1.
Founder:
Swamy Kanalaa
Unnai Paadidum Pothu Nee Varuvaaye Vinaayaka Vinaayaka
Unnai Thedidum Pothu Nee Arulvaaye Vinaayaka Vinaayaka
Vinaayaka Vigneshwara Sri Gananaatha Vinaayaka
Ganapathi Naatha Vinaayaka Pillaiyaaraiyeh Vinaayaka
Lambodara Vinayaka Aanai Mugane Vinaayaka
࡬ù 𣮴‹ «ð£¶ c õ¼õ£«ò Mï£òè£ Mï£òè£
࡬ù «î®´‹ «ð£¶ c ܼœõ£«ò Mï£òè£ Mï£òè£
Mï£òè£ M‚«ù„õó£ ÿ èíï£î£ Mï£òè£
èíðF ï£î£ Mï£òè£ Hœ¬÷ò£«ó Mï£òè£
ô‹«ð£îó£ Mï£òè£ Ý¬ù ºè«ù Mï£òè£
2.
Guruvey Gathiyena Panindhiden Manamey
Swamy Kanalaa Malaradithaniley
(Guruvey)
Avar Thiruvarulaal Avar Pani Seiyyum
Avarin Karuviyaai Irundhiden Manamey
Swamy Kanalaa Avar Thiruvadithanil
Anaithaiyum Samarpanam Seidhiden Manamey
°¼«õ èFªòù ðE‰Fªì¡ ñù«ñ
võ£I è‡í£ô£ ñôó®îQ«ô
(°¼«õ)
Üõ˜ F¼õ¼÷£™ Üõ˜ ðE ªêŒ»‹
ÜõK¡ è¼Mò£Œ Þ¼‰Fªì¡ ñù«ñ
võ£I è‡í£ô£ Üõ˜ F¼õ®îQ™
ܬùˆ¬î»‹ úñ˜Šðí‹ ªêŒFªì¡ ñù«ñ
3.
Durgey Durgey Durgey Jai Jai Maa (2x)
Karuna Saagari Maa
Kaali Kapaalini Maa
Jagadhodhaarini Maa
Durgey Jai Jai Maa
Amba Durgey Sai Maa
¶˜«è ¶˜«è ¶˜«è ªüŒ ªüŒ ñ£ (2x)
è¼í£ ú£èK ñ£
è£O èð£LQ ñ£
ü舫î£KE ñ£
¶˜«è ªüŒ ªüŒ ñ£
܋𠶘«è ú£Œ ñ£
4.
«ð£ô£ ð‡ì£K ð£ð£ CõCõCõ ú£Œ ð£ð£
Üù£î óþè bù îò£÷£ ðbî ð£õù ú£Œ ð£ð£
(«ð£ô£)
«ò£«è„õó «ý ˆK¹ó£K «ò£«è„õó ú£Œ ºó£K
Gˆò£ù‰î£ Šó‹ñ£ù‰î£ Š«óñ£ù‰î£ ú£Œ ð£ð£
5.
7.
Maa Kalaavathi Maa Krupaamayi Maa
Dayaamayi Maa Sudhaamayi Maa
Maathanga Vadhani Manjula Bhaashini
Mangala Dhaayini Vaani Saraswathy Maa
(Maa Kalaavathi)
Shwetha Dhaarini Parama Paavani
Hamsa Vaahini Gnyaana Pradhaayini
Mama Guru Swamy Kanalaa Vandhitha
Bhagavathi Bhaarathi Vaani Saraswathy Maa
ñ£ èô£õF ñ£ ‚¼ð£ñJ ñ£ îò£ñJ ñ£ ú§î£ñJ ñ£
ñ£îƒè õîQ ñ…ü§÷ ð£SE
ñƒè÷ î£JQ õ£E úóvõF ñ£
(ñ£ èô£õF)
„«õî î£KE ðóñ ð£õQ
ý‹ú õ£UQ ë£ù Šóî£JQ
ññ °¼ võ£I è‡í£ô£ õ‰Fî
ðèõF ð£óF õ£E úóvõF ñ£
6.
