КАТАЛОГ ЗА
ЕЛЕКТРОДИ
Преглед на електроди и жици за заварување
СОДРЖИНА
Рутилни електроди /
Целулозни електроди
Рутилна електрода ZIKA 11
3
Рутилна електрода ZIKA 6
3
Рутил-целулозна електрода ZIKA 26
4
Целулозна електрода ZIKA 610
4
Базични електроди
Базична електрода ZIKA 4
5
Базична електрода ZIKA 3
5
Базична електрода ZIKA 52
6
Прохром електроди
Прохром A2 електрода ZIKA 308L
7
Прохром A4 електрода ZIKA 316L
7
Прохром електрода ZIKA 309S
8
Специјална Прохром (разновидни
челици) електрода ZIKA 312S
8
Електроди за тврдо наварување
Електрода за тврдо наварување ZIKA 151 9
ZIKA ЕЛЕКТРОДИ
Електрода за тврдо наварување ZIKA 123 9
Електрода за тврдо наварување ZIKA 113 10
РУТИЛНИ
ЕЛЕКТРОДИ
БАЗИЧНИ
ЕЛЕКТРОДИ
ПРОХРОМ
ЕЛЕКТРОДИ
ЕЛЕКТРОДИ ЗА ТВРДО
ЗАВАРУВАЊЕ
Електроди за сив лив
Електроди за сив лив ZIKA NI 55
11
Електроди за сив лив ZIKA NI 99
12
Електроди за жлебови и сечење
Електрода за жлебови и ерудирање
ZIKA 71
Електрода за сечење и пробивање
ZIKA 72
ZIKA жица за заварување
Дополнителни страници
2
ZIKA ЕЛЕКТРОДИ
13
13
14
15-19
ZIKA 11 - РУТИЛНА ЕЛЕКТРОДА
Особини и места на употреба:
Положба на заварување (ASME/ISO6947)
•
•
•
•
•
1G/PA
Дебело обложена рутилна електрода за универзална употреба.
Згодна за спојување на материјали со различни дебелини.
Мошне лесно воспоставување и одржување на електричниот лак.
Лесно одвојување на троската.
Стандардна електрода за бравари.
Спецификација:
AWS/ASME SFA A5.1:
DIN 1913:
BS 639:
EN 499:
E 6013
E 43 22 RR6
E 43 22 RR 22
E 42 0 RR 12
= —
2G/PC
3G/PF
4G/PE
Mn
0,50
Нелегирани конструктивни
челици
Челик за цевки
Si
0,25
Механички особини на заварот:
Граница на развлек. Влечна цврстина
0,2 [MPa]
[MPa]
440
520
∼
(Uo: 50 V)
Материјали кои можат да се заваруваат:
Хемиски состав на заварот [wt%]
C
0,08
2F/PB
Вид струја:
Продолжув. A5
[%]
26
Јачина
[ISO-V]
70 J при 0ºC
Податоци за порачка:
Челичен лив
DIN 17 100
St33, St 37.2 до St 52.3
DIN 17 172
DIN 17 175
DIN 1629
DIN 1681
StE 210.7 до StE 360.7
St 35.8, St 45.8
St 35 до St 52.4
GS 38
Одобренија и атести:
ZIK Загреб, ABS - American Bureau of Shipping.
Бр. на арт.
Опис
WZ011 25
WZ011 32
WZ011 40
Рутилна електрода ZIKA 11
Пресек Ø
(mm)
2,5
3,25
4,0
Должина
(mm)
350
Струја на
заварувањето (A)
60-100
80-150
140-200
Маса 100 парч.
eлектроди (kg)
2,0
3,3
4,9
Маса на пакетот
(kg)
5,0
5,0
5,0
• Не е потребно сушење на електродите.
ZIKA 6 - РУТИЛНА ЕЛЕКТРОДА
Особини и места на употреба:
Положба на заварувањето (ASME/ISO6947)
• Дебело рутилно обложена електрода за заварување во сите
положби.
• Згодна за заварување на подебели материјали и кај неподготвени
подлоги, валкани бои, масла и поцинкувани подлоги.
• Може да се користи за спојување цевки (покривни заварувања),
резервоари, делови од машини и градежен челик.
1G/PA
2F/PB
2G/PC
3G/PF
4G/PE
Вид струја:
Спецификација:
AWS/ASME SFA A5.1:
DIN 1913:
BS 639:
EN 499:
E 6013
E 43 22 R(C)3
E 43 22 RR 12
E 42 0 R 12
= —
Mn
0,50
Нелегирани конструктивни
челици
Челик за цевки
Si
0,25
Механички особини на заварот:
Граница на развлек. Влечна цврстина
0,2 [MPa]
[MPa]
450
550
(Uo: 50 V)
Материјали кои можат да се заварат:
Хемиски состав на заварот [wt%]
C
0,07
∼
Продолжув. A5 Јачина
[%]
[ISO-V]
23
70 J при 0ºC
Челичен лив
Челици за бродоградба
DIN 17 100
St33, St 37.2 do St 44.3
DIN 17 172
DIN 1629
API 5LX
DIN 1681
StE 210.7 do StE 360.7
St 35 do St52.4
X42, X46
GS 38
A, B, C, D
Одобренија и атести:
ZIK Загреб.
Податоци за порачка:
Бр. на арт.
Опис
WZ6-25 E
WZ6-32 E
Рутилна електрода ZIKA 6
Пресек Ø
(mm)
2,5
3,25
Должина
(mm)
350
Струја на
заварувањето (A)
70-95
100-150
Маса 100 парч.
eлектроди (kg)
1,9
3,0
Маса на пакетот
(kg)
5,5
5,5
• Не е потребно сушење на електродите
ZIKA ЕЛЕКТРОДИ
3
ZIKA 26 - РУТИЛ-ЦЕЛУЛОЗНА ЕЛЕКТРОДА
Особини и места на употреба:
Положба на заварување (ASME/ISO6947)
• Рутил-целулозна електрода за заварување во сите положби и
употреба во машинството и бродоградбата.
• Згодна за лошо подготвени и галванизирани површини.
• За дебелини под 3 мм.
1G/PA
Спецификација:
Вид струја:
AWS/ASME SFA A5.1:
DIN 1913:
BS 639:
EN 499:
E 6013
E 51 22 R(C) 3
E 51 22 R 12
E 42 0 RC 12
Mn
0,55
Si
0,25
Влечна цврстина
[MPa]
Продолжув. A5
[%]
Јачина
[ISO-V]
550
25
60 J при 0ºC
Податоци за порачка:
Бр. на арт.
3G/PF
4G/PE
(Uo: 50 V)
Нелегирани конструктивни
DIN 17 100
челици
Челици за садови под притисок DIN 17 155
Челици за цевки
DIN 17 172
DIN 17 175
DIN 1629
Челичен лив
DIN 1681
St33, St 37.2 до St 52.3
Hl, Hll, 17Mn4, 19Mn5
StE 210.7 до StE 360.7
St 35.8, St 45.8
St 35 до St 52.4
GS 38, GS 45
Одобренија и атести:
ZIK Загреб, ABS - American Bureau of Shipping.
