УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА, БЕОГРАД
ИЗВЕШТАЈ
О самовредновању и оцењивању квалитета Универзитета Унион – Никола Тесла у
Београду
УВОД
Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета критички третира све
аспекте релевантне за функционисање Универзитета.
На тај начин извештај служи као портфолио квалитета Универзитета за
анализу недостатака и предности, а њиме се истовремено указује и на правце
акција у циљу отклањања евидентираних слабости.
Форма извештаја је у складу са Упутствима за припрему извештаја о
самовредновању утврђеним од стране Националног савета за високо образовање.
Извештај се састоји из три дела:
-
основни подаци о Универзитету;
Оцена испуњености стандарда квалитета унутар Универзитета;
Прилози.
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УНИВЕРЗИТЕТУ
Универзитет Унион – Никола Тесла је интегрисани универзитет у оснивању,
а чине га Факултет за градитељски менаџмент, Факултет за предузетнички
бизнис, Факултет за менаџмент некретнина и Факултет за екологију и
заштиту животне средине, који представљају организационе јединице без
својства правног лица.
Седиште Универзитета је у ул Цара Душана бр 62-64 у Београду и пословаће
у велелепној згради намењеној вршењу делатности високог образовања, са
пространим учионицама, рачунским центром, библиотеком, салама за састанке,
Ректорским кабинетом.
ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА
Стандард 1. Стратегија обезбеђења квалитета
Стратегија обезбеђења квалитета Универзитета је основни документ из
области обезбеђења квалитета, који ће се периодично преиспитивати и мењати
односно допуњавати и служи као полазна основа у изради акционих планова у
области обезбеђења квалитета.
Универзитет има Стратегију обезбеђења квалитета која изражава
опредељење Универзитета за изградњу организационе културе квалитета, указује
на повезаност научне и стручне делатности и биће доступна на сајту Универзитета.
Неопходно је да се Стратегија обезбеђења квалитета најмање на сваке две
године ревидира ради њеног унапређења.Потребно је формирати базе података за
праћење и контролу квалитета студијских програма, наставе и услова рада,
обезбеђењем адекватних људских и техничких ресурса.
Универзитет ће тако моћи да правилно и објективно анализира и прати
квалитет у свим областима као и степен успешности у остваривању постављених
циљева и задатака.
Оцена испуњености: Квалитет задовољава у потпуности
Стандард 2. Стандарди и поступци обезбеђења квалитета
Доношењем Правилника о самовредновању и студентском вредновању рада
наставника Универзитет је утврдио стандарде за обезбеђење квалитета и поступке
за обезбеђење минималног нивоа квалитета рада.
Основни инструменти за самовредновање су упитници, анкете које спроводе
Факултети – организационе јединице без својства правног лица у саставу
Универзитета.
Анкетирање је анонимно и спроводи се у терминима утврђеним
Правилником.
Сви запослени и студенти упознати су са стандардима Универзитета и
поступцима за обезбеђење квалитета.
Оцена испуњености: Квалитет задовољава у потпуности
Стандард 3. Систем обезбеђења квалитета
На универзитету је изграђена организациона структура за обезбеђење
квалитета и њу чине субјекти обезбеђења квалитета и документи којима се
прописују области обезбеђења квалитета, стандарди, као и поступци за њихово
спровођење.
Права и обавезе, односно задаци субјекта обезбеђења квалитета дефинисани
су Статутом Универзитета.
На Универзитету је формирана Комисија за квалитет која има 7 чланова и то
у следећем саставу: др Сузана Копривица, др Зоран Цекић, др Десанка Шулић, др
Небојша Закић, Марко Тодоровић, мр.Дејан Бељаковић и Владимир Милић.
Посебно место у систему обезбеђења квалитета имају студенти што је и
утврђено у општим актима Универзитета – Статуту и Правилнику о
самовредновању и студентском вредновању рада наставника.
Оцена испуњености: Квалитет задовољава у потпуности
Стандард 4. Квалитет студијских програма
На основу извештаја Факултета – организационих јединица без својства
правног лица у саставу Универзитета утврђено је да су сви студијски програми који
се реализују усклађени са принципима Болоњске декларације, да су научно и
целовито утемељени, сви имају елементе утврђене законом и сви обезбеђују
мобилност студената и наставника.
Студијски програми су најважнији сегмент у оквиру образовних делатности
Факултета, па је потребно обезбедити механизме да се континуирано прате и
проверавају циљеви и задаци, структура радног оптерећења студената,
осавремењивање садржаја, метода и облика рада.
У том смислу све организационе једнице су упоређивале своје курикулуме
са курикулумима страних високошколских установа, вршили анкете, проверавали
усклађеност циљева студијских програма са основним задацима и циљевима
факултета и ниво расподеле радног оптерећења студената у оквиру сваког предмета
у студијском програму мерено ЕСПБ бодова.
Према добијеним подацима из извештаја о самовредновању долазимо до
закључка да квалитет у потпуности задовољавају организационе јединице без
својства правног лица Факултет за градитељски менаџмент и Факултет за екологију
и заштиту животне средине, док Факултет за менаџмент некретнина и Факултет за
предузетнички бизнис задовољавају квалитет али уз могућност побољшања.
