MESEČNI IZVEŠTAJ
Analiza javnog duga i duga opšte države
Avgust 2014. godine
www.ujd.gov.rs
Bloomberg Page <RSMF> <GO>
Beograd, avgust 2014. godine
Broj: 29
Mesečni izveštaj - avgust 2014. godine
UVOD
Meseĉni izveštaj Uprave za javni dug je izveštaj, koji predstavlja
analizu stanja, strukture i dinamike javnog duga Republike Srbije, kao i
analzu rizika u procesu upravljanja javnim dugom, sa ciljem podizanja
nivoa transparentnosti i taĉne i pravovremene informisanosti
investitora, drţavnih institucija i drugih lica zainteresovanih za temu
javnog duga Republike Srbije.
Meseĉni izveštaj Uprave za javni dug ima za cilj da svojim
informativnim sadrţajem doprinese unapreĊenju aktivnosti Republike
Srbije na polju javnog duga, u skladu sa meĊunarodno priznatim
standardima i dobrom poslovnom praksom, kao i da omogući
zainteresovanim licima da na lak i pravilan naĉin razumeju javni dugi,
kao oblast javnih finansija, odnosno aktivnosti i ciljeve Uprave za javni
dug.
UVODNA REĈ DIREKTORA
Zaduţivanje kroz emitovanje drţavnih hartija od vrednosti na domaćem i meĊunarodnom
trţištu kapitala bio je osnovni izvor finansiranja u 2013. godini. Republika Srbija je u 2013.
godini ostvarila istorijski najveći obim operacija sa drţavnim hartijama od vrednosti na
domaćem finansijskom trţištu u iznosu od 401,8 milijardi dinara, što je predstavljalo preko
64% svih primanja od zaduţivanje tokom 2013. godine. Bilo je aktivnosti i na
meĊunarodnom finansijskom trţištu kroz emisije evroobveznica Srbija 2020, sedmogodišnje
dolarske obveznice emitovane u februaru sa kuponom 4,875%, i Srbija 2018, petogodišnje
dolarske obveznice emitovane u novembru sa kuponom 5,875%. U 2013. godini je jedna
trećina ukupnih potreba za finansiranjem, odnosno 208 milijardi dinara, obezbeĊena
emisijama evroobveznica, dok je iz programskog zajma Ruske Federacije povuĉeno 300
miliona ameriĉkih dolara.
Kako je preko 97% svih potreba za zaduţivanjem bilo obezbeĊeno kroz trţišne instrumente, odnosno drţavne hartije od vrednosti, zakljuĉak je da je
prethodna godina bila vrlo uspešna. Posebno je potrebno naglasiti da su u toku prvih pet meseci 2013. godine kao i u periodu od septembra do decembra
2013. godine, zabeleţeni trendovi smanjenja kamatnih stopa kod svih instrumenata, dok je na mnogim roĉnostima postignut istorijski minimum u
domenu troškova zaduţivanja tokom 2013. godine. Novembra 2013. godine, Vlada je usvojila Fiskalnu strategiju koja predviĊa znaĉajno smanjenje
budţetskog deficita do 2016. godine što je osnovni preduslov stabilizacije uĉešća javnog duga u BDP. Prema planu za tekući godinu, definisanim
Zakonom o budţetu Republike Srbije za 2014. godinu, predviĊeno je da se ponovo najveći deo sredstava za finansiranje finansijskih potreba obezbedi
emisijama drţavnih hartija od vrednosti. Budţetom za 2014. godinu predviĊena su primanja od obveznica na domaćem finansijskom trţištu u iznosu od
330 milijardi dinara, 750 miliona dolara po osnovu evroobveznica, a ostala primanja iz bilateralnih i multilateralnih kreditnih aranţmana su predviĊena u
iznosu od 264 milijarde dinara. Razvijanjem domaćeg trţišta drţavnih hartija od vrednosti i uvoĊenjem novih instrumenata, Republika Srbije je
obezbedila uĉešće u globalnim finansijskim tokovima, a time je postala osteljiva na brojne ekonomske i politiĉke faktore na lokalnom i globalnom nivou.
Poslednje najave promene monetarne politike Sistema federalnih rezervi uticaće i na mogućnosti zaduţivanja Republike Srbije. Obaveza Uprave za javni
dug je da kao i do sada takve promene prati i u skladu sa njima omogući što optimalnije sprovoĊenje strategije i operacija zaduţivanja.
Direktor
Branko Drčelić
UPRAVA ZA JAVNI DUG - ORGANIZACIJA I NADLEŢNOSTI
Iz razloga povećane zaduţenosti većine evropskih zemalja, politika
javnog duga, kao grana ekonomske politike, postaje veome znaĉajna. U
skladu sa meĊunarodnom praksom i predlozima Svetske banke, 1.
oktobra 2009. godine je osnovana Uprava za javni dug kao organ
uprave u okviru Ministarstva finansija. Primarni cilj Uprave za javni
dug je minimiziranje troškova zaduţivanja uz prihvatljiv nivo rizika,
odnosno uspostavljanje njihovog optimalnog odnosa. Prema pravnim
propisima, kojima se reguliše sistem javnih finansija, servisiranje
javnog duga je apsolutna i bezuslovna obaveza i ima prioritet nad svim
ostalim budţetskim obavezama. izvršenja budţeta. Sve ovo ukazuje na
vaţnost postojanja i efikasnog funkcionisanja Uprave za javni dug, kao
nosioca politike javnog duga.
TakoĊe, naglašava se da obaveza otplate dospelog javnog duga ne
prestaja ĉak i prilikom privremnene obustave. Pravni osnov za
osnivanje i funkcionisanje Uprave za javni dug daje Zakon o javnom
dugu, a takoĊe i Zakon o budţetskom sistemu, Zakon o budţetu i drugi
zakonski i podzakonski akti. Prema Zakonu o javnom dugu, Uprava za
javni dug se, u ime Republike Srbije, moţe zaduţivati na domaćem i
inostranom trţištu, y nacionalnoj i starnoj valuti, za potrebe finansiranja
budţetskog deficita, servisiranje postojećeg javnog duga, finansiranje
projekta od opšteg znaĉaja, kao i drugih obaveza predviĊenih Zakonom.
Sa druge strane, Zakon o budţetskom sistemu definiše opšta i posebna
fiskalna pravila, kojima se reguliše fiskalna disciplina.
Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug | Pop - Lukina 7-9, Beograd
Strana 2.
Mesečni izveštaj - avgust 2014. godine
STRATEGIJSKE SMERNICE
Aktuelna srednjoroĉna strategija je razvijena u saradnji sa ekspertima Svetske banke, uz korišćenje MTDS modela (Medium Term Debt Strategy), koji je
našao praktiĉnu primenu u više desetina zemalja širom sveta. Dokumentom su definisane sledeće smernice:
I Osiguranje finansiranja fiskalnog deficita Republike Srbije, u smislu kratkoroĉnog deficita (likvidnosti) i dugoroĉnog deficita, kao deo politike
odrţavanja stabilnosti sistema javnih finansija;
II Definisanje prihvatljivog nivoa rizika, u skladu sa ciljanom strukturom javnog duga u smislu valutne strukture duga, strukture kamatnih stopa,
strukture roĉnosti i strukture duga prema instrumentima;
III Podrška razvoju trţišta drţavnih hartija od vrednosti koje se emituju na domaćem i meĊunarodnom trţištu, kako bi se doprinelo smanjenju
troškova zaduţivanja na srednji i dug rok;
IV Podizanje nivoa transparentnosti i predvidivosti procesa zaduţivanja;
V Strategija upravljanja javnim dugom treba da bude podrţana i konzistentna sa opštim Vladinim srednjoroĉnim okvirom;
Na dan 31. avgusta 2014. godine, uĉešće duga denominovanog u dinarima je iznosilo 21,9%. Uĉešće dinarskog duga je nisko, ali se povećava u
poslednje ĉetiri godine. UvoĊenjem dinarskih hartija od vrednosti duţe roĉnosti (petogodišnje i sedmogodišnje), smanjuje se rizik refinansiranja, koji je
karakteristiĉan kod dinarskih hartija od vrednosti, i utiĉe se na produţenje krive prinosa na domaćem trţištu. Cilj Strategije upravljanja javnim dugom je
da se najveći deo potreba za finansiranjem Republike Srbije vrši na domaćem trţištu, emisijama u dinarima, što je u skladu sa strategijom dinarizacije.
ZAKON I IZVRŠENJE BUDŢETA ZA 2014. GODINU
Prema Zakonu o javnom dugu („Sl. Glasnik RS“, br. 61/2005, 107/2009 i 78/2011), kao pravnom osnovu zaduţivanja, Republika Srbija se moţe
zaduţivati u domaćoj i stranoj valuti. Republika se moţe zaduţivati za finansiranje deficita tekuće likvidnosti, za servisiranje javnog duga
(refinansiranje) i za finansiranje investicionih projekata. Na osnovu toga, pored funkcije odrţavanja likvidnosti, zaduţivanje, odnosno javni dug uma i
razvojnu funkciju. Pored direktnog zaduţivanja, Republika Srbija moţe izdavati garancije u korist javnih preduzeća i jedinica lokalne samouprave.
Prema pomenutom zakonu, javni dug Republike Srbije jeste:
I Dug Republike koji nastaje po osnovu ugovora koje zakljuĉi Republika,
II Dug Republike po osnovu hartija od vrednosti,
III Dug Republike po osnovu ugovora, odnosno sporazuma kojim su reprogramirane obaveze koje je Republika preuzela po ranije zakljuĉenim
ugovorima, kao i emitovanim hartijama po posebnim zakonima,
IV Dug Republike koji nastaje po osnovu date garancije Republike, ili po osnovu neposrednog preuzimanja obaveza u svojstvu duţnika za isplatu
duga po osnovu date garancije, odnosno po osnovu kontragarancije koju daje Republika,
V Dug jedinica lokalne samouprave, kao i pravnih lica ĉiji je osnivaĉ Republika, a za koje je Republika dala garanciju.
Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug | Pop - Lukina 7-9, Beograd
Strana 3.
Mesečni izveštaj - avgust 2014. godine
UPOREDNA ANALIZA JAVNOG DUGA
Stanje i struktura javnog duga i duga opšte države na dan 31.08.2014. godine
EUR
USD
Direktne obaveze (A)
Unutrašnji dug
Spoljni dug
Direktne obaveze ukupno
Indirektne obaveze (B)
Unutrašnji dug
Spoljni dug
Indirektne obaveze ukupno
Negarantovani dug lokalne vlasti (C)
Unutrašnji dug
Spoljni dug
Negarantovani dug lokalne vlasti ukupno
Javni dug ukupno (A+B)
Dug opšte države ukupno (A+B+C)
RSD
BDP %
7.925.120.215
11.306.527.202
19.231.647.417
10.442.930.200
14.898.609.884
25.341.540.085
933.779.666.881
1.332.194.959.479
2.265.974.626.360
24,6%
35,1%
59,6%
735.717.660
1.916.366.100
2.652.083.760
969.455.095
2.525.195.439
3.494.650.534
86.686.154.032
225.796.410.622
312.482.564.654
2,3%
5,9%
8,2%
322.028.196
123.248.669
445.276.865
21.883.731.177
22.329.008.042
424.336.525
162.404.760
586.741.285
28.836.190.619
29.422.931.904
37.943.068.780
14.521.811.403
52.464.880.184
2.578.457.191.014
2.630.922.071.197
1,0%
0,4%
1,4%
67,9%
69,2%
DINAMIKA JAVNOG DUGA
Datum
30.09.2013
31.10.2013
30.11.2013
31.12.2013
31.01.2014
28.02.2014
31.03.2014
30.04.2014
31.05.2014
30.06.2014
30.07.2014
30.08.2014
Unutrašnji dug
Direktne obaveze
Indirektne obaveze
21,2
13,0
334,3
4,6
154,6
0,0
8,5
5,3
33,9
-18,5
203,4
-18,4
156,4
5,6
128,3
-22,6
18,9
-54,2
69,4
-18,5
149,0
3,0
111,3
2,1
Spoljni dug
Direktne obaveze
Indirektne obaveze
-101,6
-8,7
-70,3
-41,5
49,8
2,5
639,0
-19,1
129,0
-6,1
-62,0
-4,5
-55,1
2,1
-18,6
1,3
102,5
-12,3
-14,7
-26,3
139,3
-11,8
841,4
-10,8
Meseĉna promena stanja
javnog duga
-76,0
227,2
206,8
633,6
138,2
118,6
108,9
88,4
54,9
9,9
279,5
944,0
U milionima EUR
Stanje i struktura javnog duga
22.000
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
1.979
1.979
1.976
1.978
1.965
1.939
1.927
1.916
2.043
2.001
2.004
1.985
9.606
10.245
10.374
10.374
10.257
10.341
10.326
10.465
11.307
9.556
10.238
9.626
852
852
857
839
839
826
803
749
731
734
736
847
6.557
6.892
7.046
7.055
7.088
7.088
7.448
7.577
7.595
7.665
7.814
7.925
Spoljni dug - indirektne obaveze
Unutrašnji dug - indirektne obaveze
Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug | Pop - Lukina 7-9, Beograd
Spoljni dug - direktne obaveze
Unutrašnji dug - direktne obaveze
Strana 4.
Mesečni izveštaj - avgust 2014. godine
STRUKTURA JAVNOG DUGA
Javni dug/BDP%
180
169,3
160
U procentima
140
120
105,2
100
72,9
80
66,9
55,3
60
52,2
37,7
40
30,9
29,2
2007
2008
44,5
48,2
2010
2011
60,2
63,8
67,9
2012
2013
2014
34,8
20
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2009
Valutna struktura javnog duga na dan 31.08.2014. godine
42,6%
RSD
EUR
USD
CHF
SDR
Ostale valute
21,9%
29,9%
0,5%
4,3%
0,8%
Struktura kamatnih stopa na dan 31.08.2014.
godine
75,5%
Struktura varijabilnih kamatnih stopa na dan
31.08.2014. godine
EURIBOR i
LIBOR na
EUR
66,2%
LIBOR na
USD
10,1%
24,5%
Fiksne kamatne stope
Ostale
22,0%
LIBOR na
CHF
1,7%
Varijabilne kamatne stope
Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug | Pop - Lukina 7-9, Beograd
Strana 5.
Mesečni izveštaj - avgust 2014. godine
ANALIZA DRŢAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI EMITOVANIH NA DOMAĆEM FINANSIJSKOM TRŢIŠTU
Pregled emitovanih nedospelih državnih dinarskih hartija od vrednosti
Tromesečni državni zapisi
Datum
aukcije
17.07.14
07.08.14
Datum
dospeća
16.10.14
06.11.14
Datum
aukcije
03.04.14
05.06.14
28.08.14
Datum
dospeća
02.10.14
04.12.14
26.02.15
Datum
aukcije
11.09.13
29.10.13
03.12.13
30.12.13
21.01.14
18.02.14
04.03.14
01.04.14
15.04.14
27.05.14
17.06.14
16.07.14
Datum
dospeća
19.09.14
06.11.14
11.12.14
09.01.15
29.01.15
26.02.15
12.03.15
09.04.15
23.04.15
04.06.15
25.06.15
24.07.15
Datum
aukcije
18.12.12
Datum
dospeća
18.12.14
Vrednost emisije
4.000.000.000
3.000.000.000
Vrednost dostavljenih
ponuda
4.322.550.000
4.442.470.000
Nominalna vrednost
2.272.550.000
2.865.960.000
Stopa
prinosa
7,00%
6,90%
Cena
Realizacija
9.826,13
9.828,57
56,81%
95,53%
Cena
Realizacija
9.611,74
9.627,65
9.646,90
68,88%
100,00%
81,08%
Cena
Realizacija
9.000,97
9.053,88
9.116,83
9.160,73
9.205,92
9.187,62
9.161,59
9.152,95
9.166,79
9.166,79
9.220,79
9.220,79
100,00%
100,00%
93,68%
100,00%
97,38%
98,62%
98,64%
56,75%
50,99%
87,84%
95,68%
88,85%
Cena
Realizacija
7.919,62
83,16%
Šestomesečni državni zapisi
Vrednost emisije
4.000.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000
Vrednost dostavljenih
ponuda
3.305.190.000
5.458.420.000
3.132.410.000
Nominalna vrednost
2.755.190.000
3.000.000.000
2.432.410.000
Stopa
prinosa
7,99%
7,65%
7,24%
Pedesettronedeljni državni zapisi
Vrednost emisije
10.000.000.000
10.000.000.000
5.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
5.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
Vrednost dostavljenih
ponuda
17.372.140.000
18.144.760.000
13.989.400.000
19.968.250.000
20.073.100.000
13.062.140.000
14.264.340.000
7.974.760.000
4.989.390.000
8.823.520.000
13.242.640.000
11.294.720.000
Nominalna vrednost
10.000.000.000
10.000.000.000
4.684.100.000
10.000.000.000
9.738.100.000
9.862.140.000
9.864.340.000
5.674.760.000
2.549.390.000
8.783.520.000
9.567.640.000
8.884.720.000
Stopa
prinosa
10,77%
10,14%
9,40%
8,89%
8,37%
8,58%
8,88%
8,98%
8,82%
8,82%
8,20%
8,20%
Dvadesetčetvoromesečni državni zapisi
Vrednost emisije
5.000.000.000
Vrednost dostavljenih
ponuda
6.829.490.000
Nominalna vrednost
4.158.120.000
Stopa
prinosa
12,99%
Dvogodišnje državne obveznice
Datum
aukcije
Datum
dospeća
Vrednost emisije
Vrednost dostavljenih
ponuda
Nominalna vrednost
Kupon
Stopa
prinosa
Cena
Realizacija
08.01.13
19.03.13
02.04.13
14.05.13
02.07.13
03.09.13
26.10.13
06.11.13
10.12.13
28.01.14
03.02.14
11.03.14
20.05.14
10.06.14
10.01.15
21.03.15
04.04.15
16.05.15
04.07.15
05.09.15
26.10.15
08.11.15
12.12.15
30.01.16
03.02.16
13.03.16
22.05.16
12.06.16
10.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
11.156.790.000
5.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
1.800.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
9.328.780.000
15.870.900.000
19.831.720.000
14.165.800.000
3.996.990.000
6.939.220.000
11.156.790.000
10.848.960.000
12.335.780.000
18.497.800.000
1.800.000.000
13.227.830.000
15.324.900.000
17.090.020.000
8.728.780.000
10.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
3.336.990.000
4.387.670.000
11.156.790.000
4.978.160.000
7.175.780.000
10.000.000.000
1.800.000.000
8.337.910.000
10.000.000.000
9.970.020.000
872.878.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
333.699.000
438.767.000
1.283.030.850
497.816.000
717.578.000
1.000.000.000
180.000.000
833.791.000
1.000.000.000
997.002.000
12,29%
10,80%
10,24%
9,89%
10,48%
11,50%
11,50%
10,70%
10,09%
8,98%
10,00%
9,80%
9,30%
9,00%
9.614,45
9.862,63
9.958,48
10.019,12
9.917,23
9.744,82
10.000,00
9.879,64
9.984,40
10.179,48
10.000,00
10.034,80
10.122,64
10.175,91
87,29%
100,00%
100,00%
100,00%
33,37%
43,88%
100,00%
99,56%
71,76%
100,00%
100,00%
83,38%
100,00%
99,70%
Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug | Pop - Lukina 7-9, Beograd
Strana 6.
