Crna Gora
AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE
Broj: 02 – 524 _
Podgorica, 10.05.2013.godine
Na osnovu člana 129 stav 3 Zakona o elektronskim medijima ("Sl. list Crne Gore", br. 46/10, 40/11, 53/11 i 06/13),
Agencija za elektronske medije objavljuje
PREGLED PODATAKA
o transparentnosti vlasništva pružalaca AVM usluga u Crnoj Gori
1. Podaci o fizičkim i pravnim licima koja su u toku 2011. godine neposredno ili posredno postala imaoci akcija ili udjela
u pružaocima AVM usluga:
Indentifikacioni znak
AVM usluge
"RUSSKOE RADIO"
(ranije "Radio More")
"RADIO F"
"RADIO STAR FM"
(Ranije "Radio Borkis")
2.
Naziv
pružaoca AVM
usluge
Naziv domaćeg pravnog/fizičkog lica
koje ima akcije ili udio veći od 1%
vrijednosti kapitala pružaoca AVM
usluge
Procenat
učešća u
kapitalu
Prebivalište/
Boravište/Sjedište
"Tripk com"
d.o.o.
"R.R. Media" d.o.o.
100%
Herceg Novi
Željko Todorović
50%
Bar
Krsto Todorović
50%
Bar
Svetlana Marković
100%
Cetinje
"Topolica"
d.o.o.
"Eurogum"
d.o.o
Podaci o fizičkim i pravnim licima koja su u toku 2012. godine neposredno ili posredno postala imaoci akcija ili
udjela u pružaocima AVM usluga:
Indentifikacioni znak
AVM usluge
Naziv pružaoca
AVM usluge
Naziv domaćeg pravnog/fizičkog lica
koje ima akcije ili udio veći od 1%
vrijednosti kapitala pružaoca AVM
usluge
"RADIO PONTA"
"Ponta" d.o.o.
"RADIO BOOM"
Procenat
učešća u
kapitalu
Prebivalište/
Boravište/Sjedište
Marko Tripković
100%
Herceg Novi
Zoran Nikolić
50%
Podgorica
Stanko Backović
50%
Danilovgrad
"Angel" d.o.o.
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 9
Podgorica, Crna Gora
1
Telefon:+382 20 201 430
Telefax: +382 20 201 440
E-mail: [email protected]
www.ardcg.org
3.
Podaci o medijskoj koncentraciji1:
Naziv pružaoca AVM
usluge čiji vlasnik ima
učešće u vlasništvu
drugog pružaoca AVM
usluga ili/i pravnog lica
koje je izdavač dnevnog
štampanog medija ili/i
obavlja djelatnost
informativne agencije
Naziv/ime pravnog/
fizičkog lica, vlasnika
pružaoca AVM usluge iz
kol. 1, koji ima akcije ili
udio veći od 1%
vrijednosti kapitala u
vlasništvu drugog
pružaoca AVM usluga ili/i
pravnog lica koje je
izdavač dnevnog
štampanog medija ili/i
obavlja djelatnost
informativne agencije
1
3
Gojko Mitrović
Podgorica
Gojko Mitrović
Podgorica
Mladen Milutinović
Podgorica
Slavica Jovanović
Podgorica
Vojin Jovanović
Podgorica
25%
Mladen Milutinović
Podgorica
50%
Slavica Jovanović
Podgorica
Vojin Jovanović
Podgorica
("RADIO ELMAG")
"TV Elmag" d.o.o.
2
"M.D. Company" d.o.o.
("RADIO D PLUS")
"Jumedia Mont" d.o.o.
("RADIO D"
Dnevni štampani medij
„DAN“)
4
Procenat
učešća u
kapitalu
pružaoca
AVM usluge
iz kol. 4
2
"Radio Elmag" d.o.o.
