1. číslo, vychází v září 2011
Domovský zpravodaj
KVÍTKO
Domov důchodců Šumperk, p.o.
U sanatoria 25, 787 01 Šumperk
Tel: 583 215 518
www.ddspk.cz
OBSAH
Úvodník
3
Zprávy ze sociálního úseku
4
Co se událo
7
Co nás ještě čeká
8
O stáří
9
Dobrovolnictví
10
Něco k zamyšlení - O naslouchání
10
Blahopřání k narozeninám - jubilanti mezi námi
11
Příspěvek z městské knihovny
14
Příspěvky obyvatel
16
Zábava
18
Služby v Domově
19
2
Vážené dámy, vážení pánové,
právě jste otevřeli první číslo Domovského zpravodaje – Kvítka, o jehož
názvu jste rozhodli Vy sami. Tento časopis je určen Vám všem, ale především těm
z Vás, kteří se nemohou nebo neúčastní společenského života v Domově a jeho
prostřednictvím se mohou rovněž zapojit. Zpravodaj Vám chce připomenout, co
jsme v uplynulém období prožili, a informovat Vás o tom, co pro Vás připravujeme
a nač se můžete těšit. Počítáme i s Vaším aktivním zapojením formou příspěvků,
dotazů a návrhů.
Máme za sebou období, které bylo náročné pro všechny. Zásluhou našeho
zřizovatele, Olomouckého kraje, se podařilo zrealizovat velmi potřebné investice:
zrenovovat balkóny, provést digitalizaci televizního signálu, zmodernizovat
koupelny a vybudovat bezbariérový vstup do Domova.
Bez finanční podpory
Olomouckého kraje bychom takové akce nebyli schopni z našeho rozpočtu
uskutečnit, proto mu patří velké poděkování. Ze stavebních investic, které nás
čekají, je to výměna oken a zateplení pláště Domova.
Jistě jste si všimli, že do kolektivu přibyly nové tváře, které se o Vás
starají, zajišťují Vám program, a tak rozšířily řady pracovníků, kteří jsou s Vámi
v denním kontaktu a kteří si vybrali svoje povolání za své poslání.
Společenský vývoj zaznamenal v oblasti sociální péče velký pokrok. Jsem si
vědoma toho, že existují oblasti, v nichž máme co zlepšovat, abychom udrželi
krok, ale existují i sféry, v nichž už jsme dosáhli požadovaného standardu.
Ostatně skutečnost, že nám inspekcí MPSV nebylo uloženo žádné opatření, je
toho důkazem.
Vážené dámy, vážení pánové,
nejsou to jen velké změny, které ovlivňují náš život, ale především jsou to
každodenní drobné radosti a starosti, které ho naplňují. Pocit štěstí však
nedokáže vyvolat ani dokonalé prostředí, ani sebelepší péče. Štěstí je odrazem
našeho vnitřního světa. Lidé dokázali být šťastní ve velmi obtížných podmínkách,
a jiní nebyli šťastní v palácích. Je třeba hledat drobné radosti v obyčejných
věcech všedního života. Těšit se z toho, že nežijete opuštěni a osamoceni, ale
pohybujete se mezi svými vrstevníky. I tento časopis by chtěl přispět k tomu,
abyste jeho prostřednictvím měli o jednu drobnou radost víc a mohli se ještě více
těšit z každého dne.
ředitelka DD
3
ZPRÁVY ZE SOCIÁLNÍHO ÚSEKU
INFORMAČNÍ LETÁK- TÉMA ÚSCHOVA, CENNÉ VĚCI,
PENĚŽNÍ HOTOVOST
Pokud se jedná o cenné věci jako vkladní knížky, klenoty, peněžní
hotovost, mobil, naslouchadla apod., můžete si je v případě
hospitalizace, ohlášeného pobytu mimo domov nebo obavy ze ztráty
uschovat na pokladně sociálního úseku. Věci uschované na sociálním
úseku v trezoru jsou proti dokladu převzaty a za tyto věci ručíme.