Mesečni izveštaj - avgust 2014. godine
Trogodišnje državne obveznice
Datum
aukcije
Datum
dospeća
Vrednost emisije
Vrednost dostavljenih
ponuda
Nominalna vrednost
Kupon
Stopa
prinosa
Cena
Realizacija
28.02.12
27.03.12
25.04.12
26.06.12
30.07.12
28.08.12
12.09.12
26.09.12
16.10.12
04.12.12
19.02.13
23.04.13
25.06.13
13.08.13
15.10.13
25.11.13
27.11.13
17.12.13
25.02.14
28.03.14
06.05.14
26.05.14
08.07.14
01.03.15
01.03.15
27.04.15
27.04.15
27.04.15
27.04.15
14.09.15
28.09.15
18.10.15
06.12.15
21.02.16
25.04.16
27.06.16
15.08.16
17.10.16
27.06.16
15.08.16
19.12.16
27.02.17
01.04.17
08.05.17
27.02.17
10.07.17
20.000.000.000
11.089.920.000
20.000.000.000
15.089.020.000
14.724.020.000
5.349.510.000
10.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
20.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
8.099.260.000
6.579.290.000
10.000.000.000
10.000.000.000
20.000.000.000
10.000.000.000
5.595.600.000
20.000.000.000
9.073.660.000
11.366.900.000
4.910.980.000
365.000.000
9.374.510.000
5.262.130.000
10.371.380.000
2.909.660.000
10.204.040.000
5.528.410.000
23.815.280.000
14.372.490.000
2.405.740.000
3.680.710.000
17.019.690.000
12.887.300.000
8.053.150.000
15.588.040.000
6.999.040.000
23.056.150.000
27.717.400.000
5.702.380.000
24.280.000.000
8.910.080.000
10.234.250.000
4.910.980.000
365.000.000
9.374.510.000
4.962.130.000
10.000.000.000
2.407.740.000
6.863.750.000
4.230.500.000
18.921.150.000
10.000.000.000
1.900.740.000
3.420.710.000
10.000.000.000
8.069.310.000
5.258.150.000
6.421.980.000
4.404.400.000
18.024.480.000
10.000.000.000
5.595.600.000
20.000.000.000
445.504.000
511.712.500
245.549.000
18.250.000
468.725.500
248.106.500
500.000.000
120.387.000
343.187.500
211.525.000
1.892.115.000
1.000.000.000
190.074.000
342.071.000
1.000.000.000
806.931.000
525.815.000
642.198.000
440.440.000
1.802.448.000
1.000.000.000
559.560.000
2.000.000.000
14,70%
14,70%
14,99%
14,99%
15,74%
15,84%
15,99%
15,99%
14,99%
13,95%
11,39%
10,49%
10,50%
12,00%
11,85%
10,50%
10,50%
10,18%
10,38%
10,49%
10,09%
10,00%
10,00%
8.891,86
8.988,35
8.828,71
9.047,56
9.019,40
9.108,94
8.615,24
8.615,24
8.828,71
9.057,88
9.662,61
9.879,19
9.876,74
9.519,63
9.554,51
10.298,89
10.167,32
9.955,38
9.906,13
9.879,19
9.977,65
10.243,85
10.000,00
44,55%
92,28%
24,55%
2,42%
63,67%
92,76%
100,00%
24,08%
68,64%
42,31%
94,61%
100,00%
19,01%
34,21%
100,00%
99,63%
79,92%
64,22%
44,04%
90,12%
100,00%
100,00%
100,00%
Datum
aukcije
Datum
dospeća
Vrednost emisije
Vrednost dostavljenih
ponuda
Nominalna vrednost
Kupon
Stopa
prinosa
Cena
Realizacija
24.01.12
29.05.12
06.11.12
22.01.13
28.05.13
23.07.13
19.11.13
04.02.14
25.06.14
19.08.14
26.01.17
31.05.17
08.11.17
24.01.18
30.05.18
25.07.18
21.11.18
06.02.19
06.02.19
21.08.19
3.000.000.000
3.000.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000
10.000.000.000
6.871.080.000
15.000.000.000
4.908.160.000
520.000.000
6.911.000.000
10.293.570.000
2.115.580.000
1.167.170.000
9.030.160.000
3.928.920.000
4.570.300.000
9.834.180.000
2.703.660.000
520.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000
1.265.580.000
367.170.000
4.950.380.000
3.128.920.000
3.950.000.000
9.134.180.000
135.183.000
26.000.000
250.000.000
500.000.000
126.558.000
36.717.000
495.038.000
312.892.000
395.000.000
913.418.000
14,70%
15,01%
14,74%
12,94%
10,50%
10,69%
11,89%
11,48%
10,80%
10,80%
8.375,83
8.280,94
8.363,51
8.964,42
9.812,86
9.742,98
9.316,84
9.459,55
10.100,51
9.702,83
90,12%
17,33%
100,00%
100,00%
25,31%
7,34%
99,01%
31,29%
57,49%
60,89%
Datum
aukcije
Datum
dospeća
Vrednost emisije
Vrednost dostavljenih
ponuda
Nominalna vrednost
Kupon
Stopa
prinosa
Cena
Realizacija
05.03.13
10.04.13
24.09.13
18.03.14
14.05.14
03.06.14
01.07.14
07.03.20
12.04.20
26.09.20
20.03.21
20.03.21
05.06.21
05.06.21
3.000.000.000
5.000.000.000
5.000.000.000
10.000.000.000
5.249.580.000
15.000.000.000
4.988.910.000
3.811.230.000
3.862.780.000
801.520.000
8.199.420.000
18.341.430.000
14.387.090.000
3.282.720.000
3.000.000.000
3.462.780.000
674.760.000
4.750.420.000
4.824.610.000
10.011.090.000
1.822.720.000
300.000.000
346.278.000
67.476.000
475.042.000
482.461.000
1.001.109.000
182.272.000
12,65%
12,25%
12,99%
13,00%
11,80%
11,80%
11,80%
8.815,13
8.981,24
8.677,23
8.673,22
9.333,84
9.173,29
9.253,22
100,00%
69,26%
13,50%
47,50%
91,90%
66,74%
36,54%
Petogodišnje državne obveznice
Sedmogodišnje državne obveznice
Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug | Pop - Lukina 7-9, Beograd
Strana 7.
Mesečni izveštaj - avgust 2014. godine
Pregled emitovanih nedospelih državnih evro denominovanih hartija od vrednosti
Pedesettronedeljni državni zapisi
Datum
aukcije
12.11.13
23.12.13
03.03.14
28.04.14
09.06.14
13.08.14
Datum
dospeća
20.11.14
01.01.15
11.03.15
06.05.15
17.06.15
21.08.15
Vrednost emisije
50.000.000 €
50.000.000 €
50.000.000 €
50.000.000 €
75.000.000 €
50.000.000 €
Vrednost dostavljenih
ponuda
90.292.000 €
63.860.000 €
85.594.000 €
41.988.000 €
91.846.000 €
51.520.000 €
Nominalna vrednost
49.572.000 €
41.840.000 €
50.000.000 €
41.988.000 €
75.000.000 €
49.520.000 €
Stopa
prinosa
3,80%
3,50%
3,29%
3,24%
3,19%
3,19%
Cena
Realizacija
962,31 €
965,10 €
967,21 €
967,69 €
968,17 €
968,17 €
99,14%
83,68%
100,00%
83,98%
100,00%
99,04%
Dvogodišnje državne obveznice
Datum
aukcije
Datum
dospeća
Vrednost emisije
Vrednost dostavljenih
ponuda
Nominalna vrednost
Kupon
Stopa
prinosa
Cena
Realizacija
31.12.12
20.03.13
22.05.13
17.07.13
20.11.13
25.12.13
03.02.14
26.03.14
13.05.14
11.06.14
29.07.14
04.01.15
22.03.15
24.05.15
19.07.15
22.11.15
27.12.15
03.02.16
28.03.16
15.05.16
13.06.16
31.07.16
100.000.000 €
50.000.000 €
50.000.000 €
50.000.000 €
100.000.000 €
50.000.000 €
70.000.000 €
75.000.000 €
50.000.000 €
100.000.000 €
50.000.000 €
89.505.000 €
59.738.000 €
112.835.000 €
71.803.000 €
110.320.000 €
82.859.000 €
70.000.000 €
102.405.000 €
46.871.000 €
92.726.000 €
44.121.000 €
70.927.000 €
50.000.000 €
50.000.000 €
50.000.000 €
88.320.000 €
50.000.000 €
70.000.000 €
67.971.000 €
36.871.000 €
90.641.000 €
26.541.000 €
4,88%
4,88%
4,50%
4,50%
4,50%
4,50%
4,50%
4,50%
4,50%
4,50%
4,00%
4,88%
4,88%
4,18%
4,48%
4,68%
4,28%
4,50%
4,08%
4,08%
4,05%
4,00%
1.000,00 €
1.000,00 €
1.006,02 €
1.000,37 €
996,64 €
1.004,13 €
1.000,00 €
1.007,91 €
1.007,91 €
1.008,48 €
1.000,00 €
70,93%
100,00%
100,00%
100,00%
88,32%
100,00%
100,00%
90,63%
73,74%
90,64%
53,08%
Datum
aukcije
Datum
dospeća
Vrednost emisije
Vrednost dostavljenih
ponuda
Nominalna vrednost
Kupon
Stopa
prinosa
Cena
Realizacija
23.01.13
18.06.13
09.09.13
19.02.14
29.05.14
22.07.14
25.01.16
20.06.16
11.09.16
21.02.17
02.06.17
24.07.17
30.000.000 €
50.000.000 €
50.000.000 €
50.000.000 €
100.000.000 €
50.000.000 €
42.856.000 €
45.877.000 €
37.680.000 €
62.349.000 €
64.191.000 €
21.056.000 €
30.000.000 €
33.877.000 €
37.680.000 €
50.000.000 €
63.191.000 €
20.056.000 €
4,88%
4,50%
4,50%
4,80%
4,50%
4,00%
4,88%
4,50%
5,00%
4,50%
4,72%
4,80%
1.000,00 €
1.000,00 €
986,38 €
991,80 €
993,98 €
978,13 €
100,00%
67,75%
75,36%
100,00%
63,19%
40,11%
Datum
aukcije
Datum
dospeća
Vrednost emisije
Vrednost dostavljenih
ponuda
Nominalna vrednost
Kupon
Stopa
prinosa
Cena
Realizacija
16.04.13
20.08.13
08.10.13
24.12.13
31.12.13
29.01.14
22.04.14
02.07.14
26.08.14
18.04.18
22.08.18
10.10.18
10.10.18
22.08.18
31.01.19
24.04.19
24.04.19
28.08.19
50.000.000 €
50.000.000 €
50.000.000 €
31.966.000 €
23.300.000 €
50.000.000 €
50.000.000 €
25.690.000 €
75.000.000 €
48.311.000 €
31.700.000 €
23.034.000 €
35.975.000 €
20.144.000 €
50.108.000 €
40.872.000 €
26.293.000 €
28.337.000 €
43.311.000 €
26.700.000 €
18.034.000 €
24.475.000 €
19.154.000 €
48.568.000 €
24.310.000 €
22.493.000 €
15.837.000 €
4,50%
4,50%
4,50%
4,50%
4,50%
4,50%
4,50%
4,50%
4,00%
5,00%
5,25%
5,75%
5,25%
5,15%
5,10%
4,92%
4,80%
5,00%
978,35 €
967,75 €
946,99 €
978,26 €
990,31 €
974,09 €
981,78 €
995,98 €
956,71 €
86,62%
53,40%
36,07%
76,57%
82,21%
97,14%
48,62%
87,56%
21,12%
Datum
aukcije
Datum
dospeća
Vrednost emisije
Vrednost dostavljenih
ponuda
Nominalna vrednost
Kupon
Stopa
prinosa
Cena
Realizacija
09.04.14
04.06.14
11.04.24
11.04.24
125.000.000 €
63.603.000 €
62.777.000 €
37.641.000 €
61.397.000 €
37.641.000 €
5,00%
5,00%
5,50%
5,50%
962,31 €
970,22 €
49,12%
59,18%
Datum
aukcije
Datum
dospeća
Vrednost emisije
Vrednost dostavljenih
ponuda
Nominalna vrednost
Kupon
Stopa
prinosa
Cena
Realizacija
14.02.11
01.06.11
16.02.26
16.02.26
200.000.000 €
102.649.000 €
97.351.000 €
46.930.000 €
97.351.000 €
46.930.000 €
5,85%
5,85%
5,85%
5,85%
1.000,00 €
1.017,29 €
48,68%
45,72%
Trogodišnje državne obveznice
Petogodišnje državne obveznice
Desetogodišnje državne obveznice
Petnaestogodišnje državne obveznice
Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug | Pop - Lukina 7-9, Beograd
Strana 8.
