Tehnička dokumentacija HERZ Armaturen 2012
Automatski regulacioni ventil
Regulator diferencijalnog pritiska
Tehnički list za 4002, Izdanje 0711
Dimenzije u mm
B1
Broj artikla
1 4002 41
1 4002 61
1 4002 42
1 4002 62
1 4002 43
1 4002 63
1 4002 44
1 4002 64
1 4002 45
1 4002 65
1 4002 46
1 4002 66
B2
DN
G
L
H1
H2
B
B1
B2
15
3/4 G
66
133
28
95
26
29
20
1G
76
134
29
95
28
30
25
5/4 ravna zaptivka
76
134
29
95
28
30
32
1½ ravna zaptivka
114
150
47
95
–
–
40
1¾ ravna zaptivka
132
160
55
95
–
–
50
2¾8 ravna zaptivka
140
160
55
94
–
–
Radni uslovi
Radni pritisak maks.
Ispitni pritisak
Maks. diferencijali pritisak u kućištu
Min. radna temperatura
Min. radna temperatura
Maks. dozvoljena radna temperatura
Regulacioni opseg 4002 4x
Regulacioni opseg 4002 6x
16 bar
2 bar
2 °C (čista voda)
- 20 °C (sa antifrizom)
120 °C
5 - 30 kPa
25 - 60 kPa
Oblast primene
Regulator diferencijalnog pritiska je proporcionalni regulator sa pravim sedištem i funkcioniše bez dodatne energije.
Željene vrednosti diferencijalnog pritiska - radna tačka može se podesiti u opsegu 50 do 300 mbar odnosno, 250
i 600 mbar. Vednost podešavanja može se očitati sa dijagrama karakteristike ventila . Fabričko podešavanje je u
poziciji minimum. Podešavanje željene vrednosti vrši se pomoću ključa za podešavanje (1 4006 02) ili okretanjem
navrtke. Isporučuje se sa kapilarom za povezivanje ventila sa potisnim vodom, dužine 1000 mm.
Strana 1
Tehnička dokumentacija HERZ Armaturen 2012
Materijali
Kućište ventila:
mesing postojan na odvajanje cinka
Membrana i O-prsten:
EPDM
Kvalitet vode prema ÖNORM H 5195 i VDI 2035
Etilenglikol i propilenglikol koristiti u rastvoru koncentracije15 - 45 %.
Rastvor koji sadrži amonijak štetan je po mesigano kućište ventila, EPDM zaptivke se razaraju upotrebom
mineralnog ulja i vremenom dolazi do uništavanja EPDM zaptivke. Za zaštitu od smrzavanja i korozije
koristiti sredstva na bazi etilen-glikola saglasno uputstvima za upotrebu koja se dostavljaju od strane
proizvođača.
Uputstvo za ugradnju
Ugrađuje se u povratni vod, a sam položaj nije bitan. Smer protoka označen je strelicom na kućištu.
Preporučuje se ugradnja zaustavnih ventila ispred i iza regulatora diferencijalnog pritiska.
kvs- vrednosti
4002
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
2,66
4,36
5,38
9,48
14,95
14,95
Pribor i rezervni delovi
4117
HERZ-STRÖMAX M - kosi regulacioni ventil
4217
HERZ-STRÖMAX GM- pravi regulacioni ventil
4017
HERZ-STRÖMAX M- kosi regulacioni ventil sa integrisanom mernom blendom
4125
HERZ-STRÖMAX zaustavni ventil, kosi
4115
HERZ-STRÖMAX zaustavni ventil, kosi
4215
HERZ-STRÖMAX zaustavni ventil, pravi - dodatna varijanta sa navojnim prikljkučcima.
Detaljnije informacije dostupne su u tehničkim listovima
1 0284 01
Merni ventil, plava kapa
1 0284 02
Merni ventil, crvena kapa
1 0284 11
Merni ventil, plava kapa, produženi
Merni ventil, crvena kapa, produženi
1 0284 12
1 0284 21
Merni ventil sa ventilom za pražnjenje, mesing, plavi
1 0284 22
Merni ventil sa ventilom za pražnjenje, mesing, crveni
1 0284 00
Sonde za merenje pritiska na ventilima
Zaptivni čep 1/4
1 0273 09
1 4006 02
HERZ-ključ za podešavanje diferencijalnog pritiska
Strana 2
Tehnička dokumentacija HERZ Armaturen 2012
Navojni priključci
1 6220 .. Priključak za crne cevi, sastoji se od holendera, zaptivke i cevnog priključka za lemljenje sa Sn
1 6236 .. Priključak za bakar sastoji se od holendera, zaptivke i cevnog priključka za lemljenje
1 6240 .. Priključak za zavarivanje sastoji se od holendera, zaptivke i cevnog priključka za zavarivanje
1 6210 .. Priključak za crne cevi, sastoji se od holendera, zaptivke i cevnog priključka sa Sn
1 6235 .. Priključak za bakar sastoji se od holendera, zaptivke i spojnica za lemljenje
Upozorenje
Već sama namena armature zahteva preciznu ugradnju. Prodor prljavštine u armaturu može se sprečiti
ugradnjom HERZ-hvatača nečistoće (4111).