V případě náhlé hospitalizace vedoucí oddělení se sociální pracovnicí
převezmou proti dokladu o převzetí peněz peníze do trezoru /na
úschovu uživatele/. O víkendu tyto peníze převezme zdravotní sestra
s pracovnicí v přímé péči na sesternu do uzamčené skříně se
stvrzenkou opatřenou podpisy uživatele a svědků přítomných při
převzetí peněz. V pracovní den jej předá sociální pracovnici nebo
pověřené pracovnici sociálního úseku.
Peníze uložené na vaší úschově si můžete v pracovní dny vyzvednout
nebo vybrat na pokladně sociálního úseku. V případě, že byste se
nemohli osobně dostavit, upozorníte svého klíčového pracovníka nebo
jiného pracovníka v přímé péči a ten Vám pomůže nebo zajistí výběr
hotovosti či cenností.
Cenné věci nebo peníze byste neměli nechávat v pokoji volně ležet a
pokoj byste měli při odchodu zamykat. Pokud nemáte žádnou vhodnou
uzamykatelnou skříňku, můžete požádat vedoucí vašeho oddělení o
její zajištění.
Tento informační leták zpracovala Kateřina Bílková, vedoucí sociálního úseku.
Informační leták – téma pravidla o ochraně osobních údajů a
nakládání s informacemi, které o Vás vedeme.
Při nástupu do zařízení a podpisu Smlouvy o poskytování sociální
služby nám udělujete i souhlas k nakládání s Vašimi osobními údaji.
4
Bez tohoto souhlasu bychom Vám nemohli službu poskytovat.
Dokumentace, které o Vás ze zákona vést musíme, jsou sociální,
zdravotní a ošetřovatelská.
 Vždy respektujeme Vaše právo na přístup k záznamům a
informacím týkající se Vaší osoby.
 Respektujeme právo vyjádřit se či rozhodnout, která
z informací bude dostupná třetí straně a za jakým účelem.
 Respektujeme právo na objasnění postupů pro vedení
dokumentace.
 Respektujeme právo si stěžovat na zkreslení či hrubé zneužití
informací.
 Respektujeme právo na diskrétnost - shromažďovat pouze
nezbytné údaje a dodržovat pravidla pro zacházení s nimi.
 Respektujeme věcnost, bezpečnost, partnerství – vedení obsahu
a zapisování údajů o klientovi tak, aby pro Vás bylo seznámení se
s dokumentací bezpečné.
 Respektujeme zákonnost – naplňujeme požadavky zákona na
ochranu osobních údajů.
Tento informační leták zpracovala Kateřina Bílková, vedoucí sociálního úseku.
INFORMAČNÍ LETÁK – TÉMA ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY A
VYÚČTOVÁNÍ ZA DOBU NEPŘÍTOMNOSTI
Jak si odhlásit stravu, když se chystám na dovolenou?
Hlášení pobytu mimo Domov je nutné nahlásit nejpozději 2 dny před
plánovaným odchodem na pracovně oddělení. V případě, že je dnem
odchodu pondělí, hlášení je nutno podat předcházející pátek do 7 hod.
Kolik mi bude vráceno za neodebranou stravu?
Při pobytu mimo Domov se vyplácí 50 % z uhrazené částky za
neodebranou stravu za každý celý den pobytu mimo Domov Za den
odchodu a příchodu, u více denních pobytů mimo Domov, náleží
vratka za neodebranou stravu dle dílčích stravovacích jednotek
(snídaně 11,- Kč, oběd 31,- Kč, večeře 20,- Kč, svačina 6,50 Kč, oběd
31 Kč a svačina 6,50 Kč).
5
Příklady:
Odejdu ráno, vrátím se tentýž den večer……………. Vratka nenáleží,
nejedná se o pobyt mimo Domov.
Odejdu po obědě, vrátím se na druhý den na večeři…………………..Vratka
náleží za neodebranou svačinu a večeři z prvního dne a snídaně, 2x
svačina, oběd z druhého dne.
Kdy obdržím vratku za neodebranou stravu?
