AKADEMIJA OXFORD
1. Definišite pojam gerentologija?
2. Navedite jednu od podela Gerentologije?
3. Kako najbolje i najjtačnije opisujemo pojam starosti?
4. Navesite karakteristike koje govore o teorijama starenja?
5. Navedite jednu od periodizacije života (starosti)?
6. Navedite definiciju rehabilitacije?
7. U zavisnosti od uzrasta obolelih, rehabilitacija se deli na?
8. Obajsniti pojam i definiciju invalidnosti?
9. Navesti uročnike porasta broja invalida?
10. Na koji način se prikazuje nastanak invalidnosti?
11. Opisati svaki pojedinačni.
12. Prema podacima svetske zdravstvene organizacije glavni uzroci invalidnosti su?
13. Navesti glavne grupe invalida po Kesslerovoj podeli?
14. Šta je resocijalizacija a šta socijalizacija?
15. Koje su tri grupe klasične teorije starenja?
16. Koji sredinski faktori utiču na dužinu života?
17. Navesti i objasniti zdravstvene aspekte starosti?
18. Navesti specifična oboljena starih lica?
19. Na kojih pet nivoa se zasniva zdravstvena zaštita kod osoba trećeg doba?
20. Koja su prava o socijalnoj zaštiti starih osopa po zakonu Republike Srbije?
21. Kako se vrši procena o poslovnoj sposobnosti?
22. Zašto je važan socijalan radnik i šta su njegove obaveze i odgovornosti?
23. Koji se kriterijumi moraju poštovati za prijem starih lica u ustanove za smeštaj?
24. Koji su osnovi kućne nege i pomoći u kući koja se pruža starim osobama?
25. Šta sve obuhvata kućno lečenje?
26. Šta sve spade u domene usluga kućne nege i pomoći u kući?
27. Po kojim kriterijumima se kakav je funkcionalni status stare osobe?
28. Navesti koji su zadaci grentodimaćice u oblasti kućne nege i pomoći u kući?
29. U čemu se ogleda značaj kućne nege starih lica?
30. Koji su osnovni principi pravilne kućne nege?
31. Koji su aspekti kućne nege?
32. Koji su osnovni zadaci kućne nege?
33. Ko može biri negovateljica – negovatelj?
34. Koji se uslovi moraju ispuniti za sprovođenje kućne nege?
35. Kako se obavlja posmatranje starog lica u uslovima kućne nege od strane negovateljice –
negovatelja?
36. Koja su to stanja na koja treba obratiti pažnju a tiču se negovanog lica?
37. Objasniti načine kako se obavlja održavanje lične higijene i bolesničke postelje i okoline
lica koje se neguje?
38. Kako se vrši pomoć pri ustajanju iz sedećeg položaja?
AKADEMIJA OXFORD
39. Kako se vrši pomoć pridizanja osobe iz kreveta?
40. Šta spade u vitalne funkcije?
41. Šta je gerentologija?
42. Navesti bolesti koje nastaju u starosti?
43. Koje su najčešće kliničke posledice?
44. Koji su objektivni znaci aterosklerotičnih promena?
45. Navesti oblike koronarne bolesti?
46. Kakva je kilnička slika najčešćih distrofija?
47. Objasniti pojam prve pomoći?
48. Koji su ciljevi prve pomoći?
49. Kakva je značaj prve pomoći?
50. Kako nastaju i kako se saniraju termičke povrede i ovrede nastale elektricitetom?
51. Kako sanirati povrede toplotnog udara?
52. Kako se ukazuje pomić kod nastale hipotermije?
53. Kako se ukazuje pomić i nega prilikom povrede zgloba i kostiju; uganuća, isčašenja?
54. Reagovanje i saniranje bioloških povreda ( ujed zmije, ubod pčele, ose i stršljena)?
55. Koji su načešći poremećaji svesti i kako reagovati prema osobi koja ih ima?
56. Kojiko je bitna zdrava ishrana, higijena za život starih osoba?
57. Koliko je bitna unos vitamina i koji su najbitiniji vitamin?
58. Za šta je bitan kalcijum i kako ga unositi pravilni ravnomerno u organizam?
59. Za šta je bitan magnezijum u organizmu starih osoba i kako ga redovno unositi?
Download

Ispitna pitanja- Kurs i obuka za