ЗДРАВСТВЕНО
СТАЊE СТАНОВНИШТВА У 2011.
ГОДИНИ
ANALYSIS OF POPULATION HEALTH
IN REPUBLIC OF SRPSKA, 2011
Приликом кориштења података из ове публикације обавезно навести извор,
ЈЗУ Институт за јавно здравство, Републикa Српскa
When using data from this publication you must quote the source,
Public Health Institute of Republic of Srpska
1
2
Јавна здравствена установа Институт за јавно здравство, Република Српска
Public Health Institute, Republic of Srpska
Здравствено стање становништва Републике Српске у 2011.години
Analysis of Population Health in Republic of Srpska, 2011
Главни и одговорни уредник :
Editor-in-Chief:
Доц др Јања Бојанић, в.д. директорa
Doc dr Janja Bojanić, Managing Director
Уредници:
Editorial board:
Мр сци. др Слађана Шиљак, специјалиста социјалне медицине/ Slađana Šiljak, MSc, MD, specialist in social medicine
Др Дијана Штркић, специјалиста социјалне медицине/Dijana Štrkić, MD, specialist in social medicine, health care organization and economics
Мр сци. др Љубица Јандрић, специјалиста епидемиологије/Ljubica Jandrić, MSc, MD, specialist in epidemiology
Др Радован Братић, специјалиста епидемиологије MD, epidemiologist/Radovan Bratić, MD, specialist in epidemiology
Мр сци. др Душанка Данојевић, специјалиста хигијене и здравствене екологије/Dušanka Danojević, MSc, MD,
specialist in hygiene and medical ecology
Мр сци др Весна Грујић Рудић, специјалиста хигијене и здравствене екологије/Vesna Grujić Rudić, MSc, MD,
specialist in hygiene and medical ecology
Јелена Маринковић, проф хемије/Jelena Marinković, chemistry professor
Др Сенка Димитријевић, специјалиста социјалне медицине/ Senka Dimitrijević, MD, specialist in social medicine
Мр сци др Марин Кватерник, специјалиста епидемиолог/ Marin Kvaternik, MD, specialist in epidemiology
Др Биљана Јањић, специјалиста социјалне медицине/ Biljana Janjić, MD, specialist in social medicine
Др Владислав Шиповац, специјалиста социјалне медицине/Vladislav Šipovac, MD, specialist in social medicine
Обрада података, табеле и графикони:
Data processing, tables, graphs:
Мирјана Милаковић, виши здравствени техничар/Mirjana Milaković, medical technician with jun.college
Биљана Мијић-Дмитрашиновић, виши здравствени техничар/Biljana Mijić-Dmitrašinović, medical technician with jun.college
Даријана Антонић, виши здравствени техничар/Darijana Antonić, medical technician with jun.college
Бојан Милиновић, дипл. инж. eлектротехнике/Bojan Milinović, BSC in electrical engineering
Publisher:
ЈЗУ Институт за јавно здравство, Република Српска/ Public Health Institute, Republic of Srpska
Штампа/Print:
Вилукс д.о.о. Бања Лука
Тираж/Printed: 50
3
САДРЖАЈ / CONTENTS:
1.
СТАНОВНИШТВО И ВИТАЛНА СТАТИСТИКА / POPULATION AND VITAL STATISTICAL DATA ...... 20
1.1 СТАНОВНИШТВО, РОЂЕЊА И УМИРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, 2007 - 2011. / POPULATION, BIRTHS AND
DEATHS, 2007-2011 ......................................................................................................................................................... 21
1.2 УЗРОЦИ СМРТИ ПРЕМА ГРУПАМА ДИЈАГНОЗА И ПОЛУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, 2011. / DEATHS BY CAUSES OF
DEATH AND SEX IN REPUBLIC OF SRPSKA, 2011............................................................................................................... 23
1.3 ДЕСЕТ НАЈЧЕШЋИХ УЗРОКА СМРТИ ПРЕМА ГРУПАМА БОЛЕСТИ, ПОЛУ И ДОБНИМ СКУПИНАМА У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, 2011. / TEN THE MOST COMMON CAUSES OF DEATH BY DISEASES, SEX AND AGE GROUPS IN
REPUBLIC OF SRPSKA, 2011. ............................................................................................................................................ 25
1.4 УЗРОЦИ СМРТИ ОДОЈЧАДИ ПО ГРУПАМА ДИЈАГНОЗА, ПОЛУ И СТАРОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, 2010-2011.
/ INFANT DEATHS BY CAUSES OF DEATH, SEX AND AGE IN REPUBLIC OF SRPSKA, 2010-2011. ........................................ 29
2.
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И КАДРОВИ / HEALTH CARE INSTITUTIONS AND STAFF .................... 30
2.1 ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ПО РЕГИОНАЛНИМ ЦЕНТРИМА ИНСТИТУТА И ОПШТИНАМА / HEALTH CARE
INSTITUTIONS BY REGIONAL CENTERS OF INSTITUTE AND BY MUNICIPALITIES ............................................................... 31
2.2 КАДРОВИ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРЕМА РЕГИОНАЛНИМ ЦЕНТРИМА ИНСТИТУТА / HEALTH
INSTITUTIONS STAFF BY REGIONAL CENTERS OF INSTITUTE ............................................................................................ 34
2.3 ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ ПРЕМА ОПШТИНАМА / HEALTH WORKERS
WITH UNIVERSITY EDUCATION BY MUNICIPALITIES ........................................................................................................ 35
2.4 ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ ПРЕМА ТИПУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ /
HEALTH WORKERS WITH UNIVERSITY EDUCATION BY TYPE OF INSTITUTION .................................................................. 38
2.5 ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА ВИШОМ, СРЕДЊОМ И НИЖОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ ПРЕМА ОПШТИНАМА /
HEALTH WORKERS WITH COLLEGE, SECONDARY AND PRIMARY EDUCATION BY MUNICIPALITIES .................................. 40
2.6 ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА ВИШОМ, СРЕДЊОМ И НИЖОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ ПРЕМА ТИПУ
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ / HEALTH WORKERS WITH COLLEGE, SECONDARY AND PRIMARY EDUCATION BY TYPE OF
INSTITUTION .................................................................................................................................................................... 42
2.7 ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИЦИ И АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ ПРЕМА ОПШТИНАМА, 2011. /
HEALTH ASSOCIATES AND NON-MEDICAL STAFF BY MUNICIPALITIES, 2011 .................................................................... 44
2.8 ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИЦИ И АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ ПРЕМА ТИПУ ЗДРАВСТВЕНЕ
УСТАНОВЕ / HEALTH ASSOCIATES AND NON-MEDICAL STAFF BY TYPE OF INSTITUTIONS ............................................... 46
2.9
ДОКТОРИ МЕДИЦИНЕ ПРЕМА СПЕЦИЈАЛНОСТИ / MEDICAL DOCTORS BY SPECIALTY ........................................ 48
2.10 ДОКТОРИ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРЕМА СПЕЦИЈАЛНОСТИ / STOMATOLOGISTS BY SPECIALTY ................................ 53
2.11 ФАРМАЦЕУТИ ПРЕМА СПЕЦИЈАЛНОСТИ / PHARMACISTS BY SPECIALTY ............................................................. 55
2.12 ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА ВИШОМ, СРЕДЊОМ И НИЖОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ ПРЕМА ПРОФИЛУ /
HEALTH WORKERS WITH COLLEGE, SECONDARY AND PRIMARY EDUCATION BY OCCUPATION....................................... 56
3.
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ / PRIMARY HEALTH CARE ......................... 58
3.1
Служба породичне медицине / Family medicine service ..................................................................................... 59
3.1.1 Здравствени радници у служби породичне медицине по регионалним центрима Института / Medical staff in family
medicine services by regional centers of Institute .................................................................................................................................. 59
3.2 Број посјета у служби породичне медицине по регионалним центрима Института / Visits to family medicine
services by regional centers of Institute .......................................................................................................................... 60
4
3.2.1 Утврђена обољења, стања и повреде по групама / Diagnosed diseases, conditions and injuries by group ............................ 61
3.2.1.1
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Република Српска / Diagnosed diseases, conditions and injuries by group Republic
of Srpska 61
3.2.1.2
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Бања Лука / Diagnosed diseases, conditions and injuries by
group Regional center Banja Luka ................................................................................................................................................................................62
3.2.1.3
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Бијељина / Diagnosed diseases, conditions and injuries by
group Regional center Bijeljina ....................................................................................................................................................................................63
3.2.1.4
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Добој / Diagnosed diseases, conditions and injuries by group
Regional center Doboj ..................................................................................................................................................................................................64
3.2.1.5
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Источно Сарајево / Diagnosed diseases, conditions and
injuries by group Regional center Istocno Sarajevo .....................................................................................................................................................65
3.2.1.6
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Фоча / Diagnosed diseases, conditions and injuries by group
Regional center Foca ....................................................................................................................................................................................................66
3.2.1.7
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Требиње / Diagnosed diseases, conditions and injuries by
group Regional center Trebinje ....................................................................................................................................................................................67
3.2.1.8
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Зворник / Diagnosed diseases, conditions and injuries by
group Regional center Zvornik .....................................................................................................................................................................................68
3.3
Здравствена заштита предшколске и школске дјеце / Pre-school and school children health care ................... 69
3.3.1 Здравствени радници у специјалистичко - консултативним службама (педијатријским амбулантама) по регионима /
Medical staff in specialists services (pediatric) ........................................................................................................................................ 69
3.3.2 Број посјета у области здравствене заштите предшколске дјеце по регионима / Pre-school children visits to health care
services by regional centers of Institute .................................................................................................................................................. 70
3.3.3 Утврђена обољења, стања и повреде по групама код предшколске дјеце / Diagnosed diseases, conditions and injuries by
group among pre-school children ............................................................................................................................................................ 71
3.3.3.1
Утврђена обољења, стања и повреде по групама код предшколске дјеце Република Српска / Diagnosed diseases, conditions and
injuries by group among pre-school children Republic of Srpska .................................................................................................................................71
3.3.3.2
Утврђена обољења, стања и повреде по групама код предшколске дјеце Регионални центар Бања Лука / Diagnosed diseases,
conditions and injuries by group among pre-school children Regional center Banja Luka...........................................................................................73
3.3.3.3
Утврђена обољења, стања и повреде по групама код предшколске дјеце Регионални центар Бијељина / Diagnosed diseases,
conditions and injuries by group among pre-school children Regional center Bijeljina ...............................................................................................74
3.3.3.4
Утврђена обољења, стања и повреде по групама код предшколске дјеце Регионални центар Добој / Diagnosed diseases,
conditions and injuries by group among pre-school children Regional center Doboj ..................................................................................................75
3.3.3.5
Утврђена обољења, стања и повреде по групама код предшколске дјеце Регионални центар Источно Сарајево / Diagnosed
diseases, conditions and injuries by group among pre-school children Regional center Istocno Sarajevo ..................................................................76
3.3.3.6
Утврђена обољења, стања и повреде по групама код предшколске дјеце Регионални центар Фоча / Diagnosed diseases,
conditions and injuries by group among pre-school children Regional center Foca ....................................................................................................77
3.3.3.7
Утврђена обољења, стања и повреде по групама код предшколске дјеце Регионални центар Требиње / Diagnosed diseases,
conditions and injuries by group among pre-school children Regional center Trebinje...............................................................................................78
3.3.3.8
Утврђена обољења, стања и повреде по групама код предшколске дјеце Регионални центар Зворник / Diagnosed diseases,
conditions and injuries by group among pre-school children Regional center Zvornik ................................................................................................79
3.3.4 Број посјета у области здравствене заштите школске дјеце по регионима School children visits to health care services by
regional centers of Institute .................................................................................................................................................................... 80
3.3.5 Утврђена обољења, стања и повреде код школске дјеце по групама / Diagnosed diseases, conditions and injuries by group
among school children ............................................................................................................................................................................. 81
3.3.5.1
Утврђена обољења, стања и повреде код школске дјеце по групама Република Српска / Diagnosed diseases, conditions and
injuries by group among school children Republic of Srpska .......................................................................................................................................81
3.3.5.2
Утврђена обољења, стања и повреде код школске дјеце по групама Регионални центар Бања Лука / Diagnosed diseases,
conditions and injuries by group among school children Regional center Banja Luka .................................................................................................83
3.3.5.3
Утврђена обољења, стања и повреде код школске дјеце по групама Регионални центар Бијељина / Diagnosed diseases,
conditions and injuries by group among school children Regional center Bijeljina ......................................................................................................84
3.3.5.4
Утврђена обољења, стања и повреде код школске дјеце по групама Регионални центар Добој / Diagnosed diseases, conditions
and injuries by group among school children Regional center Doboj ..........................................................................................................................85
3.3.5.5
Утврђена обољења, стања и повреде код школске дјеце по групама Регионални центар Источно Сарајево / Diagnosed diseases,
conditions and injuries by group among school children Regional center Istocno Sarajevo ........................................................................................86
3.3.5.6
Утврђена обољења, стања и повреде код школске дјеце по групама Регионални центар Фоча / Diagnosed diseases, conditions
and injuries by group among school children Regional center Foca ............................................................................................................................87
3.3.5.7
Утврђена обољења, стања и повреде код школске дјеце по групама Регионални центар Требиње / Diagnosed diseases,
conditions and injuries by group among school children Regional center Trebinje .....................................................................................................88
3.3.5.8
Утврђена обољења, стања и повреде код школске дјеце по групама Регионални центар Зворник / Diagnosed diseases, conditions
and injuries by group among school children Regional center Zvornik ........................................................................................................................89
3.4 Специјалистичко консултативна служба - амбуланта за здравствену заштиту жена / Specialists services –
woman`s health services ................................................................................................................................................. 90
3.4.1 Здравствени радници у амбулантама за здравствену заштиту жена по регионалним центрима Института / Medical staff
in woman`s health services by regional center of Institute ..................................................................................................................... 90
3.4.2 Број посјета у амбулантама за здравствену заштиту жена по регионалним центрима Института / Visits in woman`s health
services by regional centers of Institute .................................................................................................................................................. 91
3.4.3 Утврђена обољења, стања и повреде по групама / Diagnosed diseases, conditions and injuries by group ............................ 92
3.4.3.1
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Република Српска / Diagnosed diseases, conditions and injuries by group Republic
of Srpska 92
3.4.3.2
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Бања Лука / Diagnosed diseases, conditions and injuries by
group Regional center Banja Luka ................................................................................................................................................................................93
5
3.4.3.3
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Бијељина / Diagnosed diseases, conditions and injuries by
group Regional center Bijeljina ....................................................................................................................................................................................94
3.4.3.4
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Добој / Diagnosed diseases, conditions and injuries by group
Regional center Doboj ..................................................................................................................................................................................................95
3.4.3.5
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Источно Сарајево / Diagnosed diseases, conditions and
injuries by group Regional center Istocno Sarajevo .....................................................................................................................................................96
3.4.3.6
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Рeгионална јединица Фоча / Diagnosed diseases, conditions and injuries by
group Regional center Foca .........................................................................................................................................................................................97
3.4.3.7
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Требиње / Diagnosed diseases, conditions and injuries by
group Regional center Trebinje ....................................................................................................................................................................................98
3.4.3.8
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Зворник / Diagnosed diseases, conditions and injuries by
group Regional center Zvornik .....................................................................................................................................................................................99
3.5 Специјалистичке консултативне службе – здравствена заштита радника / Specialists services – occupational
health care .................................................................................................................................................................... 100
3.5.1 Здравствени радници у области здравствене заштите радника по регионалним јединицима Института / Medical staff in
occupational health services by regional centers of Institute ............................................................................................................... 100
3.5.2 Посјете у области здравствене заштите радника по регионалним центрима Института / Visits to occupational health
services by regional centers of Institute ................................................................................................................................................ 101
3.5.3 Утврђена обољења, стања и повреде по групама / Diagnosed diseases, conditions and injuries by group .......................... 102
3.5.3.1
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Република Српска / Diagnosed diseases, conditions and injuries by group Republic
of Srpska 102
3.5.3.2
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Бања Лука / Diagnosed diseases, conditions and injuries by
group Regional center Banja Luka .............................................................................................................................................................................. 103
3.5.3.3
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Бијељина / Diagnosed diseases, conditions and injuries by
group Regional center Bijeljina .................................................................................................................................................................................. 104
3.5.3.4
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Источно Сарајево / Diagnosed diseases, conditions and
injuries by group Regional center Istocno Sarajevo ................................................................................................................................................... 105
3.5.3.5
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Фоча / Diagnosed diseases, conditions and injuries by group
Regional center Foca .................................................................................................................................................................................................. 106
3.5.3.6
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Требиње / Diagnosed diseases, conditions and injuries by
group Regional center Trebinje .................................................................................................................................................................................. 107
3.5.3.7
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Зворник / Diagnosed diseases, conditions and injuries by
group Regional center Zvornik ................................................................................................................................................................................... 108
3.6
Стоматолошка служба Dental health services .................................................................................................... 109
3.6.1 Здравствени радници у стоматолошкој служби по регионалним центрима Института / Medical staff in dental health
services by regional centers of Institute ................................................................................................................................................. 109
3.6.2 Посјете у стоматолошкој служби по регионалним центрима Института / Visits to dental heath services by regional centers
of Institute ............................................................................................................................................................................................. 110
3.6.3 Утврђена обољења, стања и повреде по групама / Diagnosed diseases, conditions and injuries by group .......................... 111
3.6.3.1
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Република Српска / Diagnosed diseases, conditions and injuries by group Republic
of Srpska 111
3.6.3.2
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Бања Лука / Diagnosed diseases, conditions and injuries by
group Regional center Banja Luka .............................................................................................................................................................................. 111
3.6.3.3
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Бијељина / Diagnosed diseases, conditions and injuries by
group Regional center Bijeljina .................................................................................................................................................................................. 112
3.6.3.4
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Добој / Diagnosed diseases, conditions and injuries by group
Regional center Doboj ................................................................................................................................................................................................ 112
3.6.3.5
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Источно Сарајево / Diagnosed diseases, conditions and
injuries by group Regional center Istocno Sarajevo ................................................................................................................................................... 112
3.6.3.6
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Фоча / Diagnosed diseases, conditions and injuries by group
Regional center Foca .................................................................................................................................................................................................. 113
3.6.3.7
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Требиње / Diagnosed diseases, conditions and injuries by
group Regional center Trebinje .................................................................................................................................................................................. 113
3.6.3.8
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Зворник / Diagnosed diseases, conditions and injuries by
group Regional center Zvornik ................................................................................................................................................................................... 113
3.7 Ванболнички морбидитет по регионалним центрима Института / Outpatient morbidity by regional centers of
Institute ......................................................................................................................................................................... 114
3.7.1 Утврђена обољења, стања и повреде по групама у Републици Српској / Diagnosed diseases, conditions and injuries in
Republic of Srpska.................................................................................................................................................................................. 114
3.7.1.1
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Бања Лука / Diagnosed diseases, conditions and injuries by
group Regional center Banja Luka .............................................................................................................................................................................. 115
3.7.1.2
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Бијељина / Diagnosed diseases, conditions and injuries by
group Regional center Bijeljina .................................................................................................................................................................................. 116
3.7.1.3
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Добој / Diagnosed diseases, conditions and injuries by group
Regional center Doboj ................................................................................................................................................................................................ 117
3.7.1.4
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Источно Сарајево / Diagnosed diseases, conditions and
injuries by group Regional center Istocno Sarajevo ................................................................................................................................................... 118
3.7.1.5
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Фоча / Diagnosed diseases, conditions and injuries by group
Regional center Foca .................................................................................................................................................................................................. 119
6
3.7.1.6
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Требиње / Diagnosed diseases, conditions and injuries by
group Regional center Trebinje .................................................................................................................................................................................. 120
3.7.1.7
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Зворник / Diagnosed diseases, conditions and injuries by
group Regional center Zvornik ................................................................................................................................................................................... 121
3.8
Специјалистичке службe Specialists services ...................................................................................................... 122
3.9
Центри за ментално здравље / Mental health centers ...................................................................................... 124
3.8.1 Здравствени радници у специјалистичким службама по регионалним центрима / Medical staff in specialists services by
regional centers of Institute .................................................................................................................................................................. 122
3.8.2 Посјете у специјалистичким службама по регионалним центрима / Visits to specialists services by regional centers of
Institute ................................................................................................................................................................................................. 123
3.9.1 Здравствени радници у центрима за ментално здравље по регионалним центрима Института / Medical staff in mental
health centers by regional centers of Institute ...................................................................................................................................... 124
3.9.2 Посјете у центрима за ментално здравље по регионалним центрима Института / Visits to mental health centers by
regional centers of Institute .................................................................................................................................................................. 125
3.10 Центри базичне рехабилитације / Basic rehabilitation centers ......................................................................... 126
3.10.1 Здравствени радници у центрима базичне рехабилитације по регионалним центрима / Medical staff in basic
rehabilitation centers by regional centers of Institute .......................................................................................................................... 126
3.10.2 Посјете у центрима базичне рехабилитације по регионалним центрима Института / Visits to basic rehabilitation centers
by regional centers of Institute .............................................................................................................................................................. 127
3.11 Хитна медицинска помоћ / Emergency medical service..................................................................................... 128
3.11.1 Здравствени радници у хитној медицинској помоћи по регионалним центрима Института / Medical staff in emergency
medical services by regional centers of Institute................................................................................................................................... 128
3.11.2 Посјете у хитној медицинској помоћи по регионалним центрима Института / Visits to emergency medical services by
regional centers of institute................................................................................................................................................................... 129
3.12 Стоматолошка служба - здравствене установе, приватни сектор / Dental health services – health institutions,
private sector ................................................................................................................................................................ 130
3.12.1 Здравствени радници у стоматолошким установама по регионалним центрима Института / Medical staff in dental health
services by regional centers of Institute ................................................................................................................................................ 130
3.12.2 Посјете у стоматолошким установама по регионалним центрима / Visits in dental health services by regional centers of
Institute ................................................................................................................................................................................................. 131
3.13 Специјалистичке службе - здравствене установе, приватни сектор / Specialists services – health institutions,
private sector ................................................................................................................................................................ 132
3.13.1 Здравствени радници у специјалистичким установама по регионалним центрима Института / Medical staff in specialists
services by regional centers of Institute ................................................................................................................................................ 132
3.13.2 Посјете у специјалистичким установама по регионалним центрима Института / Visits to spesialists services by regional
centers of Institute ................................................................................................................................................................................ 133
3.14 Апотеке и веледрогерије - приватни сектор Pharmacies and pharmaceuticals wholesalers – private sector .... 134
3.14.1 Здравствени радници у апотекама и веледрогеријама / Medical staff in pharmacies and pharmaceuticals wholesalers ... 134
3.15 Специјалистичке службе - Интернационални дијализни центри - приватни сектор / Specialists services –
International dialysis centers – private sector ............................................................................................................... 135
3.15.1 Здравствени радници у дијализним центрима по регионалним центрима Института / Medical staff in international
dialysis centers – private sector by regional centers of Institute .......................................................................................................... 135
4. СЕКУНДАРНА И ТЕРЦИЈАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШИТА / SECONDARY AND TERTIARY HEALTH
CARE ...............................................................................................................................................136
4.1 Здравствени радници, постеље, исписани болесници, болеснички дани / Health workers, beds, discharged
patients, hospital days ................................................................................................................................................... 137
4.1.1 Збирна табела према типу установе Република Српска / Summary table by type of institution Republic of Srpska ............ 137
4.1.2 Домови здравља са стационарном дјелатношћу / Health centers with inpatient health care .............................................. 138
4.1.3 Опште болнице по одјељењима Регионални центар Бања Лука / General hospital by department Regional center Banja
Luka 139
4.1.4 Опште болнице по одјељењима - Општа болница Градишка / General hospitals by department – General hospital Gradiska141
4.1.5 Опште болнице по одјељењима- Општа болница Приједор / General hospitals by department – General hospital Prijedor142
4.1.6 Опште болнице по одјељењима Регионални центар Бијељина / General hospitals by department – Regional center
Bijeljina .................................................................................................................................................................................................. 143
4.1.6.1
Опште болнице по одјељењима- Општа болница Бијељина / General hospitals by department – General hospital Bijeljina .......... 143
4.1.7.1
Опште болнице по одјељењима- Општа болница Добој / General hospitals by department – General hospital Doboj.................... 144
4.1.7 Опште болнице по одјељењима- Регионални центар Добој / General hospitals by department – Regional center Doboj . 144
7
4.1.8 Опште болнице по одјељењима Регионални центар Требиње / General hospitals by department – Regional center Trebinje145
4.1.8.1
4.1.8.2
Опште болнице по одјељењима- Општа болница Требиње / General hospitals by department – Regional center Trebinje ............ 146
Опште болнице по одјељењима- Општа болница Невесиње / General hospitals by department – Regional center Nevesinje........ 147
4.1.9.1
Опште болнице по одјељењима- Општа болница Зворник / General hospitals by department – General hospital Zvornik ............. 148
4.1.10.1
Заводи за физикалну медицину и рехабилитацију / Physical medicine and rehabilitation institutes ................................................ 149
4.1.9 Опште болнице по одјељењима- Регионални центар Зворник / General hospitals by department – Regional center Zvornik148
4.1.10 Специјалне болнице / Special hospitals ................................................................................................................................... 149
4.1.11 Институт за рехабилитацију / Rehabilitation institute ............................................................................................................. 149
4.1.12 Клинички центар по клиникама / Clinical center by departments .......................................................................................... 150
4.1.13 Клиничко - болничке службе / Clinical hospital departments ................................................................................................. 152
4.1.14 Клинички центар, клиничко - болничке службе и опште болнице / Clinical center, clinical – hospital departments and
general hospitals .................................................................................................................................................................................... 154
4.2 Број лијечених у болницама према групама обољења и полу / Patients treated in hospitals by group of
diseases and sex ............................................................................................................................................................ 156
4.2.1 Број лијечених у болницама према групама обољења и полу, Република Српска / Patients treated in hospitals by group of
disease and sex, Republic of Srpska ....................................................................................................................................................... 156
4.2.2 Број лијечених у болницама према групама обољења и полу, Регионални центар Бања Лука / Patients treated in
hospitals by group of diseases and and sex, Regional center Banja Luka .............................................................................................. 157
4.2.3 Број лијечених у болницама према групама обољења и полу, Клинички центар Бања Лука / Patients treated in hospitals
by group of diseases and and sex, Clinical center Banja Luka................................................................................................................ 158
4.2.4 Број лијечених у болницама према групама обољења и полу, Општа болница Градишка / Patients treated in hospitals by
group of diseases and and sex, General hospital Gradiska .................................................................................................................... 159
4.2.5 Број лијечених у болницама према групама обољења и полу, Општа болница Приједор / Patients treated in hospitals by
group of diseases and and sex, General hospital Prijedor ..................................................................................................................... 160
4.2.6 Број лијечених у болницама према групама обољења и полу, Завод за рехабилитацију Зотовић / Patients treated in
hospitals by group of diseases and and sex, Rehabilitation Institute Zotovic ........................................................................................ 161
4.2.7 Број лијечених у болницама према групама обољења и полу, Завод за рехабилитацију Зотовић – Слатина / Patients
treated in hospitals by group of diseases and and sex, Rehabilitation Institute Zotovic – Slatina ........................................................ 162
4.2.8 Број лијечених у болницама према групама обољења и полу, Институт Мљечаница / Patients treated in hospitals by
group of diseases and and sex, Institute Mljecanica ............................................................................................................................. 163
4.3 Број лијечених у болницама према групама обољења и полу, Регионални центар Бијељина / Patients
treated in hospitals by group of diseases and and sex, Regional center Bijeljina ........................................................... 164
4.4 Број лијечених у болницама према групама обољења и полу, Регионални центар Добој / Patients treated in
hospitals by group of diseases and and sex, Regional center Doboj............................................................................... 165
4.5 Број лијечених у болницама према групама обољења и полу, Регионални центар Источно Сарајево /
Patients treated in hospitals by group of diseases and and sex, Regional center Istocno Sarajevo ................................ 166
4.6 Број лијечених у болницама према групама обољења и полу, Регионални центар Фоча / Patients treated in
hospitals by group of diseases and and sex, Regional center Foca ................................................................................. 167
4.7 Број лијечених у болницама према групама обољења и полу, Регионални центар Требиње / Patients treated
in hospitals by group of diseases and and sex, Regional center Trebinje ....................................................................... 168
4.7.1 Број лијечених у болницама према групама обољења и полу, Општа болница Требиње / Patients treated in hospitals by
group of diseases and and sex, General hospital Trebinje..................................................................................................................... 169
4.7.2 Број лијечених у болницама према групама обољења и полу, Општа болница Невесиње / Patients treated in hospitals by
group of diseases and and sex, General hospital Nevesinje .................................................................................................................. 170
4.8 Број лијечених у болницама према групама обољења и полу, Регионални центар Зворник / Patients treated
in hospitals by group of diseases and and sex, Regional center Zvornik......................................................................... 171
4.9 Број лијечених у болницама према групама обољења и полу / Patients treated in hospitals by group of
diseases and and sex ..................................................................................................................................................... 172
4.10 Број лијечених у болницама према групама обољења, 2007-2011 / Patients treated in hospitals by group of
diseases, 2007-2011....................................................................................................................................................... 173
5.
ПОРОЂАЈИ И ПРЕКИДИ ТРУДНОЋЕ / CHILDBIRTHS AND ABORTIONS ......................................174
5.1 Број порода у Републици Српској, по регионалним центрима Института / Deliveries in Republic of Srpska, by
regional center of Institute ............................................................................................................................................ 175
8
5.2 Број порода у односу на тежину дјетета при рођењу и у односу на живорођене и мртворођене у Републици
Српској / Deliveries by birth weight, livebirths and stillbirths in Republic of Srpska ..................................................... 175
5.2.1 Број порода у односу на тежину дјетета при рођењу и у односу на живорођене и мртворођене Регионални центар
Бања Лука / Deliveries by birth weight, livebirths and stillbirths Regional center Banja Luka ............................................................. 175
5.2.2 Број порода у односу на тежину дјетета при рођењу и у односу на живорођене и мртворођене Регионални центар
Бијељина / Deliveries by birth weight, livebirths and stillbirths Regional center Bijeljina .................................................................... 176
5.2.3 Број порода у односу на тежину дјетета при рођењу и у односу на живорођене и мртворођене Регионални центар
Добој / Deliveries by birth weight, livebirths and stillbirths Regional center Doboj ............................................................................. 176
5.2.4 Број порода у односу на тежину дјетета при рођењу и у односу на живорођене и мртворођенe Регионална јединица
Источно Сарајево / Deliveries by birth weight, livebirths and stillbirths Regional center Istocno Sarajevo ......................................... 176
5.2.5 Број порода у односу на тежину дјетета при рођењу и у односу на живорођене и мртворођене Регионални центар
Фоча / Deliveries by birth weight, livebirths and stillbirths Regional center Foca ................................................................................. 177
5.2.6 Број порода у односу на тежину дјетета при рођењу и у односу на живорођене и мртворођене Регионални центар
Требиње / Deliveries by birth weight, livebirths and stillbirths Regional center Trebinje..................................................................... 177
5.2.7 Број порода у односу на тежину дјетета при рођењу и у односу на живорођене и мртворођене Регионални центар
Зворник / Deliveries by birth weight, livebirths and stillbirths Regional center Zvornik ....................................................................... 177
5.3 Број новорођенчади по статусу живорођено или мртворођено у Републици Српској Livebirths, stillbirths and
childbirths total in Republic of Srpska ............................................................................................................................ 178
5.3.1 Број новорођенчади по статусу живорођено или мртворођено Регионални центар Бања Лука Livebirths, stillbirths and
childbirths total Regonal unit Banja Luka .............................................................................................................................................. 178
5.3.2 Број новорођенчади по статусу живорођено или мртворођено Регионални центар Бијељина Livebirths, stillbirths and
childbirths total Regional center Bijeljina .............................................................................................................................................. 178
5.3.3 Број новорођенчади по статусу живорођено или мртворођено Регионални центар Добој Livebirths, stillbirths and
childbirths total Regional center Doboj ................................................................................................................................................. 178
5.3.4 Број новорођенчади по статусу живорођено или мртворођено Регионални центар Источно Сарајево Livebirths, stillbirths
and childbirths total Regional center Istocno Sarajevo .......................................................................................................................... 179
5.3.5 Број новорођенчади по статусу живорођено или мртворођено Регионални центар Фоча Livebirths, stillbirths and
childbirths total Regional center Foca ................................................................................................................................................... 179
5.3.6 Број новорођенчади по статусу живорођено или мртворођено Регионални центар Требиње Livebirths, stillbirths and
childbirths total Regional center Trebinje .............................................................................................................................................. 179
5.3.7 Број новорођенчади по статусу живорођено или мртворођено Регионални центар Зворник Livebirths, stillbirths and
childbirths total Regional center Zvornik ............................................................................................................................................... 179
5.4 Број новорођених у односу на број новорођенчади у Републици Српској Childbirths by number of childborns
in a delivery in Republic of Srpska ................................................................................................................................. 180
5.4.1 Број новорођених у односу на број новорођенчади Регионални центар Бања Лука / Childbirths by number of childborns
in a delivery Region Banja Luka ............................................................................................................................................................. 180
5.4.2 Број новорођених у односу на број новорођенчади Регионални центар Бијељина / Childbirths by number of childborns in
a delivery Regional center Bijeljina ........................................................................................................................................................ 180
5.4.3 Број новорођених у односу на број новорођенчади Регионални центар Добој / Childbirths by number of childborns in a
delivery Regional center Doboj .............................................................................................................................................................. 180
5.4.4 Број новорођених у односу на број новорођенчади Регионални центар Источно Сарајево / Childbirths by number of
childborns in a delivery Regional center Istocno Sarajevo..................................................................................................................... 181
5.4.5 Број новорођених у односу на број новорођенчади Регионални центар Фоча / Childbirths by number of childborns in a
delivery Regional center Foca ................................................................................................................................................................ 181
5.4.6 Број новорођених у односу на број новорођенчади Регионални центар Требиње / Childbirths by number of childborns in
a delivery Regional center Trebinje ....................................................................................................................................................... 181
5.4.7 Број новорођених у односу на број новорођенчади Регионални центар Зворник / Childbirths by number of childborns in a
delivery Regional center Zvornik ........................................................................................................................................................... 181
5.5 Број порода према старости породиље и времену порода у Републици Српској / Deliveries by mother`s age
and delivery term in Republic of Srpska......................................................................................................................... 182
5.5.1 Број порода према старости породиље и времену порода Регионални центар Бања Лука / Deliveries by mother`s age and
delivery term ......................................................................................................................................................................................... 182
5.5.2 Број порода према старости породиље и времену порода Регионални центар Бијељина / Deliveries by mother`s age and
delivery term ......................................................................................................................................................................................... 182
5.5.3 Број порода према старости породиље и времену порода Регионални центар Добој / Deliveries by mother`s age and
delivery term ......................................................................................................................................................................................... 183
5.5.4 Број порода према старости породиље и времену порода Регионални центар Источно Сарајево / Deliveries by mother`s
age and delivery term ............................................................................................................................................................................ 183
5.5.5 Број порода према старости породиље и времену порода Регионални центар Фоча / Deliveries by mother`s age and
delivery term ......................................................................................................................................................................................... 183
5.5.6 Број порода према старости породиље и времену порода Регионални центар Требиње / Deliveries by mother`s age and
delivery term ......................................................................................................................................................................................... 184
5.5.7 Број порода према старости породиље и времену порода Регионални центар Зворник / Deliveries by mother`s age and
delivery term ......................................................................................................................................................................................... 184
9
5.6
Број новорођених према полу у Републици Српској, 2011 Childborns by sex in Republic of Srpska, 2011 ....... 185
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4
5.6.5
5.6.6
5.6.7
Број новорођених према полу Регионални центар Бања Лука Childborns by sex Regional center Banja Luka .................... 185
Број новорођених према полу Регионални центар Бијељина Childborns by sex Regional center Bijeljina .......................... 185
Број новорођених према полу Регионални центар Добој Childborns by sex Regional center Doboj .................................... 185
Број новорођених према полу Регионални центар Источно Сарајево Childborns by sex Istocno Sarajevo ......................... 186
Број новорођених према полу Регионални центар Childborns by sex Foca ........................................................................... 186
Број новорођених према полу Регионални центар Childborns by sex Trebinje ..................................................................... 186
Број новорођених према полу Регионални центар Childborns by sex Zvornik ...................................................................... 186
5.7 Број порођаја у односу на број прекида трудноће у Републици Српској, 2011 Deliveries with relation to
number of previous deliveries and abortions in Republic of Srpska, 2011 ..................................................................... 187
5.7.1 Број порођаја у односу на број прекида трудноће Регионални центар Бања Лука Deliveries with relation to number of
previous deliveries and abortions Regional center Banja Luka ............................................................................................................. 187
5.7.2 Број порођаја у односу на број прекида трудноће Регионални центар Бијељина Deliveries with relation to number of
previous deliveries and abortions Regional center Bijeljina .................................................................................................................. 188
5.7.3 Број порођаја у односу на број прекида трудноће Регионални центар Добој Deliveries with relation to number of previous
deliveries and abortions Regional center Doboj .................................................................................................................................... 188
5.7.4 Број порођаја у односу на број прекида трудноће Регионални центар Источно Сарајево Deliveries with relation to
number of previous deliveries and abortions Regional center Istocno Sarajevo................................................................................... 189
5.7.5 Број порођаја у односу на број прекида трудноће Регионални центар Фоча Deliveries with relation to number of previous
deliveries and abortions Regional center Foca ...................................................................................................................................... 189
5.7.6 Број порођаја у односу на број прекида трудноће Регионални центар Требиње Deliveries with relation to number of
previous deliveries and abortions Regional center Trebinje.................................................................................................................. 189
5.7.7 Број порођаја у односу на број прекида трудноће Регионални центар Зворник Deliveries with relation to number of
previous deliveries and abortions Regional center Zvornik ................................................................................................................... 190
5.8 Укупан број прекида трудноће у односу на старост труднице у Републици Српској Abortions by woman`s age
in Republic of Srpska ..................................................................................................................................................... 190
5.8.1 Укупан број прекида трудноће у односу на старост труднице Регионални центар Бања Лука Abortions by woman`s age
Regional center Banja Luka .................................................................................................................................................................... 190
5.8.2 Укупан број прекида трудноће у односу на старост труднице Регионални центар Бијељина Abortions by woman`s age
regional center Bijeljina ......................................................................................................................................................................... 191
5.8.3 Укупан број прекида трудноће у односу на старост труднице Регионални центар Добој Abortions by woman`s age
Regional center Doboj ........................................................................................................................................................................... 191
5.8.4 Укупан број прекида трудноће у односу на старост труднице Регионални центар Источно Сарајево Abortions by
woman`s age Regional center Istocno Sarajevo .................................................................................................................................... 191
5.8.5 Укупан број прекида трудноће у односу на старост труднице Регионални центар Фоча Abortions by woman`s age
Regional center Foca ............................................................................................................................................................................. 192
5.8.6 Укупан број прекида трудноће у односу на старост труднице Регионални центар Требиње Abortions by woman`s age
Regional center Trebinje ........................................................................................................................................................................ 192
5.8.7 Укупан број прекида трудноће у односу на старост труднице Регионални центар Зворник Abortions by woman`s age
Regional center Zvornik ......................................................................................................................................................................... 192
5.8.8 Број прекида трудноће у односу на старост труднице у Републици Српској Abortions by woman`s age and number of
previous abortions in Republic of Srpska ............................................................................................................................................... 193
5.8.9 Број прекида трудноће у односу на старост труднице Регионални центар Бања Лука Abortions by woman`s age and
number of previous abortions Regional center Banja Luka ................................................................................................................... 193
5.8.10 Број прекида трудноће у односу на старост труднице Регионални центар Бијељина Abortions by woman`s age and
number of previous abortions Regional center Bijeljina ....................................................................................................................... 193
5.8.11 Број прекида трудноће у односу на старост труднице Регионални центар Добој Abortions by woman`s age and number of
previous abortions Regional center Doboj ............................................................................................................................................ 194
5.8.12 Број прекида трудноће у односу на старост труднице Регионални центар Источно Сарајево Abortions by woman`s age
and number of previous abortions Regional center Istocno Sarajevo ................................................................................................... 194
5.8.13 Број прекида трудноће у односу на старост труднице Регионални центар Фоча Abortions by woman`s age and number of
previous abortions Regional center Foca............................................................................................................................................... 194
5.8.14 Број прекида трудноће у односу на старост труднице Регионални центар Требиње Abortions by woman`s age and
number of previous abortions Regional center Trebinje ....................................................................................................................... 195
5.8.15 Број прекида трудноће у односу на старост труднице Регионални центар Зворник Abortions by woman`s age and number
of previous abortions Regional center Zvornik ...................................................................................................................................... 195
5.9 Категорија прекида трудноће у односу на старост жене и брачно стање у Републици Српској Abortions by
diagnosis, woman`s age and marital status in Republic of Srpska .................................................................................. 196
5.9.1 Категорија прекида трудноће у односу на старост жене и брачно стање Регионални центар Бања Лука Abortions by
diagnosis, woman`s age and marital status Regional center Banja Luka ............................................................................................... 196
5.9.2 Категорија прекида трудноће у односу на старост жене и брачно стање Регионални центар Бијељина Abortions by
diagnosis, woman`s age and marital status Regional center Bijeljina ................................................................................................... 197
5.9.3 Категорија прекида трудноће у односу на старост жене и брачно стање Регионални центар Добој Abortions by diagnosis,
woman`s age and marital status Regional center Doboj ....................................................................................................................... 197
10
5.9.4 Категорија прекида трудноће у односу на старост жене и брачно стање Регионални центар Источно Сарајево Abortions
by diagnosis, woman`s age and marital status Regional center Istocno Sarajevo ................................................................................. 197
5.9.5 Категорија прекида трудноће у односу на старост жене и брачно стање Регионални центар Фоча Abortions by diagnosis,
woman`s age and marital status Regional center Foca ......................................................................................................................... 198
5.9.6 Категорија прекида трудноће у односу на старост жене и брачно стање Регионални центар Требиње Abortions by
diagnosis, woman`s age and marital status Regional center Trebinje ................................................................................................... 198
5.9.7 Категорија прекида трудноће у односу на старост жене и брачно стање Регионални центар Зворник Abortions by
diagnosis, woman`s age and marital status Regional center Zvornik .................................................................................................... 198
5.10 Прекиди трудноће према седмици прекида трудноће у односу на старост труднице у Републици Српској
Abortions by gestational age and woman`s age in Republic of Srpska ........................................................................... 199
5.10.1 Прекид трудноће према седмици прекида трудноће у односу на старост труднице Регионални центар Бања Лука
Abortions by gestational age and woman`s age Regional center Banja Luka ........................................................................................ 200
5.10.2 Прекид трудноће према седмици прекида трудноће у односу на старост труднице Регионални центар Бијељина
Abortions by gestational age and woman`s age Regional center Bijeljina ............................................................................................ 201
5.10.3 Прекид трудноће према седмици прекида трудноће у односу на старост труднице Регионални центар Добој Abortions
by gestational age and woman`s age Regional center Doboj ................................................................................................................ 201
5.10.4 Прекид трудноће према седмици прекида трудноће у односу на старост труднице Регионални центар Источно
Сарајево Abortions by gestational age and woman`s age Regional center Istocno Sarajevo ............................................................... 202
5.10.5 Прекид трудноће према седмици прекида трудноће у односу на старост труднице Регионални центар Фоча Abortions
by gestational age and woman`s age Regional center Foca .................................................................................................................. 203
5.10.6 Прекид трудноће према седмици прекида трудноће у односу на старост труднице Регионални центар Требиње
Abortions by gestational age and woman`s age Regional center Trebinje ............................................................................................ 203
5.10.7 Прекид трудноће према седмици прекида трудноће у односу на старост труднице Регионални центар Зворник
Abortions by gestational age and woman`s age Regional center Zvornik ............................................................................................. 204
5.11 Број порода у Републици Српској, здравствене установе у приватном сектору Deliveries in Republic of Srpska,
private health care institutions ...................................................................................................................................... 205
5.11.1 Број порода у односу на тежину дјетета при рођењу и у односу на живорођене и мртворођене / Deliveries by birth
weight, livebirths and stillbirths ............................................................................................................................................................. 205
5.11.2 Број новорођенчади по статусу живорођено или мртворођено / Livebirths, stillbirths and childbirths total ..................... 205
5.11.3 Број новорођених у односу на број новорођенчади / Childbirths by number of childborns in a delivery ............................ 205
5.11.4 Број порода према старости породиље и времену порода / Deliveries by mother`s age and delivery term ....................... 206
5.11.5 Број новорођених према полу / Childborns by sex.................................................................................................................. 206
5.11.6 Број порођаја у односу на број прекида трудноће / Deliveries with relation to number of previous deliveries and abortions206
5.12 Број прекида трудноће у Републици Српској, здравствене установе у приватном сектору / Abortions in
Republic of Srpska, private health care institutions ....................................................................................................... 207
5.12.1 Број прекида трудноће у односу на старост труднице Abortions by woman`s age and number of previous abortions ....... 207
5.12.2 Категорија прекида трудноће у односу на старост жене и брачно стање Abortions by diagnosis, woman`s age and marital
status 207
5.12.3 Прекид трудноће према седмици прекида трудноће у односу на старост труднице Abortions by gestational age and
woman`s age ......................................................................................................................................................................................... 208
6.
НЕЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ / NON-COMMUNICABLE DISEASES ........................................................209
6.1
Малигне болести Malignant Diseases ................................................................................................................. 209
6.1.1 Број новообољелих особа од рака према водећим локализацијама и регионима, мушкарци, Република Српска, 2011
Number of new cancer cases by leading primary sites and regional centers of Institute, males, Republic of Srpska, 2011 ................. 210
6.1.2 Број новообољелих особа од рака према водећим локализацијама и регионалним центрима Института, жене,
Република Српска, 2011 / Number of new cancer cases by leading primary sites and regional centers of Institute, female, Republic of
Srpska, 2011........................................................................................................................................................................................... 211
6.1.3 Стандардизоване стопе инциденце од рака на 100.000 становника према водећим локализацијама и полу, Република
Српска, 2011 / Standardized cancer incidence rates per 100.000 population by leading primary site and sex, Republic of Srpska, 2011213
6.1.4 Број умрлих случајева од рака према примарној локализацији и регионима, мушкарци, Република Српска, 2011 /
Number of death cancer cases by primary sites and regional centers of Institute, males, Republic of Srpska, 2011 ........................... 214
6.1.5 Број умрлих случајева од рака према примарној локализацији и регионима, жене, Република Српска, 2011 / Number of
death cancer cases by primary sites and regional centers of Institute, females, Republic of Srpska, 2011 .......................................... 215
6.1.6 Стандардизована стопа морталитета од рака на 100.000 становника према водећим локализацијама и полу, Република
Српска, 2011 / Standardized cancer mortality rates per 100.000 population by leading primary sites and sex, Republic of Srpska, 2011217
6.1.7 Инциденца од рака на 100.000 становника према добним скупинама, мушкарци, Република Српска, 2011. / Cancer
incidence rates per 100.000 population by age, males, Republic of Srpska 2011 ................................................................................. 218
6.1.8 Инциденца од рака на 100.000 становника према добним скупинама, жене, Република Српска, 2011 / Cancer incidence
rates per 100.000 population by age, females, Republic of Srpska ....................................................................................................... 222
6.1.9 Укупан број новообољелих, број и проценат регистрованих случајева рака на основу потврда о смрти према примарној
локализацији и полу, Република Српска, 2011 / Total number of new cancer cases, rate of cancer cases registered on the death
certificate basis by primary sites and sex, Republic of Srpska, 2011 ..................................................................................................... 226
11
6.1.10 Укупан број новообољелих, број и проценат цитолошки/хистолошки верификованих случајева рака према примарној
локализацији и полу, Република Српска, 2011 / Total number of new cancer cases, rate of cancer cases registered
citologically/histologically by primary sites and sex, Republic of Srpska , 2011 .................................................................................... 229
6.2
Дијабетес мелитус Diabetes mellitus .................................................................................................................. 232
7. ЗАРАЗНЕ И ПАРАЗИТАРНЕ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У 2011. ГОДИНИ /
COMMUNICABLE AND PARASITIC DISEASES IN REPUBLIC OF SRPSKA, 2011 ......................................238
7.1
УВОД / Introduction............................................................................................................................................. 238
7.2
МОРБИДИТЕТ / Morbidity ................................................................................................................................... 239
7.3
ВОДЕЋЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ / The most common communicable diseases.......................................................... 244
7.4
ВАКЦИНАБИЛНЕ БОЛЕСТИ / Communicable diseases preventable by vaccination ............................................. 245
7.5 УЧЕШЋЕ ПОЈЕДИНИХ ГРУПА ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У УКУПНОМ ОБОЛИЈЕВАЊУ ОД ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ /
Communicable diseases by group .................................................................................................................................. 250
7.6
РЕСПИРАТОРНЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ / Respiratory communicable diseases ........................................................ 252
7.7
ЦРИЈЕВНЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ / Gastrointestinal communicable diseases........................................................... 263
7.8
ОСТАЛЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ / Other communicable diseases .............................................................................. 269
7.9
ПАРАЗИТАРНЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ / Parasitic communicable diseases ............................................................... 276
7.10 ТРАНСМИСИВНЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ / Transmissive communicable diseases ..................................................... 276
7.11 ПОЛНЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ Sexually transmitted diseases................................................................................... 277
7.12 AНТРОПОЗООНОЗЕ / Anthropozoonoses ............................................................................................................. 282
7.13 КОЖНЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ/Communicable skin diseases ................................................................................... 287
7.14 ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ / Epidemics of infectious diseases ................................................................. 287
7.15 БОЛНИЧКЕ ИНФЕКЦИЈЕ И ЕПИДЕМИЈЕ БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ / Nosocomial
infections and outbreaks in Republic of Srpska ............................................................................................................. 291
7.16 ЗАКЉУЧАК / Conclusion ...................................................................................................................................... 293
8.
ЖИВОТНА СРЕДИНА И ЗДРАВЉЕ / ENVIRONMENT AND HEALTH ............................................294
8.1
Здравствена исправност воде за пиће у Републици Српској ............................................................................ 294
8.1.1 Централни водоводни системи по регионима/општинама у РС, 2011 Central water-supply systems by region/municipality
in Republic of Srpska , 2011 ................................................................................................................................................................... 296
8.1.2 Централни водоводни системи у Републици Српској, 2011 Central water-supply systems in Republic of Srpska,2011 ...... 299
8.1.3 Број и проценат испитиваних узорака вода за пиће на физичко-хемијску исправност по регионима/општинама у
Републици Српској, 2011 Number and percentage of water samples tested for physico- chemical safety by Region/Municipality, RS,
2011 300
8.1.4 Број и проценат испитиваних узорака воде за пиће на микробиолошку исправност по регионима/општинама у
Републици Српској, 2011 Number and percentage of water samples tested for microbiological safety by Region/Municipality, RS,
2011 302
8.1.5 Локални водоводни системи по региона у Републици Српској, 2011 Local water-supply systems by Region of RS,2011 ... 305
8.2 Здравствена исправност намирница и предмета опште употребе у Републици Српској/ Health safety of foods
and consumer goods in Republic of Srpska .................................................................................................................... 310
8.2.1 Табела ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА НАМИРНИЦА, РЕПУБЛИКА СРПСКА 2011.ГОДИНА / Physical-chemical food safety
for imported, trade, domestically production in RS, 2011..................................................................................................................... 313
8.2.2 Табела Физичко - хемијска исправност predmeta opšte upotrebe из увоза, промета и производње у Републици Српској,
2011 Physical and chemical safety of consumer goods in Republic of Srpska, 2011.............................................................................. 316
8.3
12
Болести преносиве храном/ Foodborne Diseases .............................................................................................. 320
9. ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ И НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ /
RADIATION PROTECTION IN REPUBLIC OF SRPSKA ...........................................................................322
9.1
Јонизујуће зрачење / Ionising Radiation ............................................................................................................. 323
9.1.1 Дозиметријска контрола дијагностичких рендген апарата / Dosimetry Control of Medical Radiation Sources ................... 323
9.1.2 Dozimetrijska kontrola radioaktivnih gromobrana (rag) / Dosimetry Control of Radioactive Lighting-conductors ................... 324
9.1.3 Дозиметријска контрола радиоактивних извора (раи) / Dosimetry Control of Radioactive Sources .................................... 324
9.1.4 Дозиметријска контрола објеката / Ambiental Dosimetry Control ......................................................................................... 324
9.1.5 Дозиметријска контрола отпада / Waste Dosimetry Control .................................................................................................. 324
9.1.6 Kонтрола садржаја радионуклида у води, земљи и намирницама / Measurments of Radionuclides Activities in Water, Soil
and Food ................................................................................................................................................................................................ 324
9.1.7 Методе мјерења / Methods of Measurements ........................................................................................................................ 324
9.1.8 СИСТЕМ ЗА РАНУ НАЈАВУ ВАНРЕДНОГ ДОГАЂАЈА / Sistem for Early Announcement of Accident ......................................... 325
9.1.9 Нејонизујуће зрачење / Nonionising Radiation ........................................................................................................................ 326
9.1.10 Мјерење рф електричних и магнетних поља / Measurements of RF Electrical and Magnetic Fields..................................... 326
13
МЕТОДОЛОГИЈА, ДЕФИНИЦИЈЕ И ЗАКОНСКА
РЕГУЛАТИВА
У припреми публикације кориштени су
подаци из јавних и приватних здравствених
установа Републике Српске прикупљени
путем института и завода за јавно здравство.
Од Републичког завода за статистику
Републике Српске преузети су подаци о
становништву,
виталној
статистици
и
морталитету.
Правни основ за прикупљање података чине
Закон о статистици Републике Српске (Сл. гл.
РС 85/03) Закон о евиденцијама и
статистичким истраживањима у области
здравства (Сл. гл. РС 53/07), Закон о
здравственој заштити (Сл. гл. РС 106/09) и
Закон о заштити становништва од заразних
болести (Сл. гл. РС 14/10).
Извјештаји, прикупљени из здравствених
установа, служе као основ Институту за јавно
здравство за израду збирних извештаја за
Републику Српску.
С обзиром да сви расположиви подаци нису
приказани у публикованим табелама овог
годишњака, необјављени подаци се путем
званичног захтјева могу добити од надлежне
службе Института за јавно здравство.
Публикација
Здравствено
стање
становништва Републике Српске у 2011.
години је, према тематици коју обрађује,
подијељена на поглавља.
1. СТАНОВНИШТВО И ВИТАЛНА
СТАТИСТИКА
Поглавље садржи податке о процијењеном
броју укупног становништва према полу,
кретању становништва, стопи рађања и
умирања и броју умрлих према узроку смрти,
по полу и старости у Републици Српској.
Подаци
се
публикују
уз
сагласност
Републичког завода за статистику Републике
Српске.
,,Живорођено дијете” је новорођенче, које
послије спонтаног одвајања или вађења из
тела мајке, дише или показује друге знаке
живота (откуцаје срца, покрете вољних
мишића, пулсирање пупчане врпце и др.)
макар и за најкраће вријеме, без обзира на
временску дужину трајања трудноће. Ако
дијете убрзо након порода умре, најприје се
14
региструје као живорођено, а затим као
умрло одојче.
Према препорукама Скупштине Свјетске
здравствене организације и Међународног
удружења гинеколога (ФИГО), oд 2001.
године, мртворођеним се сматра дијете
рођено, односно извађено из тијела мајке,
без икаквих знакова живота тј. ако није
дисало нити показивало неки други знак
живота, а ношено је дуже од 22 недјеље и
које има порођајну тежину 500 gr и више.
Избацивање мртвог плода који је ношен
мање од 22 недјеље, сматра се побачајем
(абортусом), без обзира на то да ли се ради о
спонтаном или намјерном прекиду трудноће,
и не региструје се у матичним књигама нити
су ти подаци исказани у укупном броју
мртворођених.
,,Узроци смрти” су сва обољења, стања или
повреде, околности несрећног случаја или
насиља које су проузроковале смрт или
допринијеле настанку смрти.
,,Основни узрок смрти” је:
а) болест или повреда која је изазвала ток
догађаја који је директно довео до смрти,
или
б) околности несрећног случаја или насиља
које су произвеле смртоносне повреде.
2. ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И КАДРОВИ
Поглавље садржи податке о здравственим
установама и кадровима запосленим у њима.
3. ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ПРИМАРНОМ
НИВОУ
У овом поглављу приказани су подаци о
утврђеним
обољењима,
стањима
и
повредама приказани на основу извјештаја
служби: породичне медицине, здравствене
заштите
дјеце,
здравствене
заштите
предшколске/школске дјеце, здравствене
заштите жена, здравствене заштите радника
и стоматолошке здравствене заштите.
Обољења, стања и повреде у службама
примарне здравствене заштите, приказани су
према јединственим листама у складу са
Међународном класификацијом болести –
Десета ревизија.
,,Посјета” је сваки контакт појединца са
лекаром или другим здравственим радником
у здравственој установи, кући или на другом
месту ради остваривања здравствене
заштите.
,,Прва посјета” је контакт који појединац први
пут у току календарске године учини са
лекаром у вези са неким обољењем, стањем
или повредом.
,,Поновне посјете” су све остале посјете у
вези са тим обољењем, стањем или
повредом до коначног исхода у току године.
Код хроничних обољења (хипертензија,
психозе и друго) први долазак код лекара у
календарској години евидентира се као
,,прва посјета”, а остали доласци у вези са
тим хроничним обољењем евидентирају се
као ,,поновне посјете”.
,,Систематски преглед” је преглед по
органима и органским системима одређених
групација становништва и појединаца (деца,
школска деца, радници и др) ради
утврђивања здравственог стања.
,,Контролни преглед” је поновни преглед
одређених групација
становништва и
појединаца, који се врши после систематских
и периодичних здравствених прегледа, а
ради утврђивања ефекта мјера спроведених
после
систематских
и
периодичних
здравствених прегледа.
5. ПОРОЂАЈИ И ПРЕКИДИ ТРУДНОЋЕ
Здравствене установе у Републици Српској
достављају Институту и заводима за јавно
здравство
индивидуалног
здравственостатистичког извјештаје ,,Пријава порођаја”
који су извор података о порођајима.
Индивидуални
здравствено-статистички
извјештаји ,,Пријава прекида трудноће”
достављени из здравствених установа
Републике Српске у Институт и заводе за
јавно здравство представљају извор података
о прекидима трудноће.
,,Пријевремени порођај” је порођај који је
наступио пре навршених 37 недеља (пре 259
дана) трудноће.
,,Порођај на вријеме” је порођај који је
наступио од 37. навршене недеље до пре
истека 42. недеље (259 до 293 дана)
трудноће.
,,Пролонгирана трудноћа” или пренесена
трудноћа је порођај који је наступио у 42
навршене или више (294 или више дана)
недеља трудноће.
Свака трудноћа која се не заврши порођајем
сматра се прекидом трудноће и у складу са
законским прописима подлеже пријави на
горе споменутом обрасцу.
4. СЕКУНДАРНА И ТЕРЦИЈАРНА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
У овом поглављу су приказани подаци о
постељама,
болесницима
леченим
у
болницама и болесничким данима према
типу установе, и болничком морбидитету на
основу
индивидуалног
здравственостатистичког
извјештаја
„Болесничкостатистички листић“ чије је попуњавање у
обавези
стационарних
здравствених
установа. Број болесничких дана је приказан
само за исписане болеснике у току
извештајног периода.
,,Болеснички дани” представљају број дана
које је једно лице провело у стационарној
здравственој установи, ради лечења или
испитивања. У број болесничких дана
урачунавају се дани проведени у стационару,
укључујући и дан отпуста.
6. НЕЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ
У овом поглављу презентовани су подаци
који се односе на евиденцију и праћење
водећих хроничних масовних незаразних
болести и шећерне болести.
У анализи умирања од малигних тумора
кориштени су подаци Републичког завода за
статистику, који су обрађени и анализирани у
Институту за јавно здравство.
Подаци о оболијевању од малигних тумора су
подаци Националног Регистра за малигне
неоплазме установљеног у Институту за јавно
здравство, а прикупљени су на основу
Правилника о обрасцу Регистра и начину
његовог вођења, обрасцу Пријаве и поступку
пријављивања малигних неоплазми (Сл. гл.
РС 28/01).
Пријаве обољелих и/или умрлих особа од
малигних тумора дужне су доставити све
здравствене
установе
на
територији
Републике Српске које се баве дијагностиком
и лијечењем малигних неоплазми.
15
7. ЗАРАЗНЕ И ПАРАЗИТАРНЕ БОЛЕСТИ
У овом поглављу приказани су подаци
оболијевању
од
заразних
болести,
епидемијама и болничким инфекцијама, као
и
подаци
о
извршеној
обавезној
имунизацији.
Прикупљање пријава заразних болести и
епидемија, као и извјештаји о обављеној
имунизацији, регулисани су Законом о
заштити становништва од заразних болести
(Сл. гл. РС 14/10), Правилник о начину
пријављивања, садржају, евиденцији и
пријаве о заразним болестима (Сл. гл. РС
114/10) и Правилник о имунизацији и
хемопрофилакси против заразних болести
(Сл. гл. РС 65/11).
8. ЖИВОТНА СРЕДИНА И ЗДРАВЉЕ
У овом поглављу приказани су подаци о
резултатима
испитивања
здравствене
исправности воде за пиће и намирница и
предмета опште употребе које се врши у
складу са важећим законским актима: Zakon
o vodama (Sl. Glasnik RS, br.10/98) Zakon o
hrani (Sl. Glasnik BiH, br.50/04.) i prateći
pravilnici, Zakon o hrani (Sl. Glasnik RS,
br.49/09) i prateći pravilnici, Zakon o
predmetima opšte upotrebe (Sl. Glasnik RS,
br.50/10) i prateći pravilnici, те другим
подзаконским
актима
и
пратећим
документима.
9. ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ И
НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА
У овом поглављу су приказане активности
Центра за заштиту од зрачења, које се се
односе на стручне послове заштите од
јонизујућих и нејонизујућих зрачења. Ове
активности су дефинисане Законом о заштити
од јонизујућих зрачења и радијационој
сигурности (Сл. гласник РС, бр. 52/01. и
63/02.), одредбама Закона о заштити од
нејонизујућих зрачења (Сл. гласник РС, бр.
2/05.) и подзаконским актима проистеклим
из ових закона.
16
METHODOLOGY, DEFINITION AND
LEGISLATION
In the preparation of the publication, the data
from public and private health institutions of the
Republic of Srpska are collected by the Public
Health Institute.
From the Institute of Statistics of the Republic of
Srpska population data, vital statistics and
mortality have been taken.
The legal basis for the collection of data consists
of the Law on Statistics of the Republic of Srpska
(Official Gazette RS 85/03) Law on records and
statistical research in health care (Official
Gazette RS 53/07), Law on Health Care (Official
Gazette RS 106/09) and the Law on Protection
of Population from Communicable Diseases
(Official Gazette. RS 14/10).
On the basis of reports collected from health
institutions, the Institute of Public Health
prepares aggregate reports for the Republic of
Srpska.
Given that all available data are not presented
in the tables of this publication, unpublished
data can be obtained upon the official request
to the authorities of the Institute of Public
Health. The publication Analysis of population
health in the Republic of Srpska is divided,
according to subject matter that is processed,
into chapters.
1. POPULATION AND VITAL STATISTICAL DATA
This chapter contains information on the
estimated number of the total population by
sex, population trends, the rate of births and
deaths and the number of deaths by cause of
death, by sex and age in the Republic of Srpska.
Data are published with the consent of the data
holder, the Institute of Statistics Office of the
Republic of Srpska.
“Live birth" means that the newborn, after
spontaneous separation or extraction from the
mother's body, breathes or shows other signs of
life (heartbeat, movement of voluntary muscles,
pulsation of the umbilical cord, etc.) even for
the shortest period of time, irrespective of the
duration of pregnancy. If the child dies shortly
after birth, first register as a live birth and then
died as an infant.
Since 2001, following the recommendations of
the World Health Assembly and the
International Federation of Gynecology and
Obstetrics (FIGO), “still-born child” is considered
a child, born or taken from the mother's body,
who exhibits no signs of life, i.e. not breathing
nor showing any other sign of life, where
pregnancy has lasted more than 22 weeks and a
birth weight of 500 g or more. Expulsion of a
dead fetus carried less than 22 weeks is
considered a miscarriage, irrespective of being
natural or intended. These cases are not
registered in population registers and not
recorded in the registers or the data included in
the total number of stillbirths.
“Causes of death" are all diseases, conditions or
injuries, accident circumstances or violence
which caused death or contributed to the
occurrence of death.
“Primary cause of death" is:
a) disease or injury which caused the sequence
of events directly leading to death, or
b) accident or violence which caused lethal
injuries.
2. HEALTH CARE INSTITUTIONS AND STAFF
This chapter contains data on health care
institutions and stuff working in them.
3. PRIMARY HEALTH CARE
This section presents data on diagnosed
diseases, conditions and injuries shown in the
reports of service: Family medicine, children's
health care, health care of preschool/school-age
children, health care for women and health care
for workers and dental care.
Diseases, conditions and injuries in primary
health care, are listed according to the
International Classification of Diseases – Tenth
Revision.
“Visit" is every contact with an individual doctor
or other health professional in a medical
institution, home, or on the other place in order
to achieve health care.
“First visit to" indicates contact for the first time
during the calendar year to the physician
regarding any illness, condition or injury.
“Repeat visit" is every other visit in connection
with the respective disease, condition or injury
to the final outcome of the year.
For chronic diseases (hypertension, psychosis,
etc.) first visit to the doctor in calendar year
shall be recorded as the 'first visits" and other
17
arrivals on that chronic disease recorded as
“Follow-up visit".
“Systematic check-up" is the examination of
organs and organ systems of specific population
groups and individuals (children, school
children, workers, etc.) in order to determine
the health status.
“Check-up" is re-examination of certain
population groups and individuals, which is
performed after systematic and periodic
medical examinations, in order to determine the
effect of measures implemented after
systematic and periodic health examination.
4. SECONDARY AND TERTIARY HEALTH CARE
This chapter presents information on the beds,
patients treated at hospitals and hospital days
by type of institution, and hospital morbidity
based on individual health statistical report
"Hospital episode statistics form" which is filling
in by the required stationary health facilities.
Number of patient days is shown only for listed
patients during the reporting period.
“Hospital days" present a number of days a
patient spent in inpatient medical institution for
treatment or examination. The number of
hospital days shall be counted as days spent in
the hospital, including the day of discharge.
5. CHILDBIRTHS AND ABORTIONS
Health institutions in the Republic of Srpska
submit to Public Health Institute individual
health statistical reports, “Delivery Registration
Form" as a source for data on deliveries.
Individual health statistical reports, “Abortion
Registration Form" provided by health
institutions in the Republic of Srpska is a source
of data on abortions.
“Pre-term delivery”, is the delivery which
occurred prior to complete 37 weeks (prior to
259 days) of pregnancy.
“On-term delivery" is the delivery which
occurred from complete 37 weeks prior to the
expiration of 42nd week (259 to 293 days) of
pregnancy.
“Prolonged pregnancy" is the delivery that
occurred at the 42 or more completed weeks
(294 days or more) of pregnancy.
Any pregnancy which does not end in delivery is
considered abortion, and, in accordance with
18
legislation, is subject to reporting on the abovementioned form.
6. NON-COMMUNICABLE DISEASES
This chapter presented the data pertaining to
the recording and monitoring of leading chronic
noncommunicable diseases.
The analysis of mortality from malignant tumors
the data of the Institute of Statistics of the
Republic of Srpska were processed and analyzed
by Institute of Public Health.
Data on morbidity from malignant tumors are
data from the National Registry of malignant
neoplasms established in the Institute of Public
Health, which were collected under the
Rulebook on the Registry and the manner of its
conduct, form and procedure of registration of
malignant neoplasms (Official Gazette. RS
28/01).
Notifications of the persons diagnosed with
and/or dead from cancer are collected from all
health institutions diagnosing and treating
cancer in the territory of Republic of Srpska.
7. COMMUNICABLE AND PARASITIC DISEASES
This section presents data on communicable
diseases cases, epidemics and nosocomial
infections, as well as information on conducting
mandatory immunization.
The collection of reports of communicable
diseases and epidemics, as well as reports on
immunization, regulated by the Law on the
Protection of Population from Communicable
Diseases (Official Gazette RS 14/10), Rulebook
on Reporting of Communicable Diseases (Official
Gazette RS 114/10) and the Rulebook on
Immunization and Chemoprophylaxis (Official
Gazette RS 65/11).
8. ENVIRONMENT AND HEALTH
This section presents the testing data on the
safety of drinking water and food and consumer
goods, that are made in accordance with
applicable laws: the Law on Waters (Official
Gazette of RS 10/98) the Law on Food (Official
Gazette of BiH 50/04) and the accompanying
regulations, the Law on Food (Official Gazette of
RS 49/09) and secondary legislation, Law on
consumer goods (Official Gazette of RS 50/10)
and the accompanying regulations, and other
laws and supporting documents.
9. RADIATION PROTECTION
This section presents the activities of the Centre
for Radiation Protection, which is related to the
professional activities of protection against
ionizing and non-ionizing radiation. These
activities are defined by the Law on Protection
against Ionizing Radiation and Radiation Safety
(Official Gazette of RS, no. 52/01, 63/02), The
Law on Non-ionizing Radiation Protection
(Official Gazette of RS, no. 2/05) and by-laws
arising from these laws.
19
1.
СТАНОВНИШТВО И ВИТАЛНА СТАТИСТИКА / POPULATION AND VITAL
STATISTICAL DATA
• Негативан природни прираштај
• Низак витални индекс: 70 живорођених на
100 умрлих, највиши је у подручју Зворника:
88,4, а најнижи у подручју Фоче: 36,6
• Ниска смртност одојчади: 4,5/1000
живорођених, у ЕU је смртност одојчади
4,06/1000 живорођених
• На првом мјесту као узрок умирања
становништва су болести система
крвотока са 53,73% у укупној смртности
• Једна петина становништва умире од
тумора
20
1.1 СТАНОВНИШТВО, РОЂЕЊА И УМИРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, 2007 - 2011. / POPULATION, BIRTHS AND DEATHS, 2007-2011
Регионални центар
Regional center
Укупно
Total
Бања Лука
Banja Luka
Бијељина
Bijeljina
Добој
Doboj
Година
Year
Процјењен
број
становника
Estimated
population
2011
1 429 668
9 561
2010
1 433 038
2009
Живорођени
Умрли
на 1 000
на 1 000
становника становника
Livebirths per Deaths per
1000
1000
Витални
Природни
индекс
прираштај Умрла одојчад Мртворођен
(живорођени
и
на 1 000
на 1 000
на 100
на 1 000
становника живорођених
живорођених
умрлих)
Infant deaths
Natural
Stillbirhts per Vital index
per 1000
increase per
1000
(livebirths per
1000
100 deaths)
Умрли
Deaths
Природни
прираштај
Natural
increase
Умрла
oдојчад
Infant deaths
29
13 658
- 4 097
43
6.7
9.6
- 2.9
4.5
3.0
70.0
10 147
41
13 517
- 3 370
44
7.1
9.4
- 2.3
4.3
4.0
75.1
1 435 179
10 603
32
13 775
- 3 172
51
7.4
9.6
- 2.2
4.8
3.0
77.0
2008
1 437 477
10 198
34
13 501
- 3 303
40
7.1
9.4
- 2.3
3.9
3.3
75.5
2007
1 439 673
10 110
39
14 146
- 4 036
38
7.0
9.8
- 2.8
3.8
3.9
71.5
2011
654 108
4 838
9
6 328
- 1 490
37
7.4
9.7
-2.3
7.6
1.9
76.5
2010
655 032
5 000
19
6 140
- 1 140
26
7.6
9.4
-1.7
5.2
3.8
81.4
2009
655 412
5 067
18
6 235
- 1 168
32
7.7
9.5
- 1.8
6.3
3.6
81.3
2008
655 783
5 025
17
6 266
- 1 241
24
7.7
9.6
- 1.9
4.8
3.4
80.2
2007
656 413
4 841
17
6 460
- 1 619
21
7.4
9.8
- 2.5
4.3
3.5
74.9
2011
149 187
1 067
4
1 673
- 606
1
7.2
11.2
-4.0
0.9
3.7
63.8
2010
149 147
1 082
3
1 693
- 611
0
7.3
11.4
-4.1
0.0
2.8
63.9
2009
140 336
1 254
6
1 486
- 232
2
8.9
10.6
- 1.7
1.6
4.8
84.4
2008
140 010
1 146
2
1 500
- 354
2
8.2
10.7
- 2.5
1.7
1.7
76.4
2007
139 849
1 176
5
1 618
- 442
1
8.4
11.6
- 3.2
0.9
4.3
72.7
2011
252 201
1 445
7
2 442
- 997
2
5.7
9.7
-4.0
1.4
4.8
59.2
2010
253 291
1 621
7
2 363
- 742
13
6.4
9.3
-2.9
8.0
4.3
68.6
2009
262 720
1 695
4
2 661
- 966
10
6.5
10.1
- 3.7
5.9
2.4
63.7
2008
263 839
1 483
10
2 466
- 983
9
5.6
9.3
- 3.7
6.1
6.7
60.1
2007
264 975
1 600
11
2 507
- 907
10
6.0
9.5
- 3.4
6.3
6.9
63.8
Живорођени Мртворођени
Livebirths
Stillbirths
21
Регионални центар
Regional center
Источно Сарајево
Istočno Sarajevo
Фоча
Foča
Требиње
Trebinje
Зворник
Zvornik
Година
Year
Процјењен
број
становника
Estimated
population
2011
93 642
609
3
932
- 323
3
6.5
9.9
-3.4
4.9
4.9
65.3
2010
93 703
669
4
903
- 234
1
7.1
9.6
-2.5
1.5
6.0
74.1
2009
93 465
676
1
976
- 300
4
7.2
10.4
- 3.2
5.9
1.5
69.3
2008
93 364
644
0
931
- 287
1
6.9
10.0
- 3.1
1.6
0.0
69.2
2007
93 268
621
0
938
- 317
1
6.7
10.1
- 3.4
1.6
0.0
66.2
2011
63 826
208
0
569
- 361
0
3.3
8.9
-5.6
0.0
0.0
36.6
2010
64 363
217
1
561
- 344
0
3.4
8.7
-5.3
0.0
4.6
38.7
2009
64 883
303
0
598
- 295
0
4.7
9.2
- 4.5
0.0
0.0
50.7
2008
65 382
267
1
585
- 318
1
4.1
8.9
- 4.9
3.7
3.7
45.6
2007
65 693
294
2
612
- 318
1
4.5
9.3
- 4.8
3.4
6.8
48.0
2011
78 528
584
4
798
- 214
0
7.4
10.2
-2.8
0.0
6.8
73.2
2010
78 772
623
6
827
- 204
1
7.9
10.5
-2.6
1.6
9.6
75.3
2009
79 035
672
2
855
- 183
1
8.5
10.8
- 2.3
1.5
3.0
78.6
2008
79 230
640
1
736
- 96
2
8.1
9.3
- 1.2
3.1
1.6
87.0
2007
79 267
582
0
844
- 262
3
7.3
10.6
- 3.3
5.2
0.0
69.0
2011
138 176
810
2
916
- 106
0
5.9
6.6
-0.7
0.0
2.5
88.4
2010
138 730
935
1
1 030
- 95
3
6.7
7.4
-0.7
3.2
1.1
90.8
2009
139 328
936
1
964
- 28
2
6.7
6.9
- 0.2
2.1
1.1
97.1
2008
139 869
993
3
1 017
- 24
1
7.1
7.3
- 0.2
1.0
3.0
97.6
2007
140 208
996
4
1 104
- 108
1
7.1
7.9
- 0.8
1.0
4.0
90.2
Живорођени Мртворођени
Livebirths
Stillbirths
Умрли
Deaths
Природни
прираштај
Natural
increase
Умрла
oдојчад
Infant deaths
ИЗВОР: Републички завод за статистику Републике Српске Data source: Republika Srpska Institute for Statistics
22
Витални
Природни
индекс
прираштај Умрла одојчад Мртворођен
(живорођени
и
на 1 000
на 1 000
на 100
на 1 000
становника живорођених
живорођених
умрлих)
Infant
deaths
Natural
Stillbirhts per Vital index
per 1000
increase per
1000
(livebirths per
1000
100 deaths)
Живорођени
Умрли
на 1 000
на 1 000
становника становника
Livebirths per Deaths per
1000
1000
1.2 УЗРОЦИ СМРТИ ПРЕМА ГРУПАМА ДИЈАГНОЗА И ПОЛУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, 2011. /
DEATHS BY CAUSES OF DEATH AND SEX IN REPUBLIC OF SRPSKA, 2011.
