Deutsche Bank
AG (DE) (A/A3)
Fund Opportunity
Coupon Plus 2024
WAT MAG U VERWACHTEN?
ÎÎ Gestructureerd schuldinstrument in EUR uitgegeven
door Deutsche Bank AG.
ÎÎ Jaarlijkse variabele brutocoupon die gelijk is aan 70%
van de prestaties op jaarbasis van het fonds Ethna-AKTIV E (T) met een minimum van 1%.
ÎÎ Looptijd: 10 jaar.
ÎÎ Uitgifteprijs: 102% (zijnde 1.020 EUR per coupure).
ÎÎ Op de eindvervaldag verbindt de uitgever zich ertoe u
100% van de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per
coupure) terug te betalen, behalve in geval de uitgever
in gebreke blijft of failliet gaat. Dit product kan niet
worden beschouwd als een deposito en wordt bijgevolg niet beschermd in het kader van de depositobeschermingsregeling.
Type belegging
Dit product is een gestructureerd schuldinstrument. Door
in te tekenen op dit effect leent u geld aan de uitgever die
zich ertoe verbindt u op de eindvervaldag 100% van de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure) terug te betalen, evenals een jaarlijkse brutocoupon die gekoppeld is
aan de prestaties op jaarbasis van het fonds Ethna-AKTIV E
(T) met een minimum van 1%. In geval de uitgever (bv. door
een faillissement of wanbetaling) in gebreke zou blijven,
loopt u het risico dat u de sommen waarop u recht hebt
niet kunt recupereren en de belegde som verliest.
Doelpubliek
Dit gestructureerd schuldinstrument richt zich tot beleggers
die over voldoende ervaring en kennis beschikken om de
karakteristieken van het voorgestelde product te begrijpen
en om, ten aanzien van hun financiële situatie, de voordelen
en risico’s van een belegging in dit complexe instrument
te evalueren. Beleggers moeten in het bijzonder vertrouwd
zijn met het onderliggende fonds en de rentevoeten.
DEUTSCHE BANK AG (DE) FUND OPPORTUNITY COUPON PLUS 2024
Om een vermogen te doen groeien tussen bubbels en crisissen door, is een voortdurende opvolging noodzakelijk. Ook moet
men zijn emoties onder controle houden en de juiste beslissingen nemen op het juiste moment. De flexibele aanpak heeft als
doel te profiteren van de stijgende markten, terwijl de daling maximum wordt opgevangen. Maar waarom geen beroep doen
op een team van beheerders die zich hebben bewezen?
Dankzij Deutsche Bank AG (DE) Fund Opportunity Coupon
Plus 2024 profiteert u van de prestaties van het fonds Ethna-AKTIV E (T). Dit flexibele fonds streeft ernaar doorheen
de beurscycli tot een billijke allocatie tussen aandelen, obligaties en liquiditeiten te komen.
Dit product richt zich tot beleggers die op zoek zijn naar een
oplossing om hun beleggingen te diversifiëren en geeft hen
recht op een jaarlijkse variabele brutocoupon die gelijk is aan
70% van de prestaties op jaarbasis van het fonds Ethna-AKTIV E (T) met een minimum van 1%.
De prestatie op jaarbasis van het fonds stemt overeen met
het verschil tussen de netto-inventariswaarde op de jaarlijkse observatiedatum en de netto-inventariswaarde op de
initiële observatiedatum, in verhouding tot de netto-inventariswaarde op de initiële observatiedatum, gedeeld door het
aantal jaren dat verstreken is sinds de uitgifte.
Een alternatief voor lage rentevoeten?
Een bancaire obligatie met een vaste rentevoet in EUR en
een looptijd en rating die gelijkwaardig zijn aan die van
het product Deutsche Bank AG (DE) Fund Opportunity
Coupon Plus 2024, zou vaste brutocoupons bieden van
ongeveer 2%.
Dankzij de minimum brutocoupon van 1% is de opportuniteitskost van het product Deutsche Bank AG (DE) Fund
Opportunity Coupon Plus 2024, met andere woorden
de winstderving in vergelijking met een belegging waarvan het rendement op voorhand gekend is wanneer het
product elk jaar een minimumcoupon uitkeert, vrij laag.
