.oprjoj*.
!N,
t) 12 J
rr
$'., 14. o€
/4L2
!,-.I u,,;ru!ro
Ha ocHoBy rna*a 246. i 247. 3aKoua o npxBpe,(HxM apyrurBxM4 Cr<yrlurrxHa
AA HoBo OpaxoBo, Ha ceArlrtur olpxaHoj AaHa 14.06.2012.
ar(ur4oHapa ,,OpaxoBo"
rorrHe ycBojrra je cneAehn:
CTATYT
,,OPAXOBO" AKlroHapc(or ApyrxrBa HoBo OpaxoBo
I OCHOBHE OAPEABE
rlraH
1
OBr.rM Crar),roM ,,OpaxoBo" AA HoBo OpaxoBo ycar,rauaBa ce ca 3arouou o
np[Bpe.uHrM ApyrurBxMa (,,Cn. rttacHuK PC" 6p. 3612011 u 99D011\. ycBaiarleM oBor
Crarlra ,,OPAXOBO" AK{oHoapcko ApyulrBo HoBo Opaxoro, ca ceaurureM y HoBoM
Opaxoey, yr. Topr6ourkfi np 6p. 2, uaruvurl 6poj 08056919 opraHu:yje ce r<ao jaaro,
jennoAouso arurosapcko ApyurBo y cKnaly ca 3a(oHoM o npuBpe.qHrM ApyurBuMa (y
na,BeM TeKcry: 3arcoH) r-l HacraB,sa ca paAoM na neolpefeuo rpenre.
Oeaj Craryr je HajBxrux onurrx arcr ApyrxrBa ca rojuu uopajy
ocrann amtl ApyurBa.
6rrx y c(naly
cBrl
II nOCJTOBHO HME, CEA4IXTE
llras
2-
AKurroHapcKo apyurrBo he nocrooma non clenehuu
nocloaulu aueuoM:
,,oPAXOBO' AKUI4OHAPCKO APyIITBO 3A MEIIOBLiTO OApMEPCTBO HoBo
Opaxoeo, y:r. Topreourt<t-r n]'r 6p. 2 (y ,@J6eM rekmy: ,{pyulrBo).
Crpaheuo nocloaro uMe ApyurBa rracx:
,,OPAXOBO" AA HoBo OpaxoBo.
{,ran
3.
Ce,lur re ApyurBaje y Horou Opaxooy, yl. TopBouKn n]"r 6p. 2.
tlnaH 4,
O npoMeHx nocnoBHor xMeHa x cenxura Apyrurea o4ayuyje On6op .arpeKropa.
rlnas 5,
Ilocroona nlclra u 4pyru 4orylreuru roja ce ynyhyjy rpefirrM .[[qxMa, caApxe noaarKe
o.qpefeue 3arouou o ueMy ce crapa n3Bprualr axperrop,
rlna[
6,
ApyurrBo tlMa ne,rar u rxraM6arB (oje t<opucrll y npaBHoM flpoMery. Oaayr<y o usrle4y,
6pojy a rlaurny xopnu.thesa neqara u u-rrau6rJra louocrl x3BprrrHu lrrpemop Apyurr sa.
III AEJIATHOCT APYIIITBA
qrsH
7.
flpsrexHa lermHocr npyrrBa je:
0150 MerloBrira llo,aollprlBpe.AHa rrpori3BoArBa
flope.q nperexne ,uerarHocrr.r lpyu:roo uoxe o6aBJ6ar[ r, Apyre aeJrarHocrrr,
yruLyqyjyhfi u cnor'BHo'rpfoB,HcKy aenaTHocT u ycJryre y cnoJEHmprosxHcKoj
aenaTHocT[i, yKoJlut(o 3a'fo ocnyBaBa ycJIoBe flpeaBHbene 3aKoHoM Ll To:
0l.l I Fajene xara (ocrrM nrrpxHqa), neryMuHo3a r., yl6apxqa.
0l .l3 Fajerse noupha, 6oc'rala, ropeuacrfix u Kpronaqr[x 6lJ'EaKa
01. I 9 lajelre ocra,rux jeAroroalu:nux a AroroAltru*{x 6rrJBaKa
01.21 l-aieEe .poxba
01.24 fajer6eja6y'raoor u KorrrrrrqaBor Boha
01.25 fajerte ocranor rpBeHacT or, x6ynacror l,l jesrpacror Boha
01.27
01.28
01.30
02.10
02.20
fajeue
6x,BaKa 3a rrpfinpeMarue Hanuraxa
fajerue ra, -rucxol apoMarrqHor u nekoBnror 6uJEa
fajeBe caauor Marepxja"ra
Fajeoe uyua r ocriure uyMapc(e aenarHocrx
Ceua apreha
I0.ll flpepaaa u rourepBrrcaH,e Meca
10.12 flpepaaa n rou:epBrcaBe xxBrrHc(or Meca
10.31 llpepa.aa r r<on:epBlcare (poMnxpa
10.32 [Ipox3BoABa coxa o4 ooha u norpha
10.39 Oqrana npepaaa 14 (orcepBricaBa Boha u noBpha
10.61 flpouaoolru urrHcrxx npoa3Boaa
10.71 llpouaoolrca x,re6a, cBexer fleqxBa t,l (oraqa
10.72 flpon3BoA6a ABone(a, Ke(ca, TajEor neulBa r xonaqa
flopel HaBeAeHxx AenarHocrr4, ApyurrBo Moxe o6aBJEaru I, cBe ocrarre leJlarHocrr.r 3a
koje ncnyH,aBa fiponlcase yc.[oBe,
tlnan 8.
O.any(y o npoMerru nperexHe lerarHocrl, x ocrarux .(ejrarHocrr.t Apyurrsa
.aoHoct
0.[6op Aupemopa.