Укупно Total
Број
групе
Group
number
Узрок смрти
MKB 10
Cause of death
ICD-10
Број
Number
Укупно Total
Мушки Male
Женски Female
Стопа на
100.000
Број
становника
%
Number
Rate per
100.000
%
Стопа на
100.000
становника
Rate per
100.000
Број
Number
%
Стопа на
100.000
становника
Rate per
100.000
13658
100
955.32
7001
100
1006.05
6657
100
907.21
I
Заразне и паразитарне
болести
Certain
infectious and parasitic
diseases
117
0.86
8.18
79
1.13
11.35
38
0.58
5.18
II
Тумори Neoplasms
2802
20.52
196.00
1684
24.05
242.00
1118
16.80
152.37
III
Болести крви и крвотворних
органа и поремећаја
имунитета
Diseases of the blood and
blood-forming organs, and
certain disorders involving the
immune mechanism
17
0.12
1.19
7
0.10
1.01
10
0.15
1.36
IV
Болести жлијезда са
унутрашњим лучењем,
исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and
metabolic diseases
654
4.79
45.74
257
3.67
36.93
397
5.96
54.10
V
Душевни поремећаји и
поремећаји понашања
Mental and behavioral
disorders
72
0.53
5.04
58
0.83
8.33
14
0.21
1.91
VI
Болести нервног система
Diseases of the nervous
system
209
1.53
14.62
112
1.60
16.10
97
1.46
13.22
VII
Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and
adnexa
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VIII
Болести уха и болести
мастоидног наставка
Diseases of the ear and
mastoid process
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IX
Болести система крвотока
Diseases of the circulatory
system
7339
53.73
513.33
3330
47.56
478.53
4009
60.22
546.36
X
Болести система за дисање
Diseases of the respiratory
system
536
3.92
37.49
303
4.33
43.54
233
3.50
31.76
XI
Болести система за варење
Diseases of the digestive
system
391
2.86
27.35
255
3.64
36.64
136
2.04
18.53
XII
Болести коже и поткожног
ткива
Diseases of the skin and
subcutaneous tissue
1
0.01
0.07
0
0
0
1
0.01
0.14
23
Укупно Total
Број
групе
Group
number
Узрок смрти
MKB 10
Cause of death
ICD-10
Мушки Male
Број
Number
%
XIII
Болести мишићно коштаног система и
везивног ткива Diseases of
the musculoskeletal system
and connective tissue
18
0.13
1.26
4
0.06
0.57
14
0.21
1.91
XIV
Болести мокраћно - полног
система
Diseases of the genitourinary
system
175
1.28
12.24
101
1.44
14.51
74
1.11
10.01
XV
Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the
puerperium
1
0.01
0.07
0.0
0.0
0.0
1
0.01
0.14
XVI
Стања у порођајном
периоду Certain conditions
originating in the perinatal
period
36
0.26
2.52
20
0.29
2.87
16
0.24
2.19
XVII
Урођене наказности,
деформације и
хромозонске
ненормалности
Congenital malformations,
deformations and
chromosomal abnormalities
9
0.07
0.63
7
0.10
1.01
2
0.03
0.28
XVIII
Симптоми, знаци и
патолошки клинички и
лабораторијски налази
Symptoms, signs and
abnormal clinical and
laboratory findings
681
4.97
47.63
302
4.31
43.40
379
5.70
51.66
XIX
Повреде, тровања и
посљедице дјеловања
спољних фактора
Injury, poisoning and certain
other consequences of
external causes
600
4.40
41.97
482
6.88
69.29
118
1.77
16.09
ИЗВОР: Републички завод за статистику Републике Српске
SOURCE: Republika Srpska, Institute of Statistics
24
Број
Number
%
Стопа на
100.000
становника
Rate per
100.000
Женски Female
Стопа на
100.000
Број
становника
%
Number
Rate per
100.000
Стопа на
100.000
становника
Rate per
100.000
1.3 ДЕСЕТ НАЈЧЕШЋИХ УЗРОКА СМРТИ ПРЕМА ГРУПАМА БОЛЕСТИ, ПОЛУ И ДОБНИМ СКУПИНАМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, 2011. / TEN THE
MOST COMMON CAUSES OF DEATH BY DISEASES, SEX AND AGE GROUPS IN REPUBLIC OF SRPSKA, 2011.
Узроци
смрти
(MKB 10)
Cause of
death
(ICD-10)
Укупно
Total
Болести
система
крвотока
Diseases of the
circulatory
system
I00 - I99
Тумори
Neoplasms
C00 - D48
Добна скупина Age group
Пол
Sex
Укупно
Total
Укупно
Total
85+
Непо –
знато
Unknow
n
2631
1749
0
21.56
19.26
12.81
0.0
1151
1389
1108
546
0
421
1014
1555
1523
1203
0
387
499
1143
1725
1714
1282
0
4.01
5.27
6.80
15.57
23.50
23.35
17.49
0.0
120
203
270
289
551
740
675
381
0
16
36
91
117
210
592
985
1039
901
0
42
105
180
318
353
340
513
507
296
100
0
<1
1-4
5-9
10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84
13658
43
4
2
4
23
42
45
63
92
144
275
491
832
984
1125
2165
2944
%
100.0
0.31
0.03
0.01
0.03
0.17
0.31
0.33
0.46
0.67
1.05
2.01
3.60
6.09
7.20
8.24
15.85
Мушко
Male
7001
26
3
2
4
17
35
30
46
68
94
194
335
582
667
704
Женско
Female
6657
17
1
0
0
6
7
15
17
24
50
81
156
250
317
Укупно
Total
7339
0
0
0
0
1
2
7
4
23
37
65
156
294
%
53.73
0.0
0.0
0.0
0.0
0.01
0.03
0.09
0.05
0.31
0.50
0.89
2.13
Мушко
Male
3330
0
0
0
0
1
2
5
2
17
25
49
Женско
Female
4009
0
0
0
0
0
0
2
2
6
12
Укупно
Total
2802
0
2
0
0
2
6
10
8
20
%
20.51
0.0
0.07
0.0
0.0
0.07
0.21
0.36
0.28
0.71
1.50
3.75
6.42
11.35
12.60
12.13
18.30
18.09
10.56
3.57
0.0
Мушко
Male
1684
0
1
0
0
2
3
3
4
10
17
61
93
211
222
216
333
305
159
44
0
Женско
Female
1118
0
1
0
0
0
3
7
4
10
25
44
87
107
131
124
180
202
137
56
0
25
Узроци
смрти
(MKB 10)
Cause of
death
(ICD-10)
Симптоми,
знаци и
патолошки
клинички и
лабораторијск
и налази
Symptoms,
signs and
abnormal
clinical and
laboratory
findings
R00 - R99
Болести
жлијезда са
унутрашњим
лучењем,
исхране и
метаболизма
Endocrine,
nutritional and
metabolic
diseases.
E00 - E90
Повреде,
тровања и
посљeдице
дјеловања
спољних
фактора
Injury,
poisoning
and certain
other
consequence
s of external
causes
S00 - T98
26
Добна скупина Age group
Пол
Sex
Укупно
Total
Укупно
Total
85+
Непо –
знато
Unknow
n
165
156
0
18.20
24.23
22.91
0.0
43
50
64
42
0
12
41
74
101
114
0
58
74
122
173
119
49
0
4.89
8.87
11.31
18.65
26.45
18.20
7.65
0.0
11
23
34
42
38
54
33
14
0
0
4
9
24
32
84
119
86
36
0
33
44
53
56
44
48
62
67
44
16
0
4.50
5.50
7.33
8.83
9.33
7.33
8.00
10.33
11.17
7.33
2.67
0.0
31
25
30
37
43
48
34
39
49
47
34
6
0
6
2
3
7
10
8
10
9
13
20
10
10
0
<1
1-4
5-9
10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84
681
2
0
0
0
1
0
2
3
6
11
13
12
39
30
33
84
124
%
4.97
0.29
0.0
0.0
0.0
0.15
0.0
0.29
0.44
0.88
1.62
1.91
1.76
5.73
4.40
4.85
12.33
Мушко
Male
302
1
0
0
0
1
0
1
2
4
8
8
8
29
20
21
Женско
Female
379
1
0
0
0
0
0
1
1
2
3
5
4
10
10
Укупно
Total
654
0
0
0
0
0
1
0
2
1
2
5
15
32
%
4.80
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.15
0.0
0.31
0.15
0.31
0.76
2.29
Мушко
Male
257
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
5
Женско
Female
397
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
Укупно
Total
600
0
0
1
4
17
25
22
37
27
%
4.39
0.0
0.0
0.17
0.67
2.83
4.17
3.67
6.17
Мушко
Male
482
0
0
1
4
11
24
19
Женско
Female
118
0
0
0
0
6
1
3
Узроци
смрти
(MKB 10)
Cause of
death
(ICD-10)
Болести
система за
дисање
Diseases of
the
respiratory
system
J00 - J99
Болести
система за
варење
Diseases of
the digestive
system
K00 - K92
Болести
мокраћно полног
система
Diseases of
the
genitourinary
system
N00 - N99
Болести
нервног
система
Diseases of
the nervous
system
G00 - G99
Добна скупина Age group
Пол
Sex
Укупно
Total
Укупно
Total
85+
Непо –
знато
Unknow
n
124
69
0
26.12
23.13
12.87
0.0
41
87
60
27
0
12
39
53
64
42
0
40
35
65
85
55
19
0
10.74
10.23
8.95
16.62
21.74
14.07
4.86
0.0
20
33
32
27
38
44
26
10
0
0
3
9
8
8
27
41
29
9
0
1
4
5
6
12
22
35
40
36
13
0
<1
1-4
5-9
10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84
536
0
0
0
0
0
4
0
2
2
4
8
14
17
32
40
80
140
%
3.92
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.75
0.0
0.37
0.37
0.75
1.49
2.61
3.17
5.97
7.46
14.93
Мушко
Male
303
0
0
0
0
0
3
0
2
1
2
7
10
9
26
28
Женско
Female
233
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
1
4
8
6
Укупно
Total
391
0
0
0
0
0
0
1
4
6
4
12
23
42
%
2.86
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.26
1.02
1.53
1.02
3.07
5.88
Мушко
Male
255
0
0
0
0
0
0
0
4
6
3
12
Женско
Female
136
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
Укупно
Total
175
0
0
0
0
0
0
1
0
0
%
1.28
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.57
0.0
0.0
0.57
2.29
2.86
3.43
6.86
12.57
20.00
22.86
20.57
7.43
0.0
Мушко
Male
101
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
3
5
5
14
25
17
20
8
0
Женско
Female
74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
7
8
10
23
16
5
0
Укупно
Total
209
0
1
0
0
2
3
1
0
2
2
10
6
8
10
14
37
40
44
29
0
%
1.53
0.0
0.48
0.0
0.0
0.96
1.44
0.48
0.0
0.96
0.96
4.78
2.87
3.83
4.78
6.70
17.70
19.14
21.05
13.88
0.0
Мушко
Male
112
0
1
0
0
2
3
0
0
1
1
6
4
5
9
11
16
24
21
8
0
Женско
Female
97
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
4
2
3
1
3
21
16
23
21
0
27
Узроци
смрти
(MKB 10)
Cause of
death
(ICD-10)
Заразне и
паразитарн
е болести
Certain
infectious
and parasitic
diseases
А00 - B99
Остале групе
Other groups
Добна скупина Age group
Пол
Sex
Укупно
Total
Укупно
Total
22
10
0
22.22
18.80
8.55
0.0
12
16
11
3
0
1
4
10
11
7
0
8
12
8
17
12
5
0
8.44
5.19
7.79
5.19
11.04
7.79
3.25
0.0
15
10
7
10
5
5
5
3
0
2
3
1
2
3
12
7
2
0
<1
1-4
5-9
10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79 80 - 84
117
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
3
10
7
10
8
16
26
%
0.86
0.0
0.0
0.85
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.42
2.56
8.55
5.98
8.55
6.84
13.68
Мушко
Male
79
0
0
1
0
0
0
0
0
0
4
3
8
6
8
7
Женско
Female
38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
2
Укупно
Total
154
41
1
0
0
0
1
1
3
5
4
6
17
13
%
1.13
26.62
0.65
0.0
0.0
0.0
0.65
0.65
1.95
3.25
2.60
3.90
11.04
Мушко
Male
96
25
1
0
0
0
0
1
0
3
2
4
Женско
Female
58
16
0
0
0
0
1
0
3
2
2
2
ИЗВОР: Републички завод за статистику Републике Српске DATA SOURCE: Republika Srpska, Institute of Statistics
28
85+
Непо –
знато
Unknow
n
1.4 УЗРОЦИ СМРТИ ОДОЈЧАДИ ПО ГРУПАМА ДИЈАГНОЗА, ПОЛУ И СТАРОСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, 2010-2011. / INFANT DEATHS BY
CAUSES OF DEATH, SEX AND AGE IN REPUBLIC OF SRPSKA, 2010-2011.
Број групе
Group
number
Укупно Total
Узроци смрти (MKB 10)
Causes of deaths (ICD-10)
Укупно
Total
Укупно
Total
Мушко
Male
Женско
Female
0 - 24 часа
(hours)
1 - 6 дана
(days)
7 - 29 дана
(days)
1 - 3 мјесеца
(months)
4 - 7 мјесеци
(months)
8 - 11 мјесеци
(months)
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
2010
2011
44
43
8
11
15
17
8
6
7
8
3
0
3
1
20
26
3
9
9
8
5
4
3
4
0
0
0
1
24
17
5
2
6
9
3
2
4
4
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
20
3
5
5
8
3
4
2
3
0
0
0
0
16
16
5
2
4
9
2
2
3
3
2
0
0
0
4
5
0
4
3
0
1
0
0
1
0
0
0
0
4
0
0
0
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
I
Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
Мушко
Male
Женско
Female
VI
Болести нервног система
Diseases of the nervous system
Мушко
Male
Женско
Female
XVI
Стањa у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal
period
Мушко
Male
Женско
Female
XVII
Урођене наказности, деформације и
хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and
chromosomal abnormalities
Мушко
Male
Женско
Female
Симптоми, знаци и патолошки клинички и
лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and
laboratory findings
Мушко
Male
2
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
Женско
Female
2
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
XVIII
XIX
Повреде, тровања и посљедице дјеловања
спољних фактора
Injury, poisoning and certain other
consequences of external causes
Мушко
Male
Женско
Female
ИЗВОР: Републички завод за статистику Републике Српске DATA SOURCE: Republika Srpska, Institute of Statistics
29
2.
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ И КАДРОВИ / HEALTH CARE INSTITUTIONS
AND STAFF
У Републици Српској здравствена заштита се остварује у сљедећим здравственим установама:
Здравствене установе и запослени у Републици Српској, 2011.
Health Care Institutions and Staff in Republic of Srpska, 2011.
Здравствена установа
Health institution
Дом здравља
Health center
Апотека
Pharmacy
Општа болница1
General hospital
Специјална болница
Special hospital
Завод
Institute (Завод2)
Институт
Institute
Клинички центар
Clinical Center
Институт за јавно здравство
Public Health Institute
Медицинска електроника
Medical Electronics
Од укупног броја запослених у
здравственим установама Републике
Српске:
• доктора медицине је 2286,
• доктора стоматологије 215,
• дипломираних фармацеута 88,
• осталих здравствених радника
6491,
• здравствених сарадника 203 и
• административно
техничког
особља 3845.
Кадар је приказан према врсти
здравствених установа и према
стручној спреми и профилу запослених
у здравственом сектору.
1)
Број установа
Number of institutions
Број запослених
Staff
53
5360
24
282
9
3535
1
151
6
1100
1
96
1
2353
6
211
1
40
Доктори
медицине
17,41%
Здравствен
и
сарадници
1,55%
Администра
тивно
техничко
особље
29,28%
Остали
здравствен
и радници
49,44%
Доктори
стоматолог
ије 1,64%
Дипломира
ни
фармацеути
0,67%
Клиничко болничке службе Фоча и Клиничко болничке службе Касиндо су у саставу Клиничког центра Источно Сарајево, обављају послове
опште болнице према припадајућим регионима те су посебно обрађене (табела 2.1; табела 2.4; табела 2.6; табела 2.8);
2)
Специјализовану здравствену дјелатност обавља Завод за лијечење, рехабилитацију и социјалну заштиту хроничних душевних болесника
„Јакеш“ с обзиром на врсту дјелатности коју обавља сврстава се у специјалне болнице (табела 2.1; 2.4; 2.6; табела 2.8);
3)
Кадру домова здравља у Региону Источно Сарајево додат кадар Амбуланте Источни Стари Град (табела 2.4; табела 2.5; табела 2.6; табела 2.8)
4)
Кадар Завода за трансфузијску медицину Републике Српске представљен на Региону Бања Лука (табела 2.4;табела 2.6;табела 2.8)
1)
Clinical Hospital Departments Foča and Clinical Hospital Departments Kasindo are parts of Clinical Center Istočno Sarajevo, but they have function of
general hospital in their areas, therefore are separately presented (table 2.1; table 2.4; table 2.6; table 2.8);
2)
Specialized health care is managed by Institute for treatment, rehabilitation and social care of chronic mental patients „Jakeš“, having function of
general hospital. (table 2.1; 2.4; 2.6; table 2.8);
3)
Staff of Ambulance Istočni Stari Grad is presented as a part of primary health care institutions Regional center Istočno Sarajevo (table 2.4; table 2.5;
table 2.6; table 2.8)
4)
Staff of Institute for transfusiology is presented as a part of health care institutions Regional center Banja Luka (table 2.4; table 2.6; table 2.8)
30
2.1 ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ПО РЕГИОНАЛНИМ ЦЕНТРИМА ИНСТИТУТА И ОПШТИНАМА /
HEALTH CARE INSTITUTIONS BY REGIONAL CENTERS OF INSTITUTE AND BY MUNICIPALITIES
Регионални центар и општина
Regional center and municipality
Дом
здравља
Health
Center
Апотека
Pharmacy
Укупно Total
53
24
9
19
5
2
Регионални центар
Бања Лука
Regional Center Banja Luka
Бања Лука
Banja Luka
Градишка
Gradiška
Источни Дрвар
Istočni Drvar
Кнежево
Kneževo
Козарска Дубица
Kozarska Dubica
Костајница
Kostajnica
Котор Варош
Kotor Varoš
Крупа на Уни
Krupa na Uni
Лакташи
Laktaši
Мркоњић Град
Mrkonjić Grad
Нови Град
Novi Grad
Оштра Лука
Oštra Luka
Петровац/Дринић
Petrovac/Drinić
Приједор
Prijedor
Прњавор
Prnjavor
Рибник
Ribnik
Србац
Srbac
Челинац
Čelinac
Шипово
Šipovo
Регионални центар Бијељина
Regional Center Bijeljina
Бијељина
Bijeljina
Лопаре
Lopara
Угљевик
Ugljevik
Регионални центар Добој
Regional Center Doboj
Добој
Doboj
Босански Брод
Bosanski Brod
Дервента
Derventa
2
Модрича
Modriča2
Петрово
Petrovo
Општа
Специјална
Завод
болница
болница
Institute
General
Special Hospital (Завод)
Hospital
1
1
1
Институт
Insitute
Клинички
центар
Clinical
Center
6
1
1
6
1
5
1
1
1
1
1
1
1
5
1
Институт за јавно Медицинска
здравство
електроника
Public Health
Medical
Institute
Electronics
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
7
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
31
Регионални центар и општина
Regional center and municipality
Теслић
Teslić
Шамац
Šamac
Регионални центар Источно
Сарајево Regional Center Istočno
Sarajevo
Дом
здравља
Health
Center
Апотека
Pharmacy
1
1
1
1
6
4
Источна Илиџа1
Istočna Ilidža1
Источни Стари
Град/амбуланта
Istočni Stari Grad
Источно Ново Сарајево
Istočno Novo Sarajevo
Пале
Pale
Рогатица
Rogatica
Соколац
Sokolac
Трново
Trnovo
Хан Пијесак
Han Pijesak
Регионални центар Фоча
Regional Center Foča
Вишеград
Višegrad
Калиновик
Kalinovik
Ново Горажде
Novo Goražde
Рудо
Rudo
Фоча
Foča
Чајниче
Čajniče
Регионални центар Требиње
Regional Center Trebinje
Берковићи
Berkovići
Билећа
Bileća
Гацко
Gacko
Љубиње
Ljubinje
Невесиње
Nevesinje
Требиње
Trebinje
Регионални центар Зворник
Regional Center Zvornik
Братунац
Bratunac
Власеница
Vlasenica
Зворник
Zvornik
Милићи
Milići
Сребреница
Srebrenica
Шековићи
Šekovići
32
Општа
Специјална
Завод
болница
болница
Institute
General
Special Hospital (Завод)
Hospital
1
1
Институт
Insitute
Клинички
центар
Clinical
Center
Институт за јавно Медицинска
здравство
електроника
Public Health
Medical
Institute
Electronics
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
3
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
Напомена: Дистрибуција здравствених установа, кадрова и морбидитета је приказана према
припадајућим регионалним центрима Института (Бања Лука, Добој, Зворник, Источно Сарајево, Фоча и
Требиње) на нивоу Републике Српске, ради лакше координације у извјештавању, уважавајући
непостојање административних подјела на нивоу Републике.
Annotation: Health care institutions, staff and morbidity in Republic of Srpska are presented in accordance with
organizational structure of Public Health Institute, consisted of regional centers (Banja Luka, Doboj, Zvornik,
Istočno Sarajevo, Foča and Trebinje), for easier coordination in reporting, respecting nonexistent administrative
division in Republic of Srpska.
33
2.2 КАДРОВИ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРЕМА РЕГИОНАЛНИМ ЦЕНТРИМА ИНСТИТУТА / HEALTH INSTITUTIONS STAFF BY REGIONAL
CENTERS OF INSTITUTE
Здравствени радници Health workers
34
Остали Other
Фармацеути
Pharmacists
Виша стручна
спрема
Jun. college
Средња
стручна
спрема
High school
215
88
941
1229
96
35
755
214
22
1910
1295
291
Источно Сарајево
Istočno Sarajevo
1032
703
Фоча
Foča
717
Требиње
Trebinje
Зворник
Zvornik
Нижа
стручна
спрема
Semiskilled
Здравствени
сарадници
Health associates
Административно
- техничко
особље
Administrative/tec
hnical staff
5538
12
203
3845
652
2675
2
104
2004
13
40
466
0
11
265
35
12
85
862
10
32
583
170
15
8
37
473
0
31
298
487
120
12
9
26
320
0
6
224
788
571
136
17
7
54
357
0
5
312
853
580
126
18
4
47
385
0
14
259
Регионални центар
Regional center
Укупно запослених
Total staff
Укупно
Total
Укупно
Total
Доктори
медицине
Medicine
doctors
Доктори
стоматологије
Stomatology
doctors
13128
9080
2286
Бања Лука
Banja Luka
6797
4689
Бијељина
Bijeljina
1031
Добој
Doboj
2.3 ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ ПРЕМА ОПШТИНАМА /
HEALTH WORKERS WITH UNIVERSITY EDUCATION BY MUNICIPALITIES
Висока стручна спрема University education
Регионални центар и
општина
Regional center and
municipality
Укупно Total
Регионални центар
Бања Лука
Regional Center Banja Luka
Бања Лука
Banja Luka
Босанска Костајница
Bosanska Kostajnica
Градишка
Gradiška
Источни Дрвар
Istočni Drvar
Кнежево
Kneževo
Козарска Дубица
Kozarska Dubica
Котор Варош
Kotor Varoš
Крупа на Уни
Krupa na Uni
Лакташи
Laktaši
Мркоњић Град
Mrkonjić Grad
Нови Град
Novi Grad
Оштра Лука
Oštra Luka
Петровац/Дринић
Petrovac/Drinić
Приједор
Prijedor
Прњавор
Prnjavor
Рибник
Ribnik
Србац
Srbac
Челинац
Čelinac
Шипово
Šipovo
Регионални центар
Бијељина
Regional Center Bijeljina
Бијељина
Bijeljina
Лопаре
Lopare
Угљевик
Ugljevik
Регионални центар Добој
Regional Center Doboj
Босански Брод
Bosanski Brod
Дервента
Derventa
Добој
Doboj
Љекари Doctors
На
специјали зацији
In specialists
training
Специјалисти
Specialists
Стоматолози
Stomatologists
Фармацеути
Pharmacists
Укупно
Total
Укупно
Total
Општа
медицина
General
practitioner
2589
2286
323
442
1521
215
88
1360
1229
118
247
864
96
35
841
788
34
170
584
45
8
6
5
2
2
1
1
0
120
101
13
17
71
7
12
1
1
0
0
1
0
0
11
9
2
2
5
2
0
35
31
3
5
23
1
3
12
10
1
2
7
2
0
3
2
2
0
0
1
0
32
29
10
4
15
3
0
21
18
7
2
9
3
0
24
18
5
0
13
5
1
7
6
3
3
0
1
0
2
2
1
0
1
0
0
165
144
19
30
95
11
10
21
19
5
4
10
2
0
8
7
2
0
5
1
0
24
19
6
3
10
4
1
17
13
2
3
8
4
0
10
7
1
0
6
3
0
249
214
30
42
142
22
13
212
185
22
38
125
16
11
15
11
2
3
6
3
1
22
18
6
1
11
3
1
338
291
65
48
178
35
12
13
11
7
2
2
2
0
24
20
7
2
11
4
0
216
188
33
36
119
19
9
35
Висока стручна спрема University education
Регионални центар и
општина
Regional center and
municipality
Модрича2
Modriča2
Петрово
Petrovo
Теслић
Teslić
Шамац
Šamac
Регионални центар
Источно Сарајево
Regional Center Istočno
Sarajevo
Источна Илиџа
Istočna Ilidža
Источно Ново Сарајево
Istočno Novo Sarajevo
Источни Стари Град
Istočni Stari Grad
Пале
Pale
Рогатица
Rogatica
Соколац
Sokolac
Трново
Trnovo
Хан Пијесак
Han Pijesak
Регионални центар Фоча
Regional Center Foča
Вишеград
Višegrad
Калиновик
Kalinovik
Ново Горажде
Novo Goražde
Рудо
Rudo
Фоча
Foča
Чајниче
Čajniče
Регионални центар
Требиње
Regional Center Trebinje
Берковићи
Berkovići
Билећа
Bileća
Гацко
Gacko
Љубиње
Ljubinje
Невесиње
Nevesinje
Требиње
Trebinje
Регионални центар
Зворник
Regional Center Zvornik
Братунац
Bratunac
Власеница
Vlasenica
36
Љекари Doctors
На
специјали зацији
In specialists
training
Специјалисти
Specialists
Стоматолози
Stomatologists
Фармацеути
Pharmacists
Укупно
Total
Укупно
Total
Општа
медицина
General
practitioner
31
26
5
4
17
3
2
7
6
3
1
2
1
0
29
25
7
3
15
4
0
18
15
3
0
12
2
1
193
170
27
35
108
15
8
87
86
1
23
62
0
1
30
22
7
4
11
5
3
2
1
1
0
0
1
0
25
20
3
2
15
3
2
13
10
7
1
2
3
0
28
25
4
5
16
2
1
2
2
2
0
0
0
0
6
4
2
0
2
1
1
141
120
21
21
78
12
9
14
10
2
1
7
1
3
1
1
1
0
0
0
0
5
4
4
0
0
1
0
8
5
1
0
4
2
1
108
96
13
19
64
7
5
5
4
0
1
3
1
0
160
136
27
25
84
17
7
3
2
1
0
1
1
0
14
9
1
0
8
4
1
13
9
3
2
4
4
0
5
4
1
0
3
1
0
27
23
5
6
12
3
1
98
89
16
17
56
4
5
148
126
35
24
67
18
4
15
12
5
2
5
2
1
13
10
5
2
3
3
0
Висока стручна спрема University education
Регионални центар и
општина
Regional center and
municipality
Зворник
Zvornik
Милићи
Milići
Сребреница
Srebrenica
Шековићи
Šekovići
Љекари Doctors
На
специјали зацији
In specialists
training
Специјалисти
Specialists
Стоматолози
Stomatologists
Фармацеути
Pharmacists
Укупно
Total
Укупно
Total
Општа
медицина
General
practitioner
94
83
15
17
51
8
3
10
7
3
1
3
3
0
8
8
2
1
5
0
0
8
6
5
1
0
2
0
37
2.4 ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА ВИСОКОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ ПРЕМА ТИПУ
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ / HEALTH WORKERS WITH UNIVERSITY EDUCATION BY TYPE OF
INSTITUTION
Висока стручна спрема University education
Љекари Doctors
Регионални центар и тип здравствене установе
Regional center and type of health institution
На
Специјалисти Стоматолози Фармацеути
специјализацији
Specialists
Stomatologists Pharmacists
In specialists training
Укупно
Total
Укупно
Total
Општа медицина
General practitioner
Укупно Total
2589
2286
323
442
1521
215
88
Дом здравља Health center
1201
1004
260
134
610
194
3
Апотека Pharmacy
64
0
0
0
0
0
64
Општа болница General hospital
667
653
44
148
461
0
14
Специјална болница Special hospital
12
12
0
3
9
0
0
Завод Institute (Завод)
147
127
14
34
79
18
2
Институт Institute
10
10
0
5
5
0
0
Институт за јавно здравство Public health
institute
38
38
3
6
29
0
0
Клинички центар Clinical center
438
433
0
112
321
0
5
12
9
2
0
7
3
0
1360
1229
118
247
864
96
35
Дом здравља Health center
564
487
91
57
339
75
2
Апотека Pharmacy
23
0
0
0
0
0
23
Општа болница General hospital
146
143
8
38
97
0
3
Завод Institute (Завод)
142
122
14
33
75
18
2
Медицинска електроника Medical
electronics
Регионални центар
Бања Лука
Regional Center Banja Luka
Институт Institute
10
10
1
5
5
0
0
Институт за јавно здравство Public health
institute
25
25
3
2
20
0
0
Клинички центар Clinical center
438
433
0
112
321
0
5
Медицинска електроника Medical
electronics
Регионални центар Бијељина
Regional Center Bijeljina
12
9
2
0
7
3
0
249
214
30
42
142
22
13
Дом здравља Health center
125
103
20
22
61
22
0
Апотека Pharmacy
10
0
0
0
0
0
10
Општа болница General hospital
114
111
10
20
81
0
3
Регионални центар Добој
Regional Center Doboj
338
291
65
48
178
35
12
Дом здравља Health center
197
161
53
21
87
35
1
Апотека Pharmacy
10
0
0
0
0
0
10
122
121
12
25
84
0
1
5
5
0
1
4
0
0
4
4
0
1
3
0
0
193
170
27
35
108
15
8
Дом здравља Health center
85
70
26
9
35
15
0
Апотека Pharmacy
7
0
0
0
0
0
7
Општа болница General hospital
2
Завод Institute (Завод)
Институт за јавно здравство/Рег.центар
Public health institute/Reg.center
Регионални центар Источно Сарајево
Regional Center Istočno Sarajevo
3
38
Висока стручна спрема University education
Љекари Doctors
Регионални центар и тип здравствене установе
Regional center and type of health institution
На
Специјалисти Стоматолози Фармацеути
специјализацији
Specialists
Stomatologists Pharmacists
In specialists training
Укупно
Total
Укупно
Total
Општа медицина
General practitioner
Општа болница General hospital1
87
86
1
23
62
0
1
Специјална болниц Special hospital
12
12
0
3
9
0
0
Институт за јавно здравство/Рег.центар
Public health institute/Reg.center
Регионални центар Фоча
Regional Center Foča
2
2
0
0
2
0
0
141
120
21
21
78
12
9
Дом здравља Health center
54
42
13
5
24
12
0
8
0
0
0
0
0
8
78
77
8
16
53
0
1
Апотека Pharmacy
1
Општа болница General hospital
Институт за јавно здравство/Рег.центар
Public health institute/Reg.center
Регионални центар Требиње
Regional Center Trebinje
1
1
0
0
1
0
0
160
136
27
25
84
17
7
Дом здравља Health center
86
69
27
10
32
17
0
Апотека Pharmacy
4
0
0
0
0
0
4
Општа болница General hospital
65
62
0
13
49
0
3
Институт за јавно здравство/Рег.центар
Public health institute/Reg.center
Регионални центар Зворник
Regional Center Zvornik
5
5
0
2
3
0
0
148
126
35
24
67
18
4
Дом здравља Health center
90
72
30
10
32
18
0
Апотека Pharmacy
2
0
0
0
0
0
2
Општа болница General hospital
55
53
5
13
35
0
2
Институт за јавно здравство/Рег.центар
Public health institute/Reg.center
1
1
0
1
0
0
0
39
2.5 ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА ВИШОМ, СРЕДЊОМ И НИЖОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ
ПРЕМА ОПШТИНАМА / HEALTH WORKERS WITH COLLEGE, SECONDARY AND PRIMARY
EDUCATION BY MUNICIPALITIES
Виша стручна спрема
Jun. college
Регионални центар и општина
Regional center and municipality
Укупно Total
Регионални центар Бања Лука
Regional Center Banja Luka
Бања Лука
Banja Luka
Босанска Костајница
Bosanska Kostajnica
Градишка
Gradiška
Источни Дрвар
Istočni Drvar
Кнежево
Kneževo
Козарска Дубица
Kozarska Dubica
Котор Варош
Kotor Varoš
Крупа на Уни
Krupa na Uni
Лакташи
Laktaši
Мркоњић Град
Mrkonjić Grad
Нови Град
Novi Grad
Оштра Лука
Oštra Luka
Петровац/Дринић
Petrovac/Drinić
Приједор
Prijedor
Прњавор
Prnjavor
Рибник
Ribnik
Србац
Srbac
Челинац
Čelinac
Шипово
Šipovo
Регионални центар Бијељина
Regional Center Bijeljina
Бијељина
Bijeljina
Лопаре
Lopara
Угљевик
Ugljevik
Регионални центар Добој
Regional Center Doboj
Босански Брод
Bosanski Brod
Дервента
Derventa
Добој
Doboj
Модрича2
Modriča2
40
Укупно
Total
Средња стручна спрема
High school
од тога
од тога
of which
of which
Укупно
Медицинска сестра
Медицинска Медицинска сестра –
Остали Total
Остали
– техничар
сестра - техничар
акушерка
Other
Other
Nurses/tehnicians
Nurses/tehnicians
Nurse/midwife
Нижа
стручна
спрема
Semiskill
941
410
531
5538
3908
390
1240
12
652
312
340
2675
1954
169
552
2
406
198
208
1621
1255
78
288
1
4
3
1
14
10
0
4
0
51
25
26
230
157
30
43
1
1
1
0
1
1
0
0
0
3
2
1
24
14
2
8
0
29
5
24
71
38
5
28
0
6
2
4
29
22
3
4
0
0
0
0
6
5
0
1
0
10
3
7
49
37
2
10
0
9
4
5
42
28
4
10
0
13
5
8
56
31
5
20
0
3
2
1
11
8
0
3
0
0
0
0
3
3
0
0
0
89
50
39
340
232
23
85
0
7
2
5
64
44
9
11
0
2
2
0
20
13
1
6
0
12
4
8
35
24
3
8
0
2
1
1
34
23
1
10
0
5
3
2
25
9
3
13
0
40
15
25
466
280
46
140
0
34
12
22
398
243
44
111
0
3
1
2
27
14
1
12
0
3
2
1
41
23
1
17
0
85
26
59
862
647
58
157
10
4
0
4
27
22
0
5
0
8
4
4
66
47
5
14
0
50
17
33
510
383
38
89
0
11
3
8
127
104
4
19
10
Виша стручна спрема
Jun. college
Регионални центар и општина
Regional center and municipality
Петрово
Petrovo
Теслић
Teslić
Шамац
Šamac
Регионални центар Источно
Сарајево
Regional Center Istočno Sarajevo
Источна Илиџа
Istočna Ilidža
Источни Стари Град
Istočni Stari Grad
Источнo Ново Сарајево
Istočno Novo Sarajevo
Пале
Pale
Рогатица
Rogatica
Соколац
Sokolac
Трново
Trnovo
Хан Пијесак
Han Pijesak
Регионални центар Фоча
Regional Center Foča
Вишеград
Višegrad
Калиновик
Kalinovik
Ново Горажде
Novo Goražde
Рудо
Rudo
Фоча
Foča
Чајниче
Čajniče
Регионални центар Требиње
Regional Center Trebinje
Берковићи
Berkovići
Билећа
Bileća
Гацко
Gacko
Љубиње
Ljubinje
Невесиње
Nevesinje
Требиње
Trebinje
Регионални центар Зворник
Regional Center Zvornik
Братунац
Bratunac
Власеница
Vlasenica
Зворник
Zvornik
Милићи
Milići
Сребреница
Srebrenica
Шековићи
Šekovići
Укупно
Total
Средња стручна спрема
High school
од тога
од тога
of which
of which
Укупно
Медицинска сестра
Медицинска Медицинска сестра –
Остали Total
Остали
– техничар
сестра - техничар
акушерка
Other
Other
Nurses/tehnicians
Nurses/tehnicians
Nurse/midwife
Нижа
стручна
спрема
Semiskill
0
0
0
26
17
5
4
0
5
0
5
71
54
3
14
0
7
2
5
35
20
3
12
0
37
19
18
473
269
44
160
0
14
10
4
219
137
17
65
0
0
0
0
2
1
0
1
0
3
0
3
60
30
1
29
0
4
2
2
51
21
11
19
0
4
0
4
20
13
2
5
0
11
6
5
103
58
10
35
0
0
0
0
6
4
1
1
0
1
1
0
12
5
2
5
0
26
6
20
320
262
18
40
0
4
1
3
33
20
2
11
0
1
1
0
8
8
0
0
0
0
0
0
8
7
0
1
0
1
1
0
16
13
0
3
0
20
3
17
242
201
16
25
0
0
0
0
13
13
0
0
0
54
15
39
357
266
21
70
0
0
0
0
9
7
0
2
0
4
1
3
34
25
2
7
0
5
2
3
30
17
2
11
0
0
0
0
13
10
1
2
0
9
6
3
49
31
7
11
0
36
6
30
222
176
9
37
0
47
17
30
385
230
34
121
0
2
0
2
34
18
3
13
0
3
0
3
39
16
7
16
0
35
13
22
244
162
20
62
0
3
1
2
22
9
1
12
0
4
3
1
28
14
2
12
0
0
0
0
18
11
1
6
0
41
2.6 ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА ВИШОМ, СРЕДЊОМ И НИЖОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ
ПРЕМА ТИПУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ / HEALTH WORKERS WITH COLLEGE, SECONDARY
AND PRIMARY EDUCATION BY TYPE OF INSTITUTION
Виша стручна спрема Jun. college
Регионални центар и тип здравствене
установе
Regional center and type of health institution
Средња стручна спрема High school
од тога of which
Укупно
Total
Нижа
стручна
спрема
Semiskil
l
од тога of which
Медицинска сестра
Остали
– техничар
Other
Nurses/tehnicians
Укупно
Total
Медицинска Медицинска сестра
Остали
сестра - техничар
– акушерка
Other
Nurses/tehnicians Nurses/midwifes
Укупно Total
941
410
531
5538
3908
390
Дом здравља Health center
358
154
204
2337
1576
158
124
0
603
Апотека Pharmacy
0
0
0
123
0
0
123
0
Општа болница General hospital
193
86
107
1597
1195
156
246
0
12
1
Специјална болница Special hospital
4
3
1
64
37
7
20
0
Завод Institute (Завод)
152
35
117
369
259
3
107
11
Институт Institute
21
2
19
22
13
1
8
0
Институт за јавно здравство Public health
institute
31
5
26
51
15
0
36
0
Клинички центар Clinical center
179
124
55
962
806
64
92
0
3
1
2
13
7
1
5
0
652
312
340
2675
1954
169
552
2
Дом здравља Health center
212
109
103
961
666
62
233
1
Апотека Pharmacy
0
0
0
48
0
0
48
0
Општа болница General hospital
70
38
32
341
260
39
42
0
Завод Institute (Завод)
148
33
115
305
198
2
105
1
Институт Institute
21
2
19
22
13
1
8
0
Институт за јавно здравство Public health
institute
19
5
14
23
4
0
19
0
Клинички центар Clinical center
179
124
55
962
806
64
92
0
Медицинска електроника Medical
electronics
Регионални центар
Бања Лука
Regional Center Banja Luka
Медицинска електроника Medical
electronics
Регионални центар Бијељина
Regional Center Bijeljina
3
1
2
13
7
1
5
0
40
15
25
466
280
46
140
0
Дом здравља Health center
23
9
14
223
143
12
68
0
Апотека Pharmacy
0
0
0
20
0
0
20
0
Општа болница General hospital
17
6
11
223
137
34
52
0
85
26
59
862
647
58
157
10
49
10
39
457
325
31
101
0
Апотека Pharmacy
0
0
0
17
0
0
17
0
Завод Institute (Завод)2
Институт за јавно здравство/Рег.центар
Public health institute/Reg.center
Општа болница General hospital
Регионални центар Источно Сарајево
Regional Center Istočno Sarajevo
Дом здравља Health center 3
4
2
2
64
61
1
2
10
6
0
6
7
1
0
6
0
26
14
12
317
260
26
31
0
37
19
18
473
269
44
160
0
18
6
12
171
91
20
60
0
0
0
0
14
0
0
14
0
Регионални центар Добој
Regional Center Doboj
Дом здравља Health center
Апотека Pharmacy
42
Виша стручна спрема Jun. college
Средња стручна спрема High school
од тога of which
од тога of which
Нижа
стручна
спрема
Semiskil
l
Регионални центар и тип здравствене
установе
Regional center and type of health institution
Укупно
Total
Општа болница General hospital1
14
10
4
219
137
17
65
0
Специјална болница Special hospital
4
3
1
64
37
7
20
0
Медицинска сестра
Остали
– техничар
Other
Nurses/tehnicians
Укупно
Total
Медицинска Медицинска сестра
Остали
сестра - техничар
– акушерка
Other
Nurses/tehnicians Nurses/midwifes
Институт за јавно здравство/Рег.центар
Public health institute/Reg.center
Регионални центар Фоча
Regional Center Foča
1
0
1
5
4
0
1
0
26
6
20
320
262
18
40
0
Дом здравља Health center
7
3
4
116
93
5
18
0
0
0
0
11
0
0
11
0
18
3
15
189
165
13
11
0
Апотека Pharmacy
1
Општа болница General hospital
Институт за јавно здравство/Рег.центар
Public health institute/Reg.center
Регионални центар Требиње
Regional Center Trebinje
1
0
1
4
4
0
0
0
54
15
39
357
266
21
70
0
Дом здравља Health center
25
9
16
168
125
8
35
0
Апотека Pharmacy
0
0
0
8
0
0
8
0
Општа болница General hospital
26
6
20
174
139
13
22
0
Институт за јавно здравство/Рег.центар
Public health institute/Reg.center
Регионални центар Зворник
Regional Center Zvornik
3
0
3
7
2
0
5
0
47
17
30
385
230
34
121
0
Дом здравља Health center
24
8
16
241
133
20
88
0
Апотека Pharmacy
0
0
0
5
0
0
5
0
Општа болница General hospital
22
9
13
134
97
14
23
0
Институт за јавно здравство/Рег.центар
Public health institute/Reg.center
1
0
1
5
0
0
5
0
43
2.7 ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИЦИ И АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ ПРЕМА
ОПШТИНАМА, 2011. / HEALTH ASSOCIATES AND NON-MEDICAL STAFF BY MUNICIPALITIES,
2011
Регионални центар и општина
Regional center and municipality
Укупно Total
Регионални центар Бања Лука
Regional Center Banja Luka
Бања Лука
Banja Luka
Босанска Костајница
Bosanska Kostajnica
Градишка
Gradiška
Источни Дрвар
Istočni Drvar
Кнежево
Kneževo
Козарска Дубица
Kozarska Dubica
Котор Варош
Kotor Varoš
Крупа на Уни
Krupa na Uni
Лакташи
Laktaši
Мркоњић Град
Mrkonjić Grad
Нови Град
Novi Grad
Оштра Лука
Oštra Luka
Петровац/Дринић
Petrovac/Drinić
Приједор
Prijedor
Прњавор
Prnjavor
Рибник
Ribnik
Србац
Srbac
Челинац
Čelinac
Шипово
Šipovo
Регионални центар Бијељина
Regional Center Bijeljina
Бијељина
Bijeljina
Лопаре
Lopara
Угљевик
Ugljevik
Регионални центар Добој
Regional Center Doboj
Босански Брод
Bosanski Brod
Дервента
Derventa
Добој
Doboj
Модрича2
Modriča2
44
Здравствени сарадници
Health associates
од тога of which
Укупно
Укупно
Висока
Остали
Total
Total
University
Other
education
Административно - техничко особље
Administrative/technical stuff
од тога of which
Висока
University
education
Виша
Jun.college
Средња
High school
Нижа
Semiskilled
203
164
39
3845
320
152
1648
1725
104
87
17
2004
151
80
828
945
83
68
15
1296
102
45
482
667
0
0
0
8
1
0
4
3
5
4
1
134
11
9
62
52
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
18
0
4
11
3
4
4
0
67
5
5
22
35
0
0
0
19
0
0
16
3
0
0
0
2
0
1
1
0
0
0
0
24
3
0
13
8
0
0
0
25
4
0
15
6
1
1
0
40
4
0
15
21
0
0
0
9
2
3
3
1
0
0
0
5
0
1
3
1
7
6
1
253
10
6
126
111
3
3
0
34
3
2
18
11
0
0
0
14
2
1
7
4
1
1
0
22
1
2
7
12
0
0
0
19
2
1
12
4
0
0
0
14
1
0
10
3
11
11
0
265
25
8
105
127
9
9
0
229
20
7
88
114
0
0
0
18
1
1
9
7
2
2
0
18
4
0
8
6
32
29
3
583
45
21
248
269
0
0
0
28
1
2
16
9
3
3
0
39
2
0
21
16
14
14
0
321
28
6
129
158
11
10
1
110
10
1
58
41
Регионални центар и општина
Regional center and municipality
Петрово
Petrovo
Теслић
Teslić
Шамац
Šamac
Регионални центар Источно Сарајево
Regional Center Istočno Sarajevo
Источна Илиџа
Istočna Ilidža
Источни Стари Град
Istočni Stari Grad
Источно Ново Сарајево
Istočno Novo Sarajevo
Пале
Pale
Рогатица
Rogatica
Соколац
Sokolac
Трново
Trnovo
Хан Пијесак
Han Pijesak
Регионални центар Фоча
Regional Center Foča
Вишеград
Višegrad
Калиновик
Kalinovik
Ново Горажде
Novo Goražde
Рудо
Rudo
Фоча
Foča
Чајниче
Čajniče
Регионални центар Требиње
Regional Center Trebinje
Берковићи
Berkovići
Билећа
Bileća
Гацко
Gacko
Љубиње
Ljubinje
Невесиње
Nevesinje
Требиње
Trebinje
Регионални центар Зворник
Regional Center Zvornik
Братунац
Bratunac
Власеница
Vlasenica
Зворник
Zvornik
Милићи
Milići
Сребреница
Srebrenica
Шековићи
Šekovići
Здравствени сарадници
Health associates
од тога of which
Укупно
Укупно
Висока
Остали
Total
Total
University
Other
education
Административно - техничко особље
Administrative/technical stuff
од тога of which
Висока
University
education
Виша
Jun.college
Средња
High school
Нижа
Semiskilled
0
0
0
18
1
0
11
6
1
1
0
43
2
9
7
25
3
1
2
24
1
3
6
14
31
16
15
298
25
8
139
126
8
3
5
128
7
1
71
49
0
0
0
1
0
0
0
1
8
2
6
31
5
1
15
10
2
2
0
24
3
1
10
10
0
0
0
15
3
0
9
3
12
8
4
85
7
4
24
50
1
1
0
4
0
0
3
1
0
0
0
10
0
1
7
2
6
6
0
224
18
6
112
88
2
2
0
20
3
1
11
5
0
0
0
7
0
0
5
2
0
0
0
9
1
1
6
1
0
0
0
13
1
0
9
3
4
4
0
165
12
3
74
76
0
0
0
10
1
1
7
1
5
5
0
212
23
8
93
88
0
0
0
4
1
0
2
1
0
0
0
22
3
1
14
4
0
0
0
20
1
3
4
12
0
0
0
5
0
0
3
2
0
0
0
28
6
0
14
8
5
5
0
133
12
4
56
61
14
10
4
259
33
21
123
82
0
0
0
15
3
2
6
4
1
1
0
23
4
0
13
6
11
7
4
173
18
17
80
58
2
2
0
12
1
1
2
8
0
0
0
16
3
1
8
4
0
0
0
20
4
0
14
2
45
2.8 ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИЦИ И АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ ПРЕМА ТИПУ
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ / HEALTH ASSOCIATES AND NON-MEDICAL STAFF BY TYPE OF
INSTITUTIONS
Регионални центар и тип здравствене
установе
Regional center and type of health institution
Здравствени сарадници
Health associates
од тога of which
Укупно
Total
Висока
University
education
Остали
Other
Укупно
Total
203
164
Дом здравља Health center
61
Апотека Pharmacy
Административно - техничко особље
Administrative/technical staff
од тога of which
Укупно
Total
Висока
University
education
Виша
Jun.college
Средња
High school
Нижа
Semiskilled
39
3845
320
152
1648
1725
55
6
1402
131
65
678
528
1
1
0
94
14
9
43
28
Општа болница General hospital
30
23
7
1048
75
33
468
472
Специјална болница Special hospital
10
6
4
61
5
3
11
42
Завод Institute (Завод)
41
30
11
380
38
18
168
156
Институт Institute
3
3
0
40
2
2
9
27
Институт за јавно здравство Public health
institute
29
19
10
62
16
3
24
19
Клинички центар Clinical center
26
26
0
748
37
18
244
449
2
1
1
10
2
1
3
4
104
87
17
2004
151
80
828
945
Дом здравља Health center
19
17
2
593
45
28
304
216
Апотека Pharmacy
0
0
0
50
7
5
22
16
6
5
1
218
14
5
108
91
Завод Institute (Завод)
34
23
11
308
32
18
127
131
Институт Institute
3
3
0
40
2
2
27
9
Институт за јавно здравство Public health
institute
14
12
2
37
12
3
11
11
Клинички центар Clinical center
26
26
0
748
37
18
244
449
Медицинска електроника Medical
electronics
Регионални центар
Бања Лука
Regional Center Banja Luka
Општа болница General hospital
4
Медицинска електроника Medical
electronics
Регионални центар Бијељина
Regional Center Bijeljina
2
1
1
10
2
1
3
4
11
11
0
265
25
8
105
127
Дом здравља Health center
6
6
0
103
11
4
36
52
Апотека Pharmacy
0
0
0
10
1
1
6
2
Општа болница General hospital
5
5
0
152
13
3
63
73
Регионални центар Добој
Regional Center Doboj
32
29
3
583
45
21
248
269
Дом здравља Health center
19
16
3
284
21
15
119
129
Апотека Pharmacy
0
0
0
11
1
2
5
3
2
Завод Institute (Завод)
7
7
0
72
6
0
41
25
Институт за јавно здравство/Рег.центар
Public health institute/Reg.center
2
2
0
6
1
0
3
2
Општа болница General hospital
4
4
0
210
16
4
80
110
Регионални центар Источно Сарајево
Regional Center Istočno Sarajevo
31
16
15
298
25
8
139
126
6
5
1
96
10
3
53
30
1
1
0
6
3
1
0
2
8
3
5
128
7
1
71
49
3
Дом здравља Health center
Апотека Pharmacy
Општа болница General hospital
46
1
Регионални центар и тип здравствене
установе
Regional center and type of health institution
Здравствени сарадници
Health associates
од тога of which
Укупно
Total
Висока
University
education
Виша
Jun.college
Средња
High school
Нижа
Semiskilled
4
61
5
3
11
42
1
5
7
0
0
4
3
6
6
0
224
18
6
112
88
3
3
0
81
9
3
47
22
0
0
0
9
2
0
4
3
2
2
0
132
7
3
60
62
1
1
0
2
0
0
1
1
5
5
0
212
23
8
93
88
Дом здравља Health center
1
1
0
98
14
6
44
34
Апотека Pharmacy
0
0
0
6
0
0
4
2
Општа болница General hospital
2
2
0
104
8
2
43
51
Специјална болница Special hospital
Институт за јавно здравство/Рег.центар
Public health institute/Reg.center
Регионални центар Фоча
Regional Center Foča
Дом здравља Health center
Апотека Pharmacy
Општа болница General hospital
1
Институт за јавно здравство/Рег.центар
Public health institute/Reg.center
Регионални центар Требиње
Regional Center Trebinje
Укупно
Total
Висока
University
education
Остали
Other
10
6
6
Административно - техничко особље
Administrative/technical staff
од тога of which
Институт за јавно здравство/Рег.центар
Public health institute/Reg.center
Регионални центар Зворник
Regional Center Zvornik
2
2
0
4
1
0
2
1
14
10
4
259
33
21
123
82
Дом здравља Health center
7
7
0
147
21
6
75
45
Апотека Pharmacy
0
0
0
2
0
0
2
0
Општа болница General hospital
3
2
1
104
10
15
43
36
Институт за јавно здравство/Рег.центар
Public health institute/Reg.center
4
1
3
6
2
0
3
1
47
2.9 ДОКТОРИ МЕДИЦИНЕ ПРЕМА СПЕЦИЈАЛНОСТИ / MEDICAL DOCTORS BY SPECIALTY
Специјалност
Specialty
Укупно Total
Љекари без специјализације
Medical doctors non-specialists
Опште медицине
General practitioners
На специјализацији
Specialty trainees
Специјалисти
Specialists
Анестезиологија са реаниматологијoм
Anestesiology and resuscitation
Васкуларна хирургија
Vascular surgery
Дерматовенерологија
Dermatovenerology
Дјечија хирургија
Pediatric surgery
48
Пол
Sex
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Укупно
Total
Регионални центар Regional center
Источно
Бања
Бијељина
Добој
Сарајево
Фоча
Требиње
Лука
Istočno
Bijeljina
Doboj
Foča
Trebinje
Banja Luka
Sarajevo
Зворник
Zvornik
2286
1229
214
291
170
120
136
126
854
455
79
117
56
45
59
43
1432
774
135
174
114
75
77
83
765
365
72
113
62
42
52
59
253
122
23
44
18
13
16
17
512
243
49
69
44
29
36
42
323
118
30
65
27
21
27
35
98
28
9
29
4
7
10
11
225
90
21
36
23
14
17
24
442
247
42
48
35
21
25
24
155
94
14
15
14
6
6
6
287
153
28
33
21
15
19
18
1521
864
142
178
108
78
84
67
601
333
56
73
38
32
43
26
920
531
86
105
70
46
41
41
58
33
5
6
4
3
4
3
28
18
1
2
2
1
3
1
30
15
4
4
2
2
1
2
4
4
0
0
0
0
0
0
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
13
4
3
2
2
3
3
5
3
0
0
0
0
2
0
25
10
4
3
2
2
1
3
8
7
1
0
0
0
0
0
8
7
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Специјалност
Specialty
Пол
Sex
Укупно
Total
Регионални центар Regional center
Источно
Бања
Бијељина
Добој
Сарајево
Фоча
Требиње
Лука
Istočno
Bijeljina
Doboj
Foča
Trebinje
Banja Luka
Sarajevo
Зворник
Zvornik
Female
Епидемилогија
Epidemiology
Физикална медицина
са рехабилитацијом
Phisical medicine and rehabilitation
Гинекологија са акушерством
Gynecology and obstretics
Грудна хирургија
Thoracic surgery
Хигијена
Hygiene
Инфектологија
Infectology
Интерна медицина
Internal medicine
Клиничка фармакологија са
Токсикологијим
Clinical farmacology with toxicology
Максилофацијална хирургија
Maxillofacial surgery
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
23
14
1
4
1
1
1
1
8
4
1
2
1
0
0
0
15
10
0
2
0
1
1
1
78
53
4
8
5
3
2
3
21
15
2
1
1
1
0
1
57
38
2
7
4
2
2
2
124
55
17
16
11
6
10
9
62
27
8
8
4
3
7
5
62
28
9
8
7
3
3
4
6
6
0
0
0
0
0
0
6
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
6
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
7
5
0
1
1
0
0
0
19
12
1
2
1
1
1
1
2
1
0
0
0
0
0
1
17
11
1
2
1
1
1
0
149
76
15
17
14
6
15
6
69
41
7
8
1
2
8
2
80
35
8
9
13
4
7
4
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
7
4
1
1
0
1
0
0
7
4
1
1
0
1
0
0
49
Специјалност
Specialty
Медицина рада
Occupational medicine
Медицина спорта
Sports medicine
Медицинска биохемија
Medical biochemistry
Регионални центар Regional center
Источно
Бања
Бијељина
Добој
Сарајево
Фоча
Требиње
Лука
Istočno
Bijeljina
Doboj
Foča
Trebinje
Banja Luka
Sarajevo
Пол
Sex
Укупно
Total
Женски
Female
0
0
0
0
0
0
0
0
43
18
6
5
4
3
5
2
14
5
2
2
1
1
3
0
29
13
4
3
3
2
2
2
6
6
0
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
15
5
1
1
2
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
5
1
1
2
3
3
0
27
14
2
3
2
3
2
1
1
0
0
1
0
0
0
0
26
14
2
2
2
3
2
1
5
4
0
0
0
1
0
0
4
3
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
39
21
6
6
1
3
2
0
17
10
2
3
0
1
1
0
22
11
4
3
1
2
1
0
26
5
2
4
10
2
0
3
11
1
1
2
3
2
0
2
15
4
1
2
7
0
0
1
6
6
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
4
4
0
0
0
0
0
0
32
17
4
6
1
2
1
1
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Зворник
Zvornik
Женски
Female
Медицинска микробиологија
са паразитологијом
Medical mycrobiology with parasitology
Неурохирургија
Neurosurgery
Неурологија
Neurology
Неуропсихијатрија
Neuropsychiatry
Нуклеарна медицина
Nuclear medicine
Офтамолоагија
Ophtalmology
50
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Специјалност
Specialty
Општа хирургија
General surgery
Општа медицина
General practitoner
Ортопедија са трауматологијом
Orthopedics with traumatology
Оториноларингологија
Othorhinolaringology
Патолошка анатомија
Anatomical patology
Педијатрија
Pediatrics
Пластична и реконструктивна
хирургија
Plastic and reconstructive surgery
Пнеумофтизиологија
Pneumophtisiology
Породична медицина
Family medicine
Регионални центар Regional center
Источно
Бања
Бијељина
Добој
Сарајево
Фоча
Требиње
Лука
Istočno
Bijeljina
Doboj
Foča
Trebinje
Banja Luka
Sarajevo
Пол
Sex
Укупно
Total
Мушки
Male
10
4
2
3
0
0
0
1
Женски
Female
22
13
2
3
1
2
1
0
65
29
6
8
6
3
7
6
62
27
6
8
6
3
6
6
3
2
0
0
0
0
1
0
48
20
12
6
3
0
4
3
16
9
4
1
2
0
1
0
32
11
8
5
1
0
3
3
28
17
2
4
2
1
1
1
27
17
2
3
2
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
37
21
4
3
4
2
1
2
25
12
4
2
3
2
0
2
12
9
0
1
1
0
1
0
16
9
1
0
2
2
1
1
4
3
1
0
0
0
0
0
12
6
0
0
2
2
1
1
120
59
13
16
5
11
7
9
24
13
0
2
2
2
4
1
96
46
13
14
3
9
3
8
6
4
0
0
1
1
0
0
4
3
0
0
0
1
0
0
2
1
0
0
1
0
0
0
63
24
5
12
8
5
6
3
27
14
0
5
3
3
2
0
36
10
5
7
5
2
4
3
230
183
13
25
4
2
0
3
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
F
l
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Зворник
Zvornik
51
Специјалност
Specialty
Пол
Sex
Мушки
Male
Женски
Female
Психијатрија
Psychiatry
Радиологија
Radiology
Социјална медицина
Social medicine
Судска медицина
Forensic medicine
Трансфузија
Transfusiology
Ургентна медицина
Emergency medicine
Урологија
Urology
Школска медицина
School medicine
52
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Регионални центар Regional center
Источно
Бања
Бијељина
Добој
Сарајево
Фоча
Требиње
Лука
Istočno
Bijeljina
Doboj
Foča
Trebinje
Banja Luka
Sarajevo
Зворник
Zvornik
36
24
3
8
0
0
0
1
194
159
10
17
4
2
0
2
52
31
7
8
3
1
1
1
14
7
3
2
1
1
0
0
38
24
4
6
2
0
1
1
54
31
4
6
2
5
5
1
29
15
3
3
1
3
3
1
25
16
1
3
1
2
2
0
5
4
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
4
0
0
1
0
0
0
5
3
0
0
1
0
1
0
5
3
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
19
0
0
0
0
0
0
6
6
0
0
0
0
0
0
13
13
0
0
0
0
0
0
29
19
1
4
2
2
0
1
14
9
0
3
1
1
0
0
15
10
1
1
1
1
0
1
24
12
2
3
3
2
1
1
22
10
2
3
3
2
1
1
2
2
0
0
0
0
0
0
6
0
2
0
2
0
0
2
1
0
0
0
1
0
0
0
5
0
2
0
1
0
0
2
2.10 ДОКТОРИ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРЕМА СПЕЦИЈАЛНОСТИ / STOMATOLOGISTS BY SPECIALTY
Регионални центар Regional center
Специјалност
Specialty
Укупно Total
Стоматолози без специјализације
Stomatologists non-specialists
Доктори стоматологије
Stomatology doctors
На специјализацији
Specailty trainees
Специјалисти
Specialists
Болести зуба
Dental pathology
Орална хирургија
Oral surgery
Ортодонција
Orthodontics
Пол
Sex
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Бања
Бијељина
Лука
Bijeljina
Banja Luka
Добој
Doboj
Источно
Сарајево
Istočno
Sarajevo
Фоча
Foča
Требиње
Trebinje
Зворник
Zvornik
215
96
22
35
15
12
17
18
61
21
7
12
2
5
9
5
154
75
15
23
13
7
8
13
166
75
16
28
13
8
10
16
48
19
6
9
1
5
4
4
118
56
10
19
12
3
6
12
144
65
11
25
10
7
10
16
43
17
4
9
1
4
4
4
101
48
7
16
9
3
6
12
22
10
5
3
3
1
0
0
5
2
2
0
0
1
0
0
17
8
3
3
3
0
0
0
49
21
6
7
2
4
7
2
13
2
1
3
1
0
5
1
36
19
5
4
1
4
2
1
3
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
0
0
0
1
0
0
7
4
1
1
0
0
1
0
5
2
1
1
0
0
1
0
2
2
0
0
0
0
0
0
8
4
1
1
1
0
1
0
2
0
0
0
1
0
1
0
6
4
1
1
0
0
0
0
53
Регионални центар Regional center
Специјалност
Specialty
Ортопедија вилице са протетиком
Maxillar orthopedics with prosthetics
Парoдонтологија
Parodontology
Превентивна дјечија стоматологија
Preventive child stomatology
Стоматолошка протетика
Dental prosthetics
Болести уста
Mouth pathology
Остали
Other
54
Пол
Sex
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Бања
Бијељина
Лука
Bijeljina
Banja Luka
Добој
Doboj
Источно
Сарајево
Istočno
Sarajevo
Фоча
Foča
Требиње
Trebinje
Зворник
Zvornik
6
1
1
2
0
0
0
2
2
0
0
1
0
0
0
1
4
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
15
7
3
1
1
0
3
0
2
0
0
0
0
0
2
0
13
7
3
1
1
0
1
0
7
2
0
2
0
1
2
0
2
0
0
1
0
0
1
0
5
2
0
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
2.11 ФАРМАЦЕУТИ ПРЕМА СПЕЦИЈАЛНОСТИ / PHARMACISTS BY SPECIALTY
Регионални центар Regional center
Специјалност
Specialty
Укупно Total
Фармацеути без специјализације
Pharmacists non-specialists
Дипломирани фармацеути
Pharmacists
На специјализацији
Specialty trainees
Специјалисти
Specialists
Медицинска биохемија
Medical biochemistry
Фармацеутска технологија
Pharmaceutical tehnology
Пол
Sex
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Мушки
Male
Женски
Female
Укупно
Total
Бања
Бијељина
Лука
Bijeljina
Banja Luka
Добој
Doboj
Источно
Сарајево
Istočno
Sarajevo
Фоча
Foča
Требиње
Trebinje
Зворник
Zvornik
88
35
13
12
8
9
7
4
9
6
1
0
1
0
0
1
79
29
12
12
7
9
7
3
81
33
12
11
8
8
6
3
8
5
1
0
1
0
0
1
73
28
11
11
7
8
6
2
79
31
12
11
8
8
6
3
8
5
1
0
1
0
0
1
71
26
11
11
7
8
6
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
7
2
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
6
1
1
1
0
1
1
1
6
2
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
5
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
55
2.12 ЗДРАВСТВЕНИ РАДНИЦИ СА ВИШОМ, СРЕДЊОМ И НИЖОМ СТРУЧНОМ СПРЕМОМ ПРЕМА ПРОФИЛУ / HEALTH WORKERS WITH
COLLEGE, SECONDARY AND PRIMARY EDUCATION BY OCCUPATION
Профил
Occupation
Стручна
спрема
Education Свега
Total
Укупно Total
6491
Виша
941
college
Укупно према
stručnoj spremi Средња
5538
Secondary
Total by
education
Нижа
12
Primary
Зубни техничар
Dental tehnician
Mушки Женски
Male Female
Свега
Total
Бијељина
Bijeljina
Mушки Женски
Male Female
Свега
Total
Добој
Doboj
Mушки Женски
Male Female
Свега
Total
Регионални центар Regional center
Источно Сарајево
Istočno Sarajevo
Mушки Женски
Male Female
Свега
Total
Mушки Женски
Male Female
Свега
Total
Фоча
Foča
Требиње
Trebinje
Mушки Женски
Male Female
Свега
Total
Зворник
Zvornik
Mушки Женски
Male Female
Свега
Total
Mушки Женски
Male Female
901
5590 3329
487
2842
506
34
472
957
156
801
510
54
456
346
56
290
411
49
362
432
65
367
192
749
652
123
529
40
6
34
85
25
60
37
2
35
26
12
14
54
10
44
47
14
33
707
4831 2675
363
2312
466
28
438
862
130
732
473
52
421
320
44
276
357
39
318
385
51
334
2
10
2
1
1
0
0
0
10
1
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
1
1
0
Средња
Secondary
93
16
77
36
6
30
12
1
11
14
4
10
10
3
7
4
0
4
2
1
1
15
1
14
90
10
80
64
9
55
2
0
2
7
0
7
6
0
6
1
0
1
7
1
6
3
0
3
390
70
320
175
40
135
49
3
46
64
8
56
29
6
23
11
4
7
20
3
17
42
6
36
20
390
312
11
301
15
1
14
26
2
24
19
0
19
6
1
5
15
3
12
17
2
15
470
3438 1954
230
1724
280
19
261
647
96
551
269
29
240
262
38
224
266
30
236
230
28
202
Медицинска
Виша
410
сестра college
Техничар
Nurse/tehnician- Средња
3908
general course Secondary
56
Бања Лука
Banja Luka
Виша
college
Виша
Лабораторијски
college
техничар
Laboratory
Средња
tehnician
Secondary
Медицинска
сестра –
акушерка
Nurse/midwif
e
Медицинска
сестра за
здравствену
заштиту дјеце
Nursepediatrics
course
Укупно
Total
Виша
college
5
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
4
1
0
1
Средња
Secondary
390
0
390
169
0
169
46
0
46
58
0
58
44
0
44
18
0
18
21
0
21
34
0
34
Виша
college
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Средња
Secondary
105
1
104
12
0
12
23
0
23
1
0
1
45
0
45
2
0
2
7
0
7
15
1
14
Профил
Occupation
Стручна
спрема
Education Свега
Total
Раднотерапеу
т - ски
техничар
Work therapy
tehnician
Рендген
техничар
X-ray tehnician
Mушки Женски
Male Female
Свега
Total
Бијељина
Bijeljina
Mушки Женски
Male Female
Свега
Total
Добој
Doboj
Mушки Женски
Male Female
Свега
Total
Регионални центар Regional center
Источно Сарајево
Istočno Sarajevo
Mушки Женски
Male Female
Свега
Total
Mушки Женски
Male Female
Свега
Total
Фоча
Foča
Требиње
Trebinje
Mушки Женски
Male Female
Свега
Total
Зворник
Zvornik
Mушки Женски
Male Female
Свега
Total
Mушки Женски
Male Female
47
8
39
47
8
39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Средња
Secondary
8
4
4
8
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Виша
college
124
73
51
64
35
29
15
4
11
14
12
2
4
1
3
9
7
2
7
5
2
11
9
2
Средња
Secondary
45
24
21
13
3
10
2
0
2
14
10
4
2
2
0
1
1
0
5
3
2
8
5
3
68
19
49
37
12
25
4
0
4
14
6
8
2
0
2
1
1
0
4
0
4
6
0
6
112
37
75
48
18
30
6
2
4
10
5
5
21
4
17
4
1
3
10
2
8
13
5
8
Виша
college
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Средња
Secondary
126
4
122
59
2
57
15
1
14
20
1
19
9
0
9
4
0
4
8
0
8
11
0
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
179
9
170
71
4
67
24
0
24
23
1
22
25
1
24
13
0
13
13
0
13
10
3
7
182
59
123
124
47
77
3
1
2
20
5
15
5
0
5
7
3
4
16
1
15
7
2
5
158
58
100
109
42
67
9
2
7
11
5
6
19
7
12
1
0
1
2
0
2
7
2
5
11
1
10
4
1
3
1
0
1
3
0
3
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
Средња
Secondary
24
14
10
21
14
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
0
0
0
Нижа
Primary
12
2
10
2
1
1
0
0
0
10
1
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Виша
Фармацеутски
college
техничар
Pharmaceutical Средња
tehnician
Secondary
Физиотерапут
Виша
- ски техничар
college
Physiotherape
Средња
utical tehn
Secondary
ician
Виша
college
Остали
Other
Бања Лука
Banja Luka
Виша
college
Виша
Санитарни
college
техничар
Sanitary tehnician Средња
Secondary
Стоматолошка
сестра
Dental nurse
Укупно
Total
57
3.
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ / PRIMARY
HEALTH CARE
ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ обезбјеђују 53 дома здравља у Републици Српској као и
једна засебна амбуланта породичне медицине. У примарној здравственој заштити у Републици
Српској према извјештајима о организационој структури и кадровима у јавном сектору
запослено је 3897 радника од тога 1004 доктора медицине (260 доктора опште медицине, 610
специјалиста и 134 на специјализацији), 194 доктора стоматологије и 3 фармацеута, те 2696
осталих здравствених радника са вишом, средњом и нижом стручном спремом. Однос доктора
медицине и осталих здравствених радника је 1:2.7. У здравственим установама које пружају
примарну здравствену заштиту има укупно 1402 административно техничког особља те 61
здравствених сарадникa. Однос здравствених радника и административно техничког особља
запосленог у здравству је 2.7:1.
Морбидитет у примарној здравственој заштити је приказан према Регионалним центрима,
заводима за заштиту здравља, којима своје извјештаје достављају гравитирајући домови
здравља, према организационим јединицама тј. према службама породичне медицине,
специјалистичко консултативним службама за област здравствене заштите предшколске и
школске дјеце, (у којој се садржи и дио морбидитета предшколске-породичне и школске
породичне медицине), здравствене заштите жена, радника, те службама за заштиту здравља
уста и зуба. Поред морбидитета у овом поглављу је приказана организациона структура и
посјете у домовима здравља према организационим јединицама.
Болести система за варење
Болести система за дисање
Болести система крвотока
Болести мокраћно полног система
20
15
10
17,3
Болести мишићно-коштаног система и
везивног ткива
16,8
11,65
7,38
5,39
5
0
Графикон. Процентуална заступљеност најчешћих група болести због којих је тражена
медицинска помоћ у примарној здравственој заштити, 2011
58
3.1 Служба породичне медицине / Family medicine service
3.1.1
Здравствени радници у служби породичне медицине по регионалним центрима Института
/ Medical staff in family medicine services by regional centers of Institute
Здравствени радници
Health workers
Регионални
центар
Regional center
Укупно
Total
Љекари
Medical doctors
на специјаопште
лизацији
медицине
in specialists
General
training
practitoner
специја
листи
specialists
са вишом спремом
jun. college
од тога
мед.
