IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
O USAGLAŠENOSTI SA ODREDBAMA UGOVORA O
REALIZACIJI REDOVNOG PROGRAMA SAVEZA U OBLASTI
SPORTA KOJI SE FINANSIRA IZ BUDŽETA REPUBLIKE
SRBIJE ZA 2012. GODINU
VATERPOLO SAVEZ SRBIJE
BEOGRAD
Beograd, 28. januara 2013. godine
SADRŽAJ
Strana
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA .............................................................................. 1
1.
OSNOVNI PODACI ........................................................................................................ 2
2.
PRAVNI OKVIR .............................................................................................................. 2
3.
PREDMET, DOMEN I OBUHVAT ............................................................................... 4
UPRAVNOM ODBORU I GENERALNOM SEKRETARU
VATERPOLO SAVEZA SRBIJE BEOGRAD
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Obavili smo reviziju saglasnosti (revizija ispunjenja ugovornih obaveza) VATERPOLO
SAVEZA SRBIJE BEOGRAD (u daljem tekstu “Savez”) u skladu sa odredbama Ugovora i
Aneksa o realizaciji redovnog programa saveza u oblasti sporta koji se finansira iz budžeta
Republike Srbije za 2012. godinu (u daljem: Ugovor).
Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, koji se odnose na
reviziju pravilnosti postupanja u skladu sa osnovama utvrđenim revizijskim angažmanom. Ovi
standardi nalažu da se pridržavamo etičkih zahteva i da reviziju planiramo i izvršimo na način
koji omogućava da se, u razumnoj meri, uverimo da je Registar postupao u skladu sa
odgovarajućim odredbama Pravilnika. Revizija uključuje sprovođenje postupaka radi
pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i obelodanjivanjima postupaka, koji uključuju
potkrepljujuće dokaze na osnovu pregleda kompletne dokumentacije oko pokretanja, obavljanja
i plaćanja nabavljenih dobara i izvršenih usluga. Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi
dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju osnovu za izražavanje našeg revizijskog mišljenja.
Po našem mišljenju, Udruženje je postupalo, u svim materijalno značajnim aspektima, u skladu
sa odredbama Ugovora i Aneksa o realizaciji redovnog programa saveza u oblasti sporta koji se
finansira iz budžeta Republike Srbije za 2012. godinu, po kome je odobreno 85.000.000,00
dinara i doznačeno 85.000.000,00 dinara, a utrošeno i verifikovano ukupno 85.190.962,58
dinara. Verifikovani iznos veći je od doznačenih sredstava za 190.962,58 dinara, što je
obezbeđeno iz vlastitih sredstava Saveza.
Naš izveštaj je namenjen jedino za svrhe navedene u prvom stavu ovog izveštaja i za vašu
informaciju i Ministarstva omladine i sporta i ne može se koristiti u bilo koje druge svrhe ili da
bude dostavljen bilo kojim drugim stranama.
Beograd, 28. januara 2013. godine
1. OSNOVNI PODACI
Vaterpolo savez Srbije (u daljem "Savez") sa sedištem u Beogradu, ulica Smetanina broj 2,
upisan je u Registar udruženja, društva i saveza u oblasti sporta kod Agencije za privredne
registre (inicijalno dana 13.01.1977. godine kod Ministarstva unutrašnjih poslova – GSUP
VBeograd pod brojem 10-212-249/77 kao društvena organizacija, a nakon toga od 29.12.1997.
godine sa statusom udruženja građana i saveza organizacija u oblasti sporta u Registar
sportskih organizacija kao udruženja, sportskih društava i saveza, koji je vodilo Ministarstvo za
omladinu i sport Republike Srbije) pod matičnim brojem 07058764.
Savez je nevladina, nestranačka, nepolitička i neporfitna sportska organizacije, koja je
osnovana i organizovana u obliku saveza na načelu dobrovoljnosti i ravnopravnosti, isključivo
radi ostvarivanja i obavljanja sportskih aktivnosti i delatnosti, zajedničkih ciljeva i interesa u
oblasti vaterpolo sporta u Republici Srbiji. Savez je član FINA, član LEN, član Mediteranske
konferencije (KOMEN), Balkanske federacije, Olimpijskog komiteta Srbije i Sportskog saveza
Srbije.
Osnovni ciljevi udruživanja u Savez su: 1) razvoj vaterpolo sporta i vaterpolo aktivnosti i
delatnosti u Republici Srbiji i svetu, 2) ostvarivanje zajedničkih interesa udruženih članova
Saveza kroz organizovanje vaterpolo takmičenja na nivou Republike Srbije, 3) reprezentativno
predstavljanje vaterpolo sporta Republike Srbije u svetu, 4) usklađivanje aktivnosti vaterpolo
klubova i drugih članova Saveza, 5) stvaranje uslova za postizanje vrhunskih sportskih
rezultata u vaterpolo sportu.
Savez i članovi Saveza obavezni su da obezbede da bavljenje sportom bude humano, slobodno
i dobrovoljno, zdravo i bezbedno, u skladu sa prirodnom sredinom i društvenim okriženjem,
fer, tolerantno, etički prihvatljivo, odgovorno, nezavisno od zloupotreba i ciljeva koji su
suprotni sportskom duhu i dostupno svim građanima pod jednakim uslovima bez obzira na
uzrast, nivo fizičkih sposobnosti, stepen eventualne invalidnosti, pol i drugo lično svojstvo.
2. PRAVNI OKVIR
Savez je početkom 2012. godine, podneo predlog redovnog programa Ministarstvu sporta i
omladine (u daljem: „Ministarstvo“) za organizovanje i učešće na državnim i međunarodnim
takmičenjima, Olimpijskim igrama u vaterpolo sportu u 2012. godini i to seniorskih, juniorskih
i kadetskih reprezentacija (žene i muškarci).
Ministarstvo i Savez sklopili su 01.02.2012. godine Ugovor o realizaciji redovnog programa
saveza u oblasti sporta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije za 2012. godinu pod
brojem 451-02-00021/2012-03 i pod brojem 451-01-11/1-2012-03 od 03.04.2012. godine, kao i
19.10.2012. godine Aneks ugovora o realizaciji redovnog programa saveza u oblasti sporta koji
se finansira iz budžeta Republike Srbije za 2012. godinu pod brojem 451-02-00021/2/2012-03
u ukupnoj vrednosti i po vrstama troškova predviđenih programom. Dopisom broj 451-0200021/3/2012-03 od 17.12.2012. godine, Ministarstvo se saglasilo sa izmenom planiranog
budžeta programa finansiranog ugovorom (Tabela 1):
2
Tabela 1. PROGRAM
u dinarima
Godišnji program VSS koji se finansira iz Budžeta Republike Srbije
Vrsta troška
1
A. Direktni troškovi
A1. Troškovi putovanja i dnevnice za lica koja učestvuju u realizaciji programa (a+b+c)
A1.1 Savez
A1.2 VK Crvena zvezda
A1.3 VK Vojvodina
A2. Troškovi kupovine opreme i lekova
A3. Troškovi smeštaja i ishrane (a+b)
A3.1 Savez
A3.2 VK Crvena zvezda
A4. Troškovi kotizacije za učešće (a+b)
A4.1 VK Vojvodina
A4.2 VK Crvena zvezda
A5. Troškovi iznajmljivanja prostora, opreme i rekvizita
A6. Troškovi honorara za angažovane stručnjake uključene u realizaciju programa (a+b+c+d)
A6.1 Savez
A6.2 VK Partizan
A6.3 VK Crvena zvezda
A6.4 VK Vojvodina
A7. Troškovi transporta opreme i rekvizita
A8. Troškovi osiguranja
A9. Troškovi finansijskih usluga (bankarske i knjigovodstvene)
A10. Troškovi viza
A11. Širenje informacija i komunikacija (marketing), nabavka propagandnog maetrijala
A12. Troškovi prevoda dokumenta
A13. Štampanje publikacija i materijala
A14. Nabavka sredstava za oporavak sportista
A15. Zdravstveni pregledi sportista i medicinska edukacija
A16. Antidoping kontrola i edukacija
A17. Sprovođenje revizije realizacije programa
A19. Sprovođenje javnih nabavki
A20. Nabavka stručne literature i kompjuterskih programa
A23. Članarina međunarodnoj federaciji
A24. Troškovi obezbeđenja i lekarske službe na takmičenju
A26. Nabavka pehara, medalja, diploma i sl.
A. Svega direktni troškovi
B. Indirektni troškovi (maksimalno do 10% direktnih troškova)
B1. Zarade zaposlenih (a+b)
B1.1 Savez
B1.2 VK Partizan
B2. Materijalni troškovi (a+b)
B2.1 Savez
B2.2 VK Partizan
B3. Administrativni troškovi
B. Svega indirektni troškovi (8,39% ukupnog programa)
Vaterpolo savez Srbije
2
11,700,000.00
10,868,800.00
300,000.00
531,200.00
283,000.00
15,070,150.00
14,370,150.00
700,000.00
1,100,000.00
1,100,000.00
390,000.00
45,970,000.00
28,601,200.00
12,000,000.00
3,000,000.00
2,368,800.00
283,000.00
215,000.00
424,000.00
234,000.00
624,000.00
81,500.00
350,000.00
11,000.00
35,350.00
90,000.00
150,000.00
67,000.00
120,000.00
17,000.00
353,000.00
300,000.00
77,868,000.00
3,605,000.00
2,805,000.00
800,000.00
3,517,000.00
2,317,000.00
1,200,000.00
10,000.00
7,132,000.00
85,000,000.00
Ukupno godišnji program Saveza (A + B)
3
3. PREDMET, DOMEN I OBUHVAT
Naše angažovanje je obuhvatilo angažovanje na izvršenju dogovorenih procedura u vezi
verifikacije troškova Ugovora između Ministarstva i Saveza, kao i primeni procedura po
zakonskim propisima o javnim nabavkama.
Cilj ove verifikacije troškova je da se nezavisni revizor uveri da su troškovi, koje je Savez
iskazao u izveštaju o utrošku, stvarno nastali, tačni i potrebni za izvršenje posla iz okvira
Ugovora. Opravdanost znači da su sredstva obezbeđena Ugovorom, potrošena u skladu sa
opštim uslovima ugovora i uslovima iz redovnog programa, uz odgovarajuću primenu
zakonskih propisa o javnim nabavkama.
Naše angažovanje je preduzeto u skladu sa opštim uslovima Ugovora i uslovima iz redovnog
programa, Internacionalnim standardima za povezane usluge (ISRS) i Etičkim kodeksom za
Profesionalne Računovođe koje je izdao IFAC, posebno u pogledu nezavisnosti revizora.
