VY_32_INOVACE_VO3.VM4
Občan obce - na úřadě
Metodický list
křížovka na tabuli a ke kopírování- odbory a oddělení obecních úřadů
práce s tabulí a do sešitů - řešení životních situací
námět na domácí přípravu a práci s internetem - otevírací doba a odbory mého
úřadu, internetové formuláře
Obecné informace k řadě pracovních listů Člověk a společnost - Stát a právo.
Výukové materiály jsou určeny převážně pro práci na interaktivní tabuli nebo
prezentaci prostřednictvím projektoru. Část materiálů obsahuje testy nebo úlohy
určené k množení a samostatnému doplnění.
Každý výukový materiál obsahuje v úvodu klíčové otázky, které
seznámí žáky s účelem práce a mohou být využity jako poklad pro
testování znalostí a dovedností žáků.
Části označené touto ikonou jsou určeny ke shrnutí poznatků a lze je
využít jako zápis do sešitů nebo k ucelení opakované látky.
Výukové materiály navazují na řadu učebnic Občanská výchova 6-9 s blokem
Rodinná výchova: učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia nakladatelství
Fraus.
Každý úkol je srozumitelně popsán. Řešení, pokud jsou nutná, jsou uvedena v
závěru výukového materiálu jako příloha.
Výukový materiál č. 4 - Výchova k občanství 6-9 - Člověk a společnost
Stát a právo - Mgr.Pavlína Lechnýřová, září 2012
VY_32_INOVACE_VO3.VM4
NA KONCI HODINY DOKÁŽU ODPOVĚDĚT, KDYŽ SE NĚKDO ZEPTÁ:
Správně přiřaď, na jaký odbor nebo oddělení obecního úřadu nebo magistrátu byste
se obrátili s konkrétní žádostí.
Jaká je otevírací doba úřadu, na který byste se v budoucnu nejpravděpodobněji
potřebovali obrátit?
Výukový materiál č. 4 - Výchova k občanství 6-9 - Člověk a společnost
Stát a právo - Mgr.Pavlína Lechnýřová, září 2012
VY_32_INOVACE_VO3.VM4
PRÁCE S INTERAKTIVNÍ TABULÍ A SEŠITEM
Vlepte do sešitů připravenou křížovku a pomocí přesmyčky vepište správně názvy
odborů a oddělení obecních úřadů. Po kontrole doplňte na tabuli.
1
2
3
4
5
p
r
á
c a
e
6
7
8
p
r
o
9
10
l
i
d
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
a
pánírvs
advopry sblžeu
lsíoácin
ivcestin sápyrv
umeajtk
ýivsnostženk
úíznem
pálníován
amiatrk
ivootnížh řprotedís
kíolsštv
iačnnífn
Výukový materiál č. 4 - Výchova k občanství 6-9 - Člověk a společnost
Stát a právo - Mgr.Pavlína Lechnýřová, září 2012
VY_32_INOVACE_VO3.VM4
PRÁCE S INTERAKTIVNÍ TABULÍ A SEŠITEM
Přesuňte k názvům jednotlivých odborů a oddělení na úřadech případy, kterými se
budou nejpravděpodobněji zabývat. Po zkontrolování zapište příklady do sešitu.
Odbor výstavby (stavební úřad)
PRODAL JSEM AUTO, POTŘEBUJU HO ODHLÁSIT
POTŘEBUJI NAHLÁSIT TRVALÝ POBYT
Odbor finanční
POTŘEBUJI VĚDĚT, KOLIK MI ZŮSTALO BODŮ V ŘIDIČÁKU
Odbor investic a správy majetku
VE SPÁDOVÉ OBLASTI KTERÉ ŠKOLY BYDLÍME?
Odbor správní
CHCI ZAČÍT PODNIKAT JAKO FYZICKÁ OSOBA
Odbor sociální
RÁD BYCH SI ZAPLATIL PARKOVACÍ MÍSTO PŘED DOMEM
CHCEME SE VZÍT
Odbor dopravy a služeb
CHCI ZMĚNIT SvÉ JMÉNO
POTŘEBUJI NOVÝ ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
Odbor živnostenský
MĚNÍM OKNA V BYTĚ, MUSÍM TO OHLÁSIT NA ÚŘADĚ
Odbor životního prostředí
Oddělení školství
Oddělení matriky
MUSÍM ZAPLATIT POPLATEK ZA ODVOZ ODPADU
ŽÁDÁM O PRONÁJEM OBECNÍHO BYTU
ŽÁDÁM O PŘIDĚLENÍ BEZBARIÉROVÉHO BYTU
CHCI RYBÁŘSKÝ LÍSTEK
MÁME NOVÉHO PSA, MUSÍM JEJ PŘIHLÁSIT A ZAPLATIT POPLATEK
Výukový materiál č. 4 - Výchova k občanství 6-9 - Člověk a společnost
Stát a právo - Mgr.Pavlína Lechnýřová, září 2012
VY_32_INOVACE_VO3.VM4
NÁMĚT NA DOMÁCÍ PŘÍPRAVU, PRÁCE S INTERNETEM
Vyhledej a zapiš, jaké odbory a oddělení se nacházejí na úřadě v místě vašeho
trvalého bydliště.
Vyhledej, jaká je otevírací doba na úřadě v místě vašeho bydliště.
Můžete některé věci vyřídit po internetu? Pokud ano, jaké například?
