NINA IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUCA „NINA“
IDEJNI PROJEKAT
IDEJNI PROJEKAT INDIVIDUALNOG STAMBNOG OBJEKTA
YTONG TIPSKA KUCA ”NINA”
TEHNICKA SLUZBA „XELLA BH“ d.o.o. Tuzla
Projektant : Huremovic Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant suradnik : Catovic Ademir dipl.ing.građ. ; Kovacevic Nevzet arh.teh.
1
IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUCA „NINA“
SADRŽAJ
TEKSTUALNI DIO
- NASLOVNA STRANICA
- SADRŽAJ
- TEHNIČKI OPIS
- SPECIFIKACIJA POVRŠINA
GRAFIČKI DIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
OSNOVA PRIZEMLJA ................................R 1:100
PRESJECI ................................................ R 1:100
FASADE ....................................................R 1:100
FASADE ....................................................R 1:100
PETA FASADA ..........................................R 1:100
3D PRIKAZ OBJEKTA
TEHNICKA SLUZBA „XELLA BH“ d.o.o. Tuzla
Projektant : Huremovic Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant suradnik : Catovic Ademir dipl.ing.građ. ; Kovacevic Nevzet arh.teh.
2
IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUCA „NINA“
TEHNIČKI OPIS
-
LOKACIJA
Objekat projektovan na zamišljenoj lokaciji, te je prilagođen svakoj lokaciji čiji
teren nije u nagibu ili je u blagom nagibu.
Za izvođenje objekta kod terena s većim nagibom potrebno je prilagođavanje
temelja objekta.
Nakon određivanja tačne parcele – lokacije objekta, u sklopu glavnog projekta
će biti urađeno i situaciono rješenje, odnosno izvršit će se postavljanje objekta
na lokaciju.
-
SAOBRAĆAJ
Stacionarni saobraćaj na parceli, odnosno okolini objekta, kao i pristup istom
nisu rješeni iz ranije navedenih razloga.
Po određivanju predmetne parcele i pozicioniranju objekta izvrsiće se i rješenje
stacionarnog saobraćaja kao i pristupa parceli i objektu.
-
SPRATNOST
Objekat je projektovan kao induvidualni prizemni stambeni objekat.
Kota terena na objektu je 0,00.
Kota prizemlja objekta je + 0,35.
Kota sljemena objekta je + 4,95.
-
GABARIT
Objekat je projektovan kao prizemni objekat razuđene osnove, koji se sastoji iz
dva pravougaonika dim 8,70 x 5,20 m i 7,75 x 6,20 m.
Arhitektonska kompozicija objekta koncipirana je prema potrebama
savremenog stanovanja, te je prilagođena namjeni i funkciji objekta, kao i što
boljem i modernijem estetskom izgledu istog.
TEHNICKA SLUZBA „XELLA BH“ d.o.o. Tuzla
Projektant : Huremovic Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant suradnik : Catovic Ademir dipl.ing.građ. ; Kovacevic Nevzet arh.teh.
3
IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUCA „NINA“
-
DISPOZICIJA
Dipozicija objekta proizašla je iz funkcije i što boljeg vizuelnog doživljaja objekta,
te same proporcionalnosti objekta.
Objekat je svojom dužom stranom orjentisan u pravcu sjever - jug.
Ulaz u objekat je predviđen sa terase, koja se nalazi na jugoistočnoj strani
objekta.
Dnevni boravak i trpezarija su međusobno povezani u jednu cjelinu i zauzimaju
južni i jugozapadni dio objekta.
Iz trpezarije se pristupa u kuhinju, koja se nalazi također u jugozapadnom dijelu
objekta.
Iz kuhinj je omogućen pristup ostavi.
Dječija soba nalazi se u jugoistočnom dijelu objekta.
Spavaća soba i kupatilo smješteni su u sjeverozapadnom dijelu objekta.
Pristup svim prostorima direktno je omogućen preko centralnog hodnika.
Na sjeveru se nalazi kotlovnica za koju je projetovan i poseban ulaz.
Treba napomenuti da sve prostorije u objektu imaju isprojektovano direktno
osvjetljenje i direktnu ventilaciju.
-
KONSTRUKCIJA
Objekat je projektovan tako da je oslonjen na temeljne A.B. trake dimenzija
60 x 50 cm koje su dnom temelja utemeljene na kotu – 1,25.
Projektovani nivo terena u odnosu na nivo prizemlja je – 0,35.
Iznad temeljnih traka postavljene su A.B. temeljne grede - cokla dimenzija
50 x 25 cm.
Podna ploča izvedena je kao A.B. ploča debljine 15 cm , koja je oslonjena na sloj
šljunka debljine 15 cm.
Objekat je projektiran s nosivim zidovima od YTONG-a debljine 30 cm, ojačanim
s horizontalnim i vertikalnim A.B. serklažima dimenzija Ø 20 cm izvedenim u
YTONG protivpotresnim blokovima.