Procedure koje smo izvršili nisu standardne procedure, niti je pregled u skladu sa
Međunarodnim standardima revizije ili Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.
Ovaj izveštaj se odnosi na informacije iz ovog izveštaj i ne odnosi se na finansijske izveštaje
Saveza. Da smo izvršili dodatne procedure ili da smo izvršili reviziju ili pregled finansijskih
izveštaja Saveza u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, možda bi uočili još nešto na
šta bi vam mogli skrenuti pažnju.
Obim procedura koje je trebalo izvršiti određen je od strane Ministarstva i procedure su izvšene
sa ciljem da Ministarstvo proceni da li su troškovi, koje je Savez prezentovao u pratećem
izveštaju, stvarno nastali, tačni i opravdani.
Predmet ispitivanja su novčani prilivi u periodu 01.02. do 31.12.2012. godine za svrhe
namenskog finansiranja redovnog programa od strane Ministarstva, povlačenje i korišćenje
odobrenih sredstava (utrošak sredstava) u skladu sa ugovorom. Smatramo da pregled, koju smo
obavili, obezbeđuje razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.
Tabela 2. PRILIVI
Datum
09.03.2012.
03.04.2012.
17.04.2012.
25.05.2012.
09.08.2012.
09.11.2012.
13.11.2012.
u dinarima
O p i s
Izvod 010 računa 190-6533-79
Izvod 021 računa 190-6533-79
Izvod 029 računa 190-6533-79
Izvod 043 računa 190-6533-79
Izvod 074 računa 190-6533-79
Izvod 118 računa 190-6533-79
Izvod 119 računa 190-6533-79
Ukupno ugovoreni iznos (100,00 %)
Iznos
10,000,000.00
20,000,000.00
10,000,000.00
23,000,000.00
2,000,000.00
12,000,000.00
8,000,000.00
85,000,000.00
Izveštaj je sastavljen na osnovu informacija koje nam je obezbedio menadžment Saveza kao
odgovor na specifična pitanja ili koje su prikupljene ili izvučene iz informacija i
računovodstvenog sistema Saveza. Osim toga, dobili smo usmene odgovore i objašnjenja,
vezano za odstupanja pojedinih stvarno nastalih troškova po vrstama od troškova predviđenih
redovnim programom.
4
Tabela 3. PREGLED UTROŠKA
u dinarima
Godišnji program VSS koji se finansira iz Budžeta
Republike Srbije
Ukupno
utrošak
Planirano
godišnjim
programom
Manje/(Više)
Utrošeno
2
3
4 (3-2)
11,541,519.89
10,554,348.89
184,181.00
802,990.00
150,507.83
14,172,089.49
13,919,863.84
252,225.65
1,242,774.18
653,355.21
589,418.97
351,640.00
11,700,000.00
10,868,800.00
300,000.00
531,200.00
283,000.00
15,070,150.00
14,370,150.00
700,000.00
1,100,000.00
1,100,000.00
390,000.00
(158,480.11)
(314,451.11)
(115,819.00)
271,790.00
(132,492.17)
(898,060.51)
(450,286.16)
(447,774.35)
142,774.18
(446,644.79)
589,418.97
(38,360.00)
48,048,144.72
27,096,598.72
13,604,056.00
4,767,535.00
2,579,955.00
21,034.72
299,707.00
431,204.00
266,069.44
45,970,000.00
28,601,200.00
12,000,000.00
3,000,000.00
2,368,800.00
283,000.00
215,000.00
424,000.00
234,000.00
2,078,144.72
(1,504,601.28)
1,604,056.00
1,767,535.00
211,155.00
(261,965.28)
84,707.00
7,204.00
32,069.44
A26. Nabavka pehara, medalja, diploma i sl.
623,993.56
53,324.75
382,734.00
44,605.19
90,000.00
60,598.09
70,170.00
103,161.40
16,800.00
404,338.32
206,832.76
624,000.00
81,500.00
350,000.00
11,000.00
35,350.00
90,000.00
150,000.00
67,000.00
120,000.00
17,000.00
353,000.00
300,000.00
A. Svega direktni troškovi
78,581,249.34
77,868,000.00
(6.44)
(28,175.25)
32,734.00
(11,000.00)
9,255.19
(89,401.91)
3,170.00
(16,838.60)
(200.00)
51,338.32
(93,167.24)
713,249.34
4,121,670.52
4,121,670.52
2,488,042.72
3,605,000.00
2,805,000.00
800,000.00
3,517,000.00
516,670.52
1,316,670.52
(800,000.00)
(1,028,957.28)
Troškovi
1
A. Direktni troškovi
A1. Troškovi putovanja i dnevnice za lica koja učestvuju u realizaciji
programa (a+b+c)
A1.1 Savez
A1.2 VK Crvena zvezda
A1.3 VK Vojvodina
A2. Troškovi kupovine opreme i lekova
A3. Troškovi smeštaja i ishrane (a+b)
A3.1 Savez
A3.2 VK Crvena zvezda
A4. Troškovi kotizacije za učešće (a+b)
A4.1 VK Vojvodina
A4.2 VK Crvena zvezda
A5. Troškovi iznajmljivanja prostora, opreme i rekvizita
A6. Troškovi honorara za angažovane stručnjake uključene u realizaciju
programa (a+b+c+d)
A6.1 Savez
A6.2 VK Partizan
A6.3 VK Crvena zvezda
A6.4 VK Vojvodina
A7. Troškovi transporta opreme i rekvizita
A8. Troškovi osiguranja
A9. Troškovi finansijskih usluga (bankarske i knjigovodstvene)
A10. Troškovi viza
A11. Širenje informacija i komunikacija (marketing), nabavka
propagandnog maetrijala
A12. Troškovi prevoda dokumenta
A13. Štampanje publikacija i materijala
A14. Nabavka sredstava za oporavak sportista
A15. Zdravstveni pregledi sportista i medicinska edukacija
A16. Antidoping kontrola i edukacija
A17. Sprovođenje revizije realizacije programa
A19. Sprovođenje javnih nabavki
A20. Nabavka stručne literature i kompjuterskih programa
A23. Članarina međunarodnoj federaciji
A24. Troškovi obezbeđenja i lekarske službe na takmičenju
B. Indirektni troškovi (maksimalno do 10% direktnih troškova)
B1. Zarade zaposlenih (a+b)
B1.1 Savez
B1.2 VK Partizan
B2. Materijalni troškovi (a+b)
5
B2.1 Savez
B2.2 VK Partizan
B3. Administrativni troškovi
B. Svega indirektni troškovi (8,39% ukupnog programa)
Ukupno godišnji program Saveza (A + B)
2,007,946.72
480,096.00
-
2,317,000.00
1,200,000.00
10,000.00
6,609,713.24
7,132,000.00
(309,053.28)
(719,904.00)
(10,000.00)
(522,286.76)
85,190,962.58
85,000,000.00
190,962.58
Redovnim programom za 2012. godinu koji se finansira iz budžeta Republike Srbije odobreno
je 85.000.000,00 dinara. U periodu od 01.02. do 31.12.2012. godine, doznačeno je
85.000.000,00 dinara. Utrošeno je i verifikovano u posmatranom periodu ukupno
85.190.962,58 dinara. Verifikovani iznos veći je od doznačenih sredstava za 190.962,58 dinara
(Tabela 4), što je obezbeđeno iz vlastitih sredstava Saveza.
Tabela 4. REKAPITULACIJA
Red.br.
1
A
B
u dinarima
Finansirano
iz budžeta
3
77,868,000.00
7,132,000.00
85,000,000.00
O p i s
2
Direktni troškovi
Indirektni troškovi
Ukupno Godišnji program Saveza
Utrošeno
Opravdano
4
78,581,249.34
6,609,713.24
85,190,962.58
Manje / (više)
utrošeno
5 (3 - 4)
(713,249.34)
522,286.76
(190,962.58)
Savez će iz vlastitih sredstava isplatiti i troškove po osnovu revizije u preostalom iznosu od
460,00 EUR u dinarskoj protivrednosti bez PDV (sklopljen ugovor, isplaćena I rata).
Racio pokrivenosti troškova je 100%. Ovaj racio predstavlja procenat iznosa troškova koje smo
verifikovali (proverili) u odnosu na ukupne troškove, koji su bili predmet ove verifikacije
(provere). Savez je prezentovao i pravdao utrošak u izveštaju za period 01.02. do 31.12.2012.
godine, koji se dostavlja Ministarstvu.
6
Broj
Vrsta troška
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
DIREKTNI OPRAVDANI TROŠKOVI
REALIZACIJE PROGRAMA
A1. Troškovi putovanja i dnevnice za lica koja
učestvuju u realizaciji programa (a+b+c)
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Sluzbeni put Dubrovnik
Sluzbeni put Kanada
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Sluzbeni put Kazahstan
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Broj računa/fakture
po kojoj je izvršeno
plaćanje
Naziv pravnog lica kome je izvršeno
plaćanje
52253/12
Karioka
52302/12
Karioka
52333/12
Karioka
52412/12
Karioka
52440/12
Karioka
52538/12 (deo)
Karioka
1231402009
JAT Airways
1231402083
JAT Airways
1231402079
JAT Airways
1231402320
JAT Airways
1231402324
JAT Airways
1231402322
JAT Airways
1231402629
JAT Airways
1231402741
JAT Airways
1231402772
JAT Airways
Sluzbeni put Dubrovnik: Z. Milenković, D.Milakovic, l.Anđelić,
D.Udovičić -dnevnice
Sluzbeni put Kanada: M.Stefanović i D.Udovičić-dnevnice
1231402912
JAT Airways
1231403710
JAT Airways
1231403930
JAT Airways
1231403932
JAT Airways
1231404800
JAT Airways
Sluzbeni put Kazahstan-D.Udovičić dnevnice
1231405869
JAT Airways
1231406098
JAT Airways
1231406102
JAT Airways
1231406415
JAT Airways
7
Broj
izvoda
Datum
plaćanja
10
10
10
10
10
10
12
13
14
15
15
15
19
20
20
09.03.2012.
09.03.2012.
09.03.2012.
09.03.2012.
09.03.2012.
09.03.2012.
13.03.2012.
15.03.2012.
16.03.2012.
20.03.2012.
20.03.2012.
20.03.2012.
30.03.2012.
02.04.2012.
02.04.2012.
11,541,519.89
592,779.00
254,532.00
52,649.00
49,409.00
43,763.00
6,868.00
39,519.00
16,987.00
20,272.00
26,652.00
16,660.00
13,326.00
13,323.00
152,352.00
10,670.00
21
21
26
35
38
38
48
50
58
63
64
66
03.04.2012.