ðô ü¡ñƒèœ  ࡬ù «î®«ù¡ Ü‹ñ£ Ü‹ñ£
Þ‰î ü¡ñˆF™  ࡬ù «ù¡ Ü‹ñ£ Ü‹ñ£
¶˜è£ ôzI úóvõF «îM Ü‹ñ£ Ü‹ñ£
àœ÷ˆF™ Þ¼Šð£Œ Ü‹ñ£ îKêù‹ î¼õ£Œ Ü‹ñ£
àœ÷ˆF™ Þ¼Šð£Œ Ü‹ñ£ îKêù‹ î¼õ£Œ Ü‹ñ£
êóí‹ êóí‹ «îM Ü‹ñ£
«îM Ü‹ñ£ è¼ñ£K Ü‹ñ£
êóí‹ êóí‹ «îM Ü‹ñ£
«îM Ü‹ñ£ è¼ñ£K Ü‹ñ£
Bolaa Bhandari Baba Shiva Shiva Shiva Sai Baba
Anaatha Rakshaka Deena Dayala Patheetha Pavana Sai Baba
(Bolaa)
Yogeshwara Hey Tripuraari Yogeshwara Sai Muraari
Nithyaanandha Brahmaanandha Premaanandha Sai Baba
Pala Jenmangal Naan Unnai Thedinen Amma Amma
Indha Jenmathil Naan Unnai Naadinen Amma Amma
Durga Lakshmi Saraswathy Devi Amma Amma
Ullathil Iruppaai Amma Dharisanam Tharuvai Amma
Ullathil Iruppaai Amma Dharisanam Tharuvai Amma
Sharanam Sharanam Devi Amma
Devi Amma Karumaari Amma
Sharanam Sharanam Devi Amma
Devi Amma Karumaari Amma
Sarva Mangalaa Sai Janani
Parthi Nivaasini Parama Shivaani
(Sarva Mangala Sai Janani
Matha Maheshwari Durga Bhavani
Adhi Paraashakthi Sai Narayani
Jagadhodhaarini Bhava Bhaya Haarini
ú˜õ ñƒè÷£ ú£Œ üùQ
ð˜ˆF Gõ£RQ ðóñ Cõ£Q
(ú˜õ)
ñ£î£ ñ«ý„õK ¶˜è ðõ£Q
ÝF ðó£ê‚F ú£Œ ï£ó£òE
üè«î£ˆî£KE ðõðò ý£KE
8.
Raja Rajeshwari Jagadheeshwari
Jagadhambey Mangala Kaarini
(Sai Raja Rajeshwari)
Jagadhodhaarini Vigna Vinaashini
Chira Sukha Dhaayini Sai Janani
ó£ü ó£«ü„õK üèb„õK
üèî‹«ð ñƒè÷ è£KE
(ó£ü ó£«ü„õK)
üè«î£ˆî£KE M‚ù Mï£CQ
Có ú§è î£JQ ú£Œ üùQ
9.
Yuga Yuga Key Avathar Tumhi Ho
Merey Ram Merey Shyam Shiridi Sai Parthi Ram
Jagath Key Paalanahaara Tumhi Ho
Allah Eashwara Terey Naam
Sab Ko Sanmathi Dho Sai Ram (Bhagawan)
Allah Eashwara Terey Naam Shiridi Sai Parthi Ram
Jagath Key Paalana Kara Tumhi Ho
»è »è «è Üõ ¶e «ý£
«ñ«ó ó£‹ «ñ«ó wò£‹ oó® ú£Œ ð˜ˆF ó£‹
üè «è ð£ôùý£ó ¶e «ý£
Ü™ô£ ß„õó «î«ó 
úŠ «è£ ú¡ñF «î£ ú£Œ ó£‹
Ü™ô£ ß„õó «î«ó  oó® ú£Œ ð˜ˆF ó£‹
üè «è ð£ôùý£ó ¶e «ý£
10.
Rhuma Juma Naacho Nandha Dulaar
Maadhava Murahara Madhana Gopaal
(Rhuma Juma)
Radha Manohara Natavara Laal
Govinda Giridhara Murali Gopaal
Govinda Giridhara Shyaama Gopaal
¼ñ ü§ñ ï£«ê£ ï‰î ¶ô£˜
ñ£îõ ºóýó ñîù «è£ð£™
(¼ñ ü§ñ)
ó£î£ ñ«ù£ýó ïìõó ô£™
«è£M‰î AKîó ºóO «è£ð£™
«è£M‰î AKîó „ò£ñ «è£ð£™
11.