Укупно
sестре
Total
of which
nurse
са средњом спремом
high school
Укупно
Total
од тога
мед. сестре
of which
nurse
Република
Српска
Republic оf Srpska
663
211
75
377
102
97
1165
1068
Бања Лука
Banja Luka
331
69
27
235
77
74
523
491
Бијељина
Bijeljina
69
16
17
36
4
3
114
105
100
45
12
43
5
5
208
199
53
23
7
23
5
5
97
73
27
13
3
11
3
3
58
53
Требиње
Trebinje
40
20
4
16
4
3
74
71
Зворник
Zvornik
43
25
5
13
4
4
91
76
Добој
Doboj
Источно
Сарајево
Istočno Sarajevo
Фоча
Foča
59
3.2 Број посјета у служби породичне медицине по регионалним центрима Института /
Visits to family medicine services by regional centers of Institute
Посјете у ординацији
Office visits
Регионални
центар
Regional center
код љекара
to medical doctors
Кућне посјете
Home visits
осталих
здравствених
радника
to other
medical staff
Љекара
Medical
doctors
осталих
здравствених
радника
other medical
staff
систематски
прегледи
Sistematic
check-ups
контролни
прегледи
Folow-up
examinations
Свега
Total
од тога
прве
of which
first v.
Република
Српска
Republic of Srpska
4189599
1045047
2058110
24812
93534
3732
10585
Бања Лука
Banja Luka
2195519
608589
910838
8354
36774
1582
6477
Бијељина
Bijeljina
434076
44692
141177
3358
6555
0
0
Добој
Doboj
605275
137972
461863
1003
6670
848
35
Источно
Сарајево
Istočno Sarajevo
317885
74268
95030
3131
10517
29
298
Фоча
Foča
153059
33152
56876
1624
11556
52
3646
Требиње
Trebinje
235770
64837
257373
6654
13811
342
129
Зворник
Zvornik
248015
81537
134953
688
7651
879
0
60
3.2.1
Утврђена обољења, стања и повреде по групама / Diagnosed diseases, conditions and injuries
by group
3.2.1.1 Утврђена обољења, стања и повреде по групама Република Српска / Diagnosed diseases, conditions
and injuries by group Republic of Srpska
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ)
Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Република Српска Republic of Srpska
1100968
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
18382
1.67
II Тумори Neoplasms
C00 - D48
18855
1.71
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders involving
the immune mechanism
D50 - D89
13898
1.26
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
57898
5.26
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
35530
3.23
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
24259
2.20
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
36580
3.32
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
25158
2.29
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
211828
19.24
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
159345
14.47
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
56721
5.15
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
31015
2.82
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
84893
7.71
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
72297
6.56
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
7477
0.68
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
78
0.01
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
1202
0.11
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
58564
5.32
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
47559
4.32
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
139429
12.67
Од укупно 1 100968 дијагностицираних обољења, стања и повреда у служби опште - породичне
медицине, највећи број (19.24 %) заузимају болести система крвотока, болести система за дисање
(14.47%) и болести мишићно - коштаног система и везивног ткива (7.71%).
61
3.2.1.2 Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Бања Лука / Diagnosed
diseases, conditions and injuries by group Regional center Banja Luka
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ)
Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Бања Лука Regional center Banja Luka
616233
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
9788
1.59
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
10391
1.69
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders involving
the immune mechanism
D50 - D89
7461
1.21
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
29986
4.87
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
16608
2.70
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
11898
1.93
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
20752
3.37
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
16724
2.71
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
113299
18.39
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
94400
15.32
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
25180
4.08
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
18765
3.04
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
46103
7.48
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
42392
6.88
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
4774
0.77
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
67
0.01
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
714
0.12
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
37772
6.13
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
26925
4.37
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
82234
13.34
62
3.2.1.3 Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Бијељина / Diagnosed diseases,
conditions and injuries by group Regional center Bijeljina
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ)
Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Бијељина Regional center Bijeljina
42657
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
807
1.89
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
503
1.18
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders involving
the immune mechanism
D50 - D89
849
1.99
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
1915
4.49
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
2048
4.80
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
1966
4.61
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
1018
2.39
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
548
1.29
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
9241
21.67
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
6428
15.06
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
2507
5.88
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
510
1.19
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
3037
7.12
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
2339
5.48
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
10
0.02
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
0
0.00
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
24
0.06
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
2614
6.13
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
739
1.73
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
5554
13.02
63
3.2.1.4 Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Добој / Diagnosed diseases,
conditions and injuries by group Regional center Doboj
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Добој Regional center Doboj
177951
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
2992
1.68
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
3617
2.03
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders involving
the immune mechanism
D50 - D89
2215
1.24
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
12272
6.90
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
7818
4.39
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
3920
2.20
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
5761
3.24
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
3380
1.90
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
38088
21.40
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
19963
11.22
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
11167
6.27
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
4657
2.62
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
17291
9.72
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
10933
6.14
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
1399
0.79
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
6
0.01
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
127
0.07
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
6632
3.73
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
8507
4.78
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
17206
9.67
64
3.2.1.5 Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Источно Сарајево / Diagnosed
diseases, conditions and injuries by group Regional center Istocno Sarajevo
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ)
Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Источно Сарајево Regional center Istočno Sarajevo
86252
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
2257
2.62
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
1194
1.38
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders involving
the immune mechanism
D50 - D89
1326
1.54
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
4106
4.76
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
2660
3.08
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
2019
2.34
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
2622
3.04
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
1254
1.45
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
19336
22.42
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
14799
17.16
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
7675
8.90
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
2141
2.48
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
5256
6.09
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
5113
5.93
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
515
0.60
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
3
0.01
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
110
0.13
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
4115
4.77
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
4358
5.05
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
5393
6.25
65
3.2.1.6 Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Фоча / Diagnosed diseases,
conditions and injuries by group Regional center Foca
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Фоча Regional center Foča
33152
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
573
1.73
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
627
1.89
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders involving
the immune mechanism
D50 - D89
401
1.21
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
1795
5.41
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
890
2.68
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
806
2.43
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
986
2.97
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
707
2.13
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
7586
22.88
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
5005
15.10
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
1720
5.19
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
1109
3.35
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
2188
6.61
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
2076
6.26
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
259
0.78
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
0
0
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
15
0.05
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
1704
5.14
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
1488
4.49
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
3217
9.70
66
3.2.1.7 Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Требиње / Diagnosed diseases,
conditions and injuries by group Regional center Trebinje
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Требиње Regional center Trebinje
63038
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
901
1.43
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
1209
1.92
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
711
1.13
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
3818
6.05
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
2507
3.98
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
1602
2.54
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
2697
4.28
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
832
1.32
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
11485
18.22
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
7793
12.36
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
3302
5.24
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
1624
2.58
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
4126
6.54
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
4018
6.37
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
259
0.41
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
2
0.01
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
28
0.04
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
3002
4.76
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
2057
3.26
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
11065
17.55
67
3.2.1.8 Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Зворник / Diagnosed diseases,
conditions and injuries by group Regional center Zvornik
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ)
Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Зворник Regional center Zvornik
81685
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
1064
1.30
II Тумори Neoplasms
C00 - D48
1314
1.61
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
935
1.14
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
4006
4.90
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
2999
3.67
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
2048
2.51
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
2744
3.36
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
1713
2.10
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
12793
15.66
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
10957
13.41
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
5170
6.33
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
2209
2.70
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
6892
8.44
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
5426
6.64
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
261
0.32
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
0
0
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
184
0.22
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
2725
3.33
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
3485
4.27
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
14760
18.07
68
3.3 Здравствена заштита предшколске и школске дјеце / Pre-school and school children
health care
3.3.1
Здравствени радници у специјалистичко - консултативним службама (педијатријским
амбулантама) по регионима / Medical staff in specialists services (pediatric)
Здравствени радници
Health workers
Регионални
центар
Regional
center
Љекари
Medical doctors
Укупно
Total
опште
медицине
General
practitoner
Република
Српска
Republic of
Srpska
68
4
Бања Лука
Banja Luka
28
Бијељина
Bijeljina
на
специјализацији
in
specialists
training
са вишом спремом
jun. college
са средњом спремом
high school
специја
листи
specialists
Укупно
Total
од тога мед.
sестре
of which nurse
Укупно
Total
од тога
мед.сестре
of which nurse
12
52
8
6
99
73
1
6
21
5
4
34
22
6
0
0
6
0
0
9
4
Добој
Doboj
10
1
0
9
1
0
19
18
Источно
Сарајево
Istočno
Sarajevo
2
0
0
2
0
0
3
3
Фоча
Foča
4
0
1
3
0
0
7
5
Требиње
Trebinje
7
1
3
3
1
1
8
7
Зворник
Zvornik
11
1
2
8
1
1
19
14
69
3.3.2
Број посјета у области здравствене заштите предшколске дјеце по регионима / Pre-school
children visits to health care services by regional centers of Institute
Регионални
центaр
Regional
center
Република
Српска
Republic of
Srpska
Бања Лука
Banja Luka
Бијељина
Bijeljina
Добој
Doboj
Источно
Сарајево
Istočno
Sarajevo
Фоча
Foča
Требиње
Trebinje
Зворник
Zvornik
посјете у ординацији
Office visits
осталих
код љекара
здравствених
to medical doctors
радника
Свега
од тога прве
to other
Total
of which first v.
medical staff
Кућне посјете
Home visits
осталих
Љекара
здравствен
Medical
их радника
doctors
other
medical staff
систематски
прегледи
Sistematic
check-ups
контролни
прегледи
Folow-up
examinations
365389
166888
238258
221
537
29576
6682
174165
88763
120325
33
361
14977
2580
29062
5821
7275
8
22
1752
14
28737
68359
0
0
5659
3185
13931
6088
2180
0
0
3288
497
9672
4977
119
10
20
369
71
19465
17278
23907
170
134
1643
54
63284
15224
16093
0
0
1888
281
55810
Посјете у области здравствене заштите предшколске дјеце се региструју у службама породичне
медицине и специјалистичко консултативним службама домова здравља, путем вођења евиденције о
посјетама и обољењима у овој популационој групи.
70
3.3.3
Утврђена обољења, стања и повреде по групама код предшколске дјеце / Diagnosed
diseases, conditions and injuries by group among pre-school children
3.3.3.1
Утврђена обољења, стања и повреде по групама код предшколске дјеце Република Српска /
Diagnosed diseases, conditions and injuries by group among pre-school children Republic of Srpska
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс
структуре
Structure index
Република Српска Republic of Srpska
195044
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
7954
4.08
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
99
0.05
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
3867
1.98
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и
метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
528
0.27
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
462
0.24
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
431
0.22
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
4919
2.52
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
7244
3.71
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
153
0.08
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
79394
40.70
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
6544
3.35
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
9164
4.70
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
1092
0.56
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
8144
4.18
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
4
0.01
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
1314
0.67
Q00 - Q96
2508
1.29
R00 - R99
11992
6.15
XVII Урођене наказности, деформације и
ненормалности
Congenital malformations, deformations and
abnormalities
хромосомске
chromosomal
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски
71
налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
3373
1.73
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са
здравственом службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
45858
23.51
Од укупно 195 044 регистрованих обољења и стања у области здравствене заштите предшколске дјеце,
водећа су обољења система за дисање (40,70 %), болести коже и поткожног ткива (4.7%) и болести
мокраћно-полног система (4.18%). Значајан разлог посјета у области здравствене заштите предшколске
дјеце заузимају превентивне услуге (систематски прегледи, имунизација и др.) које учествују са 23,51% у
укупно регистрованом морбидитету предшколске дјеце.
72
3.3.3.2 Утврђена обољења, стања и повреде по групама код предшколске дјеце Регионални центар Бања
Лука / Diagnosed diseases, conditions and injuries by group among pre-school children Regional center
Banja Luka
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Бања Лука Regional center Banja Luka
102204
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
4635
4.54
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
32
0.03
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
1837
1.80
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
289
0.28
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
185
0.18
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
211
0.21
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
2830
2.77
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
4346
4.25
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
85
0.08
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
40121
39.25
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
3228
3.16
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
5100
4.99
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
846
0.83
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
5116
5.00
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
1
0.01
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
334
0.33
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
739
0.72
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
6156
6.02
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
1774
1.74
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
24339
23.81
73
3.3.3.3 Утврђена обољења, стања и повреде по групама код предшколске дјеце Регионални центар
Бијељина / Diagnosed diseases, conditions and injuries by group among pre-school children Regional
center Bijeljina
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Регионални центар Бијељина Regional center Bijeljina
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
2041
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
61
2.99
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
1
0.05
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
70
3.43
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
15
0.73
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
22
1.08
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
4
0.20
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
30
1.47
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
62
3.04
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
0
0
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
964
47.23
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
54
2.65
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
68
3.33
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
29
1.42
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
45
2.19
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
0
0
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
0
0
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
24
1.18
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
52
2.55
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
42
2.06
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
498
24.40
74
3.3.3.4 Утврђена обољења, стања и повреде по групама код предшколске дјеце Регионални центар Добој
/ Diagnosed diseases, conditions and injuries by group among pre-school children Regional center Doboj
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Добој Regional center Doboj
44867
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
1647
3.67
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
53
0.12
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
996
2.22
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
98
0.22
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
216
0.48
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
108
0.24
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
1057
2.35
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
1418
3.16
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
23
0.05
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
17834
39.75
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
2205
4.91
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
2035
4.54
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
143
0.32
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
1629
3.63
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
0
0
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
836
1.86
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
1382
3.08
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
2853
6.36
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
918
2.05
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
9416
20.99
75
3.3.3.5 Утврђена обољења, стања и повреде по групама код предшколске дјеце Регионални центар
Источно Сарајево / Diagnosed diseases, conditions and injuries by group among pre-school children
Regional center Istocno Sarajevo
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Регионални центар Источно Сарајево Regional center Istočno Sarajevo
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
9321
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
418
4.48
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
3
0.03
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
182
1.95
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
82
0.88
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
7
0.08
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
28
0.30
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
153
1.65
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
242
2.60
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
1
0.01
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
3054
32.75
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
191
2.05
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
384
4.12
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
18
0.19
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
183
1.96
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
0
0
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
14
0.15
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
73
0.78
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
1246
13.37
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
116
1.25
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
2926
31.40
76
3.3.3.6 Утврђена обољења, стања и повреде по групама код предшколске дјеце Регионални центар Фоча /
Diagnosed diseases, conditions and injuries by group among pre-school children Regional center Foca
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Регионални центар Фоча Regional center Foča
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
5638
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
397
7.04
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
0
0
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
118
2.09
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
2
0.03
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
18
0.32
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
20
0.35
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
224
3.97
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
231
4.10
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
1
0.02
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
2422
42.96
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
208
3.69
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
334
5.92
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
10
0.18
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
205
3.64
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
0
0
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
5
0.09
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
84
1.49
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
180
3.19
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
199
3.53
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
980
17.38
77
3.3.3.7 Утврђена обољења, стања и повреде по групама код предшколске дјеце Регионални центар
Требиње / Diagnosed diseases, conditions and injuries by group among pre-school children Regional
center Trebinje
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Требиње Regional center Trebinje
15572
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
80
0.51
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
1
0.01
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
185
1.19
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
19
0.12
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
4
0.02
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
28
0.18
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
268
1.72
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
370
2.38
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
43
0.28
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
7187
46.15
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
237
1.52
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
444
2.85
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
8
0.05
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
484
3.11
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
2
0.01
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
40
0.26
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
36
0.23
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
473
3.04
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
103
0.66
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
5560
35.71
78
3.3.3.8 Утврђена обољења, стања и повреде по групама код предшколске дјеце Регионални центар
Зворник / Diagnosed diseases, conditions and injuries by group among pre-school children Regional
center Zvornik
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Зворник Regional center Zvornik
15401
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
716
4.65
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
9
0.06
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
479
3.11
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
23
0.15
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
10
0.07
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
32
0.21
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
357
2.32
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
575
3.73
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
0
0
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
7812
50.72
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
421
2.73
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
799
5.19
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
38
0.25
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
482
3.13
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
1
0.01
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
85
0.55
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
170
1.10
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
1032
6.69
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
221
1.43
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
2139
13.90
79
3.3.4
Број посјета у области здравствене заштите школске дјеце по регионима School children
visits to health care services by regional centers of Institute
Свега
Total
од тога
прве
of which
first v.
осталих
здравствених
радника
other medical staff
Психолога
psychologists
Логопеда
Speech therapist
Школама
To school
школским
кухиwама
to school kitchen
Република
Српска
Republic
Srpska
Бања Лука
Banja Luka
Бијељина
Bijeljina
Добој
Doboj
Источно
Сарајево
Istočno
Sarajevo
Фоча
Foča
Требиње
Trebinje
Зворник
Zvornik
Остале посјете
Other
Љекара
Medical doctors
Регионални
центар
Regional
center
Кућне посјете
Home visits
код осталих
здравствених
радника
to other medical
staff
Посјете у ординацији
Office visits
324121
168841
169718
746
1682
12705
4714
674
7
191731
96289
106511
149
1546
4954
2282
545
0
2444
1298
1186
4
12
9
20
124
0
46736
24020
31626
51
24
7648
2412
0
0
20779
10828
755
0
0
94
0
2
7
13079
6888
97
0
0
0
0
3
0
15827
11452
23515
542
100
0
0
0
0
33525
18066
6028
0
0
0
0
0
0
код љекара
to medical doctor
Посјете у области здравствене заштите школске дјеце се региструју у службама породичне медицине и
специјалистичко консултативним службама домова здравља, путем вођења евиденције о посјетама и
обољењима у овој популационој групи.
80
3.3.5
Утврђена обољења, стања и повреде код школске дјеце по групама / Diagnosed diseases,
conditions and injuries by group among school children
3.3.5.1 Утврђена обољења, стања и повреде код школске дјеце по групама Република Српска / Diagnosed
diseases, conditions and injuries by group among school children Republic of Srpska
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Република Српска Republic of Srpska
183246
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
7937
4.34
II Тумори Neoplasms
C00 - D48
453
0.25
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
3364
1.84
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
903
0.49
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
953
0.52
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
2219
1.21
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
7517
4.11
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
7083
3.86
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
619
0.34
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
68095
37.16
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
7139
3.89
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
9932
5.42
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
4994
2.73
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
7857
4.29
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
155
0.08
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
17
0.01
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
1908
1.04
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
13516
7.37
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
9684
5.28
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
28901
15.77
81
Од укупно 183246 дијагностикованих обољења, стања и повреда у области здравствене заштите
школске дјеце, највећи број (37.16%) су болести система за дисање, болести коже и поткожног ткива
(5.42%) и повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора (5.28%). Значајан удио у укупно
регистрованим разлозима посјете службама за здравствену заштиту школске дјеце су превентивне
услуге (15,77%).
82
3.3.5.2 Утврђена обољења, стања и повреде код школске дјеце по групама Регионални центар Бања Лука
/ Diagnosed diseases, conditions and injuries by group among school children Regional center Banja Luka
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Бања Лука Regional center Banja Luka
106407
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
4038
3.79
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
271
0.25
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
2427
2.28
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
638
0.60
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
568
0.53
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
1538
1.45
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
5058
4.75
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
5120
4.81
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
377
0.35
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
36582
34.38
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
3971
3.73
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
6560
6.16
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
2975
2.80
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
5436
5.11
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
122
0.11
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
10
0.01
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
930
0.87
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
7956
7.48
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
6093
5.73
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
15737
14.79
83
3.3.5.3 Утврђена обољења, стања и повреде код школске дјеце по групама Регионални центар Бијељина /
Diagnosed diseases, conditions and injuries by group among school children Regional center Bijeljina
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Регионални центар Бијељина Regional center Bijeljina
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
1775
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
38
2.14
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
2
0.11
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
45
2.54
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
14
0.79
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
48
2.70
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
20
1.13
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
46
2.59
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
53
2.99
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
10
0.56
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
833
46.93
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
47
2.65
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
108
6.09
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
60
3.38
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
53
2.99
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
0
0
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
0
0
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
18
1.01
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
111
6.25
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
57
3.21
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
212
11.94
84
3.3.5.4 Утврђена обољења, стања и повреде код школске дјеце по групама Регионални центар Добој /
Diagnosed diseases, conditions and injuries by group among school children Regional center Doboj
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Добој Regional center Doboj
29221
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
1353
4.64
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
106
0.36
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
260
0.88
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
119
0.41
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
222
0.76
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
320
1.09
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
876
3.00
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
736
2.52
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
88
0.31
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
9731
33.31
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
1884
6.45
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
1121
3.81
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
733
2.51
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
781
2.67
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
31
0.11
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
3
0.01
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
551
1.89
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
1883
6.45
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
1632
5.58
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
6791
23.24
85
3.3.5.5 Утврђена обољења, стања и повреде код школске дјеце по групама Регионални центар Источно
Сарајево / Diagnosed diseases, conditions and injuries by group among school children Regional center
Istocno Sarajevo
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Источно Сарајево Regional center Istočno Sarajevo
11847
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
833
7.03
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
11
0.09
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
251
2.11
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
51
0.43
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
17
0.14
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
57
0.48
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
285
2.41
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
290
2.45
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
18
0.15
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
5678
47.93
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
348
2.94
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
482
4.07
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
199
1.68
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
375
3.17
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
1
0.01
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
0
0
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
49
0.41
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
1298
10.96
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
484
4.09
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
1120
9.45
86
3.3.5.6 Утврђена обољења, стања и повреде код школске дјеце по групама Регионални центар Фоча /
Diagnosed diseases, conditions and injuries by group among school children Regional center Foca
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Регионални центар Фоча Regional center Foča
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
6888
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
339
4.91
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
9
0.13
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
64
0.93
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
11
0.16
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
27
0.39
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
42
0.61
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
198
2.87
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
198
2.87
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
39
0.57
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
2930
42.54
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
243
3.53
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
310
4.50
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
152
2.21
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
203
2.95
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
0
0
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
0
0
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
55
0.80
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
471
6.84
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
314
4.56
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
1283
18.63
87
3.3.5.7 Утврђена обољења, стања и повреде код школске дјеце по групама Регионални центар Требиње /
Diagnosed diseases, conditions and injuries by group among school children Regional center Trebinje
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Регионални центар Требиње Regional center Trebinje
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
8928
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
409
4.58
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
11
0.12
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
98
1.10
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
30
0.34
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
20
0.22
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
59
0.66
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
349
3.91
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
263
2.94
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
19
0.21
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
4184
46.86
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
180
2.02
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
325
3.64
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
139
1.56
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
309
3.46
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
1
0.01
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
1
0.01
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
109
1.23
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
628
7.03
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
348
3.90
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
1446
16.20
88
3.3.5.8 Утврђена обољења, стања и повреде код школске дјеце по групама Регионални центар Зворник /
Diagnosed diseases, conditions and injuries by group among school children Regional center Zvornik
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Зворник Regional center Zvornik
18180
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
927
5.10
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
43
0.24
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
219
1.20
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
40
0.22
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
51
0.28
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
183
1.01
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
705
3.88
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
423
2.33
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
68
0.37
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
8157
44.87
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
466
2.56
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
1026
5.64
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
736
4.05
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
700
3.85
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
0
0
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
3
0.02
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
196
1.08
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
1169
6.43
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
756
4.16
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
2312
12.72
89
3.4 Специјалистичко консултативна служба - амбуланта за здравствену заштиту жена /
Specialists services – woman`s health services
3.4.1
Здравствени радници у амбулантама за здравствену заштиту жена по регионалним
центрима Института / Medical staff in woman`s health services by regional center of Institute
Регионални
центар
Regional center
Република
Српска
Republic оf
Srpska
Бања Лука
Banja Luka
Бијељина
Bijeljina
Добој
Doboj
Источно
Сарајево
Istočno
Sarajevo
Фоча
Foča
Требиње
Trebinje
Зворник
Zvornik
90
Укупно
Total
Љекари
Medical doctors
на специјаопште
лизацији
медицине
in specialists
General
training
practitoner
Здравствени радници
Health workers
са вишом спремом
jun. college
са средњом спремом
high school
специја
листи
specialists
Укупно
Total
од тога мед.
sестре
of which
nurse
Укупно
Total
од тога
мед.сестре
of which
nurse
51
0
6
45
4
4
99
22
19
0
5
14
2
2
41
8
8
0
0
8
1
1
12
2
7
0
0
7
1
1
19
7
4
0
0
4
0
0
5
0
3
0
0
3
0
0
2
2
5
0
0
5
0
0
11
2
5
0
1
4
0
0
9
1
3.4.2
Број посјета у амбулантама за здравствену заштиту жена по регионалним центрима
Института / Visits in woman`s health services by regional centers of Institute
Посјете у ординацији
Office visits
Регионални
центaр
Regional center
Кућне посјете
Home visits
систематски
прегледи
Sistematic checkups
Свега
Total
од тога прве
of which first v.
осталих
здравствених
радника
to other medical
staff
Република
Српска
Republic of
Srpska
149192
66185
171514
0
0
4430
Бања Лука
Banja Luka
56502
27748
66751
0
0
318
Бијељина
Bijeljina
25146
4954
30850
0
0
0
Добој
Doboj
32303
17196
41720
0
0
3370
Источно
Сарајево
Istočno
Sarajevo
10623
4761
15256
0
0
58
Фоча
Foča
4020
1750
1264
0
0
642
Требиње
Trebinje
7925
4835
14100
0
0
42
Зворник
Zvornik
12673
4941
1573
0
0
0
код љекара
to medical doctors
Љекара
Medical
doctors
осталих
здравствених
радника
other medical staff
91
3.4.3
Утврђена обољења, стања и повреде по групама / Diagnosed diseases, conditions and injuries
by group
3.4.3.1 Утврђена обољења, стања и повреде по групама Република Српска / Diagnosed diseases, conditions
and injuries by group Republic of Srpska
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Република Српска
77621
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
1288
1.65
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
2989
3.85
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
269
0.35
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
215
0.28
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
52
0.07
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
23
0.03
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
2
0.01
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
2
0.01
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
98
0.13
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
78
0.10
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
279
0.36
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
61
0.08
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
41
0.05
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
46499
59.90
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
3073
3.95
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
38
0.05
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
3
0.01
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
144
0.18
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
6
0.01
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
22461
28.93
92
3.4.3.2 Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Бања Лука / Diagnosed
diseases, conditions and injuries by group Regional center Banja Luka
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Бања Лука Regional center Banja Luka
34556
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
821
2.39
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
1156
3.35
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
35
0.10
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
141
0.42
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
29
0.08
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
0
0
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
0
0
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
0
0
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
19
0.05
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
0
0
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
195
0.56
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
22
0.06
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
0
0
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
23126
66.92
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
1234
3.57
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
25
0.07
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
0
0
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
5
0.01
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
0
0
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
7748
22.42
93
3.4.3.3
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Бијељина / Diagnosed diseases,
conditions and injuries by group Regional center Bijeljina
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Регионални центар Бијељина Regional center Bijeljina
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
5359
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
44
0.82
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
67
1.25
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
79
1.47
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
0
0
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
0
0
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
0
0
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
0
0
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
0
0
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
0
0
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
0
0
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
0
0
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
0
0
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
0
0
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
3004
56.05
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
0
0
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
0
0
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
0
0
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
0
0
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
0
0
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
2165
40.41
94
3.4.3.4 Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Добој / Diagnosed diseases,
conditions and injuries by group Regional center Doboj
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Добој Regional center Doboj
18733
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
360
1.92
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
969
5.17
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
106
0.57
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
40
0.21
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
0
0
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
0
0
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
0
0
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
0
0
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
3
0.02
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
14
0.07
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
9
0.05
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
15
0.08
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
9
0.05
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
9373
50.03
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
973
5.19
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
1
0.01
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
3
0.02
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
7
0.04
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
2
0.01
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
6849
36.56
95
3.4.3.5 Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Источно Сарајево / Diagnosed
diseases, conditions and injuries by group Regional center Istocno Sarajevo
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Регионални центар Источно Сарајево Regional center Istočno Sarajevo
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
5532
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
31
0.56
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
343
6.20
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
34
0.61
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
7
0.13
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
18
0.33
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
22
0.40
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
2
0.04
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
2
0.04
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
74
1.34
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
64
1.15
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
75
1.36
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
21
0.37
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
32
0.58
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
3650
65.97
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
265
4.79
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
12
0.22
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
0
0
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
26
0.47
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
4
0.07
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
850
15.37
96
3.4.3.6 Утврђена обољења, стања и повреде по групама Рeгионална јединица Фоча / Diagnosed diseases,
conditions and injuries by group Regional center Foca
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Регионални центар Фоча Regional center Foča
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
1907
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
32
1.68
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
108
5.66
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
2
0.10
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
27
1.42
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
5
0.26
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
1
0.05
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
0
0
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
0
0
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
0
0
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
0
0
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
0
0
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
2
0.10
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
0
0
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
1098
57.58
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
73
3.83
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
0
0
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
0
0
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
6
0.31
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
0
0
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
553
29.01
97
3.4.3.7 Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Требиње / Diagnosed diseases,
conditions and injuries by group Regional center Trebinje
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Регионални центар Требиње Regional center Trebinje
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
5317
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
0
0
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
59
1.11
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
3
0.06
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
0
0
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
0
0
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
0
0
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
0
0
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
0
0
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
0
0
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
0
0
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
0
0
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
1
0.02
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
0
0
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
2153
40.49
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
273
5.13
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
0
0
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
0
0
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
0
0
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
0
0
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
2828
53.19
98
3.4.3.8 Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Зворник / Diagnosed diseases,
conditions and injuries by group Regional center Zvornik
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Регионални центар Зворник Regional center Zvornik
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
6217
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
0
0
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
287
4.62
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
10
0.16
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
0
0
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
0
0
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
0
0
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
0
0
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
0
0
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
2
0.03
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
0
0
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
0
0
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
0
0
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
0
0
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
4095
65.87
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
255
4.10
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
0
0
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
0
0
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
100
1.61
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
0
0
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
1468
23.61
99
3.5 Специјалистичке консултативне службе – здравствена заштита радника / Specialists
services – occupational health care
3.5.1
Здравствени радници у области здравствене заштите радника по регионалним јединицима
Института / Medical staff in occupational health services by regional centers of Institute
Регионални
центaр
Regional
center
Република
Српска
Republic of
Srpska
Бања Лука
Banja Luka
Бијељина
Bijeljina
Добој
Doboj
Источно
Сарајево
Istočno
Sarajevo
Фоча
Foča
Требиње
Trebinje
Зворник
Zvornik
100
Укупно
Total
Љекари
Medical doctors
на специјализацији
опште
медицине
in
General
specialists
practitoner
training
Здравствени радници
Health workers
са вишом спремом
jun. college
са средњом спремом
high school
специја
листи
specialists
Укупно
Total
од тога мед.
sестре
of which nurse
Укупно
Total
од тога
мед.сестре
of which nurse
23
2
0
21
3
2
25
24
13
0
0
13
3
2
15
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
5
1
0
4
0
0
2
2
3
1
0
2
0
0
7
6
3.5.2
Посјете у области здравствене заштите радника по регионалним центрима Института /
Visits to occupational health services by regional centers of Institute
Регионални центaр
Regional center
Република Српска
Republic of Srpska
Бања Лука
Banja Luka
Бијељина
Bijeljina
Добој
Doboj
Источно
Сарајево
Istočno Sarajevo
Фоча
Foča
Требиње
Trebinje
Зворник
Zvornik
Посјете у ординацији
Office visits
код љекара
осталих медицинских
to medical doctors
радника
Свега
од тога прве
to other medical staff
Total
of which first
Кућне посјете
Home visits
осталих
Љекара
медицинских
medical
радника
doctors
other medical staff
115354
41976
324256
106
175
47486
17194
276643
0
0
2686
1351
0
81
112
0
0
0
0
0
8643
2688
1248
23
61
1623
632
528
0
0
6843
3617
4029
2
2
48073
16494
41808
0
0
101
3.5.3
3.5.3.1
Утврђена обољења, стања и повреде по групама / Diagnosed diseases, conditions and injuries
by group
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Република Српска / Diagnosed diseases, conditions
and injuries by group Republic of Srpska
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Република Српска Republic of Srpska
37023
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
403
1.09
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
333
0.90
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
327
0.89
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
1844
4.98
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
670
1.81
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
591
1.60
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
1380
3.73
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
626
1.69
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
2760
7.45
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
3941
10.64
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
2850
7.70
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
816
2.20
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
8712
23.54
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
1626
4.39
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
498
1.34
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
0
0
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
74
0.20
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
2367
6.39
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
1448
3.91
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
5757
15.55
102
3.5.3.2 Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Бања Лука / Diagnosed
diseases, conditions and injuries by group Regional center Banja Luka
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Бања Лука Regional center Banja Luka
14280
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
11
0.08
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
1
0.01
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
119
0.83
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
849
5.95
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
3
0.02
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
19
0.13
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
612
4.29
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
10
0.07
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
497
3.48
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
1161
8.13
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
1831
12.82
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
79
0.55
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
6556
45.91
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
79
0.55
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
0
0
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
0
0
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
39
0.27
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
1609
11.27
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
108
0.76
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
697
4.88
103
3.5.3.3 Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Бијељина / Diagnosed diseases,
conditions and injuries by group Regional center Bijeljina
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Регионални центар Бијељина Regional center Bijeljina
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
1352
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
24
1.77
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
17
1.26
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
15
1.10
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
32
2.37
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
35
2.59
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
48
3.55
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
30
2.22
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
22
1.63
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
209
15.46
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
202
14.94
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
56
4.14
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
38
2.82
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
111
8.21
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
66
4.88
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
3
0.22
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
0
0
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
0
0
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
207
15.31
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
55
4.07
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
182
13.46
104
3.5.3.4 Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Источно Сарајево / Diagnosed
diseases, conditions and injuries by group Regional center Istocno Sarajevo
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Регионални центар Источно Сарајево Regional center Istočno Sarajevo
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
1907
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
45
2.36
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
29
1.52
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
48
2.53
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
110
5.77
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
58
3.04
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
24
1.26
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
52
2.73
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
29
1.52
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
327
17.15
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
316
16.57
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
139
7.29
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
69
3.62
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
170
8.91
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
207
10.85
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
34
1.78
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
0
0
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
1
0.05
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
14
0.73
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
115
6.03
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
120
6.29
105
3.5.3.5
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Фоча / Diagnosed diseases,
conditions and injuries by group Regional center Foca
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Регионални центар Фоча Regional center Foča
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
528
100
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
0
0
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
0
0
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
0
0
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
0
0
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
0
0
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
0
0
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
0
0
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
0
0
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
0
0
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
0
0
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
0
0
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
0
0
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
0
0
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
0
0
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
0
0
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
0
0
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
0
0
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
0
0
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
0
0
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
528
100.00
106
3.5.3.6 Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Требиње / Diagnosed diseases,
conditions and injuries by group Regional center Trebinje
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Регионални центар Требиње Regional center Trebinje
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
2419
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
78
3.23
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
9
0.37
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
41
1.69
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
106
4.38
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
125
5.17
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
121
5.00
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
255
10.54
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
123
5.08
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
225
9.30
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
342
14.15
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
254
10.50
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
118
4.88
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
160
6.61
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
222
9.18
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
55
2.27
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
0
0
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
0
0
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
69
2.85
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
34
1.41
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
82
3.39
107
3.5.3.7 Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Зворник / Diagnosed diseases,
conditions and injuries by group Regional center Zvornik
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Зворник Regional center Zvornik
16537
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
245
1.48
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
277
1.66
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
104
0.63
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
747
4.52
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
449
2.72
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
379
2.29
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
431
2.61
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
442
2.67
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
1502
9.08
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
1920
11.61
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
570
3.45
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
512
3.10
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
1715
10.37
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
1052
6.36
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
406
2.46
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
0
0
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
34
0.21
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
468
2.83
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
1136
6.87
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
4148
25.08
108
3.6 Стоматолошка служба Dental health services
3.6.1
Здравствени радници у стоматолошкој служби по регионалним центрима Института /
Medical staff in dental health services by regional centers of Institute
Регионални
центар
Regional
center
Здравствени радници
Health workers
укупно
доктори
Total
doctors
доктори
стоматологије
Dentists
доктори
стоматологије на
специјализацији
Dentists in
specialist training
доктори
стоматологије
специјалиста
Dentists specialists
Зубни
Техничари
Dental tehnicians
Зубни
асистенти
Dental
asistents
Република
Српска
Republic of
Srpska
215
144
22
49
91
158
Бања Лука
Banja Luka
96
65
10
21
36
73
Бијељина
Bijeljina
22
11
5
6
12
18
Добој
Doboj
35
25
3
7
15
23
Источно
Сарајево
Istočno
Sarajevo
15
10
3
2
8
9
Фоча
Foča
12
7
1
4
5
8
Требиње
Trebinje
17
10
0
7
2
16
Зворник
Zvornik
18
16
0
2
13
11
109
3.6.2
Посјете у стоматолошкој служби по регионалним центрима Института / Visits to dental heath services by regional centers of Institute
Регионални
центар
Regional
center
Посјете
Visits
Свега
Total
од тога
прве
of which
first v.
Република
Српска
Republic of
Srpska
503758
225689
Бања Лука
Banja Luka
255700
Бијељина
Bijeljina
извршени радови work performed
серијски
прегледи
serial
examinati
ons
пломбирани зуби fillings
хируршке интервенције
Surgical interventions
протетски радови
Prosthodontic work
Ортодонција
Orthodontics
works
лијечење
меких
ткива
Soft tissue
treatment
без
лијечења
no
treatment
са
лијечењем
with
treatment
извађени
зуби
Extracted
teeth
остале
интервенције
Other
interventions
покретне
протезе
Movable
dentures
фиксне
протезе
Fixed
dentures
193941
119538
51256
119886
461350
4898
1039
53982
11478
977727
131101
61906
24208
50674
294170
3036
554
30944
7484
44297
15962
11519
5378
7391
13175
52406
516
205
9478
0
Добој
Doboj
78309
44000
28157
20926
5794
23670
90187
656
53
10160
2220
Источно
Сарајево
Istočno
Sarajevo
24094
10160
1822
7212
2546
7510
9318
248
0
0
863
Фоча
Foča
23642
8117
8717
6084
2624
5585
1578
200
84
0
525
Требиње
Trebinje
35762
18417
1977
7659
4012
8434
5936
12
0
3400
386
Зворник
Zvornik
41954
31306
10648
10373
4681
10838
7755
230
143
0
0
110
3.6.3
Утврђена обољења, стања и повреде по групама / Diagnosed diseases, conditions and injuries
by group
3.6.3.1 Утврђена обољења, стања и повреде по групама Република Српска / Diagnosed diseases, conditions
and injuries by group Republic of Srpska
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Република Српска Republic of Srpska
255359
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
0
0
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
0
0
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
246478
96.51
K02
107583
0
181 Друге болести зуба и потпорних структура
Other diseases of teeth and supporting structures
K00 - K01
K03 - K08
131738
0
182 Друге болести усне дупље и пљувачних жлијезда
Other diseases of oral cavity and salivary glands
K09 - K14
7157
0
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
8881
3.49
180 Кариес дентиум
Dental Caries
3.6.3.2 Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Бања Лука / Diagnosed
diseases, conditions and injuries by group Regional center Banja Luka
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Бања Лука Regional center Banja Luka
103831
100.00
K00 - K93
99456
95.79
K02
46136
0
181 Друге болести зуба и потпорних структура
Other diseases of teeth and supporting structures
K00 - K01
K03 - K08
50870
0
182 Друге болести усне дупље и пљувачних жлијезда
Other diseases of oral cavity and salivary glands
K09 - K14
2450
0
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
4375
4.21
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
180 Кариес дентиум
Dental Caries
111
3.6.3.3 Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Бијељина / Diagnosed diseases,
conditions and injuries by group Regional center Bijeljina
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Бијељина Regional center Bijeljina
16031
100.00
K00 - K93
12210
76.16
K02
3433
0
181 Друге болести зуба и потпорних структура
Other diseases of teeth and supporting structures
K00 - K01
K03 - K08
6158
0
182 Друге болести усне дупље и пљувачних жлијезда
Other diseases of oral cavity and salivary glands
K09 - K14
2619
0
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
3821
23.83
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
180 Кариес дентиум
Dental Caries
3.6.3.4 Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Добој / Diagnosed diseases,
conditions and injuries by group Regional center Doboj
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Добој Regional center Doboj
57277
100.00
K00 - K93
57272
99.98
K02
21356
0
181 Друге болести зуба и потпорних структура
Other diseases of teeth and supporting structures
K00 - K01
K03 - K08
35392
0
182 Друге болести усне дупље и пљувачних жлијезда
Other diseases of oral cavity and salivary glands
K09 - K14
524
0
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
5
0.02
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
180 Кариес дентиум
Dental Caries
3.6.3.5 Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Источно Сарајево / Diagnosed
diseases, conditions and injuries by group Regional center Istocno Sarajevo
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Источно Сарајево Regional center Istočno Sarajevo
17285
100.00
K00 - K93
17285
100.00
K02
8213
0
181 Друге болести зуба и потпорних структура
Other diseases of teeth and supporting structures
K00 - K01
K03 - K08
8751
0
182 Друге болести усне дупље и пљувачних жлијезда
Other diseases of oral cavity and salivary glands
K09 - K14
321
0
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
180 Кариес дентиум
Dental Caries
112
3.6.3.6 Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Фоча / Diagnosed diseases,
conditions and injuries by group Regional center Foca
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
8117
100.00
K00 - K93
7439
91.65
K02
3948
0
181 Друге болести зуба и потпорних структура
Other diseases of teeth and supporting structures
K00 - K01
K03 - K08
2825
0
182 Друге болести усне дупље и пљувачних жлијезда
Other diseases of oral cavity and salivary glands
K09 - K14
666
0
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
678
8.35
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Регионални центар Фоча Regional center Foča
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
180 Кариес дентиум
Dental Caries
3.6.3.7 Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Требиње / Diagnosed diseases,
conditions and injuries by group Regional center Trebinje
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Требиње Regional center Trebinje
21425
100.00
K00 - K93
21425
100.00
K02
13108
0
181 Друге болести зуба и потпорних структура
Other diseases of teeth and supporting structures
K00 - K01
K03 - K08
8144
0
182 Друге болести усне дупље и пљувачних жлијезда
Other diseases of oral cavity and salivary glands
K09 - K14
173
0
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
180 Кариес дентиум
Dental Caries
3.6.3.8 Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Зворник / Diagnosed diseases,
conditions and injuries by group Regional center Zvornik
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Зворник Regional center Zvornik
31393
100.00
K00 - K93
31391
99.99
K02
11389
0
181 Друге болести зуба и потпорних структура
Other diseases of teeth and supporting structures
K00 - K01
K03 - K08
19598
0
182 Друге болести усне дупље и пљувачних жлијезда
Other diseases of oral cavity and salivary glands
K09 - K14
404
0
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
2
0.01
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
180 Кариес дентиум
Dental Caries
113
3.7 Ванболнички морбидитет по регионалним центрима Института / Outpatient morbidity by
regional centers of Institute
3.7.1
Утврђена обољења, стања и повреде по групама у Републици Српској / Diagnosed diseases,
conditions and injuries in Republic of Srpska
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Република Српска
1849261
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
35964
1.94
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
22729
1.22
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
21729
1.18
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
61388
3.32
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
37667
2.04
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
27524
1.49
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
50398
2.73
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
40113
2.17
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
215458
11.65
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
310853
16.80
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
320011
17.30
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
50988
2.76
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
99732
5.39
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
136423
7.38
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
11207
0.61
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
1447
0.08
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
5695
0.31
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
86583
4.68
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
62072
3.36
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
251280
13.59
114
3.7.1.1 Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Бања Лука / Diagnosed
diseases, conditions and injuries by group Regional center Banja Luka
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Бања Лука Regional center BanjaLuka
977511
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
19293
1.97
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
11851
1.21
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
11879
1.23
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
31903
3.27
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
17393
1.78
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
13666
1.40
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
29252
2.99
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
26200
2.68
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
114277
11.69
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
172264
17.62
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
133861
13.69
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
30526
3.12
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
56480
5.78
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
76149
7.79
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
6131
0.63
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
436
0.04
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
2422
0.25
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
53498
5.47
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
34900
3.57
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
135130
13.82
115
3.7.1.2 Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Бијељина / Diagnosed diseases,
conditions and injuries by group Regional center Bijeljina
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Бијељина Regional center Bijeljina
69215
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
974
1.41
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
590
0.85
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
1058
1.53
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
1976
2.85
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
2153
3.11
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
2038
2.94
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
1124
1.62
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
685
0.99
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
9460
13.67
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
8427
12.18
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
14874
21.49
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
724
1.05
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
3237
4.68
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
5507
7.96
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
13
0.02
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
0
0
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
66
0.09
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
2984
4.31
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
893
1.29
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
12432
17.96
116
3.7.1.3 Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Добој / Diagnosed diseases,
conditions and injuries by group Regional center Doboj
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Добој Regional center Doboj
328049
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
6352
1.94
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
4745
1.45
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
3581
1.09
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
12529
3.82
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
8256
2.52
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
4349
1.33
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
7694
2.34
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
5534
1.69
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
38202
11.65
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
47542
14.49
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
72537
22.11
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
7828
2.39
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
18176
5.54
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
22716
6.92
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
2403
0.73
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
846
0.26
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
2063
0.63
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
11375
3.46
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
11059
3.37
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
40262
12.27
117
3.7.1.4 Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Источно Сарајево / Diagnosed
diseases, conditions and injuries by group Regional center Istocno Sarajevo
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Источно Сарајево Regional center Istočno Sarajevo
132144
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
3584
2.71
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
1580
1.20
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
1841
1.39
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
4356
3.30
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
2760
2.09
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
2150
1.63
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
3114
2.36
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
1817
1.37
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
19756
14.95
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
23911
18.09
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
25713
19.46
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
3097
2.34
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
5675
4.29
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
9528
7.21
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
815
0.62
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
29
0.02
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
233
0.18
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
6699
5.07
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
5077
3.84
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
10409
7.88
118
3.7.1.5 Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Фоча / Diagnosed diseases,
conditions and injuries by group Regional center Foca
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Фоча Regional center Foča
56230
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
1341
2.38
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
744
1.32
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
585
1.04
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
1835
3.27
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
940
1.67
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
869
1.55
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
1408
2.51
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
1136
2.02
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
7626
13.56
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
10357
18.42
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
9610
17.09
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
1755
3.12
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
2350
4.18
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
3582
6.37
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
332
0.60
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
5
0.01
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
154
0.27
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
2361
4.19
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
2001
3.56
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
7239
12.87
119
3.7.1.6
Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Требиње / Diagnosed diseases,
conditions and injuries by group Regional center Trebinje
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Требиње Regional center Trebinje
116699
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
1468
1.26
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
1289
1.10
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
1038
0.89
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
3973
3.40
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
2656
2.28
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
1810
1.55
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
3569
3.06
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
1588
1.36
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
11772
10.09
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
19506
16.71
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
25398
21.76
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
2512
2.15
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
4433
3.80
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
7186
6.16
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
590
0.50
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
43
0.04
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
173
0.15
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
4172
3.58
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
2542
2.18
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
20981
17.98
120
3.7.1.7 Утврђена обољења, стања и повреде по групама Регионални центар Зворник / Diagnosed diseases,
conditions and injuries by group Regional center Zvornik
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ) Diseases and conditions ICD-X
Укупно
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Зворник Regional center Zvornik
169413
100.00
I Заразне и паразитарне болести
Certain infectious and parasitic diseases
A00 - B99
2952
1.75
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
1930
1.14
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain disorders
involving the immune mechanism
D50 - D89
1747
1.03
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
E00 - E90
4816
2.84
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
3509
2.07
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
2642
1.56
VII Болести ока и припојака ока
Diseases of the eye and adnexa
H00 - H59
4237
2.50
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseases of the ear and mastoid process
H60 - H95
3153
1.86
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
14365
8.49
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
J00 - J99
28846
17.03
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
K00 - K93
38018
22.44
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
4546
2.68
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
M00 - M99
9381
5.54
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
11755
6.94
XV Трудноћа, рађање и бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
O00 - O99
923
0.54
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
88
0.05
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities
Q00 - Q96
584
0.34
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
5494
3.24
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - T98
5600
3.31
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом
службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
24827
14.65
121
3.8 Специјалистичке службe Specialists services
3.8.1
Здравствени радници у специјалистичким службама по регионалним центрима / Medical
staff in specialists services by regional centers of Institute
Здравствени радници
Health workers
Регионални
центар
Regional
center
Република
Српска
Republic of
Srpska
Бања Лука
Banja Luka
Укупно
Total
Љекари
Medical doctors
на специјализацији
опште
медицине
in
General
specialists
practitoner
training
са вишом спремом
jun. college
са средњом спремом
high school
специја
листи
specialists
Укупно
Total
од тога мед.
sестре
of which nurse
Укупно
Total
од тога
мед.сестре
of which nurse
21
0
2
19
9
5
30
23
15
0
1
14
8
4
23
18
2
0
1
1
0
0
1
1
2
0
0
2
1
1
4
3
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Требиње
Trebinje
1
0
0
1
0
0
1
1
Зворник
Zvornik
0
0
0
0
0
0
0
0
Бијељина
Bijeljina
Добој
Doboj
Источно
Сарајево
Istočno
Sarajevo
Фоча
Foča
122
3.8.2
Посјете у специјалистичким службама по регионалним центрима / Visits to specialists
services by regional centers of Institute
Посјете у ординацији
Office visits
Регионални центар
Regional center
код љекара
to medical doctors
Кућне посјете
Home visits
осталих
здравствених
радника to other
medical staff
Љекара
medical
doctors
осталих
здравствених
радника other
medical staff
Свега
Total
од тога прве
of which first v.
Република Српска
Republic of Srpska
26844
12300
9434
20
85
Бања Лука
Banja Luka
19047
11064
5005
0
0
Бијељина
Bijeljina
2522
0
0
0
0
Добој
Doboj
5059
1020
4211
0
0
Источно
Сарајево
Istočno Sarajevo
216
216
218
20
85
Фоча
Foča
0
0
0
0
0
Требиње
Trebinje
0
0
0
0
0
Зворник
Zvornik
0
0
0
0
0
123
3.9 Центри за ментално здравље / Mental health centers
3.9.1
Здравствени радници у центрима за ментално здравље по регионалним центрима
Института / Medical staff in mental health centers by regional centers of Institute
Здравствени радници
Health workers
Регионални
центар
Regional
center
Љекари
Medical doctors
Укупно
Total
опште
медицине
General
practitoner
на специјализацији
in
specialists
training
Република
Српска
Republic of
Srpska
36
1
Бања Лука
Banja Luka
15
Бијељина
Bijeljina
са вишом спремом
jun. college
са средњом спремом
high school
специја
листи
specialists
Укупно
Total
од тога мед.
sестре
of which nurse
Укупно
Total
од тога
мед.сестре
of which nurse
13
22
20
19
43
38
0
5
10
13
12
9
8
5
0
1
4
3
3
4
4
Добој
Doboj
10
0
4
6
0
0
18
18
Источно
Сарајево
Istočno
Sarajevo
3
1
1
1
1
1
1
1
Фоча
Foča
1
0
1
0
0
0
2
2
Требиње
Trebinje
1
0
1
0
1
1
3
3
Зворник
Zvornik
1
0
0
1
2
2
6
2
124
3.9.2
Посјете у центрима за ментално здравље по регионалним центрима Института / Visits to
mental health centers by regional centers of Institute
Регионални центар
Regional center
Република Српска
Republic of Srpska
Бања Лука
Banja Luka
Бијељина
Bijeljina
Добој
Doboj
Источно
Сарајево
Istočno Sarajevo
Фоча
Foča
Требиње
Trebinje
Зворник
Zvornik
Посјете у ординацији
Office visits
код љекара
осталих здравствених
to medical doctors
радника
Свега
од тога прве
to other medical staff
Total
of which first v.
Кућне посјете
Home visits
осталих
љекара
здравствених
medical
радника
doctors
other medical staff
74340
17512
72151
49
589
27011
6232
10915
46
155
8371
2228
7007
0
270
24744
8460
52218
0
0
1395
241
985
3
7
0
0
0
0
0
901
351
1026
0
157
11918
0
0
0
0
125
3.10 Центри базичне рехабилитације / Basic rehabilitation centers
3.10.1 Здравствени радници у центрима базичне рехабилитације по регионалним центрима /
Medical staff in basic rehabilitation centers by regional centers of Institute
Здравствени радници
Health workers
Регионални
центар
Regional
center
Љекари
Medical doctors
на
специјализацији
in
specialists
training
са вишом спремом
jun. college
са средњом спремом
high school
специја
листи
specialists
Укупно
Total
од тога мед.
sестре
of which
nurse
Укупно
Total
од тога
мед.сестре
of which nurse
5
28
65
1
68
16
0
2
13
29
1
23
6
3
0
1
2
2
0
6
1
Добој
Doboj
6
0
0
6
15
0
15
7
Источно
Сарајево
Istočno
Sarajevo
3
0
0
3
5
0
10
0
Фоча
Foča
1
0
0
1
1
0
2
0
Требиње
Trebinje
2
0
1
1
7
0
2
1
Зворник
Zvornik
3
0
1
2
6
0
10
1
Укупно
Total
опште
медицине
General
practitoner
Република
Српска
Republic of
Srpska
33
0
Бања Лука
Banja Luka
15
Бијељина
Bijeljina
126
3.10.2 Посјете у центрима базичне рехабилитације по регионалним центрима Института / Visits to
basic rehabilitation centers by regional centers of Institute
Посјете у ординацији
Office visits
Регионални
центар
Regional center
Кућне посјете
Home visits
код љекара
to medical doctors
љекара
medical
doctors
осталих здравствених
радника
other medical staff
Свега
Total
од тога прве
of which first v.
осталих здравствених
радника
to other medical staff
Република Српска
Republic of Srpska
93535
41091
961051
39
441
Бања Лука
Banja Luka
47882
24419
474626
0
0
Бијељина
Bijeljina
6114
2759
108044
0
21
Добој
Doboj
21996
7759
201277
0
0
Источно
Сарајево
Istočno Sarajevo
4471
1843
77115
0
0
Фоча
Foča
2321
1541
20678
0
0
Требиње
Trebinje
4203
2770
79311
39
420
Зворник
Zvornik
6548
0
0
0
0
127
3.11 Хитна медицинска помоћ / Emergency medical service
3.11.1 Здравствени радници у хитној медицинској помоћи по регионалним центрима Института /
Medical staff in emergency medical services by regional centers of Institute
Здравствени радници
Health workers
Регионални
центар
Regional
center
Љекари
Medical doctors
са вишом спремом
jun. college
са средњом спремом
high school
на специјализацији
in specialists
training
специја
листи
specialists
Укупно
Total
од тога мед.
sестре
of which nurse
Укупно
Total
од тога
мед.сестре
of which
nurse
Укупно
Total
опште
медицине
General
practitoner
Република
Српска
Republic of
Srpska
83
41
11
31
18
15
277
262
Бања Лука
Banja Luka
48
22
7
19
10
9
103
98
Бијељина
Bijeljina
7
4
1
2
1
0
16
15
Добој
Doboj
14
7
2
5
2
1
63
58
Источно
Сарајево
Istočno
Sarajevo
2
1
0
1
0
0
15
12
Фоча
Foča
2
0
0
2
0
0
17
17
Требиње
Trebinje
6
4
1
1
4
4
35
35
Зворник
Zvornik
4
3
0
1
1
1
28
27
128
3.11.2 Посјете у хитној медицинској помоћи по регионалним центрима Института / Visits to
emergency medical services by regional centers of institute
Кућне посјете Home visits
Посјете у ординацији Office visits
Регионални
центар
Regional center
код љекара to medical doctors
љекара
medical
doctors
осталих здравствених
радника other medical
staff
Свега Total
од тога прве of
which first v.
осталих здравствених
радника to other
medical staff
Република Српска
Republic of Srpska
390072
185020
467069
12501
33054
Бања Лука
Banja Luka
165006
123546
259975
6990
20649
Бијељина
Bijeljina
49926
1023
0
120
210
Добој
Doboj
92744
31962
169830
91
4177
Источно
Сарајево
Istočno Sarajevo
9253
9253
0
0
0
Фоча
Foča
8988
800
7410
517
3664
Требиње
Trebinje
21486
18436
29854
4783
4354
Зворник
Zvornik
42669
0
0
0
0
129
3.12 Стоматолошка служба - здравствене установе, приватни сектор / Dental health services
– health institutions, private sector
3.12.1 Здравствени радници у стоматолошким установама по регионалним центрима Института /
Medical staff in dental health services by regional centers of Institute
Регионални
центар
Regional
center
Здравствени радници
Health workers
укупно
доктори
Total
doctors
доктори
стоматологије
Dentists
доктори
стоматологије на
специјализацији
Dentists in specialist
training
доктори
стоматологије
Dentists specialists
Зубни
Техничари
Dental
tehnicians
Зубни
асистенти
Dental
asistents
Република
Српска
Republic of
Srpska
244
190
7
47
60
183
Бања Лука
Banja Luka
158
124
6
28
36
124
Бијељина
Bijeljina
25
18
0
7
4
18
Добој
Doboj
23
20
0
3
7
21
Источно
Сарајево
Istočno
Sarajevo
16
13
0
3
6
6
Фоча
Foča
0
0
0
0
0
0
Требиње
Trebinje
9
7
0
2
1
7
Зворник
Zvornik
13
8
1
4
6
7
130
3.12.2 Посјете у стоматолошким установама по регионалним центрима / Visits in dental health services by regional centers of Institute
Регионални
центар
Regional
center
Република
Српска
Republic of
Srpska
Бања Лука
Banja Luka
Бијељина
Bijeljina
Посјете
Visits
серијски
прегледи
serial
examination
s
Извршени радови
Work performed
пломбирани зуби
fillings
са
без
лијечењем
лијечењаno
with
treatment
treatment
хируршке интервенције Surgical
interventions
извађени
остале
зуби
интервенције
Extracted
Other
teeth
interventions
протетски радови
Prosthodontic work
покретне
фиксне
протезе
протезе
Movable
Fixed
dentures
dentures
Ортодонција
Orthodontic
works
лијечење
меких ткива
Soft tissue
treatment
Свега
Total
од тога прве
of which first
v.
188530
111550
16568
95158
37820
37990
30770
3522
12805
934
8783
116775
64977
3134
57865
25221
20640
12179
1812
7787
319
6560
24288
16635
1347
11452
4051
7232
3909
493
2100
322
1772
Добој
Doboj
Источно
Сарајево
Istočno
Sarajevo
Фоча
Foča
18883
10177
8706
10419
4559
4654
12677
662
1490
17
146
14266
9395
0
8356
1705
2845
1194
227
408
276
305
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Требиње
Trebinje
3761
2454
736
2322
525
487
26
37
26
0
0
Зворник
Zvornik
10557
7912
2645
4744
1759
2132
785
291
994
0
0
131
3.13 Специјалистичке службе - здравствене установе, приватни сектор / Specialists services –
health institutions, private sector
3.13.1 Здравствени радници у специјалистичким установама по регионалним центрима Института
/ Medical staff in specialists services by regional centers of Institute
Здравствени радници
Health workers
Регионални
центар
Regional
center
Љекари
Medical doctors
Укупно
Total
опште
медицине
General
practitoner
Република
Српска
Republic of
Srpska
165
14
Бања Лука
Banja Luka
97
Бијељина
Bijeljina
на
специјализацији
in
specialists
training
са вишом спремом
jun. college
са средњом спремом
high school
специја
листи
specialists
Укупно
Total
од тога мед.
sестре
of which nurse
Укупно
Total
од тога
мед.сестре
of which nurse
10
141
13
4
165
140
10
8
79
9
3
97
87
29
3
2
24
1
1
25
18
17
1
0
16
1
0
20
16
8
0
0
8
2
0
9
5
1
0
0
1
0
0
1
1
Требиње
Trebinje
1
0
0
1
0
0
1
1
Зворник
Zvornik
12
0
0
12
0
0
12
12
Добој
Doboj
Источно
Сарајево
Istočno
Sarajevo
Фоча
Foča
132
3.13.2 Посјете у специјалистичким установама по регионалним центрима Института / Visits to
spesialists services by regional centers of Institute
Регионални
центар
Regional center
Посјете у ординацији
Office visits
код љекара
to medical doctors
Кућне посјете
Home visits
осталих здравствених
радника
to other medical staff
љекара
medical
doctors
осталих
здравствених
радника other
medical staff
Свега
Total
од тога прве
of which first v.
Република Српска
Republic of Srpska
295724
188507
55214
757
848
Бања Лука
Banja Luka
191006
124029
34291
552
534
Бијељина
Bijeljina
54443
35384
13003
163
310
18090
13862
4205
42
4
13470
2195
0
0
0
948
472
0
0
0
Требиње
Trebinje
3715
3715
3715
0
0
Зворник
Zvornik
14052
8850
0
0
0
*Добој
*Doboj
Источно
Сарајево
Istočno Sarajevo
Фоча
Foča
*Микробиолошки лабораториј 3835?
133
3.14 Апотеке и веледрогерије - приватни сектор Pharmacies and pharmaceuticals wholesalers
– private sector
3.14.1 Здравствени радници у апотекама и веледрогеријама / Medical staff in pharmacies and
pharmaceuticals wholesalers
Здравствени радници
Health workers
Регионални
центар
Regional center
Фармацеути
Pharmacists
са средњом спремом
high school
Укупно
Total
фармацеути
Pharmacists
на специјализацији
In specialist training
специја
листи
specialists
Укупно
Total
од тога
фармацеутски
техничари of which
pharmacy tehnician
Република
Српска
Republic of
Srpska
336
325
7
4
478
471
Бања Лука
Banja Luka
197
192
4
1
247
247
Бијељина
Bijeljina
81
76
3
2
149
148
Добој
Doboj
16
15
0
1
26
22
25
25
0
0
33
31
0
0
0
0
0
0
Требиње
Trebinje
2
2
0
0
2
2
Зворник
Zvornik
15
15
0
0
21
21
Источно
Сарајево
Istočno Sarajevo
Фоча
Foča
134
3.15 Специјалистичке службе - Интернационални дијализни центри - приватни сектор /
Specialists services – International dialysis centers – private sector
3.15.1 Здравствени радници у дијализним центрима по регионалним центрима Института /
Medical staff in international dialysis centers – private sector by regional centers of Institute
Здравствени радници
Health workers
Регионални
центар
Regional
center
Укупно
Total
Љекари
Medical doctors
на специјаопште
лизацији
медицине
in specialists
General
training
practitoner
са вишом спремом
jun. college
са средњом спремом
high school
специја
листи
specialists
Укупно
Total
од тога мед.
sестре
of which nurse
Укупно
Total
од тога
мед.сестре
of which nurse
Република
Српска
Republic of
Srpska
28
5
6
17
15
15
119
118
Бања Лука
Banja Luka
10
3
2
5
4
4
34
34
Бијељина
Bijeljina
7
2
1
4
4
4
32
32
6
0
2
4
6
6
29
29
1
0
0
1
0
0
13
12
0
0
0
0
0
0
0
0
Требиње
Trebinje
0
0
0
0
0
0
0
0
Зворник
Zvornik
4
0
1
3
1
1
11
11
Добој
Doboj
Источно
Сарајево
Istočno
Sarajevo
Фоча
Foča
135
4.
Секундарна и терцијарна здравствена зашита / Secondary and
tertiary health care
СЕКУНДАРНА И ТЕРЦИЈАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА се остварује у здравственим установама:
Клиничком центру Бања Лука, 9 општих болница од којих су Клиничко – болничке службе Фоча
и Клиничко - болничке службе Касиндо у саставу Клиничког центра Источно Сарајево.
Стационарна здравствена заштита обавља се у домовима здравља: Мркоњић Град, Прњавор и
Дервента.
Специјализована здравствена дјелатност се обавља: у двије психијатријске болнице (Завод за
лијечење, рехабилитацију и социјалну заштиту хроничних душевних болесника Модрича и
Психијатријска болница Соколац), и у двије специјализоване здравствене установе за
рехабилитацију (Институт за физикалну медицину, рехабилитацију и балнео-климатологију
„Мљечаница“ Козарска Дубица, Завод за физикалну медицину и рехабилитацију „Др М.
Зотовић“ Бања Лука).
Јавно здравствену дјелатност обавља Институт за јавно здравство Републике Српске са svojih 5
регионалних центара.
У болничким здравственим установама у Републици Српској ради укупно 4637 здравствених
радника, 1183 љекара (од тога 840 специјалиста) и 3454 осталих здравствених радника са
вишом, средњом и нижом стручном спремом. Однос доктора медицине и осталих
здравствених радника je 1:2.9. У оквиру приказа рада и коришћења здравствене заштите у
болничко стационарној дјелатности садржани су подаци који се односе на лијечење у дневним
болницама одјела општих болница, клиника и клиничких центара у Републици Српској.
Постељни фонд у болничко-стационарним установама у Републици Српској у 2010. години
износи 4403 постеља, односно 3.07 постеља на 1000 становника.
У болничким здравственим установама у Републици Српској у 2010. години број исписаних
болесника износио је 168747, и остварено је 1299651 болесничких дана. Просјечна дужина
лежања износила је 7.70 дана, а просјечна заузетост постеља је 80.87%. У стационарним
здравственим установама лијечено је 159005 особа, 75370 мушкараца (47.4%) и 83635 жена
(52.6%).