03.04.2012.
10.04.2012.
03.05.2012.
10.05.2012.
10.05.2012.
06.06.2012.
12.06.2012.
27.06.2012.
10.07.2012.
11.07.2012.
23.07.2012.
35,745.48
80,327.72
34,090.00
10,750.00
19,289.00
15,268.00
36,576.00
34,863.61
9,294.00
62,660.00
10,606.00
53,784.00
Iznos
28
29
30
Avioprevoz
Avioprevoz
Sluzbeni put Italija
31
32
33
34
Sluzbeni put V.Britanija
Dnevnice trenera u zemlji
Dnevnice trenera u zemlji
Avioprevoz
35
36
Sluzbeni put Grčka
Avioprevoz
37
38
39
Sluzbeni put Turska
Avioprevoz
Avioprevoz
40
41
42
43
44
45
46
Sluzbeni put Kane, Francuska
Dnevnice trenera u zemlji
Dnevnice trenera u zemlji
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Sluzbeni put R. Srpska
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Sluzbeni put Portugal
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Autobuski prevoz
Autobuski prevoz
Autobuski prevoz
Pripreme u zemlji - dnevnice
Avioprevoz
Avioprevoz
1231406418
JAT Airways
1231406439
JAT Airways
Slizbeni put Italija: D.Savić, S.Ćirić, Z.Petrović - dnevnice
Sluzbeni put V.Britanija:V.Sovrović, N.Manojlović i D.Udovičićdnevnice
Z.Petrović-Pripreme u zemlji - dnevnice
S.Ćirić-Pripreme u zemlji - dnevnice
1231407670
JAT Airways
Sluzbeni put Grčka: Z.Petrović, D.Savić, S.Ćirić, G.Čankovićdnevnice
123140793
JAT Airways
Sluzbeni put Turska: Z.Milenkovic, D.Milakovic, N.Radojicic,
G.Čanković-dnevnice
1231407974
JAT Airways
1231407951
JAT Airways
Sluzbeni put Grčka: Z.Petrović, D.Savić, S.Ćirić, G.Čanković,
I.Marjanovic, V.Putnikovic, Dejan i Darko Udovičić-dnevnice
S.Ćirić-Pripreme u zemlji - dnevnice
Z.Petrović-Pripreme u zemlji - dnevnice
52568/12 (deo)
Karioka
52576/12
Karioka
52583/12 (deo)
Karioka
Sluzbeni put R.Srpska: N.Manojlovic, D.Solomun-dnevnice
Sluzbeni put Portugal: M.stefanovic, D. Udovicic, D.Perišić,
A.Šoštar-dnevnice
52583/12 (deo)
Karioka
52596/12
Karioka
52609/12
Karioka
52610/12
Karioka
52615/12 (deo)
Karioka
12283
Lasta
12620
Lasta
12300
Lasta
Pripreme u zemlji - dnevnice-A selekcija
52615/12 (deo)
Karioka
52621/12
Karioka
8
66
67
68
23.07.2012.
24.07.2012.
25.07.2012.
17,928.00
213,300.00
42,684.30
127
69
69
72
20.07.2012.
31.07.2012.
31.07.2012.
06.08.2012.
551,108.79
46,000.00
46,000.00
29,696.00
76
78
13.08.2012.
15.08.2012.
56,633.08
10,724.00
81
85
85
20.08.2012.
27.08.2012.
27.08.2012.
65,731.52
396,154.00
40,702.00
86
91
91
92
92
92
97
28.08.2012.
06.09.2012.
06.09.2012.
07.09.2012.
07.09.2012.
07.09.2012.
26.09.2012.
241,068.12
28,000.00
28,000.00
101,273.00
225,079.00
173,648.00
18,367.72
97
105
105
105
105
105
105
105
105
111
119
119
26.09.2012.
17.10.2012.
17.10.2012.
17.10.2012.
17.10.2012.
17.10.2012.
17.10.2012.
17.10.2012.
17.10.2012.
29.10.2012.
13.11.2012.
13.11.2012.
135,463.24
207,052.00
38,850.00
103,280.00
465,290.00
46,507.00
443,520.00
201,600.00
15,680.00
51,000.00
203,748.00
48,400.00
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Pripreme u zemlji - dnevnice
Pripreme u zemlji - dnevnice
Pripreme u zemlji - dnevnice
Pripreme u zemlji - dnevnice
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
Sluzbeni put Australija
Pripreme u zemlji - dnevnice
Pripreme u zemlji - dnevnice
Pripreme u zemlji - dnevnice
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Pripreme u zemlji - dnevnice
Pripreme u zemlji - dnevnice
Pripreme u zemlji - dnevnice
Avioprevoz
Autobuski prevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
52632/12
Karioka
52652/12
Karioka
52675/12
Karioka
52676/12
Karioka
52678/12
Karioka
52679/12
Karioka
52690/12
Karioka
52691/12
Karioka
52693/12 (deo)
Karioka
52680/12 (deo)
Karioka
D.Milaković-Pripreme u zemlji - dnevnice
M.Bradić-Pripreme u zemlji - dnevnice
M.Janković-Pripreme u zemlji - dnevnice
N.Radojičić-Pripreme u zemlji - dnevnice
Sluzbeni put Australija: G.Čanković, D. Savić,Đ.Antonić,
S.ĆirićZ.Petrović, D.Milakovic, N.Golijanin-dnevnice
D.Milaković-Pripreme u zemlji - dnevnice
S.Ćirić-Pripreme u zemlji - dnevnice
Z.Petrović-Pripreme u zemlji - dnevnice
52693/12 (deo)
Karioka
52696/12
Karioka
52699/12
Karioka
52702/12
Karioka
52709/12
Karioka
52715/12
Karioka
52680/12 (deo)
Karioka
M.Janković-Pripreme u zemlji - dnevnice I sluzbeni put
M.Bradić-Pripreme u zemlji - dnevnice
A.Vujović-Pripreme u zemlji - dnevnice
52680/12 (deo)
Karioka
8-2012
VK Senta
52680/12 (deo)
Karioka
52729/12
Karioka
52748/12
Karioka
52753/12
Karioka
9
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
120
121
121
121
13.11.2012.
13.11.2012.
13.11.2012.
13.11.2012.
13.11.2012.
13.11.2012.
13.11.2012.
13.11.2012.
13.11.2012.
13.11.2012.
14.11.2012.
15.11.2012.
15.11.2012.
15.11.2012.
47,146.00
158,508.00
39,855.00
34,419.00
23,101.00
118,965.00
19,958.00
11,573.00
186,055.00
108,272.00
29,000.00
30,000.00
30,000.00
23,000.00
17
130
130
130
134
134
134
134
134
134
134
138
138
138
1
2
4
4
4
4
23.11.2012.
06.12.2012.
06.12.2012.
06.12.2012.
14.12.2012.
14.12.2012.
14.12.2012.
14.12.2012.
14.12.2012.
14.12.2012.
14.12.2012.
21.12.2012.
21.12.2012.
21.12.2012.
03.01.2013.
09.01.2013.
11.01.2013.
11.01.2013.
11.01.2013.
11.01.2013.
475,260.31
28,000.00
28,000.00
12,000.00
27,746.00
22,426.00
43,910.00
15,500.00
17,578.00
17,734.00
355,106.00
10,200.00
4,000.00
2,000.00
2,000,000.00
14,800.00
510,782.00
33,310.00
30,552.00
4,090.00
93
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
Avioprevoz
a) Savez
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
Avioprevoz
b) VK Crvena zvezda
Autobuski prevoz
Autobuski prevoz
Autobuski prevoz
Autobuski prevoz
Autobuski prevoz
Autobuski prevoz
c) VK Vojvodina
52767/12
Svega
1231409924
1231410227
1331400427
1331400424
Svega
20/2012
53/2012
71/2012
70/2012
58/2012
73/2012(deo)
Svega
Karioka
4
11.01.2013.
Jat Airways
Jat Airways
Jat Airways
Jat Airways
75
79
12
12
02.11.2012.
08.11.2012.
21.01.2013.
21.01.2013.
Daly Amerika doo
Daly Amerika doo
Daly Amerika doo
Daly Amerika doo
Daly Amerika doo
Daly Amerika doo
94
52
71
175
175
191
21.05.2012.
22.06.2012.
23.08.2012.
10.09.2012.
10.09.2012.
01.10.2012.
R044/2012
12410480
PFMPG5-12/6
R181/2012
28/17
4443998-130
32/17
R276/2012
Turbodeki doo
I Style stores
Gigatron
Turbodeki doo
Apoteka Beograd
Tigar a.d.
Apoteka Beograd
Turbodeki doo
16
58
62
68
86
119
122
135
22.03.2012.
27.06.2012.
05.07.2012.
25.07.2012.
28.08.2012.
13.11.2012.
16.11.2012.
17.12.2012.
150,507.83
12,980.00
20,280.00
29,990.00
35,700.00
1,198.00
28,030.00
9,729.83
12,600.00
12.03.2012.
20.03.2012.
11.04.2012.
25.04.2012.
16.07.2012.
09.05.2012.
09.05.2012.
09.05.2012.
