Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government
LISTA ZAKONA U SLUZBENOM LISTU OBJAVLJENJA
Poslednji put promenjen 25.07.2012
1
Br.
Ime Zakona
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Zakon Br. 02/L-52 O Predškolskom Vaspitanju
Zakon Br. 02/L-24 O Obrazovanju i Osposobljavanju Odraslih
Zakon Br. 02/L-50 O Emergentnoj Zdravstvenoj Zaštiti
Zakon Br. 02/L-38 O Inspektoratu Zdravstva
Zakon Br. 2004/26 Zakon O Nasleđivanju Na Kosovu
Zakon Br. 2004/5 O Trgovini Naftom i Naftnim Derivatima Na
Kosovu
 Zakon Br. 02/L-89 O Izmenama i Dopunama Zakona Br.
2004/5 O Trgovini Naftom i Naftnim Derivatima Na
 Zakon Br.03/L-138 O Izmenama i Dopunama Zakona
Br.2004/5 O Trgovini Naftom i Naftnim Derivatima
Zakon Br. 2004/1 O Drumskom Prevozu
 Zakon Br. 02/L-127 O Izmenama i Dopunam Zakona O
Drumskom Saobračaju Br.2004/1
Zakon Br. 2004/32 Zakon Kosova O Porodici
Zakon Br. 02/L-42 O Stručnom Obrazovanju I Osposobljavanju
Zakon Br. 02/L-10 O Staranju Prema Životinjama
Zakon Br. 02/L-5 O Podršci Malim i Srednjim Preduzećima
 Zakon Br.03/L-031 O Izmenama i Dopunama Zakona
Br.02/L-5 O Podržavanju Malih i Srednjih Preduzeća
Zakon Br. 2004/44 O Zanatstvu
Zakon Br. 2004/42 O Naučno-Istraživačkoj Delatnosti
Zakon Br. 02/L-40 O Pravosudnom Ispitu
Zakon Br. 2002/1 O Metodologiji Za Određivanje Nivoa Osnovne
Penzije Na Kosovu, i O Utvrđivanju Datuma Početka Isplate
Osnovnih Penzija
Zakon Br. 2002 / 4 O Hipoteci
Zakon Br.2003/5 Zakon O Semenu Na Kosovu
Zakon Br. 02/L-14 O Gradjevinskim Proizvodima
Zakon Br. 02/L-33 O Stranim Ulaganjima
Zakon Br. 2004/50 O Privatnoj Delatnosti u Zdravstvu
Zakon Br. 02/L-28 O Upravnom Postupku
Zakon Br. 02/L-53 Olovu
Zakon Br. 02/L-51 O Izdavačkoj Delatnosti i Knjizi
Zakon Br.02/L-67 O Izdavanju Škol.Udžbenika,Nastavnih
Sredstva,Šk.Lektiri i Pedagoškoj Dokumentaciji
Zakon Br. 02/L-62 O Inspektoratu Građevinskih Proizvoda
2
Broj
Službe
nog
Lista
Datum
publikacije
u
Službenim
Listom
1
2
2
2
3
3
01.06.2006
01.07.2006
01.07.2006
01.07.2006
01.08.2006
01.08.2006
25
01.06.2008
58
3
35
10.08.2009
01.08.2006
15.08.2008
4
4
5
6
01.09.2006
01.09.2006
01.10.2006
01.11.2006
42
25.1..2008
6
7
7
8
01.11.2006
01.12.2006
01.12.2006
15.12.2006
8
8
8
8
8
8
8
8
9
15.12.2006
15.12.2006
15.12.2006
15.12.2006
01.01.2007
01.01.2007
01.01.2007
01.01.2007
01.02.2007
9
01.02.2007
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Zakon Br. 02/L-37 O Upotrebi Jezika
Zakon Br. 2004/34 O Suzbijanju Korupcije
Zakon Br. 02/L-31 O Verskim Slobodama Na Kosovu
Zakon Br. 02/L-57 O Kulturnim Ustanovama
Zakon Br. 02/L-9 O Navodnjavanju Poljoprivrednih Zemljišta
 Zakon Br. 03 L-198 O Izmenama i Dopunama Zakona
Br.02/L-9 O Navodnjavanju Poljoprivrednog Zemljišta
Zakon Br. 02/L-59 O Filharmoniji, Operi i Baletu Kosova
Zakon Br. 02/L-17 O Socijalnim i Porodičnim Uslugama
 Zakon br. 04/L-081 Zakon o Izmeni i Dopunu Zakona br.02/L
-17 za Socijalne i Porodične Usluge
Zakon Br. 2004/37 O Inspekciji Obrazovanja na Kosovu
Zakon Br. 2004/38 O Pravima Odgovornostima Stanovnika Kosova
u Zdravdsvenom Sistemu
Zakon Br.2004/3 Protiv Diskriminacije
Zakon Br.2004/2 O Ravnopravnosti Polova
Zakon Broj 2003/15 O Šemi Socijalne Pomoći Na Kosovu
 Zakon br. 04/Z-096 o Izmeni i Dopuni Zakona br. 2003/15 o
šemi Socijalne Pomoći na Kosovu
Zakon Br.2003/19 O Zaštiti Na Radu, Zaštiti Zdravlja Zaposlenih I
Radnoj Sredini
Zakon Br.2004/4 O Zdravstvu
 Zakon Br.03/L-124 O Izmenima i Dopunama Zakona O
Zdravstvu
10
10
11
11
11
77
01.03.2007
01.03.2007
01.04.2007
01.04.2007
01.04.2007
16.08.2010
12
12
5
01.05.2007
01.05.2007
05.04.2012
13
13
01.06.2007
01.06.2007
14
14
15
15
01.07.2007
01.07.2007
01.08.2007
13.06.2012
15
01.08.2007
15
46
01.08.2007
15.01.2009
Zakon Br. 2003/4 O Likvidaciji i Reorganizaciji Pravnih Lica U
Stečaju
 Zakon Br. 02/L-115 O Izmenama i Dopunama Zakona O
16
01.09.2007
40
15.10.2008
16
16
46
01.09.2007
01.09.2007
15.01.2009
Putevima Br.2003/11
Zakon Br. 2003 /9 Zakon O Zadrugama Poljoprivrednika
 Zakon Br. 03/L004 O Izmenama I Dopunama Zakona O
Zadrugama Poljoprivrednika Br. 2003/9
17
41
01.10.2007
01.11.2008
Zakon Br.2003/14 Zakon O Prostornom Planiranju
 Zakon Br.03/L-106 Kojim Se Menja Zakon O Prostornom
17
42
01.10.2007
25.11.2008
17
17
01.10.2007
01.10.2007
5
17
18
21.07.2011
01.10.2007
01.11.2007
Likvidaciji i Reorganizaciji Pravnih Lica U Stečaju
Zakon Br. 2003/10 Zakon O Vestackim Đubrivima
Zakon Br. 2003/11 Zakon O Putevima
 Zakon Br.03/L-120 O Izmenama i Dopunama Zakona O
Planiranju Br. No.2003/14
Zakon Br. 2004 / 7 O Privrednoj Komori Kosova
Zakon Br.2004/18 O Unutrašnjoj Trgovini
 Zakon br. 04/l-005 o Izmenama i Dopunama Zakona br.
