Izdavač / Publisher
IC štamparija Mostar
Karađozbegova 1
88 000 Mostar
Urednici / Editors
Grit Kirsten-Sarić i Senad Sarić
Prevodilac / Translater
Grit Kirsten-Sarić
Obrada sažetaka / Abstract processing
Nadina Grebović-Lendo
Štampa / Print
IC štamparija Mostar
Za štampariju / For Printing House
Ibro Rahimić
Tiraž / Circulation
200
----------------------------------------------------------------CIP - Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo
618.177-089.888.11(063)(048.3)
612.6(063)(048.3)
SIMPOZIJ sa međunarodnim učešćem Mostarski dani
humane reprodukcije (3 ; 2013 ; Mostar)
Knjiga sažetaka = Book of abstracts / Simpozij
sa međunarodnim učešćem Mostarski dani humane
reprodukcije, 20-21. april 2013. ; [urednici Grit
Kirsten-Sarić i Senad Sarić ; prevodilac Grit
Kirsten-Sarić ; obrada sažetaka Nadina
Grebović-Lendo]. - Mostar : IC štamparija, 2013. 94 str. : ilustr. ; 24 cm
ISBN 978-9958-573-02-6
I. International Symposium Mostar day's of Human
Reproduction (3 ; 2013 ; Mostar) vidi Simpozij sa
međunarodnim učešćem Mostarski dani humane
reprodukcije (3 ; 2013 ; Mostar)
COBISS.BH-ID 20457222
---------------------------------------------------------------- ASOCIJACIJA ZA GINEKOLOŠKU ENDOSKOPIJU BOSNE I
HERCEGOVINE
UDRUŽENJE GINEKOLOGA I PERINATOLOGA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
***
THE ASSOCIATION FOR GYNECOLOGIC ENDOSCOPY OF BOSNIA
AND HERZEGOVINA
THE ASSOCIATION OF GYNECOLOGISTS AND PERINATOLOGISTS OF
THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Treći simpozij sa međunarodnim učešćem
Mostarski dani humane reprodukcije
20 – 21. april 2013.
Knjiga sažetaka
***
The Third International Symposium
Mostar day's of Human Reproduction
20 – 21 April of 2013.
Book of Abstracts
Mostar, 2013.
Treći simpozij sa međunarodnim učešćem
MOSTARSKI DANI HUMANE REPRODUKCIJE
Mostar, Biosphera, 20. i 21.04.2013.
Organizatori
Asocijacija za ginekološku endoskopiju Bosne i Hercegovine
Udruženje ginekologa i perinatologa Federacije Bosne i Hercegovine
Izvršni organizator
Poliklinika „Arbor vitae dr Sarić“, Mostar
Telefon : +387 36 555 995
Faks: +387 36 555 986
E-mail: [email protected]
www.reproduktivna-medicina.com
Naučni odbor
Balić Delveta
Džanić Dževad
Godinjak Zulfo
Mehmedbašić Senad
Pašić Rešad
Sarić Senad
Vlaisavljević Veljko, predsjednik
Organizacioni odbor
Balić Delveta
Kirsten-Sarić Grit
Kulenović Ajla
Milić Milovan
Sarić Senad, predsjednik Organizacionog odbora
Pokrovitelj simpozija
Federalno ministarstvo zdravstva BiH
Sponzorstvo
Zlatni sponzor: Apomedical
Srebreni sponzori: HiPP, Storz: Karl Storz-Endoskope
Sponzori: Sono Medical, Seracell: Verantwortung leben, Orthomol, Pharma
Maac, Cryo-Save: The Family Stern Cell Bank
Medijski sponzor: TV1
SADRŽAJ / CONTENTS
UVODNA RIJEČ...............................................................................................11
FOREWORD.....................................................................................................12
PROGRAM........................................................................................................13
Prvi dan / First day, Mostar, Biosphere, 20. april 2013. godine
MEDICINSKI PODPOMOGNUTA OPLODNJA (MPO) U PACIJENTICA
SA LOŠIM ODGOVOROM NA STIMULACIJU / MEDICALLY
ASSISTED REPRODUCTION (MAR) IN PATIENTS WITH POOR
RESPOND ON OVARIAN STIMULATION
Veljko Vlaisavljević............................................................................................21
IVF U SPONTANOM CIKLUSU / NATURAL IVF CYCLE
Aleksandar Ljubić................................................................................................23
UOBIČAJENI I BLAŽI PRISTUPI STIMULACIJI JAJNIKA KOD IN
VITRO OPLODNJE / FROM THE CONVENTIONAL TO THE MILDER
APPROACHES TO OVARIAN STIMULATION FOR IN VITRO
FERTILIZATION
Eda Vrtačnik Bokal..............................................................................................24
MENADŽMENT PACIJENTICA SA KARDIOVSKULARNIM
BOLESTIMA PRIJE ART / THE PATIENT WITH CARDIOVASCULAR
DISEASE IN THE PLANNED ASSISTED-REPRODUCTIVE
TREATMENT
Grit Kirsten-Sarić.................................................................................................26
MENADŽMENT PACIJENTICA SA KARDIOVSKULARNIM
OBOLJENJIMA U TRUDNOĆI / THE MANAGEMENT OF
CARDIOVASCULAR DISEASES DURING PREGNANCY
Andreas Hasenbein..............................................................................................28
EVROPSKI STANDARDI ZA LABORATORIJE IVF I NOVE
LABORATORIJSKE TEHNIKE U MPO / EUROPEAN STANDARDS
FOR IVF LABORATORIES
Borut Kovačić......................................................................................................30
NOVE LABORATORIJSKE TEHNIKE MPO / NEW LABORATORY
TECHNIQUES IN ART
Borut Kovačič......................................................................................................31
POSTUPAK EMBRIOTRANSFERA I UTICAJ NA USPJEŠNOST
POSTUPKA / IVF EMBRYOTRANSFER AND IT CORRELATION
WITH SUCCESSFUL IVF OUTCOME
Suada Tinjić, Inela Junuzović, Larisa Šišić.........................................................32
TUMORSKA HIPERPROLAKTINEMIJA U MUŠKOJ NEPLODNOSTI /
TUMOROUS HYPERPROLACTINEMIA IN MALE INFERTILITY
Mithad Hajder, Melika Dervišefendić.................................................................35
UTICAJ ŠTITNE ŽLIJEZDE NA ISHOD METODA ASISTIRANOG
ZAČEĆA / THE INFLUENCE OF THYROID FUNCTION ON THE
SUCCESS OF ART
Sanja Sibinčić......................................................................................................38
PRIMJENA 3D ULTRAZVUKA U REPRODUKTOVNOJ MEDICINI /
THE APPLICATION 3D/4D ULTRASOUND TECHNIQUE IN
REPRODUCTIVE MEDICINE
Delveta Balić.......................................................................................................41
PROCJENA PROHODNOSTI JAJOVODA KONTRASTNOM
SONOSALPINGOGRAFIJOM / ASSESSMENT OF TUBAL PATENCY
WITH SONOCONTRASTSALPINGOGRAPHY
Elmira Hajder, Melika Dervišefendić..................................................................45
TRANSVAGINALNA HIDROLAPAROSKOPIJA / TRANSVAGINAL
HYDROLAPAROSCOPY
Milan Reljič.........................................................................................................47
MALFORMACIJE UTERUSA I REPRODUKCIJA / UTERINE
MALFORMATIONS AND REPRODUCTION
Zulfo Godinjak.....................................................................................................49
LAPAROSKOPSKA ENUKLEACIJA MIOMA UTERUSA (SA
CLIPPING AA. UTERINAE) / THE TREATMENT OF UTERINE
MYOMAS IN WOMEN OF CHILDBEARING AGE
Kati Hasenbein.....................................................................................................51
OD HOSPITALA K JEDNODNEVNOJ KLINICI –
SAKTOSALPINGEKTOMIJA PRIJE ART? / FROM THE HOSPITAL
TO OUTPATIENT CLINIC- SACTOSALPINGECTOMY BEFORE ART?
Senad Sarić..........................................................................................................52
ANESTEZIJA I ANALGEZIJA ZA VANBOLNIČKE ZAHVATE U
GINEKOLOŠKOJ PRAKSI / ANESTHESIA AND ANALGESIA FOR
OUT-OF-HOSPITAL PROCEDURES IN GYNECOLOGIC PRAXIS
Anita Kosjerina....................................................................................................55
TRENDOVI U GINEKOLOŠKOJ ENDOSKOPIJI – KARL STORZ /
NEW TRENDS IN GYNECOLOGY BY KARL STORZ
Sonja Cetinelli.....................................................................................................57
ENDOMETRIOZA I NEPLODNOST / ENDOMETRIOSIS AND
INFERTILITY
Rešad Pašić..........................................................................................................59
MINIMALNOINVAZIVNA KIRURGIJA U GINEKOLOGIJI I NJEN
ZNAČAJ U LIJEČENJU BRAČNE NEPLODNOSTI / MINIMALLY
INVASIVE SURGERY IN GYNECOLOGY AND ITS IMPACT ON THE
TREATMENT OF INFERTILITY
Dževad Džanić, Elmir Žutić, Hana Džanić, Sulejman Kulenović.......................61
LAPAROSKOPIJA U OTKRIVANJU ANOMALIJA ŽENSKIH
REPRODUKTIVNIH ORGARA. PRIKAZ SLUČAJA / A ROLE OF
LAPAROSCOPIC EXAMINATION ANOMALIES OF FEMALE
GENITAL ORGANS. A CASE REPORT
Kenan Drljević, Senad Mehmedbašić, Nedžad Nakaš.......................................63
Drugi dan / Second day, Mostar, Biosphere, 21. april 2013. godine
PROTOKOLI STIMULACIJE U PACIJENTICA SA PCOS /
STIMULATION PROTOCOLS IN PATIENTS WITH PCOS
Veljko Vlaisavljević............................................................................................65
MINIMALNOOPERATIVNI TRETMANI PRIJE ART-A U
JEDNODNEVNOJ HIRURGIJI - ISKUSTVA U USA / MINIMALLY
INVASIVE SURGERY AND ART
Rešad Pašić..........................................................................................................67
KVALITETA EMBRIJA I UTICAJ NA REZULTATE IVF-a / EMBRYO
QUALITY AND ITS IMPACT ON IVF OUTCOME
Inela Junuzović, Suada Tinjić, Larisa Šišić.........................................................68
UTICAJ OKSIGENOVIH REAKTIVNIH VRSTA NA FUNKCIJU
SPERMATOZOIDA / IMPACT OF REACTIVE OXYGEN SPECIES ON
SPERM FUNCTION
Larisa Šišić, Suada Tinjić, Inela Junuzović.........................................................70
Prilog / Annex
SISTEM KVALITETA I SIGURNOSTI KAO ZAHTJEV ZAKONA O
LIJEČENJU NEPLODNOSTI BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOM
OPLODNJOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Ismet Šemić.........................................................................................................73
INDEKS POJMOVA / SUBJECT INDEX.....................................................94
Uvodna riječ
Drage kolegice i kolege,
zadovoljstvo i čast nam je pozdraviti Vas u ime Organizacionog odbora
povodom održavanja simpozija humane reprodukcije koji se po treći put održava
u Mostaru u okviru djelovanja Asocijacije ginekološke endoskopije BiH i
Udruženja ginekologa FBiH. Cilj simpozija je da se prikažu najnovija
dostignuća u istraživanju, edukaciji i primjeni savremenih tehnologija u humanoj
reprodukciji, kao i ulogu minimalno invazivne ginekološke endoskopije histeroskopije i laparoskopije u dijagnostici i liječenju bračne neplodnosti.
Učešćem stranih i domaćih eksperata, pokušat ćemo dobiti uvid u aktuelnosti i
perspektive u reproduktivnoj medicini.
Mišljenja smo da je ovo svakako najvažniji skup zdravstvenih profesionalaca u
BiH koji se bave ovom, nadasve korisnom oblasti. Ovo je jedinstvena prilika da
se prošire vidici i steknu nova znanja za dva dana trajanja simpozija. Ništa
manje značajno od samog programa simpozija je i prilika da se obnove stara
prijateljstva i steknu nova, podijele iskustva i da se u inspirativnoj atmosferi
dobiju nove ideje i praktični savjeti. Tokom rada na okruglom stolu, pokušat
ćemo stvoriti preduslove da se konačno usvoji Zakon o podpomognutoj oplodnji
u Federaciji BiH i drugo, da se formira Asocijacija ginekologa za humanu
reprodukciju u Bosni i Hercegovini.
Očekujemo da ćete u prelijepom ambijentu Starog grada na ljepotici Neretvi i
ostalim interesantnim mjestima u Mostaru i bližoj okolini, uvjeriti se u
gostoprimstvo Mostaraca, provesti predivne trenutke i proširiti stručne i lične
kontakte, a svojim ličnim učešćem doprinijeti uspjehu simpozija.
Uz srdačne pozdrave!
Predsjednik Asocijacije ginekološke
endoskopije BiH:
Predsjednik organizacionog odbora:
Prim. mr. sci. dr. Senad Sarić
Dr. Milovan Milić
11 Foreword
Dear colleagues,
it is a pleasure for us to invite you on behalf of the organizing committee to the
Symposium on Human Reproduction, which will be held for the third time in
Mostar in Bosnia and Herzegowina under the patronage of the Association of
Gynecological Endoscopy B&H and the Association of Gynecology and
Perinatology of the Federation of B&H in 20th and 21th of april 2013. The aim
of the symposium is to show the latest developments in the field of reproductive
medicine. One of the focuses should be the role of minimally invasive
gynecologic endoscopy-laparaskopy and histeroskopy- in the treatment of
infertility. With the help of the participating experts from home and abroad, we
want to try to get an overview of the current status and future prospects of
reproductive medicine. We have tried to organize one of the most important
scientific meetings of all doctors working in this important and socialy useful
field in Bosnia and Herzegowina. It will be a unique opportunity to expand your
own professional perspective and to get new ideas for further work. Also the two
days of the meeting should give the opportunity to renew old friendships and
make new ones, and to enter into a professional experience exchange. While
sitting at a "round table" we want to try to create the conditions for the adoption
of a law on Reproductive medicine in B&H and for the establishing of the
society of in Reproductive medicine working gynecologists of B&H. We expect
that you will provide beutiful moments in the relaxing atmosphere in the Old
Town of Mostar and around the river Neretva, enjoy the hospitality of the people
of Mostar and refresh collegial contacts. We are looking forward to your active
participation, which you can contribute to the success of the symposium.
Kind regards!
Dr. Milovan Milic
Prim. mr. sci. dr. Senad Saric
Chairman of the Association of
gynekological endoskopy BiH
Chairman of the Organizing
Committee
12 PROGRAM
PETAK, 19.04.2013., MOTEL „KRIVA ĆUPRIJA“
19,00 – 21,00
Registracija učesnika
SUBOTA, 20.04.2013., HOTEL BIOSPHERE
08,00 – 10,00
Registracija učesnika
09,00 – 09,30
Svečano otvorenje i pozdravni govor
SUBOTA, 20.04.2013
Sesija prije podne
Moderatori: Veljko Vlaisavljević (Slovenija), Eda Vrtačnik – Bokal (Slovenija),
Aleksandar Ljubić (Srbija)
09,30 – 10,00
IVF u pacijentica sa lošim odgovorom na stimulaciju
ovulacije, Veljko Vlaisavljević, Maribor, Slovenija
10,00 – 10,30
IVF u spontanom ciklusu, Aleksandar Ljubić, Beograd,
Srbija
10,30 – 11,00
From the conventional to the milder approaches to
ovarian stimulation for in vitro fertilization, Eda Vrtačnik Bokal, Ljubljana, Slovenija
11,00 – 11,30
KAFE PAUZA
Moderatori: Borut Kovačić (Slovenija), Sanja Sibinčić (BiH), Senad
Mehmedbašić (BiH)
11,30 – 12,00
Evropski standardi za laboratorije IVF i Nove
laboratorijske tehnike u MPO, Borut Kovačić, Maribor,
Slovenija
12,00 – 12,20
Mjesto i uloga genetskih pretraga u MAR-u, Senad
Mehmedbašić, Sarajevo, BiH
12,20– 12,40
Menadžment pacijentica sa kardiovskularnim bolestima
prije ART, Grit Kirsten-Sarić, Mostar, BiH
12, 40 – 13,00
Menadžment pacijentica sa kardiovaskularnim
oboljenjima u trudnoći, Andre Hasenbein, Berlin, Njemačka
13,00 – 13,20
Uticaj štitne žlijezde na ishod metoda asistiranog začeća,
Sanja Sibinčić, Banja Luka, BiH
13,20 – 13,30
PROfertil® - a patented micronutrient complex with three
clinical trials on its combination. How it increases sperm
quality and leads to pregnancies, Albert Hansen, LENUS
13 PHARMA , Beč, Austrija
13,30 – 15,30
PAUZA ZA RUČAK
14,00
Revijalni skokovi sa Starog mosta za učesnike simpoziuma
SUBOTA, 20.04.2013.
Sesija poslije podne
Moderatori: Milan Reljić (Slovenija), Elmira Hajder ( BiH), Zulfo Godinjak
(BiH)
15,30 – 15,45
Primjena 3D ultrazvuka u reproduktivnoj medicini,
Delveta Balić, Tuzla, BiH
15,45 – 16,00
Procjena tubarnog faktora kontrastnom
salpingosonografijom, Elmira Hajder, Tuzla, BiH
16,00 – 16,20
TVL compared with other diagnostic method for
evaluation of tubal factor infetility, Milan Reljić, Maribor,
Slovenia
16,20 – 16,40
Uterine malformacije i reprodukcija, Zulfo Godinjak,
Sarajevo, BiH
16,40 – 16,55
Od hospitala k jednodnevnoj klinici –
saktosalpingektomija prije ART?, Senad Sarić, Mostar, BiH
16,55 – 17,10
Opšta anestezija u jednodnevnoj klinici, Anita Kosjerina,
Mostar, BiH
17,10 – 17,20
Trendovi u ginekološkoj endoskopiji – KARL STORZ,
Sonja Catinelli Zagreb, Hrvatska
17,20 – 17,50
Minimalnooperativni tretmani prije ART-a u
jednodnevnoj hirurgiji, Rešad Pašić, Loiswille, Kn, USA
17, 50 –18,00
Histeroskopske resekcije septuma uteri nakon
prevremenog poroda, prikaz slučaja Milovan Milić, Banja
Luka, BiH
20,30
SVEČANA VEČERA
14 NEDJELJA, 21.04.2013.
Sesija prije podne
Moderatori: Veljko Vlaisavljević (Slovenija) Mithad Hajder (BiH), Suada Tinjić
(BiH)
09,00 – 09,30
Protokoli stimulacije u pacijentica sa PCOS, Veljko
Vlaisavljević, Maribor, Slovenija
09,30 – 09,45
Hiperprolaktinemija i muška neplodnost, Mithad Hajder,
Tuzla, BiH
09,45 – 10,00
Postupak embriotransfera i uticaj na uspješnost postupka
IVF, Suada Tinjić, Tuzla, BiH
10,00 – 10,10
Kvaliteta embrija i uticaj na rezultate IVF-a, Inela
Junuzović, Tuzla, BiH
10, 10 –10,20
Uticaj oksigenovih reaktivnih vrsta na funkcije
spermatozoida, Larisa Šišić, Tuzla, BiH
10,20 – 10,30
Biopsija polarnog tjelašca, Darja Kastelic, Graz, Austrija
10,30 – 10,40
10 godina IVF u Republici Srpskoj, Sanja Sibinčić, Banja
Luka, BiH
10,40 – 11,00
KAFE PAUZA
Moderatori: Rešad Pašić (USA), Kati Hasenbein (Njemačka) Dževad Džanić
(BiH)
11,00 – 11,30
Endometrioza i neplodnost, Rešad Pašić, Loiswille, Kn,
USA
11,30 – 11,50
Laparoskopska enukleacija mioma uterusa (sa clipping aa.
uterinae), Kati Hasenbein, Berlin, Njemačka
11,50 – 12,05
Minimalnoinvazivna kirurgija u ginekologiji i njen značaj
u liječenju bračne neplodnosti, Dževad Džanić, Elmir Žutić,
Hana Džanić, Sulejman Kulenović, Bihać, BiH
12,05 – 12,20
Laparoskopija u otkrivanju anomalija ženskih
reproduktivnih organa –prikaz slučaja, Kenan Drljević,
Sarajevo, BiH
12,20 – 12,40
Prava pacijenata u odnosu na biomedicinsku oplodnju u
Federaciji BiH, Marina Bera, pomoćnica ministra, Federalno
ministarstvo zdravstva
12,40 – 12,50
IZO standardi u centru za reproduktivnu medicinu, Ismet
15 Šemić, Sarajevo, BiH
13,00
13,30
OKRUGLI STO
•
rasprava o prednacrtu Zakona o podpomognutoj
oplodnji u Federaciji BiH
•
formiranje Asocijacije za humanu reprodukciju Bosne
i Hercegovine
•
formiranje radne grupe za Saziv Skupštine ginekologa
i perinatologa Federacije BiH
•
ostalo
Obilazak kulturno historijskih znamenitosti grada Mostara i
okoline
16 PROGRAM
FRIDAY, 19TH OF APRIL 2013 „MOTEL KRIVA ĆUPRIJA“
7:00 – 9:00 p.m.