Стандард 5. Квалитет наставног процеса
Обезбеђење наставног процеса постиже се кроз интерактивност наставе,
укључивање примера у наставу, професионални рад наставника и сарадника,
доношење и поштовање планова рада по предметима, као и праћење наставе и
предузимање потребних мера у случају ниског квалитета наставе.
Сви факултети су својим унутрашњим актима утврдили поступке за оцену и
контролу квалитета наставног процеса и у својим извештајима изнели резултате
анкета на основу којих је извршена провера квалитета.
Сходно изнетим подацима све организационе јединице у потпуности
задовољавају квалитет.
Стандард 6. Квалитет научно – истраживачког и стручног рада
Факултети непрекидно раде на подстицању, обезбеђењу услова, праћењу и
провери резултата научно-истраживачког и стручног рада.
Унутрашњим актима Универзитета прописане су систематске провере
квалитета.
Универзитет је усвојио Правилник о научно-истраживачком центру у коме
је прописано да Универзитет врши научно-истраживачки рад на пољима природноматематичких наука, друштвено-хуманистичких и техничко-технолошких наука.
Циљ Центра је је унапређење научно-истраживачког рада, при чему се
Центар стара о прибављању пројеката, предлаже, припрема и организује рад на
научно-истраживачким пројектима.
Сходно изнетим подацима све организационе јединице у потпуности
задовољавају квалитет, али је такође потребно наставнике и сараднике стално
подстицати да конкуришу за доделу пројеката Министарства науке и међународних
пројеката.
Такође, требало би увести универзитетску базу података о научноистраживачким референцама наставника и сарадника на којима су ангажовани.
Стандард 7. Квалитет наставника и сарадника
Квалитет наставника и сарадника унутар Универзитета обезбеђује се
пажљивим планирањем и избором наставника и сарадника, планирањем и
усклађивањем броја наставника и сарадника са националним стандардима,
поштовањем критеријума за избор наставника и сарадника у одговарајуће звање,
стварањем услова за стално усавршавање, провером квалитета рада наставника и
сарадника у свим фазама наставног процеса.
Сходно реченом факултети – организационе јединице задовољавају
квалитет у потпуности али треба наставити рад на даљем побољшању квалитета
наставника и сарадника, доношењем дугорочних планова и политика запошљавања
и ангажовања наставног особља у складу са захтевима акредитованих студијских
програма.
Стандард 8. Квалитет студената
Квалитет студената се обезбеђује селекцијом студената приликом уписа на
унапред прописан и јаван начин, оцењивањем студената током рада у настави,
перманентним праћењем и проверавањем резултата оцењивања и пролазности
студената, као и предузимањем одговарајућих мера у случају пропуста.
Универзитет треба константно да ради на побољшању поступака иницијалне
селекције студената.
Стандард 9.Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких
ресурса
Универзитет својим студентима обезбеђује уџбенике, учила и помоћна
средства неопходна за савлађивање градива.
Квалитет уџбеника и литературе се обезбеђује континуираним
унапређивањем издавачке делатности Универзитета као и рада његове библиотеке.
Универзитет је усвојио Правилник о издавачкој делатности и уџбеницима,
којим су прописани стандарди квалитета публикација, начин провере квалитета,
као и поступак објављивања публикација.
Стандард 10. Квалитет управљања Универзитетом и квалитет ненаставне
подршке
Овај елемент обезбеђује се утврђивањем надлежности и одговорности
органа управљања, пословодних органа и организационих јединица за ненаставну
подршку, као и сталним праћењем и провером њиховог рада.
Осим Статутом Универзитета, органи, радна тела, комисије и радна места на
Универзитету регулисани су Правилником о систематизацији послова на
Универзитету.
У оквиру овог стандарда факултети – организационе јединице задовољавају
квалитет у потпуности.
Стандард 11. Квалитет простора и опреме
Универзитет испуњава законом предвиђене услове за обављање послова у
оквиру своје надлежности – поседује одговарајуће просторије и опрему.
Универзитет поседује задовољавајуће просторне капацитете ( амфитеатре,
зборнице, рачунске учионице, библиотеке, читаонице, кабинете ).
Универзитет континуирано прати и усклађује своје просторне капацитете и
опрему са потребама наставног процеса и бројем студената.
Оцена испуњености: Квалитет задовољава у потпуности
Стандард 12. Финансирање
Универзитет својим унутрашњим актима уређује проверу квалитета
финансирања како би дугорочно обезбедио финансијска средства неопходна за
реализацију наставе и истраживања.
Универзитет се финансира приходима од одлука које донесе Сенат и
средствима оснивача.
Оцена испуњености: Квалитет задовољава у потпуности
Стандард 13. Улога студената у самовредновању и провери квалитета
Универзитет својим статутом и правилницима обезбеђује значајну улогу
студената у процесу обезбеђења квалитета.
Студентима је омогућено да на одговарајући начин дају мишљење о
стратегији, стандардима, поступцима и документима којима се обезбеђује квалитет,
укључујући и резултате самовредновања и оцењивања квалитета факултета.
На Универзитету постоји Студентски парламент универзитета чији се
чланови бирају априла сваке године, те преко Студентског парламента њихови
представници учествују у одлучивању о питањима која се односе на осигурање
квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања.
Оцена испуњености: Квалитет задовољава у потпуности
Download

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА, БЕОГРАД И З В Е Ш Т