IV OCHOBHH KATI TAN IPYTXTBA I,I AKUIZJE
rlran
9,
Yrynan yrucauu norqartl Aeo ocHoBHor r(anxrEura ApyuITM u3uocx:
2.577,972,61 EUR (cnoBuMa : ABaMrrrrroHa nsrcrorr.rHaceAaMAecerceAaMxnJr,ara
.oeBercroce.aa M.qeceraBa x 6ll 100 EUR) .
yKynaH yonaheE( EoB.rau[ Ieo ocEoBHor Kart4Tara
ApymrBa n3[Iocx:
2.577,972,61 EUR (c,roBxMa
nsrcrmrrEaceAaMAecercelaMxurLaAa
ABaMr-urroHa
,qeBerc1 oceaavaeceraBa x 6ll 100 EUR) .
y(ynaH ynncaB, IIeIIoBqaHL leo ocHoBHof l{anu.raula
ApyurBa x3Hoct :
I93.879,23 EUR (cnoBxMa : croAeBeAecerpxxriJLaleocaMcrorlHacelaMAecerAeBcr.11
;
23lt00 EUR).
yKynaH yserl, BeIloBqaHIl Aeo ocHoBHoa (aflxrara
Af,yurBa rcHocrr:
193.879,23 EUR (croBxMa: croAeBeAeceTprrxxJ%aAeocaMcTmrHaceAaMleceTAeser
x
23l100 EUR).
ran[Tar ApyrxrB4 yn[caH a ynlaheu y Perucrap, na AaH aonoure*a
CrarFa u:roct.r 2.771.851,84 EUR.
OcHogHu
oBor
OcHoBHx r€n[Tan ynnahenje y qe:rocru.
qnas
OcHogHr xanrrar none,'r,en je na
BpeAHocru
10,
154.953
o6uvulx arqfija, cBa(a
HoMlrH,llHe
on 1.000,00 .UrHapa.
arqaja Ma jeaaH anac, npeHoc BJracHrlrrBa rrje orpauuuer, y nqrnyHocrx cy
yuahere u perrcrpoBaHe y l lenrpaauoll perrrcrpy ISIN CFI RSORHVE62544
Craxa
(ESVUFUR).
flope4 o6uunrx aruuja ,(pyrureo Moxe l,l3laru u npeQepeuqujaaue akUrje x npyre
xaprnje o.q BpeAHocrlr, y cruraAy ca 3ar(oHoM.
qnaE 11.
.(pyruroo uoxe fiMarrr x olo6peHe axqxje, c rxM Aa 6poj Tt,lx arqrja Mopa 6xrn Mar6x
o.( noroBrrfle u3Aarrrx o6auulrx arqnja. Ogo6pene ar{uje.(pyurso Moxe rtAaBa.r'r4 npx
noBeha*y ocHoBHor (aflxrara HoBt M yJIo3uMa xru 3a ocrBapliBa*a npaBa 3aMeHJ'Et BLrx
06Be3Hxua.
Cxynurruna aoHocr oAny(y o olo6peHxM ar4ljau4 rojou Moxe oMacruru oa6op
anpemopa ra x3ra oAo6peHe arrxje. Olo6peue axqr-tje uory ce rrcAarx y poxy oa ner
IOIUHa OI AoHotrlelra OAIy(e cKy[LnTXHe. C Tr{M Aa Ce raj pox uoxe npol},I(l.tTxr y
cKnaAy ca 3a(oHoM.
qlt
A 12.
A(urroHapu (ojl, uMajy o6u'rne arquje tuajy
.
.
.
.
r
cneAeha npaBa:
npaao maca y Crynurr-rHx, y cKnaay ca oBxM C.raryroM;
npaBo nptsTyna yBtraa y aroe r., Apyra Ao(yMeura lpyurra, ocrlM oHxx r(oje
npelctaaruaj y nocaoeuy rajxy;
npaBo Ha ucnJraT y AxBlraeHArlj y cruraAy ca oAnykoM CKynrurxHe,
npaBo pacnonararsa coojru axqrjava. y cxnarJ ca 3aKoHoM. H
rpyra npaBa [peABr-rbeHa oBrM Crar]"roM l3a(oHoM,
OA6op .uxpeKropaje oAroBopaH 3a ocrBaprjBar!€ npaBa arqxosapa I,l3 craBa
l. oBor
qrlaHa.
qnaH 13,
Ocuogsa xanurar ApyrlrBa Moxe ce noseharr o4[yt<oM Crynuruue, Ha upcAnor
Oa6opa lrperropa. OAnykoM o noreharry oclrornor ranura,ra ypelyjy ce nurarta
npenruleua 3aronou.
rlnaH 14.
OcHoBHx kanrran ,4pyurBa Moxe ce noBeharr:
r
.
.
.
HoBlrM yno3xMa
a(uloHapa;
no ocHoBy ycnoBHo[ noBeha*a;
x3 cpeAcraBa ApyrurBa (x3 pe3epBa n HepacnopeDeHe
ycnea grarycHxx npoMeHa.
lo6urn);
rlnaE 15.
AKu oHapx ,{pyurraa tuajy npaso flpeqer ynuca npx a3.4aBar6y HoBxx a(uitja,
cpa3MepHo HoMfiHarrHoj BpelHocrx crojax axquja. PaaI, ocTBap[Bar6a npaBa npeqer
ynlca HoBrx akquja o6aBeurraBa ce cBaK, akqxoHap ApyrurBa.
9lan
16,
O.ulryry o o,larerry ocuoBnor Kanxrara Apyurrea 4ouocl CrynrurflHa, ocr.lM cMa*eria
ocHoBHor (anurara noHrtrlTerLeM corrcrBeHxx arquja, o reuy oaayry 4oroca oa6op
Axperropa. Cr<ynruruna Moxe rcroBpeMeHo AoHsrx onny(y o cMatLer6y ocHoBHor
ranura,ra nojeauou ocHoBy x noBefiarty ocHoBuor r(anrrara no ApyroM ocHoBy.
qnaE 17.
flpu nooeha*y irjrr cMarbeBy ocHoBHor r(arrrana He cMe ce noBpeAr npxHurn
jennaxor rperuaua (paBHonpaBBocrx) aKqroHapa, o qeMy ce crapa ol6op AxpeKropa.
Crynruruua Moxe ,[oHerr oanyKy
rhas 18,
o cr ua*y concrBeHux arqrja aro ]a ro
onpaB.qaHx parno3x a aKo cy rcnyH,eHx ycJrora npeAeufenn
nocroje
3arotou.
l&y3erHo oa craBa 1., oA"ryrq o cru,tat6y concrBeH x arcqrja uoxe Aoueru o16op
.qfipeKropa ucruLyquBo atco 3a ro flocroje onpaBlatx pa3no3r, npeABuDeHu 3aKoHoM.
rlnat
19.