Participants registration
SATURDAY 20TH OF APRIL 2013 „BIOSFERA MOSTAR“
08,00 – 09,00 a.m.
Participants registration
09,00 – 09,30 a.m.
Grand opening
Morning session
Presenters: Veljko Vlaisavljević (Slovenia), Eda Vrtačnik – Bokal (Slovenia),
Aleksandar Ljubić (Serbia)
09,30 – 10,00
Medically assisted reproduction (MAR) in patients
with poor respond on ovarian stimulation, Veljko
Vlaisavljević, Maribor, Slovenia
10,00 – 10,30
Natural IVF cycle, Aleksandar Ljubić, Beograd, Serbia
10,30 – 11,00
From the conventional to the milder approaches to
ovarian stimulation for in vitro fertilization, Eda
Vrtačnik - Bokal, Ljubljana, Slovenia
11,00 – 11,30
COFFEE BREAK
Presenters: Borut Kovačić (Slovenia), Sanja Sibinčić (Bosnia and
Herzegowina), Senad Mehmedbašić (Bosnia and Herzegowina)
11,30 – 12,00
European standards for IVF laboratories, New
laboratory techniques in ART, Borut Kovačić, Maribor,
Slovenia
12,00 – 12,20
Genetic diagnosis in ART, Senad Mehmedbašić,
Sarajevo, Bosnia and Herzegowina
12,20– 12,40
The patient with cardiovascular disease in the planned
assisted reproductive treatment, Grit Kirsten-Sarić,
Mostar, Bosnia and Herzegowina
12, 40 – 13,00
The Management of Cardiovascular Diseases during
pregnancy, Andre Hasenbein, Berlin, Njemačka
13,00 – 13,20
The influence of thyroid function on the success of
ART, Sanja Sibinčić, Banja Luka, Bosnia and
Herzegowina
13,20 – 13,30
PROfertil® - a patented micronutrient complex with
three clinical trials on its combination. How it
17 increases sperm quality and leads to pregnancies,
Albert Hansen, LENUS PHARMA, Beč, Austrija
13,30 – 15,30
LUNCH BREAK
14,00
Show jumps from the Old Bridge for the participants of
the symposium
Afternoon session
Presenters: Milan Reljić (Slovenia), Elmira Hajder (Bosnia and Herzegowina),
Zulfo Godinjak (Bosnia and Herzegowina)
15,30 – 15,45
The use of 3D ultrasound in reproduktive medicine,
Delveta Balić, Tuzla, Bosnia and Herzegowina
15,45 – 16,00
Assestment of tubal patency with
sonocontrastsalpingography, Elmira Hajder, Tuzla,
Bosnia and Herzegowina
16,00 – 16,20
TVL compared with other diagnostic method for
evaluation of tubal factor infetility, Milan Reljić,
Maribor, Slovenia
16,20 – 16,40
Uterine malformations and reproduction, Zulfo
Godinjak, Sarajevo, Bosnia and Herzegowina
16,40 – 16,55
From the hospital to outpatient clinicsactosalpingectomia before ART?, Senad Sarić, Mostar,
Bosnia and Herzegowina
16,55 – 17,10
Anesthesia and analgesia for out-of-Hospital
procedures in Gynecologic praxis, Anita Kosjerina,
Mostar, Bosnia and Herzegowina
17,10 – 17,20
New trends in gynecologyical endoscopics– KARL
STORZ, Sonja Catinelli Zagreb, Hrvatska
17,20 – 17,50
Minimally Invasive surgery and ART in the outpatient-clinic, Rešad Pašić, Loiswille, Kn, USA
17, 50 – 18,00
Hysteroskopic resection of uterine septum after
premature birth-case report, Milovan Milić, Banja
Luka, Bosnia and Herzegowina
20,30
Festive dinner Restoran „Veranda“, Biosphere
18 SUNDAY, 21TH OF APRIL 2013 "BIOSFERA MOSTAR"
Morning session
Presenters: Veljko Vlaisavljević (Slovenia) Mithad Hajder (Bosnia and
Herzegowina), Suada Tinjić (Bosnia and Herzegowina)
19,00 – 09,30
Stimulation protocols in patients with PCOS, Veljko
Vlaisavljević, Maribor, Slovenia
09,30 – 09,45
Tumorous Hyperprolactinemia in male infertility,
Mithad Hajder, Tuzla, Bosnia and Herzegowina
09,45 – 10,00
Embryotransfer and it correlation with successful IVF
outcome, Suada Tinjić, Tuzla, Bosnia and Herzegowina
10,00 – 10,10
Embryo quality and its impact on IVF outcome, Inela
Junuzović, Tuzla, Bosnia and Herzegowina
10, 10 – 10,20
Impact of reactive oxygen species on sprem function,
Larisa Šišić, Tuzla, Bosnia and Herzegowina
10,20 – 10,30
Biopsia of the polar bodies, Darja Kastelic, Graz,
Austrija
10,30 – 10,40
10 years IVF in the Republic of Serbia, Sanja Sibinčić,
Banja Luka, Bosnia and Herzegowina
10,40 – 11, 00
COFFEE BREAK
Presenters: Rešad Pašić (USA), Kati Hasenbein (Njemačka) Dževad Džanić
(Bosnia and Herzegowina)
11,00 – 11,30
Endometriosis and Infertility, Rešad Pašić, Loiswille,
Kn, USA
11,30 – 11,50
The treatment of uterine myomas in women of
childbearing age, Kati Hasenbein, Berlin, Njemačka
11,50 – 12,05
Minimally invasive surgery in gynecology and its
impact on the treatment of infertility, Dževad Džanić,
Elmir Žutić, Hana Džanić, Sulejman Kulenović, Bosnia
and Herzegowinaać, Bosnia and Herzegowina
12,05 - 12,20
The role of laparoscopic examination anomalies of
female genital organs, case report, Kenan Drljević,
Sarajevo, Bosnia and Herzegowina
12,20 – 12,40
Patients' rights in the context of in vitro fertilization in
the Federation og Bosnia and Herzegowina, Marina
Bera, assistant to the Minister, Ministry of health Bosnia
19 and Herzegowina
12,40 – 12,50
IZO standarts in the centre of reproductive medicine,
Ismet Šemić, Sarajevo, Bosnia and Herzegowina
13,00
ROUND TABLE
13,30
•
creation of the conditions for the adoption of a
law on Reproductive medicine in Bosnia and
Herzegowina
•
establishing of the society of in the Reproductive
medicine working gynecologists of Bosnia and
Herzegowina
•
mixed themes
Excursion to the tourist destinations in the city of Mostar
and the surrounding area
20 Prvi dan / First day, Mostar, Biosphere, 20. april 2013. godine
MEDICINSKI PODPOMOGNUTA OPLODNJA (MPO) U PACIJENTICA
SA LOŠIM ODGOVOROM NA STIMULACIJU
***
MEDICALLY ASSISTED REPRODUCTION (MAR) IN PATIENTS
WITH POOR RESPOND ON OVARIAN STIMULATION
Veljko Vlaisavljević
Univerzitetni klinični center Maribor, Odjel za reproduktivno medicino
Maribor, Slovenia
Antimilerov hormon (AMH) je marker koji zavisi od broja antralnih folikula
promjera 2 mm do 10 mm. Zbog toga nam omogućava procjenu prave i
funkcionalne rezerve jajnika. To je stabilna molekula koju detektiramo u
koncentraciji koja se ne mijenja kroz menstrualni ciklus, vrijednosti između dva
ciklusa se bitno ne razlikuju, normogram vrijednosti je starostno osjetljiv.
Standardizirani postupak dijagnostike encimskim imunokemijskim testom (Gen
II ELISA) daje vrijednosti u ng/ml ili pmol/ml. Vrijednosti jako koreliraju sa
brojem jajnih stanica pa nam zbog toga služi i kao marker za predikciju uspjeha
stimulacije. Prije svega je dobar za prognozu stimulacije (poor responder i over
respoder). Zbog toga je AMH bolji prediktor odaziva na stimulaciju u mladih
žena (nego u starijih) pošto je kod žena nakon 42 godine starosti promjenjen
omjer između funkcionalne rezerve (rastući folikuli) i prave rezerve. Analizirali
smo uspješnost tehnika medicinski potpomognute oplodnje u žena koje su slabo
ili loše reagirale na terapiju gonadotropinima. Analizirali smo 1499 ciklusa
oplodnje izvan tijela (IVF) i injekcije spermatozoida u citoplazmu jajne stanice
(ICSI). Analizirali smo vrijednosti AMH u pripadajaćim ciklusima. Postotak
rođene djece u pacijentica sa samo jednom punktiranom jajnom stancom bio je
tek 6.5% dok je u grupi žena u koje smo dobili 2-4 jajne stanice, postotak
porođaja iznosio 18.4%.
Ključne riječi: Antimilerov hormon (AMH), encimski imunokemijski test,
terapija gonadotropinima, in-vitro fertilization (IVF)
***
Anti-Müllerian hormone (AMH) is a marker that depends on the number of
antral follicles 2 mm to 10 mm in diameter. It allows us to evaluate the real and
functional ovarian reserve. It is a stable molecule by detecting the concentration
21 does not change throughout the menstrual cycle, the values between the two
cycles are not significantly different, the values normogram age sensitive.
Standardized diagnostic modality enzyme immunoassays test (Gen II ELISA)
gives values in ng / ml or pmol / ml. Values were strongly correlated with the
number of ooctes and we therefore serves as a marker for prediction of success
of stimulation. AMH is a good approach for prediction of stimulation (poor
responder and over respoder). Therefore, AMH is a better predictor of response
to stimulation in young women (older than) as in women after the age of 42
years changed the ratio between functional reserves (growing follicles) and
make reservations. The aim of the investigation was to analyze the success of
assisted reproduction techniques in women with low or poor respond to ovarian
stimulation. We analyzed pregnancy rate in 1499 in vitro fertilization (IVF) and
intracytoplasmic sperm injection (ICSI) cycles. Corresponding values of AMH
ewere analyzed. The take home baby rate, 6.5% i cycles where one oocyte was
obtained after oocyte pick up and 18.4% in cycles where 2 to 4 oocytes were
available for fertilization.
Keywords: Anti-Müllerian hormone (AMH), enzyme immunoassays test, in-vitro
fertilization (IVF)
22 IVF U SPONTANOM CIKLUSU
***
NATURAL IVF CYCLE
Aleksandar Ljubić
Medical school, University of Belgrade
Beograd, Srbija
The first successful pregnancy and live birth resulting from in vitro fertilization
(IVF) were achieved during an unstimulated natural cycle. Later on, it was
replaced by stimulated IVF, for the reasons of of the very high cancellation rate
of natural cycles. Because of the side effects of ovarian stimulation - ovarian
hyperstimulation syndrome and high multiple pregnancy rates, the interest in
natural IVF cycle treatment has been renewed in recent years. No controlled,
prospective, randomized studies are available to compare natural IVF with
stimulated IVF in infertile patients of advanced age after repeatedly
unsuccessful stimulated IVF. However, the efficacy of natural IVF is hampered
by high cancellation rates mainly due to an untimely luteinizing hormone surge
and empty follicles. The author evaluates the monitoring protocols for the
natural IVF cycle and factors that influence success rate. The results of the
natural IVF cycle during 2012 are discussed. The author concludes that natural
rather than stimulated cycle and in vitro fertilization might be a potential
treatment for patients of advanced age or with premature ovarian failure.
Keywords: in-vitro fertilization (IVF), ovarian stimulation, monitoring
protocols, natural cycle, stimulated cycle
23 UOBIČAJENI I BLAŽI PRISTUPI STIMULACIJI JAJNIKA KOD IN
VITRO OPLODNJE
***
FROM THE CONVENTIONAL TO THE MILDER APPROACHES TO
OVARIAN STIMULATION FOR IN VITRO FERTILIZATION
Eda Vrtačnik Bokal
Ginekološka klinika Univesiteta u Ljubljani
Ljubljana, Slovenia
Introduction: In-vitro fertilization (IVF) is performed with oocytes collected in
natural and stimulated cycles. Different approaches to ovarian stimulation have
been employed worldwide. Following the introduction of gonadotrophin
realising hormone (GnRH) antagonists and strategies to reduce multiple birth
such as single embryo transfer, there is an interest in the revival of natural and
mild approaches to ovarian stimulation in IVF. Particulary mild ovarian
stimulation aims to achieve cost-effective, patient-friendly regimens which
optimize the balance between outcomes and risks of treatment.
Methods: Pubmed was searched up to 2012 for papers on natural, modified
natural, mild and conventional IVF cycles.
Results: Data discussed in this presentation do not allow any conclusions to be
drawn regarding the most optimal mild ovarian stimulation protocol. However,
it is absolutelly clear that introduction of GnRH antagonists into clinical
practice has allowed for the introduction of milder stimulation approaches for
IVF treatment because of preventing premature luteinising hormone (LH) rise
by competitive blockade of the GnRH receptors. Studies also show that mild
exogenous gonadotrophins interference with the decrease in follicle-stimulating
hormone (FSH) levels in the mid-folicular phase was sufficient to override the
selection of a single dominant follicle and enhance the most mature follicles to
growth due to their increased sensitivity for FSH and acquired responsiveness to
LH. The pregnancy rate could be lower in the beginning of mild ovarian
stimulation implementation, but this should not prevent its usage. It is important
to stress, that cumulative pregnancy rate will remain the same, despite
substantially lower consumption of expensive gonadotrophns, lower incidence of
twins, lower incidence of premature births and elimination of ovarian
hiperstimulation syndrome.
Conclusions: The implementation of mild stimulation and modified natural
cycle into standard clinical practise appears to be justified, although more
24 prospective studies are needed to find the most appropriate mild stimulation
approaches.
Keywords: in-vitro fertilization (IVF), gonadotrophin realising hormone
(GnRH), luteinising hormone (LH), follicle-stimulating hormone (FSH), multiple
birth, single birth
25 MENADŽMENT PACIJENTICA SA KARDIOVSKULARNIM
BOLESTIMA PRIJE ART
***
THE PATIENT WITH CARDIOVASCULAR DISEASE IN THE
PLANNED ASSISTED-REPRODUCTIVE TREATMENT
Grit Kirsten-Sarić
Poliklinika "Arbor vitae Dr. Sarić"
Mostar, Bosna i Hercegovina
Poslednjih godina broj parova za tretman u okviru podpomognute oplodnje je u
stalnom porastu, a prosječna starost tih parova se povećava. Jedan od uzroka za
takvo stanje su individualni životni planovi, kada se često, tek pri kraju
završetka treće dekade života žene, odluče za željenu trudnoću. Na drugoj strani,
stalni razvoj i nove tehnologije u reproduktivnoj medicini omogućavaju njihova
očekivanja. U praksi se često susrećemo sa pacijenticama koje su u svojoj
anamnezi imale multiple intervencije i procedure iz oblasti reproduktivne
medicine. Radi izraženog „turizma“ u reproduktivnoj medicini, najčešće nam je
teško za kratko vrijeme saznati u cijelosti od pacijentica za proteklu terapiju,
procedure i komplikacije koje su imali. Prateći efekat rasta prosječne starosti je
rast komorbiditeta tih pacijentica koje se javljaju za ART i nije rijetkost da se
javljaju sa već postojećim kardiovaskularnim bolestima. U tome kontekstu
arterijaska hypertenzija igra glavnu ulogu među mogućim kardiovaskularnim
bolestima. U zadnjih 30 godina je došlo do značajnog razvoja dječije
kardiologije i kardiohirurgije. Zahvaljujući tome, u današnje vrijeme, veliki broj
takvih pacijentica dožive i fertilnu dob. Nekoliko novih publikacija i guidelines
o terapiji kardiovaskularnih bolesti u trudnoći su u zadnjih par godina bolje
standardizirali tertman tih pacijentica. Ali nažalost, do danas još uvijek
nedostaju jasne naučne preporuke za menadžment takvih pacijentica prije
planirane ART. Cilj ovoga rada je dati pregled o mogućim dijagnozama i
terapijama koje se mogu očekivati kod pacijentica za kardiovaskularnim
rizikom. Želimo dati preporuku kako ginekolozima, tako i ljekarima opće prakse
kako optimalno pripremiti takve pacijentice za proceduru u reproduktivnoj
medicini i kako ih je najbolje pratiti poslije intervencije. Osim toga, cilj nam je
definisati za koje pacijentice ovakve procedure predstavljaju opasnost po život i
zato nisu preporučljive.
Ključne riječi: assisted reproductive technology (ART), reproduktivna
medicina, kardiovaskularne bolesti, arterijaska hypertenzija
26 ***
In recent years, the number of couples asking for treatment in in vitro
fertilization, have steadly increased. In addition, the average age of these
couples is rising continuously. This is partly due to the individual life planing,
where the question of fertility just after the end of the third decade of the women
takes place. On the other hand new technological developments in reproductive
medicine cause many expectations and requests of childless couples. As doctors
we are often confrontes with patients with multiple reproductive medical
procedures and interventions in their history. Due to extensive "tourism" in
reproductive medicine, usually it is difficult for us to elicit previous therapies,
procedures and complications from the patient herself. Accompanying side effect
of increasing average age is the increasing comorbidity of patients who are
candidates for IVF- treatment in reproductive medicine. Not infrequently,
patients with multiple pre- existing cardiovascular dieases are asking for ART.
Arterial hypertension occupies the first place among all cardiovaskular
diseases, we need to know before ART. The serious development of the past 30
years on the field of pediatric cardiology and pediatric cardiac surgery has led
to the result that a great percentage of even these patients are reaching the
fertile age today. The publication of new guidelines for the treatment of
cardiovascular diseases during pregnancy standardized the management of this
patient population much better. Unfortunately, until now there are no clear
scientific recommendations for the management of these patients prior to
planned assisted reproductive medical treatment. The aim of this work shall be
to provide an overview of potential expected diagnoses and possible treatments
of cardiovascular risk patients. It should provide recommendations for
gynecologists as well as for general practitioners for the ideal preparation of
patients with cardiovascular diseases for assisted reproduction procedures. The
work should show witch special care and monitoring these patients need in the
periinterventional time interval and define the patient group, such treatments
and interventions are not recommended.
Keywords: assisted reproductive technology (ART), reproductive medicine,
cardiovascular dieases, arterial hypertension
27 MENADŽMENT PACIJENTICA SA KARDIOVSKULARNIM
OBOLJENJIMA U TRUDNOĆI
***
THE MANAGEMENT OF CARDIOVASCULAR DISEASES DURING
PREGNANCY
Andreas Hasenbein
Oberhavel-Kliniken (Krankenhaus Hennigsdorf)
Berlin, Germany
At present, the number of pregnancies in western industrialized countries which
are complicated by cardiovascular diseases (CVD) and the number of the
patients who develop cardiac problems during pregnancy is increasing. Actually
0.2-4% of all pregnancies are associated with cardiovascular problems.
Nevertheless, the number of such patients presenting to the individual physician
is small. However, knowledge of the risks associated with CVD during
pregnancy and their management are of great relevance for advising patients
before pregnancy. The ESC-guideline „Management of Cardiovascular
Diseases during pregnancy“ gives special recommendations for the
management of CVD during pregnancy and ist the first international guideline
with graduate recommendations based on an evidence level. The risk for the
mother and for the child, the therapies during pregnancy, timing and the mode
of delivery and possible interventions are explored. Some general conclusions
have arisen from these guidelines. So the counselling and management of
women of childbearing age with suspected cardiac disease should start before
pregnancy occurs. Furthermore, pregnancies complicated by CVD should be
managed by interdisciplinary teams cooperating with the general consultant and
gynaeclogist. High risk patients should be treated in specialized centres and
diagnostic procedures and interventions should be performed by specialists with
great expertise and experience in treating pregnant patients. The lecture should
explaine criterias for the risk estimation before pregnancy, diagnostic
procedures and interventions during pregnancy. Several risk groups with
specific congenital heart defects, aortic and valvular heart disease, coronary
artery disease, cardiomyopathies and heart failure, arrhythmias and
hypertensive disorders should be introduced. Especially venous thromboembolism during pregnancy and the puerperium as a significant cause of
pregnancy-related morbidity and mortality should be focused as a short
guideline for the daily practise. The lecture is aimed to gynaecologists and
general practioners and gives a short overviewabout the actual international
recommendation for the managemanet of pregnant women based on the ESCguideline for their daily work. Nevertheless, registries and prospective studies
are urgently needed to improve the state of knowledge.