In ruil voor dit potentiële risico hebt u evenwel de mogelijkheid een hogere coupon te bekomen die gekoppeld
is aan 70% van de prestaties op jaarbasis van het fonds
Ethna-AKTIV E (T).
Ethna-AKTIV E (T)
Dit fonds naar Luxemburgs recht belegt in eenvoudige instrumenten, net zoals een particulier zou kunnen doen, maar met
een professionele expertise die vandaag de dag onontbeerlijk is om zich voorzichtig te wagen op de woelige aandelen- en
obligatiemarkten. Terwijl de particuliere belegger in de jaren ’90 zelf zijn geld kon beheren (het volstond effecten aan te kopen en te wachten tot de stijgende markt haar werk deed), geldt dit vandaag de dag niet langer.
Het actieve beheer van het fonds wordt voortdurend aangepast aan de evoluties van de beurs. Zo kan het gedeelte aandelen
oplopen tot een maximum van 49% in geval van veelbelovende markten en kan het worden verlaagd tot 0% in geval van
beursstormen. Dankzij deze flexibiliteit is het fonds bijzonder resistent in periodes van crisis en kan het ten volle profiteren
van periodes van stijging.
Bron: Intern onderzoeksdocument van Deutsche Bank.
Voor meer informatie over het fonds Ethna-AKTIV E (T) kunt u terecht op de site http://ethnafunds.rdts.de/nl/ethna-aktiv-e-t/.
Evolutie van het fonds Ethna-AKTIV E (T) sinds de oprichting (16/07/2009)
140
130
120
110
100
90
80
16/07/2009
16/07/2010
16/07/2011
16/07/2012
Bron: Bloomberg.
De historische evolutie van het onderliggende fonds houdt geen voorspelling in van de toekomstige evolutie.
16/07/2013
16/07/2014
DEUTSCHE BANK AG (DE) FUND OPPORTUNITY COUPON PLUS 2024
Scenario’s en illustratie van de berekening van de coupons
Deze voorbeelden worden enkel ter informatie gegeven en geven bijgevolg geen enkele garantie voor het reële rendement.
NIW van het fonds Ethna-AKTIV E (T) op de initiële observatiedatum (10/10/2014) = 100 EUR (fictieve koers).
Ongunstig scenario
Wanneer 70% van de prestatie op jaarbasis van het fonds Ethna-AKTIV E (T) lager is dan of gelijk is aan 1% op elke jaarlijkse
observatiedatum, hebt u recht op een minimale jaarlijkse brutocoupon van 1% en verbindt de uitgever zich ertoe u op de
eindvervaldag (14/11/2024) de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure) terug te betalen.
Het actuarieel brutorendement in dit scenario bedraagt 0,79% (rekening houdend met de uitgifteprijs en met de vergoedingen die beschreven worden in de technische fiche).
