Нови Сад, Булевар ослобођења 100
Тел: +381 21 480 4062
Факс: +381 21 526 955
Регистровано под бројем 12754/2005 у
Регистру привредних субјеката
ПИБ: 103182871
МАТИЧНИ БР. 08803935
[email protected]
www. oiu.co.rs
Број: 13.50- 1527/1
Датум: 29.04.2013. године
Предмет: Јавни позив за набавку електроматеријала
Поводом потребе за набавком електроматеријала, достављамо Вам документацију за
понуду са обрасцем - подаци о понуђачу, образац понуде за набавку услуге и спецификацију
потреба за 2013. годину.
Рок за достављање понуда је 20.05.2013. године. Достављање се може вршити
поштом или непосредно, на адресу: Привредно друштво за одржавање и заштиту објеката и
угоститељство "Одржавање и услуге" д.о.о. Нови Сад, Бул. ослобођења бр.100, канцеларија
број 3. Благовременим се сматрају понуде које су приспеле у "Одржавање и услуге" д.о.о.
Нови Сад до последњег дана рока до 09:00 часова, без обзира на начин достављања. Понуде
се достављају у затвореној коверти са видљивом назнаком на лицу коверте: не отварати понуда за учествовање у поступку набавке ОИУ-09/2013 - електроматеријал. На полеђини
коверте навести: назив, адресу, e-mail, број телефона понуђача и име особе за контакт.
Неблаговремене и незатворене понуде неће се разматрати.
Отварање понуда ће се обавити у просторијама Привредног друштва за одржавање и
заштиту објеката и угоститељство "Одржавање и услуге" д.о.о. Нови Сад, Бул. ослобођења
бр.100, канцеларија 30, 20.05.2013. године у 10:00 часова. Отварању могу присуствовати
представници понуђача са уредним овлашћењем за учешће у поступку отварања, које се
подносе Комисији пре почетка отварања.
Наручилац ће донети одлуку о ранг листи понуђача. О избору понуђача са којима ће
наручилац закључити уговоре, понуђачи ће бити писмено обавештени. Одлука о избору
донеће се уз примену критеријума економски најповољније понуде. Оцењивање и
рангирање понуда извршиће се према следећим критеријумима:
 Понуђена цена
 Лагер листа
Сваком од наведених критеријума одређен је релативни значај (пондер).
Наручилац задржава право да одустане од избора најповољнијег понуђача ако
установи да ниједна понуда не одговара захтевима из конкурсне документације или из
других разлога. Наручилац има право да за поједине делове понуде закључи уговор са
различитим понуђачима сагласно са критеријумима оцењивања.
Сва додатна обавештења у вези са овим позивом могу се добити на телефон: 021/4804007, контакт особа је Милован Панић, e-mail: [email protected]
20
-1-
УСЛОВИ КОЈЕ ТРЕБА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ
И ДОКАЗИ КОЈИМА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Ред.
број
Услов
1.
Подаци о понуђачу.
2.
Да је регистрован код надлежног органа,
односно уписан у одговарајући регистар.
3.
Да је основан и за обављање делатности
која је предмет набавке.
4.
5.
Да му у року од најмање две године пре
објављивања јавног позива није
изречена правноснажна судска или
управна мера забране обављања
делатности која је предмет јавне
набавке.
Неопходан кадровски капацитет:
Да достави структуру кључног техничког
особља која садржи: имена и презимена
лица која обављају предметне послове,
њихову степен квалификације и
квалификациону специјалност, стручно
искуство у годинама и назив радног
места на које су распоређени.
6.
Да је обезбеђено средство обезбеђења
за добро извршење посла.
7.
Да је попуњен Образац понуде.
8.
Неопходан технички капацитет:
Да поседује возило.
Доказ
Попуњен, потписан и печатом оверен
Образац - подаци о понуђачу.
Извод из регистра надлежног органа:
- Агенција за привредне регистре (за
привредна друштва и предузетнике)
Оснивачки акт понуђача:
- Одлука или
- Уговор
Потврда Агенције за привредне регистре,
која мора бити издата после упућивања
позива.
Потписана и оверена изјава дата под
пуном материјалном, моралном и
кривичном одговорношћу о броју
запослених код Понуђача.
Копије потврда о пријавама на обавезно
пензионо и инвалидско осигурање.
Изјава понуђача да ће, уколико буде
изабран као најповољнији понуђач,
обезбедити средство обезбеђења за добро
извршење посла.
Образац понуде.
Потписана и оверена изјава дата под
пуном материјалном, моралном и
кривичном одговорношћу, уз прилагање
саобраћајне дозволе за возило
- ЈЕЗИК ПОНУДЕПонуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском
језику. Уколико понуђач приложи документацију или поједине њене делове на страном
језику, обавезан је да достави исту преведену на српски језик, оверену од стране судског
тумача.
- ВАЖЕЊЕ ПОНУДЕПонуда мора да важи најмање 60 дана од дана отварања понуда. У случају да
понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија.
20
-2-
- ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ –
Понуда ће бити одбијена уколико је неблаговремена, неисправна или
неодговарајућа, односно ако не одговара свим захтевима из конкурсне документације.
Понуда може бити одбијена ако је неприхватљива.
- ЦЕНА Цена треба да буде изражена у динарима, без пореза на додату вредност.
