Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
GODINA XIII
ГОДИНА XIII
BROJ 5
БРОЈ5
SJENICA, 17.09. 2014. god.
СЈЕНИЦА, 17. 09. 2014. год.
IZLAZI PO POTREBI
ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ
SADRŽAJ
str.
1. ODLUKA O REBALANSU BUDŢETU OPŠTINE ZA SJENICA ZA
2014. GODINU...................................................................................... 3
2. ODLUKA ODODELI JAVNIH PRIZNANJA OPŠTINE
SJENICA…………............................…..…………………………….39
3. REŠENJE O NIŠTANOSTI REŠENJA BR.06-3/2004-5-6 OD
11.03.2004 GOD.………………………………………...…………... .40
4. ZAKLJUĈAK O PROMENI IMENA O.Š. “12 DECEMBAR” …..42
5. OGLAS O DAVANJU U ZAKUP NEIZGRAĐENOG ZEMLJIŠTA
…………………..……………………………………………………..43
6. REŠENJE O DAVANJU U ZAKUP NEIZGRAĐENOG
ZEMLJIŠTA KUĈ (BOGOSAVA) NJEGOŠU……………………...45
7. REŠENJE O DAVANJU U ZAKUP NEIZGRAĐENOG
ZEMLJIŠTA HASANOVIĆ (HAKIJE) VEHBU…………………....47
8. ZAKLJUŠAK O INICIJATIVI ZA UTVRĐIVANJE SPOMENIKA
KULTURE “SJENIĈKE KRŠLE”…………………………………...49
9. ZAKLJUĈAK O USVAJANJU GODIŠNJEG PROGRAMA
ZAŠTITE , UREĐENJA I KORIŠĆENJA POLJ. ZEMLJIŠTA
OPŠTINE SJENICA ZA 2014 GOD……………………………......50
10.ODLUKU O ODREĐIVANJU POĈETNE CENE ZEMLJIŠTA U
DRŢAVNOJ SVOJINI KOJA SE DAJE U ZAKUP …………….51
11.ODLUKA O ODREĐIVANJU NADLEŢNOG ORGANA ZA
SPROVOĐENJE POSTUPKA DAVANJA U ZAKUP POLJ.
ZEMLJIŠTA U DRŢAVNOJ SVOJINI………………………… …52
12.ZAKLJUĈAK O USVAJANJU ODLUKA O ODREĐIVANJU
NADLEŢNOG ORGANA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA
1
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
DAVANJA U ZAKUP POLJ. ZEMLJIŠTA U DRŢAVNOJ
SVOJINI ………………………………………………………………53
13.ODLUKA O IZMENI ODLUKE O PARTNERSTVU JAVNOG I
PRIVATNOG SEKTORA …………………………..………………54
14.ODLUKA O PRODAJI NEPOKRETNOSTI U NASELJU
“VILENJAK” …………………………………………………………55
15.MIŠLJENJE NA GODIŠNJI PROGRAMA ZAŠTITE , UREĐENJA I
KORIŠĆENJA POLJ. ZEMLJIŠTA OPŠTINE SJENICA ZA 2014
GOD…………………………………………………………………….56
16.OGLAS ZAJAVNU LICITACIJU ZA DAVANJE U ZAKUP POLJ.
ZEMLJIŠTA U DRŢAVNOJ SVOJINI ………………………………57
17.GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE , UREĐENJA I KORIŠĆENJA
POL. ZEMLJIŠTA OPŠTINE SJENICA ZA 2014 GOD………….....63
18.REŠENJE O FORMIRANJU KOMISIJE ZA JNMV O.Š.”12
DECEMBAR” SJENICA……………………………… …………….186
19.ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JNMV O.Š.”12
DECEMBAR” SJENICA …………………………………………….187
2
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
Na osnovu ĉlana 47.i 63. Zakona o budţetskom sistemu (Sl.Glasnik RS broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 i 108/12) ĉlana 32.Zakona o lokalnoj
samoupravi (Sl.Glasnik RS broj 129/07) i ĉlana 41. Statuta opštine Sjenica (Opštinski sluţbeni glasnik Sjenica broj 03/09 i 10/10) Skupština opštine Sjenica na sednici
odrţanoj dana 14.08.2014.godine, donosi
ODLUKU O
REBALANSU BUDŢETA OPŠTINE SJENICA
ZA 2014. GODINU
I OPŠTI DEO
Član 1.
Prihodi i primanja, rashodi i izdaci budţeta opštine Sjenica za 2014. godinu (u daljem tekstu: Budţet) planiraju se u ukupnom iznosu od 982.143.000,00 dinara i
sastoje se od:
A.
B.
RAĈUN PRIHODA I PRIMANJA,
RASHODA I IZDATAKA
Ukupni prihodi i primanja ostvareni
Po osnovu prodaje nefinansijske imovine
982.143.000,00
Ukupni rashodi i izdaci za nabavku
Nefinansijske imovine
982.143.000,00
RAĈUN FINANSIRANJA
Primanja od zaduţivanja
Izdaci za otplatu glavnice duga
Neto finansiranje
30.000.000,00
38.600.000,00
- 8.600.000,00
Prihodi i primanja, rashodi i izdaci budţeta utvrĊeni su u sledećim iznosima:
OPIS
1
Šifra ekonomske
Sredstva iz
Sredstva iz
Sredstva iz
Ukupna
klasifikacije
budţeta
sopstvenih izvora
ostalih izvora
sredstva
2
UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA OD
3
3
4
5
6
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE
1.Poreski prihodi
1.1. Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke
71
267,760,000.00
267,760,000.00
711
193,000,000.00
193,000,000.00
711180
6,000,000.00
6,000,000.00
1.3. Porez na imovinu
713
51,500,000.00
51,500,000.00
1.4.Porez na dobra i usluge
714
9,260,000.00
9,260,000.00
1.5.Ostali poreski prihodi
716
8,000,000.00
74
22,700,000.00
1.2. Samodoprinos
2.Neporeski prihodi
3.Donacije
731+732
50,000,000.00
4.Transferi
733
495,226,000.00
8
5.Primanja od prodaje nefinansijske imovine
UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE I
FINANSIJSKE IMOVINE
Šifra ekonom.
8,000,000.00
6,770,000.00
29,470,000.00
50,000,000.00
69,687,000.00
564,913,000.00
40,000,000.00
Rashodi iz budţeta
klasifikacije
40,000,000.00
Rashodi iz
Rashodi iz
sopstvenih sred.
ostalih izvora
Ukupni rashodi
4
708,776,000.00
6,720,000.00
19,187,000.00
734,683,000.00
1.1.Rashodi za zaposlene
41
192,097,000.00
200,000.00
17,544,000.00
209,841,000.00
1.2.Korišćenje roba i usluga
42
226,679,000.00
6,520,000.00
1,643,000.00
234,842,000.00
1.3.Otplata kamata
44
20,500,000.00
20,500,000.00
1.4.Subvencije
45
23,900,000.00
23,900,000.00
1.5.Socijalna zaštita iz budţeta
47
59,500,000.00
59,500,000.00
48+49
45,810,000.00
45,810,000.00
463
140,290,000.00
140,290,000.00
3. Izdaci za nabavku nefinansijske imovine
5
158,310,000.00
4. Izdaci za nabavku finansijske imovine
62
1.Tekući rashodi
1.6.Ostali rashodi
2. Transferi
50,000.00
50,500,000.00
208,860,000.00
PRIMANJA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE I
ZADUŢIVANJA
1. Primanja po osnovu otplate kredita i prodaje finansijske imovine
92
2. Zaduţivanje
91
30,000,000.00
2.1 Zaduţivanje kod domaćih kreditora
911
30,000,000.00
2.2 Zaduţivanje kod stranih kreditora
912
-
-
30,000,000.00
30,000,000.00
OTPLATA DUGA I NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE
3.Otplata duga
61
38,600,000.00
3.1 Otplata duga domaćim kreditorima
611
38,600,000.00
3.2 Otlata duga stranim kreditorima
612
4
-
-
38,600,000.00
38,600,000.00
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
4. Nabavka finansijske imovine
6211
UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA
905,686,000.00
6,770,000.00
69,687,000.00
982,143,000.00
UKUPNI RASHODI I IZDACI ZA NABAVKU FINANS. I
NEF.IMOVINE
905,686,000.00
6,770,000.00
69,687,000.00
982,143,000.00
Član 2.
Planirani kapitalni izdaci budţetskih korisnika za 2014,2015,2016 god. Iskazuju se u sledećem pregledu
Klasif.
1
511
Red.br
2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
512
Opis
3
Zgrade i graĊevinski objekti
Rekonsrukcija gradskih ulica i seoskih puteva
Rekonstrukcija vodovodne mreţe
Uĉešće u izgradnji regionalne deponije
Izgradnja transver stanice otpada Sjenica
Izgradnja kruţnog toka M8-R117a (prijepolska ulica)
Novo deĉije Obdanište
Izgradnja ski centra Ţari
Izgradnja kotlarnice za Opštinu
Rekonstrukcija zgrade Opštine
UKUPNO
Izvori Finansiranja
Iz tekućih prihoda
Iz kredita
Iz Budţeta Republike Srbije
Iz Donacija
Iznos u din .2014
Iznos u din .2015
4
5
70.000.000
30.000.000
8.000.000
5.000.000
5.000.000
20.000.000
20.000.000
5.000.000
15.000.000
178.000.000
70.000.000
40.000.000
9.000.000
80.000.000
50.000.000
10.000.000
12.000.000
5.000.000
15.000.000
3.000.000
5.000.000
141.000.000
78.000.000
128.000.000
25.000.000
25.000.000
40.000.000
10.000.000
10.000.000
25.000.000
20.000.000
Ostali Kapitalni Izdaci
1.
Oprema za Saobraćaj
8.000.000
5
Iznos u din
.2016
6
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
2.
4.
Oprema za grejanje sporske dvorane
Ostala oprema
UKUPNO
Izvori finansiranja
Iz tekućih Prihoda
451
Kapitalne subvencije
Iz tekućih sredstava
463
464
Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti
Nabavka opreme za dom zdravlja Sjenica
Iz tekućih prihoda Opštine
2.000.000
3.950.000
13.950.000
5.000.000
5.000.000
8.000.000
8.000.000
10.000.000
10.000.000
12.000.000
12.000.000
5.000.000
5.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
13.950.000
PLAN PRIHODA
OPIS
Eko.
Sredstva iz
Sredstva iz
Sredstva iz
budţeta
sopstvenih izvora
ostalih izvora
Ukupno
klasif.
711100
Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica
711110
Porez na zarade
711120
Porez na prihode od samostalnih delatnosti
10,000,000
10,000,000
711140
Porez na prihode od imovine
3,000,000
3,000,000
711180
Samodoprinosi
6,000,000
6,000,000
711190
Porez na druge prihode
8,000,000
713100
Periodični porezi na nepokretnosti
35,000,000
713120
Porez na imovinu
35,000,000
713300
Porezi na zaostavštinu, nasleĎe i poklon
1,500,000
713310
Porez na nasleĊe i poklon
1,500,000
713400
Porezi na finansijske i kapitalne transakcije
15,000,000
713420
Porez na kapitalne transakcije
15,000,000
6
199,000,000
172,000,000
-
-
199,000,000
172,000,000
8,000,000
-
-
35,000,000
35,000,000
-
-
1,500,000
-
-
15,000,000
1,500,000
15,000,000
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
714400
Porezi na pojedinačne usluge
10,000
714440
Sredstva za protivpoţarnu zaštitu
10,000
714500
Porezi na upotrebu dobara
9,250,000
714510
Porezi na motorna vozila
7,000,000
7,000,000
714540
Naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa
2,000,000
2,000,000
714550
Koncesione naknade i boravišne takse
714560
-
-
10,000
10,000
-
-
9,250,000
50,000
50,000
Opštinske i gradske naknade
100,000
100,000
714570
Opštinske i gradske komunalne takse
100,000
100,000
716100
Drugi porezi koje isklj. plaćaju preduzeća odnosno preduzetnici
8,000,000
716110
Komunalna taksa na firmu
8,000,000
732151
Donacije meĎunarodnih organizacija
732151
Donacije meĊunarodnih organizacija
733100
Tekući transferi od drugih nivoa vlasti
445,226,000
733151
Tekući nenamenski transferi od dr nivoa vlasti u korist nivoa opština
733154
Tekući namenski transferi od dr nivoa vlasti u korist nivoa opština
733200
Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti
50,000,000
733250
Kapitalni transferi u korist nivoa opština
50,000,000
741100
Kamate
741150
Prih. budţ. Opš. od kamata na sred. Budţ. ukljuĉena u depozit banaka
741500
Zakup neproizvodne imovine
3,000,000
741510
Naknada za korišćenje prirodnih dobra
1,000,000
1,000,000
741520
Naknada korišćenje šums.i polj.zemljišta
1,000,000
1,000,000
741530
Naknada za korišćenje prostora i graĊevinskog zemljišta
1,000,000
1,000,000
742100
Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa
6,000,000
6,770,000
742150
Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa u korist nivoa opština
6,000,000
6,770,000
742200
Takse
7,000,000
-
-
742250
Takse u korist nivoa opština
7,000,000
742300
Spor. prodaje dobara i usluga koje vrše drţ. netrţišne jedinice
200,000
-
-
742350
Prihodi opštinskih organa od sporedne prodaje dobara i usluga
200,000
743300
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje
4,000,000
743300
Prihodi od novĉanih kazni za prekršaje u korist nivoa opština
4,000,000
745100
Mešoviti i neodreĎeni prihodi
2,000,000
745150
Mešoviti i neodreĊeni prihodi u korist nivoa opština
2,000,000
811150
Primanja od prodaje nefinansijske imovine
40,000,000
811150
Primanja od prodaje nefinansijske imovine
40,000,000
-
-
8,000,000
-
-
50,000,000
-
69,687,000
514,913,000
415,226,000
19,687,000
434,913,000
30,000,000
50,000,000
80,000,000
-
-
50,000,000
-
-
500,000
-
-
3,000,000
50,000,000
8,000,000
50,000,000
500,000
7
50,000,000
50,000,000
500,000
500,000
-
12,770,000
12,770,000
7,000,000
7,000,000
200,000
200,000
-
-
4,000,000
-
-
2,000,000
-
-
40,000,000
4,000,000
2,000,000
40,000,000
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
911400
Primanja od zaduţenja od poslovnih banaka
911450
Primanja od zaduţenja od poslovnih banaka u zemlji
30,000,000
-
-
30,000,000
30,000,000
UKUPNO
905,686,000
30,000,000
6,770,000
69,687,000
982,143,000
Prilog 2
IZDACI BUDŢETA PO NAMENAMA
Ekon.
OPIS
klas.
41
411
412
414
415
416
417
42
421
422
423
424
425
426
44
441
444
45
Rashodi za zaposlene
Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret poslodavca
Socijalna davanja zaposlenima
Naknade troškova za zaposlene
Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
Poslaniĉi dodatak
Korišćenje usluga i roba
Stalni troškovi
Troškov putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i odrţavanja
Materjal
Otplata kamata
Otplate domaćih kamata
Prateći troškovi zaduţivanja
Subvencije
Sredstva iz
Sredstva iz
Sredstva iz
budţeta
şopstvenih izvora
ostalih izvora
192,097,000.00
200,000.00
17,544,000.00
209,841,000.00
151,841,000.00
14,892,000.00
166,733,000.00
26,976,000.00
2,652,000.00
29,628,000.00
2,880,000.00
2,850,000.00
2,880,000.00
200,000.00
3,050,000.00
1,550,000.00
1,550,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
226,679,000.00
6,520,000.00
33,250,000.00
240,000.00
7,270,000.00
8
Ukupno
1,643,000.00
234,842,000.00
33,490,000.00
400,000.00
7,670,000.00
71,450,000.00
200,000.00
71,650,000.00
42,800,000.00
550,000.00
500,000.00
43,850,000.00
17,750,000.00
300,000.00
743,000.00
18,793,000.00
54,159,000.00
5,230,000.00
59,389,000.00
20,500,000.00
20,500,000.00
17,000,000.00
17,000,000.00
3,500,000.00
3,500,000.00
23,900,000.00
23,900,000.00
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
Subvencije javnim nefinans.preuze.i orga.
Donacije i transferi
Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti
Dotacije organizacijama zdravst.osiguranja
Socijalna pomoć
Naknade za socijalnu zaštitu iz budţeta
Ostali rashodi
Dotacije nevladinim organizacijama
Porezi, takse i kazne
Novĉane kazne i penali po reš. sudova
Rezerve
Sredstva rezerve
Osnovna sredstva
Zgrade i graĊevinski objekti
Mašine i oprema
Nematerijalna imovina
Prirodna imovina
Zemljište
Otplata glavnice
Otplata glavnice domacim kreditorima
451
46
463
464
47
472
48
481
482
483
49
499
51
511
512
515
54
541
61
611
23,900,000.00
23,900,000.00
140,290,000.00
140,290,000.00
128,290,000.00
128,290,000.00
12,000,000.00
12,000,000.00
59,500,000.00
59,500,000.00
59,500,000.00
59,500,000.00
25,810,000.00
25,810,000.00
12,800,000.00
12,800,000.00
1,750,000.00
1,750,000.00
11,260,000.00
11,260,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
20,000,000.00
133,310,000.00
20,000,000.00
50,500,000.00
183,860,000.00
111,000,000.00
50,000,000.00
163,000,000.00
22,110,000.00
500,000.00
20,610,000.00
200,000.00
50,000.00
50,000.00
250,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
25,000,000.00
38,600,000.00
38,600,000.00
38,600,000.00
UKUPNO
905,686,000.00
38,600,000.00
6,770,000.00
69,687,000.00
982,143,000.00
prilog 3
IZDACI BUDŢETA PO FUNKCIJI
Funkcionalna
klasifikacija
90
110
130
160
170
OPIS
Sredstva iz
budţeta
Socijalna zaštita
Izvršni i zakonodavni organi
Opšte usluge
Opšte jevne usluge
Transakcije vezane za javni dug
63,000,000.00
90,408,000.00
107,215,000.00
10,055,000.00
59,100,000.00
9
Sredstva iz
şopstvenih izvora
Sredstva iz
ostalih izvora
Ukupno
63,000,000.00
90,408,000.00
107,215,000.00
10,055,000.00
59,100,000.00
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
330
360
420
473
500
510
520
620
630
640
700
810
820
840
911
912
920
942
Sudovi
Bezbednost u saobraćaju
Poljoprivreda
Turizam
Zaštita ţivotne sredine
Upravljanje otpadom
Upravljanje otpadnim vodama
Razvoj zajednice
Vodosnabdevanje
Javna rasveta
Zdravstvo
Usluge rekreacije i sporta
Usluge kulture
Društvene organizacije
Predškolsko obrazovanje
Osnovno obrazovanje
Srednje obrazovanje
Visoko obrazovanje
2,002,000.00
4,300,000.00
10,000,000.00
7,654,000.00
2,500,000.00
20,000,000.00
6,000,000.00
205,837,000.00
38,400,000.00
24,000,000.00
12,000,000.00
59,852,000.00
24,610,000.00
500,000.00
37,963,000.00
79,400,000.00
14,200,000.00
26,690,000.00
UKUPNO
905,686,000.00
200,000.00
500,000.00
50,000,000.00
320,000.00
550,000.00
5,700,000.00
19,187,000.00
6,770,000.00
69,687,000.00
2,002,000.00
4,300,000.00
10,000,000.00
8,354,000.00
2,500,000.00
20,000,000.00
6,000,000.00
255,837,000.00
38,400,000.00
24,000,000.00
12,000,000.00
60,172,000.00
25,160,000.00
500,000.00
62,850,000.00
79,400,000.00
14,200,000.00
26,690,000.00
982,143,000.00
Član 3.
Opština Sjenica oĉekuje u 2014god. Sredstva iz razvojne pomoći EU u iznosu od 450.000 Eura odnosno,50.000.000 RSD uz obavezu obezbeĊenja sufinansiranja
5.000.000 din za sledeće projekte.
Projekat
projekta
i
korisnik
Poboljšavanje
uslova
ţivota za stara lic
Opština Sjenica i Bajna
bašta
Komunalna
Sredstva EU Evrima
Sredstva sufinansiranje
U Evrima
Sredstva sufinansiranja
2014u RSD
17.494,16
Sredstva EU u 2014 ili
MeĊ.org.
u Evr.
u RSD
174.941,60
20.000.000
157.447,44
500.000
50.000
260.000
3.000.000
10
30.000.000
2.000.000
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
infrastruktura za Opštinu
Sjenica
Sredstva za sufinansiranje u 2014 god. Iz stava 1 ovog ĉlana RasporeĊena su u posebnom delu ove odluke.
Član 4.
Sredstva za finansiranje projekta ušteda elektriĉne energije u javnom sektoru kroz energetsku efikasnost obezbediće se iz kreditnih sredstava svetske banke u iznosu
od 10.000.000 din. Sa grejs periodom od 7 godina i kamatnom stopom od 1% uz sufinansiranje od 15%
II POSEBAN DEO
Član 5.
Ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 982.143.000 ukljuĉujući i rashode za otplatu glavnice duga u iznosu od 38.600.000 din finansirani iz svih izvora finansiranja
rasporeĊuju se po korisnicima i vrstama izdataka i to:
11
UKUPNO
Sredstva iz ostalih izvora
Sredstva iz sopstvenih izvora
Sredstva iz budţeta
OPIS
Ekonomska klasifikacija
Funkcionalna klasifikacija
Pozicija
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
ORGANI OPŠTINE
Oragni opštine
glava 1.01
Izvršni i zakonodavni organi
110
1
411
Plate i dodaci zaposlenih
14,908,000
14,908,000
2
412
Socijalni doprinosi na teret pos.
2,500,000
2,500,000
3
417
Poslaniĉki dodatak
6,000,000
6,000,000
4
421
Stalni troškovi
7,500,000
7,500,000
5
422
Troškovi putovanja
2,000,000
2,000,000
6
423
Usluge po ugovoru
6,000,000
6,000,000
7
424
Specijalizovane usluge
3,000,000
3,000,000
8
426
Meterijal
8,000,000
8,000,000
9
472
Naknade za socijalnu zaštitu
4,000,000
4,000,000
10
481
Donacije nevladinim organizac.
6,000,000
6,000,000
Ostale don. Nevladinim org
5,600,000
5,600,000
Don. za fin. Politiĉkih Subjekata
400,000
400,000
11
482
Porezi, obavezne takse i kazne
500,000
500,000
12
483
Novĉane kazne i penali po res.
10,000,000
10,000,000
13
499120
Tekuća rezerva
16,000,000
16,000,000
14
499110
Stalna rezerva
4,000,000
4,000,000
Ukupno za funkciju 110
90,408,000
90,408,000
Ukupno za glavu 1.01
90,408,000
90,408,000
-
12
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
glava 1.02
Javni dug
170
Transakcije vezane za javni dug
15
441
Otplata domaćih kamata
16
444
Prateći troškovi zaduţivanja
17
611
Otplata glavnice dom.kreditor.
17,000,000
17,000,000
3,500,000
3,500,000
38,600,000
38,600,000
Ukupno za funkciju 170
59,100,000
59,100,000
Ukupno za glavu 1.02
59,100,000
59,100,000
150,000
150,000
Bezbednost saobraćaja
glava 1.03
Bezbednost u saobraćaju
360
18
423
Usluge po ugovoru
19
424
Specijalizovane usluge
150,000
150,000
20
511
Zgrade i graĊevinski objekti
1,000,000
3,000,000
21
512
Mašine i oprema
3,000,000
1,000,000
Ukupno za funkciju 360
4,300,000
4,300,000
Ukupno za glavu 1.03
4,300,000
4,300,000
-
glava 1.04
Razvojni programi
620
Razvoj zajednice
22
511
Zgrade i graĊevinski objekti
23
512
Mašine i oprema
24
541
Nabavka zemljišta
20,400,000
50,000,000
70,400,000
2,000,000
2,000,000
25,000,000
25,000,000
-
Ukupno za funkciju 620
47,400,000
13
50,000,000
97,400,000
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
Ukupno za glavu 1.04
47,400,000
glava 1.05
97,400,000
Posebni socijalni programi
Socijalna zaštita
090
25
50,000,000
451
Subvencije javnim nef.orga.
472
Naknada za soc. zaštitu iz budţeta
500,000
500,000
54,500,000
54,500,000
Ukupno za funkciju 090
55,000,000
55,000,000
Ukupno za glavu 1.05
55,000,000
55,000,000
500,000
500,000
Ukupno za funkciju 840
500,000
500,000
Ukupno za glavu 1.06
500,000
500,000
15,000,000
15,000,000
9,000,000
9,000,000
Ukupno za funkciju 640
24,000,000
24,000,000
Ukupno za glavu 1.07
24,000,000
24,000,000
26
-
glava 1.06
Rodna ravnopravnost
Društvene organizacije i udruţenja
840
27
423
Usluge po ugovoru
-
glava 1.07
Javna rasveta
640
Javna rasveta
28
421
Stalni troškovi
29
511
Zgrade i graĊevinski objekti
UKUPNO ZA RAZDEO
280,708,000
14
-
50,000,000
330,708,000
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
OPŠTINSKA UPRAVA
Opštinska uprava
glava 2.01
Opšte usluge
130
30
411
Plate i dodaci zaposlenih
61,000,000
61,000,000
31
412
Socijalni doprinosi na teret pos.
11,015,000
11,015,000
32
414
Socijalna davanja zaposlenima
2,000,000
2,000,000
33
415
Naknade troškova za zaposlene
1,500,000
1,500,000
34
416
Nagrade i ostali posebi rashodi
500,000
500,000
35
421
Stalni troškovi
6,000,000
6,000,000
36
422
Troškovi putovanja
2,000,000
2,000,000
37
423
Usluge po ugovoru
2,000,000
2,000,000
38
425
Tekuće popravke i odrţavanje
3,000,000
3,000,000
39
426
Meterijal
6,000,000
6,000,000
40
482
Porezi, obavezne takse i kazne
41
511
Zgrade i graĊevinski objekti
42
512
Mašine i oprema
200,000
200,000
10,000,000
10,000,000
2,000,000
2,000,000
-
Ukupno za funkciju 130
107,215,000
107,215,000
Ukupno za glavu 2.01
107,215,000
107,215,000
8,000,000
8,000,000
Ukupno za funkciju 090
8,000,000
8,000,000
Ukupno za glavu 2.02
8,000,000
8,000,000
glava 2.02
Centar za socijalni rad
Socijalna zaštita
090
43
463
Transferi ostalim nivoima vlasti
15
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
glava 2.03
Ekonomski razvoj
420
Poljoprivreda
44
423
Usluge po ugovoru
2,000,000
2,000,000
45
451
Subvencije nefi.inst.
8,000,000
8,000,000
Ukupno za funkciju 420
10,000,000
10,000,000
Ukupno za glavu 2.03
10,000,000
10,000,000
12,000,000
12,000,000
Ukupno za funkciju 700
12,000,000
12,000,000
Ukupno za glavu 2.04
12,000,000
12,000,000
15,000,000
15,000,000
200,000
200,000
glava 2.04
Zdravstvo
700
Zdravstvo
46
464
Tekuće donacije zdravstvenim ustanovama
OSNOVNO OBRAZOVANJE
912
Osnovno obrazovanje
OŠ 12 Decembar
glava 2.05
47
463
415
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade troškova za zaposlene
416
Nagrade i ostali posebi rashodi
421
422
700,000
700,000
Stalni troškovi
6,900,000
6,900,000
Troškovi putovanja
2,000,000
2,000,000
16
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
423
Usluge po ugovoru
1,000,000
1,000,000
425
Tekuće popravke i odrţavanje
2,000,000
2,000,000
426
Meterijal
900,000
900,000
482
Porezi, obavezne takse i kazne
100,000
100,000
511
Zgrade i graĊevinski objekti
1,000,000
1,000,000
512
Mašine i oprema
200,000
200,000
15,000,000
15,000,000
11,200,000
11,200,000
200,000
200,000
Ukupno za glavu 2.05
OŠ Svetozar Marković
glava 2.06
48
463
415
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade troškova za zaposlene
416
Nagrade i ostali posebi rashodi
421
500,000
500,000
Stalni troškovi
3,800,000
3,800,000
422
Troškovi putovanja
3,000,000
3,000,000
423
Usluge po ugovoru
700,000
700,000
425
Tekuće popravke i odrţavanje
1,500,000
1,500,000
426
Meterijal
1,000,000
1,000,000
482
Porezi, obavezne takse i kazne
100,000
100,000
511
Zgrade i graĊevinski objekti
200,000
200,000
512
Mašine i oprema
200,000
200,000
11,200,000
11,200,000
9,250,000
9,250,000
150,000
150,000
Ukupno za glavu 2.06
OŠ Bratstvo i Jedinstvo
glava 2.07
49
463
415
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade troškova za zaposlene
416
Nagrade i ostali posebi rashodi
421
250,000
250,000
Stalni troškovi
2,000,000
2,000,000
422
Troškovi putovanja
2,500,000
2,500,000
423
Usluge po ugovoru
1,500,000
1,500,000
17
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
425
Tekuće popravke i odrţavanje
1,000,000
1,000,000
426
Meterijal
1,400,000
1,400,000
482
Porezi, obavezne takse i kazne
50,000
50,000
511
Zgrade i graĊevinski objekti
250,000
250,000
512
Mašine i oprema
150,000
150,000
9,250,000
9,250,000
7,100,000
7,100,000
200,000
200,000
200,000
200,000
Ukupno za glavu 2.07
OŠ Vuk Karadţić
glava 2.08
50
463
415
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade troškova za zaposlene
416
Nagrade i ostali posebi rashodi
421
Stalni troškovi
1,500,000
1,500,000
422
Troškovi putovanja
3,650,000
3,650,000
423
Usluge po ugovoru
300,000
300,000
425
Tekuće popravke i odrţavanje
500,000
500,000
426
Meterijal
300,000
300,000
482
Porezi, obavezne takse i kazne
50,000
50,000
511
Zgrade i graĊevinski objekti
200,000
200,000
512
Mašine i oprema
200,000
200,000
7,100,000
7,100,000
7,000,000
7,000,000
200,000
200,000
200,000
200,000
Ukupno za glavu 2.08
OŠ Branko Radiĉević
glava 2.09
51
463
415
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade troškova za zaposlene
416
Nagrade i ostali posebi rashodi
421
Stalni troškovi
1,000,000
1,000,000
422
Troškovi putovanja
2,100,000
2,100,000
423
Usluge po ugovoru
200,000
200,000
425
Tekuće popravke i odrţavanje
2,050,000
2,050,000
426
Meterijal
500,000
500,000
482
Porezi, obavezne takse i kazne
50,000
50,000
18
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
511
Zgrade i graĊevinski objekti
500,000
500,000
512
Mašine i oprema
200,000
200,000
7,000,000
7,000,000
8,250,000
8,250,000
100,000
100,000
Ukupno za glavu 2.09
OŠ Jovan Jovanović Zmaj
glava 2.10
52
463
415
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade troškova za zaposlene
416
Nagrade i ostali posebi rashodi
421
200,000
200,000
Stalni troškovi
1,000,000
1,000,000
422
Troškovi putovanja
3,000,000
3,000,000
423
Usluge po ugovoru
400,000
400,000
425
Tekuće popravke i odrţavanje
1,000,000
1,000,000
426
Meterijal
400,000
400,000
482
Porezi, obavezne takse i kazne
511
Zgrade i graĊevinski objekti
512
Mašine i oprema
Ukupno za glavu 2.10
50,000
2,000,000
2,000,000
100,000
100,000
8,250,000
8,250,000
15,200,000
15,200,000
500,000
500,000
OŠ Rifat Burdţović Tršo
glava 2.11
53
50,000
463
415
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade troškova za zaposlene
416
Nagrade i ostali posebi rashodi
421
400,000
400,000
Stalni troškovi
2,000,000
2,000,000
422
Troškovi putovanja
8,500,000
8,500,000
423
Usluge po ugovoru
250,000
250,000
425
Tekuće popravke i odrţavanje
2,500,000
2,500,000
426
Meterijal
600,000
600,000
482
Porezi, obavezne takse i kazne
511
512
50,000
50,000
Zgrade i graĊevinski objekti
300,000
300,000
Mašine i oprema
100,000
100,000
19
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
Ukupno za glavu 2.11
5,400,000
5,400,000
700,000
700,000
200,000
200,000
463
415
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade troškova za zaposlene
416
Nagrade i ostali posebi rashodi
421
Stalni troškovi
500,000
500,000
422
Troškovi putovanja
3,000,000
3,000,000
423
Usluge po ugovoru
550,000
550,000
425
Tekuće popravke i odrţavanje
200,000
200,000
426
Meterijal
100,000
100,000
482
Porezi, obavezne takse i kazne
512
Mašine i oprema
Ukupno za glavu 2.12
50,000
50,000
100,000
100,000
5,400,000
5,400,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
79,400,000
79,400,000
6,500,000
6,500,000
150,000
150,000
Specijalizovane škole
glava 2.13
55
15,200,000
OŠ Sveti Sava
glava 2.12
54
15,200,000
463
Transferi ostalim nivoima vlasti
Ukupno za glavu 2.13
Ukupno za funkciju 912
SREDNJE OBRAZOVANJE
920
Srednje obrazovanje
Gimnazija Jezdimir Lović
glava 2.14
56
463
415
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade troškova za zaposlene
20
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
416
Nagrade i ostali posebi rashodi
421
Stalni troškovi
422
423
200,000
200,000
3,700,000
3,700,000
Troškovi putovanja
500,000
500,000
Usluge po ugovoru
500,000
500,000
425
Tekuće popravke i odrţavanje
500,000
500,000
426
Meterijal
500,000
500,000
482
Porezi, obavezne takse i kazne
511
512
50,000
50,000
Zgrade i graĊevinski objekti
100,000
100,000
Mašine i oprema
300,000
300,000
6,500,000
6,500,000
7,700,000
7,700,000
300,000
300,000
500,000
500,000
Ukupno za glavu 2.14
Tehniĉka škola
glava 2.15
57
463
415
Transferi ostalim nivoima vlasti
Naknade troškova za zaposlene
416
Nagrade i ostali posebi rashodi
421
Stalni troškovi
3,800,000
3,800,000
422
Troškovi putovanja
500,000
500,000
423
Usluge po ugovoru
400,000
400,000
424
Specijalizovane usluge
425
50,000
50,000
Tekuće popravke i odrţavanje
700,000
700,000
426
Meterijal
800,000
800,000
482
Porezi, obavezne takse i kazne
511
512
50,000
50,000
Zgrade i graĊevinski objekti
100,000
100,000
Mašine i oprema
500,000
500,000
7,700,000
7,700,000
14,200,000
14,200,000
Ukupno za glavu 2.15
Ukupno za funkciju 920
21
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
glava 2.16
VISOKO OBRAZOVANJE
940
58
Visoko obrazovanje
463
Transferi ostalim nivoima vlasti
472
Naknade za socijalnu zaštitu iz budţeta
511
Zgrade i graĊevinski objekti
512
Mašine i oprema
26,690,000
26,690,000
5,000,000
5,000,000
16,690,000
16,690,000
5,000,000
5,000,000
Ukupno za glavu 2.16
26,690,000
26,690,000
Ukupno za funkciju 940
26,690,000
26,690,000
KULTURA
820
Usluge kulture
glava 2.17
Ustanova kulture
59
411
Plate i dodaci zaposlenih
7,752,000
7,752,000
60
412
Socijalni dop. na teret pos.