("TV ELMAG")
Prebivalište/
Boravište/
Sjedište
lica iz kol. 2
Naziv drugog pružaoca
AVM usluge ili/i pravnog
lica koje je izdavač
dnevnog štampanog
medija ili/i obavlja
djelatnost informativne
agencije u čijem vlasništvu
učestvuje fizičko/pravno
lice iz kol. 2 (vlasnik
pružaoca AVM usluge)
"TV Elmag" d.o.o.
("TV ELMAG")
"Radio Elmag" d.o.o.
("RADIO ELMAG")
"Jumedia Mont" d.o.o.
("RADIO D"
Dnevni štampani medij
„DAN“)
"M.D. Company" d.o.o.
("RADIO D PLUS")
5
100%
100%
50%
25%
25%
25%
"Radio mreža M" d.o.o.
"TV Comm" d.o.o.
("NTV MONTENA")
„Prevalitana Hoding“
d.o.o.
Podgorica
("RADIO MONTENA") i
„Infomont“ d.o.o“
100%
(Montena Informativna
Agencija - MINA)
1
Članom 131 Zakona o elektronskim medijima propisano je da medijska koncentracija postoji kada emiter:
1) učestvuje u osnivačkom kapitalu drugog emitera, pravnog lica koje izdaje dnevni štampani medij ili pravnog lica koje obavlja djelatnost
informativne agencije ili obrnuto;
2) istovremeno ima više odobrenja za emitovanje;
3) istovremeno emituje i radijski i televizijski program;
4) istovremeno emituje radijski i/ili televizijski program i izdaje dnevne štampane medije koji se distribuiraju na području na kojem se
emituje radijski i/ili televizijski program;
5) istovremeno emituje radijski i/ili televizijski program i bavi se djelatnošću informativnih agencija.
Nadalje, Zakon predviđa da medijska koncentracija postoji i kada su osnivači emitera fizička ili pravna lica koja su istovremeno:
a) osnivači drugog emitera;
b) osnivači pravnog lica koje izdaje dnevni štampani medij koji se distribuira na području na kome se emituje i radijski ili televizijski
program;
c) osnivači informativne agencije;
d) bračni i vanbračni drugovi ili srodnici do drugog stepena srodstva u pravoj ili pobočnoj liniji fizičkih lica iz al. a, b i c.
2
Rješenjem br. 02-1208 od 31.12.2012. god. prestalo je da važi Odobrenje za emitovanje br. O – TV – K – 20 koje je bio izdato ovom emiteru.
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 9
Podgorica, Crna Gora
2
Telefon:+382 20 201 430
Telefax: +382 20 201 440
E-mail: [email protected]
www.ardcg.org
Naziv pružaoca AVM
usluge čiji vlasnik ima
učešće u vlasništvu
drugog pružaoca AVM
usluga ili/i pravnog lica
koje je izdavač dnevnog
štampanog medija ili/i
obavlja djelatnost
informativne agencije
Naziv/ime pravnog/
fizičkog lica, vlasnika
pružaoca AVM usluge iz
kol. 1, koji ima akcije ili
udio veći od 1%
vrijednosti kapitala u
vlasništvu drugog
pružaoca AVM usluga ili/i
pravnog lica koje je
izdavač dnevnog
štampanog medija ili/i
obavlja djelatnost
informativne agencije
Prebivalište/
Boravište/
Sjedište
lica iz kol. 2
Naziv drugog pružaoca
AVM usluge ili/i pravnog
lica koje je izdavač
dnevnog štampanog
medija ili/i obavlja
djelatnost informativne
agencije u čijem vlasništvu
učestvuje fizičko/pravno
lice iz kol. 2 (vlasnik
pružaoca AVM usluge)
Procenat
učešća u
kapitalu
pružaoca
AVM usluge
iz kol. 4
"TV Comm" d.o.o.
"Radio mreža M" d.o.o.
("RADIO MONTENA")
"Televizija Vijesti" d.o.o.
("RADIO VIJESTI")
("TV VIJESTI")
4.
„Prevalitana Hoding“
d.o.o.