- РОК И НАЧИН ДОСТАВЉАЊА Рок за достављање понуда је 20.05.2013. године. Понуде се достављају поштом или
непосредно, на адресу: Привредно друштво за одржавање и заштиту објеката и
угоститељство "Одржавање и услуге" д.о.о. Нови Сад, Бул. ослобођења бр.100, канцеларија
број 3. Благовременим се сматрају понуде које су приспеле у "Одржавање и услуге" д.о.о.
Нови Сад до последњег дана рока у 09:00 часова, без обзира на начин достављања. Понуде
се достављају у затвореној коверти са видљивом назнаком на лицу коверте: не отваратипонуда за учествовање у поступку набавке шифра: ОИУ-09/2013 – електроматеријал. На
полеђини коверте навести: назив, адресу, e-mail, број телефона понуђача и име особе за
контакт. Неблаговремене и незатворене понуде неће се разматрати, већ ће бити враћене
понуђачу у стању у ком су стигле.
- ОТВАРАЊЕ ПОНУДАОтварање понуда ће се обавити у просторијама Привредног друштва за одржавање и
заштиту објеката и угоститељство "Одржавање и услуге" д.о.о. Нови Сад, Бул. ослобођења
бр.100, канцеларија 30, 20.05.2013. године у 10:00 часова.
-ИЗБОР РАНГ ЛИСТЕ НАЈПОВОЉНИЈИХ ПОНУДАНаручилац ће донети одлуку о ранг листи најповољнијих понуда. Критеријум за
оцењивање понуда је економски најповољнија понуда. Елементи критеријума са пондерима
(бодовима) за вредновање понуда су дати у следећој табели:
Ред. број
1.
3.
Елементи критеријума
Понуђена цена
Лагер листа
Максималан број бодова
(пондера) 100
90 пондера
10 пондера
1) Цена
Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера - 90 пондера.
Остале понуде се вреднују по следећој формули:
Најнижа понуђена цена
--------------------------------------------------------------- х 90
Цена из понуде која се рангира
20
-3-
2) Лагер листа понуђених артикала - максимално 10 пондера
Лагер листа у виду рачунарског исписа из апликативног софтвера понуђача,
потписана и оверена.
-Понуда са лагер листом којом је оправдано од 91% до 100% понуђених артикала
...................................................................................................................... 10 пондера
-Понуда са лагер листом којом је оправдано од 81% до 90% понуђених артикала
...................................................................................................................... 8 пондера
-Понуда са лагер листом којом је оправдано од 71% до 80% понуђених артикала
...................................................................................................................... 6 пондера
-Понуда са лагер листом којом је оправдано од 61% до 70% понуђених артикала
...................................................................................................................... 4 пондера
-Понуда са лагер листом којом је оправдано од 51% до 60% понуђених артикала
...................................................................................................................... 2 пондера
-Понуда са лагер листом којом је оправдано мање од 50% понуђених артикала
...................................................................................................................... 0 пондера
-РОК ПЛАЋАЊАМинимални понуђени рок плаћања је 30 дана. Понуда са краћим роком плаћања од
30 дана биће неприхватљива.
- ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕДодатне информације и појашњења у вези са припремом понуде, понуђачи могу
добити путем e-mail-a: [email protected], контакт особа је Милован Панић.
20
-4-
ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив Понуђача
Седиште Понуђача
Адреса седишта Понуђача
Име и презиме овлашћеног лица
(потписник уговора)
Особа за контакт
Телефон
Телефакс
Електронска пошта
Текући рачун предузећа
Матични број предузећа
Порески идентификациони број
Датум:
Потпис овлашћеног лица Понуђача:
Печат Понуђача:
20
-5-
Назив понуђача:__________________________________
Седиште и адреса: ________________________________
Матични број: ____________________________________
Шифра делатности: _______________________________
ПИБ:_________________
Телефон: _____________
Име и презиме овлашћеног лица
(потписник уговора): _____________________________________
Датум:_______________
Дел. Број:____________
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА ЋЕ ПРЕДАТИ СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да ће понуђач
___________________________ приликом закључења Уговора по спроведеном поступку
набавке ОИУ-09/2013 предати Наручиоцу средство обезбеђења за добро извршење посла у
виду регистроване бланко менице са меничним овлашћењем коју Наручилац има право да
попуни на износ од 10% од испоручене вредности укључујући износ ПДВ-а од почетка
трајања уговора све до раскида.
Сагласан сам да Наручилац задржи меницу све до коначног испуњења свих
уговорених обавеза.
М.П.