Krovna konstrukcija objekta izvodi se po principu YTONG bijele tavanice polumontažna konstrukcija koja se sastoji od kombinacije A.B. nosača različitog
raspona i ispune od YTONG stropnih blokova.
Na ovaj način objekat je potpuno statički zadovoljen, a ujedno je i postignuta
brza gradnja istog kao i njegova seizmička otpornost.
Preko završne krovne ploče postavlja se paropropusna vodonepropusna folija,
kontra letva 5 /8 – između kojih se nalazi dodatna izolacija d= 5 cm, preko kontra
letve postavlja se letva 5/3 kao podkonstukcija za postavljanje završnog krovnog
pokrivača - lima.
TEHNICKA SLUZBA „XELLA BH“ d.o.o. Tuzla
Projektant : Huremovic Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant suradnik : Catovic Ademir dipl.ing.građ. ; Kovacevic Nevzet arh.teh.
4
IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUCA „NINA“
-
MATERIJALIZACIJA
Kako je već ranije u tekstu navedeno, zidanje se vrsi YTONG termo blokovima i
dorađenim elementima. Upotrebom pomenutog materijala postignuta je
optimalna termička izolacija objekta, njegova seizmička, požarna otpornost kao i
njegova stabilnost.
Upotrebom dorađenih elemenata riješen je problem termo mostova na objektu
koji na ovaj način ne zahtjeva dodatnu termoizolaciju odnosno zaštitu.
Obrada zidova se vrši malterisanjem vanjskih dijelova zidova malterom
(mašinski ili ručno) u debljini sloja 6 mm dvoslojno uz obavezno umetanje PVC
armirane mrežice kao i nanošenje temeljnog premaza. Zavrsna obrada fasade
vrsi se mineralnim ili silikatnim bojama po izboru investitora uz obavezno
nanošenje toniranog temeljnog premaza.
Unutrašnji zidovi se malterisu (mašinski ili ručno) gotovim malterima u debljini
5 mm dvoslojno uz umetanje PVC mrežice i obavezan nanos temeljnog premaza.
Završno bojenje zidova izvodi se akril bojama u dva sloja bez predhodnog
gletovanja.
Cokla objekta su zastićena hidroizlocaijom i STYRODUR izolacijom u debljini 3
cm, te zastićena čepastom membranom.
Završni sloj cokla izvodi se „kulirplastom“ u debljini 1,5 mm u boji po izboru
investitora.
Završna obrada podova izvodi se hrastovim parketom debljine 12 mm dok se
podovi u sanitarnim prostorijama, kuhinji i ostavi izvode protukliznom
keramikom I klase.
Pod terase projektovan je s završnim slojem od kamenih ploca.
Zidovi u sanitarnim prostorijama i kuhinji izvode se zidnom keramikom I klase.
U objektu je projektovan dimnjak tipa „SCHIEDEL“ na koji se spaja kamin
postavljen u dnevnom boravku.
Otvori na objektu izvode se od šestokomorne ALU bravarije ostakljene
troslojnim staklom s ispunom od gasa Argona.
Ispuna kod ALU vrata su ALU termo paneli
Unutrašnja stolarija izvodi se od čamove građe I kategorije.Dvostruko šperovano
i furnirano kvalitetnim furnirom s ispunom od papirnog „sać a“.
Vrata ulaska u dnevni boravak su ostakljena pjeskarenim staklom.
Na terasi je projektovana i roštiljska drvena konstrucija koja pored estetske
uloge ima i ulogu zastite od sunca.
-
HIDROINSTALACIJE
Ugrađene najsavremenije instalacije vodovoda i kanalizacije, koje će se odabrati
naknadno prema željama investitora.
TEHNICKA SLUZBA „XELLA BH“ d.o.o. Tuzla
Projektant : Huremovic Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant suradnik : Catovic Ademir dipl.ing.građ. ; Kovacevic Nevzet arh.teh.
5
IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUCA „NINA“
-
ELEKTROINSTALACIJE
Ugrađene najsavremenije instalacije slabe i jake struje, koje će se odabrati
naknadno prema željama investitora.
-
MAŠINSKE INSTALACIJE
Svi zatvoreni prostori su ventilirani i pojedini klimatizirani, koje će se odabrati
naknadno prema željama investitora. Sve prostorije u objektu kako je ranije
navedeno imaju direktno ventilisanje.
-
FASADE
Idejnim rješenjem predviđeno je da se fasada izvede kao mineralna ili silikatna
fasada u boji po izboru investitora.
Dio fasade obložen je sibirskim arišem na odgovarajućoj podkonsrukciji kako bi
se razbila monotonost objekta.
TEHNICKA SLUZBA „XELLA BH“ d.o.o. Tuzla
Projektant : Huremovic Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant suradnik : Catovic Ademir dipl.ing.građ. ; Kovacevic Nevzet arh.teh.
