II stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem „Aktuelnosti u
edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju“
Šabac, 25-27. oktobar 2013. godine
PROGRAM
Petak, 25.10.2013.
16:00-18:00
18:00-18:30
18:30-18:40
18:40-19:30
Registracija učesnika
Otvaranje Skupa i pozdravna reč organizatora
Prezentacija Zbornika rezimea
Poster prezentacije
Moderator: Goran Nedović
Deeb Mahmoud Ahmed Bani Odeh Funkcionalni status dece sa cerebralnom
paralizom školskog uzrasta
Sanja Gagić, Mirjana JapundžaPovezanost verbalne fluentnosti i školskog
Milisavljević, Aleksandra Đurićuspeha kod dece s lakom intelektualnom
Zdravković
ometenošću
Mirjana Stevanović, Jelena
Čitanje bez glasa, pisanje bez olovke?
Tapušković
Vežbe čitanja i korišćenje asistivne
tehnologije pri pisanju
Ana Dromnjaković, Borka Nikolić,
Opterećenje stručnog osoblja u radu sa
Fadilj Eminović, Radmila Nikić
decom sa cerebralnom paralizom
Deeb Mahmoud Ahmed Bani Odeh Analiza terapijskih metoda u rehabilitaciji
osoba sa cerebralnom paralizom
Jelena Tapušković, Mirjana
Duboki senzibilitet – uticaj na ponašanje i
Stevanović
učenje
Emilija Spasojević, Jelica Petrović,
Uloga stručnih radnika u procesu
Emin Golubović
prilagođavanja osoba sa invaliditetom na
radnu sredinu
Milena Milićević, Goran Nedović
Instrumenti za procenu socijalne participacije
osoba sa cerebralnom paralizom
Kristina Sesar, Mario Karačić
Modeli pružanja podrške djeci i odraslim
osobama sa poteškoćama u razvoju u Domu
„Marija – naša nada“
Blagoja Gešoski, Maja Nedović
Procena motoričkog funkcionisanja
kod dece osnovnoškolskog uzrasta
Ilija Krišto, Anita Begić, Kata
Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži
Gašpar
s poteškoćama u razvoju „Nova nada“
Tomislavgrad – model rada
Dragica Ranković
Roditelji kao partneri u inkluzivnoj nastavi
Svetlana Dujović, Dubravka
Plan i program rada za djecu sa
Damjanović, Snežana Ječmenica,
kombinovanim smetnjama u razvoju u JU
Slobodanka Roganović, Azra
Dnevni centar za djecu i omladinu sa
Hamzić, Žana Kušljević, Sanja
smetnjama i teškoćama u razvoju „Pljevlja“
Vukojičić
Marija Škes, Vjera Lukavečki, Mira
Kliček
Olja Đorđević, Ivana Mitrović
Sanja Trgovčević, Milena Milićević,
Vojin Vidanović
Vladimir Mentus
Vaska Zdravkova, Lenče
Nikolovska, Toše Krstev, Tamara
Stratorska
Nebojša Macanović, Miloš
Đorđević, Radenko Vujasin
Lenče Nikolovska, Vaska
Zdravkova, Toše Krstev, Tamara
Stratorska
Dubravka Janić, Vladana Mulić,
Marina Zubac, Biljana Petrović
Miloš Đorđević, Nebojša Macanović
Radenko Vujasin
Mira Jovanović
Suzana Miković, Milka Milovanović
Minić, Jelena Todorović
Nelica Marković, Milka Milovanović
Minić
Jelena Todorović, Milka
Milovanović Minić, Suzana Miković
Vesna Lazić
Marija Miševska, Nataša
Stanojkovska-Trajkovska, Risto
Petrov
Ksenija Stanimirov, Branka Jablan
19:30-21:00
Terapija umjetnošću i kreativan pokret rehabilitacijski program za unaprjeđenje
kvalitete življenja osoba s intelektualnim
teškoćama
Iskustva u implementaciji inkluzivnog
obrazovanja na tri nivoa školovanja u
smederevskim školama
Socijalna podrška odraslih osoba sa povredom
kičmene moždine
Reforma fiskalne politike i finansiranje
pomoći osoba sa invaliditetom u Srbiji
Edukativna kineziologija za unapređenje
ponašanja i kognitivne sposobnosti u djece sa
poremećajem u ponašanju
Principi u izvršenju kazne lišenja slobode
Savremeni oblici tretmana mišićnih distrofija
Samozastupanje osoba sa intelektualnim
teškoćama
Interventni programi podrške deci sa ADHDom
Profesionalne kompetencije nastavnika i
školskog pedagoga za inkluzivno obrazovanje
Egzekutivne funkcije - kritični periodi razvoja
i značaj procene
Socijalna participacija osoba sa invaliditetom
Seksualnost osoba sa intelektualnom
ometenošću
Prikaz projekta Putokaz samohranim
roditeljima i hraniteljima dece sa posebnim
potrebama
Uticaj igre na usvajanje programa razvoja
psihomotorike
Crtanje slepe dece ili kako slepa deca crtaju ili
da li slepe osobe mogu da crtaju
Koktel dobrodošlice
Subota, 26.10.2013.
