS 700
IVECO DAILY 65C18
IVECO DAILY 65C18
IVECO DAILY 65C18
IVECO DAILY 65C15
IVECO DAILY 65C15
IVECO DAILY 65C15
Svega (b)
c) EFG Leasing d.o.o.:
Hyundai i20 1,2 DOHC
Hyundai i20 1,2 DOHC
Hyundai i20 1,2 DOHC
Hyundai i30 1,4 DOHC
Hyundai i30 1,4 DOHC
Hyundai i30 1,4 DOHC
Hyundai i30 1,6 CRDI
Hyundai i30 1,6 CRDI
Hyundai i20 1,2 DOHC
Hyundai i20 1,2 DOHC
Hyundai i20 1,2 DOHC
Hyundai i20 1,2 DOHC
Hyundai i20 1,2 DOHC
Hyundai i20 1,2 DOHC
Hyundai i20 1,2 DOHC
Hyundai i20 1,2 DOHC
Svega (c)
Ukupno (a+b+c)
Dugoročno dospeva na
31.12.2013
EUR
RSD 000
Dospeva u 2014
EUR
RSD 000
60.378,78
511.054,17
571.432,95
7.026
59.467
66.493
28.559,11
175.241,86
203.800,97
3.323
20.392
23.715
558,46
558,46
1.116,96
64
65
129
7.326,11
7.326,11
7.326,11
7.442,71
7.442,71
7.442,71
2.391,24
2.391,24
9.044.96
13.131,13
8.523,99
8.523,99
13.131,13
10.674,89
112.124,15
842
842
842
856
856
856
275
275
1.040
1.510
980
980
1.510
1.227
12.891
572.549,91
66.622
957,.86
957,86
957,86
1.310,40
1.310,40
1.310,40
1.741,80
1.741,80
1.649,89
1.649,89
1.649,89
1.649,89
1.649,89
1.649,89
1.649,89
1.649,89
23.487,50
339.412,62
112
112
112
154
154
154
205
205
194
194
194
194
194
194
194
194
2.760
39.366
Obaveze po osnovu finansijskih lizinga odnose se na nabavku vozila i sredstava za proizvodnju. Obaveze su
usaglašene sa lizing kućama po stanju na dan 31.12.2013 godine u ukupnom iznosu od EUR 911.962,53
(RSD 105.988 hiljada), od kojih dugoročno dospeva EUR 572.549,91 odnosno RSD 66.622 hiljada, a što čini
63% ukupnih obaveza po finansijskom lizingu. Obaveze po lizingu iskazane su po prodajnom kursu lizing
kuća na dan 31.12.2013 godine.
Tekuće dospeće dugoročnih obaveza po ugovorima o finansijskom lizingu iznosi ukupno EUR 339.412,62
(RSD 39.366 hiljada) i iskazano je u okviru kratkoročnih finansijskih obaveza na kontu 425 Deo ostalih
dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine (Napomena 24.4).
38
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
Ukupno plaćene kamate po lizingu u 2013 godini iznose EUR 87.443,54 i knjižene su direktno kao trošak
perioda Napomena 40).
U 2014. godini do datuma revizije plaćene su dospele rate po ovim lizing ugovorima.
24.
KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE
Kratkoročne finansijske obaveze na dan 31.12.2013 godine iznose ukupno RSD 216.322 hiljade (EUR
1.613.267,31) a odnose se na:
Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica
Kratkoročni krediti u zemlji
Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine
Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do jedne godine
Ostale kratkoročne finansijske obaveze
U k up n o
2013
42.380
51.692
82.884
39.366
216.322
2012
42.039
134.523
146.122
41.037
1.785
365.506
Struktura kratkoročnih finansijskih obaveza data je u sledećoj tabeli:
Kreditor
a) Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica:
Perutnina Ptuj d.d. Slovenija
Svega (a)
b) Kratkoročni krediti u zemlji:
Raiffeisen banka a.d. – dozvoljeni minus
Intesa Banca (RSD 116.000 hiljada)
Credy Banka 600.000 CHF partija 8262031974
Svega (b)
c) Deo dugoročnih kredita koji dospeva do jedne godine:
Hypo Alpe-Adria Bank a.d., Beograd 1.100.000 EUR
Unicredit banka Srbija a.d., Beograd 2.000.000 EUR
Hypo Alpe-Adria Bank a.d., Beograd 950.000 EUR
Raiffeisen Banka a.d. Beograd EUR 3.730.444,17
RI Eastern Europe Finance B.V., Amsterdam, Holandija
100.000 EUR
RI Eastern Europe Finance B.V., Amsterdam, Holandija
5.200.000 EUR
Nova Ljubljanska Banka d.d., Ljubljana, Slovenia
4.000.000 EUR
Svega (c)
Kamata
5,5% god.
1M BELIBOR + 3%
god.
8,75% god.
6M LIBOR +
11,06% god.
3M EURIBOR + 5%
god.
1M EURIBOR +
6,5% god.
6M EURIBOR +
13,5% god.
6M EURIBOR +
6,05% god.
1M EURIBOR +
2,15% god.
1M EURIBOR +
2,15% god.
3M EURIBOR +
6,25% god.
d) Deo ostalih dugoročnih obaveza koje dospevaju do
jedne godine:
Hypo leasing d.o.o.
NLB leasing d.o.o.
LHB leasing d.o.o.
Svega (d)
Ukupno (a+b+c+d)
24.1.
31.12.2013
EUR
RSD
369.672,98
369.672,98
42.380
42.380
180.387,48
31.012
20.680
172.998,23
19.774
98.653,00
11.276
-
-
180.387,48
-
255.000,00
-
51.692
-
29.234
-
197.143,00
723.794,23
22.600
82.884
203.800,97
112.124,15
23.487,50
339.412,62
1.613.267,31
23.715
12.891
2.760
39.366
216.322
KRATKOROČNI KREDITI OD MATIČNIH I ZAVISNIH PRAVNIH LICA
U celosti se odnose na obavezu po Ugovoru o zajmu br. 26-2012 zaključenog dana 20.12.2012 godine
između društva „Perutnina Ptuj“ d.d. iz Slovenije (zajmodavac) i društva „Perutnina Ptuj – Topiko“ a.d. iz
Bačke Topole (zajmoprimac). Ugovren je zajam u iznosu od EUR 557.153,20 sa rokom dospeća 12 meseci +
39
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
1 dan od dana korišćenja sredstava, i uz ugovorenu kamatnu stopu od 5,5% godišnje (zatezne kamate
obračunavaju se u visini kamatne stope od 7%).
Iskorišćena sredstva po odobrenom zajmu iznose EUR 369.672,98 i u celosti su iskazana u okviru
kratkoročnih finansijskih obaveza u iznosu od RSD 42.380 hiljada.
Dana 20.12.2013 godine zaključen je Aneks br. 1 osnovnog Ugovora kojim je produžen rok korišćenja zajma
do 28.12.2014 godine, uz ostale nepromenjene uslove.
Obaveza je usaglašena na dan 31.12.2013 i iskazana je po srednjem kursu EUR na dan bilansa.
Ukupno obračunata kamata za 2013 godinu iznosi RSD 2.331 hiljada i iskazana je kao trošak perioda u
okviru finansijskih rashoda u bilansu uspeha (Napomena 40). Kamata po ovom zajmu nije plaćena, tako da
je Društvo na dan bilansa iskazala obavezu u iznosu EUR 20.896,76 odnosno RSD 2.396 hiljada po srednjem
kursu NBS na dan 31.12.2013 godine (Napomena 26).
24.2.
KRATKOROČNI KREDITI U ZEMLJI
1)
Dana 14.02.2014 godine sa Raiffeisen bankom a.d. zaključeni su dva Aneksa Ugovora o pozajmici po
tekućem računu (Aneks 4 Ugovora o pozajmici po tekućem računu br.153-O/2010 i Aneks 5 Ugovora o
pozajmici po tekućem računu br.154-O/2010) kojima su odobrene pozajmice po tekućem računu uz kamatu
1M BELIBOR + 4,35% godišnje, na rok do 16.08.2014 godine.
Na dan 31.12.2013 godione društvo je koristilo dozvoljeni minus na tekućem računu kod Raiffeisen banke u
ukupnom iznosu od RSD 31.012 hiljada (Napomena 12).
Obaveza po dozvoljenom minusu usaglašena je sa bankom na dan 31.12.2013 godine.
Ukupno obračunate kamate po dozvoljenom minusu u 2013. godini iznose RSD 3.935 hiljadu (EUR
35.336,49) i nadoknađene su u celosti na teret finansijskih rashoda u bilansu uspeha (Napomena 40).
Obračunate neplaćene kamate iskazane su u okviru drugih kraktoročnih obaveza u iznosu od RSD 290
hiljada (Napomena 26).
2)
Dana 13.10.2011 godine zaključen je Ugovor o dugoročnom kreditu sa valutnom klauzulom po
kreditnoj partiji br. 51-420-1304726.7 između Bancca Intesa a.d. Beograd i „PP Topiko“ a.d. Bačka Topola u
iznosu od EUR 1.200.000,00. Kredit se odobrava za finanisranje kupovine trajnih obrtnih sredstava uz
ugovorenu kamatnu stopu u visini 8,75% godišnje. Rok vraćanja kredita je 31.12.2012 godine a prva rata
dospeva 30.11.2011 godine.
Dana 24.01.2013 godine zaključen je Aneks br.1 osnovnog Ugovora kojim je utvrđen novi iznos obaveze u
visini od EUR 410.581,22 sa rokom vraćanja do 27.12.2013 godine u 5 (pet) mesečnih rata, počev od
02.09.2013 godine.
Obaveza po ovom kreditu na dan 31.12.2013 godine iznosi EUR 180.387,48 (RSD 20.680 hiljada) i
usaglašena je sa bankom na taj dan. Obaveza je iskazana po srednjem kursu NBS na 31.12.2013 godine.