1,408,000
1,408,000
61
414
Socijalna davanja zaposl.
100,000
100,000
62
415
Naknade trošk. za zaposl.
100,000
100,000
63
416
Nagrade zaposl. i ost.rash.
150,000
150,000
64
421
Stalni troškovi
400,000
400,000
65
422
Troškovi putovanja
300,000
300,000
66
423
Usluge po ugovoru
1,000,000
1,000,000
67
424
Specijalizovane usluge
500,000
68
425
Tekuće popr. i odrţavanje
400,000
400,000
69
426
Meterijal
500,000
500,000
70
481
Donacije nevlad.organ.
800,000
800,000
71
482
Porezi, obav. takse i kazne
50,000
50,000
72
483
Nov. kazn.i pen.po reš. sud.
50,000
50,000
73
511
Zgrade i graĊevinski objekti
1,000,000
1,000,000
22
500,000
1,000,000
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
74
512
Mašine i oprema
200,000
Ukupno za glavu 2.17
14,710,000
200,000
500,000
-
15,210,000
Biblioteka Muhamed Abdagić
glava 2.18
75
411
Plate i dodaci zaposlenih
6,640,000
6,640,000
76
412
Socijalni dop. na teret pos.
1,190,000
1,190,000
77
414
Socijalna davanja zap.
100,000
100,000
78
415
Naknade trošk. za zaposl.
150,000
150,000
79
416
Nagnade zap. i ost.posebni.
100,000
100,000
80
421
Stalni troškovi
400,000
400,000
81
422
Troškovi putovanja
150,000
150,000
82
423
Usluge po ugovoru
300,000
300,000
83
424
Specijalizovane usluge
250,000
250,000
84
425
Tekuće popravke i odrţ.
100,000
100,000
85
426
Meterijal
100,000
100,000
86
482
Porezi, obav takse i kazne
50,000
50,000
87
483
Kazne i penali po reš. sud.
10,000
10,000
88
512
Mašine i oprema
160,000
160,000
89
515
Nematerijalna imovina
200,000
50,000
9,900,000
50,000
24,610,000
550,000
Ukupno za glavu 2.18
Ukupno za funkciju 820
250,000
-
9,950,000
25,160,000
FIZIĈKA KULTURA
90
810
Usluge rekreacije i sporta
glava 2.19
Ustanova fiziĉke kulture
411
Plate i dodaci zaposlenih
10,914,000
23
10,914,000
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
91
412
Soc. doprinosi na teret pos.
1,938,000
1,938,000
92
414
Soc. davanja zaposlenima
100,000
100,000
93
415
Nak.troškova za zaposlene
150,000
150,000
94
416
Nagrade i ost. liĉni rashodi
100,000
95
421
Stalni troškovi
96
422
Troškovi putovanja
350,000
97
423
Usluge po ugovoru
98
424
Specijalizovane usluge
99
425
Tekuće popr. i odrţavanje
100
426
Meterijal
101
472
Nakn. sa soc.zašt. iz budţ..
1,000,000
1,000,000
102
481
Donacije nevladinim organ.
6,000,000
6,000,000
103
482
Porezi, obav. takse i kazne
400,000
400,000
104
483
Kazne i penali po reš. sud.
105
511
Zgrade i graĊevinski objekti
106
512
Mašine i oprema
1,000,000
100,000
20,000
1,020,000
1,200,000
50,000
1,250,000
2,000,000
50,000
2,050,000
500,000
100,000
600,000
1,000,000
100,000
1,100,000
350,000
200,000
200,000
30,000,000
30,000,000
3,000,000
3,000,000
Ukupno za glavu 2.19
59,852,000
320,000
Ukupno za funkciju 810
59,852,000
320,000
-
60,172,000
60,172,000
PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Predškolsko obrazovanje
911
PU Maslaĉak
glava 2.20
107
411
Plate i dodaci zaposlenih
23,133,000
14,892,000
38,025,000
108
412
Socijalni dop.na teret pos.
4,030,000
2,652,000
6,682,000
109
414
Socijalna davanja zap.
300,000
110
415
Naknade troškova za zap.
200,000
111
416
Nagrede, bonusi i ost. Rash.
100,000
112
421
Stalni troškovi
1,500,000
113
422
Troškovi putovanja
1,500,000
24
300,000
200,000
400,000
200,000
1,700,000
100,000
400,000
1,900,000
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
114
423
Usluge po ugovoru
200,000
115
424
Specijalizovane usluge
200,000
116
425
Tekuće popravke i odrţ.
700,000
200,000
117
426
Meterijal
100,000
5,000,000
118
511
Zgrade i graĊevinski objekti
5,000,000
5,000,000
119
512
Mašine i oprema
1,000,000
1,000,000
100,000
300,000
500,000
700,000
743,000
1,643,000
5,100,000
Ukupno za glavu 2.20
37,963,000
5,700,000
19,187,000
62,850,000
Ukupno za funkciju 911
37,963,000
5,700,000
19,187,000
62,850,000
MESNE ZAJEDNICE
Opšte javne usluge
160
glava 2.21
Mesna zajednica Sjenica
120
411
Plate i dodaci zaposlenih
121
412
Socijalni dop. na teret pos.
122
414
123
1,580,000
1,580,000
275,000
275,000
Socijaalna davanja
30,000
30,000
421
Stalni troškovi
50,000
50,000
124
422
Troškovi putovanja
20,000
20,000
125
423
Usluge po ugovoru
1,500,000
1,500,000
126
426
Meterijal
50,000
50,000
127
482
Porezi, obav. takse i kazne
50,000
50,000
128
511
Zgrade i graĊevinski objekti
4,000,000
4,000,000
129
512
Mašine i oprema
500,000
500,000
Ukupno za glavu 2.21
8,055,000
glava 2.22
-
-
8,055,000
Ostale mesne zajednice
130
423
Usluge po ugovoru
1,000,000
1,000,000
131
511
Zgrade i graĊevinski objekti
1,000,000
1,000,000
25
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
Ukupno za glavu 2.22
Ukupno za funkciju 911
2,000,000
-
-
2,000,000
10,055,000
-
-
10,055,000
TURIZAM
473
Turizam
JU Turistiĉka organizacija
glava 2.23
132
411
Plate i dodaci zaposlenih
3,223,000
3,223,000
133
412
Socijalni dop. na teret pos.
581,000
581,000
134
414
Socijalna davanja zaposl.
150,000
135
421
Stalni troškovi
400,000
136
422
Troškovi putovanja
250,000
137
423
Usluge po ugovoru
1,000,000
138
424
Specijalizovane usluge
139
425
Tek. popravke i odrţavanja
140
426
Meterijal
141
511
Zgrade i graĊevinski objekti
600,000
142
512
Mašine i oprema
200,000
150,000
20,000
420,000
50,000
1,050,000
250,000
200,000
200,000
50,000
1,000,000
50,000
130,000
1,130,000
600,000
500,000
700,000
Ukupno za glavu 2.23
7,654,000
200,000
500,000
8,354,000
Ukupno za funkciju 473
7,654,000
200,000
500,000
8,354,000
JAVNA PREDUZEĆA, DIREKCIJE I FONDOVI
glava 2.24
Direkcija za projektovanje i izgradnju
620
143
Razvoj zajednice
411
Plate i dodaci zaposlenih
21,304,000
26
21,304,000
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
144
412
Socijalni dop. na teret pos.
3,794,000
3,794,000
145
414
Socijalna davanja zaposl.
100,000
100,000
146
415
Naknade troškova za zap.
750,000
750,000
147
416
Nagrede bonusi i ost. rash.
600,000
600,000
148
421
Stalni troškovi
1,000,000
1,000,000
149
422
Troškovi putovanja
500,000
500,000
150
423
Usluge po ugovoru
38,000,000
38,000,000
151
424
Specijalizovane usluge
10,000,000
10,000,000
152
425
Tekuće popravke i odrţ.
153
426
Meterijal
154
482
Porezi, obav. takse i kazne
155
483
Novĉane kazne i penali
156
511
157
512
5,000,000
5,000,000
36,889,000
36,889,000
500,000
500,000
1,000,000
1,000,000
Zgrade i graĊevinski objekti
29,000,000
29,000,000
Mašine i oprema
10,000,000
10,000,000
Ukupno za glavu 2.24
158,437,000
-
-
158,437,000
Ukupno za funkciju 620
158,437,000
-
-
158,437,000
glava 2.25
Upravljanje otpadom
510
Upravljanje otpadom
424
158
Specijalizovane usluge
20,000,000
20,000,000
Ukupno za glavu 2.25
20,000,000
-
-
20,000,000
Ukupno za funkciju 510
20,000,000
-
-
20,000,000
glava 2.26
Upravljanje otpadnim vodama
520
Upravljanje otpadnim vodama
27
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
424
159
Specijalizovane usluge
6,000,000
6,000,000
Ukupno za glavu 2.26
6,000,000
-
-
6,000,000
Ukupno za funkciju 520
6,000,000
-
-
6,000,000
glava 2.27
Vodosnabdevanje
630
Vodosnabdevanje
160
423
Usluge po ugovoru
161
425
Tek.popr.i odrţavanje
162
451
Subvencije jav. nef.preduz.
15,000,000
15,000,000
8,000,000
8,000,000
15,400,000
15,400,000
Ukupno za glavu 2.27
38,400,000
-
-
38,400,000
Ukupno za funkciju 630
38,400,000
-
-
38,400,000
Fond za zaštitu ţivotne sredine
glava 2.28
Zaštita ţivotne sredine
500
163
423
Usluge po ugovoru
1,500,000
1,500,000
164
424
Specijalizovane usluge
500,000
500,000
165
426
Materijal
500,000
500,000
Ukupno za glavu 2.28
2,500,000
-
-
2,500,000
Ukupno za funkciju 500
2,500,000
-
-
2,500,000
UKUPNO RAZDEO
622,976,000
28
6,770,000
19,687,000
649,433,000
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO
330
Sudovi
166
411
Plate i dodaci
1,387,000
1,387,000
167
412
Socijalni doprinosi na teret posl.
245,000
245,000
168
422
Troškovi putovanja
200,000
200,000
169
423
Usluge po ugovoru
100,000
100,000
170
426
Materijal
20,000
20,000
171
512
Mašine i oprema
50,000
50,000
Ukupno za funkciju 330
2,002,000
UKUPNO RAZDEO
-
2,002,000
SVEGA
905,686,000
29
-
-
6,770,000
2,002,000
-
69,687,000
2,002,000
982,143,000
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
II IZVRŠENJE BUDŢETA
Član6.
U skladu sa upustvom za pripremu odluke o budţetu lokalne vlasti za 2014 godinu i projekcijama za 2015 i 2016 koji je donio ministar nadleţan za poslove
finansija na odredba ĉlana 36a Zakona o budţetskom sistemu(Sluţbeni glasnik RS“,br.54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013 i 63/2013) i Zakonom o
odrĊivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji(Sluţbeni glasnik RS“,br.104/2009)broj zaposlenih kod korisnika budţeta ne moţe preći maksimalan broj
zaposlenih na neodreĊeno i odreĊeno vreme, i to:
115
11
41
23
30
2
Zaposlenih u lokalnoj administraciji na neodreĊeno vreme,
Zaposlenih u lokalnoj administraciji na odreĊeno vreme,
Zaposlenih u pradškolskim ustanovama na neodreĊeno vreme,
Zaposlenih u pradškolskim ustanovama na odreĊenovreme,
Zaposlenih u javnim prduzećima na neodreĊeno vreme,
Zaposlenih u javnim prduzećima na odreĊeno vreme.
U ovoj odluci sredstva za plate se obezbeĊuju za broj zaposlenih iz stava 1. Ovog ĉlana.
Član 7.
Za izvršenje ove odluke odgovoran je predsednik opštine.Naredbodavac za izvršenje budţeta je predsednik opštine.
Član 8.
Naredbodavac direktnih i indirektnih korisnika budţetskih sredstava je funkcioner (rukovodilac) odnosno lice koje je odgovorno za upravljanje sredstvima,
preuzimanje obaveza, izdavanje naloga za plaćanje koji se izvršavaju iz sredstava organa, kao i za izdavanje naloga za uplatu sredstava koja pripadaju budţetu.
Član 9.
Za zakonito i namensko korišćenje sredstava rasporeĊenih ovom odlukom, pored rukovodioca direktnih i indirektnih korisnika budţetskih sredstava, odgovoran je
naĉelnik opštinske uprave
30
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
Član10.
Odeljenje za privredi i finansije obavezno je da redovno prati izvršenje budţeta i najmanje dva puta godišnje informiše predsednika opštine i opštinsko veće, a
obavezno u roku od petnest dana po isteku šestomeseĉnog odnosno devetomeseĉnog perioda.
U roku od petnest dana po podnošenju izveštaja iz stava 1. ovog ĉlana, predsednik i opštinsko veće usvaja i dostavlja izveštaj Skupštini opštine.
Izveštaj sadrţi i odstupanja izmeĊu usvojenog budţeta i izvršenja i obrazloţenje velikih odstupanja.
Član 11.
Odluku o promeni aproprijacija u skladu sa ĉlanom 61. Zakona o budţetskom sistemu donosi predsednik opštine.
Odluku o korišćenju tekuće budţetske rezerve i stalne budţetske rezerve na predlog Odeljenja za privredu i finansije donosi predsednik opštine ili Opštinsko vijeće.
Član 12.
Novĉana sredstava budţeta opštine, direktnih i indirektnih korisnika sredstava tog budţeta kao i drugih korisnika javnih sredstava koji su ukljuĉeni u konsolidovani
raĉun trezora opštine, vode se i deponuju na konsolidovanom raĉunu trezora.
Član 13.
Direktni i indirektni korisnici budţetskih sredstava mogu koristiti sredstva rasporeĊena ovom odlukom samo za namene za koje su im sredstva odobrena i preneta.
Korisnik budţetskih sredstava koji odreĊeni rashod izvršava iz sredstava budţeta i iz drugih izvora, obavezan je da izmirenje tog rashoda prvo vrši iz prihoda iz
drugih izvora.
Član 14.
Preuzete obaveze i sve finansijske obaveze moraju biti izvršene iskljuĉivo na principu gotovinske osnove sa konsolidovanog raĉuna trezora osim ako je zakonom
odnosno aktom Vlade predviĊen drugaĉiji metod.
Član 15.
Korisnici budţetskih sredstava mogu preuzimati obaveze na teret budţeta samo do iznosa aproprijacije utvrĊene Odlukom.
Korisnici budţetskih sredstava preuzimaju obaveze samo na osnovu pisanog ugovora ili drugog pravnog akta ukoliko zakonom nije drugaĉije propisano.
Obaveze preuzete u 2013.u skladu sa odobrenim aproprijacijama u toj godini i imaju status preuzetih obaveza i izvršavaju se na teret odobrenih aproprijacija u ovoj godini.
Preuzete obaveze ĉiji je iznos veći od iznosa sredstava predviĊenih Odlukom ili su u suprotnosti sa Zakonom o budţetskom sistemu, ne mogu se izvršavati na teret
budţeta.
31
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
Član 16.
Korisnici budţetskih sredstava prilikom dodeljivanja ugovora o nabavci dobara, pruţanju usluga ili izvoĊenju graĊevinskih radova, moraju da postupaju u skladu sa
propisima koji ureĊuju javne nabavke.
Nabavkom male vrednosti u smislu propisa o javnim nabavkama smatra se nabavka ĉija je vrednost definisana Zakonom o budţetu Republike Srbije za 2014.
godinu.
Član 17.
Obaveze prema korisnicima budţetskih sredstava izvršavaju se srazmerno ostvarenim primanjima budţeta. Ako se u toku godine primanja smanje, izdaci budţeta
izvršavaće se po prioritetima i to: obaveze utvrĊene zakonskim propisima na postojećem nivou i minimalni stalni troškovi neophodni za nesmetano funkcionisanje korisnika
budţetskih sredstava.
Ako korisnici budţetskih sredstava ostvare dodatne prihode u iznosu većem od iznosa iskazanog u ĉlanu 4. ove odluke, mogu koristiti sredstva ostvarena iz
dodatnih prihoda do nivoa do kog su ta sredstva i ostvarena a za namene utvrĊene ovom odlukom.
Ako korisnici budţetskih sredstava ne ostvare dodatne prihode utvrĊene u ĉlanu 4. ove odluke, aproprijacije utvrĊene iz tih prihoda neće se izvršavati na teret
sredstava budţeta.
Član 18.
Sredstva rasporeĊena za finansiranje rashoda i izdataka korisnika budţeta, prenose se na osnovu njihovih zahteva i u skladu sa odobrenim kvotama u tromeseĉnim i
meseĉnim planovima budţeta.
Uz zahtev korisnici su duţni da dostave kompletnu dokumentaciju za plaćanje u orginalu odnosno kopiji.
Član 19.
Novĉana sredstva na konsolidovanom raĉunu trezora mogu se investirati u 2014. godini samo u skladu sa ĉlanom 10 Zakona o
budţetskom sisitemu, pri ĉemu su, u skladu sa istim ĉlanom Zakona, predsednik opštine odnosno lice koje on ovlasti, odgovorni za efikasnost i sigurnost tog investiranja.
Član 20.
Direktni i indirektni korisnici budţetskih sredstava ĉija se delatnost u celini ili preteţno finansira iz budţeta, obraĉunaće amortizaciju sredstava za rad u 2014.
godini na teret kapitala srazmerno delu sredstava obezbeĊenih u budţetu i sredstava ostvarenih po osnovu donacija.
32
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
Član 21.
Korisnici budţetskih sredsta prilikom dodeljivanja ugovora o nabavci dobara,pruţanju usluga ili izvoĊenju graĊevinskih radova moraju da postupe u skladu sa
zakonom o javnim nabavkama Sl.gl.124/2012.Javne nabavke male vrednosti u smislu ĉlana39 zakona o javnim nabavkamasmatra se nabavka istovrsnih dobara, usluga ili
radova ĉija je ukupna procenjena vrednost na godišnjem nivou niţa od 3.000.000,00
Član 22.
Izuzetno, u sluĉaju da se budţetu opštine Sjenica iz drugog budţeta (Republike, pokrajine ili opštine) aktom opredele namenska transferna sredstva, ukljuĉujući i
namenski transfer sredstava za nadoknadu štete usled elementarnih nepogoda, kao i u sluĉaju ugovaranja donacija, ĉiji iznosi nisu mogli biti poznati u postupku donošenja
ove odluke, organ uprave nadleţan za finansije na osnovu tog akta otvara odgovarajuće aproprijacije za izvršenje rashoda po tom osnovu a u skladu sa ĉlanom 5. Zakona o
budţetskom sistemu.
Član 23.
Plaćanje sa konsolidovanog raĉuna trezora za realizaciju obaveza drugih korisnika javnih sredstava u smislu Zakona o budţetskom sistemu koji su ukljuĉenii u
sistem konsolidovanog raĉuna trezora neće se vršiti ukolikoovi korisnici nisu dobili saglasnost na finansijski plan na naĉin propisan zakonom, odnosno aktom Skupštine
opštine i ukoliko taj plan ostavili Sluţbi za trezor.
Član 24.
Opštinsko veće doneće program racionalizacije kojim će obuhvatiti sve korisnike javnih sredstava, ukljuĉujući i odreĊene kriterijume za izvršenje tog programa i o
tome obavestiti skupštinu opštine.
Korisnik budţetskih sredstava ne moţe bez prethodne saglasnosti presednika opštine, zasnovati radni odnos sa novim licem do kraja 2014.godine, ukoliko sredstva
koja su potrebna za isplatu plata tih lica nisu obezbeĊena u okviru iznosa sredstava koja su, u skladu sa ovom odlukom, predviĊena za plate tom budţetskom korisniku i
programom racionalizacije iz stava 1.ovog ĉlana.
Član 25.
Korisnici budţetskih sredstava preneće na raĉun izvršenja budţeta do 31.decembra 2014.godine, srdstva koja nisu utrošena za finansiranje rashoda u 2014.godini,
koja su ovim korisnicima preneta u skladu sa odlukom o budţetu opštine Sjenica za 2014. godinu.
Član 26.
Prioritet u izvršavanju rashoda imaju za robe i usluge korisnika budţetskih sredstava imaju rashodi za stalne troškove ,troškovi popravki i odrţavanja i materijal.
33
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
Korisnici budţetskih sredstava duţni su obaveze po osnovu stalnih troškova ,troškova tekućih popravki i odrţavanja,materijala ,kao i po osnovu kapitalnih izdataka
izmire u roku utvrĊenim zakonom koji reguliše rokove izmirenja novĉanih obaveza u komercijalnih trasankcija.
Član27.
Korisnici budţetskih sredstava su obavezni da pre pokretanja postupka javne nabavke za preuzimanje obaveza po ugovoru za kapitalne projekte pribave saglasnost
organa nadleţnog za finansije.
Član 28.
Za finansiranje deficita tekuće likvidnosti koji moţe da nastane usled neuravnoteţnostikretanja u prihodima i rashodima budţeta presednik opštine moţe zaduţiti
Opštinu bez saglasnosti Skupštine u skladu sa Odredbama zakona o javnom dugu. Ĉlan 35(S.gl. RS61/2005,107/2009 i 78/2011 Ovlašćuje se presednik opštine da,u skladu sa
ĉlanom 27ţ Zakona o budţetskom sistemu ,moţe podneti zahtev ministarstvu nadleţnom za poslove finansija za odobrenje fiskalnog deficita iznad utvrĊenog deficita od 10%
ukoliko je rezultat realizacije javnih finansija.
Član29.
Ovu odluku objaviti u sluţbenom glasniku opštine i dostaviti Ministarstvu finansija.
Član 30.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u opštinskom sluţbenom glasniku Sjenica.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Predsednik Skupštine
Mustafa Baltić, dipl.arheolog
Broj: 06-11/2014-4
34
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
OBRAZLOŢENJE
U Odluci o budţetu,br. 06-18/2013-2 Posebnom delu, Ĉlanu 5. rasporedu sredstava po korisnicima i vrstama izdataka vrše se sledeće izmene i dopune:
U razdelu 1. funkcionalna klasifikacija 110 izvršni i zakonodavni organi glava 1.01 Organi opštine
pozicija 1 Ekonomska klasifikacija 411 Plate, dodaci i naknade planirani iznos od „8.527.000“ menja se iznosom „14.908.000“
pozicija 2 Ekonomska klasifikacija 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca planirani iznos od „1.530.000“ menja se iznosom „2.500.000“
pozicija 9 Ekonomska klasifikacija 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budţeta planirani iznos od „2.000.000“ menja se iznosom „4.000.000“
pozicija 12 Ekonomska klasifikacija 483 Novĉane kazne i penali po rešenju sudova planirani iznos od „1.000.000“ menja se iznosom „10.000.000“
U razdelu 1. funkcionalna klasifikacija 170 Transakcije vezane za javni dug glava 1.02 Javni dug
pozicija 16 Ekonomska klasifikacija 444 Prateći troškovi zaduţivanja planirani iznos od „100.000“ menja se iznosom „3.500.000“
pozicija 17 Ekonomska klasifikacija 611 Otplata glavnice domaćim kreditorima planirani iznos od „42.000.000“ menja se iznosom „38.600.000“
U razdelu 1. funkcionalna klasifikacija 360 Bezbednost u saobraćaju glava 1.03 Bezbednost u saobraćaju
pozicija 20 Ekonomska klasifikacija 511 Zgrade i graĊevinski objekti planirani iznos od „3.000.000“ menja se iznosom „1.000.000“
pozicija 21 Ekonomska klasifikacija 512Mašine i oprema planirani iznos od „1.000.000“ menja se iznosom „3.000.000“
U razdelu 1. funkcionalna klasifikacija 620 Razvoj zajednice glava 1.04 Razvojni programi
pozicija 22 Ekonomska klasifikacija 511 Zgrade i graĊevinski objekti planirani iznos od „70.400.000“ menja se iznosom „20.400.000“
pozicija 24 Ekonomska klasifikacija 541 Zemljište planirani iznos od „35.000.000“ menja se iznosom „25.000.000“
35
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
U razdelu 1. funkcionalna klasifikacija 640 Uliĉna rasveta glava 1.07 Javna rasveta
pozicija 28 Ekonomska klasifikacija 421 Stalni troškovi planirani iznos od „10.000.000“ menja se iznosom „15.000.000“
pozicija 29 Ekonomska klasifikacija 511 Zgrade i graĊevinski objekti planirani iznos od „12.000.000“ menja se iznosom „9.000.000“
U razdelu 2. funkcionalna klasifikacija 130 Opšte usluge glava 2.01 Opštinska uprava
pozicija 30 Ekonomska klasifikacija 411 Plate, dodaci i naknade planirani iznos od „67.381.000“ menja se iznosom „61.000.000“
pozicija 2 Ekonomska klasifikacija 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca planirani iznos od „11.985.000“ menja se iznosom „11.015.000“
U razdelu 2. funkcionalna klasifikacija 090 Socijalna zaštita glava 2.02 Centar za socijalni rad
pozicija 43 Ekonomska klasifikacija 463 Transferi ostalim nivoima vlasti planirani iznos od „10.000.000“ menja se iznosom „8.000.000“
U razdelu 2. funkcionalna klasifikacija 420 Poljoprivreda glava 2.03 Ekonomski razvoj
pozicija 45 Ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim organizacijama planirani iznos od „10.000.000“ menja se iznosom „8.000.000“
U razdelu 2. funkcionalna klasifikacija 700 Zdravstvo glava 2.04 Zdravstvo
pozicija 46 Ekonomska klasifikacija 464 Dotacije zdravstvenim organizacijama planirani iznos od „15.000.000“ menja se iznosom „12.000.000“
U razdelu 2. funkcionalna klasifikacija 912 Osnovno obrazovanje glava 2.06 OŠ „Svetozar Marković“
pozicija 48 Ekonomska klasifikacija 463 Transferi ostalim nivoima vlasti planirani iznos od „10.700.000“ menja se iznosom „11.200.000“
ekonomska klasifikacija 422 Troškovi putovanja planirani iznos „2.500.000“ menja se iznosom „3.000.000“
U razdelu 2. funkcionalna klasifikacija 912 Osnovno obrazovanje glava 2.07 OŠ „Bratstvo i Jedinstvo“
pozicija 49 Ekonomska klasifikacija 463 Transferi ostalim nivoima vlasti planirani iznos od „8.650.000“ menja se iznosom „9.250.000“
ekonomska klasifikacija 426 Materijal planirani iznos „800.000“ menja se iznosom „1.400.000“
U razdelu 2. funkcionalna klasifikacija 912 Osnovno obrazovanje glava 2.11 OŠ „Rifat Burdţević Tršo“
pozicija 53 Ekonomska klasifikacija 463 Transferi ostalim nivoima vlasti planirani iznos od „12.600.000“ menja se iznosom „15.200.000“
ekonomska klasifikacija 416 Nagrade i ostali posebni rashodi planirani iznos „200.000“ menja se iznosom „400.000“
ekonomska klasifikacija 422 Troškovi putovanja planirani iznos „7.000.000“ menja se iznosom „8.500.000“
36
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
ekonomska klasifikacija 425 Tekuće popravke i odrţavanja planirani iznos „1.800.000“ menja se iznosom „2.500.000“
ekonomska klasifikacija 511 Zgrade i graĊevinski objekti planirani iznos „100.000“ menja se iznosom „300.000“
U razdelu 2. funkcionalna klasifikacija 940 Visoko obrazovanje glava 2.16 Visoko obrazovanje
pozicija 58 Ekonomska klasifikacija 463 Transferi ostalim nivoima vlasti planirani iznos od „35.000.000“ menja se iznosom „26.690.000“
ekonomska klasifikacija 511 Zgrade i graĊevinski objekti planirani iznos „25.000.000“ menja se iznosom „16.690.000“
U razdelu 2. funkcionalna klasifikacija 820 Usluge kulture glava 2.17 Ustanova kulture
pozicija 63 Ekonomska klasifikacija 416 Nagrade, bonusi i ostali rashodi planirani iznos od „100.000“ menja se iznosom „150.000“
pozicija 64 Ekonomska klasifikacija 421 Stalni troškovi planirani iznos od „300.000“ menja se iznosom „400.000“
pozicija 65 Ekonomska klasifikacija 422 Troškovi putovanja planirani iznos od „150.000“ menja se iznosom „300.000“
U razdelu 2. funkcionalna klasifikacija 820 Usluge kulture glava 2.18 Biblioteka “Muhamed Abdagić”
pozicija 78 Ekonomska klasifikacija 415 Naknade troškova za zaposlene planirani iznos od „100.000“ menja se iznosom „150.000“
pozicija 81 Ekonomska klasifikacija 422 Troškovi putovanja planirani iznos od „100.000“ menja se iznosom „150.000“
pozicija 82 Ekonomska klasifikacija 423 Usluge po ugovoru planirani iznos od „100.000“ menja se iznosom „300.000“
pozicija 88 Ekonomska klasifikacija 512 Mašine i oprema planirani iznos od „100.000“ menja se iznosom „160.000“
U razdelu 2. funkcionalna klasifikacija 810 Usluge rekreacije i sporta glava 2.19 Ustanova za sport i rekreaciju
pozicija 98 ekonomska klasifikacija 424 Specijalizovane usluge planirani iznos od “500.000” menja se iznosom “2.000.000”
pozicija 101 ekonomska klasifikacija 472 Naknade za socijalnu zaštitu iz budţeta planirani iznos “500.000” menja se iznosom od “1.000.000”
pozicija 103 ekonomska klasifikacija 482 Porezi obavezne takse i kazne planirani iznos “100.000” menja se iznosom “400.000”
pozicija 106 ekonomska klasifikacija 512 Mašine i oprema planirani iznos “2.000.000” menja se iznosom “3.000.000”
U razdelu 2. funkcionalna klasifikacija 473 Turizam glava 2.23 Javna ustanova Turistiĉka organizacija Sjenica
pozicija 134 ekonomska klasifikacija 414 Socijalna davanja zaposlenim planirani iznos “100.000” menja se iznosom “150.000”
pozicija 135 ekonomska klasifikacija 421 Stalni troškovi planirani iznos “200.000” menja se iznosom “400.000”
pozicija 136 ekonomska klasifikacija 422 Troškovi putovanja planirani iznos “100.000” menja se iznosom “250.000”
pozicija 137 ekonomska klasifikacija 423 Usluge po ugovoru planirani iznos “300.000” menja se iznosom “1.000.000”
pozicija 140 ekonomska klasifikacija 426 Materijal planirani iznos “400.000” menja se iznosom “1.000.000”
U razdelu 2. funkcionalna klasifikacija 620 Razvoj zajednice glava 2.24 JP Direkcija za projektovanje i izgradnju
37
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
pozicija 146 ekonomska klasifikacija 415 Naknade troškova za zaposlene planirani iznos “200.000” menja se iznosom “750.000”
pozicija 147 ekonomska klasifikacija 416 Nagrade bonusi i ostali rashodi planirani iznos “300.000” menja se iznosom “600.000”
pozicija 150 ekonomska klasifikacija 423 Usluge po ugovoru planirani iznos “20.000.000” menja se iznosom “38.000.000”
pozicija 151 ekonomska klasifikacija 424 Specijalizovane usluge planirani iznos “3.000.000” menja se iznosom “10.000.000”
pozicija 153 ekonomska klasifikacija 426 Materijal planirani iznos “20.889.000” menja se iznosom “36.889.000”
pozicija 155 ekonomska klasifikacija 483 Novĉane kazne i penali planirani iznos “500.000” menja se iznosom “1.000.000”
pozicija 156 ekonomska klasifikacija 511 Zgrade i graĊevinski objekti planirani iznos “20.000.000” menja se iznosom “29.000.000”
U razdelu 2. funkcionalna klasifikacija 630 Vodosnabdevanje glava 2.27 Vodosnabdevanje
pozicija 160 ekonomska klasifikacija 423 Usluge po ugovoru planirani iznos “8.400.000” menja se iznosom “15.000.000”
38
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
Na osnovu ĉlana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi( „Službeniglasnik RS“ broj 129/07), ĉlana 10.