09:00-09:10
09:10-09:20
09:20-09:30
09:30-09:40
09:40-09:50
09:50-10:00
10:00-10:10
10:10-10:20
10:20-10:30
10:30-10:45
10:45-10:55
10:55-11:05
11:05-11:15
11:15-11:25
11:25-11:35
11:35-11:45
11:45-11:55
11:55-12:05
12:05-12:15
Sesija 1
Sala: Konferencijska sala
Moderator: Goran Nedović
Saša Delić, Amra Imširagić
Uticaj dobi i spola defektologa u
specijalizovanim ustanovama za osobe sa
intelektualnom ometenošću na zastupljenost
depresije
Bojana-Konsuelo Talijan, Mirjana
Stavovi prema deci sa intelektualnom
Đorđević
ometenošću i životu u zajednici ove dece
Milica Gligorović, Nataša Buha
Intelektualne sposobnosti kao prediktor
adaptivnog ponašanja kod dece sa lakom
intelektualnom ometenošću
Miodrag Nedeljković
Razvojne karakteristike socijalno i kulturno
deprivirane dece koja funkcionišu na nivou
lake mentalne retardacije
Nataša Buha, Milica Gligorović
Odnos prostorne organizacije crteža i
inteligencije kod dece sa lakom
intelektualnom ometenošću
Admira Dedić, Bahrudin Dedić
Disfunkcija senzorne integracije kod djece s
intelektualnim teškoćama
Biljana Milanović-Dobrota, Marina Opšte samopoštovanje učenika sa lakom
Radić-Šestić
intelektualnom ometenošću i uspeh na
praktičnoj nastavi
Marina Milivojević, Danijela IlićSredina kao determinanta školskog
Stošović, Ivana Sretenović, Anita
postignuća učenika osnovne škole i njihova
Kovačić
percepcija faktora školskog neuspeha
Amila Mujezinović, Sanja
Procena inkluzivnosti škole od strane učenika
Selimović
sa invaliditetom i njihovih vršnjaka
Pauza za osveženje
Jelena Ćulafić, Vesna Filipović
Gramatičke kategorije i odnosi
u jeziku dece sa razvojnom disfazijom
Marija Končar, Fadilj Eminović
Merenje nevoljnih kontraktilnih karakteristika
mišića – tenziomiografija
Amra Imširagić, Saša Delić
Učestalost vršnjačkog nasilja među učenicima
sa posebnim potrebama
Ivana Sretenović, Jelena
Socijalni domen kvaliteta života osoba sa
Stanisavljević, Marina Milivojević, cerebralnom paralizom
Gorana Šarac-Marić, Anita Kovačić
Sanja Batić, Daniela Vrhovac,
Profesionalna afirmacija osoba sa
Nemanja Divnić
invaliditetom
Marija Čolić, Ivona Milačić
Značaj kontakta za stavove prema osobama sa
Vidojević
depresivnim poremećajem
Ivona Milačić Vidojević, Marija
Značaj kontakta za stavove prema osobama sa
Čolić
poremećajem ishrane
Valentina Baić, Sanja Batić
Seksualno devijantno ponašanje maloletnika
na području Republike Srbije u periodu od
2008. do 2012. godine
Ivana Terzić, Mile Vuković, Nadica Kvalitet komunikacije osoba sa cerebralnom
Jovanović-Simić
paralizom i teškim poremećajem govora –
12:15-12:25
12:25-12:45
12:45-13:00
13:00-13:10
13:10-13:20
preliminarno istraživanje
Faktorska analiza samopoštovanja kod osoba
sa cerebralnom paralizom
Diskusija
Pauza za osveženje
Sesija 2
Sala: Konferencijska sala
Moderator: Slobodan Banković
Jovana Ječmenica
Značaj ranog otkrivanja oštećenja sluha
Bimodalna amplifikacija kod dece i odraslih
Sanja Geratović, Vesna
oštećenog sluha
Radovanović, Tamara Jeremijić
Gordana Odović, Svetlana Kaljača,
Bojan Dučić
13:20-13:30
Jovana Tasić, Ana Vidojević
13:30-13:40
Dragana Stojanović, Marija
Horvatin Rakić, Draginja Zupanc
Katarina Radosavljević
Ana Nikolić, Jelena Maksimović
13:40-13:50
13:50-14:00
14:00-14:10
14:10-14:20
14:20-14:30
14:30-14:40
14:40-14:50
13:00-13:10
13:10-13:20
13:20-13:30
13:30-13:40
13:40-13:50
13:50-14:00
Mirjana Savić, Vesna Savić, Marija
Savić, Jelena Petrović, Slavka