Тумори
Болести система
крвотока
25
21,7
Болести система за
варење
20
15
10
5
0
11,2
8,6
7,1
6,8
6,5
6,1
Болести мишићнокоштаног система и
везивног ткива
Болести мокраћно
полног система
Болести система за
дисање
Повреде, тровања и
посљедице дјеловања
спољних фактора
Графикон. Процентуално учешће најчешћих група болести као узрок хоспитализације пацијенaта у Републици
Српској, 2011
136
4.1 Здравствени радници, постеље, исписани болесници, болеснички дани / Health workers, beds, discharged patients, hospital days
4.1.1
Збирна табела према типу установе Република Српска / Summary table by type of institution Republic of Srpska
Тип установе
Type of
institution
Љекари
Physicians
Остали здравствени радници
Other health personnel
Постеље
Beds
Исписани
болесници
Discharged
patients
Болеснички
дани
Hospital days
Умрли
Deaths
Просјечна
дужина
лежања
Average
length of stay
Просјечна
заузетост
постеља
Bed
occupancy
rate
Укупно
Total
Специјалисти
Specialists
Виша
College
Средња
Secondary
Нижа
Primary
1183
840
536
2906
12
4403
168747
1299651
5015
7,70
80,87
Дом здравља
Health center
0
0
0
0
0
32
480
1411
0
2,94
12,08
Завод Institute
(Zavod)
70
40
135
197
1
517
9856
207441
22
21,05
109,93
Институт
Institute
10
5
21
22
1
144
2897
39933
1
13,78
75,98
Клинички
центар
Clinical center
433
321
179
962
0
1192
67164
379078
1683
5,64
87,13
Клиничко
болничке
службе
Clinical-hospital
department
163
115
32
408
0
431
18519
119466
582
6,45
75,94
Општа болница
General hospital
490
346
161
1189
0
1583
67286
396522
2720
5,90
68,63
Специјална
болница
Special hospital
17
13
8
128
10
504
2545
155800
7
61,22
84,70
Укупно
Total
137
Домови здравља са стационарном дјелатношћу / Health centers with inpatient health care
Укупно
Total
Специјалисти
Specialists
Виша
College
Средња
Secondary
Исписани
болесници
Discharged
patients
Болеснички
дани
Hospital days
Умрли
Deaths
Остали здравствени
радници
Other health personnel
Постеље Beds
4.1.2
Укупно Total
Република Српска
Republic of Srpska
гинекологија –
акушерство
Gynecology/Obstre
tics
0
0
0
0
32
480
1411
0
Регионална
јединица Regional
center
Бања Лука
Banja Luka
0
0
0
0
10
310
916
0
Гинекологија и
акушерство
Gynecology/Obstre
tics
0
0
0
0
10
310
916
0
Регионална
јединица Regional
center
Добој
0
0
0
0
22
170
495
0
Гинекологија и
акушерство
Gynecology and
obstretics
0
0
0
0
22
170
495
0
Одјељења
Departments
138
Љекари
Physicians
Опште болнице по одјељењима Регионални центар Бања Лука / General hospital by
department Regional center Banja Luka
Специјали
сти
Specialists
Виша
College
Средња
Secondary
Болеснички дани
Hospital days
Умрли
Deaths
Укупно
Total
Исписани болесници
Discharged patients
Остали здравствени
радници
Other health
personnel
Постеље Beds
4.1.3
Опште болнице General
hospitals
Регионални центар
Regional center
Бања Лука
Banja Luka
143
97
70
341
507
21854
134708
849
ХИРУРГИЈА
SURGERY
32
25
14
100
141
6490
34757
125
Хирургија
Surgery
27
21
8
66
102
4428
22990
105
Ортопедија са
трауматологијом
Orthopedics with
traumatology
0
0
0
0
10
667
5147
13
Пластична хирургија
Plastic surgery
0
0
0
0
6
199
2315
1
Урологија
Urology
0
0
0
0
8
513
2662
0
Дјечија хирургија
Pediatric surgery
0
0
0
0
3
90
468
0
Торакална хирургија
Thoracic surgery
0
0
0
0
2
22
118
0
Васкуларна хирургија
Vascular surgery
0
0
0
0
2
11
105
0
Анестезија и реанимација
Anesthesiology and
resuscitation
4
3
4
28
8
560
952
6
Физикална медицина и
рехабилитација
Physical medicine and
rehabilitation
1
1
2
6
0
0
0
0
АНЕСТЕЗИЈА и
РЕАНИМАЦИЈА
ANESTHESIOLOGY AND
RESUSCITATION
7
4
1
17
6
199
1465
57
ИНТЕРНО
INTERNAL
31
17
8
53
130
5456
36391
384
Интерно
Internal
29
15
8
51
89
3268
22689
250
Онкологија
Oncology
0
0
0
0
17
1424
6638
84
Дерматологија
Dermatology
2
2
0
2
2
76
790
0
Љекари
Physicians
Одјељења
Departments
139
Специјали
сти
Specialists
Виша
College
Средња
Secondary
Исписани болесници
Discharged patients
Болеснички дани
Hospital days
Умрли
Deaths
Укупно
Total
Постеље Beds
Остали здравствени
радници
Other health
personnel
Коронарна јединица
Coronary care unit
0
0
0
0
10
334
2247
23
Пнеумофтизиологија
Pneumophtysiology
0
0
0
0
12
354
4027
27
ПЕДИЈАТРИЈА
PEDIATRICS
12
7
2
21
45
2705
10399
1
НЕУРО
ПСИХИЈАТРИЈА
NEUROPSYCHIATRY
6
4
4
15
29
789
10556
88
ПСИХИЈАТРИЈА
PSYCHIATRY
6
4
2
14
43
665
11153
10
НЕУРОЛОГИЈА
NEUROLOGY
6
5
1
17
17
631
6119
116
ПНЕУМО
ФТИЗИОЛОГИЈА
PNEUMOPHTYSIOLOGY
4
3
1
9
20
642
7319
44
ОФТАЛМОЛОГИЈА
OPHTALMOLOGY
4
3
1
5
10
497
1962
0
ОРЛ И МФХ
ENT and MFS
2
2
1
6
7
380
1469
4
ПAЛИЈАТИВНА ЊЕГА
PALLIATIVE CARE
0
0
0
0
5
28
663
20
ГИНЕКОПОГИЈА И
АКУШЕРСТВО
GINECOLOGY AND
OBSTRETICS
12
10
6
33
54
3372
12455
0
Гинекологија и
акушерство
Gynecology and obstretics
5
3
2
15
22
1571
5146
0
Гинекологија
Gynecology
7
7
4
18
16
998
3561
0
Акушерство
Obstretics
0
0
0
0
16
803
3748
0
ОСТАЛО
OTHER
21
13
29
51
0
0
0
0
Љекари
Physicians
Одјељења
Departments
140
Опште болнице по одјељењима - Општа болница Градишка / General hospitals by
department – General hospital Gradiska
Укупно
Total
Специјали
сти
Specialists
Виша
College
Средња
Secondary
Исписани
болесници
Discharged
patients
Болеснички дани
Hospital days
Умрли
Deaths
Остали здравствени
радници
Other health personnel
Постеље
Beds
4.1.4
Регионални центар
Бања Лука
Regional center Banja
Luka
Општа болница
Градишка
General hospital
Gradiška
60
38
29
136
187
8210
49599
371
ХИРУРГИЈА
SURGERY
11
10
3
36
52
2312
12244
47
АНЕСТЕЗИЈА и
РЕАНИМАЦИЈА
ANESTHESIOLOGY AND
RESUSCITATION
7
4
1
17
6
199
1465
57
ИНТЕРНО
INTERNAL
10
5
3
14
35
1576
8223
115
ПЕДИЈАТРИЈА
PEDIATRICS
5
1
1
10
18
1093
3983
0
НЕУРО
ПСИХИЈАТРИЈА
NEUROPSYCHIATRY
6
4
4
15
29
789
10556
88
ПНЕУМО
ФТИЗИОЛОГИЈА
PNEUMOPHTYSIOLOGY
4
3
1
9
20
642
7319
44
ПAЛИЈАТИВНА ЊЕГА
PALLIATIVE CARE
0
0
0
0
5
28
663
20
ГИНЕКОЛОГИЈА И
АКУШЕРСТВО
GYNECOLOGY AND
OBSTRETICS
Гинекологија и
акушерство
Gynecology and
obstretics
5
3
2
15
22
1571
5146
0
ОСТАЛО
OTHER
12
8
14
20
0
0
0
0
Одјељења
Departments
Љекари
Physicians
141
Опште болнице по одјељењима- Општа болница Приједор / General hospitals by
department – General hospital Prijedor
Укупно
Total
Специјалисти
Specialists
Виша
College
Средња
Secondary
Исписани
болесници
Discharged
patients
Болеснички дани
Hospital days
Умрли
Deaths
Остали здравствени
радници
Other health personnel
Постеље
Beds
4.1.5
Регионални центар Бања Лука Regional
center Banja Luka
Општа болница Приједор General
hospital Prijedor
83
59
41
205
320
13644
85109
478
ХИРУРГИЈА SURGERY
21
15
11
64
89
4178
22513
78
Хирургија Surgery
16
11
5
30
50
2116
10746
58
Ортопедија са трауматологијом
Orthopedics with traumatology
0
0
0
0
10
667
5147
13
Пластична хирургија
Plastic surgery
0
0
0
0
6
199
2315
1
Урологија Urology
0
0
0
0
8
513
2662
0
Дјечија хирургија Pediatric surgery
0
0
0
0
3
90
468
0
Торакална хирургија Thoracic surgery
0
0
0
0
2
22
118
0
Васкуларна хирургија Vascular surgery
0
0
0
0
2
11
105
0
Анестезија и реанимација
Anesthesiology and resuscitation
4
3
4
28
8
560
952
6
Физикална медицина и рехабилитација
Physical medicine and rehabilitation
1
1
2
6
0
0
0
0
Интерно Internal
21
12
5
39
95
3880
28168
269
Интерно Internal
19
10
5
37
54
1692
14466
135
Онкологија Oncology
0
0
0
0
17
1424
6638
84
Дерматологија Dermatology
2
2
0
2
2
76
790
0
Коронарна јединица Coronary unit
0
0
0
0
10
334
2247
23
Пнеумофтизиологија
Pneumophtysiology
0
0
0
0
12
354
4027
27
ПЕДИЈАТРИЈА PEDIATRICS
7
6
1
11
27
1612
6416
1
ПСИХИЈАТРИЈА
PSYCHIATRY
6
4
2
14
43
665
11153
10
НЕУРОЛОГИЈА NEUROLOGY
6
5
1
17
17
631
6119
116
ОФТАЛМОЛОГИЈА OPHTALMOLOGY
4
3
1
5
10
497
1962
0
ОРЛ ENT И МФХ ENT and MFS
2
2
1
6
7
380
1469
4
ГИНЕКОЛОГИЈА
GYNECOLOGY
7
7
4
18
32
1801
7309
0
Гинекологија Gynecology
7
7
4
18
16
998
3561
0
Акушерство Obstretics
0
0
0
0
16
803
3748
0
ОСТАЛО OTHER
9
5
15
31
0
0
0
0
Одјељења
Departments
142
Љекари
Physicians
4.1.6
Опште болнице по одјељењима Регионални центар Бијељина / General hospitals by
department – Regional center Bijeljina
4.1.6.1 Опште болнице по одјељењима- Општа болница Бијељина / General hospitals by department –
General hospital Bijeljina
Укупно
Total
Специјали
сти
Specialists
Виша
College
Средња
Secondary
Постеље
Beds
Исписани
болесници
Discharged
patients
Болеснички дани
Hospital days
Умрли
Deaths
Остали здравствени
радници
Other health personnel
Регионални центар
Бијељина
Regional center
Bijeljina
Општа болница
Бијељина
General hospital
Bijeljina
111
81
17
223
284
12430
64393
522
ХИРУРГИЈА
SURGERY
29
18
1
63
77
2744
19012
103
Хирургија
Surgery
21
13
1
46
77
2744
19012
103
Анестезија са
реанимацијом
Anesthesiology and
resuscitation
8
5
0
17
0
0
0
0
ИНТЕРНО
IINTERNAL
24
17
2
38
79
3795
17411
238
ПЕДИЈАТРИЈА
PEDIATRICS
13
7
3
22
27
1339
6537
0
НЕУРОЛОГИЈА
NEUROLOGY
13
11
1
15
15
874
4397
126
ПНЕУМО
ФТИЗИОЛОГИЈА
PNEUMOPHTISIOLOGY
5
4
0
10
24
605
5665
52
ОРЛ И МФХ
ENT and MFS
7
5
0
8
6
420
1576
3
ОФТАЛМОЛОГИЈА
OPHTALMOLOGY
4
4
0
8
6
322
1281
0
ГИНЕКОЛОГИЈА И
АКУШЕРСТВО
GYNECOLOGY AND
OBSTRETICS
9
9
0
18
50
2331
8514
0
Гинекологија
Gynecology
0
0
0
0
25
2331
8514
0
Акушерство
Obstretics
0
0
0
0
25
0
0
0
ОСТАЛО
OTHER
7
6
10
41
0
0
0
0
Одјељења
Departments
Љекари
Physicians
143
4.1.7
Опште болнице по одјељењима- Регионални центар Добој / General hospitals by department
– Regional center Doboj
4.1.7.1 Опште болнице по одјељењима- Општа болница Добој / General hospitals by department – General
hospital Doboj
Специјалисти
Specialists
Виша
College
Средња
Secondary
Исписани
болесници
Discharged patients
Болеснички дани
Hospital days
Умрли
Deaths
Укупно
Total
Постеље
Beds
Остали здравствени
радници
Other health
personnel
Регионални центар Regional center
Добој
Општа болница Добоj General hospital
Doboj
121
84
26
317
397
17460
109840
835
ХИРУРГИЈА
SURGERY
14
8
0
45
79
3928
21425
144
ОРТОПЕДИЈА са ТРАУМАТОЛОГИЈОМ
ORTHOPEDICS WITH TRAUMATOLOGY
5
4
1
16
26
787
7217
8
УРОЛОГИЈА
UROLOGY
5
3
0
11
18
831
4006
22
АНЕСТЕЗИЈА и РЕАНИМАЦИЈА
ANESTHESIOLOGY AND RESUSCITATION
8
6
1
57
5
227
922
28
ИНТЕРНО
IINTERNAL
18
12
4
33
71
3671
20705
209
ПЕДИЈАТРИЈА
PEDIATRICS
6
5
1
11
15
830
3956
0
ДЕРМАТОЛОГИЈА
DERMATOLOGY
3
3
1
6
5
139
1564
0
НЕУРО
ПСИХИЈАТРИЈА
NEUROPSYCHIATRY
0
0
0
0
0
0
0
0
НЕУРОЛОГИЈА
NEUROLOGY
8
5
1
21
35
1374
12884
288
ПСИХИЈАТРИЈА
PSYCHIATRICS
6
4
0
22
40
1156
12107
41
СЛ.ОПЕРАЦИОНЕ САЛЕ
OPERATING ROOM DEPARTMENT
0
0
0
0
0
0
0
0
ФИЗИКАЛНА
МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
PHYSICAL MEDICINE AND
REHABILITATION
2
2
3
4
0
0
0
0
ПНЕУМО
ФТИЗИОЛОГИЈА
PNEUMOPHTISIOLOGY
6
6
2
12
31
706
9505
88
ОФТАЛМОЛОГИЈА OPHTALMOLOGY
9
5
1
7
11
261
1415
0
ОРЛ ENT
6
4
0
9
16
484
2416
4
ИНФЕКТИВНО INFECTIOUS DISEASES
4
2
1
5
12
333
2344
3
ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
GYNECOLOGY AND OBSTRETICS
10
8
1
26
33
2733
9374
0
Гинекологија Gynecology
10
8
1
26
13
1039
2647
0
Акушерство
Obstretics
0
0
0
0
20
1694
6727
0
ОСТАЛО
OTHER
11
7
9
32
0
0
0
0
Љекари
Physicians
Одјељења
Departments
144
4.1.8
Опште болнице по одјељењима Регионални центар Требиње / General hospitals by
department – Regional center Trebinje
Одјељења
Departments
Љекари
Physicians
Остали здравствени радници
Other health personnel
Постељ
е Beds
Исписани Болеснички
болесници
дани
Discharged
Hospital
patients
days
Умрли
Deaths
Укупно
Total
Специјалисти
Specialists
Виша
College
Средња
Secondary
62
49
26
174
198
7373
46285
216
ХИРУРГИЈА SURGERY
16
13
11
59
46
1438
8738
40
Општа хирургија
General surgery
2
1
0
10
9
255
1731
8
Општа хирургија са
ортопедијом и ОРЛ
General surgery with
orthopedics and ENT
9
7
2
26
30
929
5785
18
Анестезија са реанимацијом
Anesthesiology with
resuscitation
4
4
3
13
7
254
1222
14
Пријем и отпуст болесника
Admission and discharge of
patients
0
0
0
10
0
0
0
0
Физикална медицина и
рехабилитација
Physical medicine and
rehabilitation
1
1
6
0
0
0
0
0
УРОЛОГИЈА
UROLOGY
2
1
0
7
9
235
1387
2
ИНТЕРНО
INTERNAL
14
12
3
27
48
2475
15452
94
Интерно са центром за
хемодијализу и инфективне
болести Internal with dialysis
center and infectious diseases
9
9
2
21
37
1859
10016
57
Интерно
Internal
3
1
1
5
11
616
5436
37
Дерматологија
Dermatology
2
2
0
1
0
0
0
0
ПЕДИЈАТРИЈА
PEDIATRICS
4
3
0
18
18
553
2084
0
НЕУРОЛОГИЈА
NEUROLOGY
4
2
1
15
8
434
3059
48
ПСИХИЈАТРИЈА
PSYCHIATRICS
2
1
0
10
24
405
6404
14
ПНЕУМО ФТИЗИОЛОГИЈА
PNEUMOPHTYSIOLOGY
2
2
0
6
16
642
3798
17
ОФТАЛМОЛОГИЈА
OPHTALMOLOGY
2
1
0
1
8
211
1814
0
ГИНЕКОЛОГИЈА
GYNECOLOGY
6
6
4
13
21
980
3549
1
Гинекологија
Gynecology
6
6
4
13
10
423
1392
1
Акушерство
Obstretics
0
0
0
0
11
557
2157
0
ОСТАЛО OTHER
10
8
7
18
0
0
0
0
Опште болнице General
hospitals
Регионални центар Требиње
Regional center Trebinje
145
4.1.8.1 Опште болнице по одјељењима- Општа болница Требиње / General hospitals by department –
Regional center Trebinje
Одјељења
Departments
Остали здравствени
радници
Other health personnel
Љекари
Physicians
Постеље
Beds
Исписани Болеснички
болесници
дани
Discharged
Hospital
patients
days
Умрли
Deaths
Укупно
Total
Специјалисти
Specialists
Виша
College
Средња
Secondary
49
41
22
146
168
6173
38002
167
ХИРУРГИЈА SURGERY
13
11
9
49
37
1183
7007
32
Општа хирургија са
ортопедијом и ОРЛ
General surgery with
orthopedics and ENT
9
7
2
26
30
929
5785
18
Анестезија са
реанимацијом
Anesthesiology with
resuscitation
3
3
1
13
7
254
1222
14
Пријем и отпуст
болесника
Admission and discharge
of patients
0
0
0
10
0
0
0
0
Физикална медицина и
рехабилитација Physical
medicine and
rehabilitation
1
1
6
0
0
0
0
0
УРОЛОГИЈА
UROLOGY
2
1
0
7
9
235
1387
2
ИНТЕРНО
INTERNAL
11
11
2
22
37
1859
10016
57
Интерно са центром за
хемодијализу и
инфективне болести
Internal with dialysis
center and infectious
diseases
9
9
2
21
37
1859
10016
57
Дерматологија
Dermatology
2
2
0
1
0
0
0
0
ПЕДИЈАТРИЈА
PEDIATRICS
3
2
0
14
14
433
1659
0
НЕУРОЛОГИЈА
NEUROLOGY
2
1
1
15
7
411
2922
44
ПСИХИЈАТРИЈА
PSYCHIATRICS
2
1
0
10
24
405
6404
14
ПНЕУМО ФТИЗИОЛОГИЈА
PNEUMOPHTYSIOLOGY
2
2
0
6
16
642
3798
17
ОФТАЛМОЛОГИЈА
OPHTALMOLOGY
2
1
0
1
8
211
1814
0
ГИНЕКОЛОГИЈА
GYNECOLOGY
5
5
3
8
16
794
2995
1
Гинекологија
Gynecology
5
5
3
8
8
360
1181
1
Акушерство
Obstretics
0
0
0
0
8
434
1814
0
ОСТАЛО OTHER
7
6
7
14
0
0
0
0
Регионални центар
Regional center
Требиње
Општа болница Требиње
General hospital Trebinje
146
4.1.8.2 Опште болнице по одјељењима- Општа болница Невесиње / General hospitals by department –
Regional center Nevesinje
Одјељења
Departments
Остали здравствени
радници Other health
personnel
Љекари
Physicians
Исписани
Болесничк
болесниц
и дани
Постеље
и
Hospital
Beds
Discharged
days
patients
Умрли
Deaths
Укупно
Total
Специјалисти
Specialists
Виша
College
Средња
Secondary
Регионални центар
Требиње
Regional center
Trebinje
Општа болница
Невесиње General
hospital Nevesinje
13
8
4
28
30
1200
8283
49
ХИРУРГИЈА
SURGERY
3
2
2
10
9
255
1731
8
Општа хирургија
General surgery
2
1
0
10
9
255
1731
8
Анестезија са
реанимацијом
Anesthesiology with
resuscitation
1
1
2
0
0
0
0
0
ИНТЕРНО
INTERNAL
3
1
1
5
11
616
5436
37
ПЕДИЈАТРИЈА
PEDIATRICS
1
1
0
4
4
120
425
0
НЕУРОЛОГИЈА
NEUROLOGY
2
1
0
0
1
23
137
4
ГИНЕКОЛОГИЈА
GYNECOLOGY
1
1
1
5
5
186
554
0
Гинекологија
Gynecology
1
1
1
5
2
63
211
0
Акушерство
Obstretics
0
0
0
0
3
123
343
0
ОСТАЛО
OTHER
3
2
0
4
0
0
0
0
147
4.1.9
Опште болнице по одјељењима- Регионални центар Зворник / General hospitals by
department – Regional center Zvornik
4.1.9.1 Опште болнице по одјељењима- Општа болница Зворник / General hospitals by department –
General hospital Zvornik
Одјељења
Departments
Остали здравствени
радници
Other health personnel
Љекари
Physicians
Постеље
Beds
Исписани Болеснички
болесници
дани
Discharged
Hospital
patients
days
Умрли
Deaths
Укупно
Total
Специјалисти
Specialists
Виша
College
Средња
Secondary
Regional center Zvornik
Општа болница Зворник
General hospital Zvornik
53
35
22
134
197
8169
41296
298
ХИРУРГИЈА SURGERY
14
10
5
47
41
1779
12140
56
Хирургија
Surgery
7
6
4
30
29
1262
7391
40
Анестезија са
реанимацијом
Anesthesiology with
resuscitation
4
2
1
17
0
0
0
0
Ортопедија Orthopedics
1
1
0
0
7
317
3267
10
Урологија Urology
2
1
0
0
3
96
376
0
Васкуларна хирургија
Vascular surgery
0
0
0
0
2
104
1106
6
ИНТЕРНО INTERNAL
20
11
3
33
53
3667
18244
241
Интерно Internal
16
8
2
32
44
2645
14736
175
Неуропсихијатрија
Neuropsychiatry
3
2
1
1
7
365
2291
66
Инфектологија
Infectious diseases
1
1
0
0
2
37
258
0
Онкологија Oncology
0
0
0
0
0
620
959
0
ПЕДИЈАТРИЈА
PEDIATRICS
5
3
1
12
40
981
3708
1
ОФТАМОЛОГИЈА
OPHTALMOLOGY
2
1
0
5
4
257
1367
0
ОРЛ са МХФ
ХИРУРГИЈОМ
ENT with MAXILLOFACIAL
SURGERY
2
2
2
1
4
129
247
0
ГИНЕКОЛОГИЈА И
АКУШЕРСТВО
GYNECOLOGY and
OBSTRETICS
6
5
2
14
55
1356
5590
0
Гинекологија
Gynecology
0
0
0
0
15
538
2004
0
Акушерство
Obstretics
0
0
0
0
40
818
3586
0
ОСТАЛО OTHER
4
3
9
22
0
0
0
0
Регионални центар
Зворник
148
4.1.10 Специјалне болнице / Special hospitals
Умрли
Deaths
17
13
8
128
10
504
2822
2545
155800
7
Завод за лијечење,
рехабилитацију и
социјалну заштиту
хроничних душевних
болесника Модрича
Institute for
rehabilitation ans
social protection of
hronic psychiatric
patients Modriča
5
4
4
64
10
304
307
20
102954
7
Психијатријска
болница Соколац
Psychiatric hospital
Sokolac
12
9
4
64
0
200
2515
2525
52846
0
Укупно
Total
Специјалис
ти
Specialists
Виша
College
Средња
Secondary
Niža
Semiskilled
Република Српска
Уписани
болесници
Inscribed
patients
Укупно Total
Одјељења
Departments
Постеље
Beds
Болеснички
дани Hospital
days
Остали здравствени радници
Other health personnel
Исписани
болесници
Discharged
patients
Љекари
Physicians
Republic of Srpska
Виша
College
Средња
Secondary
Република Српска
Завод за физикалну
медицину и
рехабилитацију "Др
Мирослав Зотовић"
Бања Лука
Physical medicine and
rehabilitation Institute
(Zavod) „Dr Miroslav
Zotović“ Banja Luka
70
40
Niža
Semiskilled
Умрли
Deaths
Специјалис
ти
Specialists
Болеснички
дани Hospital
days
Укупно
Total
Остали здравствени радници
Other health personnel
Исписани
болесници
Discharged
patients
Одјељења
Departments
Љекари
Physicians
Постеље
Beds
4.1.10.1 Заводи за физикалну медицину и рехабилитацију / Physical medicine and rehabilitation institutes
517
9856
207441
22
Republic of Srpska
135
197
1
4.1.11 Институт за рехабилитацију / Rehabilitation institute
Институт за физикалну
медицину,
рехабилитацију и
балнеоклиматологију"
Мљечаница"
Козарска Дубица
Rehabilitation Institute
„Mlječanica“ Kozarska
Dubica
10
5
Republic
Srpska
21
Средња
Secondary
Умрли
Deaths
Република
Српска
Виша
College
Болеснички
дани
Hospital days
Специјалисти
Specialists
Исписани
болесници
Discharged
patients
Укупно
Total
Остали здравствени радници
Other health personnel
Постеље Beds
Одјељења
Departments
Љекари
Physicians
22
144
2897
39933
1
of
149
4.1.12 Клинички центар по клиникама / Clinical center by departments
Укупно
Total
Специјалис
ти
Specialists
Виша
College
Средња
Secondary
Постеље
Beds
Исписани
болесници
Discharged
patients
Болеснички дани
Hospital days
Умрли
Deaths
Остали здравствени
радници
Other health personnel
Регионални центар Бања Лука
Regional center Banja Luka
Клинички центар Бања Лука
Clinical center Banja Luka
433
321
179
962
1192
67164
379078
168
3
КЛИНИКА ЗА ОПШТУ И АБДОМИНАЛНУ
ХИРУРГИЈУ
CLINIC FOR GENERAL AND ABDOMINAL SURGERY
19
15
3
35
68
3691
17051
98
КЛИНИКА ЗА ОРОРТОПЕДИЈU
CLINIC FOR ORTOPEDY
9
4
1
14
28
815
7312
6
КЛИНИКА ЗA ТРАУМАТОЛОГИЈУ
CLINIC FOR TRAUMATOLOGY
10
5
2
18
30
1327
9002
21
КЛИНИКА ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ
CLINIC FOR CARDIOLOGY
24
16
12
47
60
2979
18057
102
КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈУ
CLINIC FOR UROLOGY
9
9
3
18
39
1675
12187
22
КЛИНИКА ЗА ДЈЕЧИЈУ ХИРУРГИЈУ
CLINIC FOR PEDIATRIC SURGERY
7
7
3
18
27
859
2590
0
КЛИНИКА ЗА АНЕСТЕЗИЈУ И РЕАНИМАЦИЈУ
CLINIC FOR ANESTHESIOLOGY AND REANIMATION
35
22
5
31
11
1209
3064
200
КЛИНИКА ЗА ТОРАКАЛНУ ХИРУРГИЈУ
CLINIC FOR THORACIC SURGERY
5
4
1
14
24
877
6501
10
КЛИНИКА ЗА НЕУРОХИРУРГИЈУ
CLINIC FOR NEUROSURGERY
5
4
1
17
26
1139
8888
51
КЛИНИКА ЗА ВАСКУЛАРНУ ХИРУРГИЈУ
CLINIC FOR VASCULAR SURGERY
8
4
1
12
23
924
5675
15
КЛИНИКА ЗА ПЛАСТИЧНУ И РЕКОНСТРУКТИВНУ
ХИРУРГИЈУ
CLINIC FOR PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE
SURGERY
7
3
1
9
15
2073
5235
0
КЛИНИКА ЗА УНУТРАШЊЕ БОЛЕСТИ
CLINIC FOR INTERNAL DIESASES
34
22
9
53
94
8014
45881
188
КЛИНИКА ЗА ЕНДОКРИНОЛОГИЈУ
CLINIC FOR ENDOCRINOLOGY
9
7
5
15
26
1381
9214
12
КЛИНИКА ЗА ОНКОЛОГИЈУ*
CLINIC FOR ONCOLOGY
12
8
4
26
70
9957
27234
154
КЛИНИКА ЗА ДЈЕЧИЈЕ БОЛЕСТИ
CLINIC FOR PEDIATRICS
26
24
9
76
60
3664
21042
36
КЛИНИКА ЗА КОЖНЕ И ПОЛНЕ БОЛЕСТИ
CLINIC FOR DERMATOLOGY AND SEXUALLY
TRANSMITTED DISEASES
8
8
1
13
10
462
2533
0
КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ
CLINIC FOR NEUROLOGY
17
14
8
53
75
2786
24224
315
КЛИНИКА ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ
CLINIC FOR PSYCHIATRY
21
19
8
62
100
1666
30565
3
КЛИНИКА ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ
CLINIC FOR PNEUMOPHTYSIOLOGY
12
11
8
23
71
3010
29414
142
КЛИНИКА ЗА ОРЛ
CLINIC FOR ENT
15
14
5
22
42
2845
8216
1
Клинике, Заводи и службе
Одјељења
Clinics, institutes and departments
150
Љекари
Physicians
Укупно
Total
Специјалис
ти
Specialists
Виша
College
Средња
Secondary
Постеље
Beds
Исписани
болесници
Discharged
patients
Болеснички дани
Hospital days
Умрли
Deaths
Остали здравствени
радници
Other health personnel
КЛИНИКА ЗА МХФ ХИРУРГИЈУ
CLINIC FOR MAXILLOFACIAL SURGERY
6
4
1
6
15
659
3243
2
КЛИНИКА ЗА ОЧНЕ БОЛЕСТИ
CLINIC FOR OPHTALMOLOGY
16
12
7
27
42
3082
8121
0
КЛИНИКА ЗА ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ
CLINIC FOR INFECTIOUS DISEASES
12
12
8
30
62
3504
22382
68
КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО
CLINIC FOR GYNECOLOGY AND OBSTRETICS
29
28
11
80
155
7500
46497
3
СЛ.ОПЕРАЦИОНЕ САЛЕ
OPERATING ROOM DEPARTMENT
1
1
3
127
0
0
0
0
ЗАВОД ЗА НУКЛЕАРНУ МЕДИЦИНУ
INSTITUTE (ZAVOD) FOR NUCLEAR MEDICINE
8
6
6
11
2
113
377
0
ЦЕНТАР ЗА ДОЈКУ
BREAST CENTER
6
2
1
7
9
415
1856
0
СЛУЖБА ИНТЕНЗИВНЕ МЕДИЦИНЕ
INTENSIVE CARE UNIT
9
3
1
10
8
538
2717
234
ОСТАЛО
OTHER
54
33
51
88
0
0
0
0
Клинике, Заводи и службе
Одјељења
Clinics, institutes and departments
Љекари
Physicians
151
Остали здравствени
радници
Other health personnel
Исписани
болесници
Discharged
patients
Болеснички
дани
Hospital
days
Умрли
Deaths
Одјељења
Departments
Љекари
Physicians
Постеље
Beds
4.1.13 Клиничко - болничке службе / Clinical hospital departments
Укупно
Total
Специјалисти
Specialists
Виша
College
Средња
Secondary
86
62
14
219
225
9229
61856
314
ХИРУРГИЈА SURGERY
25
18
1
67
54
2970
17887
147
Општа хирургија
General surgery
15
12
1
25
46
2402
15742
91
Анестезија и реанимација са интензивном
његом
Anesthesiology and resuscitation with intensive
care
8
4
0
18
8
568
2145
56
Физикална медицина и рехабилитација
Physical medicine and rehabilitation
2
2
0
4
0
0
0
0
Операциони блок Operating unit (block)
0
0
0
13
0
0
0
0
Пријемно Admissions
0
0
0
7
0
0
0
0
ИНТЕРНО INTERNAL
17
12
2
47
78
2583
20730
85
Интерно Internal
16
11
1
33
54
1690
16058
62
Онкологија Oncology
0
0
1
8
15
605
2475
22
Нефрологија Nephrology
0
0
0
5
9
288
2197
1
Дерматологија Dermatology
1
1
0
1
0
0
0
0
ПЕДИЈАТРИЈА PEDIATRICS
8
4
1
7
8
493
1986
0
НЕУРОЛОГИЈА NEUROLOGY
5
3
0
11
9
475
3011
30
4
4
1
11
30
566
6629
49
Пулмологија Pulmology
4
4
1
11
10
468
4286
43
Фтизиологија Phtysiology
0
0
0
0
20
98
2343
6
ОФТАЛМОЛОГИЈА OPHTALMOLOGY
3
2
1
9
8
300
1664
0
ОРЛ ENT
4
3
3
11
11
469
2228
2
ИНФЕКТИВНО INFECTIOUS DISEASES
1
1
0
2
6
327
2810
1
ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
Гинекологија – акушерство
Gynecology- obstretics
66
66
11
1414
210
10460
49110
00
Гинекологија Gynecology
0
0
0
0
11
501
2200
0
Акушерство Obstretics
0
0
0
0
10
545
2711
0
ОСТАЛО OTHER
13
9
4
40
0
0
0
0
Регионални центар
Regional center
Фоча
Клиничко - болничке службе
Clinical hospital departments Фоча
77
53
18
189
206
9290
57610
268
ХИРУРГИЈА SURGERY
22
11
2
66
67
2839
17478
70
Општа хирургија General surgery
12
8
2
26
60
2763
17006
48
Операциони блок Operating unit block
0
0
0
13
0
0
0
0
Анестезија са реанимацијом
Anesthesiology with reanimation
5
3
0
16
7
76
472
22
Регионални центар Источно Сарајево
Regional center
Istočno Sarajevo
Клиничко - болничке службе Касиндол
Clinical hospital departments Kasindol
ПНЕУМОФТИЗИОЛОГИЈА PNEUMOPHTYSIOLOGY
152
Исписани
болесници
Discharged
patients
Болеснички
дани
Hospital
days
Умрли
Deaths
Остали здравствени
радници
Other health personnel
Постеље
Beds
Одјељења
Departments
Љекари
Physicians
Укупно
Total
Специјалисти
Specialists
Виша
College
Средња
Secondary
Рехабилитација Rehabilitation
1
0
0
1
0
0
0
0
Пријемно - ургентни блок
Admissions and emergency department
4
0
0
10
0
0
0
0
ИНТЕРНО INTERNAL
12
6
0
33
36
2572
14971
91
Интерно Internal
12
6
0
33
28
1554
13077
79
Интерно интензивна Internal intensive care
0
0
0
0
4
220
679
0
Онкологија Oncology
0
0
0
0
4
798
1215
12
ПЕДИЈАТРИЈА PEDIATRICS
7
7
1
10
14
701
3590
0
Педијатрија Pediatrics
7
7
1
10
11
384
2255
0
Педијатрија интензивна Pediatrics intensive care
0
0
0
0
3
317
1335
0
ДЕРМАТОЛОГИЈА DERMATOLOGY
3
2
0
7
8
226
2112
0
НЕУРО
ПСИХИЈАТРИЈА NEUROPSYCHIATRY
5
5
1
12
18
546
4911
73
ПНЕУМО
ФТИЗИОЛОГИЈА PNEUMOPHTYSIOLOGIA
3
2
0
10
18
447
4375
29
Пулмологија Pulmology
3
2
0
10
12
401
3125
27
Фтизиологија Phtysiologia
0
0
0
0
6
46
1250
2
ОФТАЛМОЛОГИЈА OPHTALMOLOGY
3
2
0
7
7
525
2423
1
ОРЛ са МХФ ХИРУРГИЈОМ
ENT with Maxillofacial SURGERY
4
3
0
6
11
379
2479
1
ИНФЕКТИВНО INFECTIOUS DISEASES
2
1
0
6
8
296
2014
1
ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
GYNECOLOGY AND OBSTRETICS
3
2
1
13
19
759
3257
2
Гинекологија Gynecology
3
2
1
13
14
494
2283
2
Акушерство Obstretics
0
0
0
0
5
265
974
0
ОСТАЛО OTHER
13
12
13
19
0
0
0
0
153
4.1.14 Клинички центар, клиничко - болничке службе и опште болнице / Clinical center, clinical –
hospital departments and general hospitals
Укупно
Total
Специјалис
ти
Specialists
Виша
College
Средња
Secondary
Постеље
Beds
Исписани
болесници
Discharged
patients
Болеснички дани
Hospital days
Умрли
Deaths
Остали здравствени
радници
Other health personnel
Република Српска Republic of Srpska
1086
782
372
2559
3206
152969
895066
4985
ХИРУРГИЈА SURGERY
152
103
34
447
505
22188
131437
685
ОПШТA И АБДОМИНАЛНA ХИРУРГИЈУ
FOR GENERAL AND ABDOMINAL SURGERY
19
15
3
35
68
3691
17051
98
ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА
ОRТHОPЕDY AND TRAUMATOLOGY
5
4
1
16
26
787
7217
8
ТОРАКАЛНА ХИРУРГИЈА THORACIC SURGERY
5
4
1
14
24
877
6501
10
ОРТОПЕДИЈА ORTHOPEDICS
9
4
1
14
28
815
7312
6
ТРАУМАТОЛОГИЈУ TRAUMATOLOGY
10
5
2
18
30
1327
9002
21
НЕУРОХИРУРГИЈА NEUROSURGERY
5
4
1
17
26
1139
8888
51
ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА VASCULAR SURGERY
8
4
1
12
23
924
5675
15
ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЈА PLASTIC SURGERY
7
3
1
9
15
2073
5235
0
ДЈЕЧИЈА ХИРУРГИЈА PEDIATRICS SURGERY
7
7
3
18
27
859
2590
0
УРОЛОГИЈА UROLOGY
16
13
3
36
66
2741
17580
46
КАРДИОВАСКУЛАРNE
CARDIOLOGY
24
16
12
47
60
2979
18057
102
АНЕСТЕЗИЈА ANESTHESIOLOGY
50
32
7
105
22
1635
5451
285
ЕНДОКРИНОЛОГИЈА ENDOCRINOLOGY
9
7
5
15
26
1381
9214
12
ИНТЕРНО INTERNAL
170
109
31
317
589
32233
189785
1530
ОНКОЛОГИЈА ONCOLOGY
12
8
4
26
70
9957
27234
154
ПЕДИЈАТРИЈА PEDIATRICS
81
60
18
177
227
11266
53302
38
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА
DERMATOVENEROLOGY
14
13
2
26
23
827
6209
0
НЕУРОЛОГИЈА NEUROLOGY
53
40
12
132
159
6574
53694
923
ПСИХИЈАТРИЈА PSYCHIATRY
35
28
10
108
207
3892
60229
68
НЕУРОПСИХИЈАТРИЈА
NEUROPSYCHIATRY
11
9
5
27
47
1335
15467
161
ПНЕУМО
ФТИЗИОЛОГИЈА PNEUMOPHTISIOLOGY
36
32
12
81
210
6618
66705
421
ОРЛ и МФХ ENT and maxillofacial surgery
15
12
3
21
28
1308
5771
8
ОРЛ ENT
25
21
8
42
69
3798
12860
7
МФХ Maxillofacial surgery
6
4
1
6
15
659
3243
2
ОЧНO OPHTALMOLOGY
43
30
10
69
96
5455
20047
1
ИНФЕКТИВНО INFECTIOUS DISEASES
19
16
9
43
88
4460
29550
73
ГИНЕКОЛОГИЈА GYNECOLOGY
81
74
26
211
408
20077
94147
6
ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА
PHYSICAL MEDICINE AND RESUSCITATION
2
2
3
4
0
0
0
0
НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА NUCLEAR MEDICINE
8
6
6
11
2
113
377
0
ЦЕНТАР ЗА ДОЈКУ BREAST CENTER
6
2
1
7
9
415
1856
0
1
1
3
127
0
0
0
0
Клинике, Заводи и службе Одјељења
Clinics, institutes and departments
СЛУЖБА ОПЕРАЦИОНИХ САЛА
OPERATING ROOM UNIT
154
Љекари
Physicians
Укупно
Total
Специјалис
ти
Specialists
Виша
College
Средња
Secondary
Постеље
Beds
Исписани
болесници
Discharged
patients
Болеснички дани
Hospital days
Умрли
Deaths
Остали здравствени
радници
Other health personnel
СЛУЖБА ИНТЕНЗИВНЕ МЕДИЦИНЕ
INTENSIVE CARE UNIT
9
3
1
10
8
538
2717
234
ПAЛИЈАТИВНА ЊЕГА
PALLIATIVE CARE
0
0
0
0
5
28
663
20
133
91
132
311
0
0
0
0
Клинике, Заводи и службе Одјељења
Clinics, institutes and departments
ОСТАЛО OTHER
Љекари
Physicians
155
4.2 Број лијечених у болницама према групама обољења и полу / Patients treated in
hospitals by group of diseases and sex
4.2.1
Број лијечених у болницама према групама обољења и полу, Република Српска / Patients
treated in hospitals by group of disease and sex, Republic of Srpska
MORBIDITETNA LISTA (10МКБ)
Diseases and conditions (ICD-10)
Лијечени
Number of treated patients
Република Српска Republic of Srpska
Индекс структуре
Structure index
Укупно
Total
Мушко
Male
Женско
Female
Мушко
Male
Женско
Female
159005
75370
83635
47.40
52.60
I Заразне и паразитне болести
Certain infectous and parasitic diseases
А00 - B99
4796
2769
2027
1.74
1.27
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
34482
16375
18107
10.30
11.40
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood amd blood-forming organs, and certain
disorders involving immune mechanism
D50 - D89
2426
949
1477
0.60
0.93
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и
метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Е00 - Е90
4698
1982
2716
1.25
1.71
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
5736
3619
2117
2.28
1.33
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
5923
3043
2880
1.91
1.81
VII Болести ока и припојака ока
Diseaes of the eye and adnexa
H00 - H59
5148
2505
2643
1.58
1.66
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseaes of the ear and mastoid process
H60 - H95
763
426
337
0.27
0.21
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
17756
9366
8390
5.89
5.28
XБолести система за дисање
Diseases of the respiratory system
Ј00 - Ј99
10313
5837
4476
3.67
2.82
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
К00 - К93
13700
7768
5932
4.88
3.73
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
2187
1203
984
0.76
0.62
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculosceletal system and connective tissue
М00 - М99
11286
3855
7431
2.42
4.67
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
10942
4131
6811
2.60
4.28
XV Трудноћа, рађање, бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
О00 - О99
5078
0
5078
0
3.19
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
1167
653
514
0.41
0.32
XVII Урођене наказности , деформације и хромосомске
ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal
abnormalities
Q00 - Q99
940
593
347
0.37
0.22
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски
налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
5202
2809
2393
1.77
1.50
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - Т98
9689
6258
3431
3.94
2.16
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са
здравственом службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
6773
1229
5544
0.77
3.49
156
4.2.2
Број лијечених у болницама према групама обољења и полу, Регионални центар Бања
Лука / Patients treated in hospitals by group of diseases and and sex, Regional center Banja Luka
MORBIDITETNA LISTA (10МКБ)
Diseases and conditions (ICD-10)
Лијечени
Number of treated patients
Регионални центар Бања Лука
Regional center Banja Luka
Индекс структуре
Structure index
Укупно
Total
Мушко
Male
Женско
Female
Мушко
Male
Женско
Female
100247
45784
54463
45.67
54.33
I Заразне и паразитне болести
Certain infectous and parasitic diseases
А00 - B99
3055
1759
1296
1.76
1.29
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
24439
11443
12996
11.42
12.97
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood amd blood-forming organs, and certain
disorders involving immune mechanism
D50 - D89
1560
578
982
0.58
0.98
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и
метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Е00 - Е90
2955
1259
1696
1.26
1.69
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
2766
1755
1011
1.75
1.00
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
4691
2391
2300
2.38
2.28
VII Болести ока и припојака ока
Diseaes of the eye and adnexa
H00 - H59
3375
1619
1756
1.61
1.75
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseaes of the ear and mastoid process
H60 - H95
408
219
189
0.23
0.20
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
8406
4585
3821
4.57
3.81
XБолести система за дисање
Diseases of the respiratory system
Ј00 - Ј99
6099
3438
2661
3.42
2.66
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
К00 - К93
7153
4008
3145
3.99
3.14
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
1289
684
605
0.68
0.61
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculosceletal system and connective tissue
М00 - М99
10383
3476
6907
3.46
6.89
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
5976
2095
3881
2.09
3.87
XV Трудноћа, рађање, бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
О00 - О99
3683
0
3683
0
3.67
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
567
324
243
0.33
0.25
XVII Урођене наказности , деформације и хромосомске
ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal
abnormalities
Q00 - Q99
739
467
272
0.46
0.27
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски
налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
2709
1533
1176
1.53
1.17
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних
фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external
causes
S00 - Т98
5675
3665
2010
3.66
2.00
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са
здравственом службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
4319
486
3833
0.49
3.83
157
4.2.3
Број лијечених у болницама према групама обољења и полу, Клинички центар Бања Лука /
Patients treated in hospitals by group of diseases and and sex, Clinical center Banja Luka
MORBIDITETNA LISTA (10МКБ)
Diseases and conditions (ICD-10)
Лијечени
Number of treated patients
Клинички центар Бања Лука
Clinical center Banja Luka
Индекс структуре
Structure index
Укупно
Total
Мушко
Male
Женско
Female
Мушко
Male
Женско
Female
66213
30333
35880
45.81
54.19
I Заразне и паразитне болести
Certain infectous and parasitic diseases
А00 - B99
2387
1398
989
2.11
1.49
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
21405
10042
11363
15.17
17.16
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood amd blood-forming organs, and certain
disorders involving immune mechanism
D50 - D89
1129
432
697
0.65
1.05
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и
метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Е00 - Е90
2203
867
1336
1.31
2.02
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
1779
1159
620
1.75
0.94
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
1933
916
1017
1.38
1.54
VII Болести ока и припојака ока
Diseaes of the eye and adnexa
H00 - H59
2909
1416
1493
2.14
2.25
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseaes of the ear and mastoid process
H60 - H95
372
202
170
0.30
0.26
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
4941
2839
2102
4.29
3.17
X Болести система за дисање
Diseases of the respiratory system
Ј00 - Ј99
4158
2328
1830
3.52
2.76
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
К00 - К93
4225
2419
1806
3.65
2.73
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
1022
544
478
0.82
0.72
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculosceletal system and connective tissue
М00 - М99
2520
655
1865
0.99
2.82
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
4190
1449
2741
2.19
4.15
XV Трудноћа, рађање, бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
О00 - О99
2769
0
2769
0
4.18
XVI Стања у порођајном периоду Certain conditions originating
in the perinatal period
P00 - P96
470
269
201
0.41
0.30
XVII Урођене наказности , деформације и хромосомске
ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal
abnormalities
Q00 - Q99
566
376
190
0.57
0.29
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски
налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
1256
690
566
1.04
0.85
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних
фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external
causes
S00 - Т98
3277
2251
1026
3.40
1.55
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са
здравственом службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
2702
81
2621
0.12
3.96
158
4.2.4
Број лијечених у болницама према групама обољења и полу, Општа болница Градишка /
Patients treated in hospitals by group of diseases and and sex, General hospital Gradiska
MORBIDITETNA LISTA (10МКБ)
Diseases and conditions (ICD-10)
Лијечени
Number of treated patients
Општа болница Градишка
General Hospital Gradiška
Индекс структуре
Structure index
Укупно
Total
Мушко
Male
Женско
Female
Мушко
Male
Женско
Female
7509
3235
4274
43.08
56.92
I Заразне и паразитне болести
Certain infectous and parasitic diseases
А00 - B99
245
131
114
1.75
1.52
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
642
309
333
4.12
4.43
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood amd blood-forming organs, and certain
disorders involving immune mechanism
D50 - D89
292
94
198
1.25
2.64
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и
метаболизма Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Е00 - Е90
187
73
114
0.97
1.52
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
257
140
117
1.86
1.56
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
131
67
64
0.89
0.85
VII Болести ока и припојака ока
Diseaes of the eye and adnexa
H00 - H59
2
1
1
0.01
0.01
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseaes of the ear and mastoid process
H60 - H95
20
11
9
0.15
0.12
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
1075
532
543
7.08
7.23
XБолести система за дисање
Diseases of the respiratory system
Ј00 - Ј99
913
515
398
6.86
5.30
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
К00 - К93
1228
661
567
8.80
7.55
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
79
46
33
0.61
0.44
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculosceletal system and connective tissue
М00 - М99
42
18
24
0.24
0.32
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
590
144
446
1.92
5.94
XV Трудноћа, рађање, бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
О00 - О99
422
0
422
0
5.62
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
17
11
6
0.15
0.08
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске
ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal
abnormalities
Q00 - Q99
27
13
14
0.17
0.19
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски
налази Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory
findings
R00 - R99
334
157
177
2.09
2.36
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних
фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - Т98
427
274
153
3.65
2.04
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са
здравственом службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
579
38
541
0.51
7.20
159
4.2.5
Број лијечених у болницама према групама обољења и полу, Општа болница Приједор /
Patients treated in hospitals by group of diseases and and sex, General hospital Prijedor
MORBIDITETNA LISTA (10МКБ)
Diseases and conditions (ICD-10)
Лијечени
Number of treated patients
Општа болница Приједор
General Hospital Prijedor
Индекс структуре
Structure index
Укупно
Total
Мушко
Male
Женско
Female
Мушко
Male
Женско
Female
12247
6016
6231
49.12
50.87
I Заразне и паразитне болести
Certain infectous and parasitic diseases
А00 - B99
422
230
192
1.88
1.56
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
2323
1071
1252
8.75
10.23
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood amd blood-forming organs, and certain
disorders involving immune mechanism
D50 - D89
131
47
84
0.38
0.68
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и
метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Е00 - Е90
191
87
104
0.71
0.85
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
705
442
263
3.61
2.15
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
209
115
94
0.95
0.77
VII Болести ока и припојака ока
Diseaes of the eye and adnexa
H00 - H59
464
202
262
1.65
2.14
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseaes of the ear and mastoid process
H60 - H95
12
3
9
0.02
0.07
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
1796
890
906
7.26
7.40
XБолести система за дисање
Diseases of the respiratory system
Ј00 - Ј99
1026
595
431
4.86
3.52
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
К00 - К93
1699
927
772
7.57
6.30
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
170
87
83
0.71
0.67
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculosceletal system and connective tissue
М00 - М99
150
40
110
0.33
0.90
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
1166
493
673
4.02
5.49
XV Трудноћа, рађање, бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
О00 - О99
492
0
492
0
4.02
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
7
4
3
0.03
0.02
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске
ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal
abnormalities
Q00 - Q99
25
15
10
0.12
0.08
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски
налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
382
219
163
1.78
1.34
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - Т98
877
549
328
4.48
2.68
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са
здравственом службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
0
0
0
0.00
0.00
160
4.2.6
Број лијечених у болницама према групама обољења и полу, Завод за рехабилитацију
Зотовић / Patients treated in hospitals by group of diseases and and sex, Rehabilitation Institute
Zotovic
MORBIDITETNA LISTA (10МКБ)
Diseases and conditions (ICD-10)
Лијечени
Number of treated patients
Завод за рехабилитацију Зотовић
Rehabilitation Institute (Zavod) Zotović
Индекс структуре
Structure index
Укупно
Total
Мушко
Male
Женско
Female
Мушко
Male
Женско
Female
5297
2672
2625
50.44
49.56
I Заразне и паразитне болести
Certain infectous and parasitic diseases
А00 - B99
1
0
1
0
0.02
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
45
11
34
0.21
0.64
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood amd blood-forming organs, and certain
disorders involving immune mechanism
D50 - D89
1
1
0
0.02
0.00
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и
метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Е00 - Е90
351
223
128
4.22
2.42
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
19
10
9
0.19
0.17
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
1515
790
725
14.92
13.69
VII Болести ока и припојака ока
Diseaes of the eye and adnexa
H00 - H59
0
0
0
0
0.00
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseaes of the ear and mastoid process
H60 - H95
3
3
0
0.05
0.00
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
238
121
117
2.28
2.21
XБолести система за дисање
Diseases of the respiratory system
Ј00 - Ј99
1
0
1
0
0.02
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
К00 - К93
0
0
0
0
0.00
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
17
7
10
0.13
0.19
1592
629
963
11.87
18.18
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculosceletal system and connective tissue
М00- М99
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
23
6
17
0.11
0.32
XV Трудноћа, рађање, бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
О00 - О99
0
0
0
0
0.00
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
72
40
32
0.75
0.60
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске
ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal
abnormalities
Q00 - Q99
113
60
53
1.13
1.00
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски
налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
733
464
269
8.77
5.08
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних
фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - Т98
336
191
145
3.60
2.74
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са
здравственом службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
237
116
121
2.19
2.28
161
4.2.7
Број лијечених у болницама према групама обољења и полу, Завод за рехабилитацију
Зотовић – Слатина / Patients treated in hospitals by group of diseases and and sex,
Rehabilitation Institute Zotovic – Slatina
MORBIDITETNA LISTA (10МКБ)
Diseases and conditions (ICD-10)
Лијечени
Number of treated patients
Завод за рехабилитацију Зотовић - Слатина
Rehabilitation institute (Zavod) Zotović - Slatina
Индекс структуре
Structure index
Укупно
Total
Мушко
Male
Женско
Female
Мушко
Male
Женско
Female
6060
2363
3697
38.99
61.01
I Заразне и паразитне болести
Certain infectous and parasitic diseases
А00 - B99
0
0
0
0
0
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
10
4
6
0.07
0.10
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood amd blood-forming organs, and certain
disorders involving immune mechanism
D50 - D89
2
2
0
0.03
0
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и
метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Е00 - Е90
2
2
0
0.03
0
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
2
1
1
0.02
0.02
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
702
393
309
6.48
5.10
VII Болести ока и припојака ока
Diseaes of the eye and adnexa
H00 - H59
0
0
0
0
0
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseaes of the ear and mastoid process
H60 - H95
1
0
1
0
0.02
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
39
18
21
0.30
0.35
XБолести система за дисање
Diseases of the respiratory system
Ј00 - Ј99
1
0
1
0
0.02
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
К00 - К93
0
0
0
0
0
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
1
0
1
0
0.02
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculosceletal system and connective tissue
М00 - М99
4043
1433
2610
23.65
43.07
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
4
2
2
0.03
0.03
XV Трудноћа, рађање, бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
О00 - О99
0
0
0
0
0
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
0
0
0
0
0
XVII Урођене наказности , деформације и хромосомске
ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal
abnormalities
Q00 - Q99
4
0
4
0
0.06
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски
налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
2
2
0
0.03
0
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних
фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - Т98
570
308
262
5.08
4.32
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са
здравственом службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
677
198
479
3.27
7.90
162
4.2.8
Број лијечених у болницама према групама обољења и полу, Институт Мљечаница /
Patients treated in hospitals by group of diseases and and sex, Institute Mljecanica
MORBIDITETNA LISTA (10МКБ)
Diseases and conditions (ICD-10)
Лијечени
Number of treated patients
Институт Мљечаница
Institute Mlječanica
Индекс структуре
Structure index
Укупно
Total
Мушко
Male
Женско
Female
Мушко
Male
Женско
Female
2921
1165
1756
39.88
60.12
I Заразне и паразитне болести
Certain infectous and parasitic diseases
А00 - B99
0
0
0
0
0
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
14
6
8
0.20
0.27
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood amd blood-forming organs, and certain
disorders involving immune mechanism
D50 - D89
5
2
3
0.07
0.10
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и
метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Е00 - Е90
21
7
14
0.24
0.48
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
4
3
1
0.10
0.03
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
201
110
91
3.76
3.13
VII Болести ока и припојака ока
Diseaes of the eye and adnexa
H00 - H59
0
0
0
0
0
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseaes of the ear and mastoid process
H60 - H95
0
0
0
0
0
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
317
185
132
6.33
4.53
XБолести система за дисање
Diseases of the respiratory system
Ј00 - Ј99
0
0
0
0
0
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
К00 - К93
1
1
0
0.03
0
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
0
0
0
0
0
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculosceletal system and connective tissue
М00 - М99
2036
701
1335
24.00
45.70
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
3
1
2
0.03
0.07
XV Трудноћа, рађање, бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
О00 - О99
0
0
0
0
0
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
1
0
1
0
0.03
XVII Урођене наказности, деформације и хромосомске
ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal
abnormalities
Q00 - Q99
4
3
1
0.10
0.03
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски
налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
2
1
1
0.03
0.03
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних
фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - Т98
188
92
96
3.15
3.29
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са
здравственом службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
124
53
71
1.81
2.43
163
4.3 Број лијечених у болницама према групама обољења и полу, Регионални центар
Бијељина / Patients treated in hospitals by group of diseases and and sex, Regional center
Bijeljina
MORBIDITETNA LISTA (10МКБ)
Diseases and conditions (ICD-10)
Лијечени
Number of treated patients
Општа болница Бијељина
General Hospital Bijeljina
Индекс структуре
Structure index
Укупно
Total
Мушко
Male
Женско
Female
Мушко
Male
Женско
Female
11348
5264
6084
46.39
53.61
I Заразне и паразитне болести
Certain infectous and parasitic diseases
А00 - B99
321
166
155
1.46
1.37
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
2276
1021
1255
9.00
11.06
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood amd blood-forming organs, and certain
disorders involving immune mechanism
D50 - D89
371
185
186
1.63
1.64
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и
метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Е00 - Е90
255
92
163
0.81
1.44
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
32
15
17
0.13
0.15
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
290
141
149
1.24
1.31
VII Болести ока и припојака ока
Diseaes of the eye and adnexa
H00 - H59
316
152
164
1.34
1.45
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseaes of the ear and mastoid process
H60 - H95
53
34
19
0.30
0.17
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
1633
835
798
7.36
7.03
XБолести система за дисање
Diseases of the respiratory system
Ј00 - Ј99
774
438
336
3.86
2.96
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
К00 - К93
1109
645
464
5.68
4.09
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
119
65
54
0.57
0.48
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculosceletal system and connective tissue
М00 - М99
191
60
131
0.54
1.15
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
1014
257
757
2.26
6.67
XV Трудноћа, рађање, бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
О00 - О99
289
0
289
0
2.54
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
121
57
64
0.50
0.56
XVII Урођене наказности , деформације и хромосомске
ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal
abnormalities
Q00 - Q99
42
25
17
0.22
0.15
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и
лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
515
281
234
2.48
2.06
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних
фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external
causes
S00 - Т98
669
429
240
3.78
2.11
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са
здравственом службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
958
366
592
3.23
5.22
164
4.4 Број лијечених у болницама према групама обољења и полу, Регионални центар Добој
/ Patients treated in hospitals by group of diseases and and sex, Regional center Doboj
MORBIDITETNA LISTA (10МКБ)
Diseases and conditions (ICD-10)
Лијечени
Number of treated patients
Општа болница Добој
General hospital Doboj
Индекс структуре
Structure index
Укупно
Total
Мушко
Male
Женско
Female
Мушко
Male
Женско
Female
15626
7769
7857
49.72
50.28
I Заразне и паразитне болести
Certain infectous and parasitic diseases
А00 - B99
409
222
187
1.42
1.20
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
2578
1240
1338
7.94
8.56
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain
disorders involving immune mechanism
D50 - D89
180
50
130
0.32
0.83
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и
метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Е00 - Е90
290
122
168
0.78
1.07
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
1091
675
416
4.32
2.66
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
340
186
154
1.19
0.98
VII Болести ока и припојака ока
Diseaes of the eye and adnexa
H00 - H59
241
99
142
0.63
0.91
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseaes of the ear and mastoid process
H60 - H95
22
9
13
0.06
0.08
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
2359
1131
1228
7.25
7.86
XБолести система за дисање
Diseases of the respiratory system
Ј00 - Ј99
1019
546
473
3.49
3.03
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
К00 - К93
2363
1296
1067
8.29
6.84
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
287
160
127
1.02
0.81
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculosceletal system and connective tissue
М00 - М99
221
97
124
0.63
0.79
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
1311
485
826
3.10
5.29
XV Трудноћа, рађање, бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
О00 - О99
458
0
458
0
2.93
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
260
144
116
0.92
0.74
XVII Урођене наказности , деформације и хромосомске
ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal
abnormalities
Q00 - Q99
31
18
13
0.11
0.08
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски
налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
783
402
381
2.58
2.44
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - Т98
1203
794
409
5.08
2.62
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са
здравственом службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
180
93
87
0.59
0.56
165
4.5 Број лијечених у болницама према групама обољења и полу, Регионални центар
Источно Сарајево / Patients treated in hospitals by group of diseases and and sex, Regional
center Istocno Sarajevo
MORBIDITETNA LISTA (10МКБ)
Diseases and conditions (ICD-10)
Лијечени
Number of treated patients
Клинчко - болничке службе Касиндо
Clinical hospital departments Kasindo
Индекс структуре
Structure index
Укупно
Total
Мушко
Male
Женско
Female
Мушко
Male
Женско
Female
8175
4322
3853
52.87
47.13
I Заразне и паразитне болести
Certain infectous and parasitic diseases
А00 - B99
443
293
150
3.58
1.83
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
1430
755
675
9.24
8.26
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain
disorders involving immune mechanism
D50 - D89
67
25
42
0.30
0.51
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и
метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Е00 - Е90
315
133
182
1.63
2.23
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
19
8
11
0.10
0.13
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
110
51
59
0.62
0.72
VII Болести ока и припојака ока
Diseaes of the eye and adnexa
H00 - H59
289
137
152
1.67
1.86
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseaes of the ear and mastoid process
H60 - H95
111
63
48
0.77
0.60
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
1376
715
661
8.75
8.09
XБолести система за дисање
Diseases of the respiratory system
Ј00 - Ј99
646
376
270
4.60
3.30
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
К00 - К93
863
553
310
6.76
3.79
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
64
44
20
0.54
0.24
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculosceletal system and connective tissue
М00 - М99
145
56
89
0.70
1.09
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
841
449
392
5.69
4.80
XV Трудноћа, рађање, бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
О00 - О99
79
0
79
0
0.97
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
42
24
18
0.29
0.22
XVII Урођене наказности , деформације и хромосомске
ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal
abnormalities
Q00 - Q99
30
28
2
0.34
0.02
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски
налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
437
224
213
2.76
2.60
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - Т98
576
376
200
4.60
2.45
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са
здравственом службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
292
12
280
0.15
3.42
166
4.6 Број лијечених у болницама према групама обољења и полу, Регионални центар Фоча /
Patients treated in hospitals by group of diseases and and sex, Regional center Foca
MORBIDITETNA LISTA (10МКБ)
Diseases and conditions (ICD-10)
Лијечени
Number of treated patients
Клиничке и болничке службе Фоча
Clinical hospital departments Foča
Индекс структуре
Structure index
Укупно
Total
Мушко
Male
Женско
Female
Мушко
Male
Женско
Female
9076
4595
4481
50.63
49.37
I Заразне и паразитне болести
Certain infectous and parasitic diseases
А00 - B99
303
184
119
2.03
1.31
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
1389
638
751
7.03
8.27
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain
disorders involving immune mechanism
D50 - D89
77
39
38
0.43
0.42
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и
метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Е00 - Е90
343
141
202
1.55
2.23
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
167
95
72
1.05
0.79
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
204
103
101
1.13
1.11
VII Болести ока и припојака ока
Diseaes of the eye and adnexa
H00 - H59
491
275
216
3.03
2.38
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseaes of the ear and mastoid process
H60 - H95
63
44
19
0.48
0.21
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
1637
916
721
10.09
7.95
XБолести система за дисање
Diseases of the respiratory system
Ј00 - Ј99
581
340
241
3.75
2.65
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
К00 - К93
731
416
315
4.58
3.47
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
284
156
128
1.72
1.41
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculosceletal system and connective tissue
М00 - М99
213
106
107
1.17
1.18
1.XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
691
316
375
3.48
4.13
XV Трудноћа, рађање, бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
О00 - О99
186
0
186
0
2.05
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
54
36
18
0.40
0.20
XVII Урођене наказности , деформације и хромосомске
ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal
abnormalities
Q00 - Q99
36
15
21
0.16
0.23
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски
налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
250
130
120
1.43
1.32
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - Т98
691
450
241
4.97
2.66
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са
здравственом службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
685
195
490
2.15
5.40
167
4.7 Број лијечених у болницама према групама обољења и полу, Регионални центар
Требиње / Patients treated in hospitals by group of diseases and and sex, Regional center
Trebinje
MORBIDITETNA LISTA (10МКБ)
Diseases and conditions (ICD-10)
Лијечени
Number of treated patients
Болнице Hospitals Регионални центар
Требиње Regional center Trebinje
Индекс структуре
Structure index
Укупно
Total
Мушко
Male
Женско
Female
Мушко
Male
Женско
Female
6796
3695
3101
54.37
45.63
I Заразне и паразитне болести
Certain infectous and parasitic diseases
А00 - B99
162
98
64
1.44
0.94
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
1288
760
528
11.18
7.78
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain
disorders involving immune mechanism
D50 - D89
73
30
43
0.44
0.63
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и
метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Е00 - Е90
201
75
126
1.10
1.85
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
440
288
152
4.24
2.25
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
163
93
70
1.37
1.03
VII Болести ока и припојака ока
Diseaes of the eye and adnexa
H00 - H59
202
104
98
1.53
1.44
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseaes of the ear and mastoid process
H60 - H95
18
12
6
0.18
0.09
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
1118
570
548
8.38
8.06
XБолести система за дисање
Diseases of the respiratory system
Ј00 - Ј99
798
476
322
7.00
4.74
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
К00 - К93
649
390
259
5.74
3.81
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
56
37
19
0.54
0.28
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculosceletal system and connective tissue
М00 - М99
75
34
41
0.50
0.60
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
442
208
234
3.06
3.44
XV Трудноћа, рађање, бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
О00 - О99
179
0
179
0
2.63
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
77
43
34
0.63
0.50
XVII Урођене наказности , деформације и хромосомске
ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal
abnormalities
Q00 - Q99
40
24
16
0.35
0.23
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски
налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
R00 - R99
252
129
123
1.90
1.81
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - Т98
439
276
163
4.06
2.40
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са
здравственом службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
124
48
76
0.70
1.12
168
4.7.1
Број лијечених у болницама према групама обољења и полу, Општа болница Требиње /
Patients treated in hospitals by group of diseases and and sex, General hospital Trebinje
MORBIDITETNA LISTA (10МКБ)
Diseases and conditions (ICD-10)
Лијечени
Number of treated patients
Општа болница Требиње
General hospital Trebinje
Индекс структуре
Structure index
Укупно
Total
Мушко
Male
Женско
Female
Мушко
Male
Женско
Female
5719
3146
2573
55.01
44.99
I Заразне и паразитне болести
Certain infectous and parasitic diseases
А00 - B99
143
84
59
1.47
1.04
II Тумори
Neoplasms
C00 - D48
1217
725
492
12.68
8.60
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain
disorders involving immune mechanism
D50 - D89
63
26
37
0.45
0.65
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и
метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Е00 - Е90
158
59
99
1.03
1.74
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
432
282
150
4.93
2.62
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
G00 - G99
127
74
53
1.29
0.93
VII Болести ока и припојака ока
Diseaes of the eye and adnexa
H00 - H59
202
104
98
1.82
1.72
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseaes of the ear and mastoid process
H60 - H95
16
10
6
0.17
0.10
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
I00 - I99
810
431
379
7.54
6.63
XБолести система за дисање
Diseases of the respiratory system
Ј00 - Ј99
638
381
257
6.66
4.49
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
К00 - К93
457
279
178
4.88
3.11
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
L00 - L99
48
29
19
0.51
0.33
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculosceletal system and connective tissue
М00 - М99
53
26
27
0.45
0.47
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
N00 - N99
361
161
200
2.82
3.50
XV Трудноћа, рађање, бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
О00 - О99
149
0
149
0
2.60
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
P00 - P96
76
43
33
0.75
0.58
XVII Урођене наказности , деформације и хромосомске
ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal
abnormalities
Q00 - Q99
39
24
15
0.42
0.26
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски
налази Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory
findings
R00 - R99
223
113
110
1.98
1.92
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external causes
S00 - Т98
403
254
149
4.44
2.60
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са
здравственом службом
Factors influencing health status and contact with health services
Z00 - Z99
104
41
63
0.72
1.10
169
4.7.2
Број лијечених у болницама према групама обољења и полу, Општа болница Невесиње /
Patients treated in hospitals by group of diseases and and sex, General hospital Nevesinje
MORBIDITETNA LISTA (10МКБ)
Diseases and conditions (ICD-10)
Лијечени
Number of treated patients
Општа болница Невесиње General hospital Nevesinje
Индекс структуре
Structure index
Укупно
Total
Мушко
Male
Женско
Female
Мушко
Male
Женско
Female
1077
549
528
50.97
49.03
I Заразне и паразитне болести Certain infectous and parasitic
diseases
А00 - B99
19
14
5
1.30
0.46
II Тумори Neoplasms
C00 - D48
71
35
36
3.25
3.35
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain
disorders involving immune mechanism
D50 - D89
10
4
6
0.37
0.56
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и
метаболизма Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Е00 - Е90
43
16
27
1.49
2.50
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања Mental and
behavioral disorders
F00 - F99
8
6
2
0.56
0.18
VI Болести нервног система Diseases of the nervous system
G00 - G99
36
19
17
1.76
1.58
VII Болести ока и припојака ока Diseaes of the eye and adnexa
H00 - H59
0
0
0
0
0
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка Diseaes of the
ear and mastoid process
H60 - H95
2
2
0
0.18
0
IX Болести система крвотока Diseases of the circulatory system
I00 - I99
308
139
169
12.90
15.70
XБолести система за дисање Diseases of the respiratory system
Ј00 - Ј99
160
95
65
8.82
6.03
XI Болести система за варење Diseases of the digestive system
К00 - К93
192
111
81
10.30
7.52
XII Болести коже и поткожног ткива Diseases of the skin and
subcutaneous tissue
L00 - L99
8
8
0
0.75
0
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculosceletal system and connective tissue
М00 - М99
22
8
14
0.75
1.30
XIV Болести мокраћно - полног система Diseases of the
genitourinary system
N00 - N99
81
47
34
4.36
3.17
XV Трудноћа, рађање, бабиње Pregnancy, childbirth and the
puerperium
О00 - О99
30
0
30
0
2.78
XVI Стања у порођајном периоду Certain conditions originating
in the perinatal period
P00 - P96
1
0
1
0
0.09
XVII Урођене наказности , деформације и хромосомске
ненормалности Congenital malformations, deformations and
chromosomal abnormalities
Q00 - Q99
1
0
1
0
0.09
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и
лабораторијски налази Symptoms, signs and abnormal clinical
and laboratory findings
R00 - R99
29
16
13
1.48
1.21
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних
фактора Injury, poisoning and certain other consequences of
external causes
S00 - Т98
36
22
14
2.05
1.30
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са
здравственом службом Factors influencing health status and
contact with health services
Z00 - Z99
20
7
13
0.65
1.21
170
4.8 Број лијечених у болницама према групама обољења и полу, Регионални центар
Зворник / Patients treated in hospitals by group of diseases and and sex, Regional center
Zvornik
MORBIDITETNA LISTA (10МКБ)
Diseases and conditions (ICD-10)
Лијечени
Number of treated patients
Општа болница Зворник General hospital Zvornik
Индекс структуре
Structure index
Укупно
Total
Мушко
Male
Женско
Female
Мушко
Male
Женско
Female
6554
3169
3385
48.35
51.65
I Заразне и паразитне болести Certain infectous and parasitic
diseases
А00 - B99
103
47
56
0.72
0.85
II Тумори Neoplasms
C00 - D48
1082
518
564
7.90
8.60
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain
disorders involving immune mechanism
D50 - D89
98
42
56
0.64
0.85
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и
метаболизма Endocrine, nutritional and metabolic diseases
Е00 - Е90
339
160
179
2.44
2.73
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања Mental and
behavioral disorders
F00 - F99
56
27
29
0.41
0.44
VI Болести нервног система Diseases of the nervous system
G00 - G99
107
62
45
0.95
0.70
VII Болести ока и припојака ока Diseaes of the eye and adnexa
H00 - H59
234
119
115
1.82
1.75
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка Diseaes of the
ear and mastoid process
H60 - H95
88
45
43
0.68
0.66
IX Болести система крвотока Diseases of the circulatory system
I00 - I99
1227
614
613
9.37
9.35
XБолести система за дисање Diseases of the respiratory system
Ј00 - Ј99
396
223
173
3.40
2.64
XI Болести система за варење Diseases of the digestive system
К00 - К93
832
460
372
7.02
5.68
XII Болести коже и поткожног ткива Diseases of the skin and
subcutaneous tissue
L00 - L99
88
57
31
0.87
0.47
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculosceletal system and connective tissue
М00 - М99
58
26
32
0.40
0.49
XIV Болести мокраћно - полног система Diseases of the
genitourinary system
N00 - N99
667
321
346
4.90
5.28
XV Трудноћа, рађање, бабиње Pregnancy, childbirth and the
puerperium
О00 - О99
204
0
204
0
3.11
XVI Стања у порођајном периоду Certain conditions originating
in the perinatal period
P00 - P96
46
25
21
0.38
0.32
XVII Урођене наказности , деформације и хромосомске
ненормалности Congenital malformations, deformations and
chromosomal abnormalities
Q00 - Q99
22
16
6
0.24
0.09
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски
налази Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory
findings
R00 - R99
256
110
146
1.68
2.23
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних
фактора Injury, poisoning and certain other consequences of
external causes
S00 - Т98
436
268
168
4.09
2.56
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са
здравственом службом Factors influencing health status and
contact with health services
Z00 - Z99
215
29
186
0.44
2.85
171
4.9 Број лијечених у болницама према групама обољења и полу / Patients treated in
hospitals by group of diseases and and sex
MORBIDITETNA LISTA (10МКБ)
Diseases and conditions (ICD-10)
Лијечени
Number of treated patients
Укупно
Total
Мушко
Male
Женско
Female
Мушко
Male
Женско
Female
304
153
151
50.33
49.67
F00 - F99
301
150
151
49.34
49.67
G00- G99
3
3
0
0.99
0
Укупно
Total
М
Ж
М
Ж
879
619
260
70.42
29.58
Психијатријска болница "Јакеш" Модрича
Psychiatric hospital “Jakeš“ Modriča
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
Индекс структуре
Structure index
МОРБИДИТЕТНА ЛИСТА (10МКБ)
Diseases and conditions (ICD-10)
Психијатријска болница Соколац
Psychiatric Hospital Sokolac
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
F00 - F99
864
606
258
68.94
29.35
VI Болести нервног система Diseases of the nervous system
G00 - G99
15
13
2
1.48
0.23
172
4.10 Број лијечених у болницама према групама обољења, 2007-2011 / Patients treated in
hospitals by group of diseases, 2007-2011
MORBIDITETNA LISTA (10МКБ)
Diseases and conditions (ICD-10)
2007
2008
2009
2010
2011
I Заразне и паразитне болести
Certain infectous and parasitic diseases
4207
4926
4346
4417
4796
II Тумори
Neoplasms
21324
24130
24871
32566
34482
III Болести крви и крвотворних органа и поремећаји
имунитета
Diseases of the blood and blood-forming organs, and certain
disorders involving immune mechanism
1872
2155
2472
2450
2426
IV Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и
метаболизма
Endocrine, nutritional and metabolic diseases
3659
4072
4290
4379
4698
V Душевни поремећаји и поремећаји понашања
Mental and behavioral disorders
7035
6754
6320
5831
5736
VI Болести нервног система
Diseases of the nervous system
3659
4099
4226
4873
5923
VII Болести ока и припојака ока
Diseaes of the eye and adnexa
3534
3876
4073
4566
5148
VIII Болести ува и болести мастоидног наставка
Diseaes of the ear and mastoid process
688
723
699
753
763
IX Болести система крвотока
Diseases of the circulatory system
17411
17531
17229
18011
17756
XБолести система за дисање
Diseases of the respiratory system
8583
8889
9703
9799
10313
XI Болести система за варење
Diseases of the digestive system
12347
12580
12823
13288
13700
XII Болести коже и поткожног ткива
Diseases of the skin and subcutaneous tissue
1630
1914
2125
2172
2187
XIII Болести мишићно - коштаног система и везивног ткива
Diseases of the musculosceletal system and connective tissue
7627
9321
9612
9755
11286
XIV Болести мокраћно - полног система
Diseases of the genitourinary system
8387
8720
8587
9633
10942
XV Трудноћа, рађање, бабиње
Pregnancy, childbirth and the puerperium
4188
4310
4317
5025
5078
XVI Стања у порођајном периоду
Certain conditions originating in the perinatal period
1218
1165
1187
1196
1167
XVII Урођене наказности , деформације и хромосомске
ненормалности
Congenital malformations, deformations and chromosomal
abnormalities
609
719
737
826
940
XVIII Симптоми, знаци и патолошки клинички и
лабораторијски налази
Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings
4128
4311
4377
4975
5202
XIX Повреде, тровања и посљедице дјеловања спољних
фактора
Injury, poisoning and certain other consequences of external
causes
8018
8743
8380
8603
9689
XXI Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са
здравственом службом
Factors influencing health status and contact with health services
3482
4254
4459
5628
6773
173
5.
Порођаји и прекиди трудноће / Childbirths and abortions
У 2011. години у Републици Српској је на основу пријава рођења регистровано 9600 порођаја, у
здравственим установама у државном власништву, са укупно 9731 рођене дјеце, од којих је 34
мртворођено.
Удио живорођене дјеце тежине веће од 2500 грама је у
2011. години износио 96.11%.
Највише дјеце је рођено са порођајном тежином 25003999 грама, односно 82.8%. Дјеце која су имала ниску
порођајну тежину (испод 2500 грама) је у 2011. години
било 3.88%.
Према старости мајке, највећи број порођаја је у добној
групи 19-29 година, слиједе порођаји у добној групи 3034 године, а затим у добној групи са и преко 35 година.
Највише је регистровано првих порођаја (47.5%), других
по реду (37.1%), трећих по реду (11.8%), а вишег реда
рођења 3.6%.
Од укупног броја порођаја 82.6% породиља није имало
ранијих прекида трудноће, а 12.8% су имале један
прекид трудноће, а 4.6% породиља је имало више
прекида трудноће.
 508 порођаја мање
односу на 2010. Годину
у
 525 живорођених мање у
односу на 2010. годину
Број прекида
трудноће на 2010.
1000
г.
живорођених
Република
226,7
Српска
ЕУ
221,8
2011.
г.
243,8
222.14
Током 2011. године пријављено је 2373 прекида
трудноће. У структури су најзаступљенији медицински
индуковани прекиди трудноће којих је било 1129, односно 47.6%. Регистровано је и 398
спонтаних прекида трудноће (16.8%).
Код око 88.4% прекида трудноће регистрована је старост плода од 10 недјеља и мање.
Од свих жена које су имале прекид трудноће највише је оних у доби 29-38 година. Број жена
млађих од 19 година које су имале прекид трудноће чини 1.8 % од укупног броја прекида. У
приватним здравственим установама је обављено 104 порода са 104 рођене дјеце. У
приватним здравственим установама је обављено 26 прекида трудноће.
*Подаци о порођајима и прекидима трудноће приказани су за болничке установе у јавном
сектору од табела 5.1 до 5.10.7, а подаци за болничке установе у приватном сектору приказани
су у табелама 5.11 до 5.12.3.