Statuta opštineSjenice („Opštinski službeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010) i ĉlana 5. Odluke o
ustanovljavanju javnih priznanja i nagrade opštine Sjenica broj 06-13/2013-2 , SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA,
na sednici održanoj 14.08.2014. godine donela je
ODLUKU
O DODELI JAVNIH PRIZNANjA OPŠTINE SJENICA
Ĉlan 1.
Povodom 14. avgusta – Dana opštine Sjenica, Skupština opštine Sjenica DODELjUJE sledeća javna priznanja:
PLAKETU OPŠTINE SJENICA:
•
SALIHAGIĆ ALIJI - za donacije Domu zdravlja u Sjenici u vidu sanitetskih vozila i opreme neophodne za
funkcionisanje ove zdravstvene ustanove ĉime je nemerljivo pomogao društvenoj zajednici Sjenice .
•
PETROVIĆ MILANKU – za postignute rezultate na sportskim takmiĉenjima i osvojene dve zlatne i
jedne bronzane medalje na Univerzijadi u Trentinu održanoj 2013. godine na koji naĉin je u najboljem svetlu
predstavio opštinu Sjenica i Republiku Srbiju.
Ĉlan 2.
Dodeljena javna priznanja dobitnicima će uruĉiti predsednik opštine Sjenica.
Ĉlan 3 .
Ovu Odluku objaviti u „Opštinskom službenom listu Sjenica“
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
U Sjenici, 14.08.2014. godine
Broj: 06-11/2014-3
PREDSJEDNIK SO-e SJENICA
Mustafa Baltić , dipl.arheolog
39
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
Na osnovu ĉlana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi( „Službeni glasnik RS“ broj 129/07), ĉlana 41. Statuta opštine Sjenice
(„Opštinski službeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010) i ĉlana 257. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.
list SRJ", br. 33/97 i 31/2001 i "Sl. glasnik RS", br. 30/2010) Skupština opštine Sjenica , na sednici održanoj 14.08.2014.
godine , donosi
REŠENJE
OGLAŠAVA SE NIŠTAVIM rešenje Skupštine opština Sjenica broj 06-3/2004-5-6 od 11.03.2004. godine kojim je Jukić
Bahru iz Sjenice dodeljen plac na trajno korišćenje u ukupnoj površini od 161m2 , kat.parcela br. 732/2 i 944/2 upisane u PL
broj 802 KO Sjenica radi izgradnje porodiĉno stambenog objekta.
VRAĆA SE na korišćenje i raspolaganje opštini Sjenica parcela iz stava 1. izreke rešenja .
Obrazloženje
Skupština opštine Sjenica je dana 11.03.2004. godine donela rešenje br. 06-3/2004-5-6 kojim je Jukić Bahru iz Sjenice
dodeljen plac na trajno korišćenje u ukupnoj površini od 161m2 , kat.parcela br. 732/2 i 944/2 upisane u PL broj 802 KO
Sjenica radi izgradnje porodiĉno stambenog objekta. Na osnovu tog rešenja izmeĊu JP „Direkcije za urbanizam ,
projektovanje i izgradnju“ Sjenica i Jukić Bahra je zakljuĉen Ugovor o ureĊenju i korišćenju zemljišta br. 42/04 od
19.04.2004. godine.
Pravnosnažnom presudom Osnovnog suda u Novom Pazaru P.br. 1203/11 , koja je potvrĊena presudom Apelacionog suda
u Kragijevcu Gž br. 3430/ 12 od 04.10.2012. godine , usvojen je tužbeni zahtev tužioca , OJT Novi Pazar , prema tuženim
opština Sjenica , Jukić Bahru i JP „Dirtekciji za urbanizam , izgradnju i projektovanje“ Sjenica pa je utvrĊeno da je ništavan i
kao takav ne proizvodi pravna dejstvstva pismeni ugovor o ureĊenju i korišćenju zemljišta br. 42/04 od 19.01.2004. godine
zakljuĉen izmeĊu tuženog JP„Dirtekciji za urbanizam , izgradnju i projktovanje“ i tuženog Jukić Bahra iz Sjenice , na osnovu
kjojeg je Jukić Bahru dato na trajno korišćenje neizgraĊeno graĊevinsko zemljište bliže opisano kao KP 944/2 i 732/2 KO
Sjenica , te je istom presudom utvrĊeno da nije pravno valjana uknjižba kod SKN Sjenica u korist tuženog Jukić Bahra i da
nije postojao valjan pravni osnov za upis prava svojine i korišćenja u korist Jukić Bahra na gore navedenim kat. pracelama.
U konkretnom sluĉaju , po nalazu suda , Ugovor je zakljuĉen suprotno prinudnim propisima na osnovu akta o dodeli
zemljišta Jukić Bahru , koji je donela SO-e Sjenica u vidu rešenja o dodeli graĊevinskog zemljišta , pri ĉemu donošenje
takvog rešenja prethodno nije pribavljena potrebna saglasnost Republiĉke direkcije za imovinu , te da je sud , takoĊe, utvrdio
istom presudom da i predmetni ugovor predstavlja akt raspolaganja.
Postupajući po navedenoj presudi, od strane opštine, podnet je zahtev Katastru nepokretnosti za promenu upisa na
nepokretnostima gore naznaĉenim te je Republiĉki geodestski zavod , SKN Sjenica doneo rešenje br. 952-2-963 /2012 od
31.01.2013. godine kojim je izvršen upis prava korišćenja u korist opštine Sjenica .
Dakle, gore navedeno rešenje SO- e Sjenica doneto je bez saglasnosti nadležnog organa i svaki ugovor zakljuĉen na
osnovu tog rešenja bio bi zakljuĉen suprotno prinudnim propisima koji bliže regulišu ovu oblast. Reĉ je o tada važećem ĉlanu
8. Zakona o sredstvima u svojini RS koji je kao uslov punovažnosti predviĊao pribavljanje prethodne saglasnosti Republiĉke
direkcije za imovinu RS ,a kako je u ovom konkretnom sluĉaju izostalo pribavljenje saglasnosti to je predmetni ugovor
ništavan , pri ĉemu ništavost deluje od samog nastajanja spornih akata kojim je raspolaganje izvršeno . Iz tih razloga nije
moguće zakljuĉenje pravno valjanog ugovora pa se rešenje SO –e Sjenica br. 06-3/2004-5-6 ne može izvršiti pa su se
stekli uslovi za primenu ĉlana 257. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku kojim je predviĊeno da će se rešenje ĉije
izvršenje nije moguće oglasiti ništavim .
Iz napered navedenih razloga rešeno je kao u dispozitivu ovog rešenja.
Pouka o pravnom sredstvu: Protiv ovog rešenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod
Upravnog suda u Beogradu – Odeljenje u Kragujevcu u roku od 30 dana od prijema ovog rešenja.
40
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-11/2014- 5
Predsednik
Mustafa Baltić, dipl.arheolog
Rešenje dostaviti:
Jukić Bahro iz Sjenice,
Služba za katastar nepokretnosti Sjenica ,
Odeljenje za imovinsko- pravne , urbanistiĉke i inspekcijske poslove ,
JP „Direkcija za urbanizam , projektovanje i izgradnju“ Sjenica
41
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
Na osnovu ĉlana 34. stav 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br.
72/2009, 52/2011 i 55/2013), ĉlana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”, broj 129/07) i ĉlana
41. Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010), razmatrajući zahtev OŠ
“12. decembar” Sjenica, Skupština opštine Sjenica na sednici održanoj 14.08.2014. godine, donela je
Z A K LJ U Ĉ A K
Daje se saglasnost na Odluku Školskog odbora broj 01-850 od 01.08.2014. godine o promeni naziva OŠ “12.
decembar” u Sjenici po kojoj bi ova osnovna škola ubuduće nosila naziv OŠ “ Rasim Muminović”, u svemu kao
predloženom, bez izmena I dopuna.
Zakljuĉak dostaviti:
- OŠ “12. decembar” Sjenica
- Predsednik Školskog odbora OŠ “12. decembar” Sjenica
- Informativnoj službi
- Primerak uz materijal sa sednice
SKUPŠTINAOPŠTINESJENICA
Broj 06-11/2014-6
PredsjednikSkupštineopštine Sjenica,
MustafaBaltić, dipl. arheolog
42
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
Na osnovu ĉlana 97. Zakona o planiranju i izgradnji (’’Službeni glasnik RS’’ br. 72/2009, 81/09,
ISPR. 64/10-US i 24/11), ĉlana 44. Odluke o gradjevinskom zemljištu (’’Opštinsku službene glasnik’’ br.
5/2003), ĉlana 19. Odluke o izmenama i dopunama odluke o gradjevinskom zemljištu (’’Opštinski
službeni glasnik’’ br. 1/2007), i ĉl. 41. Statuta Opštine Sjenica (’’Opštinski službeni glas’’ 3/2009),
Skupština opštine Sjenica na sednici održanoj dana 14.08.2014. Godine donosi Odluku o
raspisivanju
OGLASA
ZA DAVANJE U ZAKUP NA 99 GODINA NEIZGRADJENOG GRADSKOG GRADJEVINSKOG
ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI
LOKACIJE PREDVIDJENE ZA IZGRADNJU POSLOVNO STAMBENOG OBJEKTA
LOKACIJA SE NALAZI U NASELJU ’’VILENJAK’’ NA KP.BR. 944/14. U POVRŠIONI OD 616
M2.
Poĉetni iznos zakupnine za zemljište je 25 Eura po metru kvadratnom.
Dodela
gradskog gradjevinskog zemljišta će se izvršiti javnim nadmetanjem, javno
nadmetanje – licitacija će se izvršti 15.09.2014. godine u 10 ĉasova u prostorijama SO-e Sjenica u
Skupštinskoj Sali.
Licitaciju će sprovesti Komisija za sprovodjenje postupka za davanje u zakup javnog i ostalog
neizgradjenog gradjevinskog zemljišta Skupštine opštine Sjenica.
Pravo uĉešća na oglas imaju sva pravna i fiziĉka lica koja se prijave na sam dan održavanja
javnog nadmetanja – licitacije po isteku oglasa koji traje 30 dana od dana javnog oglašavanja u
sredstvima javnog informisanja i istanja istog na oglasnoj tabli SO-e Sjenica i oglasnoj tabli Direkcije
za urbanizam, projektovanje i izgradnju Sjenica.
Prijave na oglas se podnose Komisiji , na dan održavanja javnog nadmetanja kao i uplate
garantnog iznosa u iznosu od 10% od poĉetne cene zemljišta po metru kvadratnom najkasnije sat
vremena pre poĉetka rada Komisije.
Kada prijava bude propisno zavedena ista se nemože menjati po bilo kom osnovu. Prijave koje su
podnete suprotno uslovima iz oglasa ili posle isteka roka za podnošenje prijave, ili u toku održavanja
javnog nadmetanja kada je komisija otpoĉela sa radom, neće se razmatrati.
Po isteku roka za podnošenje prijava Komisija utvrdjuje : Koje podneo prijavu, koje od podnosioca
prijava prisutan, i ima ovlašćenje da se meritorno izjašnjava za javno nadmetanje.Uzimaju se u obzir
samo prijave prisutnih ponudjaĉa, ili lica koja imaju ovšćenje da ih zastupaju.
Predesednik Komisije objavljuje poĉetni iznos naknade i poziva uĉesnike da daju svoje ponude
iznosa. Uĉesnik javnog nadmetanja dužan je da jasno i glasno kaže koji iznos nudi i u ime kojeg
ponudjaĉa.
43
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
Predsednik Komisije pita tri puta dali neko daje više od najvećeg predhodno ponudjenog iznosa i
konstatuje posle trećeg poziva koji je najveći ponudjeni iznos i ime ponudjaĉa.
Potom predsednik Komisije konstatuje da je javno nadmetanje završeno i da će uĉesnici javnog
nadmetanja dobiti odluku o izboru najpovoljnijeg ponudjaĉa.
Najpovoljniji ponudjaĉ smatra se lice koje ponudi da plati najveći iznos naknade za to zemljište.
O celom toku javnog nadmetanja Komisija vodi zapisnik.
Rezultate oglasa Komisija objavljuje na Oglasnoj tabli SO-e Sjenica i oglasnoj tabli JP Direkcije za
urbanizam, projektovanje i izgradnju Sjenica.
Uĉesnici oglasa koji su nezadovoljni imaju pravo da u roku od 8 dana od dana prijema obaveštenja o
rezultatima oglasa ulože prigovor Opštinskom Veću Opštine Sjenica.
Rešenje o dodeli zemljišta donosi Skupština opštine na predlog Opštinskog veća Opštine Sjenica.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-11/2014-7
OPŠTINE,
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Mustafa Baltić dipl.arheo.
44
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
Na osnovu ĉlana 96. Stav 9. Taĉka 2. Ĉlana 97. Stav 4. Zakona o planiranju i izgradnji (’’Službeni glasnik RS’’
br.72/2009, 81/09, - ispr. 64/10 – Us i 24/11), ĉlana 43 stav 2.Odluke o gradjevinskom zemljištu (’’Opštinski
službeni glasnik br.5/2003), ĉlana 18. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o gradjevinskom zemljištu
(’’Opštinski službeni glasnik’’ br.1/2007), i ĉl. 41. Statuta Opštine Sjenica (’’Opštinski službeni glasnik’’ br.3/2009),
Skupština opštine Sjenica na sednici održanoj 14.08.2014. godine donosi sledeće
REŠENJE
I DAJE SE u zakup na 99. Godina neposrednom pogodbom uz naknadu (zakupninu), Kuč (Bogosava)
Njegošu iz Beograda sa stanom u ulici Potok 14 . i to kat. Parcela 1202/2 u ulici Sandžaĉkoj u površini od 11
m2, upisanoj u listu nepokretnosti br. 806. KO Sjenica na ime RS korisnik Opština Sjenica, kao zemljište pod
zgradom – objektom i kat. parcela 1206/2 u ulici Neznanih Junaka u pov. od 7 m2 upisana u listu nepokretnosti
806. KO Sjenica na ime ime RS korisnik Opština Sjenica kao zemljište pod zgradom – objetom, za kompletiranje
gradjevinske parcele koju ĉine napred pobrojane kat. Parcele i kat parcela 434. Koja je u svojini podnosioca
zahteva upisana u listu nepokretnosti 1149 KO Sjenica na ime Kuĉ (Bogosava) Njegoš kao zemljište uz zgradu
- objekat i ostalo veštaĉki stvoreno neplodno zemljište u površini od 416 m2, koja je Projektom preparcelacije
Ov.br.035-388/2014 od 20.06.2014. godine uradjenim u skladu sa GUP-om i potvrdjenim od strane nadležnog
organa predvidjeno za stanovanje srednjih gustina sa delatnostima, radi pribavljanja gradjevinske dozvole na
bespravno izgradjenom objektu ugostiteljske delatnosti.
II Zakupac zemljišta je dužan da Opštini Sjenica plati zakupninu u iznosu od 35,00 Eura i slovima
(tridesetpet) eura po metru kvadratnom, odnosno plati celokupan iznos zakupnine za zemljište u iznosu od
630,00 Eura i slovima (šestotrideset) Eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije,
koji će važiti na dan uplate, u roku od 8 dana od dana prijema ovog rešenja
Obrazloženje
Kuĉ (Bogosava) Njegoš iz Beograda sa stanom u ulici Potok 14. podneo je zahtev Skupštini opštine,
Odelejenju za imovinsko-pravne urbanistiĉke i inspekcijske poslove SO-e Sjenica broj 463-5/2014. od
04.08.2014. godine u kojem traži da mu se da u zakup neposrednom pogodbom gradsko gradjevinsko zemljište,
odnosno kat. parcela br. 1202/2 u ulici Sandžaĉka u pov. od 11 m2, upisanoj u listu nepokretnosti br.806 KO
Sjenica, Sjenica na ime RS korisnik Opština Sjenica, kao zemljište pod zgradom – objektom, I kat. Parcela
1206/2. U ulici Neznanih Junaka U pov. od 7 m2 upisano u listu nepokretnosti br.806 KO Sjenica na ime RS
korisnik Opština Sjenica kao zemljište pod zgradom-objektom- objektom za kompletiranje gradjevinske parcele
koja je projektom prepracelacije predvidjena kao gradjevinska parcela koju ĉine kat. Parcele 434 koja je
vlasništvo podnosioca zahteva i kat. parcele 1202/2 i 1206/2 ĉiji je korisnik opština Sjenica, a koja je namenjena
za izgradnju obojekata, stanovanje srednjih gustina.
Uz podneti zahtev imenovani je podneo svu potrebnu dokumentaciju: Dokaz o pravu svojine na kat.
Parceli broj 434 ĉiji je on vlasnik tj. Ugovor o poklonu nepokretnosti overen kod Opštinskog suda u Sjenici
Ov.br. 272/209. Od 13.03. 2009. Godine, Kopiju plana parcela broj 953-1/2914-222. Od 04.08.2014. godine,
listove nepokretnosti broj 806 i 1149 od 04.08.2014. KO Sjenica izdate od Službe za katastar nepokretnosti
Sjenica, Informaciju o lokaciji izdatu od Odelenja za imovinsko-pravne, urbanistiĉke i inspekcijske poslove pod
br.353-342/2014-04 od 07.08.2014. godine i Obaveštenje o mogućnosti legalizacije bespravno izgradjenog
objekta izdato od Službe za urbanizam pod br. 353-989/2010-04 od 12.03.2014. godine i pravosnažno rešenje
Opštinskog komiteta za privred, finansije i komulano gradjevinske delatnosti SO-e Sjenica br. 463-58/84-03-28
od 15.10.1984. o izuzimanju gradjevinskog gradjevinskog zemljišta na kat. parceli br.434/1.
Po službenoj dužnost, a u skladu sa važećom Odlukom o gradjevinskom zemljištu Opštine Sjenica
pribavljena je Odluka Komisije za utvrdjivanje tržišne vrednosti gradjevinskog zemljišta i izjava podnosioca
zahteva da je saglasan da plati utvrdjeni iznos zakupnine za zemljište koje mu se daje u zakup, a ĉiji je iznos
utvrdjeno od strane Komisije SO-e Sjenica.
Uvidom u podneti zahtev, priloženu dokumentaciju i dokumentaciju pribavljenu po službenoj dužnosti je
utvrdjeno da kat parcela broj 434 KO Sjenica koja je u svojini podnosioca zahteva i na kojoj ima bespravnmo
izgradjen objekat ugostiteljske delatnosti upisana u listu nepokretnosti br 1149 KO Sjenica u ulici Neznanih
Junaka kao zemljište uz zgradu i ostalo veštaĉki stvoreno neplodno zemljište u upnoj površini od 416 m2, a što
45
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
je utvrdjen uvodom u Ugovor o poklonu napred citirani broj kao i list nepokretnosti 1149 KO Sjenica zajedno sa
kat parcelama 1202/2 i 1206/2 upisane u listu nepokretnosti br. 806 KO Sjenica na ime RS korisnik Opština
Sjenica u površini od 11 i 7 m2, ĉine jednu gradjevinsku parcelu koja je projektom preparcelacije Ov.br.035388/2014 od 20.06.2014. godine, predvidjena za stanovanje srednjih gustina i da na ovoj parceli podnosilac
zahteva ima bespravno izgradjen objekat ugostiteljske delatnosti koji je u postupku legalizacije i koji se može
legalizovati uz predhodno formiranje gradjevinske parcele po projektu preparcelacije napred citirani broj, a što je
utvrdjeno uvidom u Inforamciju o lokaciji i obaveštenje napred citirani broj izdate od Urbanistiĉke službe,
Odelenja za imovinsko-pravne, urbanistiĉke i inspekcijske poslove SO-e Sjenica.
Zahtev Kuĉ Njegoša da mu se zemljište da u zakup bez naknade na ime zemljišta koje je izuzeto od
njegovog deda Kuĉ Milorada je neosnovan obzirom da se isti u postupku izuzimanja zemljišta odrekao prava na
naknadu.
Obzirom da je Kuĉ Njegoš podneo svu potrebnu dokumentaciju koja je predvidjena Zakonom o
planiranju i izgradnji kao i Odlukom o gradjevinskom zemljištu i izmenom i dopunom Odluke o gradjevinskom
zemljišta Opštine Sjenica i da isti ispunjava uslove za davanje u zakup ovog zemljišta neposrednom pogodbom
za kompletiranje gradjevinske parcele radi pribavljanja gradjevinske dozvole, primenom Odredaba ĉl.96. stav 9
taĉka 2. Zakona o planiranju i izgradnji (’’Službeni glasnik RS’’ br.72/2009), i ĉl.43. stav2. Odluke o
gradjevinskom zemljištu (’’Opštinski službeni glasnik’’, br.5/2003), i ĉl. 18.Odluke o izmenama i dopunama odluke
o gradjevinskom zemljištu (’’Opštinski službeni glasnik’’ br.1/20077), odluĉeno je kao u taĉki 1 dispozitiva rešenja.
Zakupac zemljišta je dužan da Opštini Sjenica kao dosadašnjem korisniku zemljišta plati zakupninu za
zemljište u iznosu od 35,00 Eura po metru kvadrtnom, odnosno celokupan iznos zakupnine od 630,00 Eura u
dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja, a u roku od 8 dana od dana
prijema ovog rešenja shodno, odredbama ĉlana 48. Stav 1 i ĉl.49. Odluke o gradjevinskom zemljištu (’’Opštinski
službeni glasnik’’ br.5/2003) i ĉl.21. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o gradjevinskom zemljištu
(’’Opštinski službeni glasnik’’ br.1/2007).
POUKA PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rešenja nemože se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti
upravni spor kod Upravnog suda u Beogradu Odelenju u Kragujevcu u roku od 30 dana od dana isticanja rešenja
na oglasnoj tabli SO-e Sjenica
-
REŠENJE DOSTAVITI:
Kuĉ Njegošu – Potok 14. Beograd
JP „Direkcija za urbanizam,projektovanje i izgradnju“ Sjenica
Službi za katastar nepokretnosti Sjenica,
Odelenju za imovinsko-pravne, urbanistiĉke i inspekcijske poslove SO-e Sjenicai i
Jedan primerak uz materijal sa sednice
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-11/2014-8
Predsednik
Skupštine opštine,
Mustafa Baltić dipl.arh.
46
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
Na osnovu ĉlana 96. Stav 9. Taĉka 2. Ĉlana 97. Stav 4. Zakona o planiranju i izgradnji (’’Službeni glasnik RS’’
br.72/2009, 81/09, - ispr. 64/10 – Us i 24/11), ĉlana 43 stav 2.Odluke o gradjevinskom zemljištu (’’Opštinski
službeni glasnik br.5/2003), ĉlana 18. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o gradjevinskom zemljištu
(’’Opštinski službeni glasnik’’ br.1/2007), i ĉl. 41. Statuta Opštine Sjenica (’’Opštinski službeni glasnik’’ br.3/2009),
Skupština opštine Sjenica na sednici održanoj 14.08.2014. godine donosi sledeće
REŠENJE
I DAJE SE u zakup na 99. Godina neposrednom pogodbom uz naknadu (zakupninu), Hasanović
(Hakije) Vehbu iz Sjenice sa stanom u ulici Jablaniĉkoj bb.neizgradjeno gradjevinsko zemljište u javnoj svojini i
to kat. Parcela 778/3 u ulici Jablaniĉkoj u površini od 71 m2, upisanoj u listu nepokretnosti br. 4457. KO Sjenica
na ime RS korisnik Opština Sjenica, Sjenica kao pašnjak 1 klase i kat. Parcela 776/23 u ulici Jablaniĉkoj u povr.
Od 102 m2, upisanoj u listu nepokretnosti broj 806 KO Sjenica na ime RS korisnik Opština Sjenica kao
zemljište pod zgradom- objektom, za kompletiranje gradjevinske parcele koju ĉine napred pobrojane kat.
Parcele i kat. Parc.br. 776/2 ĉiji je korisnik podnosilac zahteva, upisana u listu nepokretnosti 1183 KO Sjenica
na ime korisnik Hasanović Vehbo, kao zemljište pod zgradom i zemljište uz zgradu – objekat u površini od 443
m2, koja je projektom preparcelacije broj 035-231/2013-04 od 06.06. 2013. Godine uradjenim u skladu sa
Planskim aktima potvrdjenim od strane nadležnog organa predvidjeno za izgradnju objekata za individualno
stanovanje sa centralnim funkcijama, radi pribavljanja gradjevinske dozvole na bespravno izgradjenom
objektu.
II Zakupac zemljišta je dužan da Opštini Sjenica plati zakupninu u iznosu od 20,00 Eura i slovima
(dvadeset) eura po metru kvadratnom, odnosno plati celokupan iznos zakupnine za zemljište u iznosu od
3.460,00 Eura i slovima (trihiljadeĉetrstošezdeset) Eura u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne
banke Srbije, koji će važiti na dan uplate, u roku od 8 dana od dana prijema ovog rešenja
Obrazloženje
Hasanović (Haije) Vehbo iz Sjenice sa stanom u ulici Jablaniĉkoj bb. podneo je zahtev Skupštini opštine,
Odelejenju za imovinsko-pravne urbanistiĉke i inspekcijske poslove SO-e Sjenica broj 463-1/2014. od
10.02.2014. godine u kojem traži da mu se da u zakup neposrednom pogodbom gradsko gradjevinsko zemljište,
odnosno kat. parcela br. 778/3 u ulici Jablaniĉkoj u pov. od 71 m2, upisanoj u listu nepokretnosti broj 4457 KO
Sjenica, Sjenica na ime RS korisnik Opština Sjenica, kao pašnjak 1 kl. I kat. Parcela 776/23. U pov. od 102 m2
upisano u listu nepokretnosti br.806 KO Sjenica na ime RS korisnik Opština Sjenica kao zemljište pod zgradomobjektom za kompletiranje gradjevinske parcele koja je projektom prepracelacije predvidjena kao gradjevinska
parcela koju ĉine kat. Parcele 776/2 ĉiji je korisnik podnosilac zahteva i kat. Parcele 778/3 i 776/23 ĉiji je korisnik
Opština Sjenica i koja je namenjena za izgradnju objekata za individualno stanovanje sa centralnim funkcijama.
Uz podneti zahtev imenovani je podneo svu potrebnu dokumentaciju: Dokaz o pravu korišćenja na kat.
Parceli broj 776/2 ĉiji je on korisnik tj. Ugovor o kupovini nepokretnosti overen kod Opštinskog suda u Sjenici
Ov.br. 260/2013. Od 25.02. 2013. Godine, Kopiju plana parcela broj 953-1/2014-46. Od 06.02.2014. godine,
listove nepokretnosti broj 4457, 1183 i 806 KO Sjenica izdate od Službe za katastar nepokretnosti Sjenica,
Informaciju o lokaciji izdata od Odelenja za imovinsko-pravne, urbanistiĉke i inspekcijske poslove pod br.35341/2013-04 od 18.04.2013. godine.
Po službenoj dužnosti pribavljen je izveštaj od Urbanistiĉke službe Odelenja za imovinsko-pravne,
urbanistiĉke i inspekcijske poslove SO-e Sjenica koji sadrži izvod iz Projekta preparcelacije br Sl. Od 07.02.2014.
godine kao i izjava od podnosioca zahteva da je saglasan da uplati utvrdjeni iznos zakupnine za zemljišta koje
mu se daje u zakup, a ĉiji iznos je utvrdjen od strane Komisije Skupštine opštine Sjenica za utvrdjivanje tržišne
vrednosti gradjevinskog zemljišta.
Uvidom u podneti zahtev, priloženu dokumentaciju i dokumentaciju pribavljenu po službenoj dužnosti je
utvrdjeno da kat parcela broj 776/2 KO Sjenica ĉiji je korisnik podnosilac zahteva upisana u listu nepokretnosti
bro 1183 KO Sjenica u ulici Jablaniĉkoj kao zemljište pod zgradom- objektom i zemljište uz zgradu – objekat u
ukupnoj površini od 443 m2, što je utvrdjeno uvidom u kopoprodajni ugovor napred citirani broj kao i list
nepokretnosti br. 1183 KO Sjenica zajedno sa kat. Parcelama kp.br. 778/3, upisanoj listu nepokretnosti br. 4457
KO Sjenica na ime RS korisnik Opština Sjenica u površini od 71 m2, i kat. Parcela 776/23 upisana u listu
nepokretnosti br.806 KO Sjenica ĉine jednu gradjevinsku parcelu koja je planom detaljne regulacije od Osnovne
47
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
škole ’’Svetozar Markovići’’ do mosta na reci Jablanici kod ’’Boroća’’ u Sjenici (’’Opštinski službeni glasnik’’
5/2003), i Projektom preparcelacije br.035-231/2013-04 uradjenim u skladu sa ovim planiskim dokumentom
predvidjena za izgradju objekata za individualno stanovanje sa centralnim funkcijama, a što je utvrdjeno uvidom
u Informaciju o lokaciji i izveštaj pribavljen od Urbanistiĉke službe napred citirani brojevi.
Obzirom da je Hasanović Vehbo iz Sjenice podneo svu potrebnu dokumentaciju koja je predvidjena
Zakonom o planiranju i izgradnji kao i Odlukom o gradjevinskom zemljištu i izmenom i dopunom Odluke o
gradjevinskom zemljišta Opštine Sjenica i da isti ispunjava uslove za davanje u zakup ovog zemljišta
neposrednom pogodbom za kompletiranje gradjevinske parcele radi pribavljanja gradjevinske dozvole, primenom
Odredaba ĉl.96. stav 9 taĉka 2. Zakona o planiranju i izgradnji (’’Službeni glasnik RS’’ br.72/2009), i ĉl.43. stav2.
Odluke o gradjevinskom zemljištu (’’Opštinski službeni glasnik’’, br.5/2003), i ĉl. 18.Odluke o izmenama i
dopunama odluke o gradjevinskom zemljištu (’’Opštinski službeni glasnik’’ br.1/20077), odluĉeno je kao u taĉki 1
dispozitiva rešenja.
Zakupac zemljišta je dužan da Opštini Sjenica kao dosadašnjem korisniku zemljišta plati zakupninu za
zemljište u iznosu od 20,00 Eura po metru kvadrtnom, odnosno celokupan iznos zakupnine od 3.460,00 Eura u
dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja, a u roku od 8 dana od dana
prijema ovog rešenja shodno, odredbama ĉlana 48. Stav 1 i ĉl.49. Odluke o gradjevinskom zemljištu (’’Opštinski
službeni glasnik’’ br.5/2003) i ĉl.21. Odluke o izmenama i dopunama Odluke o gradjevinskom zemljištu
(’’Opštinski službeni glasnik’’ br.1/2007).
POUKA PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rešenja nemože se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni
spor kod Upravnog suda u Beogradu Odelenju u Kragujevcu u roku od 30 dana od dana isticanja rešenja na
oglasnoj tabli SO-e Sjenica
-
REŠENJE DOSTAVITI:
Hasanović Behbu Dubinje - Sjenica,
JP Direkcija za urbanizam,projektovanje i izgradnju Sjenica
Službi za katastar nepokretnosti Sjenica,
Odelenju za imovinsko-pravne, urbanistiĉke i inspekcijske poslove SO-e Sjenicai i
Jedan primerak uz materijal sa sednice
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-11/2014-9
Predsednik
Skupštine opštine,
Mustafa Baltić dipl.arh.
48
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
Na osnovu ĉlana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”, broj
129/07) i ĉlana 41. Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, broj
3/2009 i 10/2010), Skupština opštine Sjenica na sednici održanoj 14.08.2014. godine
SO-e Sjenica, donela je
Z A K LJ U Ĉ A K
Pokreće se inicijativa kod Zavoda za zastitu spomenika kulture u Kraljevu za
utvrdjivanje statusa spomenika kulture za objekat "Sjeniĉke kršle".
Pomenuti objekti su kasarne iz osmanskog perioda i predstavljaju jedinstven primjer
objekata tog tipa, znacajan za kulturno nasljedje Sjenice, a i sire. Na taj nacin objekti bi
bili sacuvani za buduce generacije kao reprezent jednog vaznog perioda iz proslosti
nase opštine.