Finanční náhrada za neodebranou stravu v běžném měsíci je
vyplácena až v následujícím měsíci 15. Při pobytu mimo Domov, který
nebyl předem ohlášen, nenáleží žádná vratka.
Jak je to s vyúčtováním za ubytování?
Zaplacená úhrada za ubytování se v případě nepřítomnosti nevrací.
Výjimkou je souvislý pobyt ve zdravotnickém zařízení v délce celého
kalendářního měsíce. To potom náleží vratka z úhrady za pobyt ve
výši 20 %.
Mám nárok na vratku v případě neúplné úhrady?
I v případě neúplné úhrady při předem oznámeném pobytu mimo
Domov náleží vratka. Ta se však krátí příslušným procentem neúplné
úhrady.
A co vyúčtování příspěvku na péči?
Z příspěvku na péči se vrací poměrná část za každý celý den
nepřítomnosti v Domově. Příspěvek se nevrací za dny odchodu a
návratu do Domova.
Co když jsem náhle hospitalizován(a) v nemocnici?
Pobyt mimo Domov z důvodu hospitalizace se vždy považuje za
předem oznámený pobyt mimo Domov.
6
Co se událo……
Uplynulé období bylo na kulturní a zábavnou činnosti velmi
bohaté.
V nevlídných zimních měsících jsme si čas zpříjemnili cestopisy
o Jižní Americe a o Nepálu, promítáním filmů a hudebních pořadů a
vystoupením dětí ze základní školy. Svoji soutěživost jsme předvedli
v turnaji ve společenských hrách.
Jaro nám otevřela Josefovská maškarní zábava, na níž jsme si
zatančili, zazpívali a dobře se pobavili. Samozřejmě nechyběly krásné
vlastnoručně vyrobené masky. O doprovodný program se postaralo
hudební duo Petr a Vašek, taneční skupina Tornádo, své pěvecké a
taneční umění předvedly děvčata ze základní školy.
Jedno dlouhé odpoledne nám zpestřilo Ochotnické divadlo
z Leštiny.
O Velikonocích se všichni z tvořivé dílny pochlubili svými
výrobky na prodejní výstavce.
Květen se kulturně velmi vydařil. Zahájili jsme jej stavěním
Májky. Den matek jsme oslavili s dětmi z Rejchartic, Štítečtí nás
pozvali na zábavné taneční a soutěžní odpoledne, vydali jsme se na
výlet do Losin a Maršíkova. Měsíc jsme zakončili kácením Máje.
Před koncem školního roku nám přišel zazpívat sbor učitelek ze
Zábřeha. Sportovního zápolení v petangue se naše družstvo zhostilo
se ctí a přivezlo z Chválkovic pohár za 1. místo, který soutěžícím
předala paní náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Yvona
Kubjátová a paní ředitelka poděkovala reprezentantům na společném
setkání dne 30. června.
Ani během prázdnin nechybělo povyražení. Každý týden nám
zahrála skupina KIKS. Využili jsme dne otevřených dveří v chráněném
bydlení v Šumperku. Při návštěvě jsme si prohlédli budovu, zeptali se
uživatelů, jak se jim žije a společně s nimi jsme si vyslechli hudební
program. Znenadání se v Domově objevila i paní harmonikářka, která
hrála skoro celé odpoledne k jmeninám všech Ann.
7
Turnaj ve
Maškarní Josefovská zábava
Taneční odpoledne Štíty
společenských hrách
Ochotnické divadlo
Stavění Májky
Petanque Chválkovice
Leština
Výlet Do Velkých Losin a Maršíkova
Co nás ještě čeká v roce 2011 ?
Měsíc září začne sportovními hrami, které mají u nás
dlouholetou tradici. Příznivce všech výletů potěšíme zájezdem na
poutní místo. V říjnu se můžeme těšit na Hašlerovy písničky a jiná
hudební divadelní představení. Bystrost si procvičíme v listopadu
v zábavné vědomostní soutěži Mazaný Filip. Závěr roku nám zpříjemní
vystoupení dětí a Silvestrovské zpívánky.