2004/18 o Unutrašnjoj Trgovini
Zakon Br.2004/22 O Kinematografiji
Zakon Br.2004/21 O Veterinarstvu
3
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
Zakon Br.2004/24 O Vodama Kosova
Zakon Br.2004/28 O Predmetima Od Plemenitih Metala
Zakon Br.2004/33 O Stočarstvu Kosova
 Zakon Br. 03/L-243 O Izmenama i Dopunama Zakona Br.
2004/33 O Stočarstvu Kosova
Zakon Br.2002/7 O Telekomunikacijama
Zakon Br. 2003/23 O Penzijama Za Lica Sa Ograničenim
Sposobnostima Na Kosovu
Zakon Br.2003/22 0 Sanitarnom Inspektorijatu Kosova
Zakon Br.2004 / 6 O Transportu Opasnih Materija
Zakon Br.2004/13 O Rasadnom Materijalu
Zakon Br.2004/17 O Zaštiti Potrošača
 Zakon Br.03/L- 131 O Izmenama i Dopunama Zakona Br.
2004/17 O Zaštiti Potrošača
Zakon Br.2004/14 O Medjunarodnim Finansijskim Sporazumima
Zakon Br.2004/39 O Proglašenju Memorijalnog Kompleksa Adem
Jashari U Prekaze Od Posebnog Nacio
Zakon Br. 02/L-25 O Osnivanju Instituta Za Pravosuđe Kosova
Zakon Br. 02/L-36 O Duvanu
 Zakon Br. 03/L- 157 O Izmenama i Dopunama Zakona O
Duvanu Br. 02/ L-36
Zakon Br. 02/L-65 Civilni Zakon Protiv Kleveta i Uvreda
Zakon Br. 02/L-76 O Reproduktivnom Zdravlju
Zakon Br. 02/L-85 O Ribarstvu i Akvakulturi
Zakon Br. 02/L-103 O Opremi Pod Pritiskom
Zakon Br. 2004/ 19 Zakon O Akademiji Nauka i Umetnosti Kosova
Zakon Br. 02/L-79 O Hidrometeorološkoj Delatnosti
Zakon Br. 02/L-81 O Podsticanju i Zaštiti Dojenja
Zakon Br. 03/L – 033 O Statusu, Imunitetu i Privilegijama
Diplomatskih i Konzularnih Misija Na Kosovu i Prisustvu
Međunarodnih Vojnih Snaga i Njihovog Osoblja
Zakon Br. 03/L – 038 O Upotrebi Državnih Simbola Kosova
Zakon Br. 03/L–041 O Administrativnim Granicama Opština
 Zakon Br. 03/L-089 Nacrt Zakona O Izmenama i Dopunama
Zakona O Granicama Opština, Zakona O Kosovskoj Agenciji
Za Privatizaciju, Zakona O Prosveti U Opštinama Republike
Kosova, Zakona O Službenim Praznicima U Republici
Kosova,
Zakon Br. 03/L – 044 O Ministarstvu Spoljnih Poslova i
Diplomatskoj Službi Republike Kosova
 Zakon Br. 03/L-207 O Dopuni Zakona Br. 03/L-044 O
Ministarstvu Inostranih Poslova i Diplomatskoj Službi
Republike Kosovo
Zakon Br. 03/L-045 O Ministarstvu Kosovske Bezbednosne Snage
4
18
18
18
89
01.11.2007
01.11.2007
01.11.2007
30.11.2010
19
21
01.12.2007
01.02.2008
22
22
22
22
51
01.03.2008
01.03.2008
01.03.2008
01.03.2008
15.04.2009
23
23
01.04.2008
01.04.2008
23
23
66
01.04.2008
01.04.2008
17.03.2010
24
24
24
24
25
25
25
01.05.2008
01.05.2008
01.05.2008
01.05.2008
01.06.2008
01.06.2008
01.06.2008
26
02.06.2008
26
26
02.06.2008
02.06.2008
31
15.06.2008
26
02.06.2008
76
10.08.2010
26
02.06.2008

74.
75.
Zakon Br. 03/L-107 Nacrt Zakona Za Izmenu Zakona O
Ministarstvu Kosovske Bezbednosne Snage Br. 03/L-045,
Datuma 15.06.2008
Zakon Br. 03/L – 050 O Osnivanju Saveta Bezbednosti Kosova
42
25.11.2008
26
27
02.06.2008
03.06.2008
20
18.07.2012
76
10.08.2010
16
01.09.2007
Zakon Br. 03/L-037 O Putnim Ispravama
 Zakon Br. 03/L-217 O Izmenama i Dopunama Zakona
Br.03/L-037 O Putnim Ispravama
Zakon Br. 03/L-052 O Specijalnom Tužilaštvu Republike Kosova
27
88
03.06.2008
25.11.2010
27
03.07.2008
Zakon Br. 03/L – 049 O Finansijama Lokalne Samouprav
27
27
42
03.06.2008
03.06.2008
25.11.2008
27
03.06.2008
28
28
28
29
29
30
31
04.06.2008
04.06.2008
04.06.2008
01.07.2008
01.07.2008
15.06.2008
15.06.2008
30
31
15.06.2008
15.06.2008
30
31
15.06.2008
15.06.2008
31
15.06.2008
Zakon Br. 03/L 048 O Upravljanju i Odgovornostima Za Rad
U Javnim Finansijama



76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
Zakon br. 04/Z-116 o Izmenama i Dzakona br. 03/Z-048 o
Menadžiranju Javnih Financija i Odgovornostima Izmenjen i
Dopunjen sa Zakonom br. 03/Z-221
Zakon Br. 03 L-221 O Izmenama i Dopunama Zakona Br.
03/L-048 O Upravljanju Javnim Finansijama i
Odgovornostima
Ukida: Zakon Br. 2003/2 O Upravljanju Javnim
Finansijama i Odgovornosti
Zakon Br. 03/L-046 O Kosovskim Snagama Bezbednosti
 Zakon Br. 03/L-108 Nacrt Zakona Za Izmenu Zakona Za
Kosvske Bezbednosne Snage Br. 03/L-046
Zakon Br. 03/L-053 O Nadleležnostima, Odabiru i Raspodeli Sudskih
Predmeta i Tužiocima Eulex-A Misije Na Kosovu
Zakon Br. 03/L – 039 O Specijalnim Zaštićenim Zonama
Zakon Br. 03/L-051 O Civilnom Vazduhoplovstvu
Zakon Br. 03/L – 040 O Lokalnoj Samoupravi
Zakon Br. 02/L-88 O Kulturnom Nasledju
Zakon Br. 02/L-95 O Zaštiti Bilja
Zakon Br. 03/L-063 O Obaveštajnoj Agenciji Kosova
 Zakon Br. 03/L-089 Nacrt Zakona O Izmenama I Dopunama
Zakona O Granicama Opština, Zakona O Kosovskoj Agenciji
Za Privatizaciju, Zakona O Prosveti U Opštinama Republike
Kosova, Zakona O Službenim Praznicima U Republici
Kosova
87.
