Школа рачунара и математике
Тел. 062 / 164 30 66
www.rajak.rs
[email protected]
www.rajak.rs
ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ
Директна пропорционалност:
Функција облика = ∙ , , ∈ ℝ, ≠ 0 назива се директна пропорционалност.
Кажемо да су и директно пропорционални док је коефицијент пропорционалности.
>0∶
Слика1: Од пораста 
директно зависи пораст .
<0∶
Слика2: Од пораста 
директно зависи опадање
.
График функције = ∙ , , ∈ ℝ, ≠ 0 је права линија.
1
Школа рачунара и математике
Тел. 062 / 164 30 66
www.rajak.rs
[email protected]
www.rajak.rs
Обрнута пропорционалност:

Функција облика = , , ∈ ℝ, ≠ 0, ≠ 0 назива се обрнута пропорционалност.

Кажемо да су и обрнуто пропорционални док је коефицијент обрнуте
пропорционалности.

 = , > 0:
Слика3: У првом квадранту са
порастом опада , док у трећем
квадранту са опадањем расте 


 = , < 0:

Слика4: У другом квадранту са
порастом расте , док у
четвртом квадранту са растом 
расте 
2
Школа рачунара и математике
Тел. 062 / 164 30 66
www.rajak.rs
График функције
[email protected]
www.rajak.rs
 = , , ∈ ℝ, ≠ 0, ≠ је хипербола.
Пропорционалност:
Једнакост
 : = : где су 1 , 2 , 1 , 2 реални бројеви назива се пропорција.
1 и 2 називамо спољашњим члановима, док 2 и 1 називамо унутрашњим члановима.
Важи да је производ спољашњих чланова једнак производу унутрашњих чланова.
 ∙ =  ∙ 
Најчешће нам је непозната једна од величина 1 , 2 , 1 , 2 а њу добијамо управо
изједначавањем производа унутрашњих чланова са производом спољашњих чланова.
3
Download

ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ - rajak.rs-a