28 Keywords: cardiovascular diseases (CVD), pregnancy, risk, guidelines,
morbidity, mortality
29 EVROPSKI STANDARDI ZA LABORATORIJE IVF
***
EUROPEAN STANDARDS FOR IVF LABORATORIES
Borut Kovačič
Department of Reproductive Medicine and Gynecologic Endocrinology,
University Medical Centre
Maribor, Slovenia
The expansion of indications for ART has not only increased the number of
patients attending IVF clinics, but also the number of laboratory techniques that
are currently in use. The diversification of the applied procedures necessitates a
complex training programme for the staff involved, systematic checking of
laboratory procedures on all levels and critical analysis of clinical results
obtained. Due to all these involvements, a need for high laboratory standards
with high qualified personnel arrised. The European Society for Human
Reproduction and Embryology (ESHRE) and its special interest group for
embryology published the minimal requirements (Revised guidelines for good
practice in IVF laboratories; 2008) for any laboratory offering assisted
reproductive techniques (ART). All laboratories should implement a quality
management programme with integrated quality control, quality assurance and
quality improvement. Beside this, the European Directives (2004/23/EC,
2006/17/EC, 2006/86/EC) on setting standards of quality and safety for the
processing of human tissue and cells, tracebility requirements, notification of
adverse events and technical requirements for donation, procurement, testing,
preservation, storage and distribution of human tissue and cells have to be
applied in national legislations of all member states.
Keywords: in-vitro fertilization (IVF), high qualified personnel, The European
Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE), guidelines,
national legislation
30 NOVE LABORATORIJSKE TEHNIKE MPO
***
NEW LABORATORY TECHNIQUES IN ART
Borut Kovačič
Department of Reproductive Medicine and Gynecologic Endocrinology,
University Medical Centre
Maribor, Slovenia
Reproductive medicine, especially IVF laboratory techniques have been
developed very intensively from its beginning. In the recent years two new
methods were improved and resulted significant progress in clinical application:
vitrification – an improved cryopreservation technique for storage human
gametes and surplus embryos from IVF programme, and improved method for
selection the embryos for embryotransfer, which bases on the assessment of
dinamics of embryo development through the whole period of in vitro cultivation
and not on only few momentary observations of embryo morphology. The
effective vitrification programme facilitates the decision for elective single
embryo transfer or even for cancelation of embryotransfer in fresh stimulated
cycles with the aim to prevent the ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS),
since the outcome of fresh or thawed embryotransfers are comparable. The
observation of embryo cleavage dinamics makes possible to select the embryos
with the highest developmental ability after 1st or 2nd division and to transfer
the selected embryos into the uterus before the embryonic genome activation.
Keywords: in-vitro fertilization (IVF), vitrification, embryotransfer, embryo
morphology ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS)
31 POSTUPAK EMBRIOTRANSFERA I UTICAJ NA USPJEŠNOST
POSTUPKA IVF
***
EMBRYOTRANSFER AND IT CORRELATION WITH SUCCESSFUL
IVF OUTCOME
Suada Tinjić, Inela Junuzović, Larisa Šišić
PZU Ginekološka poliklinika „Korak do života“
Tuzla, Bosna i Hercegovina
Uvod: Implantacija embriona kao krajnji rezultat postupka IVF rezultat je većeg
broja faktora: broj i kvalitet embriona, receptivnost endometrija, kao i tehnika
unošenja embriona u šupljinu maternice. Usavršavanje mekih katetera za
embriotransfer nije bitno uticala na samu tehniku embriotransfera koja se i dalje
zasniva na kliničkom odnosno taktilnom osjećaju o lokaciji katetera u šupljini
maternice u trenutku plasiranja embriona.
Tehnika izvođenja embriotransfera: Nježan embriotransfer (ET) je važan
preduslov uspjeha IVF-a/ICSI-a. Obavlja se 2, 3 ili 5 dana nakon aspiracije
oocita, odnosno oplodnje. To znači da je embrion optimalno u stadiju 4 stanice,
8 stanica, odnosno blastociste. Pacijentici nije potrebna analgosedacija za ET.
Težak ET umanjuje uspjeh IVF-a. Tradicionalno se ET obavlja kliničkom
taktilnom tehnikom. Poznavajuci dužinu cervikalnog kanala smjer i udaljenost
fundusa. ET kateter se nježno provede 1-2 cm iznad unutrašnjeg ušća.
Transabdominalnim UZV-om preko punog mokraćnog mjehura, prati se
uvođenje katetera sa ehogenim vrhom, vizualizacija se traži u sagitalnoj i kosoj
ravni. Ultrazvuk je posebno koristan kod očekivanog teškog ET, a i za
ostavljenje embriona u optimalnoj dubini kavuma (1,5-2 cm ispod fundusa-a) te
je 30% više kliničkih trudnoća kod ET vođenim ultrazvučnom tehnikom.
Preporučuju se meki i dvostruki kateteri sa unutrašnjom kanilom. Ranije se
nakon ET savjetovalo višednevno mirovanje. Danas, kada je cijelo liječenje
manje invazivno, dovoljno je mirovanje 30 minuta nakon ET. Više ili manje
mirovanja nakon ET daje iste rezultate. Spolni odnos oko ET poboljšava stopu
implantacije. Brzina, odnosno vremenski razmak od punjenja ET katetera do
ostavljanja embriona u maternici treba biti kraći od 120 sekundi.
Zaključci: 1. Priprema za ET je nužna (pregledi, ranije operacije, UZV
cervikometrija) 2. Težak ET-umanjuje uspjeh IVF-a za 30% 3. Embriotransfer
vođen UZV-om poboljšava rezultate za 30% 4. Odstraniti cervikalnu sluz-medij
ili fiziološka otopina 5. Paziti na asepsu-meki kateteri za ET-bolji rezultati 6.
Opsežna manipulacija i instrumenti (povisuju prostaglandine i kontrakcije
miometrija i endometrija 7. Volumen ET istisnutog medija (optimalno 10-20
32 M/l) 8. Visina ET 2 cm ispod fundusa (sjecište proekcije oba tubarna ušca) 9.
Vrijeme obavljenog ET 2 minuta 10. Mirovanje nakon ET 30 minuta.
Literatura:
Brinsden, P., In vitrofertilisation and assisted reproduction, 2005.
Ferraetti, A. M., Best practice ASRM/ESHRE, 2012.
Šimunić, V., et. al., Reprodukcijska endokrinologija i neplodnost, medicinski
potpomognuta oplodnja, IVF, 2012
Šimunić, V., et. al., Ginekologija, 2002.
Ključne riječi: in-vitro fertilization (IVF), kateter, embriotransfer
***
Introduction: Successful embryo implantation, as the ultimate result of IVF
procedure, depends on a lot of different factors, such as number and quality of
embryos, endometrial receptivity as well as 'embryo in uterus' placing
techniques. Improvement of soft catheters for embryotransfer (ET) did not
significantly affect ET technique itself, which is still based on clinical and tactile
feel of the catheter location in uterine cavity at the time of placing embryo.
Embryotransfer technique: Gentle embryo transfer (ET) is an important
precondition for successfull IVF/ICSI, usually done 2, 3 or 5 days after oocyte
aspiration or respectively, fertilization. The patient is not required
analgosedation for ET. Difficult ET decreases the success of IVF by up to 30%.
Traditionally, ET is perfeormed by clinical tactile technique, knowing the length
of the cervical canal direction and distance holdings. The ET catheter is gently
placed 1-2 cm above the inner estuary. We follow the introduction of a catheter
with echogenic tip with transabdominal ultrasond via full bladder. Visualization
is required in the sagittal- and oblique axis. Ultrasound is especially useful
when a difficult ET is expected, as well as for embryo placing inthe optimum
cavity depth (1.5-2 cm below the fundus). There is 30% more clinical pregnancy
when use an ultrasound-guided ET technique than without it. It is recommend to
use soft catheters with cannula having both internal- and external parts.
Previously several days bed-rest was recommended after ET, but today, using a
less invasive treatment, a 30 minute rest after ET is considered sufficient; results
(i.e. success rates) are the same. Sexual intercourse before and after ET
improves implantation success rates. The period between charging the catheter
and placing the embryo in uterus must be shorter than 120 seconds.
Conclusions: 1. Thorough preparation for ET is required (checks, previous
surgery, ultrasound cervicometry) 2. Difficult ET decrease success of IVF by
30% 3. Ultrasound-guided embryo transfer improves the results up to 30% 4.
33 Elimination of cervical mucus with medium or saline solution 5. Paying
attention to asepsis–use soft ET catheters for better results 6. Extensive
manipulation and instruments (higher concentration of prostaglandins, endoand myometrial contractions) 7. Volume of medium squeezed out from catheter
(optimum 10-20 m/L) 8. Place of ET - 2 cm below the fundus (the intersection of
the two tubal mouths) 9. ET should take about 2 minutes maximum 10. 30
minutes rest after ET.
Literature:
Brinsden, P., In vitrofertilisation and assisted reproduction, 2005.
Ferraetti, A. M., Best practice ASRM/ESHRE, 2012.
Šimunić, V., et. al., Reprodukcijska endokrinologija i neplodnost, medicinski
potpomognuta oplodnja, IVF, 2012
Šimunić, V., et. al., Ginekologija, 2002.
Keywords: in-vitro fertilization (IVF), catheter, embryotransfer
34 TUMORSKA HIPERPROLAKTINEMIJA U MUŠKOJ NEPLODNOSTI
***
TUMOROUS HYPERPROLACTINEMIA IN MALE INFERTILITY
Mithad Hajder1, Melika Dervišefendić2
1
Interna klinika, Odjel za endokrinologiju UKC Tuzla, Medicinski fakultet
Univerziteta u Tuzli
Tuzla, Bosna i Hercegovina
2
Dom zdravlja
Gračanica, Bosna i Hercegovina
Uvod: Hiperprolaktinemija (hiperPRL) je najčešći endokrini
poremećaj
osovine hipotalamus-hipofiza-testis. HiperPRL klinički se manifestira sa
impotencijom,
poremećajem
libida,
gonadalnom
disfunkcijom,
oligoastenozoosperijom i muškim faktorom neplodnostiti.
Cilj ove studije bio je da se utvrdi uloga hiperPRL u neplodnih muškaraca na
gonadotropinsku i testikularnu sekreciju.
Materijal i metode: Prospektivnom studijom obuhvaćeno je ispitivanje 30
neplodnih muškaraca sa tumorskom hiperPRL te 20 mladih muškaraca koji
nemaju hiperPRL. Svim ispitanicima su određeni isti parametrii: gonadotropini
(FSH, LH), testosteron, prolaktin, inzulin, HOMA-IR, CRP i spermiogram.
Rezultati: Rezultati su pokazali da su muškarci sa makroprolaktinomima i
hiperPRL imali 38,4% defekt vidnog polja, 36,5% glavobolju, 17,8%
galaktoreju, 51,6% parcijalni hipopituitarizam i 76,2% hipogonadizam, dok
osobe sa mikroprolaktinomima nisu imali navedene simptome. Muškarci sa
makroprolaktinomima imali su značajno veće srednje vrijednosti PRL (2096 vs.
6.6; p< 0.001), dok su FSH (3.4 vs. 5.1; p< 0.001, LH (2.9 vs. 5.3; p< 0.001), i
testosteron (2.2. vs. 4.7; p< 0.001), bili značajno niži nego u kontrolnoj grupi.
Muškarci sa mikroprolaktinomima imali su značajno veće srednje vrijednosti
PRL (1820.6 vs. 6.6; p< 0.0001), dok su FSH (3.9 vs. 5.1; p< 0.001, LH (3.2 vs.
5.3; p< 0.001), i testosteron (2.7. vs. 4.7; p< 0.0001), bili značajno niži nego u
kontrolnoj grupi. Obje skupine neplodnih muškaraca sa tumorskom hiperPRL
imale su značajno niže srednje vrijednosti parametara spermiograma (p<0.005)
u odnosu na kontrolnu skupinu.Srednja vrijednost parametara inzulinske
rezistencije kao što su insulin natašte (138.7 vs. 106.7;p< 0.005), HOMA –IR
(4.51 vs. 2.4; p< 0.05) , CRP (2.3 vs. 0.8; p<0.001) bili su značajno viši, dok su
FGIR (8.4 vs. 12,26; p< 0.01) i QUICKI (0.31 vs. 0.38; p< 0.001) bili značajno
35 niži u tumorskoj hiperPRL u odnosu na zdravu kontrolnu grupu. Značajne
razlike nisu zabilježene u srednoj vrijednosti glukoze (4.8 s. 4.9; p< 0.9).
Zaključak: Rezultati ove studije su pokazali da neplodni muškarci sa
tumorskom
hiperPRL
imaju
hipogonadotropni
hipogonadizam,oligoastenozoospermiju neplodnost i povećanu inzulinsku
rezistenciju.
Ključne riječi: tumorska hiperPRL, hipogonadotropni hipogonadizam,
neplodnost i inzulinska rezistencija, povećan kardiovaskularni rizik
***
Introduction: Hyperprolactinemia (hiperPRL) is the most common endocrine
disorder of the hypothalamus-pituitary-testis. HiperPRL clinically manifests
with impotence, libido disorders, gonadal dysfunction, oligoasthenozoospermia
and male factor of infertility.
The aim of this study was to determine the role of hiperPRL in infertile men on
gonadotropin and testicular secretion.
Materials and Methods: This prospective study included testing 30 infertile
men with a tumorous hiperPRL and 20 young men who have no hiperPRL. All
patients had the same parameters: gonadotropins (FSH, LH), testosterone,
prolactin, insulin, HOMA-IR, CRP and spermiogram.
Results: The results have shown that men with macroprolactinoma and
hiperPRL had 38.4% visual field defect, headache had 36.5%, 17.8%
galactorrhoea, 51.6% partial hypopituitarism and hypogonadism 76.2%, while
those with macroprolactinoma did not have these symptoms.Men with
macroprolactinoma had significant higher mean value PRL (2096 vs. 6.6; p<
0.001), while FSH(3.4 vs. 5.1; p< 0.001, LH (2.9 vs. 5.3; p< 0.001), and
testosterone (2.2. vs. 4.7; p< 0.001), were significantly lower than in control
group.Men with macroprolactinoma had significant higher mean value PRL
(1820.6 vs. 6.6; p< 0.0001), while FSH(3.9 vs. 5.1; p< 0.001, LH (3.2 vs. 5.3;
p< 0.001), and testosterone (2.7. vs. 4.7; p< 0.0001), were significantly lower
than in control group. Both groups of infertile men with tumorous hiperPRL had
significant lower parameters of spermiogram (p<0.005) in correlation to control
group. Mean value of parameters of insulin resistancy as fasting insulin (138.7
vs. 106.7;p< 0.005), HOMA –IR (4.51 vs. 2.4; p< 0.05) , CRP (2.3 vs. 0.8;
p<0.001) were significantly higher, while FGIR (8.4 vs. 12,26; p< 0.01) and
QUICKI (0.31 vs. 0.38; p< 0.001) were significantly lower in tumorous
hiperPRL in correlation to healthy control group. Significant differences were
not noticed in mean value of glucose (4.8 s. 4.9; p< 0.9).
36 Conclusion: Results of this study have shown that infertile men with tumorous
hiperPRL have hypogonadotropic hypogonadism, oligoasthenozoospermia
infertility and increased insulin resistance.
Keywords: tumorous hiperPRL, hypogonadotropic hypogonadism, infertility and
insulin resistance, increased cardiovascular risk
37 UTICAJ ŠTITNE ŽLIJEZDE NA ISHOD METODA ASISTIRANOG
ZAČEĆA
***
THE INFLUENCE OF THYROID FUNCTION ON THE SUCCESS OF
ART
Sanja Sibinčić
Medicinski fakultet Banja Luka, Zdravstvena ustanova „Меdico-S”
Banja Luka, Bosna i Hercegovina
Štitna žlijezda je žlijezda leptirastog oblika, smještena u prednjem dijelu vrata, i
od velikog je značaja za reprodukciju i plodnost žena. Taj značaj ostvaruje
putem kontrole cjelokupnog metabolizma žene. Zanimljiva je činjenica da
svakih 17 minuta kroz štitnu žlijezdu prođe sva čovjekova krv, što pokazuje da
je njen uticaj konstantan i brz. Prve studije vezane za štitnu žlijezdu u domenu
ginekologije su o uticaju štitne žlijezde na trudnoću i u poslednjih 12 godina su
rađene brojne studije na ovu temu. Sve te studije su pokazale da samo mala
odstupanja u radu tokom trudnoće mogu kao posljedicu imati pobačaj, prerano
rođenje, pa čak i nepravilan razvoj mozga fetusa. Poslednja studija u Americi
rađena na pola miliona trudnica pokazala je da čak 15 % ima umanjenu aktivnost
štitne žlijezde. Nakon te studije uočilo se da je to više od pet puta od prethodnih
procjena. Nakon istraživanja o uticaju štitne žlijezde na trudnoću, nametnula su
se sljedeća istraživanja o uticaju ove žlijezde na neplodnost. Obzirom da su
istraživanja pokazala da 30-50 % infertilnih parova ima problem sa štitnom
žlijezdom, a kao sto znamo, veći dio tih pacijenata se liječi metodama
asistiranog začeća, uočila se potreba sa definisanjem ovog problema upravo u
ovim postupcima. Kod ovih pacijenata uticaj štitne žlijezde je izrazit na
promjene u metabolizmu i sekreciji polnih hormona, kao i na konverziju
estrogena i androgena, te na promjenu koncentracije SHBG. Osim tog preko
dopamina, zajedničkog prekursora TSH i prolaktina, visi nivo TSH dovodi do
povećanja prolaktina i razvoja hiperprolaktinemije. Sve to ima direktan uticaj na
uspješnost stimulacije ovulacije i zato prije postupaka stimulacije se svim
pacijentima određuje nivo polnih hormona, kao i hormona štitne žlijezde. Svi oni
pacijenti koji nemaju uredan hormonski status odlažu svoju stimulaciju do
normalizacije nivoa odgovarajućih hormona. Međutim, u poslednje vrijeme se
definiše jedan potpuno novi termin, termin subkliničke hipotireoze. Riječ je o
stanju kod pacijenata koji imaju nivo TSH u granicama normale, ali u nivou
gornjih referentnih vrijednosti, kao i uredne nalaze slobodnih T 4 i T3 hormona.
Znači, za ove pacijente prema klasičnim referentnim vrijednostima možemo reći
da imaju normalnu funkciju štitne žlijezde. Ovi nalazi su doveli do različitih
shvatanja. Jedna grupa naučnika smatra da je ovaj problem potrebno liječiti prije
38 ulaska u postupke stimulacije i da će se uspostavljanjem nižih vrijednosti TSH i
prelaska iz subkliničke hipotireoze u eutireoidno stanje poboljšati stimulacija,
kvalitet oocita, kao i kvalitet embriona i time statistički povećati broj trudnoća,
kao i smanjiti procenat spontanih pobačaja u prvih 6 nedjelja trudnoće nakon
IVF-a. Druga grupa naučnika smatra da je riječ o pukom trošenju novca na
dijagnostikovanje, testiranje i liječenje da nema značajnog uticaja na ishod IVF
procedura. U ovom predavanju ćemo pokušati razjasniti ove stavove i pokazati
uticaj štitne žlijezde na stimulaciju ovulacije, kvalitet oocita, kvalitet embriona i
na ishod trudnoće u postupcima asistiranog začeća upoređujući dostupne studije
kojih je u odnosu na druga istraživanja štitne žlijezde za sada veoma malo. Osim
toga iznijećemo i zvanične stavove Američkog društva za endokrinologiju i na
taj način rasvjetliti ovaj problem i pomoći svim ljekarima koji se bave
stimulacijom pacijenata, da stvore svoj stav o potrebi liječenja subkliničkog
hipotireoidizma kod infertilnih parova.
Ključne riječi: in-vitro fertilization (IVF), štitna žlijezda, metabolizam,
hiperprolaktinemija, subklinička hipotireoza, oociti, Američko društvo za
endokrinologiju
***
The thyroid gland is a butterfly-shaped gland, it is found in the front of the neck,
and its significance for the reproduction and fertility of women is huge. This
significance is realised through the control of woman’s overall metabolism. An
interesting fact is that every 17 minutes all one’s blood goes through the thyroid
gland, which shows that its influence is constant and rapid. The first studies on
the thyroid gland in the domain of gynaecology were about the influence of the
thyroid gland on pregnancy, and in the past 12 years numerous studies on this
have been carried out. All these studies have shown that only slight deviations in
its functioning may result in abortion, premature birth, and even improper
development of the brain of the foetus. The most recent study in the USA, which
was carried out using the sample of half a million pregnant women, has shown
that as many as 15% of them had reduced activity of the thyroid gland. After this
study, it was noted that this was over five times more than previous estimates.