14,172,089.49
135,451.84
42,751.00
108,530.00
15,390.00
73,890.00
24,739.00
24,739.00
24,739.00
A2. Troškovi kupovine opreme i lekova
1
2
3
4
5
6
7
8
Elektronska oprema za ekipu
Elektronska oprema za ekipu
Elektronska oprema za ekipu
Elektronska oprema za ekipu
Lekovi
Oprema
Lekovi
Elektronska oprema za ekipu
A3. Troškovi smeštaja i ishrane (a+b)
1
2
Smeštaj u Kanadi
Pripreme u zemlji
3/6/12
052/12
Water Polo Canada
Napred ugostiteljstvo
3
4
5
Odlazak na LEN kongres u Debrcin
Odlazak na LEN kongres u Debrcin
Odlazak na LEN kongres u Debrcin
08/05/12/1
08/05/12/2
08/05/12/3
Debrcin sportcentrum
Debrcin sportcentrum
Debrcin sportcentrum
10
11
15
27
32
65
37
37
37
36,000.00
10,554,348.89
18,124.00
88,668.00
5,855.00
71,534.00
184,181.00
196,500.00
54,000.00
176,740.00
183,000.00
97,750.00
95,000.00
802,990.00
6
7
8
9
10
Pripreme u zemlji
Pripreme u zemlji
Pripreme u zemlji
Pripreme u zemlji
Pripreme u zemlji
323/12
329/12
345/12
175/12
400/12
Napred ugostiteljstvo
Napred ugostiteljstvo
Napred ugostiteljstvo
Napred ugostiteljstvo
Napred ugostiteljstvo
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Smeštaj u Francuskoj za EP
Pripreme u zemlji
Pripreme u zemlji
Organizacija Mem. Turnira Darko Čukić za kadete
Organizacija Mem. Turnira Darko Čukić za kadete
Organizacija Mem. Turnira Darko Čukić za kadete
Organizacija Mem. Turnira Darko Čukić za kadete
Organizacija Mem. Turnira Darko Čukić za kadete
Organizacija Mem. Turnira Darko Čukić za kadete
Pripreme u zemlji
2012/0219
if-222
if-219
696-101
699-101
2821/12
704-101
705-101
710-101
403/12
S.A.O.S NEO
Trim sport
Trim sport
Jezero doo
Jezero doo
Hotel Rex
Jezero doo
Jezero doo
Jezero doo
Napred ugostiteljstvo
21
22
23
24
25
Smeštaj za EP u Francuskoj
Pripreme u zemlji
Pripreme u zemlji
Pripreme u zemlji
Pripreme u zemlji
28/08/2012
if-233
if-240
if-252
if-271
Les Flamantas
Trim sport
Trim sport
Trim sport
Trim sport
26
Organizacija Mem. Turnira Darko Čukić za kadete
126-VIII-2012
Dom učenika srednje zelezničke škole
27
28
29
30
31
32
Organizacija Mem. Turnira Darko Čukić za kadete
Organizacija Mem. Turnira Darko Čukić za kadete
Pripreme u zemlji
Smeštaj u Portugalu - LEN kongres
Smeštaj u Portugalu - LEN kongres
Smeštaj u Portugalu - LEN kongres
2869/12
2874/12
161
18/07/12
03/09/12
11/09/12
Hotel Rex
Hotel Rex
Palilulac
Portugalska federacija
Portugalska federacija
Portugalska federacija
11
48
54
59
65
65
74
73
78
78
81
81
81
82
82
82
74
84
92
99
87
92
92
92
92
105
92
99
105
92
92
92
92
94
06.06.2012.
20.06.2012.
02.07.2012.
16.07.2012.
16.07.2012.
09.08.2012.
07.08.2012.
15.08.2012.
15.08.2012.
20.08.2012.
20.08.2012.
20.08.2012.
21.08.2012.
21.08.2012.
21.08.2012.
09.08.2012.
24.08.2012.
07.09.2012.
03.10.2012.
29.08.2012.
07.09.2012.
07.09.2012.
07.09.2012.
07.09.2012.
17.10.2012.
07.09.2012.
03.10.2012.
17.10.2012.
07.09.2012.
07.09.2012.
07.09.2012.
24.07.2012.
07.09.2012.
11.09.2012.
17,100.00
27,000.00
2,442.00
15,390.00
26,110.00
137,338.00
3,026,672.00
288,851.00
175,459.00
5,385.00
9,275.00
5,800.00
3,935.00
7,075.00
6,390.00
12,662.00
50,000.00
150,000.00
6,662.00
207,761.30
266,795.00
210,469.00
88,317.00
34,419.00
64,912.00
400,000.00
100,000.00
355,380.00
201,110.00
146,900.00
35,500.00
81,117.64
154,200.10
107,502.00
33
Pripreme u zemlji
437/12
Napred ugostiteljstvo
34
35
36
37
38
39
40
41
Pripreme u zemlji
Pripreme u zemlji
Pripreme u zemlji
Pripreme u zemlji
Organizacija Mem. Turnira Darko Čukić za kadete
Smeštaj u Izraelu - seminar za sudije
Smeštaj u Moskvi za FINA seminar
Smeštaj u Australiji - SP za juniore
if-257
if-263
if-275
if-290
136-VIII-2
16/10/12
19/2012
08/2012
Trim sport
Trim sport
Trim sport
Trim sport
Dom učenika srednje zelezničke škole
Izraelska federacija
Finderlon
Australijska federacija
42
43
44
45
Smeštaj za Comen kup
Smeštaj za Comen kup
Smeštaj za Comen kup
Smeštaj za Comen kup
624/12
625/12
626/12
627/12
Napred ugostiteljstvo
Napred ugostiteljstvo
Napred ugostiteljstvo
Napred ugostiteljstvo
46
47
48
49
50
51
52
Pripreme u zemlji
Pripreme u zemlji
Pripreme u zemlji
Smeštaj za Comen kup
Smeštaj za Comen kup
Smeštaj za Comen kup
Smeštaj za Comen kup
49-1331/2012
49-1347/2012
if-276
628/12
629/12
630/12
631/12
Mladost turist
Mladost turist
Trim sport
Napred ugostiteljstvo
Napred ugostiteljstvo
Napred ugostiteljstvo
Napred ugostiteljstvo
53
54
55
56
57
58
59
60
Smeštaj za Comen kup
Pripreme u zemlji
Pripreme u zemlji
Pripreme u zemlji
Pripreme u zemlji
Pripreme u zemlji
Pripreme u zemlji
Pripreme u zemlji
190-1195/2012
if-381 (deo)
632/12
600/12
553/12
438/12
634/12 (deo)
49-1386/2012
Hotel Srbija
Trim sport
Napred ugostiteljstvo
Napred ugostiteljstvo
Napred ugostiteljstvo
Napred ugostiteljstvo
Napred ugostiteljstvo
Mladost turist
12
99
105
124
105
105
105
105
105
106
106
112
119
118
118
118
118
119
124
119
119
119
124
124
124
124
2
125
141
2
2
2
2
2
2
03.10.2012.
17.10.2012.
20.11.2012.
17.10.2012.
17.10.2012.
17.10.2012.
17.10.2012.
17.10.2012.
18.10.2012.
18.10.2012.
30.10.2012.
13.11.2012.
09.11.2012.
09.11.2012.
09.11.2012.
09.11.2012.
13.11.2012.
20.11.2012.
13.11.2012.
13.11.2012.
13.11.2012.
20.11.2012.
20.11.2012.
20.11.2012.
20.11.2012.
09.01.2013.
22.11.2012.
28.12.2012.
09.01.2013.
09.01.2013.
09.01.2013.
09.01.2013.
09.01.2013.
09.01.2013.
50,000.00
70,653.00
7,883.00
245,232.00
119,052.00
120,976.00
85,708.00
57,576.00
151,971.15
27,814.49
1,829,000.00
873,134.00
28,435.00
315,096.00
254,088.00
302,381.00
12,240.00
20,551.00
26,512.00
307,652.00
147,594.00
53,886.00
482,310.00
12,366.00
317,235.00
20,203.00
745,990.32
87,000.00
3,875.00
4,528.00
7,712.00
18,900.00
199,561.00
34,590.00
61
62
a) Savez
Smeštaj u Francuskoj
Smeštaj u Švajcarskoj
b) VK Crvena zvezda
Svega
357949-deo
10/01/13
Svega
Ibis Montpellier centre
Ibis Winterthur City
93
9
29.11.2012.
16.01.2013.
A4. Troškovi kotizacije za učešće (a+b)
1
2
3
1
Kotizacija
Kotizacija
EVE/8 (deo)
.A/209 (deo)
.A/209 (deo)
.A/209 (deo)
Svega
.A/202
Svega
Events & travel
Events & travel
Events & travel
Events & travel
182
213
222
12.04.2012.
19.09.2012
31.10.2012.
14.11.2012.
Events & travel
42
14.09.2012.
12-360-000208
Rent event
92
105
07.09.2012.
17.10.2012.
Treneri
Uređivanje sajta autorski honorar
Predsednik Registracione komisije i predsednik
Takmičarsko -disciplinske komisije
Advokatske usluge
Angazovanje lica preko OZ za dodatnu pomoć
Sudijske i delegatske takse
Sudijske i delegatske takse
OPJ
OPJ
N.Manojlović, D.Savić, N.
Todosijević, Z.Milenković,
D.Udovičić i M.Ćirić
D.Stevović
Treneri
Predsednik Registracione komisije i predsednik
Takmičarsko -disciplinske komisije
Advokatske usluge
a) VK Vojvodina
Kotizacija
b) VK Crvena zvezda
A5. Troškovi iznajmljivanja prostora, opreme i
rekvizita
Rentiranje tribina za potrebe organizacije takmičenja
A6. Troškovi honorara za angažovane stručnjake
uključene u realizaciju programa (a+b+c+d)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13,919,863.84
114,975.65
137,250.00
252,225.65
1,242,774.18
80,805.21
288,750.00
170,850.00
112,950.00
653,355.21
589,418.97
589,418.97
351,640.00
150,000.00
201,640.00
48,048,144.72
32
32
23.02.2012.
23.02.2012.
3,356,901.00
99,613.00
32
10
10
10
14
23.02.2012.
09.03.2012.
09.03.2012.
09.03.2012.
16.03.2012.
113,922.00
30,000.00
83,200.00
907,593.00
6,962.00
OPJ
M.Marjanović i D.Arsović
Advokat V.Đorđević
OZ Beograd
spisak u prilogu
B.Beljin delegat
N.Manojlović, D.Savić,
N.Todosijević, Z.Milenković,
D.Udovičić i M.Ćirić
21
03.04.2012.
2,395,283.00
OPJ
19/12
M.Marjanović i D.Arsović
Advokat V.Đorđević
21
21
03.04.2012.
03.04.2012.
113,922.00
30,000.00
OPJ
13/12
314/200
OPJ
OPJ
13
11
12
13
14
Komesar lige
Sudijske i delegatske takse
Treneri
Advokatske usluge
OPJ
OPJ
OPJ
22/12
15
Treneri
Predsednik Registracione komisije i predsednik
Takmičarsko -disciplinske komisije
Sudijske i delegatske takse
Psiholog A selekcije - ugovor o delu
Advokatske usluge
PR i tim menadzer ugovor o delu
Advokatske usluge
PR i tim menadzer ugovor o delu
OPJ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Treneri
Predsednik Registracione komisije i predsednik
Takmičarsko -disciplinske komisije
Uređivanje sajta autorski honorar
Sudijske i delegatske takse
Angazovanje lica preko OZ za dodatnu pomoć
Advokatske usluge
PR i tim menadzer ugovor o delu
Lica angazovana na organizaciji Mem. Turnira
Darko Čukić za kadete
Angazovanje lica preko OZ za dodatnu pomoć
Advokatske usluge
PR i tim menadzer ugovor o delu
Treneri
Uređivanje sajta autorski honorar
Predsednik Registracione komisije i predsednik
Takmičarsko -disciplinske komisije
D.Arsović
spisak u prilogu
I.Milanović
Advokat V.Đorđević
N.Manojlović, D.Savić,
Z.Milenković, D.Udovičić i M.Ćirić
23
30
31
34
05.04.2012.