IIpu myle*y coflcrBeHrx aruuja arqtonapu ,(pyu.rroa muajy flpaBo npeqe Ky[oBxHe
Txx a,(uxja. cpa3vepHo nourra,rroj spelrocru caojrx aruuja.
I43y3erHo oA c'raBa l. ooo uana CxynuruHa Moxe AoHerx olnyky o orpaHxqerby rrnu
llcur,y'rer6y npaBa aKuroHapa Ha crruar6e concroeuux arqr-rja ,{pyruroa.
V PACNOAEJIA AOEI,ITI'
rlnaH 20.
Ha ocHoBy ycBojeHor OtlHaHcajcl(or r,BBeurraja 3a [ocJroBHy roAlrHy 106IIT ApyurrBa
pacflopebyje ce 3a:
noKpxhe ry6rraka npeHeceH[x x3 paHhjxx rorxHa.
AKo no pacnopebxBar6y A06I,lTo y cMHc.rry craBa l. oBor q.flaHa flpeocraHe Aeo lo6xrx,
l.
raj Aeo.qo6r-rrn CKynururia paclotr€Dyje 3a:
l. pBepBe ApyrurBa y rr3Hocy Kojl,l olpell, C(ynurrrH4
2. AxBrrAeriAe, y x3Hocy (oju oApeA{ Crq/nrxrrrHa x
3. lpyre naueue norpe6ue 3a [ocnoBaBe ApyrurBa.
rlnaE 21.
Vannara LuBll4elnta Bpurn ce Ha ocuoBy ornyke peaoBrre roarrlxue Cr<ynruruue o
pacnonen ao6x'rx. ALlBuaeHLa ce ucn:rahyje arqrroHaprMa cpzBMeprro nouuna.aroj
BpeaHocrr.r rlr-lxoBrx mnnahentx arprja.
rrrr te ucnaahyje cauo y HoBuy, Beh Ha Apyru
rcnlraru rr,tBrrAeHAx yropfyje ce Ha Kojn ce rpy.r,
AI(o ce AxBxIeHIa He xcnnahyje y HoBqy
Ha,rxH (y arulr.rjaMa), o,4nyr(oM o
Haqt H Bptxfi llcnnam IxBxaeHAe.
\,.an
22.
Opryxa o olo6pen y anBuAeHAr calpxx IIo,[arI(e oApeDeHe 3aKoHoM.
O4,'ryxy o o.4o6peoy arougeuAu npelraNe Cl(yflurl.rHx or6op ArrpeKropa.
rlnaE 23.
,Ilraurenra npuna,qa akurioHapxMa xoju cy Ha AaH AxoriaeHAe
,(pyruroa, npeua eau.4eHquju rc Ueurpanuor peflic.rpa.
6un,
a(uuoHapr.t
Aro je axqrouap noc:re AaHa lt,lBuleHle, a npe AaHa nnaharta Ar.lBxleuge, npeneo caoje
arqrje, oanocro y roM BpeMeHy uy je npecrao craryc akuroHapa, 3aapxaBa npaBo Ha
ucnnaTy IrBrraeHAe.
VI 3ACryNABE IPYIXTBA
{aas 24.
I,l3BprnHn AxpeKrop BoAU nocnoBe ApyETBa r-r:axorcraje sacrynuxk Itr yrurBa.
l4:opruulr grperrop .(pyurna oglyuyje o npaBxMa, o6aE€3aMa x oAroBopHocrxMa
3anocneHux y cKJIaly ca 3akoHoM tl amrMa ApyurBa.
qnaE 25.
3acrynuln [pyurroa Moxe, y oKBrrpy coojtx ornaurheru, Iarx lpyroM nHqy flxcaHo
nyuouohje oa sacrynaBe lpyrllTBa ca TaqHo yrepfeulu orpauuue*unaa oolaruherra y
3acrynaBy ApylnrBa.
3acTynrrxK lf,yursa je
rlraH 26.
oaaaruheu
Ad
3acry
c[oJEHorpaoBr.rHcl(oM rlpoMgry 6e3 orpaHxqerba.
a
ApyrxrBo
y
yHyrpaur6eM x
VII OPf AHI43AUI4JA APYIIITBA
q][ta,,27.
Oprauataqrja flpyurraa yraplyje ce npeua norpe6aua nocroBa*a r.{
aeJraTHocTu ApyrtlTB4 O qeMy oanyKy aoHoq, o.(6op arpeKropa.
o6aB,]6aBa
jeAxHcrBeHa nocJroBna qeJrr.rHa Moxe, kao cBoje yH).rpauI6e
optaHh3aqroHe aefloBe, yc[ocTaBxTI nocnoBHe jelrHxue. noroHe, ceKlope, cnyx6e x
apyre .uejroBe, 6rno y ceaulxTy tlJll.r B.tH CeAr-rurTa ApyruTBa.
Ipy[TBo, I(ao
qnsll
,(e,roaa ,{pyurua Mory c€ o6pa3oBaru
28.
r,
I(ao oapaHu, ApyunBa, ca npaBrMa
h
o6aBe3aMa )TBpDeHuM oAJty(oM o o6pa3oBar6y, Kojy AoHocr-{ OA6op .erpeKropt.
Orpaaqr ,{pyuraa H€Majy cBojcrBo npaBuor Jrrrqa, a noclroBe ca rpeh;M
o6aBjLajy
y
tlMe n 3a paqyE ApyrurBa, noA cBojnM Ha3r.tBoM
lrul1rrMa
rl
.(pyruraa. 3acrynuu( orpau(a ,(pyruraa nocryna npeMa
nocJloBl .tM uMeHoM
HaJro3uMa x3Bp[Hor
ahper(ropa.
VIII YNPABJLA}bE NPYUTBOM
qnatd 29.
jejeluoaouao.
..OPAXOBO' AA HoBo OpaxoBo
jaeuo aKurioHapcko ApyrlrBo.
