T.C
AKÇAABAT KAYMAKAMLlGI
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
:32800326/4166/< ...>
Konu :Türk Coğrafya Kurumu
05/0112015
Coğrafya Yarışması
....
.. r, ..
........................................................ MUDURLUvUNE
'İlgi
a) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 26/1212014 tarihli ve
88013337/821.05/6950712 sayılı yazısı
b) İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 29/12/2014 tarihli ve 65544067/821.0517031658
sayılı yazısı
Yenilik ve
Eğitim
Teknolojileri Genel
Müdürlüğünün
Türk
Coğrafya
Kurumu
tarafından planlanan "İklim Değişimi ve İnsan" temalı Türkiye geneli resmi ve özel lise ve
yönelik "8. Liselerarası Ulusal Proje, Kısa Film ve Animasyon
düzenlemek istediklerine ilişkin yazı ekleri müdürlüğümüz web sayfası
(http://akçaabat.meb.gov.tr) adresinde duyurular bölümünde yayımlanmışkır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
dengi okul
öğrencilerine
Yarışması"
Ahmet ÜÇÜNCÜ
Milli Eğitim Müdürü
EKİ:
I-Yazı
Güvenli Elektronik
ve ekleri (6 sayfa)
imzalı AS~iie Ayn19 1r
!:li.ı
DAGITIM:
Resmi/Özel Tüm Lise Müdürlüklerine
. 12OL)
GLU
Akçaabat Kaymakamlıgı İlçe Milli Egitim MUdUrlOgU
,Tel: (O 462) 2281084-1 16 Faks : (0462) 2282490
e-posta :[email protected],tr
Bilgi: H.D
ct (Şube MM.)
Egitim ögretim Şubesi :D ,ALTUNTAŞ (Memur)
internet adresi:akcaabat.meb.gov.tr
Ayrıntılı
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden34e5-04de-39d3-b66e-4 71 a kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
,.'\~.,. "' . T~~~9\y~Y#İLİ.Gİ
..
..:'{. ';. :. II Milli Eğitim Müdürlüwü
.,'K'T"' . ";~'~;:,{,~;~M~;
.
,
~~,
,,::'.'
.
g,
Sayı
: 65544067/821.0517031658
Konu: Türk Coğrafya Kurumu
29/12/2014
Coğrafya Yanşması '
...................... KA YMAKAMLIGINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
: Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 26/12/2014 tarihli ve 88013337/
821.05/6950712 sayılı yazı.
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünü Türk Coğrafya Kurumu
tarafından planlanan "İklim Değişimi ve İnsan" temalı Türkiye geneli resmi ve özel lise ve
dengi okul öğrencilerine yönelik "8. Liselerarası Ulusal Proje, Kısa Film ve Animasyon
Yanşması" düzenlemek istediklerine ilişkin ilgi yazı ekte gönderilmiştir.
Yazımn ilçenizdeki lise müdürlüklerine duyurulması hususunda;
Bilgilerinize ve gereğini arz ederim.
Hızır AKTAŞ
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
EK:
İlgi yazı ve ekleri (6 sayfa)
DAGITIM:
Kaymakamlık1ara
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Hükümet Konağı Valilik Binası
Elektronik Ağ: www.trabzonmem.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Şb.Md.G. MEMİşKAPTANOGLU
Şef: R. BEKTAŞ Tel: (O 462) 2302094-1109 - 1131
Faks: (O 462) 2302096
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden30f7 -e 165-3620-ad2f-632fkodu ile teyit edilebilir.
,-.
..
T.C.'
:
MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Sayı
: 88013337/821.05/6950712
Konu: Türk Coğrafya Kurumu
26/12/2014
Coğrafya Yarışması
............................... VALİLİGİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 15.12.2014 tarihli ve 840375611821.05/6444608
sayılı yazısı.
