Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Струковни васпитач
Филозофија васпитања
Основне струковне студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
Услов
Ружица Ж. Петровић
3 Статус предмета (обавезни/изборни)
обавезни
Предмет је усмерен на упознавање са филозофским концептом образовања и
васпитања.Усвојени садржаји треба да омогуће сазнање историјског контекста развоја
филозофских теорија о васпитању и образовању, проблематизацију фундаменталних питања из
те области.
Циљ
предмета
Исход
Оспособљеност за препознавање и реализацију филозофских парадигми у непосредном
васпитном раду.
предмета
Садржај предмета
Наставни програм обухвата три целине:
I Увод у филозофију васпитања; Појмовно одређење; Однос према теорији сазнања,
антропологији и етици. II Први писани подаци о образовању код Хелена; Прeдсократовци о
образовању; Главне филозофске школе: Питагорејски савез, Платонова Академија,
Аристотелова перипатетичка школа, Епикурова школа, Стоичка школа. Основе византијског
образовања: Школе у Византији; Положај образовања у Византији; Начела нововековног
Теоријска
образовања (Русо, Доситеј, Декарт, Лајбниц, Кант). Основне теорије о васпитању у савременој
настава
филозофији (Кјеркегор, Ниче, Шопенхауер).
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1 Д. Живковић и Р. Петровић (2008), Филозофија васпитања и образовања, Вршац
2 Изворна дела: Платон (1983), Држава, Београд, (пето и осмо поглавље)
3 И.Кант (2001), Васпитање деце, Београд
4 Џ. Лок, Мисли о васпитању.
5 М. Пупин (2010), Од пашњака до научењака, Мали Немо, Панчево ( једно дело по избору)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2
0
0
Настава се одвија у облику академског излагања уз подстицање дијалошке форме рада кроз
Методе
едукативне расправе на задату тему.
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
активност у току
10 писмени испит
предавања
усмени испит
практична настава
30
колоквијуми
семинари
30
30
Download

06 FILOZOFIJA VASPITANJA