Zakljuĉak dostaviti:
- Zavodu za zastitu spomenika kulture u Kraljevu
- Informativnoj službi
- Primerak uz materijal sa sednice
SKUPŠTINAOPŠTINESJENICA
Broj 06-11/2014-10
Predsjednik ,
MustafaBaltić, dipl. arheolog
49
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
Na osnovu člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”,
broj 129/07), člana 60. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Službeni glasnik RS”,
broj 62/06, 65/08 i 41/09) i člana 41. Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni
glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i 10/2010), Skupština opštine Sjenica na sednici
održanoj 09.06.2014. godine, razmatrajući predlog Godišnjeg programa zaštite,
ureĎenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Sjenica za 2014. godinu,
donela je
Z A K LJ U Č A K
Usvaja se Godišnji program zaštite, ureĎenja i korišćenja poljoprivrednog
zemljišta opštine Sjenica za 2014. godinu, u svemu kao u predloženom tekstu, bez
izmena i dopuna.
Godišnji program stupa na snagu danom donošenja.
Godišnji program zaštite, ureĎenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za
2014. godinu, objaviti u “Opštinski službeni glasnik Sjenica”.
Zaključak dostaviti:
- Komisiji za izradu godišnjeg programa, zaštite
ureĎenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta
- Primerak uz materijal sa sednice
SKUPŠTINAOPŠTINESJENICA
Broj 06-6/2014-18
PredsjednikSkupštineopštine Sjenica,
MustafaBaltić, dipl. arheolog
50
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
Na osnovu člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”,
broj 129/07) i člana 41. Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”,
broj 3/2009 i 10/2010), Skupština opštine Sjenica na sednici održanoj 09.06.2014.
godine, donela je
O D L U K U
O odreĎivanju početne cene zemljišta u državnoj svojini
koja se daje u zakup
OdreĎuje se početna cena za zakup zemljišta u državnoj svojini u iznosu od
300 Eura u dinarskoj protivvrednosti po jednom hektaru.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Odluku objaviti u „Opštinski službeni glasnik Sjenica“
Odluku dostaviti:
- Komisiji za izradu godišnjeg programa, zaštite
ureĎenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta
- Informativnoj službi
- Primerak uz materijal sa sednice
SKUPŠTINAOPŠTINESJENICA
Broj 06-6/2014-18-3
Predsjednik ,
MustafaBaltić, dipl. arheolog
51
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
Na osnovu člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”, broj
129/07) i člana 41. Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, broj 3/2009 i
10/2010), Skupština opštine Sjenica na sednici održanoj 09.06.2014. godine, donela je
O D L U K U
O odreĎivanju nadležnog organa za sprovoĎenje postupka davanja u zakup
poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
Član 1.
OdreĎuje se predsednik opštine Sjenica, kao organ nadležan za donošenje odluke o
raspisivanju javnog oglasa o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, uz
saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu:
Ministarstvo), a u skladu sa Godišnjim programom zaštite, ureĎenja i korišćenja
poljoprivrednog zemljišta opštine Sjenica.
Član 2.
OdreĎuje se predsednik opštine, kao nadležan organ, da na osnovu predloga
Komisije za sprovoĎenje postupka javnog nadmetanja koju obrazuje Skupština opštine,
donese Odluku o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini uz saglasnost
Ministarstva.
Član 3.
Odredbe člana 1. i 2. ove odluke odnose se i na poljoprivredno zemljište koje je, u
skladu sa posebnim zakonom, odreĎeno kao graĎevinsko zemljište, a koristi se za
poljoprivrednu proizvodnju do privoĎenja planiranoj nameni, kao i na poljoprivredne objekte u
državnoj svojini.
Član 4.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u „Opštinski službeni
glasnik Sjenica“.
Odluku dostaviti:
- Predsedniku opštine Sjenica
- Komisiji za izradu godišnjeg programa, zaštite
ureĎenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta
- Primerak uz materijal sa sednice
SKUPŠTINAOPŠTINESJENICA
Broj 06-6/2014- 18-4
Predsjednik ,
MustafaBaltić, dipl. arheolog
52
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
Na osnovu člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik RS”, broj
129/07) i člana 41. Statuta opštine Sjenica (“Opštinski službeni glasnik Sjenica”, broj
3/2009 i 10/2010), razmatrajući predlog Odluke o odreĎivanju nadležnog organa za
sprovoženje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ,
Skupština opštine Sjenica na sednici održanoj 09.06.2014. godine, donela je
Z A K LJ U Č A K
Usvaja se Odluke o odreĎivanju nadležnog organa za sprovoženje postupka
davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, bez izmena i dopuna.
Zaključak dostaviti:
- Predsedniku opštine Sjenica
- Primerak uz materijal sa sednice
SKUPŠTINAOPŠTINESJENICA
Broj 06- 6/2014-18-5
Predsjednik ,
Mustafa Baltić, dipl. arheolog
53
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
Na osnovu člana 32. tačka 6. Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik
RS" broj 129/07), člana 19. i 26. Zakona o javno privatnom partnerstvu i koncesijama
(„Službeni glasnik RS“, broj 88/2011) i 41. Statuta opštine Sjenica („Opštinski
službeni glasnik Sjenica“ broj 3/2009 i 10/2010), Skupština opštine Sjenica, na sednici
održanoj 09.06.2014. godine, donela je
ODLUKU
O IZMENI ODLUKE
O PARTNERSTVU JAVNOG I PRIVATNOG SEKTORA
Član 1.
U Odluci o partnerstvu javnog i privatnog sektora broj 06-2/2013-4 od 11.02.2013.
godine član 4. menja se i glasi:
„Ovlašćuje se Opštinsko veće da na inicijativu Predsednika ,člana Opštinskog veća ili
zainteresovanog lica donosi odluku o izgradnji objekta zajedničkim ulaganjem, na
profitnim osnovama i imenuje Komisiju za izbor najpovoljnijeg ponuđača.
Komisija Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostavlja Opštinskom veću.
Odluku o izgradnji, nadgradnji, dogradnji ili rekonstrukciji građevinskih objekata od
interesa za opštinu, zajedničkim ulaganjem, na profitnim osnovama, sa privatnim
investitorima donosi Opštinsko veće, većinom od ukupnog broja članova.“
Član 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Opštinskom službenom
glasniku Sjenica“.
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-6/2014-22
Predsednik
Mustafa Baltić , dipl. arheolog
54
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
Na osnovu člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07) i
člana 41. Statuta opštine Sjenica („Opštinski službeni glasnik Sjenica“, broj 3/2009 i
10/2010), Skupština opštine Sjenica, na sednici održanoj dana 09.06.2014. godine, donela je
O D L U K U
prodaji nepokretnosti u naselju „Vilenjak“
Član I
Opština Sjenica će izvršiti prodaju neizgraĎenog gradevinskog zemljišta u svojini opštine
Sjenica koja se nalazi u Sjenici u naselju zvanom „Vilenjak“.
Predmet prodaje je parcela- koja se nalazi u naselju „ Vilenjak“, označena kao KP broj 944/1
KO Sjenica, u ukupnoj površini od 605 m2.
Član II
Prodaja napred navedene parcele će se izvršiti nakon što se u Katastru nepokretnosti
Sjenica izvrši promena po projektu preparcelacije koji je izradilo JP Direkcija za urbanizam,
projektovanje i izgradnju Sjenica,a koji je overen od strane Odeljenja za imovinsko-pravne,
urbanističke i inspekcijske poslove opštine Sjenica pod brojem 035-62/2014-04 od
14.02.2014. godine.
Član III
Prodaja nepokretnosti iz člana I ove Odluke, biće izvršena putem javnog nadmetanjalicitacijom u skladu sa Zakonom i drugim pravnim propisima koji regulišu tu oblast.
Postupak licitacije spovešće Komisija za licitaciju imenovana od strane Skupštine opštine
Sjenica.
Član IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u ( „Opštinskom službenom
glasniku Sjenica“).
SKUPŠTINA OPŠTINE SJENICA
Broj: 06-6/2014-23
Predsednik Skupštine,
Mustafa Baltić, dipl.arheolog
55
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
Na osnovu ĉlana 14.stav 5Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Sl.glasnik
RS“ br.62/09) i rešenja predsednika opštine za davanje mišljenja na godišmji
program zaštite, ureĊenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, komisija u
navedenom sastavu je pregledala program i dala :
MIŠLJENJE
na Godišnji program zaštite, ureĊenja
i korišćenja poljoprivrednog zemljišta
Sagledavajući uraĊeni Godišnji program zaštite, ureĊenja i korišćenja
poljoprivrednog zemljišta opštine Sjenica za 2014.godinu, formirana komisija je
mišljenja da Godišnji program moţe ići na Saglasnost kod Ministarstva
poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Republike Srbije.
U Sjenici,
10.04.2014.god.
Komisija
1. Predsednik komisije Hadija Rastić dipl.ing
_______________________
2. ĉlan Nusret Kadušić dipl.ing.polj.
_____________________
3. ĉlan Mikailo Kaliĉanin poljoprivredni proizvoĊaĉ
_______________________
4. ĉlan Munir Hadţović poljoprivredni proizvoĊaĉ
_____________________
5.ĉlan Ramo Feković poljoprivredni proizvoĊaĉ
_____________________
6. ĉlan Ljubinko Divac poljoprivredni proizvoĊaĉ
_______________________
7. ĉlan Šaban Dţihić poljoprivredni proizvoĊaĉ
________________________
56
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС»,
број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
(«Сл.лист општине Сјеница» број /2009), председник општине Сјеница је дана
27.05.2013. године, донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ СЈЕНИЦА
и расписује
ОГЛАС
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ
СВОЈИНИ
I
-Предмет јавног надметања 1. Расписује се оглас за јавну лицитацију за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини у Општини Сјеница у следећим катастарским
општинама:
КО
Сјеница
Сјеница
Сјеница
Сјеница
Сјеница
Сјеница
Сјеница
Сјеница
Сјеница
Крстац
Тузиње
Тузиње
Тузиње
Тузиње
Гошево
Гошево
Гошево
Дражевиће
Буђево
Број
јавног
надметања
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Површина
(ха, ари, м2)
Почетна
цена
(дин/ха)
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
3,6585
2,1846
2,4336
0,7593
0,5726
2,0795
3,1793
36,2697
1,7949
8,2133
9,3175
5,2568
50,3236
12,8499
11,4006
34,8764
160,8242
10,3311
133,9655
57
Депозит
(дин) 30%
37536,21
22413.99
24968.73
7790.41
5874.87
21335.67
32619,61
372127,12
18415,67
84268.45
95597.55
53934.76
516320.13
131839.97
116970.15
357831.86
1650056.29
105997.08
1374486.03
Период
закупа
(год)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
Буђево
Буђево
Буђево
Буђево
Буђево
Буђево
Буђево
Буђево
Угао
Угао
Угао
Угао
Угао
Угао
Угао
Угао
Угао
Угао
Угао
Угао
Угао
Угао
Угао
Угао
Угао
Угао
Угао
Угао
Угао
Угао
Драгојловиће
Дуга Пољана
Дуга Пољана
Дуга Пољана
Штаваљ
Фијуље
Фијуље
Фијуље
Фијуље
Фијуље
Фијуље
Фијуље
Фијуље
Фијуље
Фијуље
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
50,8437
40,1051
7,4605
34,2032
40,5023
23,4123
7,7260
91,9276
32,9253
25,0772
2,5262
1,9805
10,5485
33,6272
52,1036
34,1481
26,4682
22,5735
12,7723
12,9810
27,9440
42,1050
11,9748
8,3926
7,4165
16,3991
32,6738
21,8497
47,1327
4,3062
159,6554
10,2800
41,9050
39,4441
55,9269
11,2650
4,2999
1,5837
4,5493
2,7313
2,9307
11,0592
3,8723
5,2054
3,8013
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
34200
58
521656.36
411478.32
76544.73
350924.83
415553.59
240210.19
79268,76
943177,17
337813,57
257292,07
25918,81
20319,93
10822761
345015,07
534582,93
350359,50
271563,73
231604,41
131043,79
133185,06
286705,44
431997,3
122861,44
86108,07
76093,29
168254,76
335233,18
224177,92
483581,50
147272,04
1638064,40
105472,8
429945,3
404696,46
573809,99
115578,9
44116,97
16248,76
46675,81
28023,13
30068,98
113467,39
39729,79
53407,40
39001,33
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
УКУПНО
1792,7931
Лицитациони корак износи 1000динара.
2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским
општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), које
је предмет издавања у закуп, може се извршити у згради ОпштинеСјеница, у
канцеларији бр 26 сваког радног дана од 07 до 14 часова.
Контакт особа Фаик Куртовић, тел. 020/741-386.
3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на
његове физичке недостатке.
4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити:
за КО Сјеницадана23.09.2013.god. од 10 часова
за КО Крстацдана23.09.2013. од 12часова
за КО Тузиње дана 24.09.2013. од 10часова
за КО Гошево дана 24.09.2013. од 13часова
за КО Дражевиће дана 25.09.2013 од 10часова
за КО Буђево дана 26.09.2013 од 10часова
за КО Угао дана 26.09.2013 од 13часова
за КО Дуга Пољана дана 27.09.2013 од 10часова
за КО Штаваљ дана 27.09.2013 од 12часова
за КО Фијуље дана 27.09.2013 од 14часова
5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног
земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком
законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се
спровести само за тако утврђену површину земљишта.
6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у
државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп.
7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу,
не може се користити у друге сврхе.
8. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.
II
– Услови за пријављивање на јавно надметање1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у
држaвној својини има:
-правно и физичко лицекоје је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава.
2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује
оригиналним документима, односно овереним фотокопијама и то:
- лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од
шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица
- важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава
59
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
3. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о
уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа,
за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управеСјеница број:
840843-742152-59 ПНБ:19-091 број модела 97.
4. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након
јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу
закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не
враћа.
5. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да
сви понуђачи, који настављају надметање, допуни депозит до 50% излицитиране цене.
Надметање се наставља после уплате депозита.
6. Јавнoнадметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање
једна пријава.
7. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини у првом и другом кругу немајуправна и физичка лица која нису
испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног
земљишта у државној својини као и она која су извршила ометање поседа
пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела
поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној
својини у закуп.
III
– Документација за пријављивање на јавно надметање –




формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)
доказ о уплати депозита
лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра
(не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна
лица
важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава
Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом
општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници Општине Сјеница.
Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.
Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:

Адреса: Општина Сјеница, улица и број: Краља Петра бр 1.,
Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини
 Број јавног надметања ____ (навести и КО)
На задњој страни:
 име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.
IV
– Рок за подношење пријаве -
60
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
Рок за подношење документације за пријављивање је до 14 сати, дана
23.10.2013.године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу
Oпштинске управе Општине Сјеница до наведеног рока.
Непотпунеинеблаговременепријавенећесеразматрати.
V
– Јавно надметање Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се у
згради ОпштинеСјеница, улица и број: Краља Петра бр 1., и то:
1. К.О. Сјеница дана 24.10.2013године са почетком у 09:00 часова
2. К.О. Крстац дана 24.10.2013године са почетком у 09:30 часова
3. К.О. Тузиње дана 24.10.2013године са почетком у 10:00 часова
4. К.О. Гошево дана 24.10.2013године са почетком у 10:30 часова
5. К.О. Дражевиће дана 24.10.2013године са почетком у 11:00 часова
6. К.О. Буђево дана 24.10.2013године са почетком у 11:30 часова
7. К.О. Угао дана 24.10.2013године са почетком у 12:00 часова
8. К.О. Дуга Пољана дана 24.10.2013године са почетком у 12:30 часова
9. К.О. Штаваљ дана 24.10.2013године са почетком у 13:00 часова
10. К.О. Фијуље дана 24.10.2013године са почетком у 13:30 часова
VI
- Плаћање закупнине Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије
на дан јавне лицитације.
Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне
банке Србије на дан уплате.
VII
– Средства обезбеђења плаћања Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 30 (најкраће 10, најдуже 90 дана) дана
од правоснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном
правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству
пољопривреде, шумарства и водопривреде преко Општинске управе Општине
Сјеница.
За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину
најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву
годину закупа доставља и :
 гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног
земљишта или
 решење о упису хипотеке на пољопривредно земљиште у висини
двоструке вредности годишњег закупа пољопривредног земљишта или
 уговор о јемству јемца ( правно лице )
61
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке уговор о закупу се раскида а
закупнина ће бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате.
Ову одлуку објавити у дневном листу/службеном гласилу јединице локалне
самоуправе/локалном листу « Општински службени гласник Сјеница », на огласној
табли Општинске управе Сјеница и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што
ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у дневном
листу/службеном гласилу јединице локалне самоуправе/локалном листу «Општински
службени гласник Сјеница ».
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА СЈЕНИЦА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број: _____________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Дана: _____________.године
_____________
62
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту(„Сл.Гласник РС“, бр. 62/06,
41/2009), а уз сагласност Министарства пољопривреде , шумарства и водопривреде
Републике Србије број: 320-11-2636/2013-14 од 15.04.2013, Скупштина општине
Сјеница, на седници одржаној дана 09.06.2014.године, донела је
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
Заштите, уређења и коришћења
пољопривредог земљишта
Општине Сјеница за 2014.годину
Овим програмом даје се преглед површина пољопривредог земљишта по
катастарским општинама, класама и културама, анализа стања заштите и уређења
пољопривредног земљишта, утврђују Програм радова на заштити и уређењу
пољопривредног земљишта и план коришћења пољопривредног земљишта у својини
Републике Србије.
I ОПШТИ ДЕО
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
ОПШТИНЕ СЈЕНИЦА 2010.ГОДИНЕ
Сјеница се налази у југо-западном дијелу Србије, на надморској висини, 10001030м, у Сјеничкој котлини на десној страни реке Увац и обалама речице Грабовице и
представља седиште познатог сточарског краја Пештерске висоравни. Сјеница је
седиште по површини једна од највећих општина у републици Србији , са површином
од 105.888,00 ха . Налази се на попречном путу Рашка-Нови Пазар-Сјеница-Нова
Варош који спаја ибарску магистралу са Златиборском магистралом па има добре
саобраћајне везе са Пријепољем, Новим Пазаром, Ивањицом и Новом Вароши. Добила
је назив по обиљу траве-сијена, која се у околини Сјенице коси и по три пута годишње,
Сјеница на старословенском значи „Земља сијена“.
Читаво подручје Сјеничко-Пештерске висоравни је планинског карактера са
просечном надморском висином од 1.200метара, где је окружују планине ,
Јадовник(1734м), Златар(1734м), Озрен(1680м), Гиљева(1617м), Јавор(1520м) и
Голија(1833м). На сјеничко-пештерској висоравни преовладавају кречњачки терени па
има доста развијених крашких облика рељефа.
Територија Сјеничког краја налази се на јужном делу Златиборског округа кога чине
десет општина.Граничи са са шест општина:Нова Варош,Иванјица, Нови Пазар,Тутин,
Пријепоље и Бијело Поље који се налази са југозападне стране Сјенице а град је
суседне Републике Црне Горе.
63
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
По броју становника 27.587 у 2002. години, на шестом месту у Златиборском округу а
обухвата 103 насељена места , 53 катастарске општине и 12 месних заједница.Просечна
величина насеља, према површини износи 10.5 км2,са просечно 275,8
становника.Просечна густина насељености је 26.3 ст/м2.
Због планинског карактера и струјања ваздушних маса с југа, клима овог подручја се
разликује од других области Србије.У овом подручју оштра,планинска клима с дугим и
оштрим зимама са доста снега и топлим кратким летима. Мразеви могу да се јаве у
сваком месецу у години.У Сјеници је 26.јануара измерна температура ваздуха -38.4º Ц.
Апсолутни максимум температуре ваздуха је 34.7ºЦ, измерен 22 августа 2000.
године.Просечна температура зимких месеци(децембар,јануар,фебруар) у Сјеници
износи – 2.9ºЦ а просечна годишња температура 7ºЦ.
Сјенички крај припада континенталној клими.Падавине зависе од западних и
северозападних ветрова који доносе падавине у Сјеничком крају, а зими суснежицу и
снег.Укупна годишња количина падавина у Сјеници у периоду од 1980-2000.године
износи 727,9 мм.Максимум падавина је у јуну 82,2 мм и мају 70,5 мм,а минимум
падавина у јануару са 38,8 мм,фебруару 43,2 мм и марту 41 мм.Највише падавина се
излучи у првом летњем и последњем пролећном месецу,као последица велике честине
проласка циклона.
Сјенички крај је сиромашан земљишним ресурсима.Што је то тако „кривац“ је најпре
природна средина,а потом и људска небрига и немарност.Природа је веома неповољна
за формирање земљишта на овом простору. Наиме претежна карбонатна и серпентиска
серија, при разлагању дају мало нерастворног, педогенског субстрата,па је потребно
дуго времена да се створи слој земљишта који може биљкама бити довољан за њихов
развој. Велика количина кише на планинским подручјима условљава испирање и
одношење земљишта.`Затим велики нагиби рељефа погодују ерозији земљишта па је
са те стране стварање и развитак земљишта на овом простору доста отежано.Крчење
шума у непосредном историском времену, ради добијања плодне земље и пашњака, је
знато утицало на деградирање педолошког прекривача.
Дисконтинуитет земљишног покривача у карсту онемогућава настанак крупних
парцела а због безводности ових терена наводњавање је скоро немогуће.На стрмим
земљиштима, где је изражена ерозија неопходно је улагање како би се спречило даља
ерозија. Незнатни део површина покривају скелетни субстрати. Најбоља алувијална
земљишта захтевају хидромериолације, од евакуције подземних вода па до уклањања
стално плављених површина.
Према Педолошкој карти највеће пространство заузимају земљишта настала на
рожњацима и тријанским шкриљцима који се простиру средишњи делом посматране
области,преко којих су у неогену наталожене лапоровите,кречњачке и пешчарске
формације.
То би биле рендзине и смеђа кисела земљишта која се простиру највећим делом
Пештера и ободом Сјеничке котлине, јужно од истоименог граса, где је дебљина
хумусног слоја у просеку негде око 20 цм. Црномрке је боје, ситнозрнасте
структуре,добре порозности и дренираности,али са појавом одломака кречњака.То је
слабо везано замљиште, па је зато подложно ерозији и у влажном и у сувом стању.
Овакав тип земљишта због својих физичких својстава не погодује развоју биљака.
Смеђа земљишта на кречњаку су најчешће локализована на блажим нагибима,по дну
већих вртача или пак по подножју кречњачких брегова,али нигде у већим,по
пространству које заузимају, компактним целинама.Хумусни слој је веома плитак и
ретко прелази 20цм.
Редзине су хумусно карбонатна земљишта ,која имају широко распрострањење у
Сјеничком крају.Јављају се на флишу и на високим планинама у зони периглацијације.
64
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
Рендзине на лапорцу имају добре производне вредности, на периглацијалном
материјалу мале, док су оне на доломитима променљиве вредности. Углавном су све
дефицитарне фосфором и азотом. На рендзинама се јављају церове и букове шуме
обично треће бонитетне класе, са годишњим прирастом 4-6м³/ха.
Ранкери се јављају у офиолитској зони северног дела Сјеничког краја (дијабазрожна серија). Заузимају око 12%територије. Образују се на различитим силикатним
стенама. Неповољни климатски услови потенцирани великим нагибима дају
релативно сиромашна земљишта, јер је успорена минерализација и формирање хумуса.
На њима је развијен бели, ређе црни бор, буква, смрча, јела и храст китњак. Дубина
земљишта је главни ограничавајући фактор њихове употребљивости.
Планинска црница (калкменасол) је веома аспрострањена. Образује се на тврдим
кречњацима. Она је највише распрострањена у високим планинским подручјима.
Заузима око 20% територије. То су плитка земљишта која имају малу способност
задржавања воде,зато биљке које живе на њој зависе од количине и распореда
атмосферских талога. На црници се налазе шуме различитих биоценоза, ливаде и
пашњаци. С обзиром на релативно малу дубину, производна вредност ових земљишта
није велика. Бонитет је између треће и четврте класе. Укупни прираст дрвне масе на
њима се креће до 7м³/ха/год.
Острвске површине под смоницом (вертисол), најчешће су окружене предходно
наведеним типом земљишта и заступљене су по дну Сјеничке котлине. Не заузимајући
већу површину, и на нагнутим смоница је плитка и лако подложна ерозији.Хумусни
слој је веома плитак до 20 см.
Псеудоглеј и параподзоли захватају највећи простор у Сјеничком крају и то:нижа
Пештарска висораван,град Сјеница и околина ,виша Пештерска висораван односно
подручје Карајукића бунари и оклина,затим подручје Штавља,Дуге Пољане и
Кладнице.Дубина А хоризонта у границама 10-40 цм.са екстремно киселим и кисеим
вредностима.Прозводна вредност овог типа земљишта је релативно мала и везана је
интезитетом влажења и трајањем мокре фазе, као и дубином непропусног слоја.
Мочварно, минерално барско земљиште,највише заступљено у долини реке Вапа а
порива и већи део више Пештерске области и села Тријебине.
Тресет заузима већу површину око 450 ха ,недалеко од Карајукићс Бунара.дебљинe
тресетних наслага је око 2 метра.
Из овога се може закључити да су отежани услови за биљну производњу,односно на
овом подручју је заступљена производња житарица за сточарство и производња
кромпира за тржиште.Веома је битно извршити калцификацију зрмљишта као што је и
приказано где се може видети да се ради о киселим земљиштима.
С обзиром да се ради о сточарском подручју и да на овом терену се креће негде око
20.000 грла говеда и оваца негде око 20.000 може се закључити да се ради о
сточараком крају,где ратарска производња прати сточарство у оном обиму који је
нропходно за сточарство,осим код производње кромпира .
Просечна површина парцела код пољопривредних произвођача креће се негде око 2.2
ха а укупна површина земљишта креће се негде око 10 ха по једном пољопривредном
произвоћачу,па је тако отежна сточарска производња.
За остваривање права пречег закупа за 2014. годину нико се није јавио.
65
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
Комисија за израду предлога годишњег Програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта у oпштини/граду __Сјеница___ за 2014 годину, је користила
податке из јавне евиденције о непокретности .Право пречег закупа за 2014 .нико се није јавио.За
тачност података одговара под пуном кривичном и материјалном одговорношћу.
Програм су сачинили следећи чланови Комисије:
Пртедседник Фаик Куртовић дип.инг пољ.___________________________
Члан
Емина Јахић дип.инг.пољ._____________________________
Члан
Јасминка Турковић дип.ецц_____________________________
Члан
Исмет Махмутовић дип.геод_____________________________.
Члан
Ерсин Малићевић дип ецц.______________________________
Члан
Рајко Грбовић пољ.произв.______________________________
Члан
Шабан Хаџовић пољ.произв_____________________________
66
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
ппљппривреднп земљищуе(ха)
пбрадивп ппљппривреднп земљищуе(ха)
ред.
бр.
кауасуарска
ппщуина
1 čedovo
2 sjenica
3 krstac
оиве
1
130,6589
205,2875
205,4261
врупви
впћоаци
винпгради
2
3
4
0,7009
0,7083
2,1182
67
ливаде
5
194,3065
421,8259
218,2025
укупнп
6(1+2+3+4+5)
325,6663
627,8217
425,7468
пащоаци
7
312,9128
284,4706
714,5528
рибоаци,
урсуици и
мпшваре
псуалп
земљищуе
8
9
0,2608
1,6215
0,5559
УКУПНО
10(6+7+8+9)
638,8399
913,9138
1140,8555
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
donje goračide
božov potok
pralja
donje lopiže
gornje lopiže
družinide
mašovide
uvac
šušure
raškovide
caričina
trijebine
rasno
raždaginja
ktde
183,7860
169,8217
75,4537
313,2860
161,1705
69,6180
208,6008
77,5402
147,5020
195,3741
55,9279
319,0593
341,1000
230,5896
82,5465
1,3377
0,3655
0,4437
3,7686
1,5323
1,2224
0,9999
2,0749
0,2314
0,2649
0,0762
0,1339
1,3197
1,5508
0,4971
232,1873
434,6712
144,7597
700,3839
240,8882
115,5125
338,4516
178,6141
244,6201
156,4477
203,9542
980,0614
659,3373
380,8237
191,4366
417,3110
604,8584
220,6571
1017,4385
403,5910
186,3529
548,0523
258,2292
392,3535
352,0867
259,9583
1299,2546
1001,7570
612,9641
274,4802
383,7206
715,6129
395,1657
701,4045
705,8434
277,9252
514,3677
217,5112
522,0061
695,4293
985,3605
3182,2225
963,6314
734,6164
175,3787
0,5330
6,1400
0,2869
7,7208
0,2134
0,0794
0,0439
0,1665
0,1643
0,0980
0,0234
7,2119
0,2907
5,2624
0,0269
801,5646
1326,6113
616,1097
1726,5638
1109,6478
464,3575
1062,4639
475,9069
914,5239
1047,6140
1245,3422
4488,6690
1965,6791
1352,8429
449,8858
19 tuzinje
384,7914
0,6449
662,6792
1048,1155
1106,0297
0,4371
2154,5823
20 dubnica
144,8282
165,5986
310,4268
649,5451
0,1335
960,1054
21 zaječide
151,5075
335,0207
486,5282
280,7000
22 goševo
409,5804
0,4751
968,6563
1378,7118
2867,1921
0,3431
4246,2470
23 Krainovidi
200,9662
5,7212
318,7258
525,4132
553,6839
1,3192
1080,4163
24 višnjevo
151,4668
1,2026
504,7938
657,4632
665,3088
1,5669
1324,3389
25 dujke
173,6851
742,1289
915,8140
1708,4976
3,0026
2627,3142
324,6230
393,0897
1542,0023
0,1372
1935,2292
291,3620
428,8689
615,5490
0,1260
1044,5439
1,4762
767,4475
26 boljare
66,9905
27 kijevci
137,5069
28 vrsjenice
175,3960
0,1355
196,8481
372,3796
183,0031
0,0877
555,4704
29 bare
30 cetanovide
188,1254
257,8493
4,9133
0,1426
255,7587
358,3653
448,7974
616,3572
288,4790
283,8035
0,0930
0,1028
737,3694
900,2635
68
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
dolide
žabren
draževide
buđevo
žitnide
ugao
zahumsko
kamešnica
dragojlovide
duga poljana
brnjica
stup
šare
dunišide
bagačide
štavalj
bačija
vapa
fijulje
kladnica
ponorac
sugubine
ursule
130,7345
184,9230
329,0054
860,4397
220,2802
591,1423
255,5926
246,2043
419,9920
328,6068
584,3039
348,6231
314,4471
217,9990
459,5193
717,3984
172,7155
271,5105
132,3220
401,2645
129,8524
150,9217
321,6707
53
13404,9114
0,7395
0,3261
1,4454
0,0000
0,0350
9,8661
0,0000
0,4234
13,5807
5,7575
0,9223
7,9143
4,2177
2,1988
2,0414
3,4687
0,5314
0,8683
4,5341
3,1675
2,9803
6,6438
0,0000
105,7201
69
0,0000
656,3887
210,6664
323,1825
732,7384
356,5591
915,3712
222,9666
406,1809
476,4988
282,4457
623,9132
402,0182
456,8557
316,5741
492,5054
958,9642
108,0064
208,4792
625,9585
263,2551
248,9058
382,4794
402,5192
787,1232
396,3289
652,5140
1594,6235
576,8393
1506,5485
488,4253
652,3852
896,9142
624,6332
1213,9746
751,5636
779,2171
538,7908
954,2235
1678,4040
284,1906
480,5211
759,1488
669,0537
381,9257
536,3814
730,8337
1695,1709
925,8154
777,2349
2814,5374
934,0374
1940,7750
328,2978
1241,8463
558,1778
397,3720
794,3468
656,5587
603,6900
609,5475
291,0217
1091,2028
425,1239
410,1923
420,2566
347,0085
503,5325
420,3465
1169,1316
21234,4775
34745,1090
42581,1507
0,0000
3,0264
0,2897
0,1220
0,1976
0,1077
0,4213
0,7798
5,1353
6,0293
0,4192
0,6668
0,3667
0,5719
0,1881
0,1948
46,1043
0,1291
0,2619
0,3208
0,3356
0,1319
0,3047
2,6187
2485,3205
1322,4340
1429,8709
4409,3585
1510,9844
3447,7448
817,5029
1899,3668
1461,1213
1022,4244
2008,9882
1408,4890
1383,4790
1148,5264
1245,4400
2815,7111
709,4436
890,9753
1179,7262
1016,3978
885,5901
957,0326
1902,5840
106,7724
77433,2314
ТАБЕЛА
2.