SHRNUTÍ
Každý odbor na úřadě má určený svůj okruh činnosti. Množství odborů a oddělení
záleží na velikosti úřadu. V menších obcích se odbory slučují.
Informace o činnosti úřadu a úředních hodinách musí být veřejně vyvěšeny na
úřadě. Dnes je snadno nalezneme na internetových stránkách daného úřadu.
Výukový materiál č. 4 - Výchova k občanství 6-9 - Člověk a společnost
Stát a právo - Mgr.Pavlína Lechnýřová, září 2012
VY_32_INOVACE_VO3.VM4
Literatura a zdroje obrázků
HRACHOVCOVÁ, M. a kol.autorů, Občanská výchova pro 9.ročník ZŠ a víceletá gymnázia. 1. vyd. Olomouc:
Nakladatelství Olomouc, 2000. 172 s. ISBN 80-7182-093-8
KOLEKTIV AUTORŮ. Občanská výchova 8 s blokem Rodinná výchova: učebnice pro základní školy a
víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2005. 144 s. ISBN 80-7238-393-0
KOLEKTIV AUTORŮ. Občanská výchova 9 s blokem Rodinná výchova: učebnice pro základní školy a
víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2006. 152 s. ISBN 80-7238-528-3
Údaje o odborech obecních úřadů města Kladna
http://www.mestokladno.cz/reseni-zivotnich-situaci/ds-1038/p1=2100019756
staženo 19.9.2012
Neoznačené obrázky - Clipart pro Corel 8 a jejich modifikace
Výukový materiál č. 4 - Výchova k občanství 6-9 - Člověk a společnost
Stát a právo - Mgr.Pavlína Lechnýřová, září 2012
VY_32_INOVACE_VO3.VM4
PODKLADY KE KOPÍROVÁNÍ
1
2
3
4
5
p
r
á
c a
e
6
7
8
p
r
o
9
10
l
i
d
i
1
2
3
4
5
p
r
á
c a
e
6
7
8
p
r
o
9
10
l
i
d
i
1
2
3
4
5
p
r
á
c a
e
6
7
8
p
r
o
9
10
l
i
d
i
a
a
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
pánírvs
advopry sblžeu
lsíoácin
ivcestin sápyrv
umeajtk
ýivsnostženk
úíznem
pálníován
amiatrk
ivootnížh řprotedís
kíolsštv
iačnnífn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
pánírvs
advopry sblžeu
lsíoácin
ivcestin sápyrv
umeajtk
ýivsnostženk
úíznem
pálníován
amiatrk
ivootnížh řprotedís
kíolsštv
iačnnífn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
pánírvs
advopry sblžeu
lsíoácin
ivcestin sápyrv
umeajtk
ýivsnostženk
úíznem
pálníován
amiatrk
ivootnížh řprotedís
kíolsštv
iačnnífn
Výukový materiál č. 4 - Výchova k občanství 6-9 - Člověk a společnost
Stát a právo - Mgr.Pavlína Lechnýřová, září 2012
VY_32_INOVACE_VO3.VM4
NÁPOVĚDA K ŘEŠENÍ CVIČENÍ SOUVISEJÍCÍCH S ODBORY
OBECNÍCH ÚŘADŮ
uzpůsobeno dle http://www.mestokladno.cz/reseni-zivotnich-situaci/ds-1038/p1=2100019756
odbor správní - hlášení trvalého pobytu, žádost o cestovní pas, žádosti týkající se občanského průkazu,
registrace vozidla, jeho převod, přestavba..., vydání řidičského průkazu, žádosti týkající se technického průkazu
vozidla, výpis z bodového systému
odbor finanční - poplatek za odpadky, za psa, parkovací místo
odbor výstavby - územní plán a žádosti i jeho změnu (např. na staveb.pozemek), ohlášení stavby, žádost o
stavební povolení, kolaudace
odbor sociální - přidělení bezbariérového bytu, sociální dávky, žádost o zprostředkování osvojení a
pěstounskou péči
odbor životního prostředí - cokoli, co se týká odpadních vod a vodních staveb, rybářský lístek, kácení dřevin
mimo les, poplatky za znečišťování ovzduší, souhlas s nakládáním s nebezpečnými odpady, žádost o vynětí ze
zemědělského půdního fondu, pronájem hrobového místa
odbor investic a správy majetku - pronájmy městských bytů a pozemků
odbor dopravy a služeb - uzavírky silnic, dopravní značení
živnostenský odbor - ohlášení fyzických a právnických osob, žádosti o koncese
oddělení školství - věci týkající se mateřské a školní docházky (spádové oblasti, stížnosti...)
matrika - uzavření manželství, změna jména nebo příjmení, registrované partnerství, výpis z rejstříku trestů,
určení otcovství
územní plánování (v křížovce)
ŘEŠENÍ TAJENKY
i
ž
n v
i v
ú z
s
d o p
s o c i
e s t i
n o s t
p
r
á
c
e
e m n í
m a t
ž i v
p l
r i
o t
š
k
o
f
r
a
l
a
n
á
v
n
s
s
v
y
í
p
k
n í
a s
r
ý
l
á v
u ž
y
e b
m a j
á n o v á n í
k a
n í h o p r o s
l s t v í
i n a n č
d
i
t
e t
ř
k
u
e d í
n í
Výukový materiál č. 4 - Výchova k občanství 6-9 - Člověk a společnost
Stát a právo - Mgr.Pavlína Lechnýřová, září 2012
Download

Metodický list Občan obce - na úřadě