Výhody certifikace firmou
UGRA
podle PSO
Erwin Widmer
St. Gallen, Schweiz
To je UGRA!
•
Výzkumy v tiskovém průmyslu
•
Kompetentní švýcarské centrum
mediálních a tiskových technologií.
To je certifikace PSO UGROU!
•
Hlavní cíle certifikace PSO UGROU jsou:
• udržovat kvalitu na dobré úrovni a
• hospodařit s větším ziskem.
Certifikace PSO UGROU
•
Certifikace UGROU probíhá při
jednodenním auditu.
•
Základem pro certifikaci jsou normy
popsané v PSO (knize od bvdm).
Základy certifikace PSO UGROU
•
1. Organizace a dokumentace
ISO 9000
•
2. Data
ISO 15930-X
•
3. Správa barev
ISO 15076
•
4. Obrazovka
ISO 12646
•
5. Kontrolní nátisk
ISO 12647-7
•
6. Tiskové desky
ISO 9000
•
7. Tisk
ISO 12647-2
•
8. Standardní osvětlení
ISO 3664
Funkce certifikace UGROU
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Organizace a dokumentace
2. Příjem dat
3. Zhotovení dat
4. Obrazovka/displej
5. Kontrolní nátisk
6. Tiskové desky
7. Tisk
8. Standardní osvětlení
Výhody certifikace UGROU
•
•
Ugra rozděluje výhody získané certifikací PSO do
následujících kategorií:
• 1. Lidské faktory
• 2. Technické faktory
• 3. Hospodářské faktory
V této přednášce vyjmenované váhody jsou
zpravidla ohlasy certifikovaných tiskáren, nebo
výsledky vlastních pozorování.
Lidské faktory
Motivace zaměstnanců
• V důsledku toho, že se zaměstnanci firmy
spoluúčastní na vypracovávání podkladů,
které jsou pro řízení tiskového procesu
potřebné pro používání kvalitativních ISO
norem a standardizaci podle PSO firmou
UGRA, dojde k posílení jak motivace
zaměstnanců, tak jejich pocitu sounáležitosti
s firmou.
Zodpovědnost zaměstnanců
• Protože práce jsou popsány v pracovních
návodech, jsou také funkce jednotlivých
zaměstnanců lépe definovány a tím je i lépe
regulována zodpovědnost zaměstnanců.
• Proto zaměstnanci docílí lepších výsledků s
menší námahou.
Úkoly a cíle
• Protože průběh každé funkce je přesně
popsán (včetně požadovaných hodnot a
tolerancí), ví každý zaměstnanec přesně, co
je jeho úkolem a jak má každou zakázku
vybavit.
• Každá práce má být provedena správně již na
poprvé.
Rychlejší zaškolení
• Protože je každá provozní funkce řádně
popsána, mohou si noví zaměstnanci tyto
popisy nastudovat a tím se rychleji naučit své
úkoly.
• Jestliže některý ze zaměstnanců vypadne z
procesu, mohou jeho práci relativně snadno
vykonat jiní zaměstnanci, protože pracovní
postupy je možno si přečíst.
Technické faktory
Tisky a kontrolní nátisky se shodují
• Protože jsou pro výtisky i kontrolní nátisky
používány stejné normy a úzké tolerance, je v
tisku snadno a rychle možné dosáhnout
kvality kontrolního nátisku.
Tiskárny dosahují stejného výsledku.
•
Protože různé tiskárny pracují podle
stejných ISO norem, dosahuje se v nich
stejného výsledku. To je důležité především
pro nákupčí mezinárodně fungujících firem.
Dotisky dosahují stejného výsledku.
• Protože má tiskárna svůj výrobní proces
uzpůsobený podle ISO norem a udržuje jej
stabilní, dosahuje dotisk stejné kvality jako
první tisk.
Firmy předtiskové přípravy a tiskárny
spolu lépe spolupracují.
• Protože jsou v systému provozních ISO
norem dobře zakotveny kontrolní prvky,
mohou reprostudia s tiskárnami perfektně a
kontrolovaně spolupracovat.
Odsouhlasování tisku v tiskovém stroji
se stává zbytečným.
• Zákazníci, kteří do tiskárny kvůli odsouhlasení
tisku v tiskovém stroji přijíždějí, jsou s
výsledkem tisku dříve spokojeni a nebo jej
vůbec nejezdí odsouhlasovat, protože
tiskárna kvalitu kontrolních nátisků v tisku
vždy dobře docílí.
