Su.R.br. 506 - 7/ 2010
Podgorica 10.05.2010. godine
ODLUKA
O DODJELI UGOVORA
I. IME I ADRESA NARUČIOCA
Naručilac:
SEKRETARIJAT SUDSKOG
SAVJETA
Adresa:
Miljana Vukova, bb
Kontakt-osoba
NADA TADIĆ
Grad:
Podgorica
Identifikacioni broj:
02721040
Telefon:
020/231-124; 231-128
Faks:
020/231-124; 231-128
Elektronska pošta (e-mail)
[email protected]
Internet stranica (web)
www.sudskisavjet.gov.me
Poštanski broj
20 000
II MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:
1. Internet stranica Direkcije za javne nabavke
dana 22.04.2010.godine
2. Dnevne novine »POBJEDA«
dana 23.04.2010.godine
III.PREDMET JAVNE NABAVKE:
Robe
IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:
NABAVKA NOVOG MOTORNOG VOZILA, PO SISTEMU "STARO ZA NOVO" ZA
POTREBE SUDSKOG SAVJETA CRNE GORE
Vozilo za prevoz putnika - kombi ,4 cilindrilni turbo dizel , prednja vuča .1800 – 2000
cm3 ,100-105 kw , vrata:3+1, vozač, suvozač,bočna i zadnja , boja bijela, 6-stepeni
manuelni mjenjač, broj sjedišta: 8+1.
Oprema: klima uređaj , rezervni točak , gumeni pod u transportnom dijelu , ABS, air bag
servo upravljač,prednja svijetla za maglu, daljinsko centralno zaključavanje, uključivo
isključivo iznutra.
Staro vozilo koje služi kao način plaćanja po sistemu "staro za novo" procijenjeno je na
8.000 €.
V. PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE
Procijenjena vrijednost javne nabavke: 26.500,00 eura ( bez uračunatog PDV ).
Procijenjena vrijednost starog vozila u iznosu od 8.000.00 € uključena je u vrijednost
predmetne nabavke.
Sredstva za nabavku obezbijeđena su donacijom .
VI. POSTUPAK JAVNE NABAVKE:
-Otvoreni postupak javne nabavke
(skraćeni u trajanju od 15 dana )
VII. Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma (ukoliko je primjenjivo)
Javna nabavka predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma
 ne
VIII. KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE (član 66 Zakona o javnim
nabavkama):
Ekonomski najpovoljnija ponuda, koristeći slijedeće podkriterijumime :
1) ekonomski najpovoljnija ponuda
sa slijedećim podkriterijumima, prema opadajućem redosljedu:
1) ponudjena cijena
broj bodova
70
2 ) rok isporuke
broj bodova
30
IX. BROJ DOSTAVLJENIH PONUDA
- JEDNA (1)
X. IME I ADRESA PONUĐAČA, KOJI JE PONUDIO NAJPOVOLJNIJU PONUDU
Ponuđač:
"Rokšped" ,Podgorica
Kontakt-osoba:
Fikret Selmani
Adresa:
Ul. Josipa Broza Tita 30
Poštanski broj:
20 000
Grad:
Podgorica
Identifikacioni broj:
02096552-205
Telefon:
020-445 555
Faks:
020-445 560
Elektronska pošta
www.roksped.com/vw
Internet adresa (web)
INFORMACIJE O PONUĐENIM CIJENAMA
Cijena najpovoljnije ponude
26.450,00
€
Najniže ponuđena cijena
26.450,00
€
XI. DATUM DONOŠENJA ODLUKE
10. 05.2010. godine
Odgovorno lice naručioca
Vesna Aćimić
Crna Gora
Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma
Broj: 0602-8/ 4/9 /10
Podgorica, 28. 05. 2010. godine
ODLUKA
O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR. 04/10-PARTIJA I
I. IME I ADRESA NARUČIOCA
Naručilac:
Uprava za sprječavanje pranja novca i
finansiranja terorizma
Adresa:
Novaka Miloševa b.b. Podgorica
Kontakt osoba:
Zorica Knežević
Poštanski broj:
81000
Grad:
Podgorica
Identifikacioni broj: matični broj
02401100
Telefon:
020/ 210-025
Faks:
020/210-086
Elektronska pošta (e-mail):
Internet stranica (web):
II MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:
(u slučaju da je javna nabavka sprovedena u otvorenom postupku javne nabavke,
ograničenom postupku javne nabavke, pregovaračkom postupku javne nabavke sa
predhodnim objavljivanjem javnog poziva i dodjele ugovora o javnoj nabavci usluga putem
konkursa)
1. Internet stranica Direkcije za javne nabavke dana 30.04.2010.godine
2. Dnevne novine »POBJEDA » dana 01.05.2010.godine
III.PREDMET JAVNE NABAVKE:
 robe,
 usluge,
 radovi.
IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:
Predmet javne nabavke su usluge servisiranja i popravke službenih vozila Uprave za
sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, prema specifikaciji.
Predmetna javna nabavka nabavlja se po partijama:
- Partija I: servisiranje i održavanje vozila iz programa Volkswagen i Audi;
- Partija II: servisiranje i održavanje vozila iz programa Reno.
1
V.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE
Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 6.000,00 € sa PDV-om.
Partija I: 5.000,00 €.
Partija II: 1.000,00 €.
VI. POSTUPAK JAVNE NABAVKE:
-Otvoreni postupak javne nabavke

-Ograničeni postupak javne nabavke

-Pregovarački postupak javne nabavke
sa predhodnim objavljivanjem javnog poziva

VII. Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma (ukoliko je primjenjivo)
Javna nabavka predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.
VIII. KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE (član 66 Zakona o
javnim nabavkama):
- najniža ponuđena cijena
ponuđena cijena
broj bodova
100
IX. BROJ DOSTAVLJENIH PONUDA
- Za partiju I :
- Za partiju II :
jedna
ponuda
nije pristigla ni jedna ponuda
X. IME I ADRESA PONUĐAČA, KOJI JE PONUDIO NAJPOVOLJNIJU PONUDU
Za partiju I:
Ponuđač:
»ROKŠPED« d.o.o.
Kontakt-osoba:
Marija Stanković
Adresa:
Podgorica
Poštanski broj:
81000
Grad:
Podgorica
Identifikacioni broj:
02096552
Telefon:
020/445-555
Faks:
020/445-555
Elektronska pošta (e-mail)
Internet adresa (web)
2
XI. INFORMACIJE O PONUĐENIM CIJENAMA
Za partiju I:
1. Cijena najpovoljnije ponude:
7.608,31 €
2. Najniže ponuđena cijena:
7.608,31 €
3. Najviše ponuđena cijena:
7.608,31 €
Napomena: Na osnovu Okvirnog sporazuma, ugovorne strane će zaključivati ugovore o
pružanju usluga servisiranja i popravke motornih vozila koje posjeduje Uprava za
sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma, u toku cijelog perioda trajanja okvirnog
sporazuma, odnosno do iznosa opredijeljenih sredstava za ovaj vid nabavke, tj. do
5.000,00€ (sa uračunatim PDV-om) za prvu godinu trajanja Okvirnog sporazuma.
XIII. DATUM DONOŠENJA ODLUKE
28.05.2010.god.
XIV. DRUGE INFORMACIJE
Kako do određenog roka nije prispjela ni jedna ponuda za partiju II, to se na
osnovu člana 72 , stav 1, tačka 1 Zakona o javnim nabavkama (Sl. list RCG 46/06), vrši
poništavanje javnog nadmetanja za partiju II.
MP
Odgovorno lice naručioca
DIREKTOR,
mr Predrag Mitrović
3
VLADA CRNE GORE
Direkcija za javne nabavke
nabavkama
OBRAZAC
Čl. 36. Zakona o javnim
Broj: 0204-1544/7
Budva, 24.06.2010.
ODLUKA
O DODJELI UGOVORA
po javnom pozivu br. 0204-1544/3 od 27.05.2010. god
I Ime i adresa naručioca
Naručilac: JAVNO PREDUZEĆE ZA
Kontakt osobe:
UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE
Mirjana Radičević, Službenik za javne nabavke
GORE
Veselin Vojinović
Adresa: Popa Jola Zeca bb
Poštanski broj: 85310
Grad: Budva
Identifikacioni broj: 02116146
Telefon: 033 402 511, 452 709
Faks: 033 452 685
Elektronska pošta:
Internet stranica:www.morskodobro.com
[email protected]
II Mjesto i datum objavljivanja javnog poziva:
Internet stranica Direkcije za javne nabavke dana 27.05.2010.godine,
Dnevne novine ''Pobjeda'' dana 27.05.2010.god.
III Predmet javne nabavke: Robe
IV Opis predmeta javne nabavke:
Nabavka putničkog vozila
V Procijenjena vrijednost javne nabavke 12.000 eura sa uračunatim PDV-om
VI Postupak javne nabavke: Otvoreni postupak javne nabavke
VII Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma
VIII Nije dozvoljena mogućnost dostavljanja alternativnih ponuda
IX Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude (član 66 Zakona o javnim nabavkama):
1) ekonomski najpovoljnija ponuda sa slijedećim podkriterijumima, prema opadajućem redosljedu:
R.br. Podkriterijum
Broj bodova
1.
Ponuđena cijena
70
2.
Rok isporuke
20
3.
Post-garancijsko održavanje
10
X Broj dostavljenih ponuda: 1 (jedna)
%
XI Ime i adresa ponuđača, koji je ponudio najpovoljniju ponudu
Ponuđač: »ROKŠPED AUTO CENTAR”
Kontakt-osoba: Milenko Đurović
D.O.O. PODGORICA
Adresa: Josipa Broza Tita 30
Poštanski broj 81 000
Grad: Podgorica
Identifikacioni broj: 02096552-205
Telefon: 020 445 555, 445 556
Elektronska pošta (e-mail)
[email protected]
Faks: 020 445 556, 445 583
Internet adresa (web) www.roksped.com/vw
XII Informacije o ponuđenim cijenama
Cijena najpovoljnije ponude 11.990,00 eura sa uračunatim PDV-om
Najniže ponuđena cijena 11.990,00 eura sa uračunatim PDV-om
Najviše ponuđena cijena 11.990,00 eura sa uračunatim PDV-om
XIII Učešće podugovarača, odnosno podizvođača Nije predviđeno
XIII Datum donošenja odluke 24.06.2010.god.
Odgovorno lice naručioca
Direktor,
Rajko L. Barović, dipl. pravnik
VLADA CRNE GORE
Lučka uprava Kotor
Broj: 01-76/1-4
Podgorica, 06.08.2010. godine
OBRAZAC
Čl. 36. Zakona o javnim nabavkama
ODLUKA
O DODJELI UGOVORA
za nabavku novog putničkog motornog vozila za potrebe Lučke uprave
Kotor, po pozivu broj 04/10
I. IME I ADRESA NARUČIOCA
Naručilac: Lučka uprava Kotor
Kontakt osoba/e: Safet Luković
Adresa: Peluzica br. 1, Kotor
Poštanski broj: 85 330
Grad: Kotor
Identifikacioni broj: 02790467
Telefon: 032/325-404
Faks: 032/325-404
Elektronska pošta (e-mail):
[email protected]
Internet stranica (web):
II MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:
Poziv br. 04/10
1. Internet stranica Direkcije za javne nabavke www.djn.gov.me
dana 29. juna .2010. godine,
2. Dnevne novine »Pobjeda«, dana 29. juna .2010. godine
III.PREDMET JAVNE NABAVKE:
novo putničko motorno vozilo za potrebe Lučke uprave Kotor
Muo – Peluzica 1, Kotor
068/050-814
fax: 032/ 325-404, tel.: 032/ 325-414
Page 1 of 3
IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:
novo putničko motorno vozilo za potrebe Lučke uprave Kotor, prema specifikaciji koja čini
sastavni dio tenderske dokumentacije.
V. PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE
Procijenjena vrijednost javne nabavke, sa uračunatim porezom na dodatnu vrijednost je
15.000,00 €
VI. POSTUPAK JAVNE NABAVKE:
Otvoreni postupak javne nabavke
VII. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma
VIII. KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE (član 66 Zakona o
javnim nabavkama):
1) ekonomski najpovoljnija ponuda
sa slijedećim podkriterijumima, prema opadajućem redosljedu:
1) Ponuđena cijena
broj bodova
60
%
2) Kvalitet
broj bodova
25
%
3) Garantni rok
broj bodova
15
%
IX. BROJ DOSTAVLJENIH PONUDA
4 (četiri)
%
1. »EFEL TRAVEL« D.O.O. iz Podgorice, predata naručiocu dana 23.07.2010.
godine u 9,51 h,
2. »KIA MONTENEGRO« D.O.O. iz Podgorice, predata naručiocu dana
23.07.2010. godine u 10,04 h,
3. »ROKŠPED« D.O.O. iz Podgorice, predata naručiocu dana 23.07.2010. godine
u 10,50 h,
4. »VITRO GROUP« D.O.O. iz Podgorice, predata naručiocu dana 23.07.2010.
godine u 12,37 h.
Muo – Peluzica 1, Kotor
068/050-814
fax: 032/ 325-404, tel.: 032/ 325-414
Page 2 of 3
X. IME I ADRESA PONUĐAČA, KOJI JE PONUDIO NAJPOVOLJNIJU PONUDU
Ponuđač:
»ROKŠPED« D.O.O. iz Podgorice
Kontakt-osoba
Fikret Selmani
Adresa:
Josipa Broza Tita 30
Poštanski broj:
81 000
Grad:
Podgorica
Telefon: 020 445 555
Identifikacioni broj:
PDV: 20/31-00104-0
PIB: 02096552
Faks: 020 445 560
Elektronska pošta (e-mail)
[email protected]
Internet adresa (web)
www.roksped.com/vw
XI. INFORMACIJE O PONUĐENIM CIJENAMA
»EFEL TRAVEL« D.O.O. iz Podgorice
•
•
ukupna cijena sa plaćenim dažbinama carina i PDV: 14.850.00 €
garantni rok: 3 godine ili pređenih 100 000 km
»KIA MONTENEGRO« D.O.O. iz Podgorice
•
•
ukupna cijena sa PDV-om: 12.600.00 €
Garancija: 5 godina, bez obzira na pređene kilometre
»ROKŠPED« D.O.O. iz Podgorice
•
•
Cijena vozila sa popustom: 13.990.00 €
Garancija: 2 godine bez ograničenj kilometraže, uključena i mobilna garancija
XIII. DATUM DONOŠENJA ODLUKE
06.08.2010. godine
MP
VD DIREKTORA
Mladen Lučić
Muo – Peluzica 1, Kotor
068/050-814
fax: 032/ 325-404, tel.: 032/ 325-414
Page 3 of 3
TIVAT
STANDARDNI FORMULAR
čl. 36. Zakona o javnim nabavkama
Broj: 01-2/1310
Tivat, 16.08.2010. godine
ODLUKA
O DODJELI UGOVORA PO OTVORENOM POSTUPKU
JAVNE NABAVKE BR. 03/10
I. IME I ADRESA NARUČIOCA
Naručilac: JP”KOMUNALNO” TIVAT
Kontakt osoba: Popović Ljubica
Adresa: Nikole Đurkovića bb
Poštanski broj: 85320
Grad: Tivat
Identifikacioni broj: 02295440
Telefon: 032/671-039
Faks: 032/671-527
Elektronska pošta (e-mail):
[email protected]
Internet stranica (web):
II. MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:
1. Internet stranica Direkcija za javne nabavke 15.07.2010.godine;
2. Dnevne novine ‘’VIJESTI’’ dana 17.07.2010.godine;
III. PREDMET JAVNE NABAVKE:
Dobra
IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:
•
Nabavka jednog korišćenog dostavnog vozila
V. PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE
17.000,00€
(sa uračunatim PDV-om)
VI. POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Otvoreni postupak javne nabavke
VII. PODACI O ZAKLJUČIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA
Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma
VIII. KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
(član 66 Zakona o javnim nabavkama)
1) ekonomski najpovoljnija ponuda,
sa sledećim podkriterijumima prema opadajućem redosledu:
R.broj
1.
2.
3.
Podkriterijum
Ponuđena cijena
Rok isporuke
Post prodajno servisiranje i tehnička pomoć
Broj bodova
50
30
20
IX BROJ DOSTAVLJENIH PONUDA:
Ponudu je dostavio 1 (jedan) ponuđač
X IME I ADRESA PONUĐAČA KOJI JE PONUDIO NAJPOVOLJNIJU PONUDU
Ponuđač:
D.O.O. “ROKŠPED”
Adresa:
Ul.Josipa Broza Tita 30
Grad:
Podgorica
Telefon:
020/445-555
Elektronska pošta (e-mail):
[email protected]
Kontakt osoba:
Ivana Ilinčić
Poštanski broj:
81000
Identifikacioni broj:
02096552
Faks:
020/445-583
Internet stranica (web):
XI INFORMACIJE O PONUĐENIM CIJENAMA
Cijena najpovoljnije –izabrane ponude iznosi: 15.990,00€
Najniže ponuđena cijena iznosi: 15.990,00€
Najviše ponuđena cijena: 15.990,00€
XII DATUM DONOŠENJA ODLUKE
16.08.2010.godine
Odgovorno lice, naručioca,
Rade Popović,dipl.pravnik
VLADA REPUBLIKE CRNE GORE
Direkcija za javne nabavke
OBRAZAC
Čl. 36. Zakona o javnim nabavkama
DOO AKADEMIJA ZNANJA
BUDVA
Broj:314/4
Datum :04.08.2010.
ODLUKA
O DODJELI UGOVORA
I. IME I ADRESA NARUČIOCA
Naručilac: DOO AKADEMIJA
ZNANJA- BUDVA
Kontakt-osoba Nikola Divanović
Adresa: Ul.Žrtava fašizma bb Rozino
Poštanski broj 85310
Grad:Budva
Identifikacioni broj: 02764121
Telefon:078 108 083
Faks:078 108 083
Elektronska pošta (e-mail)
[email protected]
Internet stranica (web)
II MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:
(u slučaju da je javna nabavka sprovedena u otvorenom postupku javne nabavke,
ograničenom postupku javne nabavke, pregovaračkom postupku javne nabavke sa
predhodnim objavljivanjem javnog poziva i dodjele ugovora o javnoj nabavci usluga putem
konkursa)
1. Internet stranica Direkcije za javne nabavke ___________________
dana 02.07.2010.