Преглед ппврщина ппљппривреднпг земљищуа пп пблицима свпјине пп КО
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
ппљппривреднп земљищуе(ха)
пбрадивп ппљппривреднп земљищуе(ха)
оиве
редни
брпј
кауасуарска
ппщуина
1 čedovo
пблик
свпјине
привауна
свпјина
државна
свпјина РС
1
врупви
2
впћоаци винпгради ливаде
3
130,4050
0,7009
0,2539
4
5
6(1+2+3+4+5)
пащоаци
7
8
9
10(6+7+8+9)
182,7679
313,8738
257,1492
0,2516
571,2746
11,5386
11,7925
55,7636
0,0093
67,5654
државна
свпјина СРЈ
0,0000
0,0000
друщувена
свпјина
0,0000
0,0000
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
други
пблици
свпјине
2 sjenica
укупнп
рибоаци,
урсуици и псуалп
мпшваре земљищуе УКУПНО
привауна
свпјина
9,6283
државна
свпјина РС
173,836
0,7083
70
401,8243
412,1609
133,8032
1,0661
547,0302
17,8119
191,6479
150,6674
0,5854
342,9007
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
државна
свпјина СРЈ
183,4643
друщувена
свпјина
21,6502
1,6515
2,1897
23,8399
задружна
свпијна
мещпвиуа
свпјина
други
пблици
свпјине
3 крсуац
привауна
свпјина
државна
свпјина РС
0,173
0,173
0,173
181,8266
1,6819
162,8407
346,3492
483,3942
0,5319
830,2753
8,8206
0,1295
21,4252
30,3753
130,0706
0,0093
133,4459
14,7789
0,3068
33,9366
49,0223
128,0880
државна
свпјина СРЈ
друщувена
свпјина
дпнје
4 гпрашиће
0,0240
177,1343
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
0,0000
0,0000
привауна
свпјина
180,8598
1,3377
71
229,1099
411,3074
190,2732
0,5330
602,1136
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
државна
свпјина РС
2,9262
3,0774
6,0036
193,4474
199,4510
државна
свпјина СРЈ
5 бпжпв ппупк
0,0000
друщувена
свпјина
0,0000
0,0000
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
0,0000
0,0000
привауна
свпјина
државна
свпјина РС
168,0367
0,3655
1,2791
државна
свпјина СРЈ
друщувена
свпјина
0,5059
задружна
свпијна
мещпвиуа
свпјина
други
пблици
свпјине
72
401,7278
570,1300
267,5606
2,4955
840,1861
2,1593
3,4384
408,3342
3,6445
415,4171
0,0596
0,0596
1,9321
1,9917
30,7245
31,2304
37,7860
69,0164
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
6 праља
привауна
свпјина
70,0448
државна
свпјина РС
4,8669
0,3737
124,5858
195,0043
113,9196
20,1739
25,0408
280,9764
државна
свпјина СРЈ
друщувена
свпјина
7 дпнје лппиж
0,2869
306,0172
0,0000
0,5420
0,0700
0,6120
309,2108
0,0000
0,2697
0,8817
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
0,0000
0,0000
привауна
свпјина
државна
свпјина РС
311,6266
3,7237
697,6743
1013,0246
259,6209
1,6594
0,0449
1,3304
3,0347
441,7836
7,7208
1280,3663
444,8183
државна
свпјина СРЈ
0,0000
0,0000
друщувена
свпјина
0,0000
0,0000
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
73
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
други
пблици
свпјине
8 г.лппиже
привауна
свпјина
државна
свпјина РС
157,4230
1,5323
3,7475
1,3792
1,3792
1,3792
227,6289
386,5842
298,7648
13,2593
17,0068
400,0164
0,2134
685,5624
417,0232
државна
свпјина СРЈ
0,0000
друщувена
свпјина
0,0000
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
0,0000
7,0622
7,0622
други
пблици
свпјине
9 дружиниће
привауна
свпјина
69,6180
1,2224
186,3529
267,4502
државна
свпјина РС
0,0000
10,4750
државна
свпјина СРЈ
0,0000
0,0000
друщувена
свпјина
0,0000
0,0000
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
74
115,5125
0,0794
453,8825
10,4750
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
10 мащпвиће
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
0,0000
0,0000
привауна
свпјина
државна
свпјина РС
11 увац
208,2030
0,9999
0,3978
336,5854
545,7883
177,8499
1,8662
2,2640
336,5178
0,0439
723,6821
338,7818
државна
свпјина СРЈ
0,0000
0,0000
друщувена
свпјина
0,0000
0,0000
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
0,0000
0,0000
привауна
свпјина
77,5402
2,0749
државна
свпјина РС
178,0374
257,6525
106,9389
0,5767
0,5767
110,5723
0,1665
364,7579
111,1490
државна
свпјина СРЈ
0,0000
0,0000
друщувена
свпјина
0,0000
0,0000
75
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
12 щущуре
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
0,0000
0,0000
привауна
свпјина
државна
свпјина РС
13 ращкпвиће
142,5415
0,2314
4,9605
215,3326
358,1055
138,7259
29,2875
34,2480
383,2802
0,1643
496,9957
417,5282
државна
свпјина СРЈ
0,0000
0,0000
друщувена
свпјина
0,0000
0,0000
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
0,0000
0,0000
привауна
свпјина
195,3741
0,2649
државна
свпјина РС
државна
свпјина СРЈ
156,1093
351,7483
228,6735
0,3384
0,3384
466,7558
0,0000
76
0,0800
580,5198
467,0942
0,0000
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
14 царишина
друщувена
свпјина
0,0000
0,0000
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
0,0000
0,0000
привауна
свпјина
55,1164
175,1143
230,2307
93,9978
државна
свпјина РС
0,6795
7,3195
7,9990
693,8297
државна
свпјина СРЈ
друщувена
свпјина
701,8287
0,0000
0,1320
0,0762
21,5204
21,7286
324,2519
0,0000
197,5330
219,2616
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
0,0000
0,0000
привауна
свпјина
15 уријебине
0,0234
државна
свпјина РС
319,0593
0,1139
0,6795
964,6123
14,4419
77
1283,7855
956,9069
7,1984
2247,8911
14,4419 2225,3156
0,0135
2239,7710
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
16 раснп
државна
свпјина СРЈ
0,0000
0,0000
друщувена
свпјина
0,0000
0,0000
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
1,0069
1,0069
563,5218
896,8661
94,5813
0,2835
991,7309
95,8155
104,8909
869,0501
0,0072
973,9482
привауна
свпјина
државна
свпјина РС
17 раждагинја
332,0246
1,3197
9,0754
1,0069
државна
свпјина СРЈ
0,0000
0,0000
друщувена
свпјина
0,0000
0,0000
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
0,0000
0,0000
привауна
свпјина
229,8831
1,5508
78
375,8541
607,288
376,531
5,2581
989,0771
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
државна
свпјина РС
0,7065
1,2339
357,9558
0,0043
359,9005
државна
свпјина СРЈ
0,0000
0,0000
друщувена
свпјина
0,0000
0,0000
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
18 крће
1,9404
привауна
свпјина
82,5465
0,4971
државна
свпјина РС
3,7357
3,7357
0,1296
191,4206
274,4642
33,2193
0,0160
0,0160
142,1594
3,8653
0,0269
307,7104
142,1754
државна
свпјина СРЈ
0,0000
0,0000
друщувена
свпјина
0,0000
0,0000
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
0,0000
79
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
19 уузиое
привауна
свпјина
државна
свпјина РС
20 дубница
382,2459
0,6449
2,5455
643,3875
1026,2783
275,722
1,3545
1302,3548
19,2917
21,8372
830,3077
0,0826
852,2275
државна
свпјина СРЈ
0,0000
0,0000
друщувена
свпјина
0,0000
0,0000
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
0,0000
0,0000
привауна
свпјина
144,8282
0,6449
310,4268
248,9589
0,1335
559,5192
државна
свпјина РС
0,0000
400,5862
0,0043
400,5862
државна
свпјина СРЈ
0,0000
0,0000
друщувена
свпјина
0,0000
0,0000
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
80
165,5986
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
други
пблици
свпјине
21 зајешиће
22 гпщевп
привауна
свпјина
0,0000
151,5075
486,5282
66,0062
државна
свпјина РС
0,0000
213,6884
државна
свпјина СРЈ
0,0000
друщувена
свпјина
0,0000
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
0,0000
привауна
свпјина
351,2061
државна
свпјина РС
58,3743
335,0207
0,0000
0,4751
0,1109
552,6453
213,6884
0,0000
0,5120
0,0168
0,5288
0,5850
0,5850
855,6249
1207,3061 1295,2934
0,3399
2502,9394
113,0287
171,4030 1571,8987
0,0032
1743,3049
државна
свпјина СРЈ
0,0000
0,0000
друщувена
свпјина
0,0000
0,0000
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
81
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
23 крајинпвиће
24 вищоевп
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
0,0000
0,0000
привауна
свпјина
199,211
државна
свпјина РС
1,7552
5,7212
314,2347
519,1669
258,5104
4,4911
6,2463
295,1735
1,3192
778,9965
301,4198
државна
свпјина СРЈ
0,0000
0,0000
друщувена
свпјина
0,0000
0,0000
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
0,0000
0,0000
привауна
свпјина
државна
свпјина РС
150,0902
1,2026
1,3766
472,663
623,9558
361,4651
0,9355
986,3564
32,1308
33,5074
303,8437
0,6314
337,9825
државна
свпјина СРЈ
0,0000
0,0000
друщувена
свпјина
0,0000
0,0000
82
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
25 дујке
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
0,0000
0,0000
привауна
свпјина
173,0189
722,4636
државна
свпјина РС
18,2526
438,3226
2,9944
2166,3337
0,0026
456,5778
државна
свпјина СРЈ
0,0000
0,0000
друщувена
свпјина
0,0000
0,0000
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
26 бпљаре
18,2526
895,4825 1267,8568
0,6662
привауна
свпјина
65,6669
државна
свпјина РС
1,3236
1,4762
1,4127
2,0789
2,3182
0,0056
4,4027
322,453
389,5961
432,7972
0,1372
822,5305
2,1700
државна
свпјина СРЈ
3,4936 1109,2051
0,0000
83
1112,6987
0,0000
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
27 кијевце
друщувена
свпјина
0,0000
0,0000
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
0,0000
0,0000
привауна
свпјина
државна
свпјина РС
28 врсјенице
134,8942
281,2755
416,1697
76,0407
2,6127
10,0865
12,6992
539,5083
0,126
492,3364
552,2075
државна
свпјина СРЈ
0,0000
0,0000
друщувена
свпјина
0,0000
0,0000
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
0,0000
0,0000
привауна
свпјина
државна
свпјина РС
175,3401
0,1355
0,0559
84
196,8481
372,3237
81,3736
0,0559
101,6295
0,0877
453,7850
101,6854
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
29 баре
државна
свпјина СРЈ
0,0000
0,0000
друщувена
свпјина
0,0000
0,0000
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
0,0000
0,0000
привауна
свпјина
државна
свпјина РС
30 цеуанпвиће
187,5210
4,9133
0,6044
254,8911
447,3254
160,9803
0,8676
1,4720
127,4987
0,0930
608,3987
128,9707
државна
свпјина СРЈ
0,0000
0,0000
друщувена
свпјина
0,0000
0,0000
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
0,0000
0,0000
привауна
свпјина
256,5465
0,1426
85
345,5259
602,2150
51,9160
0,1028
654,2338
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
државна
свпјина РС
1,3028
11,0820
231,8875
244,2723
државна
свпјина СРЈ
0,0000
0,0000
друщувена
свпјина
0,0000
0,0000
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
1,7574
1,7574
1,7574
123,4450
646,9427
770,3877
7,2895
9,4460
други
пблици
свпјине
31 дплиће
12,3848
привауна
свпјина
државна
свпјина РС
262,5309
16,7355 1432,6400
3,0264
1035,9450
1449,3755
државна
свпјина СРЈ
0,0000
0,0000
друщувена
свпјина
0,0000
0,0000
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
0,0000
0,0000
86
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
32 жабрен
привауна
свпјина
државна
свпјина РС
183,7382
0,7395
1,1848
391,8074
131,6471
0,2870
523,7415
3,1206
4,3054
792,3308
0,0027
796,6389
државна
свпјина СРЈ
0,0000
0,0000
друщувена
свпјина
0,0000
0,0000
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
33 дражевиће
207,3297
привауна
свпјина
279,3467
државна
свпјина РС
49,6587
0,3261
0,2161
0,2161
1,8375
313,3832
593,0560
155,8489
9,7993
59,4580
621,3860
2,0536
0,1220
749,0269
680,8440
државна
свпјина СРЈ
0,0000
0,0000
друщувена
свпјина
0,0000
0,0000
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
87
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
други
пблици
свпјине
34 буђевп
0,0000
привауна
свпјина
682,5770
државна
свпјина РС
177,6627
1,4454
564,8861
1248,9085 1063,0774
119,4740
297,1367 1750,7294
државна
свпјина СРЈ
друщувена
свпјина
35 жиуниће
0,0000
0,1976
2047,8661
0,0000
0,2000
48,3783
48,5783
2312,1835
0,0000
0,7306
49,3089
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
0,0000
0,0000
привауна
свпјина
државна
свпјина РС
216,4350
352,5908
569,0258
233,6280
3,8452
3,9683
7,8135
700,4094
државна
свпјина СРЈ
0,1077
802,7615
708,2229
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
друщувена
свпјина
задружна
свпијна
88
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
36 угап
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
0,0000
0,0000
привауна
свпјина
271,7248
државна
свпјина РС
304,6969
0,0350
729,5297
173,7645
државна
свпјина СРЈ
друщувена
свпјина
231,4722
0,3658
1233,1275
478,4614 1707,1151
0,0535
2185,6300
0,0000
14,7206
11,4017
26,1223
0,0000
2,1877
0,0020
28,3120
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
0,6753
0,6753
0,6753
220,5296
485,5294
125,1951
0,3239
0,7828
202,5207
други
пблици
свпјине
37 захумскп
1001,2895
привауна
свпјина
државна
свпјина РС
255,1336
9,8661
0,4590
државна
свпјина СРЈ
0,0000
друщувена
свпјина
89
0,7798
611,5043
203,3035
0,0000
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
38 камещница
привауна
свпјина
државна
свпјина РС
2,1131
2,1131
0,5820
236,8024
396,3585
633,1609
530,1918
1,6813
1165,0340
9,4019
9,8224
19,2243
711,6545
3,4540
734,3328
државна
свпјина СРЈ
2,6951
0,0000
0,0000
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
0,0000
0,0000
друщувена
свпјина
привауна
39 драгпјлпвиће свпјина
државна
свпјина РС
351,4744
0,4234
68,5176
државна
свпјина СРЈ
460,2306
812,1284
140,6138
0,1199
952,8621
16,2682
84,7858
417,5640
5,9094
508,2592
0,0000
90
0,0000
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
друщувена
свпјина
40 дуга ппљана
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
0,0000
0,0000
привауна
свпјина
271,9887
13,3131
273,7418
559,0436
112,7412
0,3896
672,1744
државна
свпјина РС
56,6181
0,2676
8,5036
65,3893
284,2287
0,0172
349,6352
државна
свпјина СРЈ
0,0000
0,0000
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
друщувена
свпјина
други
пблици
свпјине
41 броица
привауна
свпјина
436,4451
државна
свпјина РС
147,8588
5,7575
91
0,2003
0,2003
0,4021
0,0124
0,6148
578,8305
1021,0331
317,1032
0,6415
1338,7778
44,3549
192,2137
477,2436
0,0253
669,4826
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
државна
свпјина СРЈ
0,0000
0,0000
0,4782
0,4782
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
0,2496
0,2496
0,2496
398,3795
741,4539
237,8526
0,3602
979,6667
3,6387
10,1097
416,9798
0,0065
427,0960
друщувена
свпјина
0,4782
други
пблици
свпјине
42 сууп
привауна
свпјина
државна
свпјина РС
342,1521
0,9223
6,4710
државна
свпјина СРЈ
0,0000
друщувена
свпјина
0,0000
1,7263
1,7263
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
43 щаре
привауна
свпјина
0,0000
268,9126
7,9143
92
416,1295
692,9564
292,1245
0,5516
985,6325
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
државна
свпјина РС
43,9202
39,4711
државна
свпјина СРЈ
друщувена
свпјина
83,3913
310,4529
0,0203
0,0000
1,6143
1,2551
2,8694
0,0000
1,1126
3,9820
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
44 дунищиће
393,8645
привауна
свпјина
државна
свпјина РС
0,0000
212,3813
4,2177
5,6177
државна
свпјина СРЈ
266,4805
483,0795
301,6739
0,1831
784,9365
50,0936
55,7113
307,8736
0,0050
363,5899
0,0000
0,0000
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
друщувена
свпјина
други
пблици
свпјине
93
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
45 багашиће
привауна
свпјина
446,9123
државна
свпјина РС
12,6070
2,1988
412,3981
861,5091
83,1779
78,4799
91,0869
207,8438
државна
свпјина СРЈ
0,1948
298,9307
0,0000
0,0000
1,6274
1,6274
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
друщувена
свпјина
1,6274
други
пблици
свпјине
46 щуављ
944,8818
привауна
свпјина
државна
свпјина РС
0,0000
711,3586
1,9943
2,5220
833,5579
1586,9108
365,9920
0,9710
1953,8738
84,0456
86,5676
722,2687
45,1155
853,9518
државна
свпјина СРЈ
друщувена
свпјина
0,0000
3,3100
0,0471
0,7636
4,1400
0,0000
2,9421
0,0178
7,0999
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,1885
0,1885
94
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
други
пблици
свпјине
47 башија
привауна
свпјина
државна
свпјина РС
48 вапа
172,6374
3,4687
0,5971
0,5971
108,0064
284,1125
194,6074
0,1235
478,8434
0,0781
230,5165
0,0056
230,6002
0,0781
0,5971
државна
свпјина СРЈ
0,0000
0,0000
друщувена
свпјина
0,0000
0,0000
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
0,0000
0,0000
привауна
свпјина
државна
свпјина РС
269,5874
0,5314
1,9231
208,0623
478,1811
331,3041
0,4169
2,3400
78,8882
0,2619
809,7471
81,2282
државна
свпјина СРЈ
0,0000
0,0000
друщувена
свпјина
0,0000
0,0000
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
95
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
49 фијуље
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
0,0000
0,0000
привауна
свпјина
104,1610
државна
свпјина РС
27,5360
0,6123
478,0178
582,7911
96,9836
0,3140
680,0887
117,1646
144,7006
319,9290
0,0068
464,6364
државна
свпјина СРЈ
друщувена
свпјина
50 кладница
0,0000
0,6251
0,2560
30,7761
31,6572
0,0000
3,3440
35,0012
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
0,0000
0,0000
привауна
свпјина
државна
свпјина РС
400,7110
4,2924
261,3360
666,3394
166,9631
0,3331
833,6356
0,5536
0,2417
1,7170
2,5123
180,0454
0,0025
182,5602
државна
свпјина СРЈ
0,0000
друщувена
свпјина
96
0,0000
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
0,2021
0,2021
0,2021
248,7238
380,5835
168,8643
0,1820
1,3422
334,6682
други
пблици
свпјине
51 ппнпрац
привауна
свпјина
државна
свпјина РС
128,6922
3,1675
1,1602
државна
свпјина СРЈ
0,1319
549,5797
336,0104
0,0000
0,0000
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
0,0000
0,0000
друщувена
свпјина
52 сугубине
привауна
свпјина
државна
свпјина РС
146,5336
2,9803
4,3881
државна
свпјина СРЈ
357,9189
507,4328
221,0565
23,3559
27,7440
199,2900
0,0000
97
0,3047
728,7940
227,0340
0,0000
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
друщувена
свпјина
53 урсуле
1,2046
1,2046
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
0,0000
0,0000
привауна
свпјина
државна
свпјина РС
1,2046
319,0727
6,5748
381,0775
706,7250
599,5954
0,1938
1306,5142
2,5981
0,0690
21,4417
24,1088
569,5362
2,4249
596,0699
државна
свпјина СРЈ
0,0000
0,0000
задружна
свпијна
0,0000
0,0000
мещпвиуа
свпјина
0,0000
0,0000
други
пблици
свпјине
0,0000
0,0000
друщувена
свпјина
ПОДАЦИ РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА СРБИЈЕ
98
29324,0754
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
уабела 3.
Ппврщине ппљппривреднпг земљищуа пп класама и кулуурама
ппљппривреднп земљищуе у ха
класа
кулуура
I
оива
вру
впћоаци
винпгради
ливаде
пащоаци
урсуици-мпшваре
УКУПНП
II
III
IV
V
VI
VII
14,6228
62,6228
292,5261
895,6273
2860,6288
4012,1774
4001,9408
3,3526
32,7465
36,8584
12,9779
16,2415
3,5232
4,5062
1393,7405
115,0008
1799,0857
658,1599
4072,3846
2011,2289
8202,2187
4657,1955
14000,2079
7531,1223
8626,0002
6257,2613
4490,4516
1416,2221
2009,4558
5059,9290
11122,0528
21534,2737
20172,8231
14749,6537
ппдаци републишкпг гепдеускпг завпда србије
ТАБЕЛА 4.
Одвпдоаваое
каналска мрежа
изграђенп у ха
у функцији у ха
ТАБЕЛА 5.
Навпдоаваое
цевна дренажа
изграђенп у ха
99
УКУПНО у ха
у функцији у
ха
у
изграђенп функцији
у ха
у ха
0,0000
0,0000
VIII
1264,7654
1264,7654
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
щирпкпзахвауне
мащине у ха
уифпни у ха
кап пп кап
(минипрпщаваое)у ха
кищна крила
у ха
псуалп у
ха
УКУПНО
у ха
0,0000
ТАБЕЛА 6.
Ппбпљщаое квалиуеуа ппљппривреднпг земљищуа и мелипрације ливада и пащоака
физишке мелипрације
у ха
хемијске
мелипрације у ха
биплпщке мелипрације у
ха
мелипрације
ливада и
пащоака у
псуалп у
ха
ха
УКУПНО
у ха
0,0000
ТАБЕЛА 7.
Кприсници ппљппривреднпг земљищуа у државнпј свпјини
назив кприсника и оегпва адреса
минисуарсувп ппљппривреде щумарсува и
впдппривреде
ппврщина
земљищуа кпју
кприсуи (ха)
исказанп пп
кауасуарским
ппщуинама (ха)
212,818 сјеница
100
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
ценуар за спцијални рад сјеница
1,1619
9,4515
765,4026
81,5951
253,2576
70,3274
617,8633
189,6970
31,6735
0,1500
672,2774
0,1820
0,4626
7,9460
1,2011
0,0559
1,6558
2,9467
0,3619
9,6074
3,8907
8,2133
3,1075
3,8452
95,3848
3,5829
8,1637
213,6469
0,0700
дпбрп села жабрен
дпбрп села дражевиће
дпбрп села дујке
дпбрп села крће
дпбрп села раснп
дпбрп села сугубине
дпбрп села врсенице
дпм здравља сјеница
дп пик "пещуер" сјеница
101
гпрое лппиже
дплиће
жабрен
дражевиће
дујке
крће
раснп
сугубине
врсенице
щуаваљ
буђевп
ппнпрац
щаре
уријебине
дубница
врсенице
шедпвп
дубница
мащпвиће
сугубине
дражевиће
крсуац
вапа
жиуниће
фијулје
раснп
бпжпв ппупк
камещница
дунищиће
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
0,4097
1,3064
10,3311
13,5208
4,8574
18,3652
77,7478
135,8918
1,6141
8,0753
446,6593
118,3307
0,8419
488,9223
162,6127
93,9185
71,8771
6,1952
1,3753
1,0217
3,7029
6,2642
0,0840
2,1097
43,0478
10,1467
4,2121
22,3538
466,6988
дринскп-лимске елекуране бајина бащуа
глпгић ханефија
глпгић хуснија
глпгић неђибачиба хабещ хамдија
хпоић мурсел нечиб
јп "пууеви србије"
јавпр ад кущићи
јп "елекрппривреда"
јп"србија щуме"
102
кладница
баре
дражевиће
цеуанпвиће
броица
дплиће
tuзинје
багашиће
фијулје
урсуле
гпщевп
раснп
вищнјевп
угап
драгпјлпвиће
дуга пплјана
щуаваљ
рдружиниће
сјеница
сјеница
сјеница
сјеница
дуга ппљана
кладница
крсуац
гпрнје лппиже
уузинје
уусуле
ращкпвиће
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
304,5425
24,6907
4,2398
230,3900
75,6366
36,0276
701,8287
192,2695
110,5723
69,9560
384,2894
1110,0458
37,8268
417,5282
397,3392
549,0490
3,9788
71,8069
335,8284
19,4118
124,7508
77,6849
334,8033
704,3677
520,1749
407,2534
305,5258
28,1291
0,5010
103
праља
вищнјевп
дружиниће
башија
крсуац
гпрое лппиже
царишина
дпнје гпрашиће
увац
врсенице
гпрое лппиже
бпљаре
крсуац
щущуре
дубница
кијевце
крајинпвиће
крће
ппнпрац
сугубине
баре
вапа
мащпвиће
жиуниће
камещница
бпжпв ппупк
вищоевп
жабрен
дунищиће
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
0,1810
201,3176
587,3658
162,3651
297,8747
1421,0338
229,1076
444,3162
343,4116
178,6238
346,2989
11,2022
84,1763
1695,2567
0,0961
418,2193
368,4445
167,1848
185,2164
297,2294
577,3382
1359,8453
230,4901
13,1644
1126,3293
767,3986
252,5418
565,0520
2227,0648
104
гпщевп
захумскп
дражевиће
зајешиће
крајинпвиће
дплиће
цеуанпвиће
дпое лппиже
драгпјлпвиће
кладница
дунищиће
дунищиће
раждагиоа
угап
багашиће
сууп
фијуље
багашиће
дујке
щаре
броица
буђевп
раснп
гпщевп
гпщевп
уузиое
дуга ппљана
урсуле
уријебине
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
537,7496 шщуаваљ
38,7290 щуаваљ
јп"србија щуме" щумскп газдинсувп
"гплија" щумска управа сјеница
јп лимске хе нпва варпщ
јвп"србијавпде"
кпмуналнп предузеће "врелп"
кпмуналнп услужна радна
прганизација
месна заједница броица
месна заједница раснп
месна заједница щуаваљ
месна заједница кладница
месна заједница лппиже
месна заједница раждагиоа
месна заједница вапа
месна заједница щуаваљ
ппщуина сјеница
105
50,8297
101,4685
14,7770
0,0210
0,2552
2,8801
0,9600
шедпвп
сјеница
шедпвп
камещница
дражевиће
сјеница
сјеница
0,2406
0,0546
0,0703
0,6140
1,2486
0,0400
0,5498
0,5630
188,6302
38,7290
20,1278
0,3674
1,4747
2,5274
0,9040
0,5767
3,1423
шедпвп
броица
раснп
драгпјлпвиће
кладница
дружиниће
дујке
крсуац
щуаваљ
щуаваљ
вищоевп
ращкпвиће
праља
уријебине
крће
увац
кијевце
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
23,3227
7,0042
0,6900
2,6529
0,4277
0,0073
1,9601
1,3295
0,5347
2,8524
0,9785
3,1069
1,6055
1,0142
0,4388
0,8916
0,6609
2,0592
0,0741
0,2177
3,3289
8,8767
15,6167
17,5540
1,2698
162,9527
2,6680
0,0961
17,8622
106
крсуац
гпрое лппиже
крсуац
бпљаре
баре
дпое гпрашиће
камещница
угап
кладница
баре
кладница
жабрен
драгпјлпвиће
цеуанпвиће
багашиће
дунищиће
захумскп
броица
краинпвиће
дпое лппиже
раснп
сууп
буђевп
дујке
броица
гпщевпп
щаре
буђевп
уријебине
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
пснпвна щкпла "12 децембар" сјеница
пснпвна щкпла "29нпвембар"баре
пснпвна щкпла "бранкп радишевић"щуаваљ
пснпвна щкпла "браасуви јединсувп "дуга
ппљана
пснпвна щкпла "јездимир лпвић" Д гпрашиће
пснпвна щкпла "рифау бурчевић" раснп
пснпвна щкпла "рифау бурчевић" угап
пснпвна щкпла "свеупзар маркпвић"сјеница
пснпвна щкпла "вук карачић" кладница
ппљппривредна задруга "ершеге" иванјица
ппљппривредна задруга "ппљппрпмеу"
пријеппље
ракпоац слпбпдан супјанка
рампвић нечиб исп
република србија бепград грашанска 8
2,8690
0,3195
0,6777
11,7335
0,2102
0,4258
0,0790
0,4010
0,0154
0,6729
уузинје
раждагинја
урсуле
щуаваљ
башија
вапа
захумскп
вищнјевп
драгпјлпвиће
броица
3,0909
0,2844
0,8793
0,1216
0,6297
1,0814
0,1977
8,3158
14,8270
дуга ппљана
гпрашиће
раснп
угап
цеуанпвиће
мащпвиће
кладница
сугубине
дунищиће
7,1742
0,1366
0,0540
1,3593
2,6819
2,5352
5,4884
0,0280
републишки хидрпмеуерплпщки завпд бепград
107
дпое гпрашиће
шедпвп
сјеница
захумскп
раждагиоа
мащпвиће
гпщевп
ращкпвиће
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
0,0100
0,0162
0,0100
0,0100
0,8183
0,0280
0,0306
5,0824
0,5266
272,7228
51,3233
14,7058
0,5250
0,0222
0,4344
0,2425
1,9917
0,2381
4,2402
рудник угља щуаваљ
салихагић алмир малића
селп раждагиоа
селп зајешиће
скупщуина ппщуине сјеница
скупщуина ппщуине сјеница
узелац јпван суанпјка рпђ.уубић
васпјевић жаркп предраг
васпјевић жаркп суевп
впјска југпславије
вранић милпван радпман
вушкпвић иванка
земљпраднишка задруга
"хидрппрпдуку"
гпрое лппиже
кијевце
вапа
жиуниће
краинпвиће
броица
буђевп
щуаваљ
sjenica
раждагиоа
зајешиће
сјеница
дплиће
сјеница
сјеница
сјеница
бпжпв ппупк
шедпвп
шедпвп
44,7126 щаре
земљпраднишка задруга "иваоица"
земљпраднишка задруга "ппљппрпмеу"
земљпраднишка задруга "средоа река" иваоица
щпљанин щемсп незп
закупци пп прпграму 200_
108
1,9618
82,5877
1,2296
48,7919
0,6574
крсуац
броица
броица
щаре
сјеница
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
укупно
29519,8822
ппдаци републишкпг гепдеускпг завпда србије
ТАБЕЛА 9. Прпграм ууврђиваоа радпва на защуиуи, уређеоу и кприщћеоу ппљппривреднпг земљищуа
ппврщина у hа,
намене улагаоа
брпј узпрака
пбележаваое парцела државнпг земљищуа 100,ha
уређеое и ппремаое ппљпшуварске
службе
ппбпљщаое квалиуеуа пбрадивпг
ппљппривреднпг земљищуа
I УРЕЂЕОЕ ППЉППРИВРЕДНПГ
ЗЕМЉИШТА
предрашунска
вреднпсу улагаоа
(дин)
600.000,00
кпнсурукција финансираоа
сппсувенп ушещће
други извпри
(%)
40,00
(дин)
240.000,00
(%)
60
(дин)
360.000,00
2,radnika
600.000,00
40,00
240.000,00
60
360.000,00
100,ha
500.000,00
40,00
200.000,00
60
300.000,00
II УРЕЂЕНЕ СЕПСКИХ ПУТЕВА
III СТУДИЈСКП-ИСТРАЂИВАЧКИ РАДПВИ
КПЈИ ТРЕТИРАЈУ ПРПБЛЕМАТИКУ
ЗЕМЉИШТА
109
1.700.000,00
40
680.000,00
60
1.020.000,00
1.000.000,00
40
400.000,00
60
600.000,00
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
ТАБЕЛА 10 . Извещуај п угпвприма п закупу ппљппривреднпг земљищуа у државнпј свпјини пп прпграму 2013 гпдина
редни
број
назив
правног/физичког
лица
1
број уговора
период
закупа
(од-до)
KO
површина
(ха)
nema
цена/ха
(еуро)
укупан износ
годишње
закупнине по
уговору (еуро)
очекивани приход
општине-40%(еуро)
nema
nema
УКУПНП
ТАБЕЛА 15
КО
сјеница
сјеница
сјеница
сјеница
укупно
сјеница
Преглед груписаних надмеуаоа
ппуес
фекпвића.бр
фекпвића.бр
фекпвића.бр
фекпвића.бр
кпд ћуприје
брпј јавнпг
надмеуаоа
1
1
1
1
брпј
ппседпвнпг
лисуа/лисуа
неппкреунпсуи
4241
4241
4241
4241
2
4241
110
брпј
кауасуарске
парцеле
1326/43
1327
2349
2350
кулуура и
ппврщина
класа
(ха)
бпја
пащо,2,клас
0,6300
пащо,2,клас
2,1468
ливада 4,кл
0,4547
лив.2 и4,кл
0,4270
2351 оива
3,6585
0,8141
средства
обезбеђења
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
сјеница
кпд ћуприје
2
4241
сјеница
кпд ћуприје
2
4241
4.класе
ливада
2352 3.клас
пащоак
2353 2.кл
укупно
bare
3
4241 2427/3
сјеница
bare
3
4241 2427/4
сјеница
bare
3
4241 2427/5
сјеница
bare
3
4241 2427/6
сјеница
bare
3
4241 2427/7
сјеница
bare
3
4241 2427/11
пащоак
2.кл
пащоак
2.кл
пащоак
2.кл
пащоак
2.кл
пащоак
2.кл
пащоак
2.кл
4241 2428/12
пащоак
1.кл
укупно
0,6017
0,1534
0,0411
0,0510
0,8754
0,7110
2,4336
преппљска
4
укупно
сјеница
0,2332
2,1846
сјеница
сјеница
1,1373
0,7593
0,7593
хачића михаил
5
4241
оива
2815 5.класе
укупно
0,5726
0,5726
сјеница
радищ.брдп
6
4241
сјеница
радищ.брдп
6
4241
радищ.брдп
6
4241
111
пащоак
2909 4.кл
пащоак
2910 4.кл
пащоак
2911 4.кл
0,5245
0,2523
0,5005
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
сјеница
радищ.брдп
6
4241
сјеница
хацића брдп
6
4241
пащоак
2933 4.кл
ливадса
2952 4,кл
укупно
0,1672
2,0795
сјеница
вел. дубиое
7
4241
сјеница
великп дуб.