8
O stáří
Říká se o něm, že je korunou života, završením životní pouti. Navzdory
skutečnosti, že ve společnosti roste podíl starších lidí, jsou
prezentováni lidé mladí, zdraví, krásní a úspěšní. Je pěstován kult
mládí. Ale co vlastně může starší člověk nabídnout dnešní
společnosti? Měla bych takový skromný návrh, o nějž bych se s vámi
ráda podělila, nemohl by to být PŘÍBĚH? Vždyť prožitá léta, která
přinesla dobré i zlé, by mohla být tím jedinečným, neopakovatelným
zdrojem poznání a zkušeností. Naše doba nabízí každý den spoustu
příběhů, televize je plná nekonečných seriálů, historických
velkofilmů, ale příběhy samotné jsou chudé. Často hledíme celé
hodiny na měnící se obrázky, aniž bychom pochopili, co tím vlastně
chtěl autor říct, koho oslovit? Neprožívají autoři scénářů něco jako
KRIZI skutečných PŘÍBĚHŮ? Zkuste se na chvíli zamyslet. Vyčleňte
si hodinu ze svého denního plánu a věnujte ji starému člověku. Budete
možná mile překvapeni tím, jak vám tento člověk obohatí váš život.
On si často ani nevzpomene, co dělal celý den, ale detaily z prožitých
let života bude znát velmi přesně. Starý člověk je nekonečná
studnice PŘÍBĚHŮ. Stačí už jen naslouchat. Neuvažujete o tom stát
se dobrovolníkem?
Aneta Vykopalová
9
Dobrovolnictví
Od listopadu 2010 funguje na našem domově koordinovaná
dobrovolnická služba pod záštitou vysílající organizace DC ADRA
Prostějov, ale také ve spolupráci s jinými organizacemi.
Dobrovolníkům nabízíme smluvní vztah, pojištění odpovědnosti za
škodu a potřebná proškolení, morální ocenění a v případě naplnění
stanoveného
počtu
odpracovaných
hodin
také
certifikát
dobrovolnické služby. Požadujeme spolehlivost, schopnost týmové
spolupráce, lidský přístup, porozumění a sympatie k naší cílové
skupině. Rádi bychom touto cestou oslovili zejména studenty
humanitních studií, maminky na rodičovské dovolené a všechny lidi
otevřeného srdce, kteří jsou ochotni nezištně věnovat svůj čas a
energii uživatelům naší služby.
Předem děkujeme za Váš zájem.
Vedení Domova důchodců Šumperk, p. o.
Něco k zamyšlení
O naslouchání
Jednoho mladíka zaujalo na přítelově svatbě množství lidí, kteří
se řadili do dlouhé fronty, aby blahopřáli novomanželům a jejich
příbuzným.
Všiml si, že hosté a příbuzní novomanželů si vyměňují jen
mechanicky obvyklé věty a ani se navzájem neposlouchají.
Stoupl si tedy do řady a když se dostal před prvního
příbuzného, řekl klidným tónem a s úsměvem na rtech: „Dnes mi
zemřela manželka.“
Odpověď byla: „Díky, to je od vás milé.“
10
Opakoval stejnou větu dalšímu příbuznému a dostal odpověď: „
To je milé, mockrát děkujeme.“
Nakonec se dostal před ženicha a zopakoval tutéž větu.
Tentokrát dostal odpověď: „ Díky. Teď je řada na tobě,
kamaráde!“
I v dnešní době se mezi lidmi vyplňuje staré biblické přísloví
- mají oči a nevidí, mají uši a neslyší.
Měli bychom dbát na to, co nám radí příroda –
Ústa může zavřít, ale uši ne.
Bruno Ferrero
BLAHOPŘÁNÍ
Ať je lodička tvého života lehká a veze jen to, co potřebuješ: Útulný
domov a prosté radosti, pár přátel hodných tohoto pojmenování,
někoho koho miluješ a někdo, kdo miluje tebe.
V říjnu tohoto roku se dožívá významného životního jubilea 100 let
paní Marie Kohoutová, obyvatelka našeho Domova. Paní Kohoutová,
rozená Ondráčková, pochází z blízkého Hrabenova, většinu svého
života prožila v Temenici. Školní vzdělání získala v Šumperku, po škole
pracovala v Hedvě. S manželem Hynkem vychovali tři děti – děvčata
Marii a Jaroslavu a chlapce Jiřího. Mezi její zájmy patří zahrádka,
ruční práce – pletení svetru, vyšívání, četba, procházky v přírodě,
houbaření… Dnes na většinu z nich zbyla pouze milá vzpomínka. Sama
sebe označuje za spíše samotářský typ člověka, ale ráda se také
pobaví v dobré partě.
11
V našem Domově je od roku 1999 a podle vlastních slov je tady
spokojená. Má ráda vydatný spánek, sní vše, ale obzvlášť si pochutná
na buchtách a také jiných sladkostech, s pití má ráda dobrou
minerálku. Má radost, když „je veselo“, to si i zazpívá hezkou
písničku.
A recept paní Kohoutové na dlouhý a spokojený život?
Jaký si to uděláš, takový to máš. . . . . . . . . . . .
Kolektiv zaměstnanců Domova z celého srdce přeje paní Kohoutové
hodně zdraví, štěstí a spokojené stáří s naplněnými životními sny.
Mudrc si nikdy nepřál být mladším
(řecké přísloví)
BLAHOPŘEJEME K NAROZENINÁM!
Narozeniny v září slaví tito obyvatelé:
Příhodová Jarmila
Komendová Marie
Šuckrdle Jaromír
Radil Josef
Paňáková Marie
Klemšová Marie
Kleibl Jindřich
Benešová Želmíra
Valkovičová Danuše
Bukovská Jiřinka
Číhalová Blažena
Marklová Zdeňka
Řežuchová Elfrieda
Vařeková Božena
Koukalová Ludmila
Mazáková Anastázie
Seifertová Drahomíra
Zácha Jaroslav
Machátová Anna
Konopicová Zdenka
Narozeniny v říjnu slaví tito obyvatelé:
Achilisová Věra
Rotter Karel
Kohoutová Marie
Vepřek František, Ing.
Kozlová Marie
Kubošková Marie
12
Marešová Alena
Linetová Daniela
Přikrylová Marie
Mako Ladislav
Špundová Drahomíra
Slugeň Josef
Heinichová Miroslav
Plisková Marie
Slouka Miroslav
Polách Jaroslav
Šimonková Marie
Kleiblová Marie
Sedmíková Alžběta
Linhartová Helena
Veselá Ludmila
Marková Františka
Narozeniny v listopadu slaví tito obyvatelé:
Zajíčková Věra
Daniel Martin
Blahová Zdeňka
Hlavová Leopoldina
Netopilová Marie
Trecha Milan
Jackelová Albína
Vařeková Lidie
Vavroňová Vlasta
Sedláková Marie
Churavá Jarmila
Pochopová Marie
Janků František
Hájková Marie
Tůn Lubomír
Řeháková Božena
Kombencová Vlasta
Březinová Marie
Krmelová Ludmila
Gregorová Aloisie
Narozeniny v prosinci slaví tito obyvatelé:
Tůn Jaromír
Vepřková Dagmar
Ješátko Karel
Žouželka Ludvík
Kašparová Marie
Vašutová Dorotta
Cesneková Veronika
Vorlíčková Marie
Jenčke Bedřich
Rotter Hubert
Neumannová Marie
Nevřelová Vlasta
Vašová Ivana
Janků Vladislav
Andrlová Jiřina
Soldánová Hedvika
Sobotková Helena
13
Zprávy z městské knihovny
Severomoravské pověsti a zkazky
Znovunalezená kniha Bohuslava Indry
5.října 2011 uplyne 120 let od narození Bohuslava Indry, významné
osobnosti kulturní historie našeho regionu. Kulaté výročí se sluší
připomenout. Měla jsem to štěstí podílet se na znovuobjevení jedné
Indrovy knihy pro dnešní čtenáře a ráda bych na ně při této
příležitosti vzpomněla.