2. Dnevne novine ,,Vijesti«
dana 03.07.2010

III.PREDMET JAVNE NABAVKE:
 robe,
1
IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:
Nabavka jednog putničkog vozila sljedećih karakteristika:
− Pogonsko gorivo : Dizel
− Zapremina motora : 1500- 1600cm3
− Snaga motora : 65kw – 70 kw
− Broj vrata : 4+1 vrata
− Pogon : prednji
− Menjač : 5 stepeni manuelni
− Poželjna oprema: Automatski klima uređaj, farovi za maglu, Board kompjuter,
Radio sa CD I MP3,ABS – ASR, Elektropodizači prozora, Središnji naslon za
ruku,Crna boja
− Rok isporuke : odmah
− ABS/ASR
− Finansiranje . Lizing
Procijenjena vrijednost javne nabavke :18.000,00 € sa uračunatim PDV-om I carinom.
V.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE
18.000,00
eura
VI. POSTUPAK JAVNE NABAVKE:

-Otvoreni postupak javne nabavke
VII. Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma (ukoliko je primjenjivo)
----------------------------------------------------------------Javna nabavka predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma
 ne
VIII. KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE (član 66 Zakona o
javnim nabavkama):

1) ekonomski najpovoljnija ponuda
sa slijedećim podkriterijumima, prema opadajućem redosljedu:
1.
Ponuđena cijena
2)
Rok isporuke
3)
Garantni period
broj bodova
broj bodova
broj bodova
4) Post prodajno servisirtanje i tehnička pomoć
broj bodova 15
%
2
50
25
15
%
%
%
IX. BROJ DOSTAVLJENIH PONUDA
JEDNA
%
X. IME I ADRESA PONUĐAČA, KOJI JE PONUDIO NAJPOVOLJNIJU PONUDU
Ponuđač: DOO ROKŠPED AUTO
CENTAR
Kontakt-osoba : Fikret Selmani
Adresa: Josipa Broza Tita broj
Poštanski broj 81000
Grad:Podgorica
Identifikacioni broj: 02096552-205
Telefon:020 455 555
Faks:020 455 560
Elektronska pošta (e-mail)
Internet adresa (web) www.roksped.com/vw
XI. INFORMACIJE O PONUĐENIM CIJENAMA
Cijena najpovoljnije ponude
16.450,00
Najniže ponuđena cijena
16.450,00
Najviše ponuđena cijena
XII.
16.450,00
DATUM DONOŠENJA ODLUKE
04.08.2010
XIV. DRUGE INFORMACIJE, ukoliko je primjenjivo
Odgovorno lice naručioca
Nikola Divanović
MP
3
VLADA CRNE GORE
Direkcija za javne nabavke
OBRAZAC
Čl. 36. Zakona o javnim nabavkama
CRNA GORA
FOND RADA
Broj: 01/1-303/1-10
Podgorica, 30.09.2010.godine
ODLUKA
O DODJELI UGOVORA
I. IME I ADRESA NARUČIOCA
Naručilac:
Fond rada
Kontakt-osoba
Vesna Ćalović
Adresa:
Jovana Tomaševića bb
Poštanski broj
81000
Grad:
Podgorica
Identifikacioni broj:
02777363
Telefon:
020 246 219
Faks:
020 242 842
Elektronska pošta (e-mail)
[email protected]
Internet stranica (web)
II MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:
1. Internet stranica Direkcije za javne nabavke
dana 06.08.2010.godine
2. Dnevne novine »Pobjeda«
dana 07.08.2010.godine
III.PREDMET JAVNE NABAVKE:
X robe,
 usluge,
 radovi.
1
IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:
Nabavka dva putnička motorna vozila za potrebe Fonda rada
V.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE
Procijenjena vrijednost nabavke dva putnička motorna vozila je 47.000,00€ sa uračunatim
PDV-om.
Partija I 29.000,00
Partija II 18.000,00
VI. POSTUPAK JAVNE NABAVKE:
-Otvoreni postupak javne nabavke
X
-Ograničeni postupak javne nabavke

-Pregovarački postupak javne nabavke
sa predhodnim objavljivanjem javnog poziva

VII. Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma (ukoliko je primjenjivo)
Javna nabavka predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma
 da
X ne
VIII. KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE (član 66 Zakona o
javnim nabavkama):
1) ekonomski najpovoljnija ponuda
X
sa slijedećim podkriterijumima, prema opadajućem redosljedu:
1)
Ponuđena cijena
broj bodova
70
%
2)
Rok isporuke
broj bodova
20
%
3)
Garantni rok
broj bodova
10
%
2
%2) najniža ponuđena cijena