Sundara Vadana Sarasija Nayana
Parthipuri Bhagawan
Jagath Paripala Prashanthi Nilaya
Tum Ho Merey Bhagawan
Daya Karo Bhagawan
Krupa Karo Bhagawan
Parthi Pureesha Hey Bhuvanesha
Raksha Karo Bhagawan
Sai Krupa Karo Bhagawan
ú§‰îó õîù£ úóRü ïòù£
ð˜F ¹g ðèõ£¡
üèˆ ðKð£ô£ Šóû£‰F Gôò£
¶‹ «ý£ «ñ«ó ðèõ£¡ - ú£Œ
îò£è«ó£ ðèõ£¡
‚¼ð£è«ó£ ðèõ£¡
ð˜F ¹gû£ «ý ¹õ«ùû£
óþ£ è«ó£ ðèõ£¡
ú£Œ ‚¼ð£è«ó£ ðèõ£¡
12.
Then Pazhani Naathanukku Hara Haro Hara
Eru Mayil Velanukku Hara Haro Hara
Hara Haro Hara Muruga Hara Haro Hara
Hara Haro Hara Shanmukha Hara Haro Hara
Swami Malai Naathanukku Hara Haro Hara
Thiruchendur Velanukku Hara Haro Hara
(Putta) Parthi Puri Naathanukku Hara Haro Hara
(Shiva) Shakthi Vadivelanukku Hara Haro Hara
Hara Haro Hara Muruga Hara Haro Hara
Hara Haro Hara Shanmukha Hara Haro Hara
ªî¡ ðöQ ï£î‚° ýó ý«ó£ ýó£
ãÁñJ™ «õô‚° ýó ý«ó£ ýó£
ýó ý«ó£ ýó£ º¼è£ ýó ý«ó£ ýó£
ýó ý«ó£ ýó£ ê‡ºè£ ýó ý«ó£ ýó£
võ£I ñ¬ô ï£î‚° ýó ý«ó£ ýó£
F¼„ªê‰É˜ «õô‚° ýó ý«ó£ ýó£
(¹†ì) ð˜F ¹g ï£î‚° ýó ý«ó£ ýó£
(Cõ) ê‚F õ®«õô‚° ýó ý«ó£ ýó£
ýó ý«ó£ ýó£ º¼è£ ýó ý«ó£ ýó£
ýó ý«ó£ ýó£ ê‡ºè£ ýó ý«ó£ ýó£
Guru (Spiritual Preceptor) is one who has conquered
the three Gunas (qualities as to Sathvic, Rajasic and
Tamasic) and he who is above all roopas (forms and
names) and he who has controlled and conquered
even the Pancha Indhriyam (five senses) of this jeeva
(mortal body).
In reality, Guru is a simple human being, but in
Divinity, he is a ‘Spiritual Giant’. Guru means
Gunarthitha Roopa Varjitha - one who is above
gunas and roopas.
Pertubuhan Penganut Ajaran Shirdi Sai Baba
Ref No: PPP/J 165/99 Reg No: 1338
Founder:
°¼ â¡ðõ˜ º‚°íƒè¬÷»‹ ªõ¡øõ˜
(꣈iè‹, Þó£ünè‹, îñRè‹). Üõ˜
ÏðˆFŸ° ÜŸð£Ÿð†ìõ˜; Þš¾ìL¡ ð…ê
Þ‰FKòƒè¬÷»‹ Üì‚A Ýœðõ˜.
Güõ£›‚¬èJ™ °¼ â¡ðõ˜ å¼ ê£î£óí
ñQî˜ Ýù£™ ªîŒiè õ£›‚¬èJ™ Üõ˜
Hóè£êñ£Œ åOi²‹ ï†þˆFóˆ¬î
«ð£¡øõ˜. °¼ â¡ø£™ °í˜bî Ïð
õ˜Tî£. Üî£õ¶ °í‹, Ïð‹ - ÞõŸÁ‚°
ÜŠð£Ÿð†ìõ˜.
Swamy Kanalaa
Lot 5971, Jln Limau Manis 3,
Kg Dato Bentara, 81800 Ulu Tiram,
Johor, Malaysia.
http://www.sdsn-mal.org
[email protected]
Download

Founder: Swamy Kanalaa Swamy Kanalaa аЎ¬щ рЈ - sdsn