Predmet
1 Matematika
2 Hemija
3 Šuma i životna sredina
4 Šumarska ekoklimatologija
5 Informatika i GIS u šumarstvu
6 Petrografija s geologijom
7a Engleski jezik
7b Njemački jezik
8a Sociologija
8b Poslovna kultura i komunikacija
UKUPNO
I GODINA
Nastavni plan
Nastavnik
(predavanja)
Časovi Teren Status ECTS
I SEMESTAR
2+2
2+2
2+1
1+2
1+2
2+1
2+0
2+0
2+0
2+0
14+10
-
Obavezan
Obavezan
Obavezan
Obavezan
Obavezan
Obavezan
Izborni
Izborni
Izborni
Izborni
1 Botanika
2+2
2 Šumarska pedologija
2+2
3 Geodezija i kartografija
2+2
4 Šumarska biometrika
1+2
5 Fiziologija biljaka
2+1
6a Engleski jezik
2+0
6b Njemački jezik
2+0
6c Latinski jezik
2+0
7a Mehanika
2+1
7b Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 2+1
UKUPNO
13+10
20
20
6
6
52
Obavezan
Obavezan
Obavezan
Obavezan
Obavezan
Izborni
Izborni
Izborni
Izborni
Izborni
5
5
4
4
4
4
2
2
2
2
30
Dr Vladimir Jovanović, docent
Dr Predrag Miletić, red. prof.
Dr Ljiljana Došenović, docent
Dr Zoran Govedar, vanr. prof.
Dr Dušanka Bundalo, docent
Dr Mira Milić, vanr. prof.
Dejan Milinović, asistent
Mr Kristina Mirnić, viši asistent
Dr Duško Vejnović, red. prof.
Dr Duško Vejnović, red. prof.
II SEMESTAR
6 Dr Nada Šumatić, red. prof.
6 Dr Mihajlo Marković, vanr. prof.
5 Dr Jelena Gučević, docent
4 Dr Zoran Maunaga, vanr. prof.
4 Dr Rodoljub Oljača, red. prof.
2 Dejan Milinović, asistent
2 Mr Kristina Mirnić, viši asistent
2 Mr Slobodanka Prtija, viši asistent
3 Dr Živko Babić, vanr. prof.
3 Dr Živko Babić, vanr. prof.
30
Saradnik
(vježbe)
Dipl.inž Aleksandar Janjić, asistent
Dr Željka Marjanović-Balaban, docent
Dr Ljiljana Došenović, docent
Mr Marijana Kapović, viši asistent
Dipl.inž Branko Peulić, asistent
Mr Jugoslav Brujić, viši asistent
Mr Zorana Hrkić, viši asistent
Mr Marijana Kapović,viši asistent
Mr Vladimir Petković, viši asistent
Dr Vojislav Dukić, viši asistent
Mr Zorana Hrkić, viši asistent
Dr Valentina Bugarski, docent
Dipl.inž. Branislav Sredanović, asistent
II GODINA
Predmet
Nastavni plan
Časovi Teren Status
ECTS
III SEMESTAR
Nastavnik
(predavanja)
Saradnik
(vježbe)
1 Dendrologija
2 Genetika sa
oplemenjivanjem biljaka
3 Mehanizacija u šumarstvu
4 Ekonomika preduzeća u šumarstvu
5 Šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo
6 Proizvodi šuma
7a Anatomija i svojstva drveta
7b Proizvodi šuma animalnog porijekla
UKUPNO
2+2
1+2
24
-
Obavezan
Obavezan
4
4
Dr Rade Cvijetićanin, vanr. prof.
Dr Vasilije Isajev, red. prof.
Mr Vladimir Stupar, viši asistent
Mr Vanja Daničić, viši asistent
1+2
2+1
1+2
1+2
1+2
1+2
9+13
8
8
8
8
48
Obavezan
Obavezan
Obavezan
Obavezan
Izborni
Izborni
4
4
4
4
2
2
30
Dr Gordana Globočki, vanr. prof.
Dr Saša Petković, docent
Dr Milan Mataruga, vanr. prof.
Dr Srđan Ljubojević, vanr. prof.
Dr Borislav Šoškić, red. prof.
Dr Srđan Ljubojević, vanr. prof.