Neutraal scenario
SCENARIO1
NETTO-INVENTARISWAARDE VAN HET
FONDS OP DE JAARLIJKSE OBSERVATIEDATUM (FICTIEVE KOERSEN)
PRESTATIE VAN
HET FONDS
SINDS HET
INITIËLE NIVEAU
PRESTATIE OP
JAARBASIS VAN
HET FONDS2
70% VAN DE
PRESTATIE OP
JAARBASIS VAN
HET FONDS
JAARLIJKSE BRUTOCOUPON
Na 1 jaar
104 EUR
+4,00%
4%/1 = 4%
2,80%
2,80%
Na 2 jaar
101 EUR
+1,00%
1%/2 = 0,50%
0,35%
1,00%
Na 3 jaar
107 EUR
+7,00%
7%/3 = 2,33%
1,63%
1,63%
Na 4 jaar
113 EUR
+13,00%
13%/4 = 3,25%
2,28%
2,28%
Na 5 jaar
117 EUR
+17,00%
17%/5 = 3,40%
2,38%
2,38%
Na 6 jaar
121 EUR
+21,00%
21%/6 = 3,5%
2,45%
2,45%
Na 7 jaar
124 EUR
+24,00%
24%/7 = 3,43%
2,40%
2,40%
Na 8 jaar
127 EUR
+27,00%
27%/8 = 3,38%
2,36%
2,36%
Na 9 jaar
132 EUR
+32,00%
32%/9 = 3,56%
2,49%
2,49%
Na 10 jaar
135 EUR
+35,00%
35%/10 = 3,5%
2,45%
2,45%
1,99%
Actuarieel brutorendement bij dit scenario
3
Gunstig scenario
PRESTATIE VAN
HET FONDS
SINDS HET
INITIËLE NIVEAU
PERFORMANCE Î
ANNUALISÉE
DU FONDS2
70% VAN DE
PRESTATIE OP
JAARBASIS VAN
HET FONDS
JAARLIJKSE BRUTOCOUPON
+7,00%
7%/1 = 7%
4,90%
4,90%
+15,00%
15%/2 = 7,5%
5,25%
5,25%
+24,00%
24%/3 = 8%
5,60%
5,60%
129 EUR
+29,00%
29%/4 = 7,25%
5,08%
5,08%
131 EUR
+31,00%
31%/5 = 6,20%
4,34%
4,34%
Na 6 jaar
135 EUR
+35,00%
35%/6 = 5,83%
4,08%
4,08%
Na 7 jaar
142 EUR
+42,00%
42%/7 = 6%
4,20%
4,20%
Na 8 jaar
150 EUR
+50,00%
50%/8 = 6,25%
4,38%
4,38%
Na 9 jaar
154 EUR
+54,00%
54%/9 = 6%
4,20%
4,20%
Na 10 jaar
159 EUR
+59,00%
59%/10 = 5,9%
4,13%
SCENARIO1
NETTO-INVENTARISWAARDE VAN HET
FONDS OP DE JAARLIJKSE OBSERVATIEDATUM (FICTIEVE KOERSEN)
Na 1 jaar
107 EUR
Na 2 jaar
115 EUR
Na 3 jaar
124 EUR
Na 4 jaar
Na 5 jaar
Actuarieel brutorendement bij dit scenario3
4,13%
4,41%
1
Behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever.
2
De prestatie op jaarbasis van het fonds Ethna Aktiv E (T) stemt overeen met het verschil tussen de netto inventariswaarde op de jaarlijkse observatiedatum
en de netto inventariswaarde op de initiële observatiedatum, in verhouding tot de netto inventariswaarde op de initiële observatiedatum, gedeeld door het
aantal jaren dat verstreken is sinds de uitgifte.
3
Rekening houdend met de uitgifteprijs en met de vergoedingen die gedetailleerd worden beschreven in de technische fiche en vóór roerende voorheffing.
In het slechtste scenario, in geval de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat, kunnen de coupons, waarvan de betaaldatum
na het faillissement ligt, verloren zijn en zal de recuperatie van het kapitaal onzeker zijn. Het gestructureerd schuldinstrument
zal worden terugbetaald tegen de marktwaarde ervan. Deze marktwaarde hangt af van de geschatte invorderingswaarde
van het gestructureerd schuldinstrument rekening houdend met de faling en kan in het slechtste geval 0% zijn.
DEUTSCHE BANK AG (DE) FUND OPPORTUNITY COUPON PLUS 2024
Een product uitgegeven door Deutsche
Bank AG
Dit product wordt uitgegeven door Deutsche Bank AG
(rating A, negatieve outlook volgens S&P en A3, negatieve
outlook volgens Moody’s).
Deutsche Bank AG behoort tot de belangrijkste
investeringsbanken ter wereld, maar oefent een aanzienlijk
deel van haar activiteiten ook uit bij particuliere klanten.
De bank, die een toonaangevende speler is in Duitsland
en Europa, groeit nog aanhoudend in Noord-Amerika, Azië
en in de belangrijkste opkomende markten. Met meer dan
100.000 werknemers in 73 landen biedt Deutsche Bank haar
financiële diensten overal ter wereld aan.
Meer weten over de ratings?