20
_______________________
Потпис овлашћеног лица
-6-
Назив понуђача:__________________________________
Седиште и адреса: ________________________________
Матични број: ____________________________________
Шифра делатности: _______________________________
ПИБ:_________________
Телефон: _____________
Име и презиме овлашћеног лица
(потписник уговора): _____________________________________
Датум:_______________
Дел. Број:____________
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - П О Н У Д А ЗА 0 9 / 0 1
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ВРСТА ПРОИЗВОДА
PROVODNIK IZOLOVANI P
1,5 MM2
PROVODNIK IZOLOVANI P
2,5 MM2
PROVODNIK IZOLOVANI P 6
MM2
PROVODNIK IZOLOVANI
FINOZICNI P/F 1,5 MM2
PROVODNIK IZOLOVANI
FINOZICNI P/F 6 MM2
PROVODNIK IZOLOVANI
FINOZICNI P/F 10 MM2
PROVODNIK IZOLOVANI
FINOZICNI P/F 16 MM2
PROVODNIK IZOLOVANI PP/L
2X0,75MM2
PROVODNIK IZOLOVANI
PP/LY 3X1,5 MM2
PROVODNIK IZOLOVANI
INSTALACIONI PP 3X1,5MM2
PROVODNIK IZOLOVANI
INSTALACIONI PP 3X2,5MM2
PROVODNIK IZOLOVANI
INSTALACIONI PP 5X2,5MM2
ПРОИЗВОЂАЧ
ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ
FKZ
M
2350
FKZ
M
400
FKZ
M
1560
FKZ
M
1500
FKZ
M
8833
FKZ
M
2071
FKZ
M
700
FKZ
M
400
FKZ
M
650
FKZ
M
1000
FKZ
M
500
FKZ
M
500
КОЛИЧИНА
ЦЕНА
ПО ЈМ,
БЕЗ
ПДВ-а
ИЗНОС
ПДВ-а
Укупна
цена за
производ
без ПДВ-а
Укупна цена без ПДВ-а за ова добра износи: _______________________динара
Укупна цена са ПДВ-ом за ова добра износи: _______________________динара
Понуда важи 60 дана од дана отварања понуда.
Овом понудом Понуђач се обавезује да ће робу испоручити искључиво по
наруџбеници која ће Понуђачу бити достављена путем факса.
Рок испоруке је 2 (два) дана од пријема наруџбе путем факса.
Рок плаћања је ___ дана од дана фактурисања.
М.П.
20
Потпис овлашћеног лица Понуђача
_____________________________
-7-
Назив понуђача:__________________________________
Седиште и адреса: ________________________________
Матични број: ____________________________________
Шифра делатности: _______________________________
ПИБ:_________________
Телефон: _____________
Име и презиме овлашћеног лица
(потписник уговора): _____________________________________
Датум:_______________
Дел. Број:____________
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - П О Н У Д А ЗА 0 9 / 0 2
Р.б.
ПРОИЗВОЂАЧ
КОЛИЧИНА
1.
KABEL PPOO 1X35 MM2
FKZ
M
53
2.
KABEL PPOO 1X70 MM2
FKZ
M
167
3.
KABEL PPOO/Y 3X1.5
FKZ
M
3381
4.
KABEL PPOO 3X2,5MM2
FKZ
M
160
5.
KABEL PPOO 4X4MM2
FKZ
M
90
6.
KABEL PPOO 4X6MM2
FKZ
M
25
7.
KABEL PPOO 4X10 MM2
FKZ
M
3718
8.
KABEL PPOO 4X16 MM2
FKZ
M
1082
9.
KABEL PPOO 4X25 MM2
FKZ
M
691
10.
KABEL PPOO 4X35 MM2
FKZ
M
297
11.
KABEL PPOO S 4X50 MM2
FKZ
M
195.5
12.
KABEL PPOO S 4X70MM2
FKZ
M
183
13.
KABEL PPOO 5X4 MM2
FKZ
M
50
14.
KABEL PPOO 5X6 MM2
FKZ
M
30
15.
KABEL PPOO 5X10MM2
FKZ
M
215
16.
KABEL NEGORIVI N2XH-J
1X50
FKZ
M
18
KABEL PPOO/A 4X16 MM2
FKZ
M
222
18.
KABEL PPOO/A 4X25 MM2
FKZ
M
5122
19.
KABEL PPOO/A 4X35 MM2
FKZ
M
118
20.
KABEL PPOO/A S 4X150
MM2
SAMONOSIVI KABLOVSKI
SNOP X00/0-A 2X16 MM2
SAMONOSIVI KABLOVSKI
SNOP X00/0-A 4X16 MM2
FKZ
M
184
FKZ
M
903
FKZ
M
400
KABEL X00-A 2X16 MM2
FKZ
M
150
KABEL XOO-A 2X25 MM2
FKZ
M
509
17.
21.
22.
23.
24.
20
ВРСТА ПРОИЗВОДА
ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ
ЦЕНА
ПО ЈМ,
БЕЗ
ПДВ-а
ИЗНОС
ПДВ-а
Укупна
цена за
производ
без ПДВ-а
-8-
25.
KABEL X00/0 A
3X35+50/8+2X16
KABEL PPOO 4X10 PUN
PRESEK
UZE GOLO BAKARNO
25MM2
UZE GOLO BAKARNO
25MM2
PLETENICA BAKARNA 25
MM2
PLETENICA BAKARNA 50
MM2
FKZ
M
1069
FKZ
M
918
FKZ
M
125
FKZ
M
85
FKZ
M
20
FKZ
M
30
SINA BAKARNA 30X5 MM
FKZ
M
702
KABEL SIGNALNI JY(ST)Y
1X2X0,8
FKZ
M
50
KABEL LIYCY 8 X 0.75
FKZ
M
200
34.
KABEL SO-LIYCY 5 X 2 X 0.75
FKZ
M
200
35.
KABEL SIRMOVANI LIYCY
4X1,5
FKZ
M
200
KABEL UTP CAT.5 LICNA
FKZ
M
100
37.
KABEL UTP CAT6
FKZ
M
1000
38.
KABEL TELEFONSKI PGA-4
FKZ
M
415
39.
U/UTP C5E 4X2XAWG24 PVC
FKZ
M
2135
40.
OPTICKI KABEL 4X50 OM2
FRNC LTUBE
FKZ
M
498
41.
UTP KABEL KAT 5 E
FKZ
M
3405
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
36.
