Pitanja za ispit Osnove raˇcunarskih sistema 1,
Tre´ci semestar, 2+2
Januar 2012. godine
Prirodno-matematiˇcki fakultet,
Odsjek za matematiku i informatiku, Banja Luka
1. Objekti u softveru
2. Odnos OO programiranja prema ostalim paradigmama.
3. Oblasti objektno orijentisane tehnologije
4. Skrivanje informacije u OO programiranju
5. Apstraktni tipovi podataka
6. Objekti i klase
7. Atributi i metode
8. Default konstruktor
9. Korisniˇcki definisan konstruktor
10. Instanciranje objekta
11. Prototip konstruktora
12. Definicija konstruktora out-of-line
13. Upotreba copy konstruktora
14. Korisniˇcki definisan copy konstruktor
15. Eksterni (globalni) objekti
1
16. Automatski objekti
17. Statiˇcki objekti
18. Dinamiˇcki objekti
19. Deklaracija automatskog, eksternog (globalnog) objekta, statiˇckog objekta u C++
20. Instanciranje globalnih, automatskih i statiˇckih objekata u C++
21. Deklaracija dinamiˇckog objekta u C++. Brisanje objekata i destruktor
u C++.
22. Specijalizacija - prosirenje funkcionalnosti u OO programiranju
23. Generalizacija - dijeljenje zajedniˇckih karakteristika u OO programiranju. Apstraktne klase
24. Formiranje hijerarhije klasa. Pristup atributima nasljedjivanja u C++
25. Nasljedjivanje konstruktora u C++. Nasljedjivanje destruktora u C++.
26. Asocijacije u OO programiranju
27. Agregacije u OO programiranju
28. Sadrˇzavanje i kontejneri
29. Implementacija fiksnih agregacija u C++
30. Konstrukcija agregacija sa parametrima u C++
31. Implementacija promjenljive agregacije u C++
32. Implementacija asocijacije u C++.
33. Dijagram klasa
34. Pozivanje metoda iz drugog metoda
35. Niske koje koriste dinamiˇcke nizove
36. Nabrojivi (enumerativni) tipovi
2
37. Pojam polimorfizma
38. Kategorizacija polimorfnih tehnika
39. Overloading (preoptere´cenje) operatora
40. Overloading operatora dodjele
41. Nasljedjivanje preoptere´cenja operatora
42. Polimorfizam sa parametrima
43. Polimorfizam metoda
44. Direktni i indirektni kontejneri
45. Upotreba kontejnera
46. Iteratori
47. Kontejner klasa zasnovan na listama
48. Heterogeni kontejneri sa ˇsablonima
ˇ
u C++
49. Sabloni
50. Metode klase ˇsablona
51. Instanciranje objekata u klasi ˇsablona
52. Stek ˇsablona
53. Osnove viˇsestrukog nasljedjivanja
54. Dvosmislenost pri viˇsestrukom nasljedjivanju.
vanje imena metoda
Viˇsestruko nasljedji-
55. Interfejs klase
56. Proˇsirenje metode koja se viˇsestruko nasljedjuje
57. VN istog atributa ili metode. Viˇsestruko nasljedjivanje jednog atributa
58. Viˇsestruko nasljedjivanje i polimorfne metode
3
59. Kodiranje interfejs klasa
60. VN sa parametrizovanim konstruktorima
61. Identifikacija apstrakcija
ˇ
62. Cuvanje
objekata
63. Objektno-orijentisana analiza i dizajn
Na usmenom dijelu ispita izvlaˇce se tri pitanja i jedan zadatak. U odgovorima
na pitanja poˇzeljno je navesti primjere sa C++ kodom. Konaˇcna ocjena je
aritmetiˇcka sredina ocjene sa pismenog dijela ispita, predispitnih obaveza i
usmenog dijela ispita.
References
[1] Grupa autora, OO jezik C++, Skripta, Banja Luka, 2001
[2] Lalovi´c I., C++. Slajdovi sa predavanja, Banja Luka, 2009
[3] Lippman S.B., Lajoie J., C++ Primer, 3rd ed., Addison-Wesley,19998
(Prevod: Lippman S. B., Lajoie J., Izvornik C++, CET, Beograd, 2000.
g.)
[4] Lippman S.B., Essential C++, Addison - Wesley, 2002 (Prevod: Lippman
S.B, Osnove jezika C++, CET, Beograd, 2000. g.)
[5] Malkov S., Objektno orijentisano programiranje C++ kroz primjere,
Beograd, 2007. g.
[6] Deitel M. et al., C++. How to program, Prentice Hall, 2002
[7] Scheinerman E., C++ for Mathematicians An Introduction for Students
and Professionals, Chapman & Hall, 2006
4
Download

Pitanja za ispit Osnove racunarskih sistema 1, Treci semestar, 2+2