Mesečni izveštaj - avgust 2014. godine
Pregled inflatorno indeksiranih i amortizacionih dinarskih obveznica
Inflatorno indeksirane državne obveznice
Nominalna vrednost
Nominalna cena
Realizacija
Datum
aukcije
Datum
dospeća
Kupon (CPI + fiksna
marţa)
05.03.12
26.05.12
05.03.15
26.05.15
Datum
aukcije
Datum
dospeća
01.08.12
05.02.13
07.08.13
22.10.13
26.11.13
11.02.14
25.03.14
14.04.14
24.06.14
12.08.14
05.03.15
07.02.15
09.08.15
24.10.15
28.11.15
13.02.16
27.03.16
16.04.16
26.06.16
14.08.16
Datum
aukcije
Datum
dospeća
Nominalna vrednost
Nominalna cena
Kuponska stopa
Realizacija
06.04.13
08.04.13
13.06.13
06.04.15
08.04.15
13.06.15
1.392.910.000
1.477.020.000
525.400.000
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10,00%
10,00%
10,00%
100,0%
100,0%
100,0%
1.992.580.000
10.000,00
2,00%
9.839.226.000
10.000,00
2,00%
Dvogodišnje amortizacione obveznice sa varijabilnim kuponom
Nominalna vrednost
Nominalna cena
100,0%
100,0%
Realizacija
Kupon (NBS ref. stopa +
fiksna marţa)
6.682.000.000
10.000,00
4,00%
5.400.000.000
10.000,00
0,98%
8.250.000.000
10.000,00
2,08%
9.429.000.000
10.000,00
2,70%
4.857.270.000
10.000,00
2,19%
9.931.900.000
10.000,00
1,49%
8.875.000.000
10.000,00
1,49%
10.000.000.000
10.000,00
1,49%
10.000.000.000
10.000,00
1,39%
10.000.000.000
10.000,00
1,39%
Dvogodišnje amortizacione obveznice sa fiksnim kuponom
66,8%
54,0%
82,5%
94,3%
48,6%
99,3%
88,8%
100,0%
100,0%
100,0%
Dinamika domaćeg tržišta dinarskih hartija od vrednosti
90
80,9
80
66,6
60
53,0
54,9
56,2
48,6
50
43,0
40,0
40
46,5
43,8
42,2
43,2
39,0
33,0
31,8
30
30
34
25
13
14
12
13
19
13
14
25
20
8
16
11
6
Obim ponude
22
24,4
22
23
15
27,7
28
Realizacija
10
42
31,0
Obim tražnje
14
Realizacija
10
Obim tražnje
10
67
Obim ponude
22
31
Realizacija
30
48
28
34
Obim tražnje
20
35
Realizacija
30
Obim tražnje
U mlrd RSD
70
19
5
Mart
April
Maj
Jun
Jul
Realizacija
Obim tražnje
Obim ponude
Obim ponude
Realizacija
Obim tražnje
Obim ponude
Obim ponude
0
Avgust
2014
Dugoročne hartije od vrednosti
Kratkoročne hartije od vrednosti (ročnosti do 53N)
Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug | Pop - Lukina 7-9, Beograd
Ukupno
Strana 9.
Mesečni izveštaj - avgust 2014. godine
Struktura emitovanih državnih hartija od vrednosti po originalnoj ročnosti
0,7%
0,6%
1,1%
1,6%
3,8%
2,3%
3М
8,6%
6М
18,1%
53N
2G
3G
5G
7G
28,3%
10G
35,0%
15G
Inflatorno indeksirane
Pregled prosečnih izvršnih stopa dinarskih HoV
Pregled poslednjih izvršnih stopa dinarskih HoV
13,0%
16,0%
11,80%
12,0%
15,0%
14,0%
11,0%
13,0%
10,00%
10,80%
10,0%
12,18%
12,19%
12,0%
9,00%
11,0%
9,0%
12,17%
10,27%
10,0%
8,0%
7,24%
9,0%
8,20%
7,64%
9,02%
8,0% 6,94%
7,0%
7,0%
6,90%
6,0%
6,0%
3M
6M
53N
2G
3G
5G
7G
Procenat realizacije poslednje aukcije
Inf. indeksirane
15G - EUR
10G - EUR
5G - EUR
3G - EUR
2G - EUR
53N - EUR
Amortizaciona FiksK 2G
Amortizaciona VarK 2G
7G
5G
3G
2G
53N
6М
3М
100,0%
45,7%
59,2%
21,1%
40,1%
53,1%
99,0%
100,0%
100,0%
36,5%
60,9%
100,0%
99,7%
88,9%
81,1%
95,5%
Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug | Pop - Lukina 7-9, Beograd
3M
6M
53N
2G
3G
5G
7G
Prosečan procenat realizacije aukcija
Inf. indeksirane
15G - EUR
10G - EUR
5G - EUR
3G - EUR
2G - EUR
53N - EUR
Amortizaciona FiksK 2G
Amortizaciona VarK 2G
7G
5G
3G
2G
53N
6М
3М
100,0%
47,2%
54,2%
65,5%
74,4%
87,9%
94,3%
100,0%
83,4%
60,8%
58,9%
68,7%
87,1%
89,0%
83,3%
76,2%
Strana 10.
Mesečni izveštaj - avgust 2014. godine
Valutna struktura emitovanih HoV na domaćem
tržištu
Prosečno vreme dospeća emitovanih hartija od
vrednosti na dan
30,0
24,5
25,0
U mesecima
EUR
26%
19,8
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
RSD
74%
Portfolio ukupno
Dinarske HoV
Rezidualna ročnost državnih HoV denominovanih u RSD
120
106,1
U mlrd RSD
95,8
92,8
100
77,7
80
55,3
60
20
37,7
35,0
40
23,7
17,9
10,0
0
1M
1-3M
3-6M
6-9M
9-12M
12-18M
18-24M
24-36M
36-60M
>60M
Rezidualna ročnost državnih HoV denominovanih u EUR
300
259,2
255,9
238,3
U milionima EUR
250
227,0
192,0
200
174,5
170,9
150
112,8
100
50
0
1M
1-3M
3-6M
6-9M
9-12M
Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug | Pop - Lukina 7-9, Beograd
12-18M
18-24M
24-36M
36-60M
>60M
Strana 11.