Zakon Br. 03/L-064 O Služenim Praznicima U Republici
Kosova
 Zakon Br. 03/L-089 O Izmenama i Dopunama Zakona O
Službenim Praznicima U Republici Kosova
88.
Zakon Br. 03/L-068 O Obrazovanju U Opštinama Republike
Kosova
 Zakon Br. 03/L-089 O Izmenama i Dopunama Zakona O
Prosveti U Opštinama Republike Kosova
89.
Zakon Br.003/L-073 O Opštim Izborima U Republici Kosova
5

90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
Zakon Br. 03/L-256 O Izmenama i Dopunama Zakona
Br.03/L-073 O Opštim Izborima U Republici Kosovo
Zakon Br. 03/L- 087 O Javnim Preduzećima
 Zakon br. 04/L-111 o Izmenama i Dopunama Zakona
br.03/L-087 o Javnim Preduzećima
Zakon Br. 03/L- 083 O Raspuštanju Kosovskog Zaštitnog Korpusa
Zakon Br. 03/L- 086 O Izmenama i Dopunama Uredbe Unmik-A
2004/49 O Aktivnostima Pružanja Usluga Vodosnabdevanja,
Kanalizacije I Odnošenja Smeća
Zakon Br. 03/L- 082 O Službi U Bezbednosnim Snagama Kosova
Zakon Br.03/L-072 O Lokalnim Izborima U Republici Kosovo
Zakon Br. 03/075 О Uspоstаvljаnju Kаncеlаriје Glаvnоg Rеvizоrа
Kоsоvа I Rеvizоrskе Kаncеlаriје Kоsоvа
Zakon Br. 03/L- 079 O Izmenama i Dopunama Uredbe Unmik-A
2006/50 O Rešavanju Zahteva Koji Se Odnose Na Privatnu
Nepokretnu Imovinu, Uključujući Poljoprivrednu i Komercijalnu
Imovinu
Zakon Br. 03/L- 085 O Izmenama i Dopunama Uredbe Unmik-A
2003/16 O Proglašenju Zakona O Telekomunikacijama Koji Je
Usvojila Skupština Kosova
Zakon Br. 03/L- 088 O Izmeni Unmik Uredbe 2008/13 O Usvajanju
Konsolidovanog Budžeta Kosova i Autorizovanih Rashoda Za
Periodu 1 Januar Do 31 Decembra 2008
Zakon Br. 03/L-008 O Izvršnom Postupku
Zakon Br. 2003/3 O Šumama Kosova
 Zakon Br. 2004/29 O Izmenama i Dopunama Zakona Br.
2003/03 O Šumama Kosova
 Zakon Br. 03/L- 153 O Izmenama i Dopunama Zakona O
Šumama Kosova Nr. 2003/3
101.
102.
103.
104.
105.
106.
Zakon Br. 2002/ 5 O Osnivanju Registra Za Prava Na
Nepokretnu Svojinu
 Zakon Br. 2003/13 O Izmenama i Dopunama Zakona Br.
2002/5 O Osnivanju Registra Za Prava Na Nepokretnu
Svojinu.
 Zakon br. 04/L-009 o Izmenama i Dopunama Zakona br.
2002/5 o Osnivanju Registra za Prava na Nepokretnu
Imovinu
Zakon Br. 02/L-128 O Narkotičnim Lekovima, Psihotropskim
Supstancama I Prekursorima
Zakon Br. 02/L-118 O Ličnom Imenu
Zakon Br. 02/L-116 Za Hemikalije
Zakon Br. 02/L-78 O Javnom Zdravstvu
Zakon Br. 02/L-111 O Pčelarstvu
6
87
31
13
16.11.2010
15.06.2008
30.05.2012
31
31
15.06.2008
15.06.2008
32
15.06.2008
32
15.06.2008
32
15.06.2008
32
15.06.2008
32
15.06.2008
32
15.06.2008
33
34
15.07.2008
01.08.2008
34
01.08.2008
67
29.03.2010
34
01.08.2008
34
01.08.2008
7
10.08.2011
35
15.08.2008
35
35
35
35
15.08.2008
15.08.2008
15.08.2008
15.08.2008
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
Zakon Br. 02/L-70 O Bezbednosti U Drumskom Saobraćaju
36
Zakon Br. 02/L-75 O Arbitraži
37
Zakon Br.2002/9 O Inspektoratu Rada ((Shpallur Me Rregulloren E
2003/4
UNMK-Ut Nr. 2003/4)
37
 Zakon Br. 03/L-017 O Izmenama i Dopunama Zakona O
Inspektoratu Rada Br. 2002/9
Zakon Br. 03/ L-022 O Materijaloj Podršci Porodicama Dece Sa
37
Stalnim Ograničenim Sposobnostima
Zakon Br. 02/L-101 O Transfuziji Krvi, Kontroli Krvi, i Njenih
37
Produkata
Zakon Br. 02/L-122 O Organskoj Poljoprivredi
37
Zakon Br. 03/L- 006 O Parničnom Postupku
38
Zakon Br. 03/L-054 O Pečatima U Institucijama Republike Kosovo
38
Zakon Br. 02/L-123 O Poslovnim Društvima
39
 Zakon br. 04/l-006 o Izmenama i Dopunama Zakona br.02/l6
123 o Trgovinskim Društvima
Zakon Nr. 02/L-109 O Sprečavanju i Suzbijanju Zaraznih Bolesti
40
Zakon Br. 02/L-102 O Zastiti Od Buke
40
Zakon Br. 02/L-98 O Zaštiti Biljnih Sorti
40
Zakon Br. 02/L- 121 O Prebivalištu i Boravištu
40
Zakon Br. 03/L-099 O Ličnoj Karti
41
Zakon Br. 03/ L-057 O Posredovanju
41
Zakon Br. 03/L- 100 O Penzijama Pripadnika Zaštitnog Korpusa
41
Kosova
Zakon Br. 03/L- 010 O Beležništvu
42
 Zakon br. 04/L-002 o Izmenama i Dopunama Zakona br.
7
03/L-010 o Beležništvu
Zakonik Br. 03/L- 109 O Carini i Akcizlama Na Kosovu
43
14
 Zakon br. 04/Z-099 o Izmenama i Dopunama Carinskog i
Akciznog Kodeksa br. 03/Z-109 na Kosovu
44
 Zakon Br. 03/L-003 O Izmenama i Dopunama Privremenog
Zakona O Krivičnom Postupku Kosova Br. 2003/26
 Kodi i Përkohshëm i Procedurës Penale Të Kosovës Nr.