174
5.1 Број порода у Републици Српској, по регионалним центрима Института / Deliveries in
Republic of Srpska, by regional center of Institute
Регионални центар
Regional center
Укупан број порода
Total
Индекс структуре
Structure index
Република Српска Republic of Srpska
9600
100.00
Бања Лука Banja Luka
4840
50.42
Бијељина Bijeljina
1052
10.96
Добој Doboj
1642
17.10
Зворник Zvornik
750
7.81
Фоча Foča
265
2.76
Источно Сарајево
Istočno Sarajevo
500
5.21
Требиње
Trebinje
551
5.74
5.2 Број порода у односу на тежину дјетета при рођењу и у односу на живорођене и
мртворођене у Републици Српској / Deliveries by birth weight, livebirths and stillbirths in
Republic of Srpska
Тежина при рођењу
Birth weight
Живорођени
Livebirth
Мртворођени
Stillbirth
Укупно
Total
9697
34
9731
< 800
11
1
12
800 - 1000
6
1
7
1001 - 2499
360
17
377
2500 - 3999
8030
13
8043
≥ 4000
1290
2
1292
Република Српска
Republic of Srpska
5.2.1
Број порода у односу на тежину дјетета при рођењу и у односу на живорођене и
мртворођене Регионални центар Бања Лука / Deliveries by birth weight, livebirths and
stillbirths Regional center Banja Luka
Тежина при рођењу
Birth weight
Живорођени
Livebirth
Мртворођени
Stillbirth
Укупно
Total
4906
13
4919
< 800
10
1
11
800 - 1000
6
0
6
1001 - 2499
219
6
225
2500 - 3999
3989
5
3994
≥ 4000
682
1
683
Регионални центар Бања Лука
Regional center Banja Luka
175
5.2.2
Број порода у односу на тежину дјетета при рођењу и у односу на живорођене и
мртворођене Регионални центар Бијељина / Deliveries by birth weight, livebirths and
stillbirths Regional center Bijeljina
Тежина при рођењу
Birth weight
Живорођени
Livebirth
Мртворођени
Stillbirth
Укупно
Total
Регионални центар Бијељина
Regional center Bijeljina
1061
0
1061
< 800
1
0
1
800 - 1000
0
0
0
1001 - 2499
40
0
40
2500 - 3999
898
0
898
≥ 4000
122
0
122
5.2.3
Број порода у односу на тежину дјетета при рођењу и у односу на живорођене и
мртворођене Регионални центар Добој / Deliveries by birth weight, livebirths and stillbirths
Regional center Doboj
Тежина при рођењу
Birth weight
5.2.4
Живорођени
Livebirth
Мртворођени
Stillbirth
Укупно
Total
Регионални центар Добој
Regional center Doboj
1646
11
1657
< 800
0
0
0
800 - 1000
0
1
1
1001 - 2499
47
8
55
2500 - 3999
1399
2
1401
≥ 4000
200
0
200
Број порода у односу на тежину дјетета при рођењу и у односу на живорођене и
мртворођенe Регионална јединица Источно Сарајево / Deliveries by birth weight, livebirths
and stillbirths Regional center Istocno Sarajevo
Тежина при рођењу
Birth weight
176
Живорођени
Livebirth
Мртворођени
Stillbirth
Укупно
Total
Регионални центар Источно Сарајево
Regional center Istočno Sarajevo
510
2
512
< 800
0
0
0
800 - 1000
0
0
0
1001 - 2499
19
1
20
2500 - 3999
422
1
423
≥ 4000
69
0
69
5.2.5
Број порода у односу на тежину дјетета при рођењу и у односу на живорођене и
мртворођене Регионални центар Фоча / Deliveries by birth weight, livebirths and stillbirths
Regional center Foca
Тежина при рођењу
Birth weight
5.2.6
Живорођени
Livebirth
Мртворођени
Stillbirth
Укупно
Total
Регионални центар Фоча
Regional center Foča
266
1
267
< 800
0
0
0
800 - 1000
0
0
0
1001 - 2499
10
0
10
2500 - 3999
229
1
230
≥ 4000
27
0
27
Број порода у односу на тежину дјетета при рођењу и у односу на живорођене и
мртворођене Регионални центар Требиње / Deliveries by birth weight, livebirths and stillbirths
Regional center Trebinje
Тежина при рођењу
Birth weight
Живорођени
Livebirth
Мртворођени
Stillbirth
Укупно
Total
Регионални центар Требиње
Regional center Trebinje
553
5
558
< 800
0
0
0
800 - 1000
0
0
0
1001 - 2499
8
2
10
2500 - 3999
440
3
443
≥ 4000
105
0
105
5.2.7
Број порода у односу на тежину дјетета при рођењу и у односу на живорођене и
мртворођене Регионални центар Зворник / Deliveries by birth weight, livebirths and stillbirths
Regional center Zvornik
Тежина при рођењу
Birth weight
Живорођени
Livebirth
Мртворођени
Stillbirth
Укупно
Total
Регионални центар Зворник
Regional center Zvornik
755
2
757
< 800
0
0
0
800 - 1000
0
0
0
1001 - 2499
17
0
17
2500 - 3999
653
1
654
≥ 4000
85
1
86
177
5.3 Број новорођенчади по статусу живорођено или мртворођено у Републици Српској
Livebirths, stillbirths and childbirths total in Republic of Srpska
5.3.1
Живорођени
Livebirth
Мртворођени
Stillbirth
Укупно
Total
Република Српска
Republic of Srpska
9697
34
9731
Једно (1)
9443
28
9471
Двоје (2)
248
6
254
Троје (3)
6
0
6
Број новорођенчади по статусу живорођено или мртворођено Регионални центар Бања
Лука Livebirths, stillbirths and childbirths total Regonal unit Banja Luka
Број новорођенчади
Childbirths
Живорођени
Livebirth
Мртворођени
Stillbirth
Укупно
Total
Регионални центар Бања Лука
Regional center Banja Luka
4906
13
4919
Једно (1)
4754
9
4763
Двоје (2)
146
4
150
Троје (3)
6
0
6
5.3.2
Број новорођенчади по статусу живорођено или мртворођено Регионални центар
Бијељина Livebirths, stillbirths and childbirths total Regional center Bijeljina
Број новорођенчади
Childbirths
Живорођени
Livebirth
Мртворођени
Stillbirth
Укупно
Total
Регионални центар Бијељина
Regional center Bijeljina
1061
0
1061
Једно (1)
1043
0
1043
Двоје (2)
18
0
18
5.3.3
178
Број новорођенчади
Childbirths
Број новорођенчади по статусу живорођено или мртворођено Регионални центар Добој
Livebirths, stillbirths and childbirths total Regional center Doboj
Број новорођенчади
Childbirths
Живорођени
Livebirth
Мртворођени
Stillbirth
Укупно
Total
Регионални центар Добој
Regional center Doboj
1646
11
1657
Једно (1)
1616
11
1627
Двоје (2)
30
0
30
5.3.4
Број новорођенчади по статусу живорођено или мртворођено Регионални центар Источно
Сарајево Livebirths, stillbirths and childbirths total Regional center Istocno Sarajevo
Број новорођенчади
Childbirths
Живорођени
Livebirth
Мртворођени
Stillbirth
Укупно
Total
Регионални центар Источно Сарајево
Regional center Istočno Sarajevo
510
2
512
Једно (1)
487
1
488
Двоје (2)
23
1
24
5.3.5
5.3.6
Број новорођенчади по статусу живорођено или мртворођено Регионални центар Фоча
Livebirths, stillbirths and childbirths total Regional center Foca
Број новорођенчади
Childbirths
Живорођени
Livebirth
Мртворођени
Stillbirth
Укупно
Total
Регионални центар Фоча
Regional centerFoča
266
1
267
Једно (1)
262
1
263
Двоје (2)
4
0
4
Број новорођенчади по статусу живорођено или мртворођено Регионални центар Требиње
Livebirths, stillbirths and childbirths total Regional center Trebinje
Број новорођенчади
Childbirths
Живорођени
Livebirth
Мртворођени
Stillbirth
Укупно
Total
Регионални центар Требиње
Regional center Trebinje
553
5
558
Једно (1)
540
4
544
Двоје (2)
13
1
14
5.3.7
Број новорођенчади по статусу живорођено или мртворођено Регионални центар Зворник
Livebirths, stillbirths and childbirths total Regional center Zvornik
Број новорођенчади
Childbirths
Живорођени
Livebirth
Мртворођени
Stillbirth
Укупно
Total
Регионални центар Зворник
Regional center Zvornik
755
2
757
Једно (1)
741
2
743
Двоје (2)
14
0
14
179
5.4 Број новорођених у односу на број новорођенчади у Републици Српској Childbirths by
number of childborns in a delivery in Republic of Srpska
5.4.1
5.4.2
5.4.3
180
Број новорођенчади
Childborns in a delivery
Ukupno
Total
Индех структуре
Structure index
Република Српска
Republic of Srpska
9731
100.00
Једно (1)
9471
97.33
Двоје (2)
254
2.61
Троје (3)
6
0.06
Број новорођених у односу на број новорођенчади Регионални центар Бања Лука /
Childbirths by number of childborns in a delivery Region Banja Luka
Број новорођенчади
Childborns in a delivery
Ukupno
Total
Индех структуре
Structure index
Регионални центар Бања Лука
Regional center Banja Luka
4919
100.00
Једно (1)
4763
96.82
Двоје (2)
150
3.05
Троје (3)
6
0.12
Број новорођених у односу на број новорођенчади Регионални центар Бијељина /
Childbirths by number of childborns in a delivery Regional center Bijeljina
Број новорођенчади
Childborns in a delivery
Ukupno
Total
Индех структуре
Structure index
Регионални центар Бијељина
Regional center Bijeljina
1061
100.00
Једно (1)
1043
98.30
Двоје (2)
18
1.70
Број новорођених у односу на број новорођенчади Регионални центар Добој / Childbirths by
number of childborns in a delivery Regional center Doboj
Број новорођенчади
Childborns in a delivery
Ukupno
Total
Индех структуре
Structure index
Регионални центар Добој
Regional center Doboj
1657
100.00
Једно (1)
1627
98.19
Двоје (2)
30
1.81
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7
Број новорођених у односу на број новорођенчади Регионални центар Источно Сарајево /
Childbirths by number of childborns in a delivery Regional center Istocno Sarajevo
Број новорођенчади
Childborns in a delivery
Ukupno
Total
Индех структуре
Structure index
Регионални центар Источно Сарајево
Regional center Istočno Sarajevo
512
100.00
Једно (1)
488
95.31
Двоје (2)
24
4.69
Број новорођених у односу на број новорођенчади Регионални центар Фоча / Childbirths by
number of childborns in a delivery Regional center Foca
Број новорођенчади
Childborns in a delivery
Ukupno
Total
Индех структуре
Structure index
Регионални центар Фоча
Regional center Foča
267
100.00
Једно (1)
263
98.50
Двоје (2)
4
1.50
Број новорођених у односу на број новорођенчади Регионални центар Требиње /
Childbirths by number of childborns in a delivery Regional center Trebinje
Број новорођенчади
Childborns in a delivery
Ukupno
Total
Индех структуре
Structure index
Регионални центар Требиње
Regional center Trebinje
558
100.00
Једно (1)
544
97.49
Двоје (2)
14
2.51
Број новорођених у односу на број новорођенчади Регионални центар Зворник / Childbirths
by number of childborns in a delivery Regional center Zvornik
Број новорођенчади
Childborns in a delivery
Ukupno
Total
Индех структуре
Structure index
Регионални центар Зворник
Regional center Zvornik
757
100.00
Једно (1)
743
98.15
Двоје (2)
14
1.85
181
5.5 Број порода према старости породиље и времену порода у Републици Српској /
Deliveries by mother`s age and delivery term in Republic of Srpska
Старост породиље
Mother`s age
Вријеме порода Delivery term
Укупно
Total
Пријевремени
Pre-term
На вријеме
On-term
Пролонгиран
Post-term
Република Српска
Republic of Srpska
427
9119
54
9600
≤ 18
15
135
2
152
19 - 29
209
5424
41
5674
30 - 34
106
2443
6
2555
≥35
97
1117
5
1219
5.5.1
Број порода према старости породиље и времену порода Регионални центар Бања Лука /
Deliveries by mother`s age and delivery term
Старост породиље
Mother`s age
Вријеме порода Delivery term
Укупно
Total
Пријевремени
Pre-term
На вријеме
On-term
Пролонгиран
Post-term
Регионални центар Бања Лука
Regional center Banja Luka
216
4613
11
4840
≤ 18
7
54
1
62
19 - 29
88
2635
9
2732
30 - 34
67
1306
1
1374
≥35
54
618
0
672
5.5.2
Број порода према старости породиље и времену порода Регионални центар Бијељина /
Deliveries by mother`s age and delivery term
Старост породиље
Mother`s age
182
Вријеме порода Delivery term
Укупно
Total
Пријевремени
Pre-term
На вријеме
On-term
Пролонгиран
Post-term
Регионални центар Бијељина
Regional center Bijeljina
66
972
14
1052
≤ 18
2
18
0
20
19 - 29
37
580
10
627
30 - 34
13
271
1
285
≥35
14
103
3
120
5.5.3
Број порода према старости породиље и времену порода Регионални центар Добој /
Deliveries by mother`s age and delivery term
Старост породиље
Mother`s age
Вријеме порода Delivery term
Укупно
Total
Пријевремени
Pre-term
На вријеме
On-term
Пролонгиран
Post-term
Регионални центар Добој
Regional center Doboj
49
1587
6
1642
≤ 18
2
37
0
39
19 - 29
32
1032
4
1068
30 - 34
6
358
2
366
≥35
9
160
0
169
5.5.4
Број порода према старости породиље и времену порода Регионални центар Источно
Сарајево / Deliveries by mother`s age and delivery term
Старост породиље
Mother`s age
5.5.5
Вријеме порода Delivery term
Укупно
Total
Пријевремени
Pre-term
На вријеме
On-term
Пролонгиран
Post-term
Регионални центар
Источно Сарајево
Regional center
Istočno Sarajevo
29
451
20
500
≤ 18
4
0
0
4
19 - 29
14
267
16
297
30 - 34
6
127
2
135
≥35
5
57
2
64
Број порода према старости породиље и времену порода Регионални центар Фоча /
Deliveries by mother`s age and delivery term
Старост породиље
Mother`s age
Вријеме порода Delivery term
Укупно
Total
Пријевремени
Pre-term
На вријеме
On-term
Пролонгиран
Post-term
Регионални центар Фоча
Regional center Foča
19
245
1
265
≤ 18
0
6
1
7
19 - 29
7
149
0
156
30 - 34
3
63
0
66
≥35
9
27
0
36
183
5.5.6
Број порода према старости породиље и времену порода Регионални центар Требиње /
Deliveries by mother`s age and delivery term
Старост породиље
Mother`s age
Укупно
Total
Пријевремени
Pre-term
На вријеме
On-term
Пролонгиран
Post-term
Регионални центар Требиње
Regional center Trebinje
24
526
1
551
≤ 18
0
1
0
1
19 - 29
15
298
1
314
30 - 34
5
155
0
160
≥35
4
72
0
76
5.5.7
Број порода према старости породиље и времену порода Регионални центар Зворник /
Deliveries by mother`s age and delivery term
Старост породиље
Mother`s age
184
Вријеме порода Delivery term
Вријеме порода Delivery term
Укупно
Total
Пријевремени
Pre-term
На вријеме
On-term
Пролонгиран
Post-term
Регионални центар Зворник
Regional centerZvornik
24
725
1
750
≤ 18
0
19
0
19
19 - 29
16
463
1
480
30 - 34
6
163
0
169
≥35
2
80
0
82
5.6 Број новорођених према полу у Републици Српској, 2011 Childborns by sex in Republic of
Srpska, 2011
5.6.1
5.6.2
5.6.3
Пол новорођенчета
Sex
Број новорођенчади
Childborns
Индех структуре
Structure index
Република Српска
Republic of Srpska
9731
100.00
Мушко Male
5379
55.28
Женско Female
4352
44.72
Број новорођених према полу Регионални центар Бања Лука Childborns by sex Regional
center Banja Luka
Пол новорођенчета
Sex
Број новорођенчади
Childborns
Индех структуре
Structure index
Регионални центар Бања Лука
Regional center Banja Luka
4919
100.00
Мушко Male
2816
57.25
Женско Female
2103
42.75
Број новорођених према полу Регионални центар Бијељина Childborns by sex Regional center
Bijeljina
Пол новорођенчета
Sex
Број новорођенчади
Childborns
Индех структуре
Structure index
Регионални центар Бијељина
Regional center Bijeljina
1061
100.00
Мушко Male
593
55.89
Женско Female
468
44.11
Број новорођених према полу Регионални центар Добој Childborns by sex Regional center
Doboj
Пол новорођенчета
Sex
Број новорођенчади
Childborns
Индех структуре
Structure index
Регионални центар Добој
Regional center Doboj
1657
100.00
Мушко Male
871
52.56
Женско Female
786
47.44
185
5.6.4
5.6.5
5.6.6
5.6.7
186
Број новорођених према полу Регионални центар Источно Сарајево Childborns by sex Istocno
Sarajevo
Пол новорођенчета
Sex
Број новорођенчади
Childborns
Индех структуре
Structure index
Регионални центар
Источно Сарајево
Regional center
Istočno Sarajevo
512
100.00
Мушко Male
255
49.80
Женско Female
257
50.20
Број новорођених према полу Регионални центар Childborns by sex Foca
Пол новорођенчета
Sex
Број новорођенчади
Childborns
Индех структуре
Structure index
Регионални центар Фоча
Regional center Foča
267
100.00
Мушко Male
150
56.18
Женско Female
117
43.82
Број новорођених према полу Регионални центар Childborns by sex Trebinje
Пол новорођенчета
Sex
Број новорођенчади
Childborns
Индех структуре
Structure index
Регионални центар Требиње
Regional center Trebinje
558
100.00
Мушко Male
311
55.73
Женско Female
247
44.27
Број новорођених према полу Регионални центар Childborns by sex Zvornik
Пол новорођенчета
Sex
Број новорођенчади
Childborns
Индех структуре
Structure index
Регионални центар Зворник
Regional center Zvornik
757
100.00
Мушко Male
383
50.59
Женско Female
374
49.41
5.7 Број порођаја у односу на број прекида трудноће у Републици Српској, 2011 Deliveries
with relation to number of previous deliveries and abortions in Republic of Srpska, 2011
Број ранијих
порођаја
Previous deliveries
Број прекида трудноће Abortions
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
непознато
Број порођаја
Deliveries
Република Српска
Republic of Srpska
7935
1234
287
84
12
6
4
0
2
0
36
9600
0
4104
366
56
18
0
1
0
0
1
0
13
4559
1
2848
562
110
23
3
0
1
0
0
0
16
3563
2
775
239
83
28
3
2
2
0
1
0
5
1138
3
153
43
24
6
1
2
1
0
0
0
2
232
4
35
13
11
5
1
1
0
0
0
0
0
66
5
10
5
2
2
3
0
0
0
0
0
0
22
6
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
7
2
3
0
1
1
0
0
0
0
0
0
7
8
2
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4
9
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
10
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
непознато
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.7.1
Број порођаја у односу на број прекида трудноће Регионални центар Бања Лука Deliveries
with relation to number of previous deliveries and abortions Regional center Banja Luka
Број ранијих
порођаја
Previous deliveries
Број порођаја
Deliveries
Број прекида трудноће Abortions
0
1
2
3
4
5
68
Регионални центар
Бања
Лука
Regional center
Banja Luka
3983
655
146
47
1
4
31
4840
0
2105
223
30
11
0
1
01
2371
1
1424
293
60
14
0
0
10
1792
2
364
105
42
16
0
1
20
530
3
63
22
9
3
0
1
00
98
4
16
6
4
3
0
1
00
30
5
4
2
0
0
1
0
00
7
6
1
1
1
0
0
0
00
3
7
1
2
0
0
0
0
00
3
8
2
0
0
0
0
0
00
2
9
1
1
0
0
0
0
00
2
10
2
0
0
0
0
0
00
2
187
5.7.2
Број порођаја у односу на број прекида трудноће Регионални центар Бијељина Deliveries
with relation to number of previous deliveries and abortions Regional center Bijeljina
Број порођаја
Deliveries
Број прекида трудноће Abortions
Број ранијих порођаја
Previous deliveries
0
1
2
3
5
6
Регионални центар Бијељина
Regional center
Bijeljina
861
143
39
7
1
1
1052
0
458
33
5
0
0
0
496
1
307
67
11
3
0
0
388
2
69
38
12
3
0
0
122
3
19
3
7
0
1
1
31
4
5
1
3
0
0
0
9
5
2
1
1
1
0
0
5
6
1
0
0
0
0
0
1
5.7.3
Број порођаја у односу на број прекида трудноће Регионални центар Добој Deliveries with
relation to number of previous deliveries and abortions Regional center Doboj
Број ранијих
порођаја
Previous deliveries
Број порођаја
Deliveries
Број прекида трудноће Abortions
0
1
2
3
4
5
69
Регионални центар
Добој
Regional center
Doboj
1308
250
52
23
8
1
00
1642
0
678
64
11
4
0
0
00
757
1
456
124
19
5
2
0
00
606
2
130
50
14
8
2
1
00
205
3
36
9
6
1
0
0
00
52
4
6
2
2
2
1
0
00
13
5
1
0
0
1
2
0
00
4
6
1
0
0
0
0
0
00
1
7
0
1
0
1
1
0
00
3
8
0
0
0
1
0
0
00
1
188
5.7.4
Број порођаја у односу на број прекида трудноће Регионални центар Источно Сарајево
Deliveries with relation to number of previous deliveries and abortions Regional center Istocno
Sarajevo
Број прекида трудноће
Abortions
Број ранијих порођаја
Previous deliveries
5.7.5
0
1
2
Регионални центар И.Сарајево
Regional center I.Sarajevo
458
34
8
500
0
252
11
3
266
1
154
9
2
165
2
44
12
1
57
3
8
2
2
12
Број порођаја у односу на број прекида трудноће Регионални центар Фоча Deliveries with
relation to number of previous deliveries and abortions Regional center Foca
Број ранијих порођаја
Previous deliveries
5.7.6
Број порођаја
Deliveries
Број прекида трудноће Abortions
0
1
2
3
4
Број порођаја
Deliveries
Регионални центар Фоча
Regional center Foča
216
37
9
2
1
265
0
101
3
2
1
0
107
1
86
20
5
0
0
111
2
25
12
2
0
1
40
3
2
1
0
1
0
4
4
2
0
0
0
0
2
5
0
1
0
0
0
1
Број порођаја у односу на број прекида трудноће Регионални центар Требиње Deliveries
with relation to number of previous deliveries and abortions Regional center Trebinje
Број ранијих порођаја
Previous deliveries
Број прекида трудноће Abortions
0
1
2
3
99
Број порођаја
Deliveries
Регионални центар
Требиње
Regional center Trebinje
444
48
19
4
36
551
0
223
10
2
2
13
250
1
148
22
5
1
16
192
2
56
12
10
0
5
83
3
15
3
0
1
2
21
4
1
0
1
0
0
2
5
1
1
1
0
0
3
189
5.7.7
Број порођаја у односу на број прекида трудноће Регионални центар Зворник Deliveries
with relation to number of previous deliveries and abortions Regional center Zvornik
Број порођаја
Deliveries
Број прекида трудноће Abortions
Број ранијих порођаја
Previous deliveries
0
1
2
3
4
8
Регионални центар Зворник
Regional center
Zvornik
665
67
14
1
2
1
750
0
287
22
3
0
0
0
312
1
273
27
8
0
1
0
309
2
87
10
2
1
0
1
101
3
10
3
0
0
1
0
14
4
5
4
1
0
0
0
10
5
2
0
0
0
0
0
2
7
1
0
0
0
0
0
1
8
0
1
0
0
0
0
1
5.8 Укупан број прекида трудноће у односу на старост труднице у Републици Српској
Abortions by woman`s age in Republic of Srpska
5.8.1
190
Старост Age
Укупан број
Total
Индекс структуре
Structure index
Република Српска
Republic of Srpska
2373
100.00
≤18 година/year
43
1.8
19 - 28 година/year
776
32.7
29 - 38 година/year
1186
50.0
≥39 година/year
368
15.5
Укупан број прекида трудноће у односу на старост труднице Регионални центар Бања Лука
Abortions by woman`s age Regional center Banja Luka
Старост Age
Укупан број
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Бања Лука
Regional center Banja Luka
1287
100.00
≤ 18 година/year
22
1.7
19 - 28 година/year
455
35.4
29 - 38 година/year
611
47.4
≥39 година/year
199
15.5
5.8.2
5.8.3
5.8.4
Укупан број прекида трудноће у односу на старост труднице Регионални центар Бијељина
Abortions by woman`s age regional center Bijeljina
Старост Age
Укупан број
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Бијељина
Regional center Bijeljina
193
100.00
≤18 година/year
4
2.1
19 - 28 година/year
50
25.9
29 - 38 година/year
112
58.0
≥39 година/year
27
14.0
Укупан број прекида трудноће у односу на старост труднице Регионални центар Добој
Abortions by woman`s age Regional center Doboj
Старост Age
Укупан број
Total
Индекс
структуре
Structure index
Регионални центар Добој
Regional center Doboj
594
100.00
≤ 18 година/year
14
2.4
19 - 28 година/year
170
28.6
29 - 38 година/year
304
51.2
≥39 година/year
106
17.8
Укупан број прекида трудноће у односу на старост труднице Регионални центар Источно
Сарајево Abortions by woman`s age Regional center Istocno Sarajevo
Старост Age
Укупан број
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар
Источно Сарајево
Regional center
Istočno Sarajevo
61
100.00
≤18 година/year
1
1.6
19 - 28 година/year
20
32.8
29 - 38 година/year
36
59.0
≥39 година/year
4
6.6
191
5.8.5
5.8.6
5.8.7
192
Укупан број прекида трудноће у односу на старост труднице Регионални центар Фоча
Abortions by woman`s age Regional center Foca
Старост Age
Укупан број
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Фоча
Regional center Foča
33
100.00
≤ 18 година/year
1
3.0
19 - 28 година/year
12
36.4
29 - 38 година/year
14
42.4
≥39 година/year
6
18.2
Укупан број прекида трудноће у односу на старост труднице Регионални центар Требиње
Abortions by woman`s age Regional center Trebinje
Старост Age
Укупан број
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Требиње
Regional center Trebinje
96
100.00
≤18 година/year
0
0
19 - 28 година/year
42
43.7
29 - 38 година/year
40
41.7
≥39 година/year
14
14.6
Укупан број прекида трудноће у односу на старост труднице Регионални центар Зворник
Abortions by woman`s age Regional center Zvornik
Старост Age
Укупан број
Total
Индекс структуре
Structure index
Регионални центар Зворник
Regional center
Zvornik
109
100.00
≤18 година/year
1
0.9
19 - 28 година/year
27
24.8
29 - 38 година/year
69
63.3
≥39 година/year
12
11.0
5.8.8
Број прекида трудноће у односу на старост труднице у Републици Српској Abortions by
woman`s age and number of previous abortions in Republic of Srpska
Број прекида трудноће Abortions
Старост Age
Укупно
Total
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
непоз
нато
Република Српска
Republic of Srpska
1183
605
293
145
47
15
5
4
3
4
1
0
68
2373
≤ 18 година/year
40
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
19 - 28 година/year
528
158
38
14
2
1
0
0
0
1
0
0
34
776
29 - 38 година/year
520
344
173
77
24
10
4
4
2
2
1
0
25
1186
≥39 година/year
95
101
81
54
21
4
1
0
1
1
0
0
9
368
5.8.9
Број прекида трудноће у односу на старост труднице Регионални центар Бања Лука
Abortions by woman`s age and number of previous abortions Regional center Banja Luka
Број прекида трудноће Abortions
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
Укупно
Total
Регионални центар
Бања Лука
Regional center
Banja Luka
718
361
138
52
9
4
2
0
0
3
0
1287
≤ 18 година/year
20
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
19 - 28 година/year
331
102
16
5
0
0
0
0
0
1
0
455
29 - 38 година/year
307
186
81
25
6
2
2
0
0
2
0
611
≥39 година/year
60
71
41
22
3
2
0
0
0
0
0
199
Старост Age
5.8.10 Број прекида трудноће у односу на старост труднице Регионални центар Бијељина
Abortions by woman`s age and number of previous abortions Regional center Bijeljina
Број прекида трудноће Abortions
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Укупно
Total
Регионални центар
Бијељина
Regional center
Bijeljina
85
55
26
19
3
2
1
0
2
0
193
≤ 18 година/year
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
19 - 28 година/year
33
9
6
2
0
0
0
0
0
0
50
29 - 38 година/year
40
38
16
13
1
2
1
0
1
0
112
≥39 година/year
8
8
4
4
2
0
0
0
1
0
27
Старост Age
193
5.8.11 Број прекида трудноће у односу на старост труднице Регионални центар Добој Abortions by
woman`s age and number of previous abortions Regional center Doboj
Број прекида трудноће Abortions
0
1
2
3
4
5
6
7
9
10
Укупно
Total
Регионални центар Добој
Regional center Doboj
250
138
103
58
32
6
1
4
1
1
594
≤ 18 година/year
13
0
1
0
0
0
0
0
0
0
14
19 - 28 година/year
115
34
12
7
1
1
0
0
0
0
170
29 - 38 година/year
107
87
60
25
15
4
1
4
0
1
304
≥39 година/year
15
17
30
26
16
1
0
0
1
0
106
Старост Age
5.8.12 Број прекида трудноће у односу на старост труднице Регионални центар Источно Сарајево
Abortions by woman`s age and number of previous abortions Regional center Istocno Sarajevo
Број прекида трудноће Abortions
Старост Age
Укупно Total
0
1
2
3
Регионални центар Источно Сарајево
Regional center Istočno Sarajevo
49
8
2
2
61
≤ 18 година/year
1
0
0
0
1
19 - 28 година/year
18
1
1
0
20
29 - 38 година/year
26
7
1
2
36
≥39 година/year
4
0
0
0
4
5.8.13 Број прекида трудноће у односу на старост труднице Регионални центар Фоча Abortions by
woman`s age and number of previous abortions Regional center Foca
Старост Age
194
Број прекида трудноће Abortions
Укупно Total
0
1
24
Регионални центар Фоча
Regional center Foča
20
9
31
33
≤18 година/year
1
0
00
1
19 - 28 година/year
7
3
11
12
29 - 38 година/year
11
3
00
14
≥39 година/year
1
3
20
6
5.8.14 Број прекида трудноће у односу на старост труднице Регионални центар Требиње Abortions
by woman`s age and number of previous abortions Regional center Trebinje
Број прекида трудноће Abortions
Старост Age
Укупно Total
1
2
3
4
5
непознато
Регионални центар Требиње
Regional center Trebinje
21
6
0
0
1
68
96
≤ 18 година/year
0
0
0
0
0
0
0
19 - 28 година/year
5
3
0
0
0
34
42
29 - 38 година/year
11
3
0
0
1
25
40
≥39 година/year
5
0
0
0
0
9
14
5.8.15 Број прекида трудноће у односу на старост труднице Регионални центар Зворник Abortions
by woman`s age and number of previous abortions Regional center Zvornik
Старост Age
Број прекида трудноће Abortions
Укупно Total
0
1
2
3
4
5
6
8
Регионални центар Зворник
Regional center Zvornik
40
28
21
14
2
2
1
1
109
≤ 18 година/year
1
0
0
0
0
0
0
0
1
19 - 28 година/year
19
6
2
0
0
0
0
0
27
29 - 38 година/year
18
20
15
12
2
1
0
1
69
≥39 година/year
2
2
4
2
0
1
1
0
12
195
5.9 Категорија прекида трудноће у односу на старост жене и брачно стање у Републици
Српској Abortions by diagnosis, woman`s age and marital status in Republic of Srpska
Категорија
прекида
трудноће
Diagnosis
Старост жене и брачно стање
Woman`s age and marital status
19 - 28
29 - 38
Не
Да
Не
N
No
Yes
No
16 - 18
Да
Не
Yes
No
Да
Yes
Република
Српска Republic
of Srpska
10
33
580
175
21
1051
О00.0-O00.9
0
0
0
0
0
О01.0-O01.9
0
0
3
1
О02.0-O02.9
1
1
89
О03
5
2
О04
4
O05
Укупно
Total
N
Да
Yes
≥ 39
Не
No
N
Да
Yes
Не
No
N
103
32
329
26
13
1970
337
66
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
6
0
0
1
0
0
10
1
0
17
0
73
8
1
22
1
0
185
27
1
109
26
2
170
27
6
43
6
2
327
61
10
19
252
78
1
549
43
1
170
12
0
975
152
2
0
1
11
3
0
18
1
0
5
1
0
34
6
0
O06
0
10
109
50
18
228
21
24
84
6
11
421
87
53
O07.0-O07.9
0
0
4
0
0
2
1
0
1
0
0
7
1
0
О08.0-О08.9
0
0
3
0
0
4
1
0
1
0
0
8
1
0
О09.0-О09.9
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
5.9.1
Категорија
прекида
трудноћеDiagnosis
Категорија прекида трудноће у односу на старост жене и брачно стање Регионални центар
Бања Лука Abortions by diagnosis, woman`s age and marital status Regional center Banja Luka
Старост жене и брачно стањеWoman`s age and marital status
16 - 18
ДаYes
НеNo
Да
Yes
19 - 28
НеNo
N
ДаYes
29 - 38
НеNo
УкупноTotal
N
ДаYes
≥ 39
НеNo
N
ДаYes
НеNo
N
Република Српска
Republic of Srpska
6
16
334
100
21
515
64
32
172
14
13
1027
194
66
О00.0-O00.9
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
О01.0-O01.9
0
0
2
1
0
6
0
0
1
0
0
9
1
0
О02.0-O02.9
0
1
50
14
0
34
7
1
11
1
0
95
23
1
О03
5
2
99
26
2
157
27
6
39
6
2
300
61
10
О04
1
3
63
6
1
74
5
1
30
1
0
168
14
2
O05
0
0
5
3
0
9
1
0
4
0
0
18
5
0
O06
0
10
109
50
18
228
21
24
84
6
11
421
87
53
O07.0-O07.9
0
0
3
0
0
2
1
0
1
0
0
6
1
0
О08.0-О08.9
0
0
3
0
0
4
1
0
1
0
0
8
1
0
О09.0-О09.9
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
2
0
0
196
5.9.2
Категорија прекида трудноће у односу на старост жене и брачно стање Регионални центар
Бијељина Abortions by diagnosis, woman`s age and marital status Regional center Bijeljina
Категорија прекида трудноће
Diagnosis
Старост жене и брачно стање
Woman`s age and marital status
16 - 18
19 - 28
29 - 38
Укупно
Total
≥ 39
Да
Yes
Не
No
Да
Yes
Не
No
Да
Yes
Не
No
Да
Yes
Не
No
Да
Yes
Не
No
Регионални центар Бијељина
Regional center Bijeljina
0
4
40
10
103
9
26
1
169
24
О04
0
4
40
10
103
9
26
1
169
24
5.9.3
Категорија прекида трудноће у односу на старост жене и брачно стање Регионални центар
Добој Abortions by diagnosis, woman`s age and marital status Regional center Doboj
Категорија прекида трудноће
Diagnosis
Старост жене и брачно стање
Woman`s age and marital status
16 - 18
19 - 28
29 - 38
Укупно
Total
≥ 39
Да
Yes
Не
No
Да
Yes
Не
No
Да
Yes
Не
No
Да
Yes
Не
No
Да
Yes
Не
No
Регионални центар Добој
Regional center Doboj
3
11
113
57
277
27
95
11
488
106
О04
3
11
113
57
277
27
95
11
488
106
5.9.4
Категорија прекида трудноће у односу на старост жене и брачно стање Регионални центар
Источно Сарајево Abortions by diagnosis, woman`s age and marital status Regional center
Istocno Sarajevo
Категорија прекида трудноће
Diagnosis
Старост жене и брачно стање
Woman`s age and marital status
16 - 18
19 - 28
29 - 38
Укупно
Total
≥ 39
Да
Yes
Не
No
Да
Yes
Не
No
Да
Yes
Не
No
Да
Yes
Не
No
Да
Yes
Не
No
Регионални центар Источно Сарајево
Regional center Istočno Sarajevo
0
1
18
2
36
0
4
0
58
3
О02.0-O02.9
0
0
4
0
9
0
3
0
16
0
О03
0
0
6
0
11
0
0
0
17
0
О04
0
0
1
2
7
0
0
0
8
2
О05
0
1
6
0
9
0
1
0
16
1
О07.0-O07.9
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
197
5.9.5
Категорија прекида трудноће у односу на старост жене и брачно стање Регионални центар
Фоча Abortions by diagnosis, woman`s age and marital status Regional center Foca
Старост жене и брачно стање
Woman`s age and marital status
Категорија прекида трудноће
Diagnosis
19 - 28
29 - 38
≥ 39
Да
Yes
Не
No
Да
Yes
Не
No
Да
Yes
Не
No
Да
Yes
Не
No
Да
Yes
Не
No
Регионални центар Фоча
Regional center Foča
1
0
12
0
14
0
6
0
33
0
О01.0-O01.9
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
О02.0-O02.9
1
0
8
0
11
0
2
0
22
0
О03
0
0
3
0
2
0
4
0
9
0
О04
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
5.9.6
Категорија прекида трудноће у односу на старост жене и брачно стање Регионални центар
Требиње Abortions by diagnosis, woman`s age and marital status Regional center Trebinje
Категорија прекида трудноће
Diagnosis
Старост жене и брачно стање
Woman`s age and marital status
16 - 18
19 - 28
29 - 38
Укупно
Total
≥ 39
Да
Yes
Не
No
Да
Yes
Не
No
Да
Yes
Не
No
Да
Yes
Не
No
Да
Yes
Не
No
Регионални центар Требиње
Regional center Trebinje
0
0
38
4
38
2
14
0
90
6
О00.0-O00.9
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
О00.2-O02.9
0
0
27
3
12
1
6
0
52
4
О03
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
O04
0
0
10
1
1
7
0
36
5.9.7
19
2
Категорија прекида трудноће у односу на старост жене и брачно стање Регионални центар
Зворник Abortions by diagnosis, woman`s age and marital status Regional center Zvornik
Категорија прекида трудноће
Diagnosis
198
16 - 18
Укупно
Total
Старост жене и брачно стање
Woman`s age and marital status
16 - 18
19 - 28
29 - 38
Укупно
Total
≥ 39
Да
Yes
Не
No
Да
Yes
Не
No
Да
Yes
Не
No
Да
Yes
Не
No
Да Yes
Не
No
Регионални центар Зворник
Regional center Zvornik
0
1
25
2
68
1
12
0
105
4
О04
0
1
25
2
68
1
12
0
105
4
5.10 Прекиди трудноће према седмици прекида трудноће у односу на старост труднице у
Републици Српској Abortions by gestational age and woman`s age in Republic of Srpska
Старост Woman`s age
≤18
19 - 28
29 - 38
≥39
Укупно
Total
Република Српска
Republic of Srpska
43
776
1186
368
2373
3
1
0
0
1
2
4
0
9
16
8
33
5
0
18
36
10
64
6
8
122
243
62
435
7
11
127
221
69
428
8
11
269
381
132
793
9
2
85
111
36
234
10
2
44
51
11
108
11
2
15
14
5
36
12
2
49
56
14
121
13
0
3
7
0
10
14
0
3
3
3
9
15
0
2
1
0
3
16
1
9
18
9
37
17
0
0
1
1
2
18
1
1
1
0
3
20
0
10
16
4
30
21
0
0
0
0
0
22
1
1
0
1
3
23
0
1
0
0
1
24
1
6
8
2
17
25
0
0
1
0
1
26
0
1
0
0
1
28
0
1
1
0
2
Седмице
Gestational age
199
5.10.1 Прекид трудноће према седмици прекида трудноће у односу на старост труднице
Регионални центар Бања Лука Abortions by gestational age and woman`s age Regional center
Banja Luka
Старост Woman`s age
≤18
19 - 28
29 - 38
≥39
Укупно
Total
Регионални центар
Бања Лука
Regional center Banja
Luka
22
455
611
199
1287
4
0
0
0
1
1
5
0
3
3
0
6
6
1
24
30
4
59
7
8
80
128
47
263
8
6
202
280
96
584
9
1
43
51
19
114
10
1
21
22
3
47
11
0
8
3
1
12
12
2
43
49
12
106
13
0
2
2
0
4
14
0
1
2
1
4
15
0
2
0
0
2
16
1
8
15
8
32
17
0
0
1
1
2
18
0
0
1
0
1
20
0
9
16
4
29
22
1
1
0
0
2
24
1
6
7
2
16
26
0
1
0
0
1
28
0
1
1
0
2
Седмице
Gestational age
200
5.10.2 Прекид трудноће према седмици прекида трудноће у односу на старост труднице
Регионални центар Бијељина Abortions by gestational age and woman`s age Regional center
Bijeljina
Старост Woman`s age
≤18
19 - 28
29 - 38
≥39
Укупно
Total
Регионални центар
Бијељина
Regional center Bijeljina
4
50
112
27
193
4
0
1
1
0
2
5
0
1
2
1
4
6
1
29
72
18
120
7
0
2
0
2
4
8
1
3
5
0
9
9
1
12
27
4
44
10
1
1
5
2
9
11
0
1
0
0
1
Седмице
Gestational age
5.10.3 Прекид трудноће према седмици прекида трудноће у односу на старост труднице
Регионални центар Добој Abortions by gestational age and woman`s age Regional center Doboj
Старост Woman`s age
Седмице
Gestational age
≤18
19 - 28
29 - 38
≥39
Укупно
Total
Регионални центар Добој
Regional center Doboj
14
170
304
106
594
4
0
8
14
7
29
5
0
13
30
9
52
6
5
55
105
33
198
7
3
19
49
12
83
8
4
47
73
31
155
9
0
14
16
8
38
10
0
8
14
4
26
11
1
4
1
2
8
12
0
0
2
0
2
14
0
1
0
0
1
16
0
1
0
0
1
18
1
0
0
0
1
201
5.10.4 Прекид трудноће према седмици прекида трудноће у односу на старост труднице
Регионални центар Источно Сарајево Abortions by gestational age and woman`s age Regional
center Istocno Sarajevo
Старост Woman`s age
≤18
19 - 28
29 - 38
≥39
Укупно
Total
Регионални центар Источно
Сарајево
Regional center Istočno
Sarajevo
1
20
36
4
61
5
0
0
1
0
1
6
0
1
3
1
5
7
0
2
4
1
7
8
0
3
4
0
7
9
0
9
4
1
14
10
0
0
5
0
5
11
1
1
5
0
7
12
0
2
3
0
5
13
0
1
3
0
4
14
0
0
1
0
1
15
0
0
1
0
1
16
0
0
1
0
1
20
0
1
0
0
1
22
0
0
0
1
1
25
0
0
1
0
1
Седмице
Gestational age
202
5.10.5 Прекид трудноће према седмици прекида трудноће у односу на старост труднице
Регионални центар Фоча Abortions by gestational age and woman`s age Regional center Foca
Седмице
Gestational age
Старост Woman`s age
Укупно
Total
≤18
19 - 28
29 - 38
≥39
Регионални центар Фоча
Regional center Foča
1
12
14
6
33
3
1
0
0
1
2
6
0
3
0
0
3
7
0
0
2
2
4
8
0
3
2
0
5
9
0
1
2
0
3
10
0
1
0
1
2
11
0
0
2
1
3
12
0
2
1
0
3
13
0
0
2
0
2
14
0
0
0
1
1
16
0
0
2
0
2
18
0
1
0
0
1
23
0
1
0
0
1
24
0
0
1
0
1
5.10.6 Прекид трудноће према седмици прекида трудноће у односу на старост труднице
Регионални центар Требиње Abortions by gestational age and woman`s age Regional center
Trebinje
Старост Woman`s age
≤18
19 - 28
29 - 38
≥39
Укупно
Total
Регионални центар Требиње
Regional center Trebinje
0
42
40
14
96
4
0
0
1
0
1
5
0
1
0
0
1
6
0
2
1
1
4
7
0
8
10
2
20
8
0
8
8
1
17
9
0
6
11
4
21
10
0
13
5
1
19
11
0
1
3
1
5
12
0
2
1
2
5
14
0
1
0
1
2
16
0
0
0
1
1
Седмице
Gestational age
203
5.10.7 Прекид трудноће према седмици прекида трудноће у односу на старост труднице
Регионални центар Зворник Abortions by gestational age and woman`s age Regional center
Zvornik
Старост Woman`s age
≤18
19 - 28
29 - 38
≥39
Укупно
Total
Регионални центар Зворник
Regional center Zvornik
1
27
69
12
109
6
1
8
32
5
46
7
0
16
28
3
47
8
0
3
9
4
16
Седмице
Gestational age
204
5.11 Број порода у Републици Српској, здравствене установе у приватном сектору Deliveries
in Republic of Srpska, private health care institutions
Регионални центар
Regional center
Укупан број порода
Deliveries
Индех структуре
Structure index
Република Српска
Republic of Srpska
104
100.00
Источно Сарајево
Istočno Sarajevo
104
100.00
5.11.1 Број порода у односу на тежину дјетета при рођењу и у односу на живорођене и
мртворођене / Deliveries by birth weight, livebirths and stillbirths
Тежина при рођењу
Birth weight
Живорођени
Livebirths
Мртворођени
Stillbirths
Укупно
Total
Република Српска Republic of
Srpska
104
0
104
< 800
0
0
0
800 - 1000
0
0
0
1001 - 2499
1
0
1
2500 - 3999
90
0
90
≥ 4000
13
0
13
5.11.2 Број новорођенчади по статусу живорођено или мртворођено / Livebirths, stillbirths and
childbirths total
Број новорођенчади
Childbirths
Живорођени
Livebirths
Мртворођени
Stillbirths
Укупно
Total
Република Српска Republic of
Srpska
104
0
104
Једно (1)
102
0
102
Двоје (2)
2
0
2
Троје (3)
0
0
0
5.11.3 Број новорођених у односу на број новорођенчади / Childbirths by number of childborns in a
delivery
Број новорођенчади
Childborns in a delivery
Ukupno
Total
Индех структуре
Structure index
Република Српска
Republic of Srpska
104
100.00
Једно (1)
102
98.08
Двоје (2)
2
1.92
205
5.11.4 Број порода према старости породиље и времену порода / Deliveries by mother`s age and
delivery term
Вријеме порода Delivery term
Старост породиље
Mother`s age
Пријевремени
Pre-term
На вријеме
On-term
Пролонгиран
Post-term
Укупно Total
Република Српска
Republic of Srpska
2
102
0
104
≤ 18
0
2
0
2
19 - 29
1
59
0
60
30 - 34
0
27
0
27
≥35
1
14
0
15
5.11.5 Број новорођених према полу / Childborns by sex
Пол новорођенчета
Sex
Број новорођенчади
Childborns
Индех структуре
Structure index
Република Српска Republic
of Srpska
104
100.00
Мушко Male
57
54.81
Женско Female
47
45.19
5.11.6 Број порођаја у односу на број прекида трудноће / Deliveries with relation to number of
previous deliveries and abortions
Број ранијих порођаја
Previous deliveries
206
Број прекида
трудноће Abortions
Број порођаја
Deliveries
0
1
2
Република Српска
Republic of Srpska
88
10
6
104
0
54
0
2
56
1
25
5
1
31
2
6
5
1
12
3
2
0
1
3
4
1
0
1
2
5.12 Број прекида трудноће у Републици Српској, здравствене установе у приватном
сектору / Abortions in Republic of Srpska, private health care institutions
Старост
Woman`s age
Укупан број прекида
Abortions
Индех структуре
Structure index
Република Српска
Republic of Srpska
Источно Сарајево
Istočno Sarajevo
26
100.00
≤18 година/year
0
0
19 - 28 година/year
10
38.46
29 - 38 година/year
15
57.69
≥39 година/year
1
3.85
5.12.1 Број прекида трудноће у односу на старост труднице Abortions by woman`s age and number
of previous abortions
Број прекида трудноће Abortions
0
1
2
3
4
5
6
Укупно
Total
Република Српска
Republic of Srpska
Источно Сарајево
Istočno Sarajevo
23
2
0
0
0
1
0
26
≤ 18 година/year
0
0
0
0
0
0
0
0
19 - 28 година/year
10
0
0
0
0
0
0
10
29 - 38 година/year
12
2
0
0
0
1
0
15
≥39 година/year
1
0
0
0
0
0
0
1
Старост Age
5.12.2 Категорија прекида трудноће у односу на старост жене и брачно стање Abortions by
diagnosis, woman`s age and marital status
Старост жене и брачно стање Woman`s age and marital status
Укупно Total
Категорија прекида трудноће
Diagnosis
16 - 18
19 - 28
29 - 38
≥ 39
Да
Yes
Не
No
Да
Yes
Не
No
Да
Yes
Не
No
Да
Yes
Не
No
Да
Yes
Не
No
Република Српска Republic of
Srpska
0
0
10
0
15
0
1
0
26
0
О02.0-O02.9
0
0
1
0
3
0
0
0
4
0
О03
0
0
6
0
5
0
0
0
11
0
О04
0
0
1
0
3
0
0
0
4
0
О05
0
0
1
0
2
0
0
0
3
0
О06
0
0
1
0
2
0
0
0
3
0
O07.0-O07.9
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
207
5.12.3 Прекид трудноће према седмици прекида трудноће у односу на старост труднице Abortions
by gestational age and woman`s age
Седмице
Gestational age
Старост Woman`s age
≤18
19 - 28
29 - 38
≥39
Укупно Total
Република Српска Republic of
Srpska
0
10
15
1
26
4
0
1
1
0
2
5
0
0
1
0
1
7
0
2
3
0
5
8
0
2
6
1
9
10
0
2
0
0
2
12
0
1
0
0
1
14
0
1
3
0
4
16
0
0
1
0
1
20
0
1
0
0
1
208
6.
Незаразне болести / Non-communicable diseases
6.1 Малигне болести Malignant Diseases
Новооткривени случајеви малигних болести се прате путем Регистра малигних болести који је
успостављен 2001. године.
Број новооткривених случајева малигних болести у 2011. години је износио 5454 (2938 мушкараца и
2516 жена). Стопа инциденце износила је за мушкарце 215.7 на 100.000, а за жене 179.2 на 100.000.
У Републици Српској у 2011. години од малигних болести је умрло 2797 особа, 1681 мушкараца и
1116 жена. Стопа морталитета је износила за мушкарце 120.5 на 100.000, а за жене 70.7 на 100.000
становника.
Пет најчешћих локализација чине укупно 53.3% новооткривених случајева малигних тумора код
мушкараца у 2011. години: душник, бронх и плућа (22.1%), колон и ректум (11.9%), простата (8.4%),
мокраћна бешика (5.5%), желудац (5.4%). Остале локализације (бубрег, јетра, панкреас, гркљан, мозак и
др, усна шупљина и фарингс, панкреас и Меланом) обухватају 16.0%, док друге локализације чине
30.7%.
Пет најчешћих локализација чине укупно 44.3% новооткривених случајева малигних тумора код
жена у 2011. години: дојка (18.0%), колон и ректум (9.4%), грлић материце (7.0%), душник, бронх и плућа
(5.2%), тијело материце (4.7%). Остале локализације (јајник, желудац, јетра, панкреас, злоћудни тумор
штитне жлијезде, мокраћна бешика ,мозак и нервни систем чине 20.0% док друге локализације чине
35.7%.
Пет најчешћих локализација рака од којих су умирали мушкарци у 2011. години чини укупно 64.6%:
душник, бронх и плућа (32.7%), колон и ректум (13.1%), простата (7.9%) желудац (6.7%), и панкреас
(4.2%). Остале локализације (јетра, мокраћна бешика, мозак и нервни систем, бубрег, усна шупљина и
фаринкс, ларинкс, једњак, ) обухватају 19.7%, док друге локализације чине 15.7%.
Пет најчешћих локализација рака од којих су умрле жене у 2011. години чини укупно 52.0%: дојка
(17.2%), колон и ректум (12.5%), душник, бронх и плућа (10.5%), панкреас (5.9%) и јетра (5.9%). Остале
локализације (желудац, мозак и нервни систем, јајник, грлић материце, тијело материце, жучна кеса и
други дијелови жучних канала , и Non-Hodgkins лимфом) обухватају 25.1%, док друге локализације чине
22.9%.
209
6.1.1
Број новообољелих особа од рака према водећим локализацијама и регионима,
мушкарци, Република Српска, 2011 Number of new cancer cases by leading primary sites and
regional centers of Institute, males, Republic of Srpska, 2011
Регионални центар
Локализација Localisation
Regional center
Укупно
Total
Бања
Лука
Бијељина
Добој
Душник, бронх и плућа
Trachea, bronchus and lung
C33 - C34
647
296
75
97
49
34
47
49
Дебело цријево, ректосигмоидни спој и ректум
Colon, rectosigmoid junction and rectum
C18 - C20
351
175
31
65
25
10
22
23
Простата
Prostate
C61
247
126
26
52
14
1
22
6
Мокраћна бешика
Bladder
C67
161
85
17
23
10
4
14
8
Желудац
Stomach
C16
160
93
11
31
7
6
2
10
Бубрег
Kidney
C64
82
44
9
14
4
3
5
3
Гуштерача
Pancreas
C25
78
53
6
6
4
1
2
6
Гркљан
Larynx
C32
74
45
5
12
3
2
4
3
Јетра
Liver
C22
68
39
7
9
6
0
3
4
Усне, уста и усно - ждријелни дио уста
Lip, mouth and oropharynx
C00 - C10
64
27
8
14
5
3
2
5
Можданица, мозак, кичмена мождина,
лобањски живци и други дијелови ЦНС – а
Meninges, brain, spinal cord, cranial nerves and other parts of
central nervous system
C70-C72
64
31
6
11
3
4
5
4
Меланом, злоћудни тумор коже
Malignant melanoma of skin
C43
41
27
8
1
2
2
0
1
Друге локализације
Other localisations
901
502
92
147
32
24
35
69
Све локализације
All localisations
C00 - C97
2938
1543
301
482
164
94
163
191
2463
1284
246
398
152
85
151
147
Све локализације без коже (C44)
All localisations without skin (C44)
210
Источно
Фоча
Сарајево
Требиње Зворник
6.1.2
Број новообољелих особа од рака према водећим локализацијама и регионалним
центрима Института, жене, Република Српска, 2011 / Number of new cancer cases by leading
primary sites and regional centers of Institute, female, Republic of Srpska, 2011
Регионални центар
Локализација Localisation
Regional center
Укупно
Total
Бања
Лука
Бијељина
Добој
Источно
Сарајево
Дојка
Breast
C50
454
236
49
68
21
19
32
29
Дебело цријево, ректосигмоидни спој и ректум
Colon, rectosigmoid junction and rectum
C18 - C20
237
129
24
36
13
9
13
13
Грлић материце
Cervix utery
C53
175
123
11
7
10
3
2
19
Душник, бронх и плућа
Trachea, bronchus and lung
C33 - C34
131
64
12
24
8
8
11
4
Тијело материце
Corpus utery
C54
119
64
13
20
8
1
7
6
Јајник
Ovary
C56
109
58
14
16
8
2
7
4
Желудац
Stomach
C16
81
43
5
20
7
1
1
4
Јетра
Liver
C22
76
37
7
22
5
1
2
2
Гуштерача
Pancreas
C25
63
39
2
7
7
3
4
1
Злоћудни тумор штитне жлијезде
Malignant tumors of the thyroid gland
C73
63
41
1
16
2
0
2
1
57
38
6
6
4
0
2
1
54
24
4
16
0
1
5
4
Друге локализације
Other localisations
897
490
103
167
33
25
26
53
Све локализације
All localisations
C00 - C97
2516
1386
251
425
126
73
114
141
Све локализације без коже (C44)
All localisations without skin(C44)
2104
1150
207
347
119
62
104
115
Мокраћна бешика
Bladder
C67
Можданица, мозак, кичмена мождина,
лобањски живци и други дијелови ЦНС – а
Meninges, brain, spinal cord, cranial nerves and other parts of
central nervous system
C70-C72
Фоча Требиње Зворник
211
Графикон 6.1. Процентуални приказ новообољелих особа од рака према водећим локализацијама и полу,
Република Српска, 2011. New cancer cases by leading primary sites and sex, Republic of Srpska, 2011.
Мушки/Male
Усна шупљина и
фаринкс/Lip,mouth
and oropharinx
Ларинкс/Larynx 2%
Мозак.,нервни
систем/Brain and
etc.
2%
Maлигни
меланом/Malignant
melanoma of skin
1%
Друге
локализације/Other
localisations
31%
3%
Јетра/Liver
Гуштерача/Pancreas
2%
3%
Бубрег/Kidney
3%
Желудац/Stomach
5%
Мокраћна
бешика/Bladder
6%
Простата/Prostate
8%
Колон и
ректум/Colon,rectu
m and etc.
12%
Душник, бронх и
плућа/Trachea,bron
hus and lung
22%
Женски/Female
Желудац/Stomach
3%
Јајник/Ovary
4%
Тијело
материце/Corpus
utery
5%
Душник, бронх и
плућа/Trachea,bronhu
s and lung
5%
Гуштерача/Pancreas
3%
Јетра/Liver
3%
Штитна
жлијезда/Тhyroid
gland
2%
Мокраћна
бешика/Bladder
3%
Мозак.,нервни
систем/Brain and etc.
2%
Друге
локализације/Other
localisations
36%
Грлић
материце/Cervix
utery
7%
Колон и
ректум/Colon,rectum
and etc.
9%
212
Дојкa/Breast
18%
6.1.3
Стандардизоване стопе инциденце од рака на 100.000 становника према водећим
локализацијама и полу, Република Српска, 2011 / Standardized cancer incidence rates per
100.000 population by leading primary site and sex, Republic of Srpska, 2011
Примарна локализација (МКБ - 10)
Primary localisation (ICD-10)
Мушки
Male
Примарна локализација (МКБ - 10)
Primary localisation (ICD-10)
Женски
Female
Душник, бронх и плућа
Trachea, bronchus and lung
C33 - C34
47.3
Дојка
Breast
C50
35.1
Дебело цријево, ректосигмоидни спој и ректум
Colon, rectosigmoid junction and rectum
C18 - C20
24.9
Дебело цријево, ректосигмоидни спој
и ректум
Colon, rectosigmoid junction and rectum
C18 - C20
14.9
Простата
Prostate
C61
15.4
Грлић материце
Cervix utery
C53
18.2
Мокраћна бешика
Bladder
C67
11.1
Душник, бронх и плућа
Trachea, bronchus and lung
C33 - C34
7.8
Желудац
Stomach
C16
11.0
Тијело материце
Corpus utery
C54
8.7
Бубрег
Kidney
C64
6.3
Јајник
Ovary
C56
8.7
Гуштерача
Pancreas
C25
5.3
Желудац
Stomach
C16
4.9
Гркљан
Larynx
C32
5.7
Јетра
Liver
C22
4.0
Јетра
Liver
C22
4.6
Гуштерача
Pancreas
C25
3.9
Усне, уста и усно - ждријелни дио уста
Lip, mouth and oropharynx
C00 - C10
5.3
Злоћудни тумор штитне жлијезде
Malignant tumors of the thyroid gland
C73
6.1
Можданица, мозак, кичмена мождина,
лобањски живци и други дијелови ЦНС – а
Meninges, brain, spinal cord, cranial nerves and other
parts of central nervous system
C70-C72
5.7
Мокраћна бешика
Bladder
C67
3.3
Меланом, злоћудни тумор коже
Malignant melanoma of skin
C43
4.3
Можданица,
мозак,
кичмена
мождина, лобањски живци и други
дијелови ЦНС – а/Meninges, brain,
spinal cord, cranial nerves and other
parts of central nervous system
C70-C72
3.8
Друге локализације
Other localisations
69.0
Друге локализације
Other localisations
60.0
Све локализације
All localisations
C00 - C97
215.9
Све локализације
All localisations
C00 - C97
179.4
Све локализације без коже (C44)
All localisations without skin(C44)
183.7
Све локализације без коже (C44)
All localisations without skin(C44)
153.5
213
6.1.4
Број умрлих случајева од рака према примарној локализацији и регионима, мушкарци,
Република Српска, 2011 / Number of death cancer cases by primary sites and regional centers of
Institute, males, Republic of Srpska, 2011
Регионални центар
Локализација
Localisation
Regional center
Укупно
Total
Бања
Лука
Бијељина
Добој
Источно
Сарајево
Душник, бронх и плућа
Trachea, bronchus and lung
C33 - C34
549
247
60
92
53
22
41
34
Дебело цријево, ректосигмоидни спој и ректум
Colon, rectosigmoid junction and rectum
C18 - C20
221
99
23
36
23
14
11
15
Простата
Prostate
C61
132
63
13
28
8
1
14
5
Желудац
Stomach
C16
113
59
10
21
7
4
4
8
Гуштерача
Pancreas
C25
71
44
5
8
4
1
2
7
Јетра
Liver
C22
69
38
5
11
4
3
2
6
Мокраћна бешика
Bladder
C67
63
25
14
7
8
3
2
4
Можданица, мозак, кичмена мождина,
лобањски живци и други дијелови ЦНС – а
Meninges, brain, spinal cord, cranial nerves and other parts of
central nervous system
C70 - C72
61
29
5
11
4
3
5
4
Бубрег
Kidney
C64
39
20
5
3
2
4
4
1
Усне, уста и усно - ждријелни дио уста
Lip, mouth and oropharynx
C00 - C10
38
22
4
7
2
2
1
0
Гркљан
Larynx
C32
35
17
4
4
4
2
2
2
Једњак
Oesophagus
C15
26
15
1
4
1
2
1
2
Друге локализације
Other localisations
264
149
18
37
16
13
16
15
Све локализације
All localisations
C00 - C97
1681
827
167
269
136
74
105
103
1666
818
164
269
136
73
105
101
Све локализације без коже (C44)
All localisations without skin(C44)
214
Фоча Требиње Зворник
6.1.5
Број умрлих случајева од рака према примарној локализацији и регионима, жене,
Република Српска, 2011 / Number of death cancer cases by primary sites and regional centers of
Institute, females, Republic of Srpska, 2011
Регионални центар
Regional center
Локализација
Укупно
Бања
Лука
Бијељина
Добој
Дојка
Breast
C50
192
84
8
42
19
7
19
13
Дебело цријево, ректосигмоидни спој и ректум
Colon, rectosigmoid junction and rectum
C18 - C20
139
76
12
14
12
8
8
9
Душник, бронх и плућа
Trachea, bronchus and lung
C33 - C34
117
57
7
17
12
6
11
7
Гуштерача
Pancreas
C25
66
39
1
8
10
3
4
1
Јетра
Liver
C22
66
33
7
16
5
1
2
2
Желудац
Stomach
C16
52
31
2
9
5
1
1
3
Можданица, мозак, кичмена мождина,
лобањски живци и други дијелови ЦНС – а
Meninges, brain, spinal cord, cranial nerves and other parts of
central nervous system
C70 - C72
51
22
4
16
1
1
5
2
Јајник
Ovary
C56
50
27
3
8
5
0
5
2
Грлић материце
Cervix utery
C53
45
26
4
5
2
0
0
8
Тијело материце
Corpus utery
C54
33
14
4
7
3
1
3
1
Жучна кеса и други дијелови жучних канала
Gallbladder and other parts of biliary tract
C23 - C24
29
17
6
4
0
1
0
1
Non - Hodgkin лимфом
Non-Hodgkin's lymphoma
C82-C85,C96
21
13
0
3
1
1
2
1
Друге локализације
Other localisations
255
119
26
51
14
11
17
17
Све локализације
All localisations
C00 - C97
1116
558
84
200
89
41
77
67
1106
552
84
199
89
39
77
66
Све локализације без коже (C44)
All localisations without skin(C44)
Источно
Фоча Требиње Зворник
Сарајево
215
Графикон 6.2. Процентуални приказ броја умрлих особа од рака према водећим примарним локализацијама и
полу, Република Српска, 2011. Death cancer cases by leading primary sites and sex, Republic of Srpska, 2011
Мушки/Male
Мозак.,нервниБубрег/Kidney
2%
систем/Brain and
Усна шупљина и
etc.
фаринкс/Lip,mouth
4%
and oropharinx
Мокраћна
бешика/Bladder
4%
Друге
локализације/Othe
Ларинкс/Larynx r localisations
2%
Једњак/Oesophagu
16%
s
1%
2%
Гуштерача/Pancrea
s
Јетра/Liver
4%
4%
Желудац/Stomach
7%
Простата/Prostate
8%
Душник, бронх и
плућа/Trachea,bron
hus and lung
33%
Колон и
ректум/Colon,rectu
m and etc.
13%
Женски/Female
Жучна кеса и жучни
путеви/Gallbladder and
etc.
3%
Тијело
материце/Corpus utery
3%
Non-Hodgkin
лимфом/Non-Hodgkin's
lymphoma
2%
Друге
локализације/Other
localisations
23%
Дојкa/Breast
17%
Грлић материце (C53)
4%
Јајник/Ovary
4%
Мозак.,нервни
систем/Brain and etc.
5%
Желудац (C16)
5%
Јетра/Liver
6%
216
Панкреас (C25)
6%
Душник, бронх и
плућа/Trachea,bronhus
and lung
10%
Колон и
ректум/Colon,rectum
and etc.
12%
6.1.6
Стандардизована стопа морталитета од рака на 100.000 становника према водећим
локализацијама и полу, Република Српска, 2011 / Standardized cancer mortality rates per
100.000 population by leading primary sites and sex, Republic of Srpska, 2011
Примарна локализација (МКБ - 10)
Primary localisation (ICD-10)
Мушки
Male
Примарна локализација (МКБ - 10)
Primary localisation (ICD-10)
Женски
Female
Душник, бронх и плућа
Trachea, bronchus and lung
C33 - C34
40.2
Дојка
Breast
C50
13.8
Дебело цријево, ректосигмоидни спој и
ректум
Colon, rectosigmoid junction and rectum
C18 - C20
Дебело цријево, ректосигмоидни спој и ректум
Colon, rectosigmoid junction and rectum
C18 - C20
15.5
Простата
Prostate
C61
7.7
Душник, бронх и плућа
Trachea, bronchus and lung
C33 - C34
7.2
Желудац
Stomach
C16
7.5
Гуштерача
Pancreas
C25
4.1
Гуштерача
Pancreas
C25
4.8
Јетра
Liver
C22
3.3
Јетра
Liver
C22
4.6
Желудац
Stomach
C16
3.2
Мокраћна бешика
Bladder
C67
4.0
Можданица, мозак, кичмена мождина,
лобањски живци и други дијелови ЦНС – а
Meninges, brain, spinal cord, cranial nerves
and other parts of central nervous system
C70 - C72
3.7
Можданица, мозак, кичмена мождина,
лобањски живци и други дијелови ЦНС – а
Meninges, brain, spinal cord, cranial nerves and other
parts of central nervous system
C70 - C72
5.4
Јајник
Ovary
C56
3.7
Бубрег
Kidney
C64
2.7
Грлић материце
Cervix utery
C53
3.8
Усне, уста и усно - ждријелни дио уста
Lip, mouth and oropharynx
C00 - C10
3.1
Тијело материце
Corpus utery
C54
2.4
Гркљан
Larynx
C32
2.5
Жучна кеса и други дијелови жучних
канала
Gallbladder and other parts of biliary tract
C23 - C24
1.4
Једњак
Oesophagus
C15
2.1
Non - Hodgkin лимфом
Non-Hodgkin's lymphoma
C82-C85,C96
1.3
Друге локализације
Other localisations
20.4
Друге локализације
Other localisations
14.6
Све локализације
All localisations
C00 - C97
120.5
Све локализације
All localisations
C00 - C97
70.7
Све локализације без коже (C44)
All localisations without skin(C44)
119.5
Све локализације без коже (C44)
All localisations without skin(C44)
8.2
70.4
217
6.1.7
Инциденца од рака на 100.000 становника према добним скупинама, мушкарци, Република Српска, 2011. / Cancer incidence rates per 100.000
population by age, males, Republic of Srpska 2011
Добна скупина Age group
МКБ 10
(ICD-10)
Примарна локализација
Primary localisation
Укупно
Total
C00
Усна Lip
C01 - C02
0-4
5-9
14
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1
-
1.8
5.4
4.3
3.3
9.7
5.6
2.0
1.0
Коријен језика и други дијелови језика
Base of tongue and other parts of tongue
14
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1
3.8
1.8
1.8
4.3
-
12.9
3.7
2.0
1.1
C03 - C06
Десни, под уста, непце и других дијелова уста
Gum, floor of mouth, palate and other parts of
mouth
17
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1
1.9
3.6
3.6
8.6
9.9
9.7
1.9
2.4
1.4
C07 - C08
Доушна пљувачна жлијезда и друге велике
пљувачне жлијезде
Parotid gland and other major salivary glands
5
-
-
-
-
2.5
-
-
-
-
-
-
-
2.1
-
6.5
1.9
0.7
0.5
C09
Крајник
Tonsil
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1
-
3.6
9.0
2.1
3.3
-
-
1.4
0.9
C10
Усни дио ждријела
Oropharynx
4
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1
-
1.8
1.8
2.1
-
-
-
0.6
0.4
C11
Носни дио ждријела
Nasopharynx
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.8
-
-
-
6.5
-
0.4
0.2
C12 - C13
Крушколика јамица и доњи дио ждријела
Piriform sinus and hypopharynx
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.8
7.3
9.0
8.6
6.6
-
1.9
2.6
1.5
C14
Други дијелови ждријела
Other parts of pharynx
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.5
-
-
-
-
3.7
0.7
0.3
C15
Једњак
Oesophagus
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.6
3.6
10.8
17.1
19.8
32.3
7.4
5.7
3.1
C16
Желудац
Stomach
160
-
-
-
-
-
-
2.1
4.0
6.2
11.4
21.9
32.3
40.7
52.9
106.6
92.9
23.0
11.0
C17
Танко цријево
Small intestine
6
-
-
-
-
-
-
-
2.0
-
-
-
-
4.3
-
6.5
1.9
0.9
0.5
C18
Дебело цријево
Colon
165
-
-
-
-
-
-
-
2.0
2.1
3.8
20.1
28.7
40.7
112.5
103.3
91.0
23.7
11.5
218
10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74
75+
Сирова
Стандар
инц.
.инц.
CR
ASR
Crude
Standar
incidence
d.inc.
rate
Добна скупина Age group
МКБ 10
(ICD-10)
Примарна локализација
Primary localisation
Укупно
Total
0-4
5-9
10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74
75+
Сирова
Стандар
инц.
.инц.
CR
ASR
Crude
Standar
incidence
d.inc.
rate
C19 - C20
Ректосигмоидни спој и ректум
Rectosigmoid junction and rectum
186
-
3.3
-
-
-
-
-
2.0
8.3
15.2
25.5
43.1
36.4
86.0
125.9
96.6
26.7
13.3
C21
Чмар и чмарни канал Anus and anal canal
2
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1
-
-
-
-
-
-
1.9
0.3
0.2
C22
Јетра Liver
68
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.7
5.5
12.6
12.9
36.4
54.9
39.0
9.8
4.6
C23 - C24
Жучна кеса и други дијелови жучних канала
Gall bladder and other parts of biliary tract
25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.8
5.4
4.3
13.2
19.4
16.7
3.6
1.6
C25
Гуштерача Pancreas
78
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1
5.7
9.1
16.1
21.4
23.2
54.9
46.4
11.2
5.3
C30 - C31
Носна шупљина, средње ухо и носни синуси
Nasal cavity ,middle ear and accessory sinuses
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1
-
-
3.7
0.4
0.2
C32
Ларинкс Larynx
74
-
-
-
-
-
-
2.1
-
2.1
9.5
14.6
19.7
25.7
36.4
35.5
26.0
10.6
5.7
C33 - C34
Душник, бронх и плућа
Trachea, bronchus and lung
647
-
-
-
-
-
-
-
10.0
16.5
76.1
83.9
197.3
216.5
231.5
406.9
262.0
93.0
47.2
C37 - C38
Грудна жлијезда, срце, средогруђе и
поплућница
Thymus, heart, mediastinum and pleura
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.6
3.6
2.1
-
-
3.7
1.0
0.5
C40 - C41
Кости и зглобне хрскавице
Bones and articular cartilages
17
-
-
2.6
2.5
-
-
-
2.0
-
1.9
-
3.6
12.9
3.3
-
7.4
2.4
1.6
C43
Меланом Melanoma
41
3.5
-
-
-
2.5
4.3
4.1
6.0
2.1
3.8
9.1
9.0
15.0
23.2
6.5
5.6
5.9
4.3
C44
Кожа Skin
475
-
-
-
-
2.5
2.2
4.1
12.0
28.9
20.9
40.1
82.5
102.9
188.5
339.1
301.0
68.3
32.2
C45
Мезотелиом Mesothelioma
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.3
6.6
3.2
-
0.7
0.4
C46
Капосијев сарком Kaposi's sarcoma
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.0
0.0
C47, C49
Периферни живци, аутономног нервног
система, везивног и меког ткива
Peripheral nerves, autonomic nervous system
nerves, other connective and soft tissue
10
3.5
-
-
-
2.5
-
-
2.0
-
3.8
0
1.8
-
6.6
3.2
1.9
1.4
1.3
C50
Дојка Breast
9
-
-
-
-
-
-
-
4.0
-
1.9
1.8
-
-
-
9.7
3.7
1.3
0.7
219
Добна скупина Age group
МКБ 10
(ICD-10)
Примарна локализација
Primary localisation
Укупно
Total
C60
Пенис Penis
C61
0-4
5-9
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.9
-
9.0
4.3
3.3
-
1.9
1.4
0.8
Простата Prostate
247
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.9
5.5
21.5
60.0
115.8
235.7
176.5
35.5
15.4
C62
Тестис Testis
27
-
-
-
2.5
15.0
17.3
4.1
6.0
2.1
5.7
-
1.8
-
3.3
-
1.9
3.9
4.1
C63
Мушки полни органи, неозначено
Male genital organs, unspecified
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.0
0.0
C64
Бубрег Kidney
82
-
-
-
-
-
-
-
2.0
6.2
7.6
16.4
28.7
32.2
29.8
35.5
26.0
11.8
6.3
C65
Карлица бубрега Renal pelvis
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.8
-
-
-
3.2
3.7
0.6
0.2
C66
Мокраћни канал Ureter
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.3
-
-
1.9
0.4
0.2
C67
Мокраћна бешика Bladder
161
-
-
-
-
-
-
-
2.0
8.3
15.2
20.1
30.5
40.7
69.5
80.7
102.2
23.2
11.1
C68
Органи за мокрење, неозначено
Urinary organs, unspecified
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.0
0.0
C69
Око и припојци ока Eye and adnexa
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.9
-
-
2.1
-
6.5
-
0.6
0.3
64
3.5
-
-
-
2.5
-
8.3
4.0
2.1
7.6
12.8
14.4
10.7
33.1
45.2
13.0
9.2
5.7
10.7
6.6
3.2
3.7
2.6
1.6
3.3
-
-
0.6
0.4
C70 - C72
Можданица, мозак, кичмена мождина,
лобањски живци и други дијелови ЦНС – а
Meninges, brain, spinal cord, cranial nerves and
other parts of central nervous system
10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74
75+
Сирова
Стандар
инц.
.инц.
CR
ASR
Crude
Standar
incidence
d.inc.
rate
C73
Штитна жлијезда Thyroid gland
18
-
-
-
-
-
2.2
2.1
4.0
-
-
1.8
5.4
C74
Надбубрежна жлијезда Adrenal gland
4
-
-
-
-
-
-
-
2.0
-
-
1.8
-
C75
Друге ендокрине жлијезде
Other endocrine glands
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.0
0.0
C81
Hodgkin – лимфом Hodgkin's disease
17
-
-
-
2.5
5.0
2.2
4.1
2.0
2.1
5.7
-
1.8
4.3
6.6
3.2
-
2.4
2.1
42
-
-
-
-
-
-
6.2
4.0
4.1
7.6
7.3
10.8
12.9
9.9
9.7
16.7
6.0
3.5
C82 - C85,
Non - Hodgkin лимфом Non-Hodgkin's lymphoma
C96
220
2.1
Добна скупина Age group
МКБ 10
(ICD-10)
Примарна локализација
Primary localisation
Укупно
Total
0-4
5-9
10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74
75+
Сирова
Стандар
инц.
.инц.