Mesečni izveštaj - avgust 2014. godine
ANALIZA UKUPNOG UNUTRAŠNJEG DUGA
UNUTRAŠNJI DUG DIREKTNE OBAVEZE (u hiljadama)
Opis zaduženja
Valuta
УКУПНО ДРЖАВНЕ ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ ЕМИТОВАНЕ НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ
Краткорочне хартије од вредности (државни записи)
Дугорочне хартије од вредности емитоване на домаћем финасијском тржишту у динарима
Дугорочне хартије од вредности емитоване на домаћем финасијском тржишту у еврима
УКУПНО КРЕДИТИ ПОСЛОВНИХ БАНАКА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ БУЏЕТСКОГ ДЕФИЦИТА
Vоjvođanska banka a.d. Novi Sad
Alpha Bank Srbija a.d. Beograd
Piraeus Bank a.d. Beograd
Vоjvođanska banka a.d. Novi Sad
Banca Intesa a.d. Beograd
Raiffisen banka a.d. Beograd
UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd
Eurobank a.d. Beograd
Vоjvođanska banka a.d. Novi Sad
NLB Banka a.d. Beograd
УКУПНО КРЕДИТИ ПОСЛОВНИХ БАНАКА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
Komercijalna banka a.d. Beograd- Куповина зграде Амбасаде у Бриселу
Eurobank a.d. Beograd - Пројекат управљања нуклеарним објектима у Србији
Komercijalna banka a.d. Beograd - куповина зграде за потребе Првог основног суда
УКУПНО ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ
НБС - Стара девизна штедња
Грађани - Стара девизна штедња
Банке - Стара девизна штедња
Пољопривредници - Дуг по основу Републичког ПИО фонда
Запослени - Дуг по основу преузимања Републичког фонда за пензијко и инвалидско
Обавеза Vоjvođanske banke a.d. Novi Sad према НБС
Обавезе према Фонду за развој
Зајам за привредни развој
Преузимање обавеза здравствених установа
Обавезе СРЈ према НБС по основу Уговора Г. Бр. 840 од 26. септембра 1995. године
Обавезе СРЈ према НБС по основу Уговора Г. Бр. 132 од 23. фебруара 2000. године
UKUPNO UNUTRAŠNJI DUG (direktne obaveze)
Ugovoreni iznos
RSD
RSD
EUR
13.326.110
538.639.659
1.680.196
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
20.000
30.000
40.000
20.000
38.892
38.892
46.662
15.554
20.000
20.000
20.000
10.000
EUR
USD
EUR
12.500
25.000
13.000
RSD
EUR
EUR
RSD
RSD
RSD
RSD
EUR
RSD
RSD
RSD
525.844
4.200.000
98.816
20.000.000
23.500.000
445.293
7.083.143
56.000
4.819.199
393.151
2.619.686
Stanje duga
valuta EUR
6.364.808
113.101
4.571.511
1.680.196
96.061
2.500
3.750
5.000
3.333
14.585
14.585
17.498
5.833
10.000
7.500
7.500
3.977
17.723
6.250
3.348
8.125
1.446.529
1.629
1.303.892
20.769
22.709
6.182
3.779
33.744
7.766
20.489
3.337
22.234
7.925.120
UNUTRAŠNJI DUG INDIREKTNE OBAVEZE (u hiljadama)
Opis zaduženja
УКУПНО КРЕДИТИ ПРЕМА ПОСЛОВНИМ БАНАКАМА
ЈП Србијагас - Banca Intesa a.d. Beograd
ЈП Србијагас - Banca Intesa a.d. Beograd
ЈП Србијагас - Banca Intesa a.d. Beograd
ЈП Србијагас - Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd
ЈП Србијагас - Erste Bank a.d. Novi Sad
ЈП Србијагас - Komercijalna banka a.d. Beograd
ЈП Србијагас - Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd
ЈП Србијагас - UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
ЈП Србијагас - Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd
ЈП Србијагас - Vojvođanska banka a.d. Novi Sad
ЈП Србијагас - UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
ЈП Србијагас - Sberbank Srbija a.d. Beograd
Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug | Pop - Lukina 7-9, Beograd
Valuta
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Ugovoreni iznos
50.000
120.000
45.000
40.000
40.000
20.000
35.000
30.000
10.000
20.000
10.000
70.000
Stanje duga
valuta EUR
735.718
37.500
90.000
45.000
40.000
40.000
20.000
35.000
28.571
8.125
16.250
8.125
56.875
Strana 12.
Mesečni izveštaj - avgust 2014. godine
ЈП Србијагас - OTP banka Srbija a.d. Novi Sad
ЈП Србијагас - UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
ЈП Србијагас - Vojvođanska banka a.d. Novi Sad
ЈП Путеви Србије - UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
ЈП Путеви Србије - Marfin Bank a.d. Beograd
Air SERBIA a.d. Beograd - UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
Air SERBIA a.d. Beograd - Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd
Air SERBIA a.d. Beograd - UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
Air SERBIA a.d. Beograd - Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd
Air SERBIA a.d. Beograd - UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
Air SERBIA a.d. Beograd - Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd
Air SERBIA a.d. Beograd - Komercijalna banka a.d. Beograd
Air SERBIA a.d. Beograd - Banca Intesa a.d. BeogradЈАТ Техника ДОО - UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
Галеника АД Београд -Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd
Галеника АД Београд - UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
Галеника АД Београд - AIK banka a.d. Niš
Галеника АД Београд - Komercijalna banka a.d. Beograd
Галеника АД Београд - Komercijalna banka a.d. Beograd
Галеника АД Београд - AIK banka a.d. Niš
Грађевинска дирекција Србије - Societe Generale Banka Srbija "Степа Степановић" 3а
Грађевинска дирекција Србије - Societe Generale Banka Srbija "Степа Степановић" 3г
Грађевинска дирекција Србије -Hypo Alpe-Adria- Bank "Степа Степановић" 3б
Грађевинска дирекција Србије - Hypo Alpe-Adria-Bank "Степа Степановић" 3в
Грађевинска дирекција Србије - Hypo Alpe-Adria-Bank "Степа Степановић" 3г, 3д, 3ђ, 3е
Oпштина Косовска Митровица - Hypo Alpe-Adria-Bank - Изградња регионалног водовода
Општина Звечан - Hypo Alpe-Adria-Banka a.d. Beograd - Изградња регионалног водовода
Општина Зубин Поток - Hypo Alpe-Adria-Bank - Изградња регионалног водовода
Фонд за развој - Железара Смедерево доо и AIK banka a.d. Niš
Фонд за развој - Железара Смедерево доо и Komercijalna banka a.d. Beograd
Фонд за развој - Железара Смедерево доо и Banca Intesa a.d. Beograd
Фонд за развој - Железара Смедерево доо и Komercijalna banka a.d. Beograd
Фонд за развој - Агрожив АД Житиште -AIK banka a.d. Niš
Фонд за развој - Јat Airways а.д и Etihad Airways p.j.s.c.
АОФИ - Петрохемија АД-AIK banka a.d. Niš
АОФИ - Железара Смедерево доо и Banke Poštanske štedionice a.d. Beograd
АОФИ - Железара Смедерево доо и Banke Poštanske štedionice a.d. Beograd
АОФИ - Железара Смедерево доо и UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd
АОФИ - Железара Смедерево доо и Sberbank Srbija a.d. Beograd
АОФИ - ЈП Југоимпорт СДПР - Гаранција за извозни пројекат
АОФИ - ЈП Југоимпорт СДПР - Гаранција за извозни пројекат
UKUPNO UNUTRAŠNJI DUG (indirektne obaveze)
UKUPNO UNUTRAŠNJI DUG (direktne i indirektne obaveze)
Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug | Pop - Lukina 7-9, Beograd
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
10.000
20.000
20.000
75.000
60.000
20.000
20.000
4.750
4.750
1.000
1.000
10.000
10.000
5.000
10.000
30.000
20.000
10.000
2.500
2.500
5.730
4.610
4.635
4.950
15.075
4.511
2.255
2.255
15.000
25.000
10.000
6.000
5.000
40.000
11.000
10.000
10.000
25.300
30.000
3.101
4.651
8.750
17.500
17.500
00
00
13.846
13.846
3.288
3.288
692
692
2.917
10.000
5.000
9.500
28.500
19.000
10.000
2.500
2.500
1.076
1.029
1.680
1.866
00
3.759
1.880
1.880
15.000
25.000
10.000
6.000
5.000
00
00
10.000
10.000
18.284
22.614
2.353
3.530
735.718
8.660.838
Strana 13.
Mesečni izveštaj - avgust 2014. godine
Dinamika unutrašnjeg javnog duga avgust 2013. - avgust 2014. godine
U milionima EUR
9.000
880
860
840
820
800
780
760
740
720
700
680
660
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Direktne obaveze
Indirektne obaveze
Valutna struktura unutrašnjeg duga
Struktura unutrašnjeg duga
8,5%
44,0%
0,6%
91,5%
Direktne obaveze
55,4%
Indirektne obaveze
RSD
Učešće unutrašnjeg javnog duga u ukupnom
javnom dugu
EUR
Unutrašnji dug po vrsti zaduženja
41,0%
Obveznice
stare devizne
štednje
15%
40,5%
40,0%
39,5%
USD
Ostale obaveze
2%
Državne
kratkoročne
hartije
1%
39,6%
39,0%
38,5%
38,0%
Krediti
poslovnih
banaka
10%
Državne
dugoročne
hartije
72%
37,5%
Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug | Pop - Lukina 7-9, Beograd
Strana 14.
Mesečni izveštaj - avgust 2014. godine
SPOLJNI DUG - EMITOVAN HARTIJE OD VREDNOSTI
Cena i prinos do dospeća srpske evroobveznice 2021
Evroobveznica Republike Srbije 2021 sa "Tap" emisijom
Emitent: Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije
Kreditni rejting: BB- (S&P); BB- (Fitch)
Datum dospeća: 28. septembar 2021. godine
Kupon: 7,25% sa polugodišnjom isplatom
*Obim emisije: USD 2,0 mlrd
**Zahtevana stopa prinosa: 6,625%
Kupovna cena: 104,179
Razlika u odnosu na referentnu dolarsku obveznicu: 497,0 b.p.
Datum aukcije: 27. septembar 2012. godine
Listing: Londonska berza
Datum
31.08.14
31.07.14
30.06.14
31.05.14
30.04.14
31.03.14
28.02.14
31.01.14
31.12.13
30.11.13
31.10.13
30.09.13
*Primarna emisija USD 1,0 mlrd 21.9.2011.; Reotvaranje 27.9.2012. USD 1,0 mlrd.