18.04.2012.
23.04.2012.
27.04.2012.
82,279.00
562,663.00
94,937.00
30,000.00
41
16.05.2012.
1,265,800.00
41
42
43
44
44
59
59
16.05.2012.
17.05.2012.
25.05.2012.
28.05.2012.
28.05.2012.
02.07.2012.
02.07.2012.
56,961.00
972,915.00
156,898.00
30,000.00
30,118.00
30,000.00
30,120.00
OPJ
M.Marjanović i D.Arsović
spisak u prilogu
M.Andrijić Haimani
Advokat V.Đorđević
M.Bogdanović
Advokat V.Đorđević
M.Bogdanović
N.Manojlović, D.Savić, D.Udovičić,
I.Milanović i M.Ćirić
61
04.07.2012.
2,550,637.00
OPJ
OPJ
OPJ
OPJ
886/200
38/12
OPJ
M.Marjanović i D.Arsović
D.Stevović
spisak u prilogu
N.Jeremić po ugovoru o delu
OZ Beograd
Advokat V.Đorđević
M.Bogdanović
61
61
63
64
69
69
69
04.07.2012.
04.07.2012.
10.07.2012.
11.07.2012.
31.07.2012.
31.07.2012.
31.07.2012.
113,922.00
99,613.00
599,368.00
240,964.00
83,370.58
30,000.00
30,120.00
OPJ
1042/200
42/12
OPJ
77
91
92
92
14.08.2012.
06.09.2012.
07.09.2012.
07.09.2012.
155,947.00
83,370.58
30,000.00
30,120.00
OPJ
OPJ
spisak u prilogu
OZ Beograd
Advokat V.Đorđević
M.Bogdanović
N.Manojlović, D.Savić, D.Udovičić,
I.Milanović, Z.Milenković i M.Ćirić
D.Stevović
93
93
10.09.2012.
10.09.2012.
840,160.00
49,806.00
OPJ
M.Marjanović i D.Arsović
93
10.09.2012.
56,961.00
OPJ
OPJ
OPJ
28/12
OPJ
31/12
OPJ
14
37
38
39
Sudijske i delegatske takse
Advokatske usluge
PR i tim menadzer ugovor o delu
OPJ
49/12
OPJ
40
41
Treneri
Psiholog A selekcije - ugovor o delu
Predsednik Registracione komisije i predsednik
Takmičarsko -disciplinske komisije
Uređivanje sajta autorski honorar
Predsednik TD komisije za linecniranje
Sudijske i delegatske takse
Psiholog A selekcije - ugovor o delu
Advokatske usluge
PR i tim menadzer ugovor o delu
Organizacija utakmice SL
Treneri
OPJ
OPJ
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Treneri
Uređivanje sajta autorski honorar
Dizajner
Lica angazovana na organizaciji Comen kupa
Predsednik Registracione komisije i predsednik
Takmičarsko -disciplinske komisije
Lica angazovana na organizaciji Comen kupa
Treneri
Autorski za portal
Advokatske usluge
Angazovanje lica preko OZ za dodatnu pomoć
PR i tim menadzer ugovor o delu
Autorski za portal
Advokatske usluge
Angazovanje lica preko OZ za dodatnu pomoć
PR i tim menadzer ugovor o delu
Autorski za portal
spisak u prilogu
Advokat V.Đorđević
M.Bogdanović
N.Manojlović, D.Savić, D.Udovičić,
I.Milanović, Z.Milenković i M.Ćirić
M.Andrijić Haimani
93
99
99
10.09.2012.
03.10.2012.
03.10.2012.
226,585.00
30,000.00
30,120.00
105
105
17.10.2012.
17.10.2012.
2,772,102.00
75,323.00
105
105
107
107
107
113
113
114
119
17.10.2012.
17.10.2012.
19.10.2012.
19.10.2012.
19.10.2012.
31.10.2012.
31.10.2012.
01.11.2012.
13.11.2012.
113,922.00
99,613.00
69,620.00
169,620.00
77,058.00
30,000.00
60,241.00
11,200.00
976,086.00
OPJ
OPJ
OPJ
OPJ
M.Marjanović i D.Arsović
D.Stevović
D.Arsović
spisak u prilogu
M.Andrijić Haimani
Advokat V.Đorđević
M.Bogdanović
VK Beograd
D.Udovičić
N. Manojlović, D.Savić, I.Milanović,
Z.Milenković i M.Ćirić
D.Stevović
B.Bajkić
spisak u prilogu
119
119
119
119
13.11.2012.
13.11.2012.
13.11.2012.
13.11.2012.
500,000.00
49,806.00
62,258.00
131,774.00
OPJ
OPJ
OPJ
OPJ
51/12
1285/200
OPJ
OPJ
01/13
1388/200
OPJ
OPJ
M.Marjanović i D.Arsović
spisak u prilogu
D.Udovičić
S.Tomić
Advokat V.Đorđević
OZ Beograd
M.Bogdanović
S.Tomić
Advokat V.Đorđević
OZ Beograd
M.Bogdanović
S.Tomić
119
119
121
124
126
126
126
126
1
1
1
1
13.11.2012.
13.11.2012.
15.11.2012.
20.11.2012.
29.11.2012.
29.11.2012.
29.11.2012.
29.11.2012.
03.01.2013.
03.01.2013.
03.01.2013.
03.01.2013.
56,961.00
10,000.00
980,069.00
25,000.00
30,000.00
83,499.78
60,241.00
34,588.00
30,000.00
83,499.78
60,241.00
34,588.00
OPJ
OPJ
OPJ
OPJ
OPJ
46/12
OPJ
02/2012
OPJ
15
67
Sudijske i delegatske takse
OPJ
68
69
70
Treneri
Dizajner
Uređivanje sajta autorski honorar
Predsednik Registracione komisije i predsednik
Takmičarsko -disciplinske komisije
OPJ
OPJ
OPJ
Treneri
Predsednik Registracione komisije i predsednik
Takmičarsko -disciplinske komisije
Uređivanje sajta autorski honorar
OPJ
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Treneri
Uređivanje sajta autorski honorar
Predsednik Registracione komisije i predsednik
Takmičarsko -disciplinske komisije
a) Savez
Honorari sportista I sportskih strucnjaka
Honorari sportista I sportskih strucnjaka
Honorari sportista I sportskih strucnjaka
Honorari sportista I sportskih strucnjaka
Honorari sportista I sportskih strucnjaka
Honorari sportista I sportskih strucnjaka
Honorari sportista I sportskih strucnjaka
Honorari sportista I sportskih strucnjaka
Honorari sportista I sportskih strucnjaka
Honorari sportista I sportskih strucnjaka
Honorari sportista I sportskih strucnjaka
Honorari sportista I sportskih strucnjaka
b) VK Partizan
Honorari sportista I sportskih strucnjaka
spisak u prilogu
N.Manojlović, D.Savić, I.Milanović i
Z.Milenković
B.Bajkić
D.Stevović
OPJ
OPJ
OPJ
OPJ
OPJ
OPJ
Svega
OPJ
OPJ
OPJ
OPJ
OPJ
OPJ
OPJ
OPJ
OPJ
OPJ
OPJ
OPJ
Svega
2
03.01.2013.
1,543,797.00
3
3
3
10.01.2013.
10.01.2013.
10.01.2013.
455,697.00
85,778.00
49,806.00
M.Marjanović i D.Arsović
N.Manojlović, D.Udovičić, D.Savić,
I.Milanović i Z.Milenković
3
10.01.2013.
56,961.00
4
11.01.2013.
1,803,467.00
M.Marjanović i D.Arsović
D.Stevović
N.Manojlović, D.Savić, I.Milanović i
Z.Milenković
D.Stevović
4
4
11.01.2013.
11.01.2013.
56,961.00
41,506.00
7
7
21.01.2013.
21.01.2013.
455,697.00
41,506.00
M.Marjanović i D.Arsović
7
21.01.2013.
186
186
199
206
213
213
219
219
237
251
252
252
25.09.2012.
25.09.2012.
12.10.2012.
23.10.2012.
01.11.2012.
01.11.2012.
09.11.2012.
09.11.2012.
06.12.2012.
25.12.2012.
26.12.2012.
26.12.2012.
56,961.00
27,096,598.72
511,111.00
120,000.00
493,101.00
1,944,444.00
1,544,444.00
4,222,222.00
491,139.00
1,277,777.00
666,666.00
2,222,222.00
88,100.00
22,830.00
13,604,056.00
Po spisku u prilogu
Sudije, delgati
Po spisku u prilogu
Po spisku u prilogu
Po spisku u prilogu
Po spisku u prilogu
Po spisku u prilogu
Po spisku u prilogu
Po spisku u prilogu
Po spisku u prilogu
Po spisku u prilogu
Po spisku u prilogu
G.Pijetlović, P.Ivošević,
M.Avramović, J.Vasović,
S.Aksentijević, D.Savić, F.Kljajević,
S.Rašović
OPJ
16
75
02.11.2012.
1,264,315.00
91
Honorari sportista I sportskih strucnjaka
c) VK Crvena zvezda
M.Avramović, M.Draksimović,
N.Eškert, P.Ivošević, D.Pijetlović,
A.Prlainović, N.Rađen, S.Rašović,
V.Rašović, D.Savić, D.Šefik,
B.Vapenski
OPJ
Svega
92
Honorari sportista I sportskih strucnjaka
OPJ
93
Honorari sportista I sportskih strucnjaka
OPJ
94
Honorari sportista I sportskih strucnjaka
OPJ
95
96
Honorari sportista I sportskih strucnjaka
Honorari sportista I sportskih strucnjaka
OPJ
OPJ
97
Honorari sportista I sportskih strucnjaka
OPJ
98
99
Honorari sportista I sportskih strucnjaka
Honorari sportista I sportskih strucnjaka
OPJ
OPJ
100
101
102
Honorari sportista I sportskih strucnjaka
Honorari sportista I sportskih strucnjaka
Honorari sportista I sportskih strucnjaka
d) VK Vojvodina
OPJ
OPJ
OPJ
Svega
Hranarina: I.Basara, M.Miličić,
M.Ovuka, M.Rančić, N.Ubović,
B.Vapenski, S.Vuksanović
Igrači: M.Miličić, M.Ovuka,
M.Marinković, N.Ubović,
S.Vuksanović, M.Crvenko, L.Petić
Igrači: V.Mitrović, D.Vasić,
M.Maksimović, F.Geratovic,
N.Matkovic, A.Njegovan
Igrači: M.Miličić, M.Ovuka,
N.Ubović, M.Marinković,
S.Vuksanović, M.Crvenko,
L.Petić,V.Mitrović, D.Vasić,
M.Maksimović, N.Matkovic,
A.Njegovan, N.Bosančić
Igrač: F.Geratović
Igrači: S.Vuksanović, N.Ubović,
M.Miličić
Igrači: M.Matović, B.Vapenski,
I.Basara, S.Vuksanović
Igrač B.Vapenski
Igrači: M.Miličić, M.Ovuka,
M.Ubović, S.Vuksanović,
M.Crvenko, L.Petić, D.Vasić,
M.Maksimović, N.Matkovic,
A.Njegovan, N. Bosančić,
F.Geratović
Igrač:M.Marinković
Igrač: B.Vapenski
17
123
19.11.2012.