Опис
Пресек Ø
(mm)
2,5
Рутил-целулозна електрода ZIKA
3,25
26 E
4,0
WZ26-25 E
WZ26-32 E
WZ26-40 E
∼
3G/PF
Материјали кои можат да се заваруваат:
Механички особини на заварот:
Граница на
развлек.
0,2 [MPa]
470
2G/PC
= —
Хемиски состав на заварот [wt%]
C
0,07
2F/PB
Должина
(mm)
350
Струја на
заварувањето (A)
70-100
100-150
140-200
Маса 100 парч.
eлектроди (kg)
1,9
3,0
4,5
Маса на пакетот
(kg)
5,5
5,5
5,5
• Не е потребно сушење на електродите.
ZIKA 610 - ЦЕЛУЛОЗНА ЕЛЕКТРОДА
Особини и места на употреба:
• Целулозна електрода со универзална употреба и за заварување на цевки.
• Згодна за заварување на цевки, садови под притисок, резервоари
како и во бродоградбата.
• Пенетрира длабоко и дава добри рентгенски снимки.
• Лесно воспоставување и одржување на електричниот лак.
• Згодна за покривни заварувања.
Положба на заварувањето (ASME/ISO6947)
1G/PA
2F/PB
2G/PC
Спецификација:
AWS/ASME SFA A5.1:
DIN 1913:
BS 639:
EN 499:
Mn
0,50
Нелегирани конструктивни
DIN 17 100
челици
Челици за садови под притисок DIN 17 155
Челици за цевки
DIN 17 172
Механички особини на заварот:
Граница на
развлек.
0,2 [MPa]
Влечна цврстина
[MPa]
Продолжув. A5
[%]
Јачина
[ISO-V]
430
550
25
80 J при -20ºC
45 J при -30ºC
Податоци за порачка:
Опис
WZ610-25 E
WZ610-32 E
Целулозна електрода ZIKA
610 E
• Не е потребно загревање на електродите.
4
ZIKA ЕЛЕКТРОДИ
4G/PE
5G/PF/PG
Материјали кои можат да се заваруваат:
Si
0,20
Бр. на арт.
3G/PG
= +
E 6010
E 43 43 C4
E 43 43 C 19
E 42 2 C 41
Хемиски состав на заварот [wt%]
C
0,10
3G/PF
Вид струја:
Ситнозрнести челици
Челици за бродоградба
St33, до St 52.3
Hl, Hll
StE 210.7 до StE 415.7
DIN 17 175
St 35.8 до St 45.8
DIN 1629
St 35 до St 52.4
API 5LX
DIN 17 102
X42 до X63
StE 255 до StE 355
A, B, D
Одобренија и атести:
ZIK Загреб, ABS - American Bureau of Shipping.
Пресек Ø
(mm)
2,5
3,25
Должина
(mm)
350
Струја на
заварувањето (A)
60-90
80-125
Маса 100 парч.
eлектроди (kg)
1,8
2,9
Маса на пакетот
(kg)
5,0
5,0
ZIKA 4 - БАЗНА ЕЛЕКТРОДА
Особини и места на употреба:
Положба на заварување (ASME/ISO6947)
• Висококвалитетна базна електрода за заварување со општа
намена, на нелегираните, нисколегирани челици и челични ливови.
• Ниско ниво на водород во металот на заварот, мошне чист завар.
• Добра јачина на температура од -30ºC.
• За вибрационо оптоварени завари.
• За покривни и завари на цевки (вода, гас)
1G/PA
2F/PB
Спецификација:
AWS/ASME SFA A5.1:
DIN 1913:
BS 639:
EN 499:
= +
E 7018
E 51 44 B10 H5
E 51 44 B 26 H
E 46 3 B 32 H5
Mn
1,00
∼
4G/PE
(Uo: 70 V)
Општ конструк. челик DIN 17 100
Челик за садови под DIN 17 155
притисок
Челици за цевки
DIN 17 172
DIN 1626-1630
Si
0,60
Челичен лив
DIN 1681
Челици за зголемени DIN 17 175
температури
Ситнозрнести челици DIN 17 102
Челик за бродоградба
Механички особини на заварот:
Граница на развлек. Влечна цврстина
0,2 [MPa]
[MPa]
Продолжув. A5
[%]
480
26
570
3G/PF
Материјали кои можат да се заваруваат:
Хемиски состав на заварот [wt%]
C
0,08
2G/PC
Вид струја:
Јачина
[ISO-V]
130 J при -20ºC
100 J при -30ºC
St 33, St37.2 do St 52.3
Hl, Hll, 17Mn4, 19Mn5
StE 210.7, StE 240.7, StE290.7, StE
320.7, StE 360.7
St37.0/4, St44.0/4, St52.0/4
GS 38, GS 45, GS 52
St35.8, St45.8
StE366 до StE420
A, B, C, D, E
Одобренија и атести:
ZIK Загреб, ABS - American Bureau of Shipping, LR - Lloyd's Register.
Податоци за порачка:
Бр. на арт.
Опис
WZ004 25
WZ004 32
WZ004 40
Електрода ZIKA 4
Пресек Ø
(mm)
2,5
3,25
4,0
Должина
(mm)
350
Струја на
заварувањето (A)
75-100
110-140
140-190
Маса 100 парч.
eлектроди (kg)
2,6
3,8
5,6
Маса на пакетот
(kg)
4,5
4,5
5,0
• Греење/сушење на електродите: 300°C/2h
ZIKA 3 - БАЗНА ЕЛЕКТРОДА
Особини и места на употреба:
• Базно обложена електрода за заварување во сите положби.
• Многу малку водород, за почист завар, збогатена со манган за заварување
на калени челици и високолегирани челици за работни машини.
• Згодна за заварување на Hardox челик, може да се користи за
покривни заварувања на цевки, резервоари.
• Заварите се отпорни на вибрации, без пукнатини.
Спецификација:
AWS/ASME SFA A5.5:
DIN 1913:
BS 639:
EN 499:
Mn
1,30
1G/PA
E 8018-G
E 51 33 B10 H5
E 51 33 B120 26 H
E 50 2 B 32 H5
2G/PC
= +
3G/PF
4G/PE
∼
(Uo: 70 V)
Материјали кои можат да се заваруваат:
Si
0,25
Mo
0,20
Општи конструк. челици
Челичен лив
Високотемп. челици
Ситнозрнести челик
Механички особини на заварот:
Граница на
развлек.