Укупна цена без ПДВ-а за ова добра износи: _______________________динара
Укупна цена са ПДВ-ом за ова добра износи: _______________________динара
Понуда важи 60 дана од дана отварања понуда.
Овом понудом Понуђач се обавезује да ће робу испоручити искључиво по
наруџбеници која ће Понуђачу бити достављена путем факса.
Рок испоруке је 2 (два) дана од пријема наруџбе путем факса.
Рок плаћања је ___ дана од дана фактурисања.
М.П.
20
Потпис овлашћеног лица Понуђача
_____________________________
-9-
Назив понуђача:__________________________________
Седиште и адреса: ________________________________
Матични број: ____________________________________
Шифра делатности: _______________________________
ПИБ:_________________
Телефон: _____________
Име и презиме овлашћеног лица
(потписник уговора): _____________________________________
Датум:_______________
Дел. Број:____________
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - П О Н У Д А ЗА 0 9 / 0 3
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
ВРСТА ПРОИЗВОДА
ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
KOM
PAPUCICA AL-CU 25
STEZALJKA ZATEZNA SKS
4X16-25
STEZALJKA ZA VESANJE SKS
200-250
IZOLATOR POTPORNI KOSI
50/8 ARALDIT
KOM
FENAN
KOM
KOM
KOM
NOSAC ZA SKS AL
FENAN
KOM
STEZALJKA NOSECA ZA SKS
FENAN
KOM
PERFORIRANA TRAKA
TRAKA POCINKOVANA
25X(3-5)
17.
ПРОИЗВОЂАЧ
KABEL PAPUCICA ZA
GNJECENJE AL-CU 16/8
MM2
VEZNI TULJAK CU 16 MM2
VEZNI TULJAK CU 10
KABEL PAPUCICA
IZOLOVANA-OTVORENA CU
1,5-2,5 MM2
KABEL PAPUCICA
IZOLOVANA - OTVORENA
4.6/6
PAPUCICA IZOLOVANA
ZENSKA 2.5
CU CEVASTA PAPUCICA
FCPCU-25/8
KOD.BR.0602508
KABEL PAPUCICA AL/CU
25/8
15.
16.
TRAKA POCINKOVANA 30X4
KOM
КОЛИЧИНА
ЦЕНА
ПО ЈМ,
БЕЗ
ПДВ-а
ИЗНОС
ПДВ-а
Укупна
цена за
производ
без ПДВ-а
336
240
400
200
2000
500
659
1150
600
68
26
598
37
17
800
KG
984.2
KG
870.2
UKRSNI KOMAD 60X60
TRAKA-TRAKA
KOM
19.
IZOLACIONA PVC TRAKA
KOM
754
20.
UPOZORAVAJUCA TRAKA
KG
95.6
18.
20
327
- 10 -
Назив понуђача:__________________________________
Седиште и адреса: ________________________________
Матични број: ____________________________________
Шифра делатности: _______________________________
ПИБ:_________________
Телефон: _____________
Име и презиме овлашћеног лица
(потписник уговора): _____________________________________
Датум:_______________
Дел. Број:____________
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - П О Н У Д А ЗА 0 9 / 0 3
Р.б.
ВРСТА ПРОИЗВОДА
1.
KABEL PAPUCICA ZA
GNJECENJE AL-CU 16/8
MM2
KOM
336
2.
VEZNI TULJAK CU 16 MM2
KOM
240
3.
VEZNI TULJAK CU 10
KOM
400
KOM
200
KOM
2000
KOM
500
KOM
659
KOM
1150
KOM
600
KOM
68
KOM
26
KOM
598
4.
5.
6.
7.
8.
PAPUCICA AL-CU 25
10.
STEZALJKA ZATEZNA SKS
4X16-25
STEZALJKA ZA VESANJE SKS
200-250
IZOLATOR POTPORNI KOSI
50/8 ARALDIT
12.
FENAN
КОЛИЧИНА
13.
NOSAC ZA SKS AL
FENAN
KOM
37
14.
STEZALJKA NOSECA ZA SKS
FENAN
KOM
17
15.
PERFORIRANA TRAKA
KOM
800
16.
TRAKA POCINKOVANA
25X(3-5)
KG
984.2
TRAKA POCINKOVANA 30X4
KG
870.2
17.
18.
19.
20.
20
KABEL PAPUCICA
IZOLOVANA-OTVORENA CU
1,5-2,5 MM2
KABEL PAPUCICA
IZOLOVANA - OTVORENA
4.6/6
PAPUCICA IZOLOVANA
ZENSKA 2.5
CU CEVASTA PAPUCICA
FCPCU-25/8
KOD.BR.0602508
KABEL PAPUCICA AL/CU
25/8
9.
11.
ПРОИЗВОЂАЧ
ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ
UKRSNI KOMAD 60X60
TRAKA-TRAKA
KOM
327
IZOLACIONA PVC TRAKA
KOM
754
UPOZORAVAJUCA TRAKA
KG
95.6
ЦЕНА
ПО ЈМ,
БЕЗ
ПДВ-а
ИЗНОС
ПДВ-а
Укупна
цена за
производ
без ПДВ-а
- 10 -
21.
22.
23.
24.
PVC STITNIK VINIDURIT--GAL
STITNIK
STEZALJKA 'UNIMAX'AL 635/1
STEZALJKA UNIMAX AL CU 635/1
STEZALJKA STRUJNA RS 2535
25.
STRUJNA STEZALJKA KSP-2
26.