Op.aH npyurBa cy Ckyflurr4Ha I, O.q6op flrpe(ropa.
tlratl
IIpoMeHa opraHrr3auuje y[paBJaaBa Moxe ce
TMeHOM OApeAa6a OBOr CTaT)"ra.
1.
30.
Bpumll y ror(y nocrojaBa ApyrurBa
caMo
Cxynumuna
rlnan 31.
Crynurary rnue axqrosapr
ApyrrrrBa.
Coara arqaja 4aje npaeo sajeAau .nac.
6poj akqrja r<oje arqroaap Mopa noceAoBaru 3a nuquo yqeuhe y paly
Cxyrurrvne rclrocu 0,1 oZ yrynnor 6poja axqoja oaroBapajyhe Knace.
Mr-rHuManaH
qraE 32.
Crynruruua og,ry,ryje o:
l) usuenaua Craryra,
2) noBehaBy xrlr cMaEerby ocHoBHor (anr{Tara, rao u caaroj euucujl xapruja o4
BPEASOCTI-I;
3) 6pojy oAo6peHux aKurrja;
4) nponrenaua npaea ral noraacraqa 6alo roje (nace aKrllja;
5) crarycuurvr nponaenaMa I,| npoMeHaMa npaBHe +opMe;
6) crxuarby n pacfloramEy uMoBr.rHoM Bejrul(e BpeAHocru;
7) pacnolelu 4o6rrr u nor<puhy ry6u.raxa;
8) ycBajalby oHHaHcujc(rx x3Berrrraj4 I(ao u rr3Berrrraja peBmopa aKo cy OHHaHcxjcKx
n3BeuTajrl 6xrl, flpeaMsr peBx3uje;
9) ycrajan y rcreruraja OA6opa A[peKropa;
l0) Ha(HaAaMa AxpeKropxMa, oAEocHo rrpaBxJr[.rMa ga r6uxoBo oApebrBarEe,
yuuyqyjyhr x HakHaay Koja ce [cnrahyje y arqxjaMa r.r apyruru xaprajaua o1
BpeAHocrx ApyltrBa;
I 1) aMeHoBaBy x pa3peueH,y qJraHoBa On6opa ll-rpeKropa;
12) no(perarby noc'ryn(a nuKBfiaaur-rje, oAuocrro [oAHoureBy npe4rora 3a sreqaj
apyuJTBa;
l3) a:6opy peauaopa I Ha(HaAx 3a r6€roB paA;
l4) apyruu nuranuua (oja cy y cknaAy ca 3aKoHoM
qraBJ.r,eHa Ea AHeBHx peA ceAHxue
Crynurrnne;
l5)ycBajarry nocnoBuura o paAy Crryrurr,tue ApyrrrBa
l5) npyrrrM nuraBxMa y cKnaly ca 3akoHoM I,l Crar]"roM
qreH 33.
,I[aH aKuoonapa (ojtl lMajy npaBo Ha ] rerxhe y pary CKylDraHe je Aeceru naH npe
aaBa oapxaBar6a celHrrr{e c(yfl[rTllHq a xojr ce o,4pe]yje y cknaay ca 3arouou, ua
ocHoBy r,r3Boaa l,t3 jeauucraene enrgenqaje axqtonapa IleurpatnHo. perncrpa.
qnaH 34.
Ce,quuqe Crynu:ruue oApxaBajy ce y npocropujaMa ApyurBa, y cKnary ca oAnykoM o
ca3uBarLy cKynuTrrHe.
rlnaE 35.
a(t.1lloHap ca HajBehuM 6pojeM o6uvHux arqxja. MaHnar
Cl(yfl rrrue rpaje 4 rognte.
llpelcearur Crynrurnue je
flpeAce,uHr-r(a
IIpeAceAHur( Crynurrrne lpyrxrBa je yjeAHo h 3acryflHxx ApyrxrBa Kojx 3acryna
,(pyuroo y yuppaurreM u crroJLHorproBlruc(oM npoMery 6e: orpaurqeea.
y
cnyqajy cnpe,reHocrxr flpeAceAH[( Cxynrurute Moxe oB]racrIT[ Apyro nxue Aa
Ia npecTaHe (bynrUrja I
npe,lceAaBa C{ynurT,HoM. llpeAce,4nrxy Cxynurune Moxe
npe HcTeka MaHAma, ocTaBKoM 0JIL pa3perrer6eM,
Y clyuajy ocraBke anx pa3peueBa npeAce.4Hlr€ Crynuruue, Cxynurunona
npenceaaBa npeaceaaBajyhx
Ha
crynunune (ora flpe lloqeTr(a cearuqe 6upa Crynuuta
npeMof oa6opa AlpeKropa.
I
rlnaE 36,
IIo3uB aKuxoHapxMa 3a ceaHxuy CKynrurrHe c,Br-rBaq he caqrHxrr.r y ckjrary ca
3a(oHoM. ApyrurBo je .4prno .4a [o3xB 3a ceaHxrty o6jaBtr Ha nHTepHer crpaHnuu
ApyurrBa, nuTepHsr c'rpaHxrrx perircrpa nprBpe!fi x cy6jemra u Ha xHTepHer
cTpaHxur., penynucaHof
rpxr{u'ra,
cy yrc,LyqeHe BeroBe axqrje.
oasocHo MyrTxnmepanHe rproBaqke nnaToopMe rae
rl,ran 37.
CrynrxrrHe ,'rBpDyje ce o,[Jry(oM o ca3rrBar6y Cxynurare. xojy
nonoca O46op anpexropa. AHeBHn pe.q ce Moxe aonyHrrrx y cKra.qy ca 3aKoHoM.
Cxynurrr.tra Moxe Ha ceaHlrrll,t pacnpaBJBarri caMo o raqKaMa roje cy yapurrexe y
,qHeBHo peA ceAHxrre
IHeBHU pe.q.
rlnas 38.