Chyby se rychleji najdou
• Protože jsou všechny meziprodukty
proměřovány a výsledky těchto měření jsou
archivovány, je při výskytu chyby snadno
dohledatelné, proč a kde tato chyba vznikla.
Tím je možno stanovit a popsat prevenci pro
příští případy.
Výběr zařízení se zjednoduší
• Ve standardizovaném pracovním postupu
jsou požadavky na všechna zařízení a
přístroje přesně popsány. Při jejich pořizování
je možné tyto požadavky snadno využívat.
Komunikace mezi jednotlivými
odděleními
• Protože jsou všechny funkce dobře popsány,
ví také každý zaměstnanec přesně jaké jsou
povinnosti a úkoly ostatních oddělení tiskárny.
Zlepší se pochopení práce ostatních oddělení
a tím se zlepší komunikace a vzájemné
porozumění. Komunikace se přenese z
osobní na věcnou úroveň.
Komunikace se zákazníky
• Protože je do procesu standardizace
integrován i obchod, mohou prodejci se svými
zákazníky lépe projednávat technické
náležitosti.
• Prodej se stane skutečným vývěsním štítem
tiskárny.
Komunikace s dodavateli
• Protože jsou požadavky na vstupní materiály
v systému PSO jasně definovány a
zdokladované výsledky měření poskytují
rozsáhlé znalosti, je s dodavateli možné
jednat o vstupních materiálech mnohem
konkrétněji.
Ohleduplnost k životnímu prostředí
• Protože dojde k nižší spotřebě času a
materiálu, působí daná firma na životní
prostředí mnohem přívětivěji.
• Než dojde k aplikaci jiných opatření, musí být
celý proces dobře zvládnut.
Hospodářské faktory
Méně reklamací
• Protože jsou zakázky vyráběny s přesně
známými požadovanými hodnotami a jejich
tolerancemi a protože se v tisku dobře
dociluje kvality kontrolního nátisku, dojde k
poklesu reklamací.
Kratší dodací termíny
• Protože je celý výrobní proces standardizován a
všechny pracovní postupy je nutné provádět pouze
jedenkráte, může dojít ke zkrácení času potřebného
pro výrobu zakázky.
Vyrobit více zakázek
• Protože při standardizovaném pracovním
postupu je možné ušetřit čas, je možné v
uvolněném časovém pásmu vytisknout další
zakázky.
Vyšší zisk
• Protože se každá zakázka vytiskne správně
již napoprvé, je potřeba méně dodělávek. Z
tohoto důvodu dojde k úspoře materiálu a
času, což vede ke zvýšení ziskovosti.
Vyšší zisk
Vyšší zisk
Standardizovaný tisk
•
Když je tiskárna schopna tisknout
standardizovaně, přeje si to také sdělit svým
zákazníkům.
•
Navíc si přeje, aby získala od neutrální
instituce potvrzení o tom, že je schopna
tisknout standardizovaně.
•
Tyto požadavky je možné splnit certifikátem
firmy UGRA.
Certifikace
•
Řada tiskáren zavádí standardizaci tisku
společně s poradcem.
•
Výhodným zakončením takového projektu
je právě certifikace nezávislou institucí,
která oběma stranám prokáže, do jaké
míry byla standardizace provedena
úspěšně.
Certifikace
•
Právě takovouto certifikaci provádí Ugra.
•
Ugra má k tomuto účelu akreditaci podle
ISO 17025 a je tudíž připravena takovouto
certifikaci provádět
Certifikace
•
Certifikace probíhá při jednodenním
auditu.
•
Poskytnutým certifikátem Ugra
potvrzuje, že auditovaná tiskárna je
schopna pracovat podle procesních
standardů pro ofset (PSO).
Certifikát
•
•
•
Auditovaná tiskárna obdrží zprávu s výsledky
auditu.
Tato tiskárna obdrží i certifikační logo, které
může používat na tiskovinách a na internetu.
Tiskárna obdrží certifikát.
Náklady
Audit prováděný dvěma auditory trvá
jeden den. Další jeden den je nutný pro
měření a vyhodnocení v laboratoři.
• Jeden Audit proto stojí € 4500.-, plus
výlohy.
•
Mnohokrát děkuji za
Vaši pozornost.
[email protected]
Download

Vorteile der PSO-Zertifizierung_PR [režim kompatibility].pdf