2003/26 (Shpallur Me Rregulloren E Unmk-Ut Nr. 2003/26)
44
 Zakon Br. 03/L-002 O Izmenama i Dopunama Privremenog
Krivičnog Zakona Kosova
 Kodi i Përkohshëm Penal Të Kosovës (Shpallur Me
Rregulloren E Unmk-Ut Nr. 2003/25)
Zakon Br. 03/L-018 O Završnom i Državnom Maturskom Ispitu
44
Zakon Br. 03/L- 042 O Proizvodima Za Zaštitu Bilja
44
20
 Ukida: Zakon Br.2003/20 O Pesticidima
25.08.2008
10.09.2008
21.02.2003
Zakon Br. 03/L-060 O Nacionalnim Kvalifikacijama
Zakon Br. 03/L- 056 O Nacionalnom Državnom Ansamblu Pesama i
Igara „Shota“
22.12.2008
22.12.2008
7
44
44
10.09.2008
10.09.2008
10.09.2008
10.09.2008
20.09.2008
20.09.2008
01.10.2008
22.07.2011
15.10.2008
15.10.2008
15.10.2008
15.10.2008
01.11.2008
01.11.2008
01.11.2008
25.11.2008
10.08.2011
11.11.2008
01.06.2012
22.12.2008
22.12.2008
22.12.2008
22.12.2008
01.01.2008
131.
132.
133.
Zakon Br. 03/L- 029 O Poljoprivrednoj Inspekciji
Zakon Br. 03/L-116 O Centralnom Grejanju
Zakon Br. 03/L- 069 O Akreditaciji
 Zakon br. 04/L-007 o Izmenama i Dopunama Zakona br.
03/L-069 o Akreditaciji

134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
Ukida: Zakon Br. 02/L-43 O Akreditiranju
Zakon Br. 03/ L-007 O Vanparničnom Postupku
Zakon Br. 03/L- 121 O Ustavnom Sudu Republike Kosovo
Zakon Br. 03/L-122 O Službi U Inostranstvu Republike Kosovo
Zakon Br. 03/L- 123 O Privremenom Sastavu Kosovskog
Pravosudnog Saveta
Zakon Br. 03/L- 125 O Konzularnoj Službi Diplomatskih i
Konzularnih Predstavništava Republike Kosov
Zakon Br. 03/L- 101 O Pomilovanju
Zakon Br. 03/L- 094 O Predsedniku Republike Kosovo
Zakon Br. 03/L-027 O Boravišnoj Taksi Za Usluge Smeštaja U
Ugostiteljskim i Turističkim Objektima
Zakon Br. 03/L- 019 O Profesionalnom Osposobljavanju,
Prekvalifikovanju i Zapošljavanju Osoba Sa Ograničenim
Sposobnostima
Zakon Br. 03/L – 110 O Prekidu Trudnoće
Zakon Br. 03/L- 016 Ohrani
Zakon Br.03/L-117 O Advokaturi
Zakon Br. 03/L- 025 O Zaštiti Životne Sredine
 Ukida: Zakon Br. 2002/8 O Žaštiti Zivotne Sredine
Zakon Br. 03/L- 091 O Korišćenju, Upravljanju i Održavanju
Zgrade U Suvlasništvu
Zakon Br. 03/L- 118 O Javnim Okupljanjima
Zakon Br. 03/L- 043 O Integrisanom Sprečavanju i Kontroli
Zagađivanja Životne Sredine
Zakon Br. 03/L-139 O Eksproprijaciji Nepokretne Imovine
 Zakon Br. 03/L-205 O Izmenama i Dopunama Zakona Br.
03/L-139 O Ekspropriaciji Nekretnine
Zakon Br. 03/L- 129 O Privrednim Zonama
Zakon Br. 03/L- 132 O Državnom Protokolu Republike Kosovo
 Zakon Br. 03/L-235 O Izmenama i Dopunama Zakona Br.
03/L-132 O Državnom Protokolu Republike Kosovo
Zakon Br. 03/L- 152 O Učlanjenju Republike Kosovo U
Medjunarodnom Monetarnom Fondu i Oraganizacijama Grupe
Svetske Banke
Zakon Br. 03/L- 119 O Biocidnim Proizvodima
Zakon Br. 03/L- 098 O Poljoprivredi i Ruralnom Razvoju
Zakon Br. 03/L- 090 O Javnoprivatnom Partnerstvu i Koncesijama U
Infrastrukturi i Postupci Za Njihovu Dodelu
8
45
45
45
4
12.01.2009
12.01.2009
12.01.2009
14.07.2011
7
01.12.2006
45
46
46
46
12.01.2009
15.01.2009
15.01.2009
15.01.2009
46
15.01.2009
46
47
47
15.01.2009
25.01.2009
25.01.2009
47
25.01.2009
48
49
49
50
21
06.02.2009
25.03.2009
25.03.2009
06.04.2009
01.02.2008
51
15.04.2009
51
52
15.04.2009
08.05.2009
52
91
08.05.2009
10.12.2010
53
53
89
01.06.2009
01.06.2009
30.11.2010
54
05.06.2009
55
56
56
10.07.2009
27.07.2009
27.07.2009

157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
Ukida : Zakon Br. 02/L-44 O Postupku Davanja Koncesija
Zakon Br. 03/L-154 O Vlasništvu i Drugim Stvarnim Pravima
Zakon Br. 03/L- 137 O Odeljenju Sudske Medicine
Zakon Br. 03/L-103 O Lizingu
Zakon Br. 03/L- 141 O Upravljanju Zaplenjenom Ili Konfiskovanom
Imovinom
Zakon Br. 03/L- 136 O Izdavanju Dozvole Za Rad i Zapošljavanje
Stranih Državljana U Republici Kosovo
Zakon Br. 03/L- 143 O Oružju
Zakon Br. 03/L- 128 O Unutrašnjoj Reviziji
 Ukida: Zakon Br. 02/L-74 O Unutrašnjoj Reviziji
164.
165.
Zakon Br. 03/L- 142 O Javnom Redu i Miru
166.
167.
168.
169.
Zakon Br. 03/L- 145 O Omladinskom Organizovanju
Zakon Br. 03/L-133 O Prirodnom Gasu
Zakon Br. 03/L-177 O Budžetu Republike Kosovo Za 2010. Godinu
Zakon Br. 03/L-161 O Porezu Na Lični Dohodak
 Zakon br. 04/L-104 za Izmenu i Dopunu Zakona br.03/L-161
o Porezu na Lični Dohodak
 Ukida: Zakon Br.03/L- 115 O Porezu Na Lični Dohodak
170.
Zakon Br. 03/L-144 O Standardizaciji
 Ukida: Zakon Br.2004 / 12 O Standardizaciji
Zakon Br. 03/L-162 O Porezu Na Prihode Korporacija


Zakon br. 04/L-103 za Izmenu i Dopunu Zakona br.03/L-162
o Porezu na Prihod Korporacija
Ukida: Zakon Br.03/L-113 O Porezu Na Prihod Korporacija
171.
Zakon Br. 03/L-170 O Carinskim Merama Za Zaštitu Prava
Intelektualnog Vlasništva
172.