A(uxolap Kojx ue y'recmyje y paly Crynuruue Moxe rracarx nucaHnM n)"reM, y3
oBepy cBor nornrrca Ha nxcMeHy Ba (ojeM r"laca. Aruuouap rojn je fracao nrcaHrM
nyreM, Tj. y oacycrBy cMarpa ce npxc),THrrM Ha cersllql, o r6eroB rrac ce paqyHa y
KBOpyM 3a paa
cKynurrdHe.
tllas
39.
ocruapyje npaao Ha nuquo yqeuhe y CkynurxH, xMa npaBo .[a
AIpeKropr-rMa nocTaBJba nrraBa xoja cy y Be3x ca ra'{KaMa aHeBHof peaa. Koja Moxe
nocraBrlu y nucaHoj (bopur najracuuje 3 aaHa npe ceauxqei a oaroBopn ce lajy y ro(y
ceaHrue, npu pa3Ma'rpar6y Talrat(a aHeBHor peAa noBoaoM KojHx cy nrrarba
nocTaB,'beHa. oaroBopa Ha nocraBr%eHa nxrarra Mory ce yc(paTrlT u caMo I,3 pa3rora
Axuuouap
rojr
xoju cy npeaeulena 3axouom.
qnaH 40.
AruroHap Koju ocrBapyje nparo na nuvno y.reuhe y pa.ay CrynruruHe Moxe y nucaHoj
{opmr aarr nyuouohje ApyroM nxqy Aa y rberoso aue yrecroyje y pa,uy Cxynrurune u
Ia
r,laca.
Ilynouohje roje naje arquouap koju je Ou3x.rko Jruue Mopa ra 6yae oBepeHo y cKrary
ca 3arorou xojuru ce ypelyje ooepa nmnuca.
qnaE 41.
npe noqer(a ceaufiue Crynruruue Kouacuja ra macarre yraplyje
Ha C(ynurxHu ri .aa nu nocrojr reopyu sa paA C(ynn]rxHe.
raeHTI-rT
er yqecHxr(a
II;[aa 42.
KBopyM 3a ce,[Hrruy CKynurxue nocrojx aKo ceauruu nprcycrayjy akuuoHapu,
oaHocHo r6rxoB nyHoruohuruu r<ojr wajy o6r,rry aehuuy oa yrynHor 6poja a(ulja ca
npaBoM rnaca. npeAceaHuk CKynurxHe nparx nocrojatte KBopyMa cBe Bpeve nox rpaje
CEAHITUA CKYNUITI{HE.
CKynlurxHa Moxe oAJ'tyqxBarx no npeAMerHoM nrflarby caMo aKo ceaHxqu CKynutrtHe
npucycroyjy ura cy na u,oj npeacraBJleHtl aruuonapu rojr noce.ayjy rn, nperqras.rLajy
norpeoaH 6poj MacoBa xnace a(urja ca opaBoM rjlaca no roM flrrratLy.
rlraB
43.
Axo ue nocroju KBopyM 3a paA peIoBHe xnu BaHpeIHe ceAHrrle CkynlxTrHe Moxe ce
3aKa3a'ru noHoB,%eHa c(ynuTrHa, y cKrraay ca 3aKoHoM.
Kaopynr na nouoanetoj cenuxu qlrHr, l/3 o.4 yxynnor 6poja raacola axurja ca npaBoM
rnaca. OAry(e Ha [oHoBJEeHoj cenqrU, IoHoce ce BehrrHoM npofllcaHoM 3aKoHoM l.t
oBxM CTaD[oM, koja He Moxe 6rrrx MaBa oI jeAHe qflBprnHe o4 yrynuor 6poja
rracoBa aKuxja ca [paBoM fJraca no flpeAMsaHoM nura!6y,
Ha t u a olay
v
uaama C xy a u mu ae
ql,trld 44,
rruoM
Crynrurnra oAlyqyje 06
BehrrHoM HracoBa
npaBo Llaca no oapebeHoM nxTar6y.
flplrcfHxx a(u-{oHapa, Koj!
rrMajy
CKynurrHa oanfryje rpoqsrBprxHcroM BehrrHoM rnacoBa flpuc)rru[x a(quoHapa ca
npaBoM rnaca o ni.rTaBrMa fi3 rta}la 32. cr. 1. T. 5. u 6. oBor CTaTlTa, l(ao u Kaa
oanyqyje o cMar6er6y ocHoBHor r{arrrTElla.
tlnaH 45.
fnacaEe Ha ceAHrrlx Crynrurrne je jaero.
Kouucuja
u
ztacame
qnan 46.
Kouuo,rja sa rracarce tlMa npeAceAHuka u,[Ba qlraHa] Koje xMeHyje flpeacerHxK
Cxynurune lpe nouer(a ceAlxqe.
Kourcuja:a raacarr'e:
l) yrnplyje cmrcar( Jllua roja 1"recrByjy y paAy ceAHuqe, a noce6no
axuxoHapa I-I BuxoBxx IlyHoMohHr-rxa, npx qeMy floce6fio HaBoat Koje
aKuuoHape Tr.r nyHoMohHhul,l sacTynajy. ocxM y cnyvajy arrlaonapa ruje
aKur.rje KacTo,4k 6aHKa.apxH y cBoje xve a BuxoB paqyH;
2) yrepDyje yxynax 6poj rracoBa x 6poj macoBa cBakor o/l nplc),rHxx
aKr-tr4oHapa r nyuouohurxa. xao u nocrojarue KBopyMa 3a pan
CI(yntlrTrHe;
3) yreplyje oa.mauocr cearor nynouohja u ynl"rcroa y cmrou nynouohjy;
4) 6poj u uacoee;
s) paplyje u o6jaenyje p$ymare r,raca*a;
6) Bpurn x lpyre nocnoBe y c(naAy ca CTaryroM.
rilrIrl, 41.
je
Kouucuja ta rracarce A)rr(Ha
4a nocryna HenpxcrpacHo t,t caBecuo npeMa cBrM
akuroHaplMa x nyHoMohHxurrMa u o cBoM pary noAHocx nornxcaut nucaru rcoeurraj.
9aauoorz r<onllolje :a rJracane He Mory 6r.rrx 1r-rpeKropx u ran4tgaru sa re rfyrxqaje,
Kao Ht ca [LrMa IoBe3aHa Jll,Iua.
rlnaE 48.
npe.lceAHxk Ckynu.rrxHe Ha ocHoBy ,3Beurraja KoMr-rcaje 3a rnacarGe caor[rraBa
pe3yJITaT rrracaBa, rxTo ce yHoc, y 3anxcHxK ca ceaHriue.
qnaE 49.
