Broj: 06-05-20310-1/14
Sarajevo, 17.12.2014.godine
Na osnovu člana 33. i 34. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br.45/12-Prečišćen tekst i
26/14) i člana 8. Uredbe o načinu i uvjetima rješavanja stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj
40/14-Prečišćen tekst ), ministar za boračka pitanja donio je
ODLUKU O ODOBRAVANJU NOVČANIH POZAJMICA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA BORCIMA-BRANITELJIMA BOSNE I HERCEGOVINE SA
PODRUČJA KANTONA SARAJEVO ZA 2014.GODINU
I
R.br.
R.br.reg.
Prezime (Ime oca) Ime
Status
OPĆINA PREBIVALIŠTA
Broj predmeta
BODOVI
Traženi iznos
Odobreni iznos
NAMJENA
1
207PNK
SALIHOVIĆ (SALIH) JUNUZ
DB
CENTAR
06-14-21546
443
39.000,00
31.000,00 kupovina
2
70PNK
KOMAR (SALKO) MUHAMED
DB
N.SARAJEVO
06-14-21115
401
30.000,00
12.000,00 sanacija
3
17PNK
LINGO (FADIL) HUSO
DB
HADŽIĆI
06-14-20657
386
30.000,00
12.000,00 sanacija
4
109PNK
MERDŽANOVIĆ (AZEM) ERVIN
RVI70%
HADŽIĆI
06-14-21336
374
20.000,00
20.000,00 kupovina
5
189PNK
BEŠLIJA (AHMED) FERID
ZL.LJ.
CENTAR
06-14-21576
370
50.000,00
12.000,00 sanacija
6
105PNK
ČOTA (SULJO) OMER
DB
N.SARAJEVO
06-14-21210
370
20.000,00
20.000,00 izgradnja
366
20.000,00
12.000,00 sanacija
7
27PNK
HODŽIĆ (MUJO) HAMED
DB
CENTAR
06-14-20765
8
77PNK
SELIMOVIĆ (MUHAMED) MUSTAFA
DB
NOVI GRAD
06-14-21079
365
25.000,00
25.000,00 kupovina
50.000,00
31.000,00 kupovina
9
123PNK
MEMIĆ (HASAN) NIJAZ
DB
STARI GRAD
06-14-21241
363
10
52PNK
KORJENIĆ (MUHAREM) MIRSAD
DB
HADŽIĆI
06-14-20837
362
15.000,00
12.000,00 sanacija
11
79PNK
BRULIĆ (HAJRUDIN) NASUF
DB
NOVI GRAD
06-14-21077
361
50.000,00
31.000,00 kupovina
50.000,00
31.000,00 kupovina
12
56PNK
KARIŠIK (MUSTAFA) ADEM
DB
HADŽIĆI
06-14-21018
361
13
24PNK
DUMANJIĆ (JAKUF) ZAJKO
DB
NOVI GRAD
06-14-20732
360
20.000,00
12.000,00 sanacija
50.000,00
31.000,00 kupovina
14
5PNK
VRABAC (AVDO) DŽEVAD
DB
CENTAR
06-14-20482
360
15
68PNK
OVČINA (ABDULAH) SAMIR
DB
VOGOŠĆA
06-14-21061
360
20.000,00
12.000,00 sanacija
16
46PNK
KADIĆ (EDHEM) ELMIR
DB
NOVI GRAD
06-14-20951
358
50.000,00
31.000,00 kupovina
06-14-20704
358
50.000,00
31.000,00 kupovina
17
20PNK
KAHROVIĆ (ASIM) ESAD
RVI20%
ILIDŽA
1/3
R.br.
R.br.reg.
18
Prezime (Ime oca) Ime
Status
OPĆINA PREBIVALIŠTA
Broj predmeta
BODOVI
Traženi iznos
Odobreni iznos
NAMJENA
120PNK
MUJIĆ (MARKO) ZDENKO
DB
CENTAR
06-14-21306
356
50.000,00
31.000,00 kupovina
19
119PNK
PRAŠOVIĆ (ŠEMSO) FUAD
DB
NOVI GRAD
06-14-21307
356
50.000,00
31.000,00 kupovina
20
137PNK
KRTICA (SULEJMAN) MUSTAFA
RVI20%
S.GRAD
06-14-21421
355
30.000,00
12.000,00 sanacija
21
89PNK
SELAK (MURAT) RAŠID
DB
STARI GRAD
06-14-21186
354
20.000,00
12.000,00 sanacija
20.000,00
12.000,00 sanacija
22
11PNK
DŽEVLAN (HAKO) SAMKA
ŠP
N.SARAJEVO
06-14-20597
354
23
64PNK
FORTO (BEĆIR) MIRSAD
RVI20%
ILIDŽA
06-14-20998
352
20.000,00
20.000,00 izgradnja
50.000,00
31.000,00 kupovina
24
122PNK
PENAVA (ADEM) AMIR
RVI40%
NOVI GRAD
06-14-21242
350
25
91PNK
SOKOLOVIĆ (JOZO) ZDENKA
ŠP
NOV.SARAJ.