Merni ventili
Dva merna ventila su fabrički ugrađena.
Takav raspored omogućava za sve položaje ugradnje najbolju dostupnost i optimalni položaj priključka za
merni kompjuter.
Prednameštanje
Svaka pozicija pokazivača nameštanja je jasno čitljiva. Željeno podešavanje regulatora diferencijalnog pritiska
uvek je moguće lako namestiti u bilo koju poziciju.
Primer primene
Napomena: Sve prikazane šeme predstavljaju simbolički prikaz i mogu biti nepotpune za primenu.
Strana 3
Tehnička dokumentacija HERZ Armaturen 2012
R
D
R
HERZ-Navojni priključci
L
L
R
6235
R
D
R
6210/6211
L
6220/6221
Dimenzija ventila
DN 15
DN 15
DN 15
DN 15
DN 20
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 15
DN 15
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
L
L
6236
Broj artikla
1 6210 21
1 6210 26
1 6210 11
1 6211 00
1 6210 02
1 6210 12
1 6220 63
1 6220 64
1 6220 65
1 6220 66
1 6235 21
1 6235 31
1 6235 41
1 6235 12
1 6236 63
1 6236 64
1 6236 65
1 6236 66
1 6240 63
1 6240 64
1 6240 65
1 6240 66
6240/6241
R
3/4
3/4
3/4
3/4
1
1
1¼
1½
1¾
2¾8
3/4
3/4
3/4
1
1¼
1½
1¾
2¾8
1¼
1½
1¾
2¾8
B
D
1/2
1/2
1/2
3/8
3/4
1/2
1
1
1½
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
L
25
21
30
24
30
30
35
40
49
56
13
13
18
18
24
27
31
37
51
54
57
60
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
12
15
18
18
28
35
42
54
34
42
48
60
A
L
Dimenzija ventila
DN 15
DN 15
DN 15
DN 15
DN 25
DN 25
DN 25
DN 32
DN 32
DN 32
Broj artikla
P 7014 81
P 7016 81
P 7018 81
P 7020 81
P 7026 43
P 7032 43
P 7040 43
P 7032 44
P 7040 44
P 7050 44
A
G 3/4
G 3/4
G 3/4
G 3/4
G 1¼
G 1¼
G 1¼
G 1½
G 1½
G 1½
B
14 x 2
16 x 2
18 x 2
20 x 2
26 x 3
32 x 3
40 x 3,5
32 x 3
40 x 3,5
50 x 4
L
50
50
50
50
50
50
70
50
70
70
Strana 4
Tehnička dokumentacija HERZ Armaturen 2012
Prednameštanje
Primer: Željeni diferencijalni pritisak 400 mbar, protok 1000 l/h
Protok [l/h]
• vrednosti nameštanja na skali 4
Vrednost podešavanja sa skale odgovara diferencijalnom pritisku u sistemu samo pri određenom protoku vode
dp [mbar]
Strana 5
dp [mbar]
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1000
Protok [l/h]
900
1,0
1100
1200
1300
2,0
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
Dim. DN
50
3,0
4,0
5,0
6,0
1 4002 41
100
7,0
7,5
HERZ-Karakteristika ventila
150
200
250
300
350
1 4002 41 - Skala podešavanja 1,0-7,5
Art. br.
400
Tehnička dokumentacija HERZ Armaturen 2012
Regulator diferenc. pritiska
15
Strana 6
Strana 7
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900 1000 1100
Protok [l/h]
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
Dim. DN
100
1,0
2,0
4,0
1 4002 61
200
3,0
5,0
6,0
HERZ-Karakteristika ventila
300
400
500
600
7,0
1 4002 61 - Skala 1,0-7,0
Art. br.