CR
ASR
Crude
Standar
incidence
d.inc.
rate
C88
Имунопролиферативне болести
Immunoproliferative diseases
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.9
-
-
-
-
-
-
0.1
0.1
C90
Мултипли мијелом Multiple myeloma
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.4
2.1
6.6
3.2
13.0
2.0
0.8
C91
Лимфоидна леукемија Lymphoid leukaemia
23
3.5
-
-
-
-
-
-
2.0
-
3.8
-
3.6
6.4
16.5
9.7
11.1
3.3
2.1
C92 - C94
Мијелоидна, моноцитна и друге леукемије
Myeloid, Monocytic and other leukaemias
9
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1
3.8
1.8
1.8
4.3
-
3.2
-
1.3
0.9
C95
Леукемија, неозначена
Leukaemia, unspecified
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.8
-
-
3.3
3.2
1.9
0.6
0.3
Остало, неозначено
Other, non-specified
96
-
-
-
-
2.5
-
-
-
-
7.6
7.3
23.3
32.2
69.5
51.7
40.9
13.8
7.2
Све локализације
All localisations
C00 - C97
2938
14.2
3.3
2.6
7.5
35.0
28.1
37.2
73.8
113.7
249.2
346.4 654.8
821.0 1240.3 1847.3 1441.7
422.2
215.7
2463
14,2
3,3
2,6
7,5
32,5
25,9
33,0
61,8
84,8
228,2
306,3 572,3
718,1 1051,8 1508,1 1140,7
353.9
183.5
Све локализације без коже (C44)
All localisations without skin(C44)
221
6.1.8
Инциденца од рака на 100.000 становника према добним скупинама, жене, Република Српска, 2011 / Cancer incidence rates per 100.000
population by age, females, Republic of Srpska
Добна скупина Age group
МКБ 10
(ICD-10)
Примарна локализација
Primary localisation
Укупно
Total
C00
Усна Lip
C01 - C02
10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74
75+
Сирова
Стандар
инц.
.инц.
CR
ASR
Crude
Standar
incidence
d.inc.
rate
0-4
5-9
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2
2.0
-
1.7
-
2.7
5.0
5.4
1.4
0.6
Коријен језика и други дијелови језика Base of
tongue and other parts of tongue
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.5
-
0.1
0.1
Десни, под уста, непце и других дијелова уста
C03 - C06 Gum, floor of mouth, palate and other parts of
mouth
10
-
-
-
-
-
2.1
-
-
2.2
3.9
1.8
-
2.0
2.7
2.5
2.7
1.4
0.9
C07 - C08
Доушна пљувачна жлијезда и друге велике
пљувачне жлијезде
Parotid gland and other major salivary glands
12
-
3.3
-
-
-
-
-
2.1
-
-
3.6
-
2.0
-
5.0
6.8
1.6
1.0
C09
Крајник Tonsil
1
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2
-
-
-
-
-
-
-
0.1
0.1
C10
Усни дио ждријела Oropharynx
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.7
-
-
0.1
0.1
C11
Носни дио ждријела Nasopharynx
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.7
-
-
-
1.4
03
0.1
C12 - C13
Крушколика јамица и доњи дио ждријела
Piriform sinus and hypopharynx
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.5
2.0
-
-
-
0.4
0.2
C14
Други дијелови ждријела
Other parts of pharynx
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.0
-
-
-
0.1
0.1
C15
Једњак Oesophagus
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2
4.0
2.7
5.0
2.7
1.4
0.6
81
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2
3.9
10.9
19.0
22.0
30.1
37.7
32.4
11.0
4.9
C16
Желудац Stomach
C17
Танко цријево Small intestine
7
-
-
-
-
-
-
-
2.1
-
-
3.6
-
-
2.7
-
4.1
1.0
0.5
C18
Дебело цријево Colon
134
-
-
-
-
2.4
-
2.0
2.1
6.6
11.8
14.5
22.5
32.0
46.6
67.9
55.4
18.3
8.3
C19 - C20
Ректосигмоидни спој и ректум
Rectosigmoid junction and rectum
103
-
-
-
-
2.4
-
2.0
2.1
4.4
-
16.3
22.5
28.0
52.0
32.7
39.2
14.0
6.6
C21
Чмар и чмарни канал Anus and anal canal
3
-
-
-
-
--
-
-
2.1
-
-
1.8
-
2.0
-
-
-
0.4
0.3
222
Добна скупина Age group
МКБ 10
(ICD-10)
Примарна локализација
Primary localisation
Укупно
Total
C22
Јетра Liver
C23 - C24
10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74
75+
Сирова
Стандар
инц.
.инц.
CR
ASR
Crude
Standar
incidence
d.inc.
rate
0-4
5-9
76
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.9
5.4
8.7
16.0
24.7
42.7
43.2
10.4
4.0
Жучна кеса и други дијелови жучних канала
Gall bladder and other parts of biliary tract
43
-
-
-
-
-
-
2.0
-
-
2.0
-
6.9
12.0
5.5
22.6
27.0
5.9
2.2
C25
Гуштерача Pancreas
63
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2
5.9
10.9
13.8
16.0
16.4
32.7
24.3
8.6
3.9
C30 - C31
Носна шупљина, средње ухо и носни синуси
Nasal cavity ,middle ear and accessory sinuses
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1
0.4
0.1
C32
Ларинкс Larynx
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.5
2.0
-
2.5
4.1
1.0
0.3
C33 - C34
Душник, бронх и плућа
Trachea, bronchus and lung
131
-
-
-
-
-
-
-
2.1
4.4
7.8
21.8
31.1
40.0
16.4
75.4
51.3
17.9
7.8
C37 - C38
Грудна жлијезда, срце, средогруђе и
поплућница
Thymus, heart, mediastinum and pleura
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.8
1.7
-
-
-
-
0.3
0.2
C40 - C41
Кости и зглобне хрскавице
Bones and articular cartilages
10
3.7
-
2.6
-
-
2.1
-
-
2.2
-
-
1.7
-
5.5
5.0
1.4
1.4
1.3
C43
Меланом Melanoma
51
-
-
-
-
4.7
-
4.1
2.1
4.4
7.8
9.1
13.8
4.0
21.9
2.5
21.6
7.0
3.8
C44
Кожа Skin
412
-
-
-
-
7.1
8.2
4.1
12.5
15.3
37.3
45.3
64.0
83.9
158.9
206.1
171.5
56.2
25.9
C45
Мезотелиом Mesothelioma
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.5
-
1.4
0.4
0.2
C46
Капосијев сарком Kaposi's sarcoma
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.0
0.0
C47, C49
Периферни живци, аутономног нервног
система, везивног и меког ткива
Peripheral nerves, autonomic nervous system
nerves, other connective and soft tissue
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.9
-
-
4.0
2.7
-
6.8
1.4
0.6
C50
Дојка Breast
454
-
-
-
-
-
6.2
12.3
31.2
48.2
94.2
112.4
119.4
101.9
150.7
118.1
102.6
61.9
35.1
C51
Стидница Vulva
17
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2
-
1.8
5.2
6.0
-
12.6
5.4
2.3
1.0
C52
Усмине Labia
5
-
-
-
-
-
-
2.0
-
-
-
-
1.7
4.0
-
2.5
-
0.7
0.4
223
Добна скупина Age group
МКБ 10
(ICD-10)
Примарна локализација
Primary localisation
Укупно
Total
C53
Грлић материце Cervix utery
C54
0-4
5-9
175
-
-
-
2.5
2.4
20.6
43.0
35.4
37.2
54.9
43.5
27.7
28.0
24.7
25.1
8.1
23.9
18.2
Тијело материце Corpus utery
119
-
-
-
-
-
4.1
-
6.2
4.4
19.6
18.1
34.6
49.9
30.1
45.2
24.3
16.2
8.7
C55
Материца, неозначена Uterus, unspecified
20
-
-
-
-
-
2.1
4.1
-
-
-
3.6
1.7
6.0
11.0
7.5
5.4
2.7
1.5
C56
Јајник Ovary
109
-
-
-
2.5
2.4
4.1
4.1
2.1
15.3
19.6
23.6
36.3
24.0
24.7
37.7
20.3
14.9
8.7
C57
Женски полни органи, неозначено
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.5
1.4
0.3
0.1
C58
Постељица материце Placenta
1
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2
-
-
-
-
-
-
-
0.1
0.1
C64
Бубрег Kidney
39
-
-
-
-
-
-
2.0
8.3
-
5.9
5.4
8.7
10.0
13.7
10.1
12.2
5.3
2.8
C65
Карлица бубрега Renal pelvis
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4
0.1
0.1
C66
Мокраћни канал Ureter
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4
0.1
0.1
C67
Мокраћна бешика Bladder
57
-
-
-
-
2.4
-
-
-
2.2
2.0
5.4
8.7
10.0
24.7
30.2
27.0
7.8
3.3
C68
Органи за мокрење, неозначено
Urinary organs, unspecified
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
-
0.0
0.0
C69
Око и припојци ока Eye and adnexa
8
3.7
-
-
-
2.4
2.1
-
-
-
-
-
3.5
-
-
5.0
1.4
1.1
1.1
54
3.7
-
-
-
-
-
2.0
2.1
2.2
3.9
3.6
12.1
16.0
16.4
25.1
20.3
7.4
3.8
Можданица, мозак, кичмена мождина,
лобањски живци и други дијелови ЦНС – а
C70 - C72 Meninges, brain, spinal cord, cranial nerves and
other parts of central nervous system
10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74
75+
Сирова
Стандар
инц.
.инц.
CR
ASR
Crude
Standar
incidence
d.inc.
rate
C73
Штитна жлијезда Thyroid gland
63
-
-
-
5.0
2.4
2.1
16.4
6.2
8.8
13.7
12.7
19.0
12.0
13.7
5.0
8.1
8.6
6.1
C74
Надбубрежна жлијезда Adrenal gland
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.4
0.1
0.1
C75
Друге ендокрине жлијезде
Other endocrine glands
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
C81
Hodgkin – лимфом Hodgkin's disease
12
-
-
-
-
7.1
2.1
4.1
4.2
-
-
3.6
-
-
-
2.5
1.4
1.6
1.5
224
Добна скупина Age group
МКБ 10
(ICD-10)
Примарна локализација
C82 C85, C96
Non - Hodgkin лимфом
Non-Hodgkin's lymphoma
C88
Primary localisation
Укупно
Total
0-4
5-9
49
-
-
-
2.5
7.1
4.1
-
4.2
2.2
5.9
9.1
8.7
10.0
2.7
25.1
14.9
6.7
3.9
Имунопролиферативне болести
Immunoproliferative diseases
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0.0
0.0
C90
Мултипли мијелом Multiple myeloma
26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.0
1.8
3.5
6.0
13.7
12.6
12.2
3.5
1.5
C91
Лимфоидна леукемија Lymphoid leukaemia
15
3.7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.6
-
2.0
8.2
2.5
9.5
2.0
1.2
C92 - C94
Мијелоидна, моноцитна и друге леукемије
Myeloid, Monocytic and other leukaemias
12
-
-
-
-
-
2.1
-
2.1
-
-
-
3.5
6.0
8.2
2.5
1.4
1.6
1.0
C95
Леукемија, неозначена
Leukaemia, unspecified
3
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2
2.0
-
-
-
2.7
-
-
0.4
0.3
-
-
-
-
-
-
-
2.1
2.2
2.0
9.1
12.1
14.0
38.3
35.2
44.6
11.3
4.6
2516
14.7
3.3
2.6
12.4
42.6
104.5
131.0
177.3
315.6
404.0
527.4
578.9
782.9
954.5
832.6
342.9
179.2
2104
14.7
3.3
2.6
12.4
35.5
100.4
118.5
162.0
278.3
358.7
463.4 495.1
624.1
748.6
661.2
286.7
153.3
Остало, неозначено
Other, non-specified
Све локализације
All localisations
C00 - C97
Све локализације без коже (C44)
All localisations without skin(C44)
83
10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74
61.8
53.6
75+
Сирова
Стандар
инц.
.инц.
CR
ASR
Crude
Standar
incidence
d.inc.
rate
225
6.1.9
Укупан број новообољелих, број и проценат регистрованих случајева рака на основу
потврда о смрти према примарној локализацији и полу, Република Српска, 2011 / Total
number of new cancer cases, rate of cancer cases registered on the death certificate basis by
primary sites and sex, Republic of Srpska, 2011
МКБ 10
(ICD-10)
Примарна локализација
C00
Усна Lip
C01 - C02
Коријен језика и други дијелови језика
Base of tongue and other parts of tongue
C03 - C06
Десни, под уста, непце и других дијелова уста
Gum, floor of mouth, palate and other parts of mouth
C07 - C08
Доушна пљувачна жлијезда и друге велике пљувачне жлијезде
Parotid gland and other major salivary glands
C09
Крајник
Tonsil
C10
Усни дио ждријела
Oropharynx
C11
Носни дио ждријела
Nasopharynx
C12 - C13
Крушколика јамица и доњи дио ждријела
Piriform sinus and hypopharynx
C14
Други дијелови ждријела
Other parts of pharynx
C15
Једњак
Oesophagus
C16
Желудац
Stomach
C17
Танко цријево
Small intestine
C18
Дебело цријево
Colon
C19 - C20
Ректосигмоидни спој и ректум
Rectosigmoid junction and rectum
C21
Чмар и чмарни канал
Anus and anal canal
C22
Јетра
Liver
C23 - C24
Жучна кеса и други дијелови жучних канала
Gall bladder and other parts of biliary tract
C25
Гуштерача
226
Primary localisation
Пол
Sex
Укупно
Total
Мушки Male
Потврде о смрти
Death certificates
Укупно
Total
%
14
1
7.1
Женски Female
10
1
10.0
Мушки Male
14
2
14.3
Женски Female
1
1
100.0
Мушки Male
17
0
0.0
Женски Female
10
1
10.0
Мушки Male
5
0
0.0
Женски Female
12
1
8.3
Мушки Male
10
0
0.0
Женски Female
1
0
0.0
Мушки Male
4
1
25.0
Женски Female
1
0
0.0
Мушки Male
3
1
33.3
Женски Female
2
1
50.0
Мушки Male
18
1
5.5
Женски Female
3
0
0.0
Мушки Male
5
2
40.0
Женски Female
1
0
0.0
Мушки Male
40
9
22.5
Женски Female
10
4
40.0
Мушки Male
160
39
24.3
Женски Female
81
17
21.0
Мушки Male
6
0
0.0
Женски Female
7
2
28.6
Мушки Male
165
30
18.2
Женски Female
134
33
24.6
Мушки Male
186
34
18.3
Женски Female
103
16
15.5
Мушки Male
2
0
0
Женски Female
3
0
0
Мушки Male
68
36
52.9
Женски Female
76
46
60.5
Мушки Male
25
10
40.0
Женски Female
43
14
32.6
Мушки Male
78
32
41.0
МКБ 10
(ICD-10)
Примарна локализација
Primary localisation
Пол
Sex
Укупно
Total
Pancreas
Женски Female
C30 - C31
Носна шупљина, средње ухо и носни синуси
Nasal cavity ,middle ear and accessory sinuses
C32
Ларинкс
Larynx
C33 - C34
Душник, бронх и плућа
Trachea, bronchus and lung
C37 - C38
Грудна жлијезда, срце, средогруђе и поплућница
Thymus, heart, mediastinum and pleura
Потврде о смрти
Death certificates
Укупно
Total
%
63
31
49.2
Мушки Male
3
0
0
Женски Female
3
1
33.3
Мушки Male
74
11
14.9
Женски Female
7
1
14.3
Мушки Male
647
284
43.9
Женски Female
131
58
44.2
Мушки Male
7
2
28.6
Женски Female
2
0
0.0
Мушки Male
17
6
35.3
Женски Female
10
3
30.0
Мушки Male
41
2
4.9
Женски Female
51
5
9.8
Мушки Male
475
3
0.6
Женски Female
412
2
0.5
Мушки Male
5
3
60.0
Женски Female
3
2
66.6
Мушки Male
0
0
0
Женски Female
0
0
0
Мушки Male
10
1
10.0
Женски Female
10
0
0
C40 - C41
Кости и зглобне хрскавице
Bones and articular cartilages
C43
Меланом
Melanoma
C44
Кожа
Skin
C45
Мезотелиом
Mesothelioma
C46
Капосијев сарком
Kaposi's sarcoma
C47, C49
Периферни живци, аутономног нервног система, везивног и меког
ткива
Peripheral nerves, autonomic nervous system nerves, other connective
and soft tissue
C50
Дојка
Breast
Мушки Male
9
2
22.2
Женски Female
454
55
12.1
C51
Стидница Vulva
Женски Female
17
1
5.9
C52
Усмине Labia
Женски Female
5
1
20.0
C53
Грлић материце Cervix utery
Женски Female
175
8
4.6
C54
Тијело материце Corpus utery
Женски Female
119
9
7.5
C55
Материца, неозначена Uterus, unspecified
Женски Female
20
2
10.0
C56
Јајник Ovary
Женски Female
109
17
15.6
C57
Женски полни органи, неозначено
Женски Female
2
1
50.0
C58
Постељица материце Placenta
Женски Female
1
0
0
C60
Пенис Penis
Мушки Male
10
2
20.0
C61
Простата Prostate
Мушки Male
247
47
19.0
C62
Тестис Testis
Мушки Male
27
1
3.7
C63
Мушки полни органи, неозначено Male genital organs, unspecified
Мушки Male
0
0
0
C64
Бубрег
Kidney
Мушки Male
82
14
17.1
Женски Female
39
6
15.4
C65
Карлица бубрега
Renal pelvis
Мушки Male
4
2
50.0
Женски Female
1
0
0.0
227
МКБ 10
(ICD-10)
Примарна локализација
Primary localisation
C66
Мокраћни канал
Ureter
C67
Мокраћна бешика
Bladder
C68
Органи за мокрење, неозначено
Urinary organs, unspecified
C69
Око и припојци ока
Eye and adnexa
C70 - C72
Можданица, мозак, кичмена мождина,
лобањски живци и други дијелови ЦНС – а
Meninges, brain, spinal cord, cranial nerves and other parts of central
nervous system
C73
Штитна жлијезда
Thiroid gland
C74
Надбубрежна жлијезда
Adrenal gland
C75
Друге ендокрине жлијезде
Other endocrine glands
C81
Hodgkin – лимфом
Hodgkin's disease
C82 - C85, C96
Non - Hodgkin лимфом
Non-Hodgkin's lymphoma
C88
Имунопролиферативне болести
Immunoproliferative diseases
C90
Мултипли мијелом
Multiple myeloma
C91
Лимфоидна леукемија
Lymphoid leukaemia
C92 - C94
Мијелоидна, моноцитна и друге леукемије
Myeloid, Monocytic and other leukaemias
C95
Леукемија, неозначена
Leukaemia, unspecified
Остало, неозначено Other, unspecified
Све локализације (C00 - C96) All localisations
228
Пол
Sex
Укупно
Total
Мушки Male
Потврде о смрти
Death certificates
Укупно
Total
%
3
0
0.0
Женски Female
1
0
0.0
Мушки Male
161
20
12.4
Женски Female
57
5
8.7
Мушки Male
0
0
0.0
Женски Female
0
0
0.0
Мушки Male
4
0
0.0
Женски Female
8
2
25.0
Мушки Male
64
35
54.7
Женски Female
54
43
79.6
Мушки Male
18
3
16.6
Женски Female
63
6
9.5
Мушки Male
4
1
25.0
Женски Female
1
0
0.0
Мушки Male
0
0
0.0
Женски Female
0
0
0.0
Мушки Male
17
1
5.8
Женски Female
12
0
0.0
Мушки Male
42
8
19.0
Женски Female
49
7
14.3
Мушки Male
1
0
0.0
Женски Female
0
0
0.0
Мушки Male
14
8
57.1
Женски Female
26
12
46.2
Мушки Male
23
10
43.5
Женски Female
15
8
53.3
Мушки Male
9
5
55.5
Женски Female
12
4
33.3
Мушки Male
4
3
75.0
Женски Female
3
3
100.0
Мушки Male
96
51
53.1
Женски Female
83
49
59.0
Мушки Male
2938
723
24.6
Женски Female
2516
479
19.0
6.1.10 Укупан број новообољелих, број и проценат цитолошки/хистолошки верификованих
случајева рака према примарној локализацији и полу, Република Српска, 2011 / Total
number of new cancer cases, rate of cancer cases registered citologically/histologically by
primary sites and sex, Republic of Srpska , 2011
МКБ 10
(ICD-10)
Примарна локализација
Primary localisation
C00
Усна
Lip
C01 - C02
Коријен језика и други дијелови језика
Base of tongue and other parts of tongue
C03 - C06
Десни, под уста, непце и других дијелова уста
Gum, floor of mouth, palate and other parts of mouth
C07 - C08
Доушна пљувачна жлијезда и друге велике пљувачне жлијезде
Parotid gland and other major salivary glands
C09
Крајник
Tonsil
C10
Усни дио ждријела
Oropharynx
C11
Носни дио ждријела
Nasopharynx
C12 - C13
Крушколика јамица и доњи дио ждријела
Piriform sinus and hypopharynx
C14
Други дијелови ждријела
Other parts of pharynx
C15
Једњак
Oesophagus
C16
Желудац
Stomach
C17
Танко цријево
Small intestine
C18
Дебело цријево
Colon
C19 - C20
Ректосигмоидни спој и ректум
Rectosigmoid junction and rectum
C21
Чмар и чмарни канал
Anus and anal canal
C22
Јетра
Liver
C23 - C24
Жучна кеса и други дијелови жучних канала
Gall bladder and other parts of biliary tract
C25
Гуштерача
Pancreas
Пол
Sex
Укупно
Total
Мушки Male
Цитолошки/Хистолошки
Cytological/histological
Укупно
Total
%
14
11
78.5
Женски Female
10
9
90.0
Мушки Male
14
12
85.7
Женски Female
1
0
0
Мушки Male
17
17
100.0
Женски Female
10
8
80.0
Мушки Male
5
4
100.0
Женски Female
12
10
83.3
Мушки Male
10
10
100.0
Женски Female
1
1
100.0
Мушки Male
4
3
75.0
Женски Female
1
0
0
Мушки Male
3
2
66.6
Женски Female
2
1
50.0
Мушки Male
18
15
83.3
Женски Female
3
3
100.0
Мушки Male
5
3
60.0
Женски Female
1
1
100.0
Мушки Male
40
27
67.5
Женски Female
10
6
60.0
Мушки Male
160
111
69.3
Женски Female
81
56
69.1
Мушки Male
6
4
66.7
Женски Female
7
5
71.42
Мушки Male
165
129
78.2
Женски Female
134
96
71.6
Мушки Male
186
137
73.6
Женски Female
103
81
78.6
Мушки Male
2
2
100.0
Женски Female
3
3
100.0
Мушки Male
68
24
35.3
Женски Female
76
23
30.2
Мушки Male
25
13
52.0
Женски Female
43
25
58.1
Мушки Male
78
37
47.4
Женски Female
63
24
38.1
229
МКБ 10
(ICD-10)
Примарна локализација
Primary localisation
C30 - C31
Носна шупљина, средње ухо и носни синуси
Nasal cavity ,middle ear and accessory sinuses
C32
Ларинкс
Larynx
C33 - C34
Душник, бронх и плућа
Trachea, bronchus and lung
Пол
Sex
Укупно
Total
Мушки Male
Цитолошки/Хистолошки
Cytological/histological
Укупно
Total
%
3
3
100.0
Женски Female
3
2
66.7
Мушки Male
74
59
79.7
Женски Female
7
6
85.7
Мушки Male
647
299
46.2
Женски Female
131
63
48.1
Мушки Male
7
5
71.4
Женски Female
2
2
100.0
Мушки Male
17
9
52.9
Женски Female
10
6
60.0
Мушки Male
41
39
95.1
Женски Female
51
46
90.2
Мушки Male
475
450
94.7
Женски Female
412
391
94.9
Мушки Male
5
2
40.0
Женски Female
3
1
3.3
Мушки Male
0
0
0.0
Женски Female
0
0
0.0
Мушки Male
10
9
90.0
Женски Female
10
8
80.0
Мушки Male
9
7
77.8
Женски Female
454
360
79.3
C37 - C38
Грудна жлијезда, срце, средогруђе и поплућница
Thymus, heart, mediastinum and pleura
C40 - C41
Кости и зглобне хрскавице
Bones and articular cartilages
C43
Меланом
Melanoma
C44
Кожа
Skin
C45
Мезотелиом
Mesothelioma
C46
Капосијев сарком
Kaposi's sarcoma
C47, C49
Периферни живци, аутономног нервног система, везивног и
меког ткива
Peripheral nerves, autonomic nervous system nerves, other
connective and soft tissue
C50
Дојка
Breast
C51
Стидница Vulva
Женски Female
17
14
82.3
C52
Усмине Labia
Женски Female
5
4
80.0
C53
Грлић материце Cervix utery
Женски Female
175
160
91.4
C54
Тијело материце Corpus utery
Женски Female
119
104
87.4
C55
Материца, неозначена Uterus, unspecified
Женски Female
20
16
80.0
C56
Јајник Ovary
Женски Female
109
83
76.1
C57
Женски полни органи, неозначено
Female genital organs, unspecified
Женски Female
2
1
50.0
C58
Постељица материце Placenta
Женски Female
1
1
100.0
C60
Пенис Penis
Мушки Male
10
8
80.0
C61
Простата Prostate
Мушки Male
247
189
76.5
C62
Тестис Testis
Мушки Male
27
22
81.5
C63
Мушки полни органи, неозначено Male genital organs
Мушки Male
0
0
0.0
C64
Бубрег
Kidney
Мушки Male
82
59
71.9
Женски Female
39
27
69.2
C65
Карлица бубрега
Renal pelvis
Мушки Male
4
2
50.0
Женски Female
1
1
100.0
230
МКБ 10
(ICD-10)
Примарна локализација
Primary localisation
C66
Мокраћни канал
Ureter
C67
Мокраћна бешика
Bladder
C68
Органи за мокрење, неозначено
Urinary organs, unspecified
C69
Око и припојци ока
Eye and adnexa
C70 - C72
Можданица, мозак, кичмена мождина,
лобањски живци и други дијелови ЦНС – а
Meninges, brain, spinal cord, cranial nerves and other parts of
central nervous system
C73
Штитна жлијезда
Thiroid gland
C74
Надбубрежна жлијезда
Adrenal gland
C75
Друге ендокрине жлијезде
Other endocrine glands
C81
Hodgkin – лимфом
Hodgkin's disease
C82 C85, C96
Non - Hodgkin лимфом
Non-Hodgkin's lymphoma
C88
Имунопролиферативне болести
Immunoproliferative diseases
C90
Мултипли мијелом
Multiple myeloma
C91
Лимфоидна леукемија
Lymphoid leukaemia
C92 - C94
Мијелоидна, моноцитна и друге леукемије
Myeloid, Monocytic and other leukaemias
C95
Леукемија, неозначена
Leukaemia, unspecified
Остало, неозначено
Other, unspecified
Све локализације (C00 - C96)
All localisations
Пол
Sex
Укупно
Total
Мушки Male
Цитолошки/Хистолошки
Cytological/histological
Укупно
Total
%
3
2
66.7
Женски Female
1
1
100.0
Мушки Male
161
132
82.00
Женски Female
57
52
91.2
Мушки Male
0
0
0.0
Женски Female
0
0
0.0
Мушки Male
4
3
75.0
Женски Female
8
3
37.5
Мушки Male
64
17
26.6
Женски Female
54
9
16.6
Мушки Male
18
12
66.7
Женски Female
63
53
84.1
Мушки Male
4
3
75.0
Женски Female
1
1
100.0
Мушки Male
0
0
0
Женски Female
0
0
0
Мушки Male
17
16
94.1
Женски Female
12
12
100.0
Мушки Male
42
34
80.9
Женски Female
49
42
85.7
Мушки Male
1
1
100.0
Женски Female
0
0
0
Мушки Male
14
6
42.8
Женски Female
26
14
53.8
Мушки Male
23
13
56.5
Женски Female
15
7
46.6
Мушки Male
9
4
44.4
Женски Female
12
8
66.7
Мушки Male
4
1
25.0
Женски Female
3
0
0
Мушки Male
96
33
34.4
Женски Female
83
24
28.9
Мушки Male
2938
2000
68.1
Женски Female
2516
1874
74.5
231
6.2 Дијабетес мелитус Diabetes mellitus
Дијабетес мелитус је хронична незаразна болест са великим епидемијским потенцијалом.
Највеће стопе инциденције се биљеже у развијеним земљама, међутим у последње вријеме
биљежи се пораст обољелих од ове болести и у земљама у развоју. Преваленција дијабетеса у
свијету је 3% до 6%, са тенденцијом пораста 10% до15% код старијих особа.
У складу са Правилником о пријављивању дијабетес мелитуса (Сл. гласник Р. С. бр. 69/2002). од
2002. год. у Репулици Српској је уведен Регистар за дијабетес мелитус, на основу чега се врши и
пријављивање ове болести.
На основу достављених пријава укупан број пријављених од дијабетес мелитуса до 31. 12. 2011.
год. је 31056 а највећи број пријављених је у регину Добој, затим слиједе Бањалука, Зворник,
Требиње, Источно Сарајево и Фоча (графикон 1).
Графикон 1. Број обољелих од дијабетес мелитуса Републици у Српској са регионалном дистрибуцијом
Number of the registered patients with diabetes mellitus at the end of the year by regional centers of Institute
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
Broj
Banja Luka
Doboj
Zvornik
Foča
Trebinje
Istočno
Sarajevo
RS/ukupno
9317
10467
5539
1110
2423
2200
31056
Анализом података о типу дијабетеса, од укупног броја пријављених, 9394 (30%) Тип 1 (инзулин
зависни) а 21662 (70%) је Тип 2 (инзулин независни), (графикон 2).
232
Графикон 2. Број обољелих од дијабетесa мелитуса у Републици Српској према типу
Number of registered patients with diabetes mellitus by type
Ti p I; 9394; 30%
9206
19196
Ti p II; 21662; 70%
Анализом броја пријава по регионалној дистрибуцији, у свим регионима, пријављен је већи
број обољелих од дијабетеса типа 2, сто је за очекивати, с тим да тај постотак није у складу са
реалним односом оболијевања од ове болести (траба бити већи), јер на дијабетес тип 1
уобичајено отпада око 10 до 15 % од укупног броја обољелих (графикон 3).
Графикон 3. Регионална дистрибуција обољелих од дијабетес мелитуса Републици Српској према типу
Number of registered patients with diabetes mellitus by regional centers of Institute and by type
25000
20000
15000
10000
5000
0
Istočno
Sarajevo
Banja Luka
Doboj
Zvornik
Foča
Trebinje
Tip I
3024
3237
1019
337
1147
630
9394
Tip II
6293
7230
4520
773
1276
1570
21662
RS/ukupno
Од укупног броја пријављених, 17666 (57%) су особе женског пола а 13390 (43%) су особе
мушког пола (графикон 4).
233
Графикон 4. Број обољелих од дијабетес мелитуса у Републици Српској према полу
Number of registered patients with diabetes mellitus by sex
M; 13390; 43%
Ž; 17666; 57%
Анализирајући полну структуру обољелих према регионалној дистрибуцији, такође се уочава
да је у свим регионима већи постотак особа женског пола у односу на мушки пол, (графикон 5).
Графикон 5. Регионална дистрибуција обољелих од дијабетес мелитуса у Републици Српској према полу
Number of registered patients with diabetes mellitus by regional centers of Institute and by sex
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Banja Luka
Doboj
Zvornik
Foča
Trebinje
I. Sarajevo
RS ukupno
M
4038
4201
2511
477
1117
1046
13390
Ž
5279
6266
3028
633
1306
1154
17666
Анализом података према узрасту уочава се да број обољелих лагано повећава од рођења до
четврте деценије, након чега долази до наглог пораста обољелих, а највећи број обољелих је
регистрован у седмој деценији живота, након чега долази до смањења броја обољелих,
(графикон 6).
234
Графикон 6. Дистрибуција обољелих од дијабетес мелитуса у Републици Српској према добним скупинама
Number of registered patients with diabetes mellitus by age
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Broj
0 do 6
7 do 19
20 do 29
30 do 39
40 do 49
50 do 59
60 do 69
70 do 79
80 i >
55
354
444
752
2488
7258
10807
7848
1050
Анализом података о присутности одређених фактора ризика код дијабетичара, 31,7% је
потврдило да има позитивну породичну анамнезу, 39,6% повећану тјелесну тежину, 15,3% су
пушачи а 6,3% да конзумира алкохол (графикон 7).
Графикон 7. Присутност фактора ризика код обољелих од дијабетес мелитуса
Presence of risk factors among registered patients with diabetes mellitus
50
40
30
20
10
0
%
Pozit. por. an.
Gojaznost
Pušenje
Alkohol
31,7
40,6
15,3
6,4
Према добијеним подацима, односно броју пријављених, преваленца дијабетеса у Републици
Српској је 2,1 %, што не одговара стварном стању распрострањености ове болести код нас, јер
се процјењује у односу на окружење и тренд у Европи, да је превеленца око 4%. Разлог за
овакво стање је неблаговремено пријављивање свих обољелих од дијабетеса.
У 2011. години у Републици Српској пријављено је укупно 1115 нових случајева обољелих од
дијабетеса мелитуса (новооткривени), и то 131 инзулин зависних (тип 1), 984 инзулин
независних (тип 2). Од укупног броја новообољелих, 552 су особе мушког а 563 су особе
женског пола. Регионала дистрибуција новооткривених обољелих од дијабетес мелитуса,
према типу и полној структури у 2011. год. приказана је на табели 1.
235
Табела 1. Регионална дистрибуција броја новообољелих од дијабетеса, према типу и полној структури у 2011.
год.
Number of new cases by regional center of Institute, type and sex, 2011.
Редни број
Number
1
2
3
4
5
6
РЕГИОН
Region
БАЊА ЛУКА
ДОБОЈ
ЗВОРНИК
ФОЧА
ТРЕБИЊЕ
И. САРАЈЕВО
Укупно
Total
263
186
366
19
57
224
УКУПНО TOTAЛ
Тип - шифра Type-code
Тип 1 Type 1 Тип 2 Type 2
21
242
14
172
50
316
4
15
2
55
40
184
1115
131
984
Пол Sex
М/M
129
94
181
11
22
115
Ж/F
134
92
185
8
35
109
552
563
Стопа инциденце у 2011. год у Републици Српској је 69,2/100 000, а кретала се од 28,1/100 000 у
региону Фоча до 133,6/100 000 у региону Источно Сарајево (графикон 8).
Графикон 8. Стопа инциденце дијабетес мелитуса у Републици Српској у 2011 год.
Incidence rates of diabetes mellitus, Republic of Srpska, 2011.
St.inc./100 000
160
140
120
100
80
60
40
20
0
St.inc./100 000
Banja Luka
Doboj
Zvornik
Foča
Trebinje
I. Sarajevo
RS/Ukupno
39,2
69,3
126,9
28,1
70,6
133,6
69,2
Анализом података пријављених нових случајева обољелих у 2011. години уочава се да је
дошло до тренда опадања стопе инциденције у односу на 2010. год. у РС и свим регионима
осим у региону Зворник, гдје је дошло до незнатног пораста са 120,7 на 126,9/100 000
становника (графикон 9).
236
Графикон 9. Кретање стопе инциденције дијабетес мелитуса у Републици Српској у 2010 и 2011. год.
Incidence rates of diabetes mellitus in 2010 and 2011
St.inc./100 000
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Banja Luka
Doboj
Zvornik
Foča
Trebinje
I. Sarajevo
RS/Ukupno
2010
50
85,6
120,7
70,6
154,9
159,6
80,6
2011
39,2
69,3
126,9
28,1
70,6
133,6
69,2
За што квалитетнији и комплетнији Популациони регистар за дијабетес мелитус у Републици
Српској неопходно наставити све досадашње активности, односно је пријавити све обољеле, а
новообољеле пријављивати у континуитету. Без обзира што регистар постоји већ дуги низ
година, још није направљен софтвер за унос пријава у базу података како бисмо имали
адекватну анализу и тумачење свих варијабли у циљу доношења одговарајућих закључака. У
оквиру информатизације породичне медицине укључена је и пријава за дијабетес мелитус те се
ускоро очекује коначно рјешење овог проблема.
237
7.
ЗАРАЗНЕ И ПАРАЗИТАРНЕ БОЛЕСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У
2011. ГОДИНИ / Communicable and parasitic diseases in Republic of
Srpska, 2011
7.1 УВОД / Introduction
Од најстаријих времена човјечанство је било изложено заразним болестима, тако да заразне и
паразитарне болести сежу у далеку прошлост, међутим оне су и даље један од водећих узрока
морбидитета, морталитета и инвалидитета у цијелом свијету, те и даље представљају велики
друштвени, медицински, социјални и економски проблем. Најзначајнија достигнућа у
спречавању, сузбијању, елиминацији и ерадикацији заразних болести постигнута су у
деветнаестом и двадесетом вијеку. Међутим, проблем заразних болести није статичан, због
тога што се узрочници зарaзних болести стално прилагођавају у односу на човјека. Иако су неке
заразне болести ерадициране, односно друге елиминисане, код трећих су значајно редуковане
стопе морбидитета и морталитета, ипак су се у посљедњим деценијама јавиле неке нове
заразне болести, а логично је да у будућности можемо очекивати појаву и неких других нових
заразних болести. И у овој публикацији истичемо да једно од значајних глобалних питања када
се ради о заразним болестима јесте, да ли ће пораст становништва у свијету бити праћен
одговарајућим порастом извора хране, прецизније речено да ли ће и како ће храна бити
доступна и економски неразвијеним и сиромашним земљама, односно становништву тих
земаља. Између ова два битна параметра постоји стални дисбаланс са тенденцијом повећања,
који се нарочито заоштрава у кризним ситуацијама, елеметарним непогодама, а нарочито
ратовима као антрополошкој појави, што може довести до тешких проблема малнутриције,
сиромаштва и поjaве зарaзних болести. На појаву заразних болести негативно утиче свјетска
економска криза, која је евидентна и у нашој земљи као и у земљама у окружењу. Напори СЗО
прије осамдесетих година прошлог вијека су били углавном усредсређени на спречавање и
сузбијање заразних болести, па су довели до великих успјеха у борби против заразних болести,
као што је то био случај са ерадикацијом вариоле 1977. године. Послије тих значајних успјеха
интерес за заразне болести је ослабио, сједне стране због промјене приоритета, а са друге
стране због смањења извора финансирања. Међутим, након извјесног времена финансијска
средства и расположиви персонал морали су да се усмјере у борбу против велике епидемије
AIDS-a. У ствари, ерозија инфраструктуре за спречавање и сузбијање заразних болести,
директно је погодила свјетске могућности борбе против заразних болести, а кад се томе дода
инсуфицијентан капацитет лабораторија, онда је јасно да је све то утицало на смањење
могућности да се препознају старе и нове заразне болести, што се одразило на смањење
активног надзора над заразним болестима и инсуфицијентно дјеловање у случају појаве
епидемија заразних болести.
И овом приликом напомињемо да су успјеси постигнути у борби против неких заразних болести
имали за посљедицу изградњу једног друштвеног става, понекад подржаваног и у неким
стручним круговима да заразне болести више не представљају неки озбиљан проблем.
Најкомпетентнији су и тада указивали да заразне болести у огромном броју економски
неразвијених земаља, које бројчано чине већину човјечантва представљају и да ће
представљати прворазредан проблем. Такође су указивали да и у високо развијеним земљама
долази до појаве нових заразних болести изазваних дијагностичком техником,
имуносупресивном терапијом, промјеном понашања и стварањем средина са високим ризиком
(јединице за интензивну његу, болнички дневни центри, домови за старе и изнемогле особе).
Међутим та указивања су имала мало утицаја на промјену тадашњег друштвеног става о
заразним болестима.
238
Другачији однос према заразним болестима створен је појавом нових заразних болести
свјетског значаја (AIDS, Ебола и Ласа грозница, Прионска болест,Нови пандемијски грип). Појава
нових болести је резултирала доношењем резолуције Свјетске здравствене скупштине године
1995. Циљ резолуције је био да се појача контрола заразних болести да би се на тај начин могле
открити заразне болести које су у поновној експанзији и да би се идентификовале нове, те да
би се отпочело са њиховим спречавањем и сузбијањем. У најважније нове заразне болести и
заразне болести за које се сматрало да су потиснуте
спадају: HIV/AIDS, авијарна инфлуенца, SARS, туберкулоза, вирусни хепатитис Ц, обољења
изазвана резистентним узрочницима заразних болести, обољења повезана са међународним
путовањима, обољења изазвана групом А β хемолитичког стрептокока и нека друга . Разлози за
појаву нових заразних болести и заразних болести за које се некад сматрало да су потиснуте су
многобројни: оппшти пад животног стандарда, велике социјалне трансформације, стрес,
неадекватна исхрана, незадовољавајући стамбени услови, неодговарајуће снабдијевање водом
за пиће, индустријски начин производње намириница, нове методе лијечења и дијагностике,
измјене у понашању људи, пропусти у уклањању отпадних материја, деструкција природе, а
нарочито шума чиме настаје ближи контакт људи и фауне, повећање међународних путовања и
на крају биотероризам односно повећане могућности кориштења биолошких агенаса у
терористичке сврхе итд.
У Републици Српској заразне и паразитарне болести предстаљају мого већу здравствену и
општедруштвену проблематику него што се то обично мисли. У циљу што ефикаснијег
спречавања и сузбијања заразних болести у Српској морали смо између осталог дати одговор у
корелацији са глобалним одговором новим изазовима које представљају нове заразне болести
које су се појавиле и морали смо да рјешавамо нове проблеме у вези резистенције узрочника и
вектора већ познатих заразних болести.
7.2 МОРБИДИТЕТ / Morbidity
У Републици Српској у 2011. години укупно је регистровано 19.215 лица обољелих од заразних
и паразитарних болести са стопом инциденце од 1.372,5⁰⁄₀₀₀₀. Током 2011. године од
посљедица заразних болести је умрло 16 болесника, те је стопа морталитета износила
1,14⁰⁄₀₀₀₀. Од 16 умрлих од заразних болести 4 болесника су умрла од туберкулозе, 4 од сепсе,
3 од инфлуенце AH1N1 и по 1 од AIDS-a, акутног вирусног хепатитисас Б, акутног вирусног
хепатитиса Ц, бактеријске пнеумоније и вирусног менингитис.
У 2011. години свих осталих заразних болести осим грипа је евидентирано 13.771 са стопом
инциденце од 983,6⁰⁄₀₀₀₀, а од грипа су регистрована 5.444 лица са стопом инциденце од 388,9
на 100.000 становника.
У Табели 1. и Графикону 1.,2. и 3. приказујемо кретање броја обољелих и стопе инциденце
заразних болести у петогодишњем периоду од 2007. до 2011. године.
239
Табела 1. Број обољелих од заразних болести и стопа инциденце (⁰⁄₀₀₀₀) у периоду 2007-2011. године /
Number of patients with communicable diseases and incidence rates (⁰⁄₀₀₀₀), 2007-2011
Година Year
Укупно Total
Ст.инц.
Бр. об.
Incidence
Number
rate
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
18.376
15.674
17.344
11.643
19.215
Без грипе Without flu
1312,6
1119,6
1238,9
831,6
1372,5
Само грип Only flu
Бр. об.
Number
Ст.инц.
Incidence rate
Бр. об.
Number
Ст.инц.
Incidence rate
9.576
8.962
9.947
10.560
13.771
684,0
640,2
710,5
754,3
983,6
8.800
6.712
7.397
1.083
5.444
628,6
479,4
528,4
77,4
388,9
Графикон 1. Стопа инциденце заразних болести у периоду 2007-2011. године /
Incidence rates of communnicable diseases, 2007-2011
St. inc.
1400
1372,5
1312,6
1238,9
1119,6
1200
1000
831,6
800
600
400
200
0
2007
2008
2009
2010
2011
Godina
Графикон 2. Стопа инциденце заразних болести (без грипе) у периоду 2007- 2011. године
Incidence rates of communnicable diseases (without flu), 2007-2011
St. inc.
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
983,6
684
2007
710,5
640,2
2008
2009
Godina
240
754,3
2010
2011
Графикон 3. Стопа инциденце заразних болести (само грип) у периоду 2007.- 2011. године /
Incidence rates of communnicable diseases ( flu only) , 2007-2011.
Stopa inc.
700
628,6
600
528,4
479,4
500
388,9
400
300
200
77,4
100
0
2007
2008
2009
2010
2011
Godina
У петогодишњем периоду од 2007 до 2011. године стопа инциденце свих заразних болести које
се обавезно пријављују је имала осцилаторно кретање (графикон 1). У 2007. години је
забиљежена висока вриједност од 1312,6⁰⁄₀₀₀₀, у идућој години се региструје извјестан пад
стопе, да би у 2009. дошло до пораста у односу на претходну годину, па се онда у 2010. години
констатује најнижа вриједност од 831,6⁰⁄₀₀₀₀ и на крају у 2011. години ја забиљежена највиша
вриједност од 1.372,5⁰⁄₀₀₀₀.
Посматрањем кретања стопе инциденце свих заразних болести осим грипе запажамо из године
у годину тренд пораста стопе, изузев 2008. године када је дошло до пада у односу на почетну
годину посматрања и када је забиљежена најнижа стопа од 640,2⁰⁄₀₀₀₀. У сљедеће три
посматране године морбидитет стално расте, да би у 2011. години била забиљежена највиша
стопа од 983,6⁰⁄₀₀₀₀.
Стопа инциденце грипа у посматраном петогодишњем периоду од 2007. до 2011. године је
имала наизмјенично кретање. Највиша стопа је регистрована 2007. године када је износила
628,6⁰⁄₀₀₀₀, у сљедећој години долази до извјесног пада, у 2009. стопа расте у односу на
претходну годину, па се онда у 2010. години констатује најнижа вриједност од 77,4⁰⁄₀₀₀₀, те у
посљедњој посматраној години морбидитет опет расте кад је евидентирана стопа од
388,9⁰⁄₀₀₀₀. Дакле, на графикону видимо да је највиша стопа инфлуенце забиљежена 2007.
године и тај врх кривуље је година кад је забиљежена епидемија грипа, а најнижа вриједност
како смо рекли је регистрована у 2010. години. Подсјећамо Вас да је 2009. године пооштрен
надзор и контрола откривања и пријаљивања грипа у вези појаве новог пандемијског грипа A
H1N1. Осим тога 17. новембра 2009.године Институт за јавно здравство је успоставио
електронско дневно пријављивање болесника са сидромом грипа. То је допринијело
пријављивању релативно већег броја обољелих од грипе, али ипак није било стручног основа
за проглашење епидемије у посљедње три посматране године, односно у 2009, 2010. нити у
2011. години.
Дистрибуцију заразних болести и стопу инциденце по регијама Српске у 2011. години
приказујемо у Табели 2. и Графикону 4.
241
Табела 2. Учесталост заразних болести по регионалним центрима Института у 2011. години /
Communicable diseases by regional centers of Institute, 2011
Регионални центар
Regional center of Institute
Број обољелих
Number
Стопа инциденције (⁰⁄₀₀₀₀)
Incidence rate
7.897
1.171,7
Бања Лука
Бијељина
1.508
Добој
952
348,7
Зворник
3.708
2.593,0
Источно Сарајево
2.595
Фоча
1.416
Требиње
1.139
1.047,2
2.703,1
2.082,4
1.406,2
Графикон 4. Стопа инциденце заразних болести по регијама Српске у 2011. години /
Incidence rates of communicable diseases by regional centers of Institute, 2011.
3000
2703,1
2593
2500
2082,4
2000
1500
1406,2
1047,2
1171,7
1000
348,7
500
0
Trebinje
Foča
I.Sarajevo
Zvornik
Region
242
Doboj
Bijeljina
Banja Luka
Табела 3. Учесталост заразних болести по мјесецима у 2011. години /
Communicable diseases by months, 2011.
Мјесец Month
Бр. об. Number
Јануар January
Ст.инц. Incidence rate
180.9
2.533
Фебруар February
3.756
268,3
Март March
2.203
157,4
Април Apryl
72,4
1.013
Мај May
896
64,0
Јуни June
947
67,6
Јули July
71,1
995
Август August
Септембар September
Октобар October
904
64,6
1.113
79,5
99,1
1.387
Новембар November
1.753
Децембар December
1.715
`125,2
122,5
Графикон 5. Стопа инциденције заразних болести по мјесецима у 2011. години /
Incidence rates of communicable diseases by months, 2011
St. Inc.
Decembar
99,4
Novembar
125,2
Oktobar
99,1
Septembar
79,5
Mjeseci
Avgust
64,6
Juli
71,1
Juni
67,6
Maj
64
April
72,4
Mart
157,4
268,3
Februar
Januar
180,9
0
50
100
150
200
250
300
У Табели 2. уочавамо да је највећи број обољелих евидентиран на подручју бањалучке регије, а
најмањи на подручју добојске регије, међутим након израчунавања стопа инциденце по
регијама видимо да су највише стопе регистроване на подручју регије Источно Сарајево, затим
Зворник и Фоча, а далеко најмању стопу је имала добојска регија.
У Табели 3. је представљен број обољелих и стопа инциденце зараних болести по мјесецима, а
на Графикону 5. стопа инциденце по мјесецима. Највише обољелих је пријављено у фебруару
мјесецу-3.756 када је забиљежена стопа од 268,3%ооо, због великог броја пријављених од
инфлуенце, варичеле, стрептококне упале ждријела и крајника и интестиналних ифекција. На
другом мјесту по броју пријављених је јануар мјесец, опет због великог броја пријављених од
243
грипе, варичеле, интестиналних инфекција и стрептококне упале ждријела и крајника. Послије
јануара мјесеца по броју пријављених је март и то слично као претходна два мјесеца због
великог броја пријављених од грипе, варичеле, стрептококне упале ждријела и крајника и
интестиналних инфекција. У априлу, мају, јуну, јулу и августу значајно пада број обољелих, стим
да је најмањи број обољелих регистрован у мају-896 са стопом од 64,0%ооо. Овако значајно
смањење броја обољелих у наведеним мјесецима је првенствено посљедица смањења броја
капљичних инфекција у топлијим мјесецима. У јесењским мјесецима септембру, октобру и
новембру расте број пријављених првенствено због пораста броја капљичних зараза, међу
њима посебно због епидемијске појаве мумпса, али и због високог одржавања интестиналних
инфекција. И на крају у децембру мјесецу 2011. године се и даље одржава висока стопа, али се
незнатно снижава у односу на новембар мјесец због мањег броја пријављених од мумпса и
интестиналних инфекција.
7.3 ВОДЕЋЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ / The most common communicable diseases
Рангиране водеће заразне болести у Српској у 2011. и 2010. години представљамо у Табели 4. Стопа
инциденце водећих заразних болести у 2011. години приказана је на Графикону 6.
Табела 4. Водеће заразне болести у 2010. и 2011. години /
The most common communicable diseases, 2010-2011
2010.
2011.
Ранг
Rank
Бр. об.
Number
Ст. инц.
( %ooo )
Incidence
rate
Ранг
Rank
Бр. об.
Number
Ст.инц.
(%ooo )
Incidence
rate
Influenca
IV
1.083
77,4
I
5.444
388,9
Varicella
II
2.620
187,1
II
3.539
252,8
Infectiones intestinales
I
3.156
225,4
III
3.432
245,1
Parotitis epidemica
-
-
-
IV
2.245
160,4
Pharyngitis et ton.strept.
III
1.805
128,9
V
2.137
152,6
Tuberculosis
VII
281
20,1
VI
409
29,2
Pneumonia bacterialis
VI
407
29,1
VII
383
27,4
Mononucleosis infectiva
VIII
237
16,9
VIII
258
18,4
Intoxicatio alimentaris
IX
230
16,4
IX
185
13,2
Salmonelloses aliae
-
-
-
X
173
12,4
Заразна болест
Communicable disease
244
Графикон 6. Стопа инциденце водећих заразних болести у 2011. години
Incidence rates of the most common communicable diseases, 2011.
St. inc.
Salmonelosis
12,4
Intox.alim.
13,2
Bolest
Mononuc.inf
18,4
Tuberculosis
29,2
Pneum.bact.
27,4
Parotitis ep
160,4
Influenza
388,9
Phar.ettons.strept
152,6
Varicella
252,8
Infec.intest.
245,1
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
У 2011. години на првом мјесту међу водећим заразним болестима се налази инфлуенца, другу
позицију заузима варичела, а трећу интестиналне инфекције што је и уобичајено. Високу
четврту позицију је заузео мумпс због епидемијске појаве ове болести, што је посљедица
недостатка вакцине MRP у ратном периоду и каснијих пропуста у вршењу редовне и додатне
вакцинације MRP вакцином. Стрептококна упала ждријела и крајника је на петој позицији, а
значајно је повећан број новооткривених случајева туберкулозе у односу на претходну годину
иако је туберкулоза заузела шесту позицију међу водећим заразним болестима у 2011. години.
Бактеријска пнеумонија се налази на седмом мјесту, а инфективна мононуклеоза је као и
претходне године заузела осмо мјесто. Алиментарне итоксикације, такође као и претходне
године се налазе на деветој позицији, а десето мјесто су заузеле салмонелозе. Једанаесту
позицију је заузео шарлах са 169 пријављених и стопом инциденце од 12,1⁰⁄₀₀₀₀, дванаесту М.
Lyme са 97 пријављених и тринаесту септикемија са 94 регистрована случаја.
7.4 ВАКЦИНАБИЛНЕ БОЛЕСТИ / Communicable diseases preventable by vaccination
Током 2011. године у Републици Српској су регистроване 2.734 особе обољеле од
вакцинабилиних заразних болести са стопом инциденце од 195,3⁰⁄₀₀₀₀, што приказујемо у
Табели 5. и у Графикону 7. и 8. У 2011. години стопа инциденце вакцинабилних заразних
болести је знатно повећана у односу на претходне године овог посматраног петогодишњег
периода, и то због првенствено велике епидемије мумпса у 2011. години. Осим великог
повећања броја обољелих од мумпса у 2011. у односу на 2010. годину је повећан и број
регистрованих случајева туберкулозе и акутног вирусног хепатитиса Б. У односу на претходну
годину смањен је број регистрованих случајева рубеоле. У 2011. години као и у 2010.
евидентиран је исти број случајева морбила- 5 случајева и пријављена су 2 случаја пертусиса
исто као и претходне године. Као и 2010. године није пријављен ни један случај тетануса,
дифтерије нити полиомијелитиса.
245
Табела 5. Учесталост вакцинабилних болести у периоду 2007 – 2011. године /
Trends in communicable diseases preventable by vaccination, 2007-2011.
Вакцинабилне
болести
preventable by vaccination
Rubeola
Tuberculosis
Parotitis epidemica
Hepatitis vir. ac. B
Morbilli
Pertusis
Tetanus
Diphteria
Poliomyelitis
УКУПНО - Total
246
Year
Diseases
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
Бр. об. No
3
3
766
766
19
Ст. инц.⁰⁄₀₀₀₀
Incid. rate
O,2
0,2
54,7
54,7
1,4
Бр. об. No
462
479
281
281
409
Ст. инц.⁰⁄₀₀₀₀
Incid. rate
33,0
34,2
20,1
20,1
29,2
Бр. об. No
31
17
39
39
2.245
Ст. инц.⁰⁄₀₀₀₀
Incid. rate
2,2
1,2
2,8
2,8
160,4
Бр. об. No
50
54
38
38
54
Ст. инц.⁰⁄₀₀₀₀
Incid. rate
3,6
3,9
2,7
2,7
3,8
Бр. об. No
10
3
5
5
5
Ст. инц.⁰⁄₀₀₀₀
Incid. rate
0,7
0,2
0,4
0,4
0,4
Бр. об. No
5
1
2
2
2
Ст. инц.⁰⁄₀₀₀₀
Incid. rate
0,4
0,1
0,1
0,1
0,1
Бр. об. No
0
0
0
0
0
Ст. инц.⁰⁄₀₀₀₀
Incid. rate
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бр. об. No
0
0
0
0
0
Ст. инц.⁰⁄₀₀₀₀
Incid. rate
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бр. об. No
0
0
0
0
0
Ст. инц.⁰⁄₀₀₀₀
Incid. rate
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бр. об. No
574
557
1.332
2.734
Ст. инц.⁰⁄₀₀₀₀
Incid. rate
41,0
39,8
95,1
195,3
Графикон 7. Стопа инциденце вакцинабилних болести у периоду 2007– 2011. године /
Incidence rates of communicable diseases preventable by vaccination, 2007-2011.
St.inc.
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2007
2008
2009
2010
2011
Godina
157,4 Rubeola
157,4 Tuberculosis
157,4 Parot.epid.
157,4 HepB ac
157,4 Morbilli
157,4 Pertusis
157,4 Tetanus
157,4 Diphteria
157,4 Poliomyelitis
157,4 Ukupno
Графикон 8. Стопа инциденце појединих вакцинабилних болести у 2011. години /
Incidence rates of communicable diseases preventable by vaccination, 2011
St.inc.
Rubeola
1,4
Parotitis ep
160,4
Tuberculosis
29,2
Bolesti
HBV
3,8
Morbili 0,4
Pertusis
0,1
Tetanus
0
Diphteria
0
Polio
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
У Табели 6. приказан је извјештај о извршеној имунизацији у Републици Српској у 2011. години.
Обухват вакцинисаности кретао се од 85% до 94%. У току 2011. године било је довољно вакцина
из обавезног програма имунизације. Проблем представљају честа пресељења становништва из
малих мјеста у веће градове, па је и сам план тешко направити реално. Осим наведеног у
провођењу вакцинације проблем представља и вакцинација дјеце у приватним амбулантама,
који се не региструју у картотеку вакциналног центра.
247
Извјештај о извршеној имунизацији у Српској у 2011. години приказујемо У Табели 6
Табела 6. Извјештај о извршеној имунизацији у Републици Српској у 2011. години /
Immunisations conducted in Republic of Srpska, 2011
РЕГ.
ЦЕНТАР
Regional
center
Бања Лука
Banja Luka
Требиње
Trebinje
Фоча
Foča
Добој
Doboj
И.Сарајево
I. Sarajevo
Бијељина
Bijeljina
Зворник
Zvornik
Укупно
Total
РЕГ.
ЦЕНТАР
Regional
center
Бања Лука
Banja Luka
Требиње
Trebinje
Фоча
Foča
Добој
Doboj
И.Сарајево
I. Sarajevo
Бијељина
Bijeljina
Зворник
Zvornik
Укупно
Total
248
BCG
Вакцинисани
Vaccinated
План
Урађено
Shedu
Vaccina %
led
ted
Di Te Per
Вакцинисани I дозом
Vaccinated with 1 dose
План
Урађено
Shedu Vaccina
%
led
ted
Вакцинисани III дозом
Vaccinated with 3 doses
План
Урађено
Shedu Vaccina %
led
ted
Ревакцинисани
Revaccinated
План Урађено
Shedu Vaccina %
led
ted
5059
4863
96
5080
627
627
232
4754
94
5080
4427
87
5404
4656
86
100 642
618
96
642
570
89
641
587
92
222
96
230
219
95
230
214
93
480
442
92
1093
667
53
1940
1816
94
1940
1668
86
1941
1571
81
691
691
100 705
705
100 691
569
82
690
675
97
1064
1064
100 1071
1022
95
1071
1002
94
1091
1038
95
785
673
86
935
815
87
935
784
84
878
766
87
9551
8807
92
10603 9949
94
10589 9234
87
11125 9735
OPV
Вакцинисани III дозом
Vaccinated with 3 doses
План
Урађено
Shedu
Vaccina
led
ted
%
Ревакцинисани
Revaccinated
План Урађено
Shedu Vaccina
led
ted
%
MMR
Вакцинисани
Vaccinated
План Урађено
Shedu Vaccina
led
ted
%
Ревакцинисани
Revaccinated
План Урађено
Shedu Vaccina
led
ted
88
%
5096
4721
93 15954 14036
88 5122
4622
90 5187
4371
84
644
573
89 2175
1845
85 799
796
99 740
737
99
232
224
96 1100
1098
99 310
298
96 494
479
97
1940
1707
88 5963
5391
91 1931
1792
93 1752
1706
97
691
598
87 2141
1389
65 780
778
99 754
745
98
1072
1006
94 3317
3169
96 1090
1053
97 1177
1106
94
935
817
87 2465
2149
87 949
807
85 738
651
88
10610
9646
91 33115 29077
88 10981 10146
92 10842 9795
90
Hepatitis B III doza
РЕГ. ЦЕНТАР
Regional
center
План
Урађено
Sheduled Vaccinated
Бања Лука
5081
4501
Banja Luka
Требиње
645
576
Trebinje
Фоча
245
236
Foča
Добој
1940
1707
Doboj
И.Сарајево
690
597
I. Sarajevo
Бијељина
1074
998
Bijeljina
Зворник
905
844
Zvornik
Укупно
10580
9459
Total
РЕГ. ЦЕНТАР
Regional center
Бања Лука
Banja Luka
Требиње
Trebinje
Фоча
Foča
Добој
Doboj
И.Сарајево
I. Sarajevo
Бијељина
Bijeljina
Зворник
Zvornik
Укупно
Total
HiB
Vakcinisani I dozom
Vaccinated with 1 dose
План
Урађено
%
Sheduled Vaccinated
Vakcinisani II dozom
Vaccinated with II dose
План
Урађено
%
Sheduled Vaccinated
86
5072
4746
94
5072
4454
88
89
639
613
97
639
541
85
96
245
231
94
245
228
94
88
1940
1780
92
1940
1719
87
87
721
715
98
690
661
96
93
1074
1027
95
1074
1023
95
93
959
790
82
959
790
82
89
10650
9902
93
10619
9416
89
%
Di Te
План
Sheduled
Урађено
Vaccinated
Di Te pro adultis
План
Урађено
Sheduled Vaccinated
%
4945
4164
84
5988
5276
675
611
91
991
326
299
92
1772
1771
467
Ana Te
План
Sheduled
Урађено
Vaccinated
%
88 6305
5355
85
986
99 805
698
87
450
430
95 486
439
90
99
2251
2161
96 1956
1516
96
432
93
902
856
95 771
605
60
1090
953
87
1182
1060
90 1126
990
88
789
660
84
953
651
68 714
712
99
10064
8890
88
12717
11420
90 12163
10315
85
%
249
7.5 УЧЕШЋЕ ПОЈЕДИНИХ ГРУПА ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ У УКУПНОМ ОБОЛИЈЕВАЊУ ОД
ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ / Communicable diseases by group
У 2011. години највеће процентуално учешће међу заразним болестима има група
респираторних заразних болести са 76,19% учешћа, иза њих су цријевне заразне болести са
19,97%, треће мјесто заузима група такозваних осталих заразних болести са 1,55% учешћа, а
затим са учешћем испод 1% слиједе паразитарне болести са 0,89%, трансмисивне 0,50%, полне
са 0,43%, антропозоонозе 0,28% и на крају кожне заразне болести које партиципирају са 0,19%
учешћа.
У Табели бр.7. приказан је број обољелих и процентуално учешће појединих група заразних
болести у укупном оболијевању од заразних болести у периоду од 2007. до 2011. године. На
кружном дијаграму 9. је приказано учешће појединих група заразних болести у укупном
оболијевању од заразних болести у 2011. години, а на графикону 10. је представљена стопа
инциденце појединих група заразних болести у 2011. години.
Табела 7. Учесталост појединих група заразних болести у периоду 2007 – 2011. године
Communicable diseases by group, 2007-2011
Групе заразних болести
Communicable diseases by group
Бр. об.
Респираторне
Number
Respiratory
%
Бр. об.
Цријевне
Number
Gastrointestinal
%
Остале заразне
Бр. об.
Болести
Number
Оther communicable
%
diseases
Бр. об.
Паразитарне
Number
Parasitic
%
Бр. об.
Трансмисивне
Number
Transmissive
%
Полне
Бр. об.
Sexually trasmitted
Number
%
Бр. об.
Кожне
Number
Skin
%
Бр. об.
Антропозоонозе
Number
Anthropoozoonosis
%
250
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
15.336
11.866
13.824
7.398
14.640
83,46
75,71
79,70
63,54
76,19
2.363
2.831
2.720
3.524
3.837
12,86
18,06
15,68
30,27
19.97
332
375
381
351
298
1,80
2,39
2,20
3,01
1,55
201
188
166
157
170
1,09
1,20
0,96
1,35
0,89
23
74
63
72
97
0,13
0,47
0,36
0,62
0,50
15
18
40
66
83
0,08
0,11
0,23
0,57
0,43
42
48
22
41
36
0,23
0,31
0,13
0,35
0,19
64
274
128
34
54
0,35
1,75
0,74
0,29
0,28
Графикон 9. Учешће појединих група заразних болести у 2011. години
Communicable diseases by group, 2011
0,5
0,89
0,43
0,29
0,19
1,55
19,97
76,19
%
Respiratorne
Crijevne
Ostale ZB
Parazitarne
Transmisivne
Polne
Antropozoonoze
Kožne
Графикон 10. Стопа инциденце појединих група заразних болести у 2011. години (⁰⁄₀₀₀₀ )
Incidence rate of communicable diseases by group in 2011
1200
1045,7
1000
800
600
274,1
400
21,3
200
12,1
6,9
5,9
3,9
2,6
0
2011
Respiratorne
Crijevne
Ostale ZB
Parazitarne
Transmisivne
Polne
Antropozoonoze
Kožne
251
7.6 РЕСПИРАТОРНЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ / Respiratory communicable diseases
Током 2011. године укупно је регистровано 14.640 лица која су обољела од респираторних
заразних болести са стопом инциденце од 1045,7%ooo. Међу групама заразних болести по
учесталости јављања респираторне заразне болести се налазе на првом мјесту са 76,19%
учешћа. У табели 8. и графикону 11. и 12. приказујемо број обољелих, стопу инциденце и
учешће појединих респираторних заразних болести у укупном оболијевању од респираторних
заразних болести у 2011. години.
Ако посматрамо процентуално учешће појединих респираторних заразних болести у укупном
оболијевању од респираторних заразних болести у 2011. години уочавамо да се на првом
мјесту налази инфлуенца са 37,19%, на другом мјесту је варичела са 24,17%, трећем
епидемијски паротитис 15,33%,на четвртом мјесту стрептококна упала ждријела и крајника са
14,60%, на петом туберкулоза 2,79 %, шестом бактеријска пнеумонија 2,62%, седмом
инфективна мононуклеоза 1,76%, осмом шарлах 1,15%, а затим испод 1%, рубеола и
бактеријски менингитис на деветом и десетом мјесту са 0,13%, на једанестом је менингококни
менингитис са 0,08%, па онда на дванаестом морбили са 0,03% и пертусис је на посљедњем
мјесту са 0,01%.
Табела 8. Учесталост респираторних заразних болести у 2011. години
Respiratory communicable diseases, 2011
Врста болести - Diagnosis
Influenza
Varicella
Parotitis epidemica
Pharyngitis et tonsillitis streptococcica
Tuberculosis
Pneumonia bacteriapis
Mononucleosis infectiva
Scarlatina
Rubeola
Meningitis bacterialis
Infectio meninigococcica
Morbilli
Pertusis
УКУПНО - Total
252
Број обољелих
Number
5 444
3 539
2 245
2 137
409
383
258
169
19
19
11
5
2
14.640
Ст. инциденце
(⁰⁄₀₀₀₀) Incidence
rate
388,9
252,8
160,3
152,6
29,2
27,3
18,4
12,1
1,4
1,4
0,8
0,4
0,1
1.045,7
%
37,19
24,17
15,33
14,60
2,79
2,62
1,76
1,15
0,13
0,13
0,08
0,03
0,01
100,00
Графикон 11. Стопа инциденце респираторних заразних болести у 2011. години
Incidence rates of respiratory communicable diseases, 2011
St. inc.
Pertusis 0,1
Morbili 0,4
Inf. Meningococ 0,8
Meningitis bac
1,4
Rubeola 1,4
Bolesti
Scarlatina
12,1
Mononucleosis
18,4
Pneumonia bac
27,3
Tuberculosis
29,2
Pharyngitiset tons
152,6
Parotitis E.
160,3
252,8
Varicella
Influenza
388,9
50
0
100
150
200
250
300
350
400
450
Графикон 12. Учешће појединих респираторних заразних болести у укупном оболијевању од респираторних
заразних болести у 2011.години
Respiratory communicable diseases by diagnosis, 2011
Bolesti
%
Pertusis
Morbili
Inf meningococo
Meningitis bac
Rubeola
Scarlatina
Mononucleosis
Pneumonia bac
Tuberculosis
Pharingitis et tons
Parotitis
Varicella
Influenza
0,01
0,03
0,1
0,1
0,1
1,1
1,8
2,6
2,8
14,6
15,3
24,2
37,2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Грипа (Influenza) – Током 2011. године евидентирана су 5.444 случаја грипа, тако да је стопа
инциденце износила 388,9⁰⁄₀₀₀₀, а проценат учешћа међу респираторним заразним болестима
37,19⁰⁄₀. Од укупног броја пријављених случајева грипа 4.578 се односе на сезонски грип, а 866
на нови грип А H1N1. Највећи број обољелих од сезонског грипа регистрован је у фебруару –
2.721, у јануару 1.350 и марту 1.174, а најмањи број разумије се у љетним мјесецима. Код
пријављених случајева сезонског грипа углавном су били у питању лакши до средње тешки
клинички облици болести без компликација. Код мањег процента обољелих са
компликацијама у питању су биле упале плућа, синуса и средњег уха. Пријављена су три смртна
случаја пандемијског грипа А H1N1. Дакле, са дијагнозом новог грипа А H1N1 пријављено је 866
253
oбољелих особа од тога 152 у јануару када су пријављена и три смртна случаја, највећи број
обољелих је у фебруару 605 али није било пријављених смртних случајева, и 106 пријављених у
марту. У мјесецима април, мај и јуни пријављен је по један случај пандемијског грипа А H1N1. У
пандемији грипа 2010/11 укупно су умрле 4 обољеле особе код којих је дијагноза постављена
лабораторијски, а укупан број лабораторијски потврђених случајева пандемијског грипа у овом
времену је 915. Током 2010/11. године Институт за јавно здравство је прикупљао, анализирао и
дистрибуирао податке свим релевантним партнерима о броју обољелих од сезонске грипе,
нове пандемијске грипе, и о броју обољелих од инфекција сличних грипи ARI/ILI , кроз дневно
електронско пријављивање.
Кретање стопе инциденце грипа приказујемо на графикону 13. Посматрајући кривуљу
морбидитета запажамо да је 2007. године измјерена највиша вриједност од 628,6⁰⁄₀₀₀₀, у
сљедећој години долази до извесног пада, у 2009. години стопа расте, па онда се у 2010.
констатује најнижа вриједност од 77,4⁰⁄₀₀₀₀, те у посљедњој посматраној години морбидитет
опет расте, када је евидентирана стопа од 388,9⁰⁄₀₀₀₀.
У Републици Српској је на вријеме извршена вакцинација најугроженијих категорија
становништва против грипа као и вакцинација комерцијалном вакцином против сезонског
грипа. У току 2011. године у Српској је касно набављена вакцина против пандемијског грипа
(крај априла) тако да није урађена вакцинација против пандемијског грипа, а набаављено је
30.000 доза. Овом приликом напомињемо да смо на вријеме израдили План приправности и
контроле пандемијске инфлуенце и да смо посљедњих неколико година пооштрили надзор над
појавом обичне или сезонске грипе.
Графикон 13. Стопа инциденце грипе у периоду 2007- 2011. године
Incidence rates of influenza, 2007-2011
St. inc
700
628,6
600
528,4
479,4
500
388,9
400
300
200
77,4
100
0
2007
2008
2009
2010
2011
Godina
Овчије богиње (Varicella) - Током 2011. године у Републици Српској је пријављено 3.539 лица
обољелих од варичеле са стопом инциденце од 252,8 ⁰⁄₀₀₀₀ и процентом учешћа од 24,17% у
укупном оболијевању од респираторних заразних болести.
На Графикону 14. представљамо кретање стопе инциденце варичеле у периоду 2007. – 2011.
године. На овом графикону је видљиво осцилаторно кретање стопе , стим да је у 2007. години
забиљежена највиша вриједност од 298,5⁰⁄₀₀₀₀, у 2008. се биљежи опадање инциденце, да би у
сљедећој 2009.години дошло до поновног пораста, а онда у 2010. се констатује најнижа
вриједност од 187,1⁰⁄₀₀₀₀ и на крају у 2011. години инциденца опет расте и зауставља се на
напријед наведеној вриједности од 252,8⁰⁄₀₀₀₀. Код већине обољелих су били дијагностиковани
254
лакши клинички облици болести, а највише обољелих је евидентирано међу школском и
предшколском дјецом. У ствари, против ове болести постоје ефикасне мјере специфичне
заштите, (вакцина) која није у нашем календару, те се код нас на појаву, ток и ширење варичеле
не може значајније утицати. Болест се јављала током цијеле године, највећи број обољелих
забиљежен је у хладним , а најмањи у љетним мјесецима.
Графикон 14. Стопа инциденце варичеле у периоду 2007- 2011. године
Incidence rates of Varicella, 2007-2011
St. inc.
298,5
300
235,9
252,8
248,1
250
187,1
200
150
100
50
0
2007
2008
2009
2010
2011
Godina
Заушњаци (Parotitis epidemica) - У 2011. години регистровано је 2.245 случајева мумпса са
стопом инциденце од 160,3⁰⁄₀₀₀₀. и процентом учешћа међу респираторним заразним
болестима од 15,33%.
На Графикону 15. на којем је представљено кретање морбидитета мумпса запажамо ниске
стопе у прве двије посматране године гдје се радило о спорадичним случајевима болести, а
најнижа стопа забиљежена је 2008. године када је износила 1,2⁰⁄₀₀₀₀. У 2009. години долази до
наглог скока инциденце (31,4 ⁰⁄₀₀₀₀) због епидемијског јављања ове болести на подручју
општине Бијељина, да би инциденца пала у 2010. години и зауставила се на вриједности од
2,8⁰⁄₀₀₀₀ и на крају у 2011. години се биљежи највиша горе поменута вриједност од 160,3⁰⁄₀₀₀₀.
Епидемија мумпса у посматраном петогодишњем периоду је дакле регистрована 2009. године
на подручју општине Бијељина када је пријављен 381 обољели. У 2011 години почетком јуна
избија епидемија мумпса у региону Источно Сарајево и Требиње и пред крај године се
постепено шири и на друге регије Српске. Укупно су у 2011 години на подручју регије И.
Сарајево регистрована 1.352 случаја, а на подручју регије Требиње 614. Такође је важно
нагласити да у Федерацији БиХ траје епидемија паротитиса током читаве 2011. године.