IX. BROJ DOSTAVLJENIH PONUDA
Partija I
2 (dvije )
»KIA MONTENEGRO«DOO PODGORICA
»EFEL TRAVEL«DOO PODGORICA
Partija II
1 (jedna)
»ROKŠPED« DOO PODGORICA
X. IME I ADRESA PONUĐAČA, KOJI JE PONUDIO NAJPOVOLJNIJU
PONUDU
Partija I
Ponuđač:
EFEL TRAVEL DOO
Kontakt-osoba
Željko Gazivoda
Adresa:
Ul. 8.marta br 55
Poštanski broj
81000
Grad:
Podgorica
Identifikacioni broj:
02404451
Telefon:
020662 383
Faks:
020662 383
Elektronska pošta (e-mail)
[email protected]
Internet adresa (web)
XI. INFORMACIJE O PONUĐENIM CIJENAMA
•
•
»KIA MONTENEGRO«DOO PODGORICA
»EFEL TRAVEL«DOO PODGORICA
3
ponuđena cijena
28.700,00€ sa uračunatim PDV-om
27.850,00€ sa uračunatim PDV-om
Partija II
Ponuđač:
ROKŠPED DOO
Kontakt-osoba
Fikret Selmani
Adresa:
Ul. Josipa broza Tita be 30
Poštanski broj
81000
Grad:
Podgorica
Identifikacioni broj:
02096552
Telefon:
020 445 555
Faks:
020 445 560
Elektronska pošta (e-mail)
[email protected]
Internet adresa (web)
www.roksped.com
INFORMACIJE O PONUĐENIM CIJENAMA
ponuđena cijena
• »ROKŠPED« DOO PODGORICA
16.390,00€ sa uračunatim PDV-om
XIII. DATUM DONOŠENJA ODLUKE
30.09.2010.godine
MP
D I R E K T O R,
Dušan Perović
4
VLADA REPUBLIKE CRNE GORE
Direkcija za nabavke Republike
OBRAZAC
Čl. 36. Zakona o javnim nabavkama
ODLUKA
O DODJELI UGOVORA 01/10
I. IME I ADRESA NARUČIOCA
Naručilac:
Fond za manjine
Kontakt-osoba
Safet Kurtagić
Adresa:
Serdara Jola Piletića bb
Poštanski broj
81000
Grad:
Podgorica
Identifikacioni broj:
02737132
Telefon:
020-227-559
Faks:
020-227-559
Elektronska pošta (e-mail)
[email protected]
Internet stranica (web)
II MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:
1. Internet stranica Direkcija za javne nabavke, dana 18.08.2010. god
2. Dnevne novine „Pobjeda“, dana 19.08.2010. god
III.PREDMET JAVNE NABAVKE:
 robe.
IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:
1. 1. Nabavka jednog novog motornog vozila sledećih karakteristika:
Putničko vozilo više srednje klase sljedećih karakteristika:
- Pogonsko gorivo: Dizel
- Zapremina motora: od 1900cm3 – do 2000cm3
- Snaga motora: od 103 kw – do 105 kw
- Broj vrata: 4
- Pogon: prednji
1
- Menjač: 6 stepeni manuelni mjenjač
- Automatski klima uređaj
- Farovi za maglu
- Board kompjuter
- Radio sa CD i MP3
- ESP – ABS
- Alu felne
- Parking senzori
- Multifunkcionalni volan
- Centralno zaključavanje
- Elektropodizači prozora
- Dnevna svjetla
- Spoljni retrovizori sa grijačima
V. PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE
-partija 1. vrijednost 30.000,00 eura
VI. POSTUPAK JAVNE NABAVKE:
-Otvoreni postupak javne nabavke
VII. PODACI O ZAKLJUČIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA
Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma
VIII. KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE (član 66 Zakona o
javnim nabavkama): Ekonomski najpovoljnija ponuda, sa sljedećim podkriterijumima,
prema opadajućem redosljedu
1. Ponudjena cijena....................................50 bodova
2. Rok isporuke..........................................30 bodova
3. Garantni rok...........................................20 bodova
IX. BROJ DOSTAVLJENIH PONUDA za partiju 1. :
1
%
2
X. IME I ADRESA PONUĐAČA, KOJI JE PONUDIO NAJPOVOLJNIJU PONUDU
za partiju 1.
Ponuđač:
Rokšped d.o.o
Kontakt-osoba
Fikret Selmani
Adresa:
Josipa Broza Tita 30
Poštanski broj
81000
Grad:
Podgorica
Identifikacioni broj:
02096552-205
Telefon:
445-555
Faks:
445-560
Elektronska pošta (e-mail)
Internet adresa (web)
www.roksped.com
XI. INFORMACIJE O PONUĐENIM CIJENAMA za partiju 1.
Cijena najpovoljnije ponude 27.990,00 eura sa PDV-om
Najniže ponuđena cijena
eura sa PDV-om
Najviše ponuđena cijena
eura sa PDV-om
XII.
UČEŠĆE PODUGOVARAČA, ODNOSNO PODIZVOĐAČA
XIII. DATUM DONOŠENJA ODLUKE
20.09.2010. godine
XIV. DRUGE INFORMACIJE,
Za partiju 1. pristigla je jedna ponuda i to:
-"Rokšped“ d.o.o iz Podgorice, koji kao najpovoljniji ponudjač nudi: novo putničko
motorno vozilo po cijeni od: 23.923,00 eura bez PDV-a odnosno 27.990,00 eura sa PDVom, rok isporuke: 20-30 dana od potpisivanja ugovora, opcija ponude: 60 dana, garancija: 2
godine bez ograničenja kilometraže uz redovan servis kod ovlašćenog servisera za vozila
Volkswagen uključena i mobilna garancija 2 godine, način plaćanja: Žiralno: na računu
Rokšped Auto Centra, Kreditno: u saradnji sa poslovnim bankama, Lesing: u saradnji sa
leasing kućama i vrednovana je sa 100 bodova.
Sastavni dio ove odluke je i Izveštaj o postupku javne nabavke sačinjen od strane Komisije
za otvaranje i vrednovanja.
MP
Direktor
Safet Kurtagić
3
Broj: 11/10-0401-3123/
Podgorica, 07.10.2010. godine
ODLUKA
O DODJELI UGOVORA
I. IME I ADRESA NARUČIOCA
Naručilac: Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede
Kontakt-osoba
Mirjana Racković/ Miodrag Radunović
Adresa:
Rimski trg br. 45, PC «VEKTRA»
Poštanski broj
81000
Grad:
Podgorica
Identifikacioni broj:
02030802
Telefon:
020 482 109
Faks:
020 234 306
Elektronska pošta (e-mail)
Internet stranica (web)
http://www.minpolj.vlada.gov.me
II MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, objavilo je poziv broj 02/10, u
otvorenom postupku javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku putničkog
motornog vozila za potrebe kabineta, dana 09.09.2010. godine, na internet stranici
Direkcije za javne nabavke i oglasio u dnevnom listu »Pobjeda« dana 09.09.2010. godine.
III.PREDMET JAVNE NABAVKE:
 robe,
IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:
Predmet javne nabavke je nabavka putničkog motornog vozila za potrebe kabineta prema
karakteristikama datim u specifikaciji koja se nalazi uz poziv za javno nadmetanje br. 02/10
i čini njegov sastavni dio, kao i tenderske dokumentacije u cjelini.
V.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE
Ukupno sa PDV-om iznosi 40.000,00 €
1
VI. POSTUPAK JAVNE NABAVKE:
-Otvoreni postupak javne nabavke.
Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.
VIII. KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE (član 66 Zakona o javnim
nabavkama):
„Ekonomski najpovoljnija ponuda“ sa podkriterijumima, prema opadajućem redosljedu:
1 Ponuđena cijena
0-60
2 Garantni rok
0-30
0-10
3 Rok isporuke
IX. BROJ DOSTAVLJENIH PONUDA
1 ponuda.
X. IME I ADRESA PONUĐAČA, KOJI JE PONUDIO NAJPOVOLJNIJU PONUDU
Ponuđač:
D.O.O. „ROKŠPED“ – Podgorica
Kontakt-osoba
Slobodan Krušić
Adresa:
Tuzi bb.
Poštanski broj
81206
Grad:
Podgorica
Identifikacioni broj:
02293544
Telefon:
020 875-001
Faks:
020 975-444
Elektronska pošta (e-mail)
Internet adresa (web)
www.roksped.com/audi
XI. INFORMACIJE O PONUĐENIM CIJENAMA
Cijena najpovoljnije ponude
Najniže ponuđena cijena
Najviše ponuđena cijena
XIII.
39.900 €
39.900 €
39.900 €
DATUM DONOŠENJA ODLUKE
07.10.2010.godine
MP
M I N I S T A R,
Mr Milutin Simović
2
VLADA REPUBLIKE CRNE GORE
Direkcija za javne nabavke
OBRAZAC
Čl. 36. Zakona o javnim nabavkama
ODLUKA
O DODJELI UGOVORA
Br. 01-3529
Podgorica, 19.10.2010.godine
I. IME I ADRESA NARUČIOCA
Naručilac: J.P.Aerodromi Crne Gore
Kontakt osoba: Škerović Mirko
Adresa: Aerodrom Podgorica, poštanski
fah 202
Poštanski broj:81000
Podgorica
Identifikacion broj: 02305623
Tel. +382 20 444-222
Fax. +382 20 444-221
e-mail:
Internet stranica:
http://www.montenegroairports.com
II MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:
1. Internet stranica Direkcije za javne nabavke
dana 13.09.2010. godine

2. Dnevne novine »POBJEDA»
dana 14.10.2010.godine. 
III.PREDMET JAVNE NABAVKE:
roba,
IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:
Partija I:Putničko motorno vozilo niže srednje klase ( 6 komada )
Partija II: Namjennsko dostavno vozilo ( 2 komada )
V.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE
Partija I : 110.000 € ( uračunat PDV)
Partija II : 35.000 € ( uračunat PDV)
1
VI. POSTUPAK JAVNE NABAVKE:
-Otvoreni postupak javne nabavke

-Ograničeni postupak javne nabavke

-Pregovarački postupak javne nabavke
sa predhodnim objavljivanjem javnog poziva

VII. Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma (ukoliko je primjenjivo)
Javna nabavka predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma
 da
 ne
Ukoliko je odgovor da, okvini sporazum će biti zaključen na period od ____________
godina ili __________________ mjeseci.
VIII. KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE (član 66 Zakona o
javnim nabavkama):
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa
slijedećim podkriterijumima, prema opadajućem redosljedu:
1. Cijena.................................................................... 70 bodova
2. Rok isporuke.........................................................20 bodova
3. Garantni rok..........................................................10 bodova
IX. BROJ DOSTAVLJENIH PONUDA: JEDNA
1. « ROKŠPED AUTO CENTAR« d.o.o. – br. 01- 3266 od 01.10.2010. godine
X. IME I ADRESA PONUĐAČA, KOJI JE PONUDIO NAJPOVOLJNIJU PONUDU
Ponuđač: »ROKŠPED AUTO
CENTAR«
Kontakt-osoba : Slobodan Krušić
Adresa: Ul. Josipa Broza Tita br. 30
Poštanski broj :81000
Grad: Podgorica
Identifikacioni broj: 02096551-205
Telefon: 020 445-555
Faks: 020/445-560
Elektronska pošta (e-mail) :
Internet adresa (web): www. roksped.com
2
XI. INFORMACIJE O PONUĐENIM CIJENAMA
Partija I:Putničko motorno vozilo niže srednje klase ( 6 komada )
Cijena najpovoljnije ponude
106.740,00 eura
Najniže ponuđena cijena
106.740,00 eura
Najviše ponuđena cijena
106.740,00 eura
Cijene su sa PDV-om.
Partija II: Namjennsko dostavno vozilo ( 2 komada )
Cijena najpovoljnije ponude
29.980,00 eura
Najniže ponuđena cijena
29.980,00 eura
Najviše ponuđena cijena
29.980,00 eura
XII.
UČEŠĆE PODUGOVARAČA, ODNOSNO PODIZVOĐAČA:
XIII. DATUM DONOŠENJA ODLUKE
14.10.2009. godine
XIV. DRUGE INFORMACIJE,
Milovan Đuričković
Direktor
MP
3
VLADA REPUBLIKE CRNE GORE
Direkcija za javne nabavke
OBRAZAC
Čl. 36. Zakona o javnim nabavkama
ODLUKA
O DODJELI UGOVORA
Br. 01-3529
Podgorica, 19.10.2010.godine
I. IME I ADRESA NARUČIOCA
Naručilac: J.P.Aerodromi Crne Gore
Kontakt osoba: Škerović Mirko
Adresa: Aerodrom Podgorica, poštanski
fah 202
Poštanski broj:81000
Podgorica
Identifikacion broj: 02305623
Tel. +382 20 444-222
Fax. +382 20 444-221
e-mail:
Internet stranica:
http://www.montenegroairports.com
II MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:
1. Internet stranica Direkcije za javne nabavke
dana 13.09.2010. godine

2. Dnevne novine »POBJEDA»
dana 14.10.2010.godine. 
III.PREDMET JAVNE NABAVKE:
roba,
IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:
Partija I:Putničko motorno vozilo niže srednje klase ( 6 komada )
Partija II: Namjennsko dostavno vozilo ( 2 komada )
V.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE
Partija I : 110.000 € ( uračunat PDV)
Partija II : 35.000 € ( uračunat PDV)
1
VI. POSTUPAK JAVNE NABAVKE:
-Otvoreni postupak javne nabavke

-Ograničeni postupak javne nabavke

-Pregovarački postupak javne nabavke
sa predhodnim objavljivanjem javnog poziva

VII. Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma (ukoliko je primjenjivo)
Javna nabavka predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma
 da
 ne
Ukoliko je odgovor da, okvini sporazum će biti zaključen na period od ____________
godina ili __________________ mjeseci.
VIII. KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE (član 66 Zakona o
javnim nabavkama):
Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda sa
slijedećim podkriterijumima, prema opadajućem redosljedu:
1. Cijena.................................................................... 70 bodova
2. Rok isporuke.........................................................20 bodova
3. Garantni rok..........................................................10 bodova
IX. BROJ DOSTAVLJENIH PONUDA: JEDNA
1. « ROKŠPED AUTO CENTAR« d.o.o. – br. 01- 3266 od 01.10.2010. godine
X. IME I ADRESA PONUĐAČA, KOJI JE PONUDIO NAJPOVOLJNIJU PONUDU
Ponuđač: »ROKŠPED AUTO
CENTAR«
Kontakt-osoba : Slobodan Krušić
Adresa: Ul. Josipa Broza Tita br. 30
Poštanski broj :81000
Grad: Podgorica
Identifikacioni broj: 02096551-205
Telefon: 020 445-555
Faks: 020/445-560
Elektronska pošta (e-mail) :
Internet adresa (web): www. roksped.com
2
XI. INFORMACIJE O PONUĐENIM CIJENAMA
Partija I:Putničko motorno vozilo niže srednje klase ( 6 komada )
Cijena najpovoljnije ponude
106.740,00 eura
Najniže ponuđena cijena
106.740,00 eura
Najviše ponuđena cijena
106.740,00 eura
Cijene su sa PDV-om.
Partija II: Namjennsko dostavno vozilo ( 2 komada )
Cijena najpovoljnije ponude
29.980,00 eura
Najniže ponuđena cijena
29.980,00 eura
Najviše ponuđena cijena
29.980,00 eura
XII.
UČEŠĆE PODUGOVARAČA, ODNOSNO PODIZVOĐAČA:
XIII. DATUM DONOŠENJA ODLUKE
14.10.2009. godine
XIV. DRUGE INFORMACIJE,
Milovan Đuričković
Direktor
MP
3
Crna Gora
OBRAZAC
Čl. 36. Zakona o javnim nabavkama
Agencija za zaštitu ličnih podataka
Broj, 01/10 - 355/10
Podgorica, 14.10.2010.godine
ODLUKA
O DODJELI UGOVORA
Za nabavku robe – jedno putničko motorno vozilo
1.IME I ADRESA NARUČIOCA
1.
Naručilac:
Agencija za zaštitu ličnih podataka
Kontakt-osoba
Mirjana Perišić, službenik za javne nabavke
Adresa:
Ul.Kralja Nikole br.2
Poštanski broj
81000
Grad:
Podgorica
Identifikacioni broj:
Matični broj : 02782464
Telefon:
020 / 634-894
Faks:
020 / 634-883
Elektronska pošta ( e-mail)
[email protected]
Internet stranica (web)
http://www.djn.gov.me
II MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:
Poziv br. 01/10
1. Internet stranica www.djn.gov.me
dana, 20.09.2010. godine 
2. Dnevne novine - »Pobjeda«
dana, 21.09.2010.. godine