0,2 [MPa]
500
2F/PB
Вид струја:
Хемиски состав на заварот [wt%]
C
0,06
Положба на заварување (ASME/ISO6947)
Влечна цврстина
[MPa]
Продолжув. A5
[%]
Јачина
[ISO-V]
580
26
150 J при -20ºC
DIN 17 100
DIN 1681
DIN 17 175
DIN 17 102
St 52.3
GS 52
St 45.8
St 315 до StE 500
Одобренија и атести:
ZIK Загреб, ABS - American Bureau of Shipping.
Податоци за порачка:
Бр. на арт.
Опис
WZ3-32 E
WZ3-40 E
Базна електрода ZIKA 3
Пресек Ø
(mm)
3,25
4,0
Должина
(mm)
450
Струја на
заварувањето (A)
110-140
140-180
Маса 100 парч.
eлектроди (kg)
4,6
6,6
Маса на пакетот
(kg)
6
6
• Греење/сушење на електродите: 300°C/2h
ZIKA ЕЛЕКТРОДИ
5
ZIKA 52 - БАЗНА ЕЛЕКТРОДА
Особини и места на употреба:
Положба на заварување (ASME/ISO6947)
• Базно обложена електрода за заварување во сите положби.
• За заварување на челици со висока цврстина за оклоп, npr. Hardox.
• Особено добри резултати кај ренгенските испитувања!
Спецификација:
AWS/ASME SFA A5.5:
DIN 8529:
BS 2493:
EN 499:
E 11018-M
E Y 69 76 Mn2NiCrNo B H5
E 2NiMo B H
E 50 5 Z B 32 H5
1G/PA
2F/PB
2G/PC
3G/PF
4G/PE
Вид струја:
= +
∼
(Uo: 70 V)
Материјали кои можат да се заваруваат:
Конструкциски челик
Челик за садови под
притисок и бојлери
Челик за цевки
Челичен лив
Високотемпературен
челик
Ситнозрнест челик
Високотемпературен,
ситнозрнест челик
Хемиски состав на заварот [wt%]
C
0,05
Mn
1,60
Si
0,30
Cr
0,25
Ni
2,25
Mo
0,40
Механички особини на заварот:
Граница на развлек. Влечна цврстина
0,2 [MPa]
[MPa]
Продолжув. A5
[%]
700
22
780
Јачина
[ISO-V]
90 J при -29ºC
65 J при -51ºC
Податоци за порачка:
Бр. на арт.
Опис
WZ52-32 E
WZ52-40 E
Базна електрода
ZIKA 52
Пресек Ø
(mm)
3,25
4,0
DIN 17 100
St 50.2, St 60.2
DIN 17 155
15Mo3
DIN 1681
StE 210.7, StE 240.7, StE 320.7,
StE 360.7
GS 60
DIN 17 175
10Mo3, 16Mo5
DIN 17 102
TStE420 до TStE500
22NiMoCr37, 17MnMoV64,
15NiCuMoNb5, 20MnMoNi45,
20MnMoNi55
DIN 17 172
DIN 17 102
Одобренија и атести:
ZIK Загреб, ZIK.
Должина
(mm)
350
Струја на
заварувањето (A)
90-140
135-185
Маса 100 парч.
eлектроди (kg)
3,7
5,6
Маса на пакетот
(kg)
4,5
4,5
• греење/сушење на електродите: 300°C/2h
ИНВЕРТОР ЗА ЗАВАРУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОДИ
Дигитално управуван инвертор за заварување со
електроди, со можност за префрлување од заварување
со електроди на WIG заварување. Заради издржливиот
начин на изработка, уредот е идеален за мобилна
употреба.
ESI 150
Бр. на арт. 0702 351 01
Пакување/парче. 1
Содржина при испорака
Опис
Кабел со маса 25 mm2, 2.5 m
Кабел за заварување 25 mm2, 3.5 m
Куфер за машината, црн
Каиш за носење
6
ZIKA ЕЛЕКТРОДИ
Бр. на арт.
0984 150 7
0984 150 8
0984 150 6
–
Парче
1
1
1
1
• Сигурен на паѓање од висина од 80 cm.
• Класа на заштита IP 23, што овозможува заштита од вода и
кондензанти.
• Електричните составни елементи се посебно заштитени, со што
апаратот е отпорен на топлина, студ, прашина и нечистотија.
• Дигиталниот трансформатор ги поправа грешките при ракување и
се грижи за исклучително добар резултат на заварувањето.
ZIKA 308L -ПРОХРОМ A2 ЕЛЕКТРОДА
Особини и места на употреба:
Положба на заварување (ASME/ISO6947)
• Рутилно-базна електрода за заварување на нестабилизираните и
стабилизираните нерѓосувачки аустентни Cr-Ni челици до +350ºC.
• Мазен и естетски прифатлив завар со AC и DC струја.
• Насочен и стабилен електричен лак без прскање.
• Лесно одвојување на троската.
• Формира завари отпорни на влага во влажна средина..
1G/PA
2F/PB
2G/PC
3G/PF
4G/PE
Вид струја:
Спецификација:
AWS/ASME SFA A5.4:
DIN8556:
BS 2926:
EN 1600:
E 308L-16
E 19 9 L R 23
E 19 9 L R
E 19 9 L R 12
= +
Mn
0,75
Si
0,80
Посебно ниско
ниво
C<0,03%
Средно ниво
C>0,03%
Ti-, Nb
стабилизирани
Cr
19,00
Ni
10,00
Механички особини на заварот:
Граница на развлек. Влечна цврстина
0,2 [MPa]
[MPa]
450
560
(Uo: 50 V)
Материјали кои можат да се заварат:
Хемиски состав на заварот [wt%]
C
0,020
∼
Продолжув. A5
[%]
45
Јачина
[ISO-V]
70 J при 20ºC
DIN 17 440/17 445
X2 CrNi 19 11
X2 CrNiN 18 10
1.4306
1.4311
DIN 17 440/17 445
X5 CrNi 18 10
G-X6 CrNi 18 9
X6 CrNiTi 18 10
X6 CrNiNb 18 10
G-X5 CrNiNb 18 9
1.4301
1.4308
1.4541
1.4550
1.4552
DIN 17 440/17 445
Одобренија и атести:
ZIK Загреб.
Податоци за порачка:
Бр. на арт.
Опис
WZ308L-20 E
WZ308L-25 E4
WZ308L-32 E
Електрода ZIKA 308L
Пресек Ø
(mm)
2,0
2,5
3,25
Должина
(mm)
300
300
350
Струја на
заварувањето (A)
30-50
50-75
75-110
Маса 100 парч.
eлектроди (kg)
1,1
1,7
3,3
Маса на пакетот
(kg)
1,5
1,5
2
• Греење/сушење на електродите: 300°C/2h
ZIKA 316L -ПРОХРОМ A4 ЕЛЕКТРОДА
Особини и места на употреба:
Положба на заварување (ASME/ISO6947)
• Рутилно обложена електрода за заварување на нестабилизирани
нерѓосувачки Cr-Ni-Mo челици.
• Мазен и естетски прифатлив завар со AC и DC струја.
• Насочен и стабилен електричен лак без прскање.
• Лесно одвојување на троската.
• Формира не-еродирачки завари отпорни на корозија во влажна,
базна и кисела средина (прехрамбена индустрија, морска вода).
1G/PA
Спецификација:
AWS/ASME SFA A5.4:
DIN 8556:
BS 2926:
EN 1600:
Mn
0,80
Si
0,80
Cr
18,00
Ni
11,50
Продолжув. A5
[%]
40
Mo
2,80
Јачина
[ISO-V]
70 J при 20ºC
Податоци за порачка:
Бр. на арт.
Опис
3G/PF
4G/PE
∼
(Uo: 50 V)
Материјали кои можат да се заварат:
Механички особини на заварот:
Граница на развлек. Влечна цврстина
0,2 [MPa]
[MPa]
450
580
2G/PC
= +
E 316L-16
E 19 12 3 L R 23
E 19 12 3 L R
E 19 12 3 L R 12
Хемиски состав на заварот [wt%]
C
0,025
2F/PB
Вид струја:
Пресек Долж. Струја на Маса
Ø (mm) (mm) заварување на 100
електроди
2,0
300
30-50 (A) 1,1 (kg)
WZ316L-20E Inox A4
300
50-75 (A) 1,8 (kg)
WZ316L-25E електрода 2,5
350
75-110 (A) 3,4 (kg)
WZ316L-32E ZIKA 316L 3,25
Маса на
пакетот
1,5 (kg)
1,5 (kg)
2 (kg)
Особено
ниско ниво
C<0,03%
DIN 17 440/17 445
Средно ниво
DIN 17 440/17 445
C>0,03%
Ti-, Nb
DIN 17 440/17 445
стабилизиран
X2 CrNiMo 17 13 2
X2 CrNiMo 18 14 3
X2 CrNiMoN 17 12 2
X2 CrNiMoN 17 13 3
X5 CrNiMo 17 12 2
X5 CrNiMo 17 13 3
G-X6 CrNiMo 18 12
G-X10 CrNiMo 18 9
G-X6 CrNiMo 18 10
X6 CrNiMoTi 17 12 2
X6 CrNiNb 18 10
G-X5 CrNiNb 18 9
G-X5 CrNiMoNb 18 10
X10 CrNiMoNb 18 12
1.4404
1.4435
1.4406
1.4429
1.4401
1.4436
1.4437
1.4410
1.4408
1.4571
1.4550
1.4552
1.4581
1.4583
Одобренија и атести:
ZIK Загреб, ABS - American Bureau of Shipping.
• Греење/сушење на електродите: 300°C / 2h
ZIKA ЕЛЕКТРОДИ
7
ZIKA 309S - СПЕЦИЈАЛНА ЕЛЕКТРОДА ЗА СПОЈ НА ПРОХРОМ И ЧЕЛИК
Положба на заварување (ASME/ISO6947)
Особини и места на употреба:
•
•
•
•
•
•
Рутилно обложена електрода за заварување во сите положби.
Спојување на INOX и нисколегиран челик.
Наварувања на јаглероден и нисколегиран челик.
Го штити заварот од кородирање.
Обогатена со никел.
Мошне лесно палење на електродата, мошне чист завар. Мало
прскање, лесно симнување не троската.
1G/PA
2F/PB
2G/PC
3G/PF
4G/PE
Вид струја:
Спецификација:
AWS/ASME SFA A5.4:
DIN 8556:
BS 2926:
EN 1600:
E 309-16
E 23 12 L R 23
E 23 12 L R
E 23 12 L R 12
= +
Хемиски состав на заварот [wt%]
C
0,025
Mn
0,80
Si
0,80
(Uo: 50 V)
Материјали кои можат да се заварат:
Cr
22,00
Ni
12,00
Механички особини на заварот:
Граница на развлек. Влечна цврстина
0,2 [MPa]
[MPa]
420
560
∼
Продолжув. A5
[%]
40
Јачина
[ISO-V]
60 J при 20ºC
Прохром:
DIN 17 440/17 465
Челик:
DIN 17 440/17 465
X2 CrNiN 18 10
X2 CrNi 19 11
X2 CrNi 18 10
1.4331
1.4306
1.4301
Одобренија и атести:
ZIK Загреб.
Податоци за порачка:
Бр. на арт.
Опис
WZ309S-25 E
WZ309S-32 E
Рутилна електрода ZIKA 309S
Пресек Ø
(mm)
2,5
3,25
Должина
(mm)
300
350
Струја на
заварувањето (A)
40-70
70-110
Маса 100 парч.
eлектроди (kg)
1,8
3,4
Маса на пакетот
(kg)
2,0
2,0
• Греење/сушење на електродата: 300°C/2h
ZIKA 312S - СПЕЦИЈАЛНА ПРОХРОМ (РАЗНОРОДНИ ЧЕЛИЦИ) ЕЛЕКТРОДА
Положба на заварување (ASME/ISO6947)
Особини и места на употреба:
• Рутилно-базна електрода за заварување во сите положби.
• Се употребува за заварување на разновидни челици.
• Згодна за заварување на тешко заварливи челици, како и за
наварување на меѓуслоевите за тврдо наварување (одлична
подлога), како и за заварување на магнетските челици и оклоп.
• Одлични својства на заварување со AC и DC струја.
• Спојување на челици со недефиниран состав.
• Формираните завари се отпорни на корозија во влажна средина.
1G/PA
2F/PB
= +
Спецификација:
AWS/ASME SFA A5.4:
DIN 8556:
BS 2926:
EN 1600:
E 312-16
E 29 9 R 23
E 29 9 R
E 29 9 R 12
Mn
0,90
Si
0,85
Cr
29,00
Разни видови челик
вклучувајќи:
Ni
9,00
Продолжув. A5
[%]
24
4G/PE
∼
(Uo: 50 V)
навојни челици, тешко заварливи челици, немагнетни
аустенитни челици, навојни магнетни аустенитни
челици.
Одобренија и атести:
ZIK Загреб.
Механички особини на заварот:
Граница на развлек. Влечна цврстина
0,2 [MPa]
[MPa]
500
800
3G/PF
Материјали кои можат да се заварат:
Хемиски состав на заварот [wt%]
C
0,11
2G/PC
Вид струја:
Јачина
[ISO-V]
50 J при 20ºC
Податоци за порачка:
Бр. на арт.
Опис
WZ312S-25 E4
WZ312S-32 E
СпецијалнаПрохром
електрода ZIKA 312S
• Греење/сушење на електродите: 300°C/2h
8
ZIKA ЕЛЕКТРОДИ
Пресек Ø
(mm)
2,5
3,25
Должина
(mm)
300
350
Струја на
заварувањето (A)
50-75
75-110
Маса 100 парч.
eлектроди (kg)
1,7
3,3
Маса на пакетот
(kg)
1,5
2,0
ZIKA 151 - ЕЛЕКТРОДА ЗА ТВРДО НАВАРУВАЊЕ И ПОДЛОГА
Особини и места на употреба:
Положба на заварување (ASME/ISO6947)
•
•
•
•
•
1G/PA
Базна електрода за тврдо наварување со јака цврстина на заварот.
