Interní předpis Bankerat a.s.
Předpis na ochranu peněžních prostředků svěřených za účelem provedení platební transakce pro účely § 20, Zákona o
platebním styku (dále jen „interní předpis“)
1. Administrátorem úvarů na internetovém portálu www.bankerat.cz je společnost Bankerat a.s., IČ: 24186457, se sídlem Praha
5, Ostrovského 253/3, PSČ 150 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 17689 (dále jen „administrátor“)
2. Tento interní předpis stanovuje pravidla pro administrátora podle § 20, Zákona o platebním styku.
3. Administrátor drží odděleně peněžní prostředky klientů od vlastních peněžních prostředků (§ 20, odst. 1 zákona).
Administrátor vede následující účty:
Účet pro splátky: 2543393399/0800 (zákaznický účet)
Účet pro čerpání: 2543395319/0800 (zákaznický účet)
Účet pro penále a vymáhání: 2543396389/0800 (zákaznický účet)
Účet administrátora: 2543397349/0800 (interní účet administrátora)
4. Administrátor nesmí na účty označené jako „zákaznický účet“ vkládat vlastní peněžní prostředky.
5. Na účet administrátora jsou převáděny tržby administrátora (odměna a hotové náklady) z účtu pro splácení, čerpání a účtu
pro penále a vymáhání. Tržby administrátora jsou uvedeny ve Smlouvě o půjčce (dále jen „smlouva“).
6. Účet pro čerpání slouží pro čerpání úvěru a jsou na něj připisovány příchozí platby od věřitele. Platby jsou označeny dle
smlouvy variabilním symbolem uvedeným ve smlouvě. Administrátor neoznačuje variabilním symbolem platby převáděné na
jeho interní účet (tržby). Administrátor příchozí platbu od věřitele rozdělí na platbu pro administrátora (tržba smlouvy) a platbu
pro dlužníka, kterou je částka ve výši poskytnutého úvěru dle odst. 3.1 smlouvy, po odečtení platby administrátora. Tržba
administrátora je zaúčtována a převedena na interní účet administrátora nejpozději následující pracovní den po připsání platby
na jeho účet. Platba dlužníkovi (čerpání půjčky) je administrátorem odeslána na účet dlužníka uvedený ve smlouvě nejdéle
následující pracovní den po doručení podepsané smluvní dokumentace k příslušné půjčce a připsání finančních prostředků na
účet administrátora.
7. Účet pro splácení je určen pro splátky půjčky (příchozí platby od dlužníka). Platby jsou označeny dle smlouvy variabilním
symbolem uvedeným ve smlouvě. Administrátor po zaúčtování platby od dlužníka odesílá nejpozději následující pracovní den
po připsání platby na jeho účet finanční prostředky věřiteli. Za každý započatý rok trvání smlouvy si administrátor z platby
dlužníka odečte dle smlouvy odměnu 1% z dosud nesplacené částky půjčky. Tuto odměnu administrátor převede na svůj interní
účet nejdéle následující pracovní den po připsání platby na účet administrátora.
8. Účet pro penále slouží pro platby od dlužníka z titulu upomínek, úroku z prodlení a smluvní pokuty a vymáhání. Platby jsou
označeny dle smlouvy variabilním symbolem uvedeným ve smlouvě. Administrátor neoznačuje variabilním symbolem platby
převáděné na jeho interní účet (tržby). Došlou platbu administrátor po zaúčtování rozdělí na platbu pro administrátora a platbu
pro věřitele. Příchozí platby jsou dle smlouvy označeny variabilním symbolem uvedeným ve smlouvě. Odchozí platby z účtu
provede administrátor nejdéle následující pracovní den po připsání platby na účet administrátora.
9. Kontrola odchozích plateb administrátora probíhá ve dvou úrovních: úroveň jedna - generování platby, úroveň dvě - schválení
a odeslání platby.
10. Osoba pověřená administrátorem k vygenerování platebního příkazu a osoba pověřená administrátorem k odeslání
platebního příkazu a jeho schválení v systému elektronického bankovnictví administrátora mají odpovědnost za splnění
povinnosti dle § 20, Zákona o platebním styku. 11.
11. Tento interní předpis vydal předseda představenstva dne 1.1.2011 a řídí se jím všichni zaměstnanci administrátora až do
odvolání
Za Bankerat a.s.
Ing. Roman Kakos v.r.
Předseda představenstva
Download

Interní předpis Bankerat a.s.