TEHNIþKE KARAKTERISTIKE
55
75
90
90HD
Ureÿaj za napajanje kW
(***)
0,37
0,75
0,37 (1)
1,5
125
1,1
Obrtaji u min.
350
350
175 (1)
450
290
Kapacitet transporta
hrane: kg/þas (*)
520
1300
600 (1)
3600
4500
Koliþina hrane/m tube (*)
Maksimalna dužina (3 m
nagiba)
Maksimalna dužina sa
jednom produženom
uvodnicom
Maksimalan preþnik
peleta
0,70 kg
60 m
(90 m**)
120 m
1,90 kg
60 m
0,75
1,1 (2)
1,5 (3)
350
450 (2)
550 (3)
2600
3600 (2)
4800 (3)
2,50 kg
42 m
2,50 kg
60 m
4,80 kg
28 m
120 m
84 m
120 m
56 m
6 mm
8 mm
9 mm
12 mm
9 mm
9 mm
Spoljni preþnik cevi
Debljina zida cevi
56 mm
2,5 mm
75 mm
3,2 mm
Matrijal kolena
Polupreþnik kolena
Maksimalni nagib
Taþke vešanja
(N)
1,5 m
75°
FLEX-AUGER
™
TM
FLEX-AUGER
TM
(w/auger 75)
89 mm
89 mm
127 mm
3,4 mm (N) 3,4 mm (N) 5 mm (N)
1,5 mm (S) 1,5 mm (S) 2 mm (S)
(N)
(N) or (S) (N) or (S) (N) or (S)
1,5 m
1,5 m
1,5 m
1,5 m
75°
75°
Horizontal
45°
Novicor: every 1,5 m / Steel: every 3 m
(*)
Bazirano na specifiþnoj težini od 0,65 kg/dm³ ili 41 lbs/ft3! Sa ograniþenjem, max kapacitet
-20% Sa motorom 60 Hz , max. kapacitet +20%
(**)
0,5 m I samo za pelete
Sa izlazima svakih
(nije za koncentrat)!
(***) 0,75 kW = 1 HP!
(N) = Novicor - (S) = ýelik
Vaš ROXELL®-ov zastupnik
DOO ”AGRICON Co”
21000 Novi Sad
Gagarinova 22
Phone: +381 21 443 762, 443 070
Fax: +381 21 442 070
E-mail: [email protected]
Web: www.agriconco.com
03000239 - ©ROXELL® NV - 10/2011 - Leaflet FLEX-AUGERTM English
FLEX-AUGERTM
ROXELL® zadržava pravo da, bez prethodnog
je ekskluzivan Roxell®- ov proizvod. obaveštavanja, izvrši modifikacije radi poboljšanja svojih
proizvoda ili sistema.
Idealan za transport hrane do
objekata za živinu
ROXELL® NV - Industrielaan 13 - 9990 Maldegem, Belgium
Tel. +32 50 72 91 72 - Fax +32 50 71 67 21 •
E-mail: [email protected] – www.roxell.com
Široka primena
x
x
x
Kapacitet od 500 do 4800 kg po þasu.
Siguran transport razliþite vrste stoþne hrane (peleta,
koncentrata, obroci domaüe mešavine…)
Mešanje dva tipa stoþne hrane sa FLEX-AUGERTM mix.
x
x
x
x
Postojan, jednostavno i lako
održavanje
Jednostavna kontrola kroz otvore za pregled u kontrolnom
ureÿaju i u usisnoj uvodnici.
NOVICORTM cevi i kolena za teški teret, otporni na UV i
temperaturu (*).
Pouzdani sigurnosni prekidaþi (mehaniþki ili senzorski).
10-godišnja garancija na spiralni transporter.
(*) Metal za transport abrazivne hrane (hrana za nosilje, obroci domaüe mešavine)
Dovodi neošteýenu stoÿnu hranu do životinja
x
x
x
Pouzdan, rotacioni spiralni transporter bez šiljaka od pljosnate žice.
Vodilica peleta kod ulaza ostavlja pelete neošteüene.
Lepljenje stoþne hrane spreþavaju NOVICORTM cevi slabog trenja.
Download

FLEX AUGER -