w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
n
i
m
.se
e
s
.
w
SADRŽAJ:
•
ww
Termička obrada
-Strukturne promene pri termičkoj obradi
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
-Dijagram stanja legure železa
-Elementi makrostrukture
•
k
s
r
ina
Metode i postupci termičke obrade
-Žarenje
-Normalizacija
-Kaljenje
ww
m
e
s
w.
e
s
.
w
ww
-Sredstva za hlañenje
-Prokaljivost čelika
s
r
.
d
a
r
i
k
kir
w
w
w
s
r
.
ad
-Greške pri kaljenju
-Otpuštanje
r
i
k
s
ar
-Poboljšanje
•
n
i
m
.se
Hemijsko-termička obrada
-Cementacija
w
w
w
-Nitriranje
e
s
.
w
ww
-Cijanizacija
-Siliciranje
-Difuzna metalizacija
s
r
.
d
a
•
s
r
.
d
kira
Oprema i ureñaji za termičku obradu
-Peći za zagrevanje
s
r
a
in
-Ureñaji za hlañenje
•
Termička obrada legiranih čelika
•
Termička obrada livenog gvožña
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
kira
s
r
.
d
w
2
k
s
r
na
s
r
.
irad
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
n
i
m
.se
Termička obrada
w
w
w
e
s
.
w
ww
Postupak obrade metala i legura zagrevanjem do odreñene temperature i hlañenjem
da bi se izvršila promena strukture i dobila odgovarajuća mehanička svojstva prestavlja
s
r
.
d
ir a
s
r
.
d
ira
termičku obradu.
Razlikuje se termo-mehanička obrada i hemijsko termička obrada. Termo- mehanička
k
s
r
ina
obrada je kombinacija postupaka termičke obrade i obrade plastičnom deformacijom.
Hemijsko termička obrada se izvodi zagrevanjem delova u odgovarajućoj hemijskoj
m
e
s
w.
e
s
.
w
aktivnoj sredini radi promene hemijskog sastava, površinskog sloja da bi se dobila
zahtevana svojstva materijala.
ww
ww
Izbor metoda i režima termičke obrade vrši se u zavisnosti od vrste materijala i
potrebnih svojstava. Osnovni metodi termičke obrade su: žarenje, normalizacija, kaljenje
i otpuštanje. Metode hemijske-termičke obrade su: cementacija, nitriranje, difuzna
s
r
.
ad
kir
kir
s
r
.
ad
metalizacija… Treba reći da je svaki metod termičke obrade skup operacija, koje se
r
i
k
s
ar
mogu izvesti jednostavnim ili kombinovanim procesom po odreñenom režimu obrade.
Osnovni zahtevi režima termičke obrade su: temperatura zagrevanja ,vreme, način
n
i
m
.se
zagrevanja i brzina hlañenja.
w
w
w
e
s
.
w
ww
Strukturne promene pri termičkoj obradi
Metali i legure imaju kristalnu strukturu. U kristalnoj strukturi atomi su pravilno
rasporeñeni prostrano meñusobno povezani u sistem kristalnih rešetki. U hladnom i
s
r
.
d
a
s
r
.
d
kira
toplom stanju atomi metala osciluju oko svojih ravnotežnih polja. Zagrevanjem i
hlañenjem može doći do pomeranja atoma u kristalnoj rešetki. Zagrevanjem se povećava
s
r
a
in
amplituda oscilacije do temperature topljenja, kada postane toliko velika, da se atomi
m
e
s
w.
udalje od svojih ravnotežnih položaja, gubi se kristalna rešetka i metal se topi.
ww
kira
s
r
.
d
w
e
s
.
ww
3
k
s
r
na
s
r
.
irad
w
w
w
s
r
.
d
a
r
i
k
k
w
w
w
r
i
k
s
ar
s
r
.
ad
n
i
m
.se
Dijagram stanja legure železo-ugljenik
w
w
w
e
s
.
w
Železo se ne koristi kao čist element, već kao legura sa ugljenikom i drugim
ww
elementima. Legura železa se dele na: gvožñe i čelik. Govožñe kao legura železa sadrži
najveći procenat ugljenika i izvestan procenat mangana, silicijuma…
Čelik je legura železa sa sadržajem ugljenika 0,02%- 2,14%. On može biti ugljenični ili
s
r
.
d
ir a
legirani.
s
r
.
d
ira
Ugljenični osim ugljenika, čiji je udeo ugljenika najveći, sadrži i druge
elemente. Od sadržaja ugljenika zavise sva svojstva. Kod legurnih čelika ugljenik nije
k
s
r
ina
glavni uticajni element,oni sadrže: silicijum, mangan, hrom, nikal, volfarm, molibden,
m
e
s
w.
kobalt. Ugljenik u legurama železa se nalazi u elementarnom obliku kao grafit i u
e
s
.
w
hemijskom stanju kao železo-karbid.
ww
ww
Ako se u leguri železo-ugljenik, pri hlañenju izdvoji ugljenik kao grafit, ta struktura
se naziva stabilni sistem. U leguri železo,železo-karbid nema slobodnog ugljenika. On je
hemijski vezan sa železom. Ova struktura se dobija brzim hlañenjem i naziva se
s
r
.
d
a
r
i
k
s
r
.
ad
nestabilni (metastabilni) sistem legure železo-ugljenik. Analizom dijagrama 1. stanja
legure železo-ugljenik u području čvrste faze, zaključujemo sledeće:
r
i
k
s
ar
n
i
m
.se
w
w
w
s
r
.
d
kira
ww
s
r
.
d
kira
s
r
a
in
m
e
s
w.
e
s
.
ww
ww
kira
s
r
.
d
e
s
.
w
w
4
k
s
r
na
s
r
.
irad
Download

4120-Tehnologija-Termicka obrada