Raadpleeg www.deutschebank.be/rating
Deutsche Bank biedt regelmatig beleggingen aan die
worden uitgegeven door de groep Deutsche Bank of
andere financiële instellingen. Deze beleggingen kunnen in verschillende scenario’s worden aangewend(bv. de stijging van de beursindex). De diversificatie
van strategieën binnen eenzelfde portefeuille kan verstandig zijn.
Neem contact op met uw agentschap of bel TeleInvest op het nummer 078 153 154 voor meer details.
Prospectus
Deze brochure is een commercieel document. De informatie
die ze bevat, vormt geen beleggingsadvies. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op het Basisprospectus, de
eventuele supplementen eraan, de samenvattingen in het
Frans en het Nederlands en de definitieve voorwaarden.
Alle documenten zijn gratis verkrijgbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. U kunt ze ook telefonisch aanvragen op het
nummer 078 153 154 of raadplegen op de websiteÎ
www.deutschebank.be/producten.
De volledige voorwaarden die deze effecten beheersen,
worden uiteengezet in het Basisprospectus (Programme
for the Issuance of Certificates, Warrants and Notes) van
19/12/2013 dat werd goedgekeurd door de Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF), de supplementen
eraan van 10/01/2014, 21/02/2014, 11/03/2014, 09/04/2014,
30/05/2014 en 08/08/2014 en de definitieve voorwaarden
van 25/09/2014. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerdzijn op deze documenten.
De eventuele supplementen bij het Basisprospectus die de
uitgever zou publiceren tijdens de inschrijvingsperiode zullen eveneens via de hierboven vermelde kanalen ter beschikking worden gesteld. Zodra een supplement bij het Basisprospectus wordt gepubliceerd op de website van Deutsche
Bank AG Bijkantoor Brussel tijdens de inschrijvingsperiode,
zal de belegger die reeds heeft ingeschreven op dit product
twee werkdagen de tijd krijgen om zijn inschrijving te herzien.
De DB Personal aanpak, die gestoeld is op 3 productcategorieën (Liquiditeit, Bescherming en Groei), laat u toe een
portefeuille samen te stellen in lijn met uw doelstellingen.
Meer details vindt u op
www.deutschebank.be/dbpersonal
DB Product Profile
Catégorie : Bescherming
Dit product kan overwogen worden voor het gedeelte van
uw geld waarvan u het kapitaal wenst te behouden (gematigd tot gemiddeld kredietrisico) en waarbij u een bescheiden rendement aanvaardt, evenals een langere looptijd dan deze die van toepassing is op uw liquiditeiten.
1 = het laagste risico
5 = het hoogste risico
Wat is het DB Product Profile?
Het DB Product Profile is een quotering ontwikkeld door
Deutsche Bank die u helpt om te bepalen of dit product in
overeenstemming is met uw beleggersprofiel. Het wordt
weergegeven door een cijfer van 1 (voor de meest defensieve producten) tot 5 (voor de meest offensieve producten) (voor meer details: zie technische fiche). In het algemeen geldt dat wanneer een product minder risicovol is,
dit tot een potentieel lager rendement zou kunnen leiden.
Omgekeerd zou een risicovoller product dat risicovoller is
in bepaalde gevallen kunnen resulteren in een potentieel
hoger rendement. Het gaat hier echter om een indicatie
ontwikkeld om de belegger te helpen. Concreet gezien
zal het finale rendement afhangen van de kenmerken eigen aan het product en de marktontwikkelingen.
Dit product behoort tot de categorie Bescherming en heeft een DB Product profile 2. We raden u aan om enkel in dit product te beleggen wanneer u een goed begrip hebt van de kenmerken ervan en met name wanneer u de risico’s die eraan
verbonden zijn begrijpt. Deutsche Bank moet bepalen of u over voldoende kennis en ervaring beschikt. Indien het product
niet gepast zou zijn voor u, moet zij u hiervoor waarschuwen. Wanneer de bank u een product aanbeveelt in het kader van
een beleggingsadvies, moet zij beoordelen of dit product geschikt is rekening houdend met uw kennis en ervaring in dit
product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie
DEUTSCHE BANK AG (DE) FUND OPPORTUNITY COUPON PLUS 2024
De belangrijkste risico’s
Dit product richt zich tot beleggers die op zoek zijn naar een
oplossing om hun beleggingen te diversifiëren. Dit complexe product is bestemd voor ervaren beleggers die dit
soort complexe producten kennen (zie Type belegging en
Doelpubliek op pagina 1). Meer informatie over de risico’s
die inherent zijn aan deze belegging vindt u op de pagina’s
98 tot 141 van het Basisprospectus.