Ukupno obračunate kamate po ovom kreditu u 2013 godini iznose RSD 3.548 hiljada (EUR 31.698,66) i
nadoknađene su u celosti na teret finansijskih rashoda u bilansu uspeha (Napomena 40). Obračunate
neplaćene kamate iskazane su u okviru drugih kraktoročnih obaveza u iznosu od RSD 25 hiljada (Napomena
26).
3)
Dana 21.12.2012 godine zaključen je Ugovor o kratkoročnom kreditu br. 8262031974 u vrednosti od
CHF 600.000, za održavanje tekuće likvidnosti. Kredit je odobren na 6 (šest) meseci od dana puštanja
kredita, odnosno do 21.06.2013 godine, uz ugovorenu kamatnu stopu u visini 6M LIBOR + 11,06% godišnje.
Obaveza po ovom kreditu izmirena je u potpunosti do 27.06.2013 godine. Ukupno plaćena kamata po ovom
kreditu u 2013 godini iznosi RSD 1.733 hiljade i u celosti je nadoknađena na teret finansijskih rashoda
perioda u bilansu uspeha (Napomena 40).
40
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
Ukupne obaveze po kratkoročnim kreditima na dan 31.12.2013 godine iznose EUR 1.613.267,31 (RSD
216.322 hiljade) i iskazane su po srednjem kursu NBS na dan godišnjeg računa. Sve obaveze su usaglašene
sa bankama na dan 31.12.2013 godine.
Ukupno obračunate kamate kamate po kratkoročnim kreditima u zemlji iznose RSD 9.216 hiljada i
nadoknađene su u celosti na teret finansijskih rashoda perioda u Bilansu uspeha (Napomena 40). Ukupno
plaćene kamate u 2013 godini iznose RSD 8.901 hiljada tako da je na 31.12.2013 godine iskazana obaveza
za kamate u iznosu od RSD 315 hiljada (RSD 9.216 – 8.901 hiljada; Napomena 26).
24.3.
DEO DUGOROČNIH KREDITA KOJI DOSPEVA DO JEDNE GODINE
U vezi tekućeg dospeća dugoročnih kredita u zemlji i inostranstvu u ukupnom iznosu od EUR 723.794,23
(RSD 82.884 hiljade), videti Napomene 22.1. i 22.2. ovog Izveštaja.
U vezi tekućeg dospeća ostalih dugoročnih obaveza u ukupnom iznosu od EUR 339.412,62 (RSD 39.366
hiljade; Napomene 23.1. i 23.2).
24.4.
DEO OSTALIH DUGOROČNIH OBAVEZA KOJE DOSPEVAJU DO JEDNE GODINE
25.
OBAVEZE IZ POSLOVANJA
Odnose se na tekuće dospeće dugoročnih obaveza po finansijskom lizingu (Napomena 23.2).
Primljeni avansi
Dobavljači
Dobavljači
Dobavljači
Dobavljači
2013
– matična i zavisna pravna lica
– ostala povezana pravna lica
u zemlji
u inostranstvu
Ostale obaveze iz specifičnih poslova
Ukupno
25.1.
-
2012
30.049
16.399
0
545.498
620.081
1.181.978
1.181.978
23.578
4.917
911.881
501.603
1.472.028
77
77
1.472.105
OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA
Pregled obaveza prema dobavljačima na dan 31.12.2013 godine dat je u sledećoj tabeli:
R.br.
1
1
1
2
3
4
5
6
NAZIV DOBAVLJAČA
I) Dobavljači maticna i zavisna pravna lica
Top Veterina d.o.o., Bačka Topola
Ukupno (I)
II Dobavljači-ostala povezana pravna lica
PP Bro Živa d.o.o., Vajska
Ukupno (II)
III Dobavljači u zemlji
Delhaize Serbia d.o.o.
IDEA d.o.o.
Mercator-S d.o.o.
PG Zlatko Milićević
OMW Srbija d.o.o.
Univerexport d.o.o. Novi Sad
Stanje
31.12.2013
EUR
RSD
Usaglašeno
IOS
Plaćeno do
dana
revizije
-
16.399
16.399
Da
9.104
9.104
-
-
Da
-
26.017
45.171
112.046
9.224
7.057
19.738
Da
31.12.2013
31.12.2013
Da
Da
Da
26.017
43.397
112.046
9.224
7.057
19.738
41
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
7
Rodgas a.d.
8.018
Da
3.008
8
SKM-lines d.o.o.
23.844
Da
11.031
9
Agrostef ZZ
8.282
Da
7.665
10
Topola-Commerce d.o.o.
3.708
Da
1.400
11
Feedmix d.o.o.
14.842 31.12.2013
14.842
12
PG Milan Đurić
5.018
Da
4.995
13
Domaće pile d.o.o.
14.541 31.12.2013
14
PG Kosta Trivunović
4.805
Da
4.726
15
ELIXIR FEED ADDITIVES
5.909 31.12.2013
4.480
16
Linpac Packaging d.o.o.
5.011
Da
1.600
17
Almex d.o.o.
4.973
Da
3.446
18
Veja d.o.o.
3.918
Da
3.611
19
BRCS d.o.o. (Resinex F.A.C.)
5.790
Da
20
Uprava za veterinu
12.726
Da
300
Svega:
340.638
204.860
Ostali
278.583
Ukupno (III)
545.498
IV Dobavljači u inostranstvu
74.880,11
1
Derma d.d. Varaždin, Hrvatska
8.584
Da
5.866
28.600,00
2
Kipco-Damaco NV,Belgija
3.279
3.279
64.997,77
3
Wemex Transalpine d.o.o., Slovenija
7.451
1.197
9.650,00
4
Titech 60 KFT
1.106
1.106
13.014,00
5
Kantar d.o.o., Slovenija
1.492
31.987,23
6
Sudpack Europe a.g.
3.667
Da
3.140
6.544,72
7
Stratum S.P.
750
1.326,56
8
Repro Studio Frenc Lesjak d.o.o., Slovenija
152
5.251,30
9
CPM Europe B.V.
602
602
3.440,00
10
Cetrta POT
394
Da
1.145,00
11
Futura DDB d.o.o
131
131
1.000,00
12
Asqa Gračanica, BiH
115
241.836,69
15.321
Svega:
27.725
Matična i zavisna u inostranstvu
5.166.604,48
11
Perutnina Ptuj d.d., Slovenija
592.310
Da
50.763
Perutnina Ptuj S doo, Srbac, BiH
402,90
12
46
Da
5.167.007,38
Matična i zavisna društva
592.356
50.763
66.084
Ukupno (IV)
5.408.844,07
620.081
Ukupno ( I do V)
1.181.978
a) Dobavljači maticna i zavisna pravna lica
Obaveze prema društvu „Top veterina“ d.o.o. za izvršene usluge, u ukupnom iznosu RSD 16.399 hiljada.
Obaveza usaglašena IOS potvrdom na 31.12.2013. godine. U 2013 godini do datuma revizije plaćeno je RSD
9.104 hiljada (55,52%) na ime ovih obaveza.
b) Dobavljači u zemlji
Obaveze su iz redovnog poslovanja a odnose se na dobavljače za osnovne sirovine, hranu za piliće,
materijal, prevoz robe, kao i na obaveze iz poslovnih odnosa sa velikim trgovinskim lancima.
Ukupne obaveze prema dobavljačima u zemlji na dan 31.12.2013. godine iznose RSD 545.498 hiljadu i
većinom su usaglašene putem IOS potvrda stanja na dan 31.12.2013 godine.
Revizijom obaveza za 20 najvećih dobavljača u iznosu od RSD 340.638 hiljada, utvrđeno je da su do dana
revizije plaćene obaveze prema dobavljačima u zemlji u iznosu od RSD 278.583 hiljada, što iznosi oko
81,78% kontrolisanih obaveza.
42
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
c) Dobavljači u inostranstvu
Obaveze prema inostranim dobavljačima su iz redovnog poslovanja, a potiču iz nabavke pilića, folija za
pakovanje u proizvodnji, mašina za proizvodnju (mikrokuteri), softvera za merne instrumente u proizvodnji i
slično.
Obaveze prema ino dobavljačima iznose ukupno EUR 5.408.844,07 od čega se EUR 5.166.604,48 (95,52%)
odnosi na obavezu prema matičnom društvu „Perutnina Ptuj“ d.d. Slovenia. Obaveze su iskazane po
srednjem kursu EUR na dan 31.12.2013 godine, i usaglašavane su sa stanjem na dan 31.12.2013 godini.
U 2014 godini do datuma revizije ino dobavljačina plaćeno je ukupno RSD 15.321 hiljada (55,26%) na ime
ovih obaveza. Do dana revizije matičnom društvu plaćeno je RSD 50.763 hiljada (8,57%).
26.
OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
Ostale kratkoročne obaveze odnose se na:
Obaveze po osnovu zarada i naknada - bruto
Obaveze za kamate i troškova finansiranja
Obaveze prema zaposlenima
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima
U k up n o
a)
2013
48.387
92.855
1.565
2.216
145.023
2012
52.568
58.339
3.242
2.490
116.639
Obaveze po osnovu zarada i naknada zarada
Na dan 31.12.2013 godine Društvo je iskazalo obaveze za zarade i naknade zarada – bruto u iznosu od RSD
48.387 hiljada, a koje se odnose na obračunate bruto zarade za redovan rad za decembar 2013. godine za
668 radnika, kao i obračunate naknade za šest porodilja i jednog zaposlenog penzionera.
Obračunate zarade i naknade zarada za decembar 2013. godine isplaćene su sa računa kod Banca Intesa u
Januaru 2014 godine iz dva dela, i to:
-
Deo neto zarada, kao i svi porezi i doprinosi na zarade, dana 30.01.2014 godine, izvod broj 23 i
Deo neto zarada, dana 06.02.2014 godine, izvod broj 29.