Türk Coğrafya Kurumu ' nun, "İklim Değişimi ve İnsan" temalı, Türkiye geneli resmi
've özellise ve dengi okul öğrencilerine yönelik "8. Liselerarası Ulusal Proje, Kısa Film ve
Animasyon Yarışması" düzenlemek istediklerine ilişkin ilgi yazısı incelenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli
Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaçlara aykınlık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, iVilçe milli eğitim
müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere, söz konusu etkinliğin gönüllülük esasına
göre yapılması uygun görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Genel Müdür
EK: İlgi yazı ve ekleri (5 sayfa)
DAGITIM:
Gereği:
B
Planı
Konya Yolu!r.Okullar/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
[email protected]
Bilgi:
Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Türk Coğrafya Kurumu
Ayrıntılı
bilgi için: Yaşar ŞAHİN (Birim Koord.)
Tel: (O 3 12) 2969440
Faks: (O 3 12) 2238736
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden8b36-9f4e-3e57 -bO 18-eec3 kodu ile teyit edilebilir.
l
i
~
ı
1
Sayı
: 840375611821.05/6444608
IS/J 2.12014
Konu: 8.Lisele.rarası CoğrafYa )"anşması
İlgi : a) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün R08.0.YET.00.20.00/3616
sayılı yazısı (Genelge No::20ı 2/1 3),
b) Ortaöğretim Genel Müdi.irlüğü evraktnda kayıtlı 12112/2014 tarihli ve 6416950
sayılı yazı.
Türk CoğrafYa Kurunıunun }iseler ~rasıI)da gerçekleştirmeyi planladığı "8,Liselerarası
ProjelKısa Belgeseli Anilnasyon Y~nşmasilt ko~ulu tgi (b) yazı ve elderi incelenmiştir.
Sözkonusu yanşmanın ilgi (a) Genelge doğrultusunda Genel Müdürlüğünözce
değerJendirilmesi hususunda
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
, i
Yaşar KOÇAK
Daire Başkanı
;'.
EK:İlgi yazı ve ekleri
SAuıtlirkBtv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ : www.meb.gov.tr
e-posUl: [email protected],gov.tr
Aynnuh bilgiiçin: MuammerAKSOY Eğitim Uzm.anı.
Tel: (0312)413 1513
Faks: (O 312) 4180739
Bu evrak güvenl i elektronik im.7A ile imzıılaı:ıml.Ştır. hltp://e\'Taksorgu.~b.gov.lr adresinden 464c-roa3-33b6-abf5-fldfkod~ ile teyit edilebilir.
'i;~Ç~~~,~!~;: .'-'.i'-
c ... '
8.LI~RA.RA~ '!l~JlS~ P!lPJ,~ i"~~'c@~sEii ANlMAŞYON
.
•.... :: '·c.
' . 'Y~ş.~~( .:,:.3,. .
""".c, '. .
0..'
•
ADI: Türk C<ığrafya Kurumu a Liselera.rası Ulusal Proje i KlsaBelgeşeiYanşmı;tSl i Animasyon
Yarışması
i
ANA TEMA: iklim 0elişimi:ve Insan
TORO: Proie Tabanil AraŞbr.tna Yarışması.
f
AMAÇLAR: • Ötrencilerin okulda ö~n.dik1eJi bilgileri kullanabilmeleri ve pekiştirmelen.
- Coğrafya bilgi ve becerilerini kuUanarak insan mekan jlişkisi üzerine ıenlem . araştırma. arazi
çalışması, deney, anket çalışınası ve ana1iz-sentezyapabflme yeteneklerinin geliştirilmesi.
- ÖArencilerin sorun tanmı1ama ve sorun ·söZııt~~kler~n COArafYa bilgisi ile geliştirilmesi.
f
i
t
l
r
)
J
• ôVendlerimnm
yaşadıklan mekana5CttiıpÇıkrMc
pıU~~nln
geliştirilmesi.
1::
- ' E i '::iTt.!:i"
. '
-'"o
-: ,.,-:.-...
, '.• "- ."