Podgorica
Željko Ivanović
Podgorica
Katarina Perović
Podgorica
Ljubiša Mitrović
Podgorica
MDLF (MDIF)
Njujork,
SAD
( "NTV MONTENA") i
„Infomont“ d.o.o“
100%
(Montena Informativna
Agencija - MINA)
16
„Daily press“ d.o.o.
(dnevni štampani medij
„VIJESTI“)
16
12,175
30,725
Podaci o emiterima koji imaju više odobrenja za emitovanje:
Indentifikacioni znak elektronskog medija za
koji ima odobrenje
Naziv pružaoca AVM usluge (emiter)
"TV Glas Plava"
"Adnan" d.o.o.
„Radio Glas Plava“
"Radio Televizija Panorama" ustanova u privatnom
vlasništvu
"Televizija Panorama"
"Radio Panorama"
"Televizija Atlas"
"Radio televizija Atlas" d.o.o.
„Radio Atlas“
"TV Corona"
"M-Corona" d.o.o.
„Radio Corona “
"TV Vijesti"
"Televizija Vijesti" d.o.o.
„Radio Vijesti“
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 9
Podgorica, Crna Gora
3
Telefon:+382 20 201 430
Telefax: +382 20 201 440
E-mail: [email protected]
www.ardcg.org
"TV Prva"
"AST" d.o.o.
"Prva Radio"
"TV Mojkovac"
"Radio Mojkovac" d.o.o.
"Radio Mojkovac"
"Srpska TV"
NVO "Društvo za ravnopravnost i toleranciju - AI"
"Radio Cool"
"TV IN"
"IN CO" d.o.o.
„RADIO IN“
"TV ELMAG"
"TV Elmag" d.o.o.
"RADIO ELMAG"
5.
Podaci o vlasničkoj strukturi pružaoca AVM usluga:
Indentifikacioni znak
AVM usluge
Naziv nevladine organizacije,
domaćeg pravnog/fizičkog
lica koje ima akcije ili udio
veći od 1% vrijednosti
kapitala pružaoca AVM
usluge
Procenat
učešća
u
kapitalu
"TV Elmag" d.o.o.
"TV ELMAG"
Gojko Mitrović
100%
"Boin" d.o.o.
"TV BOIN"
Sandra Bojaj
100%
Podgorica
Šefkija Nurković
50%
Rožaje
Šeko Nurković
50%
Rožaje
Sava Grbović
92,22%
Podgorica
Manjinski akcionari (1446
fizičkih lica, 12 pravnih lica)
7,78%
Podgorica
Atlas Invest d.o.o.
89,39%
Podgorica
Atlas Grupa d.o.o.
10,61%
Podgorica
Dragan Despotović
50%
Bar
Predrag Despotović
50%
Bar
Naziv pružaoca AVM
usluge
"Agroprodukt" d.o.o.
"Lutrija Crne Gore" a.d.
Prebivalište/
Boravište/Sjedište
Podgorica
"TV APR"
"777 TV LUTRIJA
CRNE GORE"
"Radio televizija Atlas"
d.o.o.
"TELEVIZIJA
ATLAS"
"M-Corona" d.o.o.
"TV CORONA"
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 9
Podgorica, Crna Gora
4
Telefon:+382 20 201 430
Telefax: +382 20 201 440
E-mail: [email protected]
www.ardcg.org
Naziv pružaoca AVM
usluge
Indentifikacioni znak
AVM usluge
Naziv nevladine organizacije,
domaćeg pravnog/fizičkog
lica koje ima akcije ili udio
veći od 1% vrijednosti
kapitala pružaoca AVM
usluge
Procenat
učešća
u
kapitalu
Prebivalište/
Boravište/Sjedište
Hasena Lujinović
Selimhodžić
50%
Pljevlja
Husein Lujinović
50%
Pljevlja
"TV GLAS PLAVA"
Adnan Baković
100%
Plav
"TV TEUTA"
Izedin Ramović
100%
Podgorica
Miodrag Perović
6,54%
Podgorica
Boris Ljumović
4,20%
Podgorica
Bose Tatar
1,70%
Podgorica
Aleksandra Popović
5,74%
Miro Perović
4,56%
Matijaž Popović
1,93%
Katarina Perović
6,68%
Ljubiša Mitrović
6,05%
Slavoljub Šćekić
15,50%
Podgorica
Željko Ivanović
6,40%
Podgorica
Aleksandra Marjanović
7,20%
Zoran Miljanić
1,60%
Biljana Marković - Al
Mahmud
3,00%
Podgorica
MDLF
25%
Njujork, SAD
Milka Tadić-Mijović, Branko
Kažanegra, Vladan
Mićunović, Balša Brković,
Mihailo Jovović, Slaviša
Šćekić, Bojica Bošković,
Esad Kočan
3,9%
"Pink International
Company" d.o.o. Beograd,
Srbija
100%
"Radio Televizija
Panorama" ustanova u
privatnom vlasništvu
"TELEVIZIJA
PANORAMA"
"Adnan" d.o.o.