U vezi troškova zarada za 2013. godinu videti Napomenu 37.
b)
Obaveze za kamate i troškove finansiranja
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja odnose se na:
−
−
−
−
−
−
−
kamate po dugoročnim kreditima u zemlji
kamate po dugoročnim kreditima u inostranstvu
kamate po dugoročnim zajmovima od matičnog društva
kamate po kratkoročnim zajmovima od matičnog društva
kamate po kratkoročnim kreditima u zemlji
obaveza za kamate po zatvorenim kreditima
kamate po ostalim osnovama
Ukupno
Za obaveze po kamatama videti Napomene 22, 23 i 24 ovog Izveštaja.
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
1.900 hiljada,
5.671 hiljada,
66.802 hiljade,
2.396 hiljada,
315 hiljada,
14.838 hiljada,
933 hiljada,
92.855 hiljada.
Obaveza za kamate po zatvorenim kreditima odnose se na neplaćene kamate po kreditima od matičnog
društva iz ranijih perioda, a koji su otplaćeni i zatvoreni.
43
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
c)
Obaveze prema zaposlenima
Odnose se na obaveze po osnovu putnih troškova zaposlenih iznose RSD 1.565 hiljada, a odnose se na
troškove prevoza na rad i sa rada za Decembar 2013 godine. Obaveza je izmirena u Januaru 2014 godin u
potpunosti sledećim uplatama:
-
Banca Intesa, izvod broj 18 od 24.01.2014 godine
Raiffeisen Banka, izvod broj 17 od 24.01.2014 godine
Preko blagajne dana 24.01.2014
RSD 799 hiljada,
RSD 709 hiljada,
RSD 57 hiljada.
U vezi putnih troškova zaposlenih videti tačku 37. Napomena.
d)
Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima
Obaveze prema prokuristi i prema fizičkim licima po ugovorima na dan 31.12.2013 godine iznose RSD 2.216
hiljada, a odnose se na:
-
27.
Zakup fizičkih lica za maloprodajne objekte RSD 2.004 hiljada, sve isplaćeno do dana revizije,
Nakanda prokuristi
RSD 138 hiljada,
Đorđević Marko (Niš)
RSD
75 hiljada,
Ukupno 31.12.2013 godine
RSD 2.216 hiljada.
OBAVEZE PO OSNOVU PDV, OSTALIH JAVNIH PRIHODA I PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
2013
Obaveze za poreze:
Obaveze za porez na dodatu vrednost
Obaveze za akcize
Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova
U k up n o oba ve ze z a po rez e
Pasvina vremenska razgraničenja:
Unapred obračunati troškovi
Uk u pn o pas i vn a vre me ns ka raz gra ni če n ja
S ve uk u pn o
2012
4.854
571
5.425
713
9.440
876
11.029
1.334
1.334
1.478
1.478
6.759
12.507
Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke ili na teret troškova odnose se na:
−
−
−
−
−
−
−
Porez na građ, objekat Bačka Topola
Vojvodina vode-odvodnjavanje
Taksa za isticanje firme
Pokrajinski sekretarijat za ispuštenu vodu
Vode Vojvodine-otpadne vode
Porez na građ. objekte Novi Sad
Ostalo
Ukupno
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
2.757 hiljada
121 hiljada
(58) hiljada
948 hiljada
232 hiljade
617 hiljada
237 hiljada,
4.854 hiljada.
Obaveze za poreze, carine i druge dažbine iz nabavke odnose se na:
-
Porez na zakup građevinskih objekata – maloprodaja
Porez na dohodak građana – zakup
Porez na dohodak - prokurista
Porez na mesečne i putne troš.
Ukupno 31.12.2012
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
409 hiljada,
14 hiljada
26 hiljada,
122 hiljada
571 hiljada.
Unapred obračunati troškovi odnose se na ukalkulisane troškove koji se odnose na poslovnu 2013. godinu, a
za koje nisu dobijeni računu dobavljača u iznosu od RSD 1.334 hiljade, i to:
44
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
Revizija finan. izveštaja za 2013 i revizija konsolidovanih fin. izveštaja
Nakanda za održavanja softvera AB Soft za IV kvartal 2013
TOP Veterina, potvrde
Ukupno 31.12.2012
•
•
•
•
28.
RSD 539 hiljada,
RSD 332 hiljada,
RSD 463 hiljada,
RSD1.334 hiljada.
ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA I OBAVEZE
Odložena poreska sredstva i obaveze se "prebijaju" kada postoji zakonski izvršivo pravo da se "prebiju"
tekuća poreska sredstva sa tekućim poreskim obavezama i kada se odloženi porez na dobit odnosi na istu
fiskalnu vlast.
Odložene poreske efekte Društvo je obračunalo na osnovu razlika neotpisane vrednosti osnovnih sredstava
po računovodstvenim i poreskim propisima i po osnovu rezervisanja za otpremnine.
Bruto promene na računu odloženog poreza na dobit:
Stanje na početku godine
Na teret bilansa uspeha
Odložena poreska sredstva po osnovu poreske rač. neotp.vred
Odložena poreska sredstva po osnovu rez. za otpremnine
Stanje na kraju godine
29.
2013
2012
69.412
(3.630)
(3.338)
(292)
65.782
47.483
21.929
(22.736)
806
69.412
POREZ NA DOBIT
Oporeziva dobit se obračunava na osnovu računovodstvene dobiti iskazane u godišnjim finansijskim
izveštajima koja se dalje usklađuje za određene nepriznate troškove i za različite metode i stope obračuna
amortizacije osnovnih sredstava propisanih poreskim propisima i onih koje koristi Društvo u skladu sa svojim
računovodstvenim politikama. Porez na dobit preduzeća se razlikuje je teoretskog iznosa koji bi se dobio
primenom ponderisane prosečne poreske stope na ostvarenu dobit Društva, kako sledi:
Dobit /(gubitak) iskazana u bilansu uspeha
Plus: Nepriznati troškovi i rashodi po poreskim propisima (nemamo podatak)
Plus: Računovodstvena amortizacija
Minus: Poreska amortizacija
Plus: Rashodi po osnovu obezvređenja imovine
Poreska osnovica
Poreska stopa
Poreska obaveza pre umanjenja
Minus: Umanjenje po osnovu zapošljavanja novih radnika
Minus: Umanjenje po osnovu ulaganja u osnovna sredstva
Poreska obaveza
Efektivna poreska stopa
Uplaćene akontacije u toku godine
Preostala poreska obaveza na dan 31. decembra
2013
2012
(197.835)
(250.164)
123.426
122.158
---
(101.955)
15%
46.003
(105.343)
-
10%
-
Rok za predaju poreskog bilansa i Poreske prijave za 2013. godinu je 29. jun 2014. godine, tako da Društvo
„Perutnina Ptuj – Topiko“ a.d. do dana revizije nije sačinilo Poreski bilans i Poresku prijavu za 2013. godinu.
Uvidom u Poreski bilans i Poresku prijavu za 2013. godinu utvrđeno je Društvo „Perutnina Ptuj – Topiko“ a.d.
nema osnovicu za obračun i uplatu poreza na dobit, i nema obavezu da plaća mesečne akontacije poreza na
dobit u 2013. godini.
45
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
BILANS USPEHA
30.
POSLOVNI PRIHODI
2013
Povezana pravna lica:
Prihodi od prodaje proizvoda I usluga matičnim i zavisnim prav. Licima
Prihodi od prodaje proizvoda I usluga ostalim povezanim prav. Licima
Svega povezana pravna lica
Domaće tržište ostala pravna lica:
Prihodi od prodaje proizvoda I usluga
Prihodi od prodaje robe ostalim licima
Svega ostala domaća pravna lica
Inostrano tržište:
Prihodi od prodaje proizvoda – povezana pravna lica
Prihodi od prodaje proizvoda – nepovezana pravna lica
Svega inostrana pravna lica
Ukupno
109
121
43
13
109
Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim prav. Licima
2012
838
261
972
4.663.074
4.158.621
4.848.009
4.552.643
13.677
43.398
184.935
394.022
212.377
203.012
5.074.324
4.800.025
226.054
246.410
PP –Topiko a.d. ima zaokružen ciklus proizvodnje pilećeg mesa počev od odgoja roditeljskog jata,
eksploatacije roditeljskog jata, proizvodnja jednodnevnih pilića, tov brojlera na spostvenim i kooperentskim
farmama, klanje živine, i prerada na sopstvenoj klanici i preradi, kao i prodaja na veliko i malo u spostvenim
prodajnim objektima. Društvo proizvodi i prodaje proizvodne programe Perutnine Ptuj i Topiko, a to su:
pileće meso i proizvode od pilećeg mesa (viršle, kobasice, pileći parizer, itd.), pripremljene proizvode od
pilećeh mesa (ćevapi, pljeskavice, ražnjići itd.).
31.
PRIHODI PO OSNOVU AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE
Prihodi od aktiviranja učinaka
Društvena ishrana-topli obrok
Dati sopstveni proizvodi za reklamu i reprezentaciju
Povrat toplog obroka-obustave iz neto zarada za topli obrok
Ukupno
32.
2013
7.813
5.777
15.070
28.660
2012
77
7.097
4.109
15.011
26.294
POVEĆANJE/(SMANJENJE) VREDNOSTI ZALIHA UČINAKA
Nedovršena proizvodnja na dan 31. decembra
Gotovi proizvodi na dan 31. decembra
Minus:
Nedovršena proizvodnja na dan 01. januara
Gotovi proizvodi na dan 01. januara
Ukupno
2013
114.739
79.294
2012
211.717
260.862
211.716
260.862
278.545
148.410
143.570
180.599
U 2013. godini u odnosu na 2012. godine Društvo je imalo smanjenja vrednosti zaliha učinaka (nedovršene
proizvodnje i gotovih proizvoda) u iznosu od RSD 278.545b hiljada, i ovaj iznos je nadoknađen na teret
prihoda u BU.
46
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
33.