',o, ... '
,-:
-~,
~~
~~
..
-,
...
• eogta6 Bilgi Sistemleri (CBS) kUllanmm YaYgınlaştlf'tIması. - Okullarda CoAratya K'ulüpJerinln
kurulması ve yaygJnlaşmasımn sallanması.
i
,
i
i
- OkuUar, öjretmenler ve otrenciler arasanda, colt'afya
~QUlderiçetÇeVeSinde
U"ki ve
iş
birliğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
ÖNEMI:
• CoiBfya biliminin insanyaşamındaki önemini .farlcettimıek
\i
f
i
i
L
- 1nsanın çevresini delerlendjrirken Colraft Bilgi Sistemlerini kuilanma,s:mısatıamak - Kendi akışı
Içinde mekanın insana etkisine karşın, hızla gelişen ~kno1Ojinin mekana. .,tkiSi haldanda öngörülü
sonuçlara vannak.
KATILIM KOşULlARI: BJ..lisenfn herhangibir Slnıfında öğrendolmak.
YARıŞMA TAKVIMI:
$on Bapuru'tarlJıj : 13 ŞubatZ015.
Başvurular www.t:ck.o1'g.tr adresinde verile.n elektronik başvuru formu ve çıktısı Ueyapdacaktır.
Islak irma}) form aslının proje ile birlikte 8Önc;terilmesi mrunludur. Başvurusu ge~ldeşen
okullann listesi www.tck.org.tradresinde yaymlanacakbr.
ProJeleriD Son Teslim Tarihi; 10 Nisan 2015
Ödül TOrenl:9 Mayıs 2ol $:.,.s
i~
t
f
i
i•
!
ı
DAYANAKlAR:
1. TIl.rk Cojrafya Kurumu Tuıü:tü
~. orta Ö~ğmCogmya,
i
••.-.1,--..0,." Pr'nar:lIM
" 3;'~ev Yöne~ili
i,
ı
f
.... Elitki Konar Yônenne1ill
ı
i
t
YARıŞMA KUlAUARI:
- Proje i kısa belgesel ev animasyon çalışmalan, belirtilen .,JktimD.~lml ye Inşan" ına teması
' ",
ileilişki kurularakseçilecekkonular ılıeri;Jdei.~~~~lıdır.
• Okul ve öArenci1eryanşmaya birden (azlaproje ~lŞması U~kattlabHirıer.
• Yanşmaya otrencilerCoArafya ÖAretmenlerinin rebberltAfnde ve danışmanltAtnda bireysel veya
grup olarak katılabilirler,
l
. Gruplar en fazla 3 öwencideo oluşacaktır.
i
• Proje raporlan araştınnatelcnilclerine ~])WJ%lSfJ ~ıştru1'y~nt~mye teknikim'ne u1JUDoJarak
',
hazırlanınalldır.
• PrOfe r<ıporlatında djpootUı(mutlakakuııanl~,~sayf'a sonunda ya da
sQnunda yer alabilecektir.
!
.
tamaım çalışmanın
t
.. Kaynaklar; yaym. fotolraf, kamera gÖtOntÜfÜ. göılem. Istatistik. mö1akatve anket vb. olabilir.
1
- CBS + Araz1
i
Çalışması
ve bunlann sonuç raporlan projelerde aranan yöntemler
arasında
olacaktır.
: ;
II
i
,
f
KISA BELGESELl ANİMA5VO.Nlçln:
- Süresi jenerik dahillC dakikayı aşmayan kasa belgesel fUmler. sayı smırlaması gözetIDelesizin
yer alahillr. Milli Elitim genel ahlak ilkelerine uymayanfilmler delerlendirmeye
yanşmada
alınmayacaktır.
- Yan Ş maya gOnderilen tUmlerin yönetmenlerine haber vermek ve onayını almak koşulu ile ticari
amaç gözetmeksimı d~nI.,n~n gÖ$teriı'nl~tde yer ;tlması' yanşmaa tarafindan · kabul edilmiş
~~
ti
.