Zakon Br. 03/L-146 O Porezu Na Dodatu Vrednost

173.
174.
175.
Zakon br. 04/L-108 za Izmenu i Dopunu Zakona br.03/L-146
za Porez na Dodatnu Vrednost Onako Kako je Izmenjen i
Dopunjen Zakonom br.03/L-197
 Zakon Br. 03/L- 197 O Izmeni i Dopuni Zakona Br. 03/L-146
O Porezu Na Dodatu Vrednost
 Ukida : Zakon Br.03/L- 114 O Porezu Na Dodanu Vrednost
Zakon Br. 03/L-175 O Javnom Dugu
Zakon Br. 03/L-159 O Agenciji Protiv Korupcije
Zakon Br. 03/L-168 O Turizmu i Turističkim Uslugama
 Ukida: Zakon Br.2004 / 16 O Turističkoj i Ugostiteljskoj
34
01.08.2008
57
58
58
58
04.08.2009
10.08.2009
10.08.2009
10.08.2009
58
10.08.2009
59
59
24
29.10.2009
29.10.2009
01.05.2008
59
60
13
29.10.2009
05.11.2009
01.06.2007
60
61
63
64
13
05.11.2009
30.11.2009
15.01.2010
01.02.2010
30.05.2012
WEB
GZ
64
13
31.12.2008
WEB
GZ
64
31.12.2008
65
14
05.02.2010
01.06.2012
69
WEB
GZ
65
65
66
19
20.05.2010
01.02.2010
30.05.2012
01.02.2010
31.12.2008
05.02.2010
05.02.2010
17.03.2010
01.12.2007
Delatnosti
176.
Zakon Br. 03/L- 160 O Zaštiti Vazduha Od Zagađenja
 Ukida: Zakon Br.2004/30 O Zastiti Vazduha
67
15
29.03.2010
01.08.2007
177.
Zakon Br. 03/L- 164 O Finansiranju Posebnih Programa Stanovanja
67
29.03.2010
9
178.
Zakon Br. 03/L- 097 O Merama Protiv Dampinga i
Antibalansirajućih Mera
69
20.05.2010
179.
Zakon Br. 03/L- 173 O Poštanskim Uslugama
 Ukida: Zakon Br. 2003 / 18 O Poštanskim Uslugama
69
19
20.05.2010
01.12.2007
180.
181.
182.
183.
184.
185.
Zakon Br. 03/L- 183 O Sprovođenju Međunarodnih Sankcija
Zakon Br. 03/L- 187 O Sudskoj Medicini
Zakon Br. 03/L-172 O Zaštiti Ličnih Podataka
Zakon Br. 03/L-147 O Platama Javnih Službenika
Zakon Br.03/L – 149 O Civilnoj Službi Republike Kosovo
69
70
70
72
72
74
1
20.05.2010
31.05.2010
31.05.2010
25.06.2010
25.06.2010
20.07.2010
01.06.2006
74
74
74
20.07.2010
20.07.2010
20.07.2010
74
20.07.2010
74
20.07.2010
74
74
20.07.2010
20.07.2010
WEB
GZ
75
31.12.2008
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
Zakon Br. 03/L- 190 O Službenom Listu Republike Kosovo
 Ukida: Zakon Br.2004/47 O Službenom Listu Privremenih
Institucija Samouprave Na Kosovu
Zakon Br. 03/L- 176 O Parlamentarnoj Istrazi
Zakon Br. 03 L-179 O Crvenom Krstu Republike Kosovo
Zakon Br. 03/L- 180 O Upotrebi i Zaštiti Amblema Crvenog Krsta i
Drugih Posebnih Amblema i Signala
Zakon Br. 03/L- 165 O Utvrdjivanju Prava i Zaštiti Topografije
Integrisanih Kola
Zakon Br. 03/L- 166 O Sprečavanju i Suzbijanju Kibernetičnog
Zločina
Zakon Br. 03/L- 111 O Pravima i Odgovornostima Poslanika
Zakon Br. 03 L-208 O Ponovnom Prihvatu
Zakon Br.03/L- 112 O Akciznim Poreznim Stopama Na Kosovu
 Zakon Br. 03/L- 220 O Akciznim Poreskim Stopama Na
Kosovu
Zakon Br. 03/L- 222 О Pоrеskoj Administraciji i Pоsтupci
 Zakon br. 04/L-102 za Izmenu i Dopunu Zakona o Poreskoj
Upravi i Poreskom Postupku br.03/L-222
 Zakon Br. 03/L- 071 O Izmenama i Dopunama Zakona Br.
2004/48 0 Poreskoj Administraciji i Postupcima
 Ukida: Zakon Br.2004/48 O Poreskoj Administraciji i
Postupcima
Zakon Br. 03 L-178 O Klasifikaciji Informacija i Verifikaciji
Bezbednosti
Zakon Br. 03 L- 182 O Zaštiti Od Nasilja U Porodici
Zakon Br. 03/L- 209 O Centralnoj Banci Republike Kosovo
 Ukida: Zakon Br.03/L-074 O Centralnoj Banci Republike
Kosova
Zakon Br. 03/ L-192 O Nezavisnom Nadzornom Odboru Za Civilnu
Službu Kosova
Zakon Br. 03/L-213 O Rezervnoj Komponenti Pri Kosovskim
Bezbednosnim Snagama
Zakonik Br. 03/L-193 O Maloletnicima
Zakon Br. 03 L-191 O Izvršenju Kaznenih Sankcija
10
02.08.2010
20.07.2010
75
13
30.05.2012
47
25.01.2009
12
01.05.2007
76
10.08.2010
76
77
32
10.08.2010
16.08.2010
15.06.2008
77
16.08.2010
77
16.08.2010
78
79
20.08.2010
24.08.2010
202.
203.
204.