III.PREDMET JAVNE NABAVKE:
 Roba ;
IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:
Nabavka obuhvata nabavku jednog
specifikaciji, za potrebe Agencije.
putničkog motornog vozila, srednje klase, po
Predmet javne nabavke - nabavlja se kao cjelina
1
V.PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE
Procijenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatom carinom, PDV-om i drugim
dažbinama – do 29.000,oo €
VI. POSTUPAK JAVNE NABAVKE:

-Otvoreni postupak javne nabavke
VII. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma
VIII. KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE (član 66 Zakona o
javnim nabavkama):

1) ekonomski najpovoljnija ponuda
sa slijedećim podkriterijumima, prema opadajućem redosljedu:
1)
Ponuđena cijena
2)
3)
broj bodova
50
%
Estetske i funkcionalne karakteristike
broj bodova
40
%
Rok isporuke
broj bodova
10
IX. BROJ DOSTAVLJENIH PONUDA
1 (jedan)
%
2
.
X. IME I ADRESA PONUĐAČA, KOJI JE PONUDIO NAJPOVOLJNIJU PONUDU
Ponuđač:
Rokšped d.o.o
Kontakt-osoba
Nuo Stanaj, izvršni direktor
Adresa:
ul.Josipa Broza Tita br.30
Poštanski broj
81.000
Grad:
Podgorica
Telefon:
020/ 445-555
Identifikacioni broj:
PIB : 02096552-205
PDV : 20/31-00104-0
Faks:
020/445-560
E-mail :
[email protected]
Internet adresa (web)
www.roksped.com
XI. INFORMACIJE O PONUĐENIM CIJENAMA
Ponudjeno vozilo : PASSAT CC 2.0 TDI
Cijena vozila sa opremom izražena u eurima sa PDV-om, carinom i drugim dažbinama –
27.990,00 eura
XII.
DATUM DONOŠENJA ODLUKE
14.10.2010.godine
%
MP
3
Predsjednik Savjeta Agencije
Šefko Crnovršanin
VLADA CRNE GORE
Uprava za šume
Broj:1438
Pljevlja, 24.03.2010.god.
ODLUKA
O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BROJ 04/10
I. IME I ADRESA NARUČIOCA
Naručilac: UPRAVA ZA ŠUME
Pljevlja
Kontakt-osoba:
VULE BOŠKOVIĆ
Adresa: M.Tošića b.b.
Poštanski broj:
84 210
Grad: Pljevlja
Identifikacioni broj: 02345196
Telefon: 052/323578
Faks: 052/323-740
Elektronska pošta (e-mail)
Internet stranica (web)
II MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:
1. Internet stranica Direkcije za javne nabavke
dana 11.02.2010.godine
2. Dnevne novine: „ POBJEDA „
dana 11.02.2010.godine
III.PREDMET JAVNE NABAVKE:
Nabavka rezervnih dijelova, pneumatika, akumulatora, zamjena ulja i maziva i
održavanje voznog parka Uprave za šume
IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:
Predmet javne nabavke je nabavka rezervnih djelova, pneumatika, akumulatora, ulja i
maziva za potrebe održavanja voznog parka Uprave za šume, koje će se nabavljati u 2010
godini, periodično zavisno od potreba naručioca. Specifikacija predmeta nabavke data je
u prilogu tenderske dokumentacije.
Predmet javne nabavke se nabavlja po partijama:
PARTIJA I: Nabavka rezervnih dijelova, pneumatika, motornih ulja i akumulatora
za motorna vozila tipa Lada Niva i njihovo servisiranje u opštinama u kojima Uprava za
šume Crne Gore ima svoje Područne jedinice prema specifikaciji koja predstavlja
sastavni dio tenderske dokumentacije.
PARTIJA II:
Nabavka rezervnih dijelova, opreme, pneumatika i servisiranje
novijih putničkih vozila za program Wolksvagen i Audi, prema specifikaciji koja
predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.
V. PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE:
49.600,00 € (sa uračunatim PDV), odnosno po partijama:
Partija 1 ---------------- 31.600,00 € (sa uračunatim PDV)
Partija 2 ---------------- 18.000,00 € (sa uračunatim PDV)
VI. POSTUPAK JAVNE NABAVKE:
Otvoreni postupak javne nabavke
VII. PODACI O ZAKLJUČIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA
Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.
VIII. KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE (član 66 Zakona o
javnim nabavkama):
. najniža ponuđena cijena
broj bodova
80
. rok isporuke
broj bodova
20
IX. BROJ DOSTAVLJENIH PONUDA
Ponude su dostavili 2 (dva) ponuđača
%
X. IME I ADRESA PONUĐAČA, KOJI JE PONUDIO NAJPOVOLJNIJU
PONUDU:
Ponuđač:«Montelada sa partnerima«
DOO Nikšić ( zajednička ponuda )
Kontakt osoba : Gojko Knežević
Adresa: ul.Vuka Mićunovića 32
Poštanski broj :
Grad: Nikšić
Identifikacioni broj: 02324369
Telefon:040/623-677
Faks:040/214-028
Elektronska pošta (e-mail)
Internet adresa (web):
Ponuđač:«Rokšped AC« Podgorica
Kontakt osoba : Slobodan Kruščić
Adresa: Josipa Broza 30
Poštanski broj : 81000
Grad: Podgorica
Identifikacioni broj: 02096552-205
Telefon:020/445-555
Faks:020/445-560
Elektronska pošta (e-mail)
Internet adresa (web):
XI. INFORMACIJE O PONUĐENIM CIJENAMA
Cijena najpovoljnije ponude za partiju I: 31.550,00 eura sa PDV-om
Najniža ponuđena cijena za partiju I: 31.550,00 eura sa PDV-om
Najviše ponuđena cijena za partiju I: 31.550,00 eura sa PDV-om
Cijena najpovoljnije ponude za partiju II: 17.899,00 eura sa PDV-om
Najniža ponuđena cijena za partiju II: 17.899,00 eura sa PDV-om
Najviše ponuđena cijena za partiju II: 17.899,00 eura sa PDV-om
XII.
DATUM DONOŠENJA ODLUKE
24.03.2010.godine
XIV.
Izabrana ponuda u cjelosti ispunjava uslove tražene tekstom poziva za javno
nadmetanje i tenderskom dokumentacijom.
DIREKTOR
Radoš Šućur dipl.ing.
VLADA REPUBLIKE CRNE GORE
Direkcija za javne nabavke
OBRAZAC
Čl. 36. Zakona o javnim nabavkama
Crna Gora
VIJEĆE ZA PREKRŠAJE CG
Djel.br.525/10
Podgorica,25.10.2010.godine
ODLUKA O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BR.01/10
I. IME I ADRESA NARUČIOCA
Naručilac:
Vijeće za prekršaje Crne Gore
Kontakt-osoba :
Budimir Radulović
Adresa:
Ul. Slobode,br.20
Poštanski broj :
81 000
Grad:
Podgorica
Identifikacioni broj:
02010747
Telefon:
020/230 611
Faks:
020/231 044
Elektronska pošta (e-mail) :
[email protected]
Internet stranica (web)
II MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:
1. Internet stranica Direkcije za javne nabavke,
dana 07.10.2010.godine
2. Dnevne novine "Pobjeda",
dana 08.10.2010.godine
III.PREDMET JAVNE NABAVKE:
X - robe
1
IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:
Nabavka jednog korišćenog putničkog vozila,sledećih karakteristika:
- pogonsko gorivo : dizel
- zapremina motora : 2600-2700 cm3
- snaga motora : 130 kw-140 kw
- broj vrata : 4+1
- pogon : na prednjim točkovima
- menjač : automatski
- do tri godine starosti
- poželjna oprema : navigacioni sistem,xenon farovi,bord kompjuter,elektronski klima
uređaj,farovi za maglu,radio sa cd-om,centralno daljinsko zaključavanje,elektropodizači
prozora,ESP,metalik boja.
V.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE
20.000,00 eura sa uračunatim PDV-om
VI. POSTUPAK JAVNE NABAVKE:
-Otvoreni postupak javne nabavke
-
X
VII. Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma
Javna nabavka predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma
X - ne
VIII. KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE (član 66 Zakona o
javnim nabavkama):
1) ekonomski najpovoljnija ponuda
-
X
sa slijedećim podkriterijumima, prema opadajućem redosljedu:
1)
ponuđena cijena
broj bodova
50
%
2)
rok isporuke
broj bodova
30
%
3) post prodajno servisiranje i tehnička pomoć broj bodova
20
%
IX. BROJ DOSTAVLJENIH PONUDA
1. (jedna ponuda)
%
2
X. IME I ADRESA PONUĐAČA, KOJI JE PONUDIO NAJPOVOLJNIJU PONUDU
Ponuđač:
Rokšped Auto Centar
Kontakt-osoba :
Branko Vuksanović
Adresa:
Josipa Broza Tita 30
Poštanski broj :
81 000
Grad:
Podgorica
Identifikacioni broj:
02096552-205
Telefon:
020/445 555
Faks:
020/445 560
Elektronska pošta (e-mail):
[email protected]
Internet adresa (web) :
www.roksped.com/vw
XI. INFORMACIJE O PONUĐENIM CIJENAMA
Cijena najpovoljnije ponude
19.800,00 eura sa carinom i PDV-om
Najniže ponuđena cijena
19.800,00 eura sa carinom i PDV-om
Najviše ponuđena cijena
19.800,00 eura sa carinom i PDV -om
XII.
UČEŠĆE PODUGOVARAČA, ODNOSNO PODIZVOĐAČA
X - ne
XIII. DATUM DONOŠENJA ODLUKE
25.10.2010.godine
XIV. DRUGE INFORMACIJE
Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor naručiocu u roku od 8 (osam) dana od dana
dostavljanja ponude.
Odgovorno lice naručioca
PREDSJEDNIK VIJEĆA,
Zoran Živković
MP
3
85330 KOTOR
Put prvoboraca br. 184
tel: +82 304 288; +82 325 996
fax: +82 325 995; +82 302 613
e-mail [email protected]
PIB 02019132
Žiro račun: 510-19240-35 CKB
535-5160-22 Nikšićka banka
broj, 1737, 13.03.2012 godine
ODLUKA
O DODJELI UGOVORA
I. IME I ADRESA NARUČIOCA
Naručilac:
Zavod za školovanje i rehabilitaciju lica sa
poremećajima sluha i govora – Kotor
Adresa:
Put Prvoboraca 184,
Grad:
Kotor
Telefon:
+382 32 325 996; +382 32 304 288
e-mail adresa:
[email protected]
Kontakt osoba:
Perišić Anita
Poštanski broj:
85 330
Identifikacioni broj:
02019132
Faks:
+382 82 325 095
web stranica
/
II. MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA
1. Internet stranica Direkcije za javne nabake
dana 13.10.2010. godine
2. Dnevne novine “Pobjeda”,
dana 13.10.2010. godine
III. PREDMET JAVNE NABAVKE
robe
usluge,
radovi
IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE
nabavka putničkog vozila za potrebe Zavoda za školovanje i
rehabilitaciju lica sa poremećajima sluha i govora
PREDMET NABAVKE je :
PROCJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE
20.000,00 €
ODLUKA O DODJELI UGOVORA
strana
1/2
V. POSTUPAK JAVNE NABAVKE
-
Otvoreni postupak javne nabavke
Ograničeni postupak javne nabavke
Pregovarački postupak javne nabavke
sa prethodnim objavljivanjem javnog poziva
VI. PODACI O ZAKLJUČIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA
Javna nabavka predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma
da
ne
VII. KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE
1) ekonomski najpovoljnija ponuda
sa slijedećim podkriterijumima,
1) ponuđena cijena
2) rok isporuke
3) garancijski period
broj bodova
broj bodova
broj bodova
70
20
10
2) najniža ponuđena cijena
VIII. BROJ DOSTAVLJENIH PONUDA : 1
IX. IME I ADRESA PONUĐAČA KOJI JE DOSTAVIO NAJPOVOLJNIJU PONUDU
“Rokšped Auto Centar” Podgorica
INFORMACIJE O PONUĐENIM CIJENAMA
26.898,00 €
X. DATUM DONOŠENJA ODLUKE
04.11.2010. GODINE
Direktor Zavoda
Borislav Kašćelan
ODLUKA O DODJELI UGOVORA
strana
2/2
Na osnovu člana 36 i člana 73 Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG broj
46/06), Monteput d.o.o. Podgorica, donosi:
ODLUKU
O DODJELI UGOVORA
I. IME I ADRESA NARUČIOCA
Naručilac:
Monteput d.o.o. Podgorica
Adresa:
Bulevar Revolucije broj 9
Kontakt-osoba:
Dijana Dučić, dipl. pravnik
Milovan Vukadinović, teh.saobraćaja
Poštanski broj
81000
Grad: Podgorica
Identifikacioni broj: 02462494
Telefon: 020/224-493
Faks: 020/224-419
Elektronska pošta (e-mail)
[email protected]
Internet stranica (web)
II. MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA BROJ 11/10:
1. Internet stranica Direkcije za javne nabavke dana 21.10. 2010. godine.
2. Dnevne novine "Pobjeda" dana 21.10. 2010. godine.
III.PREDMET JAVNE NABAVKE:
robe,
 usluge,
 radovi.
IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:
Predmet javne nabavke je nabavka dva nova terenska vozila sledećih
karakteristika:
- Partija 1
Zapremina motora..........................................od 2800-3000 ccm
Snaga motora..................................................od 130- 150 KW
Tip motora…………………………………..............dizel
Mjenjac…………………………………..............….manuelni
Pogon………………………………………..............stalni na svim točkovima
Broj vrata……………………………………............5
Boja vozila………………………………….............. bijela
- Partija 2
Zapremina motora...........................................od 2800 – 3000 ccm
Snaga motora..................................................od 150-180 kW
Tip motora…………………………………..............dizel
Mjenjac…………………………………..…..............automatski
Pogon………………………………………................stalni na svim točkovima
Broj vrata………………………………….............…5
Boja vozila…………………………………...............crna metalik
V.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE
Partija 1
34.000,00 eura sa PDV
Partija 2
50.000,00 € sa PDV
Ukupno
84.000,00 eura sa PDV
VI. POSTUPAK JAVNE NABAVKE:
-Otvoreni postupak javne nabavke
-Ograničeni postupak javne nabavke
-Pregovarački postupak javne nabavke
sa predhodnim objavljivanjem javnog poziva
√