OSTALI POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompezacija i povraćaja
poreskih dažbina
Prihodi od zakupnina
Ukupno
2013
2012
2.600
24.109
2.249
2.666
21.509
417
Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompenzacija i povraćaja poreskih dažbina u 2013 godini
iznose RSD 21.509 hiljada, a odnose se na:
-
Prihodi od premija i subvencija
Prihodi od akciza na derivate
RSD 15.755 hiljada i
RSD 5.754 hiljade.
Uplate Ministarstva Finansija Republike Srbije na namenski račun Društva iskazane su u korist prihoda
tekućeg perioda na kontu 640 – Prihodi od premija i subvenvija u ukupnom iznosu od RSD 15.755 hiljada
(Napomena 12).
Na osnovu Rešenja Poreske Uprave Ministarstva finansija Republike Srbije, Društvu su odobravane refakcije
plaćenih akciza na derivate nafte – tečni naftni gas iz člana 9. stav 1. tačka 5 Zakona o akcizama, a koji su
nabavljeni u toku 2013. godine. Na taj način Društvo je ostvarilo prihode u ukupnom iznosu od RSD 5.754
hiljada.
Prihodi od zakupnina za 2013. godinu iznose RSD 2.600 hiljada, a odnose se na:
-
Matična i zavisna pravna lica
Ostala pravna lica
RSD 622 hiljade i
RSD 1.978 hiljada.
Društvo fakturiše zavisnom pravnom licu „Top Veterina“ mesečni zakup poslovnog prostora od EUR 458,15.
Po tom osnovu Društvo je ostvarilo prihode u 2013 u iznosu od RSD 622 hiljade.
Prihodi od zakupa od ostalih pravih lica iznose RSD 1.978 hiljada a odnose se na:
-
34.
„Telekom Srbija“ a.d. za repetitor postavlljen na farmi Društva
„Victoria Logostic“ d.o.o. za jednokrano uslužno koriščenje magacina
Adamov Nikola za zakup zemljišta u Melencima
RSD 205 hiljada,
RSD 251 hiljada i
RSD 1.522 hiljade.
NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE
2013
85.381
69.422
154.803
Nabavna vrednost prodate robe na veliko
Nabavna vrednost prodate robe na malo
Ukupno
2012
274.245
54.053
328.298
Prihodi od prodaje robe iznose RSD 184.935 hiljada, a nabavna vrednost prodate robe iznosi RSD 154.803
hiljada, a ostvarena razlika u ceni trgovinske robe iznosi RSD 30.132 hiljada.
35.
TROŠKOVI MATERIJALA
Troškovi materijala za izradu
Troškovi ostalog materijala (režijskog)
Troškovi goriva i energije
Ukupno
2013
2.852.228
30.551
217.871
3.100.650
2012
2.881.139
30.632
201.632
3.113.403
47
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
36.
TROŠKOVI AMORTIZACIJE I REZERVISANJA
2013
123.426
1.944
125.370
Troškovi amortizacije (Napomena 7)
Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih (Napomena 21)
Ukupno
2012
122.158
5.375
127.533
U toku 2013 godine isplaćene su otpreminine za odlazak u penziju za 13 radnika u ukupnom iznosu od RSD
2.351 hiljade, tako da je na dan godišnjeg računa izvršeno doknjižavanje obaveze za rezervisanja za odlazak
u penziju u iznosu od RSD 1.944 hiljade (veza Napomena 21 ovog Izveštaja).
37.
TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI
Troškovi zarada i naknada zarada
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca
Troškovi naknada po ugovoru o delu
Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima
Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora
Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora
Ostali lični rashodi i naknade
Ukupno
2013
514.896
91.227
185
1.107
20.338
2.287
30.257
660.297
2012
507.364
89.642
825
894
17.126
2.943
23.044
641.838
Ukupni troškovi bruto zarada u 2013 godini iznose RSD 514.896 hiljada i učestvuju u poslovnim rashodima
sa 11%. Društvo je u 2013 godini na ime poreza i doprinosa na teret poslodavca obračunalo i platilo RSD
91.227 hiljada. U vezi obaveza za zarade za Decembar 2013 godine videti Napomenu 26.
Ostali lični rashodi se odnose na:
− Otpremine kod odlaska s posla – tehnološki viškovi
− Naknade za dolazak i odlazak sa rad
− Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inostranstvu
− Ostalo
Ukupno
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
6.879 hiljada,
21.247 hiljada,
1.346 hilljada,
785 hiljada,
30.257 hiljada.
U vezi obaveza prema zaposlenima za putne troškove videti tačku 26. c) Napomena.
38.
OSTALI POSLOVNI RASHODI
Troškovi proizvodnih usluga:
Troškovi transportnih usluga
Troškovi usluga održavanja
Troškovi zakupnina
Troškovi reklame i propagande
Troškovi ostalih usluga
Svega
Nematerijalni troškovi:
Troškovi neproizvodnih usluga
Troškovi reprezentacije
Troškovi premija osiguranja
Troškovi platnog prometa
Troškovi članarina
Troškovi poreza
2013
2012
131.190
38.771
48.498
178.128
198.293
594.880
136.215
30.771
38.516
32.476
190.859
428.837
80.080
3.151
6.517
17.996
280
16.026
66.765
2.832
2.853
25.515
3.466
13.578
48
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
2.500
2.852
Ostali nematerijalni troškovi
126.550
117.861
Svega
721.430
546.698
Ukupno
Troškovi zakupnina iznose ukupno RSD 48.498 hiljada, a odnose se na zakup distributivnih centara u Nišu,
Čačku i Ugrinovcima i 16 prodavnica u iznosu od RSD 24.722 hiljade, zakup farmi u Moravicama,
Obrez/Pandarosa i u Inđiji (ZZ Srem) u iznosu od RSD 7.995 hiljada, usluge lagerovanja smrznutog mesa u
iznosu od RSD 8.420 hiljada, zakup kancelarija PP u Beogradu u iznosu od RSD 5.075 hiljada, zakup
poslovnog prostora upravne zgrade (Panonija, Žitko, Krivaja) u iznosu od RSD 1.213 i zakup vozila Mazda i
Passat u iznosu od RSD 1.073 hiljada.
Troškovi reklame i propagande u 2013. godini iznose RSD 178.128 hiljada, a odnose se na:
-
Troškovi reklame i promocije
Troškovi unapređenja prodaje
RSD 8.434 hiljada i
RSD 169.695 hiljada.
Troškovi unapređenja prodaje čine 95% vrednosti ukupnih troškova reklame i propagande i u celosti se
odnose na naknadno odobrene rabate koje Društvo naknadno odobrava trgovinskim lancima, a na osnovu
nakadnko primljenih faktura (uglavnom kvartalnih) od strane trgovinskih lanaca i prodavnica. Struktura tih
troškova na godišnjem nivou može se prikazati na sledeći način:
-
Delhaize Srbija
Mercator-S
Metro Cash & Carry
IDEA
DIS
Gomex
Veropulos
Ostali
Ukupno
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
89.487 hiljada ( 53%),
39.180 hiljada ( 23%),
12.332 hiljade ( 7%),
9.433 hiljade ( 6%),
2.241 hiljada ( 1%),
1.923 hiljade ( <1%),
1.002 hiljade ( <1%),
14.097 hiljada (
8%),
169.965 hiljada (100%)
Troškovi ostalih usluga u 2013 godini iznose ukupno RSD 198.293 hiljade, a odnose se na:
−
−
−
−
−
−
−
−
Usluge tova brojlera Bro živa
Top-Veterina – utrošeni lekovi
Veterinarske usluge Top Veterina
Veterinarske i ostale usluge sanitarnog pregleda
Ostale usluge-ispitivanja
Usluge drugih radnih organizacija
Ostale proizvodne usluge
Ostale usluge (komunalne, deratizacija, kontrola AOP itd.)
Ukupno
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
63.799 hiljada,
49.220 hiljada,
11.563 hiljade,
36.185 hiljada,
14.343 hiljade,
4.509 hiljada,
7.412 hiljada,
11.950 hiljada,
198.293 hiljada.
Troškovi neproizvodnih usluga u 2013 godini iznose ukupno RSD 80.080 hiljada, a odnose se na:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Troškovi stručnih službi Perutnina Ptuj d.d.
Konsalting usluge
Troškovi advokatskih usluga
Ostali nematerijalni troškovi
Microsoft licenca za 2013 godinu
Održavanje AB Soft poslovnog programa
Troškovi zdravstvenih usluga
Troškovi intelektualnih usluga
Ostale neproizvodne usluge
Ukupno
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
38.918 hiljada,
16.925 hiljada,
8.015 hiljada,
4.770 hiljada,
3.251 hiljada,
1.965 hiljada,
1.558 hiljada,
1.379 hiljada,
3.299 hiljada,
80.080 hiljada.
Mesečno Perutnina Ptuj d.d. iz Ptuja, Društvu ispostavlja račune za troškove stručnih službi, troškove
informatike na ime refundacije zarada za direktora i rukovodioca proizvodnje koji rade u Bačkoj Topoli, a
49
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
mesečna faktura iznosi oko 29.500,00 EUR-a, i knjiži se stavom za knjiženje 550/433, što za godinu dana
iznosi oko 354.000,00 EUR-a.
Troškovi konsalting usluga za 2013 godinu iznose RSD 16.925 hiljada, a odnose se na usluge društva
„Citadel Financial Advisory“ d.o.o.
39.
FINANSIJSKI PRIHODI
Finansijski prihodi sastoje se od:
2013
Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica
4.074
Prihodi od kamata
470
Pozitivne kursne razlike
110.893
U k up no
40.
115.437
2012
4.324
384
140.869
145.577
FINANSIJSKI RASHODI
Finansijski rashodi sastoje se od:
Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima - kamate
Rashodi kamata
Negativne kursne razlike - tekuće
2013
36.454
U k up n o
26.771
89.313
107.189
47.076
97.651
123.916
Negativne kursne razlike - razgraničene
2012
296.759
222.966
454.577
U vezi troškova kamata vidi Napomene 22, 23 i 24.
Struktura troškova kamata može se prikazati na sledeći način:
- Dugoročni krediti u zemlji
- Dugoročni krediti u inostranstvu
- Dugoročne obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima
- Dugoročne obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima
- Kratkoročni krediti u zemlji
- Finansijski lizing, zatezne i ostale kamate
Ukupno
41.
OSTALI PRIHODI
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
20.869 hiljada,
42.657 hiljada,
32.804 hiljade,
2.331 hiljada,
9.216 hiljada,
17.891 hiljada,
125.768 hiljada.
Ostali prihodi sastoje se od:
Dobici od prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
Viškovi
Naplaćena otpisana potraživanja
Prihodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika
Prihodi od smanjenja obaveza
Ostali nepomenuti prihodi
Prihodi od usklađ. vrednosti potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana (Napomena 10.5)
U k up n o
2013
244
2.845
4
0
25.147
23.191
597
52.028
2012
1.810
2.809
13
108
902
10.168
285
16.095
50
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
Ostali nepomenuti prihodi iznose RSD 23.191 hiljadu, a odnose se na:
-
42.
Prihod iz ranijih godina PDV
Ostali vanredni prihodi
Ostali prihodi iz ranijih godina
Prihodi od prodaje otpladnog materijala
Naplaćeni penali od kooperanata
Prihodi od naknade štetet-osiguranje
Naplaćeni sudski sporovi
Naplaćeni manjkovi
Ukupno
OSTALI RASHODI
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
RSD
1.178 hiljada,
11.104 hiljade,
5.973 hiljade,
729 hiljada,
35 hiljada,
3.765 hiljada,
161 hiljadu,
246 hiljada,
23.191 hiljada
Ostali rashodi sastoje se od:
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje postrojenja i opreme
Manjkovi
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe
Ostali nepomenuti rashodi
Obezvređenje potraživanja i kratkoročnih finansijskih plasmana
Obezvređenje Goodwilla, veza tačka 7.1. napomena
U k up n o
43.
2013
1.091
3.859
13.594
3.644
29.828
3.016
99.507
154.539
2012
2.710
5.257
517
1.435
55.776
43.869
99.508
209.072
USAGLAŠAVANJE POTRAŽIVANJA I OBAVEZA
Društvo je izvršilo usaglašavanje potraživanja i obaveza u toku 2013 godine.
Ukupno usaglašena potraživanja prema kupcima u zemlji iznose 92.80 %
Usaglašena potraživanja prema kupcima u inostranstvu iznose 81.86 %
Usaglašene obaveze prema dobavljačima u zemlji iznose 88.57 %
Usaglašene obaveze prema dobavljačima u inostranstvu iznose 97.59 %
Obaveze prema bankama, leasingu, usaglašene 100 %.
44.
UGOVORENE I POTENCIJALNE OBAVEZE
Pregled datih hipoteka po kreditima i garancijama:
Hipoteke I i II rada u korist Raiffeisen banke a.d. na objektima: Farma Mićunovo, RC farme, fabrika stočne
hrane Protein, Objekti klanice i transporta, FSH – Srpski Itebej – kao i korporativna garancija i menice, kao i
hipoteka II reda na zemljište u Šimanovcima data Raiffeisen banci a.d.
Hipoteke I reda u korist Uni Credit banke na objektima: Inkubatorska stanica i poslovni prostor u Upravnoj
zgradi, kao i korporativna garancija, menice i zaloga opreme.
Hipoteka I reda u korist NLB banke a.d. na objektima: Farme u Melencima, Jakšićevu i Kleku, kao i menice.
Hipoteka I reda na zemljište u Šimanovcima – u korist Banke Intesa, kao i korporativna garancija i menice.
Hipoteka I reda u korist Hypo banke a.d. na poslovnom objektu u Novom Sadu, kao i korporativna garancija
i menice.
Korporativna garancija, menice i zaloga potraživanja u korist Credy banke, kao i menice, zaloga opreme i
akcija u korist Hypo leasinga.
51
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
Izuzev obaveza koje su obelodanjene u finansijskim izveštajima Društva, ne postoje druge ugovorene ili
potencijalne obaveze sa stanjem na dan 31. decembra 2013. godine.
Poreski sistem Republike Srbije je u procesu kontinuirane revizije i izmena. Još uvek postoje različita
tumačenja poreskih propisa. U različitim okolnostima, poreski organi mogu imati različite pristupe određenim
pitanjima i mogu utvrditi dodatne poreske obaveze zajedno sa naknadnim zateznim kamatama i penalima. U
Republici Srbiji poreski period ostaje otvoren tokom 5 godina. Otuda, moguće je da poreski organi prilikom
inspekcije utvrde dodatne poreske obaveze. Rukovodstvo Društva smatra da su poreske obaveze uključene u
ove finansijske izveštaje pravilno iskazane.
(a) Transferne cene
Poreski propisi Republike Srbije obuhvataju propise vezano za cene između povezanih lica. Važeći propisi
definišu princip jednakih uslova odnosno da se transakcije sa povezanim stranama obavljaju po istim
uslovima kao i sa trećim licima, kao i metode utvrđivanja transfernih cena. Stoga se može očekivati da će
poreski organi inicirati detaljnu kontrolu transfernih cena da bi osigurali da oporeziva dobit i/ili carinska
vrednost uvezene robe ne sadrži materijalno značajne greške zbog efekata transfernih cena između
povezanih strana. Društvo ne može unapred da proceni ishod takve kontrole.
(b) Polise osiguranja
Specifikacija osigurane imovine:
Osigurani objekti
Preduzeće je osiguralo sledeće objekte od požara, izliva vode: Farma Mićunovo, Farma RC, FSH Protein,
Klanica i transport, Upravna zgrada, Inkubatorska stanica RC,Poslovni objekat u Novom Sadu, Farma
Melenci, Inkubatorska stanica i kotlarnica Melenci, Farma Karađorđevo, Farma Jakšićevo, Farma Klek,
Fabrika Stočne hrane Itebej, Farma Inđija, Farma Moravica, Farma Obrež.
Osigurana oprema
Osigurana je pojedina oprema od požara i loma na klanici i preradi, FSH S.Itebej, kao i linije hranjenja i
pojenja na farmama i inkubatorskoj stanici.
Radnici su osigurani od nesrećnog slučaja i bolesti
(c) Pitanja zaštite životne sredine
Perutnina Ptuj-Topiko je u saradnji sa ovlašćenom kućom, Dra group iz Subotica, napravilo plan upravljanja
otpadom.
Takodje je sklopljen Ugovor sa firmom Sekopak, na osnovu kojeg rešavamo problem ambalažnog otpada.
Regulisan je i industrijski otpad, tako da su pronadjeni Operateri za otpadni papir, plastiku i komunalni
otpad.
O svakom kretanju otpada, ispunjavamo propisanu dokumentaciju.
Za opasan otpad (ulja u transformatorima), date su analize za kategorizaciju.
Što se tiče otpadnih voda, u fazi je ugradnja mreža protoka, a kontrolu kvaliteta radimo 4 puta godišnje.
Aktivnosti 2013. godine:
1. Urađena Studija o proceni uticaja za zatečeno stanje projekta postrojenja za klanje i preradu
pernate živine za zaštitu životne sredine.Za ovu studiju još nije dobijena saglasnost jer moraju dati
idejno rešenje za predtretman otpadnih voda (sakupljene ponude).
2. Urađena Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za farme :
Za odgoj roditeljskog jata „Repro – centar“ (25. 07. 2013. dobijena saglasnost)
Za eksploataciju roditeljskog jata „ Mićunovo „ (25.07. 2013. dobijena saglasnost)
Za tov brojlera „ Jakšićevo „ iz Srpske Crnje (postupak u toku)
52
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
Za tov brojlera „ Melenci „ iz Melenaca (postupak u toku)
3. Za svaku od navedenih farmi i za Mesnu industriju urađeni novi Planovi upravljanja otpadom
4. Za navedene farme i klanicu urađeni Zahtevi za Integrisanu dozvolu (predati za farme
Mićunovo,Repro-centar i Jakšićevo)
5. Obnovljeni ugovori sa Tehnopapirom Bg i Grmečom B.Topola odvoženje neopasnog ambalažnog
otpada iz Mesne industrije, sa farmi i inkubatorske stanice, distributivnih centara i njima
pripadajućih maloprodajnih objekata
6. Znatno smanjena količina otpadnih voda korišćenjem uređaja za pranje pod visokim pritiskom i
korišćenjem sredstava za dezinfekciju u koncentracijama za koje nema potrebe ispiranja vodom.
7. Sklopljen ugovor za opasan otpad (otpadna ulja) sa Delta d.o.o. Kladovo
8. Sklopljen ugovor za uklanjanje infektivnog otpada – Veterinarski specijalistički institut - Subotica
9. Nabavka prese za neopasan otpad.
45.
SUDSKI SPOROVI
Društvo je tokom godine bilo uključeno u određeni broj sudskih sporova (kao tuženi i kao tužitelj) nastalih
tokom normalnog toka poslovanja. Rukovodstvo smatra da ne postoje sudski sporovi u toku niti neizvršeni
zahtevi koji bi mogli materijalno uticati na rezultat poslovanja ili finansijski položaj Društva, a koji nisu
ukalkulisani ili obelodanjeni kroz finansijske izveštaje.
1) PO TUŽBAMA PERUTNINA PTUJ-TOPIKO a.d.
1. ''AGROSISTEM'' Novi Sad radi 168.780,58 din.. Presuda je postala pravosnažna i u toku je izvršenje po
podnetom predlogu za izvršenje.Račun dužnika blokiran je duže od 365 dana. Neizvesna naplata.
2. ''PROTEINTRADE'' DOO Bečej – radi 6.262.282,59. St 485/2010 . Parnični postupak je završen
donošenjem presude kojom je usvojen naš tužbeni zahtev i presuda je postala pravosnažna i izvršna. U
toku je stečajni postupak, potraživanje priznato u celosti, stečajni dužnik nema imovine.