7
4241
сјеница
великп дуб.
7
4241
пащоак
3520 1.кл
оива
3525 5.класе
пащоак
3526 1.кл
укупно
сјеница
сјеница
сјеница
сјеница
сјеница
великп дуб.
великп дуб.
великп дуб.
великп дуб.
великп дуб.
8
8
8
8
8
4241
4241
4241
4241
4241
3530
3531
3532
3533
3534
сјеница
великп дуб.
8
4241
3535
сјеница
великп дуб.
8
4241
3536
сјеница
великп дуб.
8
4241
3538
сјеница
сјеница
великп дуб.
великп дуб.
8
8
4241
4241
3539/1
3539/2
сјеница
великп дуб.
8
4241
3540
укупно
сјеница
сјеница
0,6350
пискавице
пискавице
9
9
4241
4241
112
1,4216
0,2380
1,5197
3,1793
2,9529
0,7567
0,7367
0,8308
1,3742
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
оива
5.класе
оива
5.класе
пащоак
1.кл
пащоак
1.кл
ливада 4.кл
оива
5.класе
21,1704
3713 ливада 6.кл
3758/1 оива
36,2697
0,7579
0,2399
1,7543
1,7898
1,4163
2,6130
0,8746
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
сјеница
сјеница
пискавице
пискавице
9
9
4241
4241
5.класе
оива
3758/2 5.класе
3804 ливада 6.кл
укупно
сјеница
0,2399
0,5572
1,7949
јабланица
10
оива
3589 5.класе
4241
укупно
73,2450
73,2450
УКУПНП КП
126,1770
брпј
ппседпвнпг
брпј јавнпг лисуа/лисуа
надмеуаоа неппкреунпсуи
11
139
11
139
брпј
кауасуарске
парцеле
1115
1148/2
КО
крсуац
крсуац
ппуес
јесдимирпвп
јездимирпвп
крсуац
крсуац
јездимирпвп
јездимирпвп
11
11
139 1149/2
139 1150
крсуац
баоишин брпд
11
139 1176/1
крсуац
баокпвина
11
139 1177/1
113
кулуура и
класа
ливада 7.кл
ливада 7.кл
пащоак
5.кл
ливада 7.кл
пащоак
6.кл
пащоак
5.кл
ппврщина(ха) бпја
0,1900
0,0952
2,0500
0,8186
0,2284
0,0045
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
крсуац
бпјисљављевп
11
139 1244
крсуац
бпјисљављевп
11
139 1269
крсуац
крсуац
крсуац
бпјисљављевп
циганска лука
дуварине
11
11
11
139 1288
139 1298/1
139 1320/1
крсуац
дуварине
11
139 1323/1
крсуац
мајдан
11
139 1325/1
крсуац
мајдан
11
139 1326/1
пащоак
5.кл
пащоак
5.кл
пащоак
4.кл
оива 4.кл
ливада 4.кл
пащоак
4.кл
пащоак
3.кл
пащоак
3.кл
крсуац
јаз
11
139 1939
ливада 3.кл
0,0501
крсуац
јаз
11
139 1940/1
0,0720
крсуац
кплибищуе
11
139 1941/1
оива 4.кл
пащоак
4.кл
крсуац
крщ
11
139 1946
оива 6.кл
0,0642
крсуац
јаз
11
139 1954/1
0,0132
крсуац
јаз
11
139 1955/1
крсуац
крщ
11
139 1958/1
крсуац
плпша
11
139 1964/1
крсуац
јасупке
11
139 1978/1
крсуац
расупке
11
139 1981/1
ливада 4.кл
пащоак
5.кл
пащоак
5.кл
пащоак
4.кл
пащоак
4.кл
пащоак
5.кл
крсуац
расупке
11
139 1982/1
пащоак
0,0292
114
1,4763
0,5265
0,2640
0,2477
0,0862
0,0737
0,0568
0,0427
0,0689
0,0063
0,5132
0,0574
0,0300
0,0285
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
5.кл
крсуац
малп брдп
11
139 2000/1
0,0150
139 2007/1
ливада 4.кл
пащоак
6.кл
пащоак
4.кл
крсуац
сурана
11
139 2004/1
крсуац
вруаше
11
крсуац
вруаше
11
139 2010/1
ливада 5.кл
0,4426
крсуац
бејупв грпб
11
139 2018/1
оива 4.кл
0,0142
крсуац
лушица
11
139 2064/1
оива 4.кл
0,0153
крсуац
пкућница
11
139 2075/1
ливада 3.кл
0,0958
крсуац
пкућница
11
139 2076/1
впћоак 4.кл
0,0274
крсуац
пкућница
11
139 2082/1
ливада 3.кл
0,0689
крсуац
кпд щуале
11
139 2085/1
ливада 3.кл
0,0293
крсуац
кпд щуале
11
139 2087/1
ливада 4.кл
0,0273
крсуац
кпд щуале
11
139 2088/1
0,0328
крсуац
раван
11
139 2096/1
крсуац
раван
11
139 2101/1
крсуац
раван
11
139 2102/1
крсуац
раван
11
139 2112/1
ливада 4.кл
пащоак
3.кл
пащоак
3.кл
пащоак
3.кл
пащоак
3.кл
0,0577
0,0396
0,0991
0,0856
0,0635
0,0056
укупно
8,2133
УКУПНП КП
8,2133
115
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
брпј
ппседпвнпг
брпј
брпј јавнпг лисуа/лисуа
кауасуарске
надмеуаоа неппкреунпсуи парцеле
12
274
340
12
274
649
КО
уузинје
уузинје
ппуес
блауп
пзебац
уузинје
уузинје
пзебац
пзебац
12
12
274
274
уузинје
габинауе
12
274
укупно
уузинје
уузинје
кроа јела
кроа јела
13
13
кулуура и
класа
ливада 6.кл
ливада 7.кл
пащоак
650 2.кл
651 ливада 7.кл
пащоак
660/1 2.кл
274
274
1808 ливада 7.кл
1872 ливада 7.кл
274
пащоак
2579 1.кл
укупно
уузинје
укупно
уузинје
уузинје
уузинје
уузинје
уузинје
уузинје
уузинје
уузинје
ппврщина(ха) бпја
0,3607
0,1604
0,2249
0,2898
8,2817
9,3175
3,5230
1,7338
5,2568
габинауе
щевари
щевари
щевари
щевари
щевари
рудина
щевари
щевари
14
15
15
15
15
15
15
15
15
274
274
274
274
274
274
274
274
116
2582
2588
2599
2601
2662
2668
2686/1
2689/1
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
50,3236
50,3236
0,8093
2,7049
1,2392
0,029
3,4234
0,9381
0,3877
0,2451
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
уузинје
уузинје
щевари
щевари
15
15
274
274
2691 ливада 5.кл
2808/1 ливада 5.кл
1,5661
1,5071
укупно
12,8499
УКУПНП КП
77,7478
КО
гпщевп
гпщевп
гпщевп
гпщевп
гпщевп
гпщевп
ппуес
црвена лпква
црвена лпква
црвена лпква
црвена лпква
црвена лпква
црвена лпква
брпј јавнпг
надмеуаоа
16
16
16
16
16
16
гпщевп
црвена лпква
16
брпј
ппседпвнпг
брпј
лисуа/лисуа
кауасуарске
неппкреунпсуи парцеле
308
3012
308
3014
308
3015
308
3016
308
3017
308
3018
308
кулуура и
класа
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 7.кл
ливада 6.кл
ливада 7.кл
пащоак
3019 5.кл
укупно
ппврщина(ха) бпја
0,2192
0,3778
0,4171
0,088
1,2601
8,7732
0,2652
11,4006
гпщевп
црвена лпква
17
308
гпщевп
црвена лпква
17
308
гпщевп
црвена лпква
17
308
117
пащоак
3020 6.кл
пащоак
3021 7.кл
пащоак
3024 7.кл
0,2317
0,062
0,2809
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
гпщевп
црвена лпква
17
308
гпщевп
црвена лпква
17
308
гпщевп
црвена лпква
17
308
гпщевп
гпщевп
гпщевп
црвена лпква
црвена лпква
црвена лпква
17
17
17
308
308
308
гпщевп
гпщевп
црвена лпква
црвена лпква
17
17
308
308
пащоак
3025 5.кл
пащоак
3026 5.кл
пащоак
3027 6.кл
пащоак
3028 6.кл
3029 ливада 7.кл
3030 ливада 7.кл
пащоак
3032 6.кл
3037 оива 5.кл
укупно
0,3097
2,8821
0,2372
0,4013
0,5754
0,3393
0,1289
29,4279
34,8764
гпщевп
гпщевп
гпщевп
гпщевп
црвена лпква
црвена лпква
црвена лпква
црвена лпква
18
18
18
18
308
308
308
308
3038
3039
3040
3041
гпщевп
црвена лпква
18
308
3047
гпщевп
гпщевп
за угљеще
манпјлпва дпл.
18
18
308
308
3061
3679
гпщевп
гиљева
18
308
3863
гпщевп
гиљева
18
308
4146
гпщевп
гпщевп
пкућница
пкућница
18
18
308
308
5446/3
5472/2
118
пащоак
4.кл
оива 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
пащоак
3.кл
пащоак
6.кл
ливада 7.кл
пащоак
7.кл
пащоак
6.кл
пащоак
3.кл
пащоак
0,218
7,8368
3,8047
0,4218
146,8905
0,6387
0,4797
0,3983
0,0758
0,0527
0,0072
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
3.кл
укупно
160,8242
УКУПНП КП
207,1012
КО
дражевиће
дражевиће
дражевиће
дражевиће
дражевиће
дражевиће
дражевиће
дражевиће
укупно
ппуес
шукаре
ууршилпвп
ууршилпвп
ууршилпвп
ууршилпвп
ууршилпвп
ууршилпвп
ууршилпвп
брпј јавнпг
надмеуаоа
19
19
19
19
19
19
19
19
брпј
ппседпвнпг
брпј
лисуа/лисуа
кауасуарске кулуура и
неппкреунпсуи парцеле
класа
184
78 оива 5.кл
184
1183/4 оива 5.кл
184
1189/4 оива 5.кл
184
1189/6 оива 5.кл
184
1189/9 оива 5.кл
184
1189/10 оива 5.кл
184
1189/11 оива 5.кл
184
1190/1 ливада 5.кл
УКУПНП КП
ппврщина(ха) бпја
0,1179
2,9884
3
1,2105
0,0109
0,0744
0,0472
3,305
10,3311
10,3311
119
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
КО
ппуес
буђевп
беуренащ
буђевп
укупно
брелска лпква
буђевп
буђевп
буђевп
буђевп
буђевп
буђевп
укупно
ракпшки бунар
ракпшки бунар
ракпшки бунар
ракпшки бунар
ракпшки бунар
ракпшки бунар
брпј
ппседпвнпг
брпј
брпј јавнпг лисуа/лисуа
кауасуарске кулуура и
надмеуаоа неппкреунпсуи парцеле
класа
пащоак
20
1
1 5.кл
пащоак
20
1
5 5.кл
21
21
21
21
21
21
1
1
1
1
1
1
буђевп
укупно
буђевп
спирпци
22
1
рудник
23
1
буђевп
буђевп
укупно
рудник
рудник
23
23
1
1
буђевп
исппд спирпка
24
1 3561/1
120
10
12
15
16
17
23
пащоак
4.кл
ливада 6.кл
оива 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
пащоак
2718 5.кл
3033 оива 6.кл
пащоак
3034 2.кл
3035 ливада 6.кл
пащоак
2.кл
ппврщина(ха) бпја
34,9227
99,0428
133,9655
21,369
4,4562
9,8195
1,7671
7,772
5,6599
50,8437
40,1051
40,1051
6,8641
0,2532
0,3432
7,4605
34,2032
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
укупно
буђевп
укупно
буђевп
укупно
буђевп
укупно
буђевп
буђевп
буђевп
буђевп
буђевп
буђевп
буђевп
укупно
спирпци
25
1 3562/1
оива 5.кл
спирпци
26
1
3564 оива 5.кл
спирпци
27
1
3566 ливада 6.кл
щевари
щевари
щевари
щевари
щевари
щевари
щевари
28
28
28
28
28
28
28
1
1
1
1
1
1
1
1
3567
3568
3569
3571
3572
3573
3609
ливада 6.кл
ливада 6.кл
оива 5.кл
ливада 6.кл
оива 5.кл
ливада 6.кл
ливада 5.кл
УКУПНП КП
34,2032
40,5023
40,5023
23,4123
23,4123
7,726
7,726
0,7274
3,2406
55,6945
0,5232
2,1529
28,0055
1,5835
91,9276
430,1462
КО
ппуес
угап
суанищпри
угап
суанищпри
брпј
ппседпвнпг
брпј
брпј јавнпг лисуа/лисуа
кауасуарске кулуура и
надмеуаоа неппкреунпсуи парцеле
класа
пащоак
29
1000
1 3.кл
пащоак
29
1000
2 3.кл
121
ппврщина(ха) бпја
21,0472
11,8781
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
укупно
угап
укупно
угап
угап
угап
угап
угап
угап
угап
укупно
угап
угап
угап
укупно
угап
угап
угап
угап
угап
угап
угап
угап
укупно
угап
суанищпри
30
1000
суанищпри
суанищпри
суанищпри
суанищпри
суанищпри
суанищпри
суанищпри
31
31
31
31
31
31
31
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
5
6
7
8
9
10
18
32
1000
пащоак
19 3.кл
32
32
32
1000
1000
100
20 ливада 5.кл
22 оива 5.кл
23 ливада 5.кл
бећина ливада
суанищпри
суанищпри
суанищпри
суанищпри
суанищпри
суанищпри
33
33
33
33
33
33
33
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
50
56
57
58
59
60
61
суанищпри
33
1000
ливада 5.кл
оива 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 6.кл
пащоак
62 3.кл
суанищпри
34
1000
63 оива 5.кл
закпвина кпд
крща
закпвина кпд
крща
закпвина
закпвина
122
4 оива 5.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
32,9253
25,0772
25,0772
0,0591
0,031
0,1618
0,037
0,1112
0,0952
2,0309
2,5262
0,3778
0,8236
0,6523
0,1268
1,9805
1,8643
3,4501
3,9098
0,5847
0,1949
0,062
0,2978
0,1849
10,5485
33,6272
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
укупно
угап
угап
угап
угап
угап
угап
угап
угап
угап
угап
угап
угап
угап
укупно
угап
угап
укупно
угап
угап
угап
угап
угап
укупно
угап
угап
суанищпри
суанищпри
суанищпри
суанищпри
суанищпри
суанищпри
спираци
спираци
такпвина
бљукщуарева
бљукщуарева
ливад бељиу
ливад бељиу
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
64
65
66
67
68
69
71
72
76
78
79
80
81
суанищпри
суанищпри
36
36
1000
1000
84 ливада 5.кл
85 оива 5.кл
суанищпри
суанищпри
суанищпри
севернп п д
щуале
севернп п д
щуале
37
37
37
1000
1000
1000
86 ливада 6.кл
87 ливада 6.кл
88 ливада 6.кл
33,6272
14,0822
0,094
5,6748
0,036
0,03
1,771
2,2677
3,2687
9,8633
1,8528
7,8823
2,0568
3,224
52,1036
6,8618
27,2863
34,1481
0,1472
0,1071
0,505
37
1000
89 ливада 6.кл
0,1728
37
1000
91 оива 5.кл
занпга
западнп пд
щуале
38
1000
92 ливада 5.кл
25,5361
26,4682
2,2344
38
1000
93 ливада 6.кл
0,3669
123
оива 5.кл
ливада 6.кл
оива 5.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
оива 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
угап
укупно
угап
изнад бунара
38
1000
94 оива 4.кл
щуале
39
1000
угап
пкп магацина
39
1000
угап
укупно
угап
угап
угап
укупно
угап
укупно
угап
угап
угап
укупно
угап
угап
укупно
угап
угап
деупнија рпбе
39
у пискавицама
иза бпрпва
иза игралищуа
40
40
40
1000
1000
1000
1000
1000
95/3 ливада 5.кл
пащоак
96/2 2.кл
пащоак
97 2.кл
кпд сеоака
41
1000
104 оива 5.кл
пискавци
пискавци
пискавци
42
42
42
105/1 ливада 6.кл
110 ливада 5.кл
145/1 ливада 5.кл
зекинп брдп
щевари
43
43
1000
1000
1000
1000
1000
1000
пискавци
кпд гпје
писаквци
уурепещ
зекинп брдп
пискавци
44
44
1000
1000
157 ливада 5.кл
159 ливада 6.кл
44
44
44
1000
1000
1000
161 ливада 6.кл
165 оива 5.кл
166 ливада 6.кл
уурупещ
45
1000
169 оива 5.кл
угап
угап
угап
укупно
угап
124
101 оива 5.кл
102 оива 5.кл
103 оива 5.кл
149/1 оива 6.кл
150 ливада 5.кл
19,9722
22,5735
12,1668
0,3255
0,28
12,7723
6,199
3,3555
3,4265
12,981
27,944
27,944
40,881
0,913
0,311
42,105
5,61
6,3648
11,9748
0,088
0,524
1,0419
1,482
5,2567
8,3926
0,139
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
угап
угап
угап
угап
укупно
угап
угап
уурупещ
уурупещ
уурупещ
иза бпрића
45
45
45
45
1000
1000
1000
1000
179
181
183
185/2
дп кплиба
дп кплиба
46
46
1000
1000
угап
угап
уурупещ
уурупещ
46
46
1000
1000
угап
угап
угап
угап
укупно
плац
иза бпрића
иза бпрића
плац ћпијац
46
46
46
46
1000
1000
1000
1000
190 оива 6.кл
191 ливада 6.кл
пащоак
196 1.кл
204 ливада 6.кл
пащоак
206 2.кл
218 ливада 6.кл
219/1 оива 5.кл
220/1 ливада 5.кл
угап
угап
угап
угап
угап
угап
угап
угап
укупно
угап
међу
пууевећпумпа
насеље
исппд бунара
исппд бунара
исппд бунара
шашан.
Крпмпирищуе
шашан.
Крпмпирищуе
шашан.
Крпмпирищуе
шашан.
оива 5.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
пащоак
1.кл
оива 5.кл
оива 6.кл
оива 5.кл
оива 5.кл
1,3675
0,015
3,895
2
7,4165
0,5843
0,8866
0,148
1,0803
0,48
5,8919
4,8885
2,4395
16,3991
47
47
47
47
47
1000
1000
1000
1000
1000
224/1
228/4
229/4
229/5
229/6
47
1000
230/1 ливада 6.кл
3,5328
47
1000
230/2 ливада 6.кл
0,3881
47
1000
231/1 ливада 5.кл
48
1000
231/2 ливада 5.кл
22,7723
32,6738
0,3411
125
0,1156
1,5296
1,1269
2,3821
0,8264
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
угап
угап
угап
угап
угап
угап
угап
угап
угап
укупно
Крпмпирищуе
шашан.
Крпмпирищуе
шашан.
Крпмпирищуе
шашан.
Крпмпирищуе
шашан.
Крпмпирищуе
шашан.
Крпмпирищуе
шашан.
Крпмпирищуе
шашан.
Крпмпирищуе
шашан.
Крпмпирищуе
шашан.
Крпмпирищуе
48
1000
231/3 ливада 5.кл
0,2677
48
1000
231/4 ливада 5.кл
0,1701
48
1000
233 ливада 6.кл
0,2656
48
1000
235 ливада 6.кл
0,0823
48
1000
237/2 оива 5.кл
1,7166
48
1000
237/3 оива 5.кл
3,2004
48
1000
237/4 оива 5.кл
2,4823
48
1000
237/5 оива 5.кл
5,5601
48
1000
237/7 оива 5.кл
7,7635
21,8497
пащоак
239/2 1.кл
пащоак
240 1.кл
угап
закпвине
49
1000
угап
караукици
вещу. Према
дплићу
вещу. Према
дплићу
урпкуу
49
1000
49
1000
253 оива 5.кл
38,4206
49
49
1000
1000
254 ливада 6.кл
255 оива 5.кл
уурупещ
иза бпрића
50
50
1000
1000
811/1 ливада 6.кл
831 ливада 6.кл
0,1783
5,1449
47,1327
1,67
0,035
угап
угап
угап
укупно
угап
угап
126
0,0359
3,353
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
угап
угап
укупно
УКУПНП КП
исппд зекића
брда
исппд зекића
брда
КО
ппуес
драгпјлпвиће дубиое
драгпјлпвиће дубиое
драгпјлпвиће дубиое
пландищкп
драгпјлпвиће брдп
пландищкп
драгпјлпвиће брдп
укупно
50
1000
50
1000
пащоак
849 2.кл
пащоак
850 2.кл
брпј
ппседпвнпг
брпј
брпј јавнпг лисуа/лисуа
кауасуарске
надмеуаоа неппкреунпсуи парцеле
51
1000
1
51
1000
2
51
1000
51
1000
51
1000
УКУПНП КП
кулуура и
класа
оива 5.кл
ливада 5.кл
пащоак
3 2.кл
пащоак
4 2.кл
пащоак
21 2.кл
1,2326
1,3686
4,3062
487,926
ппврщина(ха) бпја
66,2064
11,67
0,971
2,7374
78,0706
159,6554
159,6554
127
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
КО
ппуес
дуга ппљана
дуга ппљана
врујца
врујца
дуга ппљана
врујца
дуга ппљана
врујца
дуга ппљана
укупно
дуга ппљана
укупно
дуга ппљана
врујца
брпј
ппседпвнпг
брпј
брпј јавнпг лисуа/лисуа
кауасуарске кулуура и
надмеуаоа неппкреунпсуи парцеле
класа
пащоак
52
1000
535 3.кл
52
1000
536 оива 5.кл
пащоак
52
1000
537 3.кл
пащоак
52
1000
538 3.кл
пащоак
52
1000
539 4.кл
врујца
53
1000
540 оива 5.кл
врујца
54
1000
дуга ппљана
дуга ппљана
дуга ппљана
врујца
врујца
врујца
54
54
54
1000
1000
1000
дуга ппљана
укупно
УКУПНП КП
врујца
54
1000 545/1
541 ливада 4.кл
пащоак
542 3.кл
543 оива 5.кл
544 ливада 5.кл
пащоак
3.кл
128
ппврщина(ха) бпја
0,1447
9,6595
0,0721
0,1707
0,233
10,28
41,905
41,905
2,2275
5,9812
2,7989
0,6562
27,7803
39,4441
91,6291
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
КО
ппуес
щуаваљ
щуаваљ
щуаваљ
щуаваљ
щуаваљ
щуаваљ
укупно
вапе
вапе
вапе
вапе
вапе
вапе
брпј
ппседпвнпг
брпј
брпј јавнпг лисуа/лисуа
кауасуарске кулуура и
надмеуаоа неппкреунпсуи парцеле
класа
пащоак
55
1000
3338 3.кл
55
1000
3424 ливада 5.кл
55
1000
3426 ливада 5.кл
55
1000 3459/2
ливада 5.кл
55
1000 3459/4
ливада 5.кл
55
1000
3487 ливада 5.кл
УКУПНП КП
КО
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
ппврщина(ха) бпја
0,7745
0,9758
1,0963
40,6435
12,0743
0,3625
55,9269
55,9269
ппуес
кућисуа
кућисуа
кућисуа
кућисуа
брпј јавнпг
надмеуаоа
56
56
56
56
брпј
ппседпвнпг
лисуа/лисуа
неппкреунпсуи
151
151
151
151
129
брпј
кауасуарске
парцеле
161/4
161/5
161/7
161/9
кулуура и
класа
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ппврщина(ха) бпја
1,185
2,25
6,77
1,06
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
укупно
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
укупно
фијуље
фијуље
фијуље
укупно
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
укупно
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
укупно
фијуље
фијуље
фијуље
укупно
фијуље
фијуље
симунпвина
симунпвина
симунпвина
прница
прница
прница
57
57
57
57
57
57
151
151
151
151
151
151
180
181
184
185
188
169
пеурпва лука
ппупк
ппупк
58
58
58
151
151
151
531 ливада 7.кл
532 ливада 7.кл
533 ливада 7.кл
мала негпвина
перпвина
мала перпвина
ћамилпвина
59
59
59
59
151 560/2
151
151
151
ливада 7.кл
562 ливада 7.кл
563 ливада 7.кл
564 ливада 7.кл
ћамилпвина
ћамилпвина
ћамилпвина
ћамилпвина
60
60
60
60
151
151
151
151
566
567
568
569
кпд грпбља
кпд брпда
међу пууеве
61
61
61
151
151
151
570 ливада 7.кл
571 ливада 7.кл
572 ливада 6.кл
миндића брдп
62
151
миндића брдп
62
151
573 ливада 7.кл
пащоак
574 4.кл
130
ливада 7.кл
оива 7.кл
ливада 7.кл
ливада 6.кл
оива 6.кл
оива 6.кл
ливада 7.кл
ливада 7.кл
ливада 4.кл
ливада 4.кл
11,265
1,1
0,91
0,7118
1,2886
0,1739
0,1156
4,2999
0,5669
0,2938
0,723
1,5837
1,5489
0,8165
2,1839
0.9968
4,5493
1,5507
0,8535
0,1801
0,147
2,7313
0,8442
1,955
0,1315
2,9307
0,1861
0,1995
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
укупно
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
укупно
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
укупно
фијуље
фијуље
перпвина
чиндића брдп
чиндића брдп
чиндића брдп
чиндића брдп
62
62
62
62
62
151
151
151
151
151
чиндића брдп
чиндића брдп
чиндића брдп
чиндића брдп
парупвина
63
63
63
63
63
151
151
151
151
151
парупвина
парупвина
вище гаја
нпвп хисе
нпвп хисе
нпвп хисе
нпвп хисе
64
64
64
64
64
64
64
151
151
151
151
151
151
151
582 ливада 7.кл
583 ливада 7.кл
584 ливада 7.кл
598/4
ливада 6.кл
598/5
ливада 6.кл
4598/9
ливада 6.кл
598/10
ливада 6.кл
прпвалија
јагоилп
65
65
151
151
фијуље
фијуље
укупно
УКУПНП КП
јагоилп
јагоилп
65
65
151
151
644 ливада 7.кл
658 ливада 7.кл
пащоак
659 5.кл
663 ливада 7.кл
УКУПНП ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ
131
576/3
576/4
576/5
576/6
575 ливада 7.кл
оива 7.кл
оива 7.кл
оива 7.кл
оива 7.кл
576/7
577/2
577/3
577/4
578
оива 7.кл
ливада 7.кл
ливада 7.кл
ливада 7.кл
ливада 7.кл
1,8805
1,8225
2,023
0,7275
4,2201
11,0592
0,0451
0,4252
0,5768
2,1141
0,7111
3,8723
0,5829
0,1526
0,6892
0,56
0,6225
1,0581
1,5401
5,2054
0,8714
1,1406
0,969
0,8203
3,8013
51,2981
1706,1521
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
ТАБЕЛА 15
КО
сјеница
сјеница
сјеница
сјеница
Преглед груписаних надмеуаоа
ппуес
фекпвића.бр
фекпвића.бр
фекпвића.бр
фекпвића.бр
брпј јавнпг
надмеуаоа
1
1
1
1
брпј
ппседпвнпг
лисуа/лисуа
неппкреунпсуи
4241
4241
4241
4241
брпј
кауасуарске
парцеле
1326/43
1327
2349
2350
кулуура и
ппврщина
класа
(ха)
бпја
пащо,2,клас
0,6300
пащо,2,клас
2,1468
ливада 4,кл
0,4547
лив.2 и4,кл
0,4270
укупно
3,6585
сјеница
кпд ћуприје
2
4241
сјеница
кпд ћуприје
2
4241
сјеница
кпд ћуприје
2
4241
оива
2351 4.класе
ливада
2352 3.клас
пащоак
2353 2.кл
укупно
0,8141
1,1373
0,2332
2,1846
сјеница
bare
3
4241 2427/3
сјеница
bare
3
4241 2427/4
сјеница
bare
3
4241 2427/5
сјеница
bare
3
4241 2427/6
132
пащоак
2.кл
пащоак
2.кл
пащоак
2.кл
пащоак
2.кл
0,6017
0,1534
0,0411
0,0510
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
сјеница
bare
3
4241 2427/7
сјеница
bare
3
4241 2427/11
пащоак
2.кл
пащоак
2.кл
укупно
сјеница
преппљска
4
4241 2428/12
пащоак
1.кл
0,7593
0,7593
хачића михаил
5
4241
оива
2815 5.класе
укупно
0,5726
0,5726
сјеница
радищ.брдп
6
4241
2909
сјеница
радищ.брдп
6
4241
2910
радищ.брдп
6
4241
2911
сјеница
радищ.брдп
6
4241
2933
сјеница
хацића брдп
6
4241
2952
пащоак
4.кл
пащоак
4.кл
пащоак
4.кл
пащоак
4.кл
ливадса
4,кл
укупно
0,5245
0,2523
0,5005
0,6350
0,1672
2,0795
сјеница
вел. дубиое
7
4241
сјеница
великп дуб.
7
4241
сјеница
великп дуб.
7
4241
укупно
сјеница
сјеница
0,7110
2,4336
укупно
сјеница
0,8754
великп дуб.
великп дуб.
8
8
4241
4241
133
пащоак
3520 1.кл
оива
3525 5.класе
пащоак
3526 1.кл
3530 ливада 5.кл
3531 ливада 5.кл
1,4216
0,2380
1,5197
3,1793
2,9529
0,7567
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
сјеница
сјеница
сјеница
великп дуб.
великп дуб.
великп дуб.
8
8
8
4241
4241
4241
сјеница
великп дуб.
8
4241
сјеница
великп дуб.
8
4241
сјеница
великп дуб.
8
4241
сјеница
сјеница
великп дуб.
великп дуб.
8
8
4241
4241
сјеница
великп дуб.