VII. PODACI O ZAKLJUČIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA (ukoliko je
primjenjivo)
Javna nabavka predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma
 da
√ ne
Ukoliko je odgovor da, okvirni sporazum će biti zaključen na period od __%_
godina ili ___%__ mjeseci.
VIII. KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE (član 66 Zakona o
javnim nabavkama):
"ekonomski najpovoljnija ponuda" sa sljedećim podkriterijumima:
Podkriterijumi
1) ponuđena cijena
2) kvalitet
3) estetske i funkcionalne karakteristike
4) postprodajno servisiranje i tehnička pomoć
2
Broj bodova
60
15
15
10
IX. BROJ DOSTAVLJENIH PONUDA
Partija 1
.................... jedna ponuda
Partija 2
.................... dvije ponude
X. IME I ADRESA PONUĐAČA, KOJI JE PONUDIO NAJPOVOLJNIJU PONUDU
Partija 1
Ponuđač: Efel motors doo
Podgorica
Adresa: ul. Zagrablje bb
Cetinje
Grad: Podgorica
Kontakt-osoba: Milena Vušurović
Izvršni direktor
Poštanski broj
81250
Identifikacioni broj: PIB 02377241
Telefon: 020/610-110
Faks: 020/610-113
Elektronska pošta (e-mail)
Internet adresa (web)
Partija 2
Ponuđač: Rokšped auto centar doo
Podgorica
Adresa: ul. Josipa Broza Tita 30
Podgorica
Grad: Podgorica
Telefon: 020/445-555
Kontakt-osoba: Nuo Stanaj
Izvršni direktor
Poštanski broj
81000
Identifikacioni broj: PIB 02096552205
Faks: 020/445-560
Elektronska pošta (e-mail)
Internet adresa (web)
XI. INFORMACIJE O PONUĐENIM CIJENAMA
Partija 1
Cijena najpovoljnije ponude 37.000,00 eura sa PDV
Najniže ponuđena cijena
37.000,00 eura sa PDV
Najviše ponuđena cijena
37.000,00 eura sa PDV
Partija 2
Cijena najpovoljnije ponude 53.300,00 eura sa PDV
3
Najniže ponuđena cijena
53.300,00 eura sa PDV
Najviše ponuđena cijena
54.900,00 eura sa PDV
XII. UČEŠĆE PODUGOVARAČA
(Ukoliko je predviđeno pozivom za nadmetanje i tenderskom dokumentacijom)
1)
%
%
2)
%
%
%
3)
%
%
%
XIII.
OBRAZLOŽENJE ODLUKE
Komisija je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Crne Gore sprovela
postupak otvaranja i vrednovanja ponuda primljenih po Pozivu broj 11/10.
Po navedenom Pozivu na nadmetanje do krajnjeg roka za predaju ponuda 17.11.
2010. godine primljene su ponude sljedećih ponuđača:
Partija 1
- Efel motors doo iz Podgorice, sa ponuđenom cijenom 37.000,00 eura sa pdv
i rokom isporuke 105 dana od zaključenja ugovora i garantnim rokom od 3
godine ili 100.000 km;
Partija 2
- Rokšped auto centa doo iz Podgorice, sa ponuđenom cijenom 53.300,00
eura sa pdv i rokom isporuke 50-60 dana od potpisivanja ugovora i
garantnim rokom od 2 godine bez ograničenja kilometraže uz redovan servis
ovlašćenog servisera za vozila Volksavagen;
- Ljetopis automotive doo iz Podgorice, sa ponuđenom cijenom 54.900,00
eura sa pdv i rokom isporuke do 30 dana od potpisivanja kupoprodajnog
ugovora i garantnim rokom od 2 godine bez bez obzira na pređeni broj
kilometara.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda, nakon sprovođenja procedure
pregleda i ocjene dostavljenih obaveznih i fakultativnih dokaza koji su traženi
Pozivom na javno nadmetanje i Tenderskom dokumentacijom, konstatovala je da
pristigle ponude ponuđača: Efel motors doo iz Podgorice, Rokšped auto centar doo
iz Podgorice i Ljetopis automotive doo iz Podgorice, ispunjavaju uslove ispravnosti
ponuda, u smislu člana 68 Zakona o javnim nabavkama i uslove Poziva na
nadmetanje i Tenderske dokumentacije.
PARTIJA 1
Na osnovu sprovedenog postupka vrednovanja ponuda u skladu sa kriterijumom
“ekonomski najpovoljnija ponuda“ i pratećim podkriterijumima, Komisija za
otvaranje i vrednovanje ponuda predložila je Naručiocu da za Partiju1 donese
Odluku o dodjeli ugovora ponuđaču Efel motors doo Podgorica.
Komisija svoj predlog zasniva na sljedećim stavovima:
4
-
-
Da je ponuda ponuđača Efel motors doo Podgorica, za partiju 1 cjenovno
prihvatljiva i pored toga što se radi o neznatno većoj ponuđenoj cijeni od 8,8
% (ili 3.000,00 €) u odnosu na procijenjenu vrijednost javne nabavke, i
Da ponuda ovog ponuđača i po ostalim podkriterijumima u svemu ispunjava
tražene tehničke karakteristike vozila i specifikacije osnovne i dodatne
opreme iz Poziva na nadmetenje i tenderske dokumentacije.
PARTIJA 2
Na osnovu sprovedenog postupka vrednovanja ponuda u skladu sa kriterijumom
“ekonomski najpovoljnija ponuda“ i pratećim podkriterijumima, Komisija za
otvaranje i vrednovanje ponuda predložila je Naručiocu da za Partiju 2 donese
Odluku o dodjeli ugovora ponuđaču Rokšped auto centar doo Podgorica.
Komisija svoj predlog zasniva na sljedećim stavovima:
- Da je ponuda ponuđača Rokšped auto centar doo Podgorica, za partiju 2
cjenovno prihvatljiva, i pored toga što se radi o neznatno većoj ponuđenoj
cijeni od 6,6 % (ili 3.300,00 €) u odnosu na procijenjenu vrijednost javne
nabavke, i
- Da ponuda ovog ponuđača i po ostalim podkriterijumima u svemu ispunjava
tražene tehničke karakteristike vozila i specifikacije osnovne i dodatne
opreme iz Poziva na nadmetenje i tenderske dokumentacije.
Komisija je ponuđene cijene za partiju 2 bodovala u skladu sa članom 10 Pravilnika
o metodologiji iskazvanja kriterijuma u odgovarajući broj bodova, načinu i postupku
ocjene i upoređivanja ponuda. U skladu sa navedenim Pravilnikom, za Partiju 2,
ponuđaču Rokšped auto centar doo Podgorica pripalo je 56,3, dok je ponuđaču
Ljetopis automotive doo iz Podgorice pripalo 54,6, od mogućih 60 bodova.
Za podkriterijum „estetske i funkcionalne karakteristike“, ponuđaču Rokšped auto
centar doo Podgorica bodovan je sa 15, dok je ponuđaču Ljetopis automotive doo,
pripalo 14, od maksimalnih 15 bodova. Razlika u broju bodova po osnovu ovog
kriterujima proističe iz sledećih stavova, ocjena i obrazloženja članova Komisije: da
ponuđač Ljetopis automotive doo nije u okviru osnovne opreme vozila ponudio
poziciju „elektro sklopivi retrovizori“, što je traženo tehničkim specifikacijama Poziva
na nadmetanje i tenderske dokumentacije; i što je ponuđeno vozilo
drugorangiranog ponuđača relativno starije generacije u odnosu na ponuđeno
vozilo ponuđača Rokšped auto centar doo iz Podgorice.
Za ostale podkriterijume: „kvalitet“ i „postprodajno servisiranje i tehnička pomoć“
ponuđačima je pripao jednak, maksimalan broj bodova.
U ukupnom zbiru bodova, ponuđaču Rokšped auto centar doo Podgorica pripalo je
96,3 boda, dok je ponuđaču Ljetopis automotive doo Podgorica pripalo 93,6
bodova, od mogućih 100 bodova.
Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda svoj stav o cjenovnoj prihvatljivosti
ponuda (za partiju 1 i za partiju 2) zasniva na načelnom stavu i tumačenju Državne
Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki člana 72 tačka 4) Zakona o javnim
nabavkama u slučajevima kada visina ponuđenih cijena prevazilazi iznos planiranih
i opredijeljenih sredstava za predmetnu javnu nabavku. Načelni stav Državne
Komisije ukazuje na isključivu nadležnosti naručioca da, u toku postupka pregleda
ocjene i ispravnosti ponuda, ocijeni ispravnost ponude čija cijena prevazilazi iznos
opredijeljenih sredstava za predmetnu javnu nabavku u skladu sa svojim
potrebama. Naručilac nije obavezan da odbaci ponude ponuđača, čija cijena
5
prevazilazi iznos planiranih i opredijeljenih sredstava za javnu nabavku i da poništi
postupak javne nabavke, već se to ima tretirati kao isključivo pravo naručioca da, u
zavisnosti od svojih potreba i procjene, odluči da li će prihvatiti takve ponude kao
ispravne. Naime, naručilac može da verifikuje predlog Komisije za otvaranje i
vrednovanje ponuda o utvrđivanju ponude, čija cijena prevazilazi iznos planiranih i
opredijeljenih sredstava za predmetnu javnu nabavku, donošenjem odluke o izboru
najpovoljnije ponude i odluke o dodjeli ugovora, na koji način prihvata izbor
komisije i obavezuje se da obezbijedi nedostajuću količinu finansijskih sredstava,
kako bi predmetnu javnu nabavku realizovao i izvršio ugovorene obaveze.
Polazeći od rezultata ocjene i vrednovanja ponuda, kao i od navedenog načelnog
stava i tumačenja člana 72 tačka 4) Zakona o javnim nabavkama Državne
Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, naručilac je verifikovao predlog
Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda i donio Odluku broj 5905 od 23. 11.
2010. godine o obezbjeđivanju nedostajućeg dijela finansijskih sredstava u
ukupnom iznosu 6.300,00 €. Obrazloženje ove odluke se zasniva na činjenici, da
odobrena nedostajuća sredstava u iznosu od 6.300,00 €, predstavljaju prihvatljivu
prosječnu razliku od 7,7% između ukupne procijenjene vrijednosti nabavke i
ukupne vrijednosti prihvaćenih cijena ponuda (84.000,00 € : 90.300,00 €). Pored
toga, i dodatni razlog prihvatljivosti cijena ponuda je i taj što ukupno prihvaćena
vrijednost nabavke za obije partije od 90.300,00 €, čini razliku od svega 0,03% (ili
300,00 €) u odnosu na ukupan iznos od 90.000,00 € koji je za ovu nabavku
opredijeljen Planom javnih nabavki Narućioca u 2010 godini.
Polazeći od navedenih ocjena, predloga i obrazloženja odlučeno je kao u izreci iz
tačke X i tačke XI ove odluke.
Osnov ove odluke čini Zapisnik o javnom otvaranju ponuda broj 5840 od
18.11.2010. godine, Zapisnik o pregledu, ocjeni i upoređivanju ponuda broj 5903 od
23.11.2010. godine, Izvještaj o postupku javne nabavke broj 5904 od 23.11. 2010.
godine i Odluka naručioca broj 5905 od 23.11.2010 godine.
XIV.
DATUM DONOŠENJA ODLUKE
24.11. 2010. godine
XV. DRUGE INFORMACIJE, ukoliko je primjenjivo
Nema drugih informacija
Pravna pouka : Protiv Odluke o dodjeli ugovora može se izjaviti prigovor
Naručiocu u roku od 8 dana od dana prijema, odnosno objavljivanja ove Odluke.
Broj: 5916
Podgorica 24.11.2010. godine.
MP
Odgovorno lice naručioca
Izvršni direktor
Mr. Goran Vujović
6
Crna Gora
Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa
Broj : ZU, br. 110/10
Podgorica, 26.11.2010.godine
OBRAZAC
Čl. 36. Zakona o javnim nabavkama
ODLUKA
O DODJELI UGOVORA
Za nabavku robe –4 (četiri) putnička motorna vozila
1.IME I ADRESA NARUČIOCA
Naručilac:
Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa
Crne Gore
Adresa:
Ul.Jovana Tomaševića bb
Kontakt-osoba
Milanka Rakočević, dipl.pravnik
Grad:
Podgorica
Identifikacioni broj:
Matični broj : 02803470
Telefon:
020 / 244 377
Faks:
020 / 241 618
Elektronska pošta ( e-mail)
mil
Internet stranica (web)
http://www.djn.gov.me
Poštanski broj
81000
II MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:
Poziv br. 01/10
1. Internet stranica www.djn.gov.me
dana, 08.11..2010. godine