700
800
Tehnička dokumentacija HERZ Armaturen 2012
Regulator diferenc. pritiska
15
dp [mbar]
dp [mbar]
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Protok [l/h]
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200
2,0
50
1,0
3,0
Dim. DN
100
1 4002 42
4,0
5,0
6,0
7,0
7,5
HERZ-Karakteristika ventila
150
200
250
300
350
1 4002 42 - Skala 1,0-7,5
Art. br.
400
Tehnička dokumentacija HERZ Armaturen 2012
Regulator diferenc. pritiska
20
Strana 8
Strana 9
0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
4,0
3,0
2,0
1,0
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200
Protok [l/h]
5,0
Dim. DN
100
6,0
1 4002 62
200
7,0
HERZ-Karakteristika ventila
300
400
500
600
1 4002 62 - Skala 1,0-7,0
Art. br.
700
800
Tehnička dokumentacija HERZ Armaturen 2012
Regulator diferenc. pritiska
20
dp [mbar]
dp [mbar]
0
0
2,0
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
Protok [l/h]
1,0
Dim. DN
50
3,0
4,0
1 4002 43
100
5,0
6,0
7,0
7,5
HERZ-Karakteristika ventila
150
200
250
300
350
1 4002 43 - Skala 1,0-7,5
Art. br.
400
Tehnička dokumentacija HERZ Armaturen 2012
Regulator diferenc. pritiska
25
Strana 10
Strana 11
0
100
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Protok [l/h]
1800
2000
2200
2400
1,0
2600
2,0
2800
3,0
3000
Dim. DN
200
1 4002 63
4,0
5,0
6,0
7,0
HERZ-Karakteristika ventila
300
400
500
600
1 4002 63 - Skala 1,0-7,0
Art. br.
700
800
Tehnička dokumentacija HERZ Armaturen 2012
Regulator diferenc. pritiska
25
dp [mbar]
Tehnička dokumentacija HERZ Armaturen 2012
HERZ-Karakteristika ventila
1 4002 44
5500
32
Protok [l/h]
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
500
1000
1500
2000
1,5
2500
3000
1 4002 44 - Skala 1,5-7,0
2,0
3500
4000
3,0
4500
4,0
5000
5,0
6,0
7,0
Dim. DN
dp [mbar]
Art. br.
Regulator diferenc. pritiska
Strana 12
Tehnička dokumentacija HERZ Armaturen 2012
HERZ-Karakteristika ventila
1 4002 64
Dim. DN
32
dp [mbar]
Strana 13
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0
500
1000
1500
2000
2500
Protok [l/h]
3000
1 4002 64 - Skala 1,0-7,0
3500
4000
4500
6,0
7,0
5000
1,0
5500
2,0
3,0
4,0
5,0
6000
Art. br.
Regulator diferenc. pritiska
dp [mbar]
0
0
500
Protok [l/h]
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000
Dim. DN
50
3,0
4,0
1 4002 45
100
5,0
6,0
7,0
7,5
HERZ-Karakteristika ventila
150
200
250
300
350
400
Art. br.
1 4002 45 - Skala 3,0-7,5
Tehnička dokumentacija HERZ Armaturen 2012
Regulator diferenc. pritiska
40
Strana 10
Strana 15
0
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
5000
Protok [l/h]
4500
5500
6000
6500
7000
7500
8000
8500
9000
9500 10000
1,0
Dim. DN
100
2,0
3,0
1 4002 65
200
4,0
5,0
6,0
7,0
HERZ-Karakteristika ventila
300
400
500
600
1 4002 65 - Skala 1,0-7,0
Art. br.
700
800
Tehnička dokumentacija HERZ Armaturen 2012
Regulator diferenc. pritiska
40
dp [mbar]
250
300
350
400
0
0
500
Protok [l/h]
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000
Dim. DN
50
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
1 4002 46
100
7,0
7,5
HERZ-Karakteristika ventila
150
200
dp [mbar]
Art. br.
1 4002 46 - Skala 2,0-7,5
Tehnička dokumentacija HERZ Armaturen 2012
Regulator diferenc. pritiska
50
Strana 16
Strana 17
500
600
0
0
500
4,0
Protok [l/h]
1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000 8500 9000 9500 10000 10500 11000 11500 12000
1,0
2,0
3,0
Dim. DN
100
6,0
7,0
1 4002 66
200
5,0
1 4002 66 - Skala 1,0-7,0
HERZ-Karakteristika ventila
300
400
dp [mbar]
Art. br.
700
800
Tehnička dokumentacija HERZ Armaturen 2012
Regulator diferenc. pritiska
50
Download

Automatski regulacioni ventil Regulator diferencijalnog pritiska