МОЋ КЊИЖЕВНОСТИ
IN MEMORIAM А Н А Р Л Д И Н
llfe'2
Р Чјн f i
»
1 tЂ
i
4
1 4
»v
p
|
*
|\
*ч
1
БЕОГРАД 2009
SERBIAN A C A D E M Y OF SCIENCES A N D ARTS
INSTITUTE FOR BALKAN STUDIES
SPECIAL EDITIONS 110
THE POWER
OF LITERATURE
In
memoriam
ANA RADIN
Editor
Mirjana Detelić
B E L G R A D E 2009
СРПСКА А К А Д Е М И Ј А НАУКА И У М Е Т Н О С Т И
БАЛКАНОЛОШКИ ИНСТИТУТ
ПОСЕБНА ИЗДАЊА 110
МОЋ
КЊИЖЕВНОСТИ
In
memoriam
АНА РАДИН
Уредник
Мирјана Детелић
БЕОГРАД 2009
Издавач
БАЛКАНОЛОШКИ ИНСТИТУТ
С А Н У
Београд, Кнез Михаилова 35
http://www.balkaninstitut.com
Е mail: [email protected]
Одговорни уредник
академик Никола Тасић
Рецензенти
академик Предраг Палавестра
дописни члан САНУ Нада
Милошевић-Ћорђевић
Слика на насловној страни
Карл Шпицвег (Karl Spitzweg), Сиромашии песник (1839)
Књигаје штампана захваљујући финансијској подршци Министарства за науку
и технолошки развој Републике Србије у оквиру рада на пројекту
Етничка и социјална стратификација Балкана (бр. 148011)
С а д р ж а ј
АНЛ РАДИН 1946-1999-2009
Душан Иванић
АНА РАДНН - УЖИВАЊЕ У ТЕКСТУ
БИБЛИОГРАФИЈА АНЕ РАДИН
11
15
21
1 НАРАТОЛОГИЈА
Снежана Самарџија
ФОЛКЛОРНА ГРАЋА У ПРИПОВЕЦИ ВЕТАР ЛАЗЕ ЛАЗАРЕВИЋА . . . .
27
Драгана Вукићевић
У РИТМУ ПРИПОВЕДАЊА ЈАКОВА ИГЊАТОВИЋА
43
Љ и љ а н а Пешикан Љуштановић
ФАНТАСТИЧНИ СВЕТ У СТВАРАЛАШТВУ УРОША ПЕТРОВИЋА
- ИЗМЕЋУ ХОРОРА И ХУМОРА
55
Мирјана Детелић
СЛИКА ГРАДА У НАРАТИВНОМ КОНТЕКСТУ НАРОДНЕ БАЈКЕ . . . .
71
Слободан Владушић
ДЕМОНСКЕ ЦРТЕ ГРАДА У НЕДОВРШЕНОМ РОМАНУ
У СТИХОВИМА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА
85
Соља Петровић
ИМА ЛИ ЖЕНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ У БАЛАДАМА?
СЛОБОДА ЖЕНСКОГ ИЗБОРА ИЗМЕЂУ ПРИПОВЕДНИХ
И ТРАДИЦИОНАЛНИХ УЛОГА
97
Марија Шаровић
ТИПОВИ ХРОНОТОПА У Г1РОЗИ О ВАМПИРИМА
117
Бојан Јовић
МОТИВ ВАМПИРА: ГЕНОЛОШКИ ПОТЕНЦИЈАЛ
139
Предраг Мутавџић
ВЛАД ЦЕПЕШ ДРАКУЈ1А И МОТИВ ВАМГШРА
У КЊИЖЕВНОСТИ И ФОЛКЛОРУ
151
П У С М Е Н И НАРАТИВИ - А Н Т Р О П О Л О Г И Ј А ФОЛКЛОРА
Биљана С и к и м и ћ
ВАМПИРОВИЋ У IIOBOM БРДУ:
ПОЈ1ИТИКА ТРАНСКРИПЦИЈЕ И ИНТЕРПЕРФОРМАТИВНОСТ
171
Светлана Ћирковић
СТРАТЕГИЈЕ У СТРУКТУРИСАЊУ УСМЕНОГ НАРАТИВА:
ЗАГРОБНИ ЖИВОТ У РЕЛИГИЈСКОМ КОНТЕКСТУ
201
С м и љ а н а Ђорђевић
'ПРЕВОЂЕЊЕ' ФОЛКЛОРА: ЈЕДНО БАЊАШКО ПРЕДАЊЕ
О МИЛОШУ ОБИЛИЋУ И СТИЦАЊУ ЈУНАЧКЕ СНАГЕ
227
Annemarie Sorescu-Маринковић
САМОВИЛА КОД ВЛАХА: ИНТЕРПРЕТАЦИЈА
И РЕИНТЕРПРЕТАЦИЈА ФОЛКЛОРНОГ ТЕКСТА
249
III Д Е М О Н У КОНТЕКСТУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ФОЛКЛОРА
Љубинко Раденковић
ВАМПИР - ВУКОДЛАК - В БРКОЛАК
279
Зоја Карановић
МИТСКЕ РЕМИНИСЦЕНЦИЈЕ У ПЕСМАМА
О ЈУНАЦИМА СРПСКЕ ЕГ1ИКЕ И ВИЛИ БРОДАРИЦИ
(ЈУНАК И ДЕМОНСКО БИЋЕ У БОРБИ ЗА ЖИВОТВОРНУ ВОДУ)
. . . .
287
Ана Вукмановић
ВОДЕНА ВИЛА И ВИЛИНА ВОДА
303
Јасмина Јокић
СИНКРЕТИЗАМ ПАГАНСКИХ И ХРИШЋАНСКИХ РЕЛИГИЈСКИХ
ПРЕДСТАВА У ПРОЦЕСУ ФОЛКЛОРНОГ УОБЛИЧАВАЊА
ДЕМОНСКОГ ЛИКА ПОГАНИЦЕ И ИРУДИЦЕ
321
О АУТОРИМА
335
Download

Preuzmite sadržaj knjige (PDF, 563kB)