"Mir&Teuta" d.o.o.
"Televizija Vijesti" d.o.o.
"Pink M Company" d.o.o.
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 9
Podgorica, Crna Gora
"TV VIJESTI"
"TV PINK M"
5
Telefon:+382 20 201 430
Telefax: +382 20 201 440
Beograd, Srbija
E-mail: [email protected]
www.ardcg.org
Indentifikacioni znak
AVM usluge
Naziv nevladine organizacije,
domaćeg pravnog/fizičkog
lica koje ima akcije ili udio
veći od 1% vrijednosti
kapitala pružaoca AVM
usluge
"Sun Sun" d.o.o.
"TV SUN"
Adela Dautović
100%
Bijelo Polje
Milutin Radulović
67%
Podgorica
"Blue Moon" d.o.o.
"TELEVIZIJA MBC"
Svetlana Barović
33%
Podgorica
Naziv pružaoca AVM
usluge
"TV PRVA"
"Antenna Montenegro B.V."
100%
Podgorica
"Radio Mojkovac" d.o.o.
"TV MOJKOVAC"
Rodoljub Ćorić
100%
Mojkovac
5
"SRPSKA TV"
Dr Momčilo Vuksanović
Podgorica
Vladimir Vuković
Podgorica
Tatjijana Raspopović
Podgorica
"Orion" d.o.o.3
"NTV ORION"
Zoran Rakočevoć
100%
Kolašin
"Ehoo" d.o.o.4
"TV EHOO"
Nemanja Turković
100%
Plav
"IN CO" d.o.o.5
"TV IN"
"DZS" D.D.
100%
Ljubljana, Slovenija
Darko Šuković
71%
Podgorica
Miodrag Perović
18%
Podgorica
Mihailo Radojičić
4%
Podgorica
Milo Perović
3,5%
Podgorica
Vladimir Nikaljević
3,5%
Podgorica
"Antena M" d.o.o.
4
Prebivalište/
Boravište/Sjedište
"AST" d.o.o.
NVO "Društvo za
ravnopravnost i
toleranciju - AI"
3
Procenat
učešća
u
kapitalu
"RADIO ANTENA
M"
"AMD Zarubica
Company" d.o.o.
"RADIO Z"
Elvira Zarubica
100%
Nikšić
" Maxko" d.o.o.
"RADIO SKALA"
Slavko Mandić
100%
Kotor
"Adnan" d.o.o.
"RADIO GLAS
PLAVA"
Adnan Baković
100%
Plav
"Radio televizija Atlas"
d.o.o.
Atlas Invest d.o.o.
89,39%
Podgorica
"RADIO ATLAS"
Atlas Grupa d.o.o.
10,61%
Podgorica
Rješenjem br. 02-1207 od 31.12.2012. god. prestalo je da važi Odobrenje za emitovanje br. O – TV – K – 12 koje je bio izdato ovom emiteru.
Rješenjem br. 02-1209 od 31.12.2012. god. prestalo je da važi Odobrenje za emitovanje br. O – TV – K – 05 koje je bio izdato ovom emiteru.