**Zahtevana stopa prinosa na reotvaranju emisije.
Cena na
zatvaranju
114,538
116,479
114,538
116,479
111,678
112,505
111,967
105,513
105,822
104,946
104,587
104,587
Srednji
prinos do
dospeća%
4,843
4,573
4,843
4,573
5,319
5,211
5,308
6,328
6,285
6,433
6,497
6,497
Meseĉna
promena
cene
Meseĉna
promena
prinosa
0,8%
-0,3%
-1,7%
4,3%
-0,7%
0,5%
6,1%
-0,3%
0,8%
0,3%
0,1%
0,1%
-3,5%
0,6%
5,9%
-14,0%
2,1%
-1,8%
-16,1%
0,7%
-2,3%
-1,0%
-0,4%
-0,4%
Kriva cena/prinos - Evroobveznica 2021 Republike Srbije
8,00
120 $
118 $
116 $
114 $
112 $
110 $
108 $
106 $
104 $
102 $
100 $
98 $
96 $
7,60
7,20
6,40
6,00
5,60
5,20
U procentima
6,80
4,80
4,40
4,00
Srednji prinos do dospeća
Cena na zatvaranju
Razlika prinosa u odnosu na kamatni svop adekvatne ročnosti
Razlika prinosa u odnosu na referentnu dolarsku obveznicu
8,0
470 bps
7,0
440 bps
U procentima
6,0
410 bps
5,0
380 bps
4,0
350 bps
3,0
320 bps
290 bps
2,0
260 bps
1,0
230 bps
0,0
200 bps
170 bps
Srednji prinos do dospeća
Kamatni swap na dolarske hartije od vrednosti - 7g
Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug | Pop - Lukina 7-9, Beograd
Strana 15.
Mesečni izveštaj - avgust 2014. godine
Cena i prinos do dospeća srpske evroobveznice 2017
Evroobveznica Republike Srbije 2017
Emitent: Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kreditni rejting: BB- (S&P); BB- (Fitch)
Datum dospeća: 21. novembar 2017. godine
Kupon: 5,25% sa polugodišnjom isplatom
Obim emisije: USD 750 mln
Zahtevana stopa prinosa: 5,45%
Kupovna cena: 99,135
Razlika u odnosu na referentnu dolarsku obveznicu: 482,5 b.p.
Datum aukcije: 17. novembar 2012. godine
Listing: Londonska berza
Datum
Cena na
zatvaranju
31.08.14
31.07.14
30.06.14
31.05.14
30.04.14
31.03.14
28.02.14
31.01.14
31.12.13
30.11.13
31.10.13
30.09.13
104,286
104,476
104,649
105,431
103,491
103,898
104,535
101,509
100,837
100,147
100,117
100,159
Srednji
prinos do
dospeća%
3,818
3,790
3,772
3,569
4,179
4,083
3,923
4,808
5,008
5,208
5,217
5,205
Meseĉna
promena
cene
Meseĉna
promena
prinosa
-0,2%
-0,2%
-0,7%
1,9%
-0,4%
-0,6%
3,0%
0,7%
0,7%
0,0%
0,0%
2,1%
0,7%
0,5%
5,7%
-14,6%
2,4%
4,1%
-18,4%
-4,0%
-3,8%
-0,2%
0,2%
-9,5%
Kriva cena/prinos - Evrobveznica 2017 Republike Srbije
108,0 $
107,0 $
106,0 $
105,0 $
104,0 $
103,0 $
102,0 $
101,0 $
100,0 $
99,0 $
98,0 $
97,0 $
96,0 $
95,0 $
6,50
6,20
5,60
5,30
5,00
4,70
4,40
4,10
3,80
3,50
3,20
Srednji prinos do dospeća
Razlika prinosa u odnosu na referentnu dolarsku obveznicu
Cena na zatvaranju
Razlika prinosa u odnosu na kamatni svop adekvatne ročnosti
У процентима
U procentima
5,90
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
500 bps
480 bps
460 bps
440 bps
420 bps
400 bps
380 bps
360 bps
340 bps
320 bps
300 bps
280 bps
260 bps
240 bps
Srednji prinos do dospeća
Kamatni swap na dolarske hartije od vrednosti - 3g
Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug | Pop - Lukina 7-9, Beograd
Strana 16.
Mesečni izveštaj - avgust 2014. godine
Cena i prinos do dospeća srpske evroobveznice 2020
Evroobveznica Republike Srbije 2020
Emitent: Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kreditni rejting: BB- (S&P); BB- (Fitch)
Datum dospeća: 25. februar 2020. godine
Kupon: 4,875% sa polugodišnjom isplatom
Obim emisije: USD 1,5 mlrd
Zahtevana stopa prinosa: 5,15%
Kupovna cena: 98,401
Razlika u odnosu na referentnu dolarsku obveznicu: 378,4 b.p.
Datum aukcije: 14. februar 2013. godine
Listing: Londonska berza
Datum
31.08.14
31.07.14
30.06.14
31.05.14
30.04.14
31.03.14
28.02.14
31.01.14
31.12.13
30.11.13
31.10.13
30.09.13
Cena na
zatvaranju
101,992
101,627
101,670
103,054
99,580
100,177
99,989
95,423
95,169
93,982
94,664
93,634
Srednji
prinos do
dospeća%
4,461
4,540
4,535
4,267
4,958
4,839
4,877
5,781
5,821
6,048
5,899
6,091
Meseĉna
promena
cene
Meseĉna
promena
prinosa
0,4%
0,0%
-1,3%
3,5%
-0,6%
0,2%
4,8%
0,3%
1,3%
-0,7%
1,1%
3,3%
-1,7%
0,1%
6,3%
-13,9%
2,5%
-0,8%
-15,6%
-0,7%
-3,8%
2,5%
-3,2%
-8,8%
Kriva cena/prinos - Evroobveznica 2020 Republike Srbije
107,0 $
7,50
105,0 $
7,00
103,0 $
99,0 $
6,00
97,0 $
5,50
95,0 $
U procentima
6,50
101,0 $
5,00
93,0 $
4,50
91,0 $
89,0 $
4,00
Srednji prinos do dospeća
Cena na zatvaranju
U procentima
Razlika prinosa u odnosu na kamatni svop adekvatne ročnosti
Razlika prinosa u odnosu na referentnu dolarsku obveznicu
500 bps
480 bps
460 bps
440 bps
420 bps
400 bps
380 bps
360 bps
340 bps
320 bps
300 bps
280 bps
260 bps
240 bps
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Srednji prinos do dospeća
Kamatni swap na dolarske hartije od vrednosti - 6g
Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug | Pop - Lukina 7-9, Beograd
Strana 17.
Mesečni izveštaj - avgust 2014. godine
Cena i prinos do dospeća srpske evroobveznice 2018
Evroobveznica Republike Srbije 2018
Emitent: Ministarstvo finansija Republike Srbije
Kreditni rejting: BB- (S&P); BB- (Fitch); B1(Moody's)
Datum dospeća: 3. decembar 2018. godine
Kupon: 5,875% sa polugodišnjom isplatom
Obim emisije: USD 1,0 mlrd
Zahtevana stopa prinosa: 6,125%
Kupovna cena: 98,937
Razlika u odnosu na referentnu dolarsku obveznicu: 476,5 b.p.
Datum aukcije: 21. novembar 2013. godine
Listing: Londonska berza
Datum
Cena na
zatvaranju
31.08.14
31.07.14
30.06.14
31.05.14
30.04.14
31.03.14
28.02.14
31.01.14
31.12.13
106,428
106,658
106,797
108,000
105,433
106,061
105,893
102,155
101,739
Srednji
prinos do
dospeća%
4,205
4,176
4,173
3,917
4,546
4,422
4,480
5,360
5,465
Meseĉna
promena
cene
Meseĉna
promena
prinosa
-0,2%
-0,1%
-1,1%
2,4%
-0,6%
0,2%
3,7%
0,4%
0,6%
0,7%
0,1%
6,5%
-13,8%
2,8%
-1,3%
-16,4%
-1,9%
-2,6%
110,0 $
6,00
108,0 $
5,00
106,0 $
4,00
104,0 $
3,00
102,0 $
2,00
100,0 $
98,0 $
1,00
96,0 $
0,00
Srednji prinos do dospeća
Cena na zatvaranju
Razlika prinosa u odnosu na kamatni svop adekvatne ročnosti
U procentima
U procentima
Kriva cena/prinos - Evroobveznica 2018 Republike Srbije
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Razlika prinosa u odnosu na referentnu dolarsku obveznicu
440 bps
420 bps
400 bps
380 bps
360 bps
340 bps
320 bps
300 bps
280 bps
260 bps
240 bps
220 bps
200 bps
180 bps
Srednji prinos do dospeća
Kamatni swap na dolarske hartije od vrednosti - 5g
Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug | Pop - Lukina 7-9, Beograd
Strana 18.
Mesečni izveštaj - avgust 2014. godine
Datum aukcije
01.10.2004
AMORTIZACIONA OBVEZNICA - LONDONSKI KLUB POVERILACA (USD)
Datum dospeća
Nominalna vrednost
Diskontna vrednost
01.11.2024
1.080.000.000
972.000.190
Datum
Cena na zatvaranju
31.08.2014
31.07.2014
30.06.2014
31.05.2014
30.04.2014
31.03.2014
28.02.2014
31.01.2014
31.12.2013
30.11.2013
31.10.2013
30.09.2013
101,356
101,508
101,600
101,779
101,590
100,773
101,209
99,875
98,825
98,666
98,292
97,800
Kuponska stopa
6,75%
Srednja cena i prinos do dospeća
Srednji prinos do dospeća% Meseĉna promena cena u % Meseĉna promena prinosa u
%
6,563
6,544
6,533
6,511
6,538
6,646
6,589
6,765
6,904
6,925
6,975
7,038
-0,1%
-0,1%
-0,2%
0,2%
0,8%
-0,4%
1,3%
1,1%
0,2%
0,4%
0,5%
1,2%
0,3%
0,2%
0,3%
-0,4%
-1,6%
0,9%
-2,6%
-2,0%
-0,3%
-0,7%
-0,9%
-2,1%
103,0 $
8,00
7,90
7,80
7,70
7,60
7,50
7,40
7,30
7,20
7,10
7,00
6,90
6,80
6,70
6,60
6,50
6,40
6,30
102,0 $
101,0 $
100,0 $
99,0 $
98,0 $
97,0 $
96,0 $
95,0 $
94,0 $
Srednji prinos do dospeća
Razlika prinosa u odnosu na referentnu dolarsku obveznicu
Cena na zatvaranju
Razlika prinosa u odnosu na kamatni svop adekvatne ročnosti
U procentima
U procentima
Kriva cena/prinos - Amortizacione obveznice Londonskog kluba 2024 Republike Srbije
675 bps
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
650 bps
625 bps
600 bps
575 bps
550 bps
525 bps
500 bps
475 bps
450 bps
425 bps
Srednji prinos do dospeća
Kamatni swap na dolarske hartije od vrednosti - 10g
Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug | Pop - Lukina 7-9, Beograd
Strana 19.
