Magnetno polje električne struje.Jačina magnetnog polja.Magnetna
indukcija.Magnetni fluks.
1
Magnetna permeabilnost mehkog željeza iznosi 1,510-4 Tm/A, livenog čelika 3,14
10-6m/A i vazduha 1.2567-10-6 Tm/A. Kolika je relativna permeabilnost tih tvari
(supstanci)?(119,4;250)
2
Maksimalne vrijednosti relativne permeabilnosti za dinamo lim iznosi 5000, a za kobalt
220. Kolika je maksimalna magnetna permeabilnost tih tvari?(6,28 10-3 Tm/A ; 2,76 10-4
Tm/A)
3
Kroz pravoliniski provodnik prolazi struja jačine 2 A. Kolika je jačina magnetnog polja na
udaljenosti 2 cm od ose provodnika?Provodnik se nalazi u vazduhu.(15,9 A/m)
4
U nekoj tački jačina magnetnog polja pravoliniskog provodnika iznosi 13,6
A/m. Na kojem rastojanju od pravoliniskog provodnika se nalazi ta tačka I= 6A?(7 cm)
5
Kružni provodnik ima poluprečnik 6,4 cm i kroz njega prolazi struja jačine
12,4 A. Nađi jačinu magetnog polja i magnetnu indukciju u centru kružnog
provodnika.(97 A/m ; 0,12 mT)
6
Jačina magnetnog polja u centru kružnog provodnika kroz koji prolazi struja
jačine 11 A iznosi 120 A/m. Odredi prečnik kruga.(9,2 cm)
7
Solenoid dužine 85 cm ima 750 namotaja kroz koje protiče struja jačine 5,6A. Odredi jačinu
magnetnog polja.(4900 A/m)
8
Solenoid ima 20 namotaja po centimetru dužine i kroz njih protiče struja
jačine 0,2 A. Kolika je jačina magnetnog polja?(400 A/m)
9
Kroz pravoliniski provodnik prolazi struja jačine 2 A. Kolika je jačina
magnetnog polja i magnetna indukcija na udaljenosti 2 cm od ose provodnika?
Provodnik se nalazi u vazduhu (15,9 A/m ; 2 10-5 T)
10 Magnetna indukcija u nekoj tački polja iznosi B=0,6 mT, a jačina magnetnog polja H=9,55
A/m. Kolika je permeabilnost sredine u toj tački?Kolika je relativna permeabilnost?
( 6,28 10-5 Tm/A; 50)
11 Na kojem rastojanju od ose dugačkog pravoliniskog provodnika, kroz koji
prolazi struja jačine 0,5 A, magnetna indukcija iznosi 2µT.
12 Relativna permeabilnost u nekoj tački prostora iznosi 70, a magnetna
indukcija 0,02 T.Kolika je jačina magnetog polja u toj tački?(227 A/m)
13 Koliki je magnetni fluks kroz površinu S=25 cm 2 koja je postavljena okomito na magnetno
polje indukcije B=4 mT? (10-5Wb)
14
Magnetni fluks kroz okomitu površinu S=200 cm 2 iznosi 8 10-4 Wb. Kolika je jačina
magnetnog polja?( 0,04 T ; 3,18 104 A/m)
15 Pravougaoni ram stranica a=20 cm i b=15 cm postavljen je u homogeno magnetno polje
jačine 5 A/m. Koliki je magnetni fluks kroz okvir ako je ugao
koji zaklapa normala na površinu i vektor magnetne indukcije 90°.
16 Kružni provodnik postavljen je okomito na magnetno polje jačine 6 A/m. Pri
tome je magnetni fluks 2,37 10-7 Wb. Koliki je poluprečnik kružnog provodnika?
17 Odredi magnetni fluks kroz poprečni presjek solenoida dužine 1,6 m kroz čije
namotaje prolazi struja jačine 6,3 A. Solenoid ima 1400 namotaja i poluprečnik
4,8 cm
18 Krajevi provodnika, savijenog u krug poluprečnika 6 cm, priključeni su na
električni izvor. Magnetna indukcija u središtu provodnika je 0,05 mT, a otpor
provodnika 0,25 Ω. Koliki je napon na krajevima provodnika?
19 Magnetni fluks kroz kružni provodnik poluprečnika 18 cm iznosi 2 10-6 Wb.
Kolika jačina struje prolazi kroz provodnik?
20 Koliko namotaja po jednom metru dužine treba da ima
magnena indukcija unutar njega iznosila 8,2 mT pri struji jačine 4,3 A?
solenoid
da
bi
Download

Magnetno polje električne struje.Jačina magnetnog polja.Magnetna