3. 'NOVKOVIĆ'' DOO Srbac-trenutno potražuje 2.468.286,07 EUR-a-. Spor radi naknade štete P. 192/12 .
Po sprovedenim dokazima doneta je presuda kojom je usvojen naš tužbeni zahtev koja je po žalbi
tuženog ukinuta i predmet vraćen na suđenje prvostepenom sudu. Sud je spojio predmete po tužbama
parničnih stranaka i vodi se jedna parnica. Usledio je prekid parničnog postupka zbog podnete krivične
prijave od strane Novkovića i vođenja u trajanju od 1,5 godina. Završetkom krivičnog postupka
oslobađajućom odlukom za okrivljena lica iz firme koja su pripremala potrebnu dokumentaciju za
potrebe veštačenja parnični postupak je nastavljen i u toku je izvođenje dokaza veštačenjem i
saslušanjem predloženih svedoka sa naše strane. Tužbenim zahtevom tužilac predlaže da mu se isplati
naknada štete iznos od 343.714,98 eur na ime gubitka kala, stim da tužilac prigovara da je u pilećem
mesu bilo više apsorbovane vode od zakonom dozvoljene količine, zbog načina hlađenja pilećeg mesa
od strane tuženog koji po mišljenju tužioca nije bio u skladu sa zakonskim propisima. Zatim iznos od
72.662,92 eur na ime gubitka zbog hemijski neispravnosti isporučene robe , 1.518.465,00 EUR na ime
naknade štete zbog gubitka marže za period od oko 5 godina, 533.443,17 EUR na ime naknade štete
zbog gubitka tržišta i Brenda. Očekuje se pozitivno rešenje spora u našu korist, ostaje problem naplate
potraživanja iz razloga što firma tuženog ne posluje. Ročište zakazano za januar 2014 g. gde se izvodi
dokaz saslušanjem svedoka Žugić Danke, Brković Mila i Hrnjak Dragana .
4. ''DIS''DOO Despotovac-prijava potraživanja u stečaju radi 14.469.336,92 dinara- . Podneta je prijava
potraživanja protiv stečajnog dužnika a kako je stečajni upravnik osporio potraživanje u celosti podneta
je tužba za utvrđenje potraživanja i po sprovedenim dokazima doneta je presuda u našu korist. Stečaj je
u toku a očekivanje naplate iz stečajne mase je krajnje neizvesno jer nema imovine.
5. ''AGROFRUTA''-radi 775.611,07 din. Doneto je rešenje o izvršenju koje je postalo pravosnažno.Naplata
nije ostvarena,a nije uspela ni naplata menice zbog blokade računa.Na zahtev SUP-a Prokuplje podneta
je krivična prijava sa odštetnim zahtevom protiv odgovornog lica dužnika.
6. POZNIĆ DUŠAN Beograd radi duga od 1.952,229,82 din. Po tužbi je doneta presuda kojom je u celosti
usvojen tužbeni zahtev. Presuda je pravosnažna i do sada je naplaćeno 1,2 mil. Podnet je predlog za
izvršenje za preostali nenaplaćeni iznos od oko 1,3 miliona dinara sa kamatom od 2010 g. sa predlogom
53
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
da se izvršenje sprovede obustavom 2/3 zarade koju zaposleni prima u firmu Fish corp.2000 . Doneto
rešenje o izvršenju , u toku je rok za izvršnog dužnika da uloži prigovor .
7. ''KOSMOS'' DOO Vrbas radi 227.970,72 din. U sprovedenom parničnom postupku doneta je presuda
kojom je usvojen u celosti tužbeni zahtev. Zbog blokade računa izvršenje nije sprovedeno.
8. ''SRPSKO RUSKA TRGOVINSKA KUĆA''DOO Novi Sad, Iv 1026/10 . radi 1.520.136,81 din. Doneta je
presuda u našu korist i u toku je postupak po žalbi tuženog. Uložena žalba je formalnog karaktera kako
bi tuženi onemogućio prinudno izvršenje i blokadu računa, a ova ocena proizlazi iz činjenice da je tuženi
izvezao robu u Rusiju i naplatio u celosti svoje potraživanje za izvezenu robu. Poslovanje tuženog ne
garantuje da ćemo uspeti u naplati predmetnog potraživanja . Apelacioni sud potvrdio prvostepenu
presudu , čeka se da sud donese klauzulu pravnosnažnosti i izvršnosti kako bi se moglo pokrenuti
izvršenje blokadom računa dužnika koji za sada nije u blokadi . Proverena imovina dužnika , vozila
toyota avensis 2008 g. ( vrednost 7-8000 eur ) pežo boxter 2006 g. ( vrednost 4000 eur ) , toyota hiace
( vrednost 4000 eur ) , nepokretnost u Srpskoj Crnji sa pogonom za proizvodnju čiju vrednost ne mogu
da procenim , račun dužnika povremeno blokiran . U slučaju da naplata blokadom računa ne donese
rezultat planiram da angažujemo privatnog izvršitelja radi oduzimanja pokretne imovine . Poslat predlog
za izvršenje blokadom računa Srpsko ruske trgovinske kuće .
9. ''TEA'' STR Beograd. Izvršni postupak Iv.123718/11, vrednost spora 972.000,00 rsd Doneto je rešenje o
izvršenju. Postupak izvršenja protiv vlasnika radnje je u toku. Sudu je dostavljena nova adresa dužnika
kao i predlog da isti dostavi izjavu o imovini.
10. IRADIA DOO Sremska Kamenica, radi 1.745.593,57 dinara. Po okončanju parničnog postupka i na
osnovu izvedenog dokaza veštačenjem doneta je presuda u našu korist a po žalbi tuženog prvostepena
presuda je ukinuta zbog obračuna kamate komfornom metodom. U nastavku postupka otklonjena je ova
nepravilnost i na osnovu nalaza veštaka precizirali smo naš tužbeni zahtev koji je u celosti nesporan. U
decembru će biti održano ročište na kojem će biti zaključena rasprava i uslediće donošenje presude sa
usvajanjem tužbenog zahteva. Iradia doo nije u blokadi tako da postoji izvesnost naplate ali je
pretpostavka da će žalbom pokušati da maximalno odugovlače donošenje pravnosnažne presude .
Zaključena glavna rasprava 16.12.2013 g. , očekujem donošenje prvostepene presude nakon praznika .
11. PG DUŠAN TASEVSKI, P.14/12 radi 4.429.768,37 din. Po izvedenim pisanim dokazima doneta je presuda
u našu korist i u toku je postupak po žalbi.
12. PG ADAMOV DRAGICA-Deliblato, P.279/12 radi 289.944,00 dinara. Po tužbi je doneta presuda u našu
korist, tužena uložila žalbu koja je odbijena i postala pravosnažna i izvršna. Proverava se imovina tužene
kako bi se našao najbolji način za naplatu .Utvrđeno da tužena ima penziju, nakon preuzimanja klauzule
pravnosnažnosti od suda u Kovinu pokrenuće se postupak izvršenja. Podnet predlog za izvršenje , čeka
se da sud donese rešenje o izvršenju . Doneto rešenje o izvršenju .
13. JABUKA AD Beograd- St 3135/2011 , radi 6.030.897,63 din. Podneta je prijava potraživanja u stečajnom
postupku koju je stečajni upravnik priznao u celosti. Stečajni postupak je u toku. Stečajni upravnik po
podnetoj prijavi protraživanja nije priznao predlog za kompenzaciju međusobnih obaveza, pa je po
osnovu takve odluke podneo tužbu za naplatu svog potraživanja po osnovu zakupa poslovnog prostora
koji smo koristili u visini od 2,2 miliona dinara. U toku je parnični postupak, o ishodu parnice i obavezi
koja bi mogla nastati po okončanju spora nismo u mogućnosti dati pravu ocenu . Doneta prvostepena
presuda u parnici, sud je prihvatio naš predlog kompenzacije i obavezao Jabuku da nam plati 69.000,00
rsd a nas da njima platimo 62.000,00 rsd . Očekujem da će Jabuka podneti žalbu na takvu presudu .
14. FIDELINKA DOO Subotica, St 300/2012 , radi 3.720.380,45 din. Rešenje o izvršenju je postalo
pravosnažno a nije izvršeno zbog blokade računa dužnika. Izvršenje na pokretnim stvarima nije uspelo
jer dužnik nema pokretne imovine. U međuvremenu je pokrenut stečajni postupak i po podnetoj prijavi
stečajni upravnik je priznao potraživanje. Naplata u ovom trenutku nije izvesna.
15. SRBIJANKA DOO, radi 809.000,19 din. Podneta prijava potraživanja u stečaju. Stečajni postupak u toku,
potraživanje je priznato u celosti. Naplata neizvesna.
16. AM-PRODUKT VRŠAC, ST 144/2012 , , radi 1.762.587,63 din. Podneta je prijava potraživanja u stečaju,
Postupak stečaja u toku.
54
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
17. 1. OKTOBAR Sombor , I.77/13 – radi duga od 7.074.070,38 dinara sa zakonskom zateznom
kamatom, spor po našoj tužbi je okončan pred Privrednim sudom u Somboru. Doneta je
presuda u
našu korist i usvojen je tužbeni zahtev u celosti, a po žalbi tuženog žalba je odbijena i presuda je
postala pravosnažna i u toku je izvršni postupak popisom, procenom i prodajom stvari na farmi u
Radojevu. Popisana je oprema na farmi vrednosti od oko 20 miliona dinara . Zbog dve neuspele javne
prodaje popisanih stvari izvršitelj treba da donese rešenje o preuzimanju popisanih stvari ali u vrednosti
30 % imovine , tako da bi za dug od 7 miliona preuzeli opremu sa farme koja po proceni izvršitelja vredi
oko 20 miliona . Još uvek nije sprovedeno preuzimanje popisanih pokretnih stvari, poslata je urgencija
sudu radi donošenje rešenja o dosudi imovine dužnika.