Највећи проценат пријављених у епидемији 2011. године у Српској је био међу ученицима
средњих школа и студентима. До ове епидемије је дошло због пропуста у вршењу MRP
вакцинације односно због недостатка вакцине MRP у ратном и непосредном поратном
периоду.
255
Графикон 15. Стопа инциденце епидемијског паротитиса у периоду 2007-2011. године
Incidence rates of parotitis epidemica, 2007-2011
St. inc.
180
160,3
160
140
120
100
80
60
31,4
40
20
2,2
2,8
1,2
0
2007
2008
2009
2010
2011
Godina
Стрептококна упала ждријела и крајника (Pharyngitis et tonsillitis streptococcica) – У 2011. години у
Српској је евидентирано 2.137 случајева стрептококне упале грла, те је инциденца износила
152,6%₀₀₀, а проценат учешћа међу респираторним заразним болестима 14,60%. Највећи број
обољелих је пријављен у јесењско-зимској сезони.
На Графикону 16. на којем је представљено кретање морбидитета ове болести уочавамо да је
2007. године регистрована стопа од 86,8%₀₀₀, а сљедеће 2008. године долази до извјесног пада
када је евидентирана најнижа вриједност, да бу сљедеће 3 године инциденца прогресивно
расла гдје је у 2011. години досегла највишу вриједност од 152,6⁰⁄₀₀₀₀.
Стрептококна упала ждријела и крајника у 2011. као и у 2010. години је на четвртом мјесто
међу водећим заразним болестима, а међу респираторним заразним такође на четвртом
мјесту. И поред неких мањих пропуста у пријављивању, сматрамо да се пријављивање ове
заразне болести ипак побољшало.
Графикон 16. Стопа ициденце стрептококне упале грла у периоду 2007-2011. године
Incidence rates of pharingitys and tonsillitis streptococcica, 2007-2011
St. inc.
152,6
160
128,9
140
120
100
95,4
86,8
68
80
60
40
20
0
2007
2008
2009
Godina
256
2010
2011
Туберкулоза (Tuberculosiss) – Током 2011. године у Српској је евидентирано 409
новорегистрованих случајева тубетркулозе са стопом инциденце од 29,2⁰⁄₀₀₀₀ и процентом
партиципације од 2,79% у укупном оболијевању међу капљичним заразним болестима, те се
туберкулоза налази на шестом мјесту међу водећим заразним болестима.
На графикону 17. видимо да је 2007. године регистрована стопа инциденце туберкулозе од
33,0⁰⁄₀₀₀₀, у 2008. години је дошло до малог повећања, да би у сљедеће двије године био
забиљежен пад када је у 2010. години констатована најнижа вриједност од 20,1⁰⁄₀₀₀₀, а онда у
2011. години инциденца опет расте у односу на претходне двије године и достиже напријед
наведену вриједност од 29,2⁰⁄₀₀₀₀.
Током 2011 године пријављен је већи број новооткривених-лабораторијски потврђених
случајева због појачаног надзора који се проводи у Републици Српској, према програму
Глобалног фонда.
У 2011. години 4 болесника су умрла од посљедица туберкулозе.
Процјењујемо да ће туберкулоза и даље представљати здравствени и социјални проблем са
могућом пријетњом мултирезистентне туберкулозе, за коју требамо развијати капацитете за
одговор и ублажавање при том типу сценарија. Фактори који погодују одржавању и ширењу
туберкулозе односно главни фаворизујући фактори су: тешко социјално-економско стање
односно низак животни стандард, висока стопа незапслености, незадовољавајуће стамбене
прилике, неадекватна исхрана, стрес, тежак физички рад, алкохолизам, неке друге болести и
други неповољни фактори. У циљу смањења инциденце туберкулозе и ефикасног рјешавања
овог проблема било би потребно постепено побољшавање економских услова живота
становништва и примјена ажурираног Програма за контролу туберкулозе у Републици Српској.
Графикон 17. стопа инциденце туберкулозе у периоду 2007- 2011. године
Incidence rates of tuberculosis, 2007-2011
St. inc.
33
34,2
35
29,2
25,9
30
20,1
25
20
15
10
5
0
2007
2008
2009
2010
2011
Godina
Бактеријска пнеумонија (Pneumonia bacterialis) – У 2011. години се налази на седмом мjeсту
међу водећим заразним болестима. Укупно је у 2011. години пријављено 383 случаја
бактеријске пнеумније са стопом инциденце од 27,3⁰⁄₀₀₀₀ и 2,62% учешћа у укупном
оболијевању од респираторних заразних болести. У 2011. години 1 болесник је умро од
посљедица бактеријске пнеумоније. На графикону 18. констатујемо да је 2007. евидентирана
стопа од 3,4⁰⁄₀₀₀₀, у сљедећој години инциденца незнатно пада, у 2009. долази до извјесног
пораста, у 2010. се констатује нагли скок (29,1⁰⁄₀₀₀₀) у односу на претходне 3 године, те у
посљедњој посматраној години (2011) региструјемо мали пад у односу на претходну 2010.
годину, када стопа биљежи вриједност од 27,3⁰⁄₀₀₀₀.
257
Графикон 18. Стопа ициденце бактеријске пнеумоније у периоду 2007- 2011. године
Incidence rates of pneumonia bacterialis, 2007-2011
St. inc.
29,1
27,3
30
25
20
15
10
5
3,4
3,3
3,8
0
2007
2008
2009
2010
2011
Godina
Инфективна мононуклеоза (Mononucleosis infectiva) – У 2011. години је пријављено 258 случајева
инфективне мононуклеозе , те је стопа морбидитета износила 18,4⁰⁄₀₀₀₀, а проценат учешћа
међу респираторним заразним болестима 1,76%. Болест се јаваљала као и претходних година
током цијеле године. Није пријављена ни једна епидемија ове болести, односно били су у
питању спорадични случајеви болести а највише обољелих је регистровано у узрасној групи 1519 година, затим 6-14 година. Код обољелих су била подједнако заступљена оба пола, а број
обољелих из града је 2,5 пута већи него са села. Код значајне већине обољелих су биле
дијагностиковане лакше клиничке форме болести, без компликација.
Посматрајући кретањe инфективне мононуклеозе у овом петогодишњем периоду запажамо да
је инциденца у 2007. износила 13,6⁰⁄₀₀₀₀, а затим се у 2008. смањује на најнижу вриједност од
11,3⁰⁄₀₀₀₀. У 2009. години је дошло до пораста у односу на претходну 2008. годину, у 2010. стопа
расте у односу на петходне 3 године и на крају у 2011. години инциденца достиже највишу
вриједност у овом петогодишњем периоду и износи како смо напријед истакли 18,4⁰⁄₀₀₀₀. Као
што је видљиво на графикону 19. мононуклеоза у свим посматраним годинама овог периода
има доста висок морбидитет, те се у 2011. години ова болест налази међу десет водећих
заразних болести на осмом мјесту.
258
Графикон 19. Стопа инциденце инфективне мононуклеозе у периоду 2007- 2011.године
Incidence rates of mononucleosis infective, 2007-2011
St. inc.
18,4
20
16,9
18
16
13,6
14
11,3
12,1
12
10
8
6
4
2
0
2007
2008
2009
2010
2011
Godina
Шарлах (Scarlatina) – Током 2011. године регистровано је 169 случајева шарлаха, па је стопа
инциденце износила 12,1⁰⁄₀₀₀₀, а проценат партиципације међу капљичним заразним
болестима 1,15%, те се шарлах налази на осмом мјесту међу респираторним, а на једанаестом
међу водећим заразним болестима. Као и претходних година шарлах се јављао током цијеле
године, али највише обољелих је пријављено у хладнијим јесењско-зимским мјесецима.
Одавно је познато да клицоноше код шарлаха служе као значајан и дуготрајан извор
инфекције. Такође се зна да особа која је прележала шарлах може обољети од ангине или неке
друге стрептококне инфекције изазване разним еритрогеним стрептококима, али се неће
јавити знаци еритрогеног токсина односно оспа, јер ће он бити неутралисан
већ на почетку обољења. Код већине обољелих су били изражени лакшки облици болести, а
највише обољелих је било евидентирано код дјеце предшколског, а затим школског узраста.
У петогодишњем периоду од 2007. до 2011. године (графикон 20), највећа стопа је била 2007.
године када је износила 25,1⁰⁄₀₀₀₀, у сљедеће двије године морбидитет нагло опада, те је у
2009. забиљежена најнижа стопа од 7,4⁰⁄₀₀₀₀, у 2010. години инциденца расте у односу на
претходну годину, а у 2011. години број обољелих је у благом порасту у односу на предходну
годину, тако да је регистрована поменута вриједност инциденце од 12,1⁰⁄₀₀₀₀.
259
Графикон 20. Стопа инциденце шарлаха у периоду 2007-2011. године
Incidence rates of scarlatina, 2007-2011
St. inc.
30
25,1
25
20
12,1
11,3
15
9,3
7,4
10
5
0
2007
2008
2009
2010
2011
Godina
Црвенка (Rubeola) – У 2011. години, је пријављено 19 лица са овом дијагнозом, те је инциденцa
је износила 1,4⁰⁄₀₀₀₀, а проценат учешћа међу респираторним заразним болестима 0,13%.
Током 2011. године није регистрована ни једна епидемија рубеоле у Републици Српској,
захваљујући предузетој мјери ванредне имунизације ММR вакцином.
На Графикону 21. видимо да су у прве двије посматране године забиљежене сасвим мале стопе
односно да се морбидитет у 2008. задржао на истој малој стопи као и у 2007. години , а онда у
2009. долази до наглог скока, а тај пораст је нарочито изражен у 2010. години када је епидемија
досегла врхунац и тада је измјерена највиша напријед поменута вриједност од 54,7⁰⁄₀₀₀₀, да би
у 2011. години инциденца значајно опала на вриједност од 1,4⁰⁄₀₀₀₀.
Према циљу који је СЗО поставила за Европски регион ми у Републици Српској смо се
обавезали да ће мо извршити елиминацију конгениталног рубеола синдрома (CRS) до 2010.
године односно да се исти смањи на мање од 0,01 на 1.000 живорођене
Графикон 21. Стопа инциденце рубеоле у пеиоду 2007 - 2011. године
Incidence rates of rubeola, 2007-2011
St. Inc.
54,7
60
50
32,6
40
30
20
10
0,2
1,4
0,2
0
2007
2008
2009
Godina
260
2010
2011
Бактеријски менингитис (Meningitis bacterialis) – Током 2011. године евидентирано је 19
случајева бактеријског менингитиса са стопом инциденце од 1,4⁰⁄₀₀₀₀ и процентом
партиципације од 0,13% у укупном морбидитету капљичних заразних болести.
У првој посматраној години стопа инциденце је износила 2,2⁰⁄₀₀₀₀, а након тога постепено
опада, да би у 2010. години била измјерена најнижа вриједност од 0,8⁰⁄₀₀₀₀, те на крају у 2011.
години долази до извјесног пораста у односу на претходне двије године па се биљежи горе
поменута вриједност од 1,4⁰⁄₀₀₀₀ (графикон 22).
Графикон 22. Стопа инциденце бактеријског менингитиса у периоду 2007-2011. године
Incidence rates of meningitis bacterialis, 2007-2011
St. Inc.
2,2
2,5
1,9
2
1,4
1,2
1,5
0,8
1
0,5
0
2007
2008
2009
2010
2011
Godina
Менингококна инфекција (Infectio meningococcica) – У 2011. години пријављено је 11 случајева
менингококне болести, те стопа инциденце износи 0,8⁰⁄₀₀₀₀, а проценат учешћа у укупном
морбидитету међу капљичним заразним болестима 0,08%. Регистровани случајеви
менингококног менингитиса су спорадични и већина случајева су пријављени у хладнијим
јесењско-зимским мјесецима.
Анализа морбидитета менингококног менингитиса показује да се инциденца у посматраном
петогодишњем периоду кретала у мањем распону од 0,6 ⁰⁄₀₀₀₀ у 2008. и 2009. години до
0,9⁰⁄₀₀₀₀ у 2010. години (графикон 23).
Графикон 23. Стопа инциденце менингококног менингитиса у периоду 2007-2011. године Incidence rates of
infectio meningococcica, 2007-2011
St. inc.
0,9
0,9
0,8
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
2007
2008
2009
2010
2011
Godina
261
Мале богиње (Morbilli) – Током 2011. године укупно је пријављено 5 случајева морбила са
стопом морбидитета од 0,4⁰⁄₀₀₀₀ и процентом учешћа од 0,03⁰⁄₀ у укупном оболијевању од
респираторних заразних болести. Сви пријављени случајеви морбила су спорадични.
Регистровани случајеви морбила нису лабораторијски потврђени.
Како се види на Графикону 24. сваке године се региструје по неколико спорадичних случајева
морбила односно стопа инциденце се кретала у распону од 0,2⁰⁄₀₀₀₀ у 2008. до 0,7⁰⁄₀₀₀₀ у 2007.
години. Институт за јавно здравство је благовремено узео активно учешће у Програму
елиминације морбила, који је амбициозно поставила СЗO за Европски регион до 2010. године.
Институт је поред осталог увео активни надзор над морбилима, а свака сумња на морбиле се
обавезно бесплато тестира.
Графикон 24. Стопа инциденце морбила у периоду 2007-2011. године
Incidence rates of morbilli, 2007-2011
St. inc.
0,7
0,7
0,6
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,2
0,3
0,2
0,1
0
2007
2008
2009
2010
2011
Godina
Велики кашаљ (Pertusis) – – У 2011. години су евиднетирана 2 случаја пертусиса, те је стопа
инциденце износила 0,1⁰⁄₀₀₀₀, а проценат учешћа у укупном морбидитету међу респираторним
заразним болестима 0,01%.
Посматрајући кретањe морбидитета пертусиса у периоду 2007-2011 године уочавамо да се
инциденца кретала у врло малом дијапазону од 0,1⁰⁄₀₀₀₀ колико је износила у посљедње
четири посматране године до о,4 ⁰⁄₀₀₀₀ у 2007. години, (Графикон 25).
262
Графикон 25. Стопа инциденце пертусиса у периоду 2007-2011. године
Incidence rates of pertusis, 2007-2011
St. inc.
0,4
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05
0
2007
2008
2009
2010
2011
Godina
7.7 ЦРИЈЕВНЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ / Gastrointestinal communicable diseases
Током 2011. године пријављенo je 3.837 особa обољелих од цријевних заразних болести са
стопом инциденце 273,9⁰⁄₀₀₀₀ или процентуално 19,97% у укупном оболијевању од заразних
болести. (табела 9, графикон 26 и 27). Из овога се може видјети да се и ове године цријевне
заразне болести по учесталости налазе одмах иза респираторних. У посљедњих пет година,
инциденца се кретала од најмање 168,8⁰⁄₀₀₀₀ у 2007 години до највише 273,9⁰⁄₀₀₀₀ у 2011, што
говори да ова врста обољења има тенденцију сталног пораста. Већ је познато и раније да се
етиолошки агенс врло често не утврди, што негативно утиче на стварање објективне слике који
узрочници на нашем поднебљу најчешће доводе до цријевних инфекција.
Као и претходних година код одређених интестиналних инфекција - А04, АО8 и А09 најчешће су
били идентификовани сљедећи патогени: E. Coli, Enterococcus, Enterobacter, Yersinia
enterocolitica и Campylobacter. Kод тровања храном најчешће се изоловао златножути
стафилокок, код салмонелоза Salmonella enteritidis, код вирусних менингитиса Echo и Coxackiae
вируси.
У доказаним случајевима клицоноштва предузимане су одговарајуће мјере према
клицоношама у циљу спречавања и сузбијања заразних болести. Код клицоноштва цријевних
заразних болести у 2010. години најчешће је био изолован Staphylococcus aureus, а врло ријетко
Salmonella enteritidis и Lamblia intestinalis.
У 2011. години, по учесталости јављања на првом мјесту су алиментарне епидемије којих је
пријављено 12 са укупно 107 обољелих. Када су упитању најчешће намиринице и храна преко
којих је дошло до преношења узрочника заразних болести, то су били: ћевапи, свињско
печење, пица, салама, сладолед, пилетина и риба. Не ријетка појава алиментарних епидемија у
суштини указује на пропусте у надзору, производњи, промету, дистрибуцији, складиштењу и
чувању животних намирница и хране.
Све горе наведене чињенице говоре да је морбидитет од цријевних заразних болести и у 2011.
години и даље висок, на шта се може значајно утицати адекватним мјерама друштвене
заједнице и здравствених служби.
263
Табела 9. Учесталост цријевних заразних болести у 2011. години
Gastrointestinal communicable diseases, 2011
Број обољелих
Number
Врста болести - Diagnosis
Стопа инциденце
(⁰⁄₀₀₀₀ ) Incidence rate
%
Infectiones intestinales
3.432
245.1
89,44
Intoxicatio alimentaris
185
13.2
4,82
Salmonelloses aliae
173
12.3
4,5
Meningiits virosa
24
1.7
0,62
Hepatitis virosa acuta A
9
0.6
0,23
Sghigellosis
13
0.9
0,33
Botulismus
1
0.1
0,02
УКУПНО TOTAL
3.837
273.9
100,00
Графикон 26. Стопа инциденце цријевних заразних болести у 2011. години
Incidence rates of gastrointestinal communicable diseases, 2011
St incidence
Bolesti
Infectio intest.
245,1
Salmonellosis
12,3
Intox.alimentaris
13,2
Mening viralis
1,7
Hep A
0,6
Shigellosis
0,9
Botulismus
0,1
0
50
100
150
200
250
300
Графикон 27. Учешће појединих цријевних заразних болести у укупном оболијевању од цријевних заразних
болести у 2011. годинe
Gastrointestinal communicable diseases by diagnosis, 2011
%
89,44
Infectio intest.
4,5
Bolesti
Salmonellosis
4,82
Intox.alimentaris
Mening viralis
0,62
Hep A
0,23
Shigellosis
0,33
Botulismus
0,02
0
264
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Цријевне инфекције – ентероколитиси (Infectiones intestinales) – У 2011 години пријављено је
укупно 3432 особе обољеле од ентероколитиса, нешто више него претходне године. Према
броју обољелих ове инфекције су водеће у групи цријевних заразних болести, са инциденцом
од 245.1⁰⁄₀₀₀₀ или 89,44% од укупно свих цријевних заразних болести.
Када се прати кретање морбидитета ентероколитиса у последњих пет година (графикон 28),
може се уочити да је стопа учесталости прогресивно и постепено расла у посљедњих неколико
година, што показују подаци и за 2011 годину. Појава ентероколитиса може се повезати са
многим социо-економским разлозима: лоши санитарно-хигијенски услови живота,
неспровођење мјера личне хигијене и сл.
Графикон 28. Стопа инциденце ентероколитиса у периоду 2007- 2011. године
Incidence rates of enterocolitis, 2007-2011
St.inc
245,1
225,4
250
178,4
200
174,6
142,9
150
100
50
0
2007
2008
2009
2010
2011
Godina
Тровање храном (Intoxicatio alimentaris) – Током 2011. године у Републици Српској је пријављено
185 случајева заразног тровања храном са инциденцом 13.2⁰⁄₀₀₀₀ или 4,82% у укупном
оболијевању од цријевних заразних болести.
Када посматрамо графички приказ кретања стопе тровања храном, уочавамо да је оно било
нестабилног тренда тј. смјењивао се раст и пад броја обољелих током посљедњих пет година,
па тако и број обољелих у 2011 показује лаган пад у односу на претходну 2010 годину
(графикон 29). Пораст броја обољелих као и појава епидемија узрокованих тровањем храном
управо директно говори о пропустима насталим приликом складиштења, производње, промета
и дистрибуције животних намирница и хране, као и изостанку постојања довољне свјесности
запослених у том ланцу о важности придржавања свих правила и прописа које се тичу ових
процеса
265
Графикон 29. Стопа инциденце алиментарних интоксикација у периоду 2007-2011. године
Incidence rates of intoxicatio alimentaris, 2007-2011
St.inc
16,4
18
16
13,2
14
12
10,9
9,9
10
7,6
8
6
4
2
0
2007
2008
2009
2010
2011
Godina
Салмонелозно тровање храном (Salmonellosis) – У 2011 години регистровано је 173 случаја
обољелих од салмонелозе са инциденцијом 12.3⁰⁄₀₀₀₀ и процентуланим учешћем од 4,5%
(графикон 30). И ове 2011 године најчешће се изоловала Salmonella enteritidis, kao и претходних
10 година.
Салмонелоза је примарно болест домаћих животиња, а на човјека се преноси употребом хране
животињског поријекла, загађене узрочником или његовим токсином. У спољашњој средини
салмонеле
могу да преживе свега неколико сати, а у водама и намирницама могу се одржати знатно дуже,
температура од 60 степени их убија, због чега је изузетно важна правилна термичка обрада
намирница. Салмонела се осим код домаћих животиња може наћи и код заражених глодара,
кућних љубимаца, риба, шкољки и човјека (обољели, реконвалесцент, клицоноша). Посебну
опасност преноса представља унакрсна контаминација хране, када се загађеним ножем сијече
више „серија хране“ при чему може доћи до заражавања већег броја особа. Воће и поврће се
може загадити и употребом хигијенски неисправне воде за залијевање.
Салмонелоза се може спријечити ветеринарском контролом здравља животиња прије клања и
контролом намирница животињског поријекла које се стављају у промет.
266
Графикон 30. Стопа инциденце салмонелоза у периоду 2007- 2011. годинe
Incidence rates of salmonellosis, 2007-2011
St.inc
14
12,3
11,7
10,4
12
10
7,7
6,6
8
6
4
2
0
2007
2008
2009
2010
2011
Godina
Вирусна упала можданих опни (Meningitis viralis) – У 2011 години регостровано је 24 обољелих, a 1
болесник је умро од ове врсте менингитиса. Стопа инциденце је износила 1.71⁰⁄₀₀₀₀ или
процентуално 0,62% у групи цријевних заразних болести, што је лагани пад у односу на
претходну годину, а графички се такође може уочити осцилаторно кретање стопе током
посљедњих неколико година (графикон 31). Највећи број пријављених случајева је био у 2008
години, са инциденцом 2.8⁰⁄₀₀₀₀.
Вирусни менингитис у нашим крајевима најчешће изазивају ентеровируси, аденовируси и др.
Ентеровирусна обољења су веома честа и представљају фекално-оралне инфекције. Обољели
се углавном пријављују у касним љетњим мјесецима, најчешће у виду мањих епидемија и
најчешће оболијевају дјеца и то она која иду у вртић или су смјештена у друге колективе. У
ширењу болести велику улогу играју здраве клицоноше.
Графикон 31. Стопа инциденце вирусног менингитиса у периоду 2007-2011. године
Incidence rates of meningitis viralis, 2007-2011
St.inc.
2,8
2,6
3
2,5
1,7
2
1,2
1,5
0,9
1
0,5
0
2007
2008
2009
2010
2011
Godina
Заразна жутица (Hepatitis virosa acuta A) - Током 2011 године пријављено је 9 обољелих од
заразне жутице А са инциденцом 0.6⁰⁄₀₀₀₀ док је процентуално учешће овог обољења међу
цријевним заразним болестима 0,23%.
Заразна жутица А има тренд опадања, иако је у 2007 години забиљежен значајан број
обољелих са инциденцом од 2.6⁰⁄₀₀₀₀ (графикон 32).
267
За разлику од земаља нижег хигијенског стандарда, хепатитис А се у развијеним земљама
јавља углавном у каснијој животној доби. Пошто је ријеч о заразној болести која се може јавити
спорадично или у виду епидемија (најчешће у условима погоршања санитарно-хигијенских
услова, након поплава и других природних катастрофа), мјере за њено сузбијање треба да буду
усмјерене у том правцу.
Графикон 32. Стопа инциденце вирусног хепатититса А у периоду 2007-2011. године
Incidence rates of hepatitis virosa acuta A, 2007-2011
St.inc.
3
2,6
2,5
2
1,7
1,5
1
0,6
0,6
0,3
0,5
0
2007
2008
2009
2010
2011
Godina
Бациларна дизентерија (Schigellosis) – Током 2011 године пријављено је 13 случајева дизентерије
са стопом инциденце 0.9⁰⁄₀₀₀₀ и процентуалним учешћем у овој групи обољења од 0,33%.
Занимљиво је да се ова болест код нас ријетко открива и пријављује, иако сматрамо да је
стварни морбидеитет шигелозе ипак већи. У петогодишем периоду од 2007. до 2011. године
стопа морбидитета се кретала у сасвим малом дијапазону од 0,1⁰⁄₀₀₀₀ у 2009. до 0,9⁰⁄₀₀₀₀ у
2011. години (графикон 33).
Графикон 33. Стопа инциденце бациларне дизентерије у периоду 2007-2011. године
Incidence rates of Schigellosis, 2007-2011
St.inc.
0,9
0,9
0,8
0,6
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,3
0,2
0,1
0,2
0,1
0
2007
2008
2009
Godina
268
2010
2011
Ботулизам (Botulismus) – У 2011. години регистрован је 1 случај ботулизма са инциденцом
0.1⁰⁄₀₀₀₀ и процентуалним учешћем у групи цријевних заразних болести од 0,02%. Ботулизам се
код нас ријетко појављује, тако да су у посматраном петогодишњем периоду једино у 2007.
години пријављена 4 случаја и у 2008, 2010 и 2011. години по 1 случај ове болести (графикон
34).
Графикон 34. Стопа инциденце ботулизма у периоду 2007-2011. године
Incidence rates of botulismus, 2007-2011
St.inc.
0,3
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,1
0,1
0,1
0,05
0
0
2007
2008
2009
2010
2011
Godina
7.8 ОСТАЛЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ / Other communicable diseases
У овој групи заразних болести се налазе сљедеће заразне болести : контакт и изложеност
бјеснилу, сепса, акутни вирусни хепатитис Ц, акутни вирусни хепатитис Б, носилаштво HbsAg,
вирусни неспецифични хепатитис, вирусни енцефалитис, акутна флакцидна парализа и
носилаштво HCV антитијела. Из ове групе заразних болести у 2011. години пријављено је 298
случајева, са стопом инциденце 21.4⁰⁄₀₀₀₀ и процентуалним учешћем 1,55%, при чему је
највише пријављено септикемија, а најмање носилаштва антитијела на хепатитис Ц (табела 10).
Стопа морбидитета и учешће осталих заразних оболења у укупном оболијевању од осталих
заразних оболења приказани су на графиконима 35 и 36).
Напомена: Број пријављених случајева хепатитиса Б, хепатитиса Ц и носилаштва HbsAg је много
већи од оног који је пријављен Институту за јавно здравство на основу класичних пријава. Ови
подаци су утврђени накнадним епидемиолошким истраживањем, након истека календарске
2011. године, па због тога нису уврштени у годишњи извјештај за 2011. годину.
Према новом Правилнику о пријављивању заразних болести микробиолошке лабораторије и
све установе које врше дијагностику хепатитиса су дужне извршити пријаву на појединачној
пријави Регионалном заводу за заштиту здравља односно Институту за јавно здравство, што ће
знатно унапредити систем надзора и контроле хепатитиса.
269
Табела 10. Учесталост осталих заразних болести у 2011. години
Other communicable diseases, 2011
Број обољелих
Number
Стопа инциденце
(%ooo) Incidence rate
%
Septicaemia
94
6,7
31,50
Lyssa kontakt/contact
60
4,3
20,13
Hepatitis virosa acuta B
54
3,9
18,82
Hepatitis virosa acuta C
53
3,8
17,78
HbsAg
22
1,6
7,38
Hepatitis virosa non specificata
10
0,7
3,35
Encephalitis viralis
3
0,2
1,00
AFP
1
0,1
0,33
1
0,1
0,33
298
21,4
100,00
Врста болести - Diagnosis
Nosilaštvo
HCV
antibodies carrier
УКУПНО Total
antitijela
HCV
На Графикону 35. и 36. приказана је стопа инциденце и учешће појединих осталих заразних болести
у укупном оболијевању од осталих заразних болести у 2011. години.
270
Графикон 35. Стопа инциденце осталих заразних болести у 2011. години
Incidence rates of other communicable diseases, 2011
St. inc.
Nosilaštvo HCV
0,1
AFP
0,1
Encephalit viralis
0,2
Bolesti
Hep virosa non specif
0,7
HbsAg
1,6
Hep B virosa
3,9
Hep C virosa
3,8
Lyssa kontakt
4,3
Septicaemia
6,7
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Графикон 36. Учешће појединих осталих заразних болести у укупном оболијевању од осталих заразних болести
у 2011. години
Other communicable diseases by diagnosis, 2011
%
Nosilaštvo HCV
0,33
AFP
0,33
1
Encephalit viralis
3,35
Hep virosa non specif
7,38
HbsAg
18,12
Hep B virosa
17,78
Hep C virosa
20,13
Lyssa kontakt
Septicaemia
31,5
0
5
10
15
20
25
30
35
Сепса (Septicaemia) – Сепса (Septicaemia) – У 2011. години евидентирана су 94 случаја септикемије
са стопом инциденце 6.7 ⁰⁄₀₀₀₀, а проценат учешћа у укупном морбидитету у овој групи
обољења је 31,50%.
Анализирајући графички приказ кретања стопе септикемије, можемо видјети да има тренд
раста, што треба да буде упозорење да она постаје све већи здравствени проблем (графикон
37). Од посљедица сепсе у 2011. години су умрла 4 болесника. Релевантне институције и
појединци требају посветити много већу пажњу превенцији и сузбијању сепсе, како би
сврсисходним мјерама и акцијама смањили могућност настанка сепсе однсоно морбидитет и
смртност од сепсе.
271
Графикон 37. Стопа инциденце сепсе у периоду 2007-2011. године
Incidence rates of septicaemia, 2007-2011
St.inc.
6,71
7
6
5,3
5
4
3,1
3,1
3
3
2
1
0
2007
2008
2009
2010
2011
Godina
Контакт и изложеност бјеснилу (Lyssa kontakt) – У 2011. години пријављено је 60 случајева
изложености бјеснилу са инциденцом 4.3 ⁰⁄₀₀₀₀ и процентуалним учешћем од 20,13%.
У посматраном петогодишњем периоду учесталост контакта изложености бјеснилу се кретала
приближно исто, осим у протеклој 2011. години када је дошло до знатнијег пада (Графикон 38).
Графикон 38. Стопа инциденце контакта и изложености бјеснилу у периоду 2007-2011. године
Incidence rates of lyssa contact, 2007-2011
St.inc.
10,8
12
10
10,4
11,1
10
8
6
4,3
4
2
0
2007
2008
2009
2010
2011
Godina
У циљу заштите становништва од бјеснила неопходно је континурано спровођење сљедећих
превентивних мјера:
272
•
Редовно вакцинисање паса и мачака.
•
Едукација власника животиња и јавности о важности рестриктивних мјера према
псима и мачкама.
•
Спровођење активног надзорa бјеснила код животиња.
•
Правилна контрола паса и мачака луталица.
•
Пријављивања животиња сумњивих на бјеснило.
•
Затварање у карантин и клиничко посматрање током 10 дана сваког здравог пса
или мачке који су повриједили или ујели човека.
•
Обавезно и хитно слање материјала на преглед – све кућне љубимце који показују
знаке сумњиве на бјеснило треба жртвовати и прегледати на бјеснило.
•
Све дивље животиње које су ујеле човјека одмах жртвовати и послати материјал на
преглед.
•
Перорална имунизација резервоара помоћу атенуиране и рекомбиноване вакцине
– бацање мамаца са вакцином из ваздуха показала се ефикасном мјером у
елиминацији бјеснила лисица.
•
Вакцинација лица која су професионално изложена повећаном ризику од
инфекције према Правилнику о имунизацији и хемопрофилакси РС (ветеринари,
шумари, лабораторијски и теренски радници који раде у вези са бјеснилом, као и
лица која бораве у току дужег периода у ендемским предјелима).
Акутни вирусни хепатитис Б (Hepatitis virosa acuta B) – У 2011. години пријављено је 54 обољелих
од ове болести са инциденцом 3.9⁰⁄₀₀₀₀ и процентуалним учешћем од 18,12%. Током 2011.
године један болесник је умро од посљедица вирусног хепатитиса Б. На графикону 39.
приказано је кретање стопе морбидитета у петогодишњем периоду са најнижом стопом
(2.7⁰⁄₀₀₀₀) у 2010. гидини , а највишом (4.7⁰⁄₀₀₀₀) у 2009 години.
Хепатитис Б је једна од најчешћих вирусних инфекција на свијету. Процјењује се да 350
милиона људи има хронични хепатитис Б и самим тим су у великом ризику за развијање
цирозе и карцинома јетре. Због хепатитиса Б сваке године у свијету умире милион људи што
ову болест сврстава на неславно десето мјесто по смртности.
Вирус хепатитиса Б је веома контагиозан, чак 50 – 100 пута је инфективнији од вируса ХИВ-а.
Може се наћи у крви, зноју, сузама, мајчином млијеку и сперми. Може се пренијети са мајке на
дијете током порођаја, затим приликом секса без заштите, директним крвним контактом,
уколико се дијели игла, бријач, прибор за нокте или четкица за зубе. Као и вирус хепатитиса Ц и
вирус хепатитиса Б ван организма може да преживи чак 7 дана.
Да ли ће нечији организам сузбити инфекцију или ће особа бити хронично заражена највећим
дијелом зависи од њених година старости: 90% новорођенчади, 20-50% дјеце од 1-5 година
старости и 1-10% старије дјеце и одраслих добије хроничну инфекцију.
Особе заражене вирусом хепатитиса Б су готово двоструко изложеније ризику оболијевања од
нон-Хоџкин лимфома.
Графикон 39. Стопа инциденце акутног вирусног хепатитиса Б у периоду 2007-2011. године
Incidence rates of hepatitis virosa acuta B, 2007-2011
St.inc.
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
4,7
3,6
3,9
3,9
2,7
2007
2008
2009
2010
2011
Godina
273
Акутни вирусни хепатитис Ц (Hepatitis virosa acuta C) – У 2011. години регистрована су 53 случаја
овог обољења са инциденцом 3.8⁰⁄₀₀₀₀ и процентуалним учешћем од 17,78%, што представља
лагани пораст у односу на 2010 годину. Током 2011. године 1 болесник је умро од вирусног
хепатитиса Ц. Стопа инциденце је још увијек нижа у односу на 2008 и 2009 годину када је
инциденца износила 4.8 и 5.2⁰⁄₀₀₀₀ тако да кривуља на дијаграму има блажи осцилаторни
карактер (графикон 40).
Свјетска здравствена организација (WHO) процјењује да преко 170 милиона људи у свијету
живи са ХЦВ инфекцијом, а око 12 милиона људи је коинфицирано са ХИВ/ХЦВ. 80%
инфицираних током времена развија хронично оштећење јетре, које ако се не лијечи на
вријеме може да прогредира у цирозу или примарни рак јетре. Вирус хепатитиса Ц се преноси
путем крви, рјеђе сексуалним контактом и са мајке на дијете у току трудноће. ХИВ инфекција
повећава степен ризика за трансмисију ХЦВ сексуалним контактом и са мајке на дијете у току
трудноће. Трансмисија путем крви подразумијева трансфузију заражене крви и крвних
продуката (догађало се прије 1991. године), кориштење истог бријача, маказица, четкице за
зубе, кориштење лоше стерилисане опреме, кориштење нестерилисане опреме приликом
тетовирања или пирсинга.
Хепатитис Ц се често назива „тихом болешћу“ јер мање од 5% пацијената се јавља непосредно
по стицању инфекције. Мали проценат пацијената (око 15 до 30%) ће сами „елиминисати“
вирус, а у око 70 до 85% пацијената развиће се хронични хепатитис. Ток хроничне болести је
различит, али трећина пацијената са хроничним хепатитисом ће развити озбиљно обољење
јетре 15 до 25 година након инфекције.
Графикон 40. Стопа инциденце акутног вирусног хепатитиса Ц у периоду 2007-2011. године Incidence rates of
hepatitis virosa acuta C, 2007-2011
St.inc.
5,2
6
4,8
5
3,8
3,1
4
3,1
3
2
1
0
2007
2008
2009
2010
2011
Godina
Носилаштво HbsAg (HbsAg) – Током 2011. године евидентирана су 22 случаја носилаштва HBsAg са
стопом инциденце 1.6 %ooo што представља процентуално учешће од 7,38% Посматрајући
морбидитет хроничне антигенемије, уочава се да је током посљедњих неколико година
запажен лагани пад; од 2008. године када је инциденца износила 3.3 ⁰⁄₀₀₀₀ до 2010 када је била
2.1⁰⁄₀₀₀₀ (графикон 41).
274
Графикон 41. Стопа инциденце HBsAg носилаштва у периоду 2007 – 2011. године
Incidence rates of HbsAg, 2007-2011
St.inc.
3,3
3,5
3,1
2,8
3
2,1
2,5
1,6
2
1,5
1
0,5
0
2007
2008
2009
2010
2011
Godina
Вирусни неспецифични хепатитис (Hepatitis virosa non specificata) – Под овим хепатитисом се
подразумијева свако неозначено обољење јетре са коматозним стањем, узроковано вирусом
као и неозначено запаљење јетре без коме али такође узроковано вирусом.
Евидентирано је 10 случајева у 2011. години, са инциденцом 0.7⁰⁄₀₀₀₀ и процентуалним
учешћем од 3,35% у групи осталих обољења.
Стопа морбидитета ове болести у посматраном петогодишњем периоду се кретала у
дијапазону од 0,3⁰⁄₀₀₀₀ у 2006. и 2009. години до 0,9⁰⁄₀₀₀₀ у 2007. години .
Вирусна упала мозга (Encephalitis viralis) – Током 2011. године регистрована су 3 случаја овог
обољења са инциденцом 0.2⁰⁄₀₀₀₀ и процентуалним учешћем од 1%. Разлике у односу на
претходан период су занемариве.
Акутна флакциднапарализа (AFP) – У 2011. години пријављен је 1 случај АФП-а, са инциденцом
0.1⁰⁄₀₀₀₀ и процентуалним учешћем од 0,33%.
У периоду од 2007. до 2011. године пријављен је само још 1 случај AFP и то у 2009. години.
Постоји проблем недовољног разумијевања значаја активног надзора и пријављивања
случајева АФП-а од стране клиничара што отежава сарадњу са епидемиолозима и угрожава
сензитивност система откривања и пријављивања АФП-а.
Носилаштво HCV антитијела (anti HCV) – Током 2011. године регистрован je један случај
носилаштва HCV антитијела sa инциденцом 0.1% ооо и процентуалним учешћем од 0,33%.
У петогодишњем приоду до 2007. до 2011. године осим овог случаја пријављена су још 2
случаја у 2008. години, а у другим посматраним годинама овог периода није пријављен ни
један случај носилаштва HCV антитијела.
275
7.9 ПАРАЗИТАРНЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ / Parasitic communicable diseases
У 2011. години регистровано јe 170 случајева паразитарних заразних болести, тако да се по
учесталости налазе на четвртом мјесту са 0,89% учешћа. Стопа инциденце паразитарних
заразних болести у 2011. години је 12,1⁰⁄₀₀₀₀.
Сви пријављени случајеви паразитарних болести се односе на скабијес , јер друге паразитарне
болести нису регистроване.
Свраб (Scabies) – У току 2011. године пријављено је укупно 170 обољелих од скабијеса, а стопа
инциденце била је 12,1⁰⁄₀₀₀₀.
Посматрајући претходни период од 2007. до 2010. године оболијевање од скабијеса је било у
лаганом паду, међутим у 2011. години биљежи се незнатан пораст стопе морбидитета
(12,1⁰⁄₀₀₀₀) у односу на претходне двије године, 11,9⁰⁄₀₀₀₀ у 2009 и 11,1⁰⁄₀₀₀₀, у 2010 години.
(графикон 42), тако да скабијес и даље представља одређени здравствени проблем.
Смањењу морбидитета скабијеса могу значајно допринијети активности на побошљању
социјално-економских услова живота и провођењу превентивних мјера, које се нарочито
односе на мјере личне и колективне хигијене са посебним нагласком на школске и
предшколске установе и друге установе са колективним смјештајем.
Графикон 42. Стопа морбидитета скабијеса у периоду 2007-2011. године
Incidence rates of scabies, 2007-2011
St.inc.
16
14,2
13,4
14
11,9
12
12,1
11,1
10
8
6
4
2
0
2007
2008
2009
2010
2011
Godina
7.10 ТРАНСМИСИВНЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ / Transmissive communicable diseases
Трансмисивне заразне болести у 2011. години се налазе на петом мјесту по учесталости
појединих група међу заразним болестима, са 97 регистрованих случајева обољења и стопом
инциденце од 6,9⁰⁄₀₀₀₀ и 0,50% учешћа међу групама заразних болести.
Из ове групе заразних болести пријављена је само Лајм борелиоза са 97 случајева обољелих, с
тим да је у овај нозолошки ентитет укључен и мигрирајући еритем (Erithema migrans), као
почетни стадијум Лајмске болести.
Лајмска болест (Morbus Lyme) – Као што је већ наведено, у 2011. години регистровано је 97
случајева Лајмске болести са стопом инциденце од 6,9⁰⁄₀₀₀₀.
Анализом кретања морбидитета ове болести у петогодишњем периоду од 2007. до 2011.
године запажа се да је у 2011. години дошло до пораста оболијевања у односу на
276
претходни период, са 1,6⁰⁄₀₀₀₀ у 2007 години. са извјесним осцилацијама у следеће три године,
и највећом стопом инциденције од 6,9⁰⁄₀₀₀₀ у 2011. години (графикон 43).
У спречавању настанка Лајмске болести велики значај има провођење мјера личне заштите
приликом боравка у природи. Међутим, ако се деси ујед крпеља, најважније је благовремено
јављање у здравствену установу ради правилног уклањања крпеља са површине коже и
провођења мјера здравственог надзора.
Графикон 43. Стопа инциденце M. Lyme у периоду 2007-2011. године
Incidence rates of M. Lyme, 2007-2011
St.inc.
6,9
7
6
5,1
5,1
4,5
5
4
3
2
1,6
1
0
2007
2008
2009
2010
2011
Godina
7.11 ПОЛНЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ Sexually transmitted diseases
У 2011. години укупно је пријављено 83 случаја обољења од полних заразних болести са стопом
морбидитета од 5,9⁰⁄₀₀₀₀ и 0,43 % учешћа у укупном оболијевању од заразних болести, тако да
се ова група заразних болести као и прошле године налази на шестом мјесту по проценту
учешћа међу заразним болестима. Стварни морбидитет ових болести је вјероватно већи, јер се
због специфичности ових обољења, присутне стигме, дијагностиковања и лијечења у приватној
медицинској пракси и установама изван Републике Српске, ове болести углавном нередовно
пријављују.
Број обољелих, стопа морбидитета и проценатуално учешће појединих полних заразних
болести у односу на укупан број полних заразних болести у 2011. години приказани су у Табели
11. и на Графикону 44. и 45.
277
Табела 11. Учесталост полних заразних болести у 2011. години
Sexually transmitted diseases, 2011
Врста болест- Diagnosis
Број обољелих
Number
Стопа инциденце - ⁰⁄₀₀₀₀
Incidence rate
%
Chlamidiasis
49
3,5
59,04
Syphilis
25
1,8
30,12
HIV pozitivnost
5
0,4
6,02
Infectio gonococcica
2
0,2
2,41
AIDS
2
0,2
2,41
УКУПНО - Total
83
5,9
100,00
Графикон 44. Стопа инциденце полних заразних болести у 2011. години
Incidence rates of sexually transmitted diseases, 2011
St. inc.
0,2
AIDS
0,4
Bolesti
HIV pozitivn
Inf. Gonococcica
0,2
Syphilis
1,8
Chlamidiasis
3,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Графикон 45. Учешће појединих полних заразних болести у укупном оболијевању од полних заразних болести у
2011. години
Incidence rates of sexually transmitted diseases by diagnosis, 2011
%
AIDS
2,41
HIV pozitivn
6,02
Inf. Gonococcica
2,41
Syphilis
30,12
Chlamidiasis
59,04
0
278
10
20
30
40
50
60
70
Хламидијаза (Chlamidiasis) - Током 2011. године евидентирано је 49 обољелих од гениталне
хламидијазе, те је стопа инциденце износила 3,5⁰⁄₀₀₀₀, а проценат учешћа међу полним
заразним болестима 59,04%.
Анализирањем кретања морбидитета гениталне хламидијазе у посматраном петогодишњем
периоду запажамо да је од 2007. године дошло до пораста стопе инциденце када је
забиљежена најнижа вриједност од 0,6⁰⁄₀₀₀₀, до 3,5 ⁰⁄₀₀₀₀ у 2011 години (Графикон 46).
Графикон 46. Стопа инциденце хламидијазе у периоду 2007-2011. године
Incidence rates of chlamidiasis, 2007-2011
St.inc.
3,5
3,5
2,8
3
2,5
1,8
2
1,5
1
0,6
0,7
0,5
0
2007
2008
2009
2010
2011
Godina
Сифилис (Syphilis – Lues) – – У 2011. години је пријављено 25 случајева сифилиса са стопом
инциденце од 1,8⁰⁄₀₀₀₀ и процентуалним учешћем од 30,12% у укупном оболијевању од полних
заразних болести.
Посматрањем кретања стопе инциденце сифилиса на Графикону 47. запажамо да се стопа
кретала у распону од 0,2⁰⁄₀₀₀₀ у 2007. до 1,8⁰⁄₀₀₀₀ у 2011. години, односно сваке године је
регистрован пораст броја обољелих, с тим да је у посматраном периоду значајно већи број
обољелих у 2011. години.
Графикон 47. Стопа инциденце сифилиса у периоду 2007-2011. године
Incidence rates of syphilis, 2007-2011
St.inc.
1,8
1,8
1,6
1,4
1,1
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0,3
0,4
0,2
0
2007
2008
2009
2010
2011
Godina
279
HIV pozitivnost – Nosilaštvo HIV
Током 2011. године је евидентирано 5 HIV позитивних особа, тако да је стопа инциденце
износила 0,4⁰⁄₀₀₀₀, а проценат учешћа међу полним заразним болестима 6,02 %.
Анализирајући претходни петогодишњи период констатује се да у 2007. и 2008. години није
регистрован ни један случај HIV позитивитета, док је у следеће 2 године стопа инциденце била
0,3⁰⁄₀₀₀₀ а у 2011. години 0,4⁰⁄₀₀₀₀, (Графикон 48).
Пратећи епидемиолошку ситуацију, стварни број инфицираних вирусом хумане
имунодефицијенције је вјероватно већи, али ипак немамо стварну слику величине овог
проблема, управо из разлога који су већ наведени.
Графикон 48. Стопа инциденце HIV позитивних у периоду 2007 - 2011. године
Incidence rates of HIV-positive cases, 2007-2011
St.inc.
0,4
0,4
0,35
0,3
0,3
0,3
0,25
0,2
0,15
0,1
0,05
0
0
0
2007
2008
2009
2010
2011
Godina
Гонореја-Трипер (Infectio gonococcica) – У 2011. годинИ су евидентирана 2 случаја гонореје, те је
стопа инциденце износила 0,2⁰⁄₀₀₀₀, а проценат учешћа у укупном морбидитету међу полним
заразним болестима 2,41%.
Стопа инциденце гонореје у периоду 2007. до 2011. године се кретала у малом дијапазону од
0,2⁰⁄₀₀₀₀ у 2007. години до 0,4⁰⁄₀₀₀₀ у 2009. години, и поново 0,2⁰⁄₀₀₀₀ у 2011. години (Графикон
49).
Као што је већ наведено за остале полне заразне болести, да је стварни морбидитет за ову
групу заразних оболења већи, за гонореју је та чињеница најизраженија јер се између осталог
ова болест најлошије пријављује и из културолошких баријера, те се може рећи да представља
индикатор лошег пријављивања.
280
Графикон 49. Стопа инциденце гонореје у периоду 2007-2011. године
Incidence rates of infectio gonococcica, 2007-2011
0,4
0,4
0,35
0,3
0,3
0,3
0,25
0,2
0,2
0,2
0,15
0,1
0,05
0
2007
2008
2009
2010
2011
Godina
СИДА (AIDS) – Током 2011. године регистрованa су 2 случаја AIDS-a, а 1 болесник је умро због
AIDS-a.
У посматраном петогодишњем периоду осим поменута 2 случаја АИДС-а у 2011. години
регистрован је 1 случај у 2007 и 3 случаја у 2010. години, док у 2008. и 2009. години није
пријављен ни један случај ове болести, (Графикон 50).
Утицај на ниску стопа морбидитета од АИДС-а поред наведених разлога за остале полне
заразне болести, вјероватно има и благовремено укључивање високоактивне
антиретровирусне терапије за ХИВ позитивне особе које су под здравственим надзором, која је
доступна у здравственој служби.
Графикон 50. Стопа инциденце AIDS-a у периоду 2007- 2011. године Incidence rates of AIDS, 2007-2011
St. inc.
0,2
0,2
0,2
0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
0,1
0,08
0,06
0,04
0
0,02
0
0
2007
2008
2009
2010
2011
Godina
281
7.12 AНТРОПОЗООНОЗЕ / Anthropozoonoses
У 2011. години, евидентирана су 54 случаја антропозооноза са стопом инциденце од
3,9⁰⁄₀₀₀₀ и процентом учешћа од 0,28% у укупном оболијевању од заразних болести, па се
антропозоонозе у 2011. години по проценту учешћа налазе на предпоследњем мјесту међу
групама заразних болести. Међу регистрованих 7 врста антропозооноза у 2011. години на
првом мјесту је трихинелоза са 15, а на последњем антракс са 2 пријављена случаја. Број
обољелих, стопа инциденце и проценат партиципације појединих антропозооноза у 2011.
години представљени су је у табели 12. и графиконима 51 и 52.
Табела 12. Учесталост антропозооноза у 2011. години
Anthropozoonoses, 2011
Број обољелих
Number
Врста болести - Diagnosis
Ст. Инциденце ⁰⁄₀₀₀₀
Incidence rate
%
Trihinellosis
15
1,1
27,78
Leptospirosiis
14
1,0
25,93
Brucellosis
11
0,8
20,37
Echinococcosis
5
0,4
9,26
Toxoplasmosis
4
0,3
7,41
Q febris
3
0,2
5,55
Antrax
2
0,1
3,70
Tetanus
0
0,0
0,00
2,5
100,00
УКУПНО TOTAL
54
Графикон 51. Стопа инциденце антропозооноза у 2011. години
Incidence rates of anthropozoonoses, 2011
St. inc.
Antrax
0,1
Trihinelosis
1,1
Bolesti
Toxoplasmosis
0,3
Echinococcosis
0,4
Leptospirosis
1
0,2
Qfebris
Brucellosis
0,8
0
282
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
Графикон 52. Учешће појединих антропозооноза у укупном оболијевању од антропозооноза у 2011. Години
Anthropozoonoses by diagnosis, 2011
%
Antrax
3,7
Trihinelosis
27,78
Bolesti
Toxoplasmosis
7,41
Echinococcosis
9,26
Leptospirosis
25,93
5,55
Qfebris
Brucellosis
20,37
0
5
10
15
20
25
30
Трихинелоза (Trichinellosis) – У 2011. години пријављено је 15 случајева трихинелозе, стопа
инциденце износила је 1,1 на 100.000 становника, а проценат учешћа међу антропозоонозама
27,78%.
Анализирањем стопе инциденце трихинелозе у периоду 2007. до 2011. године, уочава се да је
у 2007., 2008 и 2011 години иста стопа инциденце 1,1⁰⁄₀₀₀₀, највећа у 2009., години 2⁰⁄₀₀₀₀, а да
у 2010. години није регистрован ни један случај обољења од ове болести (Графикон 53). Од
укупног броја обољелих, 13 је везано за епидемију трихинелозе која је регистрована у регији
Фоча а односи се на епидемију која је откривена у једној породици која је конзумирала
заражено сушено месо од дивље свиње које није контролисано од стране ветеринарске
службе. У циљу праћења и контроле трихинелозе неопходно је стално предузимање и
провођење мјера превенције, као што су уништавање мишоликих глодара (дератизација) као
резервоара узрочника ове болести, хигијенско отклањање отпадних материја, и као најважнију
мјеру – контрола здравствене исправности свињског меса приликом клања (узорак на
трихинелу спиралис). У случају да месо није контролисано, једина сигурна мјера је термичка
обрада на високој температури (>60° Ц) или дубоким замрзавањем (-20° Ц).
283
Графикон 53. Стопа инциденце трихинелозе у периоду 2007- 2011. године
Incidence rates of trichinelosis, 2007-2011
St. inc.
2
2
1,8
1,6
1,4
1,1
1,1
1,2
1,1
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0
2007
2009
2008
2010
2011
Godina
Лептоспироза (Leptospirosis) – Током 2011. године евидентирано је 14 случајева лептоспирозе, те
је стопа инциденце износила 1,0⁰⁄₀₀₀₀, а проценат партиципације у укупном оболијевању од
антропозооноза 25,93%.
Анализирајући оболијевање од лептоспирозе у петогодишњем периоду уочава се
осицилаторно кретање стопе инциденце са највишом стопом забиљеженом 2008. години када
је износила 1,1⁰⁄₀₀₀₀, затим долази до извјесног пада у 2009 и 2010. години. У 2011. години
поново долази до повећања, са стопом од 1,0⁰⁄₀₀₀₀, што је приближно исто као у 2007. години
када је стопа инциденце била 0,9⁰⁄₀₀₀₀ (Графикон 54).
Графикон 54. Стопа инциденце лептоспирозе у периоду 2007-2011
Incidence rates of leptospirosiss, 2007-2011
St.inc
1,1
1
1,2
0,9
1
0,8
0,6
0,5
0,4
0,4
0,2
0
2007
2008
2009
2010
2011
Godina
Бруцелоза ( Brucellosis ) - У 2011. години пријављено је 11 случајева бруцелозе, те је стопа
инциденце износила 0,8 на 100.000 становника, а проценат учешћа међу антропозоонозама
20,37%.
284
На графикону 55. уочава се да је 2007. године евидентирана стопа од 1,7⁰⁄₀₀₀₀ када је почела
епидемија и тада су регистрована 24 обољења. Сљедеће, односно 2008. године епидемија се
проширила у 3 жаришта и то на подручју општина Бањалуке, Сребренице и Бијељине. Укупно је
у 2008. години регистровано 216 обољелих са стопом инциденце од 15,4⁰⁄₀₀₀₀ када је био и
врхунац
епидемије.
Захваљујући
свеобухватним
противепизоотолошким
и
противепидемијским мјерама, број обољелих у 2009. години се смањио на 79 са стопом
инциденце од 5,6⁰⁄₀₀₀₀, да би у 2010 и 2011. години дошло до значајног пада броја обољелих са
стопом инциденце од 1⁰⁄₀₀₀₀, односно 0,8⁰⁄₀₀₀₀.
За превенцију бруцелозе код људи од највеће важности је провођење одговарајућих
ветеринарских мјера ради елиминисања и контроле обољења код домаћих животиња.
Међутим, сузбијање бруцелозе захтијева ангажовање цјелокупног друштва, а од нарочите
важности је добра сарадња између здравствене и ветеринарске службе као и свих релевантних
партнера. Документ под називом, Бруцелоза у Републици Српској – контрола и ерадикација ,
који је 2008. године израдила и усвојила радна група за израду Стратегије сузбијања бруцелозе
у Републици Српској представља основу за борбу против бруцелозе у Републици Српској.
Графикон 55. Стопа инциденце бруцелозе у периоду 2007-2011. године
Incidence rates of brucellosis, 2007-2011
St. inc.
15,4
16
14
12
10
8
5,6
6
4
1,7
1
2
0,8
0
2007
2008
2009
2010
2011
Godina
Ехинококоза (Echinococcosis) – Током 2011. године је пријављено 5 обољелих од ехинококозе са
стопом инциденце од 0,4⁰⁄₀₀₀₀ и процентом учешћа од 9,26% у укупном оболијевању од
антропозооноза.
Ехинококоза се у Републици Српској ријетко дијагностикује, тако да се сваке године евидентира
тек по неколико случајева ове болести. У посматраном петогодишњем периоду стопа
инциденце се кретала у малом распону од 0,2⁰⁄₀₀₀₀ у 2007. и 2010. години до 0,4⁰⁄₀₀₀₀ у 2008.,
2009. и 2011. години, што се види на графикону 56.
285
Графикон 56. Стопа инциденце ехинококозе у периоду 2007-2011. године
Incidence rates of echinococcosis 2007-2011
St. inc.
0,4
0,4
0,4
0,4
0,35
0,3
0,25
0,2
0,2
0,2
0,15
0,1
0,05
0
2007
2008
2009
2011
2010
Godina
Токсоплазмoza (Toxoplasmosis) – У 2011. години регистрована су 4 случаја токсоплазмозе, са
стопом инциденце од 0,3 ⁰⁄₀₀₀₀ и 7,41% учешћа у укупном оболијевању од антропозооноза.
Анализирајући оболијевање од токсоплазмозе од 2007. до 2011. године констатује се да у
посматраном периоду, осим ова 4 случаја у 2007. години, у другим посматраним годинама овог
периода није било пријава обољелих од ове болести.
Кју грозница (Q грозница) – Током 2011. године је пријављено 3 обољелих од Q-грознице са
стопом инциденце од 0,2⁰⁄₀₀₀₀ и 5,55% учешћа у укупном оболијевању од антропозооноза.
Анализирањем кретања морбидитета Q-грознице у петогодишњем периоду (2007-2011) стопа
инциденце кретала се од 0,8⁰⁄₀₀₀₀ у 2008 до 0,2⁰⁄₀₀₀₀ у 2011. години (Графикон 57). Као што се
види из приказаних вриједности стопа инциденце Q-грознице у посматраном периоду, није
било масовније појаве ове болести, односно регистровани су само спорадични случајеви.
Графикон 57. Стопа инциденце Q грознице у периоду 2007-2011. године
Incidence rates of Q fever, 2007-2011
St. inc.
0,8
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
0,5
0,5
0,4
0,3
0,2
0,2
0,1
0
2007
2008
2009
Godina
286
2010
2011
Црни пришт (Antrax) – У 2011. години пријављена су 2 случаја обољења од антракса, са стопом
инциденце од 0,1⁰⁄₀₀₀₀, и 3,7% учешћа у укупном оболијевању од антропозооноза. У
посматраном периоду од 2007-2011 осим ова 2 пријављена случаја у 2011. години, у другим
посматраним годинама овог периода није било регистрованих обољења од ове болести.
7.13 КОЖНЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ/Communicable skin diseases
Еризипел је једина заразна болест која је пријављена из ове групе зарзних болести. По
учесталости јављања међу заразним болестима ова група се налази на задњем, осмом мјесту.
Пријављено је 36 случајева обољелих са стопом инциденце од 2,6⁰⁄₀₀₀₀ и процентом учешћа од
0,19 % у укупном оболијевању од заразних болести.
Еризипел (Erysipelas) – У 2011. години евидентирано је 36 обљелих од еризипела, а стопа
инциденце износила је 2,6 ⁰⁄₀₀₀₀.
На графикону 58. се уочава да је морбидитет еризипела растао од 2007. до 2008. године, када је
досегао највишу вриједност од 3,4⁰⁄₀₀₀₀, да би у сљедећој години дошло до пада на 1,6⁰⁄₀₀₀₀ , а
у 2010. години морбидитет се поново повећава на 2,9⁰⁄₀₀₀₀, затим у 2011. години пада на 2,6
⁰⁄₀₀₀₀.
Графикон 58. Стопа инциденце еризипела у периоду 2007-2011. године
Incidence rates of erysipelas, 2007-2011
St. inc.
3,4
3,5
3
2,9
3
2,6
2,5
2
1,6
1,5
1
0,5
0
2007
2008
2009
2010
2011
Godina
7.14 ЕПИДЕМИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ / Epidemics of infectious diseases
Током 2011. године у Републици Српској је регистрована 21 епидемија заразних болести . У
регистрованим епидемијама укупно је пријављено 2.806 обољелих и није регистрован ни
један смртни случај у епидемијама. У Табели бр. 13 приказујемо основне карактеристике
пријављених епидемија.
287
Табела 13. Регистроване епидемије у 2011. години
Epidemics reported in 2011
Редбр
.
No.
Епидемија/
Шифра
Epidemic/ICD-10
code
Мјесто/
Популација
Location/ Population
group
Бр.обо
Number
of cases
Трајање
Епидемије
Duration
Узрочник
Infecting
organism
Пут
Преноса
Transmission mode
храна
1.
Intoxicatio al
A05
Б.Лука, ул.Ђ. Јоветића
34 Б
5
2.
Varicella BO1
Подручје оп. Добој
72
3.
Varicella BO1
Подручје оп. К.Дубица
107
4.
Varicella BO1
Подручје оп. Зворник
160
9.1.-9.1. 2011.
St. aureus
20.12.201031.1.2011
1.1.2011. –
29.6.2011.
1.11.2010.
27.1.2011.
Varicella –zoster
virus
Varicella-zoster
virus
Varicella –zoster
virus
145
3.12.2010.8.1.2011.
није доказан
Unknown
Умрли
Deaths
(ћевапи)
Alimentarius (Minced
meat)
-
аерогени Air-borne
-
аерогено Air-borne
-
аерогени Air-borne
-
комбинован
конт.-храна
5.
Enterocolitis ac. –AO4
Подручје оп. Кнежево
6.
Trichinellosis
B75
Подручје оп-а Фоча и
И.Сар.
13
20.1.2011.1.3.2011.
7.
Intoxicatio al.
A05
Учници О.и С.Ш.-К Дуб.
8
11.3.-6.4. 2011.
8.
Scarlatina A38
Дј.
Вртић-Н.
Прњавор
5
30.3.-27.4. 2011.
9.
Intoxicatio al.-AO5
Шарговац,оп. Б.Лука
4
7.5.-8.5.
2011.
није
доказан
Unknown
10.
Intoxicatio al.
A05
Дом
пензион.
Требињу
21
8.5.-13.5. 2011.
није доказан
11.
Salmonellosis.-A02
Градско под. К.Дубице
22
24.6.-19.7. 2011.
Salmonella
enteritidis
12.
Enterocolitis ac.-A04
Дј.кампЛаст-ва
Требињу
11
27.6.-29.6.
2011
није
доказан
Unknown
13.
Intoxicatio al. A05
Б.Лука,ул.П.К
батаљона бб
5
17.7.-19.7. 2011.
није
доказан
Unknown
14.
Salmonellosis A02
Конзументи у пицерији
4
2.7.-14.7. 2011.
Salmonella
enteritidis
палачинке са пил и гљ.
15.
Mumps
Регија И. Сарајево
1.352
16.
Mumps
Регија И. Херцеговина
614
1.6.-31.12.
2011
6.5.-31.12. 2011.
17.
Gastroent.ac- A09
Б.Лука,ул.С.
35
3
28.8.-1.9. 2011.
–
Combinated
Contact-Alimentarius
-
сушено месо д.свиње
рад.
у
у
Вујадина
Trichinella spiralis
Није
доказан
Unknown
Streptococc.β
haem. A
Alimentarius
(smoked wild boar
meat )
Храна
(сендвичсалама) Alimentarius
аерогени
Alimentarius
храна
Alimentarius
(strawberry)
-
(јагоде)
-
храна Alimentarius
пљескавице
-
роштиљ
-
Alimentarius (Minced
meat, grill)
-
Alimentarius (Pizza)
-
Alimentarius (Minced
meat, ice-cream)
-
Alimentarius
-
Virus mumpsa
аерогени Air-borne
-
Virus mumpsa
није
доказан
Unknown
аерогени Air-borne
храна-замр-знути
ослић
Alimentarius
-
18.
Enterocolitis ac.AO9
Подручје оп. К. Дубица
134
22.8.-6.10. -2011.
није
доказан
Unknown
19.
Varicellaa – B01
Оп.Градишка
110
1.11.-31.12
2011
Varicella-zoster
virus
20.
Intoxicatio al.
Б.Лука,ул.Ро-манијска
бр.8
5
8.12.-9.12
2011.
Није
утврђен
Unknown
21.
Intoxicatio al.
A05
Б.Лука,ул.Ж.
Мишића 49
6
17.12-23.12.2011
није доказан
Unknown
храна-пица
ћевапи,
сладолед
(frosen fish)
комбинован
конт.-храна
Combinated
ContactAlimentarius
–
аерогени Air-borne
печена
-
-
-
прасетинa
Alimentarius
pork
Roast
-
свињско,
телеће
печење Alimentarius
-
Roast pork, veal
Од пријављених епидемија у 2011. години најчешће су биле епидемије у којима је пут ширења
била храна и укупно је регистровано 12 алиментарних епидемија, капљичних 7 и 2
комбиноване епидемије.
288
У табели 14. и табели 15. приказујемо број пријављених епидемија и њихово учешће према
путевима ширења у 2011. и компаративно у 2010. години
Табела 14. Број епидемија према путу преноса у 2010. и 2011. години
Number of epidemics by transmission mode , 2010-2011
Пут преноса
Transmission mode
Алиментарни Alimentarius
Аерогени Air-borne
Комбиновани Combinated
Контактни Contact
Хидрични Water-born
Непознат Unknown
УКУПНО - TOTAL
2010.
2011.
8
12
7
18
3
2
0
1
0
0
30
0
0
21
Табела 15. Учешће (%) епидемија према путу преноса у 2010. и 2011 години /
Percentage of epidemics by transmission mode , 2010-2011
Пут преноса
Transmission mode
Алиментарни Alimentarius
Аерогени Air-borne
Комбиновани Combinated
Контактни Contact
Хидрични Water-born
Непознат Unknown
УКУПНО - TOTAL
2010.
2011.
26,67
60,00
10,00
3,33
0,00
0,00
100,00
57,14
33,33
9,53
0,00
0,00
0,00
100,00
У 2011. години, како се види из Табела 13, 14. и 15. по учесталости јављања на првом мјесту
су алиментарне епидемије, али по броју обољелих на првом мјесту су епидемиje које се шире
капљичним путем. Укупно је током 2011. године евидентирано 12 алиментарних епидемија у
којима је пријављено 107 обољелих и то:
•
•
•
•
•
7 епидемија алиментарних нтоксикација са 54 обољела,
2 епидемије салмонелоза са 26 обољелих,
1 епидемија трихинелозе са 13 регистрованих случајева,
1 епидемија акутног ентероколитиса са 11 пријављених и
1 епидемија акутноиг гастроентероколитиса са 3 регистрована случаја.
Већина обољелих у овим епидемијама су били лакши облици болести који су лијечени
амбулантно, а етиолошки агенси епидемија се често и не открију и то због неажурности
појединаца, али и због непостојања оптималне мреже лабораторијских установа. Као и
претходних година већина алиментарних епидемија је настала као посљедица
незадовољавајућих хигијеских услова и пропуста у производњи, промету и дистрибуцији
животиних намирница и хране.
Када су упитању најчешће намиринице и храна преко којих је дошло до преношења узрочника
заразних болести, то су били: ћевапи, свињско печење, пица, салама, сладолед, пилетина и
риба.
Институт за јавно здравство је континуирано радио на откривању, пријављивању, надзирању и
лијечењу клицоноштва заразних болести. Код случајева дијагностикованог клицоноштва
најчешће се изоловао Staphylococcus aureus и сасвим ријетко Lamblia intestinalis и Salmonella
enteritidis.
289
Не ријетка појава алиментарних епидемија у суштини указује на пропусте у надзору,
производњи, промету, дистрибуцији, складиштењу и чувању животних намирница и хране. У
превенцији појединачних случајева и епидемија цријевних зараза узрокованих
контаминисаним животним намирницама и храном је приоритетно провођење мјера које ће
онемогућити контаминацију животних намирница и хране микроорганизмима и провођење
мјера које ће контаминисане намиринице и храну учинити нешкодљивим.
На другом мјесту по учесталости јављања су биле капљичне епидемије, али су по броју
обољелих ове епидемије заузеле прву позицију. У 2011. години званично је укупно пријављено
7 епидемија са капљичним путем трансмисије у којима је евидентирано 2.420 обољели и то:
•
•
•
4 епидемије варичеле са 449 пријављених случајева,
2 епидемија мумпса са 1.966 обољелих и
1 епидемија шарлаха са 5 пријављених.
Иако је у 2011. години регистрован знатно већи број обољелих од грипа у односу на претходну
2010. годину, ипак није званично проглашена епидемија ове болести. У Републици Српској је на
вријеме извршена вакцинациија против грипа и то најугроженијих категорија становништва као
и вакцинација комерцијалном вакцином. Осим што смо у претходних неколко година као и у
2011. години пооштрилио надзор над појавом обичне или сезонске грипе, израдили смо и План
приправности и контроле пандемијске инфлуенце.
Варичела се код нас сваке године јавља у епидемијској форми у осјетљивој популацији која је
била изложена изворима заразе и то првенствено код предшколске и школске дјеце, а сасвим
ријетко и код одраслих особа.
У 2011. години у Републици Српско мумпс се јавио у епидемијском облику почетком јуна на
подручју регија Требиње и Источно Сарајево и пред крај године се почео постепено ширити и
на друге регије Српске. Укупно је у 2011. години пријаљено 2.245 случајева, а од тога броја на
подручју двије наведене регије 1.966 односно на подручју регије Источно Сарајево 1.352 и на
подручју регије Требиње 614. Напомињемо да се у овом посматраном петогодишњем периоду
епидемија мумпса претходно појавила 2009. године на подручју регије Бијељина са 398
регистрованих случајева, а епидемија рубеоле у Републици Српској је регистрована у 2009. и
2010. години. Епидемије ових болести, дакле рубеоле у 2009. и 2010. и мумпса у 2009. и 2011.
години су посљедица недостатка вакцине односно пропуста у вакцинацији у ратном периоду
као и непосредном предратном и непосредном поратном периоду. Узрасни интервал
обољелих је од 0-65 година, а највећи број обољелих је у старосној групи 20-29, а затим 14-19
година. Што се тиче занимања обољелих највећи проценат су ученици и студенти. Већина
обољелих су особе мушког пола и код највећег броја обољелих се радило о лакшој клиничкој
слици, па су лијечени амбулантно, али су се код мањег броја обољелих јавиле компликације од
којих најчешће орхитис. Највећи проценат обољелих нису били уопште вакцинисани, или су
непотпуно вакцинисани или нису имали доказе о вакцинацији , а врло мали број обољелих су
били уредно вакцинисани. Поред других предложених мјера у циљу сузбијања епидемије ИЗЈЗ
је предложио свим вакциналним центрима домова здравља да изврше ревизију вакциналних
картона и да стим у вези пооштре мјере редовне вакцинације MRP вакцином, те да проведу
мјеру додатне вакцинације MRP вакцином свих обвезника према важећем Правилнику и
Наредби.
У 2011. години званично је пријављена и 1 епидемија шарлаха у дјечијем вртићу у Прњавору.
Укупно је обољело 5 дјеце узраста од 4 - 5 година. Код све обољеле дејце се радило о лакшим
клиничким облицима болести, те су лијечени амбулантно.
290
Комбиноване епидемије- Током 2011. године пријављене су и 2 комбиноване епидемије
акутног ентероколитиса и то :
•
•
епидемија акутног ентероколитиса на подручју општине Кнежево са 145 обољелих узраста
од 1 до 65 година. Код већине обољелих се испољила лакша форма болести, те су лијечени
амбулантно, а код 17 обољелих се радило о средње тешком облику болести, па су они
лијечени болнички. Епидемија је захватила градско подручје и села на подручју општине , а
највећи број обољелих је евидентиран код школске дјеце. Сматра се да је пут трансмисије
био комбионован односно контакт и преко животних намирница и хране.
епидемија акутног ентероколитиса на подручју општине Козарска Дубица у којој су укупно
евидентирана 134 обољела. Обољеле су особе свих узраста и углавном се радило о лакшим
облицима болести који су лијечени амбулантно. Пут преноса је био комбинован- контакт и
животне намирнице и храна.
7.15 БОЛНИЧКЕ ИНФЕКЦИЈЕ И ЕПИДЕМИЈЕ БОЛНИЧКИХ ИНФЕКЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
/ Nosocomial infections and outbreaks in Republic of Srpska
Институт за јавно здравсто нема егзактне податке о величини проблема интрахоспиталних
инфекција, а томе нарочито доприноси непријављивање болничких инфекција од стране
појединих особа у болницама. Тачније речено Институт за јавно здравство нема сигурне подаке
о инциденци и преваленци односно стопама јављања болничких инфекција, али посједујемо
извјештаје о епидемијама болничких инфекција. Такви повремени извјештаји о епидемијама
нису довољни за процјену учесталости ни епидемијског јављања болничких инфекција, а камо
ли стопа инциденце и преваленце болничких инфекција.
Континуирани епидемиолошки надзор и Програми за спречавање и сузбијање болничких
инфекција као организовани облици рада на превенцији ових инфекција и даље недостају у
појединим болничким установама Републике Српске.
У 2011. години није пријављена ни једна интрахоспитална епидемија. Такође у посматраном
петогодишњем периоду од 2007. до 2011. године није пријављена ни једна интрахоспитална
епидемија, а у задњем десетогодишњем периоду од 2002. до 2011. године пријављене су само
двије интрахоспиталне епидемије и то епидемија сепсе 2003. године на дјечијем одјељењу
неонатологије и интензивне његе у КБЦ у Б. Луци са 10 обољелих и епидемија акутног
ентероколитиса 2006. године на трауматолошком одјељењу у Заводу за медицинску
рехабилитацију ,,Др Мирослав Зотовић,, у Б. Луци са 6 обољелих ( табела 16. ).
291
Tабела 16. Епидемије болничких инфекција по мјесту јављања, времену трајања, броју обољелих и врсти
узрочника у периоду 2002-2011.године
Outbreaks of nosocomial infections by health institution, duration, diagnosis, number of cases and infecting organism
Година
Year
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
Здравствена
Установа
Health institution
Вријеме
Duration
Дијагноза
Diagnosis
Број
Обољелих
Number of
cases
10
Узрочник
Infecting
organism
Клиника за дјечије
болести-инт.њега и
недоношчад-Б.Лука Pediatric
Clinic- Neonatal Intensive are
Unit
Трауматолошко одјељење
ЗЗМР,Др. М.З., Б. Лука
Physical medicine and
rehabilitation institute (Zavod)
"Dr Miroslav Zotović" Banja
Luka, Traumatology
department
29.5.2003.17.7.2003.
Sepsis
22.11.2006.
22.12.2006.
Enterocolitis ac.