3,503,220.00
4,767,535.00
99
29.05.2012.
162,233.00
198
10.10.2012.
297,469.00
199
11.10.2012.
265,823.00
220
221
09.11.2012.
13.11.2012.
550,633.00
44,304.00
224
16.11.2012.
316,456.00
228
229
22.11.2012.
23.11.2012.
316,456.00
63,291.00
106
240
114
07.12.2012.
10.12.2012.
28.12.2012.
506,329.00
44,303.00
12,658.00
2,579,955.00
A7. Troškovi transporta opreme i rekvizita
1
Prevoz opreme
5054-7
Transportšped
19
30.03.2012.
21,034.72
21,034.72
17.04.2012.
25.06.2012.
15.08.2012.
07.09.2012.
07.09.2012.
07.09.2012.
07.09.2012.
07.09.2012.
07.09.2012.
17.10.2012.
09.01.2013.
299,707.00
7,797.00
7,655.00
30,000.00
30,814.00
5,844.00
3,722.00
6,796.00
20,866.00
9,134.00
39,817.00
137,262.00
03.02.2012.
09.03.2012.
03.04.2012.
27.04.2012.
28.05.2012.
02.07.2012.
31.07.2012.
07.09.2012.
03.10.2012.
31.10.2012.
29.11.2012.
03.01.2013.
05.01.2012.
09.01.2012.
16.01.2012.
01.02.2012.
431,204.00
27,000.00
27,000.00
27,000.00
27,000.00
27,000.00
27,000.00
27,000.00
27,000.00
27,000.00
27,000.00
27,000.00
27,000.00
7,889.55
800.00
882.02
400.00
A8. Troškovi osiguranja
1
2
3
Osiguranje u inostranstvu
Osiguranje u inostranstvu
Osiguranje u inostranstvu
P-1179/2012
P-2598/2012
P-3398/2012
Delta generali osiguranje
Delta generali osiguranje
Delta generali osiguranje
4
5
6
7
8
Osiguranje u inostranstvu
Osiguranje u inostranstvu
Osiguranje u inostranstvu
Osiguranje u inostranstvu
Osiguranje u inostranstvu
P-3399/2012
P-3405/2012
P-3870/2012
P-3872/2012
P-3874/2012
Delta generali osiguranje
Delta generali osiguranje
Delta generali osiguranje
Delta generali osiguranje
Delta generali osiguranje
9
Osiguranje u inostranstvu
A9. Troškovi finansijskih usluga (bankarske i
knjigovodstvene)
Računovodstvene usluge
Računovodstvene usluge
Računovodstvene usluge
Računovodstvene usluge
Računovodstvene usluge
Računovodstvene usluge
Računovodstvene usluge
Računovodstvene usluge
Računovodstvene usluge
Računovodstvene usluge
Računovodstvene usluge
Računovodstvene usluge
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
P-5411/2012
Delta generali osiguranje
29
56
78
92
92
92
92
92
92
105
2
Agencija R i S
Agencija R i S
Agencija R i S
Agencija R i S
Agencija R i S
Agencija R i S
Agencija R i S
Agencija R i S
Agencija R i S
Agencija R i S
Agencija R i S
Agencija R i S
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
21
10
21
34
44
59
69
92
99
113
126
1
1
2
4
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
001/12
010/12
019/12
027/12
035/12
043/12
050/12
058/12
066/12
074/12
082/12
089/12
18
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
19
8
9
11
14
20
21
23
29
35
37
41
46
50
53
59
60
65
68
70
73
76
79
81
86
89
92
94
95
97
98
100
104
106
110
17.02.2012.
01.03.2012.
12.03.2012.
16.03.2012.
02.04.2012.
03.04.2012.
05.04.2012.
17.04.2012.
03.05.2012.
09.05.2012.
16.05.2012.
01.06.2012.
12.06.2012.
18.06.2012.
02.07.2012.
03.07.2012.
16.07.2012.
25.07.2012.
01.08.2012.
07.08.2012.
13.08.2012.
16.08.2012.
20.08.2012.
28.08.2012.
03.09.2012.
07.09.2012.
11.09.2012.
17.09.2012.
26.09.2012.
01.10.2012.
08.10.2012.
16.10.2012.
18.10.2012.
26.10.2012.
239.25
400.00
2,554.60
7,346.93
977.29
2,058.04
800.00
2,874.23
6,141.66
800.00
696.00
4,039.54
800.00
404.00
928.00
400.00
5,852.16
971.29
1,814.32
800.00
2,384.00
1,246.87
2,523.57
3,263.70
1,405.01
800.00
800.00
4,603.43
1,566.72
500.00
800.00
1,740.42
1,600.00
800.00
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
Troškovi platnog prometa
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
JUBMES banka ad
111
112
114
119
122
128
132
135
142
5
7
29.10.2012.
30.10.2012.
01.11.2012.
13.11.2012.
16.11.2012.
03.12.2012.
17.12.2012.
17.12.2012.
31.12.2012.
16.01.2013.
21.01.2013.
270.00
800.00
7,910.68
800.00
8,552.25
2,356.97
800.00
436.00
869.40
8,706.10
800.00
29
36
56
17.04.2012.
08-05-12
25.06.2012.
31.10.2012.
266,069.44
20,000.00
22,400.00
2,200.00
221,469.44
A10. Troškovi viza
1
Izrada slika za vize
10/2012
Zika slika
2
3
Posredovanje kod dobijanja viza
Australijske vize za ekipu za odlazak na SP
A11. Širenje informacija i komunikacija
(marketing), nabavka propagandnog maetrijala
Izrada promotivnog filma
Izrada promotivnog filma
Promotivni materijal
Zakup led displejeva
Štampa banera za utakmicu SL
Zakup bilborda za utakmicu SL
Zakup bilborda za utakmicu SL
1/12
Nemaniko turs
Australijske vize za ekipu za SP
017/12
030/12
1914/12 (deo)
2012-B09
2594/12
1408/12
11-23002375-12
Pozitiv MVP
Pozitiv MVP
Doga doo
AquaCom doo
Big print
Alma Quattro
Alma Quattro
11
23
83
116
119
119
119
12.03.2012.
05.04.2012.
22.08.2012.
05.11.2012.
13.11.2012.
13.11.2012.
13.11.2012.
623,993.56
100,000.01
100,000.01
60,000.00
220,800.00
121,467.00
7,378.58
14,347.96
05/0560 6
05/1368 4
Udruzenje naučnih i stručnih prevodi.
Udruzenje naučnih i stručnih prevodi.
14
14
16.03.2012.
16.03.2012.
53,324.75
45,224.79
8,099.96
33
42
DTA doo
DTA doo
30
30
18.04.2012.
18.04.2012.
382,734.00
15,930.00
5,310.00
1
2
3
4
5
6
7
A12. Troškovi prevoda dokumenta
1
2
Prevođenje
Prevođenje
A13. Štampanje publikacija i materijala
1
2
Diplome
Diplome
20
3
4
5
Propozicije
Licence
Propozicije
98
125
137
DTA doo
DTA doo
DTA doo
6
7
8
9
10
Legitimacije
Pozivnice
Ulaznice
Brosura
Diplome
142
147
153
157
162
DTA doo
DTA doo
DTA doo
DTA doo
DTA doo
30
30
30
92
141
141
141
141
141
18.04.2012.
18.04.2012.
18.04.2012.
07.09.2012.
28.12.2012.
28.12.2012.
28.12.2012.
28.12.2012.
28.12.2012.
A14. Nabavka sredstava za oporavak sportista
1
2
3
A15. Zdravstveni pregledi sportista i medicinska
edukacija
Medicinski seminar
Zdravstvene usluge
Zdravstvene usluge u inostranstvu
-
2/2012
669
362867 18/09/12
Udruzenje Vinifera
Eurodijagnostika
Maxima medisch centrum
39
119
132
14.05.2012.
13.11.2012.
11.12.2012.
44,605.19
15,000.00
20,350.00
9,255.19
FA-12027
Antidoping agencija RS
115
02.11.2012.
90,000.00
90,000.00
205
Euroaudit
2
09.01.2013.
60,598.09
60,598.09
10223/12
19272/12
21011/12
21012/12
21009/12
21010/12
21013/12
25897/12
30467/12
Sluzbeni glasnik
Sluzbeni glasnik
Sluzbeni glasnik
Sluzbeni glasnik
Sluzbeni glasnik
Sluzbeni glasnik
Sluzbeni glasnik
Sluzbeni glasnik
Sluzbeni glasnik
18
43
48
48
48
48
48
64
82
26.03.2012.
25.05.2012.
06.06.2012.
06.06.2012.
06.06.2012.
06.06.2012.
06.06.2012.
11.07.2012.
21.08.2012.
70,170.00
17,010.00
4,095.00
3,780.00
3,780.00
3,465.00
3,465.00
3,465.00
3,150.00
3,780.00
A16. Antidoping kontrola i edukacija
1
Antidoping kontrole za utakmicu SL
A17. Sprovođenje revizije realizacije programa
1
Revizija
A19. Sprovođenje javnih nabavki
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Objavljivanje oglasa
Objavljivanje oglasa
Objavljivanje oglasa
Objavljivanje oglasa
Objavljivanje oglasa
Objavljivanje oglasa
Objavljivanje oglasa
Objavljivanje oglasa
Objavljivanje oglasa
89,680.00
7,670.00
81,410.00
9,790.00
19,200.00
23,112.00
5,760.00
105,000.00
19,872.00
21
10
11
12
13
14
15
16
39265/12
1/2012
2/2012
44333/12
3/2012
4/2012
538/13
Sluzbeni glasnik
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sluzbeni glasnik
Sportski savez Srbije
Sportski savez Srbije
Sluzbeni glasnik
117
119
123
139
141
141
2
08.11.2012.
13.11.2012.