STRUJNA STEZALJKA KSP EV2
50-185 - KSP-4
STEZALJKA BRONZANA ZA
UZEMLJENJE 460201
IZOLOVANA
VODOZ.PRIK.STEZ.FIDOS 1.510/16-95
IZOLOVANA
VODOZ.PRIK.STEZ. FIDOS 1625/35/70-150 SREDNJI
IZOLOVANA
VODOZAP.PRIK.STEZ. FIDOS
35/150
27.
28.
29.
30.
KOM
3170
FENAN
KOM
200
FENAN
KOM
1600
FENAN
KOM
30
FENAN
KOM
60
FENAN
KOM
76
FENAN
KOM
20
FENAN
KOM
430
FENAN
KOM
233
FENAN
KOM
232
31.
STEZALJKA REDNA 2,5 MM2
NOARK
KOM
1300
32.
STEZALJKA REDNA 16 MM2
NOARK
KOM
530
33.
GRANICNIK ZA REDNE
STEZALJKE
NOARK
KOM
300
KABLOVSKE VEZICE 3.6X140
NOARK
KOM
100
35.
NOSAC AUTOM.OSIGURACA
I KONTAKTORA-SINA
NOARK
KOM
172
36.
ZAVRSNA PLOCICA 2,5 MM2
NOARK
KOM
200
37.
ZAVRSNA PLOCICA 16 MM2
NOARK
KOM
300
38.
KABLOVSKE VEZICE 7.8X180
NOARK
KOM
100
39.
KABLOVSKE VEZICE 4.8X178
NOARK
KOM
100
40.
PVC VEZICA L-200 MM
KOM
1605
41.
PVC VEZICA L-300 MM
KOM
4500
42.
PVC VEZICA L-350 MM
KOM
900
43.
HILZNA IZOLOVANA 1,5/8
MM
HILZNA IZOLOVANA 6/18
MM
HILZNA IZOLOVANA 10/18
MM
KOM
2800
KOM
10900
KOM
1800
34.
44.
45.
Укупна цена без ПДВ-а за ова добра износи: _______________________динара
Укупна цена са ПДВ-ом за ова добра износи: _______________________динара
Понуда важи 60 дана од дана отварања понуда.
Овом понудом Понуђач се обавезује да ће робу испоручити искључиво по
наруџбеници која ће Понуђачу бити достављена путем факса.
Рок испоруке је 2 (два) дана од пријема наруџбе путем факса.
Рок плаћања је ___ дана од дана фактурисања.
М.П.
20
Потпис овлашћеног лица Понуђача
_____________________________
- 11 -
Назив понуђача:__________________________________
Седиште и адреса: ________________________________
Матични број: ____________________________________
Шифра делатности: _______________________________
ПИБ:_________________
Телефон: _____________
Име и презиме овлашћеног лица
(потписник уговора): _____________________________________
Датум:_______________
Дел. Број:____________
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - П О Н У Д А ЗА 0 9 / 0 4
Р.б.
ВРСТА ПРОИЗВОДА
ПРОИЗВОЂАЧ
ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ
1.
OSIGURAC 1KV FRA 16
SCHRACK
KOM
274
2.
AUTOMATSKI OSIGURAC 2A
SCHRACK
KOM
480
3.
AUTOMATSKI OSIGURAC
16A
AUTOMATSKI OSIGURAC
20A
SCHRACK
KOM
65
SCHRACK
KOM
20
4.
5.
PATRONA 10A
SCHRACK
KOM
70
6.
PATRONA 16A
SCHRACK
KOM
161
7.
PATRONA 20A
SCHRACK
KOM
43
8.
PATRONA 25A
SCHRACK
KOM
61
9.
KALIBRACIONI PRSTEN 16A
SCHRACK
KOM
30
10.
KALIBRACIONI PRSTEN 20A
SCHRACK
KOM
43
11.
POSTOLJE OSIGURACA PK
100
POSTOLJE OSIGURACA PK
250
POSTOLJE OSIGURACA FRA
16
NOZASTI OSIGURAC 36A
(35A) ZA PK 100
NOZASTI OSIGURAC 50A ZA
PK 100
NOZASTI OSIGURAC 63A ZA
PK 100
SCHRACK
KOM
48
SCHRACK
KOM
75
SCHRACK
KOM
91
SCHRACK
KOM
27
SCHRACK
KOM
28
SCHRACK
KOM
27
SCHRACK
KOM
680
KOM
952
KOM
50
SCHRACK
KOM
42
SCHRACK
KOM
404
SCHRACK
KOM
924
12.
13.
14.
15.
16.
17.
KUCISTE LIMITATORA 3P
18.
REDNA STEZALJKA RSB 4-16
KUTIJA PK 1
REDNA STEZALJKA RSB 35
2X16 KUTIJA PK-2
AUTOMATSKI OSIGURAC
PL6-B6/1
AUTOMATSKI OSIGURAC
25A C 10KA
AUTOMATSKI OSIGURAC
20A C 10KA
19.
20.
21.
22.
20
КОЛИЧИНА
ЦЕНА
ПО ЈМ,
БЕЗ
ПДВ-а
ИЗНОС
ПДВ-а
Укупна
цена за
производ
без ПДВ-а
- 12 -
23.
24.
AUTOMATSKI OSIGURAC
25A C 6 KA
GREBENASTA SKLOPKA 4G25
10U
SCHRACK
KOM
360
NOARK
KOM
10
Укупна цена без ПДВ-а за ова добра износи: _______________________динара
Укупна цена са ПДВ-ом за ова добра износи: _______________________динара
Понуда важи 60 дана од дана отварања понуда.