Одличен спој помеѓу манганските и јаглеродни челици.
Добра подлога за уште потврди наварени слоеви.
Згодно за плочи на дробилици, запци кај багерот и разни ударни чекани.
Згодно за репарација на машинските елементи кои машински се
обработуваат по заварувањето.
• Заварениот спој е отпорен на удари и на ронење.
2F/PB
2G/PC
Вид струја:
Спецификација:
AWS/ASME SFA A5.13:
DIN 8555:
3G/PF
= +
EFeMn-A
E 7 UM 250 KP
Механички особини на заварот:
Цврстина
По заварувањето
230 HB
Хемиски состав на заварот [wt%]
C
0,60
Mn
12,20
Si
0,60
Cr
0,10
Ni
4,60
Fe
bal.
Податоци за порачка:
По оптоварувањето на ударната работа
500 HB
Одобренија и атести:
ZIK Загреб.
Бр. на арт.
Опис
WZ151-32
WZ151-40
Електрода ZIKA 151
Пресек Ø
(mm)
3,25
4,0
Должина
(mm)
350
Струја на
заварувањето (A)
100-130
150-180
Маса 100 парч.
eлектроди (kg)
3,7
6,0
Маса на пакетот
(kg)
5,0
5,0
• Греење/сушење на електродата: 300°C/1-2h
ZIKA 123 - ВИСОКОПРОДУКТИВНА ЕЛЕКТРОДА ЗА ТВРДО НАВАРУВАЊЕ
Положба на заварување (ASME/ISO6947)
Особини и места на употреба:
• Базно обложена електрода за тврдо наварување на делови
изложени на ерозија.
• Да се користи до +450ºC.
• Згодна за заштита и репарација на транспортните миксери како и
делови директно изложени на еродирање.
• Згодна за наварување на одвоените ваљци.
Спецификација:
DIN 8555:
1G/PA
Вид струја:
E 10 UM 65 GR
Хемиски состав на заварот [wt%]
C
6,5
2F/PB
Mn
0,8
Si
0,6
Cr
22,7
= +
Nb
7
Механички особини на заварот:
Цврстина
64 Rc / 720 HB
∼
(Uo: 70 V)
Fe
bal.
Одобренија и атести:
ZIK Загреб
Податоци за порачка:
Бр. на арт.
WZ123-32 E
WZ123-40-6E
Опис
Пресек Ø
(mm)
Базна електрода ZIKA 3,25
123
4,0
Должина
(mm)
350
Струја на
заварувањето (A)
115-150
135-200
Маса 100 парч.
eлектроди (kg)
5,7
11,5
Маса на пакетот
(kg)
4,5
4,5
• Греење/сушење на електродата: 300°C/1-2h
ZIKA ЕЛЕКТРОДИ
9
ZIKA 113 - БАЗНА ЕЛЕКТРОДА ЗА ТВРДО НАВАРУВАЊЕ
Особини и места на употреба:
Положба на заварување (ASME/ISO6947)
• Базно обложена електрода за наварување на слоеви отпорни на
удар, висок притисок и еродирање.
• Може да се употребува за реперација-наварување на делови
од плуг или копач, дигалки, запци кај копачите како и ножеви за
глодање на градежните и природните материјали
1G/PA
Спецификација:
Вид струја:
DIN 8555:
2F/PB
2G/PC
3G/PF
E 6 UM 60
= +
∼
(Uo: 70 V)
Механички особини на заварот:
Цврстина
57 - 62 Rc
Хемиски состав на заварот [wt%]
C
0,50
Mn
0,40
Si
0,80
Cr
7,5
Mo
0,50
V
0,60
Fe
bal.
Одобренија и атести:
ZIK Загреб.
Податоци за порачка:
Бр. на арт.
Опис
WZ113-32 E
WZ113-40 E
Електрода ZIKA 113
Пресек Ø
(mm)
3,25
4,0
Должина
(mm)
350
Струја на
заварувањето (A)
100-130
120-160
Маса 100 парч.
eлектроди (kg)
3,5
5,3
Маса на пакетот
(kg)
5,0
5,0
• Греење/сушење на електродата: 300°C/2h
ИНВЕРТОР ЗА WIG ЗАВАРУВАЊЕ
Мобилен, дигитално управуван инверторски апарат за
заварување со оксидирање во примарниот круг. WIG
заварување со безконтактно високо фрекфенциско палење
на лакот. Дијаметар на електродата до 4мм. Благодарејќи
му на цврстиот дизајн и нечуствителноста на паѓање
овој апарат е идеално опремен за мобилна работа на
градилишта и сл.
WIG 180 DC
Бр. на арт. 0702 353 01
Пакување/парче. 1
Содржина при испорака
Опис
Кабел со маса 25 mm2, 2.5 m
WIG горилник WLT 17 K, 4 m
Редукциски вентил argon/CO2 слично Würth
Куфер за транспорт, црн
Каиш за носење
10
ZIKA ЕЛЕКТРОДИ
Бр. на арт.
0984 150 7
0984 150 104
0984 018 03
0984 150 6
–
Парче
1
1
1
1
1
• Отпорност на паѓање од висина до 80 cm.
• Управување со помош на светлосни сигнали.
• Заштитна класа IP 23, што овозможува водоотпорност и заштита од
кондензација.
• Специјален заштитен слој на електронските делови - овозможува
голема постојаност на топлина, студ и нечистотии.
• Со ознаки за заварување во отежнати услови.
• Дигиталниот струен трансформатор ги изедначува грешките кај
користењето и обезбедува одлични резултати на заварувањето.
• Автоматско претходно и последователно струење на гасот ги штити
волфрам електродата и заварениот спој од оксидација.
• Голема толеранција на мрежниот напон е идеална за продолжени
водови и генератори.
ZIKA NI 55 – БАЗНА ЕЛЕКТРОДА
Особини и места на употреба:
Положба на заварување (ASME/ISO6947)
• Базно обложена електрода за изведување на машински
обработлив завар од никел-ферит легура.
• За цврсти завари од високо отпорниот сив лив, како што се
машински челици, црни и сферо-графитни и нодларни сиви ливови.
• За заварување на високофосфорни челични ливови.
• Типични материјали за заварување се сталаците на машините, куќишта
на пумпи, блокови на мотори, куќишта на менувач и диференцијал.
• Можно е повеќеслојно наварување.