After the research on the influence of the thyroid gland on pregnancy, more
studies on the influence of this gland on infertility proved to be necessary. Given
that studies have shown that between 30 and 50% of infertile couples had a
problem with the thyroid gland, and since we know that majority of these
patients are treated by methods of assisted conception, it was obvious that there
was the need to define this problem in these procedures. In these patients, the
influence of the thyroid gland was distinct when it comes to changes in the
metabolism and secretion of sex hormones, as well as conversion of estrogen
and androgen and changes of the SHBG concentration. In addition, through
39 dopamine, the common precursor of TSH and prolactin, higher level of TSH
leads to an increase of prolactin and development of hyperprolactinaemia. All
this directly influences the success of ovulation stimulation, which is why, prior
to stimulation procedures, the level of sex hormones is determined for all
patients, as well as the level of thyroid gland hormones. All those patients who
do not have normal hormonal status delay their stimulation until normalisation
of the level of relevant hormones. However, an entirely new term has been
defined – the term subclinical hypothyroidism. This term is used when patients
have TSH levels in the normal range, but within the upper reference value level,
while their free T4 and T3 hormones findings were normal. Thus, according to
the classical reference values, we may say that these patients have the thyroid
gland functioning normally. These findings have led to various views. One group
of scientists believes that this problem should be treated before initiating
stimulation procedures and that, through the lowering of TSH values and
transition from subclinical hypothyroidism to euthyroid state, stimulation and
quality of both oocytes and embryo would be improved, thus statistically
increasing the number of pregnancies and decreasing the percentage of
miscarriages in the first six weeks of pregnancy after the IVF. Another group of
scientists believes that this is mere spending of the money needed for diagnosis,
testing and treatment, and that it does not significantly influence the outcome of
IVF procedures. Throughout this lecture, we will try to explain these views and
present the influence of the thyroid gland on ovulation stimulation and quality of
oocytes and embryo, as well as its influence of the outcome of pregnancy in
assisted conception procedures. We will do this by comparing available studies,
even though so far there are very few of these in comparison with other research
on the thyroid gland. Also, we will present the official views of the American
Endocrine Society, thus shedding light on this problem and helping all
physicians engaged in simulation of patients to create their own views
concerning the need to treat subclinical hypothyroidism in infertile couples.
Keyword: in-vitro fertilization (IVF), the thyroid gland, metabolism,
hyperprolactinaemia, subclinical hypothyroidism, oocytes, the American
Endocrine Society
40 PRIMJENA 3D ULTRAZVUKA U REPRODUKTOVNOJ MEDICINI
***
THE APPLICATION 3D/4D ULTRASOUND TECHNIQUE IN
REPRODUCTIVE MEDICINE
Delveta Balić
Poliklinika „Balić“
Tuzla, Bosna i Hercegovina
Konvencionalma dvodimenzionalna ultrasonografija omogućava pogled na
trodimenzionalne strukture tako da u toku pregleda sam ultrasoničar kreira
sopstvenu trodimenzionalnu sliku objekta koji pregleda. Za razliku od toga 3D
ultrazvuk omogućava istovremeni prikaz individualnih presjeka koji u zavisnosti
od toga kako je postavljen predmet od interesa može biti prikazan u više
različitih modaliteta. 3D ultrazvukom dobivamo koronarni presjek koji leži
perpendikularno na površinu sonde te na taj način omogućavamo prikaz
površine i njenih nepravilnosti sto omogućava preciznije mjerenje dimenzija
organa i volumena te u tom smislu poboljsava mogućnosti dijagnoze ne samo
anatomskih abnormalnosti nego i drugih promjena. Pored toga 3D power
doppler omogućava i prikaz vaskularizacije organa u volumenu sto poboljsava
procjenu vaskularizacije materice i jajnika. 3D/4D ultrazvuk ima značajne
prednosti u dijagnozi neplodnosti kao i primjeni u postupcima medicinski
potpomognute oplodnje. 3D ultrazvuk sa svojim koronarnim presjekom
Slika 1: Koronarni presjek uterusa u programu Son 1
41 omogućuje preciznu dijagnozu anomalija uterusa i intrauterinih abnormalnosti
kao sto su submukozni miomi i polipi, intrauterine adhezije. Novi programi kao
sto je Sonoview omogucuje precizno mjerenje velicine septuma (Slika 1.).
Poseban pristup diagnozi intrauterinih abnormalnosti daje kontrast
histerosalpingografija ili tzv. virtualna histeroskopija koja omogućava analizu
presjeka, unutrašnjosti šupljine materice u koronarnom i drugim presjejecima što
daje podatke o položaju mioma ili polipa npr.
3D tehnologija omogućava mjerenje volumena jajnika u 3 presjeka a nakon se
kalkulacijom od ukupnog volumena jajnika moze oduzeti volumen folikula i
tako doći do vrijednosti volumena strome jajnika i dijagnozi PCO. U postupku
medicinski potpomognute oplodnje 3D prikaz omogućuje prikaz jajnika u više
presjeka te sagledanje stvarnog broja i veličine folikula. Posebno dizajnirani
programa Sono AVC detektuje folikule i mjeri njihov volumen sto se koristi u
dijagnozi PCO i ovarijske hiperstimulacije ali i u procjeni ovarijske rezerve
mjerenjem broja i veličine antralnih folikula (Slika 2). 4D ultrazvuk također se
Slika 2: Sono AVC i mjerenje veličine i broja fol 1
sve više koristi u toku embriotransfera pri čemu se određuje tzv. maksimalna
tačka implantacije. Primjena postojećih i novih ultrazvučnih tehnologija kao što
je 3D/4D ultrazvuk unaprijeduje procedure u dijagnozi i tretmanu neplodnosti.
Ključne riječi: 3D/4D, ultrazvuk, neplodnost
***
42 Conventional ultrasound allows us to display an actual image that, so far, we
have only been able to conjure in our mind’s eye. The reconstructed images
allow visualization whole organs in same image slice what can reconstruct the
the surface views of organs or interfaces. The advent of 3D volume acquisition
scans of female pelvis allow as precise measurement of uterus, endometrium and
ovaries such as volume calculation of these organs. 3D power Doppler can
demonstrate the pattern of vascularisation of uterus, endometrium and ovaries.
One of the most important advances in 3D/4D ultrasound is its application in
diagnosis of infertility and assisted reproductive technologies. Threedimensional volume ultrasound, particularly the coronal planes, is superior in
diagnosis of uterine anomalies and other uterine abnormalities such as polyps,
intrauterine adhesions and fibroids. It is possible to identify the exact location of
endometrial polyps, the degree of protrusion of a submucous fibroid into the
cavity and the depth of uterine septum which is needed before hysteroscopic
resection (Figure 1).
Figure 1: The coronal view of uterus in 1
43 Figure 2: SonoAVC in measurement of numb 1
The measurement of ovarian volume and calculation of difference in volume of
ovarian tissue and ovarian follicles and improve ultrasound diagnosis of PCO.
Three-dimensional ultrasound has been useful for evaluating and following
infertile patients during assessment of follicle size in prediction of ovarian
reserve and measurement of each follicle in ovarian stimulation protocols. A
recent development is the introduction of a 3D automated technique
sonography-based Automated Volume Count (sono AVC) where mathematical
algorithms allow the definition and differentiation of hypoechoic, fluid filled
areas ,provides us automatic estimation of the absolute dimensions of each
follicle which is especially helpful in diagnosis of ovarian hyperstimulation and
PCOS. The receptivity of the endometrium can be evaluated using and threedimensional power Doppler and measurement of endometrium volume
(VOCAL). Patients with a low resistive index of the subendometrial vessels and
greater endometrial volume reportedly have a higher incidence of pregnancy.
Finally, four-dimensional guidance of embryo transfer procedures can be
helpful to seek a maximal implantation point area in the uterine cavity in order
to increase pregnancy success rates.
Keywords: 3D/4D, ultrasound, infertility
44 PROCJENA PROHODNOSTI JAJOVODA KONTRASTNOM
SONOSALPINGOGRAFIJOM
***
ASSESSMENT OF TUBAL PATENCY WITH
SONOCONTRASTSALPINGOGRAPHY
Elmira Hajder1, Melika Dervišefendić2
1
PZU „Dr Hajder“ Tuzla, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli
Tuzla, Bosna i Hercegovina
2
Dom zdravlja
Gračanica, Bosna i Hercegovina
Uvod: Tubarni faktor je značajan faktor ženske neplodnosti i uzrokom je bračne
neplodnosti u 35% slučajeva.
Cilj: Procjena tubarnog faktora neplodnosti uz pomoć kontrastne
histerosalpingosonografije sa gel-pjenom (HyFoSy) u odnosu na ranije metode
ispitivanja prohodnosti jajovoda. U posljednjih nekoliko godina sve više se
HyFoSy koristi kao prva linija ispitivanja jajovoda.
Materijal
i
metode:
Dvodimenzionalna
Color-dopler
kontrastna
histerosonosalpingografija (2D HSSG), 3D kontrastna histerosalpingografija
(HyCoSy), kromopertubacija tokom laparoskopije i histerosonosalpingografija
sa gel-pjenom (HyFoSy). Tokom HyFoSy gel se razrijedi sterilnom fiziološkom
otopinom pomoću jednostavne mehaničke metode za stvaranje "gel pjene".
Ultrazvučno se prati ehogena disperzija malih mjehurića zraka unutar pjene u
jajovodu i peritonealnoj šupljini. Metoda se izvodi pomoću trodimenzionalnog
(3D) Tokom HyFoSy gel se razrijedi sterilnom fiziološkom otopinom pomoću
jednostavne mehaničke metode za stvaranje "gel pjene". Ultrazvučno se prati
ehogena disperzija malih mjehurića zraka unutar pjene u jajovodu i peritonealnoj
šupljini. Voluson E8 ® ultrazvučnog aparata i 3D transvaginalne sonde. Tubarna
prohodnost definira se kao vizualizacija kontinuiranog protoka kroz jajovod
tokom najmanje 10 sekundi, prilikom koje se vizualizira lumen jajovoda u
cijeloj dužini.
Rezultati: Dvodimenzionalni HSSG kao test probira pokazao je senzitivnost od
76.2% i specifičnost od 81.4% u odnosu na kromopertubaciju.
Trodimenzionalni. HyCoSy u 95.4% slučajeva korelira sa nalazom
kromopertubacije. Rezultati studija pokazali su da je HyFoSy u komparaciji sa
kromopertubacijom pokazala 100% specifičnost i senzitivnost u otkrivanju
tubarne patologije.
45 Zaključak: HyFoSy je jednostavna, precizna, relativno jeftina i učinkovita
metoda u dijagnosticiranju prohodnosti jajovoda. Postupak se može koristiti i u
terapijske svrhe jer je uočena povećana incidencija koncepcije (20%).
Ključne riječi: tubarni faktor, rtg, HyCoSy, kromopertubacija, HyFoSy
***
Introduction: Tubal factor is a significant factor of female infertility and it is a
cause of marital infertility in 35% of the cases. Objectives: Estimattion of tubal
infertility factor with contrasting histerosalpingosonographie with gel-foam
(HyFoSy) compared to earlier methods of testing tubal patency. In the last few
years HyFoSy is used more and more as a first line tube testing.
Material and Methods: Two-dimensional Color-Doppler contrast
hysterosonosalpingography (2D HSSG), 3D contrast hysterosalpingography
(HyCoSy),
chromopertubation
during
laparoscopy
and
hysterosonosalpingography with gel-foam (HyFoSy). During HyFoSy gel is
diluted with sterile saline solution using a simple mechanical methods to create
a "gel foam." Echogenic dispersion is ultrasonic monitored of small air bubbles
inside the foam in the fallopian tube and peritoneal cavity. The method is
performed using three-dimensional (3D) ultrasound. During HyFoSy gel is
diluted with sterile saline solution using a simple mechanical methods to create
a "gel foam". Echogenic dispersion is ultrasonic monitored of small air bubbles
inside the foam in the fallopian tube and peritoneal cavity. Voluson E8 ®
ultrasound scanner and 3D transvaginal probe. Tubal patency is defined as
visualization of continuous flow through the fallopian tube for at least 10
seconds, during which visualizes the lumen of the fallopian tube in its entire
length.
Results: Two-dimensional HSSG as a screening test showed a sensitivity of
76.2% and a specificity of 81.4% compared to chromopertubation. Threedimensional HyCoSy in 95.4% of cases correlates with the finding of
chromopertubation. Results of studies have shown that HyFoSy in comparison
with chromopertubation show 100% sensitivity and specificity in detecting tubal
pathology.
Conclusion: HyFoSy is simple, accurate, relatively cheap and effective method
in the diagnosis of tubal patency. The procedure can also be used for
therapeutic purposes because it is observed increased incidence of conception
(20%).
Keywords: tubal factor, X-ray, HyCoSy, chromopertubation, HyFoSy
46 TRANSVAGINALNA HIDROLAPAROSKOPIJA
***
TRANSVAGINAL HYDROLAPAROSCOPY
Milan Reljič
Department of Reproductive Medicine and Gynecologic Endocrinology,
University Medical Centre Maribor
Maribor, Slovenia
Introduction and indications: Transvaginal hydrolaparoscopy (THL) is a new
method for endoscopic investigation of structures in the female pelvis. This
method is suitable for investigating the causes of infertility, and it can replace
hysterosalpingography /HSG) and/or laparoscopy. THL is still predominantly a
diagnostic method, and therefore recommended particularly in unexplained
infertility, when pathologic changes in the pelvis are not expected. Surgical
therapy with transvaginal approach is limited to ovarian capsule drilling,
treatment of cystic and superficial ovarian endometriosis, minor adhesiolysis
and salpingotomy. Mainly it is a part of infertility evaluation procedure called
fertiloscopy which include THL, hysteroscopy, salpingoscopy and the tubal
patency test using diluted methylene blue dye. THL is inappropriate in cases of
fixed retroflexed uterus, adhesions in the pouch of Douglas and recto-vaginal
septum endometriosis.
Surgical technique: Fertiloscopy is performed in the first half of the menstrual
cycle under short general or local anesthesia. With the patient in the dorsal
lithotomic position, we disinfect the vagina and investigate the uterine cavity
with a 2.7 mm endoscope. As a rule, dilatation of the canal of the cervix is not
necessary. Then a balloon catheter is inserted into the uterine cavity and an
anesthetic is injected in the middle of the posterior fornix of the vagina. A
tenaculum is used to raise the posterior lip of the cervix uteri and a Veress
needle is inserted into the pouch of Douglas through the posterior vaginal
fornix, approximately 1.5 cm below the cervix. The needle is used as a guide for
introducing a 3 mm troacar, and through that a 2.7 mm rigid 30 endoscope.
The distension medium (up to 500 ml of saline) flows in through the trocar,
shifting the structures in the pelvis to improve visibility. By lateral movement,
particularly by rotation of the endoscope, we can visualize the posterior wall of
the uterus, the oviducts, ovaries and the wall of the pelvis. Under favorable
conditions, the endoscope can enter through the abdominal tubal ostium and
salpingoscopy is performed. As in laparoscopy, in THL also the patency of the
oviducts is established by chromopertubation.
Accuracy and complications: Numerous studies have found that the accuracy of
THL in discovering pathologic changes in the pelvis is comparable with classic
47 laparoscopy and better than HSG. In 80-93% the THL findings were concordant
with those of laparoscopy, and there were no false positive THL findings. The
diagnostic accuracy of THL was 100% if all structures could be investigated.
Complications of THL are associated with injury upon entering the pouch of
Douglas, such as injury to the posterior wall of the uterus, the uterine ligaments,
adnexa, and the rectum. It is important that rectum perforations are very rare
and mainly extraperitoneal, which required only conservative therapy.
Conclusions: Transvaginal laparoscopy is a safe, accurate, minimally invasive
first line method for infertility evaluation that can in same cases replace HSG
and/or laparoscopy. The advantage of THL over laparoscopy is that it can be
performed in the outpatient clinic under local anesthesia, without any special
patient preparation, which make this method more and more frequently used.
Keywords: transvaginal hydrolaparoscopy (THL), endoscopic investigation,
female pelvis, injury
48 MALFORMACIJE UTERUSA I REPRODUKCIJA
***
UTERINE MALFORMATIONS AND REPRODUCTION
Zulfo Godinjak
Ginekološko-akušerska klinika Univeziteta u Sarajevu
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Cilj: Pacijentice sa malformacijama uterusa imaju smanjen reproduktivni
potencijal. Razvoj laparoskopije i histeroskopije je osigurao minimalno
invazivni pristup brojnim ginekološkim problemima. Ova studija ima za cilj da
rezimira kliničke karakteristike i ishod trudnoće kod žena s urođenim
malformacijama uterusa.
Materijal i metode: U ovoj studiji smo procijenili reproduktivni ishod kod 44
pacijentice sa malformacijama uterusa. Odabrali smo trudnice s urođenin
malformacijama uterusa ranije potvrđenim kroz simultanu laparoskopiju i
histeroskopiju. Usporedili smo ishode trudnoće kod pacijentica sa anomalijama
uterusa (uterus septus, uterus unicornuatus, uterus bicornuatus, uterus arcuatus,
uterus duplex). Izvršili smo korektivne operacije, histeroskopsku septoplastiku,
kod pacijentica sa septumom uterusa, koje su prethodno imale spontani abortus.
Procijenili smo ishode trudnoće kao što su porod u terminu, prijevremeni porod
ili spontani abortus.
Rezultati: Kod anomalija uterusa maternice, izuzev kod septuma uterusa, nismo
obavljali nikakve korektivne operacije. U toj skupini 41,25% pacijentica je
imalo porod u terminu, 25% prijevremeni porod, 13,5% spontani abortus, a kod
20,25% nije postignuta trudnoća u roku od 2 godine.
Tokom perioda praćenja od dvije godine nakon histeroskopske septoplastike,
ukupno 80,5% pacijentica je ostvarilo trudnoću. Ishodi trudnoće su bili: 53%
porod u terminu, 23,5% prijevremeni porod, te 23,5%spontani abortus. Trudnoća
nije postignuta kod 19,5% pacijentica.
Zaključak: Žene s urođenim malformacijama uterusa obično imaju veću
učestalost neplodnosti i komplikacije tokom trudnoće. Procjena reproduktivnog
ishoda kod pacijentica sa septumom uterusa prije i poslije histeroskopske
septoplastike pokazala je značajan pad stope spontanog abortusa nakon
operacije. Dijagnostička i operativna histeroskopija je sigurna i učinkovita
minimalno invazivna procedura s niskom stopom komplikacija.
49 Ključne riječi: maliformacije uterusa, laparoskopija, histeroskopija, spontani
abortus, ostvarena trudnoća
***
Objective: Patients with uterine malformations have decreased reproductive
potential. Development of laparoscopy and hysteroscopy has provided a
minimally invasive approach to common gynecological problems. This study
aims to summarize the clinical characteristics and outcome of pregnancy in
women with congenital uterine malformations.
Material and methods: In this study we evaluated the reproductive outcome of
44 patients with uterine malformations. We selected pregnant women with
previously confirmed congenital uterine malformations by simultaneously
laparoscopy and hysteroscopy. We compared pregnancy outcomes in patients
with uterine anomalies (uterine septum, unicornuate uterus, bicornuate uterus,
arcuate uterus, uterine duplex). We performed corrective operations,
hysteroscopic septoplasty, in patients with uterine septum in patients previously
experienced miscariages. We evaluated pregnancy outcomes as a term delivery,
preterm birth or miscariage.
Results: In anomalies of the uterus, except uterine septum, we did not perform
any corrective operations. In that group 41.25% of patients had a term delivery,
25% premature delivery, 13.5% miscariages, while 20,25% did not reach
pregnancy within the period of 2 years.
During a follow-up period of two years after hysteroscopic septoplasty, a total
of 80,5% patients achieved pregnancy. Pregnancy outcomes were: 53% term
delivery, 23,5% premature delivery and 23,5%misscariage. Pregnancy was not
reached in 19,5% of patients.
Conclusion: Women with congenital uterine malformations usually have higher
incidence of infertility and complications during pregnancy. Evaluation of the
reproductive outcome of patients with septate uterus before and after
hysteroscopic septoplasty showed a significant decrease in the abortion rate
after operation. Diagnostic and operative hysteroscopy is a safe and effective
minimally invasive procedure with a low rate of complications.
Keywords: uterine malformations, laparoscopy, hysteroscopy, miscariages,
achieved pregnancy
50 LAPAROSKOPSKA ENUKLEACIJA MIOMA UTERUSA (SA
CLIPPING AA. UTERINAE)
***
THE TREATMENT OF UTERINE MYOMAS IN WOMEN OF
CHILDBEARING AGE
Kati Hasenbein
Vivantes-Humboldt-Krankenhaus Berlin
Berlin, Njemačka
Uterine myoma is the most common benign neoplasm that can occur in the
female reproductive system. The incidence of uterine myoma in pregnant women
is estimated from 0.1-3.9%. Dysmenorrhea, menstrual disturbances and
intermenstrual bleeding, pelvic pain unrelated to menstruation and subfertility
status are some typical myoma-related symptoms. The most important clinic
question concerns the negative impact of myoma on pregnancy because of their
association with adverse obstetrical outcome. Therefore, familiarization with the
symptoms and awareness of unusual or atypical presentations of uterine
myomas will remind clinical practitioners of their significance and the
individualized management to fit the needs and childbirth desires of the patients.