Mesečni izveštaj - avgust 2014. godine
ANALIZA UKUPNOG SPOLJNOG JAVNOG DUGA
SPOLJNI DUG DIREKTNE OBAVEZE (u hiljadama)
Opis zaduženja
УКУПНО МЕЂУНАРОДНА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ
IBRD А
IBRD B
IBRD - Додатно финансирање пројекта Енергетске ефикасности за Србију
IBRD - Пружање унапређених услуга на локалном нивоу
IBRD - Пројекат Регионални развој Бора
IBRD - Рехабилитација система за наводњавање и одводњавање
IBRD - Пројекат реформе пољопривреде у транзицији
IBRD - Програмски развој приватног и финансијског сектора (PFDPL)
IBRD - Коридор 10
IBRD - Програмски зајам за развој приватног и финансијског сектора II
IBRD - Програмски зајам за развој јавних финансија
IBRD - Пројекат здравства
IBRD - Додатно финансирање пројекта реконструкције саобраћаја
IBRD - Други програмски зајам за развој јавних финансија
IBRD - Пројекат осигурања ризика у случају елементарних непогода
УКУПНО МЕЂУНАРОДНА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ
IDA - Кредит за структурно прилагођавање
IDA - Други кредит за структурно прилагођавање
IDA - Кредит за развој приватног и банкарског сектора
IDA - Други кредит за прилагођавање приватног и финансијског сектора
IDA - Пројекат за финансирање структурног прилагођавања социјалног сектора
IDA - Пројекат развоја школства
IDA - Пројекат за олакшавање трговине и саобраћаја у Југоисточној Европи
IDA - Пројекат омогућавања финансирања извоза
IDA - Пројекат помоћи у приватизацији и реструктурирању банака и предузећа
IDA - Пројекат промоције запошљавања
IDA - Пројекат здравства
IDA - Пројекат за катастар непокретности и упис права у Србији
IDA - Пројекат енергетске ефикасности у Србији
IDA - Пројекат консолидације наплате и реформе пензионе администрације у Србији
IDA - Пројекат ревитализације система за наводњавање и одводњавање Србије
IDA - Кредит за програмски развој политике у приватном и финансијском сектору
IDA - Пројекат реконструкције саобраћаја у Србији
IDA - Додатно финансирање пројекта енергетске ефикасности за Србију
IDA - Регионални развој Бора
УКУПНО ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА
EIB - Обнова регионалних болница
EIB - Пројекат обнове школа
EIB - Apex Global 1
EIB - Apex Global 2
EIB - Apex зајам за МСП 3
EIB - Општинска и регионална инфраструктура
EIB - Истраживање и развој у јавном сектору
EIB - Пројекат модернизације школа
EIB - Kлинички центри/А
EIB - Apex зајам за МСП 4
EIB - Коридор X (Е-80)
EIB - Коридор X (Е-75)
УКУПНО ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ
EBRD - Коридор X
Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug | Pop - Lukina 7-9, Beograd
Valuta
Ugovoreni iznos
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
477.430
907.264
13.300
32.000
24.300
36.800
7.977
34.900
275.200
70.800
70.100
10.155
35.756
100.000
5.000
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
SDR
55.500
30.100
68.100
58.700
60.400
7.306
4.345
8.345
7.711
1.780
14.693
19.274
14.095
16.265
16.600
38.000
36.665
6.600
6.600
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
50.000
25.000
20.000
45.000
250.000
50.000
200.000
50.000
80.000
250.000
265.000
314.000
EUR
150.000
Stanje duga
valuta EUR
1.433.882
328.520
624.288
10.629
23.771
5.822
28.613
6.351
34.900
114.287
70.800
70.100
9.731
28.746
73.529
3.794
468.639
47.957
34.679
62.768
57.485
59.150
6.734
4.005
7.211
7.551
1.846
14.389
21.096
15.427
18.739
18.458
43.781
40.131
7.231
00
714.067
38.868
22.376
408
23.247
159.715
42.252
70.250
12.888
18.256
211.177
75.053
39.576
38.650
38.650
Strana 20.
Mesečni izveštaj - avgust 2014. godine
УКУПНО БАНКА ЗА РАЗВОЈ САВЕТА ЕВРОПЕ
CEB - Клизишта II (реконструкција и обнова стамбене инфраструктуре)
CEB - Избеглице (обезбеђење трајних стамбених јединица)
CEB - Клизишта I (реконструкција и обнова стамбене инфраструктуре)
CEB - Рехабилитација и превенција након поплава у Војводини
CEB - Обезбеђење смештаја за младе истраживаче у Србији
CEB - Образовање за социјалну инклузију
CEB - Обезбеђење смештаја за младе истраживаче у Србији 2
УКУПНО КРЕДИТИ СТРАНИХ ВЛАДА
Влада Рускe Федерације - Финансирање буџетског дефицита
Влада Републике Италије - Развој приватног сектора путем кредитне линије
Влада Републике Италије - Развој малих и средњих предузећа
Export - Import Bank of China - Репрограмиране обавезе
Export - Import Bank of China - Набавка скенера
Export - Import Bank of China - Мост Земун-Борча
Export - Import Bank of China - Пројекат изградње аутопута Е763
Остале стране владе - Репрограмиране обавезе- Кувајт
Влада Републике Француске - NATIXIS
Либија - Нерегулисан дуг
Export - Import Bank of China - Пакет пројекат Костолац Б
Влада Републике Азербејџан - Изградња деоница аутопута Е-763
Влада Рускe Федерације - Финансирање буџетског дефицита 2
Влада Рускe Федерације -Државни извозни кредит Влади Републике Србије
Emirati Abu Dabi - finansiranje određenih budžetskih potreba
УКУПНО ЕВРООБВЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Еврообвезнице 2021
Еврообвезнице 2017
Еврообвезнице 2020
Еврообвезнице 2018
УКУПНО НЕМАЧКА РАЗВОЈНА БАНКА (KfW)
KFW - Рехабилитација локалног система грејања у Србији - фаза III
KFW - Рехабилитација локалног система грејања у Србији - фаза IV
KFW - Водовод и рехабилитација у општинама средње величине у Србији 1 - фаза II
KFW - Водовод и рехабилитација у општинама средње величине у Србији 2 - фаза II
KFW - Финансирање мера енергетске ефикасности, пољопривреде и прех. индустрије
KFW - Програм водоснабдевања и пречишћавања отпадних вода у општинама
УКУПНО ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ПАРИСКОМ И ЛОНДОНСКОМ КЛУБУ ПОВЕРИЛАЦА
Париски клуб
Лондонски клуб
УКУПНО ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ЕУ
EU 55 - Макроекономска помоћ
EU 200 - Макроекономска помоћ
УКУПНО МЕЂУНАРОДНИ МОНЕТАРНИ ФОНД
ММФ - средства алокације
УКУПНО КРЕДИТИ ИНО - ПОСЛОВНИХ БАНАКА И ОСТАЛИХ КРЕДИТОРА
Erste GCIB Finance I B.V. Amsterdam
VTB Capital plc
Erste GCIB Finance I B.V. Amsterdam
NKB Maribor
Societe Generale Bank Paris - Финансирање буџетског дефицита
UKUPNO SPOLJNI DUG (direktne obaveze)
Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug | Pop - Lukina 7-9, Beograd
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
20.000
10.000
10.000
9.600
35.000
28.500
70.000
USD
EUR
EUR
USD
CNY
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
200.000
33.250
30.000
101.212
204.900
217.400
301.000
375.715
11.185
51.453
293.000
300.000
500.000
800.000
1.000.000
USD
USD
USD
USD
2.000.000
750.000
1.500.000
1.000.000
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
12.000
45.000
25.000
17.500
100.000
46.000
USD
USD
2.619.698
1.080.000
EUR
EUR
49.500
200.000
SDR
388.371
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
40.000
100.000
30.000
10.000
292.600
77.567
7.900
2.000
9.052
6.720
32.852
10.524
8.519
1.908.807
113.835
22.167
15.000
45.387
24.256
115.183
37.992
285.129
10.265
39.048
86.301
125.388
227.669
2.288
758.898
3.984.215
1.517.796
569.174
1.138.347
758.898
99.632
6.065
5.512
6.944
1.111
80.000
00
1.652.899
1.358.662
294.236
147.700
47.700
100.000
447.453
447.453
333.017
6.667
18.750
11.250
3.750
292.600
11.306.527
Strana 21.
Mesečni izveštaj - avgust 2014. godine
SPOLJNI DUG INDIREKTNE OBAVEZE (u hiljadama)
Opis zaduženja
УКУПНО ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ
ЈП ЕПС - Хитна реконструкција енергетског сектора
ЈП ЕПС - Хитна реконструкција енергетског сектора II
ЈП ЕПС - Набавка и уградња електронских паметних бројила
ЈП ЕПС - Пројекат за мале хидроелектране
ЈП ЕПС - Пројекат за Колубару
ЈП ЕМС - Хитна реконструкција енергетског сектора
АД Железнице Србије - Санација коридора X
АД Железнице Србије - Возна средства
АД Жeлезнице Србије - Возна средства-вишеделне електромоторне гарнитуре
АД Железнице Србије - Коридор 10
АД Железнице Србије - Пројекат рехабилитације и модернизација мреже пруга
ЈП Путеви Србије - Доградња коридора X
ЈП Путеви Србије - Аутопут Бг-НС и мост код Бешке
ЈП Путеви Србије - Обилазница око Београда
ЈП Србијагас - Рефинансирање зајмова, одржавање и изградња подземног складишта
Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе доо
Град Ниш - Унапређење објеката за водоснабдевање и прераду отпадних вода
Град Крагујевац - Унапређење система водоснабдевања
Град Суботица - Реконструкција и модернизација градске мреже за отпадне воде
УКУПНО EВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА
ЈП ЕПС - Уређаји за енергетски систем
ЈП EMС - Реконструкција енергетског система
ЈП ЕМС-Пројекат унапређења електромреже ЈП ЕМС
АД Железнице Србије - Пројекат обнове железницa
АД Железнице Србије - Пројекат обнове железницa II
ЈП Путеви Србије - Рехабилитација постојећих путева
ЈП Путеви Србије - Хитна санација саобраћаја
ЈП Путеви Србије - Пројекат европских путева Б
ЈП Путеви Србије - Рехабилитација моста Газела
ЈП Путеви Србије - Рехабилитација путева и мостова Б2
ЈП Путеви Србије - Обилазница око Београда
ЈП Путеви Србије -Обилазница око Београда Б
Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе д.о.о.