Zakon Br. 03/L-200 O Štrajku
Zakon Br. 03 L-199 O Sudovima
Zakon Br. 03/L-163 O Rudnicima i Mineralima
 Ukida: Zakon Br.03/L-81 O Izmenama I Dopunama Uredbe
79
79
80
32
24.08.2010
24.08.2010
27.08.2010
18.06.2008
Zakon Br. 03/L-181 O Inspektoratu i Nadzor Tržišta
 Zakon Br. 02/L-1 O Tržišnoj Inspekciji
Zakon Br. 03 L-195 O Narodnom Advokatu
Zakon Br. 03/L- 189 O Državnoj Administraciji Republike Kosovo
Zakon Br. 03/L- 202 O Upravnim Sporovima
Zakon Br. 03/L-214 O Proceni Uticaja Na Životnu Sredinu
 Ukida: Zakon Br.03/L-024 O Proceni Uticaja Na Životnu
Sredinu
Zakon Br. 03/L-225 O Državnom Tužiocu
Zakon Br. 03/L-230 O Stateškoj Proceni Uticaja Na Životnu Sredinu
 Ukida: Zakon Br.03/L-015 O Strateškoj Proceni Životne
Sredine
Zakon Br. 03/L-224 O Tužilačkom Savetu Kosova
80
9
27.08.2010
01.02.2007
80
82
82
83
49
27.08.2010
21.10.2010
21.10.2010
29.10.2010
25.03.2009
83
83
50
29.10.2010
29.10.2010
06.04.2009
83
29.10.2010
Zakon Br. 03/L-188 O Medicinskim Proizvodima i Opremi
 Ukida: Zakon Br. 2003/26 O Medicinskim Proizvodima i
Medicinske Opreme
Zakon Br. 03/L-223 O Sudskom Savetu Kosova
Zakon Br. 03/L-237 O Popisu Stanovništva Domačinstva i Stanova
 Ukida: Zakon Br.2003/16 O Popisu Stanovništva, Porodičnih
Gazdinstava i Stanova Na Kosovu
Zakon Br. 03/L-233 O Zaštiti Prirode
 Ukida: Zakon Br.02/L-18 O Zaštiti Prirode
Zakon Br. 03/L-196 O Sprečavanju Pranja Novca i Finansiranja
Terorizma
Zakon Br. 03/L-184 O Energiji
 Ukida: Zakon Br. 2004 /8 O Energiji
Zakon Br. 03/L-185 O Energetskom Regulatoru
 Ukida: Zakon Br. 2004 / 9 O Regulativi Energije
Zakon Br. 03/L-201 O Električnoj Energiji
 Ukida: Zakon Br. 2004/10 O Električnoj Energiji
Zakon Br. 03/L-231 O Policijskom Inspektoratu Kosova
 Ukida: Zakon Br. 03/L-036 O Policijskom Inspektoratu
Kosova
Zakon Br. 03/L-229 O Zaštiti Konkurencije
 Zakon Br.2004/36 O Konkurenciji
Zakon Br. 03/L-215 O Uvidu U Javnim Dokumentima
 Ukida: Zakon Br. 2003 /12 O Uvidu U Službena Dokumenta
Zakon Br. 03/L-204 O Porezu Na Nepokretnu Imovinu
84
21
03.11.2010
01.02.2008
84
84
03.11.2010
03.11.2010
15
85
7
01.08.2008
09.11.2010
01.12.2006
85
09.11.2010
86
22
15.11.2010
01.03.2008
86
22
15.11.2010
01.03.2008
86
29
15.11.2010
01.07.2008
87
26
16.11.2010
02.06.2008
88
14
25.11.2010
01.07.2007
88
17
25.11.2010
01.10.2007
88
25.11.2010
Unmik-A 2005/2 O Uspostavljanju Nezavisne
Komisije Za Rudnike I Minerale
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
11

225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
Zakon br. 04/L-100 o Izmenama i Dopunama Zakona
br.03/L-204 o Porezu na Nepokretnu Imovinu
Zakon Br. 03/L-216 O Osnivanju Sistema Osiguranja Depozita Za
Finansijske Institucije Na Kosovu
Zakon Br. 03/L-238 O Civilnim Aspektima Međunarodne Otmice
Dece
Zakon Br. 03/L- 232 O Trgovini Strateškom Robom
Zakon Br. 03/L-244 O Državnim Robnim Rezervama
Zakon Br. 03/L-226 O Davanju Na Korišćenje i Razmenu
Nepokretne Imovine Opštine
Zakon Br. 03/L-203 O Metrologiju
 Ukida: Zakon Br. 2004/11 O Mjernim Jedinicama i
 Zakon Br. 02/L-34 O Metrologiji
Zakon Br. 03/L-212 O Radu
Zakon Br. 03/L- 246 Zakon O Oružju, Municiji i Odgovarajućoj
Bezbedonosnoj Opremi Za Državne Institucije Ovlašćene Za
Bezbednost
Zakon Br. 03/L-95 O Pravima Bivših Političkih Zatvorenika i
Prognanika
Zakon Br.04/L-018 O Obaveznom Osiguranju Od Autoodgovornosti
Zakon br. 04/L-004 o privatnim uslugama obezbeđenja
Zakon br. 04/L-016 o Energetskoj Efikasnosti
Zakon br. 04/L-003 o Civilnom Statusu
 Ukida: Zakon Br. 2004/46 O Maticnim Knjigama
Zakon
s br. 04/L-008 o Ekonomsko - Socijalnom Savetu
Zakon br. 04/L-010 o Međuopštinskoj Saradnji
Zakon Br. 04/L-012 O Zaštiti Od Požara
 Ukida: Zakon Br. 02/L-41 Za Zaštitu Od Požara
Zakon br. 04/L-028 o Industrijskom Dizajnu
 Ukida: Zakon Br. 02/L-45 Za Industrijski Dizajn
Zakon br. 04/L-026 o Trgovačkim Markama
 Ukida: Zakon Br. 02/L-54 O Trgovačkim Markama
Zakon br. 04/L-014 o Računovodstvu, Finansijskom Izveštavanju i
Reviziji
Zakon br. 04/L-011 o Sindikalnom Organizovanju na Kosovu
Zakon br. 04/L-029 o Patentima
 Ukida: Zakon Br. 2004/49 O Patentu
 Ukida: Zakon Br. 02/L-100 O Izmenama i Dopunama Zakona
Br. 2004/49 O Patentu
Zakon br. 04/l-022 o Civilnoj Upotrebi Eksploziva
 Ukida: Zakon Br. 03/L-005 O Civilnoj Upotrebi Eksploziva
Zakon br. 04/ 015 o Zaštiti Svedoka
Zakon br. 04/L-024 o Državnoj Pomoći
Zakon br. 04/L-013 o Katastru
12
14
01.06.2012
88
25.11.2010
89
30.11.2010
89
89
89
30.11.2010
30.11.2010
30.11.2010
89
29
5
30.11.2010
01.07.2008
01.10.2006
90
91
01.12.2010
10.12.2010
91
10.12.2010
4
5
6
6
13
14.07.2011
21.07.2011
22.07.2011
02.07.2011
01.06.2007
7
7
7
23
10.08.2011
10.08.2011
10.08.2011
01.04.2008
9
5
22.08.2011
01.10.2006
10
14
24.08.2011
01.07.2007
11
26.08.2011
11
12
9
26.08.2011
29.08.2011
01.02.2007
25
01.06.2008
9
33
22.08.2011
15.07.2008
13
13
13
01.09.2011
01.09.2011
01.09.2011


250.
251.
252.
Ukida: Zakon Br. 2003/25 0 Katastru
Zakon Br. 02/L-96 O Izmenama i Dopunama Zakona Br.