Furthermore, women deseiring to conceive should be treated before they become
pregnant to improve the fertility outcome. The lecture will be focused on several
therapeutic options for the management of uterine leiomyomas. Although
surgical laparoscopic or hysteroscopic myomectomy is the treatment of choice,
there is also a medical management of myomas available. An interesting and
special point of view is the laparoscopic temporary clipping of uterine artery
during laparoscopic myomectomy which has been proved to be statstically
effective in reducing hemoglobin loss during laparoscopic myomectomy. The
aim of the lecture is to present you a short overview about the several
therapeutic options in treatment of symptomatic myomas in women in
childbearing age.
Keywords: uterine myoma, female reproductive system, pregnancy, negative
impact, therapeutic treatment
51 OD HOSPITALA K JEDNODNEVNOJ KLINICI –
SAKTOSALPINGEKTOMIJA PRIJE ART?
***
FROM THE HOSPITAL TO OUTPATIENT CLINICSACTOSALPINGECTOMY BEFORE ART?
Senad Sarić
Poliklinika „Arbor vitae dr Sarić“
Mostar, Bosna i Hercegovina
Danas se većina ginekoloških operacija može obaviti u dnevnoj klinici. Uslovi
neophodni za uspješnost operacije ovise od strane pacijenta, operatera, vrste
operacije i kliničkih uslova. Ako endoskopski zahvat izvede dobro educiran i
iskusan hirurg, vjerovatnost je da će nakon takve mikrohirurške operacije doći
do zanošenja u 50% slučajeva. Operativno optimiranje prije ART je revizija
faktora koji smetaju implantaciji (intracavitarni polypi, submukozni miomi,
septumi uterusa, sacto-/hydrosalpingitisa, cyste na jajnicima).
Cilj ovoga rada je procjena prednosti i nedostataka operativnog optimiranja
sactosalpinksa prije ART i utvrđivanje protokola indikacije i odluke za izbor
postupka u daljem pristupu analiziranom problemu na osnovu više zadatih
parametara koje smo uspoređivali sa podacima iz dostupne literature.
Definicija problema: Pacijentice sa neprohodnim jajovodima ne mogu spontano
ostati trudne i za njih postoje samo dvije realne mogućnosti koje im
omogućavaju začeće: rekonstruktivna mikrohirurška hirurgija ili asistirana
reproduktivna tehnologija – ART.
Materijal i metode: U ovu studiju uključene su 81 pacijentice koje su
podvrgnute rekonstruktivnoj mikrohirurgiji jajovoda i potom upućene na ART
radi primarne ili sekundarne bračne neplodnosti. Studija je provedena na Odjelu
za ginekologiju i porodiljstvo RMC-a „ Dr. Safet Mujić“ u Mostaru u periodu od
01.01.2001. do 31.12.2005. godine i u Poliklinici „Arbor vitae dr Sarić“ u
Mostaru 2012.godini.
Rezultati rada: U grupi od 81 pacijentice uradili smo salpingolize kod 61
pacijentice /75 %/, fimbrioplastike kod 24 pacijentice /29,6%/,
salpingoneostome smo uradili kod 37 pacijentice /45,6 %/, a salpingectoimie
kod 4 pacijentice /4,9 %/. Stopa uspješnih trudnoća je bila 37 %, a stopa
uspješnih poroda je bila 21%, poslije ekspozicije u trajanju od 24 mjeseca. Na
komplemetarnu metodu IVF uputili ukupno 23 (28%) pacijentica iz obje grupe.
Sve pacijentice koje su ranije imale operacije radi vanmaterične trudnoće smo
uputili na dalji postupak vantjelesne oplodnje
52 Zaključak: Kod sacto-/hydrosalpingitisa terapijska opcija je primarna
dijagnostičko terapijska laparoskopija (Salpingostome, Fimbrioplastika,
Salpingolysis etc.). Stavovi su: Pro: dalje „Chance“ za prirodnu koncepciju,
opcija za ART se prolongira, saniranje sactosalpingitisa je bolja mogućnost
kasnije za ART, ili kada pacijentica ne želi ART, npr.
Contra: postoperativna funkcija jajovoda nije uračunjiva, opasnost od reokluzije
jajovoda, opasnost od garvid. EU, produženje iščekivanja željene trudnoće.
Operativna laparoscopija je efikasna u tretmanu hydrosalpinksa (stage I i II) i
procenat uspješnosti trudnoće zavisi od oštećenja tuba. Pacijentice sa oštećenjem
stage III i IV trebalo bi tretirati metodom IVF. Obje metode su za istu indikaciju
komplementarne i ne isključuju jedna drugu, zato je potrebno precizno odrediti
put do željenog cilja, a to je trudnoća u dogovoru sa pacijenticom, odnosno
bračnim parom.
Ključne riječi: assisted reproductive technology (ART), dnevna klinika,
laparoskopija, sactosalpingitis, trudnoća
***
Today it is possible to perform most of the gynecological surgery in a one- dayhospital. The success of the operation depends on the patient, the surgeon, the
type of intervention and the equipment of the clinic.If a well-trained and
experienced surgeon performs the endoscopic surgery, there is a 50% chance of
a successful pregnancy after some kinds of mikrosurgical interventions.Surgical
optimization means revision of all factors disturbing the implantation of the
embryo (for example intracavitan polyps, submucosal myoms, uterine septum,
sacto-/hydrosalpingitis, ovarial cysts).
The aim of this study is to evaluate the advantages and disadvantages of
surgical optimization before scheduled ART, the investigation of the indications
and the selection of the appropriate procedure. The analysis was performed with
our own patient data in comparison with the available literature.
Definition of the problem: Patients with occlused fallopian tubes can not
become pregnant on the natural way. There are only two real options for
therapy that enable them to become pregnant : Recontructive Mikro- Surgery or
Assisted Reproductive Technoloy- ART. Material and method - We included 81
patients which passed recontructive mikrosurgery of the fenal genital organs
because of an occlusion of the fallopian tubes. A part of them subsequently
received ART because of a primar or secundar infertility. The study was
conducted at the hospital "Regional Medical Center Dr. Safet Mujic" in Mostar,
department of gynecology, in the period from 01.01.2001 to 31.12.2005 and in
the outpatient clinic „Arbor vitae dr Sarić“ in Mostar in 2012.
Results: From all 81 patients in 61 cases we performed salpingolysis (75%), in
24 cases fimbryoplastic (29,6%), performing of salpingoneostoma in 37 cases
53 (45,6%) and salpingectomy in 4 cases (4,9%). After an exposition interval of 24
months there were successful pregnancies in 37 % of cases and successful births
in 21 % of cases. From both groups 23 patients (28%) we sent to complementary
therapy with ART. All patients who have been already treated surgically because
of an ectopic pregnancy we sent to the further treatment by ART.
Conclusion: In acute sacto-/hydrosalpingitis the primary diagnosticly and
therapeuticly laparoscopy is an option (reconstruction of the salpingostoma,
fimbryoplastic, salpingolysis etc.).
Positions are Pro: still have a chance for natural conception, subsequent use of
artificial fertilization, sanation of sactosalpingitis increase the chance for a later
succesfull ART or when the patient doesnt wish the artifical fertilization.
Contra: the postoperative function of the fallopian tube is not guaranteed, risk
of their reocclusion, risk of ectopic pregnancy, loss of time while waiting for the
desired pregnancy. Surgycal laparoscopy is efficient in the therapy of
hydrosalpinx (stage I i II). The succes of the operation (successful pregnancies)
depends on the grade of damage of the tubes. Patients with a degree of damage
III and IV should be treated directly by ART. Both methods work in addition in
the same indication, one does not exclude the other. Therefore, it is necessary to
accurately plan together with the patient and her partner the route to the
"desired destination"- the desired pregnancy.
Keywords: assisted reproductive technology
laparoskopy, sactosalpingitis, pregnancy
54 (ART),
outpatient
clinic,
ANESTEZIJA I ANALGEZIJA ZA VANBOLNIČKE ZAHVATE U
GINEKOLOŠKOJ PRAKSI
***
ANESTHESIA AND ANALGESIA FOR OUT-OF-HOSPITAL
PROCEDURES IN GYNECOLOGIC PRAXIS
Anita Kosjerina
Sveučilišna klinička bolnica u Mostaru, Odjel anestezije
Mostar, Bosna i Hercegovina
Ambulantni zahvati u posljednjih dva desetljeća su se umnogostručili.
Ambulantni zahvati u ginekologiji obavljaju se na bolesnicima svih dobnih
skupina. Izbor anestezije i analgezije ovisi o vrsti zahvata i kliničkom stanju
pacijenta, no anesteziološke tehnike koje podrazumjevaju korištenje
kratkodjelujućih lijekova i umanjuju posoperativne rizike imaju prednost.
Pacijenti napuštaju bolnicu 2-6 sati nakon zahvata. Brzodjelujući hionotici
(propofol), brzodjelujući opijati (remifentanil) i hlapljivi anestetici (sevoran) u
kombinaciji su čest izbor. Opijati su učinkoviti analgetici za kupaciju
postoperativne boli, ali brojne studije dokazuju njihovu povezanost s različitim
neželjenim efektima poput mučnine, povraćanja, respiratorne depresije,... Zbog
manje izraženih neželjenih efekata za razliku od opijata dugodjelujući NSAID
(COX II inhibitori) pronašli su svoju primjenu u menadžmentu terapije
postoperativne boli.
Ključne riječi: anestezija, analgezija, ambulantni zahvati u ginekologiji, opijati,
NSAID, preoperativna priprema, postoperativne komplikacije.
***
Ambulatory surgery is growing worldwide last two decade. Ambulatory
procedures in gynecology are performed in female patients of all age groups.
The choise of anesthesia or analgesia depends on the type of procedure and
clinical condition of patient, but anaesthetic techniques that use short-acting
drugs and minimize postoperative morbidity and mortality should become the
focus. Patients leave the hospital after 2-6 hours. Short-acting hypnotics
(propofol), short-acting opioids (remifentanil) and perspirating anestetics
(sevoflurane) in combination are frequent choice for anesthesia and pain
manegement. Opioids are very effective analgesics for postoperative pain
management, but numerous studies demonstrated that opioid analgesics are
55 significantly associated with adverse drug effects, including nausea and
vomiting, respiratory depression,... Consideration should be given to the use of
longacting oral COX-2 selective nonsteroidal anti-inflammatory drugs
(NSAIDs) because of less adverse drug effects compare with opioids.
Keywords: anesthesia, analgesia, ambulatory surgical procedures in
gynecology, opioids, NSAID, preoperative assessment, postoperative
complications.
56 TRENDOVI U GINEKOLOŠKOJ ENDOSKOPIJI – KARL STORZ
***
NEW TRENDS IN GYNECOLOGY BY KARL STORZ
Sonja Cetinelli
KARL STORZ Adria EOS d.o.o.
Zagreb, Hrvatska
Kompanija KARL STORZ nudi široku lepezu rigidnih i fleksibilnih endoskopa i
instrumenata za veliki broj grana humane medicine. Inovacije, poput potpuno
digitalnog endoskopskog video lanca i KARL STORZ AIDA® (centralni sustav
za pohranu slika i podataka) omogućuju jednostavnu, sveobuhvatnu i
visokokvalitetnu dokumentaciju. Kroz KARL STORZ OR1™, vizionarski OR
koncept za minimalno invazivnu kirurgiju, kirurgija budućnosti je oblikovana:
kroz potpuno integriranu operacionu dvoranu te centralno praćenje i kontrolu,
kirurški postupci i rutinski rad su simultano racionalizirani i pojednostavljeni.
Histeroskopija u dijagnostici i terapiji intrauterinih poremećaja, danas
predstavlja standardnu metodu u klinikama, a u sve većoj mjeri i u privatnim
praksama. Zahvaljujući minijaturizaciji operativnih instrumenata histeroskopa,
konvencijalna invazivna kirurgija može biti obavljena učinkovitije i uz
minimalne traume. Kompanija KARL STORZ je odigrala značajnu ulogu u tom
razvoju, te nudi setove za histeroskopiju, amnioskopiju i fetoskopiju, različitih
promjera za dijagnostiku i terapiju/kirurgiiju. Uz tzv. 'klasične' ginekološke
endoskope, asortiman kompanije KARL STORZ uključuje također endoskope i
instrumente za nove metode, poput transvaginalne endoskopije (TVE) ili
faloposkopije. Posljednjih godina, raste značaj i kirurgije zdjelice, a
laparoskopske miomektomije i supracervikalne histerektomije, uz pomoć
Morcelator sistema, su danas etablirane standardne laparoskopske metode.
Ključne riječi: kompanija Karl Storz, humana medicina, inovacije, digitalni
endoskopski video lanac, centralni sustav za pohranu slika i podataka
***
The product range from KARL STORZ includes rigid and flexible endoscopes,
instruments for the entire field of human medicine. Innovative products such as a
fully digital video chain and KARL STORZ AIDA®, the central image and data
archiving system, make for documentation that is convenient, comprehensive
and high in quality. With the KARL STORZ OR1™ a visionary OR concept for
minimally invasive surgery of the future has taken shape: it is a fully integrated
OR, centrally monitored and controlled, in which surgical processes and routine
57 work are simultaneously streamlined and simplified. Hysteroscopy in the
diagnosis and therapy of intrauterine disorders is now standard procedure in
clinics and, to an increasing extent, in private practices. Thanks to the
miniaturization of the operating instruments, conventional invasive surgery can
be performed more efficiently and with a minimum of trauma. KARL STORZ has
played a major role in this development and offers hysteroscopes, amnioscopes
and fetoscopes of various diameters for diagnosis and surgery. Along with
"classic" gynecological endoscopes, the product range of KARL STORZ also
includes endoscopes and other instruments for new methods such as
transvaginal endoscopy (TVE) and falloposcopy. Increasing significance is also
being attached to the field of pelvic surgery. The laparoscopic enucleation of
myomas and supracervical hysterectomy using the Morcellator are now as
firmly established as are standard laparoscopic applications.
Keywords: company Karl Storz, human medicine, innovative products, digital
video chain, the central image and data archiving system
58 ENDOMETRIOZA I NEPLODNOST
***
ENDOMETRIOSIS AND INFERTILITY
Rešad Pašić
Section for Minimally Invasive Surgery, Department of Obstetrics, Gynecology
And Women’s Health University of Louisville
Louisville KY, USA
There are three types of endometriois: Superficial endometriosis, ovarian
endometriomas and deep infilitrating endometriosis (DIE). The signs and
symptoms of endometriosis are pelvic tenderness, nodularity often in the
uterosacral ligaments, pain with uterine movement, adnexal enlargement and
dysmenorrhea, dyspareunia, which is more common in deep posterior cul-de-sac
disease. DIE is specifically associated with pain and can be screened for presurgery and is often missed on clinical examination. It is found in about 5% of
reproductive age women, 15-90% in women with chronic pelvic pain and 2065% in women investigated for infertility. Pain symptomatology can vary as
some with minimal disease have a lot of pain while some with extensive disease
are asymptomatic. In normal couples, fecundity is about 15-20% per month, and
decreases with age. In untreated women with endometriosis and infertility,
fecundity is about 2-10% per month. About 30-50% women with endometriosis
have infertility due to a vieriety of factors including distortion of pelvic anatomy,
which may block egg release, blocks sperm from reaching distal tube, and can
inhibit ovum pickup. There is also increased peritoneal fluid leading to and
increase in macrophage concentration and function as well as Prostaglandins,
IL-1, TNF, proteases. Ovum Capture inhibitor is also increased which prevents
normal cumulus-fimbria interaction. Clinical Tests used to aid in treatment
planning are Ultrasound which is the best for initial evaluation, CT and MRI
which may be superior to ultrasound but cost too much. Ovarian endometriomas
are thought to be result of progression of endometriotic lesions in the ovary that
form cystic structures. The cysts may cause pain, infertility, torsion and rupture.
There is small risk of malignancy associated with an endometrioma. When
removing the cyst there is a risk that some of the normal ovarian tissue will be
removed. However the general consensus is that a surgical approach is best
option due to high recurrence when medical therapy is used alone. Operative
laparoscopic treatment is better than diagnostic surgery alone in infertility
patients with minimal to moderate endometriosis. Simple drainage of
Endometriomas is associated with higher recurrence rate. The excision of the
cyst compared with drainage and coagulation of the cyst wall is associated with
better results, lower recurrence of pain symptoms and cyst formation as well as
59 higher pregnancy rate. The main benefits of laparoscopy are magnification and
illumination and with proper technique and skill, laparoscopy is ideal in the
management of endometriosis.
Overalll: laparoscopic surgery for endometriosis is beneficial for fertility and
for reducing pain and repetitive ovarian surgery has been shown to have
significant negative impact on ovarian reserve and IVF outcomes. After initial
unsuccessful surgery for endometriosis – associated infertility, In vitro
fertilization IVF is the best option rather than reoperation unless pain is still
important issue.
Keywords: in vitro fertilization (IVF), endometriosis, infertility, deep
infilitrating endometriosis, pain
60 MINIMALNOINVAZIVNA KIRURGIJA U GINEKOLOGIJI I NJEN
ZNAČAJ U LIJEČENJU BRAČNE NEPLODNOSTI
***
MINIMALLY INVASIVE SURGERY IN GYNECOLOGY AND ITS
IMPACT ON THE TREATMENT OF INFERTILITY
Dževad Džanić, Elmir Žutić, Hana Džanić, Sulejman Kulenović
Kantonalna bolnica “Dr. Irfan Ljubijankić“
Bihać, Bosna i Hercegovina
Bračna neplodnost je veliki medicinski, ali i socioepidemiološki problem i njena
učestalost se kreće oko 20 %. Mnogobrojni su razlozi bračnog steriliteta, ali sa
aspekta minimalnoinvazivne kirurgije najzančajni i najčešći su tubarni i uterini
faktori. Ascendentna upala ženskih spolnih organa, u prvom redu chlamydiom
trachomatis, izaziva distalnu okluziju jajovoda i sekundarno hydrosalpinx, što u
konačnici predstavlja nemogućnost prolaska spermija kroz jajovod i sterilitet, ili
u nekim „povoljnijim „slučajevima vanmateričnu trudnoću. Rezultati
dosadašnjih korektivnih operacija na jajovodima su više nego skromni i sa jako
malim postotkom zanošenja nakon operacije. Uvođenjem laparoskopije i
histeroskopije u širu upotrebu, rezultati su mnogo bolji i stepen postoperativog
zanošenja je veći. Razlog tome vidimo u prvom redu u atraumatskom radu,
hidrotubaciji sa kontrastnim sredstvom koju obavezno radimo u sklopu LPSC,
nepostojanje potrebe za šivanjem ili ako već postoji potreba za istim, onda se
koriste tanki, nježni materijali sa malim iglama. Kod proksimalno lociranih
promjena na jajovodima ne preporučujemo LPSC zbog blizine roga maternice i
mogućnosti obilnog krvarenja koje bi kompromitiralo operaciju. Kada su uterini
faktori steriliteta u pitanju (endometralni polip, submukozni miom ili anomalije
uterusa, intrauterine sinehije) koji također predstavljaju smetnju implantaciji,
nezaobilazna je histeroskopija kao dijagnostička i kao terapijska
minimalnoinvazivna kiruška tehnika. Rezultati variraju od 11% zanošenja (J. A.
Fajez 1984) kod salpingoneostomije, do 60% (T. Tomažević 2003.) kod
salpingoovariolize. Naši rezultati su pokazali da do zanošenja dolazi u ¼ (oko
25%) slučajeva nakon LPSC adheziolize i fimbrioneostomije. U našem
istraživanju posmatrali smo period od 1989-2011 godine i došli do podataka da
je ukupno na našem kantonu u tom periodu bilo 84.090 poroda, 610 ektopičnih
trudnoća (ET) ili 1:138. Poredeći salpingektomije i salpingotomije učinjene
laparoskopski i laparotomijom zaključili smo da je stopa fertilnosti nakon LPSC
oko 65%, a nakon laparotomije nešto niža oko 50%. Stopa recidiva ET je
otprilike ista oko 10% i ona zavisi više od stanja jajovoda nego od vrste
operativne tehnike. U 25% pacijentica nakon ET nije došlo do zanošenja. 18%
od njih ne želi više rađati, a 7% njih želi trudnoću i nakon ET.
61 U novije vrijeme LPSC je našla svoje mjesto u lječenju PCOS (polycystc
ovarian syndrome), koji je vrlo čest uzrok anovulacije i steriliteta. 15-tak% žena
reproduktivne dobi pati od ove vrste endokrinopatije. Dijagnoza je jednostavna.