1G/PA
=+
AWS A5.15:
DIN 8573:
E NiFe-Cl
E NiFe -1-BG-23
3G/PF
4G/PE
(Uo: 50 V)
∼
Матерјиали кои можат да се заваруваат:
Хемиски состав на заварот [wt%]
Ливови, куќишта на пумпи, сталаци на машини, блокови на мотори, запчаници,
цилиндри и вентили
DIN 1691 GG 10 до GG 35
Ламеларен сив лив DIN 1691
GG 10 до GG35
GTS 35 10 до GTS 55 4, GTW 35
Црн лив
DIN 1692
04 до GTW 45 07, GTW S 38 12
Нодуларно лиено
DIN 1693
GGG 40 do GGG 60
железо
Ni
55,00
Механички особини на заварот:
Граница на
развлек.
0,2 [MPa]
450
2G/PC
Вид струја:
Спецификација:
C
1,20
2F/PB
Влечна цврстина
[MPa]
Продолжув. A5
[%]
Јачина
[ISO-V]
450
10
200
Податоци за порачка:
Бр. на арт.
Опис
WZNI 55-25
WZNI 55-32
Електрода Zika Ni 55
Пресек Ø
(mm)
2,5
3,25
Должина
(mm)
350
350
Струја на
заварувањето (A)
50-80
80-110
Маса 100 парч.
eлектроди (kg)
2
3,3
Маса на пакетот
(kg)
2,0
2,0
• Греење/сушење на електродите 100-150°C/1-2h
WELNOX® ICSS 300-P
Уред за чистење, за моментно електролично боење на WIGзаварите како и за полирање на површини од оплеменет
челик и алуминиум.
Бр. на арт. 0702 353 550
Пакување/парче. 1
Содржина при испорака
Опис
Апарат за чистење WELNOX®
Држач за рачка
Каиш за носење
Рачка
Кабел за струја, црн, 2 m
Кабел за заземјување, црвен, 2 m
Сет за чистење
Концентрат за чистење плем.челик, 100 ml
ORSY® кофер
Упатство
Бр. на арт.
–
0708 984 234
0708 984 230
0708 984 232
0708 984 236
0708 984 238
0984 250
0893 984 800
0955 253
–
Парче
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
• Моментно боење и пасивизирање на WIG-заварите. Не е потребна
механичка доработка.
• Без време за чекање на реакција, како кај боењето (30-40 мин) што
ја зголемува продуктивноста и чистењето на заварите.
• Не се ослободуваат испарувања штетни по околината.
• Прекумерната количина на концентратот за читење едноставно
може да се отстрани од површината со помош на влажна крпа.
• Дополнителна функција на сигнирање на оплеменет челик и
алуминиум.
• Дополнителна функција на полирање на оплеменет челик.
• Степенот на сјај зависи од легурите на оплеменетиот челик.
• Отстранување на зони на боење кои се резултат на термичкото
дејствување на слоевите на горење и површинската корозија.
Внимание!
• Алуминиумот не е згоден за полирање.
• Сетот за сигнирање и полирање не е содржан во стандардната
испорака на WELNOX® ICSS 300-P.
ZIKA ЕЛЕКТРОДИ
11
ZIKA NI 99
Особини и места на употреба:
Положба на заварување (ASME/ISO6947)
• Специјална никел електрода за заварување без предгреење кај сивиот лив.
• Згодна за репарација и попракви на сивиот лив и спојување со
нелегирани и нисколегирани челици.
• Може да се користи на мали струи на заварување.
1G/PA
Спецификација:
AWS/ASME SFA A5.15:
DIN 8573:
2F/PB
2G/PC
4G/PE
Вид струја:
E Ni-CL
E Ni-BG-23
= +
∼
(Uo: 50 V)
Хемиски состав на заварот [wt%]
C
0,8
Si
0,10
Fe
4,50
Материјали кои можат да се заваруваат:
Ливови, куќишта на пумпи, сталаци на машини, блокови на мотори,
запчаници, цилиндри и вентили DIN 1691 GG 10 до GG 35
Ламеларен сив
DIN 1692
GTS 35 10 до GTS 55 4,GTW45
лив, темпер-лив
07 до GTW 45 07, GTW S 38 12
Нодуларно лиено
DIN 1693
GGG 40 до GGG 60
железо
Механички особини на заварот:
Граница на
развлек.
0,2 [MPa]
-
Влечна цврстина
[MPa]
Продолжув. A5
[%]
Јачина
[ISO-V]
300
5
170
Податоци за порачка:
Бр. на арт.
Опис
WZNI 99-25
WZNI 99-32
Електрода Zika Ni 99
Пресек Ø
(mm)
2,5
3,25
Должина
(mm)
350
350
Струја на
заварувањето (A)
50-80
80-110
Маса 100 парч.
eлектроди (kg)
2
3,4
• Греење/сушење на електродите 120°C/1-2h
МАСКА ЗА ЗАВАРУВАЊЕ
РАЧНА (без стакло)
Бр. на арт. 0713 82 100
Пакување/парче. 1
• Големина на стаклото: 90 x 110 mm.
• Тежина: 465 g
ЗА НА ГЛАВА (без стакло)
Бр. на арт. 0713 82 101
Пакување/парче. 1
•
•
•
•
•
•
•
Пластика зајакната со стаклени влакна
Големина на стаклото: 90 x 110 mm.
Отпорна на топлина и зраци.
Отпорна на прскање и согорување.
Можност за подесување на каишот.
Можност за подигање на заштитата од лицето.
Тежина: 390 g
РЕЗЕРВНИ СТАКЛА
Префикс бр. 0984 500 ...
Пакување/парче. 1
• Димензија: 90 x 110 mm.
12
ZIKA ЕЛЕКТРОДИ
Маса на пакетот
(kg)
2,0
2,0
ZIKA 71 - ЕЛЕКТРОДА ЗА ЖЛЕБОВИ И ЕРОДИРАЊЕ
Особини и места на употреба:
Положба на заварување (ASME/ISO6947)
• Електрода за стругање создавање жлебови во материјали.
• Корекција и симнување на стари нанесувања/завари.
• Се употребува во сите позиции, за нелегирани и легирани челици,
прохром, челичен лив, челици легирани со никел и алуминиумски
легури.
1G/PA
2F/PB
2G/PC
3G/PF
Вид струја:
= —
∼
(Uo: 50 V)
Податоци за порачка:
Бр. на арт.
Опис
WZ71-32 E
WZ71-40 E
Електрода ZIKA 71
Пресек Ø
(mm)
3,25
4,0
Должина
(mm)
350
Струја на
заварувањето (A)
min. 170
min. 190
Маса 100 парч.
eлектроди (kg)
3,3
4,9
Маса на пакетот
(kg)
3,5
3,5
ZIKA 72 - ЕЛЕКТРОДА ЗА РЕЖЕЊЕ И ПРОБИВАЊЕ
Положба на заварување (ASME/ISO6947)
Особини и места на употреба:
• Електрода за режење и пробивање на дупки во метал.
• Мобилно режење на металот, без гас, со апаратот за заварување мобилна употреба.
• Се употребува во сите положби, за нелегирани и нисколегирани
челици, прохром, челичен лив, челици легирани со никел и
алуминиумски легури.