Do šumperské knihovny přibude ročně tři až čtyři tisíce knih od
pohádek pro nejmenší čtenáře přes beletrii po naučnou literaturu
různých žánrů. Ani takové množství nových knih zdaleka nemůže
obsáhnout všechna přání a potřeby našich čtenářů. Co se ale snažíme
důsledně do knihovny získávat, je regionální literatura všeho druhu;
představuje pro nás, stejně jako pro většinu knihoven, největší
bohatství právě tím, že se vyskytuje pouze na malém území,
nepočítám -li vědecké knihovny a odborné instituce, kam laická
veřejnost přichází jen ojediněle.
Rodák z nedalekého Bludova Bohuslav Indra ( 5.10. 1891 - 15.2.1961),
původně hospodářský úředník, po první světové válce důstojník
čsl.armády, za 2.světové války pracovník odboje a po válce až do
odchodu do penze v r.1949 přednosta kanceláře ministra obrany
ministerstva národní obrany v Praze, byl po celý život nadšeným
sběratelem lidové slovesnosti našeho kraje. První lidové písně si
zapsal ještě v době studia na zábřežském gymnáziu. Za první
republiky vydal řadu svých prací v šumperském nakladatelství Josefa
Mangla, korespondoval s Leošem Janáčkem, vytvořil celou řadu
scénářů pro rozhlasové pořady, písně z jeho sbírek převzala řada
významných pěveckých sborů. Šumperská knihovna podobně jako
ostatní v Sudetách byla v době druhé světové války zrušena a z fondů
14
se téměř nic nedochovalo, pouze knihy, které válku přečkaly u
čtenářů. Indrovy knihy zůstaly pouze ve fondech vědeckých knihoven
a institucí veřejnost o jeho díle mnoho nevěděla. K mému setkání
s úctyhodným dílem Bohuslava Indry došlo vlastně náhodou. Když
v roce 1999 vyšlo obnovené vydání pověstí Anežky Šulové Obr na
Šošole v nakladatelství Veduta Štíty, měli jsme z toho v knihovně
velkou radost. Tato kniha ze šedesátých let se již nacházela v notně
zuboženém stavu, proto nás zpráva, že se našel vydavatel pověstí,
velmi potěšila. A tak jsem se o měsíc později s tou dobrou novinou
pochlubila na pomaturitním srazu. „Copak Anežka Šulová. Ale můj
děda, Bohuslav Indra!“ navázal o přestávce na moji řeč spolužák Miloš
a chvíli jsme se bavili o zálibách a koníčcích našich dědů. Asi za
měsíc přišel nakladatel Pavel Ševčík, spokojený s ohlasem na knihu
Anežky Šulové, s okopírovaným vydáním sbírky z roku 1932, která se
mu někde dostala do rukou, a s dotazem, zda si myslím, že o tyto
pověsti budou mít lidé zájem. Přeci jen: pověsti zajímají jen úzký
okruh lidí na malém území. Byla to právě kniha Bohuslava Indry.
Myslela jsem, že čtenáři zájem mít budou a dohodli jsme se, že se
pokusíme o nové vydání těchto napůl zapomenutých textů. Znalost
nositele autorských práv nám velmi pomohla, ale bylo třeba udělat
ještě řadu dalších věcí. Více jak šedesát let stará čeština by byla pro
současného čtenáře těžko srozumitelná, o jazykovou úpravu jsme
tedy požádali bývalého češtináře z gymplu a současně bývalého
starostu Radka Medlíka a ten se tohoto úkolu ujal s velikým zájmem a
láskou. Ilustrování jsme nabídli akademické malířce Anežce Kovalové.
Poetické kresby, které vytvořila, krásně doplnily humorné i temnější
texty. Zkrátka - nové vydání Indrových Severomoravských pověstí a
zkazek vyšlo v říjnu 2000 a celé vydání bylo rozebráno do poloviny
listopadu. Před Vánocemi již kniha nebyla vůbec k sehnání. Následoval
sice dotisk, ale ani ten dlouho nevydržel.