АД Аеродром "Никола Тесла" - Хитна санација саобраћаја
ФИАТ аутомобили Србија ДОО- Компакт аутомобили 1
ФИАТ аутомобили Србија ДОО- Компакт аутомобили 2
Град Београд - Обнова београдског језгра
Град Београд - Мост на Сави A
Град Београд - Мост на Сави Б
Град Нови Сад - Хитна обнова система водоснабдевања
УКУПНО НЕМАЧКА РАЗВОЈНА БАНКА (KfW)
ЈП ЕПС - Набавка опреме за Тамнаву
ЈП ЕПС - Рехабилитација ХЕ Бајина Башта
ЈП ЕПС - Мере еколошке заштите у термоелектранама на лигнит
ЈП ЕПС - Ревитализација ХЕ Зворник
ЈП ЕПС - Пројекат енергетске ефикасности РБ Колубара
УКУПНО ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ЕУ
ЈП ЕПС - Репрограм EIB кредита (ЕU 225)
АД Железнице Србије - Репрограм EIB кредита (ЕU 225)
ЈП Путеви Србије - Репрограм EIB кредита (ЕU 225)
Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug | Pop - Lukina 7-9, Beograd
Valuta
Ugovoreni iznos
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
39.599
59.864
40.000
45.000
80.000
34.094
56.988
60.000
100.000
100.000
95.000
76.000
71.984
80.000
150.000
29.880
5.548
3.939
9.000
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
22.000
25.272
24.500
70.000
80.000
95.000
37.000
120.000
33.000
33.000
60.000
40.000
31.280
13.000
150.000
50.000
90.000
70.000
90.000
15.000
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
16.000
30.000
36.000
70.000
65.000
EUR
EUR
EUR
2.483
35.769
185.545
Stanje duga
valuta EUR
327.445
10.021
27.279
1.416
450
13.687
7.595
12.951
36.157
18.987
20.956
950
20.727
39.887
54.597
42.105
13.848
790
564
4.478
911.798
17.627
21.780
20.666
41.638
58.300
67.913
19.684
116.998
33.000
33.000
21.000
21.000
24.369
8.476
130.417
43.750
81.382
70.000
73.075
7.725
50.258
2.462
18.000
23.091
6.705
00
134.278
1.490
21.461
111.327
Strana 22.
Mesečni izveštaj - avgust 2014. godine
УКУПНО ЕУРОФИМА
АД Железнице Србије- Еурофима 2771
АД Железнице Србије- Еурофима 2636
АД Железнице Србије- Еурофима 2599
АД Железнице Србије- Еурофима 2632
АД Железнице Србије- Еурофима 2653
АД Железнице Србије- Еурофима 2602
АД Железнице Србије- Еурофима 2666
УКУПНО МЕЂУНАРОДНА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ
ЈП ЕПС - Програм енергетске заједнице југоисточне Европе - Пројекат за Србију
ЈП ЕМС - Програм енергетске заједнице југоисточне Европе - Пројекат за Србију
УКУПНО ЈАПАНСКА АГЕНЦИЈА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
ЈП ЕПС - Обавезе прeма JICA - Пројекат за изградњу постројења ТЕ "Никола Тесла"
УКУПНО КРЕДИТИ СТРАНИХ ВЛАДА
ЈП ЕПС - Обавезе према Влади Републике Пољске - Обнова електропривреде Србије
ЈП Југоимпорт СДПР - Обавезе према Министарству одбране Алжира
УКУПНО КРЕДИТИ ИНО - ПОСЛОВНИХ БАНАКА И ОСТАЛИХ КРЕДИТОРА
АД Железнице Србије- Обавезе према Кувајтском фонду за арапски економски развој
ЈП Путеви Србије - Обавезе према Societe Generale
ЈП Србијагас - Обавезе прeма Deutsche Bank AG - London Branch
ЈП Србијагас - Обавезе прeма Amsterdam Trade Bank N.V.
ЈП Србијагас - Обавезе прeма Deutsche Bank AG - London Branch
ЈП Србијагас - Обавезе прeма Deutsche Bank AG - London Branch - Пројекат Јужни ток
ЈП Србијагас - Обавезе прeма Credit Suisse Bank
РТБ Бор ДОО- Обавезе према Export Development Canada
РТБ Бор ДОО.- Обавезе према Export Development Canada
Галеника АД Београд - Oбавезе према Erste GCIB Finance I B.V. Amsterdam
UKUPNO SPOLJNI DUG (indirektne obaveze)
UKUPNO SPOLJNI DUG (direktne i indirektne obaveze)
Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug | Pop - Lukina 7-9, Beograd
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
43.000
20.000
7.500
20.000
11.000
2.500
9.000
SDR
SDR
11.799
1.476
JPY
28.252.000
USD
EUR
49.997
42.113
KWD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
10.000
100.000
50.000
20.000
30.000
30.000
100.000
101.250
55.000
10.000
87.421
35.631
16.573
00
16.573
9.115
2.072
7.458
15.295
13.594
1.701
3.043
3.043
51.875
17.396
34.478
334.954
453
00
38.235
16.471
24.706
26.250
87.500
76.838
55.000
9.500
1.916.366
13.222.893
Strana 23.
Mesečni izveštaj - avgust 2014. godine
Učešće spoljnog javnog duga u ukupnom javnom
dugu
Dinamika spoljnog javnog duga
2.075
11.500
62,0%
U milionima EUR
2.050
61,5%
2.025
11.000
61,0%
2.000
10.500
60,5%
1.975
10.000
9.500
9.000
60,4%
60,0%
1.950
59,5%
1.925
59,0%
1.900
58,5%
1.875
58,0%
1.850
57,5%
57,0%
Direktne obaveze
Indirektne obaveze
Struktura spoljnog javnog duga
Valutna struktura spoljnog javnog duga
7,0%0,9%
1,3%
15,6%
41,6%
49,1%
84,4%
Direktne obaveze
EUR
Indirektne obaveze
USD
CHF
SDR
Ostale valute
Pregled poverilaca spoljnog duga
Evroobveznice RS
Krediti stranih vlada
Evropska investiciona banka
Međunarodna banka za obnovu i razvoj
Pariski klub
Krediti poslovnih banaka
Međunarodna asocijacija za razvoj
Međunarodni monetarni fond
Evropska banka za obnovu i razvoj
Londonski klub
Obaveze prema EU
Nemačka razvojna banka
Eurofima
Banka za razvoj Saveta Evrope
Japanska agencija za međunarodnu saradnju
3.984
1.961
1.626
1.434
1.359
668
484
447
366
294
282
150
87
78
3
0
1.000
Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug | Pop - Lukina 7-9, Beograd
U milionima EUR
2.000
3.000
4.000
5.000
Strana 24.
Mesečni izveštaj - avgust 2014. godine
ANALIZA KREDITNOG ZADUŢENJA JEDINICA LOKALNE VLASTI
Dinamika zaduženja
140
Valutna struktura
U mlrd RSD
120
RSD
22,0%
100
CHF
0,3%
80
60
40
20
0
EUR
77,7%
Ukupno zaduženje
Ukupno otplaćena glavnica
Ukupno povučena sredstva
Stanje duga
Struktura kamatnih stopa
Učešće u BDP%
2,40%
2,20%
2,00%
1,80%
Fiksna
kamatna
stopa
45,9%
Varijabilna
kamatna
stopa
54,1%
1,60%
1,40%
1,20%
1,00%
Od čega negarantovani dug
Dug jedinica lokalne vlasti
Odnos unutrašnjeg i spoljnog duga jedinica lokalne
vlasti
40
35
30
25
50
40
30
20
10
20
0
Ukupno unutrašnji dug
U mlrd RSD
30
Odnos garantovanog i negarantovanog duga jedinica
lokalne vlasti
60
U mlrd RSD
U mlrd RSD
45
28,4
27,4
Garantovani dug
Ukupno spoljni dug
Pregled po kreditorima
27,9
Iznos ukupno povučenih sredstava
25
Stanje duga po srednjem kursu na 31.08.2014. godine
17,8
20
15
10
5
Negarantovani dug
15,2
14,0
12,5
10,0
6,2
6,2
3,6
6,0
4,4
3,8
3,3
2,1
2,2
1,3
1,4
0,7
0,4
0,3
0
Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug | Pop - Lukina 7-9, Beograd
Strana 25.
Mesečni izveštaj - avgust 2014. godine
KONTAKTI
Ministarstvo finansija Republike Srbije - Uprava za javni dug, Pop Lukina 7 - 9, Beograd
Telefon: +381 11 3202 461; mail: [email protected];
www.javnidug.gov.rs; www.publicdebt.gov.rs; Bloomberg page <RSMF> <GO>
LINKOVI
*
*
*
*
*
*
*
*
Narodna banka Republike Srbije www.nbs.rs;
Ministarstvo finansija Republike Srbije www.mfin.gov.rs;
Narodna skupština Republike Srbije www.parlament.gov.rs;
Vlada Republike Srbije www.srbija.gov.rs;
Republiĉki zavod za statistiku www.stat.gov.rs;
Beogradska Berza www.belex.rs;
Ministarstvo finansija – Uprava za trezor www.trezor.gov.rs;
Fiskalni savet Republike Srbije www.fiskalnisavet.rs;
Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug | Pop - Lukina 7-9, Beograd
Strana 26.
Download

Mesečni izveštaj Uprave za javni dug