Nikolić
Jelena Petrović, Mirjana
Savić, Marija Savić, Vesna Savić,
Slavka Nikolić
Miodrag Nedeljković
Implementacija savremenih tehnologija u
slušne amplifikatore
Značaj ranog uključivanja dece sa smetnjama
u razvoju u vaspitno-obrazovni sistem
Teorijske postavke razvojne diskaslkulije
Adaptivno ponašanje dece sa intelektualnom
ometenošću
Specifičnosti rehabilitacije dece sa oštećenjem
sluha i cerebralnom paralizom
Medicinska rehabilitacija osoba sa smetnjama
u razvoju
Diferencijalno dijagnostički pristup u
razvojnoj proceni socio-edukativno i kulturno
zanemarenih učenika
Tamara Panjik
Verbalna i neverbalna radna memorija kod
učenika sa lakom intelektualnom ometenošću
Diskusija
Pauza za ručak
Sesija 3
Sala: Biblioteka
Moderator: Edina Šarić
Mateja Bublić
Informacijska tehnologija kao temelj novih
medija u odgojno-obrazovnom sustavu i radu
s učenicima s motoričkim teškoćama
Zagorka Markov, Miroslava Kojić,
Informisanje vaspitača specijalizanata o
Smiljana Kojić-Grandić
asistivnoj tehnologiji
Biljana Marić
Primena kognitivnih mapa uma u radu sa
učenicima koji zahtevaju dodatnu podršku u
obrazovanju, primenom slobodnog softvera
Gordana Krstić, Biljana Marić
Mogućnosti primene informacionokomunikacionih tehnologija u radu sa
učenicima koji zahtevaju dodatnu podršku u
obrazovanju
Kurt Coble, Martin Kalamković,
Mogućnosti primene novog tipa muzičkih
Radmila Ristovski
instrumenata kao asistivne tehnologije
Zdenko Jecić, Mateja Bublić
Pomoćnik u nastavi i elektronička
enciklopedija kao poticaj inkluzivnom
14:00-14:10
Nedeljka Ložajić, Ljiljana Macura
14:10-14:20
14:20-14:30
Stanko Blatnik, Sanja Selimović,
David Krmpotić, Aristidis
Protopsaltis
Danica Kocevska
14:30-14:40
Dragana Ranković
14:40-14:50
Mladen Jovanović
14:50-15:00
13:00-13:10
13:10-13:20
13:20-13:30
13:30-13:40
13:40-13:50
13:50-14:00
14:00-14:10
14:10-14:20
14:20-14:30
obrazovanju
Nacionalna biblioteka za slepe i centri za
rehabilitaciju slepih u Bugarskoj
Model učenja zasnovanog na istraživanju
Iskustva u primeni didaktičkog materijala i
softverskog paketa
u inkluzivnom obrazovanju
Motivacija i primenljivost znanja učenika koji
zahtevaju dodatnu podršku u obrazovanju kao
rezultat primena softvera u srednjoj stručnoj
školi
Mogućnosti primene informacionokomunikacionih tehnologija kao vid pružanja
podrške učenicima koji rade po individualnim
obrazovnim planovima
Diskusija
Pauza za ručak
Sesija 4
Sala: Učionica
Moderator: Fadilj Eminović
Miroslava Kojić, Zagorka Markov,
Primena i unapređenje programa za
Smiljana Kojić-Grandić
prevenciju poremećaja u ponašanju
predškolske dece kroz likovno usmerene
aktivnosti
Nebojša Nikolić, Mirza Ramičević, U lavirintu suicida
Ana Jolić
Nebojša Nikolić, Mirza Ramičević, Sekundarna i tercijalna prevencija suicida
Ana Jolić, Marija Panić, Nataša
Imamović
Sanja Drača
Porodično zanemarivanje i zlostavljanje osoba
sa invaliditetom
Maja Petakov Vucelja, Svetlana
Različiti pristupi u radu školskog psihologa sa
Stojšin
decom sa poremećajem u ponašanju
Ljiljana Mladenović, Nada
Prevencija i tretman poremećaja u ponašanju
Marković
Mila Beljanski
Delatnosti kompenzacionog karaktera u
procesu resocijalizacije mladih
Jovana Dunjić
Značaj postpenalnog prihvata maloletnih
učinilaca krivičnih dela
Diskusija
Pauza za ručak
17:00-17:30
Fakultativni obilazak centra Šapca
17:30-18:15
Fakultativni obilazak OŠ „Sveti Sava“, Šabac
Nedelja, 27.10.2013.