8
4241
укупно
сјеница
пискавице
9
4241
сјеница
пискавице
9
4241
сјеница
сјеница
пискавице
пискавице
9
9
4241
4241
3532 ливада 5.кл
3533 ливада 5.кл
3534 ливада 5.кл
оива
3535 5.класе
оива
3536 5.класе
пащоак
3538 1.кл
пащоак
3539/1 1.кл
3539/2 ливада 4.кл
оива
3540 5.класе
3713 ливада 6.кл
оива
3758/1 5.класе
оива
3758/2 5.класе
3804 ливада 6.кл
укупно
сјеница
0,7367
0,8308
1,3742
1,7543
1,7898
1,4163
2,6130
0,8746
21,1704
36,2697
0,7579
0,2399
0,2399
0,5572
1,7949
јабланица
10
4241
укупно
оива
3589 5.класе
73,2450
73,2450
УКУПНП КП
126,1770
134
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
брпј
ппседпвнпг
брпј јавнпг лисуа/лисуа
надмеуаоа неппкреунпсуи
11
139
11
139
брпј
кауасуарске
парцеле
1115
1148/2
КО
крсуац
крсуац
ппуес
јесдимирпвп
јездимирпвп
крсуац
крсуац
јездимирпвп
јездимирпвп
11
11
139 1149/2
139 1150
крсуац
баоишин брпд
11
139 1176/1
крсуац
баокпвина
11
139 1177/1
крсуац
бпјисљављевп
11
139 1244
крсуац
бпјисљављевп
11
139 1269
крсуац
крсуац
крсуац
бпјисљављевп
циганска лука
дуварине
11
11
11
139 1288
139 1298/1
139 1320/1
крсуац
дуварине
11
139 1323/1
крсуац
мајдан
11
139 1325/1
крсуац
мајдан
11
139 1326/1
135
кулуура и
класа
ливада 7.кл
ливада 7.кл
пащоак
5.кл
ливада 7.кл
пащоак
6.кл
пащоак
5.кл
пащоак
5.кл
пащоак
5.кл
пащоак
4.кл
оива 4.кл
ливада 4.кл
пащоак
4.кл
пащоак
3.кл
пащоак
3.кл
ппврщина(ха) бпја
0,1900
0,0952
2,0500
0,8186
0,2284
0,0045
1,4763
0,5265
0,2640
0,2477
0,0862
0,0737
0,0568
0,0427
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
крсуац
јаз
11
139 1939
ливада 3.кл
0,0501
крсуац
јаз
11
139 1940/1
0,0720
крсуац
кплибищуе
11
139 1941/1
оива 4.кл
пащоак
4.кл
крсуац
крщ
11
139 1946
оива 6.кл
0,0642
крсуац
јаз
11
139 1954/1
0,0132
крсуац
јаз
11
139 1955/1
крсуац
крщ
11
139 1958/1
крсуац
плпша
11
139 1964/1
крсуац
јасупке
11
139 1978/1
крсуац
расупке
11
139 1981/1
крсуац
расупке
11
139 1982/1
ливада 4.кл
пащоак
5.кл
пащоак
5.кл
пащоак
4.кл
пащоак
4.кл
пащоак
5.кл
пащоак
5.кл
крсуац
малп брдп
11
139 2000/1
0,0150
крсуац
сурана
11
139 2004/1
крсуац
вруаше
11
139 2007/1
ливада 4.кл
пащоак
6.кл
пащоак
4.кл
крсуац
вруаше
11
139 2010/1
ливада 5.кл
0,4426
крсуац
бејупв грпб
11
139 2018/1
оива 4.кл
0,0142
крсуац
лушица
11
139 2064/1
оива 4.кл
0,0153
крсуац
пкућница
11
139 2075/1
ливада 3.кл
0,0958
крсуац
пкућница
11
139 2076/1
впћоак 4.кл
0,0274
крсуац
пкућница
11
139 2082/1
ливада 3.кл
0,0689
крсуац
кпд щуале
11
139 2085/1
ливада 3.кл
0,0293
136
0,0689
0,0063
0,5132
0,0574
0,0300
0,0285
0,0292
0,0577
0,0396
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
крсуац
кпд щуале
11
139 2087/1
ливада 4.кл
0,0273
крсуац
кпд щуале
11
139 2088/1
0,0328
крсуац
раван
11
139 2096/1
крсуац
раван
11
139 2101/1
крсуац
раван
11
139 2102/1
крсуац
раван
11
139 2112/1
ливада 4.кл
пащоак
3.кл
пащоак
3.кл
пащоак
3.кл
пащоак
3.кл
0,0991
0,0856
0,0635
0,0056
укупно
8,2133
УКУПНП КП
8,2133
брпј
ппседпвнпг
брпј
брпј јавнпг лисуа/лисуа
кауасуарске
надмеуаоа неппкреунпсуи парцеле
12
274
340
12
274
649
КО
уузинје
уузинје
ппуес
блауп
пзебац
уузинје
уузинје
пзебац
пзебац
12
12
274
274
уузинје
габинауе
12
274
137
кулуура и
класа
ливада 6.кл
ливада 7.кл
пащоак
650 2.кл
651 ливада 7.кл
пащоак
660/1 2.кл
ппврщина(ха) бпја
0,3607
0,1604
0,2249
0,2898
8,2817
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
укупно
уузинје
уузинје
кроа јела
кроа јела
13
13
274
274
1808 ливада 7.кл
1872 ливада 7.кл
укупно
уузинје
укупно
уузинје
уузинје
уузинје
уузинје
уузинје
уузинје
уузинје
уузинје
уузинје
уузинје
9,3175
3,5230
1,7338
5,2568
габинауе
щевари
щевари
щевари
щевари
щевари
рудина
щевари
щевари
щевари
щевари
14
274
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
274
274
274
274
274
274
274
274
274
274
пащоак
2579 1.кл
2582
2588
2599
2601
2662
2668
2686/1
2689/1
2691
2808/1
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
50,3236
50,3236
0,8093
2,7049
1,2392
0,029
3,4234
0,9381
0,3877
0,2451
1,5661
1,5071
укупно
12,8499
УКУПНП КП
77,7478
138
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
КО
гпщевп
гпщевп
гпщевп
гпщевп
гпщевп
гпщевп
ппуес
црвена лпква
црвена лпква
црвена лпква
црвена лпква
црвена лпква
црвена лпква
брпј јавнпг
надмеуаоа
16
16
16
16
16
16
гпщевп
црвена лпква
16
брпј
ппседпвнпг
брпј
лисуа/лисуа
кауасуарске
неппкреунпсуи парцеле
308
3012
308
3014
308
3015
308
3016
308
3017
308
3018
308
кулуура и
класа
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 7.кл
ливада 6.кл
ливада 7.кл
пащоак
3019 5.кл
укупно
ппврщина(ха) бпја
0,2192
0,3778
0,4171
0,088
1,2601
8,7732
0,2652
11,4006
гпщевп
црвена лпква
17
308
гпщевп
црвена лпква
17
308
гпщевп
црвена лпква
17
308
гпщевп
црвена лпква
17
308
гпщевп
црвена лпква
17
308
гпщевп
црвена лпква
17
308
гпщевп
гпщевп
црвена лпква
црвена лпква
17
17
308
308
139
пащоак
3020 6.кл
пащоак
3021 7.кл
пащоак
3024 7.кл
пащоак
3025 5.кл
пащоак
3026 5.кл
пащоак
3027 6.кл
пащоак
3028 6.кл
3029 ливада 7.кл
0,2317
0,062
0,2809
0,3097
2,8821
0,2372
0,4013
0,5754
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
гпщевп
црвена лпква
17
308
гпщевп
гпщевп
црвена лпква
црвена лпква
17
17
308
308
3030 ливада 7.кл
пащоак
3032 6.кл
3037 оива 5.кл
укупно
0,3393
0,1289
29,4279
34,8764
гпщевп
гпщевп
гпщевп
гпщевп
црвена лпква
црвена лпква
црвена лпква
црвена лпква
18
18
18
18
308
308
308
308
3038
3039
3040
3041
гпщевп
црвена лпква
18
308
3047
гпщевп
гпщевп
за угљеще
манпјлпва дпл.
18
18
308
308
3061
3679
гпщевп
гиљева
18
308
3863
гпщевп
гиљева
18
308
4146
гпщевп
пкућница
18
308
5446/3
гпщевп
укупно
пкућница
18
308
5472/2
УКУПНП КП
пащоак
4.кл
оива 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
пащоак
3.кл
пащоак
6.кл
ливада 7.кл
пащоак
7.кл
пащоак
6.кл
пащоак
3.кл
пащоак
3.кл
0,218
7,8368
3,8047
0,4218
146,8905
0,6387
0,4797
0,3983
0,0758
0,0527
0,0072
160,8242
207,1012
140
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
КО
дражевиће
дражевиће
дражевиће
дражевиће
дражевиће
дражевиће
дражевиће
дражевиће
укупно
ппуес
шукаре
ууршилпвп
ууршилпвп
ууршилпвп
ууршилпвп
ууршилпвп
ууршилпвп
ууршилпвп
брпј јавнпг
надмеуаоа
19
19
19
19
19
19
19
19
брпј
ппседпвнпг
брпј
лисуа/лисуа
кауасуарске кулуура и
неппкреунпсуи парцеле
класа
184
78 оива 5.кл
184
1183/4 оива 5.кл
184
1189/4 оива 5.кл
184
1189/6 оива 5.кл
184
1189/9 оива 5.кл
184
1189/10 оива 5.кл
184
1189/11 оива 5.кл
184
1190/1 ливада 5.кл
УКУПНП КП
ппврщина(ха) бпја
0,1179
2,9884
3
1,2105
0,0109
0,0744
0,0472
3,305
10,3311
10,3311
КО
ппуес
буђевп
беуренащ
брпј
ппседпвнпг
брпј
брпј јавнпг лисуа/лисуа
кауасуарске кулуура и
надмеуаоа неппкреунпсуи парцеле
класа
пащоак
20
1
1 5.кл
141
ппврщина(ха) бпја
34,9227
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
пащоак
5 5.кл
буђевп
укупно
брелска лпква
20
1
буђевп
буђевп
буђевп
буђевп
буђевп
буђевп
укупно
ракпшки бунар
ракпшки бунар
ракпшки бунар
ракпшки бунар
ракпшки бунар
ракпшки бунар
21
21
21
21
21
21
1
1
1
1
1
1
буђевп
укупно
буђевп
спирпци
22
1
рудник
23
1
буђевп
буђевп
укупно
рудник
рудник
23
23
1
1
буђевп
укупно
буђевп
укупно
буђевп
укупно
буђевп
укупно
буђевп
буђевп
исппд спирпка
24
1 3561/1
пащоак
2.кл
спирпци
25
1 3562/1
оива 5.кл
спирпци
26
1
3564 оива 5.кл
спирпци
27
1
3566 ливада 6.кл
щевари
щевари
28
28
1
1
3567 ливада 6.кл
3568 ливада 6.кл
142
10
12
15
16
17
23
пащоак
4.кл
ливада 6.кл
оива 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
пащоак
2718 5.кл
3033 оива 6.кл
пащоак
3034 2.кл
3035 ливада 6.кл
99,0428
133,9655
21,369
4,4562
9,8195
1,7671
7,772
5,6599
50,8437
40,1051
40,1051
6,8641
0,2532
0,3432
7,4605
34,2032
34,2032
40,5023
40,5023
23,4123
23,4123
7,726
7,726
0,7274
3,2406
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
буђевп
буђевп
буђевп
буђевп
буђевп
укупно
щевари
щевари
щевари
щевари
щевари
28
28
28
28
28
1
1
1
1
1
1
3569
3571
3572
3573
3609
оива 5.кл
ливада 6.кл
оива 5.кл
ливада 6.кл
ливада 5.кл
УКУПНП КП
55,6945
0,5232
2,1529
28,0055
1,5835
91,9276
430,1462
КО
ппуес
угап
суанищпри
угап
укупно
угап
укупно
угап
угап
угап
угап
угап
угап
суанищпри
брпј
ппседпвнпг
брпј
брпј јавнпг лисуа/лисуа
кауасуарске кулуура и
надмеуаоа неппкреунпсуи парцеле
класа
пащоак
29
1000
1 3.кл
пащоак
29
1000
2 3.кл
суанищпри
30
1000
суанищпри
суанищпри
суанищпри
суанищпри
суанищпри
суанищпри
31
31
31
31
31
31
1000
1000
1000
1000
1000
1000
143
4 оива 5.кл
5
6
7
8
9
10
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ппврщина(ха) бпја
21,0472
11,8781
32,9253
25,0772
25,0772
0,0591
0,031
0,1618
0,037
0,1112
0,0952
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
угап
укупно
угап
угап
угап
укупно
угап
угап
угап
угап
угап
угап
угап
угап
укупно
угап
укупно
угап
угап
угап
угап
угап
угап
угап
угап
суанищпри
31
1000
18 ливада 6.кл
32
1000
пащоак
19 3.кл
32
32
32
1000
1000
100
20 ливада 5.кл
22 оива 5.кл
23 ливада 5.кл
бећина ливада
суанищпри
суанищпри
суанищпри
суанищпри
суанищпри
суанищпри
33
33
33
33
33
33
33
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
50
56
57
58
59
60
61
суанищпри
33
1000
ливада 5.кл
оива 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 6.кл
пащоак
62 3.кл
суанищпри
34
1000
63 оива 5.кл
суанищпри
суанищпри
суанищпри
суанищпри
суанищпри
суанищпри
спираци
спираци
35
35
35
35
35
35
35
35
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
64
65
66
67
68
69
71
72
закпвина кпд
крща
закпвина кпд
крща
закпвина
закпвина
144
оива 5.кл
ливада 6.кл
оива 5.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
2,0309
2,5262
0,3778
0,8236
0,6523
0,1268
1,9805
1,8643
3,4501
3,9098
0,5847
0,1949
0,062
0,2978
0,1849
10,5485
33,6272
33,6272
14,0822
0,094
5,6748
0,036
0,03
1,771
2,2677
3,2687
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
угап
угап
угап
угап
угап
укупно
угап
угап
укупно
угап
угап
угап
такпвина
бљукщуарева
бљукщуарева
ливад бељиу
ливад бељиу
35
35
35
35
35
1000
1000
1000
1000
1000
76
78
79
80
81
суанищпри
суанищпри
36
36
1000
1000
84 ливада 5.кл
85 оива 5.кл
суанищпри
суанищпри
суанищпри
севернп п д
щуале
севернп п д
щуале
37
37
37
1000
1000
1000
86 ливада 6.кл
87 ливада 6.кл
88 ливада 6.кл
9,8633
1,8528
7,8823
2,0568
3,224
52,1036
6,8618
27,2863
34,1481
0,1472
0,1071
0,505
37
1000
89 ливада 6.кл
0,1728
37
1000
91 оива 5.кл
занпга
западнп пд
щуале
изнад бунара
38
1000
92 ливада 5.кл
38
38
1000
1000
93 ливада 6.кл
94 оива 4.кл
щуале
39
1000
угап
пкп магацина
39
1000
угап
укупно
угап
угап
деупнија рпбе
39
у пискавицама
иза бпрпва
40
40
1000
1000
1000
1000
95/3 ливада 5.кл
пащоак
96/2 2.кл
пащоак
97 2.кл
угап
угап
укупно
угап
угап
угап
укупно
угап
145
оива 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
101 оива 5.кл
102 оива 5.кл
25,5361
26,4682
2,2344
0,3669
19,9722
22,5735
12,1668
0,3255
0,28
12,7723
6,199
3,3555
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
угап
укупно
угап
укупно
угап
угап
угап
укупно
угап
угап
укупно
угап
угап
угап
угап
угап
укупно
угап
угап
угап
угап
угап
укупно
угап
угап
угап
угап
иза игралищуа
40
1000
103 оива 5.кл
кпд сеоака
41
1000
104 оива 5.кл
пискавци
пискавци
пискавци
42
42
42
105/1 ливада 6.кл
110 ливада 5.кл
145/1 ливада 5.кл
зекинп брдп
щевари
43
43
1000
1000
1000
1000
1000
1000
пискавци
кпд гпје
писаквци
уурепещ
зекинп брдп
пискавци
44
44
1000
1000
157 ливада 5.кл
159 ливада 6.кл
44
44
44
1000
1000
1000
161 ливада 6.кл
165 оива 5.кл
166 ливада 6.кл
уурупещ
уурупещ
уурупещ
уурупещ
иза бпрића
45
45
45
45
45
1000
1000
1000
1000
1000
дп кплиба
дп кплиба
46
46
1000
1000
уурупещ
уурупещ
46
46
1000
1000
146
149/1 оива 6.кл
150 ливада 5.кл
169
179
181
183
185/2
оива 5.кл
оива 5.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
190 оива 6.кл
191 ливада 6.кл
пащоак
196 1.кл
204 ливада 6.кл
3,4265
12,981
27,944
27,944
40,881
0,913
0,311
42,105
5,61
6,3648
11,9748
0,088
0,524
1,0419
1,482
5,2567
8,3926
0,139
1,3675
0,015
3,895
2
7,4165
0,5843
0,8866
0,148
1,0803
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
угап
угап
угап
угап
укупно
угап
угап
угап
угап
угап
угап
угап
угап
укупно
угап
угап
угап
угап
угап
угап
плац
иза бпрића
иза бпрића
плац ћпијац
међу
пууевећпумпа
насеље
исппд бунара
исппд бунара
исппд бунара
шашан.
Крпмпирищуе
шашан.
Крпмпирищуе
шашан.
Крпмпирищуе
шашан.
Крпмпирищуе
шашан.
Крпмпирищуе
шашан.
Крпмпирищуе
шашан.
Крпмпирищуе
шашан.
Крпмпирищуе
шашан.
Крпмпирищуе
46
46
46
46
1000
1000
1000
1000
206
218
219/1
220/1
пащоак
2.кл
ливада 6.кл
оива 5.кл
ливада 5.кл
пащоак
1.кл
оива 5.кл
оива 6.кл
оива 5.кл
оива 5.кл
0,48
5,8919
4,8885
2,4395
16,3991
47
47
47
47
47
1000
1000
1000
1000
1000
224/1
228/4
229/4
229/5
229/6
47
1000
230/1 ливада 6.кл
3,5328
47
1000
230/2 ливада 6.кл
0,3881
47
1000
231/1 ливада 5.кл
22,7723
32,6738
48
1000
231/2 ливада 5.кл
0,3411
48
1000
231/3 ливада 5.кл
0,2677
48
1000
231/4 ливада 5.кл
0,1701
48
1000
233 ливада 6.кл
0,2656
48
1000
235 ливада 6.кл
0,0823
48
1000
147
237/2 оива 5.кл
0,1156
1,5296
1,1269
2,3821
0,8264
1,7166
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
угап
угап
угап
угап
укупно
шашан.
Крпмпирищуе
шашан.
Крпмпирищуе
шашан.
Крпмпирищуе
шашан.
Крпмпирищуе
48
1000
237/3 оива 5.кл
3,2004
48
1000
237/4 оива 5.кл
2,4823
48
1000
237/5 оива 5.кл
5,5601
48
1000
237/7 оива 5.кл
7,7635
21,8497
пащоак
239/2 1.кл
пащоак
240 1.кл
угап
закпвине
49
1000
угап
караукици
вещу. Према
дплићу
вещу. Према
дплићу
урпкуу
49
1000
49
1000
253 оива 5.кл
38,4206
49
49
1000
1000
254 ливада 6.кл
255 оива 5.кл
уурупещ
иза бпрића
исппд зекића
брда
исппд зекића
брда
50
50
1000
1000
50
1000
50
1000
811/1 ливада 6.кл
831 ливада 6.кл
пащоак
849 2.кл
пащоак
850 2.кл
0,1783
5,1449
47,1327
1,67
0,035
угап
угап
угап
укупно
угап
угап
угап
угап
укупно
УКУПНП КП
148
0,0359
3,353
1,2326
1,3686
4,3062
487,926
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
КО
ппуес
драгпјлпвиће дубиое
драгпјлпвиће дубиое
драгпјлпвиће дубиое
пландищкп
драгпјлпвиће брдп
пландищкп
драгпјлпвиће брдп
укупно
брпј
ппседпвнпг
брпј
брпј јавнпг лисуа/лисуа
кауасуарске
надмеуаоа неппкреунпсуи парцеле
51
1000
1
51
1000
2
51
1000
51
1000
51
1000
кулуура и
класа
оива 5.кл
ливада 5.кл
пащоак
3 2.кл
пащоак
4 2.кл
пащоак
21 2.кл
УКУПНП КП
ппврщина(ха) бпја
66,2064
11,67
0,971
2,7374
78,0706
159,6554
159,6554
КО
ппуес
дуга ппљана
врујца
брпј
ппседпвнпг
брпј
брпј јавнпг лисуа/лисуа
кауасуарске кулуура и
надмеуаоа неппкреунпсуи парцеле
класа
пащоак
52
1000
535 3.кл
149
ппврщина(ха) бпја
0,1447
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
дуга ппљана
врујца
52
1000
дуга ппљана
врујца
52
1000
дуга ппљана
врујца
52
1000
дуга ппљана
укупно
дуга ппљана
укупно
дуга ппљана
врујца
52
1000
536 оива 5.кл
пащоак
537 3.кл
пащоак
538 3.кл
пащоак
539 4.кл
врујца
53
1000
540 оива 5.кл
врујца
54
1000
дуга ппљана
дуга ппљана
дуга ппљана
врујца
врујца
врујца
54
54
54
1000
1000
1000
дуга ппљана
укупно
УКУПНП КП
врујца
54
1000 545/1
541 ливада 4.кл
пащоак
542 3.кл
543 оива 5.кл
544 ливада 5.кл
пащоак
3.кл
КО
ппуес
щуаваљ
вапе
брпј
ппседпвнпг
брпј
брпј јавнпг лисуа/лисуа
кауасуарске кулуура и
надмеуаоа неппкреунпсуи парцеле
класа
пащоак
55
1000
3338 3.кл
150
9,6595
0,0721
0,1707
0,233
10,28
41,905
41,905
2,2275
5,9812
2,7989
0,6562
27,7803
39,4441
91,6291
ппврщина(ха) бпја
0,7745
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
щуаваљ
щуаваљ
щуаваљ
щуаваљ
щуаваљ
укупно
вапе
вапе
вапе
вапе
вапе
55
55
55
55
55
1000
3424
1000
3426
1000 3459/2
1000 3459/4
1000
3487
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
УКУПНП КП
КО
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
укупно
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
укупно
фијуље
0,9758
1,0963
40,6435
12,0743
0,3625
55,9269
55,9269
брпј јавнпг
надмеуаоа
56
56
56
56
брпј
ппседпвнпг
лисуа/лисуа
неппкреунпсуи
151
151
151
151
брпј
кауасуарске
парцеле
161/4
161/5
161/7
161/9
кулуура и
класа
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
симунпвина
симунпвина
симунпвина
прница
прница
прница
57
57
57
57
57
57
151
151
151
151
151
151
180
181
184
185
188
169
ливада 7.кл
оива 7.кл
ливада 7.кл
ливада 6.кл
оива 6.кл
оива 6.кл
пеурпва лука
58
151
531 ливада 7.кл
ппуес
кућисуа
кућисуа
кућисуа
кућисуа
151
ппврщина(ха) бпја
1,185
2,25
6,77
1,06
11,265
1,1
0,91
0,7118
1,2886
0,1739
0,1156
4,2999
0,5669
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
фијуље
фијуље
укупно
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
укупно
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
укупно
фијуље
фијуље
фијуље
укупно
фијуље
ппупк
ппупк
58
58
151
151
532 ливада 7.кл
533 ливада 7.кл
мала негпвина
перпвина
мала перпвина
ћамилпвина
59
59
59
59
151 560/2
151
151
151
ливада 7.кл
562 ливада 7.кл
563 ливада 7.кл
564 ливада 7.кл
ћамилпвина
ћамилпвина
ћамилпвина
ћамилпвина
60
60
60
60
151
151
151
151
566
567
568
569
кпд грпбља
кпд брпда
међу пууеве
61
61
61
151
151
151
570 ливада 7.кл
571 ливада 7.кл
572 ливада 6.кл
миндића брдп
62
151
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
укупно
фијуље
фијуље
фијуље
миндића брдп
перпвина
чиндића брдп
чиндића брдп
чиндића брдп
чиндића брдп
62
62
62
62
62
62
151
151
151
151
151
151
573 ливада 7.кл
пащоак
574 4.кл
575 ливада 7.кл
оива 7.кл
оива 7.кл
оива 7.кл
оива 7.кл
чиндића брдп
чиндића брдп
чиндића брдп
63
63
63
151
151
151
152
576/3
576/4
576/5
576/6
ливада 7.кл
ливада 7.кл
ливада 4.кл
ливада 4.кл
576/7 оива 7.кл
577/2 ливада 7.кл
577/3 ливада 7.кл
0,2938
0,723
1,5837
1,5489
0,8165
2,1839
0.9968
4,5493
1,5507
0,8535
0,1801
0,147
2,7313
0,8442
1,955
0,1315
2,9307
0,1861
0,1995
1,8805
1,8225
2,023
0,7275
4,2201
11,0592
0,0451
0,4252
0,5768
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
фијуље
фијуље
укупно
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
укупно
фијуље
фијуље
чиндића брдп
парупвина
63
63
151
151
577/4 ливада 7.кл
578 ливада 7.кл
парупвина
парупвина
вище гаја
нпвп хисе
нпвп хисе
нпвп хисе
нпвп хисе
64
64
64
64
64
64
64
151
151
151
151
151
151
151
582 ливада 7.кл
583 ливада 7.кл
584 ливада 7.кл
598/4
ливада 6.кл
598/5
ливада 6.кл
4598/9
ливада 6.кл
598/10
ливада 6.кл
прпвалија
јагоилп
65
65
151
151
фијуље
фијуље
укупно
УКУПНП КП
јагоилп
јагоилп
65
65
151
151
644 ливада 7.кл
658 ливада 7.кл
пащоак
659 5.кл
663 ливада 7.кл
УКУПНП ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ
153
2,1141
0,7111
3,8723
0,5829
0,1526
0,6892
0,56
0,6225
1,0581
1,5401
5,2054
0,8714
1,1406
0,969
0,8203
3,8013
51,2981
1706,1521
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
ТАБЕЛА 16. ЗБИРНА ТАБЕЛА
из плана кприщћеоа за 2014.гпдини
КО
чедово
sjenica
крстац
донје
горачиће
божов поток
пралља
донје лопиж
г.лопиже
дружиниће
машовиће
увац
шушуре
рашковиће
царичина
тријебине
расно
раждагинја
крће
укупнп
ппљппривреднп
земљищуе у
планиранп најмаоа
највећа
прпсешна
државнпј
за закуп у ппврщина за
ппврщина за
ппврщина за
брпј
свпјини (ха)
2014.(ха)
надмеуаое(ха) надмеуаое(ха) надмеуаое(ха) надмеуаоа
67,5654
342,9007
133,4459
126,1770
8,2133
1,7949
8,2133
199,4510
415,4171
306,0172
444,8183
417,0232
10,4750
338,7818
111,1490
417,5282
467,0942
701,8287
2239,7710
973,9482
359,9005
142,1754
154
73,2450
8,2133
21,2818
8,2133
10
1
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
тузиње
дубница
зајечиће
гошево
крајиновиће
вишњево
дујке
бољаре
кијевце
врсјенице
баре
цетановиће
долиће
жабрен
дражевиће
буђево
житниће
угао
захумско
камешница
драгојловиће
дуга пољана
брњица
ступ
шаре
дунишиће
багачиће
852,2275
400,5862
213,6884
1743,3049
301,4198
337,9825
456,5778
1112,6987
552,2075
101,6854
128,9707
244,2723
1449,3755
796,6389
680,8440
2047,8661
708,2229
2185,6300
203,3035
734,3328
508,2592
349,6352
669,4826
427,0960
393,8645
363,5899
298,9307
77,7478
5,2568
50,3236
19,4370
4
207,1012
11,4006
160,8242
69,0337
3
10,3311
430,1462
10,3311
7,726
10,3311
133,9655
10,3311
47,7940
1
9
487,9260
1,9805
52,1036
22,1785
22
159,6554
91,6291
159,6554
10,2800
159,6554
39,4441
159,6554
30,5430
1
3
155
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
штављ
бачија
вапа
фијуље
кладница
понорац
сугубине
урсуле
УКУПНП
853,9518
230,6002
81,2282
464,6364
182,5602
336,0104
227,0340
55,9269
55,9269
55,9269
55,9269
1
51,2981
1,5837
11,2650
5,1298
10
27,5814
65
596,0699
29324,0754
1706,1521
86,6410
дауп на бесплаунп кприщћеое
0,0000
дауп у закуп пп пснпву власнищува инфрасурукууре
0,0000 дауп у закуп пп пснпву узгајаоа живпуиоа
ТАБЕЛА 17 Велишине јавних надмеуаоа
велишина (ха)
дп 5
пд 5 дп 25
пд 25 дп 50
пд 50 дп 100
брпј јавних
надмеуаоа
16
23
16
7
156
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
пд 100 дп 200
пд 200 дп 500
прекп 500
3
УКУПНО
65
Аграрна сурукуура ппщуине/града _Sjenica
велишина Регисурпванпг
ппљппривреднпг газдинсува
(РПГ)(ха)
дп 5
пд 5 дп 20
пд 20 дп 100
прекп 100
% брпја РПГ
пп
велишинама
газдинсуава
у пднпсу на
укупан брпј
РПГ у ЈЛС
3000
60
1500
30
500
10
0
брпј РПГ
УКУПНО
5000
100
Јавна надмеуаоа се групищу уакп да оихпва велишина кппрдинира са аграрнпм сурукуурпм ЈЛС (+/-10%)
157
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
ТАБЕЛА 16а
Преглед ппљппривреднпг земљищуа у државнпј свпјини
разлпг изузимаоа
кпменуар
правнп и факуишкп суаое се разликују
враћени пащоаци селу
није ппљ. земљищуе,није изврщена прпмена у јавнпј
евиденцији
пп закпну п враћаоу уурина и пащоака
23209,4610
3998,3640
правпснажна рещещоа нису спрпведена
крпз јавну евиденцију
УКУПНП
323,4573
27531,2823
kontrola
27617,9233
враћенп пп ПЗФ'у
ппврщина
ТАБЕЛА
12
Кприщћеое без плаћаоа накнаде Ппљппривредна щкпла Сјеница
КО
сјеница
сјеница
брпј
ппседпвнпг
лисуа/лисуа
неппкреунпсуи
4241
4241
ппуес
фек.брдп
великп дуб.
брпј кауасуарске
парцеле
1326/1
3521/1
158
кулуура и класа
пащоак 2.кл
оива 5.класе
ппврщина (ха)
17,0570
11,6183
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
сјеница
сјеница
великп дуб.
великп дуб.
4241
4241
3527/1
3529/1
оива 5.класе
оива 5.класе
13,1287
44,8370
укупно
86,6410
ТАБЕЛА 15
КО
сјеница
сјеница
сјеница
сјеница
Преглед груписаних надмеуаоа
ппуес
фекпвића.бр
фекпвића.бр
фекпвића.бр
фекпвића.бр
брпј јавнпг
надмеуаоа
1
1
1
1
брпј
ппседпвнпг
лисуа/лисуа
неппкреунпсуи
4241
4241
4241
4241
брпј
кауасуарске
парцеле
1326/43
1327
2349
2350
кулуура и
ппврщина
класа
(ха)
бпја
пащо,2,клас
0,6300
пащо,2,клас
2,1468
ливада 4,кл
0,4547
лив.2 и4,кл
0,4270
укупно
3,6585
сјеница
кпд ћуприје
2
4241
сјеница
кпд ћуприје
2
4241
сјеница
кпд ћуприје
2
4241
укупно
оива
2351 4.класе
ливада
2352 3.клас
пащоак
2353 2.кл
0,8141
1,1373
0,2332
2,1846
159
наппмена
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
сјеница
bare
3
4241 2427/3
сјеница
bare
3
4241 2427/4
сјеница
bare
3
4241 2427/5
сјеница
bare
3
4241 2427/6
сјеница
bare
3
4241 2427/7
сјеница
bare
3
4241 2427/11
пащоак
2.кл
пащоак
2.кл
пащоак
2.кл
пащоак
2.кл
пащоак
2.кл
пащоак
2.кл
укупно
сјеница
преппљска
4
4241 2428/12
пащоак
1.кл
0,0411
0,0510
0,8754
0,7110
0,7593
0,7593
хачића михаил
5
4241
оива
2815 5.класе
укупно
0,5726
0,5726
сјеница
радищ.брдп
6
4241
сјеница
радищ.брдп
6
4241
радищ.брдп
6
4241
сјеница
радищ.брдп
6
4241
сјеница
хацића брдп
6
4241
укупно
сјеница
0,1534
2,4336
укупно
сјеница
0,6017
вел. дубиое
7
160
4241
пащоак
2909 4.кл
пащоак
2910 4.кл
пащоак
2911 4.кл
пащоак
2933 4.кл
ливадса
2952 4,кл
3520 пащоак
0,5245
0,2523
0,5005
0,6350
0,1672
2,0795
1,4216
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
сјеница
великп дуб.
7
4241
сјеница
великп дуб.
7
4241
1.кл
оива
3525 5.класе
пащоак
3526 1.кл
укупно
сјеница
сјеница
сјеница
сјеница
сјеница
великп дуб.
великп дуб.
великп дуб.
великп дуб.
великп дуб.
8
8
8
8
8
4241
4241
4241
4241
4241
3530
3531
3532
3533
3534
сјеница
великп дуб.
8
4241
3535
сјеница
великп дуб.
8
4241
3536
сјеница
великп дуб.
8
4241
3538
сјеница
сјеница
великп дуб.
великп дуб.
8
8
4241
4241
3539/1
3539/2
сјеница
великп дуб.