Овом понудом Понуђач се обавезује да ће робу испоручити искључиво по
наруџбеници која ће Понуђачу бити достављена путем факса.
Рок испоруке је 2 (два) дана од пријема наруџбе путем факса.
Рок плаћања је ___ дана од дана фактурисања.
М.П.
20
Потпис овлашћеног лица Понуђача
_____________________________
- 13 -
Назив понуђача:__________________________________
Седиште и адреса: ________________________________
Матични број: ____________________________________
Шифра делатности: _______________________________
ПИБ:_________________
Телефон: _____________
Име и презиме овлашћеног лица
(потписник уговора): _____________________________________
Датум:_______________
Дел. Број:____________
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - П О Н У Д А ЗА 0 9 / 0 5
Р.б.
ВРСТА ПРОИЗВОДА
1.
GRLO PORCELAN E 27
2.
GRLO ZA FLUO CEVI
3.
GRLO ZA FLUO CEVI I
STARTERE
GRLO ZA FLUO CEVIUBODNO
4.
КОЛИЧИНА
KOM
660
PHILIPS
KOM
50
PHILIPS
KOM
60
PHILIPS
KOM
30
5.
UTIKAC II POLNI
ALING
KOM
112
6.
UTIKAC III POLNI
ALING
KOM
35
7.
KUPLUNG SPOJNICA
ALING
KOM
100
8.
GRLO PVC E 27 SA NAVOJEM
ZA LUSTER
KOM
30
MIKROUTIKAC 6/4
KOM
400
10.
MIKROUTIKAC RJ 45-8/8
KOM
842
11.
PREKIDAC OBICAN U ZID
ALING
KOM
51
12.
PREKIDAC SERIJSKI U ZID
ALING
KOM
10
13.
PREKIDAC NAIZMENICNI U
ZID
ALING
KOM
14
14.
PREKIDAC NA ZID OBICNI
ALING
KOM
26
15.
PRIKLJUCNICA MONOFAZNA
SUKO UGRADNA
PRIKLJUCNICA MONOFAZNA
SUKO SA POKLOPCEM
UGRADNA
PRIKLJUCNICA MONOFAZNA
SUKO PVC OGNADGRADNA
PRIKLJUCNICA MONOFAZNA
DUPLA SUKO UGRADNA
PRIKLJUCNICA SESTODELNA
ZA PRODUZNI KABEL
ALING
KOM
62
ALING
KOM
30
ALING
KOM
63
ALING
KOM
31
ALING
KOM
31
9.
16.
17.
18.
19.
20
ПРОИЗВОЂАЧ
ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ
20.
UKO-UTO UTICNICA 5X16
ALING
KOM
10
21.
UKO-UTO UTIKAC 5X16
ALING
KOM
10
22.
UKO UTO UTICNICA 3X16
ALING
KOM
10
ЦЕНА
ПО ЈМ,
БЕЗ
ПДВ-а
ИЗНОС
ПДВ-а
Укупна
цена за
производ
без ПДВ-а
- 14 -
23.
PRIKLJUCNICA TROFAZNA
UGRADNA
ALING
KOM
24
24.
UKO-UTO UTICNICA 5X63
ALING
KOM
10
25.
UKO-UTO UTIKAC 5X63
ALING
KOM
10
26.
UKO UTO UTIKAC 3X16
ALING
KOM
10
27.
PRIKLJUCNICA TROFAZNA
NADGRADNA PVC
ALING
KOM
15
28.
RAZVODNA KUTIJA F60 M/M
ALING
KOM
34
29.
RAZVODNA KUTIJA 100X100
ALING
KOM
10
30.
RAZVODNA KUTIJA SA SEST
UVODA OG
KUTIJA NADGRADNA 2M NA
ZID
ALING
KOM
150
ALING
KOM
80
31.
32.
PRIKLJUCNICA RJ 45 CAT 6
ALING
KOM
100
33.
RACUNARSKA UTICNICA
DUPLA-NOSAC MODULA
2M,KOSI 45X45MM
ALING
KOM
58
2CA061 -MIKROUTIKAC
ALING
KOM
150
KOM
610
KOM
320
34.
35.
36.
UVODNICA FI 11 SA
MATICOM-BAKELIT
UVODNICA FI 13,5 SA
MATICOM-BAKELIT
37.
MODUL RJ-45 CAT 5E
ALING
KOM
185
38.
RJ 45 UTP MODUL CAF 5E
ALING
KOM
138
39.
MODULARNA UTICNICA ZA
NAPAJANJE 220V
SAMOGASIVA PLOCA
400X220X4 - BUSENA
ALING
KOM
163
NELT TITEL
KOM
480
40.
Укупна цена без ПДВ-а за ова добра износи: _______________________динара
Укупна цена са ПДВ-ом за ова добра износи: _______________________динара
Понуда важи 60 дана од дана отварања понуда.
Овом понудом Понуђач се обавезује да ће робу испоручити искључиво по
наруџбеници која ће Понуђачу бити достављена путем факса.
Рок испоруке је 2 (два) дана од пријема наруџбе путем факса.
Рок плаћања је ___ дана од дана фактурисања.
М.П.