6
IDEJNI PROJEKAT – YTONG TIPSKA KUCA „NINA“
SPECIFIKACIJA POVRŠINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Hodnik……………….……………………………………………....…..6,20 m²
Ostava…………………………….……………………………..….……2,20 m²
Kupatilo…………………………..…………………………....….…… 5,50 m²
Spavaća soba................................................................14,40 m²
Soba…………………….............……………………….......…......11,10 m²
Kuhinja............................................................................4,80 m²
Dnevni boravak + trpezarija.........................................29,70 m²
UKUPNA NETO POVRŠINA OBJEKTA ....................73,90 m²
TEHNICKA SLUZBA „XELLA BH“ d.o.o. Tuzla
Projektant : Huremovic Jasmin dipl.ing.arh.
Projektant suradnik : Catovic Ademir dipl.ing.građ. ; Kovacevic Nevzet arh.teh.
7
2
1210
490
50
30
720
300
15
95
50
30
180
15
365
30
50
320
3
320
320
290
30
590
30
490
775
715
30
4
2
1190
5
1190
425
1
425
6
30
810
870
1
7
-0,35
490
50
30
415
415
15
30
-0,175
415
415
1
590
460
30
50
510
620
30
50
590
1210
2
LEGENDA PROSTORIJA
Vrsta poda
Prostorija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ulazni hol-Hodnik
Ostava
Kupatilo
Spavaca soba
Soba
Kuhinja
Dnevni boravak-Trpezarija
Keramicke plocice
Keramicke plocice
Keramicke plocice
Hrastov parket
Hrastov parket
Keramicke plocice
Hrastov parket
Kota
poda
Povrsina
6,20
2,20
5,50
14,40
11,10
4,80
29,70
FAZA PROJEKTA :
INVESTITOR :
NAZIV PROJEKTA :
NACTR :
XELLA BH d.o.o. Tuzla
NINA
OSNOVA PRIZEMLJA
SARADNIK :
PROJEKAT BROJ :
LIST BROJ :
001/2010
001
PROJEKTANT :
Huremovic Jasmin dipl.ing.arh
Catovic Ademir dipl.ing.gradj.
Kovacevic Nevzet arh. teh.
1 : 100
IDEJNI PROJEKAT
RAZMJERA :
XELLA BH d.o.o.
Nikole Tesle br. 3 75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
+4,95
+4,57
+4,23
+3,70
+3,27
+3,10
+2,58
,00
,00
-0,35
-0,60
-0,35
-0,60
-1,10
-1,10
60
430
60
530
60
PRESJEK 1-1
,00
,00
,00
-0,35
-0,60
-0,35
-0,60
-1,10
-1,10
60
685
60
PRESJEK 2-2
FAZA PROJEKTA :
INVESTITOR :
NAZIV PROJEKTA :
NACTR :
XELLA BH d.o.o. Tuzla
NINA
PRESJECI
SARADNIK :
PROJEKAT BROJ :
LIST BROJ :
001/2010
002
PROJEKTANT :
Huremovic Jasmin dipl.ing.arh
Catovic Ademir dipl.ing.gradj.
Kovacevic Nevzet arh. teh.
1 : 100
IDEJNI PROJEKAT
RAZMJERA :
XELLA BH d.o.o.
Nikole Tesle br. 3 75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
JUZNA ( ULAZNA) FASADA
SJEVERNA FASADA
FAZA PROJEKTA :
INVESTITOR :
NAZIV PROJEKTA :
NACTR :
XELLA BH d.o.o. Tuzla
NINA
FASADE
SARADNIK :
PROJEKAT BROJ :
LIST BROJ :
001/2010
003
PROJEKTANT :
Huremovic Jasmin dipl.ing.arh
Catovic Ademir dipl.ing.gradj.
Kovacevic Nevzet arh. teh.
1 : 100
IDEJNI PROJEKAT
RAZMJERA :
XELLA BH d.o.o.
Nikole Tesle br. 3 75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
ISTOCNA FASADA
ZAPADNA FASADA
FAZA PROJEKTA :
INVESTITOR :
NAZIV PROJEKTA :
NACTR :
XELLA BH d.o.o. Tuzla
NINA
FASADE
SARADNIK :
PROJEKAT BROJ :
LIST BROJ :
001/2010
004
PROJEKTANT :
Huremovic Jasmin dipl.ing.arh
Catovic Ademir dipl.ing.gradj.
Kovacevic Nevzet arh. teh.
1 : 100
IDEJNI PROJEKAT
RAZMJERA :
XELLA BH d.o.o.
Nikole Tesle br. 3 75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
1210
720
1190
30
30
385
30
810
1190
715
30
290
30
415
30
75
75
470
75
590
1210
FAZA PROJEKTA :
INVESTITOR :
NAZIV PROJEKTA :
NACTR :
XELLA BH d.o.o. Tuzla
NINA
PETA FASADA
SARADNIK :
PROJEKAT BROJ :
LIST BROJ :
001/2010
005
PROJEKTANT :
Huremovic Jasmin dipl.ing.arh
Catovic Ademir dipl.ing.gradj.
Kovacevic Nevzet arh. teh.
1 : 100
IDEJNI PROJEKAT
RAZMJERA :
XELLA BH d.o.o.
Nikole Tesle br. 3 75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina
Download

Untitled