2. Dnevne novine - »Pobjeda«
dana, 09.11.2010.. godine

III.PREDMET JAVNE NABAVKE:
 Roba ;
IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:
Nabavka obuhvata nabavku robe - 4 (četiri) putnička motorna vozila, po
partijama, shodno specifikaciji.
Predmet javne nabavke - nabavlja se po partijama
1
V.PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE
Procijenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om, carinom i drugim dažbinama
- do 72.000,00 € :
Partija I – 28.000,oo €
Partija II – 44.000,oo €
Finansijska sredstva obezbjeđena u Buđžetu Crne Gore.
VI. POSTUPAK JAVNE NABAVKE:

-Otvoreni postupak javne nabavke
VII. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma
VIII. KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE (član 66 Zakona o
javnim nabavkama):

1) ekonomski najpovoljnija ponuda
sa slijedećim podkriterijumima, prema opadajućem redosljedu:
1)
Ponuđena cijena
broj bodova
50
%
2)
Estetske i funkcionalne karakteristike
broj bodova
40
%
3)
Rok isporuke
broj bodova
10
IX. BROJ DOSTAVLJENIH PONUDA ZA PARTIJU I
2 (dva)
%
1. »Rokšped« D.o.o. Podgorica
Ponuda broj: Zu.br.205/10 od 22.11.2010.godine
2.»Vitro Group« D.o.o. Podgorica
Ponuda broj: Zu.br.209/2010 .od 23.11.2010.godine – ponuda neispravna
X. BROJ DOSTAVLJENIH PONUDA ZA PARTIJU II
3 ( tri)
.
1.»Rokšped« D.o.o. Podgorica
Ponuda broj: Zu.br.205/10 od 22. 11.2010.godine
2. »Ljetopis automotive« D.o.o. Podgorica
Ponuda broj: Zu.br.208/2010.od 23. 11.2010.godine
3.»Vitro Group« D.o.o. Podgorica
Ponuda broj: Zu.br.209/2010 .od 23. 11.2010.godine – ponuda neispravna
2
.
XI. IME I ADRESA PONUĐAČA, KOJI JE PONUDIO NAJPOVOLJNIJU
PONUDU
Za Partiju I
Ponuđač:
»Rokšped« d.o.o.
Kontakt-osoba
Fikret Selmani
Adresa:
Josipa Broza Tita br. 67
Poštanski broj
81.000
Grad:
Podgorica
Telefon:
020 445 555
Identifikacioni broj:
PIB : 02096552
PDV : 20/31-00104-0
Faks:
020 445 560
E-mail :
[email protected]
Internet adresa (web)
www.roksped.com
XII IME I ADRESA PONUĐAČA, KOJI JE PONUDIO NAJPOVOLJNIJU
PONUDU
Za Partiju II
Ponuđač:
»Rokšped« d.o.o.
Kontakt-osoba
Fikret Selmani
Adresa:
Josipa Broza Tita br. 67
Poštanski broj
81.000
Grad:
Podgorica
Telefon:
020 445 555
Identifikacioni broj:
PIB : 02096552
PDV : 20/31-00104-0
Faks:
020 445 560
E-mail :
[email protected]
Internet adresa (web)
www.roksped.com
XII. INFORMACIJE O PONUĐENIM CIJENAMA
Partija I .»Rokšped« D.o.o. Podgorica
Ponudjeno vozilo - PASSAT CC 2.0 TDI
Cijena vozila sa opremom izražena u eurima sa PDV-om, carinom i drugim dažbinama –
27.890,00 eura
3
Partija II :
.»Rokšped« D.o.o. Podgorica
Ponudjeno vozilo : GOLF 1,4 16 v
Cijena vozila sa opremom izražena u eurima sa PDV-om, carinom i drugim dažbinama
13.880,00 eura, ukupno za tri vozila : 41.640,00 eura
»Ljetopis automotive« D.o.o. Podgorica :
Ponudjeno vozilo : MERCEDES BENZ A-Class Tip: A 160 Blue EFFICIENCY
Cijena vozila sa opremom izražena u eurima sa PDV-om, carinom i drugim dažbinama
13.890,00 eura, ukupno za tri vozila : 41.670,00 eura.
XII.
DATUM DONOŠENJA ODLUKE
26. 11.2010.godine
%
MP
Odluka broj: ZU br.110/10
4
Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa
Mirjana Milić
Crna Gora
Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa
Broj : ZU, br. 110/10
Podgorica, 26.11.2010.godine
OBRAZAC
Čl. 36. Zakona o javnim nabavkama
ODLUKA
O DODJELI UGOVORA
Za nabavku robe –4 (četiri) putnička motorna vozila
1.IME I ADRESA NARUČIOCA
Naručilac:
Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa
Crne Gore
Adresa:
Ul.Jovana Tomaševića bb
Kontakt-osoba
Milanka Rakočević, dipl.pravnik
Grad:
Podgorica
Identifikacioni broj:
Matični broj : 02803470
Telefon:
020 / 244 377
Faks:
020 / 241 618
Elektronska pošta ( e-mail)
mil
Internet stranica (web)
http://www.djn.gov.me
Poštanski broj
81000
II MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:
Poziv br. 01/10
1. Internet stranica www.djn.gov.me
dana, 08.11..2010. godine

2. Dnevne novine - »Pobjeda«
dana, 09.11.2010.. godine

III.PREDMET JAVNE NABAVKE:
 Roba ;
IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:
Nabavka obuhvata nabavku robe - 4 (četiri) putnička motorna vozila, po
partijama, shodno specifikaciji.
Predmet javne nabavke - nabavlja se po partijama
1
V.PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE
Procijenjena vrijednost javne nabavke sa uračunatim PDV-om, carinom i drugim dažbinama
- do 72.000,00 € :
Partija I – 28.000,oo €
Partija II – 44.000,oo €
Finansijska sredstva obezbjeđena u Buđžetu Crne Gore.
VI. POSTUPAK JAVNE NABAVKE:

-Otvoreni postupak javne nabavke
VII. Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma
VIII. KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE (član 66 Zakona o
javnim nabavkama):

1) ekonomski najpovoljnija ponuda
sa slijedećim podkriterijumima, prema opadajućem redosljedu:
1)
Ponuđena cijena
broj bodova
50
%
2)
Estetske i funkcionalne karakteristike
broj bodova
40
%
3)
Rok isporuke
broj bodova
10
IX. BROJ DOSTAVLJENIH PONUDA ZA PARTIJU I
2 (dva)
%
1. »Rokšped« D.o.o. Podgorica
Ponuda broj: Zu.br.205/10 od 22.11.2010.godine
2.»Vitro Group« D.o.o. Podgorica
Ponuda broj: Zu.br.209/2010 .od 23.11.2010.godine – ponuda neispravna
X. BROJ DOSTAVLJENIH PONUDA ZA PARTIJU II
3 ( tri)
.
1.»Rokšped« D.o.o. Podgorica
Ponuda broj: Zu.br.205/10 od 22. 11.2010.godine
2. »Ljetopis automotive« D.o.o. Podgorica
Ponuda broj: Zu.br.208/2010.od 23. 11.2010.godine
3.»Vitro Group« D.o.o. Podgorica
Ponuda broj: Zu.br.209/2010 .od 23. 11.2010.godine – ponuda neispravna
2
.
XI. IME I ADRESA PONUĐAČA, KOJI JE PONUDIO NAJPOVOLJNIJU
PONUDU
Za Partiju I
Ponuđač:
»Rokšped« d.o.o.
Kontakt-osoba
Fikret Selmani
Adresa:
Josipa Broza Tita br. 67
Poštanski broj
81.000
Grad:
Podgorica
Telefon:
020 445 555
Identifikacioni broj:
PIB : 02096552
PDV : 20/31-00104-0
Faks:
020 445 560
E-mail :
[email protected]
Internet adresa (web)
www.roksped.com
XII IME I ADRESA PONUĐAČA, KOJI JE PONUDIO NAJPOVOLJNIJU
PONUDU
Za Partiju II
Ponuđač:
»Rokšped« d.o.o.
Kontakt-osoba
Fikret Selmani
Adresa:
Josipa Broza Tita br. 67
Poštanski broj
81.000
Grad:
Podgorica
Telefon:
020 445 555
Identifikacioni broj:
PIB : 02096552
PDV : 20/31-00104-0
Faks:
020 445 560
E-mail :
[email protected]
Internet adresa (web)
www.roksped.com
XII. INFORMACIJE O PONUĐENIM CIJENAMA
Partija I .»Rokšped« D.o.o. Podgorica
Ponudjeno vozilo - PASSAT CC 2.0 TDI
Cijena vozila sa opremom izražena u eurima sa PDV-om, carinom i drugim dažbinama –
27.890,00 eura
3
Partija II :
.»Rokšped« D.o.o. Podgorica
Ponudjeno vozilo : GOLF 1,4 16 v
Cijena vozila sa opremom izražena u eurima sa PDV-om, carinom i drugim dažbinama
13.880,00 eura, ukupno za tri vozila : 41.640,00 eura
»Ljetopis automotive« D.o.o. Podgorica :
Ponudjeno vozilo : MERCEDES BENZ A-Class Tip: A 160 Blue EFFICIENCY
Cijena vozila sa opremom izražena u eurima sa PDV-om, carinom i drugim dažbinama
13.890,00 eura, ukupno za tri vozila : 41.670,00 eura.
XII.
DATUM DONOŠENJA ODLUKE
26. 11.2010.godine
%
MP
Odluka broj: ZU br.110/10
4
Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa
Mirjana Milić
VLADA CRNE GORE
Direkcija za javne nabavke
OBRAZAC
Čl. 36. Zakona o javnim nabavkama
ODLUKA
O DODJELI UGOVORA
I. IME I ADRESA NARUČIOCA
Naručilac: Zavod za izvršenje
krivičnih sankcija
Kontakt-osoba: Boris Dragović
Adresa: Velje Brdo bb
Poštanski broj : 81 000
Grad: Podgorica
Identifikacioni broj: 02000458
Telefon: 081-241-183
Faks:081-241-183
Elektronska pošta (e-mail)
Internet stranica (web)
II MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:
1. Internet stranica Direkcije za javne nabavke
Dana 16.11.2010.godine
2. Dnevne novine »Pobjeda«
dana 17.11.2010.godine
III.PREDMET JAVNE NABAVKE:
x robe,
 usluge,
 radovi.
IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:
Nabavka polovnog vozila srednje klase za potrebe ZIKS-a
1
V.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE
17.000,00 eura sa uračunatim PDV
VI. POSTUPAK JAVNE NABAVKE:
-Otvoreni postupak javne nabavke
x
-Ograničeni postupak javne nabavke

-Pregovarački postupak javne nabavke
sa predhodnim objavljivanjem javnog poziva

VII. Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma (ukoliko je primjenjivo)
Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma
VIII. KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE (član 66 Zakona o
javnim nabavkama):
1) ekonomski najpovoljnija ponuda
x
sa slijedećim podkriterijumima, prema opadajućem redosljedu:
1) Ponuđena cijena broj bodova 60
2) Rok isporuke
broj bodova 25
% %
3) Garantni period
broj bodova 15
%
IX. BROJ DOSTAVLJENIH PONUDA
3 (tri)
%
X. IME I ADRESA PONUĐAČA, KOJI JE PONUDIO NAJPOVOLJNIJU PONUDU
Ponuđač: Rokšped d.o.o
Kontakt-osoba: Fikret Selmani
Adresa: ul. Josipa Broza Tita 30
Poštanski broj : 81 000
Grad: Podgorica
Identifikacioni broj:02096552-205
Telefon: 020-445555
Faks: 020-445555
2
Elektronska pošta (e-mail)
Internet adresa (web)
X. INFORMACIJE O PONUĐENIM CIJENAMA
Cijena najpovoljnije ponude Rokšped d.o.o 16.890,00 eura sa uračunatim PDV
XI.
DATUM DONOŠENJA ODLUKE
13.12.2010.godine
MP
DIREKTOR
Milan Radović
3
4
VLADA REPUBLIKE CRNE GORE
Direkcija za javne nabavke
OBRAZAC
Čl. 36. Zakona o javnim nabavkama
ODLUKA
O DODJELI UGOVORA
I. IME I ADRESA NARUČIOCA
Naručilac:
Kontakt-osoba
J.P. "Vodovod i kanalizacija" Tivat
Čedomir Lukić,dipl.ing-direktor
Ivica Božinović,dipl.ecc.-služ.za javne nabavke
Adresa:
II Dalmatinske A8
Poštanski broj
Grad:
Tivat
Identifikacioni broj:
02295407
Telefon:
Faks:
+382(0)32 671-788
+382(0)32 671-790
Elektronska pošta (e-mail)
Internet stranica (web)
85320
[email protected]
II MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:
1. Internet stranica Direkcije za javne nabavke
dana 19.11.2010
2. Dnevne novine »Vijesti«
dana 19.11.2010
III.PREDMET JAVNE NABAVKE:
 robe,
 usluge,
 radovi.
IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:
Nabavku dva(2) nova kombi-putnička vozila
1