Mr Dušan Miodragović, viši asistent
Mr Dragan Čomić, viši asistent
Dipl.inž. Branislav Cvjetković, asistent
Mr Dane Marčeta, viši asistent
Mr Danijela Petrović, viši asistent
Mr Dane Marčeta, viši asistent
1
2
3
4
5
6a
2+2
2+2
2+1
2+1
1+2
2+2
32
16
8
16
16
-
2+2
11+10
88
Fitocenologija i osnovi tipologije
Dendrometrija
Ekologija gajenja šuma
Lovstvo
Šumske komunikacije
Trgovina drvetom sa šumskoprivrednom geografijom
6b Osnovi marketinga u šumarstvu
UKUPNO
IV SEMESTAR
Obavezan 7 Dr Rade Cvijetićanin, vanr. prof.
Obavezan
6 Dr Staniša Banković, red. prof.
Obavezan
4 Dr Zoran Govedar, vanr. prof.
Obavezan
4 Dr Dragutin Matarugić, red. prof.
Obavezan
5 Dr Igor Potočnik, vanr. prof.
Izborni
4 Dr Branko Glavonjić, vanr. prof.
Izborni
4
30
Dr Perica Macura, red. prof.
Mr Jugoslav Brujić, viši asistent
Mr Duško Čuković,viši asistent
Mr Srđan Keren, viši asistent
Mr Goran Zubić, viši asistent
Mr Vladimir Petković, viši asistent
Mr Dragan Čomić, viši asistent
Mr Dragan Čomić, viši asistent
Predmet
1
2
3
4
5
6a
6b
Gajenje šuma I
Prirast i prinos šuma
Osnivanje šuma i plantaža
Šumarska fitopatologija
Šumarska entomologija
Šumske melioracije
Erozija i konzervacija zemljišta
III GODINA
Nastavni plan
Nastavnik
(predavanja)
Časovi Teren Status ECTS
V SEMESTAR
2+2
2+2
2+2
2+2
2+2
1+2
1+2
36
15
15
15
15
-
11+12
96
Uređivanje šuma
Iskorišćavanje šuma
Zaštita šuma
Organizacija i poslovanje u
šumarstvu
5a Biološka zaštita šuma
5b Osnovi prerade drveta
5c Sigurnost pri šumskom radu
6 Završni rad
2+2
2+2
2+2
2+2
36
36
8
-
Obavezan
Obavezan
Obavezan
Obavezan
1+1
1+1
1+1
-
Izborni
Izborni
Izborni
UKUPNO
9+9
80
UKUPNO
1
2
3
4
Obavezan
Obavezan
Obavezan
Obavezan
Obavezan
Izborni
Izborni
7
5
5
5
5
3
3
Dr Zoran Govedar, vanr. prof.
Dr Zoran Maunaga, vanr. prof.
Dr Milan Mataruga, vanr. prof.
Dr Dragan Karadžić, red. prof.
Dr Ljubodrag Mihajlović, red. prof.
Dr Zoran Govedar, vanr. prof.
Dr Mihajlo Marković, vanr. prof.
Saradnik
(vježbe)
Mr Srđan Keren, viši asistent
Dr Vojislav Dukić, viši asistent
Dipl.inž. Branislav Cvjetković, asistent
Dr Dragan Karadžić, red. prof.
Dr Zoran Stanivuković, docent
Mr Srđan Keren, viši asistent
Mr Marijana Kapović,viši asistent
30
VI SEMESTAR
7 Dr Milan Medarević, red. prof.
7 Dr Srđan Ljubojević, vanr. prof.
5 Dr Zoran Stanivuković, docent
4 Dr Zoran Lukić, docent
2
2
2
5
30
Mr Brane Zlokapa, viši asistent
Mr Dane Marčeta, viši asistent
Dr Zoran Stanivuković, docent
Mr Dragan Čomić, viši asistent
Dr Ljubodrag Mihajlović, red. prof. Dr Zoran Stanivuković, docent
Dr Borislav Šoškić, red. prof.
Mr Danijela Petrović, viši asistent
Dr Igor Potočnik, vanr. prof.
Mr Vladimir Petković, viši asistent
Download

II SEMESTAR 1 Botanika 2+2 20 Obavezan 6 Dr Nada Šumatić, red