Kredietrisico
Door dit product aan te kopen, aanvaardt u, net zoals bij alle
gestructureerde schuldinstrumenten, het kredietrisico (bv.
faillissement, wanbetaling) van de uitgever. In geval van een
faillissement van de uitgever kunt u uw kapitaal geheel of
gedeeltelijk verliezen, alsook de eventueel nog uit te betalen
coupons. Dit product kan niet worden beschouwd als een
deposito en wordt bijgevolg niet beschermd in het kader van
de depositobeschermingsregeling.
Risico verbonden aan het onderliggende fonds
Ingeval zich gebeurtenissen voordoen waardoor Deutsche
Bank AG London niet langer in staat is haar verplichtingen
na te komen (bijvoorbeeld de vereffening, faillissement, de
onmogelijkheid om het fonds door te verkopen, ...), zal het
onderliggende fonds niet vervangen worden en kan met
name het product vervroegd worden terugbetaald tegen de
marktwaarde ervan. In het slechtste geval kan deze marktwaarde lager zijn dan de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR
per coupure). Voor meer informatie over deze gebeurtenissen kunt u terecht op de pagina’s 276 tot 279 van het Basisprospectus van 19/12/2013.
Risico op prijsschommeling van het product
Dit product is, net als alle andere schuldinstrumenten, onderworpen aan een risico van rentewijziging. Indien de
marktrente na uitgifte van dit product stijgt en alle andere
marktgegevens gelijk blijven, dan daalt de prijs van het product tijdens de looptijd. Indien in dezelfde omstandigheden
de marktrente na uitgifte daalt, dan stijgt de prijs van het
product. Een wijziging van de perceptie van het kredietrisico,
die zich kan manifesteren via een aanpassing van de rating
van de uitgever, kan de koers van het effect in de loop der
tijd doen schommelen. Dergelijke schommelingen kunnen
resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde
verkoop. Dit risico is groter in het begin van de looptijd en
vermindert naarmate de vervaldag nadert.
Liquiditeitsrisico
Dit product is niet genoteerd op een gereglementeerde
markt. Behoudens uitzonderlijke marktomstandigheden zal
Deutsche Bank AG de liquiditeit van de effecten verzekeren tegen een prijs die zij bepaalt. Het verschil tussen de
aankoopprijs en de verkoopprijs die van toepassing is in
geval van doorverkoop van de effecten vóór de eindvervaldag, zal ongeveer 1% bedragen. In geval van uitzonderlijke
marktomstandigheden behoudt Deutsche Bank AG zich het
recht voor de effecten aan toonder niet langer terug te kopen, waardoor de doorverkoop ervan tijdelijk onmogelijk zou
worden. We herinneren de beleggers eraan dat de waarde
van dit product kan dalen onder de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure) gedurende de looptijd ervan.
Dergelijke schommelingen kunnen resulteren in een minderwaarde in geval van een vervroegde verkoop. U hebt op
de eindvervaldag enkel recht op een terugbetaling van de
nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure) door de
uitgever (behalve in geval van wanbetaling of faillissement
van de uitgever).
Om in te tekenen
Télé-Invest
078 153 154
Financial Center
078 156 160
Het is belangrijk dat u uw belegging toetst aan uw beleggersprofiel. Dat profiel kunt u heel eenvoudig bepalen
door de vragenlijst ‘Mijn financiële gegevens’ in te vullen via uw Online Banking.
