Na osnovu clana 329, a u vezi sa clanom 434 Zakona o privrednim drustvima ( “ Sl. Glasnik RS” br.
36/2011 I 99/2011 ) i clana 29.Statuta ‘Agroseme” a.d. Kikinda Skupstina akcionara Drustva na sednici
odrzanoj 28.06.2012 godine donela je
ODLUKU
I.
Imanuje se Nadzorni o0dbor “Agroseme” a.d. Kikinda u sastavu;
1. Filipovic Novak sa JMBG 0501973720049 -predsednik Nadzornog odbora
2. Lazarevic Milanka sa JMBG 2209956725058iz –clan Nadzornog odbora
3. Mojsilovic Dusan sa JMBG 0207960720036 – clan Nadzornog odbora
II.
Ovu odluku upisatu Registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre u skladu
sa Zakonom
U Kikindi,28.06.2012 godine.
Predsednik Skupstine
Lugonja Nebojsa
Download

Na osnovu clana 329, a u vezi sa clanom 434 Zakona o privrednim