NOVI MUALLIM
Časopis za odgoj i obrazovanje
• jesen 2013 • god. XIV • br. 55 •
Senada Tahirović: UVODNIK .....................................................................2
Izdavač
Udruženje ilmijje Islamske zajednice u BiH
Za Izdavača
Mensur Pašalić
Glavna urednica
Senada Tahirović
Redakcija:
Dr. Ahmet Alibašić, mr. Zehra Alispahić, Dr. Ismet
Bušatlić, Almedina Ćelebić, mr. Ferid Dautović, mr.
Mevludin Dizdarević, dr. Nedžad Grabus, dr. Dževad
Hodžić, mr. Samedin Kadić, mr. Meho Šljivo
Savjet časopisa:
dr. Dževdeta Ajanović, Ishak Alešević, dr. Safet
Halilović, dr. Fikret Karčić, Dr. Enes Karić, Husein
Kavazović, Hasan Makić, dr. Hilmo Neimarlija, Ševko
Omerbašić, mr. Muharem Omerdić, dr. Enes Pelidija,
dr. Fuad Sedić, Seid Smajkić, dr. Edina Vejo
Sekretar Redakcije
Amir Zimić
Lektura
Adaleta Kadić
Prijevodi rezimea
Subhi Wassim Tadefi (arapski)
Amra Kaljanac (engleski)
Korektura
Amir Zimić
Štampa:
AMOSGRAF, SARAJEVO
Tiraž:
1.500
Adresa: Sarači 77, 71000 Sarajevo,
Telefon: ++387 (33) 236-391; Fax: ++387 (33) 236-002;
www.rijaset.ba
[email protected]
[email protected]
Uplate:
U KM na žiro-račun: 1602005500015065 kod Vakufske
banke DD Sarajevo uz naznaku “za Novi MUALLIM”.
Za sve uplate staviti naznaku: “za Novi MUALLIM”.
ČASOPIS IZLAZI TROMJESEČNO
Rukopisi, fotosi i diskete se ne vraćaju!
Stavovi u objavljenim tekstovima odražavaju stavove
njihovih autora, a ne nužno i stavove Redakcije
časopisa Novi Muallim.
MUALLIMOV FORUM
Ibrahim Begović: STANJE I PERSPEKTIVE MEKTEBA U ODGOJNOOBRAZOVNOM SISTEMU ISLAMSKE ZAJEDNICE U BOSNI I
HERCEGOVINI. .......................................................................... 4
hafiz Mensud Đulović: MEKTEPSKA NASTAVA- OD IDEJE DO
REALIZACIJE ............................................................................ 10
Adis Sultanović: MEKTEPSKA NASTAVA IZMEĐU TEORIJE I
PRAKSE ..................................................................................... 15
hafiz Elvir Duranović: IZUČAVANJE ARAPSKOG PISMA U PROCESU
MEKTEPSKE NASTAVE - PRAKTIČNI SAVJETI ................... 20
Reuf Ibreljić: uloga muallima u funkciji razvoja
pozitivne mektepske pedagoške klime ................. 27
Amina Isanović Hadžiomerović: MODEL ZA PROCJENU KVALITETA
UDŽBENIKA MEKTEPSKE NASTAVE ................................... 33
Senada Tahirović: ISLAMSKA VJERSKA POUKA U BOSNI I
HERCEGOVINI OD 1945. DO 1990. GODINE POLITIČKI I PRAVNI
KONTEKST INSTITUCIONALIZACIJE VJERSKOG POUČAVANJA ......................... 45
PUTOKAZI
Enes Karić: ŽRTVA, ŽRTVOVANJE, QURBĀN ............................. 58
SAGLEDAVANJA
Mustafa Gobeljić: HADIS U KULTURI OBILJEŽAVANJA ZNAČAJNIH
VJERSKIH DATUMA I DOGAĐAJA BOŠNJAKA ................... 66
Ejub Velić: PITANJE NOŠENJA FEREDŽE/ZARA U RASPRAVAMA
BOŠNJAČKIH TRADICIONALISTA I MODERNISTA U 20.
STOLJEĆU ................................................................................. 80
MUALLIM
Mohamed Ismail: UČENICI ..................................................................... 88
Elvir Čamdžić: Kur’anska kazivanja u prizmi pedagoške
važnosti priče ............................................................................ 94
Melisa Zukić: PRISUTNOST I DEFINISANJE CILJA MAJČINOG
ODGOJA U BOŠNJAČKOJ PORODICI ..................................... 101
ISLAMSKE TEME
Mehmed Handžić: KURBAN BAJRAM ............................................... 111
Omer Begić: O HADŽI I HADŽERI .................................................... 112
Rifet Šahinović: SURA MERJEM - ODGOJNE SMJERNICE .......... 116
Ehsan Eydi: NAREĐIVANJE DOBRA I ODVRAĆANJE OD
NEVALJALOG U ISLAMU ............................................................. 125
MUALLIMOV INTERVJU
AMBASADOR NUSRET ČANČAR - U BORBI ZA VLAST
I DOMINACIJU U MUSLIMANSKOM SVIJETU
ZLOUPOTRIJEBLJENA JE VJERA................................................. 132
HISTORIJA OBRAZOVANJA
hafiz Đevad Hrvačić: IDŽAZETNAME MEHMED EF.
HANDŽIĆA ....................................................................................... 146
HUTBA
Edin Spahić: SMISAO I PORUKA KURBANA .................................. 153
Muhamed Šarić: HUTBA O VODI ....................................................... 156
PREGLED................................................................................................... 161
Download

Sadržaj - Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini