Име школе или факултета
Методски поступак обраде песме по слуху са децом
предшколског узраста
Дипломски рад
Ментор:
Студент:
Нови Сад, 2011.
САДРЖАЈ
УВОД ................................................................................. Error! Bookmark not defined.
1
Музичке и певачке способности деце млађег узрастаError!
Bookmark
not
defined.
1.1
Музички развој деце од рођења до поласка у школуError!
Bookmark
not
defined.
1.2
2
3
4
5
Фактори развоја .......................................................... Error! Bookmark not defined.
Певачки инструмент .............................................. Error! Bookmark not defined.
2.1
Људски глас и певање ................................................ Error! Bookmark not defined.
2.2
Врсте гласова ............................................................... Error! Bookmark not defined.
2.3
Методе рада на развоју дечијег гласа........................ Error! Bookmark not defined.
2.3.1
Импостација гласа .................................................................. Error! Bookmark not defined.
2.3.2
Интонација .............................................................................. Error! Bookmark not defined.
2.3.3
Обим гласа .............................................................................. Error! Bookmark not defined.
Певање и песма ........................................................ Error! Bookmark not defined.
3.1
Избор песама .............................................................. Error! Bookmark not defined.
3.2
Припрема васпитача ................................................... Error! Bookmark not defined.
Методски поступак обраде песме по слуху .......... Error! Bookmark not defined.
4.1
Циљеви и задаци обраде песме ................................. Error! Bookmark not defined.
4.2
Пример писане припреме .......................................... Error! Bookmark not defined.
4.3
Аранжман ................................................................... Error! Bookmark not defined.
Закључак .................................................................. Error! Bookmark not defined.
ЛИТЕРАТУРА ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
2
-------- CEO RAD MOŽETE PREUZETI NA SAJTU --------
http://www.maturskiradovi.net/eshop/
POGLEDAJTE VIDEO UPUTSTVO SA TE STRANICE I PORUČITE RAD
PUTEM ESHOPA , REGISTRACIJA JE OBAVEZNA.
MOŽETE NAS KONTAKTIRATI NA E-MAIL:
[email protected]
3
Download

Metodski postupak obrade pesme po sluhu, sa decom predškolskog