Technische fiche
Deutsche Bank AG (DE) Fund Opportunity Coupon Plus 2024 is een gestructureerd schuldinstrument met recht
op terugbetaling van de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure) op de eindvervaldag door de uitgever,
behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever.
Uitgever
Rating
Verdeler
ISIN-code
Munteenheid
Nominale waarde
Inschrijving op de primaire markt
Commissie en kosten
Deutsche Bank AG
S&P: A (Outlook: negatief) / Moody’s: A3 (Outlook: negatief)1
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel2
XS0461381716
EUR
1.000 EUR per coupure
„„ Van 25/09/2014 tot 12/11/2014
„„ Uitgifte- en betaaldatum: 14/11/2014
„„ Uitgifteprijs: 102% van de nominale waarde (zijnde 1.020 EUR per coupure).
„„ De omvang van de emissie zou maximum EUR 50.000.000 mogen bedragen.
De uitgever behoudt zich het recht voor de inschrijvingsperiode op de primaire markt vervroegd af te sluiten.
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel koopt het product van de uitgever aan een prijs die lager ligt dan
de uitgifteprijs. Het verschil tussen deze aankoopprijs en de uitgifteprijs vormt een beleggingsprovisie. De
uitgever houdt eveneens kosten af voor de structurering en de uitgifte van het product (operationele- en
juridische kosten).
Al deze kosten zijn inbegrepen in de uitgifteprijs van 102% en stemmen overeen met een jaarlijks equivalent
van maximaal 0,70%.
De potentiële belegger wordt uitgenodigd het Prospectus te raadplegen voor meer informatie over deze
vergoedingen.
Onderliggend fonds
Ethna-AKTIV E (T) (LU0431139764)
De netto-inventariswaarde van dit fonds kan worden geraadpleegd op de site Î
www.deutschebank.be/media/pdf/underlying-structured-products-nl.pdf.
Initiële observatiedatum van de netto
inventariswaarde
Jaarlijkse observatiedatums voor de
berekening van de coupons
14/11/2014
06/11/2015, 07/11/2016, 07/11/2017, 07/11/2018, 07/11/2019, 06/11/2020, 05/11/2021, 07/11/2022,
07/11/2023 en 07/11/2024.
Prestatie op jaarbasis
De prestatie op jaarbasis van het fonds Ethna Aktiv E (T) stemt overeen met het verschil tussen de netto
inventariswaarde op de jaarlijkse observatiedatum en de netto inventariswaarde op de initiële observatiedatum, in verhouding tot de netto inventariswaarde op de initiële observatiedatum, gedeeld door het aantal
jaren dat verstreken is sinds de uitgifte.
Jaarlijkse coupons
Van 2015 tot 2024: jaarlijkse variabele brutocoupon die gelijk is aan 70% van de prestaties op jaarbasis van
het fonds Ethna Aktiv E (T) met een minimum van 1%.
Betaaldatums van de coupons
Eindvervaldag
13/11/2015, 14/11/2016, 14/11/2017, 14/11/2018, 14/11/2019, 13/11/2020, 12/11/2021, 14/11/2022,
14/11/2023 en 14/11/2024.
14/11/2024
Terugbetaling op de eindvervaldag
Recht op terugbetaling van 100% van de nominale waarde (zijnde 1.000 EUR per coupure) op de eindvervaldag door de uitgever, behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever.
Verkoop voor de eindvervaldag
Dit product is niet genoteerd op een gereglementeerde markt.
De belegger beschikt over de mogelijkheid zijn effecten dagelijks door te verkopen voor hun eindvervaldag
aan Deutsche Bank AG (zie ook “Liquiditeitsrisico” hierboven).
Bovendien zullen er makelaarskosten van maximaal 0,50% door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, worden toegepast op de vastgestelde prijs. De marktwaarde zal gedurende de looptijd van het product wekelijks
worden bijgewerkt. Die waarde zal beschikbaar zijn via Online Banking, op verzoek bij de Financial Centers
van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel of via Tele-Invest op het nummer 078 153 154.