V.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE
42.000,00 eura
VI. POSTUPAK JAVNE NABAVKE:
-Otvoreni postupak javne nabavke

-Ograničeni postupak javne nabavke

-Pregovarački postupak javne nabavke
sa predhodnim objavljivanjem javnog poziva

VII. Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma (ukoliko je primjenjivo)
Javna nabavka predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma
 da
 ne
VIII. KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE (član 66 Zakona o
javnim nabavkama):

1) ekonomski najpovoljnija ponuda
sa slijedećim podkriterijumima, prema opadajućem redosljedu:
1)
2)
3)
4)
cijena
post-prodajno servisiranje i teh.pomoć
garantni rok
rok isporuke
broj bodova
40
%
broj bodova
20
broj bodova
20
%
broj bodova
20
%

2) najniža ponuđena cijena
IX. BROJ DOSTAVLJENIH PONUDA
1.
»Rokšped Auto Centar«-Podgorica
1.1. Ponuđena cijena
1.2. Post-prodajno servisiranje i tehnička pomoć
1.3. Garantni rok
1.4. Rok isporuke
2
41.230,00 €
DA
2 godine
70-90 dana
%
X. IME I ADRESA PONUĐAČA, KOJI JE PONUDIO NAJPOVOLJNIJU PONUDU
Ponuđač:
»Rokšped Auto Centar«- Podgorica
Kontakt-osoba
Slobodan Krušić
Adresa:
Josipa Broza Tita 30
Poštanski broj
81000
Grad:
Podgorica
Identifikacioni broj:
02096552-205
Telefon:
020-445-558
Faks:
020-445-560
Elektronska pošta (e-mail):
Internet adresa (web):
www.roksped.com/vw
XI. INFORMACIJE O PONUĐENIM CIJENAMA
Cijena najpovoljnije ponude
41.230,00
Najniže ponuđena cijena
41.230,00
Najviše ponuđena cijena
41.230,00
€
€
€
XIII. DATUM DONOŠENJA ODLUKE
%
17.12.2010 god.
XIV. DRUGE INFORMACIJE, ukoliko je primjenjivo
Odgovorno lice naručioca
DIREKTOR
Čedomir Lukić,dipl.ing
MP
3
VLADA CRNE GORE
Direkcija za javne nabavke
OBRAZAC
Čl. 36. Zakona o javnim nabavkama
ODLUKA
O DODJELI UGOVORA
I. IME I ADRESA NARUČIOCA
Naručilac: Zavod za izvršenje
krivičnih sankcija
Kontakt-osoba:Dušan Bijelić, predsjednik
Komisije
Adresa: Velje Brdo bb
Poštanski broj : 81 000
Grad: Podgorica
Identifikacioni broj: 02000458
Telefon: 020-241-469
Faks:020-241-183
Elektronska pošta (e-mail)
Internet stranica (web)
II MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:
1. Internet stranica Direkcije za javne nabavke dana 16.02.2010.godine
2. Dnevne novine »Pobjeda« dana 17.02.2010.godine
III.PREDMET JAVNE NABAVKE:
x robe,
 usluge,
 radovi.
IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:
Nabavka sanitetskog vozila
1
V.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE
30.000,00 eura sa uračunatim PDV
VI. POSTUPAK JAVNE NABAVKE:
-Otvoreni postupak javne nabavke
x
-Ograničeni postupak javne nabavke

-Pregovarački postupak javne nabavke
sa predhodnim objavljivanjem javnog poziva

VII. Podaci o zaključivanju okvirnog sporazuma (ukoliko je primjenjivo)
Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.
VIII. KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE (član 66 Zakona o
javnim nabavkama):
1) ekonomski najpovoljnija ponuda
x
sa slijedećim podkriterijumima, prema opadajućem redosljedu:
1) Ponuđena cijena
broj bodova 50
2) Tehničke i tehnološke prednosti
broj bodova 30 %
3) Rok isporuke
broj bodova 10
4) Garantni period
broj bodova 10 % %
IX. BROJ DOSTAVLJENIH PONUDA
1 (jedna)
%
X. IME I ADRESA PONUĐAČA, KOJI JE PONUDIO NAJPOVOLJNIJU PONUDU
Ponuđač: Rokšped doo
Kontakt-osoba: Fikret Selmani
Adresa: Josipa Broza Tita 67
Poštanski broj: 81 000
Grad:Podgorica
Identifikacioni broj: 02096552
2
Telefon:020-445-555
Faks:020-445-560
Elektronska pošta (e-mail)
Internet adresa (web)
XI. INFORMACIJE O PONUĐENIM CIJENAMA
Cijena najpovoljnije ponude 29.790,00 eura sa uračunatim PDV
Najniže ponuđena cijena
29.790,00 eura sa uračunatim PDV
Najviše ponuđena cijena
29.790,00 eura sa uračunatim PDV
.
XIII. DATUM DONOŠENJA ODLUKE
16.03.2010.godine
XIV. DRUGE INFORMACIJE, ukoliko je primjenjivo
DIREKTOR
Milan Radović
3
KËSHILLI NACIONAL I SHQIPTARËVE NË MALIN E ZI
NACIONALNI SAVJET ALBANACA U CRNOJ GORI
ALBANIAN NATIONAL COUNCIL IN MONTENEGRO
Br.20 / 11
Ulcinj, 03. 02. 2011
ODLUKA O DODIJELI UGOVORA
I.
IME I ADRESA NARUČIOCA
Naručilac: Albanski Savjet u Crnoj Gori
Kontakt osoba:Tahir Tahiri
Adresa: Majke Tereze bb
Poštanski br. 85360
Grad: Ulcinj
PIB: 02727722
Tel. 030/411 302
Faks: 030/411 302
Elektronska pošta:
Internet stranica>
[email protected];[email protected]
II.
MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA
1. Internet stranica Direkcije ya javne nabavke> www.nabavka.vlada.me,
dana 27.12.2010.
2. Dnevne novine : “Vijesti “ dana 27.12.2010 god.
III.
PREDMET JAVNE NABAVKE
X Robe
IV.
OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE
Otvoreni postupak javne nabavke br. 0//10, ya iybor najpovoljnijeg ya nabavku
polovnog motornog vozila: Tip motora: Dizel;zapremina: 1800-1900 cm3;70-80
KW;manuelni menjač;Baja:crna; Pogon: prednji; Broj vrata: 5 ; predjenih kkm: +120.000; Poželjna oprema: klima,radio CD,alofelme,R-16,parking
senzori,multofunksionalni volan.
V.
PROCIJENA VRIJEDNOSTI JAVNE NABAVKE
12.700 €
VI.
POSTUPAK JAVNE NABAVKE
Otvoreni postupak javne nabavke x
VII.
PODAZI O ZAKLJUČIVANJA OKVIRNOG SPORAZUMA
Ne x
VIII. KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLNIJE PONUDE( čl. 66 ZJN)
- cijena ......................................... 60 bodova
- rok isporuke................................ 15 bodova
- garantni rok.................................. 25 bodova
XI.BROJ DOSTAVLJENIH PONUDA
1 ( jedna )
X. IME I ADRESA PONUDJAČA KOJI JE PONUDIO NAJPOVOLNIJU
PONUDU:
Ponudjač:Rokšped Auto centar
Adresa:Josipa Broza Tita 30
Grad: Podgorica
Telefon: 382 20 445 555
e-mail: [email protected]
Kontakt osoba:
Poštanski br. 81000
PIB: 02096552-205
Faks: 382 20 445 560
Web: roksped.com
XI.
INFORMACIJAMA O PONUDJENIM CIJENAMA
Tender se sastoji samo od jednog segmenta: nabavka polovnog motornog vozila
Stoga, odlučeno je da se:
1. ponudjaču ROKŠPED Auto centar , dodijeli ugovor za nabavku polovnog
motornog vozila modela VW PASAT 1.9 TDI, po specifikacijama iz
tenderske dokumentacije u vrijednosti od 12.700 €.
XII.
DATUM DONOŠENJA ODLUKE.: 29.01.2011 god.
PREDSJEDNIK
Tahir Tahiri
VLADA CRNE GORE
Uprava za šume
Broj:569
Pljevlja, 12.02.2010.
ODLUKA
O DODJELI UGOVORA PO POZIVU BROJ 02/10
I. IME I ADRESA NARUČIOCA
Naručilac: UPRAVA ZA ŠUME
Pljevlja
Kontakt-osoba:
VULE BOŠKOVIĆ
Adresa: M.Tošića b.b.
Poštanski broj:
84 210
Grad: Pljevlja
Identifikacioni broj: 02345196
Telefon: 052/323578
Faks: 052/323-740
Elektronska pošta (e-mail)
Internet stranica (web)
II MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA:
1. Internet stranica Direkcije za javne nabavke , dana 15.01.2010.godine
2. Dnevne novine „ POBJEDA „ dana 15.01.2010.godine
III.PREDMET JAVNE NABAVKE:
Uprava za šume, objavila je poziv broj 2/10 u otvorenom postupku javne nabavke, za
izbor najpovoljnije ponude za nabavku novog motornog vozila po sistemu staro za novo
uz doplatu sa maksimalnim iznosom za ponuđeno vozilo do 7 000,00€, dana 15 .01.2009.
godine, na internet stranici Direkcije za javne nabavke i u dnevnom listu Pobjeda ,po
specifikaciji koja predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije:
IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:
1
Nabavka novog putničkog motornog vozila za potrebe Uprave za šume po
specifikaciji:
Pogonsko gorivo...........................................dizel
Zapremina motora.........................................od 1800 cm3 – 2000 cm3
Snaga motora................................................100 kw – 105 kw
Broj vrata......................................................4+1
Pogon............................................................prednji
Mjenjač.........................................................šestostepeni manuelni
Poželjna oprema...........................................automatski klima uređaj, radio sa CD i MP3,
Daljinsko zaključavanje, električni podizači prozora, ABS-ESP, metalik boje.
Pregled starih motornih vozila koja će se mijenjati za novo:
Redni broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Vrsta vozila
Registarski broj
Škoda Fabia
PV AJ 968
Škoda Fabia
PV AJ 888
Škoda Felicia
PV 168-27
Lada Niva
PV AB 846
Lada Niva
BA 296-27
Peugeot 307
PV AE 063
Peugeot 406
PV AC 822
Golf II
PV 174-32
Jugo Koral
PV 108-51
Grand Cherooke
BA 187-15
T5 dupla kabina
BA 192-26
Fap 16 20
UKUPNO:
Godina
proizvodnje
2001
2005
2000
2002
2001
2004
1998
1990
1997
1994
1989
Početna cijena
2.500,00
4.000,00
500,00
600,00
600,00
4.000,00
1.100,00
300,00
200,00
700,00
700,00
2.500,00
17.700,00
V. PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE:
Procijenjena vrijednost javne nabavke za doplatu novog vozila iznosi do 7 000,00 € sa
plaćenom carinom i PDV-om,
VI. POSTUPAK JAVNE NABAVKE:
Otvoreni postupak javne nabavke
VII. PODACI O ZAKLJUČIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA
Javna nabavka ne predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma.
2
VIII. KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE (član 66 Zakona o
javnim nabavkama):
. ponuđena cijena --------------- broj bodova
. cijena otkupljenih vozila
---------------. postprodajni servis i i tehnička pomoć -------. garantni period, vrsta i kvalitet garancije ----. rok isporuke ---------------------------------------
40
30
10
10
10
IX. BROJ DOSTAVLJENIH PONUDA
Ponudu je dostavio 1 (jedan) ponuđač
%
X. IME I ADRESA PONUĐAČA, KOJI JE PONUDIO NAJPOVOLJNIJU
PONUDU:
Ponuđač: ROKŠPED Auto Centar
Podgorica
Kontakt osoba : Milenko Đurović
Adresa: ul.Josipa Broza Tita br.30
Poštanski broj : 81 000
Grad: Podgorica
Identifikacioni broj:
Telefon:020/445-555
Faks:020 445-560
Elektronska pošta (e-mail)
[email protected]
Internet adresa (web):
www.roksped.com
XI. INFORMACIJE O PONUĐENIM CIJENAMA
Cijena najpovoljnije ponude:
Najniže ponuđena cijena :
Najviše ponuđena cijena :
XII.
6.000,00€ (sa PDV)
6.000,00€ (sa PDV)
6.000,00€ (sa PDV)
DATUM DONOŠENJA ODLUKE
12.02.2010.godine
XIV. Izabrana ponuda u cjelosti ispunjava uslove tražene tekstom poziva za javno
nadmetanje i tenderskom dokumentacijom.
DIREKTOR
Radoš Šućur dipl.ing.
3
VLADA CRNE GORE
UPRAVA POLICIJE
Podgorica, 31.05.2010.god.
STANDARDNI FORMULAR
Čl.36. Zakona o javnim nabavkama
Na osnovu člana 36. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.List RCG« br.46/06),
Uprava policije d o n o s i
ODLUKU O DODJELI UGOVORA
Otvoreni postupak javne nabavke
Poziv broj 08/10 od 09.04.2010. godine
Partija Br.1 – Lakiranje vozila;
Partija Br.5 – Dijagnostika kvarova vozila elektronskim dijagnostičkim uredjajem i servis vozila
nakon predjenih 80.000 km iz programa »Audi« i Golf«;
Partija br.6 - Dijagnostika kvarova vozila elektronskim dijagnostičkim uredjajem i servis vozila
nakon predjenih 80.000 km iz programa »Mercedes«;
Partija br.9 – Popravka radioničkih autodizalica »Univerzal«, Fog« i »Wurth«;
I. IME I ADRESA NARUČIOCA:
Naručilac:
UPRAVA POLICIJE
Službenik za javne nabavke: Šaban Darka
Adresa:
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.22
Podgorica
Grad:
Podgorica
Poštanski broj
81000
Identifikacioni broj:
02639572
Telefon:
020/244-514
Faks:
020/244-514
Elektronska pošta (e-mail)
[email protected]
[email protected]
Internet stranica (web):
/
1
II MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA POZIVA:
Tekst i specifikacija Poziva br.08/10 objavljen je na Internet stranici Direkcije javnih
nabavki dana 09.04.2010.god., i oglašen je u dnevnom listu »Pobjeda« dana
10.04.2010.god.
III. PREDMET JAVNE NABAVKE:
Partije br.1,5,6 i 9 ............... usluge 
IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:
Lakiranje vozila,dijagnostika kvarova vozila elektronskim dijagnostičkim uredjajem i servis
vozila nakon predjenih 80.000 km iz programa »Audi«, »Golf« i »Mercedes« i popravka
radioničkih autodizalica »Univerzal«, »Fog« i Wurth«, po partijama, prema specifikaciji.
V. PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE:
Za partiju br.1: cca 15.000,00 €
Za partiju br.5: cca 30.000,00 €
Za partiju br.6: cca 20.000,00 €
Za partiju br.9: cca 20.000,00 €
VI. POSTUPAK NABAVKE:
- Otvoreni postupak javne nabavke