.
.
• Orijinal format fark etmeksizin tertlpkomj~e. fılınin 4 .adet DYO kopyası ve tanıtım
malzemeleri ( Afiş, Broşür v.s.)gônderilfr. Yanşın«ya katılacak belgesellerin yer aldıll DVO
kopyaların üzerlerine belgeselJo adı. süresi, okUl ve yönetmenadı yçılma.lıdır. Kısa belgesellel"$
ait ;ıfışler çıktılan alınmadan bir CDye kaydedilerek posta yo)uyl_ gönderilecektir.
Filmlerin/afişlerin görüntü boyutu. çözünürıükleri yQksek olmalıdır. Yarışmaya kablan yapıtlarm
kopyası TeKarşivinde saldamr ve filmler i~de ~Umez.
ft
.-Filmler, DYO veya,VCD
it
oyn:.tıtılard~ ~ '9~,' ~ilgişa;r, ortannnda' izlenilebne~k .formatlanla
ba2.lrlanmalıdtr.Bilgısayır orta~lllda ııle.n,~k fı. lmlerin ~ ,~.WJlW ;·.mpeg. *.av! biçiminde
hazırlanabilir. ( •.mp4 ronnatı
kabul edilemez.)
-... "
"", ,"" .' ...
• Filmlerin T~kçe veya Türk~~altyazıh olması gere;kmekred1r.
.... -.
;,~, /'{""::':~
.
-Derleme veya berbangt I;Jlf,~ynaktan ~~!lanıa d.eterlendirmeye~nma.Yacaktır. .IJU konuda
·$(lrumluluk p~j!,! sahiplerin~ ~r:ti..;
.
,~- '~:~::,v
. .• . '{.'lt"-' ••••. " ; . i(
.. . '·;:l:::r:~. (;::
: :.~::T ,~,,,.',,,
,,o
'.
.
,
..
.~.:,~.::!::._~ ~;
.r'"
';o"'':o!h ''
',i;.
_~/-
- Dw önce'ulusal ya da uluslararası yarışmalm katılnı.şve l;ı,,~alardan ö4üJ allt)IŞ olmak
kablmaya engel dejildir. Ancak, e$erlerin TClfya devredilmesi 6ng4rülen haklmn.devrine engel
teşktl etmemelidir.Yanşmaya katılanlar, estrlermio özgün oldulunu; 3Jd,ilerin telifhakIm veya
diler haklarını ihlal etmed;ıini; eserlerinde kullanmJ, olduktan her türlü eserle ilgin olarak. eser
sahipleri ve batlannh bak sahiplerinden gerekli imi aldtklannı; ödül mandıklan takdirde. bu
halclan TCK'ya devretırıeye yetki1i olduklannı ve bu haklann TCK tarafından lwUandmasuıcbn
dolayı (nuya çıkabilecek: . taleplerden . TCtryı muaf nıtrnayı; eserlerinde yer alan veya
hizmetlerinden yararlandlklan . kişileriıı ta1~ .edecekleti her tiirlUtazminat veya salr cezai
mQeyyidelerin muhatabırun kendileri oldu,lunu; .eseri• .liSans sijresljçerislndeTCJ{'den
kuruluşa veya şahsa satmayacaldınnı: devir etmeyeceklerini Yejta ,hibe ea:neyecelderlnib.bul,
beyan ve taahhQt ederler.
ı
i
,~
ba,u
• Şart:namede yazıll proje
koşullarına
ve projenin
sunuş
fomatma uygun olmayan
çalışmalar
dtlerlendinneye allJlmayataktu-.
• $eÇici kuruhın yargısı ke$indlr.
ınansiyon ve ek MUJ kat.artan esetler dahiL. MilI alan belgesener IÇin, TOCya
devredilen baldon kullamiması nedeniyle. ay~herhangi blrbed.el ödenmn.
- 01el öd\l4
- Yanşmaya. katılımdan
yanşmaalara aittir.