Beurstaks
Roerende voorheffing
Levering
DB Product Profile
5:
Prospectus
„„ Inschrijving op de primaire markt: geen3
„„ Op de secundaire markt: 0,09% (max. 650 EUR)3
„„ Terugbetaling op de eindvervaldag: geen3
25% op de uitgekeerde coupons3. Î
In geval van doorverkoop voor de eindvervaldag wordt de roerende voorheffing van 25% toegepast op het
positieve verschil tussen de opbrengst van de doorverkoop en de uitgifteprijs.
Geen materiële levering mogelijk4.
26
De volledige voorwaarden die deze effecten beheersen, worden uiteengezet in het Basisprospectus
(Programme for the Issuance of Certificates, Warrants and Notes) van 19/12/2013 dat werd goedgekeurd
door de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), de supplementen eraan van 10/01/2014,
21/02/2014, 11/03/2014, 09/04/2014, 30/05/2014 en 08/08/2014 en de definitieve voorwaarden van
25/09/2014.
Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op deze documenten.
Belangrijk bericht
Dit product mag niet worden aangeboden, verkocht of geleverd in de Verenigde Staten noch op het grondgebied noch aan de inwoners van de Verenigde Staten.
Deze rating is geldig bij het ter perse gaan van deze brochure. De ratings worden ter indicatie gegeven en vormen geen aanbeveling om de aangeboden effecten te kopen. De ratingbureaus kunnen die rating op elk ogeblik wijzigen. Mocht de notering tussen het ter perse gaan van deze brochure en het einde van de inschrijvingsperiode dalen, zal Deutsche Bank AG
Bijkantoor Brussel dit via de website of via elk ander gepersonaliseerd communicatiemiddel melden aan de klanten die al hebben ingetekend op het product.
2
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel treedt enkel op als tussenpersoon voor de distributie van de effecten, uitgegeven door de uitgever. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel is geen
aanbieder of uitgever in de zin van de Belgische wetgeving op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten.
3
Fiscale behandeling volgens de van kracht zijnde wetgeving. De fiscale behandeling van dit product hangt af van de individuele situatie van de belegger en kan in de toekomst wijzigen.
4
Informatie betreffende de tarieven voor een effectenrekening is beschikbaar in de Financial Centers van Deutsche Bank en op www.deutschebank.be. Beleggers die de effecten op een
rekening wensen te plaatsen bij een andere financiële instelling, moeten zich vooraf informeren over de toepasselijke tarieven.
5
Het DB Product Profile is een quotering eigen aan Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel die u helpt om te bepalen of dit product verenigbaar is met uw beleggersprofiel. Het wordt voorgesteld door een cijfer dat gaat van 1 (de meest defensieve producten) tot 5 (de meest offensieve producten). De quotering is gebaseerd op een aantal objectieve en meetbare criteria:
het kapitaalrisico, de activacategorie, het contractueel voorziene rendement, de munt, de duur, de rating van de uitgever door de ratingbureaus en de diversificatie. De quotering houdt
echter geen rekening met het liquiditeitsrisico (zie hoger). Voor bijkomende informatie: raadpleeg www.deutschebank.be.
6
Het toegekende DB Product Profile werd bepaald op het moment van drukken van deze brochure. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel zal aan de klanten die al hebben ingetekend op
dit product elke belangrijke wijziging van het risicoprofiel van het product melden, zoals een ratingverlaging van de uitgever door de ratingbureaus (deze gevallen staan gedetailleerd
beschreven op onze site www.deutschebank.be/rating). Deze communicatie zal gebeuren via de website www.deutschebank.be of via elk ander geïndividualiseerd communicatiemiddel.
1
V.U.: Gregory Berleur. Brochure van 25/09/2014.
Deutsche Bank AG, 12, Taunusanlage, 60325 Francfort-sur-le-Main, Duitsland, RC Francfort-sur-le-Main n° HRB 30000. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 17, 1000 Brussel, België, Rechtspersonenregister Brussel, BTW BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102
0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14.
DEUTSCHE BANK AG (DE) FUND OPPORTUNITY COUPON PLUS 2024
Download

Deutsche Bank AG (DE) (A/A3) Fund Opportunity Coupon Plus 2024