Pored UZV znakova (8-10 malih folikula ne većih od 10 mm, debela tunca
albuginea, 3-4x veći volumen jajnika), znači hiperandrogenizma (hirzutizam,
akne i alopecija), poremećaji menstrualnog ciklusa (oligo i amenoreja) i pretilost
u 50% pacijentica. Najvažniji je problem ipak neplodnost zbog anovulacije. Cilj
lječenja PCOS je uspostavljanje ovulacijskog menstrualnog ciklusa. Pored
farmakološkog pristupa lječenju PCOS koji podrazumijeva stimulaciju ovulacije
sa klomifen citratom ili metforminom gdje se ovulacija postiže kod skoro 80%
pacijentica, ipak je nizak stepen zanošenja, svega 33-40% i visok je procenat
pobačaja oko 40%. Kiruško lječenje PCOS danas podrazumijeva LPSC
elektropunkciju (laparotomija i klinasta resekcija jajnika je stvar istorije) jajnika.
Prema podacima većine autora ovulacija se postiže u 80% pacijentica, ali je
stepen zanošenja daleko veći oko 60-70%. Naši rezultati pokazuju zanošenje u
42% slučajeva nakon LPSC elektropunkcije jajnika i nešto je niži od podataka iz
literature.
Ključne riječi: sterilitet, laparoskopija, histeroskopija, tubarni i uterini faktori
steriliteta, PCOS, ektopična trudnoća
62 LAPAROSKOPIJA U OTKRIVANJU ANOMALIJA ŽENSKIH
REPRODUKTIVNIH ORGARA. PRIKAZ SLUČAJA
***
A ROLE OF LAPAROSCOPIC EXAMINATION ANOMALIES OF
FEMALE GENITAL ORGANS. A CASE REPORT
Kenan Drljević1, Senad Mehmedbašić2, Nedžad Nakaš3
1
2
3
Privatna ginekološka ordinacija „Dr. Drljević“
Zavod sa ginekologiju, perinatologiju i infertiliet „Dr. Mehmedbašić“
Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Ginekološko-akušerski odijel
Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Uvod: Prezentirana je rijetka anomalija reproduktivnih organa u žene sa
očuvanim sekundanim spolnim karakteristikama. Prikazan je slučaj primarnog
infertiliteta 27-godišnje žene sa agenezijom uterusa, desnog jajnika i jajovoda.
Materijal i metode: pacijentica je primljena na prvi ginekološki pregled nakon
7 godina braka iako nikad nije menstruirala.
Rezultati: U spekulima vagina završava slijepo. Ultrazvučni pregledom se
prikazuje samo tanki nabor u projekciji lijevog jajnika. Laparoskopski nalaz
prikazuje nedostatak uterusa, desnog jajnika i jajovoda i rdimentirani lijevi jajnik
i jajovod.
Zaključak: Rezultati ovog slučaja pokazuju da ja transvaginalna vaginalna
ultrasonografija respektabilna metoda u dijegnostici malformacija ženskih
reproduktivnih organa ali ona mora biti potvrđena laparoskopskom
eksploracijom.
Ključne riječi: laparoskopija, anomalija reproduktivnih organa, transvaginalna
ultrasonografija
***
Objective: To report the rare anomaly of female genital tract in women without
disorders of secondary sexual characteristics. We present a case of a primary
infertile 27 year old patient with agenesis of uterus, right ovary and tube.
Matherials an methods: The patient was submited to the first ginaecologycal
examination after 7 years of marriage, althought she had never menstruated.
63 Results: In specula vagina was blind ending. Ultrasonography showed only thin
fold in projection of the left ovary. Laparoscopic findings showed the lack of
uterus, right ovary and tube, and presented the rudimentary left ovary and tube.
Conclusion: The results of this report have shown that transvaginal sonography
is a reliable metod in diagnostics of female genital malformation, but it must be
confirmed by laparoscopical examination.
Keywords: laparoscopy, anomaly of female genital tract, transvaginal
sonography
64 Drugi dan, Mostar, Biosphere, 21. april 2013. godine
PROTOKOLI STIMULACIJE U PACIJENTICA SA PCOS
***
STIMULATION PROTOCOLS IN PATIENTS WITH PCOS
Veljko Vlaisavljević
Univerzitetni klinični center Maribor, Odjel za reproduktivno medicino
Maribor, Slovenia
Medicinski podpomognuta oplodnja (MPO) je danas rutinska metoda liječenja
neplodnosti. Mnogi centri selekcioniraju pacijentice prema indikacijama za
MAR u želji da imaju što bolje statističke podatke o uspješnosti liječenja. Razlog
za odbijanje pacijenata za program MPO može biti i PCOS. Naime stimulacija
ovarija može imati za posljedicu razvoj sindroma hiperstimulacije ovarija
(OHSS) što je komplikacija opasna po život. Kontrolirana hiperstimulacija je
moguća samo uz pravilan odabir pacijenata i identifikaciju onih sa povećanim
rizikom za prekomjerni odgovor na stimulaciju. Umjereni oblici OHSS su
klinički prihvatljivi dok teške oblike koji zahtijevaju hosptializaciju treba
svakako izbjeći. Sa modifikacijom uobičajenih protokola stimulacije
folitropinom često možemo umanjiti ili izbjeći rizik hiperstimulacije. Protokoli
koji smanjuju rizik su odabir neagresivnih oblika protokola, protokol MPO u
prirodnom ciklusu in vitro maturacija (IVM) i protokol sa antagonistima
gonadoliberilina umjesto upotrebe agonista gonadoliberilina za supresiju.
Sekundarnu prevenciju OHSS pokušavamo postići brojnim pristupima:
potpunim prekidom stimulacije, izbjegavanjem aplikacije horionskog
gonadotropina za potporu lutealne faze ciklusa, prekidom stimulacije za
nekoliko dana , intravenskom aplikacijom albumina ranom djelimičnom
aspiracijom folikula, aplikacijom triptorelina umjesto hCG na kraju protokola
stimulacije, redukcija doze apliciranog hCG, izbjegavanjem prijenosa svježih
embriona ( pohrana zamrznutih embriona za prijenos u prirodnom ciklusu),
uzimanje metformina, agonista dopamina i slično. Aplikacija antagonista u
lutealnoj fazi ciklusa u pacijentica sa prijetečom OHSS nakon punkcije folikula
je jedna od mogućih preventivnih mjera koja zahtjeva znanstvenu ocjenu
uspješnosti. U predavanju će biti diskutirane navedene mjere na osnovi podataka
„evidence based medicine”(EMB) i iskustva centra u Mariboru.
Ključne riječi: medicinski podpomognuta oplodnja (MPO),
hiperstimulacije ovarija (OHSS), polycystic ovary syndrome (PCOS)
65 sindrom
***
Medically assisted reproduction (MAR) is nowadays a routine method for
treating infertility. In order to reach best possible results in infertility treatment,
many centres carry out patient selection to achieve a high percentage of
conceptions with MAR procedures. The reason for declining a patient may also
be related to the presence of polycystic ovary syndrome (PCOS). If these women
decide to undergo infertility treatment, they can expect suboptimal results. The
mere presence of PCOS indicates a relatively high risk of ovarian
hyperstimulation syndrome (OHSS) occurrence, which can be a threat to the
patient's life. Such patients are often undesired at infertility treatment centres.
Proper patient controlled ovarian hyperstimulation (COH) is only possible with
appropriate diagnostics that identify patients at risk for ovarian over-response.
Although mild forms of OHSS are clinically acceptable, severe forms, where
hospitalization is needed, should be avoided. One can choose lower risk
treatment options or prevention of OHSS during folitropine administration by
modification of regular protocols. Lower risk treatments include appropriate
selection of mild stimulation protocol, IVF in natural cycle, in vitro maturation
(IVM) and GnRH antagonist protocol instead of GnRH agonist down-regulation.
Secondary prevention of OHSS is attempted by numerous approaches: cycle
cancelation, avoiding hCG administration for luteal support, coasting of
stimulation for several days, intravenous albumin administration, early
unilateral follicular aspiration, GnRH agonist triggering instead of hCG
triggering, hCG dose reduction, cancellation of embryo transfer (and freezing of
all embryos for transfer in natural cycle), metformin co-treatment for PCOS
patients, dopamine agonist administration etc. Luteal antagonist administration
and embryo freezing is suggested as an option in patients with imminent OHSS
diagnosed after the oocyte pick-up. The lecture provides an assessment of
different approaches based on the data of evidence-based medicine and
experiences of Maribor IVF Centre.
Keywords: medically assisted reproduction (MAR), ovarian hyperstimulation
syndrome (OHSS), polycystic ovary syndrome (PCOS)
66 MINIMALNOOPERATIVNI TRETMANI PRIJE ART-A U
JEDNODNEVNOJ HIRURGIJI - ISKUSTVA U USA
***
MINIMALLY INVASIVE SURGERY AND ART
Rešad Pašić
Section for Minimally Invasive Surgery, Department of Obstetrics, Gynecology
And Women’s Health University of Louisville
Louisville KY, USA
Definition of (assisted Reproductivde Technology) ART includes all fertility
treatments in which both eggs and sperm are handled. ART procedures involve
surgically removing eggs from a woman’s ovaries, combining them with sperm
in the laboratory, and returning them to the woman’s body or donating them to
another woman. They do NOT include treatments in which only sperm are
handled (i.e., intrauterine—or artificial—insemination) or procedures in which
a woman takes medicine only to stimulate egg production without the intention
of having eggs retrieved. ART has been used in the United States since 1981 to
help women become pregnant, most commonly through the transfer of fertilized
human eggs into a woman’s uterus (in vitro fertilization). However, deciding
whether to undergo this expensive and time-consuming treatment can be
difficult. Laparoscopy and Hysteroscopy is often used in patients undergoing
ART for evaluation and treatment of conditions that affect fertility. In this
presentation the techniques of hysteroscopic polypectomy and myomectomy will
be presented. Laparoscopic adhesiolisys, laparoscopic salpingectomy for
hydrosalpinx, fimbriolisys and fimbrial cannulation will also be presented as
well as laparoscopic myomectomy technique.
Keywords: assisted reproductive technology (ART), laparoscopy, hysteroscopy,
hysteroscopic polypectomy, myomectomy
67 KVALITETA EMBRIJA I UTICAJ NA REZULTATE IVF-a
***
EMBRYO QUALITY AND ITS IMPACT ON IVF OUTCOME
Inela Junuzović, Suada Tinjić, Larisa Šišić
PZU Ginekološka poliklinika „Korak do života“
Tuzla, Bosna i Hercegovina
Cilj: U postupcima in vitro oplodnje za embriotransfer je potrebno odabrati
embrije koji su morfološki najpodobniji, ali i čija je brzina dijeljenja na
zadovoljavajućem nivou. Na osnovu analize parova koji su liječeni od
neplodnosti postupcima IVF/ICSI cilj je ustanoviti postoji li povezanost
kvalitete embrija i krajnjeg uspjeha (trudnoće).
Materijal i metode: U analize su uvršteni 45 embrija 22 neplodna para koji su
učestvovali u postupku potpomognute oplodnje. Svi embriji su analizirani do
trećeg dana kultivacije. Ocjenjivanje je vršeno mikroskopskim analizama na
osnovu njihovih morfoloških karakteristika. Rezultati spermiograma kod 22
muškarca uključenih u postupak su bili oligoasthenozoospermia ili
asthenozoospermia.
Rezultati: Retrospektivna analiza je rađena na osnovu 22 para koji su bili
uključeni u postupak in vitro oplodnje. Od 22 para, njih 13 (59,1%) je imalo
jedan ili više embrija morfološki najbolje kvalitete: na dan embriotransfera imali
su po 8 blastomera, jednake veličine, svijetle zrnaste citoplazme, bez
fragmentacije i granulacije. Od tih 13 parova, kod 5 je došlo do kliničke
trudnoće.
Embriji najbolje kvalitete kod 6 parova (6/22) ocijenjeni su ocjenom B: imali su
6, 7 ili 8 jednakih blastomera sa 10 % fragmentacije. Kod dva para (2/6) je došlo
do biohemijske trudnoće, koje su rezultirale pobačajem.
Kod preostala 3 para (3/22) embriji su imali nešto sporiju brzinu dijeljenja u 6-,
4-, 2-staničnom stadiju, nejednake blastomere i 20% fragmentacije. Ocijenjeni
su ocjenom C, a do kliničke ili biohemijske trudnoće nije došlo .
Zaključak: Na osnovu analiza vršenih na našoj poliklinici došli smo do
zaključka da kvaliteta embrija znatno utiče na ishod IVF-a. Bez obzira na to što
je uzrok muške neplodnosti kod svih analiziranih parova bio slaba pokretljivost
i/ili mali broj spermatozoida u ejakulatu, 59,1% parova je imalo embrij najbolje
kvalitete (ocjena A). Što znači da nalaz spermiograma i kvaliteta embrija ne
moraju biti u korelaciji. Od svih postupaka IVF-a koji su rezultirali trudnoćom u
71,4% je ocjena embrija na dan transfera bila A. To ukazuje na značajnu
68 povezanost morfološki i mitotski kvalitetnog embrija sa ishodom postupaka
potpomognute reprodukcije (ART).
Ključne riječi: in-vitro fertilization (IVF), embriotransfer, mikroskopska
analiza, retrospektivna analiza, biohemijska trudnoća, pobačaj
***
Aim of study: Assisted reproductive technology requires a selection of the best
embryos, which are both morphologicaly good and with satisfactory cleaving.
Aim of this paper is to determine the correlation between embryo quality and
rate of pregnancy, all based on analysis of infertile couples that were treated
with an IVF/ICSI method.
Material and methods: This analysis includes 45 embyos of 22 infertile couples
who participated in the IVF/ICSI process. All embryos are analysed until the
third day of cultivation. Scoring is based on microscoping analysis, where
morphology is observed. Diagnosis of each male patient was
oligoasthenozoospermia or asthenozoospermia.
Results: Retrospective analysis was done with 22 infertile couples during the
IVF process. 13 out of 22 (59,1%) infertile couples had one or more of the best
quality embryos: on the day when embryotransfer was made, embryos had 8
equal blastomeres, with bright citoplasm, without fragmentation or granulation.
In 5 of 13 cases there was clinical pregnancy.
The best quality embryos of 6 couples (6/22) were scored with grade B: they had
6, 7 or 8 equal blastomeres with 10% fragmentation. Two couples (2/6) had
biochemical pregnancy eventually resulting in miscarriage.
In the remaining three cases (3/22) embryos showed slightly slower cleaving in
6-, 4-, 2-cell stage, unequal blastomeres and 20% of fragmentation. We scored
them with grade C, and there was no clinical- or biochemical pregnancy.
Conclusion: Based on our analysis we concluded that embryo quality
significantly affects an IVF outcome. 59.1% of couples had the best embryo
quality (grade A) regardless of the fact that the cause of male infertility, in all
analyzed pairs, was poor motility and/or a low sperm concentration. Which
means that male infertility diagnosis and embryo quality may not be correlated.
71,4% of the 3-day embryos scored a Grade A and were responsible for all 5
cases of clinical pregnancy. This indicates a significant correlation between
morphological and mitotic scoring parameters with an outcome of assisted
reproductive technology (ART).
Keywords: in-vitro fertilization (IVF), embryotransfer, microscoping analysis,
retrospective analysis, biochemical pregnancy, miscarriage
69 UTICAJ OKSIGENOVIH REAKTIVNIH VRSTA NA FUNKCIJU
SPERMATOZOIDA
***
IMPACT OF REACTIVE OXYGEN SPECIES ON SPERM FUNCTION
Larisa Šišić, Suada Tinjić, Inela Junuzović
PZU Ginekološka poliklinika „Korak do života“
Tuzla, Bosna i Hercegovina
Uvod: Oksidativni stres nastupa kada generisanje oksigenovih reaktivnih vrsta
(ROS) prevaziđe količinu koju bi antioksidansi u ćeliji mogli da vežu za sebe i
samim time uklone ih. Uzrok ovakvog stanja u ćeliji su okolišni uvjeti, način
života individue te inflamatorini procesi u organizmu.
Cilj rada: Cilj rada je da se ukaže na negativni uticaj oksidativnog stresa na
funkciju i vitalnost spermatozoida. Potrebno je staviti naglasak na upotrebu
antioksidanasa u terapiji prevencije i liječenja neplodnosti muškaraca. Cilj je i
uvidjeti uticaj slobodnih radikala na ishod in vitro oplodnje te mogućnost
njihovog uklanjanja da bi se poboljšao ishod spomenutog postupka.
Materijal i metode: Pri evaluaciji količine slobodnih radikala u sjemenoj
tečnosti vršene su standardne analize broja, pokretljivosti i morfologije
spermatozoida, nitroblue tetrazolium test (NBT), te hypo-osmotic swelling test
(HOS test). Ove analize su vršene na uzorcima ejakulata muškaraca starosne
dobi između 26 i 44 godine.
Rezultati i diskusija: Na osnovu provedenih testova može se utvrditi da je u
više od polovine analiziranih uzoraka ejakulata prisutno ≥50% slobodnih
radikala. Rezultati spermiograma svih uzoraka koji su imali pozitivne rezultate
nakon primjene NBT su bili oligo-, astheno- ili oligoasthenozoospermia, s tim da
je uočen i povećan broj morfološki abnormalnih spermatozoida. Jako pozitivni
uzorci (++) imali su manje pokretnih spermatozoida i njihov ukupni broj, ali i
više morfološki abnormalnih oblika. Dok su oni uzorci koji nisu bili pozitivni (-)
pri testiranju na slobodne radikale i manje pozitivni uzorci (+) u globalu imali
bolju formu, pokretljivost i brojnost spermatozoida. Sjemena tečnost u kojoj je
prisutno manje ili nikako slobodnih radikala ima veće predispozicije za stupanje
u receptersku interakciju s oocitom, uspješnu oplodnju, ali na koncu i bolji
kvalitet samog embrija.
Zaključak: Značaj uvođenja ovog istraživanja u praksu naše poliklinke je
upravo u podizanju svijesti o problemu oksidativnog stresa. Oksidativni stres
uzrokovan neutrofilima u sjemenoj plazmi se može redukovati ili čak u
potpunosti ukloniti liječenjem prisutne infekcije, dok ROS generisani od strane
70 spermatozoida se mogu umanjiti upotrebom određene doze antioksidanasa, no
samo gledano dugoročno. Poboljšanje funkcije i vitalnosti spermatozoida
krucijalan je korak u liječenju neplodnosti. Procjene nakon provedenih analiza
na našoj poliklinici su da se redukovanjem oksidativnog stresa fertilni potencijal
parova može povećati i do 50%.
Ključne riječi: oksidativni stres, neplodnost muškaraca, nitroblue tetrazolium
test (NBT), hypo-osmotic swelling test (HOS test)
***
Introduction: Oxidative stress occurs when the generation of reactive oxygen
species (ROS) overcome the amount of antioxidants that can bind to itself and
thus remove them from the cell. The cause of this condition in a cell are
environmental factors, the way of life, and infflamatory processes in organism.
Aim of study: The aim of this paper is to emphasize the negative impact of
oxidative stress on the spermatozoa function and viability. The focus is on the
use of antioxidants in prevention and treatment of male infertility. One of the
main goals is to determine the influence of free radicals on in vitro fertilization
procedures and the possibility of their removal to improve final results.
Material and methods: When evaluating the amount of free radicals in seminal
fluid we use a nitroblue tetrazolium test (NBT). Besides that, we always perform
a standard analysis of spermatozoa concentration, motility and morphology, and
additionally a hypo-osmotic swelling test (HOS test) for evaluation of viable
germ cells. Samples were taken from men between the ages of 26 and 44.
Results and discusion: Based on the tests we performed, in more than half of the
analyzed samples there was a ≥ 50% concentration of free radicals in the cells.
All samples that had positive results after application of NBT were oligo-,
astheno- or oligoasthenozoospermic. We also observed an increased number of
morphologically abnormal sperm cells. In high positive samples (+ +) was low
concentration and less motile spermatozoa, and even more morphologically
abnormal forms. Samples that were negative (-) and moderate to positive (+),
after performing NBT, generally had a better shape, motility and higher sperm
counts. Semen in which there is less or no ROS has a greater predisposition for
good receptor interaction with oocytes, successful fertilization, and finally better
embryo quality.
Conclusion: The importance of introduction this test into clinic's practice is
right to raise awareness about the problem of oxidative stress. Oxidative stress
caused by neutrophils in seminal plasma can be reduced or even completely
eliminated with antiinflammatory drugs, whereas ROS generated by sperm can
be reduced using a certain amount of antioxidants, but only when used over
extended periods. A crucial step in treatment of infertility is to improve the
function and viability of spermatozoa. Results of our analysis indicate that
71 reduction of oxidative stress can increase fertility potential of couples up to
50%.
Keywords: oxidative stress, male infertility, nitroblue tetrazolium test (NBT),
hypo-osmotic swelling test (HOS test)
72 Dodatak / Annex
Mr. sci. Ismet Šemić
Qualitas Int.-SARAJEVO
Agencija za konsalting iz oblasti Sistema menadžmenta kvalitetom
Email: [email protected]
Sistem kvaliteta i sigurnosti
kao zahtijev
ZAKONA O LIJEČENJU NEPLODNOSTI
BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOM OPLODNJOM
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Abstract
As this is a very delicate area of medicine, it is inevitable to raise quality and
safety to a much higher professional level. . . level, which includes the addition
of technical resources and standardization of all work-technological methods,
ongoing training and education of employees. When it comes to article 8 This
Act. . . Legislation and accompanying secondary documents arising out of trying
to raise this issue at the level of professionalism, and it belongs to. Area of
quality systems and safety, can be a problem specific part of management,
medical staff in the field of human reproduction. However, in a multidisciplinary
approach and co-ordination with competent personnel in the field of quality
systems and safety can be achieved by the target here.