18. GOLD ELECTRONIC Beograd 7.342.792,57 din. Iv 1300/09 . Podneta je krivična prijava sa odštetnim
zahtevom i u toku je krivični postupak protiv vlasnika firme. Cenim da nema izgleda da se naplati
potraživanje.
2) SPOROVI PO TUŽBAMA TREĆIH LICA
1. ZZ''BAČKA '' Bačka Topola - vraćanje zadružne imovine. U toku je postupak za vraćanje zadružne
imovine po zahtevu ZZ''Bačka '' koji je podnet 1992.godine. a vodi se pred organom opštinske uprave. U
novembru 1997.održana je rasprava, a sledeća je održana u oktobru 2004.godine. Ostajem bez
komentara po iznetim činjenicama Dali smo odgovor i osporili osnovanost zahteva jer nije predlagač
podneo odgovarajuće dokaze po odredbama Zakona o zadrugama i odredbama Zakona o načinu i
uslovima vraćanja imovine stečen radom i poslovanjem Zadruge i Zadrugara posle 1 . jula
1953.godine.Na poslednjem ročištu od 19.07.2005.g. predlagač je precizirao ponovljeno svoj zahtev za
vraćanje zadružne imovine koja obuhvata izgradjeno i neizgradjeno gradjevinsko zemljište na lokaciji u
Novosadskoj ulici , sadašnja lokacija Proteina i u ulici Maršala Tita, sadašnja Mesna industrija, nekretnine
upisane u listu nepokretnosti broj 760, k.o. Bačka Topola grad. Podneskom protivnika osporen je zahtev
predlagača i predloženo da se isti odbaci kao nepotpun jer nije priložio potrebne dokaze.Protivnik je
predložio da se izvedu dokazi saslušanjem svedoka te da se sprovede i geodetsko i finansijsko
veštačenje.Po nalazu geodetskog veštaka zahtev je neosnovan jer predmetna imovina nije imala nikad
karakter zadružne imovine.Od septembra 2006. nije održana ni jedna rasprava.
2. RADAKOVIĆ DRAGAN I RADAKOVIĆ SUZANA , podneli tuzbu radi sticanja bez osnova, vrednost spora
oko 40 miliona . Opštinski sud u Zrenjaninu je 2008 g. usvojio tuzbeni zahtev te obavezao Tehnoopremu
doo da isplati oko 40 miliona rsd . Okruzni sud potvrdio za 3 miliona dinara a za ostatak ukinuo i vratio
na ponovno sudjenje . Opštinski sud ponovo presudjuje u korist tužilaca ali ovaj put za iznos od 36,3
miliona dinara na koju presudu je izjavljena žalba . Parnični postupak je trenutno u prekidu jer je
Tehnooprema ugašena a Perutnina treba da se označi kao pravni sledbenik. Izjavljena je žalba na
resenje kojim se Perutnina poziva da pristupi parnici kao pravni sledbenik iz razloga kako bi žalbom
uspeli da priložimo nove dokaze koje ce na kraju Apelacioni sud pogledati kod odlucivanja u žalbi . Viši
sud je odbio takvu žalbu i predmet vratio prvostepenom sudu da isti prosledi Apelacionom sudu na
rešavanje . Predmet se trenutno nalazi u osnovnom sudu u Zrenjaninu, dobio je novi broj P.1909/2013 i
dodeljen je sudiji Živankić Zagorka koja treba da pošalje ceo predmet zajedno sa novim dokazima koja
smo uspeli da priložimo u predmet . Takođe, sa ovim predmetom je povezan i krivični predmet koji je u
fazi istrage protiv veštaka iz pomenute parnice koji je prekoračio svoja ovlašćenja i tako indirektno doveo
do toga da tužbeni zahtev bude usvojen na tako veliki iznos .
3. ''NOVKOVIĆ ''DOO Srbac – radi 356.884,80 Eur. U ovom izveštaju izneto je kratko obrazloženje o toku
parnice pa nije potrebno ponavljati. Vodi se jedinstven parnični postupak na osnovu rešenja suda o
spajanju predmeta po tužbama parničnih stranaka.
4. EGG-KER KFT'' Budimpešta, P.543/11 .radi 51.920 evra- tužba od 29.04.2008. U toku je parnični
postupak, doneta je presuda u korist tužioca koja je ukinuta po žalbi tuženog i u toku je parnicni
postupak, teče izvođenje dokaza. U vezi istaknutog prigovora zastare potraživanja sud je naložio da
tužilac obezbedi potrebne propise republike Mađarske i evropske unije koji regulišu ovo pravno pitanje i
sud je zastao do daljeg raspravljanje u ovom predmetu. Zadnje ročište održano početkom 2013 g.
Zastupa nas advokat Jovičić.
55
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
5. TUCOVIĆ MILORAD radni spor, P. 584/13 . tužba od 02.10.2009.
Spor je pokrenut po tužbi tužioca zbog otkaza ugovora o radu i u sporu se traži poništenje rešenja i
vraćanje na posao. Otkaz je usledio iz razloga što tužilac dana 26.06.2009. godine se nije javio na
lekarsku komisiju radi regulisanja bolovanja preko 30 dana pa mu je po izdatoj doznaci od strane
izabranog lekara za period od 01. 06. do 30. 06. 2009. godine Služba obračuna zavoda za zdravstveno
osiguranje Bačka Topola obračunala naknadu samo za period do 26.06.2009. godine. Po osnovu toga
dani do kraja meseca se smatraju neopravdanim izostankom. Tužilac ni za celi jul 2009. godine nije imao
izdate doznake za pravdanje nedolaska na posao.
U toku dosadašnjeg toka postupka nakon izvedenih dokaza prvostepeni sud je doneo presudu kojom je
usvojio tužbeni zahtev a po žalbi tuženog presuda je ukinuta upravo iz razloga što sud nije utvrdio
pravilno i potpuno činjenično stanje o postojanju opravdanosti za izostanak sa posla u navedenom
periodu. Sledi izvođenje dokaza na ove okolnosti. Može se istaći da je prisutan pritisak na svedoke i
službu kako bi se opravdalo ponašanje tužioca u vezi nedolaska na komisiju i tako dokazalo postojanje
izvinjavajućeg razloga za celi period odsutnosti sa rada. U samom zdravstvenom kartonu tužioca nema
uopšte evidentiranog otvorenog bolovanja ni do 30 ni preko 30 dana. U ovom trenutku je teško dati
ocenu o konačnom ishodu parnice, usvajanjem tužbe to bi proizvelo firmi obaveze cca 2 miliona dinara.
6. ''IRADIA'' DOO Sremska Kamenica, P. 795/2010 . vrednost spora 7.058.965,63 din. Doneta je
prvostepena presuda u korist tužioca i u toku je postupak po žalbi.Očekujemo ukidanje prvostepene
presude i u ponovljenom postupku bi dokazali da predmetni dug ne postoji jer su ugovor ispunili
zajednički Topiko i Tehnooprema, u protivnom imali bi isplatu glavnice sa kamatom i troškovima
postupka cca 10 miliona. Doneta pravnosnažna presuda u korist Iradie , obavezni smo da isplatimo oko
7 miliona dinara sa zzk od 2010 g. do isplate kao i troškove postupka od oko 300 000 rsd . Poslat
predlog za vansudsko poravnanje advokatu Iradie uz kompenzaciju naseg potrazivanja prema Iradiji za
oko 2,8 miliona dinara .
7. HINIĆ LJILJANA, P.234/11 . radni spor u predmetu otkaza ugovora o radu i naknade nematerijalne štete
zbog povrede na radu. U toku postupka su izvedeni predloženi dokazi i u završnoj fazi postupka
sprovedeno je medicinsko veštačenje čiji nalaz nismo dobili i kad ga dobijemo moći ćemo da se
izjasnimo. U suštini ovo veštačenje nije ni trebalo sprovoditi jer bolest tužilje nije u uzročnoj vezi sa
povredom na radu. Po izjašnjenju verujemo da će biti zaključena rasprava i očekujemo da će tužbeni
zahtev po osnovu otkaza zbog tehnološkog viška biti odbijen a da će drugi deo zahteva o naknadi štete
biti usvojen i da ćemo imati troškove cca 250.000 dinara. Zaključeno ročište, sud je odbio zahtev
punomoćnika tužioca za novo veštačenje na ime profesionalne bolesti tužiteljice . Očekuje se donošenje
presude početkom 2014 g. Doneta prvostepena presuda dana 14.01.2014 da se tužiteljici isplati naknada
štete na ime povrede na radu kao i da se vrati na rad . Predata žalba na presudu .
8.
ĐOKIĆ SLAVKO, P1 582/11 . Vrednost spora 650.000,00 rsd . Radni spor je pokrenut tužbom zbog
otkaza ugovora o radu po osnovu odbijanja prihvatanja aneksa ugovora o radu kojim je ponuđena
korekcija zarade tužioca. Izvedeni su predloženi dokazi i kako je na poslednjem ročištu tužilac precizirao
tužbeni zahtev da mu se isplati naknada štete u iznosu od 6.000 evra stim da odustaje od zahteva za
vraćanje na posao, imamo rok da se izjasnimo po tužbi i preciziranom tužbenom zahtevu. Zakazano
ročište za februar 2014 .
9. HIDEGFELDI ROBERT, P.223/11 radni spor. U jednom predmetu radi se o tužbi za poništaj rešenja o
otkazu ugovora o radu zbog proglašenja tužioca tehnološkim viškom a drugi spor ima za predmet zahtev
za isplatu otpremnine u većem iznosu od obračunatog i ispalćenog iznosa. Zaista je ovo nesvakidašnji
tužbeni zahtev jer protivreče u pogledu pravnog osnova jedan drugom, ne mogu istovremeno biti
ostvarena oba, ali tužilac je istrajan. Imajući ovakvu pravnu situaciju zaista nije moguće predvideti ni
kakvo će rešenje suda biti. Zaključeno ročište povodom tužbe za poništaj rešenja o otkazu ugovora o
radu, čeka se presuda . Što se tiče tužbe za isplatu otpremnine , ročište odloženo za januar 2014 g.