06-14-21149
350
20.000,00
12.000,00 sanacija
26
4PNK
KUŠOVIĆ (ADŽIKA) SANITA
DB
ILIDŽA
06-14-20476
350
50.000,00
31.000,00 kupovina
50.000,00
31.000,00 kupovina
27
111PNK
SALISPAHIĆ (MUHAMED) ALDIJANA
ŠP
STARI GRAD
06-14-21333
349
28
30PNK
GLAVINIĆ (ALIJA) SUAD
RVI40%
VOGOŠĆA
06-14-20877
348
20.000,00
12.000,00 sanacija
35.000,00
12.000,00 sanacija
20.000,00
20.000,00 kupovina
29
75PNK
MOSTARAC (FERID) FUAD
DB
CENTAR
06-14-21110
346
30
163PNK
ŠATROVIĆ (IBRAHIM) EKREM
RVI20%
N.SARAJEVO
06-14-21463
344
31
96PNK
MOCO (BEĆIR) NEDŽAD
DB
NOVI GRAD
06-14-21251
343
30.000,00
12.000,00 sanacija
32
76PNK
MULAOSMANOVIĆ (EJUB) SEAD
DB
CENTAR
06-14-21080
342
10.000,00
10.000,00 sanacija
33
66PNK
ŠEHOVIĆ (DŽEMAL) SABAHUDIN
DB
ILIDŽA
06-14-20993
342
20.000,00
12.000,00 sanacija
50.000,00
31.000,00 kupovina
20.000,00
12.000,00 sanacija
34
28PNK
ALJOVIĆ (HASAN) MUHAMED
RVI40%
ILIDŽA
06-14-20736
341
35
13PNK
ZEBA (ŠERIF) ARMIN
RVI 50%
N.SARAJEVO
06-14-20638
341
36
8PNK
MUJKIĆ (ŠAĆIR) ALMIR
RVI20%
ILIDŽA
06-14-20583
340
15.000,00
12.000,00 sanacija
20.000,00
12.000,00 sanacija
37
131PNK
MALIŠEVIĆ (ESAD) ALMIR
DB
VOGOŠĆA
06-14-21379
339
38
112PNK
HABUL (VEHBIJA) ADNAN
DB
NOVI GRAD
06-14-21332
339
50.000,00
31.000,00 kupovina
50.000,00
31.000,00 kupovina
39
41PNK
CIBRA (OSMAN) ARMIN
DB
NOVI GRAD
06-14-20860
338
40
63PNK
LOKVANČIĆ (MIDHAD) MIRZA
DB
NOVI GRAD
06-14-20999
337
50.000,00
31.000,00 kupovina
41
44PNK
KULOVIĆ (RASIM) JUSUF
RVI40%
NOVI GRAD
06-14-20802
337
15.000,00
12.000,00 sanacija
42
115PNK
MUJANOVIĆ (SALEM) ZIJAD
DB
ILIDŽA
06-14-21313
336
20.000,00
12.000,00 sanacija
43
116PNK
KRDŽALIĆ (ENVER) NESIB
RVI20%
ILIDŽA
06-14-21312
334
20.000,00
12.000,00 sanacija
44
138PNK
50.000,00
31.000,00 kupovina
45
KEPEŠ (AHMET) EMIR
DB
ILIDŽA
06-14-21420
333
26PNK
ORUČEVIĆ (ISMET) EDIN
RVI40%
ILIDŽA
06-14-20759
332
50.000,00
31.000,00 izgradnja
46
2PNK
NIKŠIĆ (JUSUF) EDIN
DB
ILIDŽA
06-14-20418
332
40.000,00
31.000,00 kupovina
47
6PNK
SMAJIĆ (JUNUZ) SENADA
DB
ILIDŽA
06-14-20490
330
35.000,00
12.000,00 sanacija
48
108PNK
FAJIĆ (MUSTAFA) FARUK
DB
NOVI GRAD
06-14-21337
328
30.000,00
30.000,00 kupovina
40.000,00
12.000,00 sanacija
49
15PNK
SABLJICA (OMER) RAMIZA
ŠP
NOV.SARAJ.