Rješenjem br. 02-1206 od 31.12.2012. god. prestalo je da važi Odobrenje za emitovanje br. O – TV – K – 07 koje je bio izdato ovom emiteru.
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 9
Podgorica, Crna Gora
6
Telefon:+382 20 201 430
Telefax: +382 20 201 440
E-mail: [email protected]
www.ardcg.org
Naziv pružaoca AVM
usluge
NVO "Adriatic star"
Indentifikacioni znak
AVM usluge
"ADRIATIC RADIO"
"Media International
Corporation" d.o.o.
"RADIO DRS"
"M-Corona" d.o.o.
"RADIO CORONA"
"Gresa Trade" d.o.o.
"RADIO ELITA"
"Neboelectronic" d.o.o.
"RADIO DELFIN"
"Radio Zeta"
"RADIO ZETA"
Naziv nevladine organizacije,
domaćeg pravnog/fizičkog
lica koje ima akcije ili udio
veći od 1% vrijednosti
kapitala pružaoca AVM
usluge
Procenat
učešća
u
kapitalu
Prebivalište/
Boravište/Sjedište
Hrapović Azra
Bijelo Polje
Čabarkapa Slobodan
Bijelo Polje
Nedović Boris
Bijelo Polje
Brajković Miloš
Bijelo Polje
Kijamet Almes
Bijelo Polje
Miodrag Bojojević
50%
Podgorica
Print Media d.o.o.
50%
Podgorica
Dragan Despotović
50%
Bar
Predrag Despotović
50%
Bar
Vera Katana
100%
Ulcinj
Nebojša Božović
50%
Herceg-Novi
Vlasta Božović
50%
Herceg-Novi
Nevenka Stajović Vukčević
100%
Podgorica
Zvonimir Deković
Miroslav Marušić
NVO "Hrvatska Krovna
Zajednica"
"RADIO DUX"
Marija Vučinović
Zvonko Perušina
Ljerka Dragićević
"083 Vučeljić" d.o.o.
"Metropoliten Media"
d.o.o.
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 9
Podgorica, Crna Gora
Zoran Vučeljić
Nikšić
Svetlana Vučeljić
Nikšić
"RADIO 083"
"RADIO
SVETIGORA"
Mitropolija crnogorsko
primorska
7
Telefon:+382 20 201 430
Telefax: +382 20 201 440
100%
Cetinje
E-mail: [email protected]
www.ardcg.org
Naziv pružaoca AVM
usluge
NVO "Romski radio"
"Šrauba" d.o.o.
Indentifikacioni znak
AVM usluge
"ROMSKI RADIO"
Naziv nevladine organizacije,
domaćeg pravnog/fizičkog
lica koje ima akcije ili udio
veći od 1% vrijednosti
kapitala pružaoca AVM
usluge
Procenat
učešća
u
kapitalu
Prebivalište/
Boravište/Sjedište
Isen Gaši
Podgorica
Remzi Šalja
Podgorica
Džemal Halili
Podgorica
Tatijana Ivanova
Podgorica
Musa Fahri
Podgorica
Boris Zloković
50%
Herceg Novi
Predrag Jokić
50%
Herceg Novi
Samin Radončić
100%
Gusinje
Safet Hadžibegović
50%
Rožaje
Mervan Hadžibegović
50%
Rožaje
"RADIO JADRAN"
"Radio Gusinje" d.o.o.
"RADIO GUSINJE"
"Jupok" d.o.o.
"RADIO JUPOK"
"North Sky" d.o.o.
"RADIO PLUS"
Danijela Obradović
100%
Bijelo Polje
"Bradva-Company" o.d.
"RADIO LUNA"
Izet Huseinović
100%
Plav
"Radio Mojkovac" d.o.o.
"RADIO
MOJKOVAC"
Rodoljub Ćorić
100%
Mojkovac
Slobodan Šabebljić
34%
Kolašin
Žarko Dožić
33%
Kolašin
Đorđije Tatić
33%
Kolašin
"Info Kol" d.o.o.