2003/25 O Katastru
Zakon Br. 02/L-8 O Vinu
 Zakon br. 04/L-019 o Izmenama i Dopunama Zakona br.02/l8 o Vinama
Zakon br. 04/L-043 o Zaštiti Informatora
Zakon br. 04/L-039 o Tehničkim Zahtevima za Proizvode i Procena
Konformiteta
 Ukida: Zakon Br. 02/L-20 O Tehničkim Zahtevima Za
Proizvode i O Oceni Usaglašavanja i

253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
Zakon Br.03/L-092 O Izmenama i Dopunama Zakona
Br.02/L-20
Zakon br. 04/L-057 o Slobodi Udruživanja u Nevladinim
Organizacijama
 Ukida: Zakon Br. 03/L- 134 O Slobodi Udruživanja U
Nevladinim Organizacijama
Zakon br. 04/L-037 o Visokom Obrazovanju u Republici Kosovo
 Ukida: Zakon Br. 2002/3 O Visokom Obrazovanju
Zakon br. 04/L-23 o Nestalim Licima
Zakon br. 04/L-050 o Prijavljivanju, Poreklu i Kontroli Imovine
Visokih Javnih Zvaničnika i Prijavljivanju, Poreklu i Kontroli
Poklona za sve Zvaničnike
 Ukida: Zakon Br. 03/L- 151 O Prijavljivanju, Poreklu i
Kontroli Imovine Poklona Visokih Javnih Zvaničnika
Zakon br. 04/L-051 o Suzbijanju Sukoba Interesa u Vršenju Javne
Funkcije
 Zakon Br. 02/L-133 O Sprečavanju Sukoba Interesa Tokom
Obavljavanja Javnih Funkcija
 Zakon Br.03/L-155 O Izmenama i Dopunama Zakona Br.
02/L- 133 O Sprečavanju Sukoba Interesa U Vršenju Javne
Funkcije
Zakon br. 04/L-030 o Odgovornostima Pravnih Lica za Krivična
Dela
Zakon br. 04/L-047 o Zaštitnim Merama na Uvoze
Zakon br. 04/L-031 o Međunarodnoj Pravnoj Saradnji u Krivičnim
Stvarima
Zakon br. 04/L-32 o Preduniverzitetskom Obrazovanju u Republici
Kosovo
 Ukida: Zakon Br. 2002/2 O Osnovnom i Srednjem
Obrazovanju Na Kosovo
Zakon br. 04/l-42 o javnim nabavkama na republici kosovo
 Ukida: Zakon Br. 03/L-241 O Javnim Nabavkama U
Republici Kosovo
 Zakon Br. 2003/17 O Javnim Nabavkama Na Kosovo
13
21
37
01.02.2008
10.09.2008
9
13
01.02.2007
01.09.2011
14
14
09.09.2011
09.09.2011
6
01.11.2006
49
25.03.2009
14
09.09.2011
49
25.03.2009
14
8
16
16
09.09.2011
15.12.2006
14.09.2011
14.09.2011
66
17.03.2010
16
14.09.2011
37
10.09.2008
62
28.12.2009
16
14.09.2011
17
17
16.09.2011
16.09.2011
17
16.09.2011
8
15.12.2006
18
87
20
19.09.2011
16.11.2010
01.01.2008

263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
Zakon Br. 02/L-99 O Javnim Nabavkama Na Kosovo, Br.
2003/17
 Zakon Br. 03/L- 158 O Izmenama i Dopunama Zakona Br.
2003/17 O Javnim Nabavkama Izmenjen Zakonom Br. 02/L –
99
Zakon br. 04/L-034 o Kosovskoj Agenciji za Privatizaciju
 Ukida: Zakon Br. 03/L-067 О Kosovskoj Agenciji Za
Privatizaciju
 Zakon Br. 03/L-089 O Izmenama i Dopunama Zakona O
Kosovskoj Agenciji Za Privatizaciju
Zakon br. 04/L-033 o Skomori Vrhovnog Suda Kosova o Pitanjima
Koja se Odnose na Kosovsku Agenciju za Privatizaciju
Zakon br. 04/L-027 o Zaštiti od Prirodnih i Drugih Nepogoda
 Ukida: Zakon Br. 02/L-68 O Zaštiti Od Prirodnih Nepogoda i
Drugih Nesreća
Zakon br. 04/L-035 o Reorganizaciji Pojedinih Preduzeća i Njihove
Aktive
Zakon br. 04/L-049 o Vatrogastvu i Spašavanju
Zakon br. 04/L-025 o Zakonodavnim Inicijativama
Zakon br. 04/L-064 o Kosovskoj Agenciji za Forenziku
Zakon br. 04/L-021 o Akcizi na Duvanske Proizvode
Zakon Br. 03/ L-001 O Prinadležnostima Bivših Visokih Zvaničnika
 Zakon br. 04/L-038 o Izmenama i Dopunama Zakona br.
03/L-001 o Prinadležnostima Bivših Visokih Zvaničnika
Zakon Br. 03/L– 034 O Državljanstvu Kosova
 Zakon br. 04/L-059 o Izmenama i Dopunama Zakona broj
03/L-034 o Državljanstvu Kosova
Zakon br. 04/L-053 o Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost
Zakon br. 04/L-045 o Javno Privatnom Partnerstvu
Zakon br. 04/L-036 o Službenim Statistikama Republike Kosovo
Zakon br. 04/L-041 o Proizvodnju, Otkup, Obradu i Stavljanje u
Promet Duvana
Zakon br. 04/L-065 o Autorskom i Srodnom Pravu
 Ukida: Zakon Br. 2004/45 O Autorskom i Srodnim Pravima
Zakon br. 04/L-063 o Kosovskim Železnicama
 Ukida: Zakon Br.03/L-076 O Železnici U Republici Kosova
Zakon br. 04/L-048 o Spoljnoj Trgovini
 Ukida: Zakon Br. 2002/6 O Spoljno Trgovinskoj Aktivnosti
Zakon br. 04/L-052 o Međunarodnim Ugovorima
Zakon Br. 03/L-047 O Zaštiti i Promovisanju Prava Zajednica i
Njihovih Pripadnika U Republici Kosova
 Zakon br. 04/L-020 Zakon br. 04/L-020 o Izmenama i
Dopunama Zakona br. 03/L-047 o Zaštiti i Promovisanju
Prava Zajednica i Njihovih Pripadnika u Republici Kosovo
14
25
01.06.2008
58
10.08.2009
19
30
21.09.2011
15.06.2008
31
15.06.2008
20
22.09.2011
22
24
19.10.2011
01.05.2008
23
26.10.2011
23
23
25
25
33
25
26.10.2011
26.10.2011
14.11.2011
14.11.2011
15.07.2008
14.11.2011
26
26
02.06.2008
25.11.2011
26
26
26
26
25.11.2011
25.11.2011
25.11.2011
25.11.2011
27
30.11.2011
11
28
32
28
29
28
28
01.04.2007
16.12.2011
15.06.2008
16.12.2011
01.07.2008
16.12.2011
04.06.2008
29
27.12.2011
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
Zakon br. 04/L-071 o Sistemu Adresa
Zakon br. 04/L-054 o Statusu i Pravima Palih Boraca, Invalida,
Veterana, Pripadnika Oslobodilačke Vojske Kosova, Civilnih Žrtava
i Njihovih Porodica
 Prilog zakona br. 04/L-054 o Statusu i Pravima Palih Boraca,
Invalida, Veterana, Pripadnika Oslobodilačke Vojske
Kosova, Civilnih Žrtava i Njihovih Porodica
Zakon br. 04/L-079 o Budžetu Republike Kosovo za 2012 Godinu
 Zakon br. 04/Z-128 o Izmenama i Dopunama Zakona
br.04/Z-079 o Budžetu Republike Kosova za 2012. Godinu
Zakon br. 04/L-061 o Prodaji Stanova za Koje Postoji Stanarsko
Pravo
Zakon br. 04/L-078 o Opštoj Sigurnosti Proizvoda
 Ukida: Zakon Br. 02/L-21 O Opštoj Sigurnosti Proizvoda
Zakon br. 04/L-058 o Izmenama i Dopunama Zakona br.03/L-174 o
Finansiranju Političkih Subjekata
 Zakon Br. 03/L- 174 O Finansiranju Političkih Subjekata
29
30
27.12.2011
31.12.2011
30
22
31.12.2011
25.07.2012
1
12.01.2012
1
12.01.2012
37
10.09.2008
1
12.01.2012
82
21.10.2010
Zakon br. 04/L-069 o Strancima
 Ukida: Zakon Br. 03/L- 126 O Strancima
Zakon br. 04/L-073 o Azilu
 Ukida: Zakon Br. 03/L-066 O Azilu
 Zakon Br. 03/L-089 O Izmenama i Dopunama Zakona O
Azilu
Zakon br. 04/L-072 o Kontroli i Nadzoru Državne Granice
 Ukida: Zakon Br. 03/L-065 O Integrisanom Upravljanju i
Kontroli Državne Granice
 Zakon Br. 03/L-089 O Izmenama i Dopunama Zakona O
Integrisanom Upravljanju i Kontroli Granice
Zakon br. 04/L-070 o Dodeljivanju Odlikovanja od Predsednika
Republike Kosovo
Zakon Br. 2003/24 Z Akonosportu
 Zakon br. 04/L-075 o Izmenama i Dopunama Zakona br.
