Městský úřad Nechanice - odbor výstavby a životního prostředí
Husovo náměstí č.p.83
503 15 Nechanice
č.j.: Nech 0715/2012
Nechanice dne 29. května 2012
spisová značka: Sp-Nech 1614/2011/6
oprávněná úřední osoba: Ing. Radek Adlaf, tel.: 498 773 814, e-mail: [email protected]
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Výzva k vyjádření k podanému odvolání
Městský úřad Nechanice, odbor výstavby a životního prostředí, jako obecný stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) a § 190 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vydal pod č.j.: Nech 1614/2011 ze dne 25. dubna
2012 územní rozhodnutí o umístění stavby dopravní a technické infrastruktury: „Stavba technické
vybavenosti (komunikace a inženýrské sítě – vodovod, kanalizace, STL plynovod, veřejné
osvětlení, komunikace a zpevněné plochy)“, v obci Dolní Přím, místní části Horní Přím, na p.p.č.
272/1 (ostatní plocha), 272/7 (ostatní plocha), 11 (zahrada), 84/2 (trvalý travní porost), 266/5 (orná
půda), 314/1 (ostatní plocha), 314/2 (ostatní plocha), 314/3 (ostatní plocha), 288 (ostatní plocha),
271/3 (ovocný sad), 266/70 (orná půda), 266/71 (orná půda), 323 (ostatní plocha) a st.p.č.10/2
(zastavěná plocha a nádvoří) vše v katastrálním území Horní Přím. Žadatelem je FATO a.s., člen
holdingu FATO, (IČO: 274 73 295), Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové.
-
Proti tomuto rozhodnutí podal dne 18. května 2012 odvolání účastník řízení:
Ing. Jiří Broulík, Dolní Přím, místní část Horní Přím č.p.7, 503 15 Nechanice.
Všem účastníkům tohoto správního řízení tímto v příloze zasíláme podané odvolání proti
předmětnému rozhodnutí a současně účastníky řízení dle § 86 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění, (dále jen „správní řád“)
vyzýváme, aby se ve lhůtě do 5 dnů ode dne doručení této výzvy vyjádřili k jeho obsahu.
Poučení:
- V rámci svého vyjádření se můžete vyjádřit ke všem skutečnostem uváděným v podaném
odvolání.
- K nově navrhovaným důkazům správní orgán přihlédne dle § 82 odst. 4 správního řádu
pouze tehdy, pokud jste je nemohli uplatnit dříve.
- K vyjádřením podaným po stanovené lhůtě správní orgán nemusí přihlížet.
Ing. Radek Adlaf
oprávněná úřední osoba
referent odboru výstavby a ŽP
otisk razítka
Příloha: 1x odvolání
Stránka 1 z 2
Tato výzva musí být vyvěšena po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce a
též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(15. den je dnem doručení výzvy)
Vyvěšeno dne: …………….
Sejmuto dne: …………….
…………………………………….
Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení
………………………………………
Podpis a razítko oprávněné osoby
potvrzující sejmutí
Účastníci řízení (§ 85 odst.1 písm.a) stavebního zákona a § 27 odst.1 správního řádu) – doručí se jednotlivě:
FATO a.s., člen holdingu FATO, (IČO: 274 73 295), Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové – žadatel
(zmocněnec pro zastupování žadatele: Ing.arch. Milan Vojtěch, Nerudova č.p.77, 533 04 Sezemice)
Účastníci řízení (§ 85 odst.1 písm.b) stavebního zákona a § 27 odst.2 a 3 správního řádu) – doručí se jednotlivě:
Obec Dolní Přím (IČ: 00 268 747), se sídlem Dolní Přím č.p.1, 503 16 Dolní Přím
Účastníci řízení (§ 85 odst. 2 stavebního zákona a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu) – doručí se veřejnou vyhláškou
(úřední deska MěÚ Nechanice, úřední deska OÚ Dolní Přím a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup www.nechanice.cz):
Romana Hrušová, Heydukova 382, 537 01 Chrudim II
Jarmil Hynek (r.1944), Slunečná 607/7, 500 12 Hradec Králové
Naděžda Krahulcová, Gočárova třída 313/55, 500 02 Hradec Králové
Renáta Poláková, Škroupova 690, 537 01 Chrudim III
FATO invest a.s., Hradec Králové, (IČO: 150 62 597), Dřevařská 904, 500 03 Hradec Králové
Ing. Josef Tošovský, U Dubu 964, 517 21 Týniště nad Orlicí
Ing. Jiří Fráňa, Býšť č.p.172, 533 22 Býšť
Michael Hanousek, Býšť č.p.236, 533 22 Býšť
Jiří Hanousek (r.1989), Býšť č.p.236, 533 22 Býšť
Jiří Hanousek (r.1967), Poděbradská 433/65, 198 00 Praha 9 – Hloubětín
Jiří Bartoň (r.1933), Jabloňová 554/68, 503 11 Hradec Králové
Marie Bartoňová, Jabloňová 554/68, 503 11 Hradec Králové
Ing. Jiří Bartoň (r.1960), Milady Horákové 1071/19, 500 06 Hradec Králové
Prof.MUDr. Roman Prymula, CSc, PhD, třída Edvarda Beneše 1554/24, 500 12 Hradec Králové
Ruslana Prymulová, Dolní Přím, místní část Horní Přím č.p.38, 503 15 Nechanice
Bc. Martin Vycpálek, Dolní Přím, místní část Horní Přím č.p.11, 503 15 Nechanice
Hana Vycpálková, Sekaninova 419/44, 500 11 Hradec Králové
Ing. Radek Vojtěch, Komenského 372, 533 45, Opatovice nad Labem
Marta Široká, Blodkova 358/42, 500 06 Hradec Králové – Třebeš
Jaroslava Staňková, Medkova 1318/27, 500 02 Hradec Králové
Miloslava Truksová, Sloupno 194, 503 53 Sloupno
MUDr. Milan Široký, Manželů Zemánkových 1028/9, 500 03 Hradec Králové
Martin Široký, Blodkova 358/42, 500 06 Hradec Králové – Třebeš
Česká republika – Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové
Jarmil Hynek (r.1976), Ostrov 66, 500 09 Hradec Králové – Svinary
Ing. Jiří Broulík, Dolní Přím, místní část Horní Přím č.p.7, 503 15 Nechanice
Jana Broulíková, Dolní Přím, místní část Horní Přím č.p.7, 503 15 Nechanice
Královéhradecký kraj - Správa silnic Královéhradeckého kraje (IČ: 70 947 996), Kutnohorská č.p.59, 500
04 Hradec Králové 4 – Plačice
Obec Dolní Přím (IČ: 00 268 747), se sídlem Dolní Přím č.p.1, 503 16 Dolní Přím
Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého č.p.893, 500 03 Hradec Králové
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 601 93 336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle
VAK Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého č.p.893, 500 03 Hradec Králové
Stránka 2 z 2
Download

TI+DI Horní Přím, FATO