1G/PA
2F/PB
2G/PC
3G/PF
Вид струја:
= +
∼
(Uo: 50 V)
Податоци за порачка:
Бр. на арт.
Опис
WZ72-32 E
WZ72-40 E
Електрода ZIKA 72
Пресек Ø
(mm)
3,25
4,0
Должина
(mm)
350
Струја на
заварувањето (A)
min. 170
min. 190
Маса 100 парч.
eлектроди (kg)
3,7
5,4
Маса на пакетот
(kg)
4,5
4,5
ZIKA ЕЛЕКТРОДИ
13
ZIKA - ЖИЦА ЗА ЗАВАРУВАЊЕ
Особини и места на употреба:
Положба на заварување (ASME/ISO6947)
•
•
•
•
•
1G/PA
Уредно намотана - висока контрола на квалитетот, нема запетлување.
Двојно нанесување на бакар. Не се симнува.
Намалено распрскување.
Жица за заварување на нелегираните и фино зрнестите C-Mn челици.
Дава квалитетни завари со одлични радиографски и механички
карактеристики.
• Може да се користи за автоматски процеси на заварување.
Спецификација:
AWS/ASME
DIN 8559
BS 2901
SFA A5.18: ER-70S-6
SG2
A18
Mn
1,50
4G/PE
Нелегирани конструк. челици
Челик за садови под притисок
Челик за цевки
DIN 17 100
DIN 17 155
DIN 17 172
DIN 1629
St 33 до St52.3
Hl, Hll, 17 Mn 4
StE 210.7 до StE 360.7
St35 до St52.4
A, B, D, E
Одобренија:
Механички особини на заварот:
Продолжув. A5
[%]
27
3G/PF
Материјали кои можат да се заварат:
ZIK Загреб
LR
3YSH15
Si
0,90
Граница на развлек. Влечна цврстина
0,2 [MPa]
[MPa]
480
580
2G/PC
Челик за бродограба
Хемиски состав на заварот [wt%]
C
0,08
2F/PB
Завод за испитување на квалитет
Lloyd s Register of Shipping
за челик со зголемена цврстина, за полуавтоматско
заварување.
Јачина
[ISO-V]
60 J при –30ºC
Податоци за порачка:
Бр. арт.
0982 008 5
0982 008 1
0982 010 1
0982 012 1
Опис
Пресек Ø
(mm)
0,8
0,8
1,0
1,2
ZIKA жица за заварување
MIG/MAG УРЕД ЗА ЗАВАРУВАЊЕ
Котур
5
15
15
15
Уред за заварување со жица за заварување од алуминиум,
челик и прохром. Заради електрониката со висока
вредност и стабилното куќиште идеален за секој монтер,
сервисен техничар, занаетчија и автомеханичар.
MM 230
Бр. на арт. 0702 352 0
Пакување/парче. 1
Содржина при испорака
Опис
Комплет на пакет црева, 3 m, MB 25 AK
кабел за маса 25 mm2, 2.5 m
Редуктор за притисок со манометар за
количина и содржина
14
ZIKA ЕЛЕКТРОДИ
Бр. на арт.
0984 260 130
0984 150 7
0984 018 03
Парче
1
1
1
• Автоматско управување со струјата на заварувањето, согорувањето
на жицата кај прекинот, дотокот на гас и времето за точкесто
заварување.
• Транспортот на жицата автоматски се прилагодува кон подесениот
степен за адаптирање.
• Преспојување со 2 / 4 – тактно точкесто заварување.
• Термоконтрола за заштита од преоптоварување.
• 5-годишна гаранција за главниот трансформатор.
• Ладење на вентилаторот за долготрајна вклученост.
MIG/MAG ГОРИЛНИК ЗА ЗАВАРУВАЊЕ ВО ЗАШТИТА НА ГАСОТ MB25 AK
Разладуван со воздух, со Bikox пакет на црева и централен приклучок KZ-2.
Идеален за употреба кај сите уреди, возила, машини и челичните конструкции
• Оптимално ракување благодарејœи ì на ергономски формираната рачка.
• Оргинални црева (Bikox пакет) се мошне флексибилни, компактни, силни и долготрајни.
• Пакетот со црева има централен приклучок, познат под името “Еуро приклучок”.
Euro priklu~ok
Опис
Комплетен MIG/MAG пакет со црева, должина 3 м
Комплетен MIG/MAG пакет со црева, должина 4 м
Рачка, комплет со тастер
Тастер, ерго-прифват
Свиткан врат
Носител на контактната проводница
Контактна проводница, Ø 0,8 mm
Контактна проводница, Ø 1,0 mm
Контактна проводница, Ø 1,2 mm
Контактна проводница за Al жица, Ø 0,8 mm
Контактна проводница за Al жица, Ø 1,0 mm
Контактна проводница за Al жица, Ø 1,2 mm
Конусна гасна млазница
Цилиндрична гасна млазница
Гасна млазница за точкасто заварување
Пружина
Бр. на арт.
0984 260 130
0984 260 140
0984 160 260
0984 160 265
0984 260 17
0984 260 18
0984 260 108
0984 260 112
0984 260 110
0984 260 115
0984 260 116
0984 260 117
0984 260 14
0984 260 16
0984 260 15
0984 260 13
Пакување
Технички податоци според
EN 60 974-9
1
2
Оптоварување: 230 A SO2
200 A мешан гас M 21
според EN 439
60% int.
Пречник на жицата: 0,8 - 1,2 mm
5
3
2
5
Поединечните делови на горилникот
исто така можат да одговараат кон
другите модели. При изборот треба да
се користи табела со слики и димензии.
Пакетот со црева се испорачува со
контактната проводница Ø1,2 мм.
PTFE - vodilka
za zavaruvawe na aluminium
br. na art. 0984 300 05
PTFE - vodilka
za zavaruvawe na prohrom
br. na art. 0984 300 06
0984 300 07
ZIKA ЕЛЕКТРОДИ
15
TIG ГОРЛИНИК WLV 17 ЗА ESI 150
Должина (m)
пак/парч.
4
8
Бр. на арт.
Парче
0984 150 0
0984 150 1
1
Испорака со волфрам електрода gold, Ø 1,6 mm
ДРЖАЧ ЗА ВОЛФРАМ ЕЛЕКТРОДА
Ø mm
1,0
1,6
2,4
Соодветно куќиште
и волфрам електрода
0984 150 010 + 0984 150 110
0984 150 012 + 0984 150 116
0984 150 024 + 0984 150 124
Бр. на арт.
Пакување
0984 150 10
0984 150 16
0984 150 24
5
КУЌИШТЕ ЗА ДРЖАЧОТ НА ВОЛФРАМ ЕЛЕКТРОДАТА
ЗА TIG ГОРИЛНИЦИТЕ WLV 17 И VLT 17K
Ø mm
1,0
1,6
2,4
Соодветен држач
и волфрам електрода
0984 150 10 + 0984 150 110
0984 150 16 + 0984 150 116
0984 150 24 + 0984 150 124
Бр. на арт.