20
Потпис овлашћеног лица Понуђача
_____________________________
- 15 -
Назив понуђача:__________________________________
Седиште и адреса: ________________________________
Матични број: ____________________________________
Шифра делатности: _______________________________
ПИБ:_________________
Телефон: _____________
Име и презиме овлашћеног лица
(потписник уговора): _____________________________________
Датум:_______________
Дел. Број:____________
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - П О Н У Д А ЗА 0 9 / 0 6
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
ВРСТА ПРОИЗВОДА
MONOFAZNO BROJILO 60A
SA DALJINSKIM
OCITAVANJEM
MERNA GRUPA TROF.DMG2
US 5A 3X230/400
TROFAZNO BROJILO TIP ST
100FD-19A53-SB-2011
DIGITALNA MERNA GRUPA
DMG1 US 3X230 400V
5(100)A ST 300 FD
POLU INDIREKTNA MERNA
GRUPA MET 410 E3 SA
MODEMOM I ANTENOM
ПРОИЗВОЂАЧ
ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ
SITEL
KOM
SITEL
KOM
50
SITEL
KOM
200
SITEL
KOM
150
SITEL
KOM
60
KOM
20
KOM
40
KOM
120
6.
GSM GPRS MODEM ANTENA
SITEL
7.
TRANSFORMATOR 150/5 NA
SINU
N N STRUJNI
TRANSFORMATOR 150/5
FABRIKA
ZAJEČAR
FABRIKA
ZAJEČAR
8.
КОЛИЧИНА
ЦЕНА
ПО ЈМ,
БЕЗ
ПДВ-а
ИЗНОС
ПДВ-а
Укупна
цена за
производ
без ПДВ-а
120
Укупна цена без ПДВ-а за ова добра износи: _______________________динара
Укупна цена са ПДВ-ом за ова добра износи: _______________________динара
Понуда важи 60 дана од дана отварања понуда.
Овом понудом Понуђач се обавезује да ће робу испоручити искључиво по
наруџбеници која ће Понуђачу бити достављена путем факса.
Рок испоруке је 2 (два) дана од пријема наруџбе путем факса.
Рок плаћања је ___ дана од дана фактурисања.
М.П.
20
Потпис овлашћеног лица Понуђача
_____________________________
- 16 -
Назив понуђача:__________________________________
Седиште и адреса: ________________________________
Матични број: ____________________________________
Шифра делатности: _______________________________
ПИБ:_________________
Телефон: _____________
Име и презиме овлашћеног лица
(потписник уговора): _____________________________________
Датум:_______________
Дел. Број:____________
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - П О Н У Д А ЗА 0 9 / 0 7
ПРОИЗВОЂАЧ
ЈЕДИНИЦА
МЕРЕ
PHILIPS
KOM
40
PHILIPS
KOM
13
PHILIPS
KOM
28
PHILIPS
KOM
12
PHILIPS
KOM
10
PHILIPS
KOM
21
SIJALICA U BOJI E27 25W
PHILIPS
KOM
20
8.
SIJALICA E14 40W 220V
PHILIPS
KOM
90
9.
SIJALICA E27 40W 220V
PHILIPS
KOM
60
10.
SIJALICA E27 60W 220V
PHILIPS
KOM
570
11.
SIJALICA E27 75W
PHILIPS
KOM
140
12.
FLUO SIJALICA KOMPAKT
23W E-27 PRAVA
SIJALICA NATRIJUM SON-T
150W
SIJALICA NATRIJUM 70W E
27
PHILIPS
KOM
48
PHILIPS
KOM
43
PHILIPS
KOM
12
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
13.
14.
20
ВРСТА ПРОИЗВОДА
SVETILJKA ALUROAD SRP222
SON T 150 W PHILIPS
SVETILJKA UGRADNA 2X18
MAT DOWLIGHT PILUX
FLUO FD D18 F 84 2 PIN G
24D PLC
FLUO SIJALICA 18 W, E27,RAVNA
SVETILJKA ALUROAD SRP222
SON-T 250W PHILIPS
SIJALICE KONTROLNE 24V
3W
КОЛИЧИНА
15.
SIJALICA NATRIJUM 150W
PHILIPS
KOM
27
16.
SIJALICA NATRIJUM SON-T
PLUS 70W
PHILIPS
KOM
42
17.
SIJALICA NA SON-T 250W
PHILIPS
KOM
30
18.
SIJALICA ZIVINA VTF-E 125W
PHILIPS
KOM
1664
19.
SIJALICA NAV-E 250W
PHILIPS
KOM
30
20.
SIJALICA ZIVINA 250W E40
PHILIPS
KOM
83
21.
TINJALICA 220V SIGNALNA
PHILIPS
KOM
10
22.
REFLEKTOR TEMPO 3 HPI
400 PHILIPS
PHILIPS
KOM
47
23.
FLUO CEV 20W 6500 OK
PHILIPS
KOM
1057
ЦЕНА
ПО ЈМ,
БЕЗ
ПДВ-а
ИЗНОС
ПДВ-а
Укупна
цена за
производ
без ПДВ-а
- 17 -
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
FLUO CEV 13W
FLUO SIJALICA KOMPAKT
12W/865 E-14
FLUO SIJALICA KOMPAKT
11W E14
FLUO CEVI 36W
FLUO CEV 36W KOMPAKT
F36BX/840 2G11 BETA
THORN
SIJALICA FLUO KOMPAKT
15W E27
SIJALICA FLUO KOMPAKT
TORNADO 32 W E 27
SVETILJKA SMART SPP 185
70 W
PHILIPS
KOM
90
PHILIPS
KOM
22
PHILIPS
KOM
30
PHILIPS
KOM
20
PHILIPS
KOM
20
PHILIPS
KOM
962
PHILIPS
KOM
368
PHILIPS
KOM
48
PHILIPS
KOM
216
PHILIPS
KOM
16
34.