06-14-20618
328
50
29PNK
PEZO (HASAN) FIKRET
RVI20%
CENTAR
06-14-20735
327
20.000,00
12.000,00 sanacija
51
87PNK
SMAJLOVIĆ (JUSUF) MUHAMED
RVI80%
ILIJAŠ
06-14-21166
326
30.000,00
12.000,00 sanacija
52
50PNK
ŠLJIVO (NEDŽIB) NEDŽAD
DB
N.SARAJEVO
06-14-20973
322
20.000,00
12.000,00 sanacija
2/3
R.br.
R.br.reg.
53
42PNK
Prezime (Ime oca) Ime
ĆATIĆ (DESTO) SABAHETA
Status
ŠP
Broj predmeta
BODOVI
Traženi iznos
Odobreni iznos
NAMJENA
06-14-20805
322
40.000,00
12.000,00 sanacija
N.SARAJEVO
06-14-20924
320
50.000,00
31.000,00 kupovina
DB
VOGOŠĆA
06-14-21468
316
50.000,00
31.000,00 kupovina
RVI80%
NOVI GRAD
06-14-21573
312
20.000,00
20.000,00 kupovina
06-14-20950
310
20.000,00
20.000,00 dogradnja
54
53PNK
AGOVIĆ (AVDO) NIJAZ
DB
55
158PNK
DELIĆ (ZEJNIL) MUHAMED
56
201PNK
BOGUĆANIN (JAKUB) FUAD
57
OPĆINA PREBIVALIŠTA
DB
NOV.SARAJ.
47PNK
PODGORICA (HASAN) EDIM
NOVI GRAD
58
93PNK
GAZIĆ (SMAJO) MEVLIDA
ŠP
CENTAR
06-14-21153
309
10.000,00
10.000,00 sanacija
59
45PNK
GAGULA (SULJO) FADIL
DB
STARI GRAD
06-14-20952
309
30.000,00
12.000,00 sanacija
60
22PNK
POPOVIĆ (ISMET) NUSRET
DB
N.SARAJEVO
06-14-20729
309
50.000,00
31.000,00 kupovina
61
43PNK
KRAJIŠNIK (ENES) ERMIN
DB
NOVI GRAD
06-14-20804
307
50.000,00
31.000,00 kupovina
62
197PNK
DRNDA (SALKO) SABAHETA
ŠP
CENTAR
06-14-21592
306
20.000,00
12.000,00 sanacija
Zaključno sa rednim brojem 62
II
Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo zadržava pravo da ukoliko naknadnom provjerom ustanovi da su neka lica sa ove Odluke dala netačne podatke o stambenoj situaciji da iste eliminiše sa
ove Odluke.
III
U slučaju nenamjenske realizacije odobrene novčane pozajmice, korisnik novčane pozajmice je dužan u cjelosti vratiti primljena sredstva zajedno sa Zakonskom kamatom obračunatom od dana
doznačavanja novčane pozajmice.
IV
Ukoliko lica iz tačke I ove Odluke ne realizuju novčanu pozajmicu, odnosno ne obezbjede garancije (do 20.000,00KM institut sudužništva, preko 20.000,00KM hipoteka) povrata odobrenih sredstava u
roku koji će im se naknadno utvrditi, odobrena sredstva će se dodjeliti sljedećim licima sa liste lica koji ispunjavaju uslove.
V
Smatra se da korisnicima kojima budu odobrene novčane pozajmice u 2014. godini, realizacijom istih trajno rješavaju svoje stambeno pitanje.
VI
Realizacija pozajmica će se vršiti preko BBI banke, filijala Sarajevo, ul.Trg djece Sarajeva bb., a po obezbjeđenju sredstava i njegovog doznačavanja banci od strane Ministarstva.
VII
Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Ova Odluka je konačna u upravnom postupku i protiv iste nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana
od dana objavljivanja Obavještenja u dnevnom listu "AVAZ".
MINISTAR
mr.Faid Hećo
3/3
Download

SVI-PODNIJETI-NP-2014 -Konacna liste