8
4241
3540
укупно
сјеница
пискавице
9
4241
сјеница
пискавице
9
4241
сјеница
сјеница
пискавице
пискавице
9
9
4241
4241
укупно
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
оива
5.класе
оива
5.класе
пащоак
1.кл
пащоак
1.кл
ливада 4.кл
оива
5.класе
3713 ливада 6.кл
оива
3758/1 5.класе
оива
3758/2 5.класе
3804 ливада 6.кл
0,2380
1,5197
3,1793
2,9529
0,7567
0,7367
0,8308
1,3742
1,7543
1,7898
1,4163
2,6130
0,8746
21,1704
36,2697
0,7579
0,2399
0,2399
0,5572
1,7949
161
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
сјеница
јабланица
10
оива
3589 5.класе
4241
укупно
73,2450
73,2450
УКУПНП КП
126,1770
брпј
ппседпвнпг
брпј јавнпг лисуа/лисуа
надмеуаоа неппкреунпсуи
11
139
11
139
брпј
кауасуарске
парцеле
1115
1148/2
КО
крсуац
крсуац
ппуес
јесдимирпвп
јездимирпвп
крсуац
крсуац
јездимирпвп
јездимирпвп
11
11
139 1149/2
139 1150
крсуац
баоишин брпд
11
139 1176/1
крсуац
баокпвина
11
139 1177/1
крсуац
бпјисљављевп
11
139 1244
крсуац
крсуац
бпјисљављевп
бпјисљављевп
11
11
139 1269
139 1288
162
кулуура и
класа
ливада 7.кл
ливада 7.кл
пащоак
5.кл
ливада 7.кл
пащоак
6.кл
пащоак
5.кл
пащоак
5.кл
пащоак
5.кл
пащоак
ппврщина(ха) бпја
0,1900
0,0952
2,0500
0,8186
0,2284
0,0045
1,4763
0,5265
0,2640
наппмена
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
4.кл
крсуац
крсуац
циганска лука
дуварине
11
11
139 1298/1
139 1320/1
0,2477
0,0862
139 1326/1
оива 4.кл
ливада 4.кл
пащоак
4.кл
пащоак
3.кл
пащоак
3.кл
крсуац
дуварине
11
139 1323/1
крсуац
мајдан
11
139 1325/1
крсуац
мајдан
11
крсуац
јаз
11
139 1939
ливада 3.кл
0,0501
крсуац
јаз
11
139 1940/1
0,0720
крсуац
кплибищуе
11
139 1941/1
оива 4.кл
пащоак
4.кл
крсуац
крщ
11
139 1946
оива 6.кл
0,0642
крсуац
јаз
11
139 1954/1
0,0132
крсуац
јаз
11
139 1955/1
крсуац
крщ
11
139 1958/1
крсуац
плпша
11
139 1964/1
крсуац
јасупке
11
139 1978/1
крсуац
расупке
11
139 1981/1
крсуац
расупке
11
139 1982/1
ливада 4.кл
пащоак
5.кл
пащоак
5.кл
пащоак
4.кл
пащоак
4.кл
пащоак
5.кл
пащоак
5.кл
крсуац
малп брдп
11
139 2000/1
0,0150
крсуац
сурана
11
139 2004/1
ливада 4.кл
пащоак
6.кл
крсуац
вруаше
11
139 2007/1
пащоак
0,0396
163
0,0737
0,0568
0,0427
0,0689
0,0063
0,5132
0,0574
0,0300
0,0285
0,0292
0,0577
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
4.кл
крсуац
вруаше
11
139 2010/1
ливада 5.кл
0,4426
крсуац
бејупв грпб
11
139 2018/1
оива 4.кл
0,0142
крсуац
лушица
11
139 2064/1
оива 4.кл
0,0153
крсуац
пкућница
11
139 2075/1
ливада 3.кл
0,0958
крсуац
пкућница
11
139 2076/1
впћоак 4.кл
0,0274
крсуац
пкућница
11
139 2082/1
ливада 3.кл
0,0689
крсуац
кпд щуале
11
139 2085/1
ливада 3.кл
0,0293
крсуац
кпд щуале
11
139 2087/1
ливада 4.кл
0,0273
крсуац
кпд щуале
11
139 2088/1
0,0328
крсуац
раван
11
139 2096/1
крсуац
раван
11
139 2101/1
крсуац
раван
11
139 2102/1
крсуац
раван
11
139 2112/1
ливада 4.кл
пащоак
3.кл
пащоак
3.кл
пащоак
3.кл
пащоак
3.кл
0,0991
0,0856
0,0635
0,0056
укупно
8,2133
УКУПНП КП
8,2133
164
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
брпј
ппседпвнпг
брпј
брпј јавнпг лисуа/лисуа
кауасуарске
надмеуаоа неппкреунпсуи парцеле
12
274
340
12
274
649
КО
уузинје
уузинје
ппуес
блауп
пзебац
уузинје
уузинје
пзебац
пзебац
12
12
274
274
уузинје
габинауе
12
274
укупно
уузинје
уузинје
кроа јела
кроа јела
13
13
кулуура и
класа
ливада 6.кл
ливада 7.кл
пащоак
650 2.кл
651 ливада 7.кл
пащоак
660/1 2.кл
274
274
1808 ливада 7.кл
1872 ливада 7.кл
274
пащоак
2579 1.кл
укупно
уузинје
укупно
уузинје
уузинје
уузинје
уузинје
уузинје
уузинје
уузинје
уузинје
ппврщина(ха) бпја
0,3607
0,1604
0,2249
0,2898
8,2817
9,3175
3,5230
1,7338
5,2568
габинауе
щевари
щевари
щевари
щевари
щевари
рудина
щевари
щевари
14
15
15
15
15
15
15
15
15
165
274
274
274
274
274
274
274
274
2582
2588
2599
2601
2662
2668
2686/1
2689/1
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
50,3236
50,3236
0,8093
2,7049
1,2392
0,029
3,4234
0,9381
0,3877
0,2451
наппмена
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
уузинје
уузинје
щевари
щевари
15
15
274
274
2691 ливада 5.кл
2808/1 ливада 5.кл
1,5661
1,5071
укупно
12,8499
УКУПНП КП
77,7478
КО
гпщевп
гпщевп
гпщевп
гпщевп
гпщевп
гпщевп
ппуес
црвена лпква
црвена лпква
црвена лпква
црвена лпква
црвена лпква
црвена лпква
брпј јавнпг
надмеуаоа
16
16
16
16
16
16
гпщевп
црвена лпква
16
брпј
ппседпвнпг
брпј
лисуа/лисуа
кауасуарске
неппкреунпсуи парцеле
308
3012
308
3014
308
3015
308
3016
308
3017
308
3018
308
кулуура и
класа
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 7.кл
ливада 6.кл
ливада 7.кл
пащоак
3019 5.кл
укупно
ппврщина(ха) бпја
0,2192
0,3778
0,4171
0,088
1,2601
8,7732
0,2652
11,4006
гпщевп
црвена лпква
17
308
гпщевп
црвена лпква
17
308
гпщевп
црвена лпква
17
308
166
пащоак
3020 6.кл
пащоак
3021 7.кл
пащоак
3024 7.кл
0,2317
0,062
0,2809
наппмена
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
гпщевп
црвена лпква
17
308
гпщевп
црвена лпква
17
308
гпщевп
црвена лпква
17
308
гпщевп
гпщевп
гпщевп
црвена лпква
црвена лпква
црвена лпква
17
17
17
308
308
308
гпщевп
гпщевп
црвена лпква
црвена лпква
17
17
308
308
пащоак
3025 5.кл
пащоак
3026 5.кл
пащоак
3027 6.кл
пащоак
3028 6.кл
3029 ливада 7.кл
3030 ливада 7.кл
пащоак
3032 6.кл
3037 оива 5.кл
укупно
0,3097
2,8821
0,2372
0,4013
0,5754
0,3393
0,1289
29,4279
34,8764
гпщевп
гпщевп
гпщевп
гпщевп
црвена лпква
црвена лпква
црвена лпква
црвена лпква
18
18
18
18
308
308
308
308
3038
3039
3040
3041
гпщевп
црвена лпква
18
308
3047
гпщевп
гпщевп
за угљеще
манпјлпва дпл.
18
18
308
308
3061
3679
гпщевп
гиљева
18
308
3863
гпщевп
гиљева
18
308
4146
гпщевп
гпщевп
пкућница
пкућница
18
18
308
308
5446/3
5472/2
167
пащоак
4.кл
оива 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
пащоак
3.кл
пащоак
6.кл
ливада 7.кл
пащоак
7.кл
пащоак
6.кл
пащоак
3.кл
пащоак
0,218
7,8368
3,8047
0,4218
146,8905
0,6387
0,4797
0,3983
0,0758
0,0527
0,0072
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
3.кл
укупно
160,8242
УКУПНП КП
207,1012
КО
дражевиће
дражевиће
дражевиће
дражевиће
дражевиће
дражевиће
дражевиће
дражевиће
укупно
ппуес
шукаре
ууршилпвп
ууршилпвп
ууршилпвп
ууршилпвп
ууршилпвп
ууршилпвп
ууршилпвп
брпј јавнпг
надмеуаоа
19
19
19
19
19
19
19
19
брпј
ппседпвнпг
брпј
лисуа/лисуа
кауасуарске кулуура и
неппкреунпсуи парцеле
класа
184
78 оива 5.кл
184
1183/4 оива 5.кл
184
1189/4 оива 5.кл
184
1189/6 оива 5.кл
184
1189/9 оива 5.кл
184
1189/10 оива 5.кл
184
1189/11 оива 5.кл
184
1190/1 ливада 5.кл
УКУПНП КП
ппврщина(ха) бпја
0,1179
2,9884
3
1,2105
0,0109
0,0744
0,0472
3,305
10,3311
10,3311
168
наппмена
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
КО
ппуес
буђевп
беуренащ
буђевп
укупно
брелска лпква
буђевп
буђевп
буђевп
буђевп
буђевп
буђевп
укупно
ракпшки бунар
ракпшки бунар
ракпшки бунар
ракпшки бунар
ракпшки бунар
ракпшки бунар
брпј
ппседпвнпг
брпј
брпј јавнпг лисуа/лисуа
кауасуарске кулуура и
надмеуаоа неппкреунпсуи парцеле
класа
пащоак
20
1
1 5.кл
пащоак
20
1
5 5.кл
21
21
21
21
21
21
1
1
1
1
1
1
буђевп
укупно
буђевп
спирпци
22
1
рудник
23
1
буђевп
буђевп
укупно
рудник
рудник
23
23
1
1
буђевп
исппд спирпка
24
169
1 3561/1
10
12
15
16
17
23
пащоак
4.кл
ливада 6.кл
оива 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
пащоак
2718 5.кл
3033 оива 6.кл
пащоак
3034 2.кл
3035 ливада 6.кл
пащоак
2.кл
ппврщина(ха) бпја
34,9227
99,0428
133,9655
21,369
4,4562
9,8195
1,7671
7,772
5,6599
50,8437
40,1051
40,1051
6,8641
0,2532
0,3432
7,4605
34,2032
наппмена
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
укупно
буђевп
укупно
буђевп
укупно
буђевп
укупно
буђевп
буђевп
буђевп
буђевп
буђевп
буђевп
буђевп
укупно
спирпци
25
1 3562/1
оива 5.кл
спирпци
26
1
3564 оива 5.кл
спирпци
27
1
3566 ливада 6.кл
щевари
щевари
щевари
щевари
щевари
щевари
щевари
28
28
28
28
28
28
28
1
1
1
1
1
1
1
1
3567
3568
3569
3571
3572
3573
3609
ливада 6.кл
ливада 6.кл
оива 5.кл
ливада 6.кл
оива 5.кл
ливада 6.кл
ливада 5.кл
УКУПНП КП
34,2032
40,5023
40,5023
23,4123
23,4123
7,726
7,726
0,7274
3,2406
55,6945
0,5232
2,1529
28,0055
1,5835
91,9276
430,1462
КО
ппуес
угап
суанищпри
угап
суанищпри
брпј
ппседпвнпг
брпј
брпј јавнпг лисуа/лисуа
кауасуарске кулуура и
надмеуаоа неппкреунпсуи парцеле
класа
пащоак
29
1000
1 3.кл
пащоак
29
1000
2 3.кл
170
ппврщина(ха) бпја
21,0472
11,8781
наппмена
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
укупно
угап
укупно
угап
угап
угап
угап
угап
угап
угап
укупно
угап
угап
угап
укупно
угап
угап
угап
угап
угап
угап
угап
угап
укупно
угап
суанищпри
30
1000
суанищпри
суанищпри
суанищпри
суанищпри
суанищпри
суанищпри
суанищпри
31
31
31
31
31
31
31
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
5
6
7
8
9
10
18
32
1000
пащоак
19 3.кл
32
32
32
1000
1000
100
20 ливада 5.кл
22 оива 5.кл
23 ливада 5.кл
бећина ливада
суанищпри
суанищпри
суанищпри
суанищпри
суанищпри
суанищпри
33
33
33
33
33
33
33
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
50
56
57
58
59
60
61
суанищпри
33
1000
ливада 5.кл
оива 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 6.кл
пащоак
62 3.кл
суанищпри
34
1000
63 оива 5.кл
закпвина кпд
крща
закпвина кпд
крща
закпвина
закпвина
171
4 оива 5.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
32,9253
25,0772
25,0772
0,0591
0,031
0,1618
0,037
0,1112
0,0952
2,0309
2,5262
0,3778
0,8236
0,6523
0,1268
1,9805
1,8643
3,4501
3,9098
0,5847
0,1949
0,062
0,2978
0,1849
10,5485
33,6272
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
укупно
угап
угап
угап
угап
угап
угап
угап
угап
угап
угап
угап
угап
угап
укупно
угап
угап
укупно
угап
угап
угап
угап
угап
укупно
угап
угап
угап
укупно
угап
суанищпри
суанищпри
суанищпри
суанищпри
суанищпри
суанищпри
спираци
спираци
такпвина
бљукщуарева
бљукщуарева
ливад бељиу
ливад бељиу
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
64
65
66
67
68
69
71
72
76
78
79
80
81
суанищпри
суанищпри
36
36
1000
1000
84 ливада 5.кл
85 оива 5.кл
суанищпри
суанищпри
суанищпри
севернп п д щуале
севернп п д щуале
37
37
37
37
37
1000
1000
1000
1000
1000
86
87
88
89
91
занпга
западнп пд щуале
изнад бунара
38
38
38
1000
1000
1000
92 ливада 5.кл
93 ливада 6.кл
94 оива 4.кл
щуале
39
1000
95/3 ливада 5.кл
172
оива 5.кл
ливада 6.кл
оива 5.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
оива 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 5.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
оива 5.кл
33,6272
14,0822
0,094
5,6748
0,036
0,03
1,771
2,2677
3,2687
9,8633
1,8528
7,8823
2,0568
3,224
52,1036
6,8618
27,2863
34,1481
0,1472
0,1071
0,505
0,1728
25,5361
26,4682
2,2344
0,3669
19,9722
22,5735
12,1668
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
пащоак
96/2 2.кл
пащоак
97 2.кл
угап
пкп магацина
39
1000
угап
укупно
угап
угап
угап
укупно
угап
укупно
угап
угап
угап
укупно
угап
угап
укупно
угап
угап
угап
угап
угап
укупно
угап
угап
угап
угап
угап
деупнија рпбе
39
у пискавицама
иза бпрпва
иза игралищуа
40
40
40
1000
1000
1000
1000
1000
кпд сеоака
41
1000
104 оива 5.кл
пискавци
пискавци
пискавци
42
42
42
105/1 ливада 6.кл
110 ливада 5.кл
145/1 ливада 5.кл
зекинп брдп
щевари
43
43
1000
1000
1000
1000
1000
1000
пискавци
кпд гпје
писаквци уурепещ
зекинп брдп
пискавци
44
44
44
44
44
1000
1000
1000
1000
1000
157
159
161
165
166
ливада 5.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
оива 5.кл
ливада 6.кл
уурупещ
уурупещ
уурупещ
уурупещ
иза бпрића
45
45
45
45
45
1000
1000
1000
1000
1000
169
179
181
183
185/2
оива 5.кл
оива 5.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
173
101 оива 5.кл
102 оива 5.кл
103 оива 5.кл
149/1 оива 6.кл
150 ливада 5.кл
0,3255
0,28
12,7723
6,199
3,3555
3,4265
12,981
27,944
27,944
40,881
0,913
0,311
42,105
5,61
6,3648
11,9748
0,088
0,524
1,0419
1,482
5,2567
8,3926
0,139
1,3675
0,015
3,895
2
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
укупно
угап
угап
дп кплиба
дп кплиба
46
46
1000
1000
угап
угап
уурупещ
уурупещ
46
46
1000
1000
угап
угап
угап
угап
укупно
плац
иза бпрића
иза бпрића
плац ћпијац
46
46
46
46
1000
1000
1000
1000
190 оива 6.кл
191 ливада 6.кл
пащоак
196 1.кл
204 ливада 6.кл
пащоак
206 2.кл
218 ливада 6.кл
219/1 оива 5.кл
220/1 ливада 5.кл
47
47
47
47
47
1000
1000
1000
1000
1000
224/1
228/4
229/4
229/5
229/6
47
1000
230/1 ливада 6.кл
3,5328
47
1000
230/2 ливада 6.кл
0,3881
47
1000
231/1 ливада 5.кл
22,7723
32,6738
48
1000
231/2 ливада 5.кл
0,3411
48
1000
231/3 ливада 5.кл
0,2677
48
1000
231/4 ливада 5.кл
0,1701
угап
угап
угап
угап
угап
угап
угап
угап
укупно
угап
угап
угап
међу
пууевећпумпа
насеље
исппд бунара
исппд бунара
исппд бунара
шашан.
Крпмпирищуе
шашан.
Крпмпирищуе
шашан.
Крпмпирищуе
шашан.
Крпмпирищуе
шашан.
Крпмпирищуе
шашан.
Крпмпирищуе
174
пащоак
1.кл
оива 5.кл
оива 6.кл
оива 5.кл
оива 5.кл
7,4165
0,5843
0,8866
0,148
1,0803
0,48
5,8919
4,8885
2,4395
16,3991
0,1156
1,5296
1,1269
2,3821
0,8264
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
угап
угап
угап
угап
угап
угап
угап
укупно
шашан.
Крпмпирищуе
шашан.
Крпмпирищуе
шашан.
Крпмпирищуе
шашан.
Крпмпирищуе
шашан.
Крпмпирищуе
шашан.
Крпмпирищуе
шашан.
Крпмпирищуе
48
1000
233 ливада 6.кл
0,2656
48
1000
235 ливада 6.кл
0,0823
48
1000
237/2 оива 5.кл
1,7166
48
1000
237/3 оива 5.кл
3,2004
48
1000
237/4 оива 5.кл
2,4823
48
1000
237/5 оива 5.кл
5,5601
48
1000
237/7 оива 5.кл
7,7635
21,8497
пащоак
239/2 1.кл
пащоак
240 1.кл
угап
закпвине
49
1000
угап
караукици
вещу. Према
дплићу
вещу. Према
дплићу
урпкуу
49
1000
49
1000
253 оива 5.кл
38,4206
49
49
1000
1000
254 ливада 6.кл
255 оива 5.кл
уурупещ
иза бпрића
50
50
1000
1000
угап
исппд зекића брда
50
1000
угап
укупно
исппд зекића брда
50
1000
811/1 ливада 6.кл
831 ливада 6.кл
пащоак
849 2.кл
пащоак
850 2.кл
0,1783
5,1449
47,1327
1,67
0,035
угап
угап
угап
укупно
угап
угап
175
0,0359
3,353
1,2326
1,3686
4,3062
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
УКУПНП КП
КО
ппуес
драгпјлпвиће дубиое
драгпјлпвиће дубиое
487,926
брпј
ппседпвнпг
брпј
брпј јавнпг лисуа/лисуа
кауасуарске
надмеуаоа неппкреунпсуи парцеле
51
1000
1
51
1000
2
драгпјлпвиће дубиое
51
1000
драгпјлпвиће пландищкп брдп
51
1000
драгпјлпвиће пландищкп брдп
укупно
51
1000
УКУПНП КП
кулуура и
класа
оива 5.кл
ливада 5.кл
пащоак
3 2.кл
пащоак
4 2.кл
пащоак
21 2.кл
ппврщина(ха) бпја
66,2064
11,67
0,971
2,7374
78,0706
159,6554
159,6554
176
наппмена
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
КО
ппуес
дуга ппљана
дуга ппљана
врујца
врујца
дуга ппљана
врујца
дуга ппљана
врујца
дуга ппљана
укупно
дуга ппљана
укупно
дуга ппљана
врујца
брпј
ппседпвнпг
брпј
брпј јавнпг лисуа/лисуа
кауасуарске кулуура и
надмеуаоа неппкреунпсуи парцеле
класа
пащоак
52
1000
535 3.кл
52
1000
536 оива 5.кл
пащоак
52
1000
537 3.кл
пащоак
52
1000
538 3.кл
пащоак
52
1000
539 4.кл
врујца
53
1000
540 оива 5.кл
врујца
54
1000
дуга ппљана
дуга ппљана
дуга ппљана
врујца
врујца
врујца
54
54
54
1000
1000
1000
дуга ппљана
укупно
УКУПНП КП
врујца
54
1000 545/1
541 ливада 4.кл
пащоак
542 3.кл
543 оива 5.кл
544 ливада 5.кл
пащоак
3.кл
177
ппврщина(ха) бпја
0,1447
9,6595
0,0721
0,1707
0,233
10,28
41,905
41,905
2,2275
5,9812
2,7989
0,6562
27,7803
39,4441
91,6291
наппмена
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
КО
ппуес
щуаваљ
щуаваљ
щуаваљ
щуаваљ
щуаваљ
щуаваљ
укупно
вапе
вапе
вапе
вапе
вапе
вапе
брпј
ппседпвнпг
брпј
брпј јавнпг лисуа/лисуа
кауасуарске кулуура и
надмеуаоа неппкреунпсуи парцеле
класа
пащоак
55
1000
3338 3.кл
55
1000
3424 ливада 5.кл
55
1000
3426 ливада 5.кл
55
1000 3459/2
ливада 5.кл
55
1000 3459/4
ливада 5.кл
55
1000
3487 ливада 5.кл
УКУПНП КП
ппврщина(ха) бпја
0,7745
0,9758
1,0963
40,6435
12,0743
0,3625
55,9269
55,9269
178
наппмена
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
КО
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
укупно
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
укупно
фијуље
фијуље
фијуље
укупно
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
укупно
фијуље
брпј јавнпг
надмеуаоа
56
56
56
56
брпј
ппседпвнпг
лисуа/лисуа
неппкреунпсуи
151
151
151
151
брпј
кауасуарске
парцеле
161/4
161/5
161/7
161/9
кулуура и
класа
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
ливада 6.кл
симунпвина
симунпвина
симунпвина
прница
прница
прница
57
57
57
57
57
57
151
151
151
151
151
151
180
181
184
185
188
169
ливада 7.кл
оива 7.кл
ливада 7.кл
ливада 6.кл
оива 6.кл
оива 6.кл
пеурпва лука
ппупк
ппупк
58
58
58
151
151
151
531 ливада 7.кл
532 ливада 7.кл
533 ливада 7.кл
мала негпвина
перпвина
мала перпвина
ћамилпвина
59
59
59
59
151 560/2
151
151
151
ливада 7.кл
562 ливада 7.кл
563 ливада 7.кл
564 ливада 7.кл
ћамилпвина
60
151
566 ливада 7.кл
ппуес
кућисуа
кућисуа
кућисуа
кућисуа
179
ппврщина(ха) бпја
1,185
2,25
6,77
1,06
11,265
1,1
0,91
0,7118
1,2886
0,1739
0,1156
4,2999
0,5669
0,2938
0,723
1,5837
1,5489
0,8165
2,1839
0.9968
4,5493
1,5507
наппмена
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
фијуље
фијуље
фијуље
укупно
фијуље
фијуље
фијуље
укупно
фијуље
ћамилпвина
ћамилпвина
ћамилпвина
60
60
60
151
151
151
567 ливада 7.кл
568 ливада 4.кл
569 ливада 4.кл
кпд грпбља
кпд брпда
међу пууеве
61
61
61
151
151
151
570 ливада 7.кл
571 ливада 7.кл
572 ливада 6.кл
миндића брдп
62
151
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
укупно
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
укупно
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
фијуље
миндића брдп
перпвина
чиндића брдп
чиндића брдп
чиндића брдп
чиндића брдп
62
62
62
62
62
62
151
151
151
151
151
151
573 ливада 7.кл
пащоак
574 4.кл
575 ливада 7.кл
оива 7.кл
оива 7.кл
оива 7.кл
оива 7.кл
чиндића брдп
чиндића брдп
чиндића брдп
чиндића брдп
парупвина
63
63
63
63
63
151
151
151
151
151
парупвина
парупвина
вище гаја
нпвп хисе
нпвп хисе
нпвп хисе
64
64
64
64
64
64
151
582 ливада 7.кл
151
583 ливада 7.кл
151
584 ливада 7.кл
151 598/4
ливада 6.кл
151 598/5
ливада 6.кл
151 4598/9
ливада 6.кл
180
576/3
576/4
576/5
576/6
576/7
577/2
577/3
577/4
578
оива 7.кл
ливада 7.кл
ливада 7.кл
ливада 7.кл
ливада 7.кл
0,8535
0,1801
0,147
2,7313
0,8442
1,955
0,1315
2,9307
0,1861
0,1995
1,8805
1,8225
2,023
0,7275
4,2201
11,0592
0,0451
0,4252
0,5768
2,1141
0,7111
3,8723
0,5829
0,1526
0,6892
0,56
0,6225
1,0581
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
фијуље
укупно
фијуље
фијуље
нпвп хисе
64
151 598/10
прпвалија
јагоилп
65
65
151
151
фијуље
фијуље
укупно
УКУПНП КП
јагоилп
јагоилп
65
65
151
151
ливада 6.кл
644 ливада 7.кл
658 ливада 7.кл
пащоак
659 5.кл
663 ливада 7.кл
УКУПНП ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ
1,5401
5,2054
0,8714
1,1406
0,969
0,8203
3,8013
51,2981
1706,1521
ТАБЕЛА 16. ЗБИРНА ТАБЕЛА
из плана кприщћеоа за 2012.гпдини
КО
чедово
sjenica
крстац
донје
горачиће
божов поток
пралља
донје лопиж
укупнп
ппљппривреднп
земљищуе у
планиранп најмаоа
највећа
прпсешна
државнпј
за закуп у ппврщина за
ппврщина за
ппврщина за
брпј
свпјини (ха)
2012.(ха)
надмеуаое(ха) надмеуаое(ха) надмеуаое(ха) надмеуаоа
67,5654
342,9007
133,4459
126,1770
8,2133
1,7949
8,2133
199,4510
415,4171
306,0172
444,8183
181
73,2450
8,2133
21,2818
8,2133
10
1
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
г.лопиже
дружиниће
машовиће
увац
шушуре
рашковиће
царичина
тријебине
расно
раждагинја
крће
тузиње
дубница
зајечиће
гошево
крајиновиће
вишњево
дујке
бољаре
кијевце
врсјенице
баре
цетановиће
долиће
жабрен
дражевиће
буђево
417,0232
10,4750
338,7818
111,1490
417,5282
467,0942
701,8287
2239,7710
973,9482
359,9005
142,1754
852,2275
400,5862
213,6884
1743,3049
301,4198
337,9825
456,5778
1112,6987
552,2075
101,6854
128,9707
244,2723
1449,3755
796,6389
680,8440
2047,8661
77,7478
5,2568
50,3236
19,4370
4
207,1012
11,4006
160,8242
69,0337
3
10,3311
430,1462
10,3311
7,726
10,3311
133,9655
10,3311
47,7940
1
9
182
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
житниће
угао
захумско
камешница
драгојловиће
дуга пољана
брњица
ступ
шаре
дунишиће
багачиће
штављ
бачија
вапа
фијуље
кладница
понорац
сугубине
урсуле
УКУПНП
708,2229
2185,6300
203,3035
734,3328
508,2592
349,6352
669,4826
427,0960
393,8645
363,5899
298,9307
853,9518
230,6002
81,2282
464,6364
182,5602
336,0104
227,0340
487,9260
1,9805
52,1036
22,1785
22
159,6554
91,6291
159,6554
10,2800
159,6554
39,4441
159,6554
30,5430
1
3
55,9269
55,9269
55,9269
55,9269
1
51,2981
1,5837
11,2650
5,1298
10
27,5814
65
596,0699
29324,0754
1706,1521
86,6410
дауп на бесплаунп кприщћеое
0,0000
дауп у закуп пп пснпву власнищува инфрасурукууре
0,0000 дауп у закуп пп пснпву узгајаоа живпуиоа
183
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
ТАБЕЛА 17 Велишине јавних надмеуаоа
велишина (ха)
дп 5
пд 5 дп 25
пд 25 дп 50
пд 50 дп 100
пд 100 дп 200
пд 200 дп 500
прекп 500
брпј јавних
надмеуаоа
16
23
16
7
3
УКУПНО
65
Аграрна сурукуура ппщуине/града _Sjenica
велишина Регисурпванпг
ппљппривреднпг газдинсува
(РПГ)(ха)
% брпја РПГ
пп
велишинама
газдинсуава
у пднпсу на
укупан брпј
РПГ у ЈЛС
брпј РПГ
184
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
дп 5
пд 5 дп 20
пд 20 дп 100
прекп 100
3000
1500
500
60
30
10
0
УКУПНО
5000
100
Јавна надмеуаоа се групищу уакп да оихпва велишина кппрдинира са аграрнпм сурукуурпм ЈЛС (+/-10%)
185
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
НАРУЧИЛАЦ:ОШ»12.ДЕЦЕМБАР» СЈЕНИЦА
АДРЕСА:НОВА ББ
МЕСТО:СЈЕНИЦА
БРОЈ ОДЛУКЕ: 01-308
ДАТУМ:19.08.2014.године
.
На основу члана 54 Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС»
број124/12) , директор Основне школе «12.децембар»Сјеница доноси
РЕШЕЊЕ
О формирању комисије за ЈНМВ
Образује се Комисија за ЈНМВ- превоз ученика ОШ»12.децембар» Сјеница за
школску 2014/15. годину, у саставу:
1.Цуцак Зумрета, секретар школе, дипл. правник
2.Партаљевић Јованка, дипл.ецц.члан
3.Хуремовић Мерсида ,члан
4.Хаџиахметагић Ентезам, заменик
5.Каришик Елведин, члан
6.Тахировић Рамо, заменик
Комисија је дужна припремити целокупну конкурсну документацију,огласе о
ЈН, измене или допуне конк. документације,додатне информације, или објашњења у
вези са припремањем понуда.
РОК: 8 дана од дана доношења одлуке о покретању поступка.
Комисија објављује позив за подношење понуде и кон.документације на
Порталу ЈН. и интернет страници наручиоца и позивање понуђача да поднесу понуде.
РОК: три дана од дана израде конкурсне документације истовремено објавити позив и
кон.документацију на Порталу ЈН и на својој интернет страници.
Комисија отвара и прегледа, оцењује и рангира понуде.
РОК: рок за подношење и отварање понуда је 8 дана од дана објављивања позива за
подношење понуде на порталу ЈН
Комисија сачињава писмени извештај о стручној оцени понуда
РОК: преглед и стручна оцена понуда биће извршена у року од 3 дана од дана отварања
понуда.
Комисија сачињава писмени извештај о стручној оцени понуда у року од три дана од
дана извршеног прегледа и писаног извештаја о стручној оцени понуда.
ДОСТАВИТИ:
Члановима Комисије,
а/а.
ДИРЕКТОР,
Мурат Хоџић,професор
186
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
НАРУЧИЛАЦ:ОШ»12.ДЕЦЕМБАР» СЈЕНИЦА
АДРЕСА: УЛ.НОВА ББ
МЕСТО: СЈЕНИЦА
БРОЈ ОДЛУКЕ:01-307
ДАТУМ:19.08.2014.
На основу члана 53. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број
124/12) , директор Основне школе «12.децембар» Сјеница доноси
ОДЛУКУ
О покретању поступка јавне набавке мале вредности
(УСЛУГА)
редни број набавке 2/2014.
1. Предмет јавне набавке , назив и ознака из општег речника набавки:
Предмет јавне набавке су услуге превоза ученика ОШ»12.децембар»Сјеница.
Назив и ознака из општег речника набавки:60000000 – услуге превоза
2.Предмет јавне набавке обликован је по партијама, и процењена вредност и
то:
НАЗИВ ПАРТИЈЕ
ВРЕДНОСТ ПАРТИЈЕ
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
ПАРТИЈА 1.ФИЈУЉЕ-ДОЊА ВАПА-СЈЕНИЦА И ОБРАТНО,
ПАРТИЈА 2.ДУБИЊЕ-СЈЕНИЦА И ОБРАТНО,.
ПАРТИЈА 3:ДУБНИЦА-МЕДАРЕ-СЈЕНИЦА И ОБРАТНО
ПАРТИЈА 4:СЈЕНИЦА –БАГАЧИЋЕ-ДУНИШИЋЕ-ГОРЊА ВАПА И ОБРАТНО
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ. . . . . .
2.999.000динара
3.Оквирни датуми у којима ће се спровести појединачне фазе поступка
ЈНМВ:
Припрема конкурсне документације: Конкурсна документације ће се припремити
у року од 8 дана од дана доношења Одлуке о покретању поступка ЈНМВ,
Објављивање позива за подношење понуде
позив за подношење понуда
и конкурсне документације на
доставиће се на адресу најмапорталу јавних набавки
ње три понуђача, у року од 3
и интернет страници наручиоца
дана од дана израде конкурсне
и позивање понуђача да
документације истовремено
поднесу понуде
објавити позив и кон.докум.
на Порталу јавних набавки и
на својој интернет страници.
Рок за подношење и отврање понуда:
понуда је 8 дана од дана објав
љивања позива за подношење
понуде на Порталу ЈН
рок за подношење и отварање
187
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
рок за доношење одлуке о додели уговора:
донета у оквирном року не ду
одлука о додели уговора биће
жем од 10 дана од дана отвара
ња понуда
рок за закључивање уговора
Уговор ће бити закључен у року
од 8 дана од дана протека рока
за подношење захтева за зашти
ту права
рок за објављивање обавештења о
закљученом уговору
.
Обав.о закључ.уговору биће објављено у року од 5 дана од дана за
кључења уговора.
Подаци о апропријацији у буџету/финансијском плану:
Средства за јавну набавку предвиђена су Законом о буџету Р Србије за 2014.годину
набавка је предвиђена у Плану набавки наручиоца за 2014.годину.
5. Поступак јавне набавке ће спровести Комисија за јавну набавку која се образује
Решењем наручиоца.
6.Одлука ступа на снагу даном доном објављивања у «Општинском службеном
гласнику –Сјеница.
ДИРЕКТОР,
Мурат Хоџић,професор
188
Broj 5/2014
OPŠTINSKI SLUŽBENI GLASNIK SJENICA
17. septembar2013.
Број 5/2014ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК СЈЕНИЦА 17. septembar2013.
Izdavaĉ: Skupština opštine Sjenica,
Sjenica, Kralja Petra I br. 1
Tel. (020)741-278, 741-071,
Fax. (020)741-288
Ţiro raĉun: 840-34641-92
Obradio i uredio: Faruk Hajradinović
189
Download

005 – 2014 - OPŠTINA SJENICA