FLUO CEV 65W 4500 OK
PHILIPS
KOM
600
35.
FLUO CEV 8W
PHILIPS
KOM
13
36.
FLUO CEV 6W
PHILIPS
KOM
65
37.
FLUO SIJALICA PLC/2P 13W
PHILIPS
KOM
50
38.
FLUO SIJALICA KOMPAKT
220V 23W E27 SPIRALNE
REFLEKTOR SIJALICA 60W
220V
PHILIPS
KOM
36
PHILIPS
KOM
110
39.
40.
REFLEKTOR SIJALICA 75W
PHILIPS
KOM
40
41.
REFLEKTOR SIJALICA 100W
PHILIPS
KOM
20
42.
SIJALICA METAL HALOGEN
HQI 400W
SIJALICA HALOGENA 12V
50W
SIJALICA HALOGENA 12V
20W
SIJALICA HALOGENA 150 W
L-117 MM
PHILIPS
KOM
35
PHILIPS
KOM
60
PHILIPS
KOM
20
PHILIPS
KOM
14
PHILIPS
KOM
10
PHILIPS
KOM
10
PHILIPS
KOM
10
PHILIPS
KOM
10
PHILIPS
KOM
15
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
20
FLUO SIJALICA KOMPAKT
PLC 2P 18W
FLUO SIJALICA KOMPAKT
26W G 24D-3
SIJALICA HALOGEN 12V 10W
SIJALICA METAL HALOGEN
400W
SIJALICA METAL HALOGEN E40 250W
SIJALICA METAL HALOGEN
35W
SIJALICA HALOGENA 12V
35W
51.
SIJALICA NA SON-T 400 W
PHILIPS
KOM
45
52.
SIJALICA HALOGENA 130 W
117 MM
PHILIPS
KOM
10
53.
SIJALICA NAV-T 150 W E 40
PHILIPS
KOM
24
54.
PRIKLJUCNA PLOCA RPO-4
PHILIPS
KOM
224
55.
SENILO
PHILIPS
KOM
525
56.
METALHALOGENA SIJALICA
HPI-T 400W
PHILIPS
KOM
74
- 18 -
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
PRIGUSNICA ZA FLUO CEV 20
W
PRIGUSNICA ZA FLUO CEV 40
W
PRIGUSNICA ZA FLUO CEV 65
W
PRIGUSNICA ZA ZIVINU
SIJALICU 125 W
PRIGUSNICA ZA
NATRIJUMOVU SIJALICU 250
W
PRIGUSNICA ZA
NATRIJUMOVU SIJALICU 400
W
STARTER ZA FLUO CEV 4-20
W
STARTER ZA FLUO CEV 460W
SVETILJKA FLUO FSN-S 2X36
VODOTESNA
SVETILJKA FLUO 2X58
VODOTESNA
SVETILJKA FLUO
NADGRADNA 4X18W SJAJNI
RASTER
SVETILJKA FLUO
NADGRADNA 2X36W
SJAJ.RASTER
PANIK SVETILJKA 2X8W
SVETILJKA SAFIR 2N /150W
PHILIPS
KOM
20
PHILIPS
KOM
66
PHILIPS
KOM
45
PHILIPS
KOM
524
PHILIPS
KOM
48
PHILIPS
KOM
118
PHILIPS
KOM
850
PHILIPS
KOM
1575
PHILIPS
KOM
20
PHILIPS
KOM
10
PHILIPS
KOM
10
PHILIPS
KOM
10
PHILIPS
KOM
18
MINEL
SCHREDER
KOM
24
Укупна цена без ПДВ-а за ова добра износи: _______________________динара
Укупна цена са ПДВ-ом за ова добра износи: _______________________динара
Понуда важи 60 дана од дана отварања понуда.
Овом понудом Понуђач се обавезује да ће робу испоручити искључиво по
наруџбеници која ће Понуђачу бити достављена путем факса.
Рок испоруке је 2 (два) дана од пријема наруџбе путем факса.
Рок плаћања је ___ дана од дана фактурисања.
М.П.
20
Потпис овлашћеног лица Понуђача
_____________________________
- 19 -
Назив понуђача:__________________________________
Седиште и адреса: ________________________________
Матични број: ____________________________________
Шифра делатности: _______________________________
ПИБ:_________________
Телефон: _____________
Име и презиме овлашћеног лица
(потписник уговора): _____________________________________
Датум:_______________
Дел. Број:____________
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ОИУ-09/2013
Укупно без
ПДВ-а
Део партије
Укупно са
ПДВ-ом
П О Н У Д А ЗА 0 9 / 0 1
П О Н У Д А ЗА 0 9 / 0 2
П О Н У Д А ЗА 0 9 / 0 3
П О Н У Д А ЗА 0 9 / 0 4
П О Н У Д А ЗА 0 9 / 0 5
П О Н У Д А ЗА 0 9 / 0 6
П О Н У Д А ЗА 0 9 / 0 7
УКУПНО:
Датум:
20
Потпис овлашћеног лица
понуђача
- 20 -
Download

Pogledajte konkursnu dokumentaciju za nabavku elektromaterijala.