Ha ceAHxux C(yfllnrxHe BoAu ce 3alltrcEr.lr( flpeAce.qHn( C(ynsrrrrHe olpeDyje nxue
(oje BoAr 3anxcHrK, npe nor{erxa cenHr.iqe. 3allncHtlr{ ca ce,AHr{qe CKynuTrHe
caqsr6aBa ce Haj(acHHje y po(y oa ocaM aarra oa aaHa tBeHof o.qpxaBar6a.
3anucHrr( caapxx:
Mecro ll.qaH o.qpxaBarba ce.qHfiue;
Me nxua ,(oje Boa( 3alltlcHllK;
l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
MeHa qnaHoBa KoMr,tcuje 3a rnacarbe;
caxerx npxKa3 pacnpaBe no cBaroj Ta'r(x rHeBHor peaal
Ha,rhH [r peynrar rnacaua no cBaKoj Taq(h .[HeBHor pe.ru
no xojoj je
CKynnruHa o.4nyqrrBa"ra ca nperJreAoM AoHerxx oAnyKa;
fio cBaKoj Ta.l(u lueanor pega o r<ojoj je Crynrurura rnaca,ra: 6poj macoBa Kojx
cy,qara, 6poj Baxehrx racoBa x 6poj macoBa "3a", "nporrB" l, "y3ApxaH";
nocraB"BeHa nxralLa aKrlrroHapa u Ime onroBope, y cKraly ca 3aKoHoM u
npBt'oBope HecaryracHrrx aKuuoHapa.
crucax rrqa roja cy yqecrBoBana y paay ceaHnqe
Cxynurrrne, r(ao x Ao(a3r o nponucHoM czBxBat6y ceAHx(e. 3anacnrax nornrcyjy
npe.qceaHxK CKynurxHe. janxcHxqap x cBx vrauoau rovrcuje ta r,raca*e.
3anucur,rap je aa noT nactuirl 3anxcHu( y pory o.a rpx aaHa oa xcreKa po(a x3 craBa 2.
oBof qnaHa o6jaBx Ha xHTepHeT cTpaH[q[ ApyruTBa x"rx rrHTepHgr crpaHrru, pefxcTpa
npuspennux cy6jerara, y rpajarhy oI HajMa!6e 30 AaHa.
CacraBHr
reo 3an c+tzKa
qr,rHu
Pelos|a cednu4a Cqt urmufle ak4uo apa
rlnaH 50.
PeaoBHa ce,tHllqa Crynuraue oapxaBa ce je4nou roluurrue, uajracurje y poxy oa
[IecT Meceq{ o,q 3aBpugrKa nocJroBHe roarHe.
flo3[B 3a ceaHuqy ynyhyje ce najracalje 30 aana npe aaHa oapxaBarla ceaHxue, y
cKJla.0J Ca OBnM cTar)',roM.
Pe.qoBHyceAHuuy CkynuruHe ca3xBa OA6op Aupemopa, xoju ),rBpbyje npeAnor o,qny(a
r., cTaB,l,a ux y3 apyrx ce,4HuqHu MaTeprjan aKuuoHapuMa Ha pacnonafaBe. y cKnaly ca
3akoHoM.
Batpedda celtuqa Cky umule aRquoaapa
qnarl 51.
C(ynurxHe axqioHapa
ua ocuory ceoje o4:ryre uru
BaHpe.qHy ce.(Hr.rr(y
l.
ca3uBa rcK.rLyyxBo
l0
OI6op AupeKropa:
2.
no:axreny axquoaapa rcju lMajy HajMaBe
3oZ ocHoBHor
kafllTana
ApyrurBa.
pel
BaHpeAHe CKyflrrrlHe yrBpDyje ce caMo npeMa flpeAJroxeHrrM mlrxaMa
pela
Koje cy HaBeaeHe y 3axTeBy 3a oapxaBarbe BaHpeIHe ceaHxue 14 He Moxe
aHeBHOr
ce lonylraBarx. flo3xB 3a BaHpeAHy celHrruy ynyhyje ce HajxacHr.rje 2l AaH npe AaHa
onpxaBaBa celHxue, y croraly ca oBIlM cTaTyroM.
AHeBH{
O06op lupeKmopa
qnaH 52.
[pyurrro lnra
Oa6op auper(Topa oA Tpx qnaHa, y cknaAy ca 3aKoHoM.
I,l:epuruu laperrop je 3acrynHxk.(pyrurBa.
O,u6op AupeKropa t-rMa rrpercerHxka
Moxe 6uTu tr3BpurHx Axpemop.
o!6opa, rojer 6rpa Oa6op .qrpekropa u Kojri
He
qnaE 53.
,Urperrope rrMeHyje C(ynurrrHa Ha npeAnor Og6opa laperropa.
AxpeKropx ce He xMeuyjy ryMynaruBsrrM uacar6eM.
Mannar .4aperropa rpaje qfirpu aoat,lHe, c rrrM Aa no ucreKy MaHrara Alrperropu Mory
6ura noHogo tiMeHosaHr.
qnan 54.
A(o ce 6poj Ar-rperoopa cMar6[ IcrroA 6poja AxpeKropa I(ojI, je oApebeH CraryroM,
npeocrzrjrx Arrperoopr Mory 3a AxpeKTopa koonrrparx Apyro nHue. Koje xcaynaBa
ycnoBe 3a axpekropa y cKraay ca 3a(oHoM.
Epoj
lrua nueuoearux
y cxnaAy ca craBoM
l.
oBot- qraHa He Moxe 6r.rru
reiu oI
Ara.
qnaE 55.
Manaar arperropa npecraje xcreroM nepxora Ha Kojxje IMeHoBaH.
Aro.qrpercrop y ror(y rpajarLa MaH.{am npecraHe !a ,lcnyrEaBa ycJroBe Aa 6yAe
AxpeKrop ,{pyruroa, cuarpa ce Aa My je npecrao MaHAaT IaHoM npecTan(a
ncnytleHocll Tux ycnoBa,
Maunar quperropa npecraje aro Cxynruruna He ycBojn rorxtutr€ Quuarctjcre
r.r:reurraje ,{pyruraa y polry kojx je npeaonlen 3a oapxaBaBe peaoBHe ceAfixue
Crynurraue.
