Poštovani,
pozivamo Vas da prisustvujete konferenciji ‘’Pristup pravdi – Pravda za sve’’ u
organizaciji Komiteta pravnika za ljudska prava i SeConS-a dana 28.02.2013.
godine u Kući ljudskih prava, Kneza Miloša 4, Beograd, sa početkom u 11 h.
Na konferenciji će biti predstavljena publikacija Pristup pravdi i besplatna pravna
pomoć u Srbiji – izazovi i reforme koja polazeći od Nacrta Zakona o besplatnoj pravnoj
pomoći a na osnovu rezultata istraživanja o percepciji besplatne pravne pomoći od
strane građana Srbije i zaključaka javne tribine formuliše preporuke za izgradnju
efektivnog sistema besplatne pravne pomoći. Cilj konferencije je i promocija besplatne
pravne pomoći putem medijskih sadržaja i brošura namenjenih približavanju ovog
sistema građanima. Ove aktivnosti podržane su od strane Instituta za održive zajednice.
Potreba proširenja kruga pružalaca i korisnika ovog sistema biće prezentovana i kroz
analizu antidiskriminatornog mehanizma u praksi koja je sprovedena u okviru
istraživanja podržanog od ambasade Nemačke u Srbiji. Analiza je bazirana na
dosadašnjim odgovorima pravosuđa u Srbiji i Poverenice za zaštitu ravnopravnosti na
navode o povredama zabrane diskriminacije.
Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete na konferenciji, molimo Vas da svoje učešće
potvrdite na adresu [email protected] ili telefonom na 011/ 33-444-25.
Program konferencije šaljemo Vam u prilogu.
Milan Antonijević, direktor
YUCOM
Olivera Vuković, direktorka
SeConS
AGENDA KONFERENCIJE
Pristup pravdi (Pravda za sve)
Kuća ljudskih prava
Kneza Miloša 4, Beograd
11.00 – 11.05
Video promocija sistema besplatne pravne pomoći
11.05 – 11.20
Pozdravne reči
Predstavnik ISC/USAID
Predstavnik Ministarstva pravde i državne uprave
Milan Antonijević, direktor YUCOM-a
Predstavnik SECONS-a
11.20 – 11.40
Izazovi regulisanja sistema
besplatne pravne pomoći u Srbiji
Dr Ivana Krstić, Pravni fakultet u Beogradu
11.40 – 11.55
Predstavljanje istraživanja
Dr Danilo Vuković, SeConS
11.55 – 12.00
Video promocija besplatne pravne pomoći YUCOM-a
12.00 – 12.15
Uloga nevladinih organizacija u pružanju besplatne
pravne pomoći u Srbiji
Milan Antonijević i Katarina Golubović, YUCOM
12.15 – 12.30
Diskusija
12.30 – 12.45
Kafa
12.45 – 13.00
Predstavljanje analize sudskih postupaka po
Zakonu o zabrani diskriminacije
Adv. Kristina Todorović
13.00 – 13.15
Diskriminacija u Srbiji - Odgovori institucije
Marija Zarić, Stručna služba Poverenice za zaštitu
ravnopravnosti
13.15– 13.30
Konkretni slučajevi diskriminacije pred sudom
Adv. Natalija Šolić i adv. Katarina Golubović
13.30 -13.45
Zaključci i preporuke za unapređenje antidiskriminacionih
mehanizama u praksi
Adv. Kristina Todorović
13.45-14.00
Diskusija i zaključci
Download

Pristup pravdi – Pravda za sve - Komitet pravnika za ljudska prava