6
Није
доказан
Unknown
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Enterobacter
Након пријаве епидемије сепсе крајем маја 2003. године, проведена су епидемиолошка
испитивања и том приликом је утврђено да дјеца хоспитализована на дјечијем одјељењу
интензивне његе и на одјељењу за недоношчад припадају високоризичној категорији за
настанак интрахоспиталних инфекција и то због непотпуне гестацијске доби, смањеног
имунитета, недовољне тјелесне тежине и све учесталије примјене инвазивних дијагностичких и
терапијских процедура. Утврђено је да се сепса на овим одјељењима појавила као посљедица
погоршања основних санитарно-хигијенских услова рада и одређених техничких недостатака у
којима је затајио асептички приступ у дијагностици, терапији и њези болесника.
Епидемија акутног ентероколитиса на трауматолошком одјељењу Завода за медицинску
рехабилитацију у Б. Луци је била посљедица погоршања основних санитарно-хигијенских
услова односно запостављања мјера личне и колективне хигијене на том пункту, што је довело
до контактног ширења епидемије.
И поред тога што је одавно познато да добро организовано спречавање и сузбијање
интрахоспиталних инфекција, остварује значајне уштеде у здравственим установама, код нас у
неким болницама нису формиране комисије за спречавање интрахоспиталних инфекција или
пак ако постоје нису јасно дефинисани улога и рад постојећих комисија. И на крају истичемо да
добра организација спречавања и сузбијања интрахоспиталних инфекција треба да се заснива
на принципима добре праксе провођења Програма за спречавање и сузбијање
интрахоспитаних инфекција и провођењу досљедног континуираног епидемиолошког надзора,
чиме се знатно смањују трошкови лијечења односно остварују значајне уштеде у здравственим
установама.
292
7.16 ЗАКЉУЧАК / Conclusion
Анализирајући податке о кретању заразних болести у Републици Српској у периоду од 2007. до
2011. године, са посебним освртом на 2011. годину, који се прикупљају током цијеле године
односно континуирано из здравствених установа Српске, закључујемо да је епидемиолошка
ситуација била уобичајена, осим када је у питању епидемија мумпса о којој је раније било
говора. У 2011. години није било хидричних епидемија са масовним оболијевањем, нити
елементарних непогода, ни других ванредних ситуација које не ријетко за посљедицу имају
негативан уплив на епидемиолошку ситуацију.
Иако је епидемиолошка ситуација по питању заразних болести у Републици Српској у 2011.
години била под контролом и даље требамо унапређивати систем контроле и надзора над
заразним болестима. То можемо остварити даљњим унапређивањем иформационог сиситема
који ће омогућити генерисање извјештаја о морбидитету и морталитету и максимално
повезивање, ажурирање и комплетирање свих релевантних података на свим нивоима
здравствене заштите инволвирајући и приватни сектор. Осим унапређења информационог
система потребно је стално ажурирање законске легислативе и јачање лабораторијских
капацитета. Реалнијој процјени епидемиолошке ситуације и стим у вези ефикаснијем
провођењу потребних превентивних и противепидемијских мјера и акција, значајно доприноси
и тимски рад као и мултидисциплинарни приступ и стим у вези имплементација свеобухватних
мјера и акција. Благовременом примјеном одговарајућих мјера и акција ефикасније ће мо
дјеловати на превенцију, контолу и сузбијање како појединачних случајева и епидемија
заразних болести, тако и на смањење инвалидитета и умирања од заразних болести.
293
8.
ЖИВОТНА СРЕДИНА И ЗДРАВЉЕ / ENVIRONMENT AND HEALTH
8.1 Здравствена исправност воде за пиће у Републици Српској
У 2011. години на територији Републике Српске контролисано је 56 централних водоводних система који
су приказани по здравственим регионима у табели бр.8.1.1.
Физичко-хемијска исправност је испитана на 8.584 узорака вода за пиће, од којих јe 238 или 2,7 %
неисправних ( табела бр. 8.1.3).
Резултати испитивања показују да је физичко-хемијска неисправност у више од 10% испитаних узорака у
2011. години евидентирана у 15 (26,7 %) контролисаних водоводних система (графикон 8.1.3.)
Најчешћи параметри физичко-хемијске неисправнопсти су повећана мутноћа и боја, повећана
оксидабилност (повећан садржај органске материје), нитрити, амонијак, смањена вриједност
резидуалног хлора и остало.
На микробиолошку исправност је испитано 10.725 узорака воде, од којих је 791 или 7,3% неисправно
(табела бр.8.1.4).
Микробиолошку неисправност у више од 5% испитиваних узорака воде за пиће из централних водовода
у 2010. години у Републици Српској 39 (69,6 %) водовода (графикон бр.8.1.1).
Најчешћи узрочници микробиолошке неисправности су присуство колиформних бактерија, E.coli и
стрептокока фекалног поријекла, термотолерантне колиформне бактерије, повећан број аеробних
мезофилних бактерија, Pseudomonas aeruginosa, сулфиторедукујуће клостридије и остало.
Од укупног броја контролисаних централних водовода у Републици Српској у 2011. години 9 или 16,0 %
водовода има истовремено и физичко-хемијску и микробиолошку неисправност (хигијенску
неисправност), док је 10 или 17,8 % водовода имало хигијенску исправност, односно имају мање од 5 %
микробиолошке и мање од 10% физичко-хемијске неисправности узорака воде на годишњем нивоу
(табела бр. 8.1.2).
У 2011. години у Републици Српској нису биле регистроване хидричне епидемије.
In 2011, in the territory of the Republic of Srpska, 56 water supply systems were inspected and presented by
healthy regions (Table no. 8.1.1).
Total 8.585 drinking water samples were inspected for physical-chemical safety, of wich 238 or 2,7 % were
contaminated (Table no. 8.1.3).
Test results show that, in terms of physico-chemical safety, 15 (26,7 %) inspected central water supply systems
had more than 10% contaminated test samples (Figure no. 8.1.1).
The most common parameters of physicao-chemical non-compliance are increased turbidity and colour,
increased consumption of potassium-permanganate, concentrations nitrites, as well as increase ammonia.
Total 10.725 water samples were inspected for microbiological safety. Of those, 791 or 7,3 % were
contaminated samples (Table no. 8.1.4).
In 2011, 39 (69,6 %) of water supply systems in the republic of Srspka had more than 5 % microbiologically
contaminated test samples of drinking water (Figure no.8.1.1).
294
The most common cause of microbiological non-complance were total coliform bacteria, presence of coliform
bacteria E.coli and streptoccocus of faecal origin, thermotolerant coliform bacteriae and increased number of
aerobic mesophylic, Pseudomonas aeruginosa, and Sulfito-reduc clostridiaе and some other.
Of the total number of inspected water supply systems in teh Republic of Srpska in 2011, 9 or 16,0 % water
supply systems were non-compliant, that is 10 or 17,8 %, they had less than 5% microbiologically and less than
10% physically and chemically contaminated samples of water (Table no. 8.1.2).
In 2011, there were not water-borne outbreaks registered in the Republic of Srpska.
Графикон Централни водоводи са физичко-хемијском, микробиолошком и хигијенском неисправношћу у
Републици Српској, 2011.
Central water supply systems with physico-chemical, microbiological and hygienic non-compliance in Republic of Srpska,
2011
број централних водовод
40
36
35
30
26
25
20
15
10
9
5
0
Централни водоводи Централни водоводи Централни водоводи
са физ. -хем.
са микроб.
са физ. -хем.и
неисправношћу
неисправношћу
микроб.
неисправношћу
295
8.1.1
Централни водоводни системи по регионима/општинама у РС, 2011 Central water-supply
systems by region 1/municipality in Republic of Srpska , 2011
Регион/Општина
Region/Municipality
РЕГИОН БАЊАЛУКА
Region Banja Luka
Општина
Бањалука
Municipality Banja Luka
Општина Приједор
Municipality Prijedor
Општина Прњавор
Municipality Prnjavor
Општина Шипово
Municipality Šipovo
Општина
Мркоњић
град
Municipality
Mrkonjić
Grad
Општина Лакташи
Municipality Laktaši
Општина Нови Gрад
Municipality Novi Grad
Општина Дубица
Municipality Dubica
Општина Челинац
Municipality Čelinac
Општина Котор Варош
Municipality Kotor Varoš
Општина Градишка
Municipality Gradiška
Општина Србац
Municipality Srbac
Општина Костајница
Municipality Kostajnica
Општина Кнежево
Municipality Kneževo
Општина Рибник
Municipality Ribnik
Општина Бихаћ
Municipality Bihać
УКУПНО/TOTAL
1
Број
контролисаних
узорака из
централних
водоводних
система
No. of inspected
cental water
supply systems
Број
исправних
узорака из
централних
водоводних
система
No. of
compliant
central water
supply systems
3305
3292
507
480
252
111
72
72
253
250
173
159
175
164
62
59
48
42
36
35
216
213
254
238
35
34
5
1
7
7
6
6
5406
5163
Број узорака из
централних
водоводних
система са
физ. - хем.
неисправношћу
No. of central water
supply systems with
phys.-chem.non compliance
Број узорака из
централних
водоводних
система са
микробиол.
неисправношћу
No. of central water
supply systems with
microbiological .non compliance
Број узорака из
централних
водоводних система
са физ. - хем. и
микробиол.
неисправношћу
No. of central water
supply systems with
phys.chem&microbiological
non - compliance
5
7
1
6
21
0
116
7
18
0
0
0
2
1
0
1
13
0
0
11
0
1
1
1
0
6
0
0
1
0
0
3
0
3
11
2
0
1
0
0
4
0
0
0
0
-
-
-
134
87
22
Напомена: Дистрибуција здравствених установа, кадрова и морбидитета је приказана према
припадајућим регионалним центрима Института (Бања Лука, Добој, Зворник, Источно Сарајево, Фоча и
Требиње) на нивоу Републике Српске, ради лакше координације у извјештавању, уважавајући
непостојање административних подјела на нивоу Републике.
Annotation: Health care institutions, staff and morbidity in Republic of Srpska are presented in accordance with
organizational structure of Public Health Institute, consisted of regional centers (Banja Luka, Doboj, Zvornik,
Istočno Sarajevo, Foča and Trebinje), for easier coordination in reporting, respecting nonexistent administrative
division in Republic of Srpska.
296
РЕГИОН ДОБОЈ
Region Doboj
Општина Добој
Municipality Doboj
Општина Дервента
Municipality Derventa
Општина Брод
Municipality Brod
Општина Модрича
Municipality Modriča
Општина Шамац
Municipality Šamac
Општина Теслић
Municipality Teslić
УКУПНО/TOTAL
286
262
13
11
0
262
216
27
13
6
287
241
44
2
0
253
252
0
1
0
70
70
0
0
0
191
184
05
2
0
1349
1225
89
29
6
12
10
2
0
0
12
1361
10
1235
2
91
0
29
0
6
0
0
0
0
0
6
0
68
0
34
0
270
0
337
0
23
0
ЖЕПЧЕ Žepče
Општина Жепче
Municipality Žepče
Укупно
УКУПНО/TOTAL
РЕГИОН ЗВОРНИК
Region Zvornik
Општина
Власеница
Municipality Vlasenica
Општина Милићи
Municipality Milići
Општина Братунац
Municipality Bratunac
Општина Сребреница
Municipality Srebrenica
Општина Зворник
Municipality Zvornik
Општина Бијељина
Municipality Bijeljina
Општина Угљевик
Municipality Ugljevik
Општина Лопаре
Municipality Lopara
Општина Шековићи
Municipality Šekovići
Општина Осмаци
Municipality Osmaci
УКУПНО/TOTAL
РЕГИОН
ИСТОЧНО
САРАЈЕВО
Region Istočno Sarajevo
Општина
Трново
Municipality Trnovo
Општина
И.Ново
Сарајево и Илиџа –
Тилава
Municipality
I.Novo
Sarajevo i Ilidža - Tilava
Општина
Пале
–
Јахоринска врела
Municipality
Pale
–
Jahorinska vrela
Општина Пале – врело
Миљацке Municipality
Pale –Vrelo Miljacke
Општина Пале – вод.
систем Мокро
Municipality Pale –Vodov.
Sistem Mokro
Општина Пале – вод.
Подграб
Municipality
Pale –vod. Podgrab
6
76
41
276
348
27
8
3
2
0
8
7
6
11
4
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
14
0
801
756
2
43
0
96
87
0
9
0
250
201
15
14
20
144
142
0
2
0
96
91
3
2
0
72
72
0
0
0
72
66
4
2
0
1
18
0
4
0
0
297
Општина Соколац –
вод.Систем Биоштица
Municipality Sokolac –
vod.sistem Bioštica
Општина Соколац –
вод. Систем Геруша
Municipality Sokolac –
vod. Sistem Geruša
Општина Соколац –
вод. систем Кржуљ
Municipality Sokolac –
vod. Sistem Kržulj
Општина Хан Пијесак–
вод. систем Краљева
гора Municipality Han
Pijesak –vod.sistem Han
Pijesak
Општина Хан Пијесак –
вод. систем Штекавац
Municipality Han Pijesak
– Vod.sistem Štekavac
Општина И. Стари
Град Municipality I.Stari
Grad
Општина Рогатица –
водоводни
систем
Municipality
Зиличине
Rogatica – vodovodni
sistem Ziličine
УКУПНО/TOTAL
РЕГИОН ТРЕБИЊЕ Regio
Trebinje
Општина Требиње
Municipality Trebinje
Општина
Невесиње
Municipality Nevesinje
Општина
Гацко
Municipality Gacko
Општина
Билећа
Municipality Bileća
Општина
Љубиње
Municipality Ljubinje
Општина
Берковићи
Municipality Berkovići
УКУПНО/TOTAL
РЕГИОН ФОЧА Region
Foča
Општина
Фоча
Municipality Foča
Општина
Калиновик
Municipality Kalinovik
Општина
Ново
Горажде
Municipality
Novo Goražde
Општина
Вишеград
Municipality Višegrad
Општина
Рудо
Municipality Rudo
Општина
Чајниче
Municipality Čajniče
УКУПНО/TOTAL
УКУПНО/TOTAL
298
70
55
10
2
3
25
20
4
0
0
24
20
4
0
0
30
18
0
12
0
33
4
0
20
9
25
25
0
0
0
26
24
0
0
0
988
849
38
69
32
327
280
4
47
0
43
21
15
7
0
68
50
2
16
0
25
21
3
1
0
37
29
2
5
1
11
11
0
0
0
511
413
26
76
1
99
94
0
5
0
7
5
0
2
0
34
30
0
4
0
143
139
1
3
0
15
13
0
2
0
12
4
0
8
0
310
285
1
24
0
9377
8700
288
328
61
8.1.2
Централни водоводни системи у Републици Српској, 2011 Central water-supply systems in
Republic of Srpska,2011
Регион
Region
Бањалука
Banja Luka
Добој
Doboj
Зворник
Zvornik
Источно Сарајево
Istočno Sarajevo
Требиње
Trebinje
Фоча
Foča
Укупно/TOTAL
Испитивани
централни
водоводни
системи
(број)
Централни
водоводни системи
са физ. - хем.
неисправношћу
> 10% (број/%)
Централни
водоводни системи
са микроб.
неисправношћу
> 5% (број/%)
Compliant water
supply systems
(n)
Central wat.supply
systems only with
phys.&chem non compliance > 10%
n (%)
Central wat.supply
systems only with
microbiol. non –
compliance > 5%
n (%)
Централни
водоводни системи
са физ. - хем. и
микроб.
неисправношћу
(број/%)
Central wat.supply
systems phys.&chem
and microbiol. non –
compliance
n (%)
16
1 (6,25%)
4 (25,0%)
4(25,0%)
6
2 (33,3%)
0,00
1(16,6%)
10
1 (10,0%)
5 (50,0%)
0
12
3 (25,0%)
3 (25,0%)
3(25,0%)
6
0
4(66,6%)
1(16,6%)
6
0
2(33,3%)
0
56
7(12,5%)
18(32,14%)
9(16,07%)
299
8.1.3
Број и проценат испитиваних узорака вода за пиће на физичко-хемијску исправност по
регионима/општинама у Републици Српској, 2011 Number and percentage of water samples
tested for physico- chemical safety by Region/Municipality, RS, 2011
Регион/Општина
Region/Municipality
Број испитиваних узорака
воде за пиће
Број узорака који не
одговарају Правилнику
Проценат узорака који не
одговарају Правилнику
No. of tested drinking water
samples
No. of amples non- compliant
with Rulebook
% of samples non- compliant with
Rulebook
3162
8
0.25%
549
33
285
141
72
0
261
2
97
6
146
1
94
8
43
1
38
0
223
1
257
6
16
0
0%
0
0
0%
7
0
0%
10
0
0%
5260
207
3,93
Општина Добој Municipality
Doboj
Општина Дервента Municipality
Derventa
Општина Брод Municipality Brod
286
13
262
27
287
44
Општина Модрича Municipality
Modriča
Општина Шамац Municipality
Šamac
Општина Теслић Municipality
Teslić
Укупно Total
253
0
70
0
191
5
1349
89
6.59 %
12
2
16.6 %
12
2
16.6 %
1361
91
6.68 %
РЕГИОН БАЊАЛУКА
Општина Бањалука Municipality
Banja Luka
Municipality Banja Luka
Општина Приједор
Municipality Prijedor
Општина Прњавор Municipality
Prnjavor
Општина Шипово Municipality
Šipovo
Општина Мркоњић Град
Municipality Mrkonjić Grad
Општина Лакташи Municipality
Laktaši
Општина Нови Град Municipality
Novi Grad
Општина Дубица Municipality
Dubica
Општина Челинац Municipality
Čelinac
Општина Котор Варош
Municipality Kotor Varoš
Општина Градишка Municipality
Gradiška
Општина Србац Municipality
Srbac
Општина Костајница
Municipality Kotor Varoš
Општина Кнежево Municipality
Kneževo
Рибник
Општина Бихаћ Municipality
Bihać
УКУПНО Total
6.01%
49.47%
0%
0.76%
6.18%
0.68%
8.51%
2.32%
0%
0.44%
2.33%
РЕГИОН ДОБОЈ Region Doboj
Општина Жепче Municipality
Žepče
Укупно Total
УКУПНО/TOТАЛ
РЕГИОН
300
ИСТОЧНО
САРАЈЕВО
4.54 %
10.3 %
15.3 %
0.00 %
0.00 %
2.61 %
Region Istočno Sarajevo
Општина Трново Municipality
Trnovo
Општина И.Ново Сарајево и
Илиџа
Општина Пале Municipality Pale
Општина Соколац Municipality
Sokolac
Општина
Хан
Пијесак
Municipality Han Pijesak
Општина Рогатица Municipality
Rogatica
Општина Источни Стари град
Municipality Istočni Stari Grad
УКУПНО/TOTAL
97
0
0,0 %
355
36
10,14 %
390
8
2,05 %
121
19
15,7 %
63
9
14,28 %
55
0
0,0 %
28
0
0,0 %
1109
72
6,49 %
323
4
1,23 %
21
15
71,42 %
22
3
13,63 %
68
2
2,94%
15
2
13,33 %
1
0
0%
450
26
5,70 %
65
1
1,53 %
6
0
0%
34
0
0%
41
5
12,19
8
0
0%
17
0
0%
171
6
3,5 %
14
4
28,57 %
2
0
0%
64
6
9,38 %
107
14
13,08 %
30
4
13,33 %
15
5
33,33 %
1
0
0%
233
43
18,45 %
8584
238
2,77 %
РЕГИОН ТРЕБИЊЕ Region Trebinje
Општина Требиње
Trebinje
Општина Невесиње
Nevesinje
Општина Билећа
Bileća
Општина Гацко
Gacko
Општина Љубиње
Ljubinje
Општина Берковићи
Berkovići
УКУПНО/TOTAL
Municipality
Municipality
Municipality
Municipality
Municipality
Municipality
РЕГИОН ФОЧА Region Foča
Општина Фоча Municipality Foča
Општина Kaлиновик Municipality
Kalinovik
Општина
Ново
Горажде
Municipality Novo Goražde
Општина Вишеград Municipality
Višegrad
Општина Рудо Municipality Rudo
Општина Чајниче
Čajniče
УКУПНО/TOTAL
Municipality
РЕГИОН ЗВОРНИК Region Zvornik
Општина Братунац Municipality
Bratunac
Општина
Сребреница
Municipality Srebrenica
Општина Зворник Municipality
Zvornik
Општина Бијељина Municipality
Bijeljina
Општина Угљевик Municipality
Ugljevik
Општина Лопаре Municipality
Lopare
Општина Шековићи Municipality
Šekovići
УКУПНО/TOTAL
УКУПНО/TOTAL
301
8.1.4
Број и проценат испитиваних узорака воде за пиће на микробиолошку исправност по
регионима/општинама у Републици Српској, 2011 Number and percentage of water samples
tested for microbiological safety by Region/Municipality, RS, 2011
Број узорака који не
одговарају
Правилнику
Проценат узорака који не
одговарају Правилнику
3341
43
1,28 %
577
60
10,39 %
341
93
27,27 %
77
2
2,59 %
2,91
26
8,93 %
193
13
6,73 %
204
29
14,21 %
107
12
11,21 %
71
29
40,84 %
39
2
5,12 %
230
12
5,21 %
258
18
6,97 %
36
1
2,77 %
10
5
50,0 %
11
4
36,36 %
10
8
80,0 %
5796
357
6,15 %
Општина Добој Municipality
Doboj
Општина Дервента Municipality
Derventa
Општина Брод Municipality Brod
286
11
262
13
287
2
Општина Модрича Municipality
Modriča
Oпштина Шамац Municipality
Šamac
Oпштина Теслић Municipality
Teslić
Укупно Total
253
1
70
0
191
2
1349
29
2.14 %
12
0
0,00 %
12
0
0,00 %
1361
29
2.13 %
Регион / Општина
Region/Municipality
Број испитиваних
узорака воде за пиће
No.of tested drinking water
sample
No. of amples non- compliant
with Rulebook
% of samples non- compliant with
Rulebook
РЕГИОН БАЊАЛУКА
Општина Бањалука Municipality
Banja Luka
Општина Приједор Municipality
Prijedor
Општина Прњавор Municipality
Prnjavor
Општина Шипово Municipality
Šipovo
Општина Мркоњић Град
Општина Лакташи Municipality
Laktaši
Општина Новиград Municipality
Novi Grad
Општина Дубица Municipality
Dubica
Општина Челинац Municipality
Čelinac
Општина Котор Варош
Municipality Kotor Varoš
Општина Градишка Municipality
Gradiška
Општина Србац Municipality
Srbac
Општина Костајница
Municipality Kostajnica
Општина Кнежево Municipality
Kneževo
Општина Рибник Municipality
Ribnik
Општина Бихаћ Municipality
Bihać
УКУПНО/TOTAL
РЕГИОН ДОБОЈ Region Doboj
Општина Жепче Municipality
Žepče
Укупно Total
УКУПНО/TOTAL
РЕГИОН ЗВОРНИК Region Zvornik
302
3.84 %
4.96 %
0.69 %
0.39 %
0.00 %
1.04 %
Општина Милићи Municipality
Milići
Општина Братунац Municipality
Bratunac
Општина Сребреница
Municipality Srebrenica
Општина Зворник Municipality
Zvornik
Општина Бијељина Municipality
Bijeljina
Општина Угљевик Municipality
Ugljevik
Општина Лопаре Municipality
Lopare
Општина Осмаци Municipality
Osmaci
Општина Шековићи Municipality
Šekovići
УКУПНО/TOTAL
РЕГИОН ИСТОЧНО САРАЈЕВО
Region Istočno Sarajevo
Општина Трново Municipality
Trnovo
Општина И.Н.Сарајево и Илиџа
Municipality I. Novo Sarajevo i I.
Ilidža
Општина Пале Municipality Pale
Општина Соколац Municipality
Sokolac
Општина Хан Пијесак
Municipality Han Pijesak
Општина Рогатица Municipality
Rogatica
Општина Источни Стари град
Municipality Istočni Stari Grad
УКУПНО/TOTAL
ИЗВАН РЕГИОНА И. САРАЈЕВО Out
of the Region Istočno Sarajevo
Општина Милићи Municipality
Milići
Општина Власеница Municipality
Vlasenica
Општина Кисељак Municipality
Kiseljak
Укупно Total
УКУПНО/TOTAL
12
2
16,67 %
87
16
18,39 %
69
20
28,96 %
403
64
15,88 %
623
50
8,03 %
83
24
28,92 %
25
16
64,00 %
20
12
60,00 %
21
6
28,57 %
1343
210
15,64 %
98
9
9,18 %
373
37
9,92 %
404
11
2,72 %
125
9
7,2 %
63
41
65,08 %
57
6
10,53 %
30
3
10,0 %
1150
116
10,08 %
39
6
15,38 %
47
9
19,15 %
1
1
100 %
87
16
18,39 %
1330
148
11,12 %
327
47
14.37 %
43
7
16,27 %
25
1
4,00 %
68
16
23,52 %
37
5
13,51 %
11
0
0%
511
76
14,87 %
РЕГИОН ТРЕБИЊЕ Region Trebinje
Општина Требиње
Trebinje
Општина Невесиње
Nevesinje
Општина Билећа
Bileća
Општина Гацко
Gacko
Општина Љубиње
LJubinje
Општина Берковићи
Berkovići
УКУПНО/TOTAL
Municipality
Municipality
Municipality
Municipality
Municipality
Municipality
РЕГИОН ФОЧА Region Foča
Општина Фоча Municipality Foča
132
18
13,63 %
303
Општина Калиновик Municipality
Kalinovik
Општиина
Ново
Горажде
Municipality Novo Goražde
Општина Вишеград Municipality
Višegrad
Општина Рудо Municipality Rudo
Општина Чајниче
Čajniče
УКУПНО/TOTAL
УКУПНО/TOTAL
304
Municipality
7
2
28,57 %
34
4
11,76 %
165
8
4,84 %
22
5
22,72 %
24
10
41,66 %
384
47
12,23 %
10725
791
7,37 %
8.1.5
Локални водоводни системи по региона у Републици Српској, 2011 Local water-supply
systems by Region of RS,2011
Број узорака
локалних
водоводних
система са физ. хем.
неисправношћу
Број узорака
локалних
водоводних
система са мик.
неисправношћу
Број узорака
локалних
водоводних
система са физ. хем. и мик.
неисправношћу
Број
контролисаних
узорака из
локалних
водоводних
система
Број исправних
узорака из
локалних
водоводних
система
No. of inspected local
water supply systems
No. of compliant
local water supply
systems
“ Кола ” Конoтари
21
18
1
2
0
“ Кола ” Рекавице
8
8
0
0
0
''Фратровац''
17
15
0
1
1
'' Волари''
12
11
1
0
0
''Змајевац''
13
8
1
4
0
''Трча''
12
11
0
0
1
''Средовац''
10
9
0
1
0
''Леденице''
12
10
2
0
0
“ Бронзани Мајдан ”
22
21
0
1
0
“ Стратињска ”
12
12
0
0
0
“ Пискавица ” Доња
16
14
0
2
0
“ Пискавица ” Горња
12
11
0
1
0
“ Борковићи ”
“ Бистрица ” Ђукића
врело
22
22
0
0
0
14
13
0
1
0
“ Верићи ”
18
16
0
2
0
“ Крмине ”
13
12
1
0
0
“ Крупа на Врбасу ”
14
12
2
0
0
“ Љубачево ”
12
11
1
0
0
“ Поткозарје ”
20
18
1
1
0
“ Карановац ”
23
20
0
3
0
“ Мотике ”
12
8
0
4
0
“ Чокори ”Јовићи
11
11
0
0
0
“ Голеши ”
12
12
0
0
0
“ Стричићи ”
22
22
0
0
0
“ Бочац ”
23
20
3
0
0
“Агино село ”
12
11
1
0
0
“ Мањача ” Бањалука
11
1
0
8
2
''Црно врелo''
1
0
0
1
0
''Маховљани''
9
5
4
0
0
''Хрваћани''
4
2
0
2
0
''Поточани''
1
1
0
0
0
''Гусак''
5
3
2
0
0
''Маћино брдо''
3
1
1
1
0
''Свињар''
4
2
0
2
0
Регион /
Локални водовод
Region /
Local water supply
РЕГИОН
No. of local water
No. of local water suppl supply systems with
microbiological
systems with phys.chem.non - compliance .non - compliance
No. of local water
supply systems with
phys.chem&microbiologic
al .non - compliance
БАЊАЛУКА
Region Banja Luka
ЛОКАЛНИ
ВОДОВОДИ
ПРЊАВОР Local water
supply Prnjavor
ЛОКАЛНИ
ВОДОВОДИ
ШИПОВО Local water
305
supply Šipovo
''Бабићи''
1
1
0
0
0
''Стројице''
1
1
0
0
0
''Пљевља''
3
1
0
2
0
''Хидроелектрана
Бочац''
24
22
0
2
0
'' Балкана''
2
1
0
1
0
''Герзово''
2
1
0
1
0
''Пецка''
2
1
0
1
0
''Бараћи''
3
2
0
1
0
''Убовића брдо''
2
2
0
0
0
ЛОКАЛНИ
ВОДОВОДИ
МРКОЊИЋ ГРАД Local
water supply Mrkonjić
Grad
ЛОКАЛНИ
ВОДОВОДИ
ЛАКТАШИ Local water
supply Laktaši
''Кришковци''
12
4
3
5
0
''Бакинци''
3
1
0
2
0
Остали Other
36
20
0
14
2
ЛОКАЛНИ
ВОДОВОД
ЧЕЛИНАЦ Local water
28
4
1
23
0
3
2
0
1
0
ЛОКАЛНИ
ВОДОВОД
РИБНИК Local water
4
3
0
1
0
ЛОКАЛНИ
ВОДОВОД
ДРИНИЋ Local water
14
7
0
7
0
ЛОКАЛНИ
ВОДОВОД
СРБАЦ
Local water
6
1
0
4
1
ЛОКАЛНИ
ВОДОВОД
ГРАДИШКА Local water
14
5
0
8
1
ЛОКАЛНИ
КОСТАЈНИЦА
1
0
0
1
0
''Радомировац''
6
5
0
1
0
''Сводна''
5
2
0
3
0
''Дубовик''
4
2
0
2
0
''Агићи''
4
0
0
4
0
Остали
10
2
0
8
0
supply Čelinac
ЛОКАЛНИ
ВОДОВОД
КОТОР ВАРОШ Local
water supply
Kotor Varoš
supply Ribnik
supply Drinić
supply Srbac
supply Gradiška
ВОДОВОД
Local
water supply Kostajnica
ЛОКАЛНИ
ВОДОВОДИ
НОВИ ГРАД Local water
supply Novi Grad
306
ЛОКАЛНИ
ВОДОВОДИ
КОЗАРСКА ДУБИЦА Local
water supply Kozarska
Dubica
''Кнежица''
12
7
1
4
0
''Мљечаница''
12
5
0
7
0
''Млијекопродукт''
20
14
3
1
2
10
2
0
8
0
''Козарац''
43
35
2
5
1
''Љубија''
42
27
7
8
0
'' Арцелор''
29
25
2
2
0
785
572
38
164
11
1
1
0
0
0
1
0
3
0
0
0
ЛОКАЛНИ
ВОДОВОД
БИХАЋ
Local water
supply Bihać
''Добреница'
ЛОКАЛНИ
ВОДОВОДИ
ПРИЈЕДОР Local water
supply Prijedor
УКУПНО/TOTAL
РЕГИОН ЗВОРНИК
Region Zvornik
Општина ВЛАСЕНИЦА
Municipality Vlasenica
“ Тугово''
“ Мишари ”
4
''Игриште''
1
1
0
''Церскај''
3
2
0
1
0
''Цикоте''
1
0
0
0
''Шадићи''
1
1
0
0
1
0
''Седрица''
1
0
0
1
0
''Ружина вода''
1
1
0
0
0
УКУПНО/TOTAL
13
7
0
6
0
''Первани''
2
0
0
2
0
''Суха''
1
1
0
0
0
УКУПНО/TOTAL
3
1
0
2
0
“ Поточари ”
9
2
0
7
0
“ Подравање''
3
0
0
3
0
“ Сасе ”
5
3
0
2
0
“ Скелани ”
11
10
0
1
0
УКУПНО/TOTAL
28
15
0
13
0
“ Прибој”
2
1
0
1
0
“ Мачоввац''
2
0
0
2
0
“ Јавланица ”
1
0
0
1
0
“Тобут ”
2
1
0
1
0
“ Корај ”
2
1
0
1
0
“ Пиперин ”
1
0
0
1
0
УКУПНО/TOTAL
10
3
0
7
0
Општина БРАТУНАЦ
Municipality Bratunac
Општина СРЕБРЕНИЦА
Municipality Srebrenica
Општина ЛОПАРЕ
Municipality Lopare
307
Општина УГЉЕВИК
Municipality Ugljevik
“ Обријеж ”
22
15
1
5
1
“ Забрђе ”
11
8
0
3
0
“ Пељаве ”
11
8
0
3
0
“ Мезгаај ”
4
3
0
1
0
''Тутњевац''
1
0
0
1
0
''Брусница''
1
0
1
0
0
''Јањари''
1
0
0
1
0
''Глиње''
1
1
0
0
0
''Трнова''
2
1
0
1
0
УКУПНО/TOTAL
54
36
2
15
1
“ Попраћа''
1
0
0
1
0
''Тишча''
2
1
0
1
0
УКУПНО/TOTAL
3
1
0
2
0
“ Ракино брдо ”
6
2
0
4
0
“ Цапарде ”
13
5
0
8
0
УКУПНО/TOTAL
19
7
0
12
0
''Слобомир''
143
123
4
12
4
''Вршани''
10
9
1
0
0
''Амајлије''
1
1
0
0
0
''Дворови''
3
2
0
1
0
''Суво поље''
6
5
0
1
0
''Главичице''
3
3
0
0
0
''Љељенча''
15
12
0
3
0
''Крива бара''
11
6
0
5
0
''Даздарево''
1
0
0
1
0
''Балатун''
2
2
0
0
0
''Драгаљевац''
8
3
1
3
1
''Чађавица''
4
2
0
2
0
''Бродац''
11
1
3
4
3
''Међаши''
1
1
0
0
0
''Батковић''
1
1
0
0
0
''Хасе''
1
1
0
0
0
''Велино село''
1
0
1
0
0
''Тополовац''
1
1
0
0
0
''Височ''
1
0
1
0
0
Оштина
ШЕКОВИЋИ
Municipality Šekovići
Општина Осмаци
Municipality Osmaci
Општина БИЈЕЉИНА
Municipality Bijeljina
''Бегов пут''
УКУПНО/TOTAL
1
0
1
0
0
225
173
12
32
8
Општина
ЗВОРНИК
Municipality Zvornik
''Глумина''
2
1
0
1
0
''Рашево''
20
20
0
0
0
''Козлук''
24
24
0
0
0
''Скочић''
1
0
0
1
0
''Грбавци''
1
0
0
1
0
308
''Пилица''
''Локањ''
2
1
0
0
0
0
2
1
0
0
''Кисељак''
2
1
0
1
0
''Малешић''
1
1
0
0
0
''Крижевићи''
2
1
0
1
0
''Ораховац''
1
0
0
1
0
''Снагово''
1
0
0
1
0
''Цер''
1
0
0
1
0
''Сјенокос''
1
0
0
1
0
''Липље''
1
0
0
1
0
''Каменица''
1
0
0
1
0
''Лијешањ''
1
0
0
1
0
''Зелиње''
1
0
0
1
0
''Петковци''
1
0
0
1
0
''Дуги дио''
2
0
1
1
0
''Брањево''
2
1
1
0
0
69
49
2
18
0
420
293
16
111
0
36
36
0
0
0
48
48
0
0
0
6
6
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
2
2
0
0
0
96
93
0
3
0
33
20
0
12
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
17
0
4
1
7
4
0
3
0
12
10
0
2
0
УКУПНО/TOTAL
УКУПНО/TOTAL
РЕГИОН И. САРАЈЕВО
Region I. Sarajevo
Општина
И.
Ново
Сарајево и И. Илиџа
Municipality
I.
Novo
Sarajevo i I. Ilidža
Локални
водовод
''Касиндо“ болница
Локални
водовод
''“Касиндо“
Душаново
врело
Локални
водовод
''
Миљевићи “
Општина И. Стари Град
Municipality I. Stari Grad
Локални водовод
Брезовице
Локални
водовод
Доњача
Локални
водовод
„Грозничаво врело“
Општина
Пале
Municipality Pale
Локални
водовод
''Лелетово''
Општина Соколац
Локални
водовод
„Кнежина“
УКУПНО/TOTAL
РЕГИОН ФОЧА
Region Foča
Општина Фоча
Municipality Foča
Општина Калиновик
Municipality Kalinovik
Општина Ново Горажде
Municipality
Novo
Goražde
Општина Вишеград
Opštian Višegrad
Општина Рудо
Municipality Rudo
Општина Чајниче
Municipality Čajniče
309
74
51
0
21
2
“ Ластва “
27
12
2
13
0
УКУПНО/TOTAL
27
12
2
13
0
УКУПНО/TOTAL
1754
1263
70
399
22
УКУПНО/TOTAL
РЕГИОН ТРЕБИЊЕ
Region Trebinje
Општина Требиње
Municipality Trebinje
8.2 Здравствена исправност намирница и предмета опште употребе у Републици Српској/
Health safety of foods and consumer goods in Republic of Srpska
Основни значај хране за живот и здравље огледа се у вишеструким улогама и функцијама које
она обезбјеђује. Из хране се добија неопходна енергија за одвијање свих процеса у организму,
она је извор елемената за изградњу нових ткива и регенерацију, обезбјеђује неопходне
састојке за све биохемијске процесе, одбрану од болести, генетску супстанцу.
Доступност довољне количине здравствено исправне хране представља основно људско право
и предуслов је правилне исхране и очувања здравља становништва.
Здравствено небезбједна хране може бити узрок многих акутних, али и хроничних обољења,
почев од од дијареалних болести до различитих облика карцинома. Свјетска здравствена
организација процјењује да дијареалне болести узроковане здравствено небезбиједном
храном и водом годишње однесу 2,2 милиона живота, од чега 1,9 милиона дјеце.
Болести преносиве храном могу бити узроковане микробиолошким, хемијским или физичким
узрочницима. Научни подаци о природи и обиму ризика у храни значајно су повећани, иако
поједина подручја као што су прикупљање информација и надзор над болестима преносивим
храном треба ојачати. Постоји и повећана забринутост због нових технологија у производњи
хране посебно увођење генетски модификованих организама и посљедица које могу имати по
здравље.
Микробиолошка и хемијска контаминација хране представљају најчешће ризике за настанак
болести преносивих храном. У земљама у развоју микробиолошка контаминација хране
представља водећи узрок болести и смрти дјеце до пете година живота.
Подаци о здравственој исправности намирница и предмета опште употребе показују да је у
2011. години у Републици Српској анализирано 3998 узорака намирница и 682 узорака
предмета опште употребе у циљу контроле физичко-хемијске исправности. На контролу
микробилошке исправности анализирано је 13009 узорака намирница и 248 узорака предмета
опште употребе у циљу контроле микробиолошке исправности.
Од укупног броја физичко-хемијски контролисаних нимирница, 53,05% узорака потиче из увоза,
6,07% из промета и 39,89% из производње.
Од укупног броја микробиолошки контролисаних нимирница 13,87 % узорака потиче из увоза
17,24 % из промета и 68,88% из производње.
Од укупног броја предмета опште употребе анализираних на физичко-хемијске параметре73,75% узорака потиче из увоза 2,78% из промета и 22,58% из производње.
310
Од укупног броја микробиолошки контролисаних предмета опште употребе 56,85% узорака
потиче из увоза 4,03% из промета и 2,41% из производње.
Резултати лабораторијске контроле намирница показују да је од укупног броја физичкохемијски контролисаних узорака, 4,22% узорака било неисправно. Највећи проценат
неисправних узорака забиљежен је код узорака из промета 27,55 %. Неисправност узорака из
увоза износила је 3,67 %, из производње 1,69%.
Резултати лабораторијске контроле намирница показују да је од укупног броја микробиолошки
контролисаних узорака, 2,97% узорака неисправно. Највећи проценат неисправних узорака
забиљежен је код узорака из промета. Неисправност узорака из промета износила је 7,62 %,
из производње 2,19%, из увоза 1,08%.
Резултати лабораторијске контроле предмета опште употребе показују да је од укупног броја
физичко-хемијски контролисаних узорака, 7,62% узорака било неисправно. Највећи проценат
неисправних узорака забиљежен је код узорака из производње 12,96%. Неисправност узорака
из увоза 8,96.
Резултати лабораторијске контроле предмета опште употребе показују да је забиљежена
микробиолшка неисправност 2,12 % узорака из увоза и 6,18% узорака из производње у 2011-тој
години.
Foodstuffs are source of energy and essential nutrients necessary for compensation of energy
consumption, building and functioning of cells, tissues and organic systems. Availability of sufficient
amount of safe food is a basic human right and precondition of healthy eating and of population’s
health preserving.
Unsafe food causes many acute and life-long diseases, ranging from diarrhoeal diseases to various
forms of cancer. WHO estimates that foodborne and waterborne diarrhoeal diseases taken together
kill
about
2.2
million
people
annually,
1.9
million
of
them
children.
Foodborne illness can be caused by microbiological, chemical or physical hazards. The nature and
extent of these risks are being elucidated by an increasing body of scientific data, although several
areas of information gathering, such as the surveillance of foodborne illness, need to be
strengthened. There is also mounting concern about new technologies and especially the
introduction of genetically modified organisms into the food supply.
Microbiological and chemical contaminations of foodstuffs represent a risk for occurrence of food
born transmissive diseases. In developing countries, microbiological contamination of foodstuffs
represents one of the leading causes of illness and death in up to five-year old children.
Data on health safety of food and consumer goods show that in 2011 in Republic of Srpska there
were 3998 samples of food and 682 samples of consumer goods taken for the purpose of inspecting
physical and chemical safety, and 13009 samples of food and 248 samples of consumer goods for
microbiological safety inspection.
Of the total number of foods inspected for physical chemical safety, 53,05% samples come from
imports 6,07% trade, and 39,89% from production.
Of the total number of foods inspected for mycrobiological safety 13,87% samples come from
imports 17,24% trade, and 68,88% from production.
311
Results of laboratory inspection of food show that of the total number of samples inspected for
chemical and physical safety 4,22% samples were non-compliant.
The greatest percentage of non-compliant samples was discovered in samples taken from trade
27,50%. The non-compliance of samples from production was 1,69 %, import 3,67%.
Results of laboratory inspection of food show that of the total number of samples inspected for
microbiological safety 2,97% samples were non-compliant. The greatest percentage of non-compliant
samples was discovered in samples taken from trade. The non-compliance of samples from trade was
at 7,62%, production 2,19 %, import 1,08%.
Results of laboratory inspection of consumer goods show that of the total number of samples
inspected for chemical and physical safety 7,62% samples were non-compliant.
The greatest percentage of non-compliant samples was discovered in samples taken from
production. The non-compliance of samples from production was at 12,96%, import 8,96%.
Results of the consumer goods laboratory control, show microbiologically contamination of samples
from import at 2,12%, production 6,18% in 2011 year.
312
Табела ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА НАМИРНИЦА, РЕПУБЛИКА СРПСКА 2011.ГОДИНА / Physical-chemical food safety for imported, trade,
domestically production in RS, 2011
Резултати прегледа узорака на поједине показатеље
Results of sample tests for specific indicators
2
Производи од млијека
Dairy products
3
Месо
Meat
4
Производи од меса
Meat products
5
6
7
8
9
Свега -total
3998
2121
243
1595
9
907
38
0
145
Не одговара (n)
Не одговара (%)
Non-compliant
Свега - total
Не одговара Noncompliant
Свега - total
Не одговара Noncompliant
Свега - total
Не одговара Noncompliant
Свега - total
Не одговара Noncompliant
162
78
67
27
0
6
0
0
0
0
4,22
3,67
27,5
1,69
0
0,66
0
0
0
17
16
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270
237
3
31
0
49
12
12
0
0
0
76
33
0
43
2
0
0
229
115
7
4
Састав
Composition
4
Адитиви
Aditives
3
Кадмијум
cadmium
Микотоксини
mycotoxines
Хормони
Hormones
Антибиотици
Antibiotics
Пестициди
Pesticides
Из производње
Production
2
10
11
12
13
850
444
126
1222
0
0
0
28
22
109
0
0
0
0
1,17
1,07
6,91
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
199
0
0
199
93
52
179
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
5
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
8
107
0
59
0
0
0
58
58
58
58
58
110
144
0
3
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
1
3
Олово
Lead
Арсен
Arsenic
Млијеко
Milk
1
Жива
Mercury
1
Из увоза
Import
УКУПНО TOTAL
УКУПНО
TOTAL
Врста узорка
Type of sample
Из промета
Trade
Метали и неметали
Metals and non-metals
Остало
other
Број прегледаних узорака
Number of samples tested
Органолептичка својства
Organoleptic properties
8.2.1
14
2380
15
2056
16
1577
313
314
5
Рибе, шкољке и ракови
Fish, sheallfish, molluscs
6
Производи од рибе
Fish products
7
Јаја и производи од јаја Eggs
and egg products
8
Житарице, легум. и брашно
Wheat, legum. and flour
9
Хлеб, тјестенина и кекс Bread,
pasta and buiscits
10
Колачи Cakes
11
Шећер, бомбоне, чоколада и
мед Sugar, sweets, chocolate
and honey
12
Дјечија храна и дијетет.
намирнице Baby and diet food
13
Воће и производи од воћа
Fruits and fruit products
14
Поврће и производи од
поврћа Vegetables and
vegetable products
15
Масти и уља Oils and lard
16
Адитиви и зачини Condiments
and spices
Свега - total
Не одговара Noncompliant
Свега - total
Не одговара Noncompliant
Свега - total
Не одговара Noncompliant
Свега - total
Не одговара Noncompliant
Свега - total
Не одговара Noncompliant
Свега - total
Не одговара Noncompliant
Свега - total
Не одговара Noncompliant
Свега - total
Не одговара Noncompliant
Свега - total
Не одговара Noncompliant
Свега - total
Не одговара Noncompliant
Свега - total
Не одговара Noncompliant
Свега - total
Не одговара Noncompliant
28
14
2
12
0
0
0
0
1
4
5
5
6
1
6
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
25
14
6
0
0
0
0
1
0
0
15
15
13
7
7
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
2
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
341
324
1
26
0
0
0
0
110
30
30
0
30
33
530
560
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
587
160
58
369
0
41
0
0
19
49
47
1
46
402
492
172
18
3
8
7
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
15
51
13
2
36
0
10
0
0
0
9
9
0
9
43284
38
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
283
106
132
46
0
49
25
0
0
17
11
10
52
201
246
263
60
3
56
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
14
13
54
44
44
0
0
0
37
0
0
0
35
35
0
35
33
5
44
17
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
236
109
4
123
4
72
0
0
1
84
84
0
84
91
82
107
6
3
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
4
202
84
8
110
5
70
0
0
0
71
70
0
72
70
105
111
4
4
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
157
97
0
60
1
17
0
0
0
51
28
28
50
93
71
42
5
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
77
36
1
40
0
21
0
0
0
4
4
1
44
65
24
48
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
Наставак
Број прегледаних
узорака
Number of samples
tested
Резултати прегледа узорака на поједине показатеље
Results of sample tests for specific indicators
Састав
Composition
Органолептичка својства
Organoleptic properties
Остало
other
Остало Other
Арсен
Arsenic
22
Жива
Mercury
Готова јела Ready meals
Кадмијум
cadmium
21
Олово
Lead
Сладолед Ice-cream
Микотоксини
mycotoxines
20
Хормони
Hormones
Безалкохолна пића Nonalcoholic beverages
Антибиотици
Antibiotics
19
Адитиви
Aditives
Алкохолна пића Alcoholic
beverages
Пестициди
Pesticides
18
Свега - total
Не одговара Noncompliant
Свега - total
Не одговара Noncompliant
Свега - total
Не одговара Noncompliant
Свега - total
Не одговара Noncompliant
Свега - total
Не одговара Noncompliant
Свега - total
Не одговара Noncompliant
Из производње
Production
Кафа, какао и чајеви Cofee,
cocoa and tea
Из промета
Trade
17
Из увоза
Import
Врста узорка
Type of sample
УКУПНО
TOTAL
Метали и неметали
Metals and non-metals
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
147
100
4
43
0
0
0
0
2
4
4
4
93
125
103
83
11
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
8
427
327
0
118
0
107
0
0
0
2
1
0
74
399
316
156
8
3
0
5
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
2
5
494
139
1
355
0
343
0
0
0
1
1
0
321
409
169
256
4
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
32
32
0
0
0
6
0
0
0
15
0
0
16
16
16
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112
99
0
10
0
9
0
0
1
54
57
54
17
11
4
27
12
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
315
8.2.2
Табела Физичко - хемијска исправност predmeta opšte upotrebe из увоза, промета и производње у Републици Српској, 2011 Physical and
chemical safety of consumer goods in Republic of Srpska, 2011
Број прегледаних узорака
Number of samples tested
Резултати прегледа узорака на поједине показатеље
Results of sample tests for specific indicators
Арсен
Arsenic
Састав
Composition
Органолептичка својства
Organoleptic properties
Остало
other
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.
Посуђе, прибор за јело, постројења
и уређаји Household utensils
Свега - total
Не одговара Non-compliant
Свега - total
Не одговара Non-compliant
Свега - total
Не одговара Non-compliant
157
21
108
13
106
126
21
77
13
67
0
0
0
0
0
31
0
31
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
0
103
0
0
67
0
89
0
0
45
0
93
0
0
43
0
93
0
0
0
0
0
0
32
2
2
0
0
27
21
19
15
13
48
2.
Амбалажа за намирнице Food
packaging
3.
4.
5.
6.
7.
Средства за одржавање чистоће у
домаћинству Houshold cleaning
agents
Средства за одржавање личне
хигијене, козметичка и др. средства
за личну хигијену, његу лица и
тијела и амбалажа за та средства
Toiletries and cosmetics
Дјечије играчке Children`s toys
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Свега - total
Не одговара Non-compliant
188
145
0
43
0
0
0
0
0
137
137
10
5
0
5
0
0
0
0
0
0
0
Не одговара Non-compliant
Свега - total
Не одговара Non-compliant
Свега - total
93
3
7
79
3
7
14
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
60
0
5
Дуван и дуванске прерађевине и
прибор за пушење Tobacco and
tobacco products
Остало Other
1
1
0
0
0
0
0
0
0
Не одговара Non-compliant
50
2
682
4
0
503
5
0
19
41
2
154
0
0
2
0
0
47
0
0
0
0
0
0
УКУПНО/ TOTAL
52
45
0
7
0
0
0
7,62
8,94
0
12,96
0
0
0
316
Свега - total
Свега -total
Не одговара
Non-compliant (n)
Не одговара (%)
Non-compliant
Жива
Mercury
7
Кадмијум
cadmium
6
Олово
Lead
5
Микотоксини
mycotoxines
4
Хормони
Hormones
3
Адитиви
Aditives
Антибиотици
Antibiotics
2
Пестициди
Pesticides
Из увоза
Import
1
Врста узорка
Type of sample
Из промета
Trade
Из производње
Production
УКУПНО
TOTAL
Метали и неметали
Metals and non-metals
137
2
137
34
31
159
0
0
0
0
10
52
0
0
52
0
0
52
0
5
0
0
1
1
1
0
44
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
11
0
403
8
0
353
8
0
335
8
0
330
0
0
63
0
0
59
50
2
335
0
0
0
0
0
0
1
3
38
0
0
0
0
0
0
1,58
5,08
11,3
8.2.3
Табела Микробиолошка исправност намирница из увоза, промета и производње у Републици Српској, 2011 Mycrobiological safety
of food in Republic of Srpska, 2011
Увоз Import
Број
прегледаних
узорака
Number of
samples
tested
Неисправни узорци због налаза Noncompliant samples due to findings of:
Есцхерицхиа
Цоли E.coli
Кваснице и плијесни
Yeast and mold
Укупан број
Total number
Остало
Other
УКУПНО
Total
не одговара
noc-compliant
Стафилокок
Staff.
Есцхерицхиа
Цоли E.coli
Кваснице и плијесни
Yeast and mold
Укупан број
Total number
Остало
Other
11
Шећер, бомбоне, чоколада
и мед Sugar, candy,
chocolate and honey
Стафилокок
Staff.
10
не одговара
noc-compliant
9
УКУПНО
Total
8
Остало
Other
7
Укупан број T
otal number
6
Кваснице и плијесни
Yeast and mold
5
Есцхерицхиа Цоли E.coli
4
Производи од меса Meat
products
Рибе, шкољке и ракови
Fish, shellfish amd molluscs
Производи од рибе Fish
products
Јаја и производи од јаја
Eggs and egg products
Житарице, легуминозе, и
брашно Wheat, legum. and
flour
Хљеб, тјестенина и кекс
Bread, pasta and buiscits
Колачи Cakes
Неисправни узорци због налаза Noncompliant samples due to findings of:
Стафилокок
Staff.
3
Број прегледаних узорака Number of
samples tested
Неисправни
узорци због
налаза Noncompliant
samples due to
findings of:
не одговара
noc-compliant
2
Млијеко Milk
Производи од млијека
Dairy products
Месо Meat
Број
прегледаних
узорака
Number of
samples tested
Производња Production
УКУПНО
Total
Врста узорка
Type of sample
1
Промет Trade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
227
4
1
0
0
1
3
205
14
1
12
0
2
0
165
13
0
9
0
0
4
3
0
0
0
0
0
0
218
32
7
23
0
6
9
171
24
10
14
0
2
6
123
2
1
0
0
0
1
643
61
16
39
0
4
19
259
9
1
7
0
0
2
6
1
0
0
0
1
0
15
0
0
0
0
0
0
26
4
0
0
0
4
0
13
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
1
0
0
3
0
0
0
0
0
0
15
1
0
0
1
0
0
272
2
0
1
0
0
1
10
2
0
1
1
0
0
99
2
0
2
0
1
0
91
0
0
0
0
0
0
348
8
1
2
4
1
0
2473
10
4
3
4
0
0
9
1
0
1
0
1
0
87
3
2
1
1
1
0
763
16
3
3
2
11
0
108
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
148
11
6
3
1
0
1
317
Наставаk
Неисправни
узорци због
налаза Noncompliant
samples due to
findings of:
Број прегледаних узорака Number
of samples tested
15
16
17
18
19
20
21
22
318
не одговара
noc-compliant
Стафилокок
Staff.
Есцхерицхиа
Цоли E.coli
Кваснице и плијесни
Yeast and mold
Укупан број
Total number
Остало
Other
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
0
0
0
0
0
0
117
3
0
0
1
3
2
0
0
0
0
0
0
0
94
10
0
0
10
6
0
136
2
0
2
2
2
2
62
1
0
1
0
0
0
119
5
0
0
0
5
0
УКУПНО
Total
8
Остало
Other
7
Укупан број
Total number
6
Есцхерицхиа
Цоли E.coli
5
Стафилокок
Staff.
4
не одговара
noc-compliant
3
УКУПНО
Total
Укупан број T
otal number
2
Остало
Other
Кваснице и плијесни
Yeast and mold
Неисправни узорци због налаза Noncompliant samples due to findings of:
Есцхерицхиа
Цоли E.coli
Број
прегледаних
узорака Number
of samples tested
Стафилокок
Staff.
14
Неисправни узорци због налаза
Non-compliant samples due to
findings of:
1
УКУПНО
Total
13
Дјечија храна и дијетет.
Nамирнице Baby and diet food
Воће и производи од воћа Fruits
and fruit products
Поврће и производи од поврћа
Vegetable and veg.products
Масти и уља Oils and lard
Адитиви и зачини Condiments
and spices
Кафа, какао и чајеви Cofee, cocoa
and tea
Алкохолна пића Alcoholic
beverages
Безалкохолна пића Non-lcoholic
beverages
Сладолед Ice-cream
Готова јела Ready meals
Остало Other
УКУПНО / TOTAL
Ne odgovara/
no compliant %
Број
прегледаних
узорака Number
of samples
tested
Производња Production
не одговара
noc-compliant
Врста узорка
Type of sample
12
Промет Trade
Кваснице и плијесни
Yeast and mold
Увоз Import
79
1
0
0
0
0
1
2
1
0
0
0
0
1
26
1
0
0
0
0
1
27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
28
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
43
3
0
2
1
0
0
305
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
129
0
0
0
0
0
0
131
1
0
1
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
263
3
0
0
0
3
0
39
0
41
1805
0
0
1
19
0
0
1
3
0
0
0
5
0
0
0
4
0
0
0
8
0
0
0
10
133
478
5
2243
20
29
0
171
0
0
0
27
8
22
0
109
0
0
0
6
12
22
0
48
5
18
0
52
109
3981
2
8961
4
81
0
197
3
14
0
41
1
23
0
67
0
3
0
22
0
43
0
75
0
1
0
15
1,08
7,62
2,19
8.2.4 Табела Микробиолошка исправност predmeta opšte upotrebe из увоза, промета и производње у Републици Српској,
2011 Mycrobiological safety of consumer goods in Republic of Srpska, 2011
Увоз Import
Неисправни
узорци због
налаза Noncompliant
samples due to
findings of:
Број прегледаних узорака Number of
samples tested
Кваснице и плијесни
Yeast and mold
Укупан број
Total number
Остало
Other
УКУПНО
Total
не одговара
noc-compliant
Стафилокок
Staff.
Есцхерицхиа
Цоли E.coli
Кваснице и плијесни
Yeast and mold
Укупан број
Total number
Остало
Other
УКУПНО
Total
не одговара
noc-compliant
Стафилокок
Staff.
Есцхерицхиа
Цоли E.coli
Кваснице и плијесни
Yeast and mold
Укупан број
Total number
Остало
Other
Број прегледаних узорака Number
of samples tested
Есцхерицхиа
Цоли E.coli
Број
прегледаних
узорака Number
of samples tested
Стафилокок
Staff.
Неисправни узорци због налаза
Non-compliant samples due to
findings of:
не одговара
noc-compliant
Посуђе, прибор за јело, постројења и
уређаји Household utensils
Амбалажа за намирнице Food
2.
packaging
Средства за одржавање чистоће у
3.
домаћинству Household cleaning
agents
Средства за одржавање личне
хигијене, козметичка и др. средства за
4.
личну хигијену, његу лица и тијела и
амбалажа Toiletries and cosmetics
Дјечије играчке Children`s toys
5.
Дуван и дуванске прерађевине и
6.
прибор за пушење Tobacco and
tobacco products
Остало Other
8.
УКУПНО /TOTAL
Ne odgovara/ No compliant %
Број
прегледаних
узорака
Number of
samples
tested
Производња Production
УКУПНО
Total
Врста узорка
Type of sample
1.
Промет Trade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
98
3
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
55
5
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
141
0
3
2,12
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
97
1
6
6,18
0
0
0
0
0
0
0
5
1
1
319
8.3 Болести преносиве храном/ Foodborne Diseases
Болести преносиве храном и сигурност хране представљају важан јавноздравствени проблем.
Најчешће се болести преносиве храном клинички испољавају у виду гастроинтестиналних симптома,
међутим, ове болести могу дати неуролошке, гинеколошке, имунолошке и друге симптоме. Оштећења
органа чак и поједини облици карцинома могу бити посљедица конзумирања контаминираних
намирница, што све скупа представља значајано оптерећење као узрок је неспособности и смртности.
Многе земље које имају развијене системе извјештавања о болестима преносивим храном
извјештавају о повећању инциденце болести узроковане микророганизмима храни у првом
реду узрочницима: Salmonella, Campylobacter jejuni, ентерохеморагична Escherichia coli, те
паразити као што су cryptosporidium, cryptospora и трематоде.
У табели 1. приказан је број евидентираних цријевних заразних болести у Републици Српској у 2011.
години.
Учесталост цријевних заразних болести у 2011. години, Република Српска
Врста болести и шифра
Infectiones intestinales -А04,А08,А09
Број обољелих
3 432
Intoxicatio alimentaris - АО5
185
Salmonelloses aliae - А02
173
Schigellosis - А03
13
Botulismus - А05.1
1
Meningitis viralis - А87
24
Trichinellosis - Б75
15
Brucellosis - А23
11
Укупно Total
3 854
Код наведених интестиналних инфекција (А04,108,109) као узрочник најчешће су били
изоловани: E. Coli, Campiylobacter i Yerinia enterocolitica. Код алиментарних интоксикација
најчешће се идентификовао Staphylococcus aureus, Salmonella enteritidis, а код вирусних
менингитиса Coxackiae i Echo virus.
Најчешће контаминиране врсте хране које су изазвале цријевне заразне болести су: ћевапи,
свињско печење, пица, салама, сладолед, пилетина и риба.
У 2011. години регистровано је 12 алиментарних епидемија са укупно 107 обољелих. 7
епидемија алиментарних интоксикација, 2 епидемије салмонелоза, епидемија трихинелоза, 1
епидемија акутног ентероколитиса и 1 епидемија акутног гастроентероколитиса.
Foodborne diseases encompass a wide spectrum of illnesses and are a growing public health
problem.
The most common clinical presentation of foodborne disease takes the form of gastrointestinal
symptoms; however, such diseases can also have neurological, gynaecological, immunological and
other symptoms. Multiorgan failure and even cancer may result from the ingestion of contaminated
foodstuffs, thus representing a considerable burden of disability as well as mortality.
Most countries with systems for reporting cases of foodborne illness have documented significant
increases over the past few decades in the incidence of diseases caused by microorganisms in food,
including pathogens such as Salmonella, Campylobacter jejuni and enterohaemorrhagic Escherichia
coli, and parasites such as cryptosporidium, cryptospora, trematodes.
320
The incidence of gastrointestinal contageous diseases in 2011 in Republika Srpska
Type and code of disease
Infectiones intestinales -А04,А08,А09
Number of
diseased
3 432
Intoxicatio alimentaris - АО5
185
Salmonelloses aliae - А02
173
Schigellosis - А03
13
Botulismus - А05.1
1
Meningitis viralis - А87
24
Trichinellosis - Б75
15
Brucellosis - А23
11
Total
3 854
In these intenstinal infections (A04, 108.109) as a cause were commonly isolated: E. coli, and
Campylobacter and Yerinia enterocolitica. In alimentary intoxications Staphylococcus aureus,
Salmonella enteritidis, were commonly identified and in viral meningitis Coxackiae and Echo virus.
The most commonly contaminated types of food that caused gastrointestinal infectious diseases
were: kebabs (cevapi), roast pork, pizza, salami, ice cream, chicken and fish.
In 2011. were 12 foodborne outbreaks with a total of 107 patients: 7 outbreaks of foodborne
intoxication, two outbreaks of salmonellosis, trichinosis outbreaks, 1 epidemics of acute enterocolitis
and 1 outbreak of acute diarrhea.
321
9.
Заштита од јонизујућих и нејонизујућих зрачења у Републици
Српској / Radiation Protection in Republic of Srpska
Активности Центра за заштиту од зрачења односе се на стручне послове заштите од јонизујућих
и нејонизујућих зрачења (у даљем тексту само Центар) дефинисане Законом о заштити од
јонизујућих зрачења и радијационој сигурности (Сл. гласник РС, бр. 52/01. и 63/02.) којим се
прописују: мјере заштите здравља људи и животне средине од штетног дејства јонизујућих
зрачења; услови за обављање дјелатности са изворима јонизујућих зрачења; мјере
радијационе сигурности и вршење надзора над спровођењем овог закона и одредбама Закона
о заштити од нејонизујућих зрачења (Сл. гласник РС, бр. 2/05.) којима се уређују начела, услови
и мјере заштите здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих
зрачења у производњи, промету и коришћењу нејонизујућих зрачења. У складу са наведеним
из кровног закона су проистекли подзаконским акти: правилник о нотификацији и ауторизацији
дјелатности са изворима јонизујућих зрачења (Сл. гласник РС, бр. 73/03), правилник о
границама излагања јонизујућих зрачења (Сл. гласник РС, бр. 73/03), правилник о условима,
промету и коришћењима извора јонизујућег зрачења (Сл. гласник РС, бр. 37/04), правилник о
примјени извора јонизујућих зрачења у медицини (Сл. гласник РС, бр. 37/04), правилник о
стручној спреми и здравственим условима лица која раде са изворима јонизујућег зрачења (Сл.
гласник РС, бр. 112/05), правилник о условима које морају испуњавати овлаштена правна лица
за мјерење нивоа јонизујућег зрачења (Сл. гласник РС, бр. 112/05), правилник о условима,
начину, мјестима и роковима систематских испитивања садржаја радионуклида у животној
средини (Сл. гласник РС, бр. 77/06), правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног
интереса (Сл. гласник РС, бр. 112/05), правилник о заштити од електромагнетних поља до 300
MHz (Сл. гласник РС, бр. 112/05), и значајне активности у вези са учествовањем Центра у
пројектима техничке кооперације са Међународном агенцијом за атомску енергију и рад у
стручним комисијама - радним групама именованим од стране Министарства здравља и
социјалне заштите РС.
322
9.1 Јонизујуће зрачење / Ionising Radiation
Послови из области заштите од јонизујућих зрачења су:
- дозиметријска контрола дијагностичких рендген апарата
- дозиметријска контрола рендген апарата за контролу пртљага
- дозиметријска контрола индустријских рендген апарата
- дозиметријска контрола радиоактивних громобрана
- дозиметријска контрола затворених радиоактивних извора
- дозиметријска контрола отворених радиоактивних извора у нуклеарној медицини
- контрола садржаја радионуклида у води, земљи и намирницама
- систем за рану најаву ванредног догађаја
9.1.1
Дозиметријска контрола дијагностичких рендген апарата / Dosimetry Control of Medical
Radiation Sources
Према законској регулативи која уређује ову област дозиметријска контрола дијагностичких рендген
апарата се врши периодично, једанпут годишње. Дозиметријска контрола дијагностичког рендген
апарата подразумијева тест контроле квалитета (QЦ тест) самог рендген уређаја, мониторинг радних
мјеста професионално изложених лица, провјеру стања заштите и примјену средстава које обезбјеђују
потребну заштиту професионално изложеним лицима и пацијенатима.
2010. године укупно су прегледана 177 дијагностичка рендген уређаја у Клиничким центрима, Општим
болницама, Домовима здравља и приватним ординацијама, како је дато у табели 1.
Табела 1. Приказ контроле рендген уређаја (цијеви) разврстаних према намјени рендген апарата/ Dosimetry Control of
Medical Radiation Sources
Не задовољава
/ Unsatisfactory
У квару /
The failure
Није у
употреби /
Not in use
Напомена (није
прегледано) /
Note (not
controlled)
38
-
-
-
-
14
-
-
-
-
Снимање+
Просвјетљавање /
radiography +
endoscopy
58
-
-
-
-
Мамограф /
mammography
21
-
-
-
-
Покретни / movable
9
-
-
-
-
ЦТ / CT
15
-
-
-
-
Снимање зуба / dental
imaging
58
-
-
-
-
Панорамско снимање
зуба / panoramic dental
imaging
15
-
-
-
-
УКУПНО / Total
228
-
-
-
-
Намјена апарата / The
purpose of the device
Укупно
контролисано /
Total controlled
Снимање / radiography
Просвјетљавање /
endoscopy
Задовољава /
Satisfactory
Сви прегледани апарати задовољавају прописане стандарде и испуњавају мјере заштите.
323
9.1.2
Dozimetrijska kontrola radioaktivnih gromobrana (rag) / Dosimetry Control of Radioactive
Lighting-conductors
2011. године, Одсјек за заштиту од зрачења је вршио дозиметријску контролу 4 радиоактивна
громобрана (РАГ) на територији Републике Српске.
Дозиметријска контрола радиоактивних громобрана такође подлијеже редовној годишњој
дозиметријској контроли, али због проблема у наплати услуга од стране корисника мјерења вршимо
искључиво уз писмени захтјев.
9.1.3
Дозиметријска контрола радиоактивних извора (раи) / Dosimetry Control of Radioactive
Sources
Центар за заштиту од зрачења 2011. године је вршио дозиметријску контролу радиоактивних извора
(РАИ) на територији Републике Српске, према захтјеву корисника, а како је дато у табели 2.
Табела 2. Приказ контроле радиоактивних извора / Dosimetry Control of Radioactive Sources
RAI
Количина
Задовољава
Незадовољава
Напомена
Source number
Satisfactory
Unsatisfactory
Note
21
-
-
21
9.1.4
Дозиметријска контрола објеката / Ambiental Dosimetry Control
Центар за заштиту од зрачења је 2011. године је вршио 10 дозиметријских контрола објеката на
територији Републике Српске, према захтјеву корисника.
9.1.5
Дозиметријска контрола отпада / Waste Dosimetry Control
Одсјек за заштиту од зрачења 2011. године није вршио дозиметријску контролу отпада на територији
Републике Српске.
9.1.6
Kонтрола садржаја радионуклида у води, земљи и намирницама / Measurments of
Radionuclides Activities in Water, Soil and Food
Центар за заштиту од зрачења у првом кварталу 2010. године је вршио анализе узорака хране
намијењених увозу/извозу који се анализирају на радиолошку исправност на основу специфичне
137 / 134
Cs према регулативи Европске комисије 737/90 о условима увоза пољопривредних
активности
производа након акцидента у Чернобилу, при чему се анализе врше према захтјеву корисника.
Контрола радиолошке исправности хране за потребе увоза-извоза врши се мјерењем специфичне
137 / 134
Cs а према регулацијама Европске комисије бр. 737/90.
активности
Резултати анализе су приказани у овом извјештају (Табела 5).
9.1.7
Методе мјерења / Methods of Measurements
Изотопска анализа гама емитера вршена је гамаспектрометријским мјерењем. Специфична активност
гама емитера вршена је гама спектрометром високе резолуције, произвођача CANBERRA, са HPGe
детектором, релативне ефикасности 20%. За калибрацију ефикасности детектора користимо
калибрациони стандард MBSS2 произвођача EUROSTANDARD C3. За евалуацију и анализу спектра
кориштен је софтвер ГЕНИЕ 2000.
324
Табела 4. Табеларни приказ броја анализираних узорака за други квартал 2011. Године / Analyzed Samples in Second Quartal 2011.
Врста и опис
мјерења /
Measurement
type and
description
Врста
прегледаних
узорака /
Analysed samples
type
Број
прегледаних
узорака /
Number of
analyzed
samples
Задовољава / Незадовољава /
Satisfactory
Unsatisfactory
гама
спектрометрија
високе
резолуције / high
resolution gama
spectrometry
Месо и месне
прерађевине /
Meat and meat
products
93
93
-
Млијечни
производи / Milk
products
46
46
-
Остала храна /
Other food
63
63
-
Градјевински
материјали,
предмети опште
употребе /
Building material,
general use
subjects
4
4
Узорци из
животне средине
/ Environment
samples
25
25
Учесталост
мјерења /
Measurement
frequency
Укупан број
мјерења /
Total number of
measurement
Укупан број
анализирани
х
узорака /
Total number
of
analyzed
samples
Према захтјеву
корисника /
Upon user
request
206
231
Сви измјерени узорци задовољавају регулације ЕЦ бр. 737/90.
9.1.8
СИСТЕМ ЗА РАНУ НАЈАВУ ВАНРЕДНОГ ДОГАЂАЈА / Sistem for Early Announcement of Accident
Систем за рану најаву ванредног догађаја је аутоматски мјерни систем, намјењен континуалном
мјерењу амбијенталног гама зрачења. Систем омогућује детекцију повећања зрачења у околини у
случају нуклеарне или радијационе несреће која би се десила у нашем окружењу и чије би се
посљедице осјетиле у нашој непосредној близини.
Произвођач система је фирма АМЕС д.о.о. из Љубљане. Систем се састоји из центалне јединице
(сервера) која је за Републику Српску смјештена у Центру за заштиту од зрачења у Институту за заштиту
здравља Републике Српске у Бања Луци и 10 гама станица (мултифункционалних гама монитора - МФМ
203) смјештених у Хидрометеоролошким заводима. 5 гама станица се налази на територији Републике
Српске (Нови Град, Бања Лука, Бијељина, Вишеград и Гацко), а 5 на територији Федерације БиХ (Бихаћ,
Тузла, Ливно, Сарајево и Мостар). У Центру за заштиту од зрачења, Завода за јавно здравство ФБиХ у
Сарајеву је смјештена друга централна јединица која такође комуницира са свих 10 гама станица. У
нормалним условима мјерење брзине доза се врши на сваких пола сата, а подаци се преносе у
централну јединицу два пута дневно (у 05х и 17х), гдје се брзина дозе приказује у јединицама нСв/х.
У табели 5. су приказане вриједности амбијенталног гама зрачења за други квартал 2011. године за 10
локација у БиХ за сваки мјесец појединачно.
325
Табела 5. Приказ мониторинга надзора амбијенталног гама зрачења / Ambient Gamma Radiation Monitoring
МФМ станица / MFM station
Доза (nSv/h) / Dose (nSv/h)
Просјек за 2011. годину /Average dose for 2011
Нови Град / Novi Grad
-
Бијељина / Bijeljina
122
Бања Лука / Banja Luka
100
Вишеград / Višegrad
101
Гацко / Gacko
107
Сарајево / Sarajevo
123
Бихаћ / Bihać
92
Ливно / Livno
111
Мостар / Mostar
--
Tuzla / Tuzla
116
Измјерене вриједности представљају природно позадинско зрачење (фон) за посматрану локацију.
9.1.9
Нејонизујуће зрачење / Nonionising Radiation
Мјерење електричних и магнетних поља у високофреквентном опсегу.
9.1.10 Мјерење рф електричних и магнетних поља / Measurements of RF Electrical and Magnetic
Fields
У складу са Законом о заштити од нејонизујућих зрачења (Сл. гласник РС бр 2/05), Правилника о
изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса и Правилника о заштити од електромагнетних
поља до 300 GHz (Сл. гласник РС бр 1122/05), Центар за заштиту од зрачења је у другом кварталу 2010.
године извршио мјерење нивоа РФ електричних и магнетних поља извора нејонизујићих зрачења.
Измјерене вриједности РБС-а су у оквирима дозвољених према важећој регулативи.
Табела 6. Приказ измјерених електричних и магнетних поља/ Measurement of RF Electrical and Magnetic Fields
326
Установа / Institution
Број извора ЕМ зрачења /
Number of EM radiation sources
Задовољава /
Satisfactory
Незадовољава /
Unsatisfactory
Напомена /
Note
МТЕЛ / MTEL
469
469
0
-
Download

Здравствено стање становништва у 2011. години