PRIJAVA
za učešće na Skupu "ENERGETSKA EFIKASNOST"
Novi Beograd, 25.10. 2013.
Preduzeće: ____________________________________________ Tel: ___________
Adresa: ______________________________________________ Fax: ___________
Prijavljujemo sledeće učesnike:
1. ____________________________ 4. ______________________________
2. ____________________________ 5. ______________________________
3. ____________________________ 6. ______________________________
Za navedene učesnike plaćamo kotizaciju prema ceni naznačenoj u ovom obaveštenju na Vaš žiro
račun: 840 – 2054666 – 92.
U ____________________
Dana _________________
M.P.
Za preduzeće
_____________________
Visoka tehnička škola strukovnih
studija u Beogradu i Društvo za
Tehničku dijagnostiku Srbije,
Časopisi:
1. »TEHNIČKA DIJAGNOSTIKA«
2. »MENADŽMENT ZNANJA«
3.»ODRŽAVANJE MAŠINA«
ŠTAMPANE STVARI
VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U BEOGRADU
I DRUŠTVO ZA TEHNIČKU DIJAGNOSTIKU SRBIJE
a u saradnji sa eminentnim stručnjacima iz zemlje i inostranstva
ORGANIZUJU I POZIVAJU VAS NA
Visoka tehnička
škola strukovnih
studija
Novi Beograd,
25.10. 2013.
NAUČNO STRUČNI SKUP
Društvo za tehničku
"ENERGETSKA EFIKASNOST"
Beograd
dijagnostiku Srbije
NAUČNO STRUČNI SKUP
"ENERGETSKA EFIKASNOST"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Energetska efikasnost
Ekologija i Energetika
Obnoviljivi izvori energije
Elektroenergetika i dijagnostika
Priprema proizvodnje i Priprema održavanja
Teledijagnostika i Teleautomatizacija mašina
Informacione tehnologije i Poslovna inteligencija
Sistem kvaliteta (Pouzdanost)
CNC mašine u industriji i održavanje
Cilj Naučno stručnog skupa "Energetska efikasnost" je
upoznavanje učesnika sa najnovijim dostignućima u oblasti:
zaštite životne sredine, uštede energije i energetske efikasnosti,
elektroenergetike i dijagnostike, proizvodnje i potrošnje energije,
teledijagnstike i teleautomatizacije, informacionih tehnologija, a
sve u službi Energetske efikasnosti.
Naučno stručni skup "Energetska efikasnost" je namenjen
svim zaposlenima u privredi: rudnicima i elektranama, šinskog,
drumskog i vazdušnog saobraćaja, naftnoj industriji,
elektroprivredi, metalo – prerađivačkoj, automobilskoj,
vodoprivrednoj, drvnoj i vojnoj industriji. Naučno stručni skup
"Energetska efikasnost" je namenjen naučnim i stručnim
ustanovama, školama, fakultetima i univerzitetima, institutima i
svima koji se bave energetskom efikasnošću kao naukom.
ORGANIZACIONI ODBOR
Dr Aleksandar Ašonja, Prof. dr Zoran Lalić, Dr Aleksandar
Raković, Dr Radivoj Popović, Dr Zajim Smajić, Mr Božo
Ilić, Dr Novica Jevtić, Dr Dušan Malić, MSc Stevan
Vulović, Mr Ranko Radić, M.Sc Meza Saša, Mr Goran
Vujačić, Doc. dr Vlada Krunić i Mr Danijela Živojinović.
IZVRŠNI ODBOR KONFERENCIJE
Predsednik izvršnog. odbora: Mr Vesna Šotra,
potpredsednik: Slobodan Milošević, sekretar: Marijana
Bajin.
PROGRAMSKI I NAUČNI ODBOR
Prof. dr Đorđe Dihovični, naučni saradnik, Prof. dr
Živoslav Adamović, Prof. dr Dušan Šotra, Prof. dr
Miroslav Lambić, Prof.dr Zoran Janjić, Prof. dr Novica
Grujić, Prof. dr Dragan D. Milanović, Prof. dr Branko
Savić, Prof. dr Milenko Jevtić, Prof. dr Slobodan
Stefanović, Dr Veljko Vuković, Prof. dr Radojka Gligorić,
Prof. dr Aleksandar Genadionovič Pastuhov, dr Dragan
Živković, profesor i Mr Slavko Cvetković.
RADNI MATERIJAL
Svi učesnici Skupa "Energetska efikasnost", u okviru
plaćene kotizacije, dobijaju sledeći radni materijal :
1.
2.
3.
Zbornik svih radova, na CD-u
Knjiga »Energetska efikasnost«,
Časopis »Tehnička dijagnostika«, 2/2013.
Knjiga »Energetska efikasnost« se prvi put izdaje u našoj
zemlji.
PREZENTACIJE, IZLOŽBE I OGLAŠAVANJA
U toku trajanja Skupa "Energetska efikasnost" organizator
će omogućiti zainteresovanim preduzećima, ustanovama i
institutima prezentaciju i izložbu opreme, instrumenata,
alata, softvera i usluga.
POZIV AUTORIMA ZA RADOVE
Pozivaju se zainteresovani autori da u okviru navedenih
tematskih oblasti dostave svoje radove predsedniku
izvršnog odbora na e-mail: [email protected]
ili na CD-u najkasnije do 15.10.2013. (radove slati u dve
kolone sa fotografijom). Pоželjno je radove slati i na
engleskom jeziku.
MESTO, VREME ODRŽAVANJA I SMEŠTAJ
Mesto održavanja Skupa "Energetska efikasnost":
Visoka tehnička škola strukovnih studija u Beogradu,
Bulevar Zorana Đinđića, 152a, 11055 Novi Beograd
Prijem učesnika i podela materijala: 25.10.2013. od 9–10
časova.
Otvaranje Skupa "Energetska efikasnost": 25.10.2013. u
10 časova.
Rok za rezervacije smeštaja u jednom od hotela u
Beogradu je: 24.10.2013. godine.
Troškove smeštaja snose učesnici Naučno stručnog skupa
iz svojih dnevnica.
USLOVI UČEŠĆA – KOTIZACIJA
Kotizacija za sve učesnike Skupa "Energetska efikasnost"
i slušaoce iznosi 2000 dinara po osobi i 1000 dinara za
trećeg i ostale učesnike iz istog preduzeća.
Za izlagače opreme, alata, instrumenata i softvera
kotizacija iznosi 1000 dinara. Uplata se vrši na račun:
840-2054666-92. Rok za prijavljivanje učesnika je
24.10.2013. godine i na dan organizovanja Skupa.
INFORMACIJE I PRIJAVE
1.Visoka tehnička škola strukovnih studija Novi Beograd,
tel: 011/2671500, e-mail: [email protected]
2. Slobodan Milošević, mob: 060/5478928
e-mail: [email protected]
Download

energetska efikasnost - Visoka tehnička škola strukovnih studija