Sesija 5
Sala: Konferencijska sala
Moderator: Fadilj Eminović
09:00-09:10
09:10-09:20
09:20-09:30
09:30-09:40
09:40-09:50
09:50-10:00
10:00-10:10
10:10-10:20
10:20-10:30
10:30-10:45
10:45-10:55
10:55-11:05
11:05-11:15
11:15-11:25
11:25-11:35
11:35-11:45
11:45-11:55
11:55-12:05
12:05-12:15
12:15-12:45
Nataša Tanjević, Filip Mirić
Politika suzbijanja diskriminacije osoba sa
invaliditetom u oblasti obrazovanja
Miomir Milinković, Nataša
Inkluzija – da ili ne u radu sa decom
Stevanović
ometenom u razvoju
Slađana Milenković
Specifičnost uloge savremenog vaspitača u
inkluziji
Ivana Miloš, Vlatka Grbić
Stavovi odgojitelja prema inkluziji i problemi
u stvaranju inkluzivnog vrtića
Mia Marić, Marija Sakač
Deca sa smetnjama u razvoju u okviru
savremenog vaspitno-obrazovnog sistema
Gorana Šarac-Marić, Dijana Vila,
Model pisane pripreme za preventivno
Ivana Sretenović
korektivni rad – „HePi“ priprema
Otilia Velišek-Braško, Jasna
Implementacija inkluzivnog obrazovanja iz
Amroš-Vukelić
iskustva deteta
Lidija Nikolić Novaković, Branka
Primena Montesori metode u nastavi sa
Lazarević, Dragana Jovanović
učenicima koji imaju izražene smetnje u
mentalnom razvoju
Saša Stepanović
Organizacija nastave i uspeh učenika sa
senzornim oštećenjima u redovnim školama
Pauza za osveženje
Slavica Pavlović, Nikolina
Inkluzivno obrazovanje – s aspekta nastavnika
Bevanda,
Žermenka Lovrić, Lidija VladićMandarić
Jadranka Lukić, Sanja MatijevićInkluzija iz ugla stručnog saradnika
Bunjevčev, Mina Panić
Smiljana Kojić-Grandić, Miroslava Inkluzivno obrazovanje učenice sa
Kojić, Zagorka Markov
poremećajem autističkog spektra u osnovnoj
školi na časovima likovne kulture
Zorica Ristić, Svetlana Prvulović,
Mobilni tim za podršku deci sa smetnjama u
Jelena Strugar, Ivana Gajić,
razvoju u redovnom sistemu obrazovanja
Slobodan Filipović
Aeksandra Urošević, Snežana
Primena programa razvoja senzomotornih
Radovanović, Milka Kovačević
sposobnosti dece predškolskog uzrasta u
sticanju veština potrebnih za učenje
Zorica Vukajlović
Opismenjavanje učenika sa višestrukim
smetnjama primenom kompleksne metode
Tatjana Grumić
Eksperimentalne tehnike i priručna sredstva u
individualizaciji nastave likovne kulture
Milka Budakov
Iskustva pedijatra u radu interresorne
komisije
Adnan Tufekčić
Andragoške odrednice obrazovanja osoba s
invaliditetom
Diskusija
12:45-13:00
13:00-13:10
13:10-13:20
13:20-13:30
13:30-13:40
13:40-13:50
13:50-14:00
14:00-14:10
14:10-14:20
14:20-14:30
14:30-14:40
14:40-14:50
14:50-15:00
15:00-15:10
13:00-13:10
13:10-13:20
13:20-13:30
13:30-13:40
13:40-13:50
13:50-14:00
14:00-14:10
14:10-14:20
14:20-14:30
Pauza za osveženje
Sesija 6
Sala: Konferencijska sala
Moderator: Slobodan Banković
Jelica Marinkov
Iskustvo u implementaciji inkluzivnog
obrazovanja
Nenad Stojačić
Iskustvo u implementaciji inkluzivnog
obrazovanja učenika sa oštećenim vidom
Tatjana Marković Topalović,
Inicijativa Tima za inkluziju Medicinske škole
Jelena Milošević, Goran Stojićević, „Dr Andra Jovanović“ u Šapcu na inovacijama
Vesna Stojaković
u predavanju deci sa oštećenim sluhom
Lama Taletović
Prezentacija priručnika „Ko sam ja?”