Na slavnostním křtu Indrovy knihy jsme se od historika Zdeňka
Filipa dozvěděli o další - tentokrát zcela zapomenuté - sbírce pověstí
Václava Rýznara, kterou autor sepsal, ale nikdy nevydal. A tak nastalo
další pátrání. Rukopis objevila v rodinných dokumentech dcera Václava
Rýznara paní Věra Prchalová na chalupě v Horních Studénkách a za
15
rok vyšla kniha Pověsti z kraje pod Bukovou horou. Ilustrace do ní
tentokrát vytvořil mladý talentovaný výtvarník Petr Válek. Byla to pro
něj první, ale myslím zdaleka ne poslední příležitost publikovat své
kresby. V nakladatelství Veduta tak postupně vznikla ediční řada
pověstí, která již dnes čítá pěknou řádku titulů.
Rok po vydání Indrovy knihy skupina studentů a studentek
načetla tyto pověsti na kazety a tak je umožnila číst i nevidomým
nebo jinak hendikepovaným čtenářům. Nahrávku máme nejen v naší
knihovně, ale převzala ji do svých fondů také Macanova slepecká
knihovna v Praze a jejím prostřednictvím se dostala do mnoha sbírek
zvukových knih v České republice.
Indrova kniha pověstí je dnes již v mnoha veřejných knihovnách
našeho regionu. Je často půjčována a stále se setkáváme s dotazy,
kde se dá kniha koupit. Stále se objevují zájemci, kteří ji chtějí
získat do své domácí knihovny či darovat přátelům. U příležitosti
výročí Indrova narození se proto nakladatel rozhodl vydat pověsti
v dalším vydání. Stane se tak letos v říjnu. Knihovna při této
příležitosti pořádá besedu Drahomírem Poláchem Pověsti v historii
našeho kraje. Beseda se bude konat ve čtvrtek 13. října od 17 hodin.
Všechny zájemce upřímně zveme. Nebo se za Vámi vypravíme my.
Příspěvky obyvatel
Vážení,
Dovolte, abych se s vámi podělil o několik svých myšlenek o
knihách. Nechci vám říkat, že kniha je nejlepší přítel člověka. Sám
tomu nevěřím. Přátelství je něco výjimečného, nenahraditelného. Je
možné jen mezi lidmi. Skutečné přátele najdeme v životě dva, tři,
potom už jen pár kamarádů, když máme štěstí. O ty nás, bohužel,
většinou připravil čas, o poslední pak nástup do Domova.
Tady a teď se nám nabízí kniha. Knihy, jako lidé, jsou různé. I
mezi nimi je potřeba umět si vybrat. Dobrá kniha je pro vás ta, ke
které se můžete stále vracet. Stále v ní nacházíte něco nového, co
jste kdysi přehlédli, nedocenili. Čím častěji ji čtete, tím víc ji máte
rádi. Stává se vaším průvodcem – a to je mnoho. S tou si rozumíte.
16
Vážím si i těch knih, které přečtu a odložím. Děkuji jim za to,
že upoutají moje myšlenky. Odvedou mne od problémů, které mne tíží,
ale nevnucují se. Někdy mám rozečteny dvě knihy, podle nálady beru
jednu, nebo druhou. Nemohu-li spát (což je velni často), mám je po
ruce – nejsem sám.
V naší knihovně jich máme jeden a půl tisíce. Nechcete to s nimi
zkusit?
Váš knihovník
Náš domov
Na konci Šumperka slušný je kopeček, na něm se nachází velký
to domeček. Komu se podaří ten kopec zdolat, může se do toho
domečku schovat. Kdo se v tom domečku nachází? Starší to občané,
útulek na stáří. Máš-li rád společnost, najdeš zde pohodu, pokud jsi
samotář, můžeš být v klidu. Veškeré starosti pustíte z hlavy, každý si
dělá to, co jej baví.