2003/24 o Sportu
Zakon br. 04/L-040 o Uređenju Zemljišta
 Ukida, Poglavlje IV: Zakon Br. 02/L-26 O Poljoprivrednom
Zemljištu
Zakon br. 04/L-017 za Besplatnu Pravnu Pomoč
Zakon br. 04/L-076 o Policiji
 Ukida: Zakon Br. 03/Z – 035 O Policiji
Zakon br. 04/L-074 o Savetodavnim Službama za Poljoprivredu i
Ruralni Razvoj
Zakon br. 04/L-088 Zakon o Državnim Arhivima
 Ukida: Zakon Br. 2003/7 O Arhivskoj Gradji i Arhivima
 Zakon Br.03/L- 077 O Izmeni i Dopuni Zakona Br. 2003/7 O
Arhivskoj Gradji i Arhivama Zakon
1
12.01.2012
15
46
15.01.2009
1
12.01.2012
30
31
15.06.2008
15.06.2008
2
30
20.01.2012
15.06.2008
31
15.06.2008
2
20.01.2012
22
01.03.2008
2
20.01.2012
3
13
22.02.2012
01.06.2007
3
4
28
4
22.02.2012
19.03.2012
04.06.2008
19.03.2012
4
13
44
19.03.2012
01.06.2007
22.12.2008
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
Zakon br. 04/L-044 o Nezavisnoj Komisiji za Medije
 Ukida: Zakon Br. 02/L-15 O Nezavisnoj Komisiji Za Medije i
Prenos
Zakon br. 04/L-094 o Uslugama Informatičkog Društva
 Ukida: Zakon Br.02/L-23 O Uslugama Informatičkog
Drustva
Zakon br. 04/L-089 za Humanitarno Razminiranje
Zakon br. 04/L-046 o Radio-Televiziji Kosova
 Ukida: Zakon Br. 02/L-47 O Radio Televiziji Kosova
Zakon br. 04/L-080 o Igrama na Sreću
 Ukida: Zakon Br. 2004/35 O Igrama Na Sreću
Zakon br. 04/L-097 o Bibliotekama
 Ukida: Zakon Br.2003/6 O Bibliotekama
Zakon br. 04/L-101 o Penzijskim Fondovima na Kosovu
 Ukida: Zakon Br. 03/L- 084 O Izmenama i Dopunama
Uredbe Unmik-A 2005/20 O Izmenama i Dopunama Uredbe
Unmik-A 2001/35 O Penzijskom Fondu Kosova
Zakon br. 04/L-093 o Bankama, Mikrofinansijskim Institucijama i
Nebankarskim Finansijskim Institucijama
Zakon br. 04/L-083 o Upis i Evidenciju Nezaposlenih i Poslotražilaca
Zakon br. 04/l-084 o Penzijama za Pripadnike Snaga Bezbednosti
Kosova
Zakon br. 04/Z-122 o Ratifikaciji Razmena Diplomatskih Nota za
Status Stranih Snaga Između Republike Kosova i Sjedinjene
Američke Države
Zakon br. 04/Z-077 o Obligacionim Odnosima
Zakon br. 04/Z-060 o Otpadu - Dodatak
 Ukida: Zakon Br.02/L-30 O Otpadu (osim Priloga 01)
Zakon br. 04/Z – 106 o Pozorištu
 Ukida: Zakon Br. 02/L-12 O Pozorištu
Zakon br. 04/Z-067 za Kosovsku Agenciju o Zaštiti od Zračenja i
Nuklearne Bezbednosti
 Ukida član 6 i 7: Zakon Br. 03/L- 104 O Zaštiti Od
Nejonizujućeg i Jonizujućeg Zračenja Kao i Nuklearne
Bezbednosti
Zakon br. 04/Z-095 o Dijaspori i Migraciji
 Ukida: Zakon Br. 03/L- 171 O Dijaspori Kosova
Zakon br. 04/Z-110 o Izgradnji - Prilog
 Ukida: Zakon Br. 2004/ 15 O Izgradnji
Zakonik br. 04/L-082 Krivicni Zakonik Republike Kosove
Zakon br. 04/Z – 092 o Slepim Licima
Zakon br. 04/L-066 o Istorijskom Centru Prizrena
Zakon br. 04/L-062 o Selu Velika Hoča
16
5
12
05.04.2012
01.05.2007
6
8
11.04.2012
15.12.2006
6
7
34
9
6
9
15
10
32
11.04.2012
27.04.2012
01.08.2008
04.05.2012
01.11.2006
04.05.2012
01.08.2007
08.05.2012
15.06.2008
11
11.05.2012
12
12
15.05.2012
15.05.2012
15
13.06.2012
16
17
23
18
5
18
19.06.2012
29.06.2012
01.04.2008
03.07.2012
01.10.2006
03.07.2012
66
17.03.2010
18
69
18
34
19
20
20
20
03.07.2012
20.05.2010
03.07.2012
01.08.2008
13.07.2012
18.07.2012
18.07.2012
18.07.2012
Download

Aneks A - Spisak Zakona u Sluzbenom Listu Objavljena