NVO "Skadar Lake"
"Radio City" d.o.o.
"RADIO OZON"
"RADIO SKADAR
LAKE"
"RADIO CITY"
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 9
Podgorica, Crna Gora
Srđan Vukadinović
Podgorica
Nenad Štrbac
Podgorica
Goran Vukadinović
Podgorica
Milena Radević
Podgorica
Dejan Jočić
Podgorica
Miodrag Kruščić
8
Telefon:+382 20 201 430
Telefax: +382 20 201 440
100%
Podgorica
E-mail: [email protected]
www.ardcg.org
Naziv pružaoca AVM
usluge
"Televizija Vijesti" d.o.o.
"Eurogum" d.o.o
NVO "Društvo za
ravnopravnost i
toleranciju - AI"
"AST" d.o.o.
Indentifikacioni znak
AVM usluge
"RADIO VIJESTI"
"RADIO STAR FM"
(ranije „Radio Borkis")
"RADIO COOL"
"RADIO PRVA"
(ranije "Radio PRO
FM")
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 9
Podgorica, Crna Gora
Naziv nevladine organizacije,
domaćeg pravnog/fizičkog
lica koje ima akcije ili udio
veći od 1% vrijednosti
kapitala pružaoca AVM
usluge
Procenat
učešća
u
kapitalu
Prebivalište/
Boravište/Sjedište
Miodrag Perović
6,54%
Boris Ljumović
4,20%
Podgorica
Bose Tatar
1,70%
Podgorica
Aleksandra Popović
5,74%
Miro Perović
4,56%
Matijaž Popović
1,93%
Katarina Perović
6,68%
Ljubiša Mitrović
6,05%
Slavoljub Šćekić
15,50%
Podgorica
Željko Ivanović
6,40%
Podgorica
Aleksandra Marjanović
7,20%
Zoran Miljanić
1,60%
Biljana Marković - Al
Mahmud
3,00%
Podgorica
MDLF
25%
Njujork, SAD
Milka Tadić-Mijović, Branko
Kažanegra, Vladan
Mićunović, Balša Brković,
Mihailo Jovović, Slaviša
Šćekić, Bojica Bošković,
Esad Kočan
3,9%
Svetlana Marković
100%
Cetinje
Dr Momčilo Vuksanović
Podgorica
Vladimir Vuković
Podgorica
Tatijana Raspopović
Podgorica
"Antenna Montenegro B.V."
9
Telefon:+382 20 201 430
Telefax: +382 20 201 440
100%
Podgorica
E-mail: [email protected]
www.ardcg.org
Indentifikacioni znak
AVM usluge
Naziv nevladine organizacije,
domaćeg pravnog/fizičkog
lica koje ima akcije ili udio
veći od 1% vrijednosti
kapitala pružaoca AVM
usluge
Procenat
učešća
u
kapitalu
„Radio Elmag“
„RADIO ELMAG“
Gojko Mitrović
100%
Željko Todorović
50%
Bar
"Topolica" d.o.o.
"RADIO F"
Krsto Todorović
50%
Bar
"R.R. Media" d.o.o.
100%
Naziv pružaoca AVM
usluge
’’Tripk Com’’ d.o.o.
"RUSSKOE RADIO"
(ranije "Radio More")
"Radio Televizija
Panorama" ustanova u
privatnoj svojini
"RADIO
PANORAMA"
"Radio Gorica" d.o.o.6
Prebivalište/
Boravište/Sjedište
Podgorica
Herceg Novi
Hasena Lujinović
Selimhodžić
50%
Pljevlja
Husein Lujinović
50%
Pljevlja
"RADIO GORICA"
Vuk Rajković
100%
Podgorica
"Tehnoflesh" d.o.o.7
"RADIO AMIGO"
Snežana Kalezić
100%
Bijelo Polje
"IN CO" d.o.o.8
"TV IN"
"DZS" D.D.