Пакување
0984 150 010
0984 150 012
0984 150 024
5
КЕРАМИЧКА ГАСНА МЛАЗНИЦА ЗА TIG
ГОРИЛНИЦИТЕ WLV 17 И WLT 17K
Големина
5
6
7
Внатрешен Ø
8
9,5
11
Бр. на арт.
0984 150 15
0984 150 166
0984 150 17
Пакување
5
КАПА НА ГОРИЛНИКОТ ЗА TIG ГОРИЛНИЦИТЕ
WLV 17 И WLT 17K
Изведба
долга, L = 122 mm
кратка, L = 27 mm
Бр. на арт.
0984 150 30
0984 150 35
Пакување
1
ВОЛФРАМ ЕЛЕКТРОДА GOLD ЗА TIG ГОРИЛНИЦИТЕ
WLV 17 И WLT 17 K
• Добри особини на палење и издржливост.
• Употреба за еднонасочна и наизменична струја.
Ø mm
1,0
1,6
2,4
Upatstvo za upotreba
Материјал
Челик и прохром
Бакар и легури на бакарот
Алуминиум
16
ZIKA ЕЛЕКТРОДИ
Дебелина на материјалот mm
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0-6,0
1,0
1,5
3,0
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
Волфрам електрода Ø mm
1,0
1,0-1,6
1,6
1,6-2,4
2,4-3,2
1,0
1,6
2,4
1,0
1,6
1,6
2,4
3,2
3,2
Соодветна
јачина на струјата
15 - 80 A
70 - 150 A
150 - 250 A
Јачина на струјата A
10- 60
40- 80
70-120
90-150
140-180
60- 80
100-150
150-180
10- 60
40- 80
70-120
90-150
140-180
170-180
Бр. на арт.
0984 150 110
0984 150 116
0984 150 124
Соодветна гасна млазница
5
5
5
6
7
5
5
6
5
5
5
6
7
7
Пакување
10
5
ВАЉАЦИ ЗА ДОТУР НА ЖИЦА ЗА АПАРАТОТ
MM230
Пречник на
жицата
0,8/1,0 mm
1,0/1,2 mm
1,0/1,2 mm
Жица за заварување
Бр. на арт.
челик/прохром
челик/прохром
алуминиум
0984 352 01
0984 352 02
0984 352 03
Парче
1
1
1
СТЕГАЧКИ КЛЕШТИ СО МАСА ЗА АПАРАТИ
ESI 150/WIG 180 DC/MM 230
Големина
M6
M 10
За излезна сила
до 200 ампери
до 400 ампери
Бр. на арт.
0984 150 72
0984 150 74
Парче
1
1
КОМПЛЕТ ОД ГОРИЛНИЦИ ЗА MB 15 AK
Бр. на арт. 0984 160 120
Пакување/парче: 1
Содржи:
• конусна гасна млазница
• контактни проводници Ø 0,8 мм
• пружини
3 парчиња
10 парчиња
10 парчиња
КОМПЛЕТ ОД ГОРИЛНИЦИ ЗА MB 15 AK
Бр. на арт. 0984 260 120
Пакување/парче: 1
Содржи:
• конусна гасна млазница
• контактни проводници Ø 0,8 мм
• пружини
3 парчиња
10 парчиња
10 парчиња
СПЕЦИЈАЛНА СО2 КЛЕШТА
•Брзо сечење на електродната жица. •Временска заштеда кај чистењето на
гасната млазница. •Симнување на гасната млазница. •Отпуштање и стегање на контактната
проводница.
Опис
Големина за 1 млазница 12 - 15 mm
Големина за 2 млазници 15 - 18 mm
Бр. на арт.
0984 301
0984 302
Парче
1
ZIKA ЕЛЕКТРОДИ
17
КОНУСНА ГАСНА МЛАЗНИЦА
Бр. на арт. 0984 160 14
Пакување/парче: 3
ЦИЛИНДРИЧНА ГАСНА
МЛАЗНИЦА
Бр. на арт. 0984 160 16
Пакување/парче: 3
ГАСНА МЛАЗНИЦА ЗА
ТОЧКАСТО ЗАВАРУВАЊЕ
Бр. на арт. 0984 160 15
Пакување/парче:2
КОНТАКТНИ ПРОВОДНИЦИ ЗА
ЧЕЛИЧНА ЖИЦА
Пакување/парче: 5
Ø 0,6 mm
Ø 0,8 mm
Ø 1,0 mm
Br. na art. 0984 160 106
Br. na art. 0984 160 108
Br. na art. 0984 160 110
za aluminiumska `ica
Ø 0,8 mm
Ø 1,0 mm
Br. na art. 0984 160 115
Br. na art. 0984 160 116
НОСИТЕЛ НА КОНТАКТНИТЕ
ПРОВОДНИЦИ
Br. na art. 0984 160 18
Пакување/парче: 2
ПРУЖИНА
Br. na art. 0984 160 13
Пакување/парче: 5
СВИТКАН ВРАТ
Br. na art. 0984 160 17
Пакување/парче: 1
18
ZIKA ЕЛЕКТРОДИ
КОН УСНА ГАСНА МЛАЗНИЦА
Бр. на арт. 0984 260 14
Пакување/парче: 3
ЦИЛИНДРИЧНА ГАСНА
МЛАЗНИЦА
Бр. на арт. 0984 260 16
Пакување/парче: 3
ГАСНА МЛАЗНИЦА ЗА
ТОЧКАСТО ЗАВАРУВАЊЕ
Бр. на арт. 0984 260 15
Пакување/парче: 2
КОНТАКТНИ ПРОВОДНИЦИ ЗА
ЧЕЛИЧНА ЖИЦА
Пакување/парче: 5
Ø 0,8 mm
Ø 1,0 mm
Ø 1,2 mm
Br. na art. 0984 260 108
Br. na art. 0984 260 110
Br. na art. 0984 260 112
za aluminiumska `ica
Ø 0,8 mm
Ø 1,0 mm
Ø 1,2 mm
Br. na art. 0984 260 115
Br. na art. 0984 260 116
Br. na art. 0984 260 117
НОСИТЕЛ НА КОНТАКТНИТЕ
ПРОВОДНИЦИ
Br. na art. 0984 260 18
Пакување/парче: 2
ПРУЖИНА
Br. na art. 0984 260 13
Пакување/парче: 5
СВИТКАН ВРАТ
Br. na art. 0984 260 17
Пакување/парче: 1
ZIKA ЕЛЕКТРОДИ
19
КАТАЛОГ ЗА ЕЛЕКТРОДИ
ВУРТ МАКЕДОНИЈА дооел
ул. Првомајска бб, 1000 Скопје
Македонија
тел. 02/ 272 80 80
факс. 02/ 272 88 72
www.wurth.com.mk
Download

zika електроди - Вурт Македонија