Doneta prvostepena presuda da se tužilac vrati na rad prema njegovoj preostaloj radnoj sposobnosti . U
toku je pisanje žalbe na prvostepenu presudu . Zakljuceno rociste radi isplate otpremnine u većem
iznosu , veštak ostao kod svog nalaza u kome je utvrdio da smo isplatili otpremninu u celosti .
10. TEHNOOPREMA-INŽENJERING DOO u stečaju, radi 579.863.721,70 dinara. P.190/12 . U toku je parnični
postupak po tužbi stečajnog dužnika i do sada je sproveden dokaz veštačenjem a kako nisu bili
zadovoljni nalazom i mišljenjem veštaka tužilac je predložio kontrolno veštačenje. Imenovan je novi
veštak i čekamo da se uradi novi nalaz . Cenimo da tužba nema osnova kao i da je morao biti mnogo
ranije zaključen stečajni postupak. Dostavljena dokumentacija veštaku koji neće uspeti da uradi nalaz i
56
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
mišljenje do januara 2014 . Ročište zakazano za januar 2014 odloženo do marta 2014 g. , nalaz veštaka
za sada nije urađen .
11. VUJOVIĆ JELENA, P.976/13 .radni spor. Vrednost spora oko 660 000 rsd Dostavljen je na tužbu odgovor
i održano je pripremno ročište na kojem je rešeno da se sasluša tužilac i izvedu priloženi pismeni dokazi.
Tužba je podneta zbog povrede noge nastale prilikom dolaska na posao kojom prilikom se tužilja
pokliznula na ledu i snegu na autobuskoj stanici u Feketiću. Sa aspekta zdravstvenog osiguranja radi se
o povredi na radu radi ostvarenja punog iznosa naknade u periodu bolovanja, a kad se govori o naknadi
neimovinske štete zbog povrede na radu ne postoji pravni osnov za ovu naknadu jer ne postoji krivica
poslodavca niti postoji uzročno posledična veza. Stoga bi tužba morala biti odbijena kao neosnovana.
Advokat tužiteljice proširio tužbu na opštinu Mali Iđoš i Mesnu zajednicu , smatram da je navedeno
uradio kako bi izbegao da sud odbije tužbeni zahtev prema nama a da proširenjem tužbe izbegne
plaćanje takse koja bi usledila ukoliko bi podneo novu tužbu .
12. ŠAVIJA JELENA, radni spor P1.3495/13. Podnela je tužbu za poništaj rešenja o otkazu ugovora o radu
zbog tehnoloških promena. Dostavljen je sudu odgovor na tužbu, još nije zakazano pripremno ročište.
13. KOVAČ VERICA . radni spor P1.610/13. Podneta je tužba radi naknade štete u iznosu od oko 500.000,00
rsd i radi vraćanja na posao . Poslat je odgovor na tužbu u kome je osporen zahtev za vracanje na posao
, iz razloga što je u pitanju Ugovor o radu na određeno vreme koji je istekao , a što se tiče naknade
štete , postoji mogucnost da sud presudi da postoji podeljena odgovornost gde je tužiteljica u vecoj meri
odgovorna za nastalu štetu . Pripremno ročište još nije zakazano . Zastupa nas advokat Ljiljana Petrić .
14. VLAJIĆ MARKO , P1.276/13 radni spor, vrednost spora 140 000 rsd , isplacen trazeni iznos po presudi ,
uložena žalba na troskove postupka od 140 000 rsd koji su po našoj oceni previsoko odmereni .
Navedeni predmet je već jednom bio ukinut od strane višeg suda a troškovi su bili duplo manji s toga
smatramo da su previsoko odmereni .
15. CURNOVIĆ DEJAN . P1.602/13 naknada štete , doneta prvostepena presuda u korist tužioca na oko
350.000,00 rsd, uložena žalba, ukinuta prvostepena presuda i vraćena na ponovni postupak. Prema
stavu drugostepenog suda , postoji podeljena odgovornost a ne isključiva naša krivica kako je presudio
prvostepeni sud . Nakon ukidanja presude još uvek nije održana ni jedna rasprava . Zavisno u kom
procentu sud utvrdi podeljenu odgovornost bi se odredila i naknada štete . Održano pripremno ročište,
ponovo će biti saslušan tužilac .
16. MENĐAN ROŽA , radni spor , P1.440/12 tužba za vraćanje zaposlenog na rad . Saslušana je tužiteljica,
tvdi da je dobila otkaz kao tehnološki višak iz zdravstvenih razloga , traženo je saslušanje direktorice
Mesne industrije na okolnosti provere navoda tužiteljice sa ročišta, ceka se odluka suda o saslušanju
predlozenog svedoka . Urađeno veštačenje na koje treba da se izjasnimo . Ročište zakazano za januar
2014 g. Zakazano ročište za mart 2014 g. potrebno je da se sasluša Hermina radi provere navoda
tužiteljice sa ročišta .
17. RADOIČIĆ MILADIN ,P1.103/13 naknada štete, vrednost spora 1,4 miliona rsd. Zaposleni je
pravnosnažnom odlukom suda vraćen na rad, ali je i na takvu odluku u oktobru 2012 g. izjavljena
revizija o kojoj još uvek nije odlučeno . Uradjeno je veštačenje utvrdjeno potrazivanje od 1,4 miliona
dinara, u slucaju da se revizija reši pozitivno u toku trajanja postupka ne bi postojao osnov za isplatu
naknade štete . Sporno je da li tužiocu pripada pravo na isplatu naknade štete za regres i topli obrok,
sud je prilikom vraćanja sudija koji su ostali bez posla bio na stanovištu da im ne pripada regres i topli
obrok, ali za njih važi Zakon o radu u državnim organima pa ne možemo da se izjasnimo kako bi u ovom
slučaju presudio .
18. TERRA PRETA , P.3/2012 , Vrednost spora 120 miliona dinara . Podneli su tužbu kao nesaglasni akcionari
protiv odluke skupštine akcionara Perutnina Ptuj-Topiko o smanjenju kapitala zbog pokrića gubitaka .
Sud je odbacio tužbu i tužbeni zahtev, jer tuženi nisu uspeli da dokažu da su u zakonskom roku bili
nesaglasni sa odlukama skupštine akcionara . Uložena žalba od strane Terra Prete i čeka se na odluku
Privrednog Apelacionog suda u BG.
57
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
46.
TRANSAKCIJE SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA
a. Identitet povezanih lica
Perutnina Ptuj-Topiko a.d. ima 100% učešća u kapitalu zavisnog pravnog lica Top veterina d.o.o. iz Bačke
Topole.
Sledeće transakcije su obavljene sa povezanim pravnim licima obavljene:
b.
Transakcije sa povezanim licima na dan 31.decembra:
Učešće u kapitalu-matična i zavisna pravna lica
- Top Veterina d.o.o., B. Topola
Potraživanja od kupaca:
- “Top Veterina” d.o.o.
- “Bro Živa”, Vajska
- PP Skopje, Makedonija
Potraživanja po kreditima:
- PP Bro Živa d.o.o., Vajska
Obaveze po kratkoročnim kreditima:
- Perutnina Ptuj DD, Ptuj
Obaveze po dugoročnim kreditima od matičnih i zavisnih pred.
- Perutnina Ptuj d.d., Ptuj
Obaveze prema dobavljačima:
Obaveze za kamate:
47.
-
PP Breza, Breza, BiH
“Top Veterina” d.o.o.
PP Bro Živa d.o.o., B. Topola
PP d.d., Slovenija
PP MI Zalog, Slovenija
PP S d.o.o., Srbac
– Perutnina Ptuj DD, Ptuj
2013
2012
40
40
10.579
-
6.323
-
33.099
45.224
42.380
42.039
596.349
591.544
16.399
592310
46
25.599
23.578
4.917
441.855
84.188
-
48.147
NEDOSTATAK I NEADEKVATNA STRUKTURA OBRTNOG KAPITALA
Sa stanjem na dan 31.12.2013 godine, nepokriveni gubitak iznosi RSD 2.286.226 hiljada, od toga gubitak do
visine kapitala iskazan u pasivi iznosi RSD 2.038.919 hiljada, a gubitak iznad visine kapitala iskazan u aktivi
iznosi RSD 247.307 hiljada. Kratkoročne obaveze Društva su za RSD 322.150 hiljada (RSD 1.550.082 –
1.227.932 hiljada) veće od obrtnih sredstava.
Privredno društvo „Perutnina Ptuj-Topiko“ a.d. na dan 31.12.2013. godine nema minimalni osnovni kapital,
propisan članom 293 Zakona o privrednim društvima (“Sl. glasnik RS“, broj 36/11 i 99/11), u iznosu od RSD
3.000 hiljada. Sposobnost Društva da nastavi sa poslovanjem pre svega zavisi od mogućnosti
restrukturiranja njegovih obaveza i uspostavljanja zadovoljavajućeg stepena likvidnosti.
Prema objašnjenju dobijenom od odgovornih radnika Društva, nakon što se reši pitanje upisa akcija, matično
Društvo će izvršiti dokapitalizaciju najmanje u iznosu pokrića gubitka iznad visine kapitala uvećanom za
minimalni kapital akcionarskog društva prema pozitivnim propisima. Okvirno je dogovorena dokapitalizacvija
u iznosu od oko 5.800.000,00 EUR.
58
Perutnina Ptuj-Topiko, AD za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda, Bačka Topola
Napomene uz finansijske izveštaje za 2013. godinu
Iznosi su iskazani u RSD 000
48.
DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA
Od 21.01.2014. godine počela je trgovina akcijama Društva. Vrednost akcija na bezi je RSD 50,00.
Osim navedenog, nakon datuma bilansa stanja, nije bilo događaja koji nisu obuhvaćeni ovim finansijskim
izveštajima.
Mišljenje nezavisnog revizora - strane 1 i 2.
59
Download

Godišnji izveštaj javnog društva Perutnina Ptuj – Topiko a.d.