I4Meuosar6e .[upemopa no npecraH(y MaH.qara Bpurx ce xa npeoj HapeAHoj celuuI1x
Cxynuruue, Ao (aaa axpeKrop xoue je npecrao MaHAm sacraBrra aa o6as,Ea ceoiy
ApyxHocr. aKo BeroBo uecro uuje nonyrueHo Koonraunjov.
11
Had,7e cLocm Oddopa dupekhopa
rlnaH 56.
Oa6op aupemopa:
)rBpDyje nocnoBHy
l)
crpare[rjy u nocaoBHe
qxJbeBe
lpyurBa;
2) rolu noc,rore {pyrurra r onpelyje yxyrparunyoprant:aqr.rjy .{pyurraa;
3) rpuru yuyrpaulliu HaA3op HaA rrocJroBa6eM ApyurrBa;
4) ycraHoBJEaBa paqyHoBoAcrBeHe nor,TuKe ,{pyrurea I nolmare ynpaBJLar6a
5)
6)
7)
8)
pn3rruuMa;
o,qrooapa :a
ravuocr noc,loBHltx xtrxm ApyLnrM;
olroBapa 3a ra'rHocr (bxHarrcxjckr.lx rcBeu,raja ApyrurBa;
aaje r ono:rra nporypy;
ca3rBa ceAHnue Crynu],rure n yreplyje flpeAnor AHeBHor peAa ca npen]ro3uMa
o,4Jryka;
9)
rcaaje oao6peHe arqxje,
qeny anqtja
l0)puply.je euacuouy
I
gpyrxx xaprxja oa BpeaHocrx, y c(naay oa
3akoHoM,
l) yroplyje rpxuUruy tpe4tocr arquja y cknaAy ca 3a(oHoM:
l2) AoHocu o.aryKy o grrqarry concrBeHrlx :u(quja y cr:ra4r ca 3arouou;
l3) rcpavyuaea u:uoce atra4eu4-r roju y cgaay ca 3akoHoM, CTmyroM x oAnyKoM
C(ynrxrxne npuna4ajy noje4nuuM KrracaMa axqxoHapa, o4pefyje 1au
flocrynar( ErrxoBe rrcrrJrme, a o,upebyje u HaqrH BuxoBe rrcnJrme y oKBlrpy
ooaaruherua roja cy ivy Aam Crar)"roM rlrx orry(oM C(y[LnrxHe;
14) npeuaxe CkynurrrrHu nonxruxy Har(HaAa lxpemopa, npeAnaxe yroBope o
I
r_r
paay, oIHocHo yfoBope o aHraxoBaEy afipeKropa no apyfoM ocHoBy;
l5) u:sprraoa oaayre CKynurruHe;
l6) nMeryje KoMxcHjy 3a peBrcxjy;
17) auenyje u pa:peruaBa flpokyprcry [pylrraa I rcgaje npoKypficTr.r norpe6Ha
oBnauheBa;
l8) nonocn ro4exc ropnoparfiBHor yflpanttarsa
l9)opmn 4yre nocroBe r AoHocx olJ'tyl(e y cruaay ca 3aronou, Craryrou u
olJry(aMa cl(ynuTuHe.
rlnaE 57.
Ilpelce4rrx Oa6opa auperropa ca3rm x npeAceAaBa ceaHrqaMa o46opa, npe4aaxe
aHeBru pel U oaaoBopaxje sa oolerre 3anucuaxa ca ceguuqa og6opa.
Y cay.rajy olcyruocru npelceAHuka o.(6op& y cBeMy ra Mersa He{3BpruHn AxpeKrop.
flpe,qcelnur o.a6opa n[peKropa 3acryna lpyurBo y oAHocy ca I43BprxHxM Ar.ipemopoM
,{pyuroa. Marnar npeaceAHu(a oa6opa rpaje 4 rorrrHe.
qnall
58,
Oa6op,qaperropa uopa onpxaru uajuarre 4 celHuqe noAIuBe.
flrrcaHx no3uB 3a ceAHuuy oA6opa A[peKropa, ca naaole*eu AHeBHor peAa U
MarepxjairuMa 3a ceAur-ruy AocmBJEa ce cBxM 4uperroptua uajraclraje 3 4aua npe 4aua
ce,qHuue. ocxM a(o ce cBx rxpeKropx He carurace 4pyravuje.
12
qnall
59.
CeaHxqe o.u6opa ,qrpeKropa Mory ce oApxarx Il rocaHtlM IJIV eJIeKrpoHcKUM nr"reM,
TeJre(boHoM, TenerpaooM, Te"Ieoa(coM ,nrn y[orpe6oM Apyalrx cpeAcmBa ay,4xoBx3yeJrHe KoMyHu(auuje, no.4 ycnoBoM Aa ce ToMe He npoTnBx HujeaaH ,lxpeKrop y
nxcaHoj oopMx.
Oac)"rlr rxpeKropq Mory rnacmr u mrcaHrM
cMaTpa
Ia
n)'TeM, [email protected] ce 3a norpe6e GopyMa
cy npxcycTBoBalJrI ce,{Htrur.
rlraH 60,
H3BprxHn arrpeKrop, t<ojrje y paauou o.uuocy y
npaBo Ha ocrana npuMarca y cma.qy ca 3aKoHoM
(ao x
Lr oAryt(oM CKynuruHe ApytxrBa.
ApyrrBy
Ma flpaBo Ha 3apary,
qnaB 61.
Oa6op auperropa uoNe 3axreBarn oA {3BpurEor A[peKropa 14 nxcMeHo uJru ycMeHo,
l,3BeuraBa oA6op o nxratbuMa I-I3 qnaHa 416. 3aroua o npuope,quuM IpylIlrBIrMa.
Ko
ucuja 3a peeBuj)l
rlnas 62.
rouucrjy
peousrjy oa 3 uaaua.