19.11.2012.
24.12.2012.
28.12.2012.
28.12.2012.
09.01.2013.
3,780.00
3,000.00
3,000.00
3,780.00
3,000.00
3,000.00
4,620.00
134
02 412179-30104
STE00022/2012
Fidija
Sluzbeni glasnik
FINA
92
92
100
07.09.2012.
07.09.2012.
08.10.2012.
103,161.40
55,696.00
41,580.00
5,885.40
SZL12076
LEN
23
05.04.2012.
16,800.00
16,800.00
1
Godišnja članarina
A24. Troškovi obezbeđenja i lekarske službe na
takmičenju
Obezbeđenje za takmičenje
15243/01
G4S Security services
2
3
Obezbeđenje za takmičenje
Organizacija Kupa - učešče u troškovima
21156/01
14/13
G4S Security services
VK Partizan
92
105
2
3
07.09.2012.
17.10.2012.
09.01.2013.
10.01.2013.
404,338.32
150,000.00
120,838.32
73,500.00
60,000.00
09.03.2012.
15.05.2012.
04.07.2012.
04.07.2012.
04.07.2012.
15.08.2012.
07.09.2012.
13.11.2012.
09.01.2013.
09.01.2013.
09,01,2013
206,832.76
21,198.70
24,148.00
19,493.60
12,189.40
22,638.00
24,154.60
15,028.00
22,418.76
11,034.66
11,302.20
9,303.84
1
2
3
Objavljivanje oglasa
Usluge pripremanja j.nabavki
Usluge pripremanja j.nabavki
Objavljivanje oglasa
Usluge pripremanja j.nabavki
Usluge pripremanja j.nabavki
Objavljivanje oglasa
A20. Nabavka stručne literature i kompjuterskih
programa
Nabavka programa
Nabavka knjige
Nabavka stručnog magazina
A23. Članarina međunarodnoj federaciji
1
A26. Nabavka pehara, medalja, diploma i sl.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Pehari i medalje
Pehari i medalje
Pehari i medalje
Pehari i medalje
Pehari i medalje
Pehari i medalje
Pehari i medalje
Pehari i medalje
Pehari i medalje
Pehari i medalje
Pehari i medalje
15
69/2012
44
63
85
93
170/2012
117
122
118
124
Zibeks doo
Sport m Viktorija
Zibeks doo
Zibeks doo
Zibeks doo
Zibeks doo
Sport m Viktorija
Zibeks doo
Zibeks doo
Zibeks doo
Zibeks doo
22
10
40
61
61
61
78
92
119
2
2
2
12
Pehari i medalje
128
Zibeks doo
2
09.01.2013.
13,923.00
78,581,249.34
Direktni troškovi ukupno
INDIREKTNI OPRAVDANI TROŠKOVI
NOSIOCA PROGRAMA
B1. Zarade zaposlenih (a+b)
1
2
Plate dela zaposlenih
Plate dela zaposlenih
OPJ
OPJ
3
Plate dela zaposlenih
OPJ
4
Plate dela zaposlenih
OPJ
5
Plate dela zaposlenih
OPJ
6
Plate dela zaposlenih
OPJ
7
Plate dela zaposlenih
OPJ
8
Plate dela zaposlenih
OPJ
9
10
Plate dela zaposlenih
Plate dela zaposlenih
a) Savez
b) VK Partizan
OPJ
OPJ
Svega
Svega
G.Čanković, J.Todorović, G.Čanković
G.Čanković, J.Todorović, G.Čanković
T.Zejak, G.Čanković, J.Todorović,
G.Čanković i M.P.Milašinović
T.Zejak, G.Čanković, J.Todorović,
G.Čanković i M.P.Milašinović
T.Zejak, G.Čanković, J.Todorović,
G.Čanković i M.P.Milašinović
T.Zejak, G.Čanković, J.Todorović,
G.Čanković i M.P.Milašinović
T.Zejak, G.Čanković, J.Todorović,
G.Čanković
T.Zejak, G.Čanković, J.Todorović,
G.Čanković
T.Zejak, G.Čanković, J.Todorović,
G.Čanković
G.Čanković, J.Todorović, G.Čanković
10
34
09.03.2012.
27.04.2012.
4,121,670.52
260,683.68
260,683.68
44
28.05.2012.
528,600.80
59
02.07.2012.
528,600.80
69
31.07.2012.
528,600.84
92
07.09.2012.
528,600.84
99
03.10.2012.
396,239.95
113
31.10.2012.
396,239.95
126
1
29.11.2012.
03.01.2013.
396,239.95
297,180.03
4,121,670.52
-
10
10
10
10
10
10
10
09.03.2012.
09.03.2012.
09.03.2012.
09.03.2012.
09.03.2012.
09.03.2012.
09.03.2012.
B2. Materijalni troškovi (a+b)
1
2
3
4
5
6
7
Grejanje
Grejanje
Grejanje
Grejanje
Grejanje
Servisiranje kopir aparata
Električna energija
30-100498/12
30-139908/12
30-102292/12
30-104347/12
30-105929/12
26/2012
01/2012
Srbijagas
Srbijagas
Srbijagas
Srbijagas
Srbijagas
Rivas biro
Elektrodistribucija Beograd
23
2,488,042.72
39,091.53
17,212.33
32,832.86
28,233.12
34,567.19
15,200.00
18,650.05
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
Ptt usluge
Nabavke sitnog inventara
Komunalne usluge
Nabavka zastava
Kupovina kotla za grejanje
Protivpozarna zaštita
Protivpozarna zaštita
Protivpozarna zaštita
Protivpozarna zaštita
Protivpozarna zaštita
Električna energija
Utrošak vode
Fotokopiranje
Ptt usluge
Ptt usluge
Grejanje
Komunalne usluge
Ptt usluge
Električna energija
Grejanje
Grejanje
Fotokopiranje
Internet
Grejanje
Komunalne usluge
Izrada plaketa
120007302806
100
27-13521-01-02
FU-1-0/12
83-00005
3220/01
5089/01
7324/01
9341/01
11377/01
02/2012
48-12-001-00009511
39/12
1-3032-104/12
12-937/488-1358
30-107824/12
24-13521-01-03
120007304597
03/2012
30-109652/12
30-111500/12
7/12
111-16-12-000403
30-113344/12
21-13521-01-04
42/12-111 (deo)
JP PTT Srbije
Fabris art
JKP Gradskа čistoća
Jarboli i zastave
Screen doo
G4S Security service
G4S Security service
G4S Security service
G4S Security service
G4S Security service
Elektrodistribucija Beograd
Beogradski vodovod i kanalizacija
Antika copy
Flying cargo yu doo
DHL International beograd doo
Srbijagas
JKP Gradskа čistoća
JP PTT Srbije
Elektrodistribucija Beograd
Srbijagas
Srbijagas
Antika copy
Eunet
Srbijagas
JKP Gradskа čistoća
Gosi doo
34
35
36
37
38
39
40
Ptt usluge
Električna energija
Izrada plaketa
Kancelarijski materijal
Kancelarijski materijal
Grejanje
Servisiranje kopir aparata
120007306434
04/2012
52/12-111(deo)
1-4606/12
1-5198/12
30-115444/12
74/2012
JP PTT Srbije
Elektrodistribucija Beograd
Gosi doo
Office 1 Superstore
Office 1 Superstore
Srbijagas
Rivas biro
24
10
10
10
10
11
15
15
15
15
15
15
15
17
23
24
27
27
27
28
28
32
34
35
36
36
36
40
40
40
40
41
43
45
49
09.03.2012.
09.03.2012.
09.03.2012.
09.03.2012.
12.03.2012.
20.03.2012.
20.03.2012.
20.03.2012.
20.03.2012.
20.03.2012.
20.03.2012.
20.03.2012.
23.03.2012.
05.04.2012.
06.04.2012.
11.04.2012.
11.04.2012.
11.04.2012.
12.04.2012.
12.04.2012.
25.04.2012.
27.04.2012.
03.05.2012.
08.05.2012.
08.05.2012.
08.05.2012.
15.05.2012.
15.05.2012.
15.05.2012.
15.05.2012.
16.05.2012.
25.05.2012.
29.05.2012.
08.06.2012.
7,135.00
5,116.39
3,241.73
13,593.60
51,920.00
8,260.00
8,260.00
8,260.00
8,260.00
8,260.00
29,627.43
4,843.54
1,563.20
1,700.00
6,401.14
16,997.69
3,241.73
495.00
18,781.87
14,094.57
370.75
31,188.00
693.84
6,516.31
3,241.73
20,000.00
21,064.00
12,114.00
14,670.29
1,652.00
17,368.75
39,704.25
370.75
4,000.00
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Kancelarijski materijal
Komunalne usluge
Grejanje
Električna energija
Utrošak vode
Ptt usluge
Protivpozarna zaštita
Ptt usluge
Grejanje
Ptt usluge
Internet
Komunalne usluge
Fotokopiranje
Električna energija
Utrošak vode
Ptt usluge
Grejanje
Grejanje
Protivpozarna zaštita
Servis klima uređaja
Odrzavanje opreme
Internet
Kancelarijski materijal
Električna energija
Komunalne usluge
Grejanje
Izrada plaketa
Grejanje
Internet
Odrzavanje opreme
Komunalne usluge
Grejanje
Nabavka zastava
Električna energija
1-5418/12
18-13521-01-05
30-117052/12
05/2012
75-12-001-00049854
120007308298
3170
1-5421-104/12
30-118949/12
1-5804-104/12
111-16-12-000643
15-13521-01-06
78/12
06/2012
33-12-001-00073536
120007310088
30-122718/12
30-124813/12
3520
16/12
42432
111-16-12-000880
1-7284/12
07/2012
12-13521-01-07
30-126473/12
112/12-115
30-121028/12
111-16-12-000764
42433
09-13521-01-08
30-128350/12
FGP-525-0/12
08/2012
25
Office 1 Superstore
JKP Gradskа čistoća
Srbijagas
Elektrodistribucija Beograd
Beogradski vodovod i kanalizacija
JP PTT Srbije
Vatrosprem
Flying cargo yu doo
Srbijagas
Flying cargo yu doo
Eunet
JKP Gradskа čistoća
Antika copy
Elektrodistribucija Beograd
Beogradski vodovod i kanalizacija
JP PTT Srbije
Srbijagas
Srbijagas
Vatrosprem
Frigo elektro
Lazar plus
Eunet
Office 1 Superstore
Elektrodistribucija Beograd
JKP Gradskа čistoća
Srbijagas
Gosi doo
Srbijagas
Eunet
Lazar plus
JKP Gradskа čistoća
Srbijagas
Jarboli i zastave
Elektrodistribucija Beograd
49
49
49
52
52
52
52
55
57
58
59
61
61
66
66
66
66
66
66
69
71
71
74
75
75
75
78
82
89
90
92
92
92
96
08.06.2012.