ZAKON
O
LIJEČENJU
NEPLODNOSTI
BIOMEDICINSKI
POTPOMOGNUTOM
OPLODNJOM,
FEDERACIJE
BOSNE
I
HERCEGOVINE – koji se nalazi u fazi Nacrta i čije se donošenje očekuje
ubrzo, propisuje da se za izdavanje odobrenja za rad svih pravnih subjekata,
trebaju pridonijeti dokumentirane dokaze o ispunjavanju određenih
predpostavki, koje se traže članom 8. pomenutog Zakona.
Član 8. pomenutog Zakona glasi:
73 Član 8.
Zahtijev za izdavanjem odobrenja iz člana 7. ovog zakona zdravstvena ustanova
podnosi Ministarstvu.
Zahtijev mora sadržavati slijedeću dokumentaciju:
1. naziv i sjedište zdravstvene ustanove,
2. osobne podatke odgovorne osobe,
3. popis postupaka za koje se traži odobrenje,
4. standardne operativne postupke za određenu djelatnost,
5. prikaz sistema kvalitete i sigurnosti i upravljanja kvalitetom i sigurnosti,
s odgovornim osobama,
6. prikaz odgovarajućih prostora, opreme i kadra za postupke za koje se
traži odobrenje, i
7. druge dokumente, odnosno dokaze u skladu sa pravilnikom iz stava 5.
ovog člana.
Na osnovu podnijetog dokumentiranog zahtijeva iz stava 2. ovog člana, a po
provedenom postupku, ministar donosi rješenje kojim utvrđuje ispunjenost
uvjeta prostora, opreme i kadra za provođenje postupaka MPO-e u zdravstvenoj
ustanovi, sa rokom važenja od pet godina, a na osnovu prethodnog mišljenja
Komisije.
Rješenje donijeto u smislu stava 3. ovog člana je konačno u upravnom postupku
i protiv istog se može pokrenuti upravni spor saglasno propisima o upravnim
sporovima.
Bliže uvjete u pogledu:
•
prostora, kadra,
•
medicinsko-tehničke opreme,
•
sistema kvalitete i sigurnosti
koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove za provođenje postupaka MPO-e,
način vršenja kontrole kvaliteta i sigurnosti rada zdravstvenih ustanova, kao i
postupak njihove verifikacije propisuje pravilnikom ministar na prijedlog
Komisije.
74 Konsultujući Pravilnike zemalja i najbližeg okruženja može se konstatovati da se
radi o praktičnoj primjeni Standarda upravljanja kvalitetom-primjenjenog na
ovoj veoma delikatnoj oblasti medicine. Delikatnoj s više aspekata.
U tom smislu autor želi približiti ovu materiju svim onim visoko-stručnim i
visko-specijaliziranom medicinskom kadru, kao menadžmentu organizacionih
jedinica, poliklinika, materiju menadžmenta kvalitetom i sigurnošću odvijanja
svih procesa humane reprodukcije.
Sigurnost svih procesa i kvalitetan menadžment tim procesima su
garancija uspijeha, kao i garancija tajnosti osoba koje su tretirane u ovom
kompleksnom procesu.
Šta kaže Teorija menadžmenta
Za:
•
Sistem kvalitete i sigurnosti i
•
upravljanje kvalitetom i sigurnosti,
•
s odgovornim osobama,
Principi menadžmenta kvalitetom
Da bi se ostvarilo uspješno vođenje organizacije i njen uspješan rad, potrebno je
¾ da se ona vodi i
¾ da se njome upravlja
•
na sistematičan
•
i transparentan način.
Uspjeh može da rezultira
•
iz primjene
•
i održavanja sistema menadžmenta,
koji je projektovan da stalno poboljšava performanse, obuhvatajući potrebe svih
zainteresovanih strana.
Menadžment organizacijom sadrži menadžment kvalitetom, zajedno sa ostalim
disciplinama menadžmenta.
75 Menadžmenta kvalitetom identifikuje osam (8) principa koje najviše
rukovodstvo može da koristi pri vođenju organizacije, u cilju poboljšavanja
performansi.
PRINCIP 1. Usmjerenje na korisnike (kupce proizvoda i usluga)
Organizacije zavise od svojih korisnika i, prema tome, one treba da razumiju
aktuelne i buduće potrebe korisnika, treba da ispune zahtijeve korisnika i da
nastoje da pruže i više nego što korisnici očekuju.
PRINCIP 2. Liderstvo
Lideri uspostavljaju jedinstvo ciljeva i vođenja organizacije. Oni treba da
stvaraju i održavaju interno okruženje, u kojem osoblje može u potpunosti da
učestvuje u ostvarivanju ciljeva organizacije.
PRINCIP 3. Uključivanje osoblja
Osoblje na svim nivoima čini suštinski dio jedne organizacije i njihovim punim
uključivanjem omogućava da se iskoriste njihove sposobnosti za ostvarivanje
dobrobiti organizacije.
PRINCIP 4. Procesni pristup
Željeni rezultat se može efikasnije ostvarivati ako se
odgovarajućim aktivnostima i resursima ostvaruje kao proces.
menadžment
PRINCIP 5. Sistemski pristup menadžmentu
Identifikovanje i razumjevanje nekog sistema međusobno povezanih procesa i
menadžment tim sistemom doprinose efektivnosti i efikasnosti organizacije u
ostvarivanju njenih ciljeva.
PRINCIP 6. Stalna poboljšavanja
Stalna poboljšavanja ukupnih performansi organizacije treba da predstavljaju
njen stalni cilj.
PRINCIP 7. Odlučivanje na osnovu činjenica
Efektivne odluke zasnivaju se na analizi podataka i informacija.
76 PRINCIP 8. Uzajamno korisni odnosi sa isporučiocima
Organizacija i njeni isporučioci su nezavisni, pa uzajamno korisni odnosi
povećavaju sposobnost i jednih i drugih da stvaraju vrijednost.
Ovih osam principa menadžmenta kvalitetom čine osnove za standarde sistema
menadžmenta kvalitetom, u okviru familije standarda ISO 9000.
Područje primjene
Ovaj međunarodni standard opisuje osnove sistema menadžmenta kvalitetom
koje čine predmet i područje primjene familije standarda ISO 9000, i definiše
odgovarajuće termine.
Ovaj međunarodni standard namenjen je sljedećim korisnicima:
a) organizacijama koje nastoje da ostvare prednost kroz primjenu sistema
menadžmenta kvalitetom;
b) organizacijama koje nastoje da steknu povjerenje u svoje isporučioce da
će zahtijevi organizacije, koji se odnose na proizvod/uslugu, biti
zadovoljeni;
c) korisnicima proizvoda/usluga;
d) onima kojima je potrebno da se razumiju, upotrebljavajući terminologiju
koja se koristi u menadžmentu kvalitetom (na primjer, isporučiocima,
korisnicima, donosiocima propisa);
e) onima koji interno ili eksterno u organizaciji vrednuju sistem
menadžmenta kvalitetom ili ga provjeravaju u pogledu usaglašenosti sa
zahtijevima standarda ISO 9001 (na primjer, provjeravači, donosioci
propisa, certifikaciona/registraciona tijela);
f) onima koji interno ili eksterno u organizaciji pružaju savjetodavnu ili
edukativnu pomoć, po pitanju sistema menadžmenta kvalitetom koji
odgovara toj organizaciji;
g) onima koji izrađuju odgovarajuće standarde.
Obrazloženje sistema menadžmenta kvalitetom
Sistem menadžmenta kvalitetom može pomoći oganizacijama u poboljšavanju
zadovoljenja korisnika.
77 Korisnici zahtijevaju proizvode/usluge sa karakteristikama koje zadovoljavaju
njihove potrebe i očekivanja.
Ove potrebe i očekivanja izražavaju se u specifikacijama za proizvod/ uslugu i
one predstavljaju ono, što se zajednički naziva zahtijevima korisnika.
Zahtijeve korisnika, korisnik može specificirati u ugovoru ili ih može utvrditi
sama organizacija. U oba slučaja korisnik je taj koji na kraju utvrđuje
prihvatljivost proizvoda/usluge.
Pošto se potrebe i očekivanja korisnika mjenjaju, zbog konkurencije i napretka
tehnike, organizacije su primorane da stalno poboljšavaju svoje
proizvode/usluge i procese.
Sistem menadžmenta kvalitetom podstiče organizacije
•
da analiziraju zahtijeve korisnika,
•
definišu procese koji doprinose ostvarivanju proizvoda/usluga koji je
prihvatljiv za naručioca i
•
da drže ove procese pod kontrolom.
Sistem menadžmenta kvalitetom može dati okvir za stalna poboljšavanja kojima
se povećava vjerovatnoća da se postigne povećavanje zadovoljenja korisnika i
zadovoljenje ostalih zainteresovanih strana. Time se kod organizacije i njenih
korisnika obezbjeđuje povjerenje da je moguće isporučivati proizvode koji
konstantno ispunjavaju zahtijeve.
Zahtijevi u odnosu na sisteme menadžmenta kvalitetom i zahtijevi u odnosu
na proizvode/usluge
Familija standarda ISO 9000 pravi razliku izmedju zahtijeva za sisteme
menadžmenta kvalitetom i zahtijeva za proizvode.
Zahtijevi za sisteme menadžmenta kvalitetom specificirani su u standardu ISO
9001.
Zahtijeve za proizvode/usluge mogu specificirati bilo korisnici, bilo organizacija
koja anticipira zahtijeve korisnika, a ovi zahtijevi mogu biti specificirani i
propisom. Zahtijeve za proizvode/usluge i, u nekim slučajevima, za procese u
vezi sa tim proizvodima, mogu sadržavati, na primjer, tehničke specifikacije,
standardi za proizvode, standardi za procese, ugovori i propisi.
78 Pristup sistemima menadžmenta kvalitetom
Pristup razvoju i primjeni sistema menadžmenta kvalitetom sastoji se od više
faza, u koje spadaju i slijedeće:
a) utvrđivanje potreba i očekivanja korisnika i ostalih zainteresovanih
strana;
b) utvrđivanje politike kvaliteta i ciljeva kvaliteta organizacije;
c) utvrđivanje procesa i odgovornosti potrebnih za ostvarivanje ciljeva
kvaliteta;
d) utvrđivanje i obezbijeđivanje resursa neophodnih za ostvarivanje ciljeva
kvaliteta;
e) utvrđivanje metoda mjerenja efektivnosti i efikasnosti svakog procesa;
f) primjena ovih mjera za utvrđivanje efektivnosti i efikasnosti svakog
procesa;
g) utvrđivanje načina za sprečavanje neusaglašenosti i eliminisanje
njihovih uzroka;
h) utvrđivanje i primjena procesa za stalna poboljšavanja sistema
menadžmenta kvalitetom.
Ovakav pristup može se primjenjivati i za održavanje i poboljšavanje postojećeg
sistema menadžmenta kvalitetom.
Organizacija koja usvoji navedeni pristup stvara povjerenje u moć svojih
procesa i u kvalitet svojih proizvoda, i obezbjeđuje osnov za stalna
poboljšavanja. Ovo može dovesti do povećanja zadovoljenja korisnika i ostalih
zainteresovanih strana, kao i do uspjeha organizacije.
Procesni pristup
Svaka aktivnost, ili skup aktivnosti, koja prima ulazne elemente i pretvara ih u
izlazne elemente može se posmatrati kao proces.
Da bi organizacije efektivno funkcionisale, moraju da identifikuju brojne
međusobno povezane i međusobno djelujuće procese. Često izlazni elementi
jednog procesa predstavljaju ulazne elemente slijedećeg procesa. Sistematska
identifikacija procesa, koji se koriste u organizaciji i menadžment tim
procesima, a naročito međusobnim djelovanjem ovih procesa, može se
okvalifikovati kao "procesni pristup".
Cilj ovog međunarodnog standarda je da podstiče usvajanje procesnog pristupa u
menadžmentu nekom organizacijom.
79 Praćenje zadovoljenja zainteresovanih strana zahtijeva vrijednovanje
informacija, koje se odnose na zapažanja zainteresovanih strana o tome do koje
mjere su ispunjene njihove potrebe i očekivanja.
STALNA
POBOLJŠAVANJA
KVALITETOM
SISTEMA
MENADŽMENTA
Politika kvaliteta i ciljevi kvaliteta
Politika kvaliteta i ciljevi kvaliteta utvrđuju se da bi se obezbjedio pravac u
kojem će se voditi organizacija. I politika i ciljevi kvaliteta određuju rezultate
koje treba dobiti i pomažu organizaciji da koristi svoje resurse da bi dobila te
rezultate.
Politika kvaliteta daje okvir za utvrđivanje i preispitivanje ciljeva kvaliteta.
Ciljevi kvaliteta treba da su usklađeni sa politikom kvaliteta i obavezom stalnih
poboljšavanja, a njihovo ostvarivanje treba da je mjerljivo.
Ostvarivanje ciljeva kvaliteta može da ima pozitivan uticaj na kvalitet proizvoda,
radnu efektivnost i finansijske performanse, a time i na zadovoljenje i povjerenje
zainteresovanih strana.
Uloga najvišeg rukovodstva u sistemu menadžmenta kvalitetom
Kroz liderstvo i akcije, najviše rukovodstvo može stvarati okruženje u kojem je
osoblje potpuno uključeno i u kojem sistem menadžmenta kvalitetom može
funkcionisati efektivno. Najviše rukovodstvo može koristiti principe
menadžmenta kvalitetom kao osnovu svoje uloge, koja se sastoji od:
a) uspostavljanja i održavanja politike kvaliteta i ciljeva kvaliteta
organizacije;
b) promocije politike kvaliteta i ciljeva kvaliteta u svim djelovima
organizacije radi povećavanja svijesti, motivacije i uključenosti;
c) obezbeđivanja težišta na zahtijevima korisnika, kroz cijelu organizaciju;
d) osiguravanja da su odgovarajući procesi primjenjeni da bi se omogućilo
da se ispune zahtijevi korisnika i ostalih zainteresovanih strana i da se
ostvare ciljevi kvaliteta;
e) osiguravanja da je uspostavljen efektivan i efikasan sistem menadžmenta
kvalitetom i da se taj sistem primjenjuje i održava, kako bi se ostvarili
ovi ciljevi;
f) osiguravanja raspoloživosti neophodnih resursa;
80 g) periodičnog preispitivanja sistema menadžmenta kvalitetom;
h) odlučivanja o mjerama u odnosu na politiku i ciljeve kvaliteta;
i) odlučivanja o mjerama za poboljšavanje sistema menadžmenta
kvalitetom.
Dokumentacija
Vrijednost dokumentacije
Dokumentacija omogućava saopštavanje o namjerama i dosljednost akcije.
Njenim korišćenjem doprinosi se:
a) ostvarivanju usaglašenosti sa zahtijevima korisnika i poboljšavanju
kvaliteta;
b) pripremi odgovarajuće obuke;
c) ponovljivosti i sljedivosti;
d) stvaranju objektivnog dokaza, i
e) vrijednovanju efektivnosti i stalne pogodnosti sistema menadžmenta
kvalitetom.
Izrada dokumentacije ne treba da bude sama sebi cilj, nego treba da bude
aktivnost koja stvara dodatnu vrijednost.
Tipovi dokumenata koji se koriste u sistemu menadžmenta kvalitetom
U sistemu menadžmenta kvalitetom koriste se sljedeći tipovi dokumenata:
a) dokumenti koji daju usklađene informacije, interno i eksterno, o sistemu
menadžmenta kvalitetom organizacije; ovakvi dokumenti nazivaju se
poslovnicima o kvalitetu;
b) dokumenti koji opisuju kako se sistem kvaliteta primjenjuje za
specifičan proizvod, projekat ili ugovor; ovakvi dokumenti zovu se
planovi kvaliteta;
c) dokumenti koji sadrže zahtijeve; ovakvi dokumenti nazivaju se
specifikacije;
d) dokumenti koji sadrže preporuke ili sugestije; ovakvi dokumenti
nazivaju se uputstva;
e) dokumenti koji daju informacije o tome kako se dosledno obavljaju
aktivnosti i procesi; ovakvi dokumenti mogu da obuhvate
dokumentovane procedure, radna uputstva i crteže;
f) dokumenti koji daju objektivne dokaze o izvršenim aktivnostima ili
ostvarenim rezultatima; ovakvi dokumenti nazivaju se zapisi.
81 Svaka organizacija određuje obim zahtijevane dokumentacije i medijume koji će
se koristiti. Ovo zavisi od činilaca kao što su tip i veličina organizacije, složenost
i međusobno djelovanje procesa, složenosti proizvoda/usluga, zahtijeva
korisnika, odgovarajućih propisanih zahtijeva, prikazane sposobnosti osoblja,
kao i stepena do kojeg je neophodno prikazati ispunjenost zahtijeva sistema
menadžmenta kvalitetom.
Vrijednovanje procesa u okviru sistema menadžmenta kvalitetom
Pri vrijednovanju sistema menadžmenta kvalitetom postoje četiri osnovna
pitanja koja treba postaviti u vezi sa svakim procesom koji se vrijednuje.
a) Da li je proces identifikovan i na odgovarajući način opisan?
b) Da li su utvrđene odgovornosti?
c) Da li se procedure primjenjuju i održavaju?
d) Da li je proces efektivan u postizanju zahtijevanih rezultata?
Zbir odgovora na gornja pitanja može odrediti ishod vrijednovanja.
Vrijednovanje sistema menadžmenta kvalitetom može biti različito, zavisno od
predmeta i područja primjene i pokrivati niz aktivnosti, kao što su provjere i
preispitivanja sistema menadžmenta kvalitetom i samoocjenjivanja.
Provjere sistema menadžmenta kvalitetom
Provjere se koriste da bi se utvrdio stepen do kojeg su ispunjeni zahtijevi sistema
menadžmenta kvalitetom. Rezultati provjere koriste se za ocjenjivanje
efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom i identifikuju mogućnosti za
poboljšavanje.
Provjere preko prve strane obavlja sama organizacija ili neko u njeno ime, za
interne svrhe, i one mogu da čine osnove za njeno samodeklarisanje
usaglašenosti.
Provjere preko druge strane obavljaju korisnici organizacije ili druge osobe u
ime korisnika.
Provjere preko treće strane obavljaju eksterne nezavisne organizacije. Ovakve
organizacije, koje su obično akreditovane, obavljaju sertifikaciju ili registraciju
usaglašenosti sa zahtijevima kao što su oni u standardu ISO 9001.
Preispitivanje sistema menadžmenta kvalitetom
Jedna od uloga najvišeg rukovodstva je da vrši redovna sistematska
9 vrijednovanja pogodnosti,
9 adekvatnosti,
82 9 efektivnosti i
9 efikasnosti
sistema menadžmenta kvalitetom sa gledišta politike i ciljeva kvaliteta.
Ovo preispitivanje može da obuhvati razmatranje potrebe za prilagođavanjem
politike i ciljeva kvaliteta, zbog prilagođavanja izmenjenim potrebama i
očekivanjima zainteresovanih strana. Preispitivanje uključuje i utvrđivanje
potrebe za mjerama.
Među ostalim izvorima informacija, izvještaji o provjerama se koriste za
preispitivanje sistema menadžmenta kvalitetom.
Samoocjenjivanje
Samoocjenjivanje organizacije je sveobuhvatno i sistematsko reispitivanje
aktivnosti organizacije i rezultata u poređenju sa sistemom menadžmenta
kvalitetom ili modelom izvrsnosti.
Samoocjenjivanje može pružiti ukupno sagledavanje performansi organizacije i
stepen zrelosti sistema menadžmenta kvalitetom. Ono može, takođe, pomoći da
se identifikuju oblasti koje zahtijevaju poboljšavanja u organizaciji i da se
odrede prioriteti.
Stalno poboljšavanje
Cilj stalnog poboljšavanja sistema menadžmenta kvalitetom jeste da se poveća
vjerovatnoća poboljšavanja zadovoljenja korisnika i ostalih zainteresovanih
strana. Akcije poboljšavanja obuhvataju sledeće:
a) analiziranje i vrijednovanje postojeće situacije da bi se identifikovale
oblasti za poboljšavanje;
b) utvrdjivanje ciljeva poboljšavanja;
c) iznalaženje mogućih rješenja za ostvarivanje ciljeva;
d) vrijednovanje ovih rješenja i njihov izbor;
e) primjena izabranog rješenja;
f) mjerenje, verifikaciju, analiziranje i vrijednovanje rezultata primjene da
bi se utvrdilo da su ciljevi ispunjeni;
g) ozvaničavanje izmjena.