~ynaklanan,
kargo,gQmrOk, navl\lD ve sigorta bedelleri yarışmacı ya da
- Yarışmaya katılım için TCK'ya teslim edilen bertürlü görsel malzeme.yaI'lŞlDiDJo ;t:anıtım)
basılı medya ve internet dahil dijer tüm medyalard~ OcretS1z olarak kull«mlabilir.
iÇin
- Bu şutnamede belirleruneyem diğerh t1S uslarda ve kablunın belirU bır S8ytyaulaşmaması
hallnde delerlendinne yapıp, yapmama hususundaki kararyetkisı. münhuIRD TOrk C~fya
Kurumu'naaittir.
• Yarı.şrnaya gönderilen ptOjeleryarışmaellata iade ediıme~
i
ii
- Y;ırışmaya katılanlar. bu şartlan kabul etmişsayılırlar.
• Jüri deJerlendinnesi
· lun üyeleri,
Milli EjitiınB3kanJığ1 proJ!'lıaz1rlarna ve a~rrna tekn~ değerlendinne
kurallanna uyaun olarak dege.r1endlreceklerdil'.
- Jüri değerlendlnne raporları hazırlayacaklardtr.
I,
i
ı
i
<
- Jdri üyeleri tt$Um tarihtnPensQnra bild.irnecekti[".~
•.
• -
: .... ".'-::'
,
';.
";-'
:: •. >~ . ::-.~
:,':'
SonuçıarWeb:s~.ıniıd~n,( ~.tck.()~Jr~~~~~r.' "
ÖDOL TORO VE MIKTARl:
• nk 3 derec:eyJ alan çaltşmalar'ödiil1endirile<:ektir.
• Türk Coğrafya Kurumu gerekgörürse mansiy;o~~Alü deve.rebilir.
• iilmkablımCl okuL öğretmen veöğrencilereplakervesertifika veril~iT.
· Dereceye giren herötren.ciye çeşitli cojra(ya
vetllecektir
. ..
.
ki.tipJm~
. . ..
atlaslar ve coArafya dergi abc)DeUkleri
• Oku] kütüphanelerlnL" Türk CoIfafya Kuruınu dergi seti ve haritalal'.
Not! Sponsorluk çalışmalan ödüllerin artt:ın1ması yönündewmıektedlr. Ödüller ve mIktarlanna
ve çeşitlerine yapılacak de~işU(Uk1er gerçekJeştikçe duyurulacaktır.
önOL TÖRENI:
09 Mayıs ZOlS' Cumartesi tarihinde istanbUl O!el ENKA Okunan - istinye -Sanyer adreslade
yapılacak a>irafya günü etkfnlUderi
(çerisinde gerçe1d~ri1etektir.
TnltmatAdresl: istanbul özel ENKA Okullan
$adi GülçeJik Spor Sitesi
lstinye 34460 lstanbul. TOrldye
TaleColU
+90 (212) 70565 00 DahjJi: 6421
AÇllCLAMALAll: Delenendirme kuruluoda. ~anabnecek deJiştklikfer deterlendtrme öncesinde
web sitemiıde duyurulacaktır.
AVlUmu BıLGı tÇltıAORESLERı
İnternet Sayfası:
http://www.tck.org.tr
FCKebook: h~:ifwwwJacebookcom/turkcograCyakurumu
:." ,:.:.,
;:;;-;::'j:q:=y-'
Twitter: https:lltwitter.com!@)turkcogra!yakurıimu
PROJE Kooanİ.NATÖRLEJUı
Mesut SÜZER i TCK Yönetim. Kurulu Üy~si
~posta:
[email protected]
Çatdaş YO'KSEL i Istanbul Özel Amerikan Robert Lisesi Coırafya Öjretmeni il
e-post:l: [email protected]
i
i
Download

Türk Coğrafya Kurumu ´nun düzenlediği, "İklim Değişimi ve İnsan"