08.06.2012.
08.06.2012.
15.06.2012.
15.06.2012.
15.06.2012.
15.06.2012.
22.06.2012.
26.06.2012.
27.06.2012.
02.07.2012.
04.07.2012.
04.07.2012.
23.07.2012.
23.07.2012.
23.07.2012.
23.07.2012.
23.07.2012.
23.07.2012.
31.07.2012.
02.08.2012.
02.08.2012.
09.08.2012.
10.08.2012.
10.08.2012.
10.08.2012.
15.08.2012.
21.08.2012.
03.09.2012.
05.09.2012.
07.09.2012.
07.09.2012.
07.09.2012.
25.09.2012.
3,959.96
3,241.73
370.75
10,813.64
10,494.34
2,945.00
2,120.46
6,300.00
370.75
2,100.00
693.84
3,241.73
2,590.00
11,053.85
6,227.41
1,845.00
370.75
370.75
720.98
20,400.00
8,450.00
693.84
5,639.93
12,973.03
3,241.73
370.75
18,172.00
370.75
693.84
9,750.00
3,241.73
370.75
47,200.00
11,380.34
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
Ptt usluge
Grejanje
Internet
Komunalne usluge
Ptt usluge
Grejanje
Kancelarijski materijal
Kancelarijski materijal
Telefonske usluge
Telefonske usluge
Telefonske usluge
Protivpozarna zaštita
Protivpozarna zaštita
Protivpozarna zaštita
Protivpozarna zaštita
Protivpozarna zaštita
Protivpozarna zaštita
Električna energija
Kancelarijski materijal
Servisiranje kopir aparata
Presnimavanje utakmica
Utrošak vode
Grejanje
Internet
Kancelarijski materijal
Grejanje
Komunalne usluge
Telefonske usluge
Protivpozarna zaštita
Telefonske usluge
Telefonske usluge
Nabavka zastava
Izrada plaketa
Električna energija
120007313728
30-130239/12
111-16-12-001216
06-13521-01-09
120007315538
30-132088/12
1-9477/12
1-9532/12
97-132-064-0821963
81-132-011-0025714
48-132-011-0242811
13347/01
15333/01
17520/01
19219/01
21916/01
23227/01
09/2012
1-9803/12
149/2012
53/12
18-12-001-00124369
30-133996/12
111-16-12-001421
1-10681/12
30-135892/12
03-13521-01-10
53-133-064-0821961
1275/01
71-133-011-0162406
39-133-011-0227536
FGP-868-0/12
177/12-113
10/2012
26
JP PTT Srbije
Srbijagas
Eunet
JKP Gradskа čistoća
JP PTT Srbije
Srbijagas
Office 1 Superstore
Office 1 Superstore
Telekom Srbija
Telekom Srbija
Telekom Srbija
G4S Security service
G4S Security service
G4S Security service
G4S Security service
G4S Security service
G4S Security service
Elektrodistribucija Beograd
Office 1 Superstore
Rivas biro
SVC JEF 1
Beogradski vodovod i kanalizacija
Srbijagas
Eunet
Office 1 Superstore
Srbijagas
JKP Gradskа čistoća
Telekom Srbija
G4S Security service
Telekom Srbija
Telekom Srbija
Jarboli i zastave
Gosi doo
Elektrodistribucija Beograd
96
96
98
101
101
101
102
103
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
108
109
109
109
109
115
117
118
118
119
119
119
119
119
119
121
25.09.2012.
25.09.2012.
01.10.2012.
09.10.2012.
09.10.2012.
09.10.2012.
12.10.2012.
15.10.2012.
17.10.2012.
17.10.2012.
17.10.2012.
17.10.2012.
17.10.2012.
17.10.2012.
17.10.2012.
17.10.2012.
17.10.2012.
17.10.2012.
22.10.2012.
24.10.2012.
24.10.2012.
24.10.2012.
24.10.2012.
02.11.2012.
08.11.2012.
09.11.2012.
09.11.2012.
13.11.2012.
13.11.2012.
13.11.2012.
13.11.2012.
13.11.2012.
13.11.2012.
15.11.2012.
1,350.00
370.75
693.84
3,241.73
450.00
370.75
8,694.60
14,093.00
241,403.28
17,191.54
1,447.73
8,260.00
8,260.00
8,260.00
8,400.00
8,400.00
7,980.00
8,599.93
724.00
9,500.00
12,000.00
2,883.06
1,539.54
705.60
31,026.14
10,060.37
3,241.73
125,603.59
8,260.00
16,875.73
2,003.99
9,085.20
10,800.00
12,262.08
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
Fotokopiranje
Ptt usluge
Grejanje
Servisiranje računara
Servisiranje kopir aparata
Kancelarijski materijal
Internet
Komunalne usluge
Ptt usluge
Električna energija
Ptt usluge
Grejanje
Ptt usluge
Kancelarijski materijal
Kancelarijski materijal
Fotokopiranje
Grejanje
Servisiranje kopir aparata
Telefonske usluge
Telefonske usluge
Grejanje
Utrošak vode
Komunalne usluge
Telefonske usluge
Internet
Kancelarijski materijal
Kancelarijski materijal
Telefonske usluge
Telefonske usluge
Telefonske usluge
Električna energija
Organizacija Kupa - učešče u troškovima
a) Savez
Utrošak vode
113/12
120007317415
30-137800/12
R12-0125
170/2012
1-11350/12
111-16-12-001109
97-13521-01-11
1-9969-104/12
11/2012
120007319285
30-139658/12
1-11418-104/12
1-11912/12
1-12003/12
12/12
30-141577/12
187/2012
36-134-064-0658990
30-134-011-0026118
30-143714/12
59-12-001-00150610
94-13521-01-12
66-134-011-0241252
111-16-12-001322
1-375/13
1-142/13
86-135-064-0658989
58-135-011-0026189
67-135-011-0229207
12/2012
2
Svega
29-12-00109880 (deo)
27
Antika copy
JP PTT Srbije
Srbijagas
BSC Software doo
Rivas biro
Office 1 Superstore
Eunet
JKP Gradskа čistoća
Flying cargo yu doo
Elektrodistribucija Beograd
JP PTT Srbije
Srbijagas
Flying cargo yu doo
Office 1 Superstore
Office 1 Superstore
Antika copy
Srbijagas
Rivas biro
Telekom Srbija
Telekom Srbija
Srbijagas
Beogradski vodovod i kanalizacija
JKP Gradskа čistoća
Telekom Srbija
Eunet
Office 1 Superstore
Office 1 Superstore
Telekom Srbija
Telekom Srbija
Telekom Srbija
Elektrodistribucija Beograd
VK Vojvodina
124
125
125
127
127
129
129
130
133
135
135
135
135
136
136
139
140
141
142
2
2
2
2
2
2
4
4
6
6
6
6
6
20.11.2012.
22.11.2012.
22.11.2012.
30.11.2012.
30.11.2012.
04.12.2012.
04.12.2012.
06.12.2012.
13.12.2012.
17.12.2012.
17.12.2012.
17.12.2012.
17.12.2012.
18.12.2012.
18.12.2012.
24.12.2012.
25.12.2012.
28.12.2012.
31.12.2012.
09.01.2013.
09.01.2013.
09.01.2013.
09.01.2013.
09.01.2013.
09.01.2013.
11.01.2013.
11.01.2013.
17.01.2013.
17.01.2013.
17.01.2013.
17.01.2013.
17.01.2013.
Beogradski vodovod i kanalizacija
159
20.08.2012.
13,435.00
17,490.00
9,457.13
16,359.04
3,800.00
5,216.76
705.60
3,241.73
5,456.00
15,872.44
15,050.00
7,006.45
5,456.00
5,710.20
6,060.61
1,350.00
5,008.20
11,000.00
141,842.32
20,850.86
18,543.50
5,074.19
3,241.73
1,937.10
705.60
8,892.00
10,575.60
153,879.97
24,117.36
1,158.84
23,840.04
50,000.00
2,007,946.72
100,000.00
169
213
b) VK Partizan
03.09.2012.
01.11.2012.
Svega
140,048.00
240,048.00
480,096.00
B3. Administrativni troškovi
6,609,713.24
Indirektni troškovi ukupno
UKUPNO:
85,190,962.58
Sve nabavke koje su ostvarene prema Planu javnih nabavki, realizovane su prema odredbama zakonskih propisa o javnim nabavkama
u iznosu od 15.262.871,12 dinara (Tabela 5).
Tabela 5. JAVNE NABAVKE
Osnov
otv.postupak
male vredn.
male vredn.
male vredn.
male vredn.
male vredn.
male vredn.
male vredn.
male vredn.
male vredn.
Broj
JNOP 3/2012
JNMV 1/2012
JNMV 2/2012
JNMV 3/2012
JNMV 4/2012
JNMV 5/2012
JNMV 8/2012
JNMV 9/2012
JNMV 11/2012
JNMV 1/2012
u dinarima
Datum
26.03.2012.
04.04.2012.
04.04.2012.
19.04.2012.
07.05.2012.
07.05.2012.
24.07.2012.
24.07.2012.
24.10.2012.
02.08.2012.
O p i s
Dobavljač
Kupovina aviokarata
Karioka doo
Usluge smeštaja seniorskih selekcija
Mladost turist ad
Usluge smeštaja mlađih selekcija
Napred ugostiteljstvo doo
Kancelarijski materijal
Office 1 Superstore doo
Usluge kopnenog prevoza
SP Lasta ad
Usluge smeštaja selekcija
Trim sport doo
Usluge smeštaja na bazi punog pansiona
Dom učenika srednje žel.šk.
Usluge smeštaja na bazi punog pansiona
Hotel REX doo
Usluge smeštaja selekcija za Comen cup
Hotel SRBIJA ad
Usluge kopnenog prevoza za VK Vojvodinu
Daly America doo Novi Sad
Ukupno nabavke na koje se primenjuje Zakon o javnim nabavkama
28
Planirani
iznos
Realizovani
iznos
7,000,000.00
3,000,000.00
3,500,000.00
600,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,400,000.00
501,000.00
2,000,000.00
800,000.00
23,801,000.00
6,583,985.00
365,754.00
2,844,136.00
157,665.80
660,800.00
1,834,784.00
912,956.00
353,810.00
745,990.32
802,990.00
15,262,871.12
Download

Izvestaj nezavisnog revizora Vaterpolo Savez Srbije 2012.pdf