Personál převezme veškerou práci naši, vyperou, uklidí, navaří
nám kaši. Najíme se, vyspíme, co můžeme chtít víc, bude-li nám ještě
smutno, zahraje nám KIKS. Zazpíváme, zatančíme, roztočíme
sukničky, díváme se na servírky, jak nám plní skleničky. S vínečkem
jsou u nás v mrku, aby nám nevyschlo v krku.
Nelehké je v dnešní době vyhověti naráz všem, musíme se
přizpůsobit okolnostem daných směn. Snažme se žít velmi skromně,
chceme dožít v tomto domě. Dům je naší oporou i s tou malou
podporou. Chceme tady stále žít, nikde jinde není líp.
JAZ
Jak trénujeme paměť
Zadání znělo: vytvořte z těchto slov větu.
Sklenice, rozum, pivo, utěrka, chodník, židle, fialka, kočka, slunce,
kalendář, sešit, kalhoty, náplast, slovo, ručník.
Aby se kočka umyla, k tomu nepotřebuje ani ručník, ani utěrku.
Slunce nemá rozum, nehledí na kalendář, ani na to, kvetou-li fialky, a
nutí nás sednout si na židli, upíjet pivo ze sklenice a dívat se tupě na
chodník. Náplast může slepit sešit, ale dobré slovo kalhoty nespraví.
Účastník trénování paměti
17
Něco pro zábavu
Jde o nesrozumitelná slova, pokuste se přeskupit slova tak, aby
z každého slova vznikl správný název českého města
ŽIDEOMLAC
CYRKANOY
ŠVYKVO
ACŘVEBL
CHÁOND
DKNALO
BAJNELOC
ŘKIPOCEVIN
VOSKOLO
CĎARHIOŽOVE
FASVORNRD
REUBON
Doplň přísloví
Kdo šetří, …………
Co můžeš udělati dnes, ………..
Komu se nelení, ……
Na hrubý pytel…………
Poctivostí…………
Dobrá hospodyňka……….
V nouzi poznáš……
Podle sebe…………..
Dvakrát měř, ……..
Kde pýr přebývá, …………..
Boží mlýny……
Ráno moudřejší………..
Kdo pozdě chodí,……
Potrefená husa………
Neříkej hop,…….
Ve víně………….
Bez práce………
Jak se do lesa volá,……..
Doplň dvojici
HAMLET a
CYRIL a
BŘETISLAV a
SUCHÝ a
RADÚZ a
CTIRAD a
LAURIN a
HANZELKA a
ROMEO a
ČUK a
18
Ordinace praktických lékařů v DD
I. pavilon - MUDr. Káňová Eva
pátek 13:30 – 19:00
II. pavilon - MUDr. Borek Miloslav
pondělí 16:00 – 18:00
středa 6:00 – 7:30
Ordinace odborných lékařů v DD
II. pavilon, suterén - MUDr. Přikryl Tomáš
pondělí, úterý, středa 8:00 – 16:00
TELEFON- 583 223 973
II. pavilon, suterén- MUDr. Novotný Miroslav
čtvrtek od 9:00
I. pavilon, 1 patro- MUDr. Kravčenko Leonit
středa od 8:00 – 12:00 HOD
Fakultativní služby
Kadeřnictví – I. pavilón, suterén
Úterý a středa 6:30 – 13:00
Holič - I. pavilón, suterén
11. srpna, 8. a 29. září, 20. října, 20. listopadu, 1. a 22. prosince
Pedikúra - I. pavilón, suterén
Úterý, středa, čtvrtek 9:30 – 13:30
Kantýna
Každý všední den 8:00 – 10:00 a 15:00 – 16:00
Církevní služby
Římskokatolická církev – bohoslužby 2x v měsíci v sobotu v 15:00
ve společenské místnosti, dle vývěsek na nástěnce
Každou neděli v 9:00 v kapli (II. pavilón, 3. patro) společný poslech
mše z rádia Proglas
Evangelická církev – bohoslužba každé první úterý v měsíci v kapli
Husitská církev – bohoslužba každou 4. neděli v měsíci v 10:00 ve
společenské místnosti.
19
Download

Domovský zpravodaj - Domov důchodců Šumperk