Rezultati se po potrebi preispituju da bi se utvrdile dalje mogućnosti za
poboljšavanja.
Na ovaj način, poboljšavanje predstavlja stalnu aktivnost. Mogu se, takodje,
83 koristiti povratna sprega od korisnika i ostalih zainteresovanih strana, provjere i
preispitivanje sistema menadžmenta kvalitetom, da se identifikuju mogućnosti
za poboljšavanje.
Sistemi menadžmenta kvalitetom i usredsređivanje na ostale sisteme
menadžmenta
Sistem menadžmenta kvalitetom je onaj dio sistema menadžmenta organizacije
koji se usredsređuje na ostvarivanje rezultata, u vezi sa ciljevima kvaliteta, da se
na odgovarajući način zadovolje potrebe, očekivanja i zahtijevi zainteresovanih
strana.
Ciljevi kvaliteta upotpunjavaju ciljeve organizacije, kao što su oni koji se odnose
na
9 rast,
9 finansije,
9 profitabilnost,
9 životnu sredinu,
9 bezbijednost i zaštitu na radu.
Razni djelovi sistema menadžmenta organizacije mogu se integrisati, zajedno sa
sistemom menadžmenta kvalitetom, u jedinstven sistem menadžmenta, koristeći
zajedničke elemente.
Ovo može olakšati planiranje, raspoređivanje resursa, definisanje
implementarnih ciljeva i ocenjivanje ukupne efektivnosti organizacije.
Sistem menadžmenta organizacije može se ocjenjivati po zahtijevima sistema
menadžmenta organizacije. Sistem menadžmenta se može, takođe, provjereavati
po zahtijevima međunarodnih standarda, kao što su ISO 9001 i ISO 14001. Ove
provjere sistema menadžmenta mogu se vršiti odvojeno ili u kombinaciji.
Termini koji se odnose na kvalitet
kvalitet
Nivo do kojeg skup svojstvenih karakteristika ispunjava zahtijeve .
NAPOMENA 1 Termin "kvalitet" može se korisiti sa pridevima kao što su
nedovoljan, dobar ili izvrstan.
NAPOMENA 2 "Svojstven", za razliku od "pridodat", znači da postoji u
nečemu, naročito kao trajna karakteristika.
84 zahtijev
Potreba ili očekivanje koji su iskazani, u principu podrazumevani ili su
obavezni.
NAPOMENA 1 "U principu podrazumevani" znači da je običaj ili uobičajena
praksa organizacije, njenih korisnika i ostalih zainteresovanih strana da su
potrebe ili očekivanja koja se razmatraju podrazumevani.
NAPOMENA 2 Može se koristiti određeni atribut da označi specifičan tip
zahtijeva, na primjer: zahtijev proizvoda, zahtijev sistema kvaliteta, zahtijev
korisnika.
NAPOMENA 3 Specificiran zahtijev je onaj koji je iskazan, na primjer, u
dokumentu
NAPOMENA 4 Zahtijeve mogu generisati različite zainteresovane strane.
Zadovoljenje korisnika
Mišljenje korisnika o stepenu do kojeg su ispunjeni njegovi zahtijevi.
NAPOMENA 1 Žalbe korisnika su uobičajen indikator slabog zadovoljenja
korisnika, ali odsustvo žalbi nužno ne podrazumeva da se radi o visokom
stepenu zadovoljenja korisnika.
NAPOMENA 2 Čak i kada se sa korisnikom postigne dogovor o njegovim
zahtijevima i kada su ti zahtijevi ispunjeni, nužno ne znači da je osiguran visok
stepen zadovoljenja korisnika.
Sposobnost
Spremnost organizacije, sistema ili procesa da realizuju proizvod koji ispunjava
zahtijeve za taj proizvod.
Dakle može se konstatovati da;
9 SISTEM KVALITETA predstavlja:
-
organizacijska struktura,
-
definirane odgovornosti,
-
postupci,
-
procesi i
-
resursi (oprema, osoblje, objekti-radni prostor)
85 potrebni za uvođenje sistema upravljanja kvalitetom i njegovu provedbu, a
uključuje sve aktivnosti koje izravno ili posredno pridonose kvalitetu.
9 UPRAVLJANJE KVALITETOM: predstavlja usklađene aktivnosti
usmjeravanja i nadzora zdravstvene ustanove u pogledu kvalitete.
9 STANDARDNI OPERATIVNI POSTUPAK (SOP) predstavlja:
-
pisane upute koje opisuju sve faze nekog specifičnog
postupka,
o uključujući
ƒ
potrebne materijale i
ƒ
metode, te
ƒ
očekivani krajnji proizvod/usluge.
PRIMJER AKTIVNOSTI IZ SISTEMA KVALITETA I SOP_ija
Administrativni zapisi
¾ Područje djelatnosti Jedinice za humanu reprodukciju
¾ Osoblje Jedinice za humanu reprodukciju
¾ Podučavanje osoblja
¾ Prostorije Jedinice za humanu reprodukciju
¾ Materijalna sredstva Jedinice za humanu reprodukciju
¾ Opskrba uslugama i materijalom
¾ Plan razvoja Jedinice za humanu reprodukciju
¾ Prikupljanje uzoraka
PRIMJERI SOP Jedinice za humanu reprodukciju
SOP 1. OBRADA STERILITETA
SOP 2. ANDROLOŠKA OBRADA
SOP 3. PRIPREMA, OBRADA I UVOĐENJE U . . . .
SOP 4. POHRANA DOKUMENTACIJE
SOP 5. MEDIKAMENTOZNA STIMULACIJA OVULACIJE
SOP 6. PRIMANJE LIJEKOVA I DAVANJE TERAPIJE
86 SOP 7. FOLIKULOMETRIJA – ULTRAZVUKOM (UZV)
SOP 8. . . . . . . . . .
SOP 9. PRIPREMA SJEMENA ZA . . . . .
SOP 10. IZOLACIJA SPERMIJA KOD PACIJENATA S . . . . .
SOP 11. PUKKCIJA I ASPIRACIJA FOLIKULA
SOP 12. IZOLACIJA JAJNIH . . . . ..
SOP 13. ZAMRZAVANJE I ODMRZAVANJE JAJNIH STANICA
SOP 14. PRIPREMA HRANILIŠTA ZA POSTUPKE IZVANTJELESNE
SOP 15. POSTUPCI IZVANTJELESNE OPLODNJE
SOP 16.
SOP 17. PROVJERA OPLODNJE I OCJENJIVANJE ZIGOTA, ZAMETAKA
SOP 18. PRIJENOS ZAMETAKA – ET
SOP 19. KRIOPOHRANA SJEMENA
SOP 20. KRIOPOHRANA TKIVA TESTISA
SOP 21. PRANJE INSTRUMENATA I . . . . .
SOP 22. UNUTARNJA KONTROLA KVALITETE
SOP 23. VANJSKA KONTROLA KVALITETE
SOP 24. ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJA PROSTORA, OPREME I U . . . . .
SOP 25. ZBRINJAVANJE OTPADA
SOP 26. STANDARDNE I POSEBNE MJERE ZAŠTITE NA RADU
SOP 27. OZBILJNE I ŠTETNE REAKCIJE I OZBILJNI I ŠTETNI D. .
ŠTA OVO ZNAČI U KONKRETNOJ PRAKSI
ŠTA SU STANDARDNI OPERATIVNI POSTUPCI
Standardni operativni postupci jesu
•
pismena uputstva-tehnologija postupanja, koja opisuju procedure u
određenom postupku uključujući i materijale koji se koriste, kao i
očekivani krajnji ishod.
87 ŠTA JE SISTEM KVALITETA I SIGURNOSTI
Sistem kvaliteta jeste postupak utvrđivanja unutrašnje organizacije za obavljanje
poslova
•
uzimanja,
•
doniranja,
•
obrade,
•
očuvanja,
•
presađivanja,
•
distribucije,
•
odnosno transplantacije
na način koji obezbjeđuje stalno unapređenje kvaliteta rada i bezbjednosti
pacijenta, kao i spriječavanje nastanka štetnih posljedica po život i zdravlje
pacijenta, uz obavljanje svih poslova u skladu sa ovim zakonom i propisima
donijetim za sprovođenje ovog zakona;
ŠTA JE SISTEM UPRAVLJANJA KVALITETOM I SIGURNOSTI
Upravljanje kvalitetom jeste postupak
•
koordinisanja aktivnosti koje za cilj imaju
o usmjeravanje i kontrolisanje organizacije i
o sprovođenja postupka transplantacije sa stanovišta kvaliteta;
Svaka organizacija, institucija, kao i svaki pojedinac imaju priliku uraditi nešto
što će doprinjeti da svi budemo ponosni na svoj rad, kao rezultat povećanja
zadovoljstva kupaca/korisnika naših proizvoda/usluga.
Put prilagođavanja organizacije prema zahtijevim Sistema Kvaliteta obično se
izvodi uz pomoć neke iskusne osobe-konsultanta koji organizaciju vodi ka
željenom cilju. Ovo zahtijeva i uključivanje predstavnika ustanove kao i svih
ostalih uposlenih s kojima se radi na PRILAGOĐAVANJU POSLOVANJA S
ZAHTIJEVIMA
STANDARDA-MENADŽMENTA
KVALITETA
I
SIGURNOSTI
SISTEM SIGURNOSTI
Organizacija mora uspostaviti, implementirati, dejstvovati, nadzirati,
preispitivati, održavati i poboljšavati dokumentovani SISTEM KVALITETA I
88 SIGURNOSTI unutar konteksta sveukupnih poslovnih aktivnosti organizacije i
rizika sa kojima je suočena.
Upravljanje sigurnošću ustvari je upravljanja rizicima, kao faktorom kvaliteta
sistema upravljanja KVALITETOM.
Mnogo je prijetnji pri obavljanju bilo kojeg procesa, tako da upravljanje
prijetnjama koje predstavljaju rizik za kvalitetno odvijanje određenog procesa je
upravljanje sigurnišću, sistema kvaliteta.
Bitno je neke od pojmova i termina iz oblasti SIGURNOSTI prezentirati, a koji
su u interakciji sa SISTEMOM KVALITETA.
Imovina-sve što za određenu organizaciju ima neku vrijednost
raspoloživost-vlasništvo dostupno i upotrebljivo na zahtev autorizovanog
entiteta
povjerljivost-osobina da informacija nije raspoloživa
neautorizovanim pojedincima, entitetima ili procesima
ili
otkrivena
sigurnost informacija-očuvanje povjerljivosti, integriteta (cjelovitosti) i
raspoloživosti informacija; i ostalih resursa, pored toga, mogu takođe biti
obuhvaćene i druge osobine kao što su vjerodostojnost, nadležnost, neporecivost
i pouzdanost
događaj u vezi sigurnosti informacija-događaj u vezi sigurnosti informacija
predstavlja svaka identifikovana pojava u sistemu, usluzi ili stanju na mreži koja
ukazuje na moguće narušavanje politike sigurnosti ili na otkaz zaštite, ili
situacija koja prethodno nije bila poznata i koja se može odnositi na sigurnost
incident narušavanja sigurnosti informacija-pojedinačan ili serija neželjenih
ili neočekivanih događaja u vezi sa sigurnosti koji imaju značajnu vjerovatnoću
kompromitovanja poslovnih operacija ili prijeti sigurnosti informacija
sistem menadžmenta sigurnošću informacija-taj dio sveukupnog sistema
menadžmenta, zasnovan na pristupu poslovnom riziku, da uspostavi,
implementira, izvršava, nadzire, preispituje, održava i poboljšava sigurnost
informacija
NAPOMENA: Sistem menadžmenta uključuje organizacionu strukturu, politike,
planske aktivnosti, odgovornosti, praksu, procedure, procese i resurse.
Integritet-osobina čuvanja tačnosti i kompletnosti imovine
preostali rizik-rizik preostao poslije tretiranja rizika
prihvatanje rizika-odluka da se prihvati rizik
89 analiza rizika-sistematska upotreba informacija da se identifikuju izvori i
procjeni rizik
ocjenjivanje rizika-Sveobuhvatni proces analize i vrijednovanja rizika
vrijednovanje rizika-proces upoređivanja procjenjenih rizika u odnosu na
kriterijume rizika, kako bi se odredio značaj tog rizika
upravljanje rizicima-koordinisane aktivnosti usmjeravanja i kontrolisanja u
nekoj organizaciji u pogledu rizika
postupanje sa rizicima-proces izbora i implementacije mjera da bi se rizik
modifikovao
izjava o primjenjivosti -dokumentovana izjava koja opisuje ciljeve kontrole i
kontrole koje su relevantne i primjenjive na organizaciju.
NAPOMENA: Ciljevi kontrola i kontrole su zasnovane na rezultatima i
zaključcima ocjenjivanja rizika i procesima postupaka sa rizicima, zahtijevima
zakona ili zakonskih propisa, ugovornih obaveza i poslovnih zahtijeva
organizacije za sigurnost informacija.
Primjer nekih zahtijeva po pitanju sigurnosti
U daljnjem tekstu ZAHTIJEVI-(ono što se mora ispuniti) izraženi su riječju
MORA. Pogledajmo primjere zahtijeva fomulisanih u Pravilniku;
Najmanji broj postupaka iz članka xx. stavka x. tačke x. i x. Zakona koji se
godišnje mora provoditi u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi određuje ministar
moraju ispunjavati sanitarno-tehničke, higijenske i druge uvjete propisane
Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, Postupci medicinske
oplodnje moraju se provoditi u okruženju koje uključenim osobama garantuje
zdravstvenu i ličnu sigurnost te dostojanstvo.
SOP-i iz stavka x. ovog člana moraju obuhvaćati i postupke koji obezbijeđuju
sigurnost bračnih, odnosno izvanbračnih drugova te darivatelja i primatelja.
za slučaj potrebe mora osigurati zamjenu stručnih radnika
9 mora imati detaljan opis radnih mjesta
9 mora imati odgovornosti i odnose s drugim radnim mjestima
9 mora imati plan trajnog stručnog usavršavanja stručnih radnika
9 mora imati na raspolaganju magistra prava te magistra psihologije ili
liječnika specijalista psihijatrije
90 9 mora biti organizirano savjetovalište za savjetovanja iz stavka x ovoga
člana.
9 mora imati i odgovarajuću opremu
9 mora osigurati brzo određivanje razine hormona (E2, LH i sl.)
9 mora imati i:
o pribor za reanimaciju,
o terapiju za anafilaktički šok,
o instrumentarij za zbrinjavanje komplikacija (krvarenja).
9 Sva oprema i uređaji moraju biti oblikovani i redovito održavani
isključivo u svrhu za koju su namijenjeni
9 mora osigurati i opremu za video i foto zapise
9 moraju postojati dokumentirani i odobreni SOP-i.
9 mora osigurati sistem za praćenje i dojavu ozbiljnih štetnih događaja i
ozbiljnih štetnih reakcija sukladno posebnom pravilniku.
9 mora imati sistem kvalitete i upravljanja kvalitetom s odgovornom
osobom.
9 moraju ispunjavati i dodatne uvjete u pogledu prostora, radnika i
medicinsko tehničke opreme, sistema kvalitete te druge uvjete
9 moraju biti odijeljeni prostori ili sigurnosni sistem za odvajanje spolnih
stanica koje su u obradi od spolnih stanica koje su prihvaćene za
korištenje i od spolnih stanica koje su odbačene.
9 mora se osigurati odgovarajuća kvaliteta zraka i čistoće kako bi se
opasnost od kontaminacije, uključujući unakrsnu kontaminaciju, svela
na najmanju moguću mjeru.
9 moraju se odrediti uvjeti skladištenja potrebni za održavanje
zahtijevanih svojstava spolnih stanica
9 Banka spolnih stanica mora imati pisana pravila i postupke za
kontrolirani pristup,
9 Banka spolnih stanica mora:
a) raspolagati odgovarajućim brojem zaposlenih osoba dovoljno
osposobljenih kako bi obavljale djelatnost pohranjivanja;
b) imati odgovornu osobu – voditelja banke koja ispunjava najmanje
slijedeće uvjete:
•
liječnik s odobrenjem za samostalan rad ili osoba s
diplomom bioloških znanosti,
91 •
najmanje dvije godine praktičnog iskustva na području
pohranjivanja;
c) raspolagati stručnim timom koji može revidirati, nadzirati,
analizirati i ako je potrebno poduzimati određene izmjene u
odobrenim djelatnostima: odabir darivatelja, procjena prihvatljivosti
spolnih stanica, praćenje kvalitete spolnih stanica izdanih
ZAKLJUČAK
Kako se radi o veoma delikatnoj oblasti medicine, neminovno je kvalitet i
sigurnost podići na mnogo viši profesionalni nivo, . . . nivo koji pored tehničkih
resursa uključuje i standardizaciju svih radnih-tehnoloških postupaka, stalnu
obuku i edukaciju uposlenih.
Kada je u pitanju član 8. Ovog Zakona, . . . Zakonska regulativa i prateći niži
dokumenti koji proizlaze iz Zakona pokušavaju da ovu oblast podignu na onaj
profesionalni nivo koji joj i pripada.
Oblast sistema kvaliteta i sigurnosti, može predstavljati problem određenom
dijelu menadžmenta, medicinskog kadra iz oblasti humane reprodukcije
Međutim u multidisciplinarnom pristupu i sadejstvu s kompetentnim kadrovima
iz oblasti Sistema kvaliteta i sigurnosti može se ostvariti zadati cilj.
"Biznis je kao automobil: ne može voziti sam,
osim nizbrdo".
Quality is back – Back to Quality
Literatura:
1. Sistemi upravljanja kvalitetom – Zahtijevi ISO 9001:2008
2. Sistemi menadžmenta kvalitetom- Uputstva za poboljšavanje
performansi
3. Tehnike sigurnosti – Sistemi menadžmenta sigurnošću informacija –
Zahtevi ISO 27001
4. Nacrt-ZAKON O LIJEČENJU NEPLODNOSTI BIOMEDICINSKI
POTPOMOGNUTOM OPLODNJOM FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE,
92 5. PRAVILNIK O UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, STRUČNIH
RADNIKA, MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME, SISTEMA
KVALITETE I DRUGIH UVJETA ZA PROVOĐENJE POSTUPAKA
MEDICINSKE OPLODNJE
(Urednički pročišćeni tekst, "Narodne novine", broj 110/09 i 38/10)
93 REGISTAR POJMOVA / SUBJECT INDEX
3
I
3D/4D, 8, 40, 41, 42, 43
inovacije, 56
in-vitro fertilization (IVF), 21, 22, 23, 25,
30, 31, 33, 34, 38, 39, 68
A
ambulantni zahvati u ginekologiji, 54
Američko društvo za endokrinologiju, 38
analgezija, 54
anestezija, 14, 54
anomalija reproduktivnih organa, 62
Antimilerov hormon (AMH), 21
arterijaska hypertenzija, 26
assisted reproductive technology (ART), 26,
27, 52, 53, 66, 68
K
kardiovaskularne bolesti, 26
kateter, 32, 33
kompanija Karl Storz, 56
kromopertubacija, 44, 45
L
laparoskopija, 49, 52, 61, 62
C
M
centralni sustav za pohranu slika i podataka,
56
maliformacije uterusa, 49
medicinski podpomognuta oplodnja (MPO),
64
metabolizam, 38
mikroskopska analiza, 68
D
digitalni endoskopski video lanac, 56
dnevna klinika, 52
N
E
neplodnost, 15, 33, 34, 36, 37, 41, 60, 61,
70
neplodnost i inzulinska rezistencija, 36
nitroblue tetrazolium test (NBT), 69, 70, 71
NSAID, 54, 55
embriotransfer, 32, 33, 67, 68
encimski imunokemijski test, 21
H
hiperprolaktinemija, 38
hipogonadotropni hipogonadizam, 36
histeroskopija, 41, 48, 49, 60, 61
humana medicina, 56
HyCoSy, 44, 45
HyFoSy, 44, 45
hypo-osmotic swelling test (HOS test), 69,
70, 71
O
oksidativni stres, 70
oociti, 38
opijati, 54
ostvarena trudnoća, 49
P
PCOS, 9, 15, 19, 43, 61, 64, 65
94 pobačaj, 37, 68
postoperativne komplikacije, 54
povećan kardiovaskularni rizik, 36
preoperativna priprema, 54
subklinička hipotireoza, 38
Š
štitna žlijezda, 38
R
T
reproduktivna medicina, 26
retrospektivna analiza, 68
rtg 45
terapija gonadotropinima, 21
transvaginalna ultrasonografija, 62
trudnoća, 32, 38, 48, 51, 52, 60, 61, 68
tubarni faktor, 45
tubarni i uterini faktori steriliteta, 61
tumorska hiperPRL, 36
S
sactosalpingitis, 52, 53
sindrom hiperstimulacije ovarija (OHSS),
64
spontani abortus, 48, 49
sterilitet, 60, 61
U
ultrazvuk, 40, 41
95 
Download

sažeci simpozija - Mostarski dani reproduktivne medicine