Minire Hani, Divna Marković,
Vršnjačka podrška u inkluziji – primer dobre
Dušan Bojić, Dejan Pavlović
prakse
Tatjana Vladisavljević, Jelena
Iskustvo u implementaciji inkluzivnog
Đurđević, Minire Hani
obrazovanja dece sa elementima iz spektra
autizma
Jelena Đurđević, Tatjana
Modeli pružanja podrške deci i odraslim
Vladisavljević, Minire Hani
osobama sa elementima iz spektra autizma
Darja Krstić Podgorelec
Jadrnica-pripomoček za hitro osvajanje
socialnih veščin – flota miru
Kosana Nikolić, Karolina Blagović
Promocija dana osoba s Down syndrom-om
Darja Krstić Podgorelec
Če sem jaz ok, je tudi moj otrok lahko ok
Sanja Selimović, Amila
Mujezinović, Stanko Blatnik
Svetlana Karić
Kuharica za osobe sa invaliditetom
Najčešeće hronične bolesti i onesposobljenosti
u procesu starenja stanovništva
Diskusija
Pauza za ručak
Sesija 7
Sala: Biblioteka
Moderator: Edina Šarić
Marija Sakač, Mia Marić
Porodica i dete sa smetnjama u razvoju
Bratislava Stojković, Jasmina
Program podrške deci sa smetnjama u razvoju
Nikolić, Goran Rojević
i njihovim porodicama
Aleksandra Jovanović
Porodična terapija porodica osoba sa
smetnjama u razvoju kroz prizmu životnih
ciklusa
Aleksandra Stevanović
Socijalna integracija dece sa smetnjama u
razvoju - od želje do realnosti
Jelena Mazurkiević
Rana intervencija - IRRMA pristup u radu sa
decom sa smetnjama u razvoju
Snežana Nišević
Defektološka rehabilitacija - dodatna podrška
ili standard u sistemu obrazovanja i vaspitanja
Edina Šarić, Vesna Bratovčić,
Kreativna terapija i podržavanje životnih
Husnija Hasanbegović, Senad
potencijala u procesu profesionalne
Mehmedinović,, Lejla Matović
rehabilitacije
Ozren Catela, Marko Perkov
Uključivanje osoba s invaliditetom na tržište
rada u Labinu
Ana Lačković, Katarina Siđi
Odrasla osoba sa autizmom u stacionarnoj
14:30-14:40
Marina Vidojević, Danka Obućina
14:40-14:50
14:50-15:00
Marija Cvijetić
Milijana Selaković, Petra
Stojković, Marija Perišić, Ivana
Đalović, Božidar Urošević
15:00-15:10
13:00-13:10
13:10-13:20
13:20-13:30
13:30-13:40
13:40-13:50
13:50-14:00
14:00-14:10
14:10-14:20
14:20-14:30
14:30-14:40
17:00-18:00
ustanovi – studija slučaja
Novi pristupi i metodologija radnookupacione terapije u Dnevnom boravku
„Stari grad”
Slobodno vreme dece sa smetnjama u razvoju
Savremeni pristupi u tretmanu razvojnih
poremećaja
Diskusija
Pauza za ručak
Sesija 8
Sala: Učionica
Moderator: Fadilj Eminović
Selma Tufekčić
Uloga socijalnog radnika u rehabilitaciji osoba
s invaliditetom
Slađana Marković Stojanović
Izazovi civilnog društva u razvoju usluga
osobama sa invaliditetom
Vladimir ilić
Vaninstitucionalni modeli podrške osobama
sa invaliditetom u lokalnim zajednicama
Predrag Nikić, Marija Zulić
Jogom do inkluzije osoba sa invaliditetom
Jovan Kocevski
Izviđači kao vid podrške socijlanizaciji
osoba sa invaliditetom
Jasmin Halilović
Adaptacija korisnika na čas fizičkog vaspitanja
na bazenu
Bojana Živković, Fadilj Eminović,
Sportske i fizičke aktivnosti kod starijih
Radmila Nikić
invalidnih lica
Jovanka Kozlovački Damjanov
Umetnost kao snažno sredstvo osnaživanja i
približavanja
Ana Jovanović, Jovana Jovanović
Milenijumska generacija
Diskusija
Pauza za ručak
Sala: Konferencijska sala
Završna diskusija, donošenje zaključaka i zatvaranje Skupa
Download

File