100%
Ljubljana, Slovenija
6. Podaci o vlasničkoj strukturi pružaoca AVM usluga na zahtjev:
Naziv pružaoca
AVM usluge na
zahtjev
"Broadband
Montenegro"
a.d.
"Cabling" d.o.o.
6
7
8
AVM usluga zahtjev
"BBM"
Naziv nevladine organizacije,
domaćeg pravnog/fizičkog lica
koje ima akcije ili udio veći od
1% vrijednosti kapitala pružaoca
AVM usluge
Procenat
učešća u
kapitalu
Prebivalište/
Boravište/Sjedište
"Comersa" d.o.o.
35,7040%
Podgorica
Jovan Gordijan
21,4224%
Podgorica
"BBM Electronic"
14,29%
Ljubljana, Slovenija
Bela Čerpnjak
14,2816%
Sobora, Slovenija
Ostali
14,296%
Milovan Drakulović
Budva
Biljana Drakulović
Budva
"CABLING"
Rješenjem br. 02-861 od 28.09.2012. god. oduzeto je Odobrenje za emitovanje br. O – R – K – 19 koje je bio izdato ovom emiteru.
Rješenjem br. 02-862 od 28.09.2012. god. oduzeto je Odobrenje za emitovanje br. O – R – K – 02 koje je bio izdato ovom emiteru.
Rješenjem br. 02-1130 od 23.09.2011. god. oduzeto je Odobrenje za emitovanje br. O – R – K – 22 koje je bio izdato ovom emiteru.
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 9
Podgorica, Crna Gora
10
Telefon:+382 20 201 430
Telefax: +382 20 201 440
E-mail: [email protected]
www.ardcg.org
Naziv pružaoca
AVM usluge na
zahtjev
"Crnogorski
telekom" a.d.
AVM usluga zahtjev
"T-COM"
Naziv nevladine organizacije,
domaćeg pravnog/fizičkog lica
koje ima akcije ili udio veći od
1% vrijednosti kapitala pružaoca
AVM usluge
Procenat
učešća u
kapitalu
Prebivalište/
Boravište/Sjedište
Mađarski Telekom
76,5283%
Krisztina krt.55,
Budapest, Hungary
CKB - zbirni kastodi račun 5
1,7583%
Moskovka bb,
Podgorica
Podravska Banka d.d.
1,5609%
Opatička 3,
Koprivnica,
Hrvatska
NM banka - zbirni kastodi račun 6
1,5524%
Stanka Dragojevića
46, Podgorica
CKB - zbirni kastodi račun 7
1,3777%
Moskovka bb,
Podgorica
CKB - zbirni kastodi račun 2
1,2656%
Moskovka bb,
Podgorica
HB - zbirni kastodi račun
1,1469%
Josipa Broza Tita
67, Podgorica
Fizička lica (zbirno)
11,4473%
"Total TV
Montenegro"
d.o.o.
"TOTAL TV"
SBB Serbia Broadband - Srpska
kablovska mreža
100%
Bulevar Zorana
Đinđića 8a
Beograd, Srbija
"Media Net"
d.o.o.
"Media Net"
Darko Račić
100%
Podgorica
Elta-kabel d.o.o.
64,59%
Bosna i Hercegovina
Elta d.o.o.
31,87%
Slovenija
Ist d.o.o.
3,51%
Nikšić
Zoran Bulatović
47%
Beograd, Srbija
Momčilo Đurišić
47%
Beograd, Srbija
Vladimir Kovačević
4%
Beograd, Srbija
Tripo Vuković
2%
Herceg Novi
"Elta Mont"
d.o.o.
"M kabl" d.o.o.
"ELTA MONT"
"M KABL"
7. Ovi podaci biće objavljeni na veb sajtu Agencije www.ardcg.org.
DIREKTOR
Abaz Beli Džafić
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 9
Podgorica, Crna Gora
11
Telefon:+382 20 201 430
Telefax: +382 20 201 440
E-mail: [email protected]
www.ardcg.org
Download

ovdje. - Agencija za elektronske medije