CacraB KoMucrje 3a peBt€ujy Mopa 6urx y csa.qy ca oapea6aMa 3a(oHa o npnBpe.4HljM
Oa6op anpeKropa o6paryje
sa
,apyr[TBuMa, Koje ce oaHoce HajaBHo aKllxoHapc(o apylxTBo.
llpe.qceanrr Korur.rcuje sa peousr.rjy je nerarxcHt'r AapeKrop.
{ran
63.
Kouuolja:a peoreujy:
l)
2)
3)
4)
5)
axe !t npo8epaBa cnpoBolerre pavynoooacrrenrrx norrtrlrka r
no,,llrxKa ynpaBJEatsa px3xqlMa:
4aje npearon Og6opy AnpeKropa 3a xMeHoBaEe u pa3peulel6e Jlltra HaaJlexHxx
3a o6aBJbarLe +yHrurje yHyrpautrer Ha[lopa y,{pyutey;
Bpuru HaFop HaA paroM yHyrpau6er HaBopa y ApyturBy;
ucnuryie flpxMeuy paqyHoBoacrBeulrx cmHrap.la y flpxnpeMx $ruancujct<ux
rsBe[Taja t-r oqerlyje ca.4pxrrHy {nnaucujcrlrx mBeuTaja;
lrcnxryje ucnyrbeHocr ycnoBa 3a u3paAy I(oHcon[.(oBaHlrx (bxHaBcttjckxx
nprnpeMa,
npe
H3Betx'raja .IlpyrurBa;
6)
7)
cnpoBoAx nocryna( x36opa peBx3opa ApyrurBa x flpeAn:xe Kasrtlaara 3a
peB[3opa ApyrxrBa, c{t MrllJLeEeM o EeroBoj crpyLlHocTtl u He3aBrcHocrl] y
olHocy Ha ApynlrBo;
Aaje ururene o npeAjlory yroBopa ca peBrcopoM ,{pyurrra u y c,ry'rajy
norpe6e Aaje o6pa3noxeHu npeAnor 3a orl{a3 yroBopa ca peBrcopoM ,4pyturBa;
13
8)
Bpruu Har3op Har flocryn(oM peBrclje, yx.r6yqyjyh[ u oapeDxBaue KJLyqHr.rx
M 6yly flpeAMer peBx3xje u npooeiy- ue:arrcnoc., ,.r
o6jeKr{Bsosru peBr,3 opa;
9) ooaBrBa tr Apyre nocnoB€ r,r3 AoMeHa peBr8uje (ojejoj noBepx Og6op luperropa.
KoMrcuja 3a peBr.r3r-rjy cacrar.na u On6opy gxp€Kropa noArroc[ rr3rerurajj o nrtrarsuua
x3 cTaBa l. oBo. LuaHa HajMaEejeAaHn,,r rolxlxlre.
rurarm roja 'tpe6a
npoKypucma
H,rau 64.
Oa6op.qaperropa uoxe xMeHoBaru npoKlT,lcry (ojr, 3acryna
ApyurrBo y yH)Tpa[r6eM
h cloJLHoTproBrrHcKoM npoMeTy 6e3 OrpaHxqer6a.
llporypucraje oonaruhen 4a y uue ,{pyurroa :anr,yvyje nparue nocroBe 14 npeay3uMa
Ipy.e
npaBHe
pallle.
llpol(ypncra ce xMeHyje
Ha HeoApeteHo BpeMe.
IX NPI4CryN AKTI,IMA
14
AOKYMEHTI4MA .ryYllITBA
rlrss
Ha o6aB$y qyBa6a akara u Aor(yMeHara
3akoHa.
65.
'4pyurBa HenocpeAHo ce npurueruyjy ogpel6e
rllan
66.
Arryrouap, rao r parujl a(qfioHap! 3a fleproA y rolre je 6uo arqllouap, ltMa npaBo Ha
npxcTy[ amr]Ma H aoKyMeHTrMa Apytu.rBa y cMa.qy ca oapea6aMa 3a(oHa.
AxllfioHap Moxe nI,caHxM nyreM 3axteBaD oA ,{pyujroa npacryn amrt,r'la ultu
roKyMemrMa ApyrurBa, flpx qeMyje y o6aB$x Aa y roM 3axreBy ;aBeAe:
l) cBoje nu'rHe noAarr(e x norarr(e (ojx ra xnemurlur<yjy rio arqr_ronapa;
2) goxy|exre, arre u nolarl<e koje rprl}(x Ea yBxA;
3) cBpxy panfi rcje ce rpaxx yBrrA;
4) nolarKe o rpeh[M ,rri[txMa kojuMa a(qxoHap noju paNu yBxA HaMepaBa Aa
caon[T, TaJ AoKyMeHT, am u.,lr noAamrq al{o rlocroju ra(Ba EaMepa.
IpynrrBo Moxe yckparriru nplcryn CBIIM rrnu Hekr.lM oA TpaxeHxx at(ara uJILI
IOrryMeHaT4 yroauxo je Tl-rM IOt(yMeHTrrMa oMoryheH cno6oAaH flpuc1y| u
npey3[Mar5e ca rHTepHeT cTpaHxue ApyruTBa 6e3 HaxHaae.
O46op lnpercropa ,qpyrlrBa, AyxaH je aa y poxy oA ocaM AaHa o4 4aua nplljeua
aaxreaa, onaoryhl nptcryn akq[oHapy rrrM aKrrMa rrnh ao(yMeqrr.rMa
,4pyrurBa.
14
r
X 3ABPIUHE OAPEIEE
qJt a
67.
Oraj Cmryr cryna ua cuaxy AaHoM .rtorrouer,a r perurcrpyje ce y crnaAy ca 3arosona.
,[auou noverxa npnraeqe oBor CmT).ra flpecraje Aa Bax.u C,raD.r nf,yrmBa AoEcr AaHa
05.05.2006 ronmre,aHe(cr Ha qcrtl ,rao r cBe lonyHe x ,3MeHe ror al(ra.
qnaH 68.
Ha cse uro rrlje perylacano oBlrM Crar)rroM, flpriMertrrBahe ce oaper6e 3aKoHa
npuBpeaHxM lpytIlTBuMa.
,,OPAXOBO" AA HoBo OpaxoBo
6s.'{;h
tif ffixlw,T*
R:*l*d
l5
Download

$`., 14. o€ /4L2