VII. PODACI O ZAKLJUČIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA:
 Ne
VIII. KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:
 Za partije br.1 i 9: «Najniže ponudjena cijena»
Ponudjena cijena
broj bodova 100
 Za partije br.5 i 6: «Ekonomski najpovoljnija ponuda»:
Ponudjena cijena
broj bodova 80
Garantni rok
broj bodova 20
IX. BROJ DOSTAVLJENIH PONUDA:
Za Partiju br.1: Ponudu su dostavila 2 (dva) ponudjača.
Za Partije br.5,6 i 9 : Ponudu je dostavio jedan ponudjač.
X. IME I ADRESA PONUĐAČA ČIJA PONUDA JE IZABRANA :
2
ZA PARTIJU BR. 1:
Ponudjač:
Kontakt osoba:
Direktor:
Miličković Vučeta
SZR »Radionica za pripremu vozila za
lakiranje« - Podgorica
Adresa:
ul. Piperska br.10,Podgorica
Poštanski broj
81000
Grad:
Podgorica
Identifikacioni broj:
PIB: 3009953210221
Telefon:
020/231-844
Faks:
020/231-844
Elektronska pošta (e-mail)
/
Internet adresa (web)
/
ZA PARTIJU BR. 5:
Ponudjač:
»Rokšped«d.o.o.Podgorica
Kontakt osoba:
Izvršni Direktor:
Nuo Stanaj
Adresa:
ul.Josipa Broza Tita 30,Podgorica
Poštanski broj
81000
Grad:
Podgorica
Identifikacioni broj:
PIB: 02096552
Telefon:
020/875-444
Faks:
020/875-444
Elektronska pošta (e-mail)
/
Internet adresa (web)
/
ZA PARTIJU BR. 6:
Ponudjač:
»Ljetopis Automotive«d.o.o.Podgorica
Adresa:
Kralja Nikole 357, Podgorica
Kontakt osoba:
Izvršni Direktor:
Borislav Mijović
Poštanski broj
81000
Grad:
Podgorica
Identifikacioni broj:
PIB: 02357992
Telefon:
020/648-841
Faks:
020/648-849
Elektronska pošta (e-mail)
/
Internet adresa (web)
/
3
ZA PARTIJU BR. 9:
Ponudjač:
»Montex-Hidromont« d.o.o.Nikšić
Kontakt osoba:
Direktor:
Radivoje Jovović
Adresa:
ul.Milovana Pekovića 64,Nikšić
Poštanski broj
81400
Grad:
Nikšić
Identifikacioni broj:
PIB: 02167654
Telefon:
040/213-864
Faks:
040/213-094
Elektronska pošta (e-mail)
/
Internet adresa (web)
/
XI. INFORMACIJE O PRIHVAĆENOJ CIJENI (sa uračunatim PDV-om):
Za Partiju br.1:
Cijena najpovoljnije ponude iznosi : 3.840,00 €
Najniže ponudjena cijena iznosi :
3.840,00 €
Najviše ponudjena cijena iznosi :
5.480,00 €
Za Partiju br.5:
Cijena najpovoljnije ponude iznosi : 1.501,70 €
Najniže ponudjena cijena iznosi :
1.501,70 €
Najviše ponudjena cijena iznosi :
1.501,70 €
Za Partiju br.6:
Cijena najpovoljnije ponude iznosi : 1.666,87 €
Najniže ponudjena cijena iznosi :
1.666,87 €
Najviše ponudjena cijena iznosi :
1.666,87 €
Za Partiju br.9:
Cijena najpovoljnije ponude iznosi : 1.462,50 €
Najniže ponudjena cijena iznosi :
1.462,50 €
Najviše ponudjena cijena iznosi :
1.462,50 €
XII. DODATNE INFORMACIJE:
Eksterne usluge će se vršiti do iznosa novčanih sredstava odobrenih za predmetne partije.
XIII. UČEŠĆE PODUGOVARAČA, ODNOSNO PODIZVODJAČA:
 Ne
XIV. DATUM DONOŠENJA ODLUKE:
31.05.2010.godine.
M.P.
D I R E K T O R:
Veselin Veljović
4
VLADA CRNE GORE
UPRAVA POLICIJE
Podgorica, 05.03.2010.god.
STANDARDNI FORMULAR
Čl.36. Zakona o javnim nabavkama
Na osnovu člana 36. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama (»Sl.List RCG« br.46/06),
Uprava policije d o n o s i
ODLUKU O DODJELI UGOVORA
Otvoreni postupak javne nabavke
Poziv broj 03/10 od 25.01.2010. godine
za sljedeće partije:
Partija br.4 – Nabavka rezervnih djelova za program »Landrover«
Partija br.5 – Nabavka rezervnih djelova za terenska vozila proizvedena u SAD za
program »Ford«
Partija br.6 – Nabavka rezervnih djelova za minibuseve i putnička vozila proizvedena u
Evropi za program »Ford«
Partija br.7- Nabavka rezervnih djelova za novija vozila za program »Wolksvagen«i
»Audi«
Partija br.8- Nabavka rezervnih djelova za starija vozila za program »Wolksvagen«i
»Audi«
Partija br.9 - Nabavka rezervnih djelova za program »Mercedes«
Partija br.10- Nabavka rezervnih djelova za program »Lada«
Partija br.11- Nabavka potrošnog materijala za radionicu;
I. IME I ADRESA NARUČIOCA:
Naručilac:
UPRAVA POLICIJE
Službenik za javne nabavke: Šaban Darka
Adresa:
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.22
Podgorica
Grad:
Podgorica
Poštanski broj
81000
Identifikacioni broj:
02639572
Telefon:
020/244-514
Faks:
020/244-514
1
Elektronska pošta (e-mail)
[email protected]
[email protected]
Internet stranica (web):
/
II MJESTO I DATUM OBJAVLJIVANJA POZIVA:
Tekst i specifikacija Poziva br.03/10 objavljen je na Internet stranici Direkcije javnih
nabavki dana 25.01.2010.god., i oglašen je u dnevnom listu »Pobjeda« dana
27.01.2010.god.
III. PREDMET JAVNE NABAVKE:
 dobra
IV. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE:
Nabavka rezervnih djelova za različite tipove vozila i potrošnog materijala za radionice, po
partijama, prema specifikaciji.
V. PROCIJENJENA VRIJEDNOST JAVNE NABAVKE:
Za Partiju br.4: cca 30.000,00 €
Za Partiju br.5: cca 15.000,00 €
Za Partiju br.6: cca 35.000,00 €
Za Partiju br.7: cca 120.000,00 €
Za Partiju br.8: cca 80.000,00 €
Za Partiju br.9: cca 30.000,00 €
Za Partiju br.10: cca 15.000,00 €
Za Partiju br.11: cca 5.000,00 €
VI. POSTUPAK NABAVKE:
- Otvoreni postupak javne nabavke

VII. PODACI O ZAKLJUČIVANJU OKVIRNOG SPORAZUMA:
 Ne
VIII. KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:
«Najniže ponudjena cijena»:
Ponudjena cijena
broj bodova 100
IX. BROJ DOSTAVLJENIH PONUDA:
Za partije br.4,5,6,7,8,9,10 i 11: Ponudu je dostavio po jedan ponudjač.
X. IME I ADRESA PONUĐAČA ČIJA PONUDA JE IZABRANA :
ZA PARTIJE BR. 4,8,10 i 11:
Ponudjač:
Kontakt osoba:
Direktor:
Djukić Marko
Poštanski broj
81000
»OMNIOIL«d.o.o.PODGORICA
Adresa:
Bulevar Save Kovačevića 42 Podgorica
2
Grad:
Podgorica
Identifikacioni broj:
PIB: 02246066
Telefon:
020/634-808
Faks:
020/634-808
Elektronska pošta (e-mail)
/
Internet adresa (web)
/
ZA PARTIJE BR.5 i 6:
Ponudjač:
»OMEGA AUTO«-ĆILIPI
HRVATSKA
Adresa:
Miočići 6, Čilipi -Hrvatska
Kontakt osoba:
Direktor:
Jako Obradović
Poštanski broj
20213
Grad:
Ćilipi- Hrvatska
Identifikacioni broj:
PIB: 3650936
Telefon:
0038520771-154
Faks:
0038520771-700
Elektronska pošta (e-mail)
/
Internet adresa (web)
/
ZA PARTIJU BR.7:
Ponudjač:
»ROKŠPED«
d.o.o.PODGORICA
Adresa:
Josipa Broza Tita 30, Podgorica
Kontakt osoba:
Direktor:
Nuo Stanaj
Poštanski broj
81000
Grad:
Podgorica
Identifikacioni broj:
PIB: 02096552-205
Telefon:
020/445-555
Faks:
020/445-560
Elektronska pošta (e-mail)
/
Internet adresa (web)
/
ZA PARTIJU BR.9:
Ponudjač:
»LJETOPIS AUTOMOTIVE«
d.o.o.PODGORICA
Kontakt osoba:
Direktor:
Mijović Borislav
3
Adresa:
Kralja Nikole 357, Podgorica
Poštanski broj
81000
Grad:
Podgorica
Identifikacioni broj:
PIB: 02357992
Telefon:
020/648-841
Faks:
020/648-849
Elektronska pošta (e-mail)
/
Internet adresa (web)
/
XI. INFORMACIJE O PRIHVAĆENOJ CIJENI (sa uračunatim PDV-om):
Za Partiju br.4:
Cijena najpovoljnije ponude iznosi : 16.924,54 €
Najniže ponudjena cijena iznosi :
16.924,54 €
Najviše ponudjena cijena iznosi :
16.924,54 €
Za Partiju br.5:
Cijena najpovoljnije ponude iznosi : 14.525,55 €
Najniže ponudjena cijena iznosi :
14.525,55 €
Najviše ponudjena cijena iznosi :
14.525,55 €
Za Partiju br.6:
Cijena najpovoljnije ponude iznosi : 31.189,86 €
Najniže ponudjena cijena iznosi :
31.189,86 €
Najviše ponudjena cijena iznosi :
31.189,86 €
Za Partiju br.7:
Cijena najpovoljnije ponude iznosi : 74.108,55 €
Najniže ponudjena cijena iznosi :
74.108,55 €
Najviše ponudjena cijena iznosi :
74.108,55 €
Za Partiju br.8:
Cijena najpovoljnije ponude iznosi : 14.084,02 €
Najniže ponudjena cijena iznosi :
14.084,02 €
Najviše ponudjena cijena iznosi :
14.084,02 €
Za Partiju br.9:
Cijena najpovoljnije ponude iznosi : 11.726,31 €
Najniže ponudjena cijena iznosi :
11.726,31 €
Najviše ponudjena cijena iznosi :
11.726,31 €
Za Partiju br.10:
Cijena najpovoljnije ponude iznosi : 2.659,87 €
Najniže ponudjena cijena iznosi :
2.659,87 €
Najviše ponudjena cijena iznosi :
2.659,87 €
4
Za Partiju br.11:
Cijena najpovoljnije ponude iznosi : 442,70 €
Najniže ponudjena cijena iznosi :
442,70 €
Najviše ponudjena cijena iznosi :
442,70 €
XII. UČEŠĆE PODUGOVARAČA,ODNOSNO PODIZVODJAČA:
 Ne
XIII. DATUM DONOŠENJA ODLUKE:
05.03.2010.godine.
M.P.
D I R E K T O R:
Veselin Veljović
5
Download

Su.R.br. 506 - 